MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014."

Átírás

1 MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

2 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezető Az iskola nevelési programja A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A teljeskörű egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos pedagógiai feladatok A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi jog gyakorlásának rendje Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel A tanulmányok alatt szervezett vizsgák szabályzata A felvétel és az átvétel a Nkt. keretei közötti helyi szabályai A felvételi eljárás különös szabályai Az intézmény helyi tanterve A választott kerettanterv megnevezése A választott kerettanterv feletti óraszám Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai Mindennapos testnevelés testmozgás megvalósításának módja A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai Az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek A TÁMOP Kompetencia alapú oktatás bevezetése pályázathoz kapcsolódóan kialakítva A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei A középszintű érettségi vizsga témakörei

3 Bevezető Az 1993-ban megjelent Közoktatási törvény a gazdasági-politikai változásokat követve az oktatás területén is számtalan újítást vezetett be ben a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény új szemléletként a nevelő és oktató munkát helyezte az iskolai munka középpontjába. Megváltozott az intézmények fenntartása is, hiszen a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint egyetlen szervezet a fenntartó, emellett a működtetést a 3000 főnél nagyobb lakosságszámú településeken továbbra is az önkormányzat láthatja el, ha nem mondott le erről a lehetőségről. Intézményünk fenntartója a KLIK, működtetője Mezőkövesd Város Önkormányzata. A Nemzeti alaptanterv és a kerettantervekre épülő Pedagógiai program lesz közoktatásunk alapdokumentuma. Eredményessége elsősorban attól függ, hogy megvalósításában az érdekeltek (tanulók, pedagógusok, fenntartó és a szülők) mennyire lesznek képesek együttműködni. Ennek híján reális a veszély, hogy légvárakat építünk. Márpedig ezt nem engedhetjük meg magunknak, hiszen nagy a tét: gyermekeink jövőjéről van szó. Azon vagyunk és leszünk, hogy minél több tanuló vágyainak elérését segítsük elő. Fontosak a valóra váltott álmok, mert ezek tehetik boldoggá az embert azt szeretnénk, ha minél kevesebb csalódottsággal, félresikerült emberi sorssal kellene szembesülnünk. 2

4 Tevékenységünket meghatározó jogszabályok: évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 229/2012 (VIII. 28. ) Korm. rendelet a Nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról A évi CLXXXVIII. törvény a Köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 110/2012. évi (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 20/2012. évi (VIII. 31.) EMMI rendelet a Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 3

5 Általános helyzetkép - Rövid iskolatörténet Múlt, jelen és jövő között folytonosság van: megszűntetve megőrizetten élnek egymásban tovább. A múltban való lapozgatás ápolandó értékeket hoz felszínre, lehetőségeket és fejlődési tendenciákat körvonalaz. Tisztában vagyunk vele - az intézmény egész története ezt bizonyítja -, hogy ez örökséghez csak akkor tudunk hűek maradni, ha e szellemiség jegyében képesek vagyunk és leszünk folytonosan megújulni. Ennek a követelménynek kell napjainkban is megfelelnünk. Iskolánk királyi katolikus főgimnáziumként alakult; szeptember 14-én, a község által ideiglenesen rendelkezésre bocsátott épületben kezdte meg működését. Célját a magyar középiskolákról szóló évi törvénycikk így határozta meg: A gimnázium feladata, hogy az ifjúságot általános műveltséghez juttassa, és felsőfokú tanulmányokra előkészítse. Már 1914-re felépült az új épület, a világháború és a forradalmak miatt azonban csak 1919 őszétől szolgálhatta teljes egészében az oktatás céljait. Az intézet az évi középiskolai törvény értelmében reálgimnáziummá alakult át, az es tanévtől Mezőkövesdi Szent László Reálgimnázium lett a neve; az évi középiskolai törvény nyomán azonban fokozatosan újból gimnáziumként működött. Maradéktalanul betöltötte vállalt célját és feladatát: úgy közvetítette a korszerű műveltséget, hogy egyben emberségre is nevelt. Ez a magyarázata: ahogyan az épület öregbült, úgy öregbítették az életbe kilépő diákok az intézmény hírnevét is. Pedig a történelem viharai nem kímélték a gimnáziumot sem: 1924-ben és 1936-ban meg akarták szüntetni, és a második világháború is sebeket ejtett az épületben: belövések érték, felszerelése jórészt elpusztult. Mezőkövesd lakossága áldozatkészségének köszönhetően azonban a sebek hamar begyógyultak. Újabb kihívást a közoktatás 1945 utáni átszervezése jelentett. Fokozatosan megtörtént a négyosztályos gimnáziumi képzésre való átállás, és ezzel párhuzamosan humánés reáltagozatú osztályok szerveződtek. Már ekkor megfogalmazódott a közoktatás reformjának igénye, egyelőre azonban tévútra futott tüneti kezelésekre került sor csupán: 5+1- es oktatás, heti 2 órás gyakorlati foglalkozás meghonosítása. Ígéretesebbnek tűnt a fizika tagozatos osztály beindítása az es tanévben: tíz év átlagában az itt végzett tanulók 73,2%-a szerzett egyetemi vagy főiskolai diplomát. Ezzel párhuzamosan az es 4

6 tanévtől újabb változás következett be az intézmény életében: elkezdődött a közgazdasági szakközépiskolai oktatás - körvonalazódott az intézmény mai profilja. Nem jelentett megnyugtató megoldást az sem, hogy az as tanévben új tantervek léptek életbe, és az 1981-es tanévben elkezdődött fakultációs rendszer szerinti oktatás sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket ben a nyelvi előkészítő osztály beindítása azt a reális szülői igényt elégítette ki, hogy a tanulók nyelvismerete minél magasabb szintű legyen tól a 6 osztályos gimnáziumi képzés beindításával az a célunk, hogy a kerettanterv adta mozgásteret a legoptimálisabban ki tudjuk használni a tanulók továbbtanulásának érdekében. Az utóbbi években főleg a szakképzés vonatkozásában történtek korrekciók, szükségszerű pályamódosítások. Lényegében csak a közgazdasági profil maradt változatlan ben még csak egy-egy osztályban indult be pénzügyi, illetve gyors- és gépíró, általános ügyviteli tagozatú képzés, majd ez fokozatosan mind a négy évfolyamra kiszélesedett. Életképesebbnek a pénzügyi tagozat bizonyult, lényegében ma is változatlan formában működik; a társadalmi változások hatásának inkább a gyors- és gépíró, általános ügyviteli tagozat volt kitéve. Hosszú ideig igazgatási, ügyviteli tagozatként működött, majd idegen nyelvi gyors- és gépíró tagozattá szerveztük át. Ez sem váltotta azonban be reményeinket, így ötéves képzést feltételező menedzsertitkári, majd OKJ szerinti ötödhatodéves kimenetű menedzserasszisztens/menedzsertitkár ágazatra váltottunk. Most sem sikerült azonban rátalálnunk arra az ágazatra, amely mind a társadalmi igényeknek, mind az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek optimálisan megfelel. A kínálat bővítésének lehetőségét egyben a beiskolázási gondok enyhítését reméljük a 2008/2009 tanévtől bevezetésre kerülő rendészeti ágazat beindításával, amely az egyéb szolgáltatások szakmacsoportba tartozik. A tanévtől a szakképzés jelentős változáson megy át. Átalakult az OKJ-s jegyzék, a képzések egy része már iskolarendszerben nem oktatható. Ugyanakkor a 9. évfolyamra való beiskolázás már úgy történik, hogy a tanulók szakmai érettségi vizsgára kötelezettek, amelynek birtokában bizonyos munkaköröket betölthetnek, vagy szakképesítést szereznek a szakmai évfolyamon. Az intézmény múltjában lapozgattunk ugyan, de óhatatlanul a jelen és a jövő körvonalai rajzolódtak ki as tanévtől az intézmény struktúrája a következőképpen alakult: Évfolyamonként 3 gimnáziumi és 2 szakközépiskolai osztály indul, a három gimnáziumi osztály közül egy 6 osztályos, egy nyelvi előkészítő, egy négy évfolyamos. 5

7 Az egyik szakközépiskolai osztály a közgazdasági, a másik a közszolgálati szakmacsoporthoz tartozik. A tanulók számára az érettségi vizsgát követően az alábbi szakmák megszerzésére van mód: Közgazdasági szakmacsoport Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ Ügyviteli szakmacsoport Ügyviteli titkár OKJ Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport Logisztikai ügyintéző OKJ A szakmacsoportok közül évente változóan azt indítjuk be, amelyik iránt nagyobb az érdeklődés. - Az iskola korábbi és jelenlegi eredményei 6

8 o Továbbtanulás 2007/ / / / /2012 Gimnáziumi B C F A B C A B C A B C A B C statisztikai kimutatás F F F Jogtud Államig. 1 Rendőr-, Katonatiszti Pedatógusképzés Egyetem Főiskola Tanító, óvónő Műszaki Egyetem Főiskola Gazdasági Egyetem Főiskola Agrár Egyetem Főiskola 1 Orvostudományi Egyetem Eü-i Főiskola Keresk. Főiskola Egyetem Egyéb 7 5 Egyetem Főiskola Felsőfokú szakképzés Felvett (osztályonként) Osztálylétszám: L/F 30% 88% 59% 83% 38% 50% 100% 65,71% 53,13% 94% 75% 58% 83,33% 51,35% 52,94% Végzett tanulók száma: Felvett: L/F 58,97% 54,26% 73,27% 76,29% 60,00% Szakképzés Munkát vállalt 1 5 NA 1 2 Munkanélküli 7

9 Szakközépiskolai statisztikai kimutatás 2007/ / / / /2012 E D E D E D E D E F Jogtud. 1 Államig. Rendőr-, Katonatiszti 1 Pedatógusképzés Egyetem Főiskola Tanító, óvónő Műszaki Egyetem 1 Főiskola 1 Gazdasági Egyetem 1 2 Főiskola 2 Agrár Egyetem 2 Főiskola Orvostudományi Egyetem Eü-i Főiskola 1 Keresk. Főiskola Egyetem Egyéb Egyetem 2 2 Főiskola 2 1 Felsőfokú szakképzés: Felvett (oszályonként) Osztálylétszám: L/F 10,00% 7,14% 21,05% 50,00% 38,89% 28,00% 21,21% 39,39% Végzett tanulók száma: Felvett: L/F 9% 8% 37,21% 34,15% 30,30% Szakképzés: Munkát vállalt: Munkanélküli: 1 8

10 o Versenyeredmények Az OKTV-n az alábbi kiemelkedő eredményeket értük el: Továbbküldhető dolgozatok 2007/2008. tanév: fizika 2, angol nyelv 1, német nyelv 1, informatika 2, OSZTV elméleti gazdaságtan 2, 2008/2009. tanév: matematika 1, német nyelv 1, angol nyelv 1, informatika 1, 2009/2010. tanév: matematika 3, angol 2, földrajz 2, OSZTV ügyintéző titkár 1, logisztikai ügyintéző 3, 2010/2011. tanév: matematika 2, fizika 1, 9

11 Az egyéb országos versenyeken a következőképpen szerepeltünk: 2007/ / / / /2012. Amatőr Gála Közösségi Ház szervezésében térségi forduló Apáczai Kiadó matematika versenye nyelvi előkészítősöknek 25. hely hely Arany Dániel Matematika Verseny országos 2. fordulóba jutottak 2. fordulóba jutott 1 tanuló 2. forduló Budapesti Szent László Gimnázium földrajzi versenye 2. hely 3. hely Bugáth Pál országos természetismereti verseny 42. hely 32. hely Diákvegyész Napok Sárospatak különdíj Eötvös József Szakképző Isk. szavalóverseny 1. hely Európai Unióról szóló verseny 7. hely Gordius Matematikaverseny 10. hely 15.,17.,23.,25.,26. Idegen nyelvi dalverseny elődöntő 1. Langwest 99 tehetségkutató angol nyelvi verseny 4. hely első 10 között Lóczy Lajos országos földrajzverseny 33., 59. hely Magyar Hidrológiai Társaság pályázata 1. hely MASZK prózamondó verseny 1., 2., 3. hely 1,2,3. hely Matyó Múzeum rajzpályázata 1., 2., 3. hely Mecénás pályázat 2. hely Mezőcsáti szavalóverseny 3. hely Miskolci Egyetem által meghirdetett verseny - angol fordítói 1., 2. helyezés 1. hely Német szépkiejtési verseny Egri Főiskola 2. hely 5. hely Neumann vetélkedő 9. hely OKSZTV Nemes Tihamér Számítástechnikai Verseny (megyei döntő) 2. fordulóba jutottak 2. fordulóba jutott 1 tanuló 2. fordulóba jutott 1 tanuló Országos képző- és iparművészeti pályázat különdíj OTP vetélkedő 7. hely Rajz és képzőművészeti pályázat 1., 2., 3. hely Szép Magyar Beszéd Verseny megyei 3.hely 3. hely különdíj, , 4., 8. hely Tanirodai Kiállítás különdíj TIT angol verseny 8. hely 3., 6., 10., 11. hely Utazás és turizmus 1., 2. hely Város- és Faluvédők Szövetsége által hirdetett országos pályázat hely 10

12 A megyei versenyeken elért eredmények tükrében reálisabb kép rajzolódik ki az iskolában folyó munka színvonaláról, mivel az itteni követelmények jobban igazodnak a középiskoláktól joggal elvárható tehetséggondozás szintjéhez. A megyei tanulmányi versenyeken elért eredményeink: 2007/ / / / /2012. "Dürer" Matematika verseny megyei döntőbe jutottak döntőben 2 csapat csapat 6. hely döntő Dr. Nagy László fizika emlékverseny Édes anyanyelvünk verseny megyei 11. hely 3., 6. hely 15. hely 7., 10. hely Idegen nyelvi szavalóverseny Implom József helyesírási verseny 14., 16. hely 7., 10. hely 6., 12. hely 4., 13. hely 9., 20. hely Jászsági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Egyesület pályázata Kiss József angol nyelvű szavalóverseny Kiss József német nyelvű szavalóverseny Megyei Hidrológiai Társaság pályázata Megyei fordítói verseny - Kazincbarcika 2. hely, különdíj 6. hely 1., 3., 5. hely 1. hely, különdíj Hancsók Kálmán Megyei Matematika Verseny 4. hely csapatban 3., 4. hely 4. hely egyéni, csapat csapat 3., egyéni 4. egyéni 2.,5., csapat 3. Megyei nyelvi verseny Megyei országismereti verseny Megyei Rajzverseny Megyei Szavalóverseny Megyei Számítástechnika Verseny Megyei Vöröskeresztes Verseny elsősegélynyújtás Tompa Mihály megyei szavalóverseny Váci Mihály megyei szavalóverseny - Encs 1., 3. hely 3., 8., 9., 11. hely döntőbe jutott 1 tanuló Szikszó 4. hely Putnok 2. hely, különdíj 11. hely 1. hely 3. hely, különdíj Szónokverseny 1., 2., 3., 4. hely 1., 2. hely enter könyvtárhasználati verseny Mit jelent nekem Mezőkövesd? Szavalóverseny a költészet napja tiszteletére 1., 2. hely 1., 2., 3. hely 1., 2. hely, különdíj 11

13 Sporteredmények: 2007/ / / / /2012 országos megyei országos megyei országos megyei országos megyei országos megyei sportág kézilabda - fiú területi 2. hely 4. hely területi 2.hely 1. hely V. korcs. 3. hely 7. hely VI. 7. korcs. hely 2. hely kézilabda - lány 4. hely 3. hely 3. hely 3. hely 4. hely 2. hely 4. hely nagypályás labdarúgás 3. hely megyei elődöntő röplabda 3. hely 3. hely 15. hely 3. hely 17. hely 2. hely 15. hely 2. hely 13. hely 2.hely 2. hely 3. hely 16. hely 3. hely 3. hely 3. hely úszás 4. hely 3. hely 1. hely 5. hely 6. hely atlétika 13. hely - futás 4.,7. hely - távolugrás 1. hely 2., 5. hely - súlylökés hely - magasugrás mezei futóverseny csapat lány: hely 3. hely 3000 m síkfutás csapat fiú: hely duatlon Futsal - fiú egyéni: hely Diákolimpia fekvenyomás 1. hely Íjászat 6. hely 1. hely 12

14 o Nyelvvizsgák 140,00% 120,00% 115,79% Angol Középfokú Angol Felsőfokú 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 80,00% 64,71% 66,67% 44,44% 31,11% 35,00% 24,39% 10,20% 7,14% 10,53% 11,11% 1,79% A A A A ,00% 100,00% 105,88% Német Középfokú Német Felsőfokú 80,00% 75,00% 66,67% 60,00% 60,00% 50,00% 40,00% 20,00% 20,83% 26,92% 35,29% 29,17% 20,00% 8,00% 0,00% A A A A

15 - Tárgyi feltételek Az iskola épülete ben készült el. Jelentős korszerűsítés a 70-es évek elején zajlott. Az intézmény bővítését jelentette egy új tornaterem kialakítása 1993-ban. Az osztálytermek mellett sikerült kialakítani szaktantermeket: természettudományi, művészeti, történelmi, nyelvi, földrajzi. Valamint a modern kor követelményeihez igazodóan 5 számítógépterem is rendelkezésre áll. A szakmai képzést a taniroda és a logisztikai labor segíti. A pályázatok lehetőségei révén a szaktantermekben az IKT eszközök használatához minden felszerelés rendelkezésre áll (interaktív tábla, projektor, számítógép). Emellett a tanulói laptopok a tantermi munkát is segítik. Az iskolában önálló könyvtár működik, amely egyúttal a magyar szakterem is. Az iskola udvarán műfüves és bitumenes pálya áll a tanulók rendelkezésére. Összességében a mai kor igényeinek megfelelő az iskola felszereltsége, de az épület állaga folyamatos felújítást kíván (ablakok, tornaterem). Az informatika oktatását, illetve valamennyi tantárgy oktatását segíti az iskolai hálózat kiépítése. - Beiskolázási mutatók Gimnázium Szakközépiskola Szakképző évf /07. tanév 2007/08. tanév 2008/09. tanév 2009/10. tanév 2010/11. tanév 2011/2012. tanév 14

16 - Az iskola tantestülete A tantestület a leglényegesebb kérdésekben egységes - ez biztosítja a mindennapi eredményes munkához elengedhetetlenül szükséges pozitív motivációt, jó hangulatot és közérzetet; ugyanakkor részkérdésekben széles skálán mozgó megítélések ütköznek egymással. Ez táplálja a fejlődés, a mindig többre és jobbra törekvés igényét, és ennek során rajzolódnak ki a kívánatos és realizálható perspektívák is. A nevelőtestület iskolai képzettsége és szakmai felkészültsége a mai elvárásoknak és a törvényi előírásoknak mindenben megfelel, így a tanórák szakos ellátottsága teljes körű. A tantestület nyitottságát jól mutatja, hogy a kollégák a különböző továbbképzéseken bővítik tudásukat folyamatosan, illetve bekapcsolódnak a pályázati lehetőségekbe. 1. Egyetemi végzettséget szerzett 4 fő folyamatban van 3 fő 2. Szakvizsgát tett 5 fő 3. Érettségi vizsgaelnöki felkészítésben (30 óra) 6 fő 4. Informatikai, internethasználati képzés (30 óra) 5 fő 5. Nyelvi, nyelvvizsgáztatáshoz kapcsolódó képzés (30 óra) 3 fő 6. Egészségmegőrzés, sport (30 óra) 2 fő 7. TÁMOP módszertani megújulás 11 fő vezetői 3 fő 8. TÁMOP integrált pedagógiai rendszer 48 fő (2011-es adat) 15

17 Pályázatok: év Nemzeti Szakképzési Intézet decentralizált szakképzési pályázat év B-A-Z Megyei Önkormányzat mecénás pályázat kultúra iskolatörténet, helytörténet pályázat sport vízi tábor év Oktatásért Közalapítvány természettudományi műhely matematika műhely TÁMOP pedagógus továbbképzések támogatása Önkormányzaton keresztül: TÁMOP Kompetencia alapú oktatás új pedagógiai módszerek bevez. TIOP /1 Tanulói lap-top program TÁMOP /1 Iskolai könyvtárak fejlesztése (folyamatban) TÁMOP Esélyegyenlőségi pályázat a tanulóbarát környezetért év Szent László ÖRÖKsége NTP-KTTV-11 NTP-KTTV-11/0041 Oktatásért Közalapítvány Önkormányzaton keresztül: TIOP /1 Informatikai eszközök beszerzése (folyamatban) év A pályázat azonosítója: a pályázat címe: TÁMOP / Mi(t) tehetnénk érted A pályázat azonosítója: TÁMOP A-11/ EMIR a pályázat címe: Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása A mi általunk adott cím: Számíthatsz ránk 16

18 1. Az iskola nevelési programja 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelvek Célok Feladatok Eljárások/eszközök Iskolánk nevelő-oktató munkájában a Alakítsuk ki az alapvető Kompetencia alapú oktatás A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a demokratizmus, a humanizmus, az egyén kulcskompetenciákat a kiterjesztése. tevékenység-központú tanítási gyakorlat meghonosítására, tisztelete, a lelkiismereti szabadság, a tanulókban: amely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújt konkrét személyiség fejlődése, az alapvető közösségek - anyanyelvi élmények és tapasztalatok gyűjtésére: tantárgytömbösítés, (család, nemzet, európai nemzetek közössége, - idegen nyelvi projekt, témahét, moduláris oktatás, múzeumpedagógia stb. az emberiség) együttműködésének - matematikai Figyelembe vesszük, hogy a 10. évfolyam végén a tanulóknak kibontakoztatására, a népek, nemzetek, - természettudományos lehetőségük van az emelt szintű érettségire való felkészítés nemzetiségi, etnikai csoportok és a nemek - digitális megválasztására, s ez új tanulói csoportok kialakítását teszi egyenlősége, a szolidaritás és a tolerancia - a hatékony önálló tanulás szükségessé. értékei hatják át a tanítási-tanulási folyamatot. - szociális és állampolgári - A évfolyamon a közismereti tárgyak, illetve a - kezdeményezőképesség szakmai orientációs tárgyak esetében is biztosítania és vállalkozói kell az iskolának az átjárhatóságot. kompetencia - A szakképzésben az új modulárisrendszerű képzés - esztétikai-művészeti szakmai szempontból is indokolja, hogy az új tudatosság és módszerek alkalmazását a szakképző évfolyamon is kifejezőkészség alkalmazzuk. - Kiemelt feladat a sikeres érettségi és továbbtanulás előkészítése. A tanulás ismeret- és értékközvetítés, s ennek A sikeres munkaerő-piaci A tanulási stratégiák, módszerek és A mérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási során iskolánk a fiatalokat felkészíti az önálló alkalmazkodáshoz szükséges, az technikák alkalmazásában a rendszerben meghatározott rend szerint funkciójuknak ismeretszerzésre és önművelésre, ennek egész életen át tartó tanulás, a sokszínűségre törekvés megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és feltétele a tanulási képességek és szilárd tanulás tanítását, az önálló tevékenységrendszerének szummatív méréseket. Ezekhez szükséges eszközöket részben alapkészségek kialakítása. A kompetencia ismeretszerzés megalapozását biztosítása. A mérés nem csak az iskolai szinten készítjük el, részben az országos standardizált 17

19 alapú oktatás bevezetése, elterjesztése. szolgáló képességek fejlesztése elsajátított ismeretanyag mérőeszközöket alkalmazzuk. A tanulásmódszertant az kiemelt. mennyiségének, hanem a osztályfőnöki órák struktúrájába építjük be. kompetenciák szintjének meghatározását is szolgálja. Az egyéni adottságokat figyelembe véve A kreativitás fejlesztése a belső Differenciált nehézségű feladatok, Gazdagító, dúsító egyéni fejlesztő programokkal segítjük az alakítjuk tanítványainkban a teljesítmény- tanulási motiváció erősítése! A egyéni haladási ütemek, önfejlesztő egyéni haladási ütem követését. A gyengébb előképzettség központú beállítódást, az önálló tanulás tanulók képességeinek és stratégiák kialakítása. ellensúlyozására a 9. évfolyamon a szintrehozás/felzárkóztatás képességét. Ez lehetővé teszi, hogy a kiváló kulcskompetenciáinak lehetőség szervezése évfolyamon a differenciált adottságú, képességű tanulók mellett a szerinti egyénre szabott osztályfoglalkoztatás szorgalmazására törekszünk. 3. tanulási nehézségekkel küzdő, SNI-s diákok integrált oktatása megvalósuljon. fejlesztése. Csoportbontás alkalmazása. A versenyekre való felkészítő szakkörök mellett az egyéni képességek kibontakoztatását segítik a művészeti szakkörök (rajz, énekkar). Az emelt szintű érettségire való felkészítést a megfelelő csoportlétszám esetén (10 fő) biztosítjuk valamennyi tantárgy esetén ezzel segítve a továbbtanulás eredményességét. Igény esetén önköltséges foglalkozások szervezésére is vállalkozhatunk. A szociális, életviteli és környezeti Tudatosan tervezze és valósítsa A szociális, életviteli és környezeti Összehangoljuk a tantárgyi, a műveltségterületi, valamint az kompetenciák fejlesztése valamennyi tantárgy meg minden pedagógus tanórai és kompetencia programját beépíteni a osztályfőnöki és modulok tematikáját. Az életkori és műveltségterület kitüntetett kötelessége. tanórán kívüli foglalkozásokon a különböző tantárgyak tananyagába, sajátosságoknak megfelelő aktivizáló kooperatív 4. szociális, életviteli és környezeti a tanmenetekbe, a tanórák módszerekkel dolgozunk. Fokozottabb szerepet kap a külső kompetenciák fejlesztését. anyagába. kapcsolatok bevonása az oktatási-nevelési folyamatba. A mindennapi életben fontos területek megismerése (munkaügyi viszonyok, bankszféra). Pozitív életfilozófiát közvetítünk. Kialakítjuk A kommunikációs- és Tudatosítjuk a gyermekekben a A környezettudatos magatartást, a pozitív életvezetési és a tanulókban az egészségcentrikusság, viselkedéskultúra elsajátíttatásával szűkebb és a tágabb környezetből kulturált társas kapcsolatok elsajátítását a drámapedagógia, 5. alkotáscentrikusság, minőségcentrikusság, alakítsuk ki tanítványainkban a megismerhető erkölcsi értékeket, szituációs játékok megélésével segítjük. Az esztétikus kultúracentrikusság alapelemeit. tárgyi és személyes világukban erősítjük a pozitív szokásokat és a környezet kialakítását, megőrzését az osztályok közötti való eligazodás képességét! humánus magatartásmintákat. tisztasági verseny megszervezésével is segítjük. Az intézmény 18

20 Tudják helyesen megítélni az közvetlen környezetének gondozása mellett bekapcsolódunk a emberi kapcsolatok jelentőségét és tágabb környezetünkben szervezett környezetvédelmi minőségét! programokba is. Reális önismeret és életszemlélet-formálással A tanuló legyen képes önfejlesztő A pedagógusok sajátítsák el és A tanulómegismerési technikák és eljárások elsajátítását segítjük a továbbtanulási/pályaválasztási stratégiák, pozitív énkép adekvát módon alkalmazzák a támogatjuk a továbbképzési tervünkben is. A már ilyen irányú 6. döntések kialakítását, a tudatos életpálya- kialakítására! tanulómegismerési eljárásokat! megszerzett képzettségeket felhasználjuk. Önismereti, építést, az egyéni karrierprogramok szocializációs tesztek, eljárások alkalmazása elsősorban az megvalósítását. osztályfőnöki órákon valósul meg. Támogatást adunk a szociokulturális A kompetencia alapú oktatás A rászoruló gyerekeket hatékony Differenciált foglalkozások, egyéni haladási ütemhez igazított hátrányok leküzdéséhez. Szakszerű segítse a hátrányos és halmozottan felzárkóztató munkával segítsük! terheléssel segítjük a hátrányok leküzdését. Kooperatív integrációs és integrált nevelési gyakorlat hátrányos helyzetű tanulók tanulásszervezés mellett a tanórán kívüli felzárkóztató kialakítására törekszünk. A szegregációmentes esélyegyenlőségének biztosítását, foglalkozás keretében szervezzük a hátrányok leküzdését. 7. együttnevelési környezet kialakítása, az esélyegyenlőség javítása. megvalósítását! Az eltérő képességű és szociális helyzetű Együttműködés a nevelési tanácsadó fejlesztő pedagógusaival. tanulók együttnevelését, oktatását meghatározó célok és sikerkritériumok megfogalmazására! Az általános társadalmi modernizációt Minden pedagógus alkalmazza Tanórai keretben és azon kívül Egyéni tanulási utak kialakítására különösen jól biztosítható követve lépést tartunk az informatikai lehetőség szerint a modern megtanítjuk gyermekeinknek, hogy az informatikai eszközök alkalmazásával. Az informatika 8. forradalommal. A kompetencia alapú oktatás fokozatos kiépítésével alkalmazzuk az SDT- infokommunikációs technikákat, informatikai eszközöket saját a már elsajátított informatikai ismereteiket hogyan használhatják csoportbontásban való oktatása. Az ECDL vizsgára való felkészítés a szülői igények figyelembe vételével mind a programokat. tantárgya oktatása során. fel a tanórai és az azon kívüli teljes, mind a START modul megszervezését tekintve reális munkában. mindkét iskolatípusban. Minden iskolai tevékenységünket a Következetes nevelői magatartás Növeljük tanulóink önbizalmát, Olyan programok szervezése, amelyben a tanulók 9. gyermekek okos szeretete hatja át. alkalmazására, személyes példával adjunk mintát az empátiás önértékelését, fokozzuk a felelősségvállalást, önállóságot! tevékenysége ezen területeket támogatja.(pl. diáknap, nemzetek kultúrája, osztályrendezvények, szereplési személyközi kapcsolatokra. lehetőségek) 19

21 A közösségek biztosítanak szerepet az Az oktató-nevelő munka során elő Az elemi és politikai szocializáció A diákönkormányzat működtetése a demokratikus életre való önállóság, öntevékenység, önkormányzó kell segíteni a tanulók folyamatainak tudatos irányítása, felkészítést, a diákok érdekeinek objektív védelmét és képesség kibontakozásához. A jogok és önismeretének, együttműködési elősegítése. képviseletét segíti: a jogok és kötelességek összhangja, a kötelességek egyensúlyának, összhangjának készségének, akaratának, különböző konfliktushelyzetek kezelése mind 10. megismeréséhez. segítőkészségének, szolidaritásérzésének, megtapasztalható általa. Az osztályközösségek adják az alapját a diákönkormányzatnak. Ezek szervezettebbé tétele empátiájának fejlesztését. elengedhetetlen. Az osztályrendezvények, a testvérosztályok közötti kapcsolatok fejlesztése segítheti a hatékony kommunikációs technikák kialakítását, a tolerancia gyakorlását. A nyelvtudás nem a műveltség része csupán, Használható nyelvtudás A tanulók idegennyelv- Az idegennyelv-ismeret fejlesztését a tanórai változatos hanem a mindennapi élet része is. Az idegen megszerzése. használatának fejlesztése. tevékenységformák mellett a testvériskolai kapcsolatok nyelv oktatása magas színvonalon kell, hogy építése, ápolása is segíti. Az emelt óraszámú nyelvoktatás, a 11. megvalósuljon, e produktív nyelvi nyelvi előkészítő évfolyamban rejlő lehetőség olyan eszköz, tevékenységek fejlesztése. amely a nyelvi kompetenciafejlesztést erősíti. Az angol és német mellett az orosz, valamint a spanyol nyelv oktatását második idegen nyelvként törekszünk ismét meghonosítani. A szövegértés, a szövegalkotás mind írásban Növekedjen a tanuló kreatív Ismerje az alapvető szóbeli és mind szóban alapvetően fontos modern íráskészsége, szóbeli írásbeli szövegfajtákat. Ezeket tudja 12. világunkban, minden más ismeretszerzés és átadás megalapozója. kifejezőkészsége, képes legyen az információ és a közlésekben alkalmazni a különböző tanórai és tanórán kívüli tevékenységekben. megjelenő érzelmi tartalmak értelmezésére. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Saját élményű tanuláson keresztül A közösségi szolgálat A közösségi szolgálat elvégzését elsősorban a ismerje meg a segítő magatartás megszervezése évfolyamon szervezzük meg. Indokolt esetben ez 13. fontosságát. Fejlessze azokat a megvalósulhat a 11. évfolyamon is, a szülő kérésére. képességeit (együttérzés, A közösségi szolgálat teljesítésére az alábbi területeken együttműködés, kerülhet sor: 20

22 problémamegoldás stb.), amelyek a) egészségügyi a felelős állampolgári b) szociális és jótékonysági magatartáshoz szükségesek c) oktatási d) kulturális és közösségi e) környezet- és természetvédelmi f) katasztrófavédelmi g) óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős tevékenység. Az éves munkaterv határozza meg a konkrét tevékenységeket, amelynek szervezési eljárását az SZMSZ tartalmazza. 14. A határon túli magyarokkal való együttműködés fejlesztése A nemzeti identitás erősítése Annak tudatosítása, hogy a határon innen és túl élő magyar közösség összetartozik. A nemzetek kultúrája rendezvény, ahol egy nemzet a határon túli közösség. Pályázati lehetőségek kihasználása. 21

23 1.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Alapelvek Célok Feladatok Ejárások/eszközök Nevelő-oktató munkánk során Az iskolai tevékenységrendszer Támogassuk a fiatalokat a reális önismeret Folyamatosan megismerjük, követjük és elősegítjük komplex személyiségfejlesztésre minden eleme segítse a tanulók kialakításában, az erkölcsi és jellembéli személyiségük fejlődését. Tapasztalatainkat megosztjuk a törekszünk. Ezért megismerjük testi, értelmi, érzelmi, akarati és tulajdonságok felismerésében és tudatos kollégákkal és a szülőkkel. Tesztek, tréningek, dramatikus tanítványaink szükségleteit, jellembeli tulajdonságainak formálásában! játékok, önmegvalósítási lehetőségek, szereplési alkalmak motivációs bázisát. harmonikus fejlődését! teremtésével segítjük tanítványainkat saját személyiségük Az iskola pedagógiai gyakorlata megismerésében és fejlesztésében. adjon teret: a színes sokoldalú iskolai életnek, az egyéni és csoportos tanulásnak, játéknak, munkának, fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, eddze akaratát! Az életkori pszichikus Az egyes életkori fejlődési Az érzékelés, észlelés, figyelem, Valamennyi pszichikus funkció működését fejlesztjük, de a sajátosságokhoz alkalmazkodunk. szakaszok: emlékezet, képzelet és gondolkodás serdülő korban már a produktív (konvergens és divergens) latencia kor (6-8 év) pszichikus funkcióit tudatosan fejlesszük a gondolkodásra helyezzük a hangsúlyt. Ezzel alapozzuk meg a prepubertás kor (9-11 év) nevelési-oktatási folyamatokban! Ezzel kreatív személyiségjegyek kialakulását. pubertás kor (12-16 év) megalapozzuk a tanuláshoz szükséges A kreatív személyiségbeállítódást erősítjük, az ismeretszerzés jellemzőit vegyük figyelembe alapkészségeket. induktív és deduktív útját egyaránt alkalmazzuk. A tágan (terhelhetőség, motiváció, értelmezett tanulási folyamatokban az aktivizáló módszereket viselkedési sajátosságok, társas részesítjük előnyben. kapcsolatok stb.)! A pedagógus személyisége alapvető Lehetőleg alakítsunk ki minden A pedagógus vértezze fel magát a A szociális befolyásolás folyamatai közül a behódolás, az motivációs tényező, közvetett tanulóban sikerorientált professzionális szakmai-módszertani tudás azonosulás és interiorizáció közül az utóbbira törekszünk, módon meghatározója a tanulói beállítódást, ennek érdekében elemeivel, a tanuló személyiségének amelyet nem a hatalmi tekintéllyel, hanem a vonzerővel, 22

24 teljesítménynek, a tantárgy iránti érdeklődésnek, a személyes kapcsolatok minőségének (magatartási modell, irányító személy). alkalmazzon minden pedagógus hatékony tanítási stratégiákat, nevelési stílusa legyen integratív felismerhető együttműködéssel! megismeréséhez szükséges tudással, a tanári-tanulói interakciós és kommunikációs készségekkel, a konfliktusok kezeléséhez és megoldásához szükséges képességekkel. hitelességgel és értékeink vállalásával kívánunk elérni. A tanulókkal a megszólíthatóság közelségében élnek a pedagógusok. Demokratikus együttműködési készséget tanúsítanak korlátozottan tekintélyelvű nevelési gyakorlatot folytatnak. 4. Megalapozzuk a szociális (társas) A tanulók ismerjék meg és Olyan iskolai értékrend kialakítása, Az iskolai társas szituációk az iskolai/osztály közösség kompetencia, a pozitív szociális szokások, kialakulását. Tudatosan fejlesztjük tanítványaink társas hatékonyságát (szociális penetrancia). A pedagógusok a segítő életmódra nevelés sikere érdekében rendszeresen pozitív mintákat nyújtanak a segítő együttműködés változatos formáival. sajátítsák el a szociális viselkedés alapvető szabályait, alakítsuk ki bennük az egyéni szociális értékrendet, a döntési szabadság és felelősség összhangját. Formáljuk tanítványainkat belső kontrollos, asszertív személyiségekké! Legyenek tisztában a mindenkori szociális státuszukkal. működtetése, amelyben a tanulók biztonságban érzik magukat, mivel a magatartási szabályok átláthatóak, mindenkitől egyértelműen és következetesen elvártak. Tudják higgadtan kezelni a konfliktusos szituációkat is. mindennapi életében terepgyakorlatként szolgálnak a tanulóknak az egyének és csoportok kölcsönös megértésének, együttérzésének, segítőkészségének élményszerű megtapasztalásához, a pozitív és negatív érzelmi viszonyulások kezeléséhez (szimpátia antipátia kapcsolatok). Élményszerű, pozitív minták felkínálása, szociális szokások, attitűdök bemutatása, meggyőződések, értékítéletek, ismeretek és készségek nyújtása, személyes példamutatás, történelmi személyiségek, irodalmi, drámai hősök tetteinek, magatartásának átélési lehetőségeivel, a negatív, antiszociális minták pusztító hatásának csökkentése, fékezése. Tablók, megemlékezések a jeles történelmi eseményekről, kultúránk meghatározó egyéniségeiről. SNI-s tanulók beilleszkedését segítő magatartás minták. 5. Az iskola szakmai profiljának megfelelő speciális szakmai kompetenciák fejlesztését, az alkotó képesség kibontakoztatását vállaljuk. Az értelmi és érzelmi intelligencia fejlesztése mellett a pozitív tartalmú jellem és akarati tulajdonságok személyiségbe ágyazása. Az önkifejezés gazdag és igényes tárházának bemutatása, Az önfeljesztő képesség alapozásával, a saját adottságok, képességek és tehetségük felmérésével segítsük tanulóinkat megtalálni erősségeiket! Indirekt módon segítsük a saját önfejlesztő stratégiáik kialakítását! Minden korosztály jusson hozzá az életkornak megfelelő művészeti: zenei, vizuális esztétikai befogadás és megismerés lehetőségéhez, és kapjon inspirációkat a művészi önkifejezésre. Az iskola esztétikus külső és belső környezete fejleszti ízlésüket, igényességüket. 23

25 befogadó- és alkotó képesség, A testi-lelki jó komfortérzés érdekében a improvizációs képesség, verbális sportfoglalkozások, vetélkedők, szervezett játékok, és nem verbális, valamint vizuális kulturális programok, versenyek, képességfejlesztő és kifejezőképesség. önismereti foglalkozások szervezése. Legyen boldogságélmény forrása a kacagás, a kocogás és az intim kapcsolatteremtés! Vállalkozói kompetenciafejlesztés a gimnáziumi tanulók részére. 6. Az iskolákban folyó pedagógiai tevékenység A pedagógus bánásmódja és Formáljuk sokoldalú társas kapcsolatokra Az ember és társadalomismeret, etika tantárgyak alapja a tanuló, nevelő, szülő nevelési stílusa legyen szociál- képes, környezettudatos, egészséges keretében összehangoltan az osztályfőnöki témákkal, együttműködése integratív! életmódot közvetítő, kialakító valamint az egészségnevelési modul tartalmával. személyiségeket valamennyi tantárgy Sokféle ismerethordozó, médiaanyag, demonstrációs tanítása során, kiemelten az osztályfőnöki eszköz, infokommunikációs technika rendelkezésünkre órák témakörének körültekintő áll. Ezeket az egyéni és csoportos ismeretelsajátítás megválasztásával. szolgálatába állítjuk. Szülőkkel való kapcsolattartás: szülői értekezlet, fogadóóra, iskolai osztályrendezvények. 7. Tanulóink személyiségébe építjük a szociális A következetes követelés és Az önellátó képesség, viselkedés Egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, (társas) kapcsolatok, a konstruktív igényesség, másrészt a tanulók tevékenységformáinak megismerése, testápolás, rendszeretet, a lakás és az osztályterem életvezetés, és az emberi-természeti- jogainak, emberi méltóságának gyakoroltatása, tudatosítása változatos berendezéseinek rendben tartási igénye, az társadalmi környezet alakításának tiszteletben tartása, a velük formákban az életkori sajátosságoknak önkiszolgáló munkák, a közlekedés, és a vásárlás képességét. szemben megnyilvánuló megfelelően. szokásai, mintái, készségei. A közösségi munka valódi pedagógiai tapintat, bizalom, belső késztetéssé váljon. megértés, türelem és igazságosság. A formális és informális szerepek értelmezése, elemzése, (szimulatív-játékos) gyakoroltatása, a szerepkonfliktusok megélése, feloldásuk lehetőségeinek feltárása. Ünnepek méltó megünneplése 24

26 1.3. A teljeskörű egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztés, a testi és lelki egészség igényének a kialakítását, azoknak az eszközöknek a megismertetését jelenti, amelyek lehetővé teszik a harmonikus személyiség kialakulását. Formái: Eszközei: elsősorban testnevelés, osztályfőnöki, biológi órán és minden olyan tantárgy Tanítási óra keretében esetében, amely kapcsolható a előadás témához gyakorlati rendszeres szűrővizsgálat projekt Tanítási órán kívül előadások kiscsoportos foglalkozások Ütemezése: - Valamennyi tanuló részt vesz a rendszeres szűrővizsgálaton, a tanév során. Ennek keretében általános egészségi állapot valamint fogorvosi vizsgálat történik folyamatos. - Osztályfőnöki óra keretében azon témák feldolgozása, amelyek a testi és lelki egészség megőrzését segítik a tanév során folyamatos. - Az egyes tantárgyi órák tematikájának megfelelő foglalkozások. - Testnevelés órán fittség mérés, ehhez igazított fejlesztési terv. - A tanév során olyan előadások szervezése, amelyek a megelőzést szolgálják a tanév munkatervében. 25

27 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb céljai: a veszélyhelyzetek felismerése, az életkornak megfelelő ismeretek közvetítése az elsősegélynyújtás gyakorlati alkalmazása Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái, módszerei, eszközei, tanulásszervezési módjai: Tanórán Tanórán kívül Önálló ismeretszerzés Formái - osztályfőnöki órán a tanév kezdetén tűz- és balesetvédelmi oktatáshoz hasonlóan dokumentálva; - testnevelés, biológia órán elsődlegesen - lehetőséget biztosítunk az iskolában elsősegélynyújtó szakkör, foglalkozás szervezésére - tanórán kívüli foglalkozás vagy kirándulás keretében házi feladat gyűjtő munka Módszerei, eszközei előadás, projekt, IKT-eszközhasználat, gyakorlati bemutató előadás, projekt, IKT-eszközhasználat, gyakorlati bemutató IKT-eszközök használata 1.4. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos pedagógiai feladatok A kötelességtudat, a munka megbecsülése, az együttérzés, segítőkészség, a tisztelet, a megértés stb. olyan készségek, amelyek a tanulók számára felnőtt életükben is elengedhetetlenek. Cél: A nemzeti öntudat, a közösséghez való tartozás érzése mellett az emberi civilizáció kiemelkedő alkotásait, más kultúrák jellemzőit megismerve, egymás értékeit tiszteletben tartva készüljenek a felnőtt életre. A cselekvő állampolgári magatartás alapvető kategóriáinak megélésére, gyakorlására is lehetősége kapnak az iskola keretei között. A közügyekben való részvétel során megtapasztalhatják, hogy maguk is részesei sorsuk alakításának. A hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. 26

28 Kiemelt szerepet kap az iskolai életben az osztályközösség és a diákönkormányzat. Tanítási órák Egyéb foglalkozások DÖK Szabadidős tevékenységek közösségfejlesztő feladatai Formái pl. etika, erkölcstan, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek osztályfőnöki szakkörök, énekkar, a különböző évfolyamok tanulóinak együttműködését segítik - sportrendezvényen a diákönkormányzat programjai évfolyamonkénti bontásban (9. évf. Gólyatábor, Gólyaatlétika, 10. évf. Nemzetek kultúrája 11. évf. Diákönkormányzati nap 12. évf. Szalagavató - kapcsolattartás az iskolán kívüli intézményekkel (Városi DÖK, Add a kezed lakóotthon, idősek napközi otthona iskolai rádió, honlap működtetése Az osztályok közösséggé formálódását jól segítik a: - tanulmányi kirándulások, tematikus kirándulások - testvériskolai kapcsolatok - önkéntes közösségi munka Módszerei problémamegoldó feladatok, külső előadók, projektmunka, kiscsoportos tevékenység csoportmunka, versenyek verseny, bemutatkozó lehetőség ünnepi megemlékezések a DÖK fórumai látogatás, közös projektek egyéni v. kiscsoportos látogatás, segítő tevékenység A közösségi szolgálat iskolában végezhető tevékenységei: - könyvtár, - jótékonysági bál 27

29 1.5. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnök feladatai A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait a személyre szabott munkaköri leírások tartalmazzák. A pedagógusok intézményi feladati a következők lehetnek: - A tanítási órákra, foglalkozásokra való felkészülés - A tanulók dolgozatainak, írásbeli munkájának javítása, rendszeres értékelése (érdemjeggyel/szövegesen) a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint - A megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradt és a helyettesített órák adminisztrálása - A pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív feladatainak teljesítése - A hivatali titkok megőrzése - A hivatáshoz méltó magatartás tanúsítása - A különbözeti, az osztályozó- és a javítóvizsgák lebonyolítása - A kísérletek, a dolgozatok és a tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése - A tanulmányi versenyek lebonyolítása - A tehetséggondozással és a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok - A vizsgák, a tanulmányi versenyek és az iskolai mérések felügyelete - Az iskolai kulturális, szabadidős és sportprogramok szervezése - Az osztályfőnöki, a munkaközösség-vezetői, a diákönkormányzat-segítői feladtok ellátása - Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása - A szülői értekezletek és a fogadóórák megtartása - Pontos és aktív részvétel a nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken és az éves munkatervben meghatározott rendezvényeken - Részvétel a kötelező és a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, valamint folyamatos önképzés - A tanulók felügyelete az óraközi szünetekben - A tanulmányi kirándulások, az iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése és lebonyolítása, részvétel a munkaközösségi értekezleteken - A tanítás nélküli munkanapokon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munka elvégzése - Az iskolai dokumentumok elkészítésében, átdolgozásában, felülvizsgálatában való aktív közreműködés - Az osztálytermek rendben tartása és dekorálása, állagmegóvás, leltár készítése - A szakleltárak és a szaktantermek rendben tartása, szertárrendezés - Együttműködés a munkatársakkal, a szülőkkel, más szakmai intézményekkel, szakemberekkel 28

30 Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai és hatásköre Az osztályfőnököt a felmenő rendszer elvét figyelembe véve az igazgató bízza meg. Az osztályfőnökök legfontosabb helyi feladatait a személyre szabott munkaköri leírások tartalmazzák. Feladatai a következők lehetnek: - az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint neveli osztályának tanulóit, figyelembe véve a személyiségfejlődés jegyeit és a közösségfejlesztés elveit - segíti a tanulóközösség kialakulását, együttműködik az osztály diákbizottságával - segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját - kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével - folyamatosan figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, neveltségi szintjét - minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, szaktárgyi tudását, és ezeket a nevelőtestület elé terjeszti - szülői értekezletet és fogadóórát tart - ellátja az osztályával kapcsolatos adminisztratív teendőket: o digitális napló vezetése, ellenőrzése o félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása o bizonyítványok, törzslapok megírása o továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése o hiányzások igazolása - nyomon követi, segíti az osztálya kötelező orvosi vizsgálatát - ellátja az osztályában a gyermekvédelmi feladatokat, kapcsolatot tart az évfolyam gyermekvédelmi felelősével és a segítő szakemberekkel - rendszeresen tájékoztatja a tanulókat az iskolai feladatokról, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében - élményszerű szabadidős programokat szervez - javaslatot tesz a tanulók segélyezésére, jutalmazására, büntetésére - részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását - órát látogat az osztályában 29

31 1.6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje Különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló A) Kiemelten tehetséges gyermek A tehetség és a képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek Cél: A tehetség minél sokoldalúbb kibontakoztatása Feladat: o Tehetségazonosítás Elsődleges feladat a tehetségazonosítás, tehetségígéret felismerése. Ebben segítséget nyújthat, hogy 3 szakvizsgával rendelkező tehetségfejlesztésben jártas pedagógus is dolgozik iskolánkban. Az azonosításban fontos szerepet kaphat, ha figyelmet fordítunk a tanuló általános iskolai munkájára, eredményeire. Fontos feladat ennek feltérképezése már a középiskolai tanulmányok kezdetén. A kompetenciamérés olyan lehetőséget jelent, amely megkönnyíti a munkánkat. A mérési azonosító segítségével az egyéni eredmények folyamatos követése lehetővé válik. Ennek segítségével a nyomonkövetés és az eredményesség vizsgálata is lehetővé válik. o Tehetségkibontakoztatás A tanulók tevékenységeinek, önállóságának, kezdeményezőkészségének, problémamegoldó módszereinek szélesítése, alkotóképességének előtérbe állítása, kreativitásának fejlesztése, a kulcskompetenciák megalapozása, bővítése, megszilárdítása és az egyénhez igazodó fejlesztés Eszközei: A tehetség kibontakoztatásában több formát követünk: A tanítási órákon az egyéni, kiscsoportos, differenciált tanulásszervezés alkalmas a képességek kibontakoztatására, fejlesztésére. A szaktárgyakhoz kapcsolódó szakkörök, versenyfelkészítők működtetése, a tanulók versenyeztetése. Ez utóbbit minél szélesebb skálán szeretnénk biztosítani. Rendezvények szervezése. Olyan terület ez, amely a tanulók kreativitását igyekszik megcélozni. Több területen is megjelenik: iskolai rendezvények (versenyek, vetélkedők, bemutató jellegű foglalkozások), illetve iskolán kívüli rendezvények. Az iskolai emlékműsorok, ünnepi rendezvények különösen jó terepet adnak a tanulók személyiségének fejlesztésére is. Erősítenünk kell a civil szervezetekkel, az iskolán kívüli tehetséggondozó formákkal való együttműködést (mentorok, kutatásba való bekapcsolódás). Figyelmet kell fordítanunk a személyiség minél teljesebb kibontakoztatására, hiszen gyakran tapasztaljuk, hogy a tehetség erős oldala mellett gyengeséget is találunk. Olyan személyiséget, kreativitást, önismeretet fejlesztő foglalkozások szervezését támogatjuk, amely ezt lehetővé teszi, tanárok számára is. (Gordon, Baraka) Motiválás: Személyes beszélgetés, ösztönzés, jutalmazás, amelyben az iskolai díjak odaítélése is szerepet játszik. 30

32 B) Sajátos nevelési igényű gyermek segítését célzó program Cél: Feladat: Eszközei: A tanuló állapotának megfelelő nevelésben-oktatásban részesüljön A sajátos nevelési igényű tanulók elfogadása, a beilleszkedésük feltételeinek kölcsönös alkalmazkodáson alapuló megteremtése, a képességprofilhoz viszonyított haladás elismerése, a tanulásban meghatározó képességeik feltárása és fejlesztése. Kapcsolattartás a fejlesztő pedagógusokkal. Nevelési értekezleten a tantestület minél szélesebb körével megismertetni ezt a helyzetet. a tanórán, a tanórán kívül: kiscsoportos és egyéni foglalkozások differenciálás kooperatív tanulás, projektmódszer IKT eszközök alkalmazása Fejlesztőfoglalkozások C) A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdők segítése Cél: Feladat: Eszközei: A tanulási nehézség, a szocializációs problémák kezelése Az eredményes szocializáció akadályainak, a tanuló tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése a évfolyamon a tanulásmódszertannal kapcsolatos foglalkozások szervezése elsősorban az osztályfőnöki órák keretében a 9. évfolyamon szervezett bemeneti mérések eredményeként felzárkóztató csoportok alakítása magyar és matematika, valamint idegen nyelv esetében szükség szerint a kompetenciamérés eredményeinek értékelése differenciált tanulásszervezés a tanítási órákon kiscsoportos és egyéni foglalkozások kooperatív és projektmódszer alkalmazása IKT eszközök használata fejlesztő foglalkozások szervezése 31

33 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló segítése Az iskolára hárul, hogy megpróbálja ellensúlyozni a családi ház és a társadalmi közhangulat negatív motivációját: a munkanélküliség, az egyre erősebb vagyoni differenciálódás, a perspektiválatlanság, a romló anyagi körülmények hatását. Feladat: folyamatos, naprakész információk alapján a tanulók segítése Az osztályfőnökök és az ifjúságvédelemmel foglalkozó pedagógusok nyilvántartást készítsenek. Eszköz: - pályázati lehetőségek felkutatása - az iskolai alapítványokon keresztül támogatás nyújtása - kapcsolattartás azon szervezetekkel, önkormányzatokkal, amelyek rendszeres vagy alkalmi támogatást nyújthatnak - a tanítási órákon differenciált foglalkozás - egyéni elbeszélgetés 1.7. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi jog gyakorlásának rendje A tanuló joga, hogy személyesen vagy képviselői útján a jogszabályban meghatározottak szerint részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. A döntési jogkört a nevelőtestület véleményének meghallgatásával az alábbi területeken gyakorolhatják. - saját közösségi életük tervezésében, szervezésében - tisztviselők megválasztásában - jogosultak képviselni magukat a diákönkormányzatban A diákokat érintő ügyekben a diákönkormányzat akarata ellenére nem lehet döntéseket hozni. Ennek alapján a diákönkormányzatot az alábbi jogosultságok illetik meg. 32

34 1. Dönt a diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével: - saját működéséről, - a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, - hatáskörei gyakorlásáról, - egy tanítás nélküli munkanap programjáról, - a diákújság és a diákrádió szerkesztőbizottságának megbízásáról. 2. Egyetértési jogot gyakorol az önkormányzat a tanulókat érintő következő kérdésekben: - az iskolai SzMSz megalkotása és módosítása; - a házirend elfogadása, - a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása, - az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználása. 3. A véleményezési jog az alábbi területre terjed ki: - a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatala, - a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítése, elfogadása, - a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetése és megszervezése, - az iskolai sportkör működési rendjének megállapítása, - a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározása, - a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakítása. 4. Vélemény-nyilvánítási, javaslattevő joga van a diákönkormányzatnak a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A tanulókkal szembeni fegyelmi eljárás során a diákönkormányzat véleményét be kell szerezni. A véleményekkel, javaslatokkal az iskola vezetésének érdemben kell foglalkoznia, és ezekre 30 napon belül érdemben választ kell adnia. Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat egyetértési és véleményezési jogot gyakorol, az előterjesztést, a meghívót ha jogszabály másképp nem rendelkezik a határidő előtt legalább 15 nappal meg kell küldeni a diákönkormányzat részére. 33

35 A tanuló joga, hogy válasszon a pedagógiai program kereti között a választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá pedagógusok közül. A tanulók e jogukkal minden tanév folyamán egy alkalommal élhetnek. A választás a következő tanévre szól, és az iskola személyi, tárgyi lehetőségeinek figyelembevételével történhet. A 10. évfolyam végén (május 20-ig) a tanuló írásban adja be az emelt szintű érettségire való felkészülésre jelentkezését Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel Cél: folyamatos kétoldalú információcsere, tájékoztatás, tájékozódás, partnerkapcsolatok erősítése A kapcsolattartás lehetséges formái: szülői értekezlet fogadóóra honlap faliújság helyi média iskolai rendezvények ellenőrző levél/elektronikus levél netnapló Szülők Tanulók Partnerek személyes beszélgetés DÖK-megbeszélések honlap faliújság helyi média közösségi oldalak iskolai rendezvények ellenőrző (közvetlen/közvetett) személyes találkozó levél elektronikus kapcsolattartás megkeresés támogatási szerződés szponzori lehetőségek A szülői értekezletek rendje: Az osztályok szülői közössége számára az intézmény tanévenként 2 szülői értekezletet tart az osztályfőnök vezetésével. Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, az osztályfőnök és a szülői szervezet képviselője a gyermekközösségben felmerülő problémák megoldására. A szülői fogadóórák rendje: Az intézmény pedagógusai a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak a tanulókról a szülők számára. Az intézmény minden hónap első hétfőjén szülői fogadóórát tart. A tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanuló szülőjét az osztályfőnök írásban is behívja az intézményi fogadóórára. Ha a gondviselő a munkatervi fogadóórán kívül is találkozni szeretne gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetni az érintett pedagógussal. 34

36 1.9. A tanulmányok alatt szervezett vizsgák szabályzata A vizsgaszabályzat célja A diákok tanulmányai alatt szervezett vizsgáinak lebonyolítási rendjét szabályozza A vizsgaszabályzat hatálya o kiterjed az intézmény azon tanulóira, aki(t) osztályozóvizsgára jelentkezik a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasított a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasított o kiterjed azokra a diákokra, akik más intézmény tanulójaként átvételüket kérik az intézménybe, s ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsgát ír elő o kiterjed az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira A tanulmányok alatti vizsga letehető: o iskolában o független vizsgabizottság előtt Az intézmény vezetőjének feladatai A vizsgabizottság munkáját, a vizsgát az igazgató készíti elő. Az igazgató felel a vizsga törvényes előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek megteremtéséért. Az igazgató feladata különösen: o dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe, o írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről, o ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását, o minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni. Az igazgató feladatainak ellátásában közreműködhet - az igazgató megbízása alapján - az igazgató helyettese vagy más megbízottja A vizsgabizottság elnökének és tagjainak feladatai (1+2 fő) A vizsgabizottság elnöke felel a vizsga szakszerű és törvényes megtartásáért, a vizsgabizottság törvényes működéséért. A vizsgabizottság elnökének feladatai különösen: 35

37 o meggyőződik arról, hogy a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, illetőleg teljesítette-e a vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a szabálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását, o vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit, o átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a vizsga iratait, o a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el. Az elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. A kérdező tanár csak a vizsga tárgya szerinti tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógus lehet Az SNI és a BTM-es tanulók esetén a szakértői véleményben számukra megjelölt segédeszközök használata engedélyezett (többletidő, eszközhasználat) A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 68., 70., 71., 72. alapján a vizsgázó kérésére, az igazgató engedélye alapján o az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel meg kell növelni, o lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja, o engedélyezni kell, hogy írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen Szabálytalanságok kezelése Ha a vizsgáztató tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó feladatlapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsgáztató tanár a szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti az igazgatónak. Az igazgató az írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Megállapításait részletes jegyzőkönyvbe foglalja. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a vizsgázó és a vizsgáztató tanár nyilatkozatát, továbbá minden olyan tényt, adatot, információt, esemény leírását, amely lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a vizsgáztató tanár, az iskola igazgatója és a vizsgázó írja alá. A vizsgázó külön véleményét 36

38 a jegyzőkönyvre rávezetheti A tanulmányok alatti vizsga nyilvános, amelyet a tanuló/szülő kérésére korlátozni lehet. A szülői szervezet, a diákönkormányzat írásban jelenti be a vizsgán való részvételi szándékát a vizsgát megelőző napig Iratkezelés o jelentkezés a vizsgára formanyomtatvány o a vizsga menetéről jegyzőkönyv készül o az elért eredmények iskolai dokumentumokban való rögzítése (záradékok): napló, bizonyítvány, törzslap az osztályfőnökök feladata, legkésőbb a vizsgát követő 3 napon belül 37

39 Az értékelés rendje A tantárgy jellegétől függően több vizsgarészből állhat a vizsga. A tanuló teljesítményét ezek összessége adja a következő szempont alapján: Az írásbeli vizsgán legalább 15 %-ot el kell érnie a tanulónak, hogy szóbeli vizsgát tehessen. Közismereti tárgyak: Tantárgy Írásbeli Szóbeli Gyakorlati Magyar nyelv és irodalom x x Idegen nyelv x x Matematika x Történelem, társadalmi és állampolgári ism. x x Erkölcstan x x Etika x x Biológia-egészségtan x x Fizika x x Kémia x x Földrajz x x Ének-zene x x Dráma és tánc x x Vizuális kultúra x x Mozgóképkultúra és médiaismeret x x Művészetek Ének-zene x x Dráma és tánc x x Vizuális kultúra x x Mozgóképkultúra és médiaismeret x x Informatika x x Technika, életvitel és gyakorlat x x Testnevelés és sport x Filozófia x x A minősítés A vizsgarészek összesített eredménye alapján alakul ki az osztályzat az alábbiak szerint a közismereti tárgyakra vonatkozóan: 0-29 % elégtelen % elégséges % jó % jeles % közepes Szakmai, illetve szakmai előkészítő tárgyak: 38

40 Tantárgy Írásbeli Szóbeli Gyakorlati Vállalkozási alapismeretek x x Pénzügyi alapismeretek (elmélet) x x Pénzügyi alapismeretek (gyakorlat) Számviteli alapismeretek (elmélet) x x Ügyviteli alapismeretek (elmélet) - levelezés x Ügyviteli alapismeretek (elmélet) x x - statisztika Ügyviteli alapismeretek (gyakorlat) - gépírás x Ügyviteli alapismeretek (gyakorlat) - statisztika x Váll. finansz. és adózási ismeretek (elmélet) x x Váll. finansz. és adózási ismeretek (gyakorlat) Könyvvez. és beszámoló készítés (elmélet) x x Könyvvez. és beszámoló készítés (gyakorlat) Élet és pályatervezés x x Gazdasági környezetünk x x Információkezelés Tanulásmódszertan x x Kommunikáció x x Egészségtan x x Társadalomismeret és életmód x x Önvédelem Tanirodai gyakorlat x x Pszichológia x x Szociálpszichológia, mentálhigiénia x x Gépírás, szövegszerkesztés Ügyvitel, irodai ügyvitel Fegyveres szervek és vagyonvédelem I. x x Speciális gyakorlat I. Jogi és közigazgatási ismeretek I. x x Társadalom és kommunikáció I. x x Társadalom és kommunikáció gyakorlat Speciális informatika x x Speciális informatika gyakorlat Idegen nyelv I. x x Idegen nyelvi gyakorlat Munkahelyi egészség és biztonság x x Foglalkoztatás II. x x 39 x x x x x x x x x x x

41 Foglalkoztatás I. (Szakmai idegen nyelv) x x Gazdasági és jogi alapismeretek x x Ügyviteli gyakorlat - gépírás, levelezés - viselkedéskultúra Ügyviteli gyakorlat - üzleti kommunikáció Általános statisztika x x Statisztikai gyakorlat Pénzügyi alapismeretek (elmélet) x x Pénzügyi gyakorlat Adózási alapismeretek x x Adózási gyakorlat Számviteli alapismeretek (elmélet) x x Számviteli gyakorlat Gazdálkodási ismeretek x x Könyvelés számítógépen Számvitel x x Vállakozás-finanszírozás x x Vállakozás-finanszírozás gyakorlat Adózás x x Elektronikus adóbevallás gyakorlata Projektfinanszírozás x x Projektfinanszírozás gyakorlata Projektfolyamatok követése x x Projekttervezés gyakorlata x x x x x x x x x x x A szakmai tárgyakra vonatkozóan (9-12. évf.) valamint a szakképzési évfolyamon (13., 14. év) a szakmai- és vizsgakövetelményben megfogalmazott értékelési és minősítési szintekkel áll összhangban az érdemjegyek kialakítása 0-50% elégtelen 71-80% jó 51-60% elégséges % jeles 61-70% közepes 40

42 A vizsgatárgyak részei és követelményei A vizsgatárgyak részeit a táblázat tartalmazza, az egyes tantárgyak követelményeit a helyi tanterv évfolyamokra lebontott követelményei tartalmazzák. A vizsga menete: o Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára. Az írásbeli vizsgán csak a vizsgát szervező iskola bélyegzőjével ellátott lapon, feladatlapokon, lehet dolgozni. o A vizsgázónak az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő vizsgatantárgyanként hatvan perc, o Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet megtartani. A vizsgák között pihenőidőt kell a vizsgázók részére biztosítani. A pótlóvizsga harmadik vizsgaként - szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával - megszervezhető. o Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról fel nem róható okból elkésik, távol marad, a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné a) az igazgató - ha ehhez a feltételek megteremthetőek - hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon, vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótlóvizsgát tegyen, b) a vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig az írásbeli vizsgakérdésekre adott válaszokat értékelni kell. o Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik, az adott vizsgatantárgyból javítóvizsgát tehet az igazgató által meghatározott időben. 41

43 A szóbeli vizsga menete Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három vizsgatárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén. A vizsgateremben egy időben legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. A szóbeli vizsgán a vizsgázó vizsgatantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik. Minden vizsgázónak vizsgatantárgyanként legalább harminc perc gondolkodási időt kell biztosítani a felkészülésre. Egy-egy vizsgatantárgyból a feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több. Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vagy pótfeladatot biztosít részére. Az értékelésénél a póttételre adott választ kell pontozni és azt megfelezni. Ha vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsgatantárgyból történő tételhúzás előtt, legalább tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja. Ha a vizsgázónak a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 68., 70., 71., 72. alapján engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia és kifejtenie. Ha a vizsgázó a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tesz, a vizsgatétel kihúzása után külön helyiségben, vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére harminc percet kell biztosítani. 42

44 A gyakorlati vizsgarész A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához az adott tantárgynál helyben meghatározott idő áll a rendelkezésére. A gyakorlati vizsgarészt - a vizsgafeladatok számától függetlenül - egy érdemjeggyel kell értékelni. Időpont A tanulmányok alatti vizsga időpontja: o javító vizsga augusztus ig tartó időszakban tehető le o különbözeti és beszámoltató vizsgára tanévenként legalább két vizsgaidőszakot ki kell jelölni o az iskola osztályozó vizsgát a tanítási év során bármikor szervezhet o iskolánkban különbözeti, beszámoltató és osztályozó vizsgát a félévi vizsgaidőszakban a félév zárását követő két héten belül, a tanév végén az év lezárását megelőző két héten belül szervezünk o az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független vizsgabizottság esetén a vizsgáztatásra kijelölt intézmény vezetője engedélyezheti, hogy a tanuló a fent meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát. A független vizsgabizottság előtt letehető vizsga: o a kormányhivatal szervezi o a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző 30. napig kérheti a tanuló vagy kiskorú tanuló esetén a szülője o javítóvizsga esetén a bizonyítvány átvételét követően 15 napon belül kérheti a független vizsgabizottság előtt a vizsga letételét 43

45 A szóbeli felvételi vizsga követelményei a középfokú beiskolázáshoz: Szóbeli felvételi vizsgát a nyelvi előkészítő osztályba való jelentkezéskor tartunk, az alábbi területen: Angol nyelv Témakör: 1. Appearance 2. Pets 3. At the doctor s 4. Family 5. Holiday 6. House 7. London 8. School 9. Sport 10. Weather Seasons Clothes Grammar Present Simple Present Continuous Present Perfect Past Simple Past Continuous Willbe going to modals plurals conditional 1, 2 preposition questions articles pronouns countability comparison there is / there are possession 44

46 Német nyelv Témakör: Témák: - Ich und meine Familie; Familienfeste - Freundschaft; mein bester Freund / meine beste Freundin - Tagesablauf; Einkauf (Geschäfte, Waren, Preise) - Schule (Schulgebäude, Klassenzimmer, Stundenplan, Schulfächer, Schulsachen) - Wohnort; Wohnung; Hausarbeit (mein Zimmer) - Ernährung: Essen, Trinken, gesunde Ernährung - Reise: Europa, Deutschland, Österreich, Sehenswürdigkeiten - Freizeit und Sport: Hobbys (mein Hobby); Sportarten - Wetter, Jahreszeiten, Kleidungsstücke - Verkehr: Verkehrsmittel, Auskunft geben, um Auskunft bitten Nyelvtan: - Igék: szabályos, tőhangváltós, igekötős igék, sich-es igék, személytelen igék - Igeidők: Präsens, Präteritum, Perfekt - Igemódok: kijelentő, felszólító mód, Konjunktiv Präteritum (möchte) - Főnévragozás, határozott és határozatlan névelők - Melléknévfokozás, -ragozás, hasonlítás - Számnevek: tőszámnevek, sorszámnevek, életkor, születésnap kifejezése, évszámok, dátum, idő, óra kifejezése - Kötőszavak: egyenes szórend, dann, deshalb, weil, wenn, als, dass, ob - Präpositionen: für, um, bis, durch, über, mit, von, bei, aus, von, seit, an, auf, in, neben, unter, über, zwischen, vor, hinter - Névmások: Possessivpronomen, Personalpronomen, Reflexivpronomen, Fragepronomen, man - Módbeli és időbeli segédigék Tagadás: nein, nicht, kein, nichts, niemand, nie 45

47 1.10. A felvétel és az átvétel a Nkt. keretei közötti helyi szabályai Felvételi követelmények - A 9. évfolyamra való beiskolázáskor a humán, általános irányultságú gimnáziumi osztályokba, valamint a szakközépiskolai osztályokba a felvétel tanulmányi eredmény alapján történik. - A 9. évfolyamon központi kompetencia alapú írásbeli felvételi vizsgát tartunk magyar nyelv és matematika tantárgyból a nyelvi előkészítő tagozatra jelentkezők számára. A nyelvi előkészítőre jelentkezőknek szóbeli meghallgatáson is részt kell venniük. A jelentkezett tanulók elbírálásakor a következő tantárgyak 5., 6., 7. év végi és 8. félévi eredményét vesszük figyelembe: matematika magyar nyelv magyar irodalom történelem angol/német nyelv 6 osztályos gimnáziumi osztályba való beiskolázás: - A jelentkezett tanulók elbírálásakor a következő tantárgyak 5. év végi és 6. félévi, eredményét vesszük figyelembe: matematika magyar nyelv magyar irodalom történelem angol/német nyelv - Kompetencia alapú írásbeli felvételi vizsgát tartunk magyar nyelv és matematika tantárgyból. A felvételről szóló döntés beiratkozáskor válik hatályossá. A Knt. (70, 71, 72. )-nek megfelelően a mentesítéseket figyelembe vesszük a végső pontszámok kialakításánál. 46

48 Az iskolán belüli átjárhatóság Elvileg biztosított, gyakorlatilag azonban minden ilyen irányú kérelem külön elbírálást kíván. A gimnáziumi osztályok közötti átjárhatóság feltétele, hogy a tanuló az igazgató által meghatározott tárgyakból megfeleljen a szintfelmérés követelményeinek. A szakközépiskolai osztályok közötti átjárhatóság a 10. évfolyam végéig lehetséges. A gimnáziumi és a szakközépiskolai osztályok közötti átjárhatóság szintén a 10. évfolyam végéig lehetséges, feltétele az igazgató által meghatározott tárgyakból tett sikeres különbözeti, illetve osztályozó vizsga A más iskolából való átjelentkezés Más iskolákból, iskolatípusokból vagy szakmacsoportból történő tanulmányok közbeni átvétel során különbözeti vizsga vagy osztályozó vizsga révén biztosítjuk az érdeklődő tanulók iskolánkba való átvételét. A szülő a szabad iskolaválasztás jogán gyermekét bármikor átírathatja másik iskolába. A szabályozás alapja: az osztályok létszáma a választott/tanult idegen nyelv az alap/emelt óraszámú tantárgyak a különleges bánásmódot igénylő tanuló esetén: a személyi, tárgyi feltételek megléte, a fejlesztés lehetőségének biztosítása Az igazgató a fenti szempontokat mérlegelve dönt a tanuló átvételéről. Az elutasításról írásban kell értesíteni a tanuló szülőjét, felhívva a figyelmet arra, hogy a döntés ellen jogorvoslattal élhet. Ha az átvett tanuló iskolájának pedagógiai programja lényegesen eltér az átvevő iskoláétól más a tantárgyi struktúra, az óraszámok tekintetében lényeges eltérés van (heti 1 vagy annál magasabb) a tanuló különbözeti vagy osztályozó vizsgára kötelezett. A vizsga letételére szükség esetén kérelemre türelmi idő biztosítható. A vizsga jellegéről, módjáról, időpontjáról a szülőt írásban kell értesíteni az átvételkor A szakképző évfolyamon - A közgazdasági szakmacsoportos oktatásban résztvevők számára a szakmai végzettség a 13. évfolyamon szerezhető meg. A tanulók az érettségi vizsgát követően felvételi nélkül folytathatják tanulmányaikat. Más intézmény azonos szakmacsoportos képzésben résztvevő tanulója az osztálylétszámtól függően iratkozhat be erre a képzésre. - Más szakmacsoportos képzésben résztvevő vagy a gimnázium tanulói csak a két évfolyamos képzésre jelentkezhetnek. 47

49 1.11. A felvételi eljárás különös szabályai A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének, településén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. Különleges helyzetű lehet az a tanuló, akinek a testvére már az intézménybe jár; testvére azonos székhelyű többcélú intézmény intézményegységébe jár. 2. Az intézmény helyi tanterve 2.1. A választott kerettanterv megnevezése A helyi tanterv A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletre épül. Biológia Fizika Kémia Ének-zene A változat x B változat x x x Ennek alapján a különböző osztályok óratervei az alábbiak, amelyek a kötelező és a kötelezően választandó tárgyakat és óraszámokat tartalmazzák: Nyelvi előkészítő 9. évfolyam 9/Ny Kötelező óraszám: 30 Osztály számára felhasználható 56 óra Tantárgy óra I. idegen nyelv 13/13 (6 óra kommunikáció, 5 óra nyelvtan, 2 óra országismeret) II. idegen nyelv 5/5 Informatika 3,5/3,5 Matematika 1/1 Magyar 1/1 Történelem 0,5/0,5 Osztályfőnöki 1 Testnevelés 5 48

50 Gimnázium évfolyam (nyelvi előkészítő) tantárgy R H R H magyar nyelv és irodalom emelt 5 5 I.idegen nyelv /4 3/3 II.idegen nyelv /4 5/5 matematika emelt 5 5 történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek emelt 4 4 etika 1 biológia egészségtan emelt 4 4 fizika emelt 2 2 kémia 2 2 emelt 2 2 földrajz 2 2 emelt 2 2 ének-zene 1 1 vizuális kultúra 1 1 dráma és tánc 0,5 mozgóképkultúra és médiaismeret 0,5 vizuális kultúra 1 dráma és tánc 1 zeneirodalom 1 mozgóképkultúra és médiaismeret 1 informatika technika, életvitel és gyakorlat 1 testnevelés és sport osztályfőnöki kötelező isk. filozófia 1 Tanuló számára kötelező A tanuló számára választható Utazás és turizmus

51 Gimnázium 4 osztályos (9-12. évf.) tantárgy H. Á. H. Á. alap emelt alap emelt MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 4 4 5,5 4,5 4 4 emelt 5 5 I. IDEGEN NYELV /5 5/5 II. IDEGEN NYELV /3 3/3 MATEMATIKA emelt 5 5 TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK emelt 4 4 EITKA 1 BIOLÓGIA - EGÉSZSÉGTAN emelt 2 2 FIZIKA emelt 2 2 KÉMIA 2 2 emelt 2 2 FÖLDRAJZ 2 2 emelt 2 2 ÉNEK-ZENE 1 1 VIZUÁLIS KULTÚRA 1 1 DRÁMA ÉS TÁNC 0,5 MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 0,5 MŰVÉSZETEK/ VIZUÁLIS KULTÚRA 1 DRÁMA ÉS TÁNC 1 ZENEIRODALOM 1 MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 1 INFORMATIKA 2 2 0,5 1,5 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT OSZTÁLYFŐNÖKI KÖTELEZŐ ISK. FIL. 1 Tanuló számára kötelező A tanuló számára választható Utazás és turizmus

52 Gimnázium 6 osztályos (7-12. évf.) Tantárgy MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 2,5+1/ emelt 5 5 I. IDEGEN NYELV 4/4 4/4 5/5 5/5 5/5 3/3 II. IDEGEN NYELV 3/3 3/3 3/3 4/4 MATEMATIKA 4 3,5 3, emelt 5 5 TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK emelt 4 4 ERKÖLCSTAN 1 1 ETIKA 1 BIOLÓGIA - EGÉSZSÉGTAN 1+1/ ,5 2 2 emelt 2 2 FIZIKA 2 1, emelt 2 2 KÉMIA 1, emelt 2 2 FÖLDRAJZ emelt 2 2 ÉNEK-ZENE VIZUÁLIS KULTÚRA DRÁMA ÉS TÁNC 0,5 MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 0,5 MŰVÉSZETEK/ VIZUÁLIS KULTÚRA 1 DRÁMA ÉS TÁNC 1 ZENEIRODALOM 1 MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 1 INFORMATIKA 1/1 1/1 1,5/1,5 1,5/1,5 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1 1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5/ OF KÖTELEZŐ ISK. FIL. 1 Tanuló számára kötelező A tanuló számára választható Utazás és turizmus

53 Szakközépiskola 4 osztályos (9-12. évf.) RENDÉSZETI tantárgy Magyar nyelv és irodalom 4 4,5 4,5 4 Idegen nyelv 4/4 4/4 4/4 4/4 Matematika 4 4 4,5 4 Etika 1 Történelem, társadalmi és állampolgári ism. 3 2,5 3 4 Fizika Kémia 2 1 Biológia-egészségtan Földrajz 2 1 Művészetek - vizuális kultúra 1 Informatika 2/2 1/1 1/1 1/1 Testnevelés és sport Osztályfőnöki Szakmai tárgyak ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 11 ) Tanuló számára kötelező Szakmai tantárgyak kerettantervi óraterve Rendészeti ágazat Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évf. elm. gyak. ö.gy. elm. gyak. ö.gy. elm. gyak ö.gy. elm. gyak. Fegyveres szervek és vagyonvédelem I. 2 Fegyveres szervek és vagyonvédelem II. 2 Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. 2 Fegyveres szervek és vagyonvédelem IV. 3 1,5/ Speciális gyakorlat I. 1,5 Speciális gyakorlat II. 2/2 Speciális gyakorlat III. Speciális gyakorlat IV. Jogi és közigazgatási ismeretek I. 1,5 Jogi és közigazgatási ismeretek II. 1 Jogi és közigazgatási ismeretek III. 2,5 Társadalom és kommunikáció I. 2/2, Társadalom és kommunikáció II. 0,5 Társadalom és kommunikáció gyakorlat 0,5/ 1/1 0,5 Speciális informatika 1/1 Speciális informatika gyakorlat 1/1 1,5/ Idegen nyelv I. 1,5 Idegen nyelvi gyakorlat 2,5/ 2,5 0,5/ 0,5 3,5/ 3,5 52

54 Rendészeti tábor 35 Katasztrófavédelmi 35 gyakorlat Rendőrségi gyakorlat 35 Személy- és vagyonőri 40 gyakorlat Rendőrségi gyakorlat 65 Összes szakmai óra: ,5 3,5 6,5 4, Éves óraszám Éves óraszám Szakközépiskola 4 osztályos (9-12. évf.) KÖZGAZDASÁGI tantárgy Magyar nyelv és irodalom 4 4,5 4,5 4 Idegen nyelv 4/4 4/4 4/4 4/4 2/2 Matematika 4 4 4,5 4 Etika 1 Történelem, társadalmi és állampolgári ism. 3 2,5 3 4 Fizika Kémia 2 1 Biológia-egészségtan Földrajz 2 1 Művészetek - vizuális kultúra 1 Informatika 2/2 1/1 1/1 1/1 Testnevelés és sport Osztályfőnöki Szakmai tárgyak ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 11) ( 33 ) Tanuló számára kötelező

55 Szakmai követelménymodulok Szakmai tantárgyak kerettantervi óraterve Közgazdasági ágazat PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ Tantárgyak 9. évf. 10. évf 11. évf 12. évf 13. évf e gy e gy e gy e gy e gy Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság 0, Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. 0, Foglalkoztatás I Gazdálkodási alaptevékenység ellátása Foglalkoztatás I. (Szakmai idegen nyelv) 3/3 Gazdasági és jogi alapismeretek 2 4,5 1 Ügyviteli gyakorlat - gépírás, levelezés - viselkedéskultúra 2,5/2,5 1/1 2,5/2,5 Ügyviteli gyakorlat - üzleti kommunikáció 1/1 Általános statisztika 1 1 Statisztikai gyakorlat 1/1 1/1 Pénzügyi alapismeretek (elmélet) 2 2 Pénzügyi gyakorlat 1/1 1/1 Adózási alapismeretek 1 Adózási gyakorlat 1/1 Számviteli alapismeretek (elmélet) 2 2 Számviteli gyakorlat 1/ Gazdálkodási feladatok ellátása Gazdálkodási ismeretek 3, Könyvelés számítógépen Könyvelés számítógépen 4/ Könyvvezetés és beszámolókészítés Számvitel Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok Projektfinanszírozás Projektfolyamatok követése Vállakozás-finanszírozás 3 Vállakozás-finanszírozás gyakorlat 1/1 Adózás 4 Elektronikus adóbevallás gyakorlata 2/2 Projektfinanszírozás 2 Projektfinanszírozás gyakorlata 2/2 Projektfolyamatok követése 2 Projekttervezés gyakorlata 1/1 Élet és pályatervezés (osztályfőnöki óra) 1 Összes szakmai óra:

56 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS ÓRATERVE Szakmai követelménymodulok TANTÁRGYAK 13. évf Munkahelyi eü. és b Foglalkoztatás I Foglalkoztatás II Az áruforgalom lebonyolítása 14. évf. e gy e gy Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 Foglalkoztatás I. (szakmai idegen nyelv) 4/4 3/3 Foglalkoztatás II. 0,5 Áruforgalom (elmélet) 2 3 Áruforgalom gyakorlata (gyakorlat) 2/2 2/ Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése Marketing A logisztikai ügyintéző feladatai Szállítás, fuvarozás, szállítmányozás Termelési és nagykereskedelmi raktározás Az üzleti tevékenység tervezése, elemzése 4 5 (elmélet) 6 óra - ebből üzleti levelezés 2/2 Vezetési ismeretek (elmélet) 1 Üzleti tevékenység a gyakorlatban (gyakorlat) 3/3 2/2 A marketing alapjai (elmélet) 2 2 Marketing a gyakorlatban (gyakorlat) 1/1 Logisztika (elmélet) 2 2 Készletgazdálkodás (gyakorlat) 2/2 2/2 Szállítmányozási és fuvarozási feladatok 2/2 3/3 (gyakorlat) Nemzetközi szállítmányozás, fuvarozás (elmélet) 3,5 4 Közlekedés és gazdaság földrajz (elmélet) 1,5 Raktározás (elmélet) 2 2 Raktározás gyakorlata (gyakorlat) 3/3 Élet és pályatervezés 1 1 ÖSSZESEN:

57 ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS ÓRATERVE Szakmai követelménymodulok TANTÁRGYAK 13. évf Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés Munkahelyi kommunikáció Gazdálkodási alapfeladatok Titkári ügyintézés Rendezvény- és programszervezés Hivatali kommunikáció magyar és idegen nyelven Munkahelyi eü. és bizt Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I. 14. évf. e gy e gy Gépírás és iratkezelés (gyakorlat) 4/4 3/3 Levelezési ismeretek I. (elmélet) 1/1 Levelezési ismeretek II. (gyakorlat) 3/3 3/3 Kommunikáció alapjai (elmélet) 2 2 Üzleti kommunikáció (gyakorlat) 2/2 2/2 Gazdasági alapismeretek (elmélet) 2 2 Jogi ismeretek (elmélet) 1 2 Vállalkozási ismeretek (elmélet) 2 2 Üzleti adminisztráció (gyakorlat) - irodai adminisztráció alapjai 3/3 - iroda tárgyi feltételei, készletgazdálkodás 3/3 Ügyviteli ismeretek (elmélet) - ügyviteli bizonylatok 2 - pénzügyi, számviteli, fizetési és 3 adóelőírások Rendezvény és program dokumentáció alapjai 2 2 (elmélet) Rendezvény és program dokumentáció a 3/3 3/3 gyakorlatban (gyakorlat) Hivatali protokoll ismeretek (elmélet) 2 2 Szakmai idegen nyelv (gyakorlat) 3/3 4/4 Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 Foglalkoztatás II. 0,5 Foglalkoztatás I. (szakmai idegen nyelv) 1/1 1/1 Élet és pályatervezés 1 1 ÖSSZESEN:

58 2.2. A választott kerettanterv feletti óraszám Szabadon tervezhető órakeret felhasználása Gimnázium évfolyam (nyelvi előkészítő) tantárgy R H R H magyar emelt I.idegen nyelv II.idegen nyelv matematika emelt történelem emelt biológia emelt fizika emelt kémia emelt földrajz emelt informatika emelt filozófia +1 57

59 Gimnázium 4 osztályos (9-12. évf.) tantárgy H. Á. H. Á. MAGYAR +1,5 +0,5 emelt I. IDEGEN NYELV MATEMATIKA emelt TÖRTÉNELEM emelt BIOLÓGIA emelt FIZIKA emelt KÉMIA emelt FÖLDRAJZ emelt INFORMATIKA +0,5 +1,5 emelt FILOZÓFIA +1 58

60 Gimnázium 6 osztályos (7-12. évf.) Tantárgy MAGYAR +0,5 emelt I. IDEGEN NYELV II. IDEGEN NYELV +1 MATEMATIKA +1 +0,5 +0, emelt TÖRTÉNELEM +1 emelt BIOLÓGIA +1 +0,5 emelt FIZIKA +0,5 emelt KÉMIA +0,5 emelt FÖLDRAJZ emelt INFORMATIKA + 0,5 + 0,5 emelt FILOZÓFIA +1 59

61 Szakközépiskola 4 osztályos (9-12. évf.) RENDÉSZETI tantárgy Magyar nyelv és irodalom +0,5 +0,5 Idegen nyelv Matematika ,5 +1 Történelem, társadalmi és állampolgári ism ,5 +1 Informatika Szakközépiskola 4 osztályos (9-12. évf.) KÖZGAZDASÁGI tantárgy Magyar nyelv és irodalom +0,5 +0,5 Idegen nyelv /2 Matematika ,5 +1 Történelem, társadalmi és állampolgári ism ,5 +1 Informatika

62 A 2013/14. tanévtől életbe lépő új kerettantervek következtében kifutó rendszerben az alábbi helyi óraterv megszűnik: A nyelvi előkészítő évfolyam óraterve ( évf.) Tantárgy 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évf. 13. évf. Összesen Humán Reál Humán Reál Magyar nyelv és irodalom Emelt magyar Történelem Emelt történelem Emberismeret és etika idegen nyelv A/N 5/5 5/5 5/5 5/5 20/20 2. Idegen nyelv A/N 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12 Emelt idegen nyelv Matematika Emelt matematika Informatika 1,5/1,5 (2/2) (2/2) 1,5/1,5(4/4) Bevezetés a filozófiába 1 1 Fizika 2 2 1,5 (2,5) 5,5(2,5) Biológia Kémia 2 2 (2) (2) 4 (4) Földünk és környezetünk 2 2 (2) (2) 4(4) Ének-zene 1 1 (1) (1) 2 (2) Rajz és vizuális kultúra 1 1 (2) (2) 2 (2) Testnevelés és sport 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12 Utazás és turizmus (2) (2) (4) Osztályfőnöki Tantervi modulok Társadalom ismeret 1 0,5 1,5 Tánc és dráma 0,5 0,5 1 Mozgókép és médiaismeret 1 1 Művészetek Népismeret, honismeret 1 1 Zeneirodalom 1 1 Kötött óraszám összesen 32,5/12, 32,5/12, 32,5/1 32,5/11 29/11 29/11 145,5/45,5 Emelt szintű érettségi Érettségi (10/2) (12,5/2) (22,5/4) 61

63 Reál-általános tagozat óraterve A NAT szerinti óraterv (egy fél osztály reál és egy fél osztály általános) Összes Reál Általános Reál Általános Reál Általános Reál Általános Magyar nyelv és irodalom 4 4, Emelt magyar Történelem Emelt történelem 4 4 Emberismeret és etika 1. Idegen nyelv Angol/Német 2. Idegen nyelv N/A. Matematika 1 2 5/5 4/4 5/5 5/5 38/38 3/3 3/3 3/3 3/3 24/ Emelt matematika 5 5 Informatika 1,5 2,5 1 (2/2) (2/2) 6,5/1,5 (4/4) Bevezetés a filozófiába Fizika 2 2 1,5 1,5 (2,5) 11 (2,5) Biológia Kémia 2 2 (2) (2) 8 (4) Földünk és környezetünk 2 2 (2) (2) 8 (4) Ének-zene 1 1 (1) (1) 4 (2) Rajz és vizuális kultúra Testnevelés és sport 3/3 3/3 Testnevelés emelt 1 1 (2) (2) 4 (2) Utazás és turizmus (2) (2) (4) Osztályfőnöki Tantervi modulok Társadalomismeret 1 0,5 3 Tánc és dráma 0,5 0,5 2 Mozgókép és médiaismeret Művészetek 3/3 (1) 3/3 (1) 24/ Népism. honism 1 2 Zeneirodalom 1 2 Kötött óraszám összesen 32,5 32,5 32,5/10 32,5/10 29/11 29/11 29/11 29/11 257,5/87,5 Emelt szintű érettségi Érettségi (8/2) (10,5/2) (18,5/4) 62

64 Humán-művészeti tagozat óraterve Magyar nyelv és irodalom 9. (2008/2009) 10. (2009/2010) 11. (20010/2011) 12. (2011/2012) Összes Humán Művészeti Humán Művészeti Humán Művészeti Humán Művészeti 5 4 5,5 4, Emelt magyar (5) 5 10 Történelem Emelt történelem Emberismeret és etika Idegen nyelv Angol/Német 5/5 4/4 5/5 5/5 38/38 2. Idegen nyelv N/A. 3/3 3/3 3/3 3/3 24/24 emelt 5 Matematika 3/ emelt matematika (5) 5 10 Informatika 1,5/1,5 (2/2) 6,5/1,5 (4/4) Bevezetés a filozófiába 1 2 Fizika 2 2 1,5 1,5 (2,5) 11 (2,5) Biológia Kémia 2 2 (2) (2) 8 (4) Földünk és (4) környezetünk 2 2 (2) (2) 8 Ének-zene 1 1 (1) (1) 4 (2) Rajz és vizuális kultúra (2) (2) 4 Testnevelés és sport 3/3 3/3 3/3 3/3 24/24 Utazás és turizmus (2) (2) (4) Osztályfőnöki Tantervi modulok Társadalomismeret 1 0,5 3 Tánc és dráma 0,5 0,5 2 Mozgókép és médiaismeret 1 2 Művészetek Népism. honism 1 2 Zeneirodalom 1 2 Kötött óraszám összesen 32,5/12,5 32,5/12,5 32,5/10 32,5/10 29/11 29/11 29/11 29/11 257,5/87,5 Emelt szintű érettségi (28) Érettségi (18,5/4) (2) 63

65 Szakközépiskola (módosított kerettanterv szerinti óraszámok humán és gazdasági szolgáltatási, valamint gazdasági szolgáltatások szakterületre) Összes D E D E D E D E Magyar nyelv és irodalom 4 4 4,5 4, Emelt magyar (5) (5) 10 Történelem és állampolgári ismeretek Emelt történelem (4) (4) 8 Társadalomismeret és etika Idegen nyelv 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 32/32 Idegen nyelv Matematika Emelt matematika (5) (5) 10 Ének-zene Rajz és vizuális kultúra Osztályfőnöki Testnevelés és sport Fizika Földünk és környezetünk (2) (2) 8 (4) Biológia (2) (2) 8 Kémia Informatika 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 16/16 Utazás és turizmus (2) (2) Szakmai orientáció szakmacsoportos alapozó oktatás Humán és gazdasági szolgáltatás szakterület - Orientációs ismeretek: gazdasági környezetünk 2 egészségtan tanulásmódszertan 1/1 - Orientációs gyakorlatok: Kommunikáció Információkezelés 2/2 Gazdasági szolgáltatások szakterület - Orientációs ismeretek gazdasági környezet Orientációs gyakorlatok információkezelés viselkedéskultúra kommunikáció Közgazdasági szakmacsoport - Alapozó ismeretek Elméleti gazdaságtan 2/2 1/ /1 8 2/2 2/2 8/8 2/2 - Üzleti gazdaságtan - Alapozó gyakorlatok Üzleti gazdaságtan 2/2 2/2 4/4 Egyéb szolgáltatások szakmacsoport Társadalomismeret, életmód 2 2 Pszichológiai ismeretek 2 8/8 Ügyvitel, irodai ügyvitel 2 Szakmai alapozó gyakorlatok Tanirodai gyakorlatok 2/2 4/4 Önvédelem 2 4/4 Gépírás, szövegszerkesztés 2/2 Szociálpszichológia, mentálhigiénia 2/2 2/2 1/1 32/9 32/9 32/9 32/9 30/14 31/8 30/14 31/8 250/80 (4) (14) (14) (28)

66 2.3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei Csak azok a tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök használhatók kötelező jelleggel, amelyek a tankönyvjegyzékben szerepelnek. Az itt számításba vehető nyomtatott taneszközök: tankönyv, munkafüzet, feladatgyűjtemény, függvénytáblázat, atlasz. Egyéb szükséges taneszközök: szótár, számítógép, füzet, írószer. A tankönyvjegyzék alapján a munkaközösségek készítik el a szükséges tankönyvek, taneszközök listáját. A következő tanévben szükséges tankönyvekről és taneszközökről a már ide járó tanulók szüleit még a tankönyvrendeléskor tájékoztatjuk. Tételes kimutatást vezetünk róla, hogy melyik tanuló milyen tanévre milyen tankönyvekre tart igényt - a tankönyvrendelést ennek alapján készítjük el. A tankönyvek kiválasztásakor egyébként is igyekszünk tekintettel lenni a tankönyvek árára. Különösen érvényes ez az idegen nyelvi (főleg az angol) tankönyvek esetében. A kompetencia alapú oktatás bevezetése, illetve fenntartása következtében a tanulói tankönyveknek meg kell felelniük az adott csoportokban a kompetenciaoktatás elveinek. Ezt a mindenkori tankönyvjegyzék jelzi. A tanulók térítésmentesen az adott évfolyamon vehetik igénybe a tankönyveket. A tankönyveket sérülésmentesen kell leadniuk a tanév végén. A megrongálódott tankönyvek árát meg kell téríteniük. Az érettségi vizsgához a szükséges könyveket a könyvtárból ismét kikölcsönözhetik. 65

67 2.4. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai A középfokú nevelés-oktatás szakaszának funkciója a korábbi képzési szakaszban kibontakozott képességek továbbfejlesztése, a készségek és tudástartalmuk elmélyítése és megszilárdítása. A középfokú iskola az általános iskola befejezése után (hat évfolyamos gimnázium esetében a hatodik évfolyam elvégzése után) kezdődik és a tankötelezettség végéig, ill. a középfokú tanulmányok lezárásáig végzi nevelő-oktató tevékenységét. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a NAT-ban meghatározott egységes fejlesztési feladatokat kell alapul venni. A tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez kell igazítani az alkalmazott módszereket, a számonkérés formáit. Az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve. Szükség esetén egyéni és kiscsoportos formában is támogatni kell az előrehaladásukat. Ezekből következően az alábbi pedagógiai feladatok állnak a középiskola előtt, előttünk: - a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítse fel a továbbtanulásra vagy a munkába állásra - alapozza meg a felkészülést a jogok és a kötelességek törvényes gyakorlására, - készítsen fel az önművelésre - neveljen önálló munkára és gondolkodásra, a tanulási tevékenység tudatos, intenzív alkalmazására - mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, - a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával, - az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával kívánunk hozzájárulni, - az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani, - az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban, 66

68 - a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása - a kreativitás fejlesztése, az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés, a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük, - a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával, helyes magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával, - a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek elsajátításával, a mentális képességek célirányos fejlesztésével, az önálló tanulás és az önművelés alapozásával, - fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat 2.5. Mindennapos testnevelés testmozgás megvalósításának módja A Knt. 27. (11) bekezdésében meghatározottak szerint az iskola lehetőségeinek, tárgyi és személyi adottságainak függvényében a mindennapos testnevelés megvalósításában a következő elvek szerint járunk el: - heti két órában NYEK Hatosztályos - úszás - tánc prevenciós crossfitness foglalkozás labdajátékok NYEK - - tánc úszás prevenciós crossfitness foglalkozás labdajátékok 4 évfolyamos prevenciós crossfitness úszás (gimnázium, szakközép) foglalkozás labdajátékok - a tanuló kérelmére, a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában sportszervezet keretei között szervezett edzéssel. A tanév kezdetén benyújtott kérelem a tanév egészére érvényes. Ennek nyilvántartása az osztályfőnök és a testnevelő tanár feladata. 67

69 2.6. A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai Választható tanórai foglalkozások Ha a tanulót kérelmére felvették a nem kötelező foglalkozásra, akkor a tanuló köteles azon részt venni, feltéve, hogy erre a beiratkozás előtt írásban felhívták a tanuló és a szülő figyelmét. Ebben az esetben a nem kötelező foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás és a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. A választható foglalkozások előkészítése minden tanév februárjában kezdődik az osztályfőnökök bevonásával. Az igazgató a választható foglalkozásokat a munkaközösség-vezetők véleményének kikérésével március 15-ig hirdeti meg. A meghirdetésben szerepel a foglalkozást (várhatóan) vezető tanár neve, valamint a felkészítés szintje is. A tájékoztató kifüggesztése előtt be kell szerezni az iskolaszék és a diákönkormányzat véleményét. tantárgy MAGYAR MATEMATIKA TÖRTÉNELEM BIOLÓGIA FIZIKA KÉMIA FÖLDRAJZ INFORMATIKA RAJZ alap emelt alap emelt emelt 5 5 emelt 5 5 emelt 4 4 emelt 2 2 emelt 2 2 emelt 2 2 emelt 2 2 emelt 2 2 emelt

70 A tantárgyválasztás rendje A tanuló az érettségire való felkészülés érdekében a 10. és a 11. évfolyamon május 20-áig adhatja le a következő tanévre vonatkozóan a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntését. Kivétel ez alól, ha valaki iskolaváltás miatt nem tud élni a választási jogával. Attól az évtől kezdve, amelyben a tanuló 14. életévét betölti, a tantárgyválasztás jogát a szülővel közösen gyakorolja. A tanulói elképzelések összesítése alapján tanév végéig közöljük a tanulókkal, hogy mely tárgyakból milyen szintű felkészítéseket tudunk vállalni, és ennek alapján a tanulók véglegesítik tantárgyválasztásukat. Ezt követően a tanuló választását csak igazgatói engedéllyel módosíthatja. A kérelmet, amelyet a szülőnek is alá kell írnia, írásban kell benyújtani. A választható tanórai foglalkozások abban az esetben szervezhetők csoporttá, ha a jelentkező tanulók száma eléri a 10 főt Az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek A TÁMOP Kompetencia alapú oktatás bevezetése pályázathoz kapcsolódóan kialakítva Megnevezés Feladatai Tanóra Heterogén osztályközösségnek szervezve, csoportbontás lehetőségével élve, változatos, korszerű oktatásszervezési módszerek használatával különös tekintettel a kooperatív technikák és a projektmódszer, tanórai differenciálás, tevékenységközpontú oktatás használatára. Projektoktatás Meghatározott témával, éves munkatervben jelölve. A projektoktatás során a témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók érdeklődésére, a tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére, együttműködésére épül, a probléma megoldása és az összefüggések feltárása útján. Három hetet meghaladó projekt Adott témakörben több tantárgy bevonásával szervezve az éves munkatervben megjelölve. Tantárgyi projektek Adott tantárgy éves programjába illesztve, a projektmódszer használatával feldolgozott téma, téma, témarészlet, az éves munkatervben megjelölve Témahét Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása Moduláris oktatás IKT-val támogatott tanóra 3-5 nap a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében szervezve, kiemelten kezelve az egészséges életmód, a környezeti, művészeti nevelés témakörét. éves munkatervben megjelölve Például 5-8. osztályban, magyar műveltségterületen, felmenő rendszerben. Történelem és társadalomismeret 11. évfolyamon. Tantárgyi modulok használata különböző kompetenciaterületeken. éves munkatervben jelölve A tanórák %-ban való meghatározása felmenő rendszerben. 69

71 A fenti szervezeti keretek között alkalmazható sajátos pedagógiai módszerek, eszközök: kooperatív, egyéni fejlesztés, differenciálás, IKT, páros és kiscsoportos munka, élménypedagógia, tevékenységközpontú oktatás, stb. A TÁMOP pályázat keretében az alábbi programcsomagok bevezetésére került sor: Szövegértés-szövegalkotás Matematika IKT kompetencia Életpálya építési kompetenciák 3 tanulócsoport 1 tanulócsoport 1 tanulócsoport 1 tanulócsoport Az új oktatás és tanulásszervezési eljárások keretében témahét három hetet meghaladó projekt moduláris oktatás műveltségterület tantárgybontás nélküli oktatása két csoportban öt esetben egy csoportban egy csoportban Tantárgytömbösítés A pályázat kiírása szerint a tantárgytömbösítés kiszámításának az alapját a Kt. 52. (3) bekezdése értelmében a szakrendszerben oktatott kötelező óraszámok adják. Ebben a tanévben február 8-án vezettük be, így 77 órát érintett az összes óraszám 5 %-a. 70

72 A tömbösített óraszámok kiszámítása I. Évfolyam Osztályok száma Kötelező óraszám Hetek száma Összesen , I/13. E I/13. D I/14. D-E Összesen: óra/év Az összes óraszám 5 %-a 1290 óra/év 35,83 óra/hét Kiemelt területe az IKT kompetenciafejlesztés A tanórák 25 %-ában IKT-val támogatottak. Angol nyelvből és matematikából egy-egy csoportban teljes IKT lefedettség valósult meg. A kompetencia alapú oktatás fenntartása Alapelvek A fenntarthatóság követelménye 2014-ig áll fenn. Az intézmény középiskola, ahol kimeneti követelmény a sikeres érettségi vizsga, s egyben a továbbtanulásra való felkészítés. A Kt. a 10. évfolyam végén lehetőséget biztosít a tanulók számára, hogy az emelt szintű érettségire való felkészülést megválasszák. Ebből következően átalakulnak, átszerveződnek a korábbi tanulói csoportok. Kétféle iskolatípus él és működik együtt. A szakközépiskola szakmacsoportos elméleti és gyakorlati alapozó oktatás tárgyai a szakképzésbe való bekapcsolódást készítik elő. A szakképzésben (új típusú) a moduláris oktatás meghatározó. Így ehhez az iskolatípushoz szorosabban kapcsolódik ez az oktatásszervezés. A nem tanórai tananyagátadás formáit is szeretnénk minél több tanulónk számára biztosítani. (pl. múzeumpedagógia, könyvtári órák stb.) A megvalósítás konkrét formái 71

73 A fenntartás során biztosítjuk a bevezetés évében alkalmazott indikátorokat a bevont tanulócsoportok száma és a bevont pedagógusok száma tekintetében. Vagyis két elvet szeretnénk követni: ugyanazon az évfolyamon, ugyanazon kompetenciaterületen, ugyanazon megvalósító kollégákkal, vagy felmenő rendszerben ugyanazon csoportok esetében valósítjuk meg. Az adott tanévi munkaterv rögzíti a bevont tanulócsoportokat. A kompetencia alapú programcsomag alkalmazása teljes tanórai lefedettséggel szövegértés és matematika, szociális és életviteli területén 9. vagy 10. évfolyamon. Tantárgytömbösítés: gimnáziumban évfolyam, szakközépiskolában évfolyam, szakképző évfolyam évfolyam. Műveltségi terület tantárgyi bontás nélküli oktatása 11. évfolyam, a tantárgy neve: történelem és társadalomismeret. Új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése projekt témahét moduláris oktatás munkaterv részletezi, hogy konkrétan melyik osztályban milyen tartalommal valósul meg Értékelési alapelvek: a tanulói önértékelésre, a csoportos értékelésre nagyobb hangsúlyt fektetünk. az egyes tantárgyak tantervi programjai kitérnek az értékelési formákra A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Általános tudnivalók Az intézmény nevelőtestülete közreműködik a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében. Ha a tanulókat veszélyeztető okok pedagógiai eszközökkel nem szüntethetők meg, a gyermekjóléti szolgálattól kell segítséget kérni. A teendőket gyermek- és ifjúságvédelemmel megbízott felelős fogja össze személyéről és elérhetőségéről tanév kezdetén a tanulókat és szüleiket írásban tájékoztatjuk. 72

74 Kiemelten a gyermek- és ifjúságvédelemmel megbízott felelős feladata: - összefogja a gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat; - tájékoztatja a tanulókat: milyen problémával, hol és mikor fordulhatnak hozzá, illetve az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel; - a veszélyeztetető okok feltárása érdekében családlátogatásokon megismeri a tanuló családi környezetét; - pedagógiai okokkal meg nem szüntethető veszélyeztető tényező esetén (gyermekbántalmazás stb.) kezdeményezi, hogy az igazgató értesítse a gyermekjóléti szolgálatot; - a gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken; - a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az igazgató indítson eljárást az illetékes polgármesteri hivatalnál rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás folyósítása érdekében; - bekapcsolódik az egészségnevelési és az ennek részét képező kábítószer-ellenes program kidolgozásába és megvalósításába. - Rendszeres nyilvántartást vezet az intézményben járó HH, HHH, SNI-s tanulókról, ezzel is elősegítve az integrációjukat, figyelemmel kíséri azokat a pályázatokat, programokat, amelyek beilleszkedésüket, helyzetüket segíti. 73

75 A szociális hátrányok enyhítését szolgáló feladatok Az iskolára hárul, hogy megpróbálja ellensúlyozni a családi ház és a társadalmi közhangulat negatív motivációját: a munkanélküliség, az egyre erősebb vagyoni differenciálódás, a perspektíválatlanság, a romló anyagi körülmények hatását. Ezt a feszültséget hivatottak enyhíteni az alapítványok is, nevezetesen: -- Hivatalosan bejegyzett alapítványaink: -- Nagy Lajos Alapítvány, -- Kovács Magdolna Alapítvány, -- Közérdekű Kötelezettségvállalás, -- Hancsók Kálmán Alapítvány Szociális juttatások - A tankönyvvásárlás finanszírozásánál a tankönyvtámogatásra jogosultak a megfelelő igénylőlap és igazolások alapján részesülnek az ingyenes tankönyvjuttatásból. - a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatásához az osztályfőnökök javaslata alapján a Nagy Lajos Alapítvány segítségével tudunk hozzájárulni. A különböző pályázati programokba való bekapcsolódás ezen hátrányok enyhítését segíti. 74

76 A tanulási kudarcoknak kitett tanulókat segítő program A gimnáziumba felvett tanulók zöme Mezőkövesdről és a közvetlen vonzáskörzet általános iskoláiból kerül ki. Tudásszintjük általában megbízható, szinkronban van a számszerű érdemjegyekkel bár az utóbbi egy-két évben az aszinkronitás jeleit is érzékeljük. A szakközépiskolába beiskolázott tanulók több mint húsz településről kerülnek ki tudásszintjük sokkal kevésbé felel meg a számszerű eredményeknek, mint a gimnáziumi tanulók esetében. A tanulók előképzettsége egyre heterogénebbé válik. Viszonylag kis létszámú csoportokat szervezünk, mert csak ez teszi lehetővé a tanulók rendszeres foglalkoztatását. Így érhető el és biztosítható, hogy a tanítás és a tanulás folyamata kölcsönösen áthassa egymást. A évfolyamon tanulásmódszertannal kapcsolatos foglalkozások szervezése is indokolt, ugyanis egyre aggasztóbb jelenség, hogy a tanulók zöme az eredményes tanuláshoz szükséges alapvető ismeretekkel sem rendelkezik. Oda kell figyelnünk a tanulók kommunikációs készségének javítására, hiszen a tanulás eredményessége jórészt a nyelvi kifejezőkészség függvénye. Az ilyen foglalkozások a tanulók nyelvi magatartásmódját, tágabb értelemben viselkedési kultúráját is javítják. Ezek segíthetik az álláskeresés eredményességét, és megkönnyíthetik a különböző partneri kapcsolatok kiépítését. Célszerű az alkalmazkodási és beilleszkedési készség fejlesztése is mind egyén és társadalom, mind egyén és egyén viszonylatában. Ezekre a humán fejlesztési irányokra az egyes tantárgyak kevéssé vannak tekintettel, jól beépíthetők viszont (különösen az érdekérvényesítés állampolgári technikáira gondolok) az osztályfőnöki órák tematikájába. A 9. évfolyamon alkalmazott bemeneti mérés eredményeként felzárkóztató csoportokat alakítunk ki magyarból és matematikából, szükség esetén idegen nyelvből. A 10. évfolyamon a kompetenciamérés eredményét értékeljük. Ezt figyelembe véve az adott osztályokban a sikeres érettségi vizsgára való felkészítést külön foglalkozások szervezésével segítjük elő az érettségi évében. A differenciált tanulásszervezés, a tanórán kívüli tevékenységek szorgalmazásával a motivációjukat kívánjuk erősíteni. Az IPR alkalmazása is ezt a célt szolgálja. 75

77 A különleges bánásmódot igénylő tanulókkal való foglalkozás helyi rendje A beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő diákok A beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő diákok olyan csoportot alkotnak, amelynek tagjaival, az ezekben az osztályokban tanító tanárokkal, a szülőkkel és a kezelésükben közreműködő egyéb szakemberekkel való együttműködés különösen fontos. A tanulók ilyen problémáinak kezelésénél elengedhetetlen a minél korábbi problémaazonosítás. Nagy segítséget jelent, ha az általános iskolákkal ki tudunk építeni olyan kapcsolatot, hogy ezeket időben jelezzék. Az évfolyam gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse és az osztályfőnök együtt kell, hogy működjön a szülőkkel, illetve a Nevelési Tanácsadóval és Pedagógiai Szakszolgálattal. Az új módszerek alkalmazása (csoportmunka, kooperatív tanulás, iskolán kívüli ismeretszerzés, projektoktatás) az ő esetükben különösen fontos. Az egyénre szabott fejlesztési feladatok, a fejlesztő értékelés az ő esetükben is biztosíthatja azt a motivációt, amely sikeres és eredményes munkát hozhat. Ki kell használni az IKT eszközök tanórai és órán kívüli használatából adódó lehetőségeket. Minden osztályfőnök, szaktanár feladata, hogy segítse a problémaazonosítást, a megfelelő szakemberekkel való együttműködés révén az eredményes munkát. Fejlesztőfoglalkozások szervezés segíti a nehézségek leküzdését Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek Elsődleges feladat a tehetségazonosítás, tehetségígéret felismerése. Ebben segítséget nyújthat, hogy 3 szakvizsgával rendelkező tehetségfejlesztésben jártas pedagógus is dolgozik iskolánkban. Az azonosításban fontos szerepet kaphat, ha figyelmet fordítunk a tanuló általános iskolai munkájára, eredményeire. Fontos feladat ennek feltérképezése már a középiskolai tanulmányok kezdetén. A kompetenciamérés olyan lehetőséget jelent, amely megkönnyíti a munkánkat. A mérési azonosító segítségével az egyéni eredmények folyamatos követése lehetővé válik. A differenciált tanulásszervezés, a tevékenységközpontú pedagógia bővíti az eszköztárunkat. Külön figyelmet kell fordítanunk a tehetséges SNI-s tanulók fejlesztésére. 76

78 A tehetség kibontakoztatásában több formát követünk: - A tanítási órákon az egyéni, kiscsoportos, differenciált tanulásszervezés alkalmas a képességek kibontakoztatására, fejlesztésére. - A szaktárgyakhoz kapcsolódó szakkörök, versenyfelkészítők működtetése, a tanulók versenyeztetése. Ez utóbbit minél szélesebb skálán szeretnénk biztosítani. - Rendezvények szervezése. Olyan terület ez, amely a tanulók kreativitását igyekszik megcélozni. Több területen is megjelenik: iskolai rendezvények (versenyek, vetélkedők, bemutató jellegű foglalkozások), illetve iskolán kívüli rendezvények. - Az iskolai emlékműsorok, ünnepi rendezvények különösen jó terepet adnak a tanulók személyiségének fejlesztésére is. Erősítenünk kell a civil szervezetekkel, az iskolán kívüli tehetséggondozó formákkal való együttműködést (mentorok, kutatásba való bekapcsolódás). Figyelmet kell fordítanunk a személyiség minél teljesebb kibontakoztatására, hiszen gyakran tapasztaljuk, hogy a tehetség erős oldala mellett gyengeséget is találunk. Olyan személyiséget, kreativitást, önismeretet fejlesztő foglalkozások szervezését támogatjuk, amely ezt lehetővé teszi, tanárok számára is. (Gordon, Baraka) Iskolánk akkreditált tehetségpontként működik, ezzel a tehetségfejlesztés melletti elkötelezettségünket is szeretnénk jelezni. Ugyanakkor a tehetséghálózat kiépítésével, az általános iskolákkal, illetve más intézményekkel való együttműködést és ezzel együtt a hatékonyságot is javítani szeretnénk. 77

79 2.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Valamennyi óra kötelezőnek tekintendő az értékelés és minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében egyaránt. Erre az iskolába történő beiratkozás előtt a tanuló és a szülő figyelmét írásban felhívjuk, ilyenformán a beiratkozás egyszersmind azt is deklarálja, hogy a szülő és a tanuló a fenti jogkövetkezményeket tudomásul vette. A sajátos nevelési igényű és tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók esetében a számukra a szakvéleményben megjelöltek figyelembevételével kell eljárni Az iskolai beszámoltatás, számonkérés formái - A számonkérés leggyakoribb módjai: szóbeli feleletek (rendszeresen és folyamatosan), írásbeli feladatok, dolgozatok, témazáró feladatlapok. - A záróvizsgák lebonyolítását magasabb jogszabály szabályozza Az írásbeli beszámoltatások Formái - Kötelező dolgozat (nagydolgozat) Magyar nyelv és irodalomból, matematikából, idegen nyelvből és fizikából kötelező a tanév folyamán egyenletesen elosztva dolgozatot íratni. A tantárgyankénti kötelező dolgozatok száma megegyezik az adott tantárgy heti óraszámával. - Témazáró dolgozat: valamennyi elméleti tárgyból egy-egy téma lezárásaként íratjuk. - Véletlenszerű írásbeli számonkérés (röpdolgozat) Elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a tanulók a tanév során folyamatosan készüljenek. Ilyen értelemben jól kiegészíti a rendes szóbeli felelést. 78

80 - Kisérettségi: a tanulók számára 10. évfolyamon magyar nyelv és irodalom, valamint idegen nyelv tantárgyból, 11. évfolyamon matematika és történelem tantárgyból szervezett vizsga. - A nyelvi előkészítő évfolyam végén idegen nyelvi tudásmérés. - Próbaérettségi: az érettségi vizsgát megelőzően szervezett mérés, az érettségi vizsga körülményeit szimulálva. Az írásbeli beszámoltatások rendje A kötelező és a témazáró dolgozatok időpontját legalább egy héttel korábban közöljük a tanulókkal. Egy napon kettőnél több dolgozat nem íratható. A tanulók tudásának értékelése szempontjából a nagydolgozat és a témazáró dolgozat nagyobb súllyal esik latba, mint az egyéb feleletek. Ez azt jelenti, hogy ha a tanuló kétesre áll, az írásbeli munkák döntenek. A kisérettségin szerzett érdemjegy kétszeres szorzóval számít be a tanuló értékelésekor Szóbeli beszámoltatások Lehetőség szerint minél több alkalommal éljünk ezzel a formával. A tanulók szóbeli kifejezőkészségét fejleszti, megszokják a vizsga szituációt. Változatos formában valósulhatnak meg: - feleltetés - tanórai munkára kapott érdemjegy - csoportmunka alapján kapott érdemjegy Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei A tanuló magasabb évfolyamra lép, ha az évfolyam követelményeit minden tantárgyból legalább elégséges osztályzattal a szorgalmi időszakban rendesen, osztályozóvizsgán, javítóvizsgán vagy különbözeti vizsgán teljesítette. Valamennyi tantárgy értékelése érdemjeggyel történik Ha a tanuló előrehozott érettségit tett, és ennek előfeltételeként az adott tantárgy tantervi követelményeit teljesítette, erről az osztályozóvizsgán számot adott, mentesül az adott tantárgy tanóráin való részvétel alól. Iskolai dokumentumaiba bizonyítvány, törzslap be kell jegyezni a megfelelő évfolyamon az osztályozóvizsgán szerzett érdemjegyeit. 79

81 A hit és erkölcstan tantárgy értékelése és minősítése érdemjegyekkel történik. A tanügyi dokumentumokban használt megnevezése: Erkölcstan/Hit- és erkölcstan Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása Azokból a tárgyakból, amelyekből a heti óraszám legalább 3, a munkaszüneti nap utáni első tanítási napra nem adunk fel írásbeli feladatot a munkaszüneti nap előtti utolsó órán. Egyéb tételes korlátozást nem kívánunk alkalmazni sem az írásbeli, sem a szóbeli feladatok tekintetében, igyekszünk azonban tekintettel lenni tanulók teherbíró képességére. Indokolja ezt, hogy a tanulók optimális terhelhetőségének határa osztályonként, tantárgyanként, illetve tanulócsoportonként erősen különbözik. A tehetséges tanulókat szorgalmi feladatokkal motiválhatjuk, amelyek lehetőséget adnak az önálló ismeretszerzésre, a megszerzett tudás alkalmazására. Az egységes alaptevékenységet osztályszerkezetben végezzük, a választható tevékenységet évfolyam szinten szervezzük. Élünk a külső helyszínek, szakemberek bevonásával. A matematika tantárgyat képesség szerinti csoportokban tanulhatják a gyerekek A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei Az egységes alaptevékenységet osztályszervezetben végezzük, a választható tevékenységeket évfolyamszinten szervezzük, élünk a külső helyszínek, szakemberek bevonásának lehetőségével. A tanulók az iskolába való jelentkezéskor már megjelölik, hogy milyen irányultságon szeretnének tanulni, ennek megfelelően a négy évfolyamos gimnáziumi osztályban általános és humán irányultságra történik a beiskolázás. A nyelvi előkészítő osztályok számára a tanév végén humán és reál irányultságú csoportok kialakítását szervezzük meg. A csoportbontások szervezésének elsődleges szempontja az alapkészségek megerősítése. A magyar nyelv, matematika tantárgyak esetében kap ez elsődlegesen hangsúlyt. Valamennyi évfolyamon csoportbontásban folyik az idegen nyelv, az informatika és szakközépiskolában a szakmai gyakorlati tárgyak oktatása A tanórán kívüli foglalkozások rendje Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli foglalkozások tartását a tanulók közössége, a szülői szervezetek, az iskolaszék, továbbá a szakmai munkaközösségek kezdeményezhetik az igazgatónál. 80

82 A tanév tanórán kívüli foglalkozásait az intézmény szeptember 15-ig hirdeti meg, és a tanulók érdeklődésüknek megfelelően szeptember 30-ig választhatnak. A foglalkozásokra írásban kell jelentkezni a tájékoztató füzetben a szülők aláírásával. A tanulók jelentkezése önkéntes, de felvétel esetén a foglalkozásokon való részvétel kötelező. A tanórán kívüli foglalkozások helyét és időtartamát az igazgatóhelyettesek rögzítik az iskola heti tanórán kívüli órarendjében, terembeosztással együtt. A tanórán kívüli foglalkozások teljes körét és az adott tanévre érvényes időbeosztását az igények felmérését követően az igazgató alakítja ki. A tanórán kívüli foglalkozások az október 1-je és a május 31-e közötti szorgalmi időben tarthatók. Szakkörök A különböző szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől függően indítja az iskola. A szakköröket vezető pedagógusokat az igazgató bízza meg, a foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek. Erről, valamint a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. A szakkör vezetője felelős a szakkör működéséért. A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi osztályzatában, a szakkörök működésének feltételeit az iskola költségvetése biztosítja. Önképzőkörök Az iskola művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, képesség- és közösségfejlesztő célokkal önképzőköröket szervez. Az önképzőkörök munkája nagymértékben hagyatkozik a kreatív tanulók aktivitására, önfejlesztő tevékenységére. Az önképzőkörök szakmai irányítását kimagasló felkészültségű pedagógusok vagy külső szakemberek végzik az intézményvezető engedélyével és a működés feltételeinek intézményi támogatásával. Énekkar Az iskola énekkara sajátos önképzőkörként működik, a tantárgyfelosztásban meghatározott időkeretben. Az énekkar célja a megfelelő adottságú tanulók zenei képességeinek, személyiségének igényes fejlesztése és színpadképes közösségi produkciók létrehozása. Vezetője az igazgató által megbízott kórusvezető tanár. Az énekkar biztosítja az iskolai ünnepélyek és rendezvények zenei programját, ezért működésének minden költségét az iskola viseli. 81

83 Sportkörök A tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás és a sport megszerettetésére sportköri foglalkozásokat (tömegsport) és edzéseket tartanak a testnevelő tanárok. Iskolánk lehetőséget nyújt tanulóinak a különböző sportági foglalkozásokon és versenyeken való részvételre. (házi bajnokság, iskolák közötti versenyek, diákolimpia) A könyvtár Az iskola könyvtára a könyvtári tanórákon és minden tanítási napon nyitvatartási idejében áll a tanulók és a pedagógusok rendelkezésére. A könyvek és a folyóiratok, valamint az egyéb információhordozók igénybevételéről a könyvtár használati rendje intézkedik. Felzárkóztató foglalkozások (korrepetálások) A korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus tartja Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások Versenyek és bajnokságok A diákok tanulmányi, szakmai, kulturális és sportversenyeken, valamint bajnokságokon való részvétele a kiemelkedő teljesítmények függvényében lehetséges. Tanulóink az intézményi, a települési és az országos meghirdetésű versenyeken vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. Az iskolai versenyek tartalmát a szakmai munkaközösségek határozzák meg, és felelősek lebonyolításukért. A szervezést a vezetőhelyettes irányítja. Minden évben a tanév rendjéről szóló rendelet határozza meg: melyek az Oktatási Minisztérium által meghirdetett és finanszírozott versenyek. Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat. A jegyzékben nem szereplő versenyekre való felkészítés csak az iskolaszék, ennek híján a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat egyetértésével lehetséges. 82

84 Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások Az intézmény a diákok részére tanulmányi kirándulásokat szervezhet a szülők által írásban jóváhagyott módon, melyeknek célja a pedagógiai program célkitűzéseivel összhangban hazánk tájainak és kulturális örökségének megismertetése és az osztályok közösségi életének fejlesztése. A kirándulások az iskola munkaterve alapján tanítás nélküli munkanapon vagy tanítási szünetben szervezhetők. Az osztálykirándulás tervezetét írásban kell leadni az igazgatóhelyettesnek. A tanulmányi kirándulásokat az adott osztály osztályfőnöke szervezi. Szülői értekezleten kell az osztály szülői közösségével egyeztetni a kirándulás szervezési kérdéseit és a költségkímélő megoldásokat. A kirándulás várható költségeiről a szülőket az ellenőrző útján kell tájékoztatni, akik írásban nyilatkoznak a kirándulás költségeinek vállalásáról. A tanuló szociális helyzetétől, tanulmányi eredményétől függően a kirándulás költségeihez az iskola is hozzájárulhat. A kiránduláshoz annyi kísérő nevelőt vagy szülőt kell biztosítani, amennyi a program zavartalan lebonyolításához szükséges, osztályonként legalább két főt. Gondoskodni kell elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről is. A külföldi utazásokra vonatkozó szabályok Tanítási idő alatt, szorgalmi időben a három tanítási napnál hosszabb egyéni és csoportos utazáshoz, amelynek célja tanulmányi továbbképzés, kulturális, sport és tudományos rendezvény, az igazgató engedélye szükséges. A kérelmet egyéni utazás esetén a szülő, csoportos utazás esetén a külföldre utazásért felelős csoport vezetője az utazás előtt legalább egy hónappal az igazgatónak írásban nyújtja be. A csoportos utazási kérelemnek tartalmaznia kell a külföldi tartózkodás időpontját, útvonalát, a szálláshelyet, a résztvevő tanulók számát, névjegyzékét, a kísérő tanárok nevét, a várható költségeket. Kulturális intézmények látogatása Múzeum-, színház-, mozi-, kiállítás- és tárlatlátogatások, valamint sportrendezvények a tanítási időn kívül bármikor szervezhetők az osztályközösségek vagy kisebb tanulócsoportok számára. Tanítási időben történő látogatásra az igazgató engedélye szükséges. Egyéb rendezvények Az iskola tanulói közösségei (osztályközösségek, diákkörök, szakkörök, stb.) egyéb rendezvényeket is szervezhetnek. Az egyéb jellegű rendezvények lebonyolításához akkor kell kérvényt benyújtani az intézmény vezetőjéhez, ha a tanulók az iskola helyiségeit igénybe kívánják venni, illetve amennyiben a rendezvény időtartama érinti a tanítási időt. 83

85 Tanfolyamok Az iskola tanfolyamokat indíthat a tanulók érdeklődésének és a szaktanárok vállalkozásának függvényében. Az iskola által szervezett tanfolyamokon való részvételt a szülő írásban kéri a tanfolyamvezetőtől. A tanfolyamokon való részvételért félévenként előre térítési díj fizetendő. 84

86 2.13. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek A 20/2012. évi (VIII. 31.) EMMI rendelet 81. (1) bekezdése alapján a közoktatási intézményeknek gondoskodniuk kell a tanulók fizikai állapotának méréséről. Ez megszervezhető egyszeri alkalommal, vagy legfeljebb két hónapos időtartam alatt. Ezeket a méréseket már évek óta a HUNGAROFIT mérési módszer alapján végezzük az OM által kiadott útmutatások alapján. Ezzel a módszerrel a tanulók fizikai teljesítményének különböző faktorait mérhetjük. Az egyes próbákon szerzett pontszámok összege adja a tanulók fizikai állapotának minősítését az életkornak megfelelően. Próbák Megszerezhető pontszám 1. Cooper-teszt 77 pont - aerob állóképesség mérése 2. Helyből távolugrás - az alsó végtag dinamikus erejének mérése 21 pont 3. Kétkezes dobás a fej fölött hátra, 3 kg-os tömöttlabdával - a váll- és a törzsizmok gyorsasági erejének mérése 14 pont 4. Mellső fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás folyamatosan kifáradásig - a vállövi és a karizmok dinamikus erőálló képességének mérése 14 pont 5. Hanyattfekvésből felülés térdérintéssel folyamatosan kifáradásig - a csípőhajlító és a hasizmok erőálló képességének mérése 14 pont Minősítési kategóriák: 0-20 igen gyenge gyenge elfogadható közepes jó kiváló extra 85

87 2.14. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei Egészségnevelési program Cél: Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli megéléséhez. Az iskola célja, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében, a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. Helyi célok: Minden eszközzel törekszünk elősegíteni, hogy az iskolai környezet az egészséges testi-lelki és szociális fejlődést szolgálja. Fontos feladatunk a lelki egyensúly, a lelki béke megteremtése és biztosítása: ne a szorongás, félelem légköre legyen uralkodó a tanórákon, hanem a tanulás iránti vágy. Azon vagyunk, hogy a tanulók megértsék: az egészség a családban kezdődik, alapvetően az életmód, a lakóhelyi, a munkahelyi és a családi, társadalmi környezet befolyásolja. Az iskola ezek közül az életmód alakítására lehet érdemi hatással, ezt a lehetőséget kell maximálisan kiaknáznunk. Feladat: Az egészséges életmódra, életszemléletre nevelés az iskola pedagógiai rendszerébe, egész tevékenységébe szervesen beépül. Ezek közé tartoznak: - önmagunk és egészségi állapotunk ismerete - az egészséges testtartás, a mozgás fontossága - az értékek ismerete - az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe - a betegségek kialakulása és a gyógyulási folyamat - a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben - a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete - a tanulás technikái - az idővel való gazdálkodás szerepe - a rizikóvállalás és határai - a szenvedélybetegségek elkerülése 86

88 - a tanulási környezet alakítása - a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége. Ezzel összefüggésben az alábbi témák napirendre tűzése elengedhetetlen követelmény: - az egészséges táplálkozás témái - a szenvedélybetegségekkel való foglalkozás - a szexuális felvilágosítás-nevelés, a családtervezés alapjai, az AIDS-prevenció - a betegség és a gyógyulást segítő magatartás (elsősegélynyújtás, gyógyszerhasználat) - testi higiénia - a környezeti ártalmak (zaj, légszennyezés, hulladékkezelés) - a személyes biztonság (közlekedés, rizikóvállalás) - a testedzés, a mozgás, a helyes testtartás Az egészségnevelési program megvalósításának eszközei, módszerei: Tanítási órán: Az egészségnevelési program megvalósítása az iskolai munka egészének a feladata, hangsúlyos szerepe van azonban ebben a biológia, földrajz, kémia munkaközösségnek, különösen az alábbiak tudatosításában: - Az egészség megőrzéséhez szükséges a biológiai szükségletek megfelelő mennyiségű és minőségű táplálék, természetes összetételű levegő és ivóvíz biztosítása. - A tanulóknak is tudatosan kell figyelniük arra, hogy testük egészséges anyagháztartását és energia-egyensúlyát biztosítsák. - Meg kell ismertetni a tanulókkal az élelmiszerek tápanyagtartalma és értéke közötti kapcsolatot. Legyenek tisztában a táplálkozás egészségmegőrző szerepével, ismerjék az egészséges táplálkozási szokásokat és a kiegyensúlyozott táplálkozás fontosságát. Ennek érdekében alkalomszerűen célszerűnek látszik az életmóddal kapcsolatos vetélkedők szervezése, gyógynövények és reformtáplálékok bemutatása, annak biztosítása, hogy a büfében lehetőleg egészséges táplálkozásra ösztönző élelmiszereket árusítsanak. - Fontos feladat az egészség védelmének és az ezzel kapcsolatos megelőzésnek a tudatosítása. Megismertetjük a tanulókat a fertőzések elleni védekezési módokkal, és törekszünk tudatosítani a higiéniás követelmények betartásának a fontosságát. Célszerű kitérni a védőoltások és szűrővizsgálatok szerepére. - Ugyancsak fontos feladat a káros szenvedélyek egészségkárosító hatásának tudatosítása. A tanulókkal be kell láttatni, hogy a dohányzás, az alkohol és a drogfogyasztás a feszültségoldás 87

89 ártalmas módszere. Ezeken az órákon van lehetőség az egészségkárosító szenvedélybetegségek kulcsvegyületeinek a bemutatására, érzékeltetve ezek biológiai és társadalmi hatását is. - A szexuális nevelés terén fontos a szexuális úton terjedő betegségek és a nem kívánt terhesség megszakításának bemutatása. Ezek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tanulók felelősségteljesebb szexuális magatartást tanúsítsanak. - Fontos a lelki egészség megőrzése is, ehhez emberi kapcsolatokra van szükség, amelyek keretét elsősorban a család és az iskola biztosítja. A belső egyensúly helyreállításában fontos szerepe van az éneklésnek, a táncnak és a zenehallgatásnak is. - Pozitív hatású a jó levegő és a csend is. Ez a pozitív hatás elsősorban a szobanövények jelenléte és a kirándulások szervezése útján érhető el. - Tudjanak a függőségek kialakulásáról, amely a vizuális hatásoktól is bekövetkezhet, pl. számítógép-függőség, telefonálási kényszer. Az egészség fontosságát jól szolgálhatják az ún. humán tantárgyak is. - Az irodalom szerepe elsősorban azért fontos, mert modell értékű példákat kínál a tanulóknak. Ezek lehetnek pozitívak és negatívak egyaránt, a nevelő munka jelentősége a pozitív minták erősítésében áll. - A történelem a testi egészséget elsősorban azzal szolgálja, hogy bemutatja a sport társadalomban bemutatott szerepét a különböző kultúrákban és korszakokban; ugyanezt célozza az életmódtörténet bemutatása is. Minderre főleg a kiselőadások formájában történő feldolgozás nyújt lehetőséget. A lelki egészséget szolgálhatja a híres történelmi alakok példájával való megismerkedés, valamint a lélek, az önismeret és a mentálhigiénia bemutatása a különböző kultúrák és korok bölcseletében. A szakmai órák az egészségnevelés tematikai és módszertani repertoárját szélesítik. Viselkedéskultúra órán a tanulók megismerkednek az egészséges táplálkozás és az illemtani kulturáltság (jellem, illedelmesség, udvariasság, tapintat, viselkedés) alapjaival. A kommunikáció és viselkedéskultúra tárgyak oktatásának eleve egyik fő célkitűzése, hogy a tanulók be tudjanak illeszkedni a közösségbe, feladata azon személyi attitűdök kialakítása, amelyek a társadalmi együttélés folyamán általában és a szolgáltató szektorban kiemelten is fontosak. Fontos részei a tananyagnak a személyes megjelenés és a mindennapi kapcsolatok (köszönés, megszólítás, bemutatkozás, társalgás) fontossága. A testnevelés vonatkozásában igen fontos teendő a tantárgy presztízsének visszaállítása. Elengedhetetlen feladat az egészséges életmóddal kapcsolatos iskolai elvárások megfogalmazása, és erről a szülők tájékoztatása a különféle fórumokon. Nagyon hasznos lehet a szülőkkel való konzultáció a tanulók egészségi állapotáról, edzettségi szintjéről, fizikai teljesítőképességük csökkenéséről. Ennek alapján kerülhet sor a szülői igények felmérésére. A szülőkkel való jó kapcsolat hozzájárulhat a 88

90 rendszeres mozgás igényének kialakításához, az egészségkárosító hatások háttérbe szorulásához és a személyes higiénia javulásához. Jól szolgálják az egészségnevelés ügyét az alábbiak: - A heti 2 testnevelés óra megszervezésénél kiemelt figyelmet kap az úszás, mint olyan mozgásforma, amely összetetten képes az egészség megőrzésének elősegítésére, ill. a tanulók felnőttként is végezhetik ezt a tevékenységet. - az iskolaorvossal való rendszeres és folyamatos kapcsolattartás, az egész-ségügyi szűrővizsgálatok értékelése - a tanulók állapotának műszeres mérése iskolaorvosi segítséggel egy-két alkalommal évente - a már hagyományos háziversenyek szervezése, igény szerint kiegészítve más sportági versenyekkel is - közös sportnap szervezése a Széchenyi István Szakképző Iskolával - az iskolai testnevelés és sport környezete (tornaterem, öltöző, zuhanyzó, udvar), higiénés állapotának korszerűsítése és állagának fenntartása. Osztályfőnöki órákon évente legalább 10 alkalommal kötelező jelleggel kell foglalkoznunk az egészségnevelés kérdéseivel, és ezen túlmenően is minden alkalmat fel kell használnunk a tanulók nevelésére. Tanórán kívüli: - házi versenyek - sportnapok - gólyaatlétika Szabadidős terv: - túrák szervezett keretekben - osztálykirándulások A segítő kapcsolatok színterei - Szülők (család). A szülők megfelelő tájékoztatás és információ-átadás után aktív részvételükkel tudják támogatni az iskola egészségfejlesztési programjait, sőt közülük néhányan szakértelmükkel is növelhetik az iskolai munka hatékonyságát. - Iskolaorvos, védőnő. Az iskola egészségügyi ellátásáról szóló jogszabály előírja, hogy legyen kijelölt orvos és védőnő, valamint a tanulók fogászati ellátását végző fogorvos. Feladataik közé tartozik az egészségnevelésben való részvétel is. Az iskola egészségügyi ellátás különösen az alábbi területeken tud ismereteket nyújtani: - az életmód és betegségek összefüggései, - a tanulók egészségi állapota, - a serdülőkor, 89

91 - érzelmi, magatartás, életmód és szexuális problémáinak megoldása, - táplálkozás, egészségügyi kérdések. - Vöröskereszt, mentőszolgálat - gyermekjóléti szolgálatok, nevelési tanácsadók, családsegítők - az ANTSZ és más egészségügyi intézmények szakemberei - rendvédelmi szervek (főleg jogi, gyermek- és ifjúságvédelmi, közlekedési témájú előadások tartásával tudnak segíteni) Tájékozódás az érintettek körében - Szülők. Véleményük megismerésére a szülői értekezletek és fogadóórák kellő lehetőséget jelentenek. - Diákok. Tőlük közvetlenül és közvetett módon lehet információkat szerezni. A közvetlen információszerzés a diákok konkrét problémafelvetését jelenti, ebben kiemelt szerepet játszik a kölcsönös bizalom. A közvetett információszerzésre a különböző kérdőívek és felmérések szolgálnak. - Iskolai alkalmazottak, pedagógusok. A korszerű egészségfejlesztési szemlélet az egész iskolára kiterjedő célok megfogalmazását feltételezi, ezért mindenki véleménye és érdekeltsége fontos. Elemzés, információgyűjtés Kiemelt jelentőségű a munkaközösség-vezetők, az osztályfőnökök, illetve más szaktanárok (biológia, testnevelés, társadalomismeret) bevonása az egészségnevelési program minden fázisába. Ugyancsak fontosak az iskolán kívüli egészségügyi szervektől származó információk is, hiszen ezek teszik lehetővé, hogy pontos képünk legyen a település egészségügyi hátteréről Környezeti nevelés elvei Cél: Kialakulhasson a felelős, környezettudatos magatartás, a tanulók kellő ösztönzést és tudást szerezhessenek a személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó egészséges életvitelhez, a diákok megértsék a környezetvédelemmel összefüggő kérdések fontosságát, az ezzel kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek és konkrét tevékenységekben alapozódhassanak meg. 90

92 Eszközei, módszerei: Forma Eszköz Módszer Tanítási óra keretében földrajz, biológia, kémia, történelem és társadalmi ismeretek, osztályfőnöki, életvitel valamennyi tanítási óra az óra jellege határozza meg. Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások. IKT, önálló ismeretszerzés kísérlet bemutató Forma Eszköz Módszer Tanítási órán kívül Témanapok - iskolai pályázatok Víz napja Föld napja - iskolarádiós megemlékezés Madarak és fák napja - plakátok készítése Állatok világnapja - vetélkedők Drogellenes nap Témahét a munkatervben rögzített - előadások módon - kirándulások Tisztasági verseny az osztályok között - kiállítások A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei A jutalmazás alapelvei: Csak az adott tanévre érvényesek. Nevelő hatásúnak, fokozatosnak és differenciáltnak kell lenniük. A tanulóközösség értékítélete is fejeződjék ki bennük, éppen ezért célszerű a diákönkormányzat véleményének meghallgatása és érvényesítése. kiemelkedő tanulmányi eredmény, valamely tantárgyban elért átlagon felüli teljesítmény, tanulmányi versenyeken elért eredmény, átlagon felüli szorgalom, kimagasló sporteredmény, ha a tanulmányi munka ellen nincs kifogás, közösségért vállalt tevékenység példamutató teljesítése. 91

93 A jutalmazás formái: Tanári dicséret a tanórai munkáért. Osztályfőnöki dicséret: iskolai és városi ünnepségeken való szereplésért, házi versenyen elért 1-3. helyezésért. Igazgatói dicséret: megyei, területi versenyen elért 1-3. helyezésért, huzamos ideig végzett kiemelkedő tanulmányi és sportmunkáért. Nevelőtestületi dicséret: félévkor és év végén is kitűnő tanulmányi eredményért, országos versenyeken elért kiemelkedő teljesítményért. Könyvjutalomban részesíthető a tanuló az osztályfőnök, a szaktanár vagy az igazgató javaslata alapján: kitűnő év végi bizonyítványért, szakköri munkájáért érdemjegyekben is tükröződő szorgalmáért (max. két 4-es osztályzata van), közösségi tevékenységéért, versenyeredményéért, hiányzásmentes tanévért. 92

94 A magatartás és szorgalom minősítésének elvei Magatartás Példás: - a házirendet példamutatóan betartja, - önként vagy megbízásból munkát vállal a közösségért, - kötelesség- és tisztelettudó, - részt vállal az iskola munkájában (diákönkormányzat, sportmunka stb.), - nincs igazolatlan órája Jó: - a házirendet általában betartja, - tisztelettudó, udvarias a felnőttekkel és társaival szemben, - a tanítási órán fegyelmezett, - maximum 3 igazolatlan órája van, - a bukott tanuló maximum jó minősítést kaphat. Változó: - viselkedése kifogásolható, - a házirendet gyakran megszegi, - a közösségben vonakodva dolgozik, - 3-nál több, maximum 10 igazolatlan órája van, - legalább osztályfőnöki intése van. Rossz: - gyakran vét a házirend ellen, - rossz példát mutat, - a közösség munkáját gátolja, - rendbontó, romboló, - tiszteletlen, goromba, - rendszeresen zavarja a tanítási órát, - 10-nél több igazolatlan órája van, - legalább igazgatói intése van. 93

95 Szorgalom: Példás: - tanulmányi munkáját kifogástalanul ellátja, - rendszeres, pontos, kitartó, - önálló ismeretszerzésre képes, többletmunkát vállal, - tanszereit rendben tartja. Jó: - kisebb lazaságoktól eltekintve rendszeres egész éven át, - képességeinek megfelelő tanulmányi eredményt ér el, - megfelelő ösztönzéssel rendszeresen tanul. Változó: - tanulmányi munkája ingadozó, - eredményei elmaradnak képességei mögött, - jelentősen ront tanulmányi eredményén, - bukott 1-2 tantárgyból. Hanyag: - iskolai munkáját figyelmeztetés ellenére sem végzi el, - kötelességét gyakran elmulasztja, - megbízhatatlan, érdektelen, - képességeihez képest keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében, - 3 vagy több tantárgyból bukott. 94

96 A középszintű és emelt szintű érettségi vizsga lehetőségei Középszintű érettségi esetén a helyi tantervben legalább két évig, összesen minimum 138 órában tanított tantárgy esetében tehető vizsga. Emelt szintű érettségi esetén pedig minimum 276 órának kell lennie. Gimnázium tantárgy középszintű érettségi vizsga emelt szintű Magyar nyelv és irodalom X X Történelem X X Matematika X X Idegen nyelv X X Informatika X X Fizika X X Biológia X X Kémia X X Földrajz X X Ének-zene Rajz és vizuális kultúra Testnevelés X X Utazás és turizmus X Ének-zene, rajz és vizuális kultúra tantárgy esetében a középszintű vizsga akkor választható, ha osztályozóvizsgával eleget tesz a tanuló a követelményeknek. Szakközépiskola tantárgy középszintű érettségi vizsga emelt szintű Magyar nyelv és irodalom X X Történelem X X Matematika X X Idegen nyelv X X Testnevelés X X Földrajz X Informatika X Szakmai komplex X X A szakközépiskolákban a szakmai tárgy kötelező érettségi vizsgatárgy, egyéb vizsgatárgy hatodik tárgyként választható. (2013/14. tanévben induló osztályok esetében valósul meg.) 95

97 A középszintű érettségi vizsga témakörei Magyar nyelv és irodalom RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK ISMERETKÖRÖK MAGYAR NYELV 1.1. Ember és nyelv 1.2. A magyar nyelv története A magyar nyelv rokonsága Nyelvtörténeti korszakok Az írott nyelvi norma kialakulása Nyelvművelés 1.3. Nyelv és társadalom Nyelvváltozatok Kisebbségi nyelvhasználat A határon túli magyar nyelvűség Tömegkommunikáció és nyelvhasználat Új kihívások 1.4. A nyelvi szintek Hangtan Alaktan és szótan A mondat szintagmatikus szerkezete Mondattan A mondat a szövegben Logikai és tartalmi viszonyok Szókincs és frazeológia Kommunikáció A jel, a jelrendszer Nyelvi és vizuális kommunikáció A nyelvhasználat mint kommunikáció Kommunikációs funkciók és közlésmódok A személyközi kommunikáció A tömegkommunikáció 1.6. A szöveg A kommunikáció és a szöveg A szöveg grammatikája és jelentése Szövegértelmezés A címzettek A szöveg szóban és írásban Az intertextualitás 1.7. A szövegtípusok A kommunikációs színterek 96

98 A média, az elektronikus kommunikáció A tanulás tipikus szövegei 1.8. A retorika alapjai A retorika A nyilvános beszéd Érvelés, megvitatás, vita Szövegek térben és időben A szövegszerkesztés eljárásai Személyes viszony, értékelés 1.9. Stílus és jelentés A szójelentés Állandósult nyelvi formák Nyelvi-stilisztikai változatok Stíluseszközök A nyelvi elrendezés hatása Stílusréteg, stílusváltozat Stílustörténet IRODALOM Szerzők és művek Életművek Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila Egy mű beható ismerete Katona József: Bánk bán Madách Imre: Az ember tragédiája Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde, továbbá két magyar regény a 20. század második felének irodalmából vagy a közelmúlt irodalmából. Portrék Janus Pannonius, Zrínyi Miklós, Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Szabó Lőrinc, Radnóti Miklós, Weöres Sándor. Látásmódok, művek Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes, Juhász Gyula, Tóth Árpád, Illyés Gyula, Ottlik Géza, Németh László, Örkény István, Márai Sándor, Pilinszky János. Választandó legalább hat szerző hat műve a felsoroltak közül. A közelmúlt irodalmából Egy, választás szerinti szerző a közelmúlt irodalmából (pl. Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Szilágyi Domokos, Vas István vagy mások). A kortárs irodalomból Legalább egy szerző és mű a kortárs irodalomból. Világirodalom Az európai irodalom alapvető hagyományai: az antikvitás és a Biblia (pl. műfajok és alapvető esztétikai alapelveik, témák, motívumok, élethelyzetek, hőstípusok). Választás szerint legalább két korszak jellemzőinek és egy-két kiemelkedő képviselőjének bemutatása a következő nyolc korszak közül: középkor és reneszánsz; barokk; felvilágosodás, romantika, a 19. század második fele, avantgárd és a 20. század első fele, a 20. század második fele és a kortárs világirodalom. Egy-két 97

99 korszak vagy kiemelkedő szerző az európai színház történetéből; dráma és színház, színházi konvenciók. Művek átfogó bemutatása, elhelyezése stíluskorszakban. Korszakok, művek, alkotók etikai dilemmái. Memoriterek (pl. klasszikus szállóigék). Értelmezési szintek, megközelítések Korszakok, stílustörténet Egy-egy korszak különböző művészeti ágainak (pl. zene, építészet, képzőművészet, színház- és filmművészet) párhuzamai irodalmi művekkel. Legalább egy korszak legalább két művészeti ágának, tematikus, kifejezésmódbeli hasonlóságainak, különbségeinek bemutatása (pl. antikvitás, középkor, romantika, avantgárd). A regényirodalom mint életformákról, világszemléletről is szóló tudósítás (pl. Dickens, Jókai, Dosztojevszkij, Tolsztoj, Stendhal, Krúdy, Ottlik, Szabó Magda). Színház és dráma különböző korszakokban. A kortárs kultúra jellemző megnyilatkozásai (pl. film, színház, zene, irodalom, képzőművészet, tánc). Irodalomtörténet Magyar irodalomtörténeti, művelődéstörténeti korszakok, folyamatok. Témák, motívumok Az európai irodalom alapvető hagyományai, mint forrás és kútfő (pl. az antikvitás, a Biblia, a magyar népköltészet) Tematikus verstípusok (pl. szerelmi költészet, gondolati költészet, tájköltészet, hazafias költészet, alkalmi költészet) közös jegyei. Szépirodalmi alkotások gondolati, tematikus, motivikus egyezéseinek és különbségeinek összevetése. Műfajok, poétika Az irodalom határterületei Regionális kultúra 98

100 Matematika VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Halmazműveletek Számosság, részhalmazok Matematikai logika Fogalmak, tételek és bizonyítások a matematikában Kombinatorika Gráfok Aritmetika, algebra, számelmélet Alapműveletek A természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek Oszthatóság Számrendszerek Racionális és irracionális számok Valós számok Hatvány, gyök, logaritmus Betűkifejezések Nevezetes azonosságok Arányosság Százalékszámítás Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, egyenlőtlenségrendszerek Algebrai egyenletek, egyenletrendszerek Elsőfokú egyenletek, egyenletrendszerek Másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek Magasabb fokú egyenletek Négyzetgyökös egyenletek Nem algebrai egyenletek Abszolútértékes egyenletek Exponenciális és logaritmikus egyenletek Trigonometrikus egyenletek Egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-rendszerek Középértékek, egyenlőtlenségek Függvények, az analízis elemei A függvény Egyváltozós valós függvények A függvények grafikonja, függvénytranszformációk A függvényjellemzése Sorozatok Számtani és mértani sorozatok Végtelen mértani sor Kamatos kamat, járadékszámítás Az egyváltozós valós függvények analízisének elemei Határérték, folytonosság Differenciálszámítás 99

101 Integrálszámítás Geometria, koordinátageometria, trigonometria Elemi geometria Térelemek A távolságfogalom segítségével definiált ponthalmazok Geometriai transzformációk Egybevágósági transzformációk Síkban Térben Hasonlósági transzformációk Egyéb transzformációk Merőleges vetítés Síkbeli és térbeli alakzatok Síkbeli alakzatok Háromszögek Négyszögek Sokszögek Kör Térbeli alakzatok Vektorok síkban és térben Trigonometria Koordinátageometria Pontok, vektorok Egyenes Kör A parabola Kerület, terület Felszín, térfogat Valószínűségszámítás, statisztika Leíró statisztika Statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, különböző ábrázolásai Nagy adathalmazok jellemzői, statisztikai mutatók Valószínűségszámítás és a matematikai statisztika elemei Véletlenjelenségek jellemzése, valószínűség A sokaság paraméterének ismeretében a minta relatív gyakoriságának becslése 100

102 Történelem TÉMAKÖRÖK Az ókor és kultúrája Vallás és kultúra az ókori Keleten A demokrácia kialakulása Athénban A görög hitvilág, művészet, tudomány A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom kialakítása A római hitvilág, művészet, tudomány A kereszténység kialakulása és elterjedése A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása A középkor A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői A nyugati és keleti kereszténység eltérő fejlődése Az iszlám vallás és az arab világ A középkori városok Művelődés és mindennapok a középkorban A humanizmus és a reneszánsz Itáliában Az angol és a francia rendi állam működése Az Oszmán Birodalom terjeszkedése A középkori magyar állam megteremtése és virágkora A magyar nép őstörténete és vándorlása A honfoglalástól az államalapításig Géza fejedelem és István király műve Az Árpád-kor jelentős uralkodói (Szent László, Könyves Kálmán, II. András, IV. Béla) Az Árpád-kori kultúra Társadalmi és gazdasági változások Károly Róbert, Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond idején A Hunyadiak Kultúra és művelődés Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban A nagy földrajzi felfedezések és következményei Reformáció és katolikus megújulás A parlamentáris monarchia megszületése Angliában A tudományos világkép átalakulása, a felvilágosodás A felvilágosult abszolutizmus Ausztriában és Poroszországban Magyarország függetlenségi harcai és újjászerveződése a Habsburg Birodalomban A mohácsi csata és az ország három részre szakadása Az Erdélyi Fejedelemség virágkora A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc Demográfiai, nemzetiségi, társadalmi és gazdasági változások Művelődés, egyházak, iskolák A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 101

103 A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései Az átalakuló társadalom és életformák, új elemek a gazdasági életben A reformkori művelődés, kultúra A forradalom és szabadságharc nemzetközi keretei A pozsonyi országgyűlés, a pesti forradalom és az áprilisi törvények A nemzetiségek mozgalmai A szabadságharc legfontosabb csatái; a Függetlenségi Nyilatkozat; a szabadságharc veresége és a megtorlás A kiegyezés előzményei és megszületése Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualizmus korában (pl. az iparosítás, a városiasodás) A dualizmus kori társadalom és politika jellemzése A tudományos és művészeti élet fejlődése A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora Az Egyesült Államok létrejötte és az USA alkotmánya A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata A napóleoni háborúk és a Szent Szövetség Európája A XIX. század eszméi Az ipari forradalom és következményei Az egységes Németország, Olaszország és az USA kialakulása Hatalmi viszonyok, katonai-politikai szövetségek a századfordulón Tudományos, technikai felfedezések, újítások és következményeik Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban Tekintélyuralmi rendszerek Közép-Európában és az olasz fasizmus A parlamentáris rendszerek (USA, Nagy-Britannia) Az as gazdasági válság és következményei A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési mechanizmusa A bolsevik ideológia és a sztálini diktatúra az as években A második világháború jelentős fordulatai A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzői A szocialista rendszerek bukása Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig Magyarország részvétele az első világháborúban Őszirózsás forradalom és tanácsköztársaság A trianoni béke A Horthy-rendszer jellege és jellemzői Művelődési viszonyok és az életmód A magyar külpolitika mozgástere, alternatívái Magyarország háborúba sodródása és részvétele A német megszállás és a holocaust Magyarországon Magyarország 1945-től a rendszerváltásig A szovjet felszabadítás és megszállás A határon túli magyarság sorsa A kommunista diktatúra kiépítése és működése 102

104 Az 1956-os forradalom és szabadságharc A Kádár-rendszer jellege, jellemzői A rendszerváltozás A jelenkor A közép-európai régió jellemzői, távlatai, a posztszovjet rendszerek problémái Az európai integráció története A "harmadik világ" Fogyasztói társadalom; ökológiai problémák, a fenntartható fejlődés A globális világ kihívásai és ellentmondásai Közép-Kelet-Európa és a Balkán a rendszerváltozás után A mai magyar társadalom és életmód Alapvető állampolgári ismeretek Etnikumok és nemzetiségek a magyar társadalomban A parlamenti demokrácia működésé és az önkormányzatiság Társadalmi, gazdasági és demográfiai változások A szociális piacgazdaság programja 103

105 Idegen nyelv Témák Személyes vonatkozások, család Pl. a vizsgázó személye, családi élet. Ember és társadalom Pl. a másik ember külső és belső jellemzése, ünnepek, vásárlás. Környezetünk Pl. az otthon, a lakóhely és környéke, időjárás. Az iskola Pl. a saját iskola bemutatása, nyelvtanulás. A munka világa Pl. diákmunka, pályaválasztás. Életmód Pl. napirend, kedvenc ételek Szabadidő, művelődés, szórakozás Pl. színház, mozi, kedvenc sport. Utazás, turizmus Pl. tömegközlekedés, utazási előkészületek. Tudomány és technika Pl. népszerű tudományok, ismeretterjesztés, a technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 104

106 A kémia érettségi vizsga célja 1. Általános kémia Atomok és a belőlük származtatható ionok Molekulák és összetett ionok Halmazok A kémiai reakciók A kémiai reakciók jelölése Termokémia Reakciókinetika Kémiai egyensúly Reakciótípusok Protonátmenettel járó reakciók Elektronátmenettel járó reakciók A kémiai reakciók és az elektromos energia kölcsönhatása Tudománytörténet 2. Szervetlen kémia Az elemek és vegyületek szerkezete (az atom-, a molekula- és a halmazszerkezet kapcsolata) Az elemek és vegyületek fizikai tulajdonságai és ezek anyagszerkezeti értelmezése Az elemek és vegyületek kémiai sajátságai Az elemek és vegyületek előfordulása Az elemek és vegyületek laboratóriumi és ipari előállítása Az elemek és szervetlen vegyületek legfontosabb felhasználásai Az elemek és vegyületek jelentősége Tudománytörténet 3. Szerves kémia A szerves vegyületek szerkezete és csoportosításuk A szerves vegyületek fizikai tulajdonságai A szerves vegyületek kémiai sajátosságai A szerves vegyületek előfordulása A szerves vegyületek jelentősége A szerves vegyületek laboratóriumi és ipari előállítása Tudománytörténet 4. Kémiai számítások Általános követelmények Az anyagmennyiség Az Avogadro-törvény Oldatok, elegyek (százalékos összetételek, koncentráció, oldhatóság stb.) A képlettel és reakcióegyenlettel kapcsolatos számítások Termokémia Kémiai egyensúly ph-számítás Elektrokémia 105

107 A rajz és vizuális kultúra vizsga célja Alkotás Vizuális nyelv Technikák Ábrázolás, látványértelmezés Formaértelmezés Térértelmezés Kompetenciák Témakörök Színértelmezés Megjelenítés, közlés, kifejezés, alkotás Kompozíció Érzelmek Folyamat, mozgás, idő Kép- és szöveg Vizuális információ Tárgyak és környezet A megjelenítés sajátosságai Vizuális nyelv Térábrázolási módok Vizuális minőségek Látványértelmezés Kontraszt, harmónia Kontextus Technikák Vizuális kommunikáció Vizuális információ Tömegkommunikáció Fotó, mozgókép A testnevelés érettségi vizsga Tartalmi követelmények Elméleti ismeretek A magyar sportsikerek A harmonikus testi fejlődés Az egészséges életmód Testi képességek Gimnasztika Atlétika Torna Ritmikus gimnasztika Küzdősportok, önvédelem Úszás Testnevelés és sportjátékok Természetben űzhető sportok 106

108 Gyakorlati ismeretek Gimnasztika Atlétika Futások Ugrások Dobások Torna Talajtorna Szekrényugrás Felemáskorlát Gerenda Ritmikus gimnasztika Gyűrű Nyújtó Korlát Küzdősportok, önvédelem Úszás Testnevelés és sportjátékok Kézilabda Kosárlabda Labdarúgás Röplabda Az ének-zene érettségi vizsga Éneklés és zenetörténet Népzene Műzene Középkor Reneszánsz Barokk Bécsi klasszika Romantika Századforduló XX. századi és kortárs zene Népzene Reneszánsz Barokk Bécsi klasszika Romantika Századforduló XX. századi és kortárs zene Dallamátírás 107

109 Az informatika érettségi Információs társadalom Információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban Közhasznú magyar információs adatbázisok Jogi és etikai ismeretek Információs és kommunikációs technológiák a társadalomban Informatikai alapismeretek hardver A számítógépek felépítése, funkcionális egységei, azok főbb jellemzői A számítógép üzembehelyezése Informatikai alapismeretek szoftver Az operációs rendszer és főbb feladatai Az adatkezelés szoftver és hardver eszközei Állományok típusai Hálózatok működésének alapelvei, felhasználási területei Szövegszerkesztés Szövegszerkesztő program kezelése Szövegszerkesztési alapfogalmak Szövegjavítási funkciók Táblázatok, grafikák a szövegben Táblázatkezelés A táblázatkezelő használata Táblázatok felépítése Adatok a táblázatokban Táblázatformázás Táblázatok, szövegek, diagramok Problémamegoldás táblázatkezelővel Adatbázis-kezelés Az adatbázis-kezelés alapfogalmai Adatbázis-kezelő program interaktív használata Alapvető adatbázis-kezelő műveletek Képernyő és nyomtatási formátumok Információs hálózati szolgáltatások Kommunikáció az Interneten Weblap készítés Prezentáció és grafika Prezentáció Grafika Könyvtárhasználat Könyvtárak Információkeresés 108

110 A biológia érettségi vizsga Bevezetés a biológiába A biológia tudománya Fizikai, kémiai alapismeretek Egyed alatti szerveződési szint Szervetlen és szerves alkotóelemek elemek, ionok szervetlen molekulák lipidek Szénhidrátok fehérjék nukleinsavak, nukleotidok Az anyagcsere folyamatai Felépítés és lebontás kapcsolata Felépítő folyamatok Lebontó folyamatok Sejtalkotók (az eukarióta sejtben) Az egyed szerveződési szintje Nem sejtes rendszerek Vírusok Önálló sejtek baktériumok egysejtű eukarióták Többsejtűség a gombák, növények, állatok elkülönülése sejtfonalak teleptest és álszövet Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak a növényvilág főbb csoportjai a szervi differenciálódás szempontjából, az állatvilág főbb csoportjai a szervi differenciálódás szempontjából, a növények szövetei, szervei, viselkedés 109

111 Az emberi szervezet Homeosztázis Kültakaró A mozgás A táplálkozás A légzés Az anyagszállítás A kiválasztás A szabályozás idegrendszer az idegrendszer általános jellemzése az emberi magatartás biológiai-pszichológiai alapjai hormonrendszer hormonális működések immunrendszer immunitás Szaporodás és egyedfejlődés Egyed feletti szerveződési szintek Populáció Környezeti kölcsönhatások Életközösségek (élőhelytípusok) Bioszféra Globális folyamatok Ökoszisztéma Környezet-és természetvédelem Öröklődés, változékonyság, evolúció Molekuláris genetika Mendeli genetika Populációgenetika és evolúciós folyamatok A bioszféra evolúciója 110

112 A fizika érettségi vizsga Mechanika A dinamika törvényei Mozgások Munka és energia Hőtan, termodinamika Állapotjelzők, termodinamikai egyensúly Hőtágulás Összefüggés a gázok állapotjelzői között A kinetikus gázmodell Termikus és mechanikai kölcsönhatások Halmazállapot-változások A termodinamika II. főtétele Elektromágnesség Elektrosztatika Az egyenáram Magnetosztatika Egyenáram mágneses mezője Az elektromágneses indukció A váltakozó áram Elektromágneses hullámok A fény Atomfizika, magfizika Az anyag szerkezete Az atom szerkezete A kvantumfizika elemei Az atommagban lejátszódó jelenségek Sugárvédelem Gravitáció, csillagászat Gravitáció A csillagászat elemeiből Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek Személyiségek Elméletek, felfedezések, találmányok 111

113 Utazás és turizmus Az utazás és turizmus érettségi vizsgatárgy középszinten tehető le. Részletes vizsgakövetelmények: TÉMAKÖRÖK Kötelező modulok 1.1. Az idegenforgalom jellemzői, fejlődési tendenciái 1.2. Az idegenforgalmat befolyásoló tényezők KÖVETELMÉNYEK Az idegenforgalom és a nemzetgazdaság kapcsolata, arányok, fejlődési trendek a világban és Magyarországon. A turizmus hatása a népességmegtartásra és foglalkoztatottságra. Főbb statisztikai adatok. A statisztikai adatok, trendek értelmezése. Több adatból következtetések levonása, lehetséges hipotézisek megfogalmazása. Szezonalitás, krízisérzékenység. Ár-érték arány. Sztereotípiák. Az idegenforgalom és a természeti és társadalmi környezet kölcsönhatásai. Hazai és helyi példák a befolyásoló tényezőkre. Aktuális példák a világturizmust befolyásoló gazdasági, politikai, társadalmi eseményekre A szervezett utak típusai Egyéni és csoportos utazás. Utazás szervezők, utazási irodák. Hivatásturizmus, konferencia turizmus. Incentive utazások. Vallási turizmus. Rendezvény turizmus. Ifjúsági, sport és kaland turizmus. Gyógyidegenforgalom. Falusi turizmus. Utazásszervezők, utazási irodák működésének vázlatos ismerete. Utazási típusok és vevőkörök megfeleltetése Szálláshelyek A szálláshelyek besorolásai, szolgáltatásai. Szállodák és szállodaláncok. Kastély és kúriaszállók. Üdülőfalvak. Apartman-házak. Time-share rendszer. Panziók. Fizető vendéglátás. Ifjúsági szállók. Kempingek. Szolgáltatások és ár-érték arány ismerete a szálláshelyeken Közlekedés Légi-, vasúti-, vízi-, közúti közlekedés előnyök és hátrányok. Városi közlekedés. Menetrendek, internetes keresési lehetőségek ismerete és használata. 112

114 1.6. Vendéglátás A vendéglátóhelyek típusai, besorolásai. Éttermek, vendéglők. Gyorséttermek, franchise rendszerek. Kávézók, cukrászdák. Borozók, sörözők. Nemzeti gasztronómiai sajátosságok. Menüsor összeállításának alapjai. Adott vendéglátóhely értékelése Programszervezés Programszervezés, forgatókönyv. Városi programok, idegenvezetés. Bálok, karneválok, kiállítások. Különleges rendezvények (pl. Sziget, Művészetek völgye). Tematikus parkok. Programok a természetben, nemzeti parkok, aktív pihenés. A célcsoport igényeinek megismerése és a programok hozzáigazítása a forgatókönyvben Útlevél, vízum, biztosítás, pénz A magyar útlevél formai és tartalmi sajátosságai, igénylése. Vízum kötelezettség és vízumkérelem. Utazási biztosítások fajtái. Valuta és deviza, készpénzkímélő eszközök fajtái és használatuk (utazási csekk, bank- és hitelkártyák, voucher, készpénz küldés). Bank- és hitelkártyák jellemzői, használatuk. Megfelelő biztosítás kiválasztása. Útlevél és vízumkérelem. Választható modulok Környezetvédelem és idegenforgalom 2.1. Fenntartható fejlődés A gazdasági hatékonyság: az erőforrások kíméletes használata. Szelíd idegenforgalom, zöld turizmus, ökoturizmus. A növekedés határai. A turizmus természeti és társadalmi hatásainak esetpéldán, szimuláción való elemzése. Beavatkozási lehetőségek felismerése, döntési pontok azonosítása. Választható modulok Vállalkozás és marketing az idegenforgalomban 3.1. Vállalkozási formák Egyéni vállalkozó, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság. Adekvát vállalkozási forma kiválasztása egy tervezett tevékenységhez, figyelembevéve annak természetét, nagyságrendjét A turisztikai termék jellemzői Az ipari termékek és szolgáltatási termékek közötti hasonlóságok és különbségek. A vevői bizalom. Piaci verseny. Adott vevőcsoportok igényeinek felismerése és ajánlat ötlet. 113

115 3.3. Marketing SWOT helyzetelemzés (igény és kínálat). 5P a marketingben. Marketing mix. Kommunikáció a vevőkkel, PR. Marketing terv készítése és annak indoklása Vállalkozás indítása A sikeres vállalkozás indításának feltételei. Cégalapítás. Ötlet, indulótőke, üzleti terv, hitel lehetőségek. A sikeres vállalkozó személyes tulajdonságai. A vizsgázó önismeretének demonstrálása. Saját vállalkozási ötlet. Választható modulok Falusi turizmus 4.1. Falusi vendéglátás a múltban és jelenben Vendéglátás és gazdálkodás összefüggései falun Magyarországon és külföldön. A falusi vendéglátás szervezetei. Helyi lehetőségek elemzése a falusi vendéglátás szempontjából A falusi vendéglátás jellegzetességei A vendégfogadás helyszíne (ház, kert). Programok és gazdálkodás. Saját, családi vállalkozás tervezése, elindítása. A vizsga leírása Formailag az érettségi vizsga két vizsgarészből áll. A tanuló az elvárt képességekről gyakorlati vizsgán, ismereteiről pedig a hagyományos értelemben vett szóbeli vizsgán számol be. A vizsga gyakorlati része kétféleképpen teljesíthető: előre elkészített záródolgozat és annak szóbeli megvédése, vagy az érettségi vizsga alkalmával tételekben megadott feladat, probléma helyszíni megoldása útján. 114

116 Földrajz érettségi Témakörök: 1. Térképismeretek 2. Kozmikus környezetünk 3. A geoszférák földrajza 4. A földrajzi övezetesség 5. A népesség- és településföldrajz 6. A világ változó társadalmi- gazdasági képe 7. A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országcsoportok és országok 8. Magyarország földrajza 9. Európa regionális földrajza 10. Európán kívüli földrészek földrajza 11. A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai A Pedagógiai Program elfogadására és jóváhagyására vonatkozó záradékok: A Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleményezi. A Pedagógiai Programot a Nevelőtestület a március 28-ai ülésén elfogadta. 115

117 KIK Mezőkövesdi Tankerülete SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 146. Telefon/fax: 49/ ; ; Web: NYILATKOZAT A Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzata képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Pedagógiai Program elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. A diákönkormányzat a Pedagógiai Program módosítását március 28-ei ülésén megtárgyalta, a Pedagógiai Program módosítási javaslatával egyetért. Mezőkövesd, március 28. Radványi Viktória a diákönkormányzat vezetője 116

118 KIK Mezőkövesdi Tankerülete SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 146. Telefon/fax: 49/ ; ; Web: NYILATKOZAT A Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Szülői munkaközössége képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Pedagógiai Program elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. A Szülői munkaközösség a Pedagógiai Program módosítását március 28-ei ülésén megtárgyalta, a Pedagógiai Program módosítási javaslatával egyetért. Mezőkövesd, március 28. Zeleiné Papp Bernadett a szülői munkaközösség vezetője 117

119 KIK Mezőkövesdi Tankerülete SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 146. Telefon/fax: 49/ ; ; Web: NYILATKOZAT A Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola intézményvezetője aláírásommal tanúsítom, hogy a Pedagógiai Program módosítását a mai napon jóváhagytam. Mezőkövesd, március intézményvezető 118

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 17 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben 1 A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Nyíregyháza, 2014. március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet istvan.szabo@emmi.gov.hu Jogszabályi háttér Kötelező alkalmazandó 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Eseménynaptár 2016/2017

Eseménynaptár 2016/2017 Eseménynaptár 2016/2017 A tanítási év A 2016/2017 tanévben a tanítási év első tanítási napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) utolsó tanítási napja: 2017. június 15. (csütörtök). Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Köznevelési intézmények működése 2013

Köznevelési intézmények működése 2013 Köznevelési intézmények működése 2013 Pedagógiai program, házirend, SZMSZ a köznevelési intézményekben RAABE konferencia Budapest, 2012.10.11 dr. Gera Tibor 2 RAABE konferencia Az intézményi működés tartalmát

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Igazgató: Dr. Sipos Mihály Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, általános igazgatóhelyettes Az Arany János

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben