A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT"

Átírás

1 PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA Tatabánya, március 26. Mózes Gáborné pályázó

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. SZAKMAI ELEMZÉSRE ÉPÜLİ FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 3.OLDAL 1.1. TÁRGYI FELTÉTELEK, ESZKÖZELLÁTOTTSÁG 3. OLDAL AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÁSA, AZ ELSİ ÉV 3. OLDAL AZ ÁMK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4. OLDAL ÉPÜLETEK, HELYISÉGEK 5. OLDAL 1.2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 6. OLDAL A TANTESTÜLET, KÖZMŐVELİDÉSI DOLGOZÓK 6. OLDAL NEM PEDAGÓGUS DOLGOZÓK 8. OLDAL 1.3. TANULÓK, VENDÉGEK, LÁTOGATÓ KÖZÖNSÉG 9. OLDAL 1.4. NEVELİ-OKTATÓMUNKA, KÖZMŐVELİDÉS 11.OLDAL 1.5. TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG, SZABADIDİ 14. OLDAL NAPKÖZI, TANULÓSZOBA 14. OLDAL FELZÁRKÓZTATÁS, SZAKKÖR, SPORTKÖR 15.OLDAL DIÁKÖNKORMÁNYZAT, SZABADIDİ 15.OLDAL 1.6. MINİSÉGBIZTOSÍTÁS 18. OLDAL 1.7. KAPCSOLATRENDSZER 18. OLDAL 2. VEZETİI PROGRAM 2.1. MOTIVÁCIÓ, CÉLMEGHATÁROZÁS 19. OLDAL 2.2. NEVELİ-OKTATÓMUNKA, KÖZMŐVELİDÉS FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE 20. OLDAL SZEMÉLYI FELTÉTELEK 20. OLDAL A TANTESTÜLET, KÖZMŐVELİDÉSI DOLGOZÓK 20. OLDAL NEM PEDAGÓGUS DOLGOZÓK 21. OLDAL TÁRGYI FELTÉTELEK 22. OLDAL 2.3. NEVELİ-OKTATÓMUNKA, KÖZMŐVELİDÉSI TEVÉKENYSÉG 23. OLDAL 2.4. TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG, SZABADIDİ 25. OLDAL 2.5. MINİSÉGBIZTOSÍTÁS 26. OLDAL 2.6. KAPCSOLATRENDSZER 26. OLDAL 2.7. ÖSSZEGZÉS, VEZETİI HITVALLÁS 27. OLDAL 2

3 1. SZAKMAI ELEMZÉSRE ÉPÜLİ FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 1.1. TÁRGYI FELTÉTELEK, ESZKÖZELLÁTOTTSÁG AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÁSA, AZ ELSİ ÉV A Kertvárosi Általános Mővelıdési Központot augusztus 01-jén jogutód intézményként alapította Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a /2009. (VIII.27.) sz. határozattal. Az intézmény integráltan látja el az általános iskolai és a közmővelıdési feladatokat. Jogelıd intézményei: a mai tagintézményei, illetve azok telephelyei. Így: - Általános Iskola = Bolyai János Általános Iskolai székhellyel, = Kölcsey Ferenc Általános Iskolai és = Kırösi Csoma Sándor Általános Iskolai telephelyekkel - Bányász Mővelıdési Otthon A fent említett jogelıd intézmények önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények voltak. Az új intézmény gazdálkodási rendje szerint részben önállóan gazdálkodó, a gazdálkodási feladatokat a fenntartói szándék szerint a Dózsa György Általános Iskolában mőködı GESZ (Gazdaságellátó Szervezet) látja el. Ez a kettıs átszervezés (szakmai és gazdálkodási) emberfeletti, elıre fel nem becsülhetı feladattal járt. Az intézmény feladatát a 89.15/2010. (III.18.) kgy. sz. határozat fogalmazza meg. Ebben a tanévben az új intézmény alapjainak lerakása megtörtént. Elkészültek a törvényes mőködés nélkülözhetetlen dokumentumai: - a szervezeti változásokat tükrözı Pedagógiai Mővelıdési program, - a Szervezeti és Mőködési Szabályzat, - a Kollektív Szerzıdés. Az Igazgatótanács irányításával, az igazgató egyszemélyi felelısségével kialakult egy belsı munkamegosztás, kapcsolattartás, körvonalazódott a hatásköriség. A telephelyek élén álló igazgatóhelyettesek elsıdleges feladata a helyi szakmai munka irányítása, a napi operatív teendık ellátása. Az elmúlt egy évben az információ, az információáramlás szerepe felértékelıdött. 3

4 AZ ÁMK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4

5 ÉPÜLETEK, HELYISÉGEK A Bányász Mővelıdési Otthon az ÁMK legöregebb intézménye, több mint 50 éve elégíti ki a lakók mővelıdési igényeit. Frekventált helye, ápolt, rendezett környezete is vonzerı a környék lakóinak. A közönség-, illetve közösségforgalmú helyiségek (színházterem öltözıkkel, 2 rendezvényterem, 2 klubszoba, könyvtár, közösségi irodahelyiség, elıcsarnok, büfé) az alapfeladatoknak megfelelnek, igaz, folyamatos karbantartást igényelnek. Az intézményi feladatellátást segítı dolgozói helyiségek funkcióikat tekintve jónak mondhatók (2 iroda, pénztár, vetítıgépház, 2 raktár, technikai dolgozók pihenıje). Az intézmény általános iskolai telephelyei rendelkeznek a nevelésioktatási intézmények kötelezı (minimális) eszközeirıl és felszerelésérıl szóló JEGYZÉK (11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 7. sz. melléklete) által elıírt eszközökkel. Azok pótlásáról a csekélynek minısülı költségvetési forrásokon túl egyéb bevételekbıl, saját alapítványaik támogatásaiból gondoskodnak. A Bolyai János Általános Iskola, az ÁMK székhelyintézménye, 42 éves múltra tekint vissza. Ma 14 tanterem, egy fizikai-kémia elıadó, egy egész osztály befogadására alkalmas számítógépes szaktanterem, két kis nyelvi terem, fejlesztı szoba, kis tankonyha, könyvtár, tornaterem öltözıkkel, mosdókkal áll a diákok rendelkezésére. A pedagógusok felkészülését négy szertár segíti. Nagy füves udvar és tornapálya szolgálja a mozgásigény kielégítését. A napközis udvar fajátékai a gyerekek kedvence. A Bolyaiban, mint székhelyen, került kialakításra a munkáltatói feladatok ellátásához szükséges személyi anyagok tárolásának, kezelésének rendszere, illetve a részben önálló gazdálkodáshoz a gazdasági ügyintézıi feladatkör ellátáshoz szükséges tárgyi környezet. A Kölcsey Ferenc Általános Iskola alapítása 1959-re datálódik. Az iskolának 8 tanterme, nyelvi laborja, informatikai-, fejlesztı-, mőhelyterme illetve tornaterme van öltözı- és mosdóhelyiségekkel. Az udvaron két aszfalttal borított sportpálya található. Az iskola könyvtára (amely ma már egy osztály befogadására is alkalmas) 2008 nyarán került kialakításra. Az 50. születésnapra a kölcseys gyerekeket a játszótér bıvítésével ajándékozták meg a támogatók. 5

6 A Kırösi Csoma Sándor Általános Iskola nemcsak Kertváros, hanem a város legfiatalabb intézménye, 25 éve kezdte meg tantermes iskolaként mőködését. Az iskola auláját virágos galéria övezi. A könyvtár 1999-ben tágas, olvasótermi résszel bıvült. Közel kötettel, számítógéppel, internet hozzáféréssel, folyóiratokkal várja a tanulókat, pedagógusokat. A tantermeken kívül a technika, a média-mővészetek szaktanterem, fizika-kémia elıadó, jól felszerelt fejlesztıszoba, két számítástechnika szaktanterem, egy szükségtanteremnyi tankonyha, tornaterem öltözıkkel, mosdókkal, szertárral áll a diákok rendelkezésére. A szabadban füves udvar, tornapálya, és napközis játszóudvar várja a tanulókat. A kertvárosi iskolák tanulóit szolgálja ki a 2006-tól itt mőködı tanuszoda. A Kırösi fızıkonyhája bérleti konstrukcióban látja el a többi intézmény gyermekeinek étkeztetését is. Az intézmény minden tagintézményére, telephelyére jellemzı, hogy tárgyi feltételei ésszerő és tervezett gazdálkodásnak köszönhetıen alapvetıen adottak és lehetıségeinkhez mérten folyamatos fejlesztés alatt állnak SZEMÉLYI FELTÉTELEK A TANTESTÜLET, KÖZMŐVELİDÉSI DOLGOZÓK Az iskolai telephelyeken az óraszámokból számított álláshelyeket optimálisan betöltöttük. A korábbi létszámleépítéseket maximális körültekintéssel a dolgozók legkisebb érdeksérelmével áthelyezéssel, nyugdíjazással oldottuk meg. Vannak azonban a rendszernek olyan területei, amelyek csak túlórában láthatók el. Új dolgozók alkalmazására inkább csak a GYES-en, GYED-en lévık helyettesítése miatt kerülhetett sor. A korábbi helyi patrónusi rendszereket ma a gyakornoki váltja fel, amely segíti a pályakezdı pedagógusok beilleszkedését. A mentor személyében találhatja meg azt a kollégát, akitıl bátran, bármikor, bármit kérdezhet. Csak így lehet állandó tantestületet fenntartani. 6

7 A tantestület telephelyenkénti megoszlása: Pedaógusok létszámadatai Bolyai J.Á.I. Kölcsey F.Á.I. Kırösi Cs.S.Á.I. 20 A személyi állandóság záloga a sokoldalúan, jól képzett tantestület. A 76 fıs csapat 162 féle szakképesítéssel rendelkezik: 1-1 pedagógus átlagosan több mint 2 szakképesítést szerzett. Pedagógusok képesítéseinek száma pedagógus szakképesítés Ez azt is bizonyítja, hogy nagy figyelmet fordítottunk a további szakképesítések, másoddiplomák megszerzésére. 16 pedagógusnak van alap-, közép- vagy felsıfokú nyelvvizsgája. A TÁMOP-nak köszönhetıen valamennyi pedagógus teljesítette továbbképzési kötelezettségét. Késıbb újabb képzettségek megszerzésére, szakvizsgák letételére kell a hangsúlyt fektetni. Pedagógusok képesítései 3,70 6,17 tanító 28,40 szakollégium, modul tanár 40,74 20,99 gyógypedagógus, fejlesztıpedagógus szakvizsgázott pedagógus 7

8 Az intézményben a szakos ellátottság 100 %-os. Minden telephelyen elızetes egyeztetést követıen áttanításokkal biztosított, hogy valamennyi tantárgy tanítását megfelelı szakos pedagógus végzi. Jelenleg a Bolyaiba testnevelés, gyógypedagógus-fejlesztı, a Kölcseybe fizika, kémia, rajz, angol, a Kırösibe rajz, média szakos pedagógusok segítenek be. Sem az áttanító pedagógusnak, sem a tantestületi közösség(ek)nek nem ideális ez a rendszer. Az áttanító kollégák nem terhelhetık úgy a napi ügyelettel, a fogadóórákkal, a szabadidıs programokkal, mint a telephelyen dolgozó kollégái, de a törvény szerinti szakos ellátottság biztosításának nincs más módja, nincs jobb megoldás. Lehetıség szerint továbbra is csak a legszükségesebb esetekben választja ezt a tantestület. Az áttanítás azonban kínálja a szakmai munkaközösségek kooperációjának gondolatát a szakmaiság megerısítése érdekében. Mivel a munkaközösségek számának a telephelyenkénti radikális csökkentésével a munkaközösség-vezetıi tevékenység adminisztratív irányba tolódott el. A telephelyek között közösen szervezve szakmailag több segítséget kaphatnának egymástól, adhatnának egymásnak. A Bányász Mővelıdési Otthonban 2 fı népmővelı dolgozik a megfelelı szakirányú felsıfokú végzettséggel, egyikük az intézményegység vezetıje. Ez a létszámmérleg azt tükrözi, hogy a Mővelıdési Otthon 2 fıs szakapparátusával mőködeti, koordinálja egész éven át a város fiókkönyvtárával összhangban a hivatásos és amatır mővészeti, alkotó együttesek, közösségek, civil közösségek, társadalmi és szakmai szervezetek tevékenységeit, bemutatkozásait NEM PEDAGÓGUS DOLGOZÓK Az iskolákban 2005-ben a takarítandó területek megnövelésével csökkent a kisegítı dolgozók, illetve a székhely kivételével a gazdasági ügyintézıi, adminisztratív dolgozók létszáma ben a GESZ létrehozásával ez jelentısen tovább csökkent, jelenleg összesen 4 fı, a feladatokhoz mérten ez radikális és aránytalan. Egy bı félév tapasztalatával a hátunk mögött bátran kijelenthetı, hogy az intézményekben maradt feladat felelısen, a megszokott és elvárt minıségben nem végezhetı el. Szeretnék bizakodó lenni, hogy a most felmért feladatfinanszí- 8

9 rozási rendszer tervezett bevezetése lehetıséget ad a feladatok mennyiségi ellátásán túl a minıségi munkavégzésre is. A Bányász Mővelıdi Otthonnak is merıben új a jelenlegi helyzete. A korábbi önállósághoz képest a GESZ-szel, és a többi intézménnyel együtt tanulják az új gazdasági státuszt. Ehhez 0,5 ügyintézı áll rendelkezésükre TANULÓK, VENDÉGEK, LÁTOGATÓ KÖZÖNSÉG Tanulólétszám tekintetében a második legnagyobb intézményt hozta létre a város a Kertvárosi ÁMK megalapításával. Tanulólétszámunk a 2009/10-es félévi statisztika szerint: 873 fı az alábbi megoszlás szerint. Tényleges tanulólétszám telephelyenként Bolyai J.Á.I. Kölcsey F.Á.I. Kırösi Cs.S.Á.I. 387 Diákjaink nemcsak a lakókörzetbıl, hanem az egész városból érkeznek hozzánk. A Bolyaiba az emelt szintő matematikaoktatás, a Kölcseybe a mővészeti-zenei, a Kırösibe az integrált képzés miatt. A fenti felsorolás is arról tanúskodik, hogy a gyerekek között ugyanúgy jelen van az országos tanulmányi versenyeken is kimagasló eredményeket elérı tehetséges, valamint a sajátos nevelési igényő integráltan, vagy a súlyos magatartászavarral küzdı magántanuló is. Számított létszámainkat a telephelyek szerint az alábbi grafikon szemlélteti. 9

10 Tényleges és számított tanulói létszámadatok Bolyai Kölcsey Kırösi Tényleges létszám Számított létszám Hasonlóan eltérı képet mutat a hátrányos helyzető és a halmozottan hátrányos helyzető tanulók (a fogalmak alatt a közoktatási törvény szerinti terminológiákat értve) aránya, ami szemléletesen a következı: Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető tanulók létszámadatai Bolyai Kölcsey Kırösi 34 Tanulólétszám Hátrányos helyzető tanulók Halmozottan hátrányos helyzető tanulók A város a beiskolázási körzetek évrıl évre történı felülvizsgálatával eleget tesz a törvényi kötelezettségének, de ezzel az adminisztratív lépéssel rendezni kívánt arány a szabad iskolaválasztással azon nyomban meg is hiúsul. A körzethatárok sorsolással történı szigorítása sem vált be. A Bányász Mővelıdési Otthon kihasználtságát látogatottsága jelzi. A heti rendszerességgel dolgozó 10 közösség, a 6 bejegyzett civil szervezet mőködésén túl kiállítások, mozimősorok, filmvetítések, országos, megyei csapatbajnoki sakk- 10

11 mérkızések és nem utolsósorban a Bányász Udvar érdeklıdıi töltik meg az otthont NEVELİ-OKTATÓMUNKA, KÖZMŐVELİDÉS Intézményünk nevelı-oktatómunkájának alapdokumentuma a Pedagógiai Mővelıdési program helyi tanterve. Az iskolákban a Nemzeti Alaptanterv és a Kerettanterv adta mozgástéren belül is eltérıen fogalmazódott meg a követelmények elsajátításához vezetı út: - más tantárgyi szerkezetek, - másként beépült modulrendszerek, - más óraszámok, - más tankönyv- és eszközrendszer. A telephelyi sajátosságok megtartása, erısítése a feladat a jövıben is. A pedagógia program, mint stratégiai dokumentum az elmúlt években a törvényi változásoknak megfelelve folyamatos módosítások elszenvedıje volt: - Lényeges tartalmi változást jelentettek a nem szakrendszerő oktatás bevezetésével kapcsolatos módosítások. E téren valamennyi telephelyen hasonló elvek mentén nem külön tantárgyként fogalmazódott meg, hanem a tantárgyi órákban kap helyet az alapkészségek fejlesztése. Ezt pedagógusaink ideális képzettségspektruma teszi lehetıvé. - A HEFOP pályázat következtében a SNI tanulók tantervének adaptálására került sor a Kırösiben. - Valamennyi telephelyen a kompetenciaterületek fejlesztésével kapcsolatos feladataink fogalmazódtak meg a nyertes TÁMOP pályázat megvalósulása során. A pályázat tartalmi elemeiben sok a közös, de természetesen ugyanúgy kiérzıdik az elképzelések helyi sajátossága is. 11

12 TÁMOP A kompetenciaalapú oktatás bevezetése Tatabánya iskoláiban pályázat tartalmi elemei, és azok szervezeti keretei a Kertváros ÁMK telephelyein: TÁMOP elem Kompetencia alapú programcsomagok adaptációja Pályázat kötelezı elemei Módszertani innováció Témahét Mőveltségterület tantárgyi bontás nélkül Tantárgytömbösített oktatás Moduláris oktatás Saját innováció: Óvoda és iskola átmenet Mővészetek 6. a: angol, tört., honism.; 5. a: matematika, mővészetek; 5.a-6.a: inform. Egészséges életmód Számítástechnika tábor Család és iskola: kult.pr. és egészség és körny.védelem Erdei iskola Egészségnevelési hét Magyar nyelv és irodalom 5-6. évf.: német, természetismeret, technika Környezettudatos nevelés Múzeumped.program: Gergely-járás Gyermeknap Környezettudatos nevelés Telephely Bolyai János Ált. Isk. Kölcsey Ferenc Ált. Isk. Kırösi Csoma S. Ált. Isk. Szövegértés szövegalkotás 3.a, 4.b 1.c, 2.c, 5.c 2.d, 1.d Matematika 1.a, 2.a, 5.a 4.d, 6.c 2.d, 3.d Idegen nyelv 6.a 4.c, 4.d IKT 2.e Háromhetes projekt Családbarát iskola 50. évforduló Egészség és környezetvédelem Névadónk: Kırösi Csoma Sándor Mővészetek 4.e (rajz, ének, tánc és dráma) 5. évf.: történelem, angol 5-6. évf.: biológia, rajz Tánc (1.d) Jó gyakorlat átvétele: a Sullinova honlapján meghirdetett, iskolák által kipróbált követendı példák átvétele. Óvodából az iskolába az átmenet segítése Mozdulj! Család, iskola közös programja Erdei iskola (2.e) 12

13 A TÁMOP projekt megvalósulásával szembeni elvárásunk, hogy tanítványnak, tanárnak sikerélményt nyújtó motiváció legyen, amit nemcsak a kötelezettség, hanem a valós igény tart majd fenn a kedvet szegı túlzott adminisztrációs terhektıl mentesen. Az elızıekben a pedagógiai program említett változtatásai azt követelik a leendı vezetıtıl, hogy a jövıben állandóságért, biztonságért álljon ki. Ez azonban nem megmerevedett pedagógiai gyakorlatokat, hanem értékrendbeli állandóságot jelent. Ma az iskola nevelı-oktató munkájával szembeni elvárás (a kompetencia alapú oktatás is ezt segíti), hogy ne pusztán információkat közvetítsen és kérjen számon, hanem hogy olyan tudást közvetítsen, amelyben a megszerzett ismereteket alkalmazni is képes a diák. Célja szerint ezt a képességet méri 4., 6. és 8. évfolyam végén az országos kompetenciamérés. Annak eredményei azonban csak a hozzáadott érték mutatóval együtt hitelesek. Az elmúlt években a fenntartói elvárásoknak megfelelve intézkedési tervek készültek az eredmények javítására. Terveink szerint a TÁMOP pályázat is segítségünkre lesz ebben. A Bányász Mővelıdési Otthont alapfeladatainak ellátása közben kettıs elv vezérli: - A hagyományok ápolása: = magyar népdalos, népzenei, néptáncos, népi kézmőves, továbbá a nemzetiségi népdalos és népzenei hagyományırzés, = bányászhagyományok ápolása - A közösségek megtartása: = teret biztosítani a hivatásos és amatır mővészeti alkotó együtteseknek, közösségeknek, civil közösségeknek, társadalmi és szakmai szervezeteknek. 13

14 1.5. TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG, SZABADIDİ NAPKÖZI, TANULÓSZOBA: A közoktatási törvény tanórán kívüli tevékenységi körbe sorolja a napközis és tanulószobai ellátást, melyeknek rangja van az iskolákban. Az igények szinte folyamatosan nınek, hiszen a dolgozó szülık biztonságban tudják a gyerekeket, akik a tanulásban a pedagógustól segítséget kapnak. Sajnos arra is van példa, hogy a szülı hárítva minden felelısséget, csak az iskolától várja a gyermeke kötelességeinek teljesítését. Jó gyakorlat a Bolyaiban a napközis nevelık kötelezı tanórai látogatása, az osztálytanító felzárkóztató tevékenységének segítése. Javaslom e gyakorlat bevezetését a többi telephelyen is Napközis és tanulószobás létszámadatok Bolyai Kölcsey Kırösi Napközis 1-4. Tanulószobás % Napközis és tanulószobas tanulók aránya 60% 50% 40% 18% 23% 20% Tanulószobás % Napközis % 10% 37% 39% 34% 0% Bolyai Kölcsey Kırösi 14

15 A napközi és a tanulószoba a gyerekek, családok számára nemcsak a tanulást segítı, támogató tevékenysége miatt népszerő, hanem a színes, gazdag szabadidıs programkínálata miatt is FELZÁRKÓZTATÁS, SZAKKÖR, SPORTKÖR: A rendelkezésünkre álló szőkös kereteket szakkorrepetálásokra maximálisan kihasználjuk. A HH és a HHH tanulók arányszámai miatt a Kölcsey és a Kırösi telephelyeken az integrációs felkészítı normatíva igénylésének lehetısége vetıdik fel. A feltételek megléte esetén élni tervezek a lehetıséggel. A kiegészítı pótlék miatt ösztönzı a pedagógusoknak is. A szakköröket, mint a tehetséggondozás színtereit tartjuk fontosnak, de kiemelt szerepet töltenek be a rendszerességük miatt a hobby, a kedvenc tevékenység kialakulásában, gyakorlásában is. A nem tantárgyi jellegő szakkörök jelentıségét az is növeli, hogy a tanulásban kevéssé sikeres tanulók megtalálják azt a tevékenységet, ahol sikerélményhez juthatnak, amely területen képességeiket kibontakoztathatják. Hasonló szerepet szánok a sportköröknek is. Sportolás közben fejleszthetık olyan tulajdonságok is, amelyek hasznára válhatnak a tanulónak a tanulmányi munkája során is. Késıbb, kamaszkorban a fölösleges energia, feszültség levezetését is segíti, önuralom gyakorlására serkent, gátja lehet a kamaszok személyiségét sokszor rossz irányba fordító befelé fordulásának, depresszió kialakulásának: jó közösségkapaszkodó. A lakótelepi környezetben az egészséges fejlıdés érdekében felértékelıdik a mozgás fontossága DIÁKÖNKORMÁNYZAT, SZABADIDİ: Az intézményi diákönkormányzat telephelyenként pedagógus támogatásával mőködik. A diákönkormányzat szervezetei az iskolai demokratikus fórumok színterei. Tevékenységével segítségére van az iskolavezetésnek - a házirend szabályainak megalkotásában, betartásában, - az iskolai hagyományok ápolásában, - az iskola rendjének védelme, tisztaságának, eszközeinek megóvása érdekében. 15

16 A szabadidıs programok szervezésének koordinálásával, a pillanatnyi tartalmas idıtöltés mellett preventív szerepet is betölt. Miközben programot kínál a gyerekeknek, megtanítja az életüket is szervezni, tartalmas idıtöltést keresni. Az iskolai hagyományos programok erısítik a telephelyek önállóságát, ugyanakkor lehetıséget kínálnak az intézményi szintő együttmőködésre is. 16

17 Iskolai hagyományok, programok, DÖK rendezvények: Programok Telephely Bolyai János Ált. Isk. Kölcsey Ferenc Ált. Isk. Kırösi Csoma Sándor Ált. Isk. Névadónk: A szeretet jegyében: Egészséges életmód, környezetvédelem: DÖK, Szülıi közösség szervezésében: Kölcsey megyei anyanyelvi és irodalmi Elsısök avatása Bolyai matematikaverseny feladatmegoldó verseny Házi tanulmányi versenyek Bolyai emlékmősor Magyar Kultúra Napja Meghirdetett versenyek: Kazinczy 3-4; Bolyai Tanulmányi Napok Megyei német mesemondó verseny népdaléneklési; Eu vetélkedı Kırösi Bolyai Díj Kölcsey Díj Kırösi Kupa foci hét Bolyai Dicsıségtáblára felkerülés Megyei rajz-és mőalkotás elemzı verseny Kırösi Gála Számítástechnika tábor Nyílt napok Kırösi-díj; Kırösi-érem Nyitott kapuk Iskolanyitogató Nyílt napok Kölcsey Kupa - foci Negyedikesek búcsúztatója Föld Napja Népmese világnapi mesedélután Állatok világnapja Barátaink az állatok világnapi program Ilyenek vagyunk mi ajándékmősor Fenyıünnep-elsısök avatása Télapóvárás Idısek Napja Karácsonyi játszóház Karácsonyi vásár szeretetpontért Andrea Kupa Gergely-járás Fenyıünnep Fenyıünnep Pedagógus nap Húsvéti és/vagy anyák napi versíró, versmondó Ballagás verseny İszi túra Erdei Iskola Egészségnevelési Hét Egészségvédelmi nap, ~ hónap Sí-tábor Erdei iskola Energiaır és védnökség Iskolaudvar és környékének védnöksége Szıce kézmőves tábor Kihívás napi sportprogramok Egészségvédelmi hónap Iskolaudvar és környékének védnöksége Erdei iskola Luca napi játékos sorverseny Nyári vízi tábor Tiszta, rendes osztály verseny Kertvárosi napok Teremdíszítési verseny évszakok Farsangi bál Farsangi bál İszi-tavaszi papírgyőjtés Gyereknap Gyereknap Hétvégi kirándulások családi program Szülık-nevelık bálja Szülık-nevelık bálja Farsangi mulatságok Hulladékgyőjtés Tök buli Gyereknapi játék-kavalkád Hulladékgyőjtés Pedagógusok köszöntése 17

18 1.6. MINİSÉGBIZTOSÍTÁS Az iskola telephelyein kidolgozott minıségbiztosítási rendszer a tanulók munkájának mérésére, értékelésére, a pedagógusok munkájának értékelésére, valamint a partneri elégedettség felmérésére terjed ki. A minıségbiztosítási team vezetıi részt vesznek a belsı ellenırzési feladatok ellátásában is. Ez egy újabb terület, ahol lehetıség kínálkozik a jó együttmőködés kialakítására, az összetartozás erısítésére KAPCSOLATRENDSZER Az intézmény mőködési alapfeltétele, hogy kapcsolatokat építsen ki, tartson fenn intézményen belül és kívül egyaránt. A négy telephely együttmőködése minden eddiginél fontosabbá vált. Elsıként ezt kell kiemelni, folytatva a megkezdett munkát. Az intézményen belüli kapcsolatok alapja a mindennapok nevelı-oktató munkája, amelyben szoros együttmőködés kell hogy kialakuljon a szülıkkel. Ennek hagyományos formái: családlátogatás, szülıi értekezletek, fogadóórák, amelyek az információk rendszeres, személyes átadására hivatottak. Ezeken kívül mindenhol megvan a lehetıség, hogy a halasztást nem tőrı, rendkívüli esetekben, elıre egyeztetett idıpontban is találkozzunk a szülıkkel. Természetesen a megfelelı fórumok mőködtetése Szülıi Szervezet, Iskolaszék képviseleti szinten van jelen az iskola életében, részese a munka szervezésének, az iskolai dokumentumok véleményezésének. E területen még nyitott a kérdés, hogy a szervezeti változás milyen jogszerőéletszerő megoldást követel. Kidolgozását elsı feladataim egyikének tekintem. Partneri kapcsolatrendszerünk másik iránya a fenntartó. A helyi önkormányzati képviselık jó szándékú tenni akarással támogatták a kertvárosi intézményeket, képviselték érdekeinket a város irányító testületében. A szakirodákkal Oktatási és Közmővelıdési Iroda, Beruházási és Felújítási Iroda, Pénzügyi Iroda, Gyámügyi és Szociális csoport kialakult napi munkakapcsolatot a korrekt segítségadás jellemezte. A város oktatási intézményeivel fontos a jó partneri kapcsolat megtartása. A gondok, problémák közös értelmezése, a megoldások azonos elvek mentén történı keresése, egymás munkájának megbecsülése kell, hogy vezérelje a jövıben is az együttmőködést. 18

19 Az Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal, Szakértıi Bizottságokkal való kapcsolattartást a gyerekek vizsgálat iránti szükségletei kötelezettségei helyezik elıtérbe. Mindenképpen ki fogok állni azért, hogy nagyobb bizalommal fogadják a pedagógusok véleményét. Ne a szülı döntése, hanem a vizsgált diák, illetve az ıt befogadó közösség érdeke legyen a meghatározó, azt tartsák szem elıtt, azért álljanak ki. Az ESZI Családsegítı Szolgálat és Megyei Módszertani Gyermekjóléti Központja a mindennapi iskolába járáshoz a gyerekek családban történı ellátási feltételeihez nyújt segítséget az iskolának. Az intézményi védını esetünkben optimálisan mindhárom telephelyen azonos személy napi tevékenységével segíti az iskolák egészségneveléssel kapcsolatos céljainak elérését. A Kırösi iskola 2003-tól a Nemzeti Tankönyvkiadó referenciaiskolájaként továbbképzéseknek, tankönyvbemutatóknak adott helyet. 2. VEZETİI PROGRAM 2.1. MOTIVÁCIÓ, CÉLMEGHATÁROZÁS A pályázat beadására 14 éves igazgatói és 6 éves igazgatóhelyettesi múltam bátorított fel, hiszen a Kertvárosi ÁMK telephelyeivel hosszú éveken át dolgoztunk együtt partnerként, vendégként. Vezetıi programom meghatározó motívuma megırizve megújulni. Arra kívánom a hangsúlyt helyezni, hogy ırizzük meg, erısítsük a telephelyek sajátosságait, jó hagyományait hiszen az egyéves intézmény valójában több mint 50 éves. A visszatekintés az elmúlt évekre az intézmény reális jövıképének felvázolását, célok kitőzését szolgálja. Kertvárosnak fontos, hogy a jelenlegi struktúrában tartsa fenn az összevont intézményt! Kertváros gazdaság-földrajzilag szinte különálló része a városnak, arra kell törekedni, hogy itt helyben biztosítsuk a szolgáltatások teljes skáláját, amire eddigi tevékenységünk megbízható alapot teremt. Az összevonásból fakadó együttmőködés egyik elınye lehet, hogy fokozatosan erısítsük egymást. Találjuk meg a közös feladatok megoldásában az együttmőködés további lehetıségeit. 19

20 Közös jövınk meghatározója a közoktatás és a közmővelıdés párhuzamossága az állandóságra és biztonságra való határozott törekvéssel, amelyre nagy szükségünk van a kiegyensúlyozott munkavégzéshez. A közmővelıdés és az iskolai együttmőködés lehetıségei: - A Bányász Mővelıdési Otthon a szabadidıs programok szervezésével, lebonyolításával tud segíteni az iskoláknak. - Az iskolák a programválaszték összeállításában, ezzel a látogatottságban erısíthetik a Mővelıdési Otthon munkáját. - Színházterme az összintézményi rendezvényeket a helyszín biztosításával tudja segíteni. Az iskolák telephelyei közötti együttmőködés lehetıségei: - Az iskolák tanulva a TÁMOP terminológiákat a Jó gyakorlatokat vegyék adják át egymásnak. - Mőködjenek együtt a szabadidıs programok, saját szervezéső táborok megvalósításában: - A munkaközösségek együttmőködésének kialakításával. - A minıségbiztosítási rendszer intézményi szintő közelítésével NEVELİ-OKTATÓMUNKA, KÖZMŐVELİDÉS FELTÉTELEINEK MEGTREMTÉSE SZEMÉLYI FELTÉTELEK A TANTESTÜLET, KÖZMŐVELİDÉSI DOLGOZÓK Az intézmény pedagógusközösségével kapcsolatban megfogalmazott céljaim: - Pedagógusi rátermettség, alkalmasság elismerése, fokozott megbecsülése. - Megfelelı szakképesítés elıtérbe helyezése a tantárgyfelosztásnál, létszám leépítésnél, bıvítésnél. - Folyamatos képzés, önképzés lehetıségének megteremtése. - Változó összetétel nemek és kor szerint. Az iskola három pillére közül meghatározó a pedagógus. Elvárásaim ezért: 20

21 - Mint egyéntıl: Példamutató személyiség; minta kulturált viselkedésében, külsıségeiben; képviselve a programjainkban a meghatározott értékrendet, amit tanítványaitól is elvár. - Mint a tantestületi közösség tagjától: Szakmaiságát, tudását kiegészíti, gyarapítja a közösségi együttmőködés; a közösségben a pályán eltöltött tanítási idı tapasztalata; a gyermeki személyiség elfogadásának képessége. A közösség tagjai erısítsék egymást ıszinte, hiteles kommunikációval, alkotó vitakészséggel, vitakultúrával, egymás iránti nyitottsággal, toleranciával, egészséges önmérséklettel egymás munkájának tiszteletével, miközben saját szakmai kompetenciája nem csorbul. Intézményi és telephelyi szinten azért fontos az alkotó, jó munkahelyi légkör, mert a tantestület az a kezdeményezı közösség, amely az együttmőködés formáit felismerve irányítja, valósítja meg a közös tevékenységeket. Ebbe kapcsolódhat be az ÁMK mővelıdési tagintézménye közmővelıdési képviselıjével, így erısítve az intézményegységek illetve az intézmény és a lakosság közti kapcsolatát NEM PEDAGÓGUS DOLGOZÓK: A pedagógiai munkát közvetlenül segítı alkalmazottakkal kapcsolatos elképzelés nem fér bele egy vezetıi ciklusba, hiszen komoly elvárásokat támaszt az oktatási rendszerrel szemben. Minıségi munkát csak minıségi feltételekkel lehet végezni, ezért célkitőzésünket leginkább a fenntartó felé fogalmazva meg: - A mai konfliktusokkal terhelt légkörben az iskola optimális mőködéséhez soha nem kívánt mértékben szükség van állandó iskolapszichológusra, aki folyamatosan azonnali és szakszerő ellátást tud biztosítani a súlyos beilleszkedési zavarokkal küzdı tanulóknak ugyanakkor a pedagógusoknak is olyan támasza lehet, hogy az az integráló közösséget erısíteni tudja. - Ugyanilyen nagy szükség van a gyermek- és ifjúságvédelmi felelısökre legalább az eddigi arányokat megtartva. 21

22 - A sikeres és eredményes integráció feltétele a megfelelı asszisztencia, a kéttanáros modell elterjesztése. Ebben a mondatban több igény fogalmazódik meg, mint elsı hallásra gondolnánk, hiszen az eddigi kiscsoportos fejlesztı órák a különbözı évfolyamokon tanuló gyerekekre együttesen vonatkoztak. Az osztályszinten zajló órákat azonban nem lehet ebbıl az órakeretbıl megoldani. Több órát, több pedagógust igényel az integráció színvonalas megvalósítása. Az iskolák gazdasági átszervezése, GESZ létrehozása, a jelenlegi adminisztrációs létszám nem tudja a rendszert megfelelı szinten kiszolgálni: - Egyrészt az informatikai szoftverek nem tartottak lépést a szakmai átszervezéssel. - Másrészt vannak a gazdálkodási rendszernek olyan elıírásai, amelyeket nem lehet informatikai eszközökkel helyettesíteni. - Harmadrészt az informatikai eszközök megfelelı, biztonságos karbantartását nem szabad a véletlenre bízni, kell az iskolákba rendszergazda! Most, az új struktúra szerint 1 fı 4 telephelyet látna el! Kell ennyit áldozni, egyrészt a tanulók jobb munkafeltételeinek megteremtéséhez (egyre gyarapodó informatikai eszköztár), másrészt az iskolai sok bizalmas információt tartalmazó adattömeg biztonságos kezeléséhez, védelméhez (KIR, IMI, MAGISZTER, KETEX). Az intézményben a kisegítı dolgozókkal a 2005-ös átszervezést követıen a feladat még megfelelı színvonalon ellátható TÁRGYI FELTÉTELEK Az épületek felújítási karbantartási igényeit évrıl évre jelezzük a Beruházási és Felújítási Irodának. Igényeink nem túlzóak, valós szükségleteket tartalmaznak: Az intézmény telephelyei az elızı idıszak normatíváinak, pályázatainak köszönhetıen rendelkezik a kötelezı eszközjegyzék szerinti minimális felszereléssel. A következı idıszak legfontosabb feladata: - az állagmegóvás, 22

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA Tatabánya, 2012. július Mózes Gáborné pályázó TARTALOMJEGYZÉK 1. Szakmai elemzésre épülő fejlesztési elképzelések... 3 1.1 Az intézmény alapítása...

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása

Részletesebben

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM 4 1. Helyzetelemzés 5 1.1.

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA MOTTÓ A pedagóguspályánk szépsége abban rejlik,

Részletesebben

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március Pedagógiai program Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március 1 Tartalom Nevelési program... 4 Törvényi háttér... 5 Küldetésnyilatkozat... 6 Az intézmény mőködésére,

Részletesebben

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a.

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. (Zsid. 13,8) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A pedagógiai programot az iskola diákönkormányzata. napján tartott ülésén véleményezte,

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása...5.. Az intézmény

Részletesebben

Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program. 2013. szeptember 1.

Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program. 2013. szeptember 1. Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kollégium - Pedagógiai Program 2013. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 4 1. JOGI ALAPOK 4 2. TÁRSADALMI KÖRNYEZET 4 II. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2009 TARTALOM 1. AZ ISKOLA ADATAI... 1 2. AZ ISKOLÁBAN ELLÁTOTT OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPFELADATOK... 3 3. NEVELÉSI PROGRAM... 4 3.1 ALAPELVEK,

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAM

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAM KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAM A Pestújhelyi Általános Iskola részére Készült: 2007. december 10. Módosítva: 2011. november 24. 1 Bevezetés Az Egyenlı Bánásmódról és az Esélyegyenlıség

Részletesebben

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása... 4 1. 1. Jövıképünk... 4 1. 2. Küldetésnyilatkozatunk... 5 1. 3. Az iskola története... 6 1. 4. Az intézmény alaptevékenysége... 7 1. 5.

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETİ... 3 1. 1. Kedves Olvasó!... 3 1. 2. Rövid iskolatörténet... 3 1. 3. Intézményünk fı tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 3 1. 3. 1. Alapvetı szakfeladataink:...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A AGÁRD, 2008. Tartalom I. Iskolánk bemutatása...1 I. 1. Bevezetı...1

Részletesebben

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA Pedagógiai program Nevelési program 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka világnézeti és pedagógiai alapelvei: Iskolánk neve, a kis tigris azokra a keleti országokra

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA készítette: Dr. Takácsné Baranyai Etelka Igazgató 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1 Bevezetı 1.2 A pedagógiai program célja,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008.

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008. Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye Nevelési program 2008. Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 1 1. Bevezető... 1 1.1. A tagintézmények

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Pedagógiai programja Gyır 2008 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2. Beköszöntı.5.

Részletesebben