282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet"

Átírás

1 A jogszabály mai napon hatályos állapota 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet a szakterületek ágazati követelményeiért felelıs szervek kijelölésérıl, valamint a meghatározott ekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekrıl A Kormány az igazságügyi szakértıi tevékenységrıl szóló évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. -a (4) bekezdésének a), b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el: (1) A 2. számú mellékletben meghatározott ekben szakértıként kizárólag az ott felsorolt, az igazságügyi és rendészeti miniszter által alapított igazságügyi szakértıi intézmény (a továbbiakban: intézmény), az orvostudományi képzést folytató egyetem igazságügyi orvostani intézete (a továbbiakban: egyetemi intézet) vagy más állami szerv járhat el. (2) A 2. számú melléklet 1. pont b)-c) alpontja szerinti ben kizárólag az eljárásra jogosult egyetemi intézet vagy intézmény igazságügyi orvostan vagy patológia szakterületen bejegyzett szakértıje adhat szakvéleményt. (3) A 2. számú melléklet 1. pont a) alpontja szerinti ben kizárólag az eljárásra jogosult egyetemi intézet vagy intézmény két olyan szakértıje járhat el, akik közül az egyik igazságügyi orvostan szakterületen, a másik igazságügyi orvostan vagy patológia szakterületen szerepel a névjegyzékben. (4) 3. (1) Az egyetemi intézet a mellékletekben meghatározott ekben jár el. (2) Ha e rendelet illetékességi területet állapít meg, az intézmény és az egyetemi intézet a mellékletben meghatározott illetékességi területen jár el. Az intézmény és az egyetemi intézet kivételesen illetékességi területén kívül is eljárhat, ha az eljárásra illetékes intézmény és az egyetemi intézet adott ügyben kizárási vagy egyéb ok miatt akadályoztatva van. (3) Ha e rendelet illetékességi területet nem határoz meg, az intézmény és az egyetemi intézet illetékessége az ország egész területére kiterjed. 4. (1) A 3. számú mellékletben meghatározott szakterületek szerinti ekben elsısorban az ott megjelölt intézmény, intézet vagy más állami szerv ad szakvéleményt. (2) Ha az (1) bekezdés alapján eljárásra jogosult intézmény, intézet vagy más állami szerv kizárási vagy egyéb ok miatt akadályoztatva van, más szerv, illetve szakértı is kirendelhetı. 5. A 4. számú mellékletben meghatározott ekben az ott megjelölt intézmény, intézet vagy szervezet szakvéleményt adhat. 6. (1) A rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba. (2) A 2. számú melléklet 1. pontja január 1-jén lép hatályba. (3) 1. számú melléklet a 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelethez 2. számú melléklet a 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelethez Szakvélemény adására kizárólagosan feljogosított szervek 1. A (vizsgálat) megjelölése Halottakkal kapcsolatos vizsgálatok: a) igazságügyi boncolás b) hatósági boncolás c) ismeretlen személyazonosságú halottak boncolása Illetékes állami szerv Budapest, illetıleg Pest és Nógrád megye Semmelweis Egyetem Általános Orvostani ISZKI Budapesti Orvosszakértıi Intézet

2 2. Biológiai vizsgálatok: a) DNS vizsgálat b) véralkohol, vérfolt, testváladék, hajszır, diatóma, szén-monoxid, szövettani vizsgálat csontvázlelet alapján történı személyazonosítás c) ételmérgezéssel és ételfertızéssel kapcsolatos bakteriológiai d) vírustani vizsgálat Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye ISZKI Miskolci Szakértıi Intézet Baranya, Somogy és Tolna megye Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostani ISZKI Kaposvári Szakértıi Intézet Csongrád megye Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostani Bács-Kiskun és Békés megye ISZKI Kecskeméti Szakértıi Intézet ISZKI Szegedi Szakértıi Intézet Fejér és Veszprém megye ISZKI Veszprémi Szakértıi Intézet Gyır-Sopron és Komárom-Esztergom megye ISZKI Gyıri Szakértıi Intézet Vas és Zala megye ISZKI Szombathelyi Szakértıi Intézet Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megye ISZKI Szolnoki Szakértıi Intézet Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Debreceni Egyetem Általános Orvostani egyetemi intézetek ISZKI Budapesti Orvosszakértıi Intézet Igazságügyi Szakértıi és Kutatóintézet egyetemi intézetek Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) Országos Epidemológiai Központ (OEK) 3. Toxikológiai vizsgálatok: a) igazságügyi boncolásból származó ISZKI Toxikológiai Intézet minták megerısítı egyetemi intézetek b) biológiai minták toxikológiai, ISZKI Toxikológiai Intézet ha nem esik az ISZKI Toxikológiai Intézet

3 a) pontban foglaltak alá c) anyagmaradványok, minták toxikológiai d) gombamérgezés esetén ételmaradék és gombamaradvány e) növényvédı szer, rovar és rágcsálók irtására alkalmas anyag maradékának meghatározása élelmiszerben és egyéb anyagban élelmezés-egészségügyi szempontból f) gyermekjáték, csomagoló- és tárolóanyag, kozmetikai készítmény toxikológiai g) mérgezı hatású anyaggal történt emberi mérgezési eset toxikológiai ei Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) ISZKI Toxikológiai Intézet Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) 4. Állategészségügyi vizsgálatok: a) állat- és takarmánymérgezésnél állati hullarész, takarmány-, és méregmaradvány b) állatok oltási balesetei, állatgyógyászati oltó- és kórjelzı anyagok c) állat és takarmányféleség bakteriológiai Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal 5. Gyógyszerek Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) Lıfegyverrel elkövetett bőncselekmény esetén az ismeretlen lıfegyverek, töltényhüvelyek és lövedékek azonosítási Sugárzó anyaggal és sugárártalommal (ionizáló és nem ionizáló) kapcsolatos Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI) 8. Munkavédelmi vizsgálatok: a) súlyos munkabalesetek b) az egyéni védıeszközök követelményeirıl és megfelelıségének Országos Munkavédelmi és Munkaügyi tanúsításáról szóló 2/2002. (II. 7.) SzCsM Fıfelügyelıség rendelet 4. -ának (3) és (4) bekezdése alapján a 2. és 3. kategóriába tartozó egyéni védıeszközök megfelelıségének 9. Bankjegyre, pénzérmére, készpénzhelyettesítı fizetési eszközre vonatkozó, Magyar Nemzeti Bank

4 valamint a pénzforgalommal kapcsolatos 10. A biztonsági okmányok védelmérıl szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének I. részében felsorolt biztonsági okmányok 11. Ujjnyom-tenyérnyom (daktiloszkópia) 12. Kábítószer szubsztancia alapú 3. számú melléklet a 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelethez Szakvélemény adására elsısorban feljogosított szervek 1. A (vizsgálat) megjelölése Illetékes állami szerv Okmányszakértıi vizsgálatok: a) külföldi hatóság által kibocsátott, határátlépést lehetıvé tevı okmányok b) nemzetbiztonsági, honvédelmi vagy rendırségi szempontból kiemelt fontosságú szervek által biztonsági okmányként kiadott igazolványok, engedélyek c) a biztonsági okmányok védelmérıl szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének II. részében felsorolt okmányok 2. Robbanószerekkel kapcsolatos vizsgálatok: a) robbanóanyagok, és azok robbantási maradékának kémiai-analitikai b) robbanószerek Készenléti Rendırség Különleges Szolgálatok Parancsnoksága Tőzszerész Szolgálat Polgári és állami légiközlekedéssel kapcsolatos Nemesfémmel kapcsolatos vizsgálatok: a) nemesfémek, illetve nemesfém tárgyak vegyészeti, laboratóriumi, optikai (fémjel azonosítási) vizsgálatával, hitelesítésével összefüggı b) nemesfémjelzések, hamis fémjelek, Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítı Hatóság

5 valamint a jogszabálynak nem megfelelı nemesfém tárgyak kriminalisztikai és egyéb természettudományos módszerekkel történı esetén 5. Leplezett információgyőjtésre alkalmas Nemzetbiztonsági Szakszolgálat technikai eszközök és módszerek 6. Büntetıeljárás során írásszakértıi vizsgálat 7. A védett és fokozottan védett területek (Natura 2000) állapotára, továbbá a tájvédelemre vonatkozó Nemzeti Park Igazgatóság 4. számú melléklet a 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelethez Szakvélemény adására feljogosított szervek 1. A szakterület és az ahhoz kapcsolódó (vizsgálat) megjelölése Büntetıügyekben szükséges kriminalisztikai és egyéb ek esetén felmerülı vizsgálatok: a) az alkotmányos rendet sértı nyomdai és sajtótermékek A szakvélemény adására feljogosított szervezet b) értékpapír, értékcikk, egyéb okmány vagy nyomtatvány eredetiségével, illetve hamisításával kapcsolatos vizsgálat c) nyelvészeti vizsgálat d) hangtechnikai vizsgálat e) írásszakértıi vizsgálat f) fotó- és videotechnikai vizsgálat g) kémiai anyagok analitikai h) fizikai vizsgálat i) textilszakértıi, vegyészeti vizsgálat, ideértve (a toxikológiai és az áruminıségi vizsgálatok kivételével) öngyulladással és egyéb tőzesettel kapcsolatos vegyelemzés j) fegyver- és lıszerszakértıi vizsgálat k) nyomszakértıi vizsgálat 1) tárgy fénykép alapján történı azonosítása m) mikromaradványok n) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértıi kizárólagos hatáskörébe nem tartozó iratok okmányszakértıi o) személy fénykép alapján történı azonosítása Igazságügyi Szakértıi és Kutatóintézet

6 p) vegyészeti vizsgálat, termékhamisítási ügyekben fizikai-kémiai vizsgálatok, ideértve az eredetiség vizsgálatát is Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértıi Tőzvédelmi szakterületekkel kapcsolatos vizsgálatok a) építmények tőzvédelme, tőzoltó technikai eszközök, tőzvizsgálat b) az a) pontban nem említett tőzvédelmi kérdések esetében Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság és Katasztrófavédelmi Igazgatóságok Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóságok Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság és Katasztrófavédelmi Igazgatóságok A levegıkörnyezettel, illetve annak múltbeli és jövıbeni állapotával összefüggı Országos Meteorológiai Szolgálat 4. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérıl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl szóló évi LXXIV. törvény IV. fejezetében meghatározott kérdések vonatkozásában (ipari baleset-megelızés) Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság 5. Kulturális szakterületek: 1. Kulturális javakkal összefüggı ek a) régészeti leletek, történeti emlékek és Magyar Nemzeti Múzeum fotótörténeti emlékek, numizmatika b) természettudományi emlékek Magyar Természettudományi Múzeum c) mőszaki és technikatörténeti tárgyak Országos Mőszaki Múzeum d) képzı- és iparmővészeti emlékek Magyar Nemzeti Galéria Szépmővészeti Múzeum Iparmővészeti Múzeum e) néprajzi emlékek Néprajzi Múzeum f) irodalom- és színháztörténeti emlékek Petıfi Irodalmi Múzeum Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet g) zene- és hangszertörténeti emlékek Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Zenetörténeti Múzeuma Iparmővészeti Múzeum h) könyvtári dokumentumok Országos Széchényi Könyvtár i) levéltári dokumentumok Magyar Országos Levéltár 2. Az 1. pontban megjelölt kulturális javak állagvédelme, restaurálása, Magyar Nemzeti Múzeum Magyar Természettudományi Múzeum

7 preparálása Országos Mőszaki Múzeum Magyar Nemzeti Galéria Szépmővészeti Múzeum Képzımővészeti Egyetem Restaurátorképzı Intézet Országos Széchényi Könyvtár Magyar Országos Levéltár 3. Mozgóképekkel összefüggı ek a) mozgóképgyártás Színház és Filmmővészeti Egyetem b) mozgókép-terjesztés, állagvédelem Magyar Nemzeti Filmarchívum Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 4. Mőemlékvédelemmel összefüggı Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi ek Egyetem Régészeti lelıhelyekkel összefüggı ek Foglalkozási megbetegedés, foglalkozási eredet véleményezése Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Magyar Nemzeti Múzeum Országos Munkahigiénés és Foglalkozásegészségügyi Intézet (OMFI) Jövedéki termékek adójogi minısítése, termékek áruosztályozása Zenei és irodalmi mővek mőfaji elhatárolási és átdolgozási kérdései A felszíni és a felszín alatti vizek mennyiségi és minıségi állapotával összefüggı Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértıi ARTISJUS Magyar Szerzıi Jogvédı Iroda Egyesület Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet Közhasznú Társaság (VITUKI Kht.)

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 198. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 27., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 198. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 27., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 27., hétfõ 198. szám Tartalomjegyzék 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 316/2010. (XII. 27.) Korm.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd. Tartalomjegyzék. 24/2012. (V. 8.) BM rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd. Tartalomjegyzék. 24/2012. (V. 8.) BM rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd 54. szám Tartalomjegyzék 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 25/2012. (V. 8.) KIM rendelet 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet 22/2012. (V. 8.) NFM

Részletesebben

hatályos: 2015.03.01-2015.03.01 A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

hatályos: 2015.03.01-2015.03.01 A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám

1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám 1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám A Kormány 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelete az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi

Részletesebben

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról MHK adatbázis 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl. Az építésügyi hatóság

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl. Az építésügyi hatóság az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.)

Részletesebben

A vámmentes vámkezelésre jogosultak körérıl szóló 18/2011. (IV.19.) NGM rendelet 2. -ában hivatkozott lista

A vámmentes vámkezelésre jogosultak körérıl szóló 18/2011. (IV.19.) NGM rendelet 2. -ában hivatkozott lista A vámmentes vámkezelésre jogosultak körérıl szóló 18/2011. (IV.19.) NGM rendelet 2. -ában hivatkozott lista Az 1979. évi 12. számú törvényerejő rendelettel kihirdetett, az oktatási, tudományos és kulturális

Részletesebben

rnyezetvédelem zményrendszere,

rnyezetvédelem zményrendszere, A környezetvk rnyezetvédelem intézm zményrendszere, igazgatási struktúrái Forrás: HEFOP 3.3.1. A környezetvk rnyezetvédelem alkotmányos alapja Alkotmány 18. A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 77. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 171/2010. (V. 13.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 77. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 171/2010. (V. 13.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 77. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 13., csütörtök Tartalomjegyzék 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 172/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 39. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 39. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 39. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. augusztus 5., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 22/2013. (VIII. 5.) BM KIM TNM együttes utasítás a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet

46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 1. oldal 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos tósági si eljárásokról Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl. Általános elıírások

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl. Általános elıírások A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl

Részletesebben

1991. évi XI. törvény. az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrıl. Az egészségügyi államigazgatási szerv feladatai

1991. évi XI. törvény. az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrıl. Az egészségügyi államigazgatási szerv feladatai 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrıl 1. (1) A közegészségügyi (különösen a környezet- és település-, élelmezés- és táplálkozás-, gyermek- és ifjúság-, munka- és sugáregészségügyi,

Részletesebben

A nemzeti erőforrás miniszter 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelete a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről

A nemzeti erőforrás miniszter 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelete a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 179. szám (2010. november 25.) 25991-25995.oldal A nemzeti erőforrás miniszter 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelete a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről A kulturális

Részletesebben

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemrıl. Értelmezı rendelkezések

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemrıl. Értelmezı rendelkezések A jogszabály 2010. ápr.2. napon hatályos állapota 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemrıl Az Országgyőlés a polgári védelemrıl a következı törvényt alkotja: 1. E törvény célja, hogy elısegítse a

Részletesebben

JOGSZABÁLY. L. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 782 Ft 2006. FEBRUÁR 13. TARTALOM

JOGSZABÁLY. L. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 782 Ft 2006. FEBRUÁR 13. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 782 Ft 2006. FEBRUÁR 13. oldal JOGSZABÁLY 34/2005. (XII. 28.) NKÖM rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól szóló 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet

Részletesebben

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérıl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2049 2160. OLDAL 2011. június 14. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1680 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói

Részletesebben

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg.

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl 1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betős szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) szövege, a normál

Részletesebben

5. fejezet. 5.1. A különböző minisztériumok, illetőleg az ezekhez tartozó hivatalok, intézmények, felügyeletek feladatai

5. fejezet. 5.1. A különböző minisztériumok, illetőleg az ezekhez tartozó hivatalok, intézmények, felügyeletek feladatai 174 5. fejezet A vegyi anyagokat kezelő minisztériumok, hivatalok és egyéb intézmények Cél: a kémiai biztonság és a vegyi anyag-kezelés különböző területeiért felelős minisztériumok és egyéb kormányzati

Részletesebben

17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet. a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól

17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet. a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 9 -a (2) bekezdésének b) pontjában (a továbbiakban:

Részletesebben

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási

Részletesebben

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Tájékoztató új és módosított jogszabályokról a Magyar Közlönyben (MK) 2013. november 15. (189. szám) és 2014. március 20. (41. szám) közötti időszakban megjelent új vagy módosult jogszabályokat, amelyek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 45. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 16., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 45. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 16., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 16., hétfõ 45. szám Tartalomjegyzék 2012. évi XXXV. törvény A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben