A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT"

Átírás

1 PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA Tatabánya, március 26. Mózes Gáborné pályázó

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. SZAKMAI ELEMZÉSRE ÉPÜLİ FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 3.OLDAL 1.1. TÁRGYI FELTÉTELEK, ESZKÖZELLÁTOTTSÁG 3. OLDAL AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÁSA, AZ ELSİ ÉV 3. OLDAL AZ ÁMK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4. OLDAL ÉPÜLETEK, HELYISÉGEK 5. OLDAL 1.2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 6. OLDAL A TANTESTÜLET, KÖZMŐVELİDÉSI DOLGOZÓK 6. OLDAL NEM PEDAGÓGUS DOLGOZÓK 8. OLDAL 1.3. TANULÓK, VENDÉGEK, LÁTOGATÓ KÖZÖNSÉG 9. OLDAL 1.4. NEVELİ-OKTATÓMUNKA, KÖZMŐVELİDÉS 11.OLDAL 1.5. TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG, SZABADIDİ 14. OLDAL NAPKÖZI, TANULÓSZOBA 14. OLDAL FELZÁRKÓZTATÁS, SZAKKÖR, SPORTKÖR 15.OLDAL DIÁKÖNKORMÁNYZAT, SZABADIDİ 15.OLDAL 1.6. MINİSÉGBIZTOSÍTÁS 18. OLDAL 1.7. KAPCSOLATRENDSZER 18. OLDAL 2. VEZETİI PROGRAM 2.1. MOTIVÁCIÓ, CÉLMEGHATÁROZÁS 19. OLDAL 2.2. NEVELİ-OKTATÓMUNKA, KÖZMŐVELİDÉS FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE 20. OLDAL SZEMÉLYI FELTÉTELEK 20. OLDAL A TANTESTÜLET, KÖZMŐVELİDÉSI DOLGOZÓK 20. OLDAL NEM PEDAGÓGUS DOLGOZÓK 21. OLDAL TÁRGYI FELTÉTELEK 22. OLDAL 2.3. NEVELİ-OKTATÓMUNKA, KÖZMŐVELİDÉSI TEVÉKENYSÉG 23. OLDAL 2.4. TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG, SZABADIDİ 25. OLDAL 2.5. MINİSÉGBIZTOSÍTÁS 26. OLDAL 2.6. KAPCSOLATRENDSZER 26. OLDAL 2.7. ÖSSZEGZÉS, VEZETİI HITVALLÁS 27. OLDAL 2

3 1. SZAKMAI ELEMZÉSRE ÉPÜLİ FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 1.1. TÁRGYI FELTÉTELEK, ESZKÖZELLÁTOTTSÁG AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÁSA, AZ ELSİ ÉV A Kertvárosi Általános Mővelıdési Központot augusztus 01-jén jogutód intézményként alapította Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a /2009. (VIII.27.) sz. határozattal. Az intézmény integráltan látja el az általános iskolai és a közmővelıdési feladatokat. Jogelıd intézményei: a mai tagintézményei, illetve azok telephelyei. Így: - Általános Iskola = Bolyai János Általános Iskolai székhellyel, = Kölcsey Ferenc Általános Iskolai és = Kırösi Csoma Sándor Általános Iskolai telephelyekkel - Bányász Mővelıdési Otthon A fent említett jogelıd intézmények önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények voltak. Az új intézmény gazdálkodási rendje szerint részben önállóan gazdálkodó, a gazdálkodási feladatokat a fenntartói szándék szerint a Dózsa György Általános Iskolában mőködı GESZ (Gazdaságellátó Szervezet) látja el. Ez a kettıs átszervezés (szakmai és gazdálkodási) emberfeletti, elıre fel nem becsülhetı feladattal járt. Az intézmény feladatát a 89.15/2010. (III.18.) kgy. sz. határozat fogalmazza meg. Ebben a tanévben az új intézmény alapjainak lerakása megtörtént. Elkészültek a törvényes mőködés nélkülözhetetlen dokumentumai: - a szervezeti változásokat tükrözı Pedagógiai Mővelıdési program, - a Szervezeti és Mőködési Szabályzat, - a Kollektív Szerzıdés. Az Igazgatótanács irányításával, az igazgató egyszemélyi felelısségével kialakult egy belsı munkamegosztás, kapcsolattartás, körvonalazódott a hatásköriség. A telephelyek élén álló igazgatóhelyettesek elsıdleges feladata a helyi szakmai munka irányítása, a napi operatív teendık ellátása. Az elmúlt egy évben az információ, az információáramlás szerepe felértékelıdött. 3

4 AZ ÁMK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4

5 ÉPÜLETEK, HELYISÉGEK A Bányász Mővelıdési Otthon az ÁMK legöregebb intézménye, több mint 50 éve elégíti ki a lakók mővelıdési igényeit. Frekventált helye, ápolt, rendezett környezete is vonzerı a környék lakóinak. A közönség-, illetve közösségforgalmú helyiségek (színházterem öltözıkkel, 2 rendezvényterem, 2 klubszoba, könyvtár, közösségi irodahelyiség, elıcsarnok, büfé) az alapfeladatoknak megfelelnek, igaz, folyamatos karbantartást igényelnek. Az intézményi feladatellátást segítı dolgozói helyiségek funkcióikat tekintve jónak mondhatók (2 iroda, pénztár, vetítıgépház, 2 raktár, technikai dolgozók pihenıje). Az intézmény általános iskolai telephelyei rendelkeznek a nevelésioktatási intézmények kötelezı (minimális) eszközeirıl és felszerelésérıl szóló JEGYZÉK (11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 7. sz. melléklete) által elıírt eszközökkel. Azok pótlásáról a csekélynek minısülı költségvetési forrásokon túl egyéb bevételekbıl, saját alapítványaik támogatásaiból gondoskodnak. A Bolyai János Általános Iskola, az ÁMK székhelyintézménye, 42 éves múltra tekint vissza. Ma 14 tanterem, egy fizikai-kémia elıadó, egy egész osztály befogadására alkalmas számítógépes szaktanterem, két kis nyelvi terem, fejlesztı szoba, kis tankonyha, könyvtár, tornaterem öltözıkkel, mosdókkal áll a diákok rendelkezésére. A pedagógusok felkészülését négy szertár segíti. Nagy füves udvar és tornapálya szolgálja a mozgásigény kielégítését. A napközis udvar fajátékai a gyerekek kedvence. A Bolyaiban, mint székhelyen, került kialakításra a munkáltatói feladatok ellátásához szükséges személyi anyagok tárolásának, kezelésének rendszere, illetve a részben önálló gazdálkodáshoz a gazdasági ügyintézıi feladatkör ellátáshoz szükséges tárgyi környezet. A Kölcsey Ferenc Általános Iskola alapítása 1959-re datálódik. Az iskolának 8 tanterme, nyelvi laborja, informatikai-, fejlesztı-, mőhelyterme illetve tornaterme van öltözı- és mosdóhelyiségekkel. Az udvaron két aszfalttal borított sportpálya található. Az iskola könyvtára (amely ma már egy osztály befogadására is alkalmas) 2008 nyarán került kialakításra. Az 50. születésnapra a kölcseys gyerekeket a játszótér bıvítésével ajándékozták meg a támogatók. 5

6 A Kırösi Csoma Sándor Általános Iskola nemcsak Kertváros, hanem a város legfiatalabb intézménye, 25 éve kezdte meg tantermes iskolaként mőködését. Az iskola auláját virágos galéria övezi. A könyvtár 1999-ben tágas, olvasótermi résszel bıvült. Közel kötettel, számítógéppel, internet hozzáféréssel, folyóiratokkal várja a tanulókat, pedagógusokat. A tantermeken kívül a technika, a média-mővészetek szaktanterem, fizika-kémia elıadó, jól felszerelt fejlesztıszoba, két számítástechnika szaktanterem, egy szükségtanteremnyi tankonyha, tornaterem öltözıkkel, mosdókkal, szertárral áll a diákok rendelkezésére. A szabadban füves udvar, tornapálya, és napközis játszóudvar várja a tanulókat. A kertvárosi iskolák tanulóit szolgálja ki a 2006-tól itt mőködı tanuszoda. A Kırösi fızıkonyhája bérleti konstrukcióban látja el a többi intézmény gyermekeinek étkeztetését is. Az intézmény minden tagintézményére, telephelyére jellemzı, hogy tárgyi feltételei ésszerő és tervezett gazdálkodásnak köszönhetıen alapvetıen adottak és lehetıségeinkhez mérten folyamatos fejlesztés alatt állnak SZEMÉLYI FELTÉTELEK A TANTESTÜLET, KÖZMŐVELİDÉSI DOLGOZÓK Az iskolai telephelyeken az óraszámokból számított álláshelyeket optimálisan betöltöttük. A korábbi létszámleépítéseket maximális körültekintéssel a dolgozók legkisebb érdeksérelmével áthelyezéssel, nyugdíjazással oldottuk meg. Vannak azonban a rendszernek olyan területei, amelyek csak túlórában láthatók el. Új dolgozók alkalmazására inkább csak a GYES-en, GYED-en lévık helyettesítése miatt kerülhetett sor. A korábbi helyi patrónusi rendszereket ma a gyakornoki váltja fel, amely segíti a pályakezdı pedagógusok beilleszkedését. A mentor személyében találhatja meg azt a kollégát, akitıl bátran, bármikor, bármit kérdezhet. Csak így lehet állandó tantestületet fenntartani. 6

7 A tantestület telephelyenkénti megoszlása: Pedaógusok létszámadatai Bolyai J.Á.I. Kölcsey F.Á.I. Kırösi Cs.S.Á.I. 20 A személyi állandóság záloga a sokoldalúan, jól képzett tantestület. A 76 fıs csapat 162 féle szakképesítéssel rendelkezik: 1-1 pedagógus átlagosan több mint 2 szakképesítést szerzett. Pedagógusok képesítéseinek száma pedagógus szakképesítés Ez azt is bizonyítja, hogy nagy figyelmet fordítottunk a további szakképesítések, másoddiplomák megszerzésére. 16 pedagógusnak van alap-, közép- vagy felsıfokú nyelvvizsgája. A TÁMOP-nak köszönhetıen valamennyi pedagógus teljesítette továbbképzési kötelezettségét. Késıbb újabb képzettségek megszerzésére, szakvizsgák letételére kell a hangsúlyt fektetni. Pedagógusok képesítései 3,70 6,17 tanító 28,40 szakollégium, modul tanár 40,74 20,99 gyógypedagógus, fejlesztıpedagógus szakvizsgázott pedagógus 7

8 Az intézményben a szakos ellátottság 100 %-os. Minden telephelyen elızetes egyeztetést követıen áttanításokkal biztosított, hogy valamennyi tantárgy tanítását megfelelı szakos pedagógus végzi. Jelenleg a Bolyaiba testnevelés, gyógypedagógus-fejlesztı, a Kölcseybe fizika, kémia, rajz, angol, a Kırösibe rajz, média szakos pedagógusok segítenek be. Sem az áttanító pedagógusnak, sem a tantestületi közösség(ek)nek nem ideális ez a rendszer. Az áttanító kollégák nem terhelhetık úgy a napi ügyelettel, a fogadóórákkal, a szabadidıs programokkal, mint a telephelyen dolgozó kollégái, de a törvény szerinti szakos ellátottság biztosításának nincs más módja, nincs jobb megoldás. Lehetıség szerint továbbra is csak a legszükségesebb esetekben választja ezt a tantestület. Az áttanítás azonban kínálja a szakmai munkaközösségek kooperációjának gondolatát a szakmaiság megerısítése érdekében. Mivel a munkaközösségek számának a telephelyenkénti radikális csökkentésével a munkaközösség-vezetıi tevékenység adminisztratív irányba tolódott el. A telephelyek között közösen szervezve szakmailag több segítséget kaphatnának egymástól, adhatnának egymásnak. A Bányász Mővelıdési Otthonban 2 fı népmővelı dolgozik a megfelelı szakirányú felsıfokú végzettséggel, egyikük az intézményegység vezetıje. Ez a létszámmérleg azt tükrözi, hogy a Mővelıdési Otthon 2 fıs szakapparátusával mőködeti, koordinálja egész éven át a város fiókkönyvtárával összhangban a hivatásos és amatır mővészeti, alkotó együttesek, közösségek, civil közösségek, társadalmi és szakmai szervezetek tevékenységeit, bemutatkozásait NEM PEDAGÓGUS DOLGOZÓK Az iskolákban 2005-ben a takarítandó területek megnövelésével csökkent a kisegítı dolgozók, illetve a székhely kivételével a gazdasági ügyintézıi, adminisztratív dolgozók létszáma ben a GESZ létrehozásával ez jelentısen tovább csökkent, jelenleg összesen 4 fı, a feladatokhoz mérten ez radikális és aránytalan. Egy bı félév tapasztalatával a hátunk mögött bátran kijelenthetı, hogy az intézményekben maradt feladat felelısen, a megszokott és elvárt minıségben nem végezhetı el. Szeretnék bizakodó lenni, hogy a most felmért feladatfinanszí- 8

9 rozási rendszer tervezett bevezetése lehetıséget ad a feladatok mennyiségi ellátásán túl a minıségi munkavégzésre is. A Bányász Mővelıdi Otthonnak is merıben új a jelenlegi helyzete. A korábbi önállósághoz képest a GESZ-szel, és a többi intézménnyel együtt tanulják az új gazdasági státuszt. Ehhez 0,5 ügyintézı áll rendelkezésükre TANULÓK, VENDÉGEK, LÁTOGATÓ KÖZÖNSÉG Tanulólétszám tekintetében a második legnagyobb intézményt hozta létre a város a Kertvárosi ÁMK megalapításával. Tanulólétszámunk a 2009/10-es félévi statisztika szerint: 873 fı az alábbi megoszlás szerint. Tényleges tanulólétszám telephelyenként Bolyai J.Á.I. Kölcsey F.Á.I. Kırösi Cs.S.Á.I. 387 Diákjaink nemcsak a lakókörzetbıl, hanem az egész városból érkeznek hozzánk. A Bolyaiba az emelt szintő matematikaoktatás, a Kölcseybe a mővészeti-zenei, a Kırösibe az integrált képzés miatt. A fenti felsorolás is arról tanúskodik, hogy a gyerekek között ugyanúgy jelen van az országos tanulmányi versenyeken is kimagasló eredményeket elérı tehetséges, valamint a sajátos nevelési igényő integráltan, vagy a súlyos magatartászavarral küzdı magántanuló is. Számított létszámainkat a telephelyek szerint az alábbi grafikon szemlélteti. 9

10 Tényleges és számított tanulói létszámadatok Bolyai Kölcsey Kırösi Tényleges létszám Számított létszám Hasonlóan eltérı képet mutat a hátrányos helyzető és a halmozottan hátrányos helyzető tanulók (a fogalmak alatt a közoktatási törvény szerinti terminológiákat értve) aránya, ami szemléletesen a következı: Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető tanulók létszámadatai Bolyai Kölcsey Kırösi 34 Tanulólétszám Hátrányos helyzető tanulók Halmozottan hátrányos helyzető tanulók A város a beiskolázási körzetek évrıl évre történı felülvizsgálatával eleget tesz a törvényi kötelezettségének, de ezzel az adminisztratív lépéssel rendezni kívánt arány a szabad iskolaválasztással azon nyomban meg is hiúsul. A körzethatárok sorsolással történı szigorítása sem vált be. A Bányász Mővelıdési Otthon kihasználtságát látogatottsága jelzi. A heti rendszerességgel dolgozó 10 közösség, a 6 bejegyzett civil szervezet mőködésén túl kiállítások, mozimősorok, filmvetítések, országos, megyei csapatbajnoki sakk- 10

11 mérkızések és nem utolsósorban a Bányász Udvar érdeklıdıi töltik meg az otthont NEVELİ-OKTATÓMUNKA, KÖZMŐVELİDÉS Intézményünk nevelı-oktatómunkájának alapdokumentuma a Pedagógiai Mővelıdési program helyi tanterve. Az iskolákban a Nemzeti Alaptanterv és a Kerettanterv adta mozgástéren belül is eltérıen fogalmazódott meg a követelmények elsajátításához vezetı út: - más tantárgyi szerkezetek, - másként beépült modulrendszerek, - más óraszámok, - más tankönyv- és eszközrendszer. A telephelyi sajátosságok megtartása, erısítése a feladat a jövıben is. A pedagógia program, mint stratégiai dokumentum az elmúlt években a törvényi változásoknak megfelelve folyamatos módosítások elszenvedıje volt: - Lényeges tartalmi változást jelentettek a nem szakrendszerő oktatás bevezetésével kapcsolatos módosítások. E téren valamennyi telephelyen hasonló elvek mentén nem külön tantárgyként fogalmazódott meg, hanem a tantárgyi órákban kap helyet az alapkészségek fejlesztése. Ezt pedagógusaink ideális képzettségspektruma teszi lehetıvé. - A HEFOP pályázat következtében a SNI tanulók tantervének adaptálására került sor a Kırösiben. - Valamennyi telephelyen a kompetenciaterületek fejlesztésével kapcsolatos feladataink fogalmazódtak meg a nyertes TÁMOP pályázat megvalósulása során. A pályázat tartalmi elemeiben sok a közös, de természetesen ugyanúgy kiérzıdik az elképzelések helyi sajátossága is. 11

12 TÁMOP A kompetenciaalapú oktatás bevezetése Tatabánya iskoláiban pályázat tartalmi elemei, és azok szervezeti keretei a Kertváros ÁMK telephelyein: TÁMOP elem Kompetencia alapú programcsomagok adaptációja Pályázat kötelezı elemei Módszertani innováció Témahét Mőveltségterület tantárgyi bontás nélkül Tantárgytömbösített oktatás Moduláris oktatás Saját innováció: Óvoda és iskola átmenet Mővészetek 6. a: angol, tört., honism.; 5. a: matematika, mővészetek; 5.a-6.a: inform. Egészséges életmód Számítástechnika tábor Család és iskola: kult.pr. és egészség és körny.védelem Erdei iskola Egészségnevelési hét Magyar nyelv és irodalom 5-6. évf.: német, természetismeret, technika Környezettudatos nevelés Múzeumped.program: Gergely-járás Gyermeknap Környezettudatos nevelés Telephely Bolyai János Ált. Isk. Kölcsey Ferenc Ált. Isk. Kırösi Csoma S. Ált. Isk. Szövegértés szövegalkotás 3.a, 4.b 1.c, 2.c, 5.c 2.d, 1.d Matematika 1.a, 2.a, 5.a 4.d, 6.c 2.d, 3.d Idegen nyelv 6.a 4.c, 4.d IKT 2.e Háromhetes projekt Családbarát iskola 50. évforduló Egészség és környezetvédelem Névadónk: Kırösi Csoma Sándor Mővészetek 4.e (rajz, ének, tánc és dráma) 5. évf.: történelem, angol 5-6. évf.: biológia, rajz Tánc (1.d) Jó gyakorlat átvétele: a Sullinova honlapján meghirdetett, iskolák által kipróbált követendı példák átvétele. Óvodából az iskolába az átmenet segítése Mozdulj! Család, iskola közös programja Erdei iskola (2.e) 12

13 A TÁMOP projekt megvalósulásával szembeni elvárásunk, hogy tanítványnak, tanárnak sikerélményt nyújtó motiváció legyen, amit nemcsak a kötelezettség, hanem a valós igény tart majd fenn a kedvet szegı túlzott adminisztrációs terhektıl mentesen. Az elızıekben a pedagógiai program említett változtatásai azt követelik a leendı vezetıtıl, hogy a jövıben állandóságért, biztonságért álljon ki. Ez azonban nem megmerevedett pedagógiai gyakorlatokat, hanem értékrendbeli állandóságot jelent. Ma az iskola nevelı-oktató munkájával szembeni elvárás (a kompetencia alapú oktatás is ezt segíti), hogy ne pusztán információkat közvetítsen és kérjen számon, hanem hogy olyan tudást közvetítsen, amelyben a megszerzett ismereteket alkalmazni is képes a diák. Célja szerint ezt a képességet méri 4., 6. és 8. évfolyam végén az országos kompetenciamérés. Annak eredményei azonban csak a hozzáadott érték mutatóval együtt hitelesek. Az elmúlt években a fenntartói elvárásoknak megfelelve intézkedési tervek készültek az eredmények javítására. Terveink szerint a TÁMOP pályázat is segítségünkre lesz ebben. A Bányász Mővelıdési Otthont alapfeladatainak ellátása közben kettıs elv vezérli: - A hagyományok ápolása: = magyar népdalos, népzenei, néptáncos, népi kézmőves, továbbá a nemzetiségi népdalos és népzenei hagyományırzés, = bányászhagyományok ápolása - A közösségek megtartása: = teret biztosítani a hivatásos és amatır mővészeti alkotó együtteseknek, közösségeknek, civil közösségeknek, társadalmi és szakmai szervezeteknek. 13

14 1.5. TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG, SZABADIDİ NAPKÖZI, TANULÓSZOBA: A közoktatási törvény tanórán kívüli tevékenységi körbe sorolja a napközis és tanulószobai ellátást, melyeknek rangja van az iskolákban. Az igények szinte folyamatosan nınek, hiszen a dolgozó szülık biztonságban tudják a gyerekeket, akik a tanulásban a pedagógustól segítséget kapnak. Sajnos arra is van példa, hogy a szülı hárítva minden felelısséget, csak az iskolától várja a gyermeke kötelességeinek teljesítését. Jó gyakorlat a Bolyaiban a napközis nevelık kötelezı tanórai látogatása, az osztálytanító felzárkóztató tevékenységének segítése. Javaslom e gyakorlat bevezetését a többi telephelyen is Napközis és tanulószobás létszámadatok Bolyai Kölcsey Kırösi Napközis 1-4. Tanulószobás % Napközis és tanulószobas tanulók aránya 60% 50% 40% 18% 23% 20% Tanulószobás % Napközis % 10% 37% 39% 34% 0% Bolyai Kölcsey Kırösi 14

15 A napközi és a tanulószoba a gyerekek, családok számára nemcsak a tanulást segítı, támogató tevékenysége miatt népszerő, hanem a színes, gazdag szabadidıs programkínálata miatt is FELZÁRKÓZTATÁS, SZAKKÖR, SPORTKÖR: A rendelkezésünkre álló szőkös kereteket szakkorrepetálásokra maximálisan kihasználjuk. A HH és a HHH tanulók arányszámai miatt a Kölcsey és a Kırösi telephelyeken az integrációs felkészítı normatíva igénylésének lehetısége vetıdik fel. A feltételek megléte esetén élni tervezek a lehetıséggel. A kiegészítı pótlék miatt ösztönzı a pedagógusoknak is. A szakköröket, mint a tehetséggondozás színtereit tartjuk fontosnak, de kiemelt szerepet töltenek be a rendszerességük miatt a hobby, a kedvenc tevékenység kialakulásában, gyakorlásában is. A nem tantárgyi jellegő szakkörök jelentıségét az is növeli, hogy a tanulásban kevéssé sikeres tanulók megtalálják azt a tevékenységet, ahol sikerélményhez juthatnak, amely területen képességeiket kibontakoztathatják. Hasonló szerepet szánok a sportköröknek is. Sportolás közben fejleszthetık olyan tulajdonságok is, amelyek hasznára válhatnak a tanulónak a tanulmányi munkája során is. Késıbb, kamaszkorban a fölösleges energia, feszültség levezetését is segíti, önuralom gyakorlására serkent, gátja lehet a kamaszok személyiségét sokszor rossz irányba fordító befelé fordulásának, depresszió kialakulásának: jó közösségkapaszkodó. A lakótelepi környezetben az egészséges fejlıdés érdekében felértékelıdik a mozgás fontossága DIÁKÖNKORMÁNYZAT, SZABADIDİ: Az intézményi diákönkormányzat telephelyenként pedagógus támogatásával mőködik. A diákönkormányzat szervezetei az iskolai demokratikus fórumok színterei. Tevékenységével segítségére van az iskolavezetésnek - a házirend szabályainak megalkotásában, betartásában, - az iskolai hagyományok ápolásában, - az iskola rendjének védelme, tisztaságának, eszközeinek megóvása érdekében. 15

16 A szabadidıs programok szervezésének koordinálásával, a pillanatnyi tartalmas idıtöltés mellett preventív szerepet is betölt. Miközben programot kínál a gyerekeknek, megtanítja az életüket is szervezni, tartalmas idıtöltést keresni. Az iskolai hagyományos programok erısítik a telephelyek önállóságát, ugyanakkor lehetıséget kínálnak az intézményi szintő együttmőködésre is. 16

17 Iskolai hagyományok, programok, DÖK rendezvények: Programok Telephely Bolyai János Ált. Isk. Kölcsey Ferenc Ált. Isk. Kırösi Csoma Sándor Ált. Isk. Névadónk: A szeretet jegyében: Egészséges életmód, környezetvédelem: DÖK, Szülıi közösség szervezésében: Kölcsey megyei anyanyelvi és irodalmi Elsısök avatása Bolyai matematikaverseny feladatmegoldó verseny Házi tanulmányi versenyek Bolyai emlékmősor Magyar Kultúra Napja Meghirdetett versenyek: Kazinczy 3-4; Bolyai Tanulmányi Napok Megyei német mesemondó verseny népdaléneklési; Eu vetélkedı Kırösi Bolyai Díj Kölcsey Díj Kırösi Kupa foci hét Bolyai Dicsıségtáblára felkerülés Megyei rajz-és mőalkotás elemzı verseny Kırösi Gála Számítástechnika tábor Nyílt napok Kırösi-díj; Kırösi-érem Nyitott kapuk Iskolanyitogató Nyílt napok Kölcsey Kupa - foci Negyedikesek búcsúztatója Föld Napja Népmese világnapi mesedélután Állatok világnapja Barátaink az állatok világnapi program Ilyenek vagyunk mi ajándékmősor Fenyıünnep-elsısök avatása Télapóvárás Idısek Napja Karácsonyi játszóház Karácsonyi vásár szeretetpontért Andrea Kupa Gergely-járás Fenyıünnep Fenyıünnep Pedagógus nap Húsvéti és/vagy anyák napi versíró, versmondó Ballagás verseny İszi túra Erdei Iskola Egészségnevelési Hét Egészségvédelmi nap, ~ hónap Sí-tábor Erdei iskola Energiaır és védnökség Iskolaudvar és környékének védnöksége Szıce kézmőves tábor Kihívás napi sportprogramok Egészségvédelmi hónap Iskolaudvar és környékének védnöksége Erdei iskola Luca napi játékos sorverseny Nyári vízi tábor Tiszta, rendes osztály verseny Kertvárosi napok Teremdíszítési verseny évszakok Farsangi bál Farsangi bál İszi-tavaszi papírgyőjtés Gyereknap Gyereknap Hétvégi kirándulások családi program Szülık-nevelık bálja Szülık-nevelık bálja Farsangi mulatságok Hulladékgyőjtés Tök buli Gyereknapi játék-kavalkád Hulladékgyőjtés Pedagógusok köszöntése 17

18 1.6. MINİSÉGBIZTOSÍTÁS Az iskola telephelyein kidolgozott minıségbiztosítási rendszer a tanulók munkájának mérésére, értékelésére, a pedagógusok munkájának értékelésére, valamint a partneri elégedettség felmérésére terjed ki. A minıségbiztosítási team vezetıi részt vesznek a belsı ellenırzési feladatok ellátásában is. Ez egy újabb terület, ahol lehetıség kínálkozik a jó együttmőködés kialakítására, az összetartozás erısítésére KAPCSOLATRENDSZER Az intézmény mőködési alapfeltétele, hogy kapcsolatokat építsen ki, tartson fenn intézményen belül és kívül egyaránt. A négy telephely együttmőködése minden eddiginél fontosabbá vált. Elsıként ezt kell kiemelni, folytatva a megkezdett munkát. Az intézményen belüli kapcsolatok alapja a mindennapok nevelı-oktató munkája, amelyben szoros együttmőködés kell hogy kialakuljon a szülıkkel. Ennek hagyományos formái: családlátogatás, szülıi értekezletek, fogadóórák, amelyek az információk rendszeres, személyes átadására hivatottak. Ezeken kívül mindenhol megvan a lehetıség, hogy a halasztást nem tőrı, rendkívüli esetekben, elıre egyeztetett idıpontban is találkozzunk a szülıkkel. Természetesen a megfelelı fórumok mőködtetése Szülıi Szervezet, Iskolaszék képviseleti szinten van jelen az iskola életében, részese a munka szervezésének, az iskolai dokumentumok véleményezésének. E területen még nyitott a kérdés, hogy a szervezeti változás milyen jogszerőéletszerő megoldást követel. Kidolgozását elsı feladataim egyikének tekintem. Partneri kapcsolatrendszerünk másik iránya a fenntartó. A helyi önkormányzati képviselık jó szándékú tenni akarással támogatták a kertvárosi intézményeket, képviselték érdekeinket a város irányító testületében. A szakirodákkal Oktatási és Közmővelıdési Iroda, Beruházási és Felújítási Iroda, Pénzügyi Iroda, Gyámügyi és Szociális csoport kialakult napi munkakapcsolatot a korrekt segítségadás jellemezte. A város oktatási intézményeivel fontos a jó partneri kapcsolat megtartása. A gondok, problémák közös értelmezése, a megoldások azonos elvek mentén történı keresése, egymás munkájának megbecsülése kell, hogy vezérelje a jövıben is az együttmőködést. 18

19 Az Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal, Szakértıi Bizottságokkal való kapcsolattartást a gyerekek vizsgálat iránti szükségletei kötelezettségei helyezik elıtérbe. Mindenképpen ki fogok állni azért, hogy nagyobb bizalommal fogadják a pedagógusok véleményét. Ne a szülı döntése, hanem a vizsgált diák, illetve az ıt befogadó közösség érdeke legyen a meghatározó, azt tartsák szem elıtt, azért álljanak ki. Az ESZI Családsegítı Szolgálat és Megyei Módszertani Gyermekjóléti Központja a mindennapi iskolába járáshoz a gyerekek családban történı ellátási feltételeihez nyújt segítséget az iskolának. Az intézményi védını esetünkben optimálisan mindhárom telephelyen azonos személy napi tevékenységével segíti az iskolák egészségneveléssel kapcsolatos céljainak elérését. A Kırösi iskola 2003-tól a Nemzeti Tankönyvkiadó referenciaiskolájaként továbbképzéseknek, tankönyvbemutatóknak adott helyet. 2. VEZETİI PROGRAM 2.1. MOTIVÁCIÓ, CÉLMEGHATÁROZÁS A pályázat beadására 14 éves igazgatói és 6 éves igazgatóhelyettesi múltam bátorított fel, hiszen a Kertvárosi ÁMK telephelyeivel hosszú éveken át dolgoztunk együtt partnerként, vendégként. Vezetıi programom meghatározó motívuma megırizve megújulni. Arra kívánom a hangsúlyt helyezni, hogy ırizzük meg, erısítsük a telephelyek sajátosságait, jó hagyományait hiszen az egyéves intézmény valójában több mint 50 éves. A visszatekintés az elmúlt évekre az intézmény reális jövıképének felvázolását, célok kitőzését szolgálja. Kertvárosnak fontos, hogy a jelenlegi struktúrában tartsa fenn az összevont intézményt! Kertváros gazdaság-földrajzilag szinte különálló része a városnak, arra kell törekedni, hogy itt helyben biztosítsuk a szolgáltatások teljes skáláját, amire eddigi tevékenységünk megbízható alapot teremt. Az összevonásból fakadó együttmőködés egyik elınye lehet, hogy fokozatosan erısítsük egymást. Találjuk meg a közös feladatok megoldásában az együttmőködés további lehetıségeit. 19

20 Közös jövınk meghatározója a közoktatás és a közmővelıdés párhuzamossága az állandóságra és biztonságra való határozott törekvéssel, amelyre nagy szükségünk van a kiegyensúlyozott munkavégzéshez. A közmővelıdés és az iskolai együttmőködés lehetıségei: - A Bányász Mővelıdési Otthon a szabadidıs programok szervezésével, lebonyolításával tud segíteni az iskoláknak. - Az iskolák a programválaszték összeállításában, ezzel a látogatottságban erısíthetik a Mővelıdési Otthon munkáját. - Színházterme az összintézményi rendezvényeket a helyszín biztosításával tudja segíteni. Az iskolák telephelyei közötti együttmőködés lehetıségei: - Az iskolák tanulva a TÁMOP terminológiákat a Jó gyakorlatokat vegyék adják át egymásnak. - Mőködjenek együtt a szabadidıs programok, saját szervezéső táborok megvalósításában: - A munkaközösségek együttmőködésének kialakításával. - A minıségbiztosítási rendszer intézményi szintő közelítésével NEVELİ-OKTATÓMUNKA, KÖZMŐVELİDÉS FELTÉTELEINEK MEGTREMTÉSE SZEMÉLYI FELTÉTELEK A TANTESTÜLET, KÖZMŐVELİDÉSI DOLGOZÓK Az intézmény pedagógusközösségével kapcsolatban megfogalmazott céljaim: - Pedagógusi rátermettség, alkalmasság elismerése, fokozott megbecsülése. - Megfelelı szakképesítés elıtérbe helyezése a tantárgyfelosztásnál, létszám leépítésnél, bıvítésnél. - Folyamatos képzés, önképzés lehetıségének megteremtése. - Változó összetétel nemek és kor szerint. Az iskola három pillére közül meghatározó a pedagógus. Elvárásaim ezért: 20

21 - Mint egyéntıl: Példamutató személyiség; minta kulturált viselkedésében, külsıségeiben; képviselve a programjainkban a meghatározott értékrendet, amit tanítványaitól is elvár. - Mint a tantestületi közösség tagjától: Szakmaiságát, tudását kiegészíti, gyarapítja a közösségi együttmőködés; a közösségben a pályán eltöltött tanítási idı tapasztalata; a gyermeki személyiség elfogadásának képessége. A közösség tagjai erısítsék egymást ıszinte, hiteles kommunikációval, alkotó vitakészséggel, vitakultúrával, egymás iránti nyitottsággal, toleranciával, egészséges önmérséklettel egymás munkájának tiszteletével, miközben saját szakmai kompetenciája nem csorbul. Intézményi és telephelyi szinten azért fontos az alkotó, jó munkahelyi légkör, mert a tantestület az a kezdeményezı közösség, amely az együttmőködés formáit felismerve irányítja, valósítja meg a közös tevékenységeket. Ebbe kapcsolódhat be az ÁMK mővelıdési tagintézménye közmővelıdési képviselıjével, így erısítve az intézményegységek illetve az intézmény és a lakosság közti kapcsolatát NEM PEDAGÓGUS DOLGOZÓK: A pedagógiai munkát közvetlenül segítı alkalmazottakkal kapcsolatos elképzelés nem fér bele egy vezetıi ciklusba, hiszen komoly elvárásokat támaszt az oktatási rendszerrel szemben. Minıségi munkát csak minıségi feltételekkel lehet végezni, ezért célkitőzésünket leginkább a fenntartó felé fogalmazva meg: - A mai konfliktusokkal terhelt légkörben az iskola optimális mőködéséhez soha nem kívánt mértékben szükség van állandó iskolapszichológusra, aki folyamatosan azonnali és szakszerő ellátást tud biztosítani a súlyos beilleszkedési zavarokkal küzdı tanulóknak ugyanakkor a pedagógusoknak is olyan támasza lehet, hogy az az integráló közösséget erısíteni tudja. - Ugyanilyen nagy szükség van a gyermek- és ifjúságvédelmi felelısökre legalább az eddigi arányokat megtartva. 21

22 - A sikeres és eredményes integráció feltétele a megfelelı asszisztencia, a kéttanáros modell elterjesztése. Ebben a mondatban több igény fogalmazódik meg, mint elsı hallásra gondolnánk, hiszen az eddigi kiscsoportos fejlesztı órák a különbözı évfolyamokon tanuló gyerekekre együttesen vonatkoztak. Az osztályszinten zajló órákat azonban nem lehet ebbıl az órakeretbıl megoldani. Több órát, több pedagógust igényel az integráció színvonalas megvalósítása. Az iskolák gazdasági átszervezése, GESZ létrehozása, a jelenlegi adminisztrációs létszám nem tudja a rendszert megfelelı szinten kiszolgálni: - Egyrészt az informatikai szoftverek nem tartottak lépést a szakmai átszervezéssel. - Másrészt vannak a gazdálkodási rendszernek olyan elıírásai, amelyeket nem lehet informatikai eszközökkel helyettesíteni. - Harmadrészt az informatikai eszközök megfelelı, biztonságos karbantartását nem szabad a véletlenre bízni, kell az iskolákba rendszergazda! Most, az új struktúra szerint 1 fı 4 telephelyet látna el! Kell ennyit áldozni, egyrészt a tanulók jobb munkafeltételeinek megteremtéséhez (egyre gyarapodó informatikai eszköztár), másrészt az iskolai sok bizalmas információt tartalmazó adattömeg biztonságos kezeléséhez, védelméhez (KIR, IMI, MAGISZTER, KETEX). Az intézményben a kisegítı dolgozókkal a 2005-ös átszervezést követıen a feladat még megfelelı színvonalon ellátható TÁRGYI FELTÉTELEK Az épületek felújítási karbantartási igényeit évrıl évre jelezzük a Beruházási és Felújítási Irodának. Igényeink nem túlzóak, valós szükségleteket tartalmaznak: Az intézmény telephelyei az elızı idıszak normatíváinak, pályázatainak köszönhetıen rendelkezik a kötelezı eszközjegyzék szerinti minimális felszereléssel. A következı idıszak legfontosabb feladata: - az állagmegóvás, 22

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Intézményvezetıi pályázatok véleményezése (Szekszárdi Baka István Általános Iskola, Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola) E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Tisztelt Szülık! A pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény vezetése

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján)

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján) Barcsa János Általános Iskola 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71.sz. Telefon: 52/ 570-748; 52/ 381-260 E-mail: barcsajanos@freemail.hu OM: 031023 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1863/2012. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. május 31. napján

Részletesebben

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév Félévi beszámoló 211-12 I. félév Alternatív Team Változások Kecskeméti Gyızıné 211 szeptemberében 3.o. napközise lett Kecskeméti Gyızıné más munkahelyre távozott 212. októberében 212. november 5-Muskó

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 138. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Tagintézmény-vezetıi pályázatok véleményezése (TISZK) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. július

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható 1. számú függelék Óvodapedagógus értékelı lap Szempont Terület Aspektus Információforrás Indikátorok 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére II/ számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Beszámoló a tantestületnek 2010. június 21. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Társadalmi

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására Szám: 45951/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KASZAP NAGY ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 035917 5420 TÚRKEVE, KOSSUTH L. U. 15. Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Honnan? Hová? Dobóné Tarai Éva PhD Pannónia Általános Iskola Budapest. "A jövőútjai... 14." Országos Szakmai Konferencia Kiskőrös 2010. 11. 16-17.

Honnan? Hová? Dobóné Tarai Éva PhD Pannónia Általános Iskola Budapest. A jövőútjai... 14. Országos Szakmai Konferencia Kiskőrös 2010. 11. 16-17. Honnan? Hová? Dobóné Tarai Éva PhD Pannónia Általános Iskola Budapest 1 2 Ahonnan indultunk Filozófiánk: Az iskola mindenkié, mindenki találja meg az érdeklıdésének megfelelı területet, az önmegvalósítás

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben