RCI tagsági feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RCI tagsági feltételek"

Átírás

1 RCI tagsági feltételek 1. BEVEZETŐ 1.1 Jelen Tagsági Feltételek kötelező erejű szerződést keletkeztetnek az RCI Europe (továbbiakban: RCI vagy mi) és minden olyan személy között, aki tulajdonjoggal, birtokjoggal vagy használati joggal rendelkezik egy szállást (továbbiakban: Üdülési Jog ) illetően egy olyan Üdülőhelyen vagy Üdülési program keretében, amely az RCI-hoz kapcsolódik (továbbiakban: Társult Üdülőhely ) és aki az RCI-hoz csatlakozni kíván vagy csatlakozási kérelmét az RCI elfogadta, illetve az, aki az RCI Csereprogramjában részt vesz (továbbiakban: Tag vagy Ön ). 1.2 Jelen Tagsági Feltételek kiterjednek valamennyi olyan programra és szolgáltatásra, amelyet az RCI azon tagjainak, a tagok útitársainak és a vendégeinek kínál (továbbiakban együttesen: Vendégek ) akik részt vesznek az RCI Csereprogramjában (a továbbiakban: Csereprogram ). Önre emellett vonatkoznak az RCI által Önnel közölt egyéb feltételek is. 1.3 Az Üdülési Jog vásárlására vonatkozó döntését érdemes elsősorban a Üdülési jog alapján a Társult Üdülőhelyen fennálló tulajdonjogból, használati vagy birtokjogból eredő előnyökre alapoznia, nem pedig az RCI Csereprogramon keresztül lehetséges cserékből származó előnyökre. 1.4 Jelen Tagsági Feltételeket az angol és walesi jog szabályai alapján a Tag állampolgárságára tekintet nélkül kell értelmezni. 1.5 Ha a Tagsági Feltételeket lefordítják egy, az angoltól eltérő nyelvre, az értelmezésnél az angol nyelv az irányadó. 1.6 Az RCI saját döntése alapján felkínált RCI programokra és szolgáltatásokra, vagy harmadik személyek az RCI engedélyével felkínált programjaira és szolgáltatásaira külön feltételek vonatkoznak, amelyeket ilyen programok/szolgáltatások felajánlásakor közölnek Önnel. 2. AZ RCI CSEREPROGRAM 2.1 A Tagsági Feltételekben meghatározott díjakat megfizető és a Tagsági Feltételek egyéb rendelkezéseit is betartó Tagok részére engedélyezett az RCI Csereprogramjában való részvétel. 2.2 A Tagok időszakonként kézhez kapják az RCI Üdülőhely-nyilvántartásának egy példányát. További példányok is igényelhetőek díjfizetés ellenében. 2.3 A Tagok számára rendelkezésre álló, az Üdülési Jog cseréjére irányuló lehetőségeket, valamint az ezekre vonatkozó szabályokat/eljárásokat az RCI Üdülőhely-nyilvántartása és egyéb RCI időszakos kiadványok tartalmazzák. A Wyndham Worldwide Company

2 Ezeket a szabályokat és eljárásokat a Tagsági Feltételek teljes egészükben tartalmazzák. 2.4 Az RCI-nek jogában áll megtagadni az Ön Üdülési Jogát érintő utasítások végrehajtását, amennyiben azokat nem Tag, Vendég vagy bármilyen harmadik fél adja, kivéve, ha Ön írásban megerősíti, hogy ezek a személyek az Ön meghatalmazása alapján járnak el. 3. AZ ÖN PÉNZÜGYI VÉDELME Az RCI Csereprogramja nem tartozik az ABTA Pénzügyi Védelmi Programjának hatálya alá, és nem képezi az 1992-es Szervezett Üdülésekről és utazásokról szóló rendelet hatálya alá tartozó szervezett út részét. 4. AZ RCI ÉS A TÁRSULT ÜDÜLŐHELYEK KÖZÖTTI KAPCSOLAT 4.1 Az RCI, valamint a Társult Üdülőhely fejlesztője, marketingcége, forgalmazója, vagyonkezelője, tulajdonosi képviselete és kezelőcége különálló személyek. Az RCI-nak nincs velük közös társasága, vegyes vállalata, illetve köztük és az RCI közt nem áll fenn megbízotti jogviszony. Az RCI Csereprogram A Társult Üdülőhelyek részéről vagy nevében forgalmazott termékek és szolgáltatások (különös tekintettel az Üdülési Jogra) elkülönülnek egymástól. 4.2 Az RCI nem tesz ígéretet és nem vállal szavatosságot (kivéve, ha ezt kifejezetten írásban megteszi) a Társult Üdülőhelyre nézve, a Társult Üdülőhely tulajdonosának vagy vagyonkezelőjének jogosultsága tekintetében, vagy a kezelőcég Társult Üdülőhely kezelése vonatkozásában. A Tagoknak maguknak kell tájékozódniuk ilyen kérdésekben. 4.3 Az RCI nem forgalmaz vagy kínál Üdülési Jogot. Azonban valamennyi Társult Üdülőhely és az RCI közt olyan szerződés áll fenn, amely lehetővé teszi a Társult Üdülőhely tulajdonosai számára az RCI tagság igénylését. 4.4 Ha a Társult Üdülőhely nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit az RCI felé vagy az Üdülőhely szerződése bármilyen okból megszűnik, a Üdülőhely elveszítheti Társult Üdülőhely státuszát és az RCI felfüggesztheti azon Tagok tagsági jogait, akik ezen a Üdülőhelyen rendelkeznek Üdülési Joggal. 4,5 A Tagsági Feltételek elkülönülnek a köztünk és a Üdülőhely fejlesztői, marketingcégei, forgalmazói, tulajdonosi képviselete vagy vagyonkezelője/kezelő cége közt létrejött szerződéstől. 4.6 Az RCI által a Társult Üdülőhelyekről közétett információk (különös tekintettel a rendelkezésre álló létesítményekre, kényelmi eszközökre és szolgáltatásra vonatkozó adatokra) az adott Társult Üdülőhelytől származnak. Ne feledje, hogy a Társult Üdülőhely egyes szolgáltatásai, létesítményei vagy kényelmi eszközei nem (vagy csak korlátozottan) érhetőek el az minden szakában.

3 Ennek megfelelően annak ellenére, hogy az RCI, elvárható keretek között, minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy az általa biztosított információ mindig naprakész legyen, nem vállal felelősséget (kivéve ha az saját gondatlanságán alapul) az egyes Tagoknak vagy Vendégeiknek a Társult Üdülőhelyről szolgáltatott pontatlan, hiányos vagy félrevezető információ miatt. 5. AZ ÖN TAGFELVÉTELI KÉRELME 5.1 A Tagság megszerzéséhez az alábbi feltételeknek kell teljesülniük: életév betöltése; a tagfelvételi kérelem kitöltése és benyújtása az RCI részére az előírt formában (benyújtás: személyesen vagy képviseleti úton); a vonatkozó RCI díj megfizetése (személyesen vagy képviseleti úton), valamint a kérelem RCI részéről történő elfogadása. 5.2 Fenntartjuk a kérelem indokolt esetben történő elutasításának jogát. Indokolt esetnek minősül különösen, ha az elutasítás bármilyen helyi önkormányzati, tagállami, állami, vagy szövetségi jogszabályi előíráson vagy szabályon, esetleg bármilyen hatósági vagy bírósági rendelkezésen alapul. 5.3 Az Ön tagsági jogviszonya az Önt a tagsági számáról értesítő levél keltének napján jön létre. 5.4 A Tagság tartama években számolandó. A kezdőidőpont az a nap, amelyen az Ön kérelmét elfogadtuk, és a lejárat évének ugyanezen hó ugyanezen napja a lejárat napja. 5.5 Az Ön tagsága kiterjed az Önt megillető valamennyi, legfeljebb 5 heti időszakot magában foglaló Üdülési Jogra az egyes Társult Üdülőhelyeken. Külön díj fizetendő, ha Ön különböző Társult Üdülőhelyeken rendelkezik Üdülési Joggal, illetve, ha a Üdülési Joga több, mint 5 heti időszakra vonatkozik. 5.6 A tagság mindig annak a természetes személynek a nevére szól, aki a Társult Üdülőhelyen Üdülési Joggal rendelkezik. 5.7 Ha egy gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy Üdülési Joggal rendelkezik egy Társult Üdülőhelyen, a tagságnak egy olyan természetes személy nevére kell szólnia, akit a társaság vagy a jogi személy képviseletére jelöl ki. 5.8 Egy Üdülési Jog közös tulajdonosai (legfeljebb 2 személy), amennyiben lakcímük megegyezik, közös tagságot igényelhetnek. Ez esetben Önöknek ki kell jelölniük azt a személyt, akit a tagsággal kapcsolatos ügyekben elsősorban megkereshetünk. 5.9 Az RCI jogosult mindkét jogosulttól utasításokat elfogadni és a tagság kérdéseiben mindkét jogosult számára tájékoztatást adhat A jogosultak egymásnak ellenmondó utasításai esetén, jogunkban áll az először kapott utasításoknak megfelelően eljárni. A Wyndham Worldwide Company

4 A jogosultak további ellentmondó utasításai esetén, a körülmények ésszerű mérlegelésével, megfelelő visszatérítés mellett felfüggesztjük vagy megvonjuk a cserejogosultságokat a Üdülési Jog vonatkozásában, kivéve, ha az ellentmondás késlekedés nélkül feloldható Egyazon Üdülési Jog eltérő címen lakó közös jogosultjai kötelesek külön-külön önálló RCI tagsági jogot igényelni Valamennyi nyilvántartott tag címére egy példányt eljuttatunk minden RCI kiadványból Az Ön RCI Csereprogram-tagság személy szerint Önt illeti és nem ruházható át. 6. FIZETÉSI MÓD ÉS VISSZATÉRÍTÉS 6.1 A hibák és a felesleges késedelmek elkerülése érdekében a számunkra történő fizetéskor valamennyi banki átutaláson és csekken tüntesse fel a tagsági számát. 6.2 Az RCI részére történő kifizetéskor és az RCI-tól kapott visszatérítéskor valamennyi felmerülő banki költség Önt terheli, kivéve azokat az eseteket, amikor a kifizetés vagy visszatérítés az RCI a hibájából következik be. 6.3 A visszatérítésekre az eredeti kifizetéssel megegyező pénznemben és módon kerül sor. 7. A TAGSÁG MEGHOSSZABBÍTÁSA 7.1 A tagság megújításának feltétele a vonatkozó előfizetési díj megfizetése a tagság valamennyi éve után. 7.2 Ön bármikor megújíthatja vagy meghosszabbíthatja tagsági jogviszonyát a tagsági viszonya lejárta előtt, feltéve, ha a vonatkozó előfizetési díjat megfizeti az RCI számára. 7.3 Ha az írásbeli felszólításban megjelölt esedékességig a fizetésre nem kerül sor, jogunkban áll tagság-helyreállítási díjat kivetni a vonatkozó előfizetési díj mellé. A helyreállítási díj mértéke változó, jelenleg 150. Ennek a díjnak a megfizetése szintén előfeltétele a tagság meghosszabbításának. 7,4 Fenntartjuk magunknak azt a jogot, hogy indokolt esetben elutasítsuk a megújítási kérelmeket. Indokolt esetnek minősül különösen, ha az elutasítás bármilyen helyi önkormányzati, tagállami, állami, vagy szövetségi jogszabályi előíráson vagy szabályon, esetleg bármilyen hatósági vagy bírósági rendelkezésen alapul. Ha a kérelme elutasításra kerül, visszatérítjük az Ön által már megfizetett megújítási előfizetési díjat. Megjegyzés: Olvassa el a 16. pontot is a minket megillető és az Ön tagsági jogát érintő felmondási/felfüggesztési okokról. 8. A ÜDÜLÉSI JOG ELADÁSA 8.1 Amennyiben Ön el kívánja adni vagy másra kívánja ruházni a Üdülési Jogát, amint az lehetséges, köteles bennünket értesíteni.

5 8.2 Ön köteles értesíteni a vevőt vagy az új jogosultat bármilyen, az Ön Üdülési Jogát érintő és az RCI Alapba történő még nem teljesített letétbe helyezést illetően, továbbá Ön köteles értesíteni bennünket arról, hogy az Ön és a vevő/új jogosult közötti megállapodás alapján ki jogosult a befizetett letét felhasználására. 8.3 A Üdülési Jog átruházása vagy eladása esetén is érvényben marad az RCI Alapba történő jövőben esedékes letétbe helyezés és a részünkről megküldött csere-megerősítés. 9. A ÜDÜLÉSI JOG LETÉTBE HELYEZÉSE 9.1 A csere iránti kérelem benyújtásához vagy a csere visszaigazolásának elfogadásához Önnek az alábbi feltételeket kell teljesítenie: Érvényes tagsági jogviszonnyal kell rendelkeznie, valamennyi esedékes előfizetési díjat meg kell fizetnie (beleértve a Direct Debit útján történő megfizetést) a letétbe helyezett Üdülési Jog utolsó napjáig vagy a kérelmezett csere utolsó napjáig (amelyik későbbi napra esik); valamint Letétbe kell helyeznie az Üdülési Jogosultságot az RCI-nál, melyet mi ezt követően egy szálláscsere-alapba helyezünk ( RCI Alap ). 9.2 A letétbe helyezett Üdülési Jog RCI Alapba történő befogadásáról a letétbe helyezéstől számított 14 munkanapon belül értesítjük Önt. 9.3 A Üdülési Jog letétbe helyezésével Ön lemond minden használati jogról, és hozzájárul ahhoz, hogy az RCI korlátozás nélkül felhasználhassa azokat. 9.4 A letétbe helyezett Üdülési Jogot illetve a csere-visszaigazolásokat nem használhatja fel üzleti célra (ideértve a bérletet, az eladást vagy a további cserét harmadik személlyel, illetve az ilyen célú felhasználás harmadik személy részére történő engedélyezését.). 9.5 Ha letétbe helyezi a Üdülési Jogát az RCI-nál, Ön egyúttal az alábbiakért vállal szavatosságot: Ön jogosult arra, hogy a letétbe helyezett Üdülési Jogot (beleértve a Üdülőhely létesítményeit/eszközeit) használja vagy a használatát átengedje a letét időszakára; és a letétbe helyezett Üdülési Jogot nem ruházták át és nem is fogják átruházni, felajánlani, bérbe adni vagy hozzáférhetővé tenni harmadik személy részére; továbbá Az Ön legjobb tudomása szerint az Üdülési Jog tárgyát képező ingatlan megfelelő és használható állapotban van; valamint valamennyi, a letétbe helyezésig esedékes fenntartási költség, adó vagy egyéb fizetési kötelezettség a Üdülési Jog tárgyát képező ingatlan tekintetében teljesítésre került és a letétbe helyezés napját követően esedékessé váló összegek határidőben megfizetésre kerülnek. A Wyndham Worldwide Company

6 9.6 Ön bármikor kiveheti a letétből a Üdülési Jogot, kivéve, ha az már más személyt illet továbbá, ha a letétbe helyezett ingatlan vonatkozásában csere-visszaigazolást kapott kézhez. 9.7 Ha Ön nem igényelt cserét az RCI-on keresztül, vagy nem fogadott el egyet sem az RCI megfelelő üdülőhely- vagy időpontajánlatai közül attól a naptól számított 2 éven belül, hogy az Üdülési Jogot letétbe helyezte, Ön elveszti valamennyi, a letétet illetően fennálló kedvezményét és a letétet illetően nem kaphat cserét. 10. A CSERE IGÉNYLÉSE 10.1 Ön köteles előre megfizetni az aktuális cseredíjat azon a napon, amikor az egyes cseréket igényli Ha az RCI nem tud Önnek megfelelő cserét biztosítani, az Ön választása szerint visszatartjuk az összeget, és azt a későbbiekben kedvezményként felhasználhatja más csereösszegeket illetően, vagy visszatérítjük azt az Ön részére A cserével érintett személyek közül legalább egynek 18 évesnek vagy annál idősebbnek kell lennie (az Egyesült Államokba történő utazás esetén 21 évesnek vagy annál idősebbnek) A cserekérelem teljesíthetősége attól függ, hogy mások milyen Ön által elfogadható Üdülési jogokat helyzetek letétbe vagy fognak előreláthatóan letétbe helyezni az RCI Alapba. Nem szavatoljuk, hogy az üdülőhelyet, a térséget, az utazás időpontját, a szállás méretét, az utazási szolgáltatót illetően, vagy egyéb szempontból az Ön cserekérelmét teljesíteni tudjuk. Ilyen esetekben, természetesen, alternatív lehetőségeket kínálunk Önnek A cserefoglaláskor kötelező erejű szerződés jön létre A csere visszaigazolása csak akkor érvényes, ha azt az RCI írásban eljuttatja Önnek. A visszaigazolás kézhezvételét követően ellenőrizzen minden részletet,és azonnal értesítsen bennünket, ha azon bármilyen téves adat szerepel. Ezt követően minden lényegi kérdést illető változtatási kérelmet lemondásnak fogunk tekinteni Az RCI a Társult Üdülőhelyek kérésének megfelelően ésszerű keretek közt a cserék vonatkozásában korlátozásokat alkalmazhat. Ilyenek lehetnek például az olyan jellegű korlátozások, amelyek megtiltják, hogy a Tagok és a Vendégeik egy adott időszakon belül többször utazzanak ugyanarra a helyre, vagy az ugyanabban a helységben levő Társult Üdülőhelyekre vonatkozó korlátozások, és az esetleges alsó korhatár előírása. 11. A CSERESZÁLLÁS HASZNÁLATA ÉS ELOSZTÁSA 11.1 A Tagok tudomásul veszik, hogy a szállás különbözhet az Üdülési Joguk tárgyát képező ingatlan méretétől, külsejétől, berendezésétől, felszereltségétől, kényelmi eszközeitől és létesítményeitől.

7 11.2 A Társult Üdülőhelyek szükség esetén alternatív szállást biztosíthatnak az elfogadott helyett, feltéve, hogy az legalább annyi férőhellyel rendelkezik, és általános minősége eléri az elfogadott ingatlan minőségét A Tagok, útitársaik és a vendégeik kötelesek a csere útján biztosított szállást felelős, gondos és biztonságos módon használni A Tagok felelősek mindazért a kárért, amelyet ők maguk, az útitársaik vagy a vendégeik okoztak a Társult Üdülőhelyen való tartózkodás során A Tagok, útitársaik és a vendégeik kötelesek a Társult Üdülőhely szabályait és házirendjét betartani Ön és a vendégei kötelesek az adott egységből/ingatlanból való távozáskor hiányzó dolgok pótlására Az útitársakat Tagoknak kell kísérniük A szállást elfoglaló személyek száma (a kiskorúakat - a kisbabákat is - beleértve) nem haladhatja meg az adott egységnek/ingatlannak a csere visszaigazolásán vagy a vendégigazoláson feltüntetett maximális befogadóképességét. Ellenkező esetben a Társult Üdülőhely megtagadhatja a hozzáférést, vagy további díjat kérhet A Tagok kötelesek minden adót, személyes kiadást, közműdíjat, óvadékot és a Társult Üdülőhely által meghatározott, a létesítmények és a kényelmi eszközök használatáért fizetendő egyéb díjat megfizetni Ha Ön, útitársai vagy vendégei a visszaigazolásban foglalt bejelentkezési időponttól vagy naptól eltérő napon vagy időpontban érkeznek, Ön vagy ők kötelesek a Társult Üdülőhelyet erről közvetlenül értesíteni. A visszaigazolásban szereplő időszakon kívül igénybe vett szállásnapokért a Társult Üdülőhely megállapíthat további díjakat vagy egyéb feltételt is szabhat A Tagok és a Vendégeik számára megtagadható a Társult Üdülőhelyre való belépés, ha nem tudják igazolni a személyazonosságukat útlevéllel, járművezetői jogosítvánnyal vagy más, a Társult Üdülőhelyen elfogadott személyazonosításra alkalmas okmánnyal. 12. VENDÉGEK 12.1 A visszaigazolást csak olyan tagok használhatják, akik a saját Üdülési Jogukat letétbe helyezték csere céljára az RCI Alapba, kivéve, ha a Tag a visszaigazolást egy vendégigazolás kibocsátáskori áron történő vásárlásával átadja egy barátnak vagy családtagnak Az olyan személyek, akik Üdülési Joggal rendelkeznek egy ingatlan tekintetében, de nem Tagok, nem kaphatnak vendégigazolást A Tagok biztosítani kötelesek, hogy a Vendégek a vendégigazolást figyelmesen és teljesen kitöltsék és lehetőség szerint, azonnal értesítsenek minket, ha azon bármi helytelenül szerepel. A Wyndham Worldwide Company

8 12.4 A vendégigazolásokat csak az a személy használhatja, akinek a nevére szól A vendégigazoláson megjelölt személyeken túl mások is utazhatnak, feltéve, hogy a csere-visszaigazoláson feltüntetett maximális befogadóképességet az adott személyek száma nem haladja meg A vendégigazolások nem ruházhatóak át és nem használhatóak fel üzletszerű tevékenység céljára, beleértve a bérbeadást, az eladást vagy az újabb cserét harmadik személy részére A Társult Üdülőhely korlátozhatja, illetve feltételekhez vagy további díj megfizetéséhez kötheti a vendégigazolások felhasználását A Tagok felelősek a Vendégeik cselekedeteiért, mulasztásaiért, gondatlan cselekményeikért vagy szerződésszegéseikért (tekintet nélkül arra, hogy mindez a Tagokkal együtt vagy tőlük függetlenül történt), illetve az ezekkel okozott károkért, a meg nem fizetett díjakért, a foglalásért és a lemondásért fizetendő díjakért, a maximális befogadóképességet meghaladó számú vendégért és a hiányzó dolgok pótlásáért A tartózkodás során a Vendégek nem tettethetik azt, hogy Tagok A vendégigazolásért fizetett díjak vissza nem téríthetőek. 13. A CSERE VISSZAMONDÁSA AZ ÖN RÉSZÉRŐL 13.1 Ön bármikor lemondhatja a visszaigazolt cserét írásban (levél, fax vagy útján), illetve telefonon, és mi az Ön rendelkezésének megfelelően járunk el Amennyiben az Ön cseréjére nem vonatkoznak - Önnel közölt - speciális lemondási szabályok, csak akkor kaphat visszatérítést, ha az RCI ugyanazon a munkanapon megkapja az Ön visszamondását, amelyen Ön közölte a csere elfogadását az RCI-val (kivéve, ha az elfogadás, az elfogadott csere tárgyát képező üdülése előtt 14 napon belül történik, ilyen esetben a fenti feltételek teljesülése esetén sincs visszatérítés) Ha Ön a cserét legalább 2 munkanappal a kezdőnap előtt mondja vissza, kérhet újabb cserét az RCI Alapban letétbe helyezett Üdülési Jog ellenében, ennek azonban az értéke csökkenhet. 13,4 Ha Ön a cserét kevesebb, mint 2 munkanappal a kezdőnap előtt mondja vissza, nem kérhet újabb cserét az RCI Alapban letétbe helyezett Üdülési Jog ellenében. Megjegyzés: Ha a visszamondási okra vonatkozó biztosítással rendelkezik, visszakaphatja a cseredíjat. 14. A CSERE RÉSZÜNKRŐL TÖRTÉNŐ VISSZAMONDÁSA 14,1 Fenntartjuk maguknak a jogot, hogy visszamondjunk egy megerősített cserét vagy egy cserekérelmet lemondjunk, és a cserejogosultságokat is megvonjuk, ha: ha az Ön részéről a részünkre történő bármilyen kifizetés teljesítését a bankja vagy a hitelkártya-szolgáltató megtagadja; vagy

9 Ön az esedékességig nem fizette meg a fenntartási költségeket vagy egyéb hasonló terheket, az Üdülési Jog tárgyát képező ingatlan vonatkozásában Nem vállalunk felelősséget olyan esetekre, ha a visszaigazolt szállás rajtunk kívülálló okból nem áll rendelkezésre. Ilyen például a túlfoglalás esete (az RCI-os túlfoglalás esetén kívül), vagy ha a Társult Üdülőhely megtagadja a hozzáférést, illetve a természeti katasztrófák, vis maior események, zavargások, terrorcselekmények és kormányzati intézkedések Ha a 14.2-ben megjelölt események indulás előtt történnek, jogunkban áll a visszaigazolt cserét visszamondani. Ilyen esetben alternatív cserelehetőséget kínálunk Önnek. Ha nem áll rendelkezésre más, egyenértékű cserelehetőség, az Ön által kifizetett cseredíjat kedvezményként figyelembe vesszük a jövőbeni cseredíjak vonatkozásában, vagy, amennyiben Ön kéri, visszatérítjük a már megfizetett cseredíjat és értékcsökkenés nélkül engedélyezünk az Ön számára egy másik cserét Az RCI fenntartja a jogot, hogy visszamondjon egy visszaigazolt cserét, vagy cserejogosultságokat véglegesen megvonjon, vendégigazolásokat visszavonjon, az adott tag tagsági jogviszonyát megszüntesse, illetve a tagsággal kapcsolatban felkínált termékekhez/szolgáltatásokhoz való hozzáférést megtagadja az alábbi esetekben: a visszaigazolt cserével való visszaélés; visszaélés a vendégigazolással, a Tag vagy a Vendégek részéről, különös tekintettel a kereskedelmi célú használatra A Tagsági Feltételek egyéb módon történt megsértésekor, ha az RCI a szankció alkalmazását indokoltnak tartja Amennyiben a késedelem nem jár veszéllyel, az RCI értesíti az érintett Tagot a kilátásba helyezett szankcióról és annak indokairól, és megfelelő lehetőséget biztosít a Tagnak álláspontja kifejtésére a szankció tényleges alkalmazása előtt. 15. A TAGSÁGI JOGVISZONY ÖN RÉSZÉRŐL TÖRTÉNŐ MEGSZÜNTETÉSE Ön egy hozzánk intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor felmondhatja a tagsági jogviszonyát, feltéve, hogy nem ruházta át másra Üdülési Jogát, vagy a letét ellenében nem kapott visszaigazolt cserét. 16. A TAGSÁGI JOGVISZONY RÉSZÜNKRŐL TÖRTÉNŐ MEGSZÜNTETÉSE/FELFÜGGESZTÉSE 16,1 Fenntartjuk a jogot, hogy felfüggesszük vagy felmondjuk a tagságát és jövőbeni cserejogait, valamint, hogy visszamondjuk a még fel nem használt, de visszaigazolt cseréit, amennyiben Ön nem tartja be a Tagsági Feltételeket; Ön nem fizeti meg az RCI-nak vagy bármely egyéb társaságnak, Társult Üdülőhelynek, a cserében résztvevő egyéb személynek, a cserével érintett szállás kapcsán, A Wyndham Worldwide Company

10 az Ön Üdülési Joga tárgyát képező ingatlan vonatkozásában, (beleértve a fenntartási költségeket, illetve egyéb, Ön által a Társult Üdülőhelynek fizetendő díjakat) vagy az utazással kapcsolatban fizetendő bármely összeget; Ha az Ön Üdülési Jogának tárgyát képező ingatlan üdülőhelyének Társult Üdülőhely státusza a 4.4 pont alapján megszűnik; Ha Ön bármilyen igényt támaszt velünk szemben az RCI Csereprogram vonatkozásában, a csereszállásra nézve, az Ön Üdülési Joga tárgyát képező ingatlan viszonylatában vagy az utazással kapcsolatban; Ha bebizonyosodik Önről, hogy Ön kellemetlen vagy rendszeres panasztevő, aki zaklatja alkalmazottainkat, illetve fizikai erőszakot használ velük szemben, illetve ezzel fenyegetőzik, továbbá, ha verbális agressziót alkalmaz velük szemben Ha az Ön visszaigazolt cseréje visszamondásra kerül a Tagsági Feltételek megszegése miatt, a cseredíjat elveszíti, azonban a letétbe helyezett Üdülési Jogát visszajuttatjuk Önnek az RCI Alapból, kivéve, ha azt már harmadik fél számára csere keretében kiutaltuk vagy átruháztuk Megszűnéskor visszajuttatunk Önnek az előzetesen megfizetett előfizetési díjat, levonva ebből a tagsággal érintett évek vagy töredékévek utáni teljes éves díjat a tagság kezdete vagy a legutóbbi meghosszabbítás óta, kivéve, ha tagság azért szűnik meg, mert Ön nem tartotta be a Tagsági Feltételeket, vagy nem fizette meg a bármilyen jogcímen esedékessé vált összegeket. Ez utóbbi két esetben Ön nem jogosult visszatérítésre Ha Ön az esedékességig nem fizette meg a fenntartási költségeket, vagy egyéb hasonló terheket, az RCI felfüggesztheti a tagságát mindaddig, amíg nem kap értesítést arról, hogy ezen összegek kifizetésre kerültek A Tagság felmondható vagy a tagság meghosszabbítása elutasítható abban az esetben, ha a Társult Üdülőhely felmondja az Ön Üdülési Jogát és Önnek nincs más Társult Üdülőhelyen Üdülési Joga. 17. PANASZ 17.1 A Társult Üdülőhelyen a szállást vagy a szolgáltatásokat érintő panaszt először (amint lehetséges) az adott helyen megfelelő hatáskörrel rendelkező személlyel kell közölni. Ha az így felkínált megoldás nem megfelelő, a Tag vagy a Vendég számára ajánlott a legközelebbi RCI szolgáltató iroda telefonon történő megkeresése Az RCI nem felel a Tagok vagy a Vendégek felé semmilyen olyan költségért vagy kiadásért, amely a Társult Üdülőhelyen való tartózkodás során merült fel (beleértve a más szállás költségeit), ha a Tagok vagy a Vendégek panaszt tettek a Társult üdülőhely szállása vagy szolgáltatásai kapcsán, kivéve, ha a költséget vagy kiadást az RCI egyesült királyságbeli irodája (Kettering, Anglia), vagy a legközelebbi RCI szolgáltató iroda előzetesen jóváhagyta. Megjegyzés: Az Ön felé fennálló felelősségünket a 19. pont részletezi Abban a valószínűtlen esetben, ha a Társult Üdülőhely nem oldja meg a felmerült problémát, a hazatérésüktől számított 30 napon belül írásos formában fogalmazzák meg a panaszukat és címezzék azt a Panaszirodánknak, a következő

11 címre: Kettering Parkway, Kettering, Northants NN15 6EY. Adja meg a tagsági számát és valamennyi lényeges adatot. Jogunkban áll figyelmen kívül hagyni azon panaszokat, amelyek esetében nem követték a fenti, egyszerű eljárást. 18. VITÁK Az RCI Foglalási Feltételek alapján, választottbírósági eljárás során kell eldönteni az egyéb úton nem rendezhető, a szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat. Egyébként a Tagsági Feltételekkel kapcsolatban felmerülő vitákra az angol bíróságok rendelkeznek joghatósággal. Skócia és Észak-Írország lakosai saját országuk bíróságai előtt is megindíthatják az eljárást. 19. A FELELŐSSÉGÜNK ÖNNEL SZEMBEN 19.1 Ha Ön, vagy egy Vendége az RCI Csereprogram használata során kárt szenved, a kártérítés felső határa, a kár okától függetlenül, az adott káresemény vonatkozásában nem haladhatja meg a cseréért a részünkre fizetett összeg háromszorosát (kivéve ha halál, vagy személyi sérülés az RCI gondatlanságára vezethető vissza. Ezen estekben a kártérítés mértékének nincs felső határa). 19,2 Az RCI nem felel az olyan kárért (veszteségért vagy lopáskárért), amely Önt a Társult Üdülőhely használata közben éri Ezen korlátozások az RCI megbízottaira, alkalmazottaira, vagy társult társaságaira is vonatkoznak. 19,4 Az RCI nem felel olyan harmadik személyek cselekményeiért és mulasztásaiért, akik nem a cseréhez kapcsolódó programokat és szolgáltatásokat biztosítanak Önnek Az RCI csak azokért az RCI-ról szóló nyilatkozatokért vállal felelősséget, amelyeket az RCI bocsátott ki, és nem vállal felelősséget azon nyilatkozatokért, melyet olyan harmadik személy bocsátott ki, aki nem az RCI megbízottja vagy független az RCI-tól Minden útlevél-, vízum- vagy bevándorlási előírás teljesítése az Ön felelőssége. E tárgybankérjük, forduljon a nagykövetségekhez és a konzulátusokhoz tanácsért. Nem vállalunk felelősséget olyan esetekért, ha Ön azért nem tud utazni, mert a fenti követelményeknek nem tud eleget tenni. 20. AZ ÖNNEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS 20.1 Kizárólag az RCI kezeli az EU/EGT tagállamokban honos Tagok és a Vendégeik adatait, így valamennyi, az RCI által végzett, a tagsághoz, vagy az Ön és Vendégei cserehasználatához vagy szállással kapcsolatos, illetve utazási szolgáltatáshoz kötődő adatfeldolgozásra kizárólag az Egyesült Királyság adatvédelmi szabályai érvényesek (a 95/46/EK és a 97/66/EK irányelvekkel összhangban) A tagságához, valamint az RCI által felkínált cserelehetőségek, szállások és utazási szolgáltatások Ön és vendégei által történő használatához kapcsolódó adatokról A Wyndham Worldwide Company

12 nyilvántartást vezetünk (beleértve az Önnel és a Vendégeivel kapcsolatos, Öntől, a Vendégeitől vagy harmadik személyektől kapott adatokat) Jogosultak vagyunk arra, hogy ezeket az adatokat feldolgozzuk, azzal a céllal, hogy Önnek és Vendégeinek a kért szolgáltatásokat és termékeket biztosítsuk, továbbá hogy Önt és Vendégeit további, Önöket esetleg érdeklő ajánlatainkról tájékoztassuk (kivéve, ha Önök vagy Vendégeik kifejezetten írásban felszólítanak minket arra, hogy a tájékoztatást mellőzzük vagy a tájékoztatásra faxon, ben vagy telefonon kerüljön sor), valamint saját adminisztrációs tevékenységünk céljából, piaci elemzések készítésére és működési ellenőrzésekhez Mi, vagy társult vállalataink, illetve az általunk megbízott harmadik személyek jogosultak arra, hogy felvegyék Önnel vagy Vendégeivel a kapcsolatot en, postai úton, előre rögzített üzenetek formájában, automatikus hívóeszközökkel és fax üzenetek formájában a jelen részben megfogalmazott célból. Továbbá jogosultak vagyunk társult társaságok és harmadik személyek részére (beleértve az üdülőhelyeket, tulajdonosi szervezeteket, üdülőhely-kezelőket, kezelőcégeket, légitársaságokat, autóbérlő társaságokat, hajó- és kompüzemeltetőket, szafari szervezőket és egyéb szolgáltatókat) az alábbi célokhoz szükséges adatokat átadni: Az Önök vagy Vendégeik által kért szolgáltatás vagy termék biztosításához, vagy A tagsághoz vagy az Üdülési Joghoz, illetve az Ön vagy Vendégei által használt cserelehetőséghez vagy szálláshoz kapcsolódó adatok ellenőrzéséhez Az Ön értesítéséhez az RCI utazási szolgáltatásairól Ön és a Vendégei, adminisztrációs díj megfizetése ellenében (melynek mértéke nem haladhatja meg a az Egyesült Királyság évi adatvédelmi törvényében előírt maximumot) jogosultak másolatot kapni az általunk, az Ön és vendégei kapcsán kezelt adatokról Mielőtt az Önhöz vagy a Vendégeihez kapcsolódó adatokat harmadik személyek ajánlattételének céljára átadnánk, mindig megkeressük Önt és a Vendégeit a hozzájárulásuk beszerzése céljából. Ekkor tájékoztatjuk a Tagot vagy a Vendéget azon szándékunkról, hogy ilyen célból fel kívánjuk dolgozni az adatokat, és tájékoztatjuk Őket arról, hogy egy formanyomtatvány vagy egy irat kitöltésével, illetve telefonon, faxon vagy ben az adatok felhasználását megtilthatják. Ha Ön vagy a Vendégei a formanyomtatványt vagy az iratot úgy juttatják el a számunkra, hogy nem tiltják meg a fenti célú adathasználatot, illetve ha Ön vagy a Vendégei nem tiltották ezt meg telefonon, faxon vagy ben, harmadik személyek a mi felhatalmazásunkkal időnként megkereshetik Önt (postai úton, e- mailben vagy telefonon, ideértve az automatikus hívóeszközöket, az előre felvett üzeneteket és a faxüzeneteket) olyan termékek vagy szolgáltatások ajánlataival, amelyek ezen harmadik személyek álláspontja szerint érdekelheti Önt. Abban az esetben, ha Ön vagy a Vendégei megtiltják azt, hogy harmadik személyek a fentiek szerint ajánlat tegyenek, előfordulhat, hogy Ön és a Vendégei a tagság előnyeit korlátozottabban élvezhetik (pl. nem kapnak értesítést last minute jellegű vagy különleges utazási ajánlatokról) Úgy tekintjük, hogy Ön a tagsága felfüggesztésének idejére és az azt követő 3 éves időtartamra is (illetve ha Ön utazási szolgáltatást vett igénybe az RCI-tól, 3 évig a szolgáltatás igénybevételének napjától) hozzájárul ahhoz, hogy a fentiekben körülírt termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatást kapjon (kivéve, ha Ön ezt írásban megtiltja).

13 20,8 Úgy tekintjük, hogy Vendégei, a Társult Üdülőhely szállásának használatától számított 3 éves időtartamra (illetve ha utazási szolgáltatási vettek igénybe az RCI-tól, 3 évig a szolgáltatás igénybevételének napjától) hozzájárulnak ahhoz, hogy a fentiekben körülírt termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatást kapjanak (kivéve, ha a Vendégek ezt írásban megtiltják) A személyzet képzésének vagy a minőség ellenőrzésének céljából, külön figyelmeztetés nélkül rögzíthetjük vagy meghallgathatjuk az RCI-val folytatott telefonhívásokat. 21. LÉGIJÁRATOK, AUTÓBÉRLÉS, BIZTOSÍTÁS ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK 21.1 Bármilyen, rajtunk keresztül elérhető, a cserén túli szolgáltatás (pl. légijáratok, autóbérlés, biztosítás, kompok, hajóutak, szafari) az RCI Foglalási Feltételek és a szervezők szerződési feltételei alapján biztosítottak. Ezekbe a szerződési feltételekbe a foglalás visszaigazolásakor, vagy azt megelőzően be lehet tekinteni; jelen feltételek ezen esetekre nem vonatkoznak A szolgáltatások természete időről időre megváltozhat; fenntartjuk azt a jogunkat, hogy egyes szolgáltatásainkat megváltoztassuk, visszavonjuk, vagy újakat adjunk az eddigiekhez, külön értesítéssel vagy anélkül. 22. VÁLTOZTATÁSOK 22.1 Jelen Tagsági Feltételeket, az RCI Csereprogramját, a szezonális szabályokat és az RCI cserére vonatkozó eljárásokat az RCI saját jogkörében megváltoztathatja. A Tagok a változásról az RCI Nyaralóhely-nyilvántartásából vagy egyéb, a Tagok számára eljuttatott RCI kiadványból, valamint levélben, en illetve egyéb, elektronikus közlési formán keresztül kapnak értesítést. A változás a közzétételt követően lép hatályba Az RCI a díjait (beleértve többek közt az előfizetési díjat, a cseredíjat, a vendégigazolást, a tagság-helyreállítási díjat) minden év január 1-én évente felülvizsgálja, és az esetleges díjváltozásokat azonnali hatállyal jogosult bevezetni. Az RCI felülvizsgálhatja a díjait egyéb alkalmakkor is, ha a Tagok erről előzetesen az RCI Nyaralóhelynyilvántartásából vagy egyéb, a tagok számára eljuttatott RCI kiadványból, valamint levélben, en illetve egyéb, elektronikus közlési formán keresztül értesítést kapnak Jelen Tagsági Feltételek az RCI Nyaralóhely-nyilvántartásában vagy más úton közölt korábbi tagsági feltételek helyébe lépnek Jelen Tagsági Feltételekben az RCI helyére harmadik személy léphet. Ilyen esetben az átruházás a Tagok értesítésével hatályosul. A Tagok erről az RCI Nyaralóhelynyilvántartásából vagy egyéb RCI kiadványból, valamint levélben előzetesen értesítést kapnak. A Wyndham Worldwide Company

14 BEJEGYZETT SZÉKHELY Kettering Parkway, Kettering, Northants, NN15 6EY, Anglia. Bejegyzés helye: Anglia és Wales. Cégjegyzékszám: SZERZŐI JOG ÁLTAL VÉDVE RCI EUROPE 2005

Szerződési feltételek

Szerződési feltételek Szerződési feltételek 1. BEVEZETÉS 1.1 Az alábbi tagsági feltételek kötelező érvényű szerződést képeznek az RCI Europe ( RCI vagy mi ) és azon személyek között, akik jogosultsággal rendelkeznek vagy rendelkeztek

Részletesebben

Plusz üdülési feltételek

Plusz üdülési feltételek Plusz üdülési feltételek Jelen foglalási feltételek a cookie-kkal és az adatvédelmi nyilatkozatokkal, valamint a foglalás megerősítése előtt az Önnek bemutatott egyéb írásos információkkal együtt közösen

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről Athina Kft. székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 24., Cg. 01-09- 689218 Képviseli: Yair Biton ügyvezető helyett Jan

Részletesebben

K Y Ä N I V E Z e s d Á l m a i d a u t ó j á t p r o g r a m

K Y Ä N I V E Z e s d Á l m a i d a u t ó j á t p r o g r a m K Y Ä N I V E Z e s d Á l m a i d a u t ó j á t p r o g r a m d i s z t r i b ú t o r i A U T Ó P R O G R A M M E G Á L L A P O D Á S E u r ó p a Jelen megállapodás létrejött 20 napján, (a hatálybalépés

Részletesebben

Hitelbúvár Gyorsteszt nyereményjáték

Hitelbúvár Gyorsteszt nyereményjáték Hitelbúvár Gyorsteszt nyereményjáték Adatkezelési tájékoztató 2015. július 02. (módosítva: 2015. július 20. ) Az Addict Interactive Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 84/A. cégjegyzékszám: 01-09-873617)

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Az utazási szerződés alapján az International Language Travel Kft. Utazási Iroda (továbbiakban: utazási vállalkozó) arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződés egyedi

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely)

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely) Nyilatkozat Alulírott,.....(név) részvényes...... (lakcím/székhely) kijelentem, hogy azon részvényekkel, amelyek vonatkozásában jelen nyilatkozat megtételével egyidejűleg tulajdonjogom részvénykönyvbe

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről (módosításokkal egységes

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS (KISÁLLAT PANZIÓBAN TÖRTÉNŐ ŐRZÉSÉRE ÉS GONDOZÁSÁRA) Amely létrejött egyrészről: Név: Lakcím: Telefon (mobil): E-mail: mint Megbízó, Lakás: Fax: másrészről: BiosLogos Kft: székhely:

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL A 17/1999. (V. 13.) 3, A 33/2000. (X. 24.) 4, A 42/2000.

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

IvanyiZsofi.hu Webáruház

IvanyiZsofi.hu Webáruház IvanyiZsofi.hu Webáruház Termék megrendelési feltételek Az Ivanyizsofi.hu oldalon promotált termékek termelője és forgalmazója a LEXINGTON ASSETS MAGYARORSZÁG Kft., 1118 Budapest, Iglói u. 13. A webáruházat

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Végfelhasználói licenc szerződés ELLA ibanq

Végfelhasználói licenc szerződés ELLA ibanq Cégnév: ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank zrt. Székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 31. Telefon: +36 1 465 65 65 +36 1 801 35 65 Fax: +36 1 465 65 99 Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám:

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Trend. Szerződési feltételek

Trend. Szerződési feltételek Trend Szerződési feltételek Ügyféltájékoztató az itrend szolgáltatásról Az itrend szolgáltatás kizárólag a SIGNAL Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) azon befektetési egységekhez kötött életbiztosításai

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. )

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. ) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a LUMILL Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9., cégjegyzékszáma: 02-09- 070077) által üzemeltetett

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel...

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel... Kérjük, a kitöltött nyilatkozatot a következő címre küldje el! Címzett: KELER Zrt. 1075 Budapest, Asbóth u. 9-11. NYILATKOZAT (magánszemélyek részére) Alulírott,........(név) részvényes...... (lakcím/székhely)

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.08.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.08.01-től 100% számlanyitási díj kedvezmény I. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Klasszik Hitel, vagy Klasszik Plusz módozatú lakás-takarékpénztári

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről A tartózkodási engedély első alkalommal történő kérelmezése 1.) A tartózkodási engedély

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló,

a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló, Tájékoztató a közszférában dolgozó ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Hasznos kiegészítő információk közszférában dolgozó ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő törlesztéshez

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat

Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat 1. Bevezetés 1.1.1. Az XM (a továbbiakban Vállalat vagy XM ) a nicosiai cégbíróságon a HE 251334 nyilvántartási számon bejegyezett Ciprusi Befektetési Cég és

Részletesebben

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be az Elfogadóhelyen

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

FHB NetB@nkkal, játszva nyerhet!

FHB NetB@nkkal, játszva nyerhet! FHB NetB@nkkal, játszva nyerhet! 1. A Játék időtartama 2015. március 02. napjának 00.00 órájától 2015. április 30. napja 24.00 óráig. 2. A Játék Szervezője FHB Bank Zrt. 1082 Budapest, Üllői út 48. 3.

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS

TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS Felhasználási hely azonosító: Szerződésszám: TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS A jelen Egyedi Szerződés létrejött az alábbi Felek között,

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 7400 KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 19. Telefon: 82/312-177; Fax: 82/422-675 E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 1. sz. melléklet ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Confhotel- Net Kft. (1033 Budapest, Flórián tér 1.; a továbbiakban:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Fiatalok

Részletesebben

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata Ezen utasítás továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...

Részletesebben

Felhasználói feltételek

Felhasználói feltételek Felhasználói feltételek ÖN ÉS AZ RCI EUROPE KÖZÖTTI SZERZŐDÉS Ezen weboldalt az RCI Europe (a továbbiakban "RCI", "mi", "minket", illetve "miénk" szavak által jelölt) bocsátja az Ön rendelkezésére. A szóban

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat támogató szolgáltatás működtetésére megkötött ellátási

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/11. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 3. A TAGI KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE... 5 4. A TAGI KÖLCSÖN ELBÍRÁLÁSA... 5 5. TAGI KÖLCSÖNÖK

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A webshopot a Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., cégjegyzékszám: Cg. 01-0957944, adószám: 23275395-2-41,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltatás A TR-ZALA PETROL Kft. mint Szolgáltató egy információs rendszert működtet amelynek neve Bau-Projekt. A TR-ZALA PETROL Kft szolgáltatás kommunikációs és

Részletesebben

1. Adatkezelés célja. 2. Adatkezelés jogalapja. Adatkezelési Tájékoztató

1. Adatkezelés célja. 2. Adatkezelés jogalapja. Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató A Lipócia Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével

Részletesebben

NEM ADOM FEL Alapítvány

NEM ADOM FEL Alapítvány NEM ADOM FEL Alapítvány Támogató Szolgálat Cím:1126 Bp.Tartsay Vilmos u. 19. Tel: 20 296-2664, 06 1 501 47 08 Adószám: 18256529-1-43 Bankszámlaszám: CIB Bank 10700206 43547104 51100005 Honlap: www.nemadomfel.hu

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat (a módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014.12.12. napjától 1 I. A szabályzat alapelve, célja A CO-OP HITEL Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

AXA Bank SZIN belépőjegyek nyereményjáték hivatalos szabályzata (továbbiakban: Szabályzat)

AXA Bank SZIN belépőjegyek nyereményjáték hivatalos szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) AXA Bank SZIN belépőjegyek nyereményjáték hivatalos szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) BEVEZETŐ Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 135-139. D C. ép.,

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

MKB-Euroleasing Autópark Zrt. jognyilatkozata és szabályzata

MKB-Euroleasing Autópark Zrt. jognyilatkozata és szabályzata MKB-Euroleasing Autópark Zrt. jognyilatkozata és szabályzata 1. Bevezetés 1.1. Az MKB-Euroleasing Autópark Zrt. (továbbiakban: Autópark) a www.autoparkaukcio.hu internetes honlapon az Autópark ügyfelei

Részletesebben

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

Húsvéti Nyereményvadászat nyereményjáték

Húsvéti Nyereményvadászat nyereményjáték Húsvéti Nyereményvadászat nyereményjáték Adatkezelési tájékoztató A Frog Media Kft. (székhely: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 33/B 6/3, cégjegyzékszám: 01-09-956624), a továbbiakban a Szervező mint adatkezelő,

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások 2000. január 1-jétől az új személyazonosító igazolvány kártya formátumú. A személyazonosításra alkalmas okmányok köre kibővült 2000. január 1-jétől

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe

Részletesebben

Parfümcenter - Játékszabályzat

Parfümcenter - Játékszabályzat Parfümcenter - Játékszabályzat 1. A nyereményjáték időtartama 2012. december 1-2012. december 23. A nyereményjáték megkezdése előtt, és a nyereményjáték befejezése után érkezett regisztrációkat, valamint

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek Jelen általános szerződési feltételek hatálya a Magyar Hírlap nyomtatott napilap

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: az Oney) a hozzá benyújtott panaszok ügyintézésének

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EUROTRADE CAPITAL Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július 06-tól 1/10. oldal TARTALOMJEGYZÉK I. A Szabályzat célja 3 II. A panasz bejelentésének módjai 3 III. A panasz

Részletesebben

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8.

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. 1. A panasz bejelentésének módjai 1.1. Személyesen A Diófa Alapkezelő Zrt. a személyesen benyújtott szóbeli panaszokat az

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA Amely létrejött, egyrészről Név:.... Adószám:. Székhely:.... Levelezési cím:. Képviselő:. Telefonszám:.... E-mail cím:. mint Megbízó (továbbiakban:

Részletesebben