KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE"

Átírás

1 KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV A nevelőtestület a munkatervet elfogadta: augusztus 29-én Szabó-Rácz Béla igazgató 1

2 BEVEZETÉS Az iskola nevelésfilozófiai elve: A tanító csak az ajtót nyitja ki, belépned neked kell A 2014/2015. tanévben a korábbiakban megkezdett pedagógiai, szakmai elvek és elvárások mentén folytatjuk nevelő-oktató munkánkat. TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK A tanév fontos feladatainak meghatározásakor, és a munkaterv elkészítéshez a következő alapdokumentumokból indultunk ki: A 2014/2015. tanév munkáját meghatározó jogszabályok, dokumentumok: Az iskola pedagógiai programja és helyi tantervei, A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, A munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény, A NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. r., A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. r., A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet. A munkaterv elkészítésekor az alábbi, egyéb dokumentumokat vettük figyelembe: Alsó tagozatos munkaközösség munkaterve, Felső tagozatos munkaközösség munkaterve 2

3 A TANÉV FŐ CÉLKITŰZÉSEI Szervezési-vezetési területen: Szervezeti kultúra fejlesztése Tanmenetek gondos elkészítése Folyamatos belső ellenőrzés A törvényi változások kezelése Részvétel körzeti, levelezős és lehetőség szerint megyei versenyeken Gyermekvédelmi feladatok további körültekintő ellátása Oktatási területen: Egyéni képességek fejlesztése Hatékony tanórai munka szervezése Differenciált óravezetés módszerében rejlő lehetőségek nagyobb mértékű kihasználása A tanulók hatékonyabb bevonása az órai munkába, több önálló munkavégzés és a tanulói aktivitás növelése A tanuláshoz fűződő viszony javítása, a tanulás motiváltságának átgondolása, a legmegfelelőbb módszerek kiválasztása Tehetséggondozás és felzárkóztatás hatékony alkalmazása Nevelési területen: A tanulói viselkedéskultúra fejlesztése Felelősségtudat kialakítása tanulóinkban önmaguk és társaik, környezetük iránt Az emberi értékek tiszteletére nevelés, értékítéletük és igényük fejlesztése 3

4 Környezetkultúra javítása, szükség esetén igényeik kialakítása a kulturált, egészséges környezet iránt. (Tantermek tisztaságának megőrzése, esztétikus díszítése) FŐ FELADATAINK Egyéni képességekhez igazodó differenciált oktatás, nevelés. Felzárkóztatás. Az adminisztrációs fegyelem erősítése Tehetséggondozás. Egészséges életmódra nevelés. Környezetünk tudatos védelmezése. Hagyományaink őrzése, ápolása, továbbvitele. A szakmai profil erősítése LEGFONTOSABB PEDAGÓGIAI FELADATOK: A kulcskompetenciák megalapozása valamennyi tantárgy keretében, az egyéni képességek fejlesztése, ezért hangsúlyos Alsó tagozaton: A felzárkóztató foglalkozások, egyéni fejlesztés lehetőségének hatékony, optimális kihasználása Felső tagozaton: A fejlesztő foglalkozások és a tanulószoba eredményessége, egyéni fejlesztések biztosítják a differenciált fejlesztést, az önálló tanulási képességek és egyben a tanulási morál erősítését. Közösségformálás tanórán kívüli közösségi programok, versenyek, kirándulások szervezésével, farsang, játszóházak, osztálykirándulások, mesedélután, stb. (Részletes felsorolás a rendezvények címszó alatt) Egységes, a házirendben megfogalmazott viselkedési normák következetes betartása 4

5 Fontos az egységes normaközvetítés az iskola minden dolgozója által a tanulók felé, rongálások esetén a jóvátétel megszervezése, viselkedési problémák azonnali kezelése pozitív szokásrendek kialakítása Magas színvonalú, hatékony szakmai munka, mely elsősorban jelenti egységes pedagógiai követelmények megvalósítását, a PP-ben és az SzMSz-ben megfogalmazott elvek betartását, a módszertani kultúra fejlesztését, önképzést, továbbképzéseken való részvételt, tanmenetek, tanórák tervezése során a helyi tanterv alkalmazását. ERŐFORRÁSAINK: Vezetői megbízások: 2 fő Pedagógusok száma: Óraadó pedagógusok száma: 10 fő 3 fő Pedagógiai asszisztens: Utazó gyógypedagógus: Iskolatitkár: Rendszergazda: Egyéb technikai dolgozó: 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 3 fő 5

6 ISKOLAVEZETÉS Szabó-Rácz Béla Selmeczki Zoltánné igazgató igazgatóhelyettes MUNKAKÖZÖSSÉGEK ÉS VEZETŐIK Alsó tagozatos munkaközösség: Felső tagozatos munkaközösség: Csapó Zsolt Marincsák Istvánné EGYÉB FELADATVEZETŐK Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus: Tankönyvfelelős: Szabó-Rácz Béláné Csapó Zsolt PEDAGÓGUSOK SORSZÁM NÉV SZAK 1. Barátné Czeglédi Márta tanító 2. Bihariné Papp Gyöngyi biológia 3. Csapó Zsolt tanító 4. Dargainé Czeglédi Julianna tanító 5. Horváthné Kovács Valéria tanító informatika 6. Kiss Gellért ének 7. Lapsánszkiné Késely Erzsébet tanító 8. Litwin József Károly rajz 9. Marincsák Istvánné angol nyelv 10. Pásztorné Gottfried Éva logopédus 10. Pelyhe Lajosné magyar-történelem 11. Szabó-Rácz Béláné matematika-kémia 12. Szatmáriné Csécsi Andrea tanító 13. Zajácz András földrajz-testnevelés 6

7 TANULÓCSOPORTOK: OSZTÁLY OSZTÁLYFŐNÖK TANÍTÓ 1. Csapó Zsolt Selmeczki Zoltánné 2. Dargainé Czeglédi Julianna Lapsánszkiné Késely Erzsébet 3. Horváthné Kovács Valéria Baráthné Czeglédi Márta 4. Szatmáriné Csécsi Andrea Lapsánszkiné Késely Erzsébet Baráthné Czeglédi Márta 5. Zajácz András 6. Pelyhe Lajosné 7. Marincsák Istvánné 8. Szabó-Rácz Béláné 7

8 A 2014/2015. TANÉV RENDJE Szorgalmi idő Az első tanítási nap szeptember 1. (hétfő), az utolsó tanítási nap június 15. (hétfő). Tanítási napok száma az általános iskolában száznyolcvanegy nap. A tanítási év első féléve január 16-ig tart. A félévi értesítőt január 23-ig kell kiosztani Tanítási szünetek Őszi szünet: október 27-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő) Téli szünet: december 22-től december 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). Tavaszi szünet: április 2-től április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda) Szülői értekezletek, fogadóórák Szülői értekezletek az első félévben: Összevont szülői értekezlet: október első Alsó tagozaton: szeptember vége Felső tagozaton: október eleje Szülői értekezletek a második félévben: január vége Egyéb szülői tájékoztatók, értekezletek: október 2. a 8. osztályos szülők tájékoztatása a felvételi eljárásról Nevelőtestületi értekezletek: Félévi osztályozó értekezletek: január 17. 8

9 Félévi tájékoztatók kiosztása: január 23. (péntek) Félévi nevelőtestületi értekezlet február Év végi osztályozó értekezlet június15. Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet: június 26. Nevelési értekezletek Egyéb nevelőtestületi értekezletek: Minden hónap első hétfőjén 15 órától munkaértekezlet az adott hónap aktualitásairól. Fizikai állapot felmérése: január 5. és május 27. között Országos mérés, értékelés: a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata a korábbi években rendelkezésünkre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján. Országos kompetenciamérés: május 27. (Hatodik, nyolcadik évfolyamon) Országos mérés az olvasási-szövegértési és matematikai alapkészségek fejlődéséről. Nyelvi felmérés: június 11. Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán az angolt első idegen nyelvként tanulók körében végeznek nyelvi felmérést. Felvételi vizsga a gimnáziumi szakközépiskolai képzésre: január 17. (szombat) tól (központi írásbeli feladatsor) január tól pótfelvételi (központi írásbeli feladatsor) február a 9. évfolyamra történő felvételi elbeszélgetés 9

10 Az öt nap felhasználása: október 18. Tanítás nélküli munkanap (Nevelési értekezlet) december 13. Tanítás nélküli munkanap (Belső továbbképzés, mérések kiértékelése) január 17. Tanítás nélküli munkanap (Osztályozó értekezlet) április 1. - Tanítás nélküli munkanap (Túra) június 5.- Tanítás nélküli munkanap (Bükk kupa) 10

11 RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK MUNKATERV 2014/2015. tanév A TÁMOP B -13/ Köznevelés az iskolában című pályázat keretében folyamatosan végzendő tevékenységek. CÉLOK, FELADATOK A tanulók fejlesztése egyéni és kiscsoportos módón, motivációs szint emelése A tanulók önismeretének, önértékelésének fejlesztése BTM, SNI-s tanulók egyéni fejlesztése Hatékony együttműködés a problémás gyerekek szüleivel A tanulók konfliktusainak hatékony kezelése Az 1-4. évfolyamon a tanulói tevékenységekre épülő készség- és képességfejlesztés előtérbe állítása A kompetenciafejlesztés beépítése a tanórákba (valamennyi tantárgy) Kompetenciafejlesztést segítő feladatok gyűjtése, rendszerezése Differenciált tanulásszervezési eljárások elsajátítása, alkalmazása TEVÉKENYSÉG -FORMA, MÓDSZER, ESZKÖZ Egyéni fejlesztés Szituációs játékok, drámapedagógia Egyéni és csoportos fejlesztés Családlátogatás, beszélgetés, fogadóóra Beszélgetés, szabálykövetés, következetesség, meggyőzés Egyéni csoportos foglalkozások vezetése Kooperatív tanulástechnika Egyéni és csoportos foglalkozások Továbbképzés, hospitálás FELELŐS Osztályfőnökök., pedagógusok HATÁR- IDŐ Folyamatos MEG- JEGYZÉS Fejlesztési napló, fejlesztési terv, tanulók munkái Osztályfőnökök Folyamatos Feladatlapok Érintett pedagógusok, szakemberek Folyamatos Fejlesztési napló, fejlesztési terv Osztályfőnökök Folyamatos Jegyzőkönyv, jelenléti Érintett pedagógusok Folyamatos Esetmegbeszélés rögzítése, házirend Tanítók Folyamatos Fejlesztési tervek, foglalkozás tervek A pedagógus kollégák Szaktanárok, tanítók Tanítók, fejlesztésben résztvevők Folyamatos Folyamatos Folyamatos Tanmenetek, feladatlapok, tankönyvek Egyéni és csoportos foglalkozási terv Tanúsítványok hospitálási naplók 11

12 HÓNAP AUGUSZTUS SZEPTEMBER CÉLOK, FELADATOK Alakuló tantestületi értekezlet Tantárgyfelosztás, órarendi egyeztetések Órarend készítése Tanévnyitó ünnepség előkészítése Munkaközösségi alakuló értekezletek megbeszélések, előzetes munkaközösségi munkaterv elkészítése, leadása Javítóvizsgák Munkavédelmi és tűzvédelmi előadás Tanévnyitó értekezlet Iskolára hangoló projekthét Tanévnyitó ünnepség osztályfőnöki órák tankönyvosztás Pozitív, fejlesztő hatású tanórai légkör megteremtése, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése TEVÉKENYSÉG- FORMA, MÓDSZER, ESZKÖZ FELELŐS HATÁR- IDŐ értekezlet igazgató aug.18. írásbeli és szóbeli vizsga értekezlet projekt beszélgetés, szituációs játék, bábozás, szöveges értékelés ig. ig.h. ig. ig.h. Csapó Zsolt Pelyhe Lajosné Szatmáriné Csécsi Andrea munkaközösség vezetők aug.29. aug. utolsó szaktanárok aug.29. Dulai Nikoletta fejlesztő csoport tankönyvfelelős szaktanárok tanítók aug.26. aug.29. aug.21. aug.01. aug.01-től folyamatosan MEG- JEGY -ZÉS 12

13 Az intézmény helyi tantervének felülvizsgálata, szükség szerinti kiegészítése a kulcskompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódó feladatokkal A hatékony, tanulást segítő digitális tananyagok megismerése, felkészülés ezek tanórai alkalmazására. Az intézményi dokumentumok felülvizsgálata, szükség szerinti kiegészítése a kulcskompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódó feladatokkal Bemeneti, diagnosztikus mérések beépítése az iskola értékelési rendszerébe Szelektív hulladékgyűjtés Tanulmányi kirándulás-felső tagozat Kirándulás alsó tagozat Szakkörök, felzárkóztatók szervezése, indítása Év eleji adminisztráció feladatok Tanmenetek, foglalkozási és fejlesztési tervek elkészítése, leadása megbeszélés, dokumentumelemzés biztos eszközhasználat, online használat dokumentumelemzés dokumentumelemzés bemutató túra gyalogtúra, kerékpártúra tanítók, szaktanárok minden kolléga intézményvezető intézményvezető, fejlesztő csoport felsős mk. vezető igazgató szaktanárok osztálytanító pedagógusok pedagógusok szept.01. szept.01. szept.01. szept.01. szept.02. szept.05. szept. vége szept. első szept. első két szept

14 OKTÓBER Év eleji felmérések/bemeneti mérések/ készítése, értékelésük anyakönyv /törzslap véglegesítése osztálynaplók ellenőrzése Munkaidő nyilvántartások készítése, havi zárása Kerékpáros ügyességi verseny Bűnmegelőzés Meseprojekt (mesemaraton, báb és illusztráció készítése, szituációs játékok, vetélkedő Kerekpártúra alsó felső tagozat Az aradi vértanúk emléknapja Differ mérésben résztvevők számának felmérése Statisztika készítése, adatok összegyűjtése Sport délután Papírgyűjtés, tanítás nélküli munkanap mérés ellenőrzés KRESZ-park előadás osztályfőnöki órák keretében kompetenciafejlesztés, csoportmunka egészséges életmódra nevelés megemlékezés egészséges életmódra nevelés szaktanárok tanítók havonta: ig.h 3 havonta: igazgató tanítók iskola rendőr iskola rendőr osztályfőnök Szabó Rácz Béláné, Horváthné Kovács Valéria M Iné Csapó Zsolt igazgató Szabó Rácz Béláné, Horváthné Kovács Valéria szept. vége szept. vége hónap vége Minden hónap utolsó munkanapja szept.24. szept.24. szept. első okt. 10. okt.06. okt.10. okt. eleje okt.15. okt.16. okt

15 NOVEMBER DECEMBER Okt.23. megemlékezés Logopédiai vizsgálat Őszi szünet Bihari Sándor sírjának koszorúzása Az állatok világnapja ünnepség sír gondozása Pelyhe Lajosné 1. osztály tanítója logopédus Dargainé tanítók okt.22. okt. közepe okt.27. okt.31. okt.05. Tábla játék délután Egészséges mosolyért fogászati hét A magyar nyelv napja Továbbtanulási szülői megbeszélés Nyílt tanítási nap az első osztályban Jótékonysági bál Önismeret és önértékelés fejlesztése szabadidő hasznos eltöltése bemutató óra szituációs játékok, netfit mérés Csapó Zsolt védőnő fogorvos A zene világnapja Lné K. E. okt.01. Szülő - tanár partneri kapcsolatok Csapó nov. első találkozó erősítése Zsolt Őszi projekt (túra, termések, levelek gyűjtése, alsós és termésképek, kompetencia- felsős nov. első bábok készítése, fejlesztés pedagógusok verstanulás, képalkotás, kiállítás) 8. osztály osztályfőnöke. osztálytanítók nov. első nov. második nov.13. nov. első nov. közepe nov.15. nov.30. osztályfőnök, testnevelő Csapó Zsolt Okt.15.- Differ-mérés mérés dec.15. Mikulás 2. osztály dec.06. Lucázás 1. osztály Advent gyertyagyújtás osztály Központi írásbeli vizsgára jelentkezés Szánkó túra, hógolyózás szabadidő hasznos eltöltése 8. oszt. osztályfőnöke Marincsák Istvánné dec. első hetétől dec.9. dec

16 JANUÁR FEBRUÁR Karácsonyi projekt (ajándékkészítés, adventi szokások Angliában, betlehemezés) Téli szünet Fittség mérés Továbbtanulási szülői megbeszélés Központi felvételi Félévi tantestületi értekezleti Osztályzatok egyeztetése /napló, ellenőrző/ hagyományápolás, kompetencia fejlesztés mérés értekezlet, beszámoló Szöveges értékelés egyeztetés Félévi statisztika készítése Félévi értesítő a tanulók eredményeiről Órarendi változások Farsang Vár az iskola nyílt szülői az óvodában A fejlesztéshez szükséges erőforrások számbavétele (humán és tárgyi), az egyes részfolyamatok felelőseinek kijelölése. A kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja értesítő egyéni fejlesztés megemlékezés 5-8. évfolyam 8. oszt. osztályfőnöke 8. oszt. osztályfőnöke, munkaközösség vezetők ig. ig.h. osztálytanítók intézményvezető osztályfőnök. dec. harmadik dec.22-.jan.2. jan.5-máj.27. Jan. első két jan.17. az általános felvételi eljárás kezdő napja jan. második jan. második jan. második Jan. harmadik jan.23-ig jan.23. febr.02. febr

17 MÁRCIUS ÁPRILIS Értesítés az írásbeli vizsgák eredményéről Jelentkezési lapok továbbítása Nyilvánosság, tájékoztatás: szülők, fenntartó A mérési eredmények feladatonkénti és tanulónkénti elemzése, a hiányosságokra épülő fejlesztés Teljes körű intézményi önértékelés Eredmények táblázatban a kompetenciamérés eredményeinek rögzítése, trendvizsgálat Nemzeti ünnepünk- PROJEKT Vár az iskola nyílt tanítási órák leendő első osztályos tanítóknál Módosítás tanulói adatlapok iskolai honlap, írásos beszámoló az SZMK részére elemzés, összehasonlítás mérés-értékelés megfelelő program bemutató óra osztályfőnök intézményv ezető mérési szakember, érintett pedagógusok mérésérték elemzési szakember, intézményvezető tanítók tanítók febr.05. febr.13. febr.28. febr.01-től folyamatosan márc.01. márc.13 márc A költészet napja oszt.fő. ápr.11. Húsvéti kézműveskedés játszóházak tanítók ápr. első Tavaszi szünet ápr.2 - ápr.7. Mesemondó verseny verseny tanítók ápr. első Aprók Szava A Föld napja körzeti mesemondó verseny kirándulás tk. felelős ig. alsós munkaközösség Tankönyvrendelés Leendő első osztályosok beíratása ápr. harmadik április ápr

18 MÁJUS JÚNIUS A felvételi elutasításáról szóló határozat Az országos mérések előtt a tanulók, szülők tájékoztatása, felkészítése Vár az iskola leendő első osztályosok fogadása Anyák napi ünnepségek Nyílt tanítási nap tájékoztatás óvoda-iskola kapcsolatépítés nyílt nap egyéni fejlesztés 8.o. osztályf első osztály tanítói 1. osztály tanítói ápr.24. máj.03. május máj. első máj. első oszt. máj. 27. máj.31. Országos kompetenciamérés Az ingerszegény környezetből érkező tanulók belső motivációjának kialakulása Gyermeknap máj. 31. Úszásoktatás testnev.okt. máj.-június Madarak és fák környezetvédelmi osztálynapja világnap főnök máj. Idegen nyelvi 6-8. mérés évfolyam jún.11. Intézkedési terv készítése ig. Jún.10. Osztálykirándulások, osztály- erdei iskola főnökök Tartós könyvek tankönyv utolsó tanítási beszedése felelős nap Osztályozó konferencia tantestület jún. Év végi jún. utolsó adminisztrációs teendők Tanévzárás, szerenád, ballagás Tanévzáró tantestületi értekezlet Teljes rendrakás, adminisztráció tökéletesítése ig. jún jún.26. jún. vége 18

19 Nyári táborozás, ügyelet szervezése Értesítés HÍD I. HÍD II. programba felvételről Beiratkozás a középfokú iskolákba és a Köznevelési Hídprogramba A kompetenciafejlesztést támogató tárgyi környezet biztosítása (pályázati lehetőségek kihasználása) elnyert pályázatok ig. ig. igazgató intézményvezető, fejlesztő csoport jún. jún.19. jún jún.30. A pedagógusok teljesítményértékelése során a kompetenciamérés eredményessége érdekében végzett tevékenység figyelembe vétele értékelés intézményvezető jún.30. A mérési értékelési kompetenciák fejlesztését segítő továbbképzéseken való részvétel Pótbeíratás a Köznevelési Hídprogramba távoktatás, tanfolyam A mérés értékeléseit végző pedagógusok igazgató június vége aug

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS AUGUSZTUS Tanév beindításával kapcsolatos Alakuló ért. előkészítése Kinevezések módosítása, elkészítése Tanévi munkaterv elkészítése 5 éves intézményi

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2014/2015. tanév munkaterve

A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014.-2015. tanév munkaterve havi bontásban Hónap Feladatok Felelős AUGUSZTUS alakuló értekezlet tantárgyfelosztás órarend elkészítése munkaterv javítóvizsgák tanévnyitó

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév Augusztus Tantárgyfelosztás Órarend-készítés Pótvizsgák, osztályozó vizsgák Alakuló munkatársi értekezlet Balesetvédelem Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás Tanévkezdő szakmai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A szorgalmi idő: 2013. szeptember 2-től 2014. június 13-ig Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. hétfő Az utolsó tanítási nap: 2014. június 13. péntek Az utolsó,

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2012. szeptember 3-től 2013. június 14-ig tart (182 tanítási nap). 1.

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31.

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31. Tanév rendje Tanévnyitó 2015. szeptember 1. (kedd) 8.00 óra Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök) Munkaszüneti nap 2015. október 23.

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014/2015

ÉVES MUNKATERV 2014/2015 ÉVES MUNKATERV 2014/2015 Összeállította: Molnár Péter tagiskola igazgató A tantestület elfogadta 2014. szeptember 5-én. Szeptember Naptári nap Esemény 1. Tanévnyitó ünnepség 5. Tanévnyitó értekezlet, munkaterv

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola MUNKATERV 2014-15 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 2014. SZEPTEMBER H 1 8 15 22 29 Évnyitó + 3. of óra Enapló ellenőrzése szept. 14-19. lengyel diákcsere

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

2009. december 19. (szombat) munkanap

2009. december 19. (szombat) munkanap M U N K A T E R V Feladatterv A vértessomlói Német Nemzetiségi Általános Iskola nevelő oktató munkájához 2009/2010 tanév Összeállította: Vértessomló, 2009. szeptember 01. Hartdégenné Rieder Éva igazgató

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben