MUNKATERV 2014/2015.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV 2014/2015."

Átírás

1 MUNKATERV 2014/2015. Intézmény OM- azonosítója: Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Egri Gyöngyi Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében: Volomné Bodnár Ilona Alkalmazotti közösség nevében: Nyerges János SzF elnök Mojzes Zsoltné A dokumentum jellege: Nyilvános Érvényessége: Ph. 1

2 . A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: - 229/2012. VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 1. melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez Az évi LXXIX. törvény a közoktatásról hatályos paragrafusai évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés Oktatási Hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára Az Újbuda Önkormányzat Képviselő- testületének vonatkozó önkormányzati rendeletei Az Újbudai Palánták Óvoda működését szabályozó dokumentumai Kedves Kollégák, Szülők és Gyermekek! Több szempontból is mozgalmas nyarat tudhatunk magunk mögött. A nagy felújítások nagy örömet okoztak: udvarunk eddig poros, játékra alkalmatlan része igazi gyerekparadicsommá vált, s ami szintén nem mellékes, a kivitelezés során figyelembe vették óvodapedagógusaink kívánságait, észrevételeit. Már a nyár folyamán élveztük a szobákban a redőnyök nyújtotta kényelmet: hűvösebb levegő, kiváló sötétítési lehetőség. A beépített szekrények cseréje, a konyhai elektromos lift szintén kényelmesebbé teszi mindennapjainkat, a Nefelejcs és Mazsola csoport parkettájának újralakkozása pedig esztétikai szempontból volt fontos. Izgalomból is kijutott. A nyár végén kiderült, hogy a Mákvirág csoportban egy óvodapedagógus sincs. Szerencsére szeptember 8-ig minden álláshelyet sikerült betölteni, méghozzá úgy, hogy közben fiatalítottunk is. Fentiekért köszönet az Önkormányzatnak, a Gamesz-nak; az együttműködésért, a rugalmas, zökkenőmentes lebonyolításért a szülőknek, kollégáknak. Jelenleg tervezgetjük, várjuk az új nevelési évet. Mielőbb szeretnénk beavatni újonnan érkezett társainkat gyerekeket, felnőtteket egyaránt az óvoda ünnepeibe, hagyományaiba. Gyűjtjük az ötleteket a programok minél gyermek közelibbé, színesebbé tételére. Ehhez kívánok mindnyájunknak derűt, jókedvet és főképpen egészséget, melyhez az év folyamán igyekszünk maximálisan hozzájárulni Pedagógiai Programunk megvalósítása által. Egri Gyöngyi intézményvezető 2

3 1.AZ INTÉZMÉNY KIEMELT CÉLJAI ÉS FELADATAI Elsődleges cél az óvoda Pedagógiai Programjában meghatározottak szerint az egészséges életmódra, életvitelre nevelés. Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása. További céljaink: Az óvoda a kompetencia alapú nevelési programcsomag keretében a projekt pedagógia eszközeivel különböző tevékenységeken keresztül eljuttatja a gyermekeket az egyéni képességeiknek megfelelő optimális fejlettségi fokra. Az óvoda szabályozó dokumentumainak (PP, SZMSZ és mellékletei, Házirend) egységes értelmezése, gyakorlati megvalósítása. A szervezet szakmai színvonalának további erősítése. A célok elérését támogató kiemelt feladataink: A gyermekek számára színes, változatos tevékenységi formák, programok kínálása, melyben fejlődnek képességeik, valamint megvalósulnak az egészségnevelési és környezet harmonikus magatartási formák. A gyermeki én kibontakoztatásának segítése, a kialakuló társas kapcsolatok, szocializációs törekvések támogatása. A gyermekek egyéni fejlettségi állapotára épülő nevelés és fejlesztés családjaik széleskörű bevonásával. Felkészülés a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer bevezetésére. Az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre, ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése, a tevékenységlátogatási, dokumentumellenőrzési intézményi gyakorlat megújítása. A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy a nevelési tevékenység és foglalkozáslátogatás, és az azt követő interjú, valamint a dokumentumellenőrzés során úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az intézményről alkotott képet az egyes pedagógusok és a vezetés összteljesítménye adja. Mind a belső, mind pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai tartalmak: - Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés, - Az Óvodai nevelés országos alapprogram nevelési céljainak való megfelelés, - Az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés. Az intézményi önértékelés (teljesítményértékelés), valamint minősítővizsgán és a minősítési eljárás során a pedagógusnak a mesterségbeli tudásáról kell számot adnia. 3

4 Pedagóguskompetenciák a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint: - 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás - 2.Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók - 3. A tanulás támogatása - 4.A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség - 5.A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység - 6.Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése - 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás - 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Felelős: óvodavezető Határidő: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára című dokumentum alapján - minőségelvű működésünk garanciájaként tanfelügyeleti és minőségi szakértőnk támogatásával óvodánk Önértékelési rendszerének összeállítása. Felelős: ÉAN önértékelési csoportvezető Határidő: Részcélok Olyan, fejlődési szempontból megfelelő tevékenységrendszer előtérbe helyezése, amelyek mind a kognitív, mind a nem kognitív készségek elsajátítását elősegítik, ugyanakkor elismerik a játék fontosságát, amely a kudarcmentes iskolakezdés, eredményes tanulás szempontjából kulcsfontosságú; A színvonalas kisgyermekkori nevelés biztosítása minden gyermek számára, különösen a társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű, migráns vagy roma háttérrel rendelkező, illetve a sajátos nevelési igényű, ezen belül a fogyatékkal élő gyermekek részére; Az óvodai nevelés minőségi színvonalának további erősítése valamennyi kulcsszereplő, köztük a családok, a szakszolgálati, a szociális és az egészségügyi hálózatok bevonásával; Az óvodapedagógus, az óvodavezető, és a pedagógiai és nevelő munkát segítő (pedagógiai asszisztens, dajka), valamint a technikai személyzet szakmai felkészültségének fejlesztése; A gyermekek testi képességeinek fejlesztése segítségével a testi-lelki-szellemi harmónia megteremtése; a mindennapi mozgás megkedveltetése változatos mozgásformák által. A belső ellenőrzés-értékelés során kiemelt figyelmet fordítunk az elmúlt két nevelési évben végzett teljesítményértékelés egyéni eredményeire alapozott, valamint az éves értékelések önértékelésekor felmerült intézményi szintű, leginkább fejlesztést igénylő területekre: 4

5 Problémamegoldó képesség, konfliktuskezelés Kommunikáció A napi szervezett mozgás biztosítása (lehetőleg szabad levegőn) Csoportnapló tartalmi és formai megfelelősége Csoportfejlesztési tervek: háromszintű, differenciált tervezés Egyéni fejlesztési tervek: SNI gyermekek fejlesztési tervei (fejlődési naplóban) A gyermekek egyéni mérési eredményeire épülő tervezés A tehetségígéretek kibontakoztatása Gyermekproduktumok állapota, használhatósága 1.1.CSOPORTBEOSZTÁSOK Ssz. Csoport neve Létszám Óvodapedagógusok Dajka Pedagógiai asszisztens Turiné Vajda Éva 1 Búzavirág középső 27 Bencze Ágnes Volomné Bodnár Ilona 2 Napvirág nagy 27 Élőné Abavári Gál Csilla Nikoletta Gellér Zsanett 3 Mazsola vegyes 28 Molnárné Szőke-Nagy Mojzes Zsoltné Edit Pallagi Gáborné Tamás Ildikó 4 Mákvirág kis-középső 27 Tóthné Tóth Kárpáti Imréné Zsuzsanna Katunár Annamária 5 Pitypang kis 27 Fejes Imréné Vargáné Orosz Vidiczkiné Árpási Szilvia Melinda 6 Nefelejcs vegyes 27 Somogyiné Baldóci Nagyné Boncz Katalin Edina Kovácsné Gémesi Annamária 7 Katica nagy 25 Neumayer Györgyné Bálint Imréné Hunyadi Annamária Korányi Barbara Intézményi összesen: óvodapedagógus 7 fő dajka 2 fő ped.asszisztens A pedagógiai asszisztensek szintenként végzik nevelőmunkát segítő munkájukat külön munkaköri leírás, ill. saját munkarend alapján. Az óvodavezető kötelező óraszámát a Mazsola csoportban tölti Molnárné Szőke-Nagy Edit tanfelügyeleti szakértői munka miatti kötött munkaidejének csökkentése következtében. 5

6 2.A NEVELÉSI ÉV RENDJE Nevelési év időtartama A nevelési év első napja: szeptember 1. (fő), utolsó napja: augusztus Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk Ssz. Felhasználás tárgya Időpont Felelős 1. Zöld óvoda -i tartalmú szakmai kirándulás Ócsa teljes alkalmazotti közösség részvételével 2. Kommunikációs csapatépítő tréning a teljes alkalmazotti közösség számára 3. Nevelőtestületi értekezlet tanfelügyelet, minősítés, önértékelés a szakértő kolléga portfóliójának bemutatása 4. Szakmai kirándulás párkányi testvéróvoda látogatása Tóthné, Óv. vez Somogyiné, óv. vez Óv.vez., Molnárné, Élőné Óv. vez. 5. Munkaterv előkészítése Óv. vez. A nevelés nélküli munkanapok időpontjáról legkésőbb az esedékesség előtt 7 nappal tájékoztatjuk a szülőket, melyet aláírásukkal igazolnak. A nevelés nélküli munkanapokon szülői igény esetén gondoskodunk a gyermekek felügyeletéről. 2.2.Szünetek időtartama - A nyári zárva tartás tervezett időpontja Az óvoda az iskolai őszi és tavaszi szünetben ha gyermeklétszám csökkenés következik be összevont csoporttal működik. A téli zárás időpontjáról a fenntartó döntése alapján legkésőbb az esedékesség előtt 7 nappal értesítjük a szülőket. A nyári zárás időpontjáról a fenntartói döntés alapján ig tájékoztatást adunk. A nyári szünet ideje alatt a kijelölt szomszéd óvodában elhelyezést biztosítunk az ügyeletet igénylőknek. Óvodánkban nyáron összevont csoportokkal dolgozunk. Iskolai szünetek időpontjai: Őszi szünet: Téli szünet: Tavaszi szünet:

7 2.3.Nemzeti ünnepek, hagyományok Cél: Az ünnepekkel, megemlékezésekkel élményt nyújtani, örömet szerezni a gyermekek számára. Feladat: - Minden jelentős óvodai programról projektterv elkészítése, illetve az előző éviek szükséges módosítása (ünnep felelősei). - A program forgatókönyvének elkészítése, minden résztvevő számára az anyag biztosítása - minimum 1 tel korábban- a programfelelősök feladata. Az ünnepek lebonyolításáért teljes körűen ők a felelősök. Ssz. Ünnepek, hagyományok 1. Kirándulás a százhalombattai Régészeti Parkba 2. Palántává fogadás ünnepe szüreti mulatsággal 3. Állatok Világnapja Ovi galéria 4. Almaszüret autóbuszos kirándulás keretében Felelős Időpont, határidő Tóthné Volomné Ilike Fejesné Élőné Katunár A Tamás Ildikó Kirándulás csoport szinten Sas-hegyi tanösvény - nagyoknak 6.. Életmód (Ősz)-. Mosoly üljön arcunkon! Óvoda doktorok Őszi sportnap 7. Állatkert látogatás csoport szinten óvónők Tóthné Volomné Ilike Élőné Somogyiné Bencze Á. Vidiczkiné óvónők folyamatos 8. Mikulás Neumayerné Gellér Zs. Pallaginé 9. Karácsonyi kézműves műhely csoportonként a családokkal óvónők

8 10. Adventi készülődés, Adventi hangverseny Somogyiné Neumayerné Tóthné 11. Téli sportnap Bencze Ágnes Vidiczkiné Tamás I. 12. Kirándulás csoport szinten Szemlő-hegyi barlang -nagyok 13. Télbúcsúztató Somogyiné Vidiczkiné óvónők Gergely járás Vidiczkiné Nemzeti ünnep óvónők Víz világnapja tavaszi sportnap Katunár A. Tamás I Húsvéti készülődés a családokkal óvónők V Palánták Nap, Föld Napja Ovi galéria Fejesné Élőné Katunár A. 19. Életmód Nap (tavasz) Tóthné Somogyiné Anyák Napja óvónők Madarak, fák napja barangoló nap óvónők Pünkösdi vásár Molnárné Korányi B. Kovácsné 23. Gyermeknap Kovácsné Korányi B Nemzeti Összefogás Napja csoportonként óvónők Erdei tábor Neumayerné Élőné Iskolába menők búcsúztatása Vidiczkiné Bencze Á

9 2.4.Felnőttek programjai Alkalom Felelős Résztvevők köre Határidő, időpont Felnőtt Karácsony (nyugdíjasok, dolgozóink Egri Gyöngyi Alkalmazottak, volt dolgozók karácsonya) Pedagógus est Egri Gyöngyi Alkalmazottak Párkányi testvérintézmény látogatása Egri Gyöngyi Alkalmazottak, vendégek AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉT ÉS EREDMÉNYESSÉGÉT TÁMOGATÓ SZAKMAI FÓRUMOK, ÉRTEKEZLETEK Óvodavezetési értekezletek Elsődleges célja a kiegyensúlyozott és nyugodt működési feltételek biztosítása, a pedagógiai és szervezési feladatok intézményi szintű koordinálása. A vezetési értekezletek időpontja általában: minden hónap első fője Időpontváltozás esetén az érintettek tájékoztatást kapnak. Ssz. Téma Időpont Felelős 1. Munkaterv előkészítése, Jogszabályi változások, Beszámoló az Országos Szakmai Tanévnyitó Konferenciáról Költségvetési felhasználás, Szülők Fóruma értekezlet 2. Október havi programok előkészítése, Referencia intézményi minősítés anyagainak áttekintése; Szülők Akadémiája, Életmód 3. Aktuális feladatok; intézményi önértékelési csoport beszámolója Egri Gyöngyi Egri Gyöngyi Egri Gyöngyi Élőné 4. Adventi időszak feladatai, Költségvetési helyzet Egri Gyöngyi 5. Költségvetési tervezés, Nevelői értekezlet előkészítése; Partner elégedettség mérés előkészítése 6. Az óvodavezetés tagjainak időszakos beszámolója saját területükről Egri Gyöngyi Somogyiné Élőné Egri Gyöngyi

10 7. Szakmai Nap feladatai, Nevelés nélküli munkanap előkészítése, Bemutatkozó nyílt napok feladatai 8. Tavaszi Zöld jeles napok feladatai, Óvodai beíratás előkészítése 9. Pünkösdi vásár előkészítése, Év végi értékelések, Dolgozói teljesítmény értékelés előkészítése 10. Év végi beszámolók, Nyári feladatok, Szabadságolási terv Egri Gyöngyi Molnárné Egri Gyöngyi Tóthné Egri Gyöngyi Egri Gyöngyi Fejesné Nevelőtestületi értekezletek Nevelőtestületi értekezlet szervezésére és lebonyolítására a nevelőtestület minden tagja részvételével kerül sor. Az értekezletek 17- óra után, ill. nevelés nélküli munkanapokon zajlanak. Azokra az értekezletekre, melyek a szülők nagyobb csoportját érintő kérdéseket dolgoznak fel, meghívjuk a Szülők Fórumának képviselőit. Ssz. Téma Helyszín és Felelős időpont 1. A ös nevelési év munkatervének Egri Gyöngyi megvitatása, elfogadása 2. Drámajátékok, közösségépítő játékok Somogyiné, óvodapszichológus 3. Kommunikációs tréning csapatépítés Egri Gyöngyi 4. Tanfelügyelet, minősítés, önértékelés; partner elégedettségi mérés eredményeinek elemzése 5. A nevelési év értékelése, beszámoló elfogadása A nyári élet feladatai Egri Gyöngyi Molnárné Egri Gyöngyi Dajkák és pedagógiai asszisztensek szakmai fejlesztése, továbbképzése Célja a nevelőmunka során az együttműködés hatékonyabbá tétele. Az új, korszerű pedagógiai módszerek megismerése, azok beépítése a nevelőmunka segítésébe. Ssz. Téma Helyszín és Felelős időpont 1. Mit, miért a nevelőmunkában? Helyi bemutató Fejesné 2. A pedagógiai tapintat Somogyiné 3. Mire megy ki a játék? Molnárné 4. A pedagógiai asszisztensi munka beválása, új tartalmak a gyakorlatban, tapasztalatátadás 5. Részvétel Az óvónő jobb keze a dajka IV. Országos konferencián TIT Bálintné Mojzesné 6. Részvétel a Pedagógiai asszisztensek I. Országos Konferenciáján TIT Korányi B. Pallaginé 10

11 Esetmegbeszélő kör a mentálhigiénikus kolléga vezetésével a nevelő munkát segítő munkatársak számára, a nevelési problémák többféle megközelítése, megoldási módok Munkatársi értekezletek Célja a működés során felmerülő problémák megbeszélése, megoldási módok keresése, kompromisszumok. Ssz. Téma Helyszín és Felelős időpont 1. Nevelési év szervezése, munkarendek, nyári Egri Gyöngyi élet tapasztalatai 2. Nevelési év tapasztalatai, nyári élet Egri Gyöngyi megszervezése Fejesné A nevelési év során esetlegesen felmerülő működési, szervezeti problémák esetén rendkívüli munkatársi értekezletet tartunk Óvónői megbeszélések tervezett programjai Ssz.. Téma Felelős Időpont Nevelési év eleji aktuális feladatok: - Egyedi étkezési kedvezmények - Munkatervhez kapcsolódó feladatok - Palántává fogadás, almaszüret előkészítése - Csoportnaplók további egységesítése, jogszabályoknak való megfeleltetése, nevelőtestületi elfogadása - Életmód előkészítése - Költségvetési helyzetről tájékoztatás - Aktuális kérdések - Társadalmi munka előkészítése - Gondozónők meghívása - Advent programjának előkészítése - Mikulás program - Aktuális kérdések - Nevelési Tanácsadóba irányítás - Adventi programok - Téli szünet - Aktuális feladatok - Esetmegbeszélő - Sport nap előkészítése Egri Gyöngyi Fejes Imréné Molnárné, Élőné Vidiczkiné Somogyiné, Volomné Egri Gyöngyi Programfelelősök Somogyiné Felelősök

12 Ssz.. Téma Felelős Időpont 6. - Télbúcsúztató előzetes tervei - Aktuális feladatok - Partner elégedettségi mérés előkészítése Programfelelősök Télbúcsúztató tapasztalatai - Gergely járásról tájékoztatás - Iskolalátogatás előkészítése - Kerületi Szakmai Nap programjairól tájékoztatók - Március 15.-i megemlékezések Programfelelősök Munkaközösség időszakos beszámolója - Húsvéti programok - Óvodai bemutatkozó nyílt napok - Víz Világnapja, Tavaszi Sportnap Programfelelősök Palánta nap - Föld nap - Életmód - Iskolai beíratás feladatai Programfelelősök Óvodai beíratás előkészítése - Bölcsődei gondozónők programja - Anyák napi programok Egri Gyöngyi Óvodai beíratás tapasztalatai - Pünkösdi vásár - Év végi értékelések - Aktuális kérdések - Gyermeknap előkészítése Programfelelősök Egri Gyöngyi Év végi értékelések előkészítése - Iskolába menők búcsúztatása - Pedagógus est - Erdei tábor - Óvodai nyári élet Programfelelősök, Egri Gyöngyi Az elmúlt tanév tapasztalatai alapján az óvónői megbeszélések másnapján (csütörtökönként) dajkai esetenként technikai megbeszélést tartunk. A tartalmak az óvónői megbeszélések dajkákra, technikaiakra vonatkozó operatív részletei. 12

13 2.6.AZ ÓVODA KAPCSOLATAI Szülői értekezletek A Szülői Közösség értekezletei fórumai Szervezésére az év folyamán legalább két alkalommal, illetve igény vagy szükség szerint kerül sor. Az intézményi szinten is működő Szülők Fóruma tagjainak száma csoportonként három fő, akiknek személyéről az első szülői értekezleten döntenek a jelenlévők. Ssz. Téma Helyszín és Felelős időpont 1. Munkaterv véleményezése, legitimáció Egri Gyöngyi SzF elnökválasztás Alapítvány fejlesztési tervei 2. Az óvodavezető beszámolója az éves munkáról Alapítványi beszámoló Egri Gyöngyi SzF elnök Intézményi szintű összevont, ill. réteg szülői értekezletek, Szülők Akadémiája rendezvényei Cél: Segítségnyújtás a szülők neveléssel kapcsolatos problémáinak megoldásához. A szülők pedagógiai kultúrájának bővítése. Közérdeklődésre számot tartó, ill. az óvoda egészségnevelési programjához kapcsolódó ismeretek nyújtása a szülők számára; interaktív beszélgetések. Immár hagyományosan meghirdetésre kerül a Szülők a Gyermekekért csoportok közötti verseny, melynek nem titkolt célja a családok minél nagyobb fokú bevonása az óvoda életébe. A verseny kiírója az Alapítvány, értékelés év végén, ill. a Pünkösdi Vásáron. Ekkor köszönjük meg egyénileg is azoknak a szülőknek a munkáját, akik az év folyamán legtöbbet tették óvodánkért. Ssz. Tervezett téma Időpont 1. Az óvodapszichológus részvétele a napi életben; Iskola érettségről a szakember szemével 2. Fog prevenció; Mi történik a gyermekfogászaton? Hogyan szeressünk okosan? Meghívott előadó Kovács Tamás a Nevelési Tanácsadó pszichológusa 4. Óvodás lesz a gyermekem - Tájékoztató szülői értekezlet a szeptember 1.-től óvodai felvételt nyert gyermekek szülei számára

14 Csoport szintű szülői értekezletek Szülői értekezletek szervezésére óvoda és csoport szinten kerül sor évente minimum három, illetve rendkívüli vagy egyéb alkalommal. Tekintettel a testvérpárokra, valamint az ezen idő alatti ügyeletek megoldására, az értekezletek időpontjainak kijelölése komoly körültekintést igényel. A csoportok szülői értekezletein mindkét óvónő és a csoportban feladatot ellátó dajka, csoporttól, alkalomtól függően a pedagógiai asszisztens részt vesz. A csoportok szülői értekezleteiről készített feljegyzéseket, valamint a részt vevő szülők aláírását is tartalmazó jelenléti ívet a csoportnaplók tartalmazzák. A Szülői Szervezet (SzMK) tagjainak megválasztására a nevelési év első szülői értekezletén kerül sor. Ssz. Csoport neve Tervezett téma Időpont 1. Búzavirág A csoportprofil változásai; Tanulási terv bemutatása Egyéni képességek és fejlesztésük; Mérések Év végi eredmények, tapasztalatok Napvirág Nagycsoportosok lettünk nevelési terv Érzelem és erkölcs Év végi tapasztalatok, eredmények Mazsola Beszoktatás, visszaszoktatás, változások Az iskolássá érés folyamata Mire megy ki a játék? A személyiség fejlesztés és fejlődés területei 4. Mákvirág Az egészséges életmódhoz, életvitelhez kapcsolódó szokásaink az óvodában Differenciáló nevelés a családban és az óvodában Elért eredményeink a közösség formálásban és a gyermekek személyiségének kibontakoztatásában 5. Pitypang Beszoktatás; intézményi dokumentumok ismertetése Az eltelt időszak tapasztalatai; Mérések Év végi eredmények, tapasztalatok Nefelejcs Beszoktatás visszaszoktatás Érzelem és erkölcs a modern pedagógiában Szociometria év végi értékelés Katica Változások a csoport életében; közösség formálás Mérési eredmények; Iskolaérettség Búcsú az óvodától, elért eredményeink

15 2.6.2.Fogadó órák időpontjai Beosztás Időpont Helyszín Egri Gyöngyi Fejes Imréné helyettes Gyermekvédelmi megbízott Minden hónap első főjén /előzetes egyeztetés alapján/ Minden hónap második szerdáján /előzetes egyeztetés alapján/ Minden hónap első keddjén /előzetes bejelentkezés alapján/ i iroda i iroda Logopédiai szoba Az óvodapedagógusok fogadó órái Célja a gyermekek folyamatos nyomon követésének írásos (Gyermektükör, Bakonyiné-féle mérőlap) és szóbeli tapasztalatainak megismertetése a szülőkkel. Az egyes csoportok fogadó óráinak időpontját tartalmazza a havi program, ill. a csoportok hirdetőtábláin van kifüggesztve. Csoport Időpont Helyszín Búzavirág Minden hónap első szerdáján i iroda Napvirág Minden hónap harmadik szerdáján Mazsola Minden hónap első csütörtökjén Mákvirág Minden hónap második szerdáján i iroda i iroda Nevelői szoba Pitypang Minden hónap első szerdáján Nevelői szoba Nefelejcs Minden hónap második keddjén Nevelői szoba Katica Minden hónap első keddjén Nevelői szoba 15

16 2.6.3.Külső kapcsolatok Óvoda-iskola - Konzultációk az első osztályba került gyermekekről az iskolákkal - Nyomon követés a kompetencia alapú nevelési programon belül - Iskolaválasztáshoz segítségnyújtás a szülőknek; tájékoztató anyagok kiosztása - Iskolalátogatás szervezése a nagycsoportos gyermekek részére a Keveháza utcai Általános Iskolába - Óvodai szakvélemények elkészítése, egyeztetése a szülőkkel, szükség esetén Nevelési Tanácsadóhoz fordulás - Szakmai kapcsolat ápolása a Bethlen Gábor Általános Iskolával és tagintézményeivel (TÁMOP), - Gergely járási program a nagycsoportosoknak (Bethlen G. Iskola) Óvoda-bölcsőde - A bölcsődétől kapott jellemzéseket, személyes részvételt felhasználjuk a gyermekek beszoktatásában, nevelésében - A Mogyoróskert és a Szemünk Fénye bölcsőde gondozónőinek a beszoktatás eredményének bemutatása, szakmai konzultáció -A bölcsőde dolgozóinak a következő évi várható csoportjaink bemutatása, munkánk megismertetése -Szakmai látogatás a társ bölcsődékben az óvodai jelentkezések után (a hozzánk jelentkezett gyermekek meglátogatása bölcsődében) volt nagycsoportos óvónők, nagycsoportos óvónők nagycsoportos óvónők szakmai vezető Vidiczkiné kiscsoportos óvónők óvodavezető kiscsoportos óvónők óvodavezető óvodavezető leendő kiscsoportos óvónők Iskolalátogatás konzultáció Tájékoztatás Iskolalátogatás Szakvélemények Beszélgetés, csoport látogatás, írásos anyag Csoport látogatás, beszélgetés Szakmai konzultáció óvónőkgondozónők között Meghívás időpontjaiban folyamatos

17 Óvoda- egyéb szervezetek Az óvoda civil szférával és egyéb szervezetekkel való kapcsolatainak kialakítása, működtetése - Részvétel a védőnői hálózat által szervezett programokon Anyatejes Világnap - Kapcsolat a közszolgálat munka kapcsán középfokú oktatási intézményekkel - Kapcsolat más Tehetségpontokkal, Zöld Óvodákkal, Napvirág csoport tehetségkoordinátor, környezeti nevelési koordinátor Gyermekek szereplése folyamatos feladathoz kötötten Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok Középső, nagy és vegyes korosztályú csoportjainkban évi legalább három alkalommal nyílt napokat szervezünk, melyeknek a szülők tevékeny résztvevői. A szervezés módszere: a szülők bevonása a projektek feldolgozásába pedagógus előkészítéssel és irányítással. A nyílt napok időpontjai a szülőkkel való egyeztetés után az aktuális projekteknek megfelelően a havi programokban jelennek meg. Évi két alkalommal leendő óvodásainknak is nyílt napokat szervezünk. A leendő óvodások nyílt napjai: ; A nyílt napokon délelőtt a családok bepillantást nyerhetnek csoportjaink életébe, ugyanezeken a napokon délután 17 órától tájékoztatást adunk óvodánk életéről az érdeklődő (kizárólag) felnőttek számára. 2.7.ÓVODA- EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZEMÉLYI FELTÉTELEI Az óvoda orvosa: Dr. Benei László gyermekorvos Védőnő: Móricz Andrea Állapotfelmérő egészségügyi vizsgálatok Ssz. Vizsgálat jellege Időpont 1. Ortopédiai szűrés a leendő nagycsoportokban május 2. Fogászati szűrés a csoportokban május 17

18 2.7.1.Felnőttek munkavédelmi oktatása és egészségügyi vizsgálatának rendje: Munka-, és tűzvédelmi oktatás: szeptember. Egészségügyi vizsgálata: a nevelési év folyamán az üzemorvossal egyeztetve. Az időpontok egyeztetése, valamint a lejárat figyelemmel kísérése az egészségügyi felelős feladata. 3.A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSI CÉLKITŰZÉSEK ÉS FELADATOK 3.1. A NEVELÉSI ÉV KIEMELT FELADATAI - Kompetencia alapú nevelés (TÁMOP 3.1.4) kiterjesztése valamennyi csoportra fenntarthatóság 5. éve - Referencia intézményi minősítésre való készülés (TÁMOP pályázat alapján) fenntarthatóság 2. éve - Zöld óvoda kritérium rendszer további megfelelősége (bővítés); Zöld Óvoda cím megpályázása másod ízben Nevelési célok, feladatok A módosított Pedagógiai Programban megfogalmazott célkitűzések teljesítése Cél: A program szellemiségének, útmutatásainak megfelelő gyakorlati munka az óvodai csoportokban. Feladat: Csoportok nevelési tervének elkészítése, folyamatos nyomon követése; a csoportnaplókban fokozottan jelenjenek meg a nevelési év kiemelt feladatainak megvalósítását tükröző célkitűzések egészséges életmód; sport, mozgás; zöld óvoda tartalmi bővítések, madárbarát kert; óvoda-család kapcsolatbővítési lehetőségei - A nevelőtestület tagjaival folyamatos konzultáció a tapasztalatokról, feladatokról - A gyermekek egyéni mérési eredményeire épülő háromszintű differenciált fejlesztési terv -SNI-s gyermekek egyéni fejlesztési tervei Konzultáció szakszolgálatokkal Felelős óvodavezető óvónők Forma, módszer Csoportellenőrzé sek, helyi továbbképzések, szakmai műhelyek, konzultációk, dokumentációk, személyiség-, mérőlapok Határidő Folyamatos Munkaterv alapján PP szerinti 18

19 Nevelési célok, feladatok - Helyi szakmai továbbképzések szervezése, új kollégák számára hospitálások, szakmai munkájuk megismertetése TÁMOP munkatervnek megfelelően A Gyermektükör és egyéni mérőlap PP szerinti vezetése Gyermektükör, és Bakonyiféle mérés átbeszélése, új kollégáknak ismertetése; DIFER bemutatása, hospitálás. - Bemeneti mérés november 30.-ig illetve a beérkezés után 1 hónapon belül Felelős munkaközösség vezető óvónők Forma, módszer Tervekértékelések Mérőlapok Határidő PP szerinti November, május - Egyéni fejlődést nyomon követő portfólió készítése (ember rajzok, mérések, megfigyelések) - Csoportnapló folyamatos, határidőre történő vezetése Egészséges életmód, életvitel alakítása Cél: Az egészséges életvitelhez szükséges ismeretek, jártasságok, képességek, készségek kialakítása, életmodellek megismertetése, közvetítése által. Feladat: - az egészséges életvitel gyakoroltatásával az igények formálása - egészség megőrzés, betegség megelőzésre nevelés, kiemelten lelki egészség ápolása, a gyermekek testi- lelki- szellemi harmóniájának megteremtése - káros szenvedélyek veszélyeire felhívni a figyelmet, helyes irányba való befolyásolás, média program - Egészség paletta - Óvoda doktorok - Száj higiénés szokások alakítása - helyes táplálkozási szokások alakítása, táplálkozási ötletbörze szervezése; havonta más csoport recept gyűjtés - mentális egészség alakítása, megőrzése óvónők óvónők Somogyiné fogorvos, óvónők dokumentáció Beszélgetés, Tevékenykedtetés Személyiség fejlesztő és kapcsolat építő játékok kiállítás dramatikus játékok fogorvosi tájékoztatás Étkezéseknél gyakoroltatással folyamatos Folyamatos Folyamatos Folyamatos gyógytestnevelő segítségével korrekciós testi nevelési feladatok ellátása - tartásjavító tornák tartása a szervezett tevékenységek között - a mozgáshoz szükséges biztonságos környezet megteremtése -a mindennapi szervezett mozgás Gyógytestnevel ő óvónők óvónők 19 Szervezett mozgás, udvar Folyamatos Folyamatos

20 Nevelési célok, feladatok szükségességére, kedvelésére szoktatni a gyermekeket - változatos mozgásformák megteremtése az udvaron, évszakonként óvodai szintű sportnap szervezése - szabad mozgás feltételeinek biztosítása - Palánta-fitt Tehetséggondozó Műhely működtetése mozgásban tehetséges 5-7 éves gyermekek számára Felelős ld. programok Tamás Ildikó Forma, módszer óvoda-család kapcsolat, szülős játékok, kirándulás Határidő Folyamatos -A pihenés optimális körülményeinek megteremtése. Korosztálytól függően megfelelő ágynyugalom után az aludni nem tudó gyermekek részére megfelelő tevékenységek biztosítása Értelmi nevelés fejlesztése Cél: A gyermekek értelmi képességeinek megalapozása, fejlesztése, az alkotóképes kreatív gondolkodás kialakulásának elősegítése Feladat: - élményközpontú, személyes megtapasztalást lehetővé tevő fejlesztés biztosítása a kompetencia alapú nevelés módszereinek megfelelően; a kooperatív tanulási technikának minél sokoldalúbb alkalmazása a tanulási folyamatokban - gyermeki kreativitás megőrzése, fejlesztése - kognitív képességfejlesztés - önálló cselekvésre való képesség fejlesztése - anyanyelvi fejlesztés, beszédkészség, beszédértés, szókincsbővítés - anyanyelv, kommunikáció formáinak fokozott fejlesztése - környezettudatos magatartásra nevelés, a zöld gondolkodás terjesztése, bővítése a gyermekek és felnőttek körében - DIFER mérés felhasználása szükség szerint Játék Cél: Minden gyermek találja meg az életkorának, fejlettségének, érdeklődésének megfelelő tevékenységet, érzelmi biztonságban, önfeledten játsszon. ( PP óvónők Óvónők Tóthné tevékenységek, megfigyelő séták, beszélgetések Tapasztalatszerzés Folyamatos folyamatos folyamatos 20

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év - - 1 Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail:

Részletesebben

Budapest, 2014. szeptember 01.

Budapest, 2014. szeptember 01. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ikt: 65-1042-2014 Vackor Óvoda 1036. Budapest, Árpád fejedelem útja 60. Mókus tagóvoda 1033 Budapest, Mókus u.1. Budapest, 2014. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. A Vackor

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145.

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. Intézmény OM- azonosítója: 032978 Nevelőtestület nevében: aláírás Érvényessége. 2009. 09.01. 2010. 08. 31. Legitimációs

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző Előterjesztés 5. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve A nevelési év rendje: Első nap: 2012. szeptember 03. hétfő Utolsó nap: 2013. augusztus 31. Az óvoda zárva tartásának tervezett időpontja: 2013. június 28. Nyitás: 2013. július 29. A Munkaterv jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 266/2013. (X.31.) Kt. számú határozata alapján 2013. november

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvény 67 (7) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy pályázat mellőzésével

Részletesebben

Gondolatok a minőségről

Gondolatok a minőségről Gondolatok a minőségről A minőség fogalma nem állandó, csak egyedi, helyi lehet, mindig változik, folytonos újraértelmezést igényel, és amely a helyi nevelési program célkitűzésein alapul. Társadalmi,

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje. 2013/2014. nevelési év értékelése

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje. 2013/2014. nevelési év értékelése Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2013/2014. nevelési év értékelése OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. június 20. Iktatószám:358/O/2014. 1. Az óvodai nevelési év rendje. 2013/2014

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010.

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának mint intézményfenntartónak Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10.

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE OM azonosító: 035646 Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. 1 Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 3 2. Dolgozói

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT

DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT A DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MEGHIRDETETT BARTÓK-BABITS UTCAI ÓVODA ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA 2013-2018. Készítette: Illés Jánosné

Részletesebben

Csicsergő Óvoda éves munkaterve

Csicsergő Óvoda éves munkaterve Csicsergő Óvoda éves munkaterve 2011/12 Készítette: Zsírosné Őszi Katalin 1 Működési terv Nevelési év rendje A nevelési év 2011. szeptember 1-én kezdődik és 2012. augusztus 31-ig tart. Az üzemelés szünetel:

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Fonyódi Ásványvíz Kft termében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda Budapest, 1036 Árpád fejedelem útja 60. Tel: 388-67-53; E-mail: arpad-o@kszki.obuda.hu Mókus Tagóvoda Budapest, 1036 Mókus utca 1.Tel: 250.43-97; E-mail:

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2007. 2 Bevezető A Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Részletesebben