KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE"

Átírás

1 KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV A nevelőtestület a munkatervet elfogadta: augusztus 29-én Szabó-Rácz Béla igazgató 1

2 BEVEZETÉS Az iskola nevelésfilozófiai elve: A tanító csak az ajtót nyitja ki, belépned neked kell A 2014/2015. tanévben a korábbiakban megkezdett pedagógiai, szakmai elvek és elvárások mentén folytatjuk nevelő-oktató munkánkat. TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK A tanév fontos feladatainak meghatározásakor, és a munkaterv elkészítéshez a következő alapdokumentumokból indultunk ki: A 2014/2015. tanév munkáját meghatározó jogszabályok, dokumentumok: Az iskola pedagógiai programja és helyi tantervei, A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, A munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény, A NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. r., A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. r., A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet. A munkaterv elkészítésekor az alábbi, egyéb dokumentumokat vettük figyelembe: Alsó tagozatos munkaközösség munkaterve, Felső tagozatos munkaközösség munkaterve 2

3 A TANÉV FŐ CÉLKITŰZÉSEI Szervezési-vezetési területen: Szervezeti kultúra fejlesztése Tanmenetek gondos elkészítése Folyamatos belső ellenőrzés A törvényi változások kezelése Részvétel körzeti, levelezős és lehetőség szerint megyei versenyeken Gyermekvédelmi feladatok további körültekintő ellátása Oktatási területen: Egyéni képességek fejlesztése Hatékony tanórai munka szervezése Differenciált óravezetés módszerében rejlő lehetőségek nagyobb mértékű kihasználása A tanulók hatékonyabb bevonása az órai munkába, több önálló munkavégzés és a tanulói aktivitás növelése A tanuláshoz fűződő viszony javítása, a tanulás motiváltságának átgondolása, a legmegfelelőbb módszerek kiválasztása Tehetséggondozás és felzárkóztatás hatékony alkalmazása Nevelési területen: A tanulói viselkedéskultúra fejlesztése Felelősségtudat kialakítása tanulóinkban önmaguk és társaik, környezetük iránt Az emberi értékek tiszteletére nevelés, értékítéletük és igényük fejlesztése 3

4 Környezetkultúra javítása, szükség esetén igényeik kialakítása a kulturált, egészséges környezet iránt. (Tantermek tisztaságának megőrzése, esztétikus díszítése) FŐ FELADATAINK Egyéni képességekhez igazodó differenciált oktatás, nevelés. Felzárkóztatás. Az adminisztrációs fegyelem erősítése Tehetséggondozás. Egészséges életmódra nevelés. Környezetünk tudatos védelmezése. Hagyományaink őrzése, ápolása, továbbvitele. A szakmai profil erősítése LEGFONTOSABB PEDAGÓGIAI FELADATOK: A kulcskompetenciák megalapozása valamennyi tantárgy keretében, az egyéni képességek fejlesztése, ezért hangsúlyos Alsó tagozaton: A felzárkóztató foglalkozások, egyéni fejlesztés lehetőségének hatékony, optimális kihasználása Felső tagozaton: A fejlesztő foglalkozások és a tanulószoba eredményessége, egyéni fejlesztések biztosítják a differenciált fejlesztést, az önálló tanulási képességek és egyben a tanulási morál erősítését. Közösségformálás tanórán kívüli közösségi programok, versenyek, kirándulások szervezésével, farsang, játszóházak, osztálykirándulások, mesedélután, stb. (Részletes felsorolás a rendezvények címszó alatt) Egységes, a házirendben megfogalmazott viselkedési normák következetes betartása 4

5 Fontos az egységes normaközvetítés az iskola minden dolgozója által a tanulók felé, rongálások esetén a jóvátétel megszervezése, viselkedési problémák azonnali kezelése pozitív szokásrendek kialakítása Magas színvonalú, hatékony szakmai munka, mely elsősorban jelenti egységes pedagógiai követelmények megvalósítását, a PP-ben és az SzMSz-ben megfogalmazott elvek betartását, a módszertani kultúra fejlesztését, önképzést, továbbképzéseken való részvételt, tanmenetek, tanórák tervezése során a helyi tanterv alkalmazását. ERŐFORRÁSAINK: Vezetői megbízások: 2 fő Pedagógusok száma: Óraadó pedagógusok száma: 10 fő 3 fő Pedagógiai asszisztens: Utazó gyógypedagógus: Iskolatitkár: Rendszergazda: Egyéb technikai dolgozó: 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 3 fő 5

6 ISKOLAVEZETÉS Szabó-Rácz Béla Selmeczki Zoltánné igazgató igazgatóhelyettes MUNKAKÖZÖSSÉGEK ÉS VEZETŐIK Alsó tagozatos munkaközösség: Felső tagozatos munkaközösség: Csapó Zsolt Marincsák Istvánné EGYÉB FELADATVEZETŐK Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus: Tankönyvfelelős: Szabó-Rácz Béláné Csapó Zsolt PEDAGÓGUSOK SORSZÁM NÉV SZAK 1. Barátné Czeglédi Márta tanító 2. Bihariné Papp Gyöngyi biológia 3. Csapó Zsolt tanító 4. Dargainé Czeglédi Julianna tanító 5. Horváthné Kovács Valéria tanító informatika 6. Kiss Gellért ének 7. Lapsánszkiné Késely Erzsébet tanító 8. Litwin József Károly rajz 9. Marincsák Istvánné angol nyelv 10. Pásztorné Gottfried Éva logopédus 10. Pelyhe Lajosné magyar-történelem 11. Szabó-Rácz Béláné matematika-kémia 12. Szatmáriné Csécsi Andrea tanító 13. Zajácz András földrajz-testnevelés 6

7 TANULÓCSOPORTOK: OSZTÁLY OSZTÁLYFŐNÖK TANÍTÓ 1. Csapó Zsolt Selmeczki Zoltánné 2. Dargainé Czeglédi Julianna Lapsánszkiné Késely Erzsébet 3. Horváthné Kovács Valéria Baráthné Czeglédi Márta 4. Szatmáriné Csécsi Andrea Lapsánszkiné Késely Erzsébet Baráthné Czeglédi Márta 5. Zajácz András 6. Pelyhe Lajosné 7. Marincsák Istvánné 8. Szabó-Rácz Béláné 7

8 A 2014/2015. TANÉV RENDJE Szorgalmi idő Az első tanítási nap szeptember 1. (hétfő), az utolsó tanítási nap június 15. (hétfő). Tanítási napok száma az általános iskolában száznyolcvanegy nap. A tanítási év első féléve január 16-ig tart. A félévi értesítőt január 23-ig kell kiosztani Tanítási szünetek Őszi szünet: október 27-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő) Téli szünet: december 22-től december 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). Tavaszi szünet: április 2-től április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda) Szülői értekezletek, fogadóórák Szülői értekezletek az első félévben: Összevont szülői értekezlet: október első Alsó tagozaton: szeptember vége Felső tagozaton: október eleje Szülői értekezletek a második félévben: január vége Egyéb szülői tájékoztatók, értekezletek: október 2. a 8. osztályos szülők tájékoztatása a felvételi eljárásról Nevelőtestületi értekezletek: Félévi osztályozó értekezletek: január 17. 8

9 Félévi tájékoztatók kiosztása: január 23. (péntek) Félévi nevelőtestületi értekezlet február Év végi osztályozó értekezlet június15. Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet: június 26. Nevelési értekezletek Egyéb nevelőtestületi értekezletek: Minden hónap első hétfőjén 15 órától munkaértekezlet az adott hónap aktualitásairól. Fizikai állapot felmérése: január 5. és május 27. között Országos mérés, értékelés: a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata a korábbi években rendelkezésünkre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján. Országos kompetenciamérés: május 27. (Hatodik, nyolcadik évfolyamon) Országos mérés az olvasási-szövegértési és matematikai alapkészségek fejlődéséről. Nyelvi felmérés: június 11. Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán az angolt első idegen nyelvként tanulók körében végeznek nyelvi felmérést. Felvételi vizsga a gimnáziumi szakközépiskolai képzésre: január 17. (szombat) tól (központi írásbeli feladatsor) január tól pótfelvételi (központi írásbeli feladatsor) február a 9. évfolyamra történő felvételi elbeszélgetés 9

10 Az öt nap felhasználása: október 18. Tanítás nélküli munkanap (Nevelési értekezlet) december 13. Tanítás nélküli munkanap (Belső továbbképzés, mérések kiértékelése) január 17. Tanítás nélküli munkanap (Osztályozó értekezlet) április 1. - Tanítás nélküli munkanap (Túra) június 5.- Tanítás nélküli munkanap (Bükk kupa) 10

11 RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK MUNKATERV 2014/2015. tanév A TÁMOP B -13/ Köznevelés az iskolában című pályázat keretében folyamatosan végzendő tevékenységek. CÉLOK, FELADATOK A tanulók fejlesztése egyéni és kiscsoportos módón, motivációs szint emelése A tanulók önismeretének, önértékelésének fejlesztése BTM, SNI-s tanulók egyéni fejlesztése Hatékony együttműködés a problémás gyerekek szüleivel A tanulók konfliktusainak hatékony kezelése Az 1-4. évfolyamon a tanulói tevékenységekre épülő készség- és képességfejlesztés előtérbe állítása A kompetenciafejlesztés beépítése a tanórákba (valamennyi tantárgy) Kompetenciafejlesztést segítő feladatok gyűjtése, rendszerezése Differenciált tanulásszervezési eljárások elsajátítása, alkalmazása TEVÉKENYSÉG -FORMA, MÓDSZER, ESZKÖZ Egyéni fejlesztés Szituációs játékok, drámapedagógia Egyéni és csoportos fejlesztés Családlátogatás, beszélgetés, fogadóóra Beszélgetés, szabálykövetés, következetesség, meggyőzés Egyéni csoportos foglalkozások vezetése Kooperatív tanulástechnika Egyéni és csoportos foglalkozások Továbbképzés, hospitálás FELELŐS Osztályfőnökök., pedagógusok HATÁR- IDŐ Folyamatos MEG- JEGYZÉS Fejlesztési napló, fejlesztési terv, tanulók munkái Osztályfőnökök Folyamatos Feladatlapok Érintett pedagógusok, szakemberek Folyamatos Fejlesztési napló, fejlesztési terv Osztályfőnökök Folyamatos Jegyzőkönyv, jelenléti Érintett pedagógusok Folyamatos Esetmegbeszélés rögzítése, házirend Tanítók Folyamatos Fejlesztési tervek, foglalkozás tervek A pedagógus kollégák Szaktanárok, tanítók Tanítók, fejlesztésben résztvevők Folyamatos Folyamatos Folyamatos Tanmenetek, feladatlapok, tankönyvek Egyéni és csoportos foglalkozási terv Tanúsítványok hospitálási naplók 11

12 HÓNAP AUGUSZTUS SZEPTEMBER CÉLOK, FELADATOK Alakuló tantestületi értekezlet Tantárgyfelosztás, órarendi egyeztetések Órarend készítése Tanévnyitó ünnepség előkészítése Munkaközösségi alakuló értekezletek megbeszélések, előzetes munkaközösségi munkaterv elkészítése, leadása Javítóvizsgák Munkavédelmi és tűzvédelmi előadás Tanévnyitó értekezlet Iskolára hangoló projekthét Tanévnyitó ünnepség osztályfőnöki órák tankönyvosztás Pozitív, fejlesztő hatású tanórai légkör megteremtése, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése TEVÉKENYSÉG- FORMA, MÓDSZER, ESZKÖZ FELELŐS HATÁR- IDŐ értekezlet igazgató aug.18. írásbeli és szóbeli vizsga értekezlet projekt beszélgetés, szituációs játék, bábozás, szöveges értékelés ig. ig.h. ig. ig.h. Csapó Zsolt Pelyhe Lajosné Szatmáriné Csécsi Andrea munkaközösség vezetők aug.29. aug. utolsó szaktanárok aug.29. Dulai Nikoletta fejlesztő csoport tankönyvfelelős szaktanárok tanítók aug.26. aug.29. aug.21. aug.01. aug.01-től folyamatosan MEG- JEGY -ZÉS 12

13 Az intézmény helyi tantervének felülvizsgálata, szükség szerinti kiegészítése a kulcskompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódó feladatokkal A hatékony, tanulást segítő digitális tananyagok megismerése, felkészülés ezek tanórai alkalmazására. Az intézményi dokumentumok felülvizsgálata, szükség szerinti kiegészítése a kulcskompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódó feladatokkal Bemeneti, diagnosztikus mérések beépítése az iskola értékelési rendszerébe Szelektív hulladékgyűjtés Tanulmányi kirándulás-felső tagozat Kirándulás alsó tagozat Szakkörök, felzárkóztatók szervezése, indítása Év eleji adminisztráció feladatok Tanmenetek, foglalkozási és fejlesztési tervek elkészítése, leadása megbeszélés, dokumentumelemzés biztos eszközhasználat, online használat dokumentumelemzés dokumentumelemzés bemutató túra gyalogtúra, kerékpártúra tanítók, szaktanárok minden kolléga intézményvezető intézményvezető, fejlesztő csoport felsős mk. vezető igazgató szaktanárok osztálytanító pedagógusok pedagógusok szept.01. szept.01. szept.01. szept.01. szept.02. szept.05. szept. vége szept. első szept. első két szept

14 OKTÓBER Év eleji felmérések/bemeneti mérések/ készítése, értékelésük anyakönyv /törzslap véglegesítése osztálynaplók ellenőrzése Munkaidő nyilvántartások készítése, havi zárása Kerékpáros ügyességi verseny Bűnmegelőzés Meseprojekt (mesemaraton, báb és illusztráció készítése, szituációs játékok, vetélkedő Kerekpártúra alsó felső tagozat Az aradi vértanúk emléknapja Differ mérésben résztvevők számának felmérése Statisztika készítése, adatok összegyűjtése Sport délután Papírgyűjtés, tanítás nélküli munkanap mérés ellenőrzés KRESZ-park előadás osztályfőnöki órák keretében kompetenciafejlesztés, csoportmunka egészséges életmódra nevelés megemlékezés egészséges életmódra nevelés szaktanárok tanítók havonta: ig.h 3 havonta: igazgató tanítók iskola rendőr iskola rendőr osztályfőnök Szabó Rácz Béláné, Horváthné Kovács Valéria M Iné Csapó Zsolt igazgató Szabó Rácz Béláné, Horváthné Kovács Valéria szept. vége szept. vége hónap vége Minden hónap utolsó munkanapja szept.24. szept.24. szept. első okt. 10. okt.06. okt.10. okt. eleje okt.15. okt.16. okt

15 NOVEMBER DECEMBER Okt.23. megemlékezés Logopédiai vizsgálat Őszi szünet Bihari Sándor sírjának koszorúzása Az állatok világnapja ünnepség sír gondozása Pelyhe Lajosné 1. osztály tanítója logopédus Dargainé tanítók okt.22. okt. közepe okt.27. okt.31. okt.05. Tábla játék délután Egészséges mosolyért fogászati hét A magyar nyelv napja Továbbtanulási szülői megbeszélés Nyílt tanítási nap az első osztályban Jótékonysági bál Önismeret és önértékelés fejlesztése szabadidő hasznos eltöltése bemutató óra szituációs játékok, netfit mérés Csapó Zsolt védőnő fogorvos A zene világnapja Lné K. E. okt.01. Szülő - tanár partneri kapcsolatok Csapó nov. első találkozó erősítése Zsolt Őszi projekt (túra, termések, levelek gyűjtése, alsós és termésképek, kompetencia- felsős nov. első bábok készítése, fejlesztés pedagógusok verstanulás, képalkotás, kiállítás) 8. osztály osztályfőnöke. osztálytanítók nov. első nov. második nov.13. nov. első nov. közepe nov.15. nov.30. osztályfőnök, testnevelő Csapó Zsolt Okt.15.- Differ-mérés mérés dec.15. Mikulás 2. osztály dec.06. Lucázás 1. osztály Advent gyertyagyújtás osztály Központi írásbeli vizsgára jelentkezés Szánkó túra, hógolyózás szabadidő hasznos eltöltése 8. oszt. osztályfőnöke Marincsák Istvánné dec. első hetétől dec.9. dec

16 JANUÁR FEBRUÁR Karácsonyi projekt (ajándékkészítés, adventi szokások Angliában, betlehemezés) Téli szünet Fittség mérés Továbbtanulási szülői megbeszélés Központi felvételi Félévi tantestületi értekezleti Osztályzatok egyeztetése /napló, ellenőrző/ hagyományápolás, kompetencia fejlesztés mérés értekezlet, beszámoló Szöveges értékelés egyeztetés Félévi statisztika készítése Félévi értesítő a tanulók eredményeiről Órarendi változások Farsang Vár az iskola nyílt szülői az óvodában A fejlesztéshez szükséges erőforrások számbavétele (humán és tárgyi), az egyes részfolyamatok felelőseinek kijelölése. A kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja értesítő egyéni fejlesztés megemlékezés 5-8. évfolyam 8. oszt. osztályfőnöke 8. oszt. osztályfőnöke, munkaközösség vezetők ig. ig.h. osztálytanítók intézményvezető osztályfőnök. dec. harmadik dec.22-.jan.2. jan.5-máj.27. Jan. első két jan.17. az általános felvételi eljárás kezdő napja jan. második jan. második jan. második Jan. harmadik jan.23-ig jan.23. febr.02. febr

17 MÁRCIUS ÁPRILIS Értesítés az írásbeli vizsgák eredményéről Jelentkezési lapok továbbítása Nyilvánosság, tájékoztatás: szülők, fenntartó A mérési eredmények feladatonkénti és tanulónkénti elemzése, a hiányosságokra épülő fejlesztés Teljes körű intézményi önértékelés Eredmények táblázatban a kompetenciamérés eredményeinek rögzítése, trendvizsgálat Nemzeti ünnepünk- PROJEKT Vár az iskola nyílt tanítási órák leendő első osztályos tanítóknál Módosítás tanulói adatlapok iskolai honlap, írásos beszámoló az SZMK részére elemzés, összehasonlítás mérés-értékelés megfelelő program bemutató óra osztályfőnök intézményv ezető mérési szakember, érintett pedagógusok mérésérték elemzési szakember, intézményvezető tanítók tanítók febr.05. febr.13. febr.28. febr.01-től folyamatosan márc.01. márc.13 márc A költészet napja oszt.fő. ápr.11. Húsvéti kézműveskedés játszóházak tanítók ápr. első Tavaszi szünet ápr.2 - ápr.7. Mesemondó verseny verseny tanítók ápr. első Aprók Szava A Föld napja körzeti mesemondó verseny kirándulás tk. felelős ig. alsós munkaközösség Tankönyvrendelés Leendő első osztályosok beíratása ápr. harmadik április ápr

18 MÁJUS JÚNIUS A felvételi elutasításáról szóló határozat Az országos mérések előtt a tanulók, szülők tájékoztatása, felkészítése Vár az iskola leendő első osztályosok fogadása Anyák napi ünnepségek Nyílt tanítási nap tájékoztatás óvoda-iskola kapcsolatépítés nyílt nap egyéni fejlesztés 8.o. osztályf első osztály tanítói 1. osztály tanítói ápr.24. máj.03. május máj. első máj. első oszt. máj. 27. máj.31. Országos kompetenciamérés Az ingerszegény környezetből érkező tanulók belső motivációjának kialakulása Gyermeknap máj. 31. Úszásoktatás testnev.okt. máj.-június Madarak és fák környezetvédelmi osztálynapja világnap főnök máj. Idegen nyelvi 6-8. mérés évfolyam jún.11. Intézkedési terv készítése ig. Jún.10. Osztálykirándulások, osztály- erdei iskola főnökök Tartós könyvek tankönyv utolsó tanítási beszedése felelős nap Osztályozó konferencia tantestület jún. Év végi jún. utolsó adminisztrációs teendők Tanévzárás, szerenád, ballagás Tanévzáró tantestületi értekezlet Teljes rendrakás, adminisztráció tökéletesítése ig. jún jún.26. jún. vége 18

19 Nyári táborozás, ügyelet szervezése Értesítés HÍD I. HÍD II. programba felvételről Beiratkozás a középfokú iskolákba és a Köznevelési Hídprogramba A kompetenciafejlesztést támogató tárgyi környezet biztosítása (pályázati lehetőségek kihasználása) elnyert pályázatok ig. ig. igazgató intézményvezető, fejlesztő csoport jún. jún.19. jún jún.30. A pedagógusok teljesítményértékelése során a kompetenciamérés eredményessége érdekében végzett tevékenység figyelembe vétele értékelés intézményvezető jún.30. A mérési értékelési kompetenciák fejlesztését segítő továbbképzéseken való részvétel Pótbeíratás a Köznevelési Hídprogramba távoktatás, tanfolyam A mérés értékeléseit végző pedagógusok igazgató június vége aug

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014.

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014. HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 MUNKATERV 2013/2014. Tartalom 1. A munkaterv elkészítéséhez felhasznált dokumentumok... 3 2. Helyzetelemzés...

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

a 2012/2013. tanévre

a 2012/2013. tanévre MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE a 2012/2013. tanévre Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2012. 08.

Részletesebben

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 16 III.

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a 2014 2015 tanévre Ságújfalu, 2014. augusztus 27.. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

SCHÉNER MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SCHÉNER MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ikt.szám:10-3/2014 SCHÉNER MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA éves munkaterve 2014/2015 Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. (Széchenyi István) Készítette: Vermes

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve 2014-2015-ös tanév Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési,

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola Munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Horváthné Tajti Ágnes ( igazgató ) 22 A tanév rendje 2013. szeptember 2.( hétfő) 2014. június 13.(péntek) 10 tanítási

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola. 2012/13-as tanévének munkaterve

A Cecei Általános Iskola. 2012/13-as tanévének munkaterve A Cecei Általános Iskola 2012/13-as tanévének munkaterve Készült a Cecei Általános Iskola Pedagógiai Programja, SZMSZ-e, és a 11/1994. MKM rendelet rendelkezései alapján, a nevelőtestület, a szülői közösség

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA,ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI REMENYIK ZSIGMOND GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERVE A 2013/2014-es TANÉVRE

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA,ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI REMENYIK ZSIGMOND GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERVE A 2013/2014-es TANÉVRE FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA,ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI REMENYIK ZSIGMOND GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERVE A 2013/2014-es TANÉVRE 1. Bevezetés Iskolánk nevelő-oktató munkáját e tanévben

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015 TANÉV

Munkaterv 2014/2015 TANÉV Munkaterv 2014/2015 TANÉV Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola Szabó Éva TARTALOM oldalszám I. AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE VONATKOZÓ 3 MUNKATERVI FELADATOK 1. Az egész intézményi működés

Részletesebben

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve a 2010/2011. tanévre Tura, 2010. szeptember Tartalomjegyzék A Hevesy György Általános Iskola éves munkaterve 3 A tantestület 7 Az 1-2. évfolyam munkaközösségének

Részletesebben

FEJLESZTÉSI TERV. Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája

FEJLESZTÉSI TERV. Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája FEJLESZTÉSI TERV Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája Intézmény címe: 2345 Apaj Dobó István utca 74. Intézmény OM azonosítója:032537 Intézményvezető

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 03-04. tanév munkaterve

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. tanév

MUNKATERV 2014/2015. tanév Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM 035322 MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

M U N K A T E R VE 2009.

M U N K A T E R VE 2009. Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, 2007. Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi u. 1-3. Tel.:

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012. tanévi munkaterve MUNKATERV

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012. tanévi munkaterve MUNKATERV MUNKATERV A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben