MUNKATERV 2014/2015.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV 2014/2015."

Átírás

1 MUNKATERV 2014/2015. Intézmény OM- azonosítója: Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Egri Gyöngyi Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében: Volomné Bodnár Ilona Alkalmazotti közösség nevében: Nyerges János SzF elnök Mojzes Zsoltné A dokumentum jellege: Nyilvános Érvényessége: Ph. 1

2 . A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: - 229/2012. VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 1. melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez Az évi LXXIX. törvény a közoktatásról hatályos paragrafusai évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés Oktatási Hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára Az Újbuda Önkormányzat Képviselő- testületének vonatkozó önkormányzati rendeletei Az Újbudai Palánták Óvoda működését szabályozó dokumentumai Kedves Kollégák, Szülők és Gyermekek! Több szempontból is mozgalmas nyarat tudhatunk magunk mögött. A nagy felújítások nagy örömet okoztak: udvarunk eddig poros, játékra alkalmatlan része igazi gyerekparadicsommá vált, s ami szintén nem mellékes, a kivitelezés során figyelembe vették óvodapedagógusaink kívánságait, észrevételeit. Már a nyár folyamán élveztük a szobákban a redőnyök nyújtotta kényelmet: hűvösebb levegő, kiváló sötétítési lehetőség. A beépített szekrények cseréje, a konyhai elektromos lift szintén kényelmesebbé teszi mindennapjainkat, a Nefelejcs és Mazsola csoport parkettájának újralakkozása pedig esztétikai szempontból volt fontos. Izgalomból is kijutott. A nyár végén kiderült, hogy a Mákvirág csoportban egy óvodapedagógus sincs. Szerencsére szeptember 8-ig minden álláshelyet sikerült betölteni, méghozzá úgy, hogy közben fiatalítottunk is. Fentiekért köszönet az Önkormányzatnak, a Gamesz-nak; az együttműködésért, a rugalmas, zökkenőmentes lebonyolításért a szülőknek, kollégáknak. Jelenleg tervezgetjük, várjuk az új nevelési évet. Mielőbb szeretnénk beavatni újonnan érkezett társainkat gyerekeket, felnőtteket egyaránt az óvoda ünnepeibe, hagyományaiba. Gyűjtjük az ötleteket a programok minél gyermek közelibbé, színesebbé tételére. Ehhez kívánok mindnyájunknak derűt, jókedvet és főképpen egészséget, melyhez az év folyamán igyekszünk maximálisan hozzájárulni Pedagógiai Programunk megvalósítása által. Egri Gyöngyi intézményvezető 2

3 1.AZ INTÉZMÉNY KIEMELT CÉLJAI ÉS FELADATAI Elsődleges cél az óvoda Pedagógiai Programjában meghatározottak szerint az egészséges életmódra, életvitelre nevelés. Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása. További céljaink: Az óvoda a kompetencia alapú nevelési programcsomag keretében a projekt pedagógia eszközeivel különböző tevékenységeken keresztül eljuttatja a gyermekeket az egyéni képességeiknek megfelelő optimális fejlettségi fokra. Az óvoda szabályozó dokumentumainak (PP, SZMSZ és mellékletei, Házirend) egységes értelmezése, gyakorlati megvalósítása. A szervezet szakmai színvonalának további erősítése. A célok elérését támogató kiemelt feladataink: A gyermekek számára színes, változatos tevékenységi formák, programok kínálása, melyben fejlődnek képességeik, valamint megvalósulnak az egészségnevelési és környezet harmonikus magatartási formák. A gyermeki én kibontakoztatásának segítése, a kialakuló társas kapcsolatok, szocializációs törekvések támogatása. A gyermekek egyéni fejlettségi állapotára épülő nevelés és fejlesztés családjaik széleskörű bevonásával. Felkészülés a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer bevezetésére. Az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre, ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése, a tevékenységlátogatási, dokumentumellenőrzési intézményi gyakorlat megújítása. A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy a nevelési tevékenység és foglalkozáslátogatás, és az azt követő interjú, valamint a dokumentumellenőrzés során úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az intézményről alkotott képet az egyes pedagógusok és a vezetés összteljesítménye adja. Mind a belső, mind pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai tartalmak: - Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés, - Az Óvodai nevelés országos alapprogram nevelési céljainak való megfelelés, - Az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés. Az intézményi önértékelés (teljesítményértékelés), valamint minősítővizsgán és a minősítési eljárás során a pedagógusnak a mesterségbeli tudásáról kell számot adnia. 3

4 Pedagóguskompetenciák a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint: - 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás - 2.Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók - 3. A tanulás támogatása - 4.A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség - 5.A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység - 6.Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése - 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás - 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Felelős: óvodavezető Határidő: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára című dokumentum alapján - minőségelvű működésünk garanciájaként tanfelügyeleti és minőségi szakértőnk támogatásával óvodánk Önértékelési rendszerének összeállítása. Felelős: ÉAN önértékelési csoportvezető Határidő: Részcélok Olyan, fejlődési szempontból megfelelő tevékenységrendszer előtérbe helyezése, amelyek mind a kognitív, mind a nem kognitív készségek elsajátítását elősegítik, ugyanakkor elismerik a játék fontosságát, amely a kudarcmentes iskolakezdés, eredményes tanulás szempontjából kulcsfontosságú; A színvonalas kisgyermekkori nevelés biztosítása minden gyermek számára, különösen a társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű, migráns vagy roma háttérrel rendelkező, illetve a sajátos nevelési igényű, ezen belül a fogyatékkal élő gyermekek részére; Az óvodai nevelés minőségi színvonalának további erősítése valamennyi kulcsszereplő, köztük a családok, a szakszolgálati, a szociális és az egészségügyi hálózatok bevonásával; Az óvodapedagógus, az óvodavezető, és a pedagógiai és nevelő munkát segítő (pedagógiai asszisztens, dajka), valamint a technikai személyzet szakmai felkészültségének fejlesztése; A gyermekek testi képességeinek fejlesztése segítségével a testi-lelki-szellemi harmónia megteremtése; a mindennapi mozgás megkedveltetése változatos mozgásformák által. A belső ellenőrzés-értékelés során kiemelt figyelmet fordítunk az elmúlt két nevelési évben végzett teljesítményértékelés egyéni eredményeire alapozott, valamint az éves értékelések önértékelésekor felmerült intézményi szintű, leginkább fejlesztést igénylő területekre: 4

5 Problémamegoldó képesség, konfliktuskezelés Kommunikáció A napi szervezett mozgás biztosítása (lehetőleg szabad levegőn) Csoportnapló tartalmi és formai megfelelősége Csoportfejlesztési tervek: háromszintű, differenciált tervezés Egyéni fejlesztési tervek: SNI gyermekek fejlesztési tervei (fejlődési naplóban) A gyermekek egyéni mérési eredményeire épülő tervezés A tehetségígéretek kibontakoztatása Gyermekproduktumok állapota, használhatósága 1.1.CSOPORTBEOSZTÁSOK Ssz. Csoport neve Létszám Óvodapedagógusok Dajka Pedagógiai asszisztens Turiné Vajda Éva 1 Búzavirág középső 27 Bencze Ágnes Volomné Bodnár Ilona 2 Napvirág nagy 27 Élőné Abavári Gál Csilla Nikoletta Gellér Zsanett 3 Mazsola vegyes 28 Molnárné Szőke-Nagy Mojzes Zsoltné Edit Pallagi Gáborné Tamás Ildikó 4 Mákvirág kis-középső 27 Tóthné Tóth Kárpáti Imréné Zsuzsanna Katunár Annamária 5 Pitypang kis 27 Fejes Imréné Vargáné Orosz Vidiczkiné Árpási Szilvia Melinda 6 Nefelejcs vegyes 27 Somogyiné Baldóci Nagyné Boncz Katalin Edina Kovácsné Gémesi Annamária 7 Katica nagy 25 Neumayer Györgyné Bálint Imréné Hunyadi Annamária Korányi Barbara Intézményi összesen: óvodapedagógus 7 fő dajka 2 fő ped.asszisztens A pedagógiai asszisztensek szintenként végzik nevelőmunkát segítő munkájukat külön munkaköri leírás, ill. saját munkarend alapján. Az óvodavezető kötelező óraszámát a Mazsola csoportban tölti Molnárné Szőke-Nagy Edit tanfelügyeleti szakértői munka miatti kötött munkaidejének csökkentése következtében. 5

6 2.A NEVELÉSI ÉV RENDJE Nevelési év időtartama A nevelési év első napja: szeptember 1. (fő), utolsó napja: augusztus Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk Ssz. Felhasználás tárgya Időpont Felelős 1. Zöld óvoda -i tartalmú szakmai kirándulás Ócsa teljes alkalmazotti közösség részvételével 2. Kommunikációs csapatépítő tréning a teljes alkalmazotti közösség számára 3. Nevelőtestületi értekezlet tanfelügyelet, minősítés, önértékelés a szakértő kolléga portfóliójának bemutatása 4. Szakmai kirándulás párkányi testvéróvoda látogatása Tóthné, Óv. vez Somogyiné, óv. vez Óv.vez., Molnárné, Élőné Óv. vez. 5. Munkaterv előkészítése Óv. vez. A nevelés nélküli munkanapok időpontjáról legkésőbb az esedékesség előtt 7 nappal tájékoztatjuk a szülőket, melyet aláírásukkal igazolnak. A nevelés nélküli munkanapokon szülői igény esetén gondoskodunk a gyermekek felügyeletéről. 2.2.Szünetek időtartama - A nyári zárva tartás tervezett időpontja Az óvoda az iskolai őszi és tavaszi szünetben ha gyermeklétszám csökkenés következik be összevont csoporttal működik. A téli zárás időpontjáról a fenntartó döntése alapján legkésőbb az esedékesség előtt 7 nappal értesítjük a szülőket. A nyári zárás időpontjáról a fenntartói döntés alapján ig tájékoztatást adunk. A nyári szünet ideje alatt a kijelölt szomszéd óvodában elhelyezést biztosítunk az ügyeletet igénylőknek. Óvodánkban nyáron összevont csoportokkal dolgozunk. Iskolai szünetek időpontjai: Őszi szünet: Téli szünet: Tavaszi szünet:

7 2.3.Nemzeti ünnepek, hagyományok Cél: Az ünnepekkel, megemlékezésekkel élményt nyújtani, örömet szerezni a gyermekek számára. Feladat: - Minden jelentős óvodai programról projektterv elkészítése, illetve az előző éviek szükséges módosítása (ünnep felelősei). - A program forgatókönyvének elkészítése, minden résztvevő számára az anyag biztosítása - minimum 1 tel korábban- a programfelelősök feladata. Az ünnepek lebonyolításáért teljes körűen ők a felelősök. Ssz. Ünnepek, hagyományok 1. Kirándulás a százhalombattai Régészeti Parkba 2. Palántává fogadás ünnepe szüreti mulatsággal 3. Állatok Világnapja Ovi galéria 4. Almaszüret autóbuszos kirándulás keretében Felelős Időpont, határidő Tóthné Volomné Ilike Fejesné Élőné Katunár A Tamás Ildikó Kirándulás csoport szinten Sas-hegyi tanösvény - nagyoknak 6.. Életmód (Ősz)-. Mosoly üljön arcunkon! Óvoda doktorok Őszi sportnap 7. Állatkert látogatás csoport szinten óvónők Tóthné Volomné Ilike Élőné Somogyiné Bencze Á. Vidiczkiné óvónők folyamatos 8. Mikulás Neumayerné Gellér Zs. Pallaginé 9. Karácsonyi kézműves műhely csoportonként a családokkal óvónők

8 10. Adventi készülődés, Adventi hangverseny Somogyiné Neumayerné Tóthné 11. Téli sportnap Bencze Ágnes Vidiczkiné Tamás I. 12. Kirándulás csoport szinten Szemlő-hegyi barlang -nagyok 13. Télbúcsúztató Somogyiné Vidiczkiné óvónők Gergely járás Vidiczkiné Nemzeti ünnep óvónők Víz világnapja tavaszi sportnap Katunár A. Tamás I Húsvéti készülődés a családokkal óvónők V Palánták Nap, Föld Napja Ovi galéria Fejesné Élőné Katunár A. 19. Életmód Nap (tavasz) Tóthné Somogyiné Anyák Napja óvónők Madarak, fák napja barangoló nap óvónők Pünkösdi vásár Molnárné Korányi B. Kovácsné 23. Gyermeknap Kovácsné Korányi B Nemzeti Összefogás Napja csoportonként óvónők Erdei tábor Neumayerné Élőné Iskolába menők búcsúztatása Vidiczkiné Bencze Á

9 2.4.Felnőttek programjai Alkalom Felelős Résztvevők köre Határidő, időpont Felnőtt Karácsony (nyugdíjasok, dolgozóink Egri Gyöngyi Alkalmazottak, volt dolgozók karácsonya) Pedagógus est Egri Gyöngyi Alkalmazottak Párkányi testvérintézmény látogatása Egri Gyöngyi Alkalmazottak, vendégek AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉT ÉS EREDMÉNYESSÉGÉT TÁMOGATÓ SZAKMAI FÓRUMOK, ÉRTEKEZLETEK Óvodavezetési értekezletek Elsődleges célja a kiegyensúlyozott és nyugodt működési feltételek biztosítása, a pedagógiai és szervezési feladatok intézményi szintű koordinálása. A vezetési értekezletek időpontja általában: minden hónap első fője Időpontváltozás esetén az érintettek tájékoztatást kapnak. Ssz. Téma Időpont Felelős 1. Munkaterv előkészítése, Jogszabályi változások, Beszámoló az Országos Szakmai Tanévnyitó Konferenciáról Költségvetési felhasználás, Szülők Fóruma értekezlet 2. Október havi programok előkészítése, Referencia intézményi minősítés anyagainak áttekintése; Szülők Akadémiája, Életmód 3. Aktuális feladatok; intézményi önértékelési csoport beszámolója Egri Gyöngyi Egri Gyöngyi Egri Gyöngyi Élőné 4. Adventi időszak feladatai, Költségvetési helyzet Egri Gyöngyi 5. Költségvetési tervezés, Nevelői értekezlet előkészítése; Partner elégedettség mérés előkészítése 6. Az óvodavezetés tagjainak időszakos beszámolója saját területükről Egri Gyöngyi Somogyiné Élőné Egri Gyöngyi

10 7. Szakmai Nap feladatai, Nevelés nélküli munkanap előkészítése, Bemutatkozó nyílt napok feladatai 8. Tavaszi Zöld jeles napok feladatai, Óvodai beíratás előkészítése 9. Pünkösdi vásár előkészítése, Év végi értékelések, Dolgozói teljesítmény értékelés előkészítése 10. Év végi beszámolók, Nyári feladatok, Szabadságolási terv Egri Gyöngyi Molnárné Egri Gyöngyi Tóthné Egri Gyöngyi Egri Gyöngyi Fejesné Nevelőtestületi értekezletek Nevelőtestületi értekezlet szervezésére és lebonyolítására a nevelőtestület minden tagja részvételével kerül sor. Az értekezletek 17- óra után, ill. nevelés nélküli munkanapokon zajlanak. Azokra az értekezletekre, melyek a szülők nagyobb csoportját érintő kérdéseket dolgoznak fel, meghívjuk a Szülők Fórumának képviselőit. Ssz. Téma Helyszín és Felelős időpont 1. A ös nevelési év munkatervének Egri Gyöngyi megvitatása, elfogadása 2. Drámajátékok, közösségépítő játékok Somogyiné, óvodapszichológus 3. Kommunikációs tréning csapatépítés Egri Gyöngyi 4. Tanfelügyelet, minősítés, önértékelés; partner elégedettségi mérés eredményeinek elemzése 5. A nevelési év értékelése, beszámoló elfogadása A nyári élet feladatai Egri Gyöngyi Molnárné Egri Gyöngyi Dajkák és pedagógiai asszisztensek szakmai fejlesztése, továbbképzése Célja a nevelőmunka során az együttműködés hatékonyabbá tétele. Az új, korszerű pedagógiai módszerek megismerése, azok beépítése a nevelőmunka segítésébe. Ssz. Téma Helyszín és Felelős időpont 1. Mit, miért a nevelőmunkában? Helyi bemutató Fejesné 2. A pedagógiai tapintat Somogyiné 3. Mire megy ki a játék? Molnárné 4. A pedagógiai asszisztensi munka beválása, új tartalmak a gyakorlatban, tapasztalatátadás 5. Részvétel Az óvónő jobb keze a dajka IV. Országos konferencián TIT Bálintné Mojzesné 6. Részvétel a Pedagógiai asszisztensek I. Országos Konferenciáján TIT Korányi B. Pallaginé 10

11 Esetmegbeszélő kör a mentálhigiénikus kolléga vezetésével a nevelő munkát segítő munkatársak számára, a nevelési problémák többféle megközelítése, megoldási módok Munkatársi értekezletek Célja a működés során felmerülő problémák megbeszélése, megoldási módok keresése, kompromisszumok. Ssz. Téma Helyszín és Felelős időpont 1. Nevelési év szervezése, munkarendek, nyári Egri Gyöngyi élet tapasztalatai 2. Nevelési év tapasztalatai, nyári élet Egri Gyöngyi megszervezése Fejesné A nevelési év során esetlegesen felmerülő működési, szervezeti problémák esetén rendkívüli munkatársi értekezletet tartunk Óvónői megbeszélések tervezett programjai Ssz.. Téma Felelős Időpont Nevelési év eleji aktuális feladatok: - Egyedi étkezési kedvezmények - Munkatervhez kapcsolódó feladatok - Palántává fogadás, almaszüret előkészítése - Csoportnaplók további egységesítése, jogszabályoknak való megfeleltetése, nevelőtestületi elfogadása - Életmód előkészítése - Költségvetési helyzetről tájékoztatás - Aktuális kérdések - Társadalmi munka előkészítése - Gondozónők meghívása - Advent programjának előkészítése - Mikulás program - Aktuális kérdések - Nevelési Tanácsadóba irányítás - Adventi programok - Téli szünet - Aktuális feladatok - Esetmegbeszélő - Sport nap előkészítése Egri Gyöngyi Fejes Imréné Molnárné, Élőné Vidiczkiné Somogyiné, Volomné Egri Gyöngyi Programfelelősök Somogyiné Felelősök

12 Ssz.. Téma Felelős Időpont 6. - Télbúcsúztató előzetes tervei - Aktuális feladatok - Partner elégedettségi mérés előkészítése Programfelelősök Télbúcsúztató tapasztalatai - Gergely járásról tájékoztatás - Iskolalátogatás előkészítése - Kerületi Szakmai Nap programjairól tájékoztatók - Március 15.-i megemlékezések Programfelelősök Munkaközösség időszakos beszámolója - Húsvéti programok - Óvodai bemutatkozó nyílt napok - Víz Világnapja, Tavaszi Sportnap Programfelelősök Palánta nap - Föld nap - Életmód - Iskolai beíratás feladatai Programfelelősök Óvodai beíratás előkészítése - Bölcsődei gondozónők programja - Anyák napi programok Egri Gyöngyi Óvodai beíratás tapasztalatai - Pünkösdi vásár - Év végi értékelések - Aktuális kérdések - Gyermeknap előkészítése Programfelelősök Egri Gyöngyi Év végi értékelések előkészítése - Iskolába menők búcsúztatása - Pedagógus est - Erdei tábor - Óvodai nyári élet Programfelelősök, Egri Gyöngyi Az elmúlt tanév tapasztalatai alapján az óvónői megbeszélések másnapján (csütörtökönként) dajkai esetenként technikai megbeszélést tartunk. A tartalmak az óvónői megbeszélések dajkákra, technikaiakra vonatkozó operatív részletei. 12

13 2.6.AZ ÓVODA KAPCSOLATAI Szülői értekezletek A Szülői Közösség értekezletei fórumai Szervezésére az év folyamán legalább két alkalommal, illetve igény vagy szükség szerint kerül sor. Az intézményi szinten is működő Szülők Fóruma tagjainak száma csoportonként három fő, akiknek személyéről az első szülői értekezleten döntenek a jelenlévők. Ssz. Téma Helyszín és Felelős időpont 1. Munkaterv véleményezése, legitimáció Egri Gyöngyi SzF elnökválasztás Alapítvány fejlesztési tervei 2. Az óvodavezető beszámolója az éves munkáról Alapítványi beszámoló Egri Gyöngyi SzF elnök Intézményi szintű összevont, ill. réteg szülői értekezletek, Szülők Akadémiája rendezvényei Cél: Segítségnyújtás a szülők neveléssel kapcsolatos problémáinak megoldásához. A szülők pedagógiai kultúrájának bővítése. Közérdeklődésre számot tartó, ill. az óvoda egészségnevelési programjához kapcsolódó ismeretek nyújtása a szülők számára; interaktív beszélgetések. Immár hagyományosan meghirdetésre kerül a Szülők a Gyermekekért csoportok közötti verseny, melynek nem titkolt célja a családok minél nagyobb fokú bevonása az óvoda életébe. A verseny kiírója az Alapítvány, értékelés év végén, ill. a Pünkösdi Vásáron. Ekkor köszönjük meg egyénileg is azoknak a szülőknek a munkáját, akik az év folyamán legtöbbet tették óvodánkért. Ssz. Tervezett téma Időpont 1. Az óvodapszichológus részvétele a napi életben; Iskola érettségről a szakember szemével 2. Fog prevenció; Mi történik a gyermekfogászaton? Hogyan szeressünk okosan? Meghívott előadó Kovács Tamás a Nevelési Tanácsadó pszichológusa 4. Óvodás lesz a gyermekem - Tájékoztató szülői értekezlet a szeptember 1.-től óvodai felvételt nyert gyermekek szülei számára

14 Csoport szintű szülői értekezletek Szülői értekezletek szervezésére óvoda és csoport szinten kerül sor évente minimum három, illetve rendkívüli vagy egyéb alkalommal. Tekintettel a testvérpárokra, valamint az ezen idő alatti ügyeletek megoldására, az értekezletek időpontjainak kijelölése komoly körültekintést igényel. A csoportok szülői értekezletein mindkét óvónő és a csoportban feladatot ellátó dajka, csoporttól, alkalomtól függően a pedagógiai asszisztens részt vesz. A csoportok szülői értekezleteiről készített feljegyzéseket, valamint a részt vevő szülők aláírását is tartalmazó jelenléti ívet a csoportnaplók tartalmazzák. A Szülői Szervezet (SzMK) tagjainak megválasztására a nevelési év első szülői értekezletén kerül sor. Ssz. Csoport neve Tervezett téma Időpont 1. Búzavirág A csoportprofil változásai; Tanulási terv bemutatása Egyéni képességek és fejlesztésük; Mérések Év végi eredmények, tapasztalatok Napvirág Nagycsoportosok lettünk nevelési terv Érzelem és erkölcs Év végi tapasztalatok, eredmények Mazsola Beszoktatás, visszaszoktatás, változások Az iskolássá érés folyamata Mire megy ki a játék? A személyiség fejlesztés és fejlődés területei 4. Mákvirág Az egészséges életmódhoz, életvitelhez kapcsolódó szokásaink az óvodában Differenciáló nevelés a családban és az óvodában Elért eredményeink a közösség formálásban és a gyermekek személyiségének kibontakoztatásában 5. Pitypang Beszoktatás; intézményi dokumentumok ismertetése Az eltelt időszak tapasztalatai; Mérések Év végi eredmények, tapasztalatok Nefelejcs Beszoktatás visszaszoktatás Érzelem és erkölcs a modern pedagógiában Szociometria év végi értékelés Katica Változások a csoport életében; közösség formálás Mérési eredmények; Iskolaérettség Búcsú az óvodától, elért eredményeink

15 2.6.2.Fogadó órák időpontjai Beosztás Időpont Helyszín Egri Gyöngyi Fejes Imréné helyettes Gyermekvédelmi megbízott Minden hónap első főjén /előzetes egyeztetés alapján/ Minden hónap második szerdáján /előzetes egyeztetés alapján/ Minden hónap első keddjén /előzetes bejelentkezés alapján/ i iroda i iroda Logopédiai szoba Az óvodapedagógusok fogadó órái Célja a gyermekek folyamatos nyomon követésének írásos (Gyermektükör, Bakonyiné-féle mérőlap) és szóbeli tapasztalatainak megismertetése a szülőkkel. Az egyes csoportok fogadó óráinak időpontját tartalmazza a havi program, ill. a csoportok hirdetőtábláin van kifüggesztve. Csoport Időpont Helyszín Búzavirág Minden hónap első szerdáján i iroda Napvirág Minden hónap harmadik szerdáján Mazsola Minden hónap első csütörtökjén Mákvirág Minden hónap második szerdáján i iroda i iroda Nevelői szoba Pitypang Minden hónap első szerdáján Nevelői szoba Nefelejcs Minden hónap második keddjén Nevelői szoba Katica Minden hónap első keddjén Nevelői szoba 15

16 2.6.3.Külső kapcsolatok Óvoda-iskola - Konzultációk az első osztályba került gyermekekről az iskolákkal - Nyomon követés a kompetencia alapú nevelési programon belül - Iskolaválasztáshoz segítségnyújtás a szülőknek; tájékoztató anyagok kiosztása - Iskolalátogatás szervezése a nagycsoportos gyermekek részére a Keveháza utcai Általános Iskolába - Óvodai szakvélemények elkészítése, egyeztetése a szülőkkel, szükség esetén Nevelési Tanácsadóhoz fordulás - Szakmai kapcsolat ápolása a Bethlen Gábor Általános Iskolával és tagintézményeivel (TÁMOP), - Gergely járási program a nagycsoportosoknak (Bethlen G. Iskola) Óvoda-bölcsőde - A bölcsődétől kapott jellemzéseket, személyes részvételt felhasználjuk a gyermekek beszoktatásában, nevelésében - A Mogyoróskert és a Szemünk Fénye bölcsőde gondozónőinek a beszoktatás eredményének bemutatása, szakmai konzultáció -A bölcsőde dolgozóinak a következő évi várható csoportjaink bemutatása, munkánk megismertetése -Szakmai látogatás a társ bölcsődékben az óvodai jelentkezések után (a hozzánk jelentkezett gyermekek meglátogatása bölcsődében) volt nagycsoportos óvónők, nagycsoportos óvónők nagycsoportos óvónők szakmai vezető Vidiczkiné kiscsoportos óvónők óvodavezető kiscsoportos óvónők óvodavezető óvodavezető leendő kiscsoportos óvónők Iskolalátogatás konzultáció Tájékoztatás Iskolalátogatás Szakvélemények Beszélgetés, csoport látogatás, írásos anyag Csoport látogatás, beszélgetés Szakmai konzultáció óvónőkgondozónők között Meghívás időpontjaiban folyamatos

17 Óvoda- egyéb szervezetek Az óvoda civil szférával és egyéb szervezetekkel való kapcsolatainak kialakítása, működtetése - Részvétel a védőnői hálózat által szervezett programokon Anyatejes Világnap - Kapcsolat a közszolgálat munka kapcsán középfokú oktatási intézményekkel - Kapcsolat más Tehetségpontokkal, Zöld Óvodákkal, Napvirág csoport tehetségkoordinátor, környezeti nevelési koordinátor Gyermekek szereplése folyamatos feladathoz kötötten Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok Középső, nagy és vegyes korosztályú csoportjainkban évi legalább három alkalommal nyílt napokat szervezünk, melyeknek a szülők tevékeny résztvevői. A szervezés módszere: a szülők bevonása a projektek feldolgozásába pedagógus előkészítéssel és irányítással. A nyílt napok időpontjai a szülőkkel való egyeztetés után az aktuális projekteknek megfelelően a havi programokban jelennek meg. Évi két alkalommal leendő óvodásainknak is nyílt napokat szervezünk. A leendő óvodások nyílt napjai: ; A nyílt napokon délelőtt a családok bepillantást nyerhetnek csoportjaink életébe, ugyanezeken a napokon délután 17 órától tájékoztatást adunk óvodánk életéről az érdeklődő (kizárólag) felnőttek számára. 2.7.ÓVODA- EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZEMÉLYI FELTÉTELEI Az óvoda orvosa: Dr. Benei László gyermekorvos Védőnő: Móricz Andrea Állapotfelmérő egészségügyi vizsgálatok Ssz. Vizsgálat jellege Időpont 1. Ortopédiai szűrés a leendő nagycsoportokban május 2. Fogászati szűrés a csoportokban május 17

18 2.7.1.Felnőttek munkavédelmi oktatása és egészségügyi vizsgálatának rendje: Munka-, és tűzvédelmi oktatás: szeptember. Egészségügyi vizsgálata: a nevelési év folyamán az üzemorvossal egyeztetve. Az időpontok egyeztetése, valamint a lejárat figyelemmel kísérése az egészségügyi felelős feladata. 3.A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSI CÉLKITŰZÉSEK ÉS FELADATOK 3.1. A NEVELÉSI ÉV KIEMELT FELADATAI - Kompetencia alapú nevelés (TÁMOP 3.1.4) kiterjesztése valamennyi csoportra fenntarthatóság 5. éve - Referencia intézményi minősítésre való készülés (TÁMOP pályázat alapján) fenntarthatóság 2. éve - Zöld óvoda kritérium rendszer további megfelelősége (bővítés); Zöld Óvoda cím megpályázása másod ízben Nevelési célok, feladatok A módosított Pedagógiai Programban megfogalmazott célkitűzések teljesítése Cél: A program szellemiségének, útmutatásainak megfelelő gyakorlati munka az óvodai csoportokban. Feladat: Csoportok nevelési tervének elkészítése, folyamatos nyomon követése; a csoportnaplókban fokozottan jelenjenek meg a nevelési év kiemelt feladatainak megvalósítását tükröző célkitűzések egészséges életmód; sport, mozgás; zöld óvoda tartalmi bővítések, madárbarát kert; óvoda-család kapcsolatbővítési lehetőségei - A nevelőtestület tagjaival folyamatos konzultáció a tapasztalatokról, feladatokról - A gyermekek egyéni mérési eredményeire épülő háromszintű differenciált fejlesztési terv -SNI-s gyermekek egyéni fejlesztési tervei Konzultáció szakszolgálatokkal Felelős óvodavezető óvónők Forma, módszer Csoportellenőrzé sek, helyi továbbképzések, szakmai műhelyek, konzultációk, dokumentációk, személyiség-, mérőlapok Határidő Folyamatos Munkaterv alapján PP szerinti 18

19 Nevelési célok, feladatok - Helyi szakmai továbbképzések szervezése, új kollégák számára hospitálások, szakmai munkájuk megismertetése TÁMOP munkatervnek megfelelően A Gyermektükör és egyéni mérőlap PP szerinti vezetése Gyermektükör, és Bakonyiféle mérés átbeszélése, új kollégáknak ismertetése; DIFER bemutatása, hospitálás. - Bemeneti mérés november 30.-ig illetve a beérkezés után 1 hónapon belül Felelős munkaközösség vezető óvónők Forma, módszer Tervekértékelések Mérőlapok Határidő PP szerinti November, május - Egyéni fejlődést nyomon követő portfólió készítése (ember rajzok, mérések, megfigyelések) - Csoportnapló folyamatos, határidőre történő vezetése Egészséges életmód, életvitel alakítása Cél: Az egészséges életvitelhez szükséges ismeretek, jártasságok, képességek, készségek kialakítása, életmodellek megismertetése, közvetítése által. Feladat: - az egészséges életvitel gyakoroltatásával az igények formálása - egészség megőrzés, betegség megelőzésre nevelés, kiemelten lelki egészség ápolása, a gyermekek testi- lelki- szellemi harmóniájának megteremtése - káros szenvedélyek veszélyeire felhívni a figyelmet, helyes irányba való befolyásolás, média program - Egészség paletta - Óvoda doktorok - Száj higiénés szokások alakítása - helyes táplálkozási szokások alakítása, táplálkozási ötletbörze szervezése; havonta más csoport recept gyűjtés - mentális egészség alakítása, megőrzése óvónők óvónők Somogyiné fogorvos, óvónők dokumentáció Beszélgetés, Tevékenykedtetés Személyiség fejlesztő és kapcsolat építő játékok kiállítás dramatikus játékok fogorvosi tájékoztatás Étkezéseknél gyakoroltatással folyamatos Folyamatos Folyamatos Folyamatos gyógytestnevelő segítségével korrekciós testi nevelési feladatok ellátása - tartásjavító tornák tartása a szervezett tevékenységek között - a mozgáshoz szükséges biztonságos környezet megteremtése -a mindennapi szervezett mozgás Gyógytestnevel ő óvónők óvónők 19 Szervezett mozgás, udvar Folyamatos Folyamatos

20 Nevelési célok, feladatok szükségességére, kedvelésére szoktatni a gyermekeket - változatos mozgásformák megteremtése az udvaron, évszakonként óvodai szintű sportnap szervezése - szabad mozgás feltételeinek biztosítása - Palánta-fitt Tehetséggondozó Műhely működtetése mozgásban tehetséges 5-7 éves gyermekek számára Felelős ld. programok Tamás Ildikó Forma, módszer óvoda-család kapcsolat, szülős játékok, kirándulás Határidő Folyamatos -A pihenés optimális körülményeinek megteremtése. Korosztálytól függően megfelelő ágynyugalom után az aludni nem tudó gyermekek részére megfelelő tevékenységek biztosítása Értelmi nevelés fejlesztése Cél: A gyermekek értelmi képességeinek megalapozása, fejlesztése, az alkotóképes kreatív gondolkodás kialakulásának elősegítése Feladat: - élményközpontú, személyes megtapasztalást lehetővé tevő fejlesztés biztosítása a kompetencia alapú nevelés módszereinek megfelelően; a kooperatív tanulási technikának minél sokoldalúbb alkalmazása a tanulási folyamatokban - gyermeki kreativitás megőrzése, fejlesztése - kognitív képességfejlesztés - önálló cselekvésre való képesség fejlesztése - anyanyelvi fejlesztés, beszédkészség, beszédértés, szókincsbővítés - anyanyelv, kommunikáció formáinak fokozott fejlesztése - környezettudatos magatartásra nevelés, a zöld gondolkodás terjesztése, bővítése a gyermekek és felnőttek körében - DIFER mérés felhasználása szükség szerint Játék Cél: Minden gyermek találja meg az életkorának, fejlettségének, érdeklődésének megfelelő tevékenységet, érzelmi biztonságban, önfeledten játsszon. ( PP óvónők Óvónők Tóthné tevékenységek, megfigyelő séták, beszélgetések Tapasztalatszerzés Folyamatos folyamatos folyamatos 20

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) Tartalom tervezet A szakmai ellenőrzés elméleti háttere A tanfelügyelet, mint pedagógiai szakmai

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv Lépésről- lépésre Munkaterv 2014/ 2015. nevelési év Készítette: pedagógus Lépésről-lépésre munkaközösség vezető Lépésről-lépésre munkaközösség munkaterv 2014/2015. nevelési év A Lépésről-lépésre munkaközösség

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07.

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. A minőségfejlesztés alapja az EU szerint Az Európai Parlament és az Európai

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Vezetői szakmai munkaközösség éves munkaterve 2014-2015. Készítette: Szabóné Szentesi Mária

Vezetői szakmai munkaközösség éves munkaterve 2014-2015. Készítette: Szabóné Szentesi Mária Vezetői szakmai munkaközösség éves munkaterve 2014-2015 Készítette: 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. Szakmai műhely tagjai: Ssz. Név munkahely Beosztás Székhely, Táncsics krt. 17. intézményvezető Székhely,

Részletesebben

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év Környezeti nevelés munkaterv 2014 /2015. nevelési év Készítette: vezető Környezeti nevelés környezeti nevelés et vezeti: ben 14 fő vesz részt. 1. 2. Ökrösné Kara Judit 3. Molnárné Oros Csilla 4. Háló Éva

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o.

A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o. MUNKATERVE 2015/2016 TARTALOM: A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o. 4. Fejlesztési terv 8 o. 4.1. A tanév

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés)

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületre vonatkozó, a szakértői feladatokhoz kapcsolódó jogszabályváltozások Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:(

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT BRASSÓ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1182 Budapest Brassó u. 1. OM azonosító: 035120 KLIK azonosító: 203003 Telefon: 291-83-23 Fax: 290-75-77 e-mail: iskola@brassoiskola.hu http:// www.brassoiskola.hu GYAKORNOKI

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Informatikatanári portfólió. Műhelyfoglalkozás Pásztor Attila

Informatikatanári portfólió. Műhelyfoglalkozás Pásztor Attila Informatikatanári portfólió Műhelyfoglalkozás Pásztor Attila Bevezető kérdések Kérdés: Néhány gondolat magáról Vizsga/eljárás Miért beszélünk róla? Miért én beszélek róla? A pedagógusminősítés elemei 50

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére Tisztelt Intézményvezetők, Kollégák! A pedagógiai szakmai szolgáltatások nyújtásának/igénybevételének módját, lehetőségeit

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016.

MUNKATERV 2015-2016. KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba Szegfű utca 87-89. OM: 028062 MUNKATERV 2015-2016. 1 KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba, Szegfű utca 87-89. MUNKATERV 2015-2016. Intézmény OM- azonosítója: 028062 Intézményvezető:

Részletesebben

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében AKTUÁLIS FELADATAINK Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében "Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest, Fráter György tér 12. sz. : 06 1 7947 828 E-mail: frater.ovoda@chello.hu OM azonosító: 034548 Honlap: www. zugloicsicsergo. hu Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Különös

Részletesebben

A GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM PILOTPROJEKT BEMUTATÁSA

A GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM PILOTPROJEKT BEMUTATÁSA A GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM PILOTPROJEKT BEMUTATÁSA TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása Hambalkó Szilvia Csodavár Óvoda GYAKORNOKI RENDSZER MEGJELENÉSE 2011/Köznevelési törvény (64

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7.

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7. IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub Miskolc, 2013. december 6-7. Szakmai ellenőrzés, minősítés és támogatás Intézményértékelés (OH); 5 évente Pedagógus Szaktanácsadás (OFI) Tantárgygondozás, tematikus Minősítés

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben