ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT"

Átírás

1 Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T / E S T A N É V M U N K A T E R V E A családos tanítvány megkérdezte a Mestert: - Mondd, Mester, adnál valamilyen tanácsot nekem a gyerekneveléshez? Gondjaim vannak - Változtass a hozzáállásodon! Ne ıket neveld, hanem magadat! Hiszen tudod, hogy amíg kicsik, utánoznak, amikor meg nagyobbak, példát/példaképet keresnek válaszolta a Mester. Aztán hozzátette: - A nevelés nem beszéd, hanem tett kérdése. Szabó Gyızı igazgató Újszász, szeptember PH

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. AZ ÚJSZÁSZI NEVELÉSI KÖZPONT 4 I.1. MINİSÉGPOLITIKA 4 I.2. VEZETÉSI STRUKTÚRA 5 I.2.A) IGAZGATÓTANÁCS 5 I.2.B) VEZETİI TANÁCS 6 I.2.C) MINİSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT 7 I.3. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 8 I.3.A) TITKÁRSÁG (2 Fİ) 8 I.3.B) VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA (41 Fİ) 8 I.3.C) ÓVODA (30 Fİ) 9 I.3.D) BÖLCSİDE (11 Fİ) 10 I.3.E) EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT (6 Fİ) 10 I.3.F) GAZDASÁGI CSOPORT (14 Fİ) 10 I.4. INFRASTRUKTÚRA, TÁRGYI FELTÉTELEK 12 I.4.A) VÁROSI BÖLCSİDE 12 I.4.B) VÁROSI ÓVODA 12 I.4.C) VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 12 I.4.D) EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 13 I.4.E) INTÉZMÉNYBEJÁRÁS 13 I.5. A TANÉV KIEMELKEDİ FELADATAI 15 I.5.A) AKTUÁLIS FELADATOK 15 I.5.B) MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS 17 I.5.C) TANÉV ÉRTÉKELÉSE 18 I.6. INTÉZMÉNYI SZINTŐ VEZETİI FELADATOK 19 I.7. INTÉZMÉNYI SZINTŐ BELSİ ELLENİRZÉS TERVEZÉSE 20 II. VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 22 II.1. HELYZETELEMZÉS 22 II.2. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEKRİL 22 II.3. AZ ELİZİ TANÉVRİL, TANÉVEKRİL ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK 25 II.3.A) PARTNERI ELÉGEDETTSÉGVIZSGÁLAT EREDMÉNYEIBİL ADÓDÓ FELADATOK 25 II.3.B) ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK 26 II.4. AZ INTÉZMÉNYI SZINTŐ FELADATOK INTÉZMÉNYEGYSÉGRE VONATKOZÓ ELEMEI 27 II.5. A PEDAGÓGIAI-NEVELÉSI ÉS A MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CÉLKITŐZÉSEIBİL AZ AKTUÁLIS TANÉVRE VONATKOZÓ FELADATOK 29 II.6. MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS FELADATAI 30 II.7. A TANÉV RENDJÉBİL ADÓDÓ FELADATOK 32 II.8. AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOKBÓL ADÓDÓ FELADATOK 33 II.9. A FELADATOK RÉSZLETES ÜTEMTERVE 34 II.10. BELSİ ELLENİRZÉS TERVEZÉSE 45 III. VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 51 III.1. AZ INTÉZMÉNYEGYSÉG VEZETÉSI STRUKTÚRÁJA 51 III.2. MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI CSOPORT 51 III.3. SZEMÉLYI FELTÉTELEK, HUMÁNERİFORRÁS 51 III.4. INFRASTRUKTÚRA, TÁRGYI FELTÉTELEK 53 III.5. A NEVELÉSI ÉV KIEMELT FELADATAI oldal

3 III.6. MÉRÉS - ÉRTÉKELÉS 54 III.7. AZ ELMÚLT NEVELÉSI ÉVRİL ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK 56 III.8. PARTNERI ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI ÉS AZ EBBİL FAKADÓ FELADATOK 57 III.9. EGYÉB ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK 58 III.10. TERVEZÉS 59 III.11. INTÉZMÉNYI SZINTŐ FELADATOKBÓL ADÓDÓ INTÉZMÉNYEGYSÉGI ELVÁRÁSOK 60 III.12. HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMUNK CÉL-, FELADAT-, KÖVETELMÉNY- RENDSZERÉBİL ADÓDÓ FELADATAINK 60 III.13. SZERVEZETI KULTÚRA FEJLESZTÉSE 64 III.14. A NEVELÉSI ÉV RENDJÉBİL ADÓDÓ FELADATOK 64 III.15. INTÉZMÉNYEGYSÉG HAGYOMÁNYAIBÓL ADÓDÓ FELADATOK 65 III.16. ÓVODA CSALÁD KAPCSOLAT 65 III.17. MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS 65 III.18. FELADATOK RÉSZLETEZETT ÜTEMTERVE 2010/ IV. VÁROSI BÖLCSİDE MUNKATERVE 70 IV.1. AZ ELMÚLT GONDOZÁSI ÉV ÉRTÉKELÉSÉBİL ADÓDÓ FELADATOK 70 IV.1.A) PARTNERI ELÉGEDETTSÉGVIZSGÁLAT EREDMÉNYEIBİL ADÓDÓ FELADATOK 70 IV.1.B) AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYTATOTT KÜLSİ VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEIBİL ADÓDÓ FELADATOK 71 IV.1.C) ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK 71 IV.2. PARTNERI ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLAT, ÖNÉRTÉKELÉS 71 IV.3. INTÉZMÉNYI SZINTŐ FELADATOK AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGRE VONATKOZÓ ELEMEI 72 IV.4. A GONDOZÁSI NEVELÉSI ÉS A MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CÉLKITŐZÉSEIBİL ADÓDÓ FELADATOK: 72 IV.5. AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOKBÓL ADÓDÓ FELADATOK 76 IV /2011. GONDOZÁSI ÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 77 IV.7. FOLYAMATOS FELADATOK A 2007/2008-AS GONDOZÁSI ÉVBEN: 80 IV.8. BELSİ ELLENİRZÉS TERVEZÉSE 81 V. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MUNKATERVE 82 V.1. FELADATOK ÜTEMEZÉSE 82 V.2. FOLYAMATOS TEVÉKENYSÉGEK, FELADATOK oldal

4 I. Az Újszászi Nevelési Központ I.1. Minıségpolitika Az Újszászi Nevelési Központ minıségpolitikájának középpontjában az egyénre szabott tehetséggondozás, személyiségfejlesztés, a város sajátos adottságaiból eredı hátrányok csökkentése áll. Ennek érdekében olyan többcélú intézményként szeretnénk mőködni, amely a törvényi kötelezettségbıl adódó és a helyi nevelési, pedagógiai programban vállalt feladatait partnerei megelégedésére látja el; a gyermeki boldogság, testi- lelki egészség megóvását, a személyiség fejlesztését a szülıi házzal közös munkálkodás eredményeként valósítja meg; olyan nevelési környezetet biztosít, amelyben a becsület, a tisztesség, a szeretet, tolerancia, a másság elfogadása, az együttmőködés, a világ iránt való érdeklıdés a meghatározó szellemi és emberi érték; minden gyermeket és tanulót hozzásegít a benne rejlı tehetség felismeréséhez és fejlesztéséhez; vállalja az alapvetı erkölcsi normák közvetítését, a helyi hagyományok ápolását; vállalja a matematikai, a szövegértés-szövegalkotás, az IKT, az idegen nyelvi, a szociális és életviteli kompetenciák kiemelt fejlesztését; elkötelezett a gyermekek és tanulók diagnózisra épülı egyéni fejlesztése mellett, ennek érdekében intézményi szintő méréséi, értékelési, fejlesztési rendszert mőködtet; nevelı- oktató alkotómőhelyként szakmai kihívást jelent minden munkatársa számára; elkötelezett a partneri igény és elégedettség folyamatos mérésére épülı minıségfejlesztési rendszer mőködtetése mellett. Elkötelezzük magunkat munkatársaink munkahelyi közérzetének folyamatos javítása mellett. Szakalkalmazotti közösségünk az intézményi célok megvalósítása érdekében kész a folyamatos szakmai megújulásra, pedagógiai innovációra, a minıség iránt elkötelezett vezetés támogatása mellett. 4. oldal

5 I.2. Vezetési struktúra Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetık közötti feladatmegosztás Az intézmény felelıs vezetıje: Az igazgató közvetlen munkatársai Igazgatóhelyettes vezetık Vörösmarty Mihály Általános Iskola: Városi Óvoda: Városi Bölcsıde: Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Gazdasági vezetı: Minıségirányítási vezetı: Az intézmény vezetését segítı testületek: I.2.a) Szabó Gyızı igazgató Bogárné Simon Klára Bogárné Simon Klára Szabóné Balogh Etelka Tugyiné Barta Mária Vígh Lászlóné intézményegységvezetı helyettes Bakóné Tánczos Krisztina Utasi Katalin Igazgatótanács Vezetıi tanács Minıségfejlesztési csoport Közalkalmazotti tanács Alkalmazotti közösség értekezlete Szakalkalmazotti értekezlet ek alkalmazotti, szakalkalmazotti értekezletei Igazgatótanács Az igazgatótanács feladata a vezetés segítése, az intézményegységek munkájának összehangolása (Kt (9) bek.). Tagjai: 1. Szabó Gyızı igazgató 2. Bakóné Tánczos Krisztina gazdasági vezetı 3. Bogárné Simon Klára intézményegység-vezetı 4. Szabóné Balogh Etelka intézményegység-vezetı 5. Tugyiné Barta Mária intézményegység-vezetı 6. Vígh Lászlóné intézményegység-vezetı helyettes 7. Darókné Nagy Zsuzsanna Vörösmarty Mihály Általános Iskola képviselıje 8. Sándor Judit Vörösmarty Mihály Általános Iskola képviselıje 9. Kasza Judit Városi Óvoda képviselıje 10. Konkáné Csibrány Angelika Városi Óvoda képviselıje 11. Harsányi Józsefné Városi Bölcsıde képviselıje 12. Zsigmond Ernıné Városi Bölcsıde képviselıje 13. Gyırfi Andrásné Egységes Pedagógiai Szakszolgálat képviselıje 14. Szabóné Mózes Brigitta Egységes Pedagógiai Szakszolgálat képviselıje Tanácskozási joggal állandó meghívottak: o Bartáné Mucza Tünde, a Közalkalmazotti Tanács elnöke, o Utasi Katalin minıségirányítási vezetı, o az iskolai, óvodai és bölcsıdei szülıi szervezetek vezetıi. 5. oldal

6 Napirendhez kötötten tanácskozási jogú meghívottak: Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat vezetıje. Kisebbségi önkormányzat vezetıje. Az Igazgatótanács munkarendje a 2010/2011. tanévben S. Idıpont Napirend Meghívottak szeptember 20. Az éves munkaterv ismertetése Állandó meghívottak Kisebbségi Önkormányzat Elnöke Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat vezetıje január február május június 22. -vezetıi pályázati kiírás véleményezése. Az elsı félév munkájának értékelése az intézményegység-vezetık beszámolója alapján Döntés a Vörösmarty Mihály Általános Iskola intézményegységvezetıi feladatkörre beadott pályázatokról A tanév értékelése az éves munkaterv és a minıségirányítási program végrehajtása alapján. Állandó meghívottak Állandó meghívottak Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat vezetıje Kisebbségi Önkormányzat Elnöke IT tagjai Állandó meghívottak Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat vezetıje Kisebbségi Önkormányzat Elnöke I.2.b) Vezetıi tanács A vezetıi tanács feladata az operatív vezetési feladatok koordinálása, tervezése, végrehajtásuk ellenırzése. Tagjai: Munkarendje: 1.) Szabó Gyızı igazgató; 2.) Bakóné Tánczos Krisztina gazdasági vezetı; 3.) Bogárné Simon Klára, intézményegység-vezetı; 4.) Szabóné Balogh Etelka, intézményegység-vezetı; 5.) Tugyiné Barta Mária, intézményegység-vezetı; 6.) Vígh Lászlóné, intézményegység-vezetı helyettes; A vezetıi tanács hetente, hétfınként órai kezdettel tartja üléseit az igazgatói irodában. 6. oldal

7 I.2.c) Minıségfejlesztési csoport A csoport összetétele a 2010/2011. tanévben: Minıségirányítási vezetı: az általános iskola képviselıi: az óvoda képviselıje: a bölcsıde képviselıje: Utasi Katalin Makainé Zérczi Zsuzsa Kurdiné Tóth Melinda Ménkő Jánosné Hotorán Kitti A csoport feladata az intézmény minıségirányítási programja alapján az éves minıségfejlesztési munkaterv elkészítése, és a munkaterv végrehajtásának koordinálása. A 2010/2011. tanévben az intézményi minıségfejlesztési csoport kiemelt feladata: 1. Az intézmény szabályozott mőködésének biztosítása. Következetesen bıvíteni kell azon kulcsfontosságú folyamtok számát, ahol a tevékenység szabályai rögzítettek, a résztvevık számára egyértelmőek és az ellenırzés, értékelés rendszeresen megtörténik. 2. Intézményi szintő mérési, értékelési rendszer mőködtetése. Az új minıségirányítási programunk tartalmazza az intézményi szintő Mérési, Értékelési, Fejlesztési Rendszert (MÉFER). E rendszer következetes, intézményi szintő mőködtetésének biztosítása a minıségfejlesztési csoport kiemelt feladata. 7. oldal

8 I.3. Személyi feltételek I.3.a) Titkárság (2 fı) S. Név Feladatkör Megjegyzés 1. Szabó Gyızı igazgató 2. Csekı Ferencné intézményi titkár munkaidı 50%-ában I.3.b) Vörösmarty Mihály Általános iskola (41 fı) A dolgozók munkaköri feladatainak meghatározásáért felelıs: Bogárné Simon Klára intézményegység-vezetı. Az intézményegységhez tartozó dolgozók: S. Név Feladatkör Megjegyzés 1. Bogárné Simon Klára intézményegység-vezetı 2. Kálló István felsıs int.egység-vezetı helyettes 3. Nyolcas Károlyné alsós int.egység-vezetı helyettes, 4. Bakó Jánosné tanár, napközis, könyvtáros 5. Balkovicsné Vágó Katalin tanár 6. Bányai Károlyné tanító 7. Bartáné Mucza Tünde iskolaotthonos tanító 8. Csajbókné Nyári Erzsébet iskolaotthonos tanító 9. Csákányi Györgyné tanár, matematika, fizika 10. Darókné Nagy Zsuzsanna iskolaotthonos tanító 11. Feke Ildikó tanító, tanár 12. Földi Gyuláné iskolaotthonos tanító 13. Földi Krisztina tanító, tanár, angol GYES-en, helyette Hájerné Kiss Ágnes 14. Földi Tímea napközis tanító 15. Harangozóné Kiss Tünde iskolaotthonos tanító 16. Joó Zoltánné tanító 17. Juhászné Ulviczki Zsófia tanár, magyar, angol 18. Kállóné Szabó Erzsébet tanár, matematika, kémia, rajz 19. Kézérné Kis Mária tanár, biológia, földrajz 20. Kissné Németh Krisztina iskolaotthonos tanító 21. Kormos Szilvia tanár, magyar GYES-en, helyette Papp Szilvia 22. Kovács Józsefné tanító 23. Kövesdi Kálmán tanító, gyógypedagógus 24. Kurdiné Tóth Melinda tanító, 25. Makainé Zérczi Zsuzsanna tanár, német 26. Petrik Ferencné tanár, technika, biológia 27. Pomázi Melinda tanító, tanár, informatika 28. Rabné Vágó Katalin tanító 29. Sándor Judit tanár, gyógytestnevelı 30. Siska Csilla tanár, német, történelem 31. Sulyok Marianna iskolaotthonos tanító 32. Szabóné Balogh Mária iskolaotthonos tanító 33. Székelyfalvi Gáborné tanár, gyógypedagógus 34. Tóth Ágnes iskolaotthonos tanító TÁMOP pályázat alapján a munkaidı 50%-ában továbbtanuló, helyette Kecskés László 35. Tóth Gábor tanár, testnevelés, gyógytestnevelés 36. Tóthné Muhari Eszter tanító, napközi GYES, helyette Sándor Nóra 8. oldal

9 S. Név Feladatkör Megjegyzés 37. Utasi Katalin tanár, matematika, kémia Minıségirányítási vezetı 38. Vargáné Dora Márta iskolaotthonos tanító 39. Vargáné Turza Judit tanító, napközi GYES, helyette Tóthné Varga M. 40. Violáné Pintér Andrea tanító GXES, helyette Császár Enikı 41. Virágné Hamar Nóra tanár, ének, napközi 1. Hájerné Kiss Ágnes tanár, angol Földi Krisztina helyett 2. Kecskés László tanár, matematika, informatika Tóth Ágnes helyett fél álláshelyen 3. Pap Szilvi tanár, magyar Kormos Szilvia helyett 4. Tóthné Varga Márta tanár, napközi Vargáné Turza Judit helyett 5. Sándor Nóra tanító Tóthné Muhari eszter helyett 6. Csekı Ferencné Iskolatitkár munkaidı 50%-ában A tantestület munkáját közhasznú pedagógiai asszisztensek segítik. Személyük és számuk az Önkormányzat lehetıségeinek függvényében változik. I.3.c) Óvoda (30 fı) A dolgozók munkaköri feladatainak meghatározásáért felelıs: Szabóné Balogh Etelka intézményegység-vezetı Az intézményegységhez tartozó dolgozók: S. Név Feladatkör Megjegyzés 1. Szabóné Balogh Etelka -vezetı 2. Molnárné Hegedős Krisztina Óvodapedagógus 3. Alföldiné Hende Márta Óvoda- és, fejlesztıped., int.egység-vezetı helyettes 4. Deák Ottóné Óvodapedagógus TÁMOP pályázat alapján a munkaidı 50%-ában továbbtanul, helyette Cseke Izabella Betegállományban helyette Vágó Lászlóné 5. Kasza Judit Óvodapedagógus 6. Kocza Antalné Óvodapedagógus 7. Konkáné Csibrány Angelika Óvodapedagógus 8. Konkáné Juhász Erzsébet Óvodapedagógus 9. Konkáné Pozsgai Tímea Óvodapedagógus 10. Ménkő Jánosné Óvodapedagógus TÁMOP pályázat alapján a munkaidı 50%-ában továbbtanul, helyette Cseke Izabella 11. Mérész Józsefné Óvodapedagógus 12. Nagy Jánosné Óvodapedagógus 13. Nyerges Judit Óvodapedagógus 14. Szabóné Nagy Orsolya Óvodapedagógus 15. Szeremeta Gáborné Óvodapedagógus 16. Szilvási Mónika Óvodapedagógus GYES, helyette Enisz Judit 17. Ulviczki Dóra Óvodapedagógus 18. Gyüréné Miskolczi Aranka Óvodapedagógus GYES, helyette Korpásné Bakos Valéria 19. Mérész Bernadett Óvodapedagógus 20. Juhász Betti Óvodatitkár 21. Farkas Józsefné Dajka 22. Farkas Kálmánné Dajka 23. Gáspár Lászlóné Dajka 24. Virág Attiláné Dajka 25. Paróczai Lászlóné Dajka 26. Róla Istvánné Dajka 9. oldal

10 27. Turza Jánosné Dajka 28. Viszkok Erika Dajka 29. Konkáné Kónya Beáta Dajka 30. Konka Menyhértné Takarító 1. dr. Korpásné Bakos Valéria Óvodapedagógus, fejl.ped. Gyüréné Miskolczi Aranka helyett 2. Enisz Judit Óvodapedagógus Szilvási Mónika helyett 3. Cseke Izabella Óvodapedagógus Molnárné Hegedős Krisztina és Ménkő Judit helyett 4. Vágó Lászlóné Óvodapedagógus Deák Ottóné helyett Az óvoda munkáját közhasznú takarító és pedagógiai asszisztens segíti az Önkormányzat lehetıségei függvényében. I.3.d) Bölcsıde (11 fı) A dolgozók munkaköri feladatainak meghatározásáért felelıs: Tugyiné Barta Mária intézményegység-vezetı Az intézményegységhez tartozó dolgozók: S. Név Beosztás Megjegyzés 1. Tugyiné Barta Mária vezetı 2. Zsigmond Ernıné gondozónı 3. Kalóné Balogh Klára gondozónı 4. Harsányi Józsefné gondozónı 5. Zsigray Csabáné gondozónı 6. Barta Imréné gondozónı 7. Medgyes Istvánné gondozónı 8. Hotorán Kitti gondozónı 9. Tótok Rita gondozónı 10. Bóta Károlyné konyhalány 11. Keresztes Tünde szakács A bölcsıde munkáját közhasznú takarító és pedagógiai asszisztens segíti az Önkormányzat lehetıségei függvényében. I.3.e) Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (6 fı) A dolgozók munkaköri feladatainak meghatározásáért felelıs: Vígh Lászlóné intézményegység-vezetı helyettes, megbízott vezetı. Az intézményegységhez tartozó dolgozók: S. Név Feladatkör Megjegyzés 1. Vígh Lászlóné tanító, intézményegységvezetı helyettes intézményegység-vezetı feladatait 2010/2011. tanévben ellátja az 2. Magyarné Kovács Ildikó pszichológus 3. Szabóné Mózes Brigitta gyógypedagógus 4. Szabó Katalin logopédus 5. Gyırfi Andrásné tanító, fejlesztıpedagógus 6. Turza Melinda Asszisztens Ellátja az intézményi térítési díjak szedését is. I.3.f) Gazdasági csoport (14 fı) A dolgozók munkaköri feladatainak meghatározásáért felelıs: Bakóné Tánczos Krisztina gazdasági vezetı Az intézményegységhez tartozó dolgozók: S. Név Feladatkör Megjegyzés 1. Bakóné Tánczos Krisztina gazdasági vezetı 2. Szabóné Volter Katalin könyvelı 10. oldal

11 3. Lovász Ágnes gazdasági ügyintézı 4. Barta Gáborné konyhalány Iskola út Joó Jánosné takarító Kossuth u Kocsis Gézáné takarító Kossuth u Lakatos Andrea takarító Kossuth u Farkas Tiborné takarító Kossuth u Tótok Jánosné takarító Kossuth u Hudra József karbantartó Iskola út Tótok János karbantartó Kossuth út Szarvák Jánosné konyhalány Kossuth út Urbán Istvánné konyhalány Kossuth út Petrik Istvánné takarító Iskola út Czapkó Róbert sofır, karbantartó Önkormányzat alkalmazásában álló dolgozó A gazdasági csoport munkáját a tanév során a munkaügyi központ támogatásával részmunkaidıben alkalmazott csökkent munkaképességő dolgozók segítik. S. Név Feladatkör Megjegyzés 1. Sipos Imre portás tıl ig 2. Lakatos László karbantartó, udvaros tıl ig 3. Sebıkné Kiss Zsuzsa takarító, konyhalány tıl ig 4. Vargáné Tóth Ilona takarító, konyhalány tıl ig Az intézmény munkáját közhasznú technikai dolgozók segítik az Önkormányzat lehetıségei függvényében. Az intézmény engedélyezett létszáma 104 fı, ami az alábbiak szerint oszlik meg: Szervezeti egység Létszám fı Titkárság 2 Gazdasági csoport 14 Vörösmarty Mihály Általános Iskola 41 Városi Óvoda 30 Városi Bölcsıde 11 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 6 Összesen 104 Ez a létszám nem fedi le az összes ellátandó feladatot, így továbbra is az Önkormányzat segítségére szorulunk, mert bizonyos feladatok közcélú, vagy közhasznú munkások biztosításával is megoldható. Intézményi szinten a következı munkakörökre várunk önkormányzati segítséget: Bölcsıdébe takarító 1 fı Óvoda Bajcsy úti épületébe takarító 1 fı Iskola nagykerti épületébe konyhalány-takarító 1 fı Iskola pedagógiai asszisztens 2 fı Óvoda pedagógiai asszisztens 1 fı Portás a Kossuth úti épületbe ( tıl) 1 fı Kertész, udvaros munkás 1 fı 11. oldal

12 I.4. Infrastruktúra, tárgyi feltételek I.4.a) Városi Bölcsıde Az intézményegység a 2006/2007. tanév elején költözött a negyven férıhelyes új épületbe, amely négy csoport befogadására alkalmas. Az új épületben az infrastruktúra teljes mértékben kielégíti az intézményegység igényeit. Folyamatos feladat azonban a játékeszközök bıvítése. A szakmai felügyelet elsısorban a az udvari homokozó és babház méretét kifogásolja, túl magasak, nem a korosztálynak megfelelıek. Kevés a gyermekek rendelkezésére álló játék, különösen a szerepjáték esetében. A bölcsıde fizetıs szolgáltatásként meghirdette a játszócsoportot, illetve gyermekfelügyeletet, de számottevı kereslet még nem alakult ki ezen szolgáltatások iránt. Mivel ötödik csoportszobával nem rendelkezik az intézményegység, így ezeket a gyermekeket, csak a hiányzó gyermekek helyén tudjuk fogadni. Az elmúlt tanév során a gondozónıi szobából fejlesztıszoba lett kialakítva. itt történik a korai fejlesztést igénylı gyermekek gyógypedagógiai fejlesztése. I.4.b) Városi Óvoda Az óvoda két épületben üzemel. A 2007-ben átadott Iskola út 8. alatti új, illetve felújított épületben két csoport mőködik, együtt a Vörösmarty Mihály Általános Iskola három osztályával, illetve az Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal. A három funkció összeköltöztetése ugyan megtörtént, de még az elmúlt tanévben sem sikerült a három egység zavartalan együttmőködéséhez szükséges munkarendet kialakítani. Bajcsy úti épület ban átadott, vadonatúj épület, bútorokkal, játékokkal és fejlesztı eszközökkel felszerelve. Ebben a tanévben is kiemelt figyelmet kell fordítani a játszó udvar állapotára. Ez egyrészt a fő és a növények állapotának folyamatos javítását jelenti, másrészt az udvari játékok fejlesztését. Problémát jelent ezen a területen a burkolt udvari járdák hiánya. Ezt a hiányt az elmúlt tanévben sem sikerült pótolni. I.4.c) Vörösmarty Mihály Általános Iskola Az iskola két részben felújított, részben újonnan épített épületben mőködik. Iskola úti épület Ez az épület három alsós osztálynak ad helyet, ezek: 1.c, 2.c és a 3.c osztályok. Az épület tartalmaz ebédlıt, tornaszobát, illetve minden kiszolgáló helyiséget. Az udvar mérete a nagyobb épület, illetve az óvoda átköltözése miatt lecsökkent, így megszőnt a sportudvar. A testnevelés órák megtartásához továbbra is igénybe kell venni a Táncsics úti aszfaltpályát. E tanév kiemelt feladata a másik két egységgel történı együttmőködés, a közös infrastruktúra használat kialakítása, a galéria bevonása a mindennapi életbe egy számítástechnika terem kialakításával. Ehhez szükséges a tornaszoba légterérıl való leválasztása. Kossuth úti épület Ez az épület ad helyet a következı osztályoknak: 1. évfolyam: két tanulócsoport 12. oldal

13 Összesen: 2. évfolyam: két tanulócsoport 3. évfolyam: két tanulócsoport 4. évfolyam: három tanulócsoport 5. évfolyam: három tanulócsoport 6. évfolyam: két tanulócsoport 7. évfolyam: két tanulócsoport 8. évfolyam: három tanulócsoport 19 tanulócsoport Az épületben a következı helyiségek találhatók Tanterem 19 db Szaktanterem 6 db o Informatika szaktanterem o Könyvtár +1 szertár o Nyelvi labor + 1 szertár o Fizika kémia szaktanterem +2 szertár o Rajz technika szaktanterem +2 szertár o Biológia-földrajz szaktanterem Csoportszoba, fejlesztıszoba 2 db Az iskola törzstermi rendszerben mőködik. Mindegyik osztály saját törzsteremmel rendelkezik, amelynek rendjéért és tisztaságáért az osztály és osztályfınök felel. Csak a szaktantermi órák, illetve a csoportbontásos órák alkalmával kell az osztályoknak másik terembe mennie. E tanévben is kiemelt feladat a diákok bevonása az épület tisztaságának megırzésébe, az udvar és környezet rendezésébe. Továbbá kiemelt feladata az épület és a környezet folyamatos szépítése, virágosítása a tanulók bevonásával. I.4.d) Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A 2008-ban alakult intézményegység az Iskola úti épületben kapott helyet, a helyiségek funkciójának átalakításával. Az igazgatói irodának készült helyiség lett a pszichológusi szoba, a mellette lévı eddig tanári helyiség pedig a vizsgáló és fejlesztıszoba. Az iskola pedagógusainak tanári szobája átköltözött a régi épületszárnyban kialakított fejlesztıszobába. A szakszolgálat szempontjából továbbra is fontos kérdés az informatikaterem elhelyezése, hiszen amennyiben máshol lehetne elhelyezni a számítógépeket, akkor ezzel a helyiséggel megoldható lenne az adminisztratív feladatok leválasztása a fejlesztı-vizsgáló helyiségrıl Az informatika terem kialakítására a galéria adna lehetıséget, de ehhez az szüksége, hogy a galéria tornaszoba felıli oldalát lezárjuk. Ebben az épületben gondot okoz a dohányzóhelyiség kijelölése. A jelenlegi dohányzó a szakszolgálat munkáját zavarja, ugyanakkor ez a helyiség jó lehetıséget biztosítana a szakszolgálati titkárság kialakítására. A fenti problémák megoldása e tanév kiemelt feladat lesz. I.4.e) Intézménybejárás Az intézménybejárás célja, hogy az épületek és környezetük hibáit, hiányosságait, balesetveszélyes, vagy a gyermekfelügyeletre, az oktatás-nevelés folyamatára hátrányosan ható elemeit felderítsük, illetve intézkedjünk a kijavításukról. Az intézménybejáráson részt vesz: 13. oldal

14 igazgató gazdasági vezetı érintett intézményegység-vezetı karbantartó Az intézménybejárásról a belsı ellenırzési naplóba feljegyzés készül. A 2010/2011. tanévben szeptemberben, decemberben, illetve júniusban kell intézménybejárást végezni. Az intézménybejárás szervezéséért a gazdasági vezetı a felelıs. 14. oldal

15 I.5. A tanév kiemelkedı feladatai I.5.a) Aktuális feladatok Minden dolgozó számára kiemelt feladat a személyes példamutatás, a munkahelyi információk, a többi dolgozó munkájával, a gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatos információk szakmai titokként kezelése, az intézmény hírnevének, jó hírének erısítése, az intézmény értékrendjének határozott közvetítése, az értékek megırzésére, ápolására nevelés, a rend és fegyelem kialakításában, fenntartásában való személyes saját hatáskörön belüli közremőködés. Minden intézményegység számára kiemelt feladat Az intézményi küldetésnyilatkozat és jövıkép kihelyezése minden szervezeti egységben. Az intézményi szintő Mérési, Értékelési, Fejlesztési Rendszer következetes mőködtetése. A gyermekek egyéni képességeihez igazodó tehetséggondozás, fejlesztés. A többi intézményegységgel való kapcsolattartás hatékonyságának a fokozása. Az intézményi szintő önértékeléshez, a saját intézményegység eredményes mőködését mérı mutatók és sikerkritériumok kidolgozása. A szülık bevonása az intézményegység mőködésébe. A szülık igényének és elégedettségének folyamatosan mérése, elemzése. Az intézményi mőködés szabályozottságának folyamatos javítása. Részvétel a Megyei Pedagógiai Hetek rendezvénysorozatában szakmai nap szervezésével. Pályázati lehetıségek figyelése, kihasználása. Az intézmény weblapjának folyamatos frissítése, fejlesztése, a szervezeti egységre vonatkozó nyilvános adatok közzététele, folyamatos karbantartása. A fentieken túl kiemelt feladatok a Városi Bölcsıdében Bölcsıdei játékeszközök bıvítése, udvari játékok cseréje. A családsegítıvel közösen a korai fejlesztésre, bölcsıdei gondozásra szoruló gyermekek felkutatása, fejlesztésük, gondozásuk megszervezése. 15. oldal

16 Az elmúlt évben a pedagógiai szakszolgálattal közösen beindított Baba-Mama klub mőködésének felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása, továbbfejlesztése. Felkészülés a jogszabályi változások miatt megemelkedı csoportlétszám okozta szakmai feladatokra. A fentieken túl kiemelt feladatok a Városi Óvodában A TÁMOP projekt keretében a kompetenciaalapú óvodai programcsomag alkalmazásának kiterjesztése. Óvodai IPR alkalmazásának folyamatos fejlesztése, a jogszabályi megfelelés biztosítása. A dolgozók teljesítményértékelésének következetes alkalmazása a MIP alapján. Felkészülés a referenciahellyé válásra. Az óvoda-iskola átmenet során a gyermeki portfolió, az intézmény-család kapcsolatrendszere átadása módszerének, folyamatának és tartalmának kidolgozása az általános iskola alsós munkaközösségével közösen. A pszichológusi tevékenység hatékonyságának növelése az óvoda életében. A fentieken túl kiemelt feladatok a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában Az új Pedagógiai Program tudatosítása, következetes alkalmazása a napi gyakorlatban. A HEFOP 3.1.3, illetve a TÁMOP projektekben megkezdett kompetencia alapú oktatás folytatása, kiterjesztése. Az új Mérési, Értékelési Fejlesztési Rendszer következetes, és pontos alkalmazása, továbbfejlesztésének tervezése. A pedagógusok teljesítményértékelése a MIP alapján. A BTMN, illetve SNI tanulók fejlesztı óráinak kiemelt figyelemmel kísérése, a hiányzások regisztrálása, szülık tájékoztatása rendszerének közös kidolgozása a pedagógiai szakszolgálattal. A tanulók bevonásával az iskolaépület rendjének, tisztaságának folyamatos ellenırzése, értékelése, az iskola környezetének folyamatos szépítése. A pszichológusi tevékenység hatékonyságának növelése az iskolában. Az óvoda-iskola átmenet során a gyermeki portfolió, az intézmény-család kapcsolatrendszere átadása módszerének, folyamatának és tartalmának kidolgozása az óvodapedagógusokkal közösen. A nyertes TIOP projektekbıl származó informatikai eszközök megérkezése után az iskola informatikai környezetének átalakítása az IKT stratégiának megfelelıen. 16. oldal

17 I.5.b) A fentieken túl kiemelt feladatok az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatban A BTMN, illetve SNI tanulók fejlesztı óráinak kiemelt figyelemmel kísérése, a hiányzások regisztrálása, szülık tájékoztatása rendszerének közös kidolgozása az általános iskolával. Az új Mérési, Értékelési Fejlesztési Rendszer következetes, és pontos alkalmazása, továbbfejlesztésének tervezése. A pedagógusok teljesítményértékelése a MIP alapján. A családsegítı szolgálattal történı kapcsolattartás hatékonyságának folyamatos javítása. Az elmúlt évben a bölcsıdével közösen beindított Baba-Mama klub mőködésének felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása, továbbfejlesztése. Az óvoda- és iskolapszichológusi tevékenység továbbfejlesztése. A fentieken túl kiemelt feladatok a gazdasági csoportban Az épületek környezetének, udvarainak, parkjainak folyamatos szépítése, virágosítása, gondozása. Az egyes épületekben felmerülı karbantartási igények jelzése, az elvégzés igazolása rendszerének kidolgozása. Belsı szabályzatok felülvizsgálata, átdolgozása. Intézményi szintő közös programok Az elmúlt években kialakult néhány olyan intézményi szintő rendezvény, amely az intézmény összes dolgozóját érint. Ezeket a rendezvényeket ebben a tanévben is megrendezzük: 1. Karácsonyi bejgli parti. A téli szünet elıtti napok valamelyikén esti programként a nyugdíjas, illetve a GYES-en lévı dolgozóink bevonásával közösen ünnepeljük a Karácsonyt. A rendezvényt a Kossuth úti épület aulájában tartjuk. 2. Nınapi köszöntı. Az intézmény férfi dolgozói közösen köszöntik az aktív és a GYES-en lévı nıi dolgozókat. A rendezvényt a Kossuth úti épület aulájában tartjuk. 3. Pedagógus Nap. Az elmúlt évek hagyományainak megfelelıen Újszász Város polgármestere együtt köszönti a Gimnázium, Mőszaki Szakközépiskola és Kollégiuma valamint a Nevelési Központ dolgozói Pedagógus Nap alkalmából. A köszöntést a Szász étteremben rendezett fogadás követi. Mérés-értékelés Minıségirányítási csoport mőködtetése. Az elmúlt tanévben kialakult csoportszerkezetet mőködtetjük tovább ebben a tanévben is. A minıségirányítási csoport összetétele: o Utasi Katalin, minıségirányítási vezetı; 17. oldal

18 I.5.c) o Makainé Zérczi Zsuzsa, az általános iskola képviselıje; o Kurdiné Tóth Melinda, az általános iskola képviselıje; o Ménkő Jánosné, az óvoda képviselıje; o Hotorán Kitti, a bölcsıde képviselıje; MÉFER mőködtetése. Az elmúlt tanévben, a MIP részeként kidolgozott Mérési, Értékelési, Fejlesztési Rendszer tartalmazza az intézmény egészére vonatkozó méréseket, azt azt követı intézkedésekkel együtt. A minıségirányítási csoport feladata e dokumentumban rögzített mérési elemek végrehajtásának koordinálása, szervezése. A MÉFER-ben rögzített elemek közül fokozott figyelmet kell szentelni ebben a tanévben a következıknek: o Az intézményi szintő önértékelés és szervezeti klíma vizsgálat elvégzése, tekintettel arra, hogy az ÚNK igazgatói, illetve a Vörösmarty Mihály Általános Iskola intézményegység-vezetıi megbízatása is e tanév végén jár le. o Vezetık teljesítményértékelése. A vezetıi tanács tagjainak teljesítményértékelési rendszere az új MIP-ben némileg változott. Az új szabályok alkalmazása kiemelt fontosságú ebben a tanévben. o Pedagógus dolgozók teljesítményértékelése. Az új MIP módosított az eddigi teljesítményértékelési gyakorlaton. Emiatt ebben a tanévben kiemelt figyelmet kell fordítani erre a folyamatra. o A kompetenciamérések eredményeinek értékelésére. A MÉFER változtat az országos kompetenciamérések eredmények feldolgozása és visszacsatolása folyamatán, emiatt az új szabályok alkalmazása kiemelt fontosságú. Tanév értékelése A két nevelıtestület feladata, hogy a szülıi szervezet véleményének kikérésével a tanév végén értékelje: az intézményi minıségirányítási program végrehajtását; illetve az iskolában még az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlıdését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitőzései és az intézmény mőködése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelıtestületek és a szülıi szervezetek értékelését és a javasolt intézkedéseket intézményi szinten kell összegezni, majd meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, illetve a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia. 18. oldal

19 I.6. Intézményi szintő vezetıi feladatok Az intézményvezetıi munkában kiemelt fontosságúak ebben a tanévben a következı feladatok: S. Feladat Gyakoriság/Idıpont Megjegyzés 1. Vezetı tanács mőködtetése Minden hétfı óra 2. Igazgatótanács mőködtetése Munkaterv I.2.a) pontja alapján 3. TÁMOP projekt koordinálása Folyamatos feladat Intézményi szintő pályázatok figyelése, írása Részvétel a minıségirányítási csoport munkájában Részvétel az általános iskola IKT stratégiájának megvalósításában Folyamatos feladat Folyamatos feladat Folyamatos feladat 7. Alkalmazotti értekezlet Munkaterv elfogadása Aktuális feladathoz kötötten Óralátogatások az általános iskola 5. évfolyamán Óvodai foglalkozások látogatása a kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazása szempontjából Óralátogatások az általános iskola negyedik évfolyamán Óralátogatások az általános iskola 7. évfolyamén október november február március 12. Szervezeti önértékelés 13. Szervezeti klíma vizsgálat 14. Belsı ellenırzés Minıségirányítás csoport munkaterve alapján február-április idıszakban Minıségirányítás csoport munkaterve alapján február-április idıszakban A következı pontban rögzített terv alapján 19. oldal

20 I.7. Intézményi szintő belsı ellenırzés tervezése Az intézményi szintő belsı ellenırzést az igazgató végzi. Az ellenırzés tapasztalatairól a belsı ellenırzési naplóba feljegyzés készül. Az ellenırzés tapasztalatait az ellenırzést követı vezetıi értekezleten kell feldolgozni. S. AZ ELLENİRZÉS TÉMÁJA, TÁRGYA Épületek tisztaságának állapota Bölcsıdei fızıkonyha HACCP szerinti mőködése Óvodai tálalókonyha HACCP szerinti mőködése Iskolai tálalókonyhák mőködése Pedagógus munkaköri lírások ellenırzése az óvodában Pedagógus munkaköri lírások ellenırzése az iskolában Pedagógus munkaköri lírások ellenırzése a szakszolgálatban MÉFER alkalmazása a bölcsıdében MÉFER alkalmazása az óvodában MÉFER alkalmazása az iskolában MÉFER alkalmazása a szakszolgálatban IDİPONT, IDİTARTAM, GYAKORISÁG Minden épületet havonta egyszer, a gazdaságvezetı bevonásával. Havonta egyszer a bölcsıdevezetı bevonásával Havonta egyszer az óvodavezetı bevonásával Havonta egyszer a gazdasági vezetı bevonásával ELLENİRZÖTT SZEMÉLY, SZEMÉLYEK Takarítók Szakács, konyhalány Dajkák Konyhai dolgozók október -vezetı október -vezetı október -vezetı október október október október -vezetı Minıségirányítási vezetı -vezetı Minıségirányítási vezetı -vezetı Minıségirányítási vezetı -vezetı Minıségirányítási vezetı Tanári ügyelet az iskolában november Ügyeletes pedagógusok SNI és BTMN fejlesztı foglalkozások az óvodában SNI és BTMN fejlesztı foglalkozások az iskolában Nevelési tanácsadó vizsgálatai november november november -vezetı, fejlesztı pedagógus -vezetı, fejlesztı pedagógus -vezetı, pedagógusok Belsı szabályzatok aktualitása november Gazdasági vezetı Karbantartási feladatok jelzési és mőködési rendszere november Gazdasági vezetı, karbantartó Iskola- óvodapszichológusi tevékenység december Pszichológus Egyéni fejlesztési tervek az óvodában december -vezetı Korai fejlesztés december Gyógypedagógus Takarítási rend a Kossuth úti épületben december Gazdasági vezetı, takarítók 20. oldal

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK)

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. oldal 1. SZ. MELLÉKLET - A VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Elıterjesztés 4. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola és Kollégium beszámolója a 2010/2011-es tanévrıl Az elıterjesztést

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA MOTTÓ A pedagóguspályánk szépsége abban rejlik,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:...

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 AZ ISKOLA ALAPADATAI... 6 Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása...5.. Az intézmény

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM 4 1. Helyzetelemzés 5 1.1.

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM

CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM Készítette: GYÓNI ANDRÁS igazgató Az alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2004. április 27. Fenntartóhoz benyújtás dátuma: 2004. május

Részletesebben

Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program. 2013. szeptember 1.

Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program. 2013. szeptember 1. Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kollégium - Pedagógiai Program 2013. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 4 1. JOGI ALAPOK 4 2. TÁRSADALMI KÖRNYEZET 4 II. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a.

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. (Zsid. 13,8) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2009 TARTALOM 1. AZ ISKOLA ADATAI... 1 2. AZ ISKOLÁBAN ELLÁTOTT OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPFELADATOK... 3 3. NEVELÉSI PROGRAM... 4 3.1 ALAPELVEK,

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A pedagógiai programot az iskola diákönkormányzata. napján tartott ülésén véleményezte,

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA... 4 BEVEZETİ... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja Jelen szabályzat a Kunszállási KIKI Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 23. számú mellékletét képezi. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Készült 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdése alapján (Tv), illetve 2. A

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március Pedagógiai program Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március 1 Tartalom Nevelési program... 4 Törvényi háttér... 5 Küldetésnyilatkozat... 6 Az intézmény mőködésére,

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben