SZEGEDI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Szeged, 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEGEDI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Szeged, 2013."

Átírás

1 SZEGEDI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szeged, 2013.

2 Iskolánk jelmondata:... 4 JelképünK : A bagoly... 5 BEVEZETŐ AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI PROGRAMJA AZ OKTATÓ NEVELŐ MUNA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, eljárásai Alapelvek, értékek Célok és ezekhez kapcsolódó feladatok SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL kapcsolatos pedagógiai tevékenységek Szociális és állampolgári kompetenciára nevelés (nemzeti értékek, hagyományok tisztelete, kultúrák iránti nyitottság): Személyes kompetencia (Hatékony, önálló tanulás, egészséges és kulturált életmódra nevelés, művészeti tudatosság): Kognitív kompetenciák fejlesztése (matematikai kompetencia, természettudományos kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozási kompetencia, digitális kompetenciák): Kommunikációs kultúra kialakítása (Anyanyelvi és idegen nyelvi): Speciális kompetenciák (szakmai képzés alapozása): KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL kapcsolatos feladatok A különböző műveltségi területekhez kapcsolódó feladataink: A diákönkormányzati munka közösségfejlesztő feladatai: Szabadidő-szervezés közösségfejlesztési területei: Az iskola hagyományainak szerepe a közösségfejlesztésben A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségnevelés célja Az egészségnevelés feladata Az egészségfejlesztés főbb területei Módszerek, eszközök Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység Sajátos nevelési igényű tanulók: A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók A tehetség kibontakoztatása Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok: Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program: Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység: AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBA VALÓ TANULÓI RÉSZVÉTEL RENDJE A SZÜLŐ, TANULÓ ÉS A PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A diákokkal való kapcsolattartás: A szülőkkel való kapcsolattartás formái Kapcsolattartás az iskola külső partnereivel: A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGA VIZSGASZABÁLYZATA A vizsgaszabályzat célja A vizsgaszabályzat hatálya Az egyes vizsgatantárgyak részei, követelményei és értékelési rendje A vizsgatárgyak részei és követelményei Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai

3 1.11. A felvételi eljárás különös szabályai Az iskola képzési rendje Az iskolában tartott egyéb foglalkozások A diákszínpad Az iskolai énekkar Diáksportkör Erdei iskola, projektzáró tanulmányi kirándulások Fekete István Hét A mindennapi tanulást kiegészítő képzési formák, korrepetálások A tanítási órák keretében meg nem valósítható egyéb foglalkozások AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE A választott kerettantervek megnevezése A választott kerettanterv feletti óraszám Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei A nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai folyamatok helyi megvalósítása Az 1-2. évfolyam pedagógiai folyamatainak megvalósítása A 3-4. évfolyam pedagógiai folyamatainak megvalósítása Az 5-6. évfolyam pedagógiai folyamatainak megvalósítása A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása Mindennapos testnevelés szervezése A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai Projektoktatás A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések A tanulási esélyegyenlőség biztosításának elvei A szociális hátrányok kezelése Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulói értékelés formái: Érdemjegy adása, osztályozás Írásbeli beszámoltatások, korlátozások Hallássérültek értékelése Sajátos nevelési igényű tanulók értékelése ( egyéb fogyatékos tanuló) Mozgáskorlátozott gyermekek értékelésének szempontjai Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei a tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei Az iskolai egészségnevelés A környezeti nevelés pedagógiai célkitűzései az alábbiak: A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei Értékelési hagyományok A jutalmazás és büntetés alkalmazásának elvei: MELLÉKLET

4 ISKOLÁNK JELMONDATA: "... az idő múlhat, a szépség és jóság, a szeretet és az igazság nem múlik el az évszakokkal, nem múlik el az emberekkel, hanem örökös, mint a testetlen valóság, s ezekből annyit kap mindenki, amennyit megérdemel." (Fekete István: Tüskevár) 4

5 JELKÉPÜNK : A BAGOLY A bagoly Pallasz Athénét, a bölcsesség görög istennőjét jelképezi. A bagoly a sötétséggel való kapcsolata révén vált a tudomány jelképévé. Bölcs állatnak tartják sok más kultúrában is, mivel éjjeli életmódját a szorgos tudósok, a bölcsek virrasztásával hozták összefüggésbe. Az amerikai bennszülöttek hitvilágában a baglyoknak jóstehetségük és hatalmas természetfeletti tudásuk van. A keresztény hagyomány szerint ez a madár a krisztusi bölcsességet jelképezi, amely a sötétben tévelygő megváltatlanok között mutatkozik. Fekete István regényalakjait bölcsességre a természet tanította. Regényeinek a bagoly -Hu- egyik legkedvesebb szereplője. Sorsa összefonódott a vele egy tájon élő emberek sorsával, történelmüket, életüket tükrözi tágra nyitott figyelő bagoly szeme. 5

6 BEVEZETŐ Köszöntjük pedagógiai programunk olvasóját! Szeretnénk e rövid bemutatkozás keretében felkelteni az Önök érdeklődését elkészült programunk iránt, s azt szíves figyelmükbe ajánlani. "... emberi mivoltunkban mind egyelőek vagyunk, és mindannyiunknak azonosak az emberi jogaink. Mint emberi lény senki sem kevesebb a másiknál, a helyét és biztonságát mindenkinek meg kell lelnie ezen a földön..." (Pearl Buck: A gyermek, aki soha nem nőtt fel) Az emberi harmónia két dolgon múlik. Az egyik, hogy szeretem-e azt, amit csinálok és hogy a munkámban sikeres vagyok-e. Erre a harmóniára kell nevelnünk tanítványainkat. Ezért meg kell tanítanunk őket arra, hogy tekintsék magukat értéknek, hogy jóban legyenek önmagukkal. Igazi védettséget személyiségük épsége biztosít. Fontos, hogy a gyerekek ne szorongással, félelmekkel terhesen éljék végig iskolás éveiket. Igyekszünk ezért egyszerre szigorú, határozott és ugyanakkor elfogadó, szeretetteljes nevelők lenni. Olyan sokrétű és színvonalas munkát próbáltunk meg felelősséggel tervezni, elsősorban tanulóink érdekeit és szüleik elvárásait figyelembe véve, mely a fent említett harmónia kialakítására törekszik. Az ember része a világnak. Nem korlátlan ura annak, de felelőse: munkálkodik benne, törődik vele, gondozza, alakítja. S minden egyes ember felelős a másikért, tisztelettel tartozik a másik ember iránt. Az iskolának több funkciója van, nem kizárólag a tudás átadásának a helye, hanem világképet, emberképet ad. Az iskola élettér: a család, a lakás, a szomszédság, az utca és a természet mellett a tájékozódás, a tevékenység helye. Fontos, hogy jó tartózkodási helye legyen a gyermeknek. Az iskola a tapasztalás helye is, ahol az egyes ember megtapasztalja a szükségszerűséget, az előnyöket és az élet értékét. Ennek a közösségnek a modelljén tanulja meg a gyermek a békés, igazságos, rendezett, felelősségteljes együttélés alapfeltételeit és ismeri meg mindazokat a nehézségeket, amelyeket mindez jelent. Az iskola kísérleti tere egy létező világnak. Ha az iskola 6

7 élettér, az egész személyiség kell, hogy kibontakozhassék benne, ezért a tanítást tapasztalással igyekszünk kiegészíteni. Ezen gondolatok jegyében készült el iskolánk pedagógiai programja, s ezen gondolatok jegyében szeretnénk munkánkat folytatni, s terveinket megvalósítani. A Fekete István Általános Iskola Szeged egyik peremkerületében, Kecskéstelepen működik. Az intézmény barátságos környezetben, jól megközelíthető helyen, a nagy forgalmú utaktól távol található. Környezete szépen parkosított terület, zöldnövényzet veszi körül. Nagy udvara van, melyen játszótér, hinták, fajátékok, mászókák, sportlétesítmények fogadják a gyerekeket. Gyermekközpontú intézményünk felvállalta a Szegeden és vonzáskörzetében élő mozgáskorlátozott (szellemileg ép) gyerekek konduktív pedagógiai rendszerrel történő integrált nevelését-oktatását és hallássérült tanulók integrálását is. A gyermekek számára elengedhetetlenül fontos a többi gyermek, a kortársak közelsége. Ez szocializációjuk feltétele, fejlődésük záloga. Az integráció nagyon lényeges mind a sajátos nevelési igényű, mind az egészséges gyermek szempontjából, mert a sérült gyermek saját sorstársaitól kevesebb ingert kap, mint egészséges társaitól. Az egészséges gyermek személyisége alakulása szempontjából pedig fontos, hogy látván sérült társaikat egyre inkább elfogadják és segítik őket, s ezt nem kérésre, hanem belső indíttatásból teszik. Sajátságos arculatunk felvállalása mellett szervezi intézményünk a gyerekek iskolában és iskolán kívül eltöltött idejét. 7

8 1. AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI PROGRAMJA 8

9 1.1. AZ OKTATÓ NEVELŐ MUNA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI Iskolánk névadója: Fekete István Fekete István elsősorban ifjúsági író. Műveiben a természet szeretete, az ökológiai egyensúly megtartására való törekvés, a valós emberi értékek tisztelete (becsületesség, őszinteség, hűség, kitartás, a munka szeretete, humanitás) tükröződik. Történeteiben a jó és a rossz egyensúlyban jelenik meg, ösztönözve ezzel arra, hogy az olvasó megértse az élővilág ellentmondásait, s ő maga is törekedjen a természet harmonikus részévé válni. A könyvek gyermek- és állatszereplői olyan emberi magatartási példákat tárnak elénk, melyek elfogadásra, szeretetre, az élet tiszteletére tanítanak bennünket Alapelvek, értékek Kooperatívitás, fenntarthatóság elve Iskolánk csak akkor lehet eredményes, ha érzékeny a felhasználók igényeire, folyamatos és építő együttműködést folytat környezetével. Ha nem elválaszt, hanem összeköt, ha lehetőséget ad az együtt-gondolkodásra, a közös munkára, az alkotásra. Így a gyerekek is megtapasztalhatják az együttműködés szükségességét, annak lehetőségeit, formáit. Az iskola azzal, hogy erre is mintát ad, gyakorlatot biztosít, felkészíti tanítványait a valós világ tényezőivel való együttélésre. Személyközpontúság Erősítjük, fejlesztjük a tanulók pozitív személyiségjegyeit, keressük pozitív adottságaikat, képességeiket. Kiemelten kezeljük tanulóink egyéni sajátosságait, ösztönözzük őket képességeik kibontakoztatására és a megfelelő teljesítményre. Segítjük az iskolánkban tanuló mozgás- és hallássérült gyerekeket, értékeljük erőfeszítéseiket, példát mutatunk a kölcsönös alkalmazkodásra. Humánum, tolerancia, empátia A tanuló és a nevelő egyenrangú partnerként vesz részt a nevelés-oktatás folyamatában. Hangsúlyt helyezünk a gyermeki jogok teljes körű érvényesítésére és védelmére. 9

10 Elfogadjuk és figyelembe vesszük a szociálisan és mentálisan különböző vagy testi, érzékszervi adottságaikban eltérő, illetve más kultúrájú társakat. Az egészséges körülményeket és az életkorhoz illeszkedő terhelés feltételeit következetesen megvalósítjuk. Elítélünk minden hátrányos megkülönböztetést, szem előtt tartva a gyermekek mindenek felett álló érdekeit. A szakmai tudás megbecsülése Értékesnek tekintjük a szaktudást, azokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyeket tanulással kellett elsajátítani, a tudás átadásának képességét és hasznosítását mások számára. Fontosnak tartjuk az új módszerek megismerését, az iskola szükségleteinek megfelelő önképzést, a hivatástudatot, elkötelezettséget. A nevelőtestület tagjai személyes példamutatással, illetve változatos pedagógiai eszközökkel, módszerekkel segítik a tanulók helyes szemléletének, viselkedésének, magatartásának kialakítását. A természet szeretete, védelme Iskolánk névadójának szellemében értéknek tekintjük a bennünket körülvevő élő és élettelen környezetet, ennek védelmére, szeretetére, megóvására neveljük tanulóinkat. A természet részeként saját és tanulóink egészségnevelését is szem előtt tartjuk. Hagyományőrzés Őrizzük nemzeti hagyományainkat, ápoljuk hazánk kiemelkedő történelmi eseményeinek emlékét, ezzel erősítve a tanulók nemzettudatát. Fontosnak tartjuk az iskolához, a közösséghez tartozás érzését tápláló hagyományok továbbvitelét. A pozitív tulajdonságok figyelembe vétele A tanulók megítélésében pozitív tulajdonságaikra helyezzük a hangsúlyt. Ezek erősítésével a nem kívánatos magatartási szokások háttérbe szorulhatnak. 10

11 Célok és ezekhez kapcsolódó feladatok A fenti alapelvekhez kapcsolódnak pedagógiai céljaink, melyek: H: hosszú távú, K: középtávú, R: rövidtávú, illetve F: folyamatos célok lehetnek. A célok megvalósulásához a tantervi anyag, a tanórán kívüli, a szabadidős tevékenységek során adódó oktatási és nevelési lehetőségek kihasználásával és a személyes példamutatás nevelő hatásával, a pedagógus szakmai autonómiáját figyelembe véve juthatunk el úgy, hogy közben törekszünk tárgyi és módszertani eszközeink folyamatos megújítására. Pedagógiai célok: I. Nevelés területén A másik ember tiszteletére, személyiségének elfogadására, segítségnyújtásra nevelünk. H Fogékonnyá tesszük tanulóinkat saját környezetük, a természet, a társas kapcsolatok, a társadalom értékei iránt. Megismertetjük tanulóinkkal az aktív környezetvédelem lehetőségeit. H Törekszünk a tanulók eddig szerzett szokásaira alapozva a helyes magatartás kialakítására és az önfegyelem fejlesztésére. H Iskolánk teret és lehetőséget ad a gyermekek játék és mozgás iránti vágyának kielégítésére. H Segítjük tanulóink egészséges testi, lelki fejlődését. K Törekszünk az érzelmi nevelés erősítésére. H Ápoljuk a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő szinten a nemzeti és iskolai hagyományainkat. R Fejlesztjük a szociális és az életviteli kompetenciákat. F 11

12 II. Oktatás területén Esélyegyenlőséget biztosítunk iskolánk minden tanulójának, így a mozgás- és hallássérült tanulóknak is. H Segítjük a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek fejlődését. R A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában közvetítünk környezettudatos elemi ismereteket, fejlesztjük az ezzel kapcsolatos alapvető képességeket és alapkészségeket, kulcskompetenciákat. H Segítjük a tehetséges tanulókat képességeik kibontakoztatásában. R Fejlesztjük a diákok anyanyelvi, matematikai és gondolkodási kompetenciáját. F Törekszünk kommunikációjuk fejlesztésére. F Bekapcsolódunk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésébe. F IKT eszközöket alkalmazunk. Használjuk a Sulinet digitális tudásbázis anyagát az óráinkra való felkészülésnél. F Alkalmazzuk a modern tanulásszervezési eljárásokat (kooperatív technikák, projektoktatás, témahét, oktatás, stb.). F III. Szakmai tudás területén Törekszünk arra, hogy az iskola dolgozói optimális szakmai felkészültséggel lássák el feladatukat.(ikt eszközök használata, kooperatív technikák alkalmazása, különböző tanulásszervezési eljárások alkalmazása, úgymint témahét, projektoktatás, egész napos iskola, stb.) K Pedagógusaink folyamatosan gazdagítják szakmai ismereteiket. F A pedagógusok bővítik az integrációval kapcsolatos szakmai ismereteiket. F Törekszünk az önálló tanulói ismeretszerzés képességeinek kialakítására. F Segítséget nyújtunk tanulóinknak a pályaválasztásban. R Közvetítjük az általános műveltség megszerzéséhez szükséges alapismereteket, felkészítjük tanulóinkat a középiskolai tanulmányokra. H Kiemelten kezeljük az anyanyelvi kompetencia fejlesztését, a kommunikációt és a gondolkodásra fejlesztést. F Kiemelten kezeljük az idegen nyelv és a számítástechnika oktatását. R Fejlesztjük az IKT kompetenciákat. F 12

13 IV. Kapcsolatok területén Célunk, hogy javuljon az iskola pozitív megítélése. R Erősítjük a szülői ház és az iskola kapcsolatát. F Az iskola vezetősége motiválja a pedagógusokat, értékeli munkájukat. R Törekszünk a rendszeres és kielégítő információáramlásra. F Fejlesztjük a Szociális, az Életviteli és Állampolgári kompetenciákat. F V. Tárgyi és személyi feltételek területén Biztosítjuk tanulóink esélyegyenlőségét a tárgyi környezet területén is. K Biztosítjuk az integráció és a korszerű oktatás, nevelés tárgyi és személyi feltételeit. K Biztosítjuk a kompetenciák fejlesztéséhez szükséges IKT eszközöket. K 1.2. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK A legnagyobb igazságtalanság a nem egyenlőket egyenlőként kezelni. El kell fogadnunk, hogy biológiai, pszichológiai értelemben eltérő sajátosságokkal, adottságokkal, más-más személyiségjegyekkel rendelkezünk. A tehetségeseknek, a valamilyen területen kiemelkedő tanulóknak meg kell adnunk azt a lehetőséget, hogy az adott területen gyorsabban haladjanak, többet tanulhassanak. Az alul teljesítőknek meg kell adni a felzárkózás lehetőségét annak érdekében, hogy el tudják sajátítani azt a tananyagot, amely a továbbhaladáshoz szükséges. Mindez közös fejlesztéssel történjék, de oly módon, hogy differenciált, egyénre szabott fejlesztési lehetőséget is biztosítson. Az egészséges személyiségfejlődés szempontjából kiemelkedő szerepe van az iskolai közösségnek. Iskolánkban a tanítási-tanulási folyamat teret ad a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának; fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési készségüket, edzi akaratukat; hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő azonosulásuk fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez. A személyiség egészséges fejlődése szempontjából cél a személyes kompetenciák fejlesztése. 13

14 Szociális és állampolgári kompetenciára nevelés (nemzeti értékek, hagyományok tisztelete, kultúrák iránti nyitottság): Olyan személyiség nevelése, aki önmaga és mások iránt igényes, akinek fontos az eredményes munka, a tanulás. Ismeri a legfontosabb, a társadalom által elfogadott erkölcsi normákat, ezek alapján törekszik saját egyéniségének, céljainak megvalósítására. Ez a kompetencia a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltétele, amennyiben konfliktusokat is meg tud oldani. Lehetővé teszi, hogy a közélet aktív résztvevői legyünk. Oktató nevelő munkánk során kialakul: a világ megismerésének igénye, nyitottság az élményekre, az esztétikumra, az alkotás, a gondolkodás, a jól végzett munka örömére; a család tisztelete, a szülők, a nagyszülők megbecsülése, szeretete, fogékonyság az emberi kapcsolatokra, barátságra; kulturált magatartás, kommunikáció és együttműködési készség a közösségben; a magyarság, a szülőföld, a haza nemzeti értékeinek megismerésének igénye, szeretete, ápolása, a közösséghez való tartozás, az identitás; az alkotmányosság, a törvényesség, az emberi jogok tiszteletben tartása, a kisebbségek, etnikumok, más népek egyenlőségének, jogainak elismerésének gyakorlata. Feladatok: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása, valamint meggyőződéssé alakítása. Kiemelt jelentőségű annak tudatosítása, hogy az emberi élet méltósága a legfontosabb. Rá kell ismertetnünk diákjainkat, hogy a célokhoz értékek tartoznak és tudni kell választani az értékes és értéktelen közül. Tudatosítanunk kell, hogy a pozitív értékek választása, vállalása elszántságot, akaratot, helytállást, türelmet, néha lemondást igényel. Tudatosítjuk a gyerekekben, hogy a család társadalmi feladata az érzelmi védettség, a gyermeknevelés, az életfeltételek biztosítása. Ezért a harmonikus családi élet megkívánja a családtagok közötti őszinte megbecsülést; a szülők, nagyszülők, testvérek szeretetét, tiszteletét. A családi feszültségek, konfliktusok kezelése alkalmazkodást, munkamegosztást igényel. 14

15 Feladatunk a tanulók állampolgári nevelése, az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Célunk, hogy érzékennyé tegyük őket a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Fontos, hogy tanulóinknak igényük legyen az osztály- és iskolai közösségben, valamint a helyi közéletben való részvételre. Ennek színterei a tanóra és a tanórán kívüli tevékenységek Személyes kompetencia (Hatékony, önálló tanulás, egészséges és kulturált életmódra nevelés, művészeti tudatosság): Diákjaink vállalják saját egyéniségüket, higgyenek önmagunkban, törekedjenek a reális önértékelésre, önbecsülésre, önfejlesztésre. Értsék meg és fogadják el a pubertás kor változásait, legyenek képesek kezelni annak nehézségeit, azonosuljanak a nemi szerepekkel. Tudatosan törekedjenek a testi lelki egészség megóvására, az élet tiszteletére. Alakítsanak ki helyes egészségügyi szokásokat, sajátítsák el a személyi- és környezeti higiénia szabályait, szeressék, védelmezzék a természeti környezetet. Tanulói munkáltatás, önálló ismeretszerzés lehetőségének biztosításával ökologikus szemlélet alakuljon ki bennük, fejlődjenek az ehhez szükséges képességek, alakuljon ki az igény az ismeretek tapasztalati úton való megszerzéséhez. A személyiségük kialakításában és formálásában a legnagyobb szerepet maga az egyén játssza. Olyan nyitott, önálló, önművelésre képes, helyes önértékeléssel bíró, együttműködésre képes, toleráns fiatalokat kívánunk nevelni, akik rendelkeznek az alapvető erkölcsi normákkal, a döntéshozatalhoz szükséges képességek birtokában vannak, törekszenek az egészséges életmód elsajátítására, felelősségteljesen gondolkodnak a természeti és az épített környezet megóvásáról, őrzik és ápolják nemzeti hagyományainkat. Olyan felnőttként szeretnénk látni őket, akik természeti és alkotott környezetével egyensúlyban lévő személyiséggé válva eredményesek a pályaválasztásban és megtalálják az egyéni boldogulásuk útját is. Oktató-nevelő munkánk során: Tudatosítjuk, hogy minden gyermek egyedi és különleges személy, aki folyamatosan fejlődik és változik, s maga is képes ezt a fejlődést befolyásolni. 15

16 Fontos, hogy ismerje önmagát, bízzon önerejében, törekedjen a helyes énkép kialakítására. Igényt ébresztünk a tanulóban saját személyiségének kibontakoztatására az önfejlesztés módszerével (Erre alkalmas a pozitív gondolkodás és magatartásmód, az önuralom, önfegyelem fejlesztése, akarati tényezők fejlesztése, a lemondás, az áldozathozatal, a kitartó szorgalom a tűrőképesség, az objektivitásra törekvés, a rendszeres önkontroll, a változtatási készség). A személyiségfejlesztés komplex folyamatában feltárjuk, értelmezzük azokat a hatásokat is, amelyek a tanulókat az iskolai környezeten kívül érik. Megtanítjuk önállóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is. Felkeltjük igényét, hogy tudását és képességeit olyan helyzetek sokaságában használja, melyekben a motiváció és a magabiztosság elengedhetetlen feltételként jelentkezik. Felkeltjük érdeklődését az esztétikai megismerés iránt, illetve az élmények, elképzelések, érzések kreatív kifejezésére ösztönözzük. Feladatok: Feladatunk az egészséges életvitel kialakításához szükséges ismeretek átadása, attitűdök, készségek, döntési képességek fejlesztése, a viselkedés befolyásolása, az életvezetés szempontjából fontos készségek kialakítása. Az iskolai egészségvédelem megköveteli a személyi higiénia megtartását, gyakoroltatja a tanulókkal az önellátásra és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységeket. Törekszünk arra, hogy a tanulók felmérjék döntéseik, cselekedeteik eredményeit, környezetükre gyakorolt hatását tanórákon és szünetekben egyaránt. Feladatunk, hogy a tanulókkal a különböző foglalkozások keretében (osztályfőnöki óra, tanórák, tanórán kívüli foglalkozások) megtapasztaltassuk a döntési folyamatokat. A változatos iskolai élet megszervezésekor amelyben a tanulás, a játék, a munka és a pihenés összehangolt képet mutat fontos az egyensúly megteremtése a gyermeki tevékenységek között, ez az egyensúly egyben minta is legyen számukra. Biztosítjuk tanulóink számára a mindennapos testmozgást, testi képességeik fejlesztését (testnevelés órák, sportkörök, séta, játék, stb.). 16

17 Lehetőséget teremtünk arra, hogy a gyerekek az iskolán kívül is élményhez juthassanak (amennyiben a szülő vállalja a program költségeit, vagy pályázati úton az iskola biztosítani tudja) kirándulás, táborozás, kulturális programok keretében, környezetünk és városunk megismertetésével, természetvédelmi feladatok elvégzésével, és egyéb közös munkálkodással. Arra törekszünk, hogy a tanulók a tervezéstől a megvalósításon, részvételen át az összegzésig, értékelésig részei legyenek a folyamatoknak. Felnyitjuk a gyerekek szemét a globális problémákra (környezetszennyezés, erdők pusztulása, káros szenvedélyek művelése). Az osztályterem, az iskola belső terei és külső területeinek rendben tartatásával a munka fontosságát tudatosítjuk. A lelki egészségnevelés feladatkörébe tartozik a viselkedéskultúra kialakítása, a személyes méltóság megtartása, a belső egyensúly megtalálása, megőrzése, az önmegismerés, az önkontroll, a frusztráció és a siker kezelése; az önmagáért vállalt felelősség, az önálló magabiztos fellépés; a lelki változások megértése, elfogadása; nemi szerepvállalás, a kudarc és az indulatok helyes kezelése, önfejlesztés, önművelés, tanulási stratégiák elsajátítása. Az egymás közötti viszony, magatartás alapján alakítjuk ki a másokra való figyelés, a támogató kapcsolatok kialakításának igényét; legyen készség szintű a tolerancia mások szokásainak megismerése és tiszteletben tartása közben; a csoportnormák megismerése, elfogadása, a hozzájuk való alkalmazkodás, a szabálykövetés épüljön be a hétköznapi viselkedésükbe; az együttlét élménye érzékenyítse a konfliktustűrő képességüket, segítőkészségüket, és az együttműködést az élet problémáival való megküzdés megtanulása során. A nevelői példaadással, a káros szenvedélyek megelőzését szolgáló beszélgetésekkel, előadásokkal, meggyőzéssel óvjuk tanulóinkat a káros hatásoktól (dohányzás, alkohol, drog, stb.). Feladatunk a gyermeki kíváncsiságra építve az intellektuális-művelődési igény felébresztése. Így fejlesztjük önálló ismeretszerzéshez szükséges képességeket. Fel kell ismertetni, hogy tanulás minden olyan folyamat, amely az ismeretek, készségek, képességek elsajátítását, fejlesztését eredményezi. Ez olyan szakadatlan folyamat, melynek eredménye a tudás, a műveltség. Így valósul meg esztétikai 17

18 szemlélődés során az esztétikai érzék fejlesztése, az élmények befogadása során az alkotás igénye, és az ember saját megnyilvánulásaival kapcsolatos igényesség. Fejlesztjük tanulóink szépérzékét színházlátogatással, zenehallgatással, filmvetítéssel, művészi tevékenység biztosításával, s nem utolsó sorban a kulturált tárgyi környezet biztosításával. Számtalan színterét biztosítjuk az információ megszerzésének és feldolgozásának (kooperatív eljárások, digitális információ, projektfeldolgozás, stb.). Ennek a színterei a tanóra és a tanórán kívüli tevékenységek Kognitív kompetenciák fejlesztése (matematikai kompetencia, természettudományos kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozási kompetencia, digitális kompetenciák): Olyan képességeket, készségeket alakítunk ki, amelyekkel tanulóink képessé válnak a továbbtanuláshoz szükséges ismeretanyag megszerzésére, a továbbépíthető tudás elsajátítására. Fejlesztjük a megfigyelő-, koncentráló képességet; törekszünk a kíváncsiság, érdeklődés fenntartása, fokozására. Erősítjük a tanulási motivációt. Tapasztalati úton szerzett ismereteket nyújtunk, alapkészségeket alakítunk ki. Diákjainkat felkészítjük az egyéni ismeretszerzésre. Egészséges teljesítmény-központú szemléletet alakítunk ki. A problémamegoldó gondolkodást, a kreativitást fejlesztjük. Igényt támasztunk a folyamatos és sokoldalú önművelésre. Esztétikai, művészeti, erkölcsi értékek felismerésére vezetjük, és megalapozzuk a gyermekek ízlését. Annak felismerésére neveljük őket, hogy az önmaguk és a mások által megszerzett tudás érték és továbbfejleszthető. Kialakítjuk a képességet a fogalmak, érzések, tények és vélemények kifejezésére és értelmezésére írásban és szóban, a helyes és kreatív nyelvhasználatra. A természetben lezajló folyamatok magyarázatára és előrejelzések megfogalmazására tesszük képessé. Az e körbe kompetenciák segítik az emberi tevékenységek okozta változások megértésében, a fenntartható fejlődésért viselt egyéni és közösségi felelősség megfogalmazásában. 18

19 Képes legyen az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatára. Ismerje meg szűkebb és tágabb környezetünket, és ismeretei birtokában ragadja meg a kínálkozó lehetőségek. Neveljük kreatív magatartásra, újításra való törekvésre, a kockázat vállalásának képességére. Feladatok: Minden tantárgy keretén belül megismertetjük, kiválasztatjuk és gyakoroltatjuk a tanulók számára legjobb, a tantárgyak sajátosságaiból adódó tanulási módszereket. Tanítjuk a tanulást! A szülőkkel együttműködve biztosítjuk a rendszeres napi tanulás feltételeit (napközi, tanulószoba, otthoni tanulás). Az adott tantárgy jellegétől függően biztosítjuk a tanulói kísérleteket, szemléltetést, a kialakíta megfigyelések szóbeli megfogalmazása, a racionális gondolkodásmód. Megköveteljük az alapfogalmak tudását. Fokozatosan, egyéni képességekhez mérten, egyre összetettebb feladatok megoldására ösztönözzük tanulóinkat. A problémamegoldó, az ismereteket alkalmazni tudó gondolkodásmód fejlesztése. A gyakorlás, a tapasztalatgyűjtés során a döntéshozás képességének kialakítása. Elérjük, hogy a tanulók rendelkezzenek elemi gazdálkodási, vállalkozói ismeretekkel, alkalmazható tudással a legelemibb háztartási ismeretek körében. Képes legyen célkitűzései érdekében egyéni terveket készíteni és végrehajtani. Megismerik választott szakmájukat. A könyvtár rendszeres látogatásával elősegítjük, hogy a könyvek használata tanulóink életformájává váljon, fejlődjön értő olvasásuk. Színterei: Tanóra és tanórán kívüli tevékenységek keretében Kommunikációs kultúra kialakítása (Anyanyelvi és idegen nyelvi): Olyan kommunikációs kultúra kialakítása, ami képessé teszi a tanulót az ismeretszerzésre, a tanulásra, az emberi kapcsolatokra, az együttműködésre, közösségbe való beilleszkedésre. A beszéd- és kifejezőkészség fejlesztése: az anyanyelv elsajátítása, az anyanyelvi kultúra és beszédtechnikai képesség fejlesztése, folyamatos szókincsbővítés. 19

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Szeged, 2016.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Szeged, 2016. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szeged, 2016. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1. AZ OKTATÓ NEVELŐ MUNkA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, eljárásai... 6 1.1.1. Alapelvek, értékek...

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013.

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. 1. A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék 1. Az egészségnevelés célja... 2 2. Az egészségnevelés feladata... 2 3. Az egészségnevelésben résztvevő szakemberek...

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi.

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 38 válasz Összes válasz megtekintése Elemzések közzététele carinosamadre@gmail.com Űrlap szerkesztése Összegzés Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2013/2014.

Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2013. szeptember 1. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok 2014.június

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben