KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE"

Átírás

1 KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV A nevelőtestület a munkatervet elfogadta: augusztus 29-én Szabó-Rácz Béla igazgató 1

2 BEVEZETÉS Az iskola nevelésfilozófiai elve: A tanító csak az ajtót nyitja ki, belépned neked kell A 2014/2015. tanévben a korábbiakban megkezdett pedagógiai, szakmai elvek és elvárások mentén folytatjuk nevelő-oktató munkánkat. TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK A tanév fontos feladatainak meghatározásakor, és a munkaterv elkészítéshez a következő alapdokumentumokból indultunk ki: A 2014/2015. tanév munkáját meghatározó jogszabályok, dokumentumok: Az iskola pedagógiai programja és helyi tantervei, A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, A munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény, A NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. r., A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. r., A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet. A munkaterv elkészítésekor az alábbi, egyéb dokumentumokat vettük figyelembe: Alsó tagozatos munkaközösség munkaterve, Felső tagozatos munkaközösség munkaterve 2

3 A TANÉV FŐ CÉLKITŰZÉSEI Szervezési-vezetési területen: Szervezeti kultúra fejlesztése Tanmenetek gondos elkészítése Folyamatos belső ellenőrzés A törvényi változások kezelése Részvétel körzeti, levelezős és lehetőség szerint megyei versenyeken Gyermekvédelmi feladatok további körültekintő ellátása Oktatási területen: Egyéni képességek fejlesztése Hatékony tanórai munka szervezése Differenciált óravezetés módszerében rejlő lehetőségek nagyobb mértékű kihasználása A tanulók hatékonyabb bevonása az órai munkába, több önálló munkavégzés és a tanulói aktivitás növelése A tanuláshoz fűződő viszony javítása, a tanulás motiváltságának átgondolása, a legmegfelelőbb módszerek kiválasztása Tehetséggondozás és felzárkóztatás hatékony alkalmazása Nevelési területen: A tanulói viselkedéskultúra fejlesztése Felelősségtudat kialakítása tanulóinkban önmaguk és társaik, környezetük iránt Az emberi értékek tiszteletére nevelés, értékítéletük és igényük fejlesztése 3

4 Környezetkultúra javítása, szükség esetén igényeik kialakítása a kulturált, egészséges környezet iránt. (Tantermek tisztaságának megőrzése, esztétikus díszítése) FŐ FELADATAINK Egyéni képességekhez igazodó differenciált oktatás, nevelés. Felzárkóztatás. Az adminisztrációs fegyelem erősítése Tehetséggondozás. Egészséges életmódra nevelés. Környezetünk tudatos védelmezése. Hagyományaink őrzése, ápolása, továbbvitele. A szakmai profil erősítése LEGFONTOSABB PEDAGÓGIAI FELADATOK: A kulcskompetenciák megalapozása valamennyi tantárgy keretében, az egyéni képességek fejlesztése, ezért hangsúlyos Alsó tagozaton: A felzárkóztató foglalkozások, egyéni fejlesztés lehetőségének hatékony, optimális kihasználása Felső tagozaton: A fejlesztő foglalkozások és a tanulószoba eredményessége, egyéni fejlesztések biztosítják a differenciált fejlesztést, az önálló tanulási képességek és egyben a tanulási morál erősítését. Közösségformálás tanórán kívüli közösségi programok, versenyek, kirándulások szervezésével, farsang, játszóházak, osztálykirándulások, mesedélután, stb. (Részletes felsorolás a rendezvények címszó alatt) Egységes, a házirendben megfogalmazott viselkedési normák következetes betartása 4

5 Fontos az egységes normaközvetítés az iskola minden dolgozója által a tanulók felé, rongálások esetén a jóvátétel megszervezése, viselkedési problémák azonnali kezelése pozitív szokásrendek kialakítása Magas színvonalú, hatékony szakmai munka, mely elsősorban jelenti egységes pedagógiai követelmények megvalósítását, a PP-ben és az SzMSz-ben megfogalmazott elvek betartását, a módszertani kultúra fejlesztését, önképzést, továbbképzéseken való részvételt, tanmenetek, tanórák tervezése során a helyi tanterv alkalmazását. ERŐFORRÁSAINK: Vezetői megbízások: 2 fő Pedagógusok száma: Óraadó pedagógusok száma: 10 fő 3 fő Pedagógiai asszisztens: Utazó gyógypedagógus: Iskolatitkár: Rendszergazda: Egyéb technikai dolgozó: 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 3 fő 5

6 ISKOLAVEZETÉS Szabó-Rácz Béla Selmeczki Zoltánné igazgató igazgatóhelyettes MUNKAKÖZÖSSÉGEK ÉS VEZETŐIK Alsó tagozatos munkaközösség: Felső tagozatos munkaközösség: Csapó Zsolt Marincsák Istvánné EGYÉB FELADATVEZETŐK Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus: Tankönyvfelelős: Szabó-Rácz Béláné Csapó Zsolt PEDAGÓGUSOK SORSZÁM NÉV SZAK 1. Barátné Czeglédi Márta tanító 2. Bihariné Papp Gyöngyi biológia 3. Csapó Zsolt tanító 4. Dargainé Czeglédi Julianna tanító 5. Horváthné Kovács Valéria tanító informatika 6. Kiss Gellért ének 7. Lapsánszkiné Késely Erzsébet tanító 8. Litwin József Károly rajz 9. Marincsák Istvánné angol nyelv 10. Pásztorné Gottfried Éva logopédus 10. Pelyhe Lajosné magyar-történelem 11. Szabó-Rácz Béláné matematika-kémia 12. Szatmáriné Csécsi Andrea tanító 13. Zajácz András földrajz-testnevelés 6

7 TANULÓCSOPORTOK: OSZTÁLY OSZTÁLYFŐNÖK TANÍTÓ 1. Csapó Zsolt Selmeczki Zoltánné 2. Dargainé Czeglédi Julianna Lapsánszkiné Késely Erzsébet 3. Horváthné Kovács Valéria Baráthné Czeglédi Márta 4. Szatmáriné Csécsi Andrea Lapsánszkiné Késely Erzsébet Baráthné Czeglédi Márta 5. Zajácz András 6. Pelyhe Lajosné 7. Marincsák Istvánné 8. Szabó-Rácz Béláné 7

8 A 2014/2015. TANÉV RENDJE Szorgalmi idő Az első tanítási nap szeptember 1. (hétfő), az utolsó tanítási nap június 15. (hétfő). Tanítási napok száma az általános iskolában száznyolcvanegy nap. A tanítási év első féléve január 16-ig tart. A félévi értesítőt január 23-ig kell kiosztani Tanítási szünetek Őszi szünet: október 27-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő) Téli szünet: december 22-től december 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). Tavaszi szünet: április 2-től április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda) Szülői értekezletek, fogadóórák Szülői értekezletek az első félévben: Összevont szülői értekezlet: október első Alsó tagozaton: szeptember vége Felső tagozaton: október eleje Szülői értekezletek a második félévben: január vége Egyéb szülői tájékoztatók, értekezletek: október 2. a 8. osztályos szülők tájékoztatása a felvételi eljárásról Nevelőtestületi értekezletek: Félévi osztályozó értekezletek: január 17. 8

9 Félévi tájékoztatók kiosztása: január 23. (péntek) Félévi nevelőtestületi értekezlet február Év végi osztályozó értekezlet június15. Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet: június 26. Nevelési értekezletek Egyéb nevelőtestületi értekezletek: Minden hónap első hétfőjén 15 órától munkaértekezlet az adott hónap aktualitásairól. Fizikai állapot felmérése: január 5. és május 27. között Országos mérés, értékelés: a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata a korábbi években rendelkezésünkre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján. Országos kompetenciamérés: május 27. (Hatodik, nyolcadik évfolyamon) Országos mérés az olvasási-szövegértési és matematikai alapkészségek fejlődéséről. Nyelvi felmérés: június 11. Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán az angolt első idegen nyelvként tanulók körében végeznek nyelvi felmérést. Felvételi vizsga a gimnáziumi szakközépiskolai képzésre: január 17. (szombat) tól (központi írásbeli feladatsor) január tól pótfelvételi (központi írásbeli feladatsor) február a 9. évfolyamra történő felvételi elbeszélgetés 9

10 Az öt nap felhasználása: október 18. Tanítás nélküli munkanap (Nevelési értekezlet) december 13. Tanítás nélküli munkanap (Belső továbbképzés, mérések kiértékelése) január 17. Tanítás nélküli munkanap (Osztályozó értekezlet) április 1. - Tanítás nélküli munkanap (Túra) június 5.- Tanítás nélküli munkanap (Bükk kupa) 10

11 RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK MUNKATERV 2014/2015. tanév A TÁMOP B -13/ Köznevelés az iskolában című pályázat keretében folyamatosan végzendő tevékenységek. CÉLOK, FELADATOK A tanulók fejlesztése egyéni és kiscsoportos módón, motivációs szint emelése A tanulók önismeretének, önértékelésének fejlesztése BTM, SNI-s tanulók egyéni fejlesztése Hatékony együttműködés a problémás gyerekek szüleivel A tanulók konfliktusainak hatékony kezelése Az 1-4. évfolyamon a tanulói tevékenységekre épülő készség- és képességfejlesztés előtérbe állítása A kompetenciafejlesztés beépítése a tanórákba (valamennyi tantárgy) Kompetenciafejlesztést segítő feladatok gyűjtése, rendszerezése Differenciált tanulásszervezési eljárások elsajátítása, alkalmazása TEVÉKENYSÉG -FORMA, MÓDSZER, ESZKÖZ Egyéni fejlesztés Szituációs játékok, drámapedagógia Egyéni és csoportos fejlesztés Családlátogatás, beszélgetés, fogadóóra Beszélgetés, szabálykövetés, következetesség, meggyőzés Egyéni csoportos foglalkozások vezetése Kooperatív tanulástechnika Egyéni és csoportos foglalkozások Továbbképzés, hospitálás FELELŐS Osztályfőnökök., pedagógusok HATÁR- IDŐ Folyamatos MEG- JEGYZÉS Fejlesztési napló, fejlesztési terv, tanulók munkái Osztályfőnökök Folyamatos Feladatlapok Érintett pedagógusok, szakemberek Folyamatos Fejlesztési napló, fejlesztési terv Osztályfőnökök Folyamatos Jegyzőkönyv, jelenléti Érintett pedagógusok Folyamatos Esetmegbeszélés rögzítése, házirend Tanítók Folyamatos Fejlesztési tervek, foglalkozás tervek A pedagógus kollégák Szaktanárok, tanítók Tanítók, fejlesztésben résztvevők Folyamatos Folyamatos Folyamatos Tanmenetek, feladatlapok, tankönyvek Egyéni és csoportos foglalkozási terv Tanúsítványok hospitálási naplók 11

12 HÓNAP AUGUSZTUS SZEPTEMBER CÉLOK, FELADATOK Alakuló tantestületi értekezlet Tantárgyfelosztás, órarendi egyeztetések Órarend készítése Tanévnyitó ünnepség előkészítése Munkaközösségi alakuló értekezletek megbeszélések, előzetes munkaközösségi munkaterv elkészítése, leadása Javítóvizsgák Munkavédelmi és tűzvédelmi előadás Tanévnyitó értekezlet Iskolára hangoló projekthét Tanévnyitó ünnepség osztályfőnöki órák tankönyvosztás Pozitív, fejlesztő hatású tanórai légkör megteremtése, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése TEVÉKENYSÉG- FORMA, MÓDSZER, ESZKÖZ FELELŐS HATÁR- IDŐ értekezlet igazgató aug.18. írásbeli és szóbeli vizsga értekezlet projekt beszélgetés, szituációs játék, bábozás, szöveges értékelés ig. ig.h. ig. ig.h. Csapó Zsolt Pelyhe Lajosné Szatmáriné Csécsi Andrea munkaközösség vezetők aug.29. aug. utolsó szaktanárok aug.29. Dulai Nikoletta fejlesztő csoport tankönyvfelelős szaktanárok tanítók aug.26. aug.29. aug.21. aug.01. aug.01-től folyamatosan MEG- JEGY -ZÉS 12

13 Az intézmény helyi tantervének felülvizsgálata, szükség szerinti kiegészítése a kulcskompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódó feladatokkal A hatékony, tanulást segítő digitális tananyagok megismerése, felkészülés ezek tanórai alkalmazására. Az intézményi dokumentumok felülvizsgálata, szükség szerinti kiegészítése a kulcskompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódó feladatokkal Bemeneti, diagnosztikus mérések beépítése az iskola értékelési rendszerébe Szelektív hulladékgyűjtés Tanulmányi kirándulás-felső tagozat Kirándulás alsó tagozat Szakkörök, felzárkóztatók szervezése, indítása Év eleji adminisztráció feladatok Tanmenetek, foglalkozási és fejlesztési tervek elkészítése, leadása megbeszélés, dokumentumelemzés biztos eszközhasználat, online használat dokumentumelemzés dokumentumelemzés bemutató túra gyalogtúra, kerékpártúra tanítók, szaktanárok minden kolléga intézményvezető intézményvezető, fejlesztő csoport felsős mk. vezető igazgató szaktanárok osztálytanító pedagógusok pedagógusok szept.01. szept.01. szept.01. szept.01. szept.02. szept.05. szept. vége szept. első szept. első két szept

14 OKTÓBER Év eleji felmérések/bemeneti mérések/ készítése, értékelésük anyakönyv /törzslap véglegesítése osztálynaplók ellenőrzése Munkaidő nyilvántartások készítése, havi zárása Kerékpáros ügyességi verseny Bűnmegelőzés Meseprojekt (mesemaraton, báb és illusztráció készítése, szituációs játékok, vetélkedő Kerekpártúra alsó felső tagozat Az aradi vértanúk emléknapja Differ mérésben résztvevők számának felmérése Statisztika készítése, adatok összegyűjtése Sport délután Papírgyűjtés, tanítás nélküli munkanap mérés ellenőrzés KRESZ-park előadás osztályfőnöki órák keretében kompetenciafejlesztés, csoportmunka egészséges életmódra nevelés megemlékezés egészséges életmódra nevelés szaktanárok tanítók havonta: ig.h 3 havonta: igazgató tanítók iskola rendőr iskola rendőr osztályfőnök Szabó Rácz Béláné, Horváthné Kovács Valéria M Iné Csapó Zsolt igazgató Szabó Rácz Béláné, Horváthné Kovács Valéria szept. vége szept. vége hónap vége Minden hónap utolsó munkanapja szept.24. szept.24. szept. első okt. 10. okt.06. okt.10. okt. eleje okt.15. okt.16. okt

15 NOVEMBER DECEMBER Okt.23. megemlékezés Logopédiai vizsgálat Őszi szünet Bihari Sándor sírjának koszorúzása Az állatok világnapja ünnepség sír gondozása Pelyhe Lajosné 1. osztály tanítója logopédus Dargainé tanítók okt.22. okt. közepe okt.27. okt.31. okt.05. Tábla játék délután Egészséges mosolyért fogászati hét A magyar nyelv napja Továbbtanulási szülői megbeszélés Nyílt tanítási nap az első osztályban Jótékonysági bál Önismeret és önértékelés fejlesztése szabadidő hasznos eltöltése bemutató óra szituációs játékok, netfit mérés Csapó Zsolt védőnő fogorvos A zene világnapja Lné K. E. okt.01. Szülő - tanár partneri kapcsolatok Csapó nov. első találkozó erősítése Zsolt Őszi projekt (túra, termések, levelek gyűjtése, alsós és termésképek, kompetencia- felsős nov. első bábok készítése, fejlesztés pedagógusok verstanulás, képalkotás, kiállítás) 8. osztály osztályfőnöke. osztálytanítók nov. első nov. második nov.13. nov. első nov. közepe nov.15. nov.30. osztályfőnök, testnevelő Csapó Zsolt Okt.15.- Differ-mérés mérés dec.15. Mikulás 2. osztály dec.06. Lucázás 1. osztály Advent gyertyagyújtás osztály Központi írásbeli vizsgára jelentkezés Szánkó túra, hógolyózás szabadidő hasznos eltöltése 8. oszt. osztályfőnöke Marincsák Istvánné dec. első hetétől dec.9. dec

16 JANUÁR FEBRUÁR Karácsonyi projekt (ajándékkészítés, adventi szokások Angliában, betlehemezés) Téli szünet Fittség mérés Továbbtanulási szülői megbeszélés Központi felvételi Félévi tantestületi értekezleti Osztályzatok egyeztetése /napló, ellenőrző/ hagyományápolás, kompetencia fejlesztés mérés értekezlet, beszámoló Szöveges értékelés egyeztetés Félévi statisztika készítése Félévi értesítő a tanulók eredményeiről Órarendi változások Farsang Vár az iskola nyílt szülői az óvodában A fejlesztéshez szükséges erőforrások számbavétele (humán és tárgyi), az egyes részfolyamatok felelőseinek kijelölése. A kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja értesítő egyéni fejlesztés megemlékezés 5-8. évfolyam 8. oszt. osztályfőnöke 8. oszt. osztályfőnöke, munkaközösség vezetők ig. ig.h. osztálytanítók intézményvezető osztályfőnök. dec. harmadik dec.22-.jan.2. jan.5-máj.27. Jan. első két jan.17. az általános felvételi eljárás kezdő napja jan. második jan. második jan. második Jan. harmadik jan.23-ig jan.23. febr.02. febr

17 MÁRCIUS ÁPRILIS Értesítés az írásbeli vizsgák eredményéről Jelentkezési lapok továbbítása Nyilvánosság, tájékoztatás: szülők, fenntartó A mérési eredmények feladatonkénti és tanulónkénti elemzése, a hiányosságokra épülő fejlesztés Teljes körű intézményi önértékelés Eredmények táblázatban a kompetenciamérés eredményeinek rögzítése, trendvizsgálat Nemzeti ünnepünk- PROJEKT Vár az iskola nyílt tanítási órák leendő első osztályos tanítóknál Módosítás tanulói adatlapok iskolai honlap, írásos beszámoló az SZMK részére elemzés, összehasonlítás mérés-értékelés megfelelő program bemutató óra osztályfőnök intézményv ezető mérési szakember, érintett pedagógusok mérésérték elemzési szakember, intézményvezető tanítók tanítók febr.05. febr.13. febr.28. febr.01-től folyamatosan márc.01. márc.13 márc A költészet napja oszt.fő. ápr.11. Húsvéti kézműveskedés játszóházak tanítók ápr. első Tavaszi szünet ápr.2 - ápr.7. Mesemondó verseny verseny tanítók ápr. első Aprók Szava A Föld napja körzeti mesemondó verseny kirándulás tk. felelős ig. alsós munkaközösség Tankönyvrendelés Leendő első osztályosok beíratása ápr. harmadik április ápr

18 MÁJUS JÚNIUS A felvételi elutasításáról szóló határozat Az országos mérések előtt a tanulók, szülők tájékoztatása, felkészítése Vár az iskola leendő első osztályosok fogadása Anyák napi ünnepségek Nyílt tanítási nap tájékoztatás óvoda-iskola kapcsolatépítés nyílt nap egyéni fejlesztés 8.o. osztályf első osztály tanítói 1. osztály tanítói ápr.24. máj.03. május máj. első máj. első oszt. máj. 27. máj.31. Országos kompetenciamérés Az ingerszegény környezetből érkező tanulók belső motivációjának kialakulása Gyermeknap máj. 31. Úszásoktatás testnev.okt. máj.-június Madarak és fák környezetvédelmi osztálynapja világnap főnök máj. Idegen nyelvi 6-8. mérés évfolyam jún.11. Intézkedési terv készítése ig. Jún.10. Osztálykirándulások, osztály- erdei iskola főnökök Tartós könyvek tankönyv utolsó tanítási beszedése felelős nap Osztályozó konferencia tantestület jún. Év végi jún. utolsó adminisztrációs teendők Tanévzárás, szerenád, ballagás Tanévzáró tantestületi értekezlet Teljes rendrakás, adminisztráció tökéletesítése ig. jún jún.26. jún. vége 18

19 Nyári táborozás, ügyelet szervezése Értesítés HÍD I. HÍD II. programba felvételről Beiratkozás a középfokú iskolákba és a Köznevelési Hídprogramba A kompetenciafejlesztést támogató tárgyi környezet biztosítása (pályázati lehetőségek kihasználása) elnyert pályázatok ig. ig. igazgató intézményvezető, fejlesztő csoport jún. jún.19. jún jún.30. A pedagógusok teljesítményértékelése során a kompetenciamérés eredményessége érdekében végzett tevékenység figyelembe vétele értékelés intézményvezető jún.30. A mérési értékelési kompetenciák fejlesztését segítő továbbképzéseken való részvétel Pótbeíratás a Köznevelési Hídprogramba távoktatás, tanfolyam A mérés értékeléseit végző pedagógusok igazgató június vége aug

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI Készült: a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet, valamint a nevelőtestület, a diákönkormányzat javaslata

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2016/2017-es tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2016/2017-es tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2016/2017-es tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. csütörtök 2. 2. péntek Eseménytervezet Els tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS AUGUSZTUS Tanév beindításával kapcsolatos Alakuló ért. előkészítése Kinevezések módosítása, elkészítése Tanévi munkaterv elkészítése 5 éves intézményi

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet Tanév ütemterve 2015/2016 Tanítási nap száma 2015.aug.25 kedd 9 óra Tanévnyitó értekezlet 2015.aug.26 szerda 2015.aug.27 csütörtök 2015.aug.28 péntek 2015.aug.29 szombat 8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19.

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. 2015/16. tanév Augusztus Időpontok nap óra Hamvas 2014/15. aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. szerda Szabadság aug. 20. csütörtök

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

A 2014/2015. tanév munkaterve

A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014.-2015. tanév munkaterve havi bontásban Hónap Feladatok Felelős AUGUSZTUS alakuló értekezlet tantárgyfelosztás órarend elkészítése munkaterv javítóvizsgák tanévnyitó

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 24. Alakuló értekezlet 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet 24-25. Javítóvizsga felkészítés 27. Megyei tanévnyitó értekezlet 26. Javítóvizsga 31.

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre

Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-2.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend, tűz-

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

II. 2. Tanév helyi rendje

II. 2. Tanév helyi rendje II. 2. Tanév helyi rendje Idő, időpont Esemény Felelős Keletkezett dokumentumok 2013. szeptember 2 - június Szorgalmi idő: 180 tanítási nap 13. 2013. szeptember 2-2014. Első félév január 17. 2014. január

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ 2014-15-ÖS TANÉV KÉSZÍTETTE: FUKÁSZ LÁSZLÓNÉ ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET 20 augusztus 29-én 20 AUGUSZTUS 2014-2015-ös tanév -181 tanítási

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév Időpont Szakmai feladat sport- kulturális feladat Felelős 2014. augusztus 23-24. Abádszalók tanévnyitó értekezlet a tagintézmény vezetők, és a fenntartó részvételével Feketéné

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1.

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1. Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV Tanév rendje Tanévnyitó ünnepség 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8.00 óra Első tanítási nap 2016. szeptember

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Alakuló értekezlet: Az éves program összeállítása, megújítása. Javítóvizsgára való felkészítés és a vizsgák lebonyolítása

Alakuló értekezlet: Az éves program összeállítása, megújítása. Javítóvizsgára való felkészítés és a vizsgák lebonyolítása 2013/2014. tanév Eseménynaptár A munkaértekezletek időpontja minden hónap első keddje. Szükség esetén rendkívüli munkaértekezletet hívhatnak össze a vezetők. Időpont Feladat Felelős(ök) 2013.08.21. 2013.08.26-28.

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. TANÉV. Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. TANÉV. Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. TANÉV Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Augusztus - Szeptember Pótbeíratás 08. iskolatitkár Alakuló értekezlet, munkaközösségi

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben