SZEGEDI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Szeged, 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEGEDI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Szeged, 2013."

Átírás

1 SZEGEDI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szeged, 2013.

2 Iskolánk jelmondata:... 4 JelképünK : A bagoly... 5 BEVEZETŐ AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI PROGRAMJA AZ OKTATÓ NEVELŐ MUNA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, eljárásai Alapelvek, értékek Célok és ezekhez kapcsolódó feladatok SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL kapcsolatos pedagógiai tevékenységek Szociális és állampolgári kompetenciára nevelés (nemzeti értékek, hagyományok tisztelete, kultúrák iránti nyitottság): Személyes kompetencia (Hatékony, önálló tanulás, egészséges és kulturált életmódra nevelés, művészeti tudatosság): Kognitív kompetenciák fejlesztése (matematikai kompetencia, természettudományos kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozási kompetencia, digitális kompetenciák): Kommunikációs kultúra kialakítása (Anyanyelvi és idegen nyelvi): Speciális kompetenciák (szakmai képzés alapozása): KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL kapcsolatos feladatok A különböző műveltségi területekhez kapcsolódó feladataink: A diákönkormányzati munka közösségfejlesztő feladatai: Szabadidő-szervezés közösségfejlesztési területei: Az iskola hagyományainak szerepe a közösségfejlesztésben A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségnevelés célja Az egészségnevelés feladata Az egészségfejlesztés főbb területei Módszerek, eszközök Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység Sajátos nevelési igényű tanulók: A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók A tehetség kibontakoztatása Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok: Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program: Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység: AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBA VALÓ TANULÓI RÉSZVÉTEL RENDJE A SZÜLŐ, TANULÓ ÉS A PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A diákokkal való kapcsolattartás: A szülőkkel való kapcsolattartás formái Kapcsolattartás az iskola külső partnereivel: A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGA VIZSGASZABÁLYZATA A vizsgaszabályzat célja A vizsgaszabályzat hatálya Az egyes vizsgatantárgyak részei, követelményei és értékelési rendje A vizsgatárgyak részei és követelményei Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai

3 1.11. A felvételi eljárás különös szabályai Az iskola képzési rendje Az iskolában tartott egyéb foglalkozások A diákszínpad Az iskolai énekkar Diáksportkör Erdei iskola, projektzáró tanulmányi kirándulások Fekete István Hét A mindennapi tanulást kiegészítő képzési formák, korrepetálások A tanítási órák keretében meg nem valósítható egyéb foglalkozások AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE A választott kerettantervek megnevezése A választott kerettanterv feletti óraszám Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei A nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai folyamatok helyi megvalósítása Az 1-2. évfolyam pedagógiai folyamatainak megvalósítása A 3-4. évfolyam pedagógiai folyamatainak megvalósítása Az 5-6. évfolyam pedagógiai folyamatainak megvalósítása A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása Mindennapos testnevelés szervezése A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai Projektoktatás A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések A tanulási esélyegyenlőség biztosításának elvei A szociális hátrányok kezelése Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulói értékelés formái: Érdemjegy adása, osztályozás Írásbeli beszámoltatások, korlátozások Hallássérültek értékelése Sajátos nevelési igényű tanulók értékelése ( egyéb fogyatékos tanuló) Mozgáskorlátozott gyermekek értékelésének szempontjai Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei a tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei Az iskolai egészségnevelés A környezeti nevelés pedagógiai célkitűzései az alábbiak: A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei Értékelési hagyományok A jutalmazás és büntetés alkalmazásának elvei: MELLÉKLET

4 ISKOLÁNK JELMONDATA: "... az idő múlhat, a szépség és jóság, a szeretet és az igazság nem múlik el az évszakokkal, nem múlik el az emberekkel, hanem örökös, mint a testetlen valóság, s ezekből annyit kap mindenki, amennyit megérdemel." (Fekete István: Tüskevár) 4

5 JELKÉPÜNK : A BAGOLY A bagoly Pallasz Athénét, a bölcsesség görög istennőjét jelképezi. A bagoly a sötétséggel való kapcsolata révén vált a tudomány jelképévé. Bölcs állatnak tartják sok más kultúrában is, mivel éjjeli életmódját a szorgos tudósok, a bölcsek virrasztásával hozták összefüggésbe. Az amerikai bennszülöttek hitvilágában a baglyoknak jóstehetségük és hatalmas természetfeletti tudásuk van. A keresztény hagyomány szerint ez a madár a krisztusi bölcsességet jelképezi, amely a sötétben tévelygő megváltatlanok között mutatkozik. Fekete István regényalakjait bölcsességre a természet tanította. Regényeinek a bagoly -Hu- egyik legkedvesebb szereplője. Sorsa összefonódott a vele egy tájon élő emberek sorsával, történelmüket, életüket tükrözi tágra nyitott figyelő bagoly szeme. 5

6 BEVEZETŐ Köszöntjük pedagógiai programunk olvasóját! Szeretnénk e rövid bemutatkozás keretében felkelteni az Önök érdeklődését elkészült programunk iránt, s azt szíves figyelmükbe ajánlani. "... emberi mivoltunkban mind egyelőek vagyunk, és mindannyiunknak azonosak az emberi jogaink. Mint emberi lény senki sem kevesebb a másiknál, a helyét és biztonságát mindenkinek meg kell lelnie ezen a földön..." (Pearl Buck: A gyermek, aki soha nem nőtt fel) Az emberi harmónia két dolgon múlik. Az egyik, hogy szeretem-e azt, amit csinálok és hogy a munkámban sikeres vagyok-e. Erre a harmóniára kell nevelnünk tanítványainkat. Ezért meg kell tanítanunk őket arra, hogy tekintsék magukat értéknek, hogy jóban legyenek önmagukkal. Igazi védettséget személyiségük épsége biztosít. Fontos, hogy a gyerekek ne szorongással, félelmekkel terhesen éljék végig iskolás éveiket. Igyekszünk ezért egyszerre szigorú, határozott és ugyanakkor elfogadó, szeretetteljes nevelők lenni. Olyan sokrétű és színvonalas munkát próbáltunk meg felelősséggel tervezni, elsősorban tanulóink érdekeit és szüleik elvárásait figyelembe véve, mely a fent említett harmónia kialakítására törekszik. Az ember része a világnak. Nem korlátlan ura annak, de felelőse: munkálkodik benne, törődik vele, gondozza, alakítja. S minden egyes ember felelős a másikért, tisztelettel tartozik a másik ember iránt. Az iskolának több funkciója van, nem kizárólag a tudás átadásának a helye, hanem világképet, emberképet ad. Az iskola élettér: a család, a lakás, a szomszédság, az utca és a természet mellett a tájékozódás, a tevékenység helye. Fontos, hogy jó tartózkodási helye legyen a gyermeknek. Az iskola a tapasztalás helye is, ahol az egyes ember megtapasztalja a szükségszerűséget, az előnyöket és az élet értékét. Ennek a közösségnek a modelljén tanulja meg a gyermek a békés, igazságos, rendezett, felelősségteljes együttélés alapfeltételeit és ismeri meg mindazokat a nehézségeket, amelyeket mindez jelent. Az iskola kísérleti tere egy létező világnak. Ha az iskola 6

7 élettér, az egész személyiség kell, hogy kibontakozhassék benne, ezért a tanítást tapasztalással igyekszünk kiegészíteni. Ezen gondolatok jegyében készült el iskolánk pedagógiai programja, s ezen gondolatok jegyében szeretnénk munkánkat folytatni, s terveinket megvalósítani. A Fekete István Általános Iskola Szeged egyik peremkerületében, Kecskéstelepen működik. Az intézmény barátságos környezetben, jól megközelíthető helyen, a nagy forgalmú utaktól távol található. Környezete szépen parkosított terület, zöldnövényzet veszi körül. Nagy udvara van, melyen játszótér, hinták, fajátékok, mászókák, sportlétesítmények fogadják a gyerekeket. Gyermekközpontú intézményünk felvállalta a Szegeden és vonzáskörzetében élő mozgáskorlátozott (szellemileg ép) gyerekek konduktív pedagógiai rendszerrel történő integrált nevelését-oktatását és hallássérült tanulók integrálását is. A gyermekek számára elengedhetetlenül fontos a többi gyermek, a kortársak közelsége. Ez szocializációjuk feltétele, fejlődésük záloga. Az integráció nagyon lényeges mind a sajátos nevelési igényű, mind az egészséges gyermek szempontjából, mert a sérült gyermek saját sorstársaitól kevesebb ingert kap, mint egészséges társaitól. Az egészséges gyermek személyisége alakulása szempontjából pedig fontos, hogy látván sérült társaikat egyre inkább elfogadják és segítik őket, s ezt nem kérésre, hanem belső indíttatásból teszik. Sajátságos arculatunk felvállalása mellett szervezi intézményünk a gyerekek iskolában és iskolán kívül eltöltött idejét. 7

8 1. AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI PROGRAMJA 8

9 1.1. AZ OKTATÓ NEVELŐ MUNA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI Iskolánk névadója: Fekete István Fekete István elsősorban ifjúsági író. Műveiben a természet szeretete, az ökológiai egyensúly megtartására való törekvés, a valós emberi értékek tisztelete (becsületesség, őszinteség, hűség, kitartás, a munka szeretete, humanitás) tükröződik. Történeteiben a jó és a rossz egyensúlyban jelenik meg, ösztönözve ezzel arra, hogy az olvasó megértse az élővilág ellentmondásait, s ő maga is törekedjen a természet harmonikus részévé válni. A könyvek gyermek- és állatszereplői olyan emberi magatartási példákat tárnak elénk, melyek elfogadásra, szeretetre, az élet tiszteletére tanítanak bennünket Alapelvek, értékek Kooperatívitás, fenntarthatóság elve Iskolánk csak akkor lehet eredményes, ha érzékeny a felhasználók igényeire, folyamatos és építő együttműködést folytat környezetével. Ha nem elválaszt, hanem összeköt, ha lehetőséget ad az együtt-gondolkodásra, a közös munkára, az alkotásra. Így a gyerekek is megtapasztalhatják az együttműködés szükségességét, annak lehetőségeit, formáit. Az iskola azzal, hogy erre is mintát ad, gyakorlatot biztosít, felkészíti tanítványait a valós világ tényezőivel való együttélésre. Személyközpontúság Erősítjük, fejlesztjük a tanulók pozitív személyiségjegyeit, keressük pozitív adottságaikat, képességeiket. Kiemelten kezeljük tanulóink egyéni sajátosságait, ösztönözzük őket képességeik kibontakoztatására és a megfelelő teljesítményre. Segítjük az iskolánkban tanuló mozgás- és hallássérült gyerekeket, értékeljük erőfeszítéseiket, példát mutatunk a kölcsönös alkalmazkodásra. Humánum, tolerancia, empátia A tanuló és a nevelő egyenrangú partnerként vesz részt a nevelés-oktatás folyamatában. Hangsúlyt helyezünk a gyermeki jogok teljes körű érvényesítésére és védelmére. 9

10 Elfogadjuk és figyelembe vesszük a szociálisan és mentálisan különböző vagy testi, érzékszervi adottságaikban eltérő, illetve más kultúrájú társakat. Az egészséges körülményeket és az életkorhoz illeszkedő terhelés feltételeit következetesen megvalósítjuk. Elítélünk minden hátrányos megkülönböztetést, szem előtt tartva a gyermekek mindenek felett álló érdekeit. A szakmai tudás megbecsülése Értékesnek tekintjük a szaktudást, azokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyeket tanulással kellett elsajátítani, a tudás átadásának képességét és hasznosítását mások számára. Fontosnak tartjuk az új módszerek megismerését, az iskola szükségleteinek megfelelő önképzést, a hivatástudatot, elkötelezettséget. A nevelőtestület tagjai személyes példamutatással, illetve változatos pedagógiai eszközökkel, módszerekkel segítik a tanulók helyes szemléletének, viselkedésének, magatartásának kialakítását. A természet szeretete, védelme Iskolánk névadójának szellemében értéknek tekintjük a bennünket körülvevő élő és élettelen környezetet, ennek védelmére, szeretetére, megóvására neveljük tanulóinkat. A természet részeként saját és tanulóink egészségnevelését is szem előtt tartjuk. Hagyományőrzés Őrizzük nemzeti hagyományainkat, ápoljuk hazánk kiemelkedő történelmi eseményeinek emlékét, ezzel erősítve a tanulók nemzettudatát. Fontosnak tartjuk az iskolához, a közösséghez tartozás érzését tápláló hagyományok továbbvitelét. A pozitív tulajdonságok figyelembe vétele A tanulók megítélésében pozitív tulajdonságaikra helyezzük a hangsúlyt. Ezek erősítésével a nem kívánatos magatartási szokások háttérbe szorulhatnak. 10

11 Célok és ezekhez kapcsolódó feladatok A fenti alapelvekhez kapcsolódnak pedagógiai céljaink, melyek: H: hosszú távú, K: középtávú, R: rövidtávú, illetve F: folyamatos célok lehetnek. A célok megvalósulásához a tantervi anyag, a tanórán kívüli, a szabadidős tevékenységek során adódó oktatási és nevelési lehetőségek kihasználásával és a személyes példamutatás nevelő hatásával, a pedagógus szakmai autonómiáját figyelembe véve juthatunk el úgy, hogy közben törekszünk tárgyi és módszertani eszközeink folyamatos megújítására. Pedagógiai célok: I. Nevelés területén A másik ember tiszteletére, személyiségének elfogadására, segítségnyújtásra nevelünk. H Fogékonnyá tesszük tanulóinkat saját környezetük, a természet, a társas kapcsolatok, a társadalom értékei iránt. Megismertetjük tanulóinkkal az aktív környezetvédelem lehetőségeit. H Törekszünk a tanulók eddig szerzett szokásaira alapozva a helyes magatartás kialakítására és az önfegyelem fejlesztésére. H Iskolánk teret és lehetőséget ad a gyermekek játék és mozgás iránti vágyának kielégítésére. H Segítjük tanulóink egészséges testi, lelki fejlődését. K Törekszünk az érzelmi nevelés erősítésére. H Ápoljuk a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő szinten a nemzeti és iskolai hagyományainkat. R Fejlesztjük a szociális és az életviteli kompetenciákat. F 11

12 II. Oktatás területén Esélyegyenlőséget biztosítunk iskolánk minden tanulójának, így a mozgás- és hallássérült tanulóknak is. H Segítjük a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek fejlődését. R A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában közvetítünk környezettudatos elemi ismereteket, fejlesztjük az ezzel kapcsolatos alapvető képességeket és alapkészségeket, kulcskompetenciákat. H Segítjük a tehetséges tanulókat képességeik kibontakoztatásában. R Fejlesztjük a diákok anyanyelvi, matematikai és gondolkodási kompetenciáját. F Törekszünk kommunikációjuk fejlesztésére. F Bekapcsolódunk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésébe. F IKT eszközöket alkalmazunk. Használjuk a Sulinet digitális tudásbázis anyagát az óráinkra való felkészülésnél. F Alkalmazzuk a modern tanulásszervezési eljárásokat (kooperatív technikák, projektoktatás, témahét, oktatás, stb.). F III. Szakmai tudás területén Törekszünk arra, hogy az iskola dolgozói optimális szakmai felkészültséggel lássák el feladatukat.(ikt eszközök használata, kooperatív technikák alkalmazása, különböző tanulásszervezési eljárások alkalmazása, úgymint témahét, projektoktatás, egész napos iskola, stb.) K Pedagógusaink folyamatosan gazdagítják szakmai ismereteiket. F A pedagógusok bővítik az integrációval kapcsolatos szakmai ismereteiket. F Törekszünk az önálló tanulói ismeretszerzés képességeinek kialakítására. F Segítséget nyújtunk tanulóinknak a pályaválasztásban. R Közvetítjük az általános műveltség megszerzéséhez szükséges alapismereteket, felkészítjük tanulóinkat a középiskolai tanulmányokra. H Kiemelten kezeljük az anyanyelvi kompetencia fejlesztését, a kommunikációt és a gondolkodásra fejlesztést. F Kiemelten kezeljük az idegen nyelv és a számítástechnika oktatását. R Fejlesztjük az IKT kompetenciákat. F 12

13 IV. Kapcsolatok területén Célunk, hogy javuljon az iskola pozitív megítélése. R Erősítjük a szülői ház és az iskola kapcsolatát. F Az iskola vezetősége motiválja a pedagógusokat, értékeli munkájukat. R Törekszünk a rendszeres és kielégítő információáramlásra. F Fejlesztjük a Szociális, az Életviteli és Állampolgári kompetenciákat. F V. Tárgyi és személyi feltételek területén Biztosítjuk tanulóink esélyegyenlőségét a tárgyi környezet területén is. K Biztosítjuk az integráció és a korszerű oktatás, nevelés tárgyi és személyi feltételeit. K Biztosítjuk a kompetenciák fejlesztéséhez szükséges IKT eszközöket. K 1.2. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK A legnagyobb igazságtalanság a nem egyenlőket egyenlőként kezelni. El kell fogadnunk, hogy biológiai, pszichológiai értelemben eltérő sajátosságokkal, adottságokkal, más-más személyiségjegyekkel rendelkezünk. A tehetségeseknek, a valamilyen területen kiemelkedő tanulóknak meg kell adnunk azt a lehetőséget, hogy az adott területen gyorsabban haladjanak, többet tanulhassanak. Az alul teljesítőknek meg kell adni a felzárkózás lehetőségét annak érdekében, hogy el tudják sajátítani azt a tananyagot, amely a továbbhaladáshoz szükséges. Mindez közös fejlesztéssel történjék, de oly módon, hogy differenciált, egyénre szabott fejlesztési lehetőséget is biztosítson. Az egészséges személyiségfejlődés szempontjából kiemelkedő szerepe van az iskolai közösségnek. Iskolánkban a tanítási-tanulási folyamat teret ad a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának; fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési készségüket, edzi akaratukat; hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő azonosulásuk fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez. A személyiség egészséges fejlődése szempontjából cél a személyes kompetenciák fejlesztése. 13

14 Szociális és állampolgári kompetenciára nevelés (nemzeti értékek, hagyományok tisztelete, kultúrák iránti nyitottság): Olyan személyiség nevelése, aki önmaga és mások iránt igényes, akinek fontos az eredményes munka, a tanulás. Ismeri a legfontosabb, a társadalom által elfogadott erkölcsi normákat, ezek alapján törekszik saját egyéniségének, céljainak megvalósítására. Ez a kompetencia a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltétele, amennyiben konfliktusokat is meg tud oldani. Lehetővé teszi, hogy a közélet aktív résztvevői legyünk. Oktató nevelő munkánk során kialakul: a világ megismerésének igénye, nyitottság az élményekre, az esztétikumra, az alkotás, a gondolkodás, a jól végzett munka örömére; a család tisztelete, a szülők, a nagyszülők megbecsülése, szeretete, fogékonyság az emberi kapcsolatokra, barátságra; kulturált magatartás, kommunikáció és együttműködési készség a közösségben; a magyarság, a szülőföld, a haza nemzeti értékeinek megismerésének igénye, szeretete, ápolása, a közösséghez való tartozás, az identitás; az alkotmányosság, a törvényesség, az emberi jogok tiszteletben tartása, a kisebbségek, etnikumok, más népek egyenlőségének, jogainak elismerésének gyakorlata. Feladatok: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása, valamint meggyőződéssé alakítása. Kiemelt jelentőségű annak tudatosítása, hogy az emberi élet méltósága a legfontosabb. Rá kell ismertetnünk diákjainkat, hogy a célokhoz értékek tartoznak és tudni kell választani az értékes és értéktelen közül. Tudatosítanunk kell, hogy a pozitív értékek választása, vállalása elszántságot, akaratot, helytállást, türelmet, néha lemondást igényel. Tudatosítjuk a gyerekekben, hogy a család társadalmi feladata az érzelmi védettség, a gyermeknevelés, az életfeltételek biztosítása. Ezért a harmonikus családi élet megkívánja a családtagok közötti őszinte megbecsülést; a szülők, nagyszülők, testvérek szeretetét, tiszteletét. A családi feszültségek, konfliktusok kezelése alkalmazkodást, munkamegosztást igényel. 14

15 Feladatunk a tanulók állampolgári nevelése, az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Célunk, hogy érzékennyé tegyük őket a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Fontos, hogy tanulóinknak igényük legyen az osztály- és iskolai közösségben, valamint a helyi közéletben való részvételre. Ennek színterei a tanóra és a tanórán kívüli tevékenységek Személyes kompetencia (Hatékony, önálló tanulás, egészséges és kulturált életmódra nevelés, művészeti tudatosság): Diákjaink vállalják saját egyéniségüket, higgyenek önmagunkban, törekedjenek a reális önértékelésre, önbecsülésre, önfejlesztésre. Értsék meg és fogadják el a pubertás kor változásait, legyenek képesek kezelni annak nehézségeit, azonosuljanak a nemi szerepekkel. Tudatosan törekedjenek a testi lelki egészség megóvására, az élet tiszteletére. Alakítsanak ki helyes egészségügyi szokásokat, sajátítsák el a személyi- és környezeti higiénia szabályait, szeressék, védelmezzék a természeti környezetet. Tanulói munkáltatás, önálló ismeretszerzés lehetőségének biztosításával ökologikus szemlélet alakuljon ki bennük, fejlődjenek az ehhez szükséges képességek, alakuljon ki az igény az ismeretek tapasztalati úton való megszerzéséhez. A személyiségük kialakításában és formálásában a legnagyobb szerepet maga az egyén játssza. Olyan nyitott, önálló, önművelésre képes, helyes önértékeléssel bíró, együttműködésre képes, toleráns fiatalokat kívánunk nevelni, akik rendelkeznek az alapvető erkölcsi normákkal, a döntéshozatalhoz szükséges képességek birtokában vannak, törekszenek az egészséges életmód elsajátítására, felelősségteljesen gondolkodnak a természeti és az épített környezet megóvásáról, őrzik és ápolják nemzeti hagyományainkat. Olyan felnőttként szeretnénk látni őket, akik természeti és alkotott környezetével egyensúlyban lévő személyiséggé válva eredményesek a pályaválasztásban és megtalálják az egyéni boldogulásuk útját is. Oktató-nevelő munkánk során: Tudatosítjuk, hogy minden gyermek egyedi és különleges személy, aki folyamatosan fejlődik és változik, s maga is képes ezt a fejlődést befolyásolni. 15

16 Fontos, hogy ismerje önmagát, bízzon önerejében, törekedjen a helyes énkép kialakítására. Igényt ébresztünk a tanulóban saját személyiségének kibontakoztatására az önfejlesztés módszerével (Erre alkalmas a pozitív gondolkodás és magatartásmód, az önuralom, önfegyelem fejlesztése, akarati tényezők fejlesztése, a lemondás, az áldozathozatal, a kitartó szorgalom a tűrőképesség, az objektivitásra törekvés, a rendszeres önkontroll, a változtatási készség). A személyiségfejlesztés komplex folyamatában feltárjuk, értelmezzük azokat a hatásokat is, amelyek a tanulókat az iskolai környezeten kívül érik. Megtanítjuk önállóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is. Felkeltjük igényét, hogy tudását és képességeit olyan helyzetek sokaságában használja, melyekben a motiváció és a magabiztosság elengedhetetlen feltételként jelentkezik. Felkeltjük érdeklődését az esztétikai megismerés iránt, illetve az élmények, elképzelések, érzések kreatív kifejezésére ösztönözzük. Feladatok: Feladatunk az egészséges életvitel kialakításához szükséges ismeretek átadása, attitűdök, készségek, döntési képességek fejlesztése, a viselkedés befolyásolása, az életvezetés szempontjából fontos készségek kialakítása. Az iskolai egészségvédelem megköveteli a személyi higiénia megtartását, gyakoroltatja a tanulókkal az önellátásra és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységeket. Törekszünk arra, hogy a tanulók felmérjék döntéseik, cselekedeteik eredményeit, környezetükre gyakorolt hatását tanórákon és szünetekben egyaránt. Feladatunk, hogy a tanulókkal a különböző foglalkozások keretében (osztályfőnöki óra, tanórák, tanórán kívüli foglalkozások) megtapasztaltassuk a döntési folyamatokat. A változatos iskolai élet megszervezésekor amelyben a tanulás, a játék, a munka és a pihenés összehangolt képet mutat fontos az egyensúly megteremtése a gyermeki tevékenységek között, ez az egyensúly egyben minta is legyen számukra. Biztosítjuk tanulóink számára a mindennapos testmozgást, testi képességeik fejlesztését (testnevelés órák, sportkörök, séta, játék, stb.). 16

17 Lehetőséget teremtünk arra, hogy a gyerekek az iskolán kívül is élményhez juthassanak (amennyiben a szülő vállalja a program költségeit, vagy pályázati úton az iskola biztosítani tudja) kirándulás, táborozás, kulturális programok keretében, környezetünk és városunk megismertetésével, természetvédelmi feladatok elvégzésével, és egyéb közös munkálkodással. Arra törekszünk, hogy a tanulók a tervezéstől a megvalósításon, részvételen át az összegzésig, értékelésig részei legyenek a folyamatoknak. Felnyitjuk a gyerekek szemét a globális problémákra (környezetszennyezés, erdők pusztulása, káros szenvedélyek művelése). Az osztályterem, az iskola belső terei és külső területeinek rendben tartatásával a munka fontosságát tudatosítjuk. A lelki egészségnevelés feladatkörébe tartozik a viselkedéskultúra kialakítása, a személyes méltóság megtartása, a belső egyensúly megtalálása, megőrzése, az önmegismerés, az önkontroll, a frusztráció és a siker kezelése; az önmagáért vállalt felelősség, az önálló magabiztos fellépés; a lelki változások megértése, elfogadása; nemi szerepvállalás, a kudarc és az indulatok helyes kezelése, önfejlesztés, önművelés, tanulási stratégiák elsajátítása. Az egymás közötti viszony, magatartás alapján alakítjuk ki a másokra való figyelés, a támogató kapcsolatok kialakításának igényét; legyen készség szintű a tolerancia mások szokásainak megismerése és tiszteletben tartása közben; a csoportnormák megismerése, elfogadása, a hozzájuk való alkalmazkodás, a szabálykövetés épüljön be a hétköznapi viselkedésükbe; az együttlét élménye érzékenyítse a konfliktustűrő képességüket, segítőkészségüket, és az együttműködést az élet problémáival való megküzdés megtanulása során. A nevelői példaadással, a káros szenvedélyek megelőzését szolgáló beszélgetésekkel, előadásokkal, meggyőzéssel óvjuk tanulóinkat a káros hatásoktól (dohányzás, alkohol, drog, stb.). Feladatunk a gyermeki kíváncsiságra építve az intellektuális-művelődési igény felébresztése. Így fejlesztjük önálló ismeretszerzéshez szükséges képességeket. Fel kell ismertetni, hogy tanulás minden olyan folyamat, amely az ismeretek, készségek, képességek elsajátítását, fejlesztését eredményezi. Ez olyan szakadatlan folyamat, melynek eredménye a tudás, a műveltség. Így valósul meg esztétikai 17

18 szemlélődés során az esztétikai érzék fejlesztése, az élmények befogadása során az alkotás igénye, és az ember saját megnyilvánulásaival kapcsolatos igényesség. Fejlesztjük tanulóink szépérzékét színházlátogatással, zenehallgatással, filmvetítéssel, művészi tevékenység biztosításával, s nem utolsó sorban a kulturált tárgyi környezet biztosításával. Számtalan színterét biztosítjuk az információ megszerzésének és feldolgozásának (kooperatív eljárások, digitális információ, projektfeldolgozás, stb.). Ennek a színterei a tanóra és a tanórán kívüli tevékenységek Kognitív kompetenciák fejlesztése (matematikai kompetencia, természettudományos kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozási kompetencia, digitális kompetenciák): Olyan képességeket, készségeket alakítunk ki, amelyekkel tanulóink képessé válnak a továbbtanuláshoz szükséges ismeretanyag megszerzésére, a továbbépíthető tudás elsajátítására. Fejlesztjük a megfigyelő-, koncentráló képességet; törekszünk a kíváncsiság, érdeklődés fenntartása, fokozására. Erősítjük a tanulási motivációt. Tapasztalati úton szerzett ismereteket nyújtunk, alapkészségeket alakítunk ki. Diákjainkat felkészítjük az egyéni ismeretszerzésre. Egészséges teljesítmény-központú szemléletet alakítunk ki. A problémamegoldó gondolkodást, a kreativitást fejlesztjük. Igényt támasztunk a folyamatos és sokoldalú önművelésre. Esztétikai, művészeti, erkölcsi értékek felismerésére vezetjük, és megalapozzuk a gyermekek ízlését. Annak felismerésére neveljük őket, hogy az önmaguk és a mások által megszerzett tudás érték és továbbfejleszthető. Kialakítjuk a képességet a fogalmak, érzések, tények és vélemények kifejezésére és értelmezésére írásban és szóban, a helyes és kreatív nyelvhasználatra. A természetben lezajló folyamatok magyarázatára és előrejelzések megfogalmazására tesszük képessé. Az e körbe kompetenciák segítik az emberi tevékenységek okozta változások megértésében, a fenntartható fejlődésért viselt egyéni és közösségi felelősség megfogalmazásában. 18

19 Képes legyen az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatára. Ismerje meg szűkebb és tágabb környezetünket, és ismeretei birtokában ragadja meg a kínálkozó lehetőségek. Neveljük kreatív magatartásra, újításra való törekvésre, a kockázat vállalásának képességére. Feladatok: Minden tantárgy keretén belül megismertetjük, kiválasztatjuk és gyakoroltatjuk a tanulók számára legjobb, a tantárgyak sajátosságaiból adódó tanulási módszereket. Tanítjuk a tanulást! A szülőkkel együttműködve biztosítjuk a rendszeres napi tanulás feltételeit (napközi, tanulószoba, otthoni tanulás). Az adott tantárgy jellegétől függően biztosítjuk a tanulói kísérleteket, szemléltetést, a kialakíta megfigyelések szóbeli megfogalmazása, a racionális gondolkodásmód. Megköveteljük az alapfogalmak tudását. Fokozatosan, egyéni képességekhez mérten, egyre összetettebb feladatok megoldására ösztönözzük tanulóinkat. A problémamegoldó, az ismereteket alkalmazni tudó gondolkodásmód fejlesztése. A gyakorlás, a tapasztalatgyűjtés során a döntéshozás képességének kialakítása. Elérjük, hogy a tanulók rendelkezzenek elemi gazdálkodási, vállalkozói ismeretekkel, alkalmazható tudással a legelemibb háztartási ismeretek körében. Képes legyen célkitűzései érdekében egyéni terveket készíteni és végrehajtani. Megismerik választott szakmájukat. A könyvtár rendszeres látogatásával elősegítjük, hogy a könyvek használata tanulóink életformájává váljon, fejlődjön értő olvasásuk. Színterei: Tanóra és tanórán kívüli tevékenységek keretében Kommunikációs kultúra kialakítása (Anyanyelvi és idegen nyelvi): Olyan kommunikációs kultúra kialakítása, ami képessé teszi a tanulót az ismeretszerzésre, a tanulásra, az emberi kapcsolatokra, az együttműködésre, közösségbe való beilleszkedésre. A beszéd- és kifejezőkészség fejlesztése: az anyanyelv elsajátítása, az anyanyelvi kultúra és beszédtechnikai képesség fejlesztése, folyamatos szókincsbővítés. 19

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

DIÓSGYŐRI SZENT FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

DIÓSGYŐRI SZENT FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÓSGYŐRI SZENT FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok 3. oldal 1 Az intézmény nevelési programja 6. oldal 1.1. Az iskolai nevelés-oktatás alapvető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a Nevelőtestület: 2013.03.26. 2 Tartalomjegyzék Bevezető...4 Iskolánk

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Bevezető 5 Küldetésnyilatkozat 6 Helyzetelemzés 7 Családi háttér 7 A tanulóközösség

Részletesebben

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Készítette: Némethné Gerecs Judit igazgató TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK... 6 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 7 1.Az intézmény

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Félig sem olyan

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Pedagógiai program 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc 2 Tartalom 1.Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1. Iskolánk

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. augusztus 29. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék Nevelési program 3 Pedagógiai alapelveink 4 Az iskolában folyó nevelő- és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 Kulcskompetenciák

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc. igazgató

Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc. igazgató Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc 1 igazgató Tartalomjegyzék FEJEZET FEJEZET CÍME SZÁMA Fedőlap Tartalomjegyzék AZ ISKOLA

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

A NEMESVÁMOSI PETŐFI SÁNDOR NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NEMESVÁMOSI PETŐFI SÁNDOR NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NEMESVÁMOSI PETŐFI SÁNDOR NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Innen csak indulni lehet, S aki indul, visszajöhet. Tisztesség dolgában mindig Tanulhat itt, el a sírig.

Részletesebben