Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető"

Átírás

1 Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető 0

2 TARTALOMJEGYZÉK: I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. BEVEZETŐ 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 3. TÁRGYI FELTÉTELEK 4. GAZDÁLKODÁSRA VONATKOZÓ ADATOK 5. TANULÓINK 5.1. Létszámok és arányok 5.2. Gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok és a támogatások rendszere 6. KAPCSOLATOK II. III. IV. PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 1. OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA 1.1. Tanulmányi munka 1.2. Továbbtanulás 1.3. Programok 2. ÉRTÉKÖRÖKÍTŐ SZEREPVÁLLALÁS 3. INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE 4. MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK 4.1. DIFER mérés 4.2. Fizikai állóképesség mérése 4.3. Műveleti sebesség mérése 4.4. Kompetenciamérések 4.5. Partneri elégedettségmérés 5. PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG MŰVÉSZETI NEVELÉS ZÁRÓ GONDOLATOK MELLÉKLETEK: 1. számú melléklet: Programnaptár tanulmányi versenyek eredményeivel 2. számú melléklet: Sportversenyek eredményei 1

3 Én azt hiszem, gyereket csak úgy lehet nevelni, ha az ember megtiszteli azzal, hogy komolyan veszi. /Szabó Magda/ I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. BEVEZETŐ Hazánk jövőjét alapvetően meghatározza az oktatás minősége. A közoktatás évszázados feladata a nemzeti és az egyetemes kultúra gyarapítása, továbbadása. A legfontosabb cél, hogy a diákok általános műveltsége, tudásszintje megfeleljen a hazai és nemzetközi elvárásoknak, egyéni és közösségi érdekeket szolgálva boldoguljanak, nemzeti identitásuk valódi kötődést jelentsen hazájukhoz, szülőföldjükhöz. A Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda közel fél évszádos múltjában meghatározó, Kodály Zoltán szavaival élve, olyan EMBERISKOLA megteremtése, melynek segítségével a tanulók nyitottabbá válnak az értékek befogadására, az ének-zenei nevelés ösztönző hatásával sokrétű, színes, egyéniségre szabott képességfejlesztést valósíthatunk meg. A művészeti nevelés áthatja pedagógiai munkánkat, intézményünk életében meghatározó az érzelmi nevelés, érzelmi intelligencia széleskörű, hatékony fejlesztése. A Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda egységes intézményként kezdte meg a 2011/2012-es tanévet, építve a korábbi szoros szakmai együttműködésre, a hagyományokra az óvoda és iskola között. Az intézmény alapító okiratának megfelelően végzi tevékenységét, az egységesen kialakított alapdokumentumok a Pedagógiai Program, a Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Intézményi Minőségfejlesztési Program alapján. 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK Az új intézményi struktúrában a szervezet szintjén történő változás a célirányos szakmai munkát, a hatékony humánerőforrás gazdálkodást támogatta. (Szervezeti felépítés 1. ábra) Szervezeti felépítés 1. ábra A szakos ellátottság teljes körű, bár nehézséget jelent, hogy néhány szak esetében csak egy kollega rendelkezik azzal a végzettséggel. Ezt igyekszünk belső hospitációs rendszerrel, folyamatos önképzéssel segíteni. Az óvodai úszásoktatás megvalósítása is a közös intézményi keretek között történik. 2

4 A szakmai megújulást biztosítja a pályázatokhoz kapcsolódó továbbképzéseken való részvétel. Ezen kívül 2 fő új végzettséget szerzett (gyógypedagógus, vizuális- és környezetkultúra tanár), illetve 5 fő szakvizsgázott pedagógiai végzettség megszerzése folyamatban van (közoktatás vezetői, tehetséggondozó, természettudományos tudás mérése). Két fő szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátására szerzett végzettséget. A beiskolázási terv biztosítja a továbbképzési kötelezettség teljesítését egyéni szinten. Pedagógus munkakörben óvodai szinten 4 fő óvodapedagógus, iskolai szinten az engedélyezett 31 státusz keretében részmunkaidőben is dolgoznak: 6 fő 0,75 státuszban, 1 fő 0,5 státuszban és 26 fő teljes státuszban. Prémiuméves kolléga határozott idejű szerződésének meghosszabbítását nem kérte, 1 fő óvodapedagógus nyugdíjazását,1 fő ének-zene szakos kolleganő korhatár előtti ellátását kérte. Nem pedagógus munkakörben jelenleg 1 fő dajka és 1 fő gazdasági ügyintéző dolgozik, valamint 0,5 státuszban gyermek-és ifjúságvédelmi felelős. Közfoglalkoztatás keretében jelenleg óvodai szinten 3 fő (2 fő dajka, 1 fő óvodatitkár), iskolai szinten 10 fő (1 fő iskolatitkár, 1 fő informatikus, 1 fő udvaros, 7 fő takarító) segíti a pedagógiai munkánkat. A 2011 és 2012-es évben összesen 57 fő közfoglalkoztatását valósítottuk meg. Foglalkoztatottak (2. ábra). Óvoda pedagógus dajka egyéb/közfog lalkoztatott pedagógus 3 Iskola nem egyéb/közfoglalkoztatott pedagógus munkakör 2011/ /15/5 2012/ , ábra Az SNI (sajátos nevelési igényű), a BTMN-s (beilleszkedési, magatartási nehezítettség) tanulók fejlesztését, a gyógytestnevelést, az iskolapszichológusi feladatok ellátását utazó gyógypedagógusok végzik az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadóból. 3. TÁRGYI FELTÉTELEK A nevelő oktató munka megvalósítása két telephelyen történik. Az iskolai tevékenységre a Szent István tér 2. számú műemlék jellegű épület szolgál, az óvodai nevelés a Szabadság tér 93. alatti telephelyen valósul meg. A Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda segítségével kutatjuk a komplex épület felújítási pályázatokban rejlő lehetőségeket. A karbantartási feladatok megvalósítását is ők segítik. Az óvodai egységben tágas udvar ad lehetőséget a mindennapi mozgásra, játékra, a csoportszobák (2 db) gyermekbarát, az óvodai élethez igazodó felszereltséggel rendelkeznek. A csoportszobák és kiszolgálóegységek tisztasági festése a nyáron megtörtént. Az iskolai egységben az oktató-nevelő munka osztálytermi rendszerben folyik, néhány tantárgy (informatika, technika, rajz, ének, kémia-fizika) oktatásához szaktanterem áll rendelkezésre. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város pályázati tevékenységének köszönhetően a TIOP pályázatokhoz kapcsolódóan lehetőség nyílt informatikai eszközök beszerzésére (3. ábra). TIOP /09 tanulói laptop pályázat TIOP /07 Intelligens iskolarendszer megvalósítása Hódmezővásárhelyen projekt 151 db tanulói laptop 9 db interaktív tábla 6 tanári laptop 40 db számítógép 3. ábra A számítógépes tanterem bútorzatának cseréje mellett, a korszerű pedagógiai eljárások alkalmazásához szükséges tanulóbarát osztálytermek kialakítására törekszünk. Ebben a tanévben újabb fejlesztő szoba kialakítását tettük meg átrendezéssel. A tantermek rendszerében igyekszünk felkészülni az egész napos nevelést biztosító működéshez.

5 Az iskolában a következő fejlesztések valósultak meg: Az intézmény teljes körű lomtalanítása katasztrófavédelmi. tűzvédelmi szempontok figyelembevételével. 9 tanterem festése tornaterem/táncterem festése, hozzá kapcsolódó öltöző, mellékhelyiségek festése folyosók festése mellékhelyiségek festése Sportcsarnokban: öltözők, mellékhelyiségek festése belső homlokzat javítása kerékpártároló elhelyezése bejárati ajtó rekonstrukciója a fűtési csőrendszer cseréje Az udvari tanterem új lehetőséget ad az újszerű tanulásszervezési munkaformára is, a természet közeli pedagógiai eljárások megvalósulhatnak. A kerékpártároló területi bővítése megvalósult, továbbra is cél a fedett rész bővítése. Mindkét telephelyen szülői összefogással valósult meg az udvari játszó eszközök felújítása, az udvar rendbe tétele, illetve az intézményhez kapcsolódó alapítványok támogatták a fejlesztéseket. Telephelyeink igazi Tündérkertet jelentenek gyermekeinknek és nagyon fontos a biztonságos, szép tanulási környezet megteremtése. A költséghatékony működéshez szükség lenne a teljes körű fűtéskorszerűsítésre, a nyílászárók cseréjére. Ezen kívül a tetőszerkezet, a tűzfal rendbetétele elengedhetetlen a biztonságos működtetéshez. 4. GAZDÁLKODÁSRA VONATKOZÓ ADATOK Az intézmény gazdálkodásának megszervezése tekintetében részben önállóan működő költségvetési szerv, az előirányzatok feletti rendelkezés jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezik. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatallal Együttműködési megállapodás alapján munkamegosztás szerint történik a gazdálkodási feladatok ellátása. 4 ábra 5. ábra 4

6 Bevételi (4. ábra) és kiadási (5. ábra) oldalon a évben e Ft költségvetési teljesítés volt. A bevételek 63%-a normatív támogatás, 30%-a önkormányzati támogatás. Kiadási oldalon a személyi juttatások 79%, a munkaadót terhelő járulékok 19%-ot, a dologi kiadások 8%-ot jelentettek. 5. TANULÓINK 5.1. Létszámok és arányok Az óvodába felvehető maximális létszám 52 fő, iskolai szinten 480 fő. Kihasználtság óvodai szinten 92%-os, iskolai szinten 89 %-os. A beóvodázási és a beiskolázási feladatainkat Hódmezővásárhely Esélyegyenlőségi terve alapján az intézmények közötti együttműködés és a körzeti feladatellátás megvalósítása mellett végezzük. Létszámadatok: (6. ábra, 7. ábra, 8. ábra) Óvoda: Összlétszám Hátrányos helyzetű (HH) Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) 2011/ % 6 13% 2012/ % 6 13% 6. ábra Iskola: Tanév Összlétszám Hátrányos helyzetű (HH) Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) 2008/ % 16 4% 2009/ % 22 5% 2010/ % 28 6% 2011/ % 37 9% 2012/ % 29 7% Évfolyam 2010/ / /2013 Össz HH HHH SNI Össz HH HHH SNI Össz HH HHH SNI összesen ábra 8.ábra 5.2. Gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok és a támogatások rendszere A gyermekvédelem komplex és preventív tevékenységi rendszer, amelyet a gyermeki szükségletek (szeretet, biztonság, esélyegyenlőség, egészségvédelem) és jogok kiteljesítésére való folytonos törekvés jellemez. Ez a tevékenység nagyfokú érzékenységet, empátiát, tapintatot, szakértelmet igényel. Csak akkor lehetünk eredményesek, ha a gyermekek mindenek felett álló érdekének érvényesítését tartjuk elsődlegesnek, és ennek kapcsán szoros együttműködést alakítunk ki valamennyi résztvevő között. 5

7 Intézményünkben jellemzően jó az iskola és a szülői ház együttműködése és kapcsolattartása. A családok életében felhalmozódó problémák hatnak az iskolára, a gyermekek nevelésére és gondozására. Egyre több a veszélyeztető tényező. Az ifjúságvédelmi tevékenységünk célja az, hogy megelőzzük, elhárítsuk vagy enyhítsük azokat, a gyermekekre ható károsodásokat, amelyek a személyiségfejlődést megzavarják vagy gátolják. Segítsük azoknak a pozitív hatásoknak az érvényesítését, amelyek hozzájárulnak a tanulók egyénileg és társadalmilag is értékes képességeinek kibontakoztatásához és fejlesztéséhez. Rendszeres kapcsolatot tartunk a Kagylóhéj Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal. Kiemelt kötelezettségünk a hiányzások nyomon követése, jelzőrendszer működtetése. Az elmúlt tanévben 3 esetben volt szükséges jelzéssel élnünk az igazolatlan hiányzások miatt. Támogatásokra vonatkozó adatokat a 9. ábra mutatja. Gyermekeink közel 50% valamilyen szempontból különleges gondozást, odafigyelést igényel. ISKOLA Létszám/fő ingyenes tankönyv/fő Rendszeres gyermekvédelmi támogatás/fő 6 50%-os étkezési támogatás/fő 100%-os étkezési támogatás/fő 2008/ / / / / ÓVODA Létszám/fő Rendszeres gyermekvédelmi támogatás/fő 50%-os étkezési támogatás/fő 100%-os étkezési támogatás/fő 2011/ / KAPCSOLATOK 9. ábra Intézményünk életében nagyon fontos a megfelelő és együttműködésre, kölcsönös szakmai tevékenységre épülő kapcsolatrendszer működtetése, melyet a 10. számú ábra szemléltet. További kapcsolati elemet jelent az új közoktatási rendszer valamennyi eleme, valamint az Intézményi tanács működése. Kapcsolat Megnevezés Tartalma Eredmény Szülőkkel SZMK, Iskolaszék Szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt nap, családlátogatás, közös szabadidős programok, értékelő megbeszélések, egyéni beszélgetések. EGYMI és Nevelési Tanácsadó Gyermekjóléti, családsegítő szolgálat Civil szervezetek Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok Hódmezővásárhelyi Ének- Zenei Iskola Alapítvány Fejlesztő tevékenységek A tanulókkal kapcsolatos szociális problémák. Tanulók támogatása, programok támogatása. Tárgyi eszköz beszerzése, fejlesztés Sporttevékenység támogatása Tehetséggondozás (kórus, tanulmányi versenyek) A szülők bevonására az iskola programjaiba, kölcsönös kommunikáció Integrált nevelés megvalósítása Intézkedések, a gyermekek életminőségének javítása. A Liszt Ferenc Ének- Zenei Iskola oktatónevelő munkájának támogatása, esélyegyenlőség biztosítása, tehetséggondozás.

8 Hódmezővásárhelyi Szabadság téri Óvoda Gyermekeiért Alapítvány Zöld Kapocs Lányi Lajos Közhasznú Egyesület Városi Vegyeskar Kulturális programok megvalósítása, részvétel támogatása Gyermekek osztálykirándulásának támogatása Iskolai rendezvények megvalósításának segítése Iskola festése. Tárgyi eszközök beszerzése Játékok: csoport, udvari és fejlesztő játékok Környezetvédelmi, környezetnevelő programok Hagyományok megőrzése. Tárgyi feltételek támogatása. Zöld karácsony, Erdei iskola, Tanösvény használat Közös programok Kulturális intézmények: Bessenyei Ferenc Művelődési Központ Németh László Városi Könyvtár Pósa Lajos Gyermekkönyvtár Tornyai János Múzeum Alföldi Galéria Emlékpont Tájház Sport szakosztályok Egészséges Vásárhelyért Program Iroda Színházlátogatás, mozi látogatás, kiállítások Tanórai munka, tanári felkészülés Atlétika, úszás, kosárlabda, kézilabda, vízilabda Egészséges Vásárhelyért projekt megvalósítása Hagyományőrzés Projektek megvalósítása Színházlátogatás, mozi látogatás, múzeumlátogatás megszervezése A múzeumok által kínált programok kihasználtsága Mindennapos testnevelés támogatása, egészséges életmód alakítása Intézményi szinten történő beépítés Egészség és környezettudatos szemlélet alakítása. Igényes szabadidős programok biztosítása intézményi szervezésben. Mindennap kultúra projekt megvalósítása Együttműködési megállapodás az intézmények működésében. Kistérségi versmondó verseny Utánpótlás biztosítása Közös és intézményi szintű programok: Erdei iskola, Egészség hét, 8 órás kosár Bodnár Bertalan Oktatóközpont Intézmények közötti: óvodák, általános iskolák, középfokú intézmények, felsőfokú intézmények, partneriskolák Hunniareg Pedagógiai Intézet Hospitáció Szakmai tapasztalatcsere Elméleti, módszertani előadások Kutatás, mérések Zöld órák, Erdei iskola Családi napok Óralátogatás, szakmai értékelés, konferenciák, programok kölcsönös együttműködés jegyében. Szakmai szolgáltatás Természet közeli oktatás, új tanulásszervezési eljárások megvalósítása. Szakmai együttműködések: esélyegyenlőség, kompetencia alapú oktatás, továbbtanulás, pedagógiai gyakorlatok megismerése. Együttműködő partneri kapcsolat, tájékoztatás, 7

9 www. hodmezovasarhely.hu Média: Városi Televízió Rádió 7 Vásárhelyi Hírek Egyéb: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatal Közigazgatás Információs Rendszere Magyar Államkincstár Commitment Pedagógiai Intézet nc.hodtav.hu KIR MÁK TANINFORM Az iskoláról, az iskola oktatónevelő munkájáról, egyéb tevékenységéről való tájékoztatás. Pályázatok disszeminációja. Adatszolgáltatás Beszámolók Elektronikus napló szakmai programok szervezése. Tájékoztatás az intézményről Teljes körű tájékoztatás, kölcsönös együttműködés Kötelező jogszabályi háttérnek megfelelő működés és információáramlás. Iskolai adminisztráció 10. ábra II. PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG A Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda kiemelt szakmai feladata az új intézményi struktúra működtetése, ahol közös stratégiai cél továbbra is a magas színvonalú oktatás és nevelés megvalósítása. Intézményünkben a kodályi elvekre épülő pedagógiai koncepció alapján történik az ének- zenei nevelés, mely biztosítéka a sokoldalú készség-és képességfejlesztésnek. Szoros együttműködés valósul meg a Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel, így tanulóink az emelt-szintű ének-zenei órák, az énekkari órák mellett, a hangszeres tanulás és néptánc oktatás révén minden nap zene közelben élnek. A művészeti, ének-zenei tevékenység intézményi szinten átszövi mindennapjainkat és kapcsolódási pontokat jelent a tanári együttműködésnek. Az intézmény hatékony működéséhez szervezeti szinten meghatározó egységek az óvodai, alsós és felsős munkaközösség, az IPR munkacsoportok, az osztályfőnöki team, a szakmai mikroközösségek. 1. OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA A pedagógus tevékenységének hatékonyságát, oktató-nevelő munkájának minőségét számos tényező befolyásolja. Szakmai felkészültsége, a sokszínű módszertani kultúra mellett a felelősségérzet, a saját normákban, értékekben való következetesség, a jó emberismeret, a szakmai elkötelezettség, a kooperatív attitűd és a tolerancia kell, hogy jellemezze a jövő nemzedékét tanító pedagógusokat. A pedagógusnak nem csupán ismeretátadó feladata van, hanem rendkívül fontos szerepe van az értékközvetítésben, a társadalom által megkövetelt normák elsajátításában. A közvetítés akkor hiteles, ha a pedagógus valóban elfogadja és átérzi a közvetített értékeket. Közös értékrendünkben a legfontosabb a gyermekközpontú szemlélet, a családias otthonos iskola működtetése. A 2011/2012-es tanévben 16 tanulócsoportban, 4 iskolaotthonos, 4 napközi otthonos, 1 tanulószobai csoportban és 2 óvodai csoportban valósítottuk meg munkatervben megfogalmazott konkrét feladatainkat. Kiemelten kezeljük az új intézményi struktúrában rejlő szakmai lehetőségeket. Keressük azokat a pontokat, ahol az óvoda-iskola szakmai tevékenysége összekapcsolódhat, természetesen megőrizve az óvodai nevelés, valamint az iskolai oktató, nevelő munka fő cél és feladatrendszerét. 8

10 A 2011/2012-es tanévben véleményeztük, javaslatokat fogalmaztunk meg az új Köznevelési törvényhez, illetve a Pedagógus életpálya modellhez. A 2012/2013-as tanévtől fokozatosan kerül bevezetésre az új Nemzeti Alaptantervvel együtt szeptember 01. napjától a tankötelezettség kezdetére és végére vonatkozó szabályozás, valamint a mindennapos testnevelés 1. és 5. évfolyamán történő kötelező bevezetése felmenő rendszerben történik. A TANINFORM szoftver használatával lehetőség nyílt az elektronikus napló használatára. Az E- NAPLÓT mindenki vezeti, a nyomon követés tanulói szinten biztosított, különösen a hiányzások szempontjából nagyon fontos. Az internet hozzáférés, a hálózat megfelelő kiépítése megtörtént, viszont a nagy terheltség szempontjából erősíteni kell a központi internet hozzáférést Tanulmányi munka Alapelveink: Az alapkészségek kialakítása, fejlesztése A képesség- és személyiségfejlesztés harmóniája Kompetencia alapú szemlélet Tevékenység központúság Motiváló pedagógiai környezet megteremtése A kötelező tanóra foglalkozásokon túl nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra. Az eredményesség (11.ábra) mellett fontos az egyéni tanulási utak ápolása, melyhez elengedhetetlen a tanári együttműködés, az egyéni és a differenciált fejlesztés meghatározása. Tanulóink számos tantárgyi, tanulmányi (1. számú melléklet) és sportversenyen vesznek részt (2. számú melléklet). 11. ábra 1.2. Továbbtanulás Tanulóink elsősorban érettségit adó képzésben tanulnak tovább (12. ábra), a visszajelzések alapján választott területeken jó teljesítményt érnek el. Hódmezővásárhely középfokú intézményeivel megvalósuló szakmai együttműködés segíti a pályaorientációt. Tanulóink közül 5. évfolyamon és 7. évfolyamon is sokan választanak gimnáziumi képzést, ami különösen 5. évfolyamon létszámcsökkenéshez vezet. 9

11 12. ábra 1.3. Programok Az alapdokumentumok alapján éves munkatervben határozzuk meg tevékenységeinket. Gyermekeink, tanulóink számára nagyon sok szabadidős tevékenységet szervezünk a diákönkormányzattal együttműködve. Nagyon fontosak ezek a programok a közösség formálás, a tanulók látókörének szélesítéséhez és a tartalmas szabadidő eltöltéséhez (1. számú melléklet). Kiemelt területek: Komplex művészeti programok, projektek Egészséges Vásárhelyért Program: Vöröskeresztes bázisóvodai, Dohányzásmentes projekt Környezeti nevelés: Zöld Kapocs, Kis Hódok program (óvoda), Erdei iskola és óvoda Biztonságos Vásárhely program: Ovizsaru, Iskola rendőre Városi és helyi szintű versenyek szervezése: Városi versmondó verseny, Idegen nyelvi éneklési verseny, Éneklő Ifjúság, 8 órás kosár, Műveltségi vetélkedők Együttnevelés, inkluzív pedagógia Tehetséggondozás, felzárkóztatás Évszakokhoz kapcsolódó projektek 2. ÉRTÉKÖRÖKÍTŐ SZEREPVÁLLALÁS Küldetésünk, hogy műveljük a ránk bízottakat, ápoljuk az értékeket, örökítsük tovább a hagyományokat, a tudást A Vásárhelyi Művészeti Kuckó programokkal az óvoda-iskola együttműködésének erősítése a néphagyományok, művészeti foglalkozások megvalósításával az intézmény hitvallásának, a művészeti nevelésnek támogatását segítette A hagyományokat követve az É- NEK- TÁR Jó gyakorlat hármas egysége a ZENEI VILÁGNAP- KARÁCSONYI HANGVERSENY- TANÉVZÁRÓ HANGVERSENY kiemelt szakmai feladat volt, mely sikeres magvalósítást jelentett. Tanévzáró hangversenyünket a Kodály évre ajánlottuk, születésének 130. és halálának 45. évfordulója alkalmából LISZT EMLÉKÉV: Liszt Ferenc születésének 200. és halálának 125. évfordulója 2011-ben az egész világon a klasszikus zene kiemelt ünnepe volt. A LISZT EMLÉKÉV tiszteletére több program valósult meg. Levelező verseny 3-4. évfolyamosoknak: Városi szintű Liszt Műveltségi Vetélkedő országos forduló Kulturális kirándulások Hangversenyek Zenei világnap 10

12 2.4. A szülők, tanulók és pedagógusok egyetértésével Szabó Magda: ABIGÉL című regényéből készült musical megvalósítását tűzte ki célul közösségünk, mely a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ új épületében kapott méltó helyet 2012 októberében Hagyományok ápolása: Évről évre őrizzük hagyományainkat, melyhez kapcsolódó rendezvények hozzájárulnak az állandóság érzésének kialakulásához, ami minden közösség biztonságának egyik fontos eleme (13 ábra). Nemzeti ünnepek Iskolai szintű megemlékezések Alkotó kézműves foglalkozások, projektek SULIVÁRÓ, Autómentes nap, FOTÓSZAFARI, Advent, Farsang, Húsvét, Egészségnap, Gyermeknap, Zenei Világnap, Idegen nyelvi nap, CSALÁDI NAPOK, Évszakokhoz kapcsolódó projektek Testvérosztályok Átmenetek támogatása, közös programok Iskolaújság LISZT-AKTÁK Jelképek Iskolazászló, intézményi logó, iskolapóló, kórusok megjelenése 13. ábra 3. INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE A 2011/2012-es tanév kezdetén, szervezeti, személyi és munkakörbeli változások miatt átalakult az intézményi IPR menedzsment, és az intézményi munkacsoportok. Az előző tanévhez hasonlóan, nyolc munkacsoport (14. ábra) kezdte meg működését. 14. ábra Elkészült az intézményi IPR munkaterv, mely részletesen tartalmazza alapelveinket, az integrációs stratégia kialakítását, személyi és tárgyi feltételeinket, céljainkat. Megjelennek benne a tanulást, tanítást segítő eszközrendszer elemei, a várható eredmények és az ellenőrzés szempontjai. A fejlesztő-és mentortevékenységek rendszeresek, az illetékes pedagógusok az elvárt tevékenységet folyamatosan elvégzik, a kialakított rendnek megfelelően dokumentálják. Rendszeresen részt vettünk hospitálásokon más oktatási intézményekben, és mi is ajánlottunk ilyen lehetőséget. Bővítettük a civilszervezetek körét, akikkel együttműködünk. A szülőkkel való együttműködést erősítették a szociális hátrányok enyhítését célzó programok. A 2011/2012-es tanévben megvalósult tevékenységek a cselekvési ütemterv és a munkaterv alapján (15. ábra): Együttműködés az óvodákkal Óvoda-iskola átmenetet támogató Együttműködés a szülőkkel, civil szervezetekkel Együttműködés a tantestületben Együttműködés a középiskolákkal 11

13 tevékenységek Hagyományőrzés, helyi hagyományok felidézése Őszi barangolás az óvodában Szent Mihály hava- Mihály napi népszokások Őszi kavalkád-az őszi természet kincsei Márton napi népszokások Így tanulunk mi Szakmai nap az óvónőkkel Zöldkarácsony a Bodnár Bertalan Oktatóközpontban Advent hava program Újév köszöntő projekt Farsang Játsszunk együtt - nyílt nap Kikelet-köszöntő Húsvétoló Pünkösd projekt Projektzárás Karácsonyi hangverseny Adventi műsor az idősek otthonában Táncház Zöldkarácsony Családi napok Projektnapok Munkacsoportok működése Esetmegbeszélések Belső hospitálások Mérések Pályaválasztási börze Szülői klub, pályaválasztási tanácsadás HISZK pályaválasztási hét Pályaválasztási osztályfőnöki óra HISZK pályaválasztási fórum osztályfőnököknek Hospitálás 15. ábra 4. MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK A 2011/2012-es tanévben komplex mérési, értékelési rendszer kialakításával, az Intézmény Minőségfejlesztési Programja alapján végeztük értékelő munkánkat. Kiemelt területek: 4.1. DIFER mérés: Óvodában és az iskola első és második évfolyamán is elkészültek a DIFER mérések, illetve azok kiértékelései. Óvodában a középső csoportos mérésekhez képest átlagban 8-10 %-os fejlődést értek el. Iskolában első évfolyamon a HHH-s tanulók és a SNI tanulók esetében a teljes DIFER készült el, ami 14 gyereket érintett, a többiek esetében a rövid változattal 42 gyerek képességeit mérték fel. A mérések meghatározzák a fejlesztés irányvonalait, szükségszerűen a megfelelő, szakszerű segítségadás Fizikai állóképesség mérése: A 2011/2012-es tanév első félévében októberben, második félévében májusban történt meg az egységes, minden önkormányzati fenntartású iskolára vonatkozó testnevelés felmérés a városban. A felmérések a tanulók fizikai állapotának felderítésére irányultak. Mértük a hosszútávú állóképességet, a gyorsasági koordinációt, a gyorserőt, az alsó végtag erejét, valamint az úszástudást. Fejlesztési feladat az egységes mérési dokumentáció megvalósítása, összehasonlító elemzések, kiértékelések megvalósításához Műveleti sebesség mérése: 12

14 A 3-8. évfolyamon azonos időpontban a műveleti sebesség mérését végeztük el az osztályfőnökök irányításával. Március és június hónapban elvégeztük a kontrolméréseket. Az eredmények felvitelre kerültek a Moodle-rendszerben. Az összesítés az alábbi táblázatban tekinthető meg (16. ábra). 16. ábra Fejlesztési feladat az alapműveletek begyakorlottsági szintjének emelése, hangsúlyozottan a fejlesztendő egységekre, tanulókra figyelve Kompetenciamérések A 2010-es évtől bevezetésre került új, évfolyam független skálát használjuk, amelyen összehasonlítható módon ábrázolható a 6., 8., illetve 10. évfolyamos tanulók szövegértés, illetve matematika eredménye (17. ábra). 17. ábra A 2011-es mérésben iskolánk tanulói a képességpontok alapján matematika kompetenciaterületen mindkét évfolyamon az országos átlagnak megfelelően, szövegértésből az országos átlag felett teljesítettek (18. ábra). 13

15 18. ábra Tanulóink magas százalékban a 3. (30%), 4. (25%) és 5. (20%) képességszinteken helyezkednek el (19. ábra) szint alatt 1. szinten 2. szinten 3. szinten 4. szinten 5. szinten 6. szinten 7. szinten szövegértés évfolyam matematika évfolyam szövegértés évfolyam matematika évfolyam 19. ábra Az elemzés során megvizsgáltuk, hogy tanulóink 8. évfolyamon egyéni szinten hogyan teljesítettek az előző méréshez képest (20. ábra). 20. ábra Fejlesztési feladat a tanulók magasabb képességszintre juttatása, a közösen kialíktott intézkedési terv megvalósítása. A helyi kompetenciamérések ütemezése, célirányos, egyénre szabott fejelsztő munka Partneri elégedettségmérés A mérésben a Comenius 2000 intézményértékelési modell alapján kidolgozott mérőeszközöket használtuk. Ezek kérdőívek és információs lapok voltak. A kérdőívek 29 állítást tartalmaztak, melyre 14

16 0-4-ig terjedő skálán kellett a megkérdezetteknek a véleményüket bejelölniük. A kérdőív kérdései a következő kérdésköröket tartalmazták: Tanítás és nevelés minősége (8 állítás) Nevelési-oktatási eredmények (8 állítás) Iskolai környezet (8 állítás) Kapcsolattartás pedagógussal, szülővel (5 állítás) 21. ábra Összességében (21. ábra) elmondható, hogy a megkérdezettek véleménye elég széles skálán mozgott. Az elégedettség mértéke 55% és 94% közötti. Az iskola erőssége az, hogy a gyerekek jól érzik magukat az intézményben (84%), a tanuláson kívüli kihívások is magas százalékot kaptak (84%), továbbá pozitív értékelést kapott, hogy a szülőknek lehetőségük van bekapcsolódni az oktató-nevelő folyamatokba. Ezt követi a továbbtanulásra való felkészítés (83%) és a pedagógusokkal való találkozási lehetőségekkel való elégedettség (83%). A gyerekek 88%-a érzi jól magát az iskolában. Az óvodai kérdőívek kiértékelése során jól látszik, hogy a szülők legkevésbé az óvodai környezettel vannak megelégedve, ezen belül az óvoda épületének nevelőmunkát segítő feltételrendszerével és az épület állagával (70%). Leginkább elégedettek a vezetéssel (99%), az óvodapedagógusok munkájával (98%), a gyerekek beszédkészségének fejlődésével (98%), az óvoda nyitottságával (98%). A külső partnerek általánosságban elégedettségüket fejezik ki az intézménnyel kapcsolatban, elismerik az itt folyó magas színvonalú nevelő- és oktatómunkát, továbbra is számítanak tanulóink szereplésére versenyeken, hangversenyeken. Számítanak tanáraink közreműködésére kölcsönös óralátogatásokon, tematikus műhelyfoglalkozásokon, szakmai konzultációkon. Lehetőséget látnak a szakmai kapcsolatok bővítésére kölcsönös hospitálások, közös programok, rendezvényeken való szereplések révén. 5. PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG Pályázatainkkal a pedagógiai programban megjelölt cél-és feladatrendszert támogató projektek megvalósítása történik a korszerű tanulás-tanítás módszertani elemek felhasználásával. Kiemelt projektek: Intézményi Fejlesztési Tervvel rendelkező előminősített intézményként a TÁMOP pályázat felkészülést jelent a Referencia intézményi szolgáltatás megvalósításához. 15

17 Könyvtárfejlesztési pályázatunk is, a TIOP1.2.3., könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztését célozza. Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések az integrációs rendszer működéséhez, kapcsolatrendszer erősítéséhez, szociális hátrányok enyhítéséhez nyújtanak segítséget Fenntartásban lévő pályázatok (22. ábra): HEFOP 2.1.5/ TÁMOP A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációja, iskolai megsegítése. TÁMOP A kompetencia-alapú oktatás bevezetése és továbbvitele. A pályázat keretében kifejlesztésre került innovációk és jó gyakorlatok megvalósítása. COMENIUS pályázat Kapcsolat a partneriskolákkal, elkészült anyagok felhasználása. 22. ábra 5.2. Beadott pályázatok (23. ábra): Pályázat neve, témája Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása Pályázat kódja / azonosító jele 5/2011. KIM rendelet Támogatás összege (eft) Támogatás (%) Önerő összege (eft) Eredmény nyert Tanulj tőlünk, tanulunk tőled. Felkészítés a referenciaintézményi feladatokra Kábítószer prevenciós programok támogatása Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása tanévben megrendezendő művészeti és sportversenyek támogatása tanévben megrendezendő művészeti és sportversenyek támogatása TIOP könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése "Tudásdepó expressz" TÁMOP / nyert KAB-ME-11-A nem nyert 27/2011 KIM nyert NTP-MSV NTP-MSV Iskolai tehetséggondozás TÁMOP / Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása Innovatív iskolák "Gyökerek és szárnyak" nem nyert nem nyert TIOP / nyert elbírálás folyamatban 26/2012.KIM nyert TÁMOP / elbírálás folyamatban 23. ábra 16

18 III. MŰVÉSZETI NEVELÉS A művészeti nevelés élményekre épül, amely szorosan összefügg a megismeréssel. Legfontosabb feladatunk: A felnövő generáció szellemi egészségének megóvása Az alkotó személyiségjegyek erősítése A kreativitás fejlesztése A problémamegoldó gondolkodás Az alkotó típusú tevékenységek megismertetése által az akarati, az alkotó-alakító cselekvőképesség fejlesztése Intézményi törekvésünk, mind óvodai, mind iskolai szinten, az érzelmi intelligencia fejlesztésével, olyan értékrend kialakítása, amely mélyen a diákok lelkébe ivódik: átszövi mindennapjaikat, gazdagítja ünnepeiket, formálja gondolkodásukat és elmélyíti érzéseiket. A művészetek megismerésével nyitottabbá válnak annak befogadására és kreatív megélésére is. Minden tanulónak lehetőséget biztosítunk legalább egy művészeti tevékenységet folytató tanórán kívüli programban részt venni (24. ábra). Óvoda Iskola Mesekuckó Kiskórus Néptánc Gyermekkar Irodalmi Színpad MINI Színpad BÁBKÖR Képzőművészeti kör Kaláris énekegyüttes VÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI KUCKÓ Péczely Attila Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény 24. ábra Az alkotás a legjobb színtér a szociális kompetenciák fejlesztésére, a multikulturális tartalmak megjelenítésére. A művészeti csoportokba jól beilleszkednek magatartás problémákkal küzdő gyermekek, akik a csoportos alkotó munka során tanulják az egymáshoz való alkalmazkodást, a művészeti nevelés pedig segíti őket a problémák leküzdésében. Kiváló színtere a tehetséggondozásnak, a tehetségazonosításnak, a szociális hátrányok enyhítésének. Kiemelt programok: Éneklő Ifjúság: Kiskórus és Gyermekkar Arany diploma és elismerő oklevél, Gálahangverseny XX. Országos Zenei Tábor Komplex művészeti programok: Hangversenyek, Hagyományőrző projektek, Bemutatók Színpadi bemutatók: ABIGÉL Kiváló lehetőséget és kapcsolódási pontot jelent a Hódmezővásárhelyen megvalósult közművelődési intézményrendszer fejlesztését biztosító AGÓRA projekt. A Tornyai János Városnegyed intézményei, a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ, az Emlékpont, a Tájház a Mindennap kultúra projekt megvalósítását, illetve különleges, korszerű helyet biztosít kulturális programok igénybevételére és megvalósítására. Intézményünk továbbra is szerves része kíván lenni Hódmezővásárhely kulturális életének, bázisa szeretnénk lenni az ének, a zene, a tánc, a képzőművészet komplex eljárásait támogató projekteknek. 17

19 IV. ZÁRÓ GONDOLATOK Intézményünk rendelkezik önálló arculattal és jövőképpel. A célok ismeretében mindenki egyéniségének, szakmai kompetenciáinak megfelelően dolgozik. Egymás iránti kölcsönös tisztelet határozza meg mindennapjainkat, mely tanítványainkban is levetül. Ez innovációra való készség nélkül lehetetlen. Az értékek megőrzésén keresztül, arra építve és annak szellemiségében végezzük munkánkat. Intézményi beszámolómat a 2011/2012-es tanév kiemelt területeiről készítettem el, az óvodaiskola egységes pedagógiai munkájára helyezve a hangsúlyt. Az új Köznevelési Törvény, a Pedagógus Életpálya modell, a Nemzeti Alaptanterv új kihívásokat közvetít számunkra. A változások nyomon követése fontos feladat, konstruktív együttműködésre van szükségünk. Tisztelettel köszönöm az intézmény valamennyi dolgozója, tanulói, szülői közössége nevében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének, Önkormányzatának munkánkhoz nyújtott támogatását, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak együttműködő szakmai segítségét. Hódmezővásárhely, november 05. Tisztelettel: Forrainé Kószó Györgyi igazgató 18

20 ESEMÉNYNAPTÁR- TANULMÁNYI EREDMÉNYEKKEL 2011/ számú melléklet Programok Időpont Eredmény Városi tanévnyitó augusztus 31. Tanévnyitó ünnepély szeptember 1. SULIVÁRÓ szeptember 1. Az 1. osztályosok fogadása 5. osztályosok bevezetése a felső tagozatra szeptember 1. Liszt-levelező verseny meghirdetése szeptember 2. Kerékpártúra szeptember km Erdélyi testvérváros fogadása Mindszent szeptember 10. Országos Liszt Ferenc műveltségi vetélkedő szeptember 10. Fejlesztő foglalkozások beindítása szeptember 18. Középiskolára előkészítő foglalkozások beindítása szeptember 18. Autómentes nap szeptember 22. Laczkfy László író-olvasó találkozó szeptember 27. Gyermekkönyvtár Szüreti mulatság az óvodában szeptember 27. Zöld óra Bodnár Bertalan Okt. K szeptember 28. Honosítás Kaláris együttes szeptember 28. Szent Mihály napja projekt szeptember 29. Nagy sportágválasztó szeptember 29. ÉNEK-TÁR projekt Zenei világnap szeptember 30. A mese világnapja óvodásoknak szeptember 30. Liszt-levelező verseny eredményhirdetése VÁROSI szeptember 30. Klubdélután szeptember 24. Családi délután október 1. Szüreti népszokások Tájház Fogadóóra október 4. Kerékpártúra Mártélyra október 5. Művészeti Kuckó beindítása óvoda október 5. Megemlékezés október 6-ról október 6. Városi ünnepség október 6, 7. évfolyammal október 6. Állatok világnapja Kutyasimogatás az óvodában október 9. Kis- és nagyudvar rendezése SZMK bevonása október 28. Tájház szüreti mulatság október 15. Udvarrendezés az óvodában október 15. Őszi Tárlat megtekintése október - folyamatos LISZT FERENC születésének 200. évfordulója október 21. Komolyzenei minikoncert a Liszt-év jegyében Liszt levelezőverseny eredményhirdetése Kiállítás rendezése október 20. Megemlékezés október 23-ról október 21. Iskolai emlékműsoron való részvétel. Városi ünnepség 8. évfolyammal. Mozilátogatás: Vad Magyarország október 25. Őszi barangolás az óvodában október 27. DIFER-szűrés nagycsoportosok október folyamatos Őszi kavalkád - projekt október október 28. Őszi papírgyűjtés Iskolai mesemondó verseny november 9. Diákközgyűlés november 10. Közlekedésbiztonsági előadás: 5. évfolyam november 14. Városi mesemondó verseny november 17. II. hely 19

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon / fax: (62) 241-381 e-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola INTÉZMÉNYI

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Rövid neve: Kaposvári Általános Iskola Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Tagintézmények neve: Benedek Elek Tagiskola

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 17 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült : 2012.08.23. 2 MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN! Isten minden kis tücskének Akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA Tatabánya, 2012. július Mózes Gáborné pályázó TARTALOMJEGYZÉK 1. Szakmai elemzésre épülő fejlesztési elképzelések... 3 1.1 Az intézmény alapítása...

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2461. TÁRNOK, ISKOLA U. 1. OM: 032357 Fenntartója: Tárnok Nagyközség Önkormányzata Az intézményvezető neve, a dokumentum készítője:

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve a 2010/2011. tanévre Tura, 2010. szeptember Tartalomjegyzék A Hevesy György Általános Iskola éves munkaterve 3 A tantestület 7 Az 1-2. évfolyam munkaközösségének

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM 2014. Tartalomjegyzék I. Iskolai pedagógiai program... 4 1. Bevezetés... 4 1.1.

Részletesebben

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. Készítette: Varga Jánosné igazgató 1 ÁLTALÁNOS ADATOK Az intézmény megnevezése: Teleki Sámuel Általános

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola nevelési programja

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola nevelési programja A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. A. Az iskola nevelési programja 1 P R E A M B U L U M AZ ISKOLA HIVATALOS ELNEVEZÉSE: Zipernowsky Károly AZ ISKOLA FENNTARTÓJA

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Készítette: Némethné Gerecs Judit igazgató TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK... 6 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 7 1.Az intézmény

Részletesebben

Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Értékelés az oktatási intézmények szakmai feladatainak 2005. évi teljesítéséről

Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Értékelés az oktatási intézmények szakmai feladatainak 2005. évi teljesítéséről ...napirendi pont Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Értékelés az oktatási intézmények szakmai feladatainak 2005. évi teljesítéséről Az oktatási ágazat intézményei a 2005. év során feladataikat

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben