GONDOLATOK A BOROK JÖVEDÉKI ADÓ SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GONDOLATOK A BOROK JÖVEDÉKI ADÓ SZABÁLYOZÁSÁRÓL"

Átírás

1 DR. MIHÁLYI PETRA GONDOLATOK A BOROK JÖVEDÉKI ADÓ SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ EURÓPAI UNIÓBAN Bevezető gondolatok A jövedéki adó az adójog egyik részterülete, egy különleges darabja, melyet már évtizedek óta alakítanak közösségi és tagállami szabályok. A közösségi előírásokra azért volt szükség, hogy minden tagállam pontosan ugyanazokra a termékekre alkalmazza a kialakított közös szabályokat. Ezeket irányelvek formájában bocsátották ki. A tagállamoknak a jogharmonizáció szellemében a jogszabályaik kialakításakor ezeket az előírásokat figyelembe kellett venniük. Ez a harmonizációs folyamat összefügg az európai integráció alakulásával, hiszen a vámhatárok lebontásával tudták kialakítani a közös jövedéki elveket. A jövedéki adózás fontosságát az adja, hogy valamely termékeket különös védelem alá helyezve emeli ki a többi közül. E termékek közé tartozik a bor is. Azért választottam témámul a jövedéki adóra vonatkozó közösségi együttműködést, mert talán nem tartozik a legszélesebb körben ismert adótípusok közé, jelentősége azonban vitathatatlan tekintve, hogy hazánk államháztartási bevételeinek jelentős részét képezi (kb. 10 %-át). A közösségi szabályozás pedig lényegében alapját képezi a tagállamok szabályozásának. A termékek közül pedig azért a borra esett a választásom, mert Magyarország a borainak köszönhetően világszerte elismert lett, és mivel én magam is fogyasztója vagyok, érdekelt, hogy mégis milyen előírások vonatkoznak ezen termékre. Publikációmban főként az Európai Uniós szabályozásról írok, de összevetem a magyar szabályokkal, hiszen Magyarország is az Európai Unió tagja, és példaként szolgál arra, hogy a közösség által kialakított elvek hogyan érvényesülnek egy tagállam jogszabályaiban. Rávilágítok, hogy melyek azok a területek, ahol a tagállam önálló szabályozási hatáskörrel rendelkezik. Témámat jogesetekkel színesítem, melyek gyakorlati szempontból közelítenek az egyes problémás területekhez. I. évf. nappali tagozatos doktorandusz, ME ÁJK, Pénzügyi Jogi Tanszék, Témavezető: Dr. Nagy Zoltán PhD egyetemi docens

2 292 MIHÁLYI PETRA Két fejezetben tárgyalom a témát. Az első fejezetben magáról a közösségi szabályozásról írok, részletezem az alapelvek előírásait és a magyar jövedéki szabályokat bevezetően általános szabályokkal, majd a borra vonatkozó konkrét szabályokkal. A második fejezetben a tagállamok közötti kereskedelmet elősegítő jogintézményeket mutatok be, ezen belül az adóraktári-rendszert és a termékkísérő okmányokat, továbbá a jövedéki ellenőrzés témakörét érintem, amely lényegében megteremtette a tagállamok közötti szorosabb együttműködést. I. A jövedéki adó közösségi szintű szabályozása Történetileg a jövedéki adók az adóztatás egyik legkorábban jelentkező formáját képviselik, melynek oka részben a viszonylag egyszerű adómegállapítási és adóbeszedési módban kereshető. Számos országban szorosan összefüggtek a vámokkal, hiszen egyes fontos jövedéki adókat elsősorban az importtermékekre vetettek ki. A közelmúlt jellemző tendenciája azonban az alkalmazott jövedéki adók csökkenése, ami elsősorban a forgalmi adók széles körű elterjedésének köszönhető. A jövedéki adóztatás jelentősége így csökkent, bár ez az adónem továbbra is az államháztartás költségvetésének egyik jelentős bevételi forrása maradt. Az Európai Közösségben a magas jövedéki adómérték az adott termék értékesítési lehetőségeit, így importját is korlátozta. Az egymással helyettesíthető termékek adóztatásában megnyilvánuló különbségek (például adómérték, adómegállapítási mód) a termékek közötti verseny feltételeinek torzulásához vezetett. A közös, később belső piacon a termékek széles körére alkalmazott jövedéki adó akadályozta a piac megfelelő működését A közösségi jövedéki adóharmonizáció megvalósításának folyamata Az Európai Unióban a fő cél egy egységes (belső) piac létrehozása, mely egy olyan belső határok nélküli térséget jelent, melyen belül megvalósul mind a négy alapszabadság, vagyis a személyek, a szolgáltatások, a tőke, az áruk szabad mozgása. Vannak azonban olyan területek, melyek akadályozhatják az alapszabadságok érvényesülését, így például az adójogi szabályok sokrétűsége, melyek egymáshoz történő közelítése politikailag és gazdaságilag is igen érzékeny terület, hiszen az adóztatási fenségjogot egyetlen állam sem szívesen engedi ki a kezéből. Ezen 1 ŐRY Tamás (szerk.), Az Európai Unió adójoga, Osiris Kiadó, Budapest, 2003, 251.

3 GONDOLATOK A BOROK JÖVEDÉKI ADÓ SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ EU-BAN 293 joggyakorlási igény különösképpen tetten érhető a jövedéki adónál, hiszen ez azon bevételek közé tartozik, amely megmarad a tagállamok kezében. Éppen ennek köszönhetően a mai napig vannak eltérések az egyes nemzeti adójogszabályok (forgalmi, jövedéki adók vannak a legnagyobb korlátozó hatással az áru, a szolgáltatás mozgására) és az egyes nemzeti adójogi szabályozási rendszerek között. A fent említett akadályok pedig hátráltathatják, akadályozhatják a közös piac hatékony működését. Ennek érdekében kiemelt feladat volt a Közösségen belüli adóharmonizáció vagy legalábbis a tagállamok adószabályainak koordinációja. 2 Már az Európai Unió alapszerződései (mint az Unió egységes jogforrásai) rögzítették a közösségi adóharmonizáció főbb elemeit: a hátrányos adóügyi megkülönböztetés tilalmát, valamint a közös piac zavartalan működése érdekében a közvetett adók (forgalmi adók, jövedéki adók) közösségi szintű harmonizációjának kötelezettségét és a jogközelítés megvalósítását segítő tanácsi, valamint bizottsági felhatalmazást. 3 A Római Szerződések (továbbiakban: RSZ) 93. (99.) Cikke szolgál a forgalmi adók, a jövedéki adók és a közvetett adók egyéb típusainak harmonizálására, illetőleg a 94. (100.) Cikk felhatalmazza a Tanácsot, hogy irányelveket bocsásson ki az adózással kapcsolatos jogszabályok közelítésére. A harmonizáció lehetőségén túlmenően, a közvetett adózás tekintetében a nemzeti adópolitikáknak két szigorú feltételnek kell megfelelniük. Mindenekelőtt, bármely nemzeti adónak összhangban kell lennie a közösségi jogszabályokkal, pontosabban a RSZ 90. (95.) és 91. (96.) Cikkeiben lefektetett elvekkel. Másodsorban pedig, a tagállamok nem vezethetnek be más, az áfától eltérő jellegű forgalmi adót, kivéve a szerencsejátékokra, biztosítási szerződésekre vonatkozó adókat, továbbá olyan jövedéki és más adókat, illetékeket, amelyeket nem lehet forgalmi adóként jellemezni. 4 Az adóharmonizáció lehetséges taralmának és irányának meghatározása céljából a Bizottság 1960-ban három munkacsoportot állított fel, amelyek a tagállamok adórendszereinek átalakítása 2 (Letöltve: ) 3 Dr. HERICH György, Nemzetközi adózás Adózás az Európai Unióban, Penta Unió, Pécs, 2004, dr. BÁLDY Péter (szerk.), Az Európai Közösség adójoga, KJK.KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2001, 123.

4 294 MIHÁLYI PETRA szükségességét állapították meg az egységes belő piac megvalósítása érdekében. A jövedéki adóval kapcsolatban az adószerkezet és az adómértékek harmonizálásának elkerülhetetlenségére hívták fel a figyelmet. A közösségi adóharmonizációs célkitűzések megvalósítását három szakaszban tervezték ütemezni. Első lépésként a forgalmi adók rendszerének közelítése volt a cél, ezen belül a jövedéki adók szerkezetének harmonizációja. Az adóharmonizációs folyamat azonban érdemben csak 1985-ben kiadott Fehér Könyvben rögzített célok alapján gyorsult fel, amely többek között vázolta a belső piac megvalósításának pénzügyi-adóügyi akadályait, ezek megszüntetésének alapelveit és a megvalósítás végi konkrét határidejét. 5 Az európai adóharmonizáció tehát csak elég későn, 1992-ben nyert jogi formát a jövedéki adót illetően. Az ESZAK Főhatósága által megbízott Tinbergen-bizottság már vizsgált a jövedéki adók rendszerét, majd a Bizottság által felkért Neumark-bizottság jelentésében az adótényállást és különösen az adómértéket illetően a harmonizáció szükségességére mutatott rá. Az ún. Werner-jelentés közötti időszakra irányozta elő a jövedéki adók közelítését, a harmonizációs folyamat azonban megtorpant, és csak a nyolcvanas évek második felétől folytatódott a jövedéki adómértékek rugalmas közelítésével, és igazi lendületet csak az 1992-es irányelvek elfogadásával vett A közösségi szintű jövedéki szabályozás létrejötte és hatása a magyar szabályozásra A közösségi szintű jövedéki adó szabályozás 1993 januárjában lépett hatályba. Az adózás szabályozásának kialakítása terén a tagállamok tulajdonképpen szabad kezet kaptak. Azonban a közösség által meghatározott négy alapszabadságnak érvényesülnie kell a jövedéki szabályok meghatározásakor. Erre mutat rá a Bíróság a Bizottság kontra Svédország ügyben, amelyben a hazai termék védelme érdekében kivetetett alacsonyabb jövedéki adó kérdésében döntött. Svédországban az alkoholtartalmú italokat terhelő adót a térfogatszázalékban mért tényleges alkoholtartalom alapján határozzák meg. Az ügy irataiból kiderül, hogy 1995-ben, amikor Svédország csatlakozott az Európai Unióhoz, a 3,5 térfogatszázaléknál magasabb alkoholtartalmú söröket lényegében a megközelítőleg 11 térfogatszázalék 5 Dr. HERICH György: Nemzetközi adózás Adózás az Európai Unióban, Penta Unió, Pécs, 2004, SIMON István (szerk.), Pénzügyi jog II., Osiris Kiadó, Budapest, 2007, 263.

5 GONDOLATOK A BOROK JÖVEDÉKI ADÓ SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ EU-BAN 295 alkoholtartalmú borok adójával egyenértékű adó terhelte január 1- jén a svéd parlament úgy határozott, hogy csökkenti a sör jövedéki adóját. A svéd kormány ellenkérelmében szereplő állítások szerint ezt a döntést az indokolta, hogy a Svéd Királyságnak az Unióhoz való csatlakozását követően szembe kellett szállnia a Dániával folytatott határ menti sörkereskedelem megnövekedésével, amelyet a két ország adómértéke közötti különbség okozott. A Bizottság több alkalommal kétségét fejezte ki a sörre és a borra vonatkozó, az évi módosításból következő adórendszernek az EK 90. cikk második bekezdésével való összeegyeztethetőségét illetően, és nyomást fejtett ki a svéd kormányra, amely ennek következtében december 1-jei hatállyal csökkentette a bor jövedéki adóját. A Bizottság rámutatott, hogy egy átlagos alkoholtartalmú bor alkoholtartalma után kivetett jövedéki adó 20%-kal magasabb a sör jövedéki adójához képest. A Bíróság ítélete szerint az olyan nemzeti adórendszer, amely az alapvetően más tagországokból importált bort magasabb jövedéki adókkal sújtja, mint az alapvetően nemzeti terméknek számító sört, és amely a bor és a sör térfogatszázalék szerinti alkoholtartalmának adóztatásán alapul, nem eredményezi a nemzeti sör közvetett védelmét. Ez alapján nem összeegyeztethetetlen a Szerződés 95. cikkének második bekezdésével (jelenleg, módosítást követően, az EK 90. cikk második bekezdése), mivel egyfelől az ászoksör, valamint a vele versenyben álló középkategóriás bor eladási ára közötti különbség olyan mértékű, hogy e két termék adóztatása közötti eltérés nem alkalmas arra, hogy befolyásolja a fogyasztó magatartását a vizsgált ágazatban. Másfelől pedig az érintett termékek eladásaival kapcsolatosan bemutatott statisztikai adatokból sem következik, hogy valóban védőhatás áll fenn. 7 A közösség január 1-jével egységes belső piacot alakított ki, így a versenysemlegesség biztosítása érdekében szükség volt a közös adózási alapelvek rögzítésére is. Ilyen módon például a jövedéki adóra vonatkozóan több irányelv is született. Ezek meghatározták azokat a kereteket, amelyeket minden tagállamnak be kell tartania. A jövedéki adó értékének közösségi szintű egységesítésére irányuló törekvések eddig csak részben jártak sikerrel. Sommázva a főbb álláspontokat, arra a következtetésre juthatunk, hogy az északi tagállamok alapvetően a jövedéki adó kivetése mellett, a déliek viszont ellene tették le voksukat C-167/05, (Letöltve: ) 8 HARCZ Zoltán: Jövedéki adó az EU-ban, Bor és Piac, 2005/3.,

6 296 MIHÁLYI PETRA Magyarországon a második világháború előtti fogyasztási adórendszer 1945 után megszűnt, hiszen a második világháborút követően kialakult a tervutasításos rendszerben a gazdasági élet kizárólagos szereplői az állami vállalatok, szövetkezetek voltak, melyeket az állam megbízható adófizetőnek tekintett. A rendszerváltást követően a lazább ellenőrzés és szabályozás lehetőséget adott a visszaélésekre, melyek száma 1989 után nagymértékben nőtt július 1-jén lépett hatályba a magas adótartalmú, az államnak kiemelkedő adóbevételi forrást jelentő jövedéki termékek termelését, kereskedelmét szabályozó új jogi szabályozás, a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló évi LVIII. törvény. Ennek célja az volt, hogy az állami bevételek biztosítása mellett egyenlő versenyfeltételeket teremtsen a piaci szereplők között. A jövedéki termékekkel kapcsolatos adóztatási feladatokat az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, míg a forgalmazásukkal összefüggő engedélyezési, ellenőrzési teendőket a Vám- és Pénzügyőrség látta el. Az november 4-én elfogadott jövedéki adó törvény már az összes funkció ellátását a Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe utalta. 9 Ma már Nemzeti Adó- és Vámhivatal. E törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CIII. törvény. A nagy adótartalmú, jövedéki termékek után nem fogyasztási adót, hanem jövedéki adót kell fizetni, amelynek érvényesülési köre az abc (alkohol, benzin, cigaretta) termékekre terjed ki. Azóta is minden évben jelentősen változtak a részletszabályok. Fogyasztási adót az adóköteles termékek belföldi értékesítése, illetve importálása esetén kell fizetni augusztus 1-jétől került ki a fogyasztási adó hatálya alól és átkerült a jövedéki törvény hatálya alá a szőlőbor SZABÓ Zsolt (szerk.), Jövedéki alapok I. Adópolitika és az anyagi jogi szabályozás, Lónyay Menyhért szakkönyvtár, VIVA Média Holding, Budapest, 2006, (Letöltve: ) Szőlőbor: Készítési eljárás szerint a szőlőborok között megkülönböztethetünk aszúbort, amely részben aszú szőlőből készült bor; barrique bort, amely kiégetett tölgyfahordóban érlelt bor; cuvéet, amely többfajta szőlőből készült bor; egyszerű fajbort, amely egyfajta szőlőből, hagyományos eljárással készült bor; és jégbort, amely fagyott szőlőből készült bor. Szín szerint megkülönböztetünk fehér, vörösbort és rosé szőlőbort. A fehérbor fehér szőlőből készül, a halványtól a sűrűnek tetsző aranyló-méz árnyalatig. Minőségi fehérborok például a tokaji aszú vagy a rajnai. A vörösbort a vöröstől a mélybordóig terjedő árnyalatok jellemzik. Kékszőlőből készül, a must sokáig a ledarált, kipréselt szőlőszemeken marad. Minőségi vörösborok az Egri bikavér és az Ó burgundi. A rosé bort pedig a rózsaszín különböző árnyalatai jellemzik, vörös szőlőből készül úgy, hogy a mustot nem hagyják olyan sokáig állni, a ledarált szőlőn, mint a vörösbor esetében. Minőségi rosé a madeira rosé és a Dúzsi rosé.

7 GONDOLATOK A BOROK JÖVEDÉKI ADÓ SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ EU-BAN 297 Persze az Európai Unió egyes tagállamaiban másféle szabályozás is lehetséges. Romániában az uniós előírásokkal teljes mértékben harmonizált jövedéki adónak számít a sör, a bor és az elektromos energia. 12 Görögországban a boradó jogi forrása az egységes alkoholfogyasztási adó. Legfeljebb 12 fok alkoholtartalmú borok adómentesek. 13 Nagy-Britanniában alkoholtartalom szerint sorolják be a borok adójának mértékét. 14 Tehát Magyarországon már január 1-je óta létezik jövedéki törvény, mely azonban még nem vonatkozott a borra. Értelemszerűen amint a bor is a törvény hatálya alá tartozott, a rá jellemző sajátosságok figyelembe vételével ki kellett alakítani azt az önálló fejezetet is, amely a borra vonatkozik. Ehhez azonban a törvény módosítására volt szükség. 15 A módosítás hatására augusztus 1-jétől jövedéki termékké minősítették a bort. A bor jövedéki adóztatása országosan felháborodást váltott ki a legkülönfélébb foglalkozásúak körében, hiszen az ország majdnem minden lakosa valamilyen formában kapcsolatban van a szőlészettel, borászattal május 1-jén hatályba lépett az új jövedéki adótörvény, a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.). A korábbi szabályozást úgy fejlesztette tovább, hogy külön fejezetbe Cukortartalom szerint száraz, félszáraz, félédes és édes borokat különböztethetünk meg. Akkor száraz a bor, ha a cukortartalma kevesebb mint 4 g/l vagy legfeljebb 2 g/l-rel haladja meg a borkősav g/l-ben kifejezett, titrálható savtartalmat, de legfeljebb 9 g/l lehet. Félszáraz, ha a bor cukortartalma 4-12 g/l között van vagy legfeljebb 4 g/l-rel haladja meg a borkősav g/l-ben kifejezett titrálható savtartalom kétszeresét, de legfeljebb 18 g/l. Félédes, az a bor, melyben a maradék cukortartalom 12,1 és 45 gramm/liter között van. Édes pedig az a bor, amelynek literenkénti cukortartalma magasabb, mint 45 gramm, ez az érték a félédesnél 18 és 45 gramm közé esik; míg félszáraz bornál 4 és 18 gramm az érték, egy liter száraz borban pedig 4 grammnál kevesebb a cukor. 11 ILONKA Mária, Az adózás története az őskortól napjainkig, Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest, 2004, Dr. HERICH György (szerk.), Adózás Európában Kelet- Közép Európa, Penta Unió, Pécs, 2007, Dr. HERICH György, Franciaország, Görögország, Portugália adórendszere, Penta Unió, Pécs, 2004, Görögország fejezet Dr. HERICH György, Ausztria, USA, Nagy-Britannia adórendszere, Penta Unió, Pécs, 2003, Nagy-Britannia fejezet MIKULÁS Ildikó, A bor és a jövedéki adó esete, Borászati Füzetek, 1999/2. szám, SZILÁGYI Zsolt, Vélemény a bor jövedéki adózásáról, Borászati Füzetek, 2001/6., 27.

8 298 MIHÁLYI PETRA foglalta az Unión belüli jövedéki termékforgalom szabályait. 17 A jövedéki adó is a termékek forgalmához kötődő közteher, ezért az áruk szabad áramlásának elősegítése érdekében fontos szerepet kapott az uniós adóharmonizációban. A tagállamok saját jogszabállyal rendelkeznek, de közösségi szinten egységesítették a jövedéki termékek pontos körét, az adók minimálisan alkalmazandó mértékét, a lehetséges mentességek 18 eseteit, a közösségi kereskedés intézményeit. A magyar jövedéki adó törvényben foglalt célja, hogy a központi költségvetés bevételeit biztosítsa magas adótartalmú termékek szabályozásával, a versenysemlegesség érvényesítése és az adóelkerülési lehetőségek visszaszorítása, továbbá az Európai Unióval szemben fennálló jogharmonizációs kötelezettségeit érvényesítse. A törvény általános és különös részre bontható. Az általános rész minden jövedéki termékre egységesen érvényes szabályokat fogja össze. A különös rész pedig az egyes jövedéki ágak specialitásaival foglalkozik. 19 Fő szabályként a belső piacon a jövedéki adóköteles terméket abban a tagországban adóztatják, ahol felhasználják. Tehát célország (rendeltetési ország) elve érvényesül, a jövedéki adóban ez a végleges szabály. Kivételt képez ez alól a magánszemélyek utasforgalma, ekkor ugyanis az adót a beszerzés helye szerint kell megfizetni (származási ország elve). Az általános forgalmi adóhoz képest a jövedéki adók körében a harmonizáltság szintje alacsonyabb, az adómértékben nagy a szórás, nehézkes az egységesítés. 20 A jelenlegi európai jövedéki szabályozás legfontosabb elemei a következők: az általános szabályokat az ún. horizontális jövedéki irányelv 17 Dr. HERICH György, Nemzetközi adózás Adózás az Európai Unióban, Penta Unió, Pécs, 2004, /12/EGK: (Letöltve: Jövedéki adómentesség: A jövedéki termékek mentesülnek a jövedéki adó megfizetése alól, amennyiben diplomáciai vagy konzuli viszonylatban szállítják; a fogadó állam közhatóságai által ilyenként elismert nemzetközi szervezetek vagy azok tagjai számára; valamint a NATO és fegyveres erői részéről történő felhasználás esetén; valamint a nem tagállamokkal vagy nemzetközi szervezetekkel kötött megállapodás alapján, feltéve, hogy az ilyen megállapodás a hozzáadottérték-adó alóli mentesség szempontjából lehetséges vagy megengedett. A Tanács a Bizottság javaslatára hozott egyhangú döntésével feljogosíthat bármely tagállamot, hogy jövedéki adó alóli mentességet tartalmazó megállapodást kössön egy harmadik országgal vagy egy nemzetközi szervezettel. 19 GALÁNTAINÉ MÁTÉ Zsuzsanna, Adó(rendszer)tan EU-konform magyar adók, AULA Kiadó, Budapest, 2006, GALÁNTAINÉ MÁTÉ Zsuzsanna, Adó(rendszer)tan EU-konform magyar adók, AULA Kiadó, Budapest, 2006, 64.

9 GONDOLATOK A BOROK JÖVEDÉKI ADÓ SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ EU-BAN 299 (92/12/EGK) tartalmazza, míg az adótényállásokat és ezen belül az adómértékeket termékkörönként az ún. vertikális irányelvek foglalják magukba. (ásványolajok: a 92/81/EGK és 92/82/EGK, alkoholtermékek: a 92/83/EGK és 92/84/EGK, dohánytermékek: a 92/78/EGK és 92/80/EGK, valamint a 92/79/EGK irányelv). Az eljárási szabályokat a 2719/92/EGK, a 3649/92/EGK, a 3199/93/EGK, a 2559/98/EK, a 31/96/EK bizottsági rendelet, illetve a 95/60/EK irányelv foglalja össze. 21 Témám szempontjából a horizontális irányelvet (alapirányelv) és a borokra vonatkozó vertikális szabályokat helyezem előtérbe, mert az alapirányelv főként az adókivetés szabályait tartalmazza, a vertikális irányelvek pedig meghatározzák, hogy milyen jövedéki termékkört kell bornak tekinteni, illetve milyen adókulcsokat kell figyelembe venni a tagállamoknak a jövedéki adó kivetésekor A horizontális irányelv Az irányelv 3. cikk (1) bekezdése határozza meg az adóztatandó termékkört (ásványolajok, alkohol és alkoholtartalmú italok és dohánytermékek). A 3. cikk (2) bekezdése alapján a tagállamok ezekre a termékekre különleges célú közvetett adókat is kivethetnek, amennyiben azon adók megfelelnek a jövedéki adók és a hozzáadottérték-adó esetében alkalmazandó, az adóalap meghatározására, az adó kiszámítására, az adó felszámíthatóságára és ellenőrzésére vonatkozó adószabályoknak. 22 Ezzel kapcsolatban az egyik legfontosabb Bírósági döntés született. E cikkre hivatkozott többek között Franciaország is a Bizottság kontra Franciaország-ügyben. A Bizottság azzal vádolta Franciaországot, hogy önhatalmúlag fenntartja a 25%-ot meghaladó alkoholtartalmú italokra kivetett adót, amit az január 19-ei ös számú törvény 26. cikke vezetett be. Ennek a bevételeit eredetileg társadalombiztosítási célokra akarták fordítani, de ezzel nem sikerült eleget tenni az 92/12/EGK irányelv és a 92/83/EGK irányelv által megszabott kötelezettségeknek. A francia állam szerint a 3. cikk (2) bekezdésében megjelölt kivétel miatt hatályos a társadalombiztosítási járulék, mivel ez a lakosság egészségét védelmezi. Ennek elérésére a legalkalmasabb a nemzeti 21 SIMON István (szerk.), Pénzügyi jog II., Osiris Kiadó, Budapest, 2007, /12/EGK: (Letöltve: )

10 300 MIHÁLYI PETRA adókiszámítási mód, mivel ezt az adót az ital mennyiségére vetik ki, ahelyett, hogy az egységre jutó alkoholmennyiséget vennék figyelembe. Ez a 25% és 50% közötti alkoholtartalmú italok fogyasztását egyformán befolyásolja, mivel ezek a leggyakrabban eladott termékek. Ennek az adókivetési módnak a hatékonyságát a lakosság egészségére nézve bizonyítja, hogy 1980 és 1994 között az ilyen alkoholos italok fogyasztása csak 14%-kal nőtt Franciaországban, míg az azt megelőző évtizedben ez 31% volt. Az irányelv szóhasználatát és feladatait is másképpen értelmezték, fordították. A bíróság ítélete szerint a 3. cikk (2) bekezdést azért hozták, hogy a tagállamoknak a közösségi szabályozásban rögzített általános elveknek feleljenek meg. A meghatározott minimális közvetett adókon kívül más, konkrét célú közvetett adókat is kivethessenek. Ezek a célok nem lehetnek pénzügyiek. A bíróság olyan esetekben, ahol egy közösségi jogi rendelkezést többféle módon is lehet értelmezni, mindig előnyben részesíti azt az értelmezést, ami biztosítja a rendelkezés hatékonyságát. Tehát ebben az esetben a lakosság egészségének védelmét előnyben részesítette a Bíróság, mivel ez nem pénzügyi célt szolgál. A bíróság elutasította a bizottság keresetét, és utasította a Bizottságot a perköltségek viselésére. 23 A (3) bekezdés értelmében a tagállamok fenntartják a jogot arra, hogy adókat vezessenek be, vagy tartsanak fenn a fenti termékeken kívül más termékekre is, amennyiben ezen adók nem eredményeznek határátlépési formaságokat a tagállamok közötti kereskedelmében. Az 5. cikk (1) bekezdése szerint a fent felsorolt termékek jövedéki adókötelesek a Közösség területén történt előállításukkor vagy az e területre történt importálásukkor. A 6. cikk vázolja, hogy jövedéki adó megfizetésének kötelezettsége a szabadforgalomba bocsátáskor keletkezik, továbbá, hogy mit is jelent a jövedéki termékek szabadforgalomba bocsátása. Jelenti például az adófelfüggesztési eljárásból 24 való kilépést, ideértve a szabálytalan kilépést is; a termékek adófelfüggesztési eljáráson kívül történő előállítását, ideértve a szabálytalan előállítást is; és azon termékek bármilyen importálása, ideértve a szabálytalan importálást is, amelyek 23 C-434/97 (saját fordítás), (Letöltve: ) 24 (Letöltve: ) Adófelfüggesztési eljárás: Egy termék fogyasztásra bocsátása - amelyhez az adófizetési kötelezettség keletkezése kapcsolódik - akkor következik be, amikor a termék (szabályos vagy szabálytalan módon) kikerül az adófelfüggesztési eljárás alól, vagy az adókötelezettség keletkezését (előállítás, importálás) követően nem kerül adófelfüggesztési eljárás alá. Az adót ott kell meg fizetni, ahol a fogyasztásra bocsátás történt.

11 GONDOLATOK A BOROK JÖVEDÉKI ADÓ SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ EU-BAN 301 nem kerültek adófelfüggesztés 25 alá. A 7. cikk (1) bekezdése alapján egy tagállam már a szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék esetén, amelyet egy másik tagállamban kereskedelmi célból tartanak, a jövedéki adót azon tagállamban vetik ki, amelyikben ezt a terméket tartják A borra vonatkozó vertikális irányelvek Az alkoholtermékekről a 92/83/EGK, illetve a 92/84/EGK irányelv rendelkezik. Az előbbi harmonizációs szabályokat ír le a borral kapcsolatban. Először is rögzíti, hogy a tagállamok az ezen irányelvnek megfelelő jövedéki adót vetik ki a borra. Az irányelv 9. cikke értelmében a tagállamok a borra kivetett jövedéki adót a késztermék egy hektoliterére számítva határozzák meg. Az irányelv megkülönbözteti a csendes bor 27 és a habzóbor 28 fogalmát. A tagállamok a csendes bor adójának hatálya alá tartozó 25 Adófelfüggesztés: 92/12/EGK: (Letöltve: ): Olyan adózási rendszer, amelynek keretében a termékek előállítása, feldolgozása, birtokban tartása, átvétele vagy szállítása a jövedéki adó felfüggesztése mellett történik. (Letöltve: ): Ez alapján az adófelfüggesztés a terméknek adóraktárban történő előállítása, feldolgozása, tárolása alatt érvényesülhet, továbbá az adó felfüggesztés mellett végezhető szállítások esetében. Ez utóbbi az adóraktárak közötti, valamint az adóraktárból a bejegyzett vagy nem bejegyzett kereskedő részére történő szállítást jelenti. Az adófelfüggesztéssel esik továbbá egy tekintet alá a jövedéki termék közösségi vámeljárás alá helyezése, illetve vámeljárás alatt tartása az importálást (az EU területére történt belépést) követően, illetve az exportra (harmadik országba) történő kiszállításkor. Az előbbi esetek képezik az irányelv szerinti adó-felfüggesztési eljárást /12/EGK: (Letöltve: ) 27 92/83/EGK: (Letöltve: ) Csendes bor: minden, a 2204 és 2205 KN-kód alá tartozó termék, amely tényleges alkoholtartalma meghaladja az 1, 2 térfogatszázalékot, de nem haladja meg a 15 térfogatszázalékot, feltéve, hogy a végtermékben található alkohol teljes mértékben erjedésből származik. Továbbá, amely tényleges alkoholtartalma meghaladja a 15 térfogatszázalékot, de nem haladja meg a 18 térfogatszázalékot, feltéve, hogy mindennemű alkoholtartalom-növelés nélkül állították elő, és hogy a végtermékben található alkohol teljes mértékben erjedésből származik.

12 302 MIHÁLYI PETRA minden termékre azonos mértékű jövedéki adót vetnek ki. Hasonlóképpen a habzóbor adójának hatálya alá tartozó minden termékre azonos mértékű jövedéki adót vetnek ki. A csendes borokra és a habzóborokra azonos jövedéki adó mértéket is alkalmazhatnak a tagállamok. 29 A 92/84/EGK irányelv, az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adó mértékének közelítéséről, a minimumkulcsokat határozza meg. A bor esetében ez január 1-jétől a csendes borra 0 ECU, a habzóborra szintén 0 ECU a termék egy hektoliterére számítva a minimum jövedéki adó mértéke. 30 Ezzel sikerült ugyan egységesíteni a jövedéki adó minimális értékét, de a tagállamok dönthetnek úgy, hogy kivetik a jövedéki adót, amelynek értéke a borra legalább 0 euró/hektoliter. Vagyis az egyes országok saját maguk döntik el, hogy kivetik-e a jövedéki adót. A közösségi minimum felett (0 euró/hl) a tagállamok szabadon dönthetnek annak mértékéről, ezért igen szélsőségeses ingadoznak az unión belül a valós értékek. Az eltérések pedig nehezítik a kereskedelmet. A szőlőtermelő tagállamok folyamatosan követelik, hogy az adó minimális értéke közösségi szinten maradjon nulla. Eközben a bort nem termelő országok folyamatosan követelik a közösségi szinten történő pozitív adómérték megállapítását a borokra is. A termelő tagállamokban magasabb jövedéki adó bevezetése kihatással lenne a fogyasztásra és a közös borpiaci szabályozás elemeire is. A jövedéki adó további emelése a fogyasztás csökkenéséhez vezethetne, így további borfeleslegek keletkeznének. A lepárlások költségét ugyanakkor a közösség fizetné. A szőlőtermelő tagállamok szerint elfogadhatatlan a bor további adóztatása. A bor része ezen országok kultúrájának, és nehéz lenne elfogadni gazdasági vagy politikai okokból bevezetett további adónövekedést. 31 Magyarországon az adó 28 92/83/EGK: (Letöltve: ) Habzóbor: minden, a , , és a 2205 KN-kód alá tartozó termék, amely drótkosárral vagy más eszközzel rögzített gomba formájú dugóval lezárt palackban van, vagy benne az oldott széndioxidnak köszönhető túlnyomás eléri vagy meghaladja a 3 bart. Továbbá, amely tényleges alkoholtartalma meghaladja az 1, 2 térfogatszázalékot, de nem haladja meg a 15 térfogatszázalékot, feltéve, hogy a végtermékben található alkohol teljes mértékben erjedésből származik /83/EGK: (Letöltve: ) 30 92/84/EGK: (Letöltve: ) 31 HARCZ Zoltán: Jövedéki adó az EU-ban, Bor és Piac, 2005/3. sz., 39.

13 GONDOLATOK A BOROK JÖVEDÉKI ADÓ SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ EU-BAN 303 alapja a bor mennyisége, hektoliterben mérve január 1-jétől változott a borok jövedéki adójának mértéke, mely szerint egyéb borok esetében az 1 literre vetülő adó 85,50 forintról 94,00 forintra emelkedett. A szőlőbor adója azonban továbbra is 0 forint literenként. 32 Ez január 1-jétől van így, ugyanis az akkori literenkénti 8 forintos jövedéki adót lecsökkentették 0 forintra. 33 II. A bor, mint jövedéki termék közösségen belüli szabad kereskedelmét elősegítő intézmények Az Európai Unió tagállamai közötti kereskedelem során igény volt arra, hogy a jövedéki termékek ellenőrzött keretek között kerüljenek egyik országból a másikba. Ezen igény kielégítése céljából adóraktári-rendszert hoztak létre, az áru útjának végigkísérésére szolgáló kísérő okmányokat állítottak ki, továbbá létrehozták a Jövedéki Árumozgási és Ellenőrző Rendszert (EMCS). 1. Az adóraktári-rendszer A közösségi jövedéki szabályokban - mind az adózási konstrukció, mind a jövedéki termékek tagállamok közötti mozgására, nyomon követésére kialakított rendelkezések szempontjából - kulcsfontossággal bírnak az adóraktárak 34. Az alapirányelv előírja, hogy a jövedéki termékek 32 HVG Adókülönszám, Jövedéki adó, 2009/5. szám, ttp://www.vm.gov.hu/main.php?folderid=1464&articleid=8013&ctag=articlelist&iid=1, (Letöltve: ) 34 Adóraktár: (Letöltve: ): Az adóraktár az a hely, ahol az illetékes nemzeti hatóságok által kiadott külön engedély birtokában jövedékiadó-köteles termékek előállítása, adózatlan tárolása, átvétele, kiadása végezhető. SIMON István (szerk.): Pénzügyi jog II., Osiris Kiadó, Budapest, 2007, 270. Egy fizikailag elkülönített, külön helyrajzi számmal beazonosított terület. Ez lehet például raktár, a jövedéki termék előállítására alkalmas üzem, adott esetlen egy üzlethelyiség a hozzá tartozó raktárral. Az adóraktárra nagyon szigorú szabályok vonatkoznak, céljuk az adóraktárak zárt, biztonságos rendszerének kialakítása az adózatlan termékek tárolásával kapcsolatos adókockázat minimalizálása érdekében. Az adóraktár működéséhez adóraktári engedély szükséges, amit a vámhatóság ad meg. Az adóraktár-engedélyes adóalanyisága és felelőssége mellett az adóraktárba más személy terméke is betárolható, továbbá már személy is előállíthat az adóraktárban jövedéki terméket és az adóraktár-

14 304 MIHÁLYI PETRA előállítása, feldolgozása, tárolása az adó megfizetéséig csak adóraktárban történhet. Az adóraktárban a jövedéki adó felfüggesztés alatt áll. Létesíthetők olyan adóraktárak is, amelyek csak a jövedéki termékek adózatlan tárolására szolgálnak. Ezek gyakorlatilag az úgynevezett kereskedelmi adóraktárak, ahol a késztermékeket adózatlanul kereskedelmi forgalmazás céljából tartják. Az egyes tagállamok által engedélyezett (jóváhagyott) adóraktárak nemcsak nemzeti szinten, de a közösségen belül is jogosultak a jövedéki termékek szállítására és fogadására adófelfüggesztés mellett. Az adóraktárak létesítése, működése feltételekhez kötött. Ezek között vannak olyanok, amelyeket kötelező érvénnyel az alapirányelv határoz meg, s vannak a Bizottság ajánlásában szereplő, kötelező erővel nem bíró előírások. Ezenfelül az egyes tagállamok további feltételeket is szabhatnak, de azokat csak a saját adóraktáraikra érvényesíthetik, a másik tagállamban engedélyezett adóraktárt el kell fogadniuk. Az alapirányelv előírja, hogy az adóraktár engedélyes 35 köteles nyilvántartást 36 vezetni az árukészletéről, valamint a termékmozgásról, a ki- és betárolásról. Általános követelmény, hogy az engedélyes járuljon hozzá a hatóság ellenőrzéséhez. Ebben tehát nem akadályozhatja az ellenőrző szervet, továbbá, ha a hatóság kéri, köteles a terméket bemutatni. Végül általános érvényű előírás az is, hogy az adóraktárengedélyesnek garanciát kell adnia arra vonatkozóan, hogy a felfüggesztett adó megfizetésre kerül. A tagállamok közötti, adófelfüggesztéssel végzett szállítások esetében a biztosítéknyújtás engedélyes is végezhet más személy részére termék előállítást. A vámraktárban és vámszabad területen létesített adóraktárban a jövedéki termékek csak harmadik országba történő kiléptetés céljából tárolhatók, adóraktári engedély csak ilyen célra adható /12/EGK: (Letöltve: ) Adóraktár engedélyes: azon természetes vagy jogi személy, akit illetve amelyet a tagállam illetékes hatósága feljogosított a jövedéki adónak az adóraktározási rendelkezések keretében való felfüggesztése mellett a jövedéki termékek üzleti tevékenység során történő előállítására, feldolgozására, birtokban tartására, átvételére és átadására. 36 SIMON István (szerk.), Pénzügyi jog II., Osiris Kiadó, Budapest, 2007, Adóraktári nyilvántartási rendszer: az adóraktárak pontos, részletes nyilvántartásokat, termékmérlegeket vezetnek az előállított, a tárolt jövedéki termékekről, azok készletváltozásairól, továbbá vevőnyilvántartást is kell vezetniük ahhoz, hogy a forgalmazás fázisaiban is biztosított legyen a jövedéki termék útját az egyes fázisokban végigkövető ellenőrzés lehetősége. A jövedéki termék adóraktárból csak az ún. termékkísérő okmánnyal vagy az ún. egyszerűsített kísérő okmánnyal szállítható ki.

15 GONDOLATOK A BOROK JÖVEDÉKI ADÓ SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ EU-BAN 305 (jövedéki biztosíték 37 ) kötelező. Ez alól a tagállami szabályozások sem adhatnak felmentést. A tagállamok közösségi előírások figyelembevételével kialakított gyakorlata szerint az illetékes hatóság az engedélyezési eljárás során alapos vizsgálatnak veti alá a kérelmet benyújtó cég eddigi működését és a tervezett jövedéki tevékenységét, mindezek körülményeit. 38 Magyarországon adóraktári engedély az egyéb bor előállítását végző üzemre; az egyéb bor önálló palackozását végző üzemre; egyéb borászati üzem engedélyesének a gyártóüzeme területén és azon kívül található, egyéb bor tárolására alkalmas, saját tulajdonú vagy bérelt, illetve egyéb használati jogon működtetett raktárára és a kiszerelt egyéb bor önálló tárolását, raktározását végző raktárra adható. 39 A bor előállításához egyszerűsített adóraktári vagy boradóraktári engedély szükséges, kivéve ha az adómentességi kategóriába tartozó és az ott meghatározott mennyiségű bor előállításáról van szó. Egyszerűsített adóraktári engedélyre az a személy jogosult, aki szőlőbort állít elő, palackoz, tárol, raktároz. Az ilyen adóraktárban kizárólag szőlőbort lehet előállítani, palackozni, raktározni. A készlet és a készletváltozásokat pincekönyvben kell kimutatni, illetve a kitárolás csak borkísérő okmánnyal lehetséges. Boradóraktári engedély az egyéb borral kapcsolatos előállítási, palackozási, tárolási tevékenységre adható ki Dr. HERICH György, Nemzetközi adózás Adózás az Európai Unióban, Penta Unió, Pécs, 2004, 409. Jövedéki biztosíték: az adófelfüggesztésből eredő kockázat kivédésére szolgáló jogintézmény. A biztosítéknyújtási kötelezettséget az alapirányelv rögzíti, de a konkrét feltételek meghatározása tagállami feladat. Az irányelv szerint az adóraktári tevékenység kockázatára is előírhat a tagállam biztosítéknyújtási kötelezettséget. Ezzel szemben a tagállamok közötti adófelfüggesztéses szállítás esetére az irányelv azt is szabályozza, hogy kinek kell a biztosítékot nyújtani. A szállítási biztosítéknak az egész Közösségen belül érvényesnek kell lennie. A biztosítéknyújtásra főkötelezett személy elsődlegesen a feladó adóraktár engedélyes, de előírható egyetemes garancianyújtási kötelezettség is a feladó, a szállító, vagy az áru tulajdonosa, illetve címzettje részére. A biztosítékok mértéke a teljes adóteherrel egyenlő a szállítási biztosíték esetén, és 1 hónapra eső jövedéki adóteher a tevékenységi garanciánál. A szállítási biztosíték meghatározásánál a feladó tagállam adómértéke az irányadó. A biztosítékok formáit a tagállamok határozzák meg. Ennek mértéke a termelői adóraktárra meghatározott legmagasabb minimumhoz igazodik: alkoholnál, sörnél 40 millió forint, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék esetén 1 millió forint. 38 (Letöltve: ) évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.), 84. (1) bekezdés 40 Dr. CSÁK Csilla (szerk.), Agrárjog A magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között, Novotni Alapítvány, Miskolc, 2010, 334.

16 306 MIHÁLYI PETRA Nem kell adóraktári engedéllyel rendelkeznie annak a természetes személynek, aki saját szőlőjéből vagy legfeljebb az értékesített saját szőlőtermés mennyiségével azonos mennyiségben vásárolt szőlőből állít elő szőlőbort 1000 liter saját fogyasztásra szánt szőlőborig, illetve annak a szőlőterülettel nem rendelkezőnek, aki legfeljebb 500 kilogramm vásárolt szőlőből állít elő szőlőbort. Nem kell engedély továbbá a bor palackozását mobil palackozóval egyszerűsített adóraktárban vagy boradóraktárban, illetve a szőlőtermelő adómentes szőlőborának palackozását az adómentes szőlőbor tárolásának helyén végző személynek, amennyiben a vámhatóságnak ezt bejelenti és vezeti a nyilvántartást, illetve rendelkezik a hatósági engedélyekkel. 41 Amennyiben adóraktári engedély nélkül állítanak elő jövedéki terméket, és a vámhatósági ellenőrzés folytán ez kiderül, akkor szankciókat alkalmazhat a hatóság, mint ahogy a következő esetben történt. A felperes október 14-én bejelentést tett a Veszprémi Fővámhivatalnál, hogy telephelyén a Traubisoda üdítőital anyagaként tárolt nagy mennyiségű szőlőből nyert must erjedésnek indult. A járőr mintát vett és a 4. számú tartályon ólomzárat helyezett fel. A mintát az első fokú hatóság megküldte a Vám-és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának (ma Nemzeti Adó- és Vámhivatal) Vegyvizsgáló Intézetének bevizsgálásra. A szakvélemény szerint az alkoholos folyadék a vámtarifaszám alá tartozik, tehát jövedéki terméknek minősülő ipari bor. A felperes nem kívánta megsemmisíteni, hanem vámhatósági állásfoglalást kért, hogy milyen felhasználási lehetőségei vannak. Jövedéki termék előállítása csak meghatározott engedély birtokában végezhető, ilyen terméket értékesíteni, birtokolni tilos ennek hiányában. A felperest az első fokú hatóság forint jövedéki bírság megfizetésére kötelezte az adóraktári engedély nélkül történő jövedéki termék előállítása miatt. Az a tény, hogy a felperes az adóraktári engedély megszerzésére indítványt tett, nem menti fel a jövedéki törvénysértés alól, ugyanis a gazdálkodóknak az előállítást megelőzően kell rendelkezniük az adóraktári engedéllyel. A bíróság ítéletében megállapította, hogy a felperesnek nem volt engedélye a jövedéki termék birtoklására Termékkísérő okmányok (TKO) A Közösségen belül alkalmazandó egységes szabályok meghatározása és az üzleti vállalkozásokra, valamint magánszemélyekre vonatkozó 41 Jöt. 81. (2)-(3) bekezdés 42 Veszprém Megyei Bíróság, 6.K /2006/32.

17 GONDOLATOK A BOROK JÖVEDÉKI ADÓ SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ EU-BAN 307 adminisztratív követelmények leegyszerűsítése érdekében a borászati termékek fuvarozásakor az adózási rendelkezések alkalmazásához szükséges kísérőokmányokat hivatalosan elismert kísérőokmánynak kell tekinteni. A szállítókra vonatkozó adminisztratív követelmények szükségtelen bonyolításának elkerülése érdekében helyénvaló előírni, hogy egyes borászati termékek korlátozott távolságon belül történő szállítása vagy korlátozott mennyiségben és kis méretű tárolóedénybe töltve történő szállítása esetén nincs szükség kísérőokmányra. A piaci szereplők adminisztratív tevékenységeik elvégzése során a papíralapú dokumentumokról fokozatosan áttérnek a számítógépes eljárások alkalmazására. Kívánatos tehát, hogy a kísérőokmányok és nyilvántartások elkészítésekor és használatakor számítógépes eljárásokat is lehessen alkalmazni. 43 A 2008/118/EK irányelv értelmében január 1-jétől kötelező a jövedéki termékek mozgásának ellenőrzésére szolgáló számítógépes rendszer, ezzel együtt elektronikus termékkísérő okmányok (etko) használata a jövedéki adó felfüggesztésével szállított jövedéki termékek esetében. A 92/12/EGK irányelv lehetőséget adott a tagállamok számára az etko alkalmazásának fokozatos bevezetésére. Az említett irányelvnek megfelelően a Közösség vámterületén kívüli rendeltetési helyre szánt, jövedéki adó felfüggesztés alatt álló közösségi árukat a számítógépes rendszer alkalmazásán alapuló kiviteli eljárás keretében kell szállítani. 44 A borászati termékek kivitele esetében a kísérőokmányok mellett további dokumentumok, például a kiviteli nyilatkozat megléte is kötelező. A nem palackozott borászati termékek szállítása különösen gondos felügyeletet igényel, mivel e termékek fokozottabban ki vannak téve a hamisítás veszélyének, mint az egyszer használatos záró eszközzel ellátott, címkézett, palackozott termékek. Ilyen esetekben célszerű megkövetelni további információk szolgáltatását és a kísérőokmány előzetes hitelesítését. Az adminisztratív kísérőokmányok és az egyszerűsített kísérőokmányok elkészítésével kapcsolatos rendelkezések az egyes borkategóriákra 45 vonatkozó oltalom alatt álló eredet /2009/EK rendelet, (Letöltve: ) 44 (Letöltve: ifj. ZILAI János, A borverseny, mint a bor igazságának felderítése, Borászati Füzetek, 1999/2., 6.

18 308 MIHÁLYI PETRA megjelölésnek vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzésnek a tanúsítására vonatkozó szabályokra utalnak. 46 A jövedékiadó-köteles termékek adófelfüggesztéses eljárás mellett történő szállításához szükséges adminisztratív kísérőokmányról szóló, szeptember 11-i 2719/92/EGK bizottsági rendeletben az adminisztratív kísérőokmány használatára vonatkozóan előírt egyedi szabályokat január 1-jei hatállyal el kell hagyni az etko bevezetése miatt. 47 Az adózott jövedéki termékek más tagállamba kereskedelmi céllal történő szállítása esetén az egyszerűsített kísérő okmány adatait is elektronikusan kell megküldeni a vámhatóságnak. Az egyszerűsített kísérő okmányokkal végzett és nem etko-val végzett adófelfüggesztéses kitárolásokból kiállított egyéb okmányok adataira vonatkozó adatszolgáltatást, az okmányok kiállításával egyidejűleg elektronikusan kell megküldeni a vámhatóságnak. 48 A borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányokra, valamint a borágazatban vezetendő nyilvántartásra vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló, április 24-i 884/2001/EK bizottsági rendelet 18. cikkének (1) bekezdése lehetővé tette a tagállamok számára, hogy további vagy egyedi rendelkezéseket határozzanak meg a területükön szállított termékekre vonatkozóan. Kívánatos, hogy a tagállamok közöljék a Bizottsággal a kísérőokmányokra és a nyilvántartásokra vonatkozó címben szereplő Borkategóriák: A borokat tulajdonságuk alapján be lehet sorolni, majd ezeket sajátságaik alapján osztályokba rendezni. A VinAgora Nemzetközi Borverseny kategória besorolásai a következők voltak: A. STRICTO SENSU (szigorú értelemben vett) BOROK: 1. kategória: fehér, csendes borok 2. kategória: rozé, csendes borok 3. kategória: vörös, csendes borok 4. kategória: habzóborok 5. kategória: pezsgők B. KÜLÖNLEGES BOROK: 6. kategória: természetes csemege borok 7. kategória: erősített borok 8. kategória: fűszerezett borok, vermutok A borral kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy nem lehet természettudományos módszerekkel megismerni. A bor egy vegyülethalmaz, melyet meghatározott kémiai és mikrobiológiai folyamatok alakítanak /2009/EK rendelet, (Letöltve: ) 47 (Letöltve: ) 48 SZTANÓ Imréné, Adóváltozások, Kiegészítő az Adózás című könyv évi kiadásához, SALDO Zrt., Budapest, 2011, 16.

19 GONDOLATOK A BOROK JÖVEDÉKI ADÓ SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ EU-BAN 309 rendelkezések végrehajtásáért felelős hatóságok nevét és címét, hogy a Bizottság továbbítani tudja ezeket az információkat a többi tagállamnak. A számítógépes eljárások lehetséges használata ellenére minden természetes vagy jogi személy, illetve ezek csoportja ideértve az olyan, készleteket nem tartó kereskedőket, akiknek állandó lakhelyük vagy bejegyzett székhelyük a Közösség vámterületén van, és akik borászati terméket szállítanak vagy szállíttatnak saját felelősségére állítja ki az adott szállítmányt kísérő okmányt. Kísérőokmányként a következők ismerhetők el: a) azoknak a termékeknek az esetében, amelyekre a 92/12/EGK irányelvben megállapított, árumozgásra vonatkozó rendelkezések vonatkoznak. 1. A jövedéki adó felfüggesztésével történő forgalomba bocsátás esetén a 2719/92/EGK rendeletnek megfelelően kiállított adminisztratív kísérőokmány vagy kereskedelmi okmány; 2. A Közösségen belüli mozgás és a kiindulási hely szerinti tagállamban fogyasztásra bocsátás esetén a 3649/92/EGK rendeletnek megfelelően kitöltött, egyszerűsített kísérőokmány vagy kereskedelmi okmány; b) azoknak a termékeknek az esetében, amelyekre a 92/12/EGK irányelvben megállapított, árumozgásra vonatkozó rendelkezések nem vonatkoznak. A kísérőokmány csak egy szállításhoz használható fel. Az elektronikus kísérőokmányok tartalmának meg kell egyeznie a papíralapú okmányok tartalmával. A Közösség vámterületén kívül letelepedett címzett esetében a szállítmányt kísérő okmány eredeti példányát és egy másolatát vagy, adott esetben, annak az 1-es és 2-es számú másolatát a kiviteli nyilatkozat alátámasztására az exportáló tagállam illetékes vámhivatalának be kell mutatni. A vámhivatal meggyőződik arról, hogy feltüntették-e egyrészről a kiviteli nyilatkozaton a bemutatott okmány típusát, dátumát és számát, másrészről a kísérőokmány eredeti példányán és másolatán vagy adott esetben a kísérőokmány két másolatán a kiviteli nyilatkozat típusát, dátumát és számát. A Közösség vámterületéről történő kilépés helye szerinti vámhivatal a kísérőokmány két másolatán feltünteti a IX. mellékletben szereplő megfelelő szöveget, amelyet pecsétjével is hitelesít. A kísérőokmány lepecsételt és a megfelelő szöveget tartalmazó másolatait azután átadja az exportőrnek vagy képviselőjének. Az exportőr vagy képviselője gondoskodik arról, hogy a kivitt terméket kísérje az okmány egy példánya /2009/EK rendelet, (Letöltve:

20 310 MIHÁLYI PETRA Amennyiben valaki nem rendelkezik termékkísérő okmánnyal és olyan tevékenységet folytat, amelyhez erre szükség van, a vámhatóság hátrányos jogkövetkezményeket alkalmaz a mulasztóval szemben. Ilyen eset volt, mikor a vámhivatal január 16-án ellenőrzést tartott a felperessel együtt több gazdálkodó szervezet által üzemeltetett boradó raktárban. A gazdálkodók készletében többletet, míg a felperesében hiányt fedezett fel, a gazdálkodók azt állították, hogy a náluk lévő bor a felperesé. Ezért jelentős összegű jövedéki adót, adóbírságot és mulasztási bírságot követeltek a felperestől, ugyanis termékkísérő okmány nélkül tárolta át és így beállt az adó-megállapítási és adófizetési kötelezettség. A felperes azzal védekezett, hogy az ellenőrzésig a terméken semmilyen műveletet nem végzett, fizikailag nem mozgatta és így nem áll fenn termékkísérő okmány kiállítási kötelezettsége. A termék egyébként mustból természetes erjedés folytán keletkező bor. Az elsőfokú bíróság elmarasztalta a felperest. A felperes felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, ám azt nem találta a Legfelsőbb Bíróság alaposnak jogszabály hivatkozásának hiánya miatt, így a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta A Jövedéki Árumozgási és Ellenőrző Rendszer (EMCS) Az EMCS (Excise Movement and Control System) az EU Bizottsága és a tagállamok illetékes hatóságai által működtetett uniós számítógépes rendszer, amely a jövedéki termékek adófelfüggesztés keretében történő szállítását, szállításának felügyeletét, ellenőrzését teszi lehetővé belföldi és közösségi viszonylatban is. A rendszer kialakításának eredete több mint 10 évre nyúlik vissza. A jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról, szállításáról és ellenőrzéséről szóló 92/12/EGK irányelv alkalmazása során, 1997 márciusában az Európai Bizottság akkori Vám és Indirekt Adózás Igazgatósága által létrehozott egy, az alkohol és dohány szektorban megfigyelhető csalások problémáját vizsgáló munkacsoport arra a következtetésre jutott, hogy a megfigyelhető jogsértésekkel való küzdelem érdekében szükséges megváltoztatni, javítani az eljárásokat és módszereket. A munkacsoport kulcsfontosságú ajánlása szerint a jövedéki szállításokat felügyelő, nyomon követő, teljesen számítógépesített ellenőrző rendszer bevezetése szükséges. Továbbá követelmény a rendszerrel kapcsolatban, hogy a feladó és a címzett azonosítására, illetve a szállítmányok feladására, 50 Legfelsőbb Bíróság elvi határozata: L. B. Kfv. I /2008, K 2004/2009

Adóharmonizáció az Európai Unióban

Adóharmonizáció az Európai Unióban Adóharmonizáció az Európai Unióban Bevezetõ 2 Az uniós adópolitika jogi alapjai 3 Az adóharmonizáció hatása egyes közösségi politikákra 7 Az adóharmonizáció háttere és folyamata 8 Fejlesztési irányok 18

Részletesebben

A forgalmi adó szabályozása az Európai Unióban

A forgalmi adó szabályozása az Európai Unióban Ódor Cseperke egyetemi tanársegéd, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszék 1. Bevezető gondolatok Az Európai Unióban a vámunió létrehozását követően a forgalmi

Részletesebben

A MAGYAR ÁFA-TÖRVÉNY A HATOS IRÁNYELV TÜKRÉBEN

A MAGYAR ÁFA-TÖRVÉNY A HATOS IRÁNYELV TÜKRÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi Gazdaságelemző szakirány A MAGYAR ÁFA-TÖRVÉNY A HATOS IRÁNYELV TÜKRÉBEN

Részletesebben

Magyarázat a jövedéki adóról szóló törvény változásaihoz

Magyarázat a jövedéki adóról szóló törvény változásaihoz Magyarázat a jövedéki adóról szóló törvény változásaihoz A jövedékiadó-törvény 2015. évi módosításait az egyes adótörvények és az azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Részletesebben

Együtt a biztosabb tudományos karrierért, a jövőtervezésért

Együtt a biztosabb tudományos karrierért, a jövőtervezésért Együtt a biztosabb tudományos karrierért, a jövőtervezésért PEME VII. Ph.D. - konferencia 2013. október. 11. BUDAPEST Együtt a biztosabb tudományos karrierért, a jövőtervezésért című VII. Ph.D. - Konferencia

Részletesebben

A TÁRSASÁGI ADÓZÁS HARMONIZÁCIÓJA AZ EURÓPAI UNIÓBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A LEGÚJABB TENDENCIÁKRA

A TÁRSASÁGI ADÓZÁS HARMONIZÁCIÓJA AZ EURÓPAI UNIÓBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A LEGÚJABB TENDENCIÁKRA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY A TÁRSASÁGI ADÓZÁS HARMONIZÁCIÓJA AZ EURÓPAI UNIÓBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓZÁS EGYES KÉRDÉSEI AZ EURÓPAI UNIÓBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ADÓELKERÜLÉS ÉS AZ ADÓCSALÁS ELLENI HARC TÉMAKÖREIRE

AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓZÁS EGYES KÉRDÉSEI AZ EURÓPAI UNIÓBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ADÓELKERÜLÉS ÉS AZ ADÓCSALÁS ELLENI HARC TÉMAKÖREIRE dr. Sólyom Borbála AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓZÁS EGYES KÉRDÉSEI AZ EURÓPAI UNIÓBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ADÓELKERÜLÉS ÉS AZ ADÓCSALÁS ELLENI HARC TÉMAKÖREIRE DOKTORI ÉRTEKEZÉS Tudományos vezető: Dr. habil.

Részletesebben

EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK)

EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) 1. Mi az EMCS rendszer? Az EMCS rendszer (Excise Movement and Control System Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző Rendszer) az EU Bizottsága és a tagállamok illetékes

Részletesebben

A kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok kezelése, célja, és jelentősége

A kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok kezelése, célja, és jelentősége Ára: 120 forint A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2012/02. A költségvetés kilencvenkét százalékát hozza a NAV A Nemzeti Adó- és Vámhivatal háromnapos országos vezetői értekezletet tartott Egerben.

Részletesebben

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, TomusXXVI/l. (2008), pp. 305-281 AZ ADÓJOGI HARMONIZÁCIÓ PROBLÉMÁI A HELYI ADÓZTATÁSBAN ERDŐS ÉVA*

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, TomusXXVI/l. (2008), pp. 305-281 AZ ADÓJOGI HARMONIZÁCIÓ PROBLÉMÁI A HELYI ADÓZTATÁSBAN ERDŐS ÉVA* Sectio Juridica et Politica, Miskolc, TomusXXVI/l. (2008), pp. 305-281 AZ ADÓJOGI HARMONIZÁCIÓ PROBLÉMÁI A HELYI ADÓZTATÁSBAN ERDŐS ÉVA* I. Bevezető gondolatok Arra a kérdésre, hogy mennyiben érinti az

Részletesebben

DFT-HUNGÁRIA. Dr. Hubai Ágnes. közérthető közbeszerzés. Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009.

DFT-HUNGÁRIA. Dr. Hubai Ágnes. közérthető közbeszerzés. Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009. DFT-HUNGÁRIA Dr. Hubai Ágnes közérthető közbeszerzés Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009. www.e kozbeszerzes.hu. dr. Hubai ágnes: Közérthető Közbeszerzés Szakkönyv a

Részletesebben

SZÁMVITELI ÉS ADÓPOLITIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEK MAGYARORSZÁGON A VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZEMSZÖGÉBL 1988. ÉS AZ EU-CSATLAKOZÁS KÖZÖTTI IDSZAKBAN

SZÁMVITELI ÉS ADÓPOLITIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEK MAGYARORSZÁGON A VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZEMSZÖGÉBL 1988. ÉS AZ EU-CSATLAKOZÁS KÖZÖTTI IDSZAKBAN NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM SZÁMVITELI ÉS ADÓPOLITIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEK MAGYARORSZÁGON A VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

AZ EURÓPAI ADÓHARMONIZÁCIÓ MINT A KÁROS ADÓVERSENY ELLENI FELLÉPÉS ESZKÖZE ERDŐS ÉVA

AZ EURÓPAI ADÓHARMONIZÁCIÓ MINT A KÁROS ADÓVERSENY ELLENI FELLÉPÉS ESZKÖZE ERDŐS ÉVA Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXX/1. (2012) pp. 255 270. AZ EURÓPAI ADÓHARMONIZÁCIÓ MINT A KÁROS ADÓVERSENY ELLENI FELLÉPÉS ESZKÖZE ERDŐS ÉVA Az európai

Részletesebben

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció SZIE Konzorcium Alapkutatás fejlesztés a Szent István Egyetem Pirolízis Technológiai Kutatóközpontjában TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció 2014.

Részletesebben

1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6

1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék Bevezető...4 1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6 2. Az Európai Unió veszélyes hulladékokra vonatkozó

Részletesebben

A közvetlen adók harmonizációja

A közvetlen adók harmonizációja A közvetlen adók harmonizációja az Európai Unióban, különös tekintettel a magánszemélyek jövedelemadózására JÁNOSI ANDREA I. Bevezető z Európai Unió közvetlen adó, illetve jövedelemadó rendszerének ismerete

Részletesebben

Felsőbírósági Jogesetek

Felsőbírósági Jogesetek DR. LEHÓCZKI BALÁZS, DR. SZÉPLAKI-NAGY GÁBOR, DR. BALOGH ZSOLT, DR. DARÁK PÉTER PHD, DR. SZABÓ ANNAMÁRIA ESZTER PHD Felsőbírósági Jogesetek AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA, A KÚRIA ÉS AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG KÖZIGAZGATÁSI

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2011. június 7-i 543/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 2011. június 7-i 543/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE A IZOTTSÁG 2011. június 7-i 543/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó

Részletesebben

A NAV vámellenőrzési tevékenysége. Az AEO-boom sikere. A jövedékiadó-törvény ismételt változása. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2011/12.

A NAV vámellenőrzési tevékenysége. Az AEO-boom sikere. A jövedékiadó-törvény ismételt változása. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2011/12. Ára: 120 forint A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2011/12. Boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! A NAV vámellenőrzési tevékenysége A közösségi és a nemzeti jogszabályok széles körű ellenőrzési

Részletesebben

Téma ajánló. II. évfolyam 2-3. szám / 2012. október. Cikkek és tanulmányok. Elek Diána. Kalmár Emőke. Kerényi Máté Fülöp

Téma ajánló. II. évfolyam 2-3. szám / 2012. október. Cikkek és tanulmányok. Elek Diána. Kalmár Emőke. Kerényi Máté Fülöp Elektronikus szaklap / hírlevél II. évfolyam 2-3. szám / 2012. október Téma ajánló Cikkek és tanulmányok Nemzetközi árufuvarozási szolgáltatások az általános forgalmi adó és jövedéki adó szabályozásban,

Részletesebben

2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló. 2012. november 27.

2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló. 2012. november 27. 2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló 2012. november 27. 1 Tartalom A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 7 I. Célok... 7 II. Javasolt intézkedések... 9 1. Személyi jövedelemadó...

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Tudományos vezető: Dr. habil. Halustyik Anna, tanszékvezető egyetemi docens

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Tudományos vezető: Dr. habil. Halustyik Anna, tanszékvezető egyetemi docens dr. Sólyom Borbála AZ ADÓCSALÁS ÉS AZ ADÓELKERÜLÉS ÉS ELLENI HARC AZ EURÓPAI UNIÓBAN AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓZÁS TERÜLETÉN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG JOGGYAKORLATÁRA DOKTORI ÉRTEKEZÉS Tudományos

Részletesebben

Hatály: 2006.VII.1. - 2006.XII.31. Hatályos - 1995. évi CXVII. törvény - a személyi jövedelemadóról

Hatály: 2006.VII.1. - 2006.XII.31. Hatályos - 1995. évi CXVII. törvény - a személyi jövedelemadóról 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés

Részletesebben

Adóharmonizálás vagy közös adópolitika?

Adóharmonizálás vagy közös adópolitika? Adóharmonizálás vagy közös adópolitika? Handa Lászlóné Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Számítógéptechnikai Intézet 8000 Székesfehérvár, Budai út 45. handa.laszlone@szgti.bmf.hu

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1 1. oldal ELSŐ RÉSZ 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Levelező tagozat Külkereskedelmi irányítás szak A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS Készítette: Tihon Kitty Budapest, 2006. Tartalomjegyzék 1. A közbeszerzés...

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban

Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban című, az ÁROP-1.1.19-2012-2012-0009 azonosító számú projekt keretein belül megvalósult Feketegazdaság elleni fellépés lehetséges

Részletesebben

A KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS, A KEDVEZMÉNYEZETT RÉSZESEDÉSCSERE ÉS A KEDVEZMÉNYEZETT ESZKÖZÁTRUHÁZÁS

A KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS, A KEDVEZMÉNYEZETT RÉSZESEDÉSCSERE ÉS A KEDVEZMÉNYEZETT ESZKÖZÁTRUHÁZÁS A KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS, A KEDVEZMÉNYEZETT RÉSZESEDÉSCSERE ÉS A KEDVEZMÉNYEZETT ESZKÖZÁTRUHÁZÁS TANULMÁNY 2010 Készítette: dr. Csörgei Zsuzsa 2. oldal, összesen: 45 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG Vámpolitika, jogszabályok, vámtarifa Vámjogszabályok Brüsszel, 2013. február 15. Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben