2010/2011-es nevelési év

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010/2011-es nevelési év"

Átírás

1 2010/2011-es nevelési év Készítette: Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatal Végsı Pálné intézményvezetı Humán Fıosztály Pécs, szeptember Pécs, Széchenyi tér 1.

2 T AR T AL OM BEVEZETİ 1. ERİFORRÁS FEJLESZTÉS 1.1. Humán erıforrás fejlesztés 1.2. Tárgyi erıforrás fejlesztés 2. NEVELÉSI ÉV RENDJE 2.1. Óvodai szünetek 2.2. Nevelésnélküli munkanapok és azok felhasználása 2.3. Értekezletek 2.4. Ünnepek rendje, hagyományok 3. TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 3.1. Belsı továbbképzés Munkaközösségek Dajkák továbbképzése Óvodák bemutatkozása. Gyakorlati bemutató Külsı továbbképzések 4. PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HATÉKONYSÁGA, A NEVELÉSI ÉV KIEMELT MINİSÉG CÉLJAI ÉS SIKERKRITÉRIUMAI 5. AZ INTÉZMÉNYBEN DOLGOZÓK MUNKÁJÁNAK ELLENİRZÉSE, MÉRÉSI ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE 6. AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATRENSZERE 7. SZOLGÁLTATÁSOK MELLÉKLET: Munkaközösségek tervei ZÁRADÉK munkarendje 2

3 Mottó: Sok kis ember sok kis helyen, miközben sok kis dolgot megtesz, megváltoztathatja a világ arcát. BEVEZETİ A 2010/2011-es nevelési év munkatervét az alábbi jogszabályok (törvények, rendeletek), dokumentumok figyelembe vételével készítettem el évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak módosítása 138/1992. (X.8) Kormányrendelet a KJT végrehajtásáról 11/1994. MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények mőködésérıl Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII.28) kormányrendelet 2/2005. (III.1) 04. rendelet A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló XXXI. törvény 2009/2010-es nevelési év értékelése (tagóvoda-vezetıi, intézményvezetıi beszámolók) A Munkatervet a tagóvodák munkaterv javaslatai alapján készítettem el. Elızetesen a tagóvodák vezetıivel egyeztettük azokat a programokat, belsı továbbképzéseket, nevelési értekezletek témáit, amelyeket a pedagógusok javasoltak. Célunk a szakmai és egyéb programok összeállításával az volt, hogy óvodáinkban a pedagógusok, az óvodai dolgozók fejlıdését elısegítsük, a nevelımunka minıségi színvonalát emeljük. Ebben a nevelési évben a legfontosabb feladatunk, hogy a nevelımunka a én jóváhagyott nevelési program szerint történjen. A Kertvárosi (székhely) Óvoda sikeresen pályázott a Comenius többoldalú iskolai együttmőködések EU. Projekten. A pályázat címe: Kézenfogva együtt környezetünk értékeinek védelmében, az inkluzív pedagógia tükrében. Az óvoda pedagógusainak a feladata, hogy a két éves projektben meghatározottakat végre hajtsa, nevelımunkájukban a környezetvédelem, a gyermekek környezettudatos nevelése prioritást élvezzen. A nevelıtestület tagjainak, az óvoda minden dolgozójának, megköszönve az elmúlt évben végzett munkáját, sikeres és eredményes munkát kívánok Végsı Pálné 3

4 1. ERİFORRÁS FEJLESZTÉS 1.1. Humán erıforrás fejlesztés 2010/2011-es nevelési évben személyi változás két óvodapedagógus táppénzes állománya miatt várható. A személyi változásra várhatóan októberében, illetve januárjában kerül sor. A gyermek létszám alakulása megfelelı. A 2010/2011-es nevelési év beíratási adatai azt támasztják alá, hogy összességében nem csökken a gyermeklétszám óvodáinkban. Ez elsısorban az óvodák jó szakmai hírnevének, a kihasználtság növelésére tett intézkedéseknek (marketing munka, honlap), valamint a 2,5 éves gyermekek óvodai felvételének tudható be. ÓVODAI ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG TEKINTETÉBEN Fı cél Mit szeretnénk elérni Sikerkritérium Határidı Felelıs Nevelımunka minıségi megtartása Belsı továbbképzés hatékonyságának növelése Új munkaközösség létrehozása EU pályázaton való részvétel Jó gyakorlatok megismerése Hospitálás A pedagógusok azonosulnak az intézményi célokkal A HNP szerint történik a nevelımunka Folyamatos 2010/2011-es nevelési év Óvodapedagógus Tagóvoda-vezetı Ösztönzı rendszer mőködtetése Vezetés és a pedagógusok napi kapcsolata Dicséret, buzdítás, önkontroll, kiállítások Teljesítményértékelés, önértékelı rendszer mőködtetése Innovatív, kreatív gondolkodás Új ismeretek elsajátítása Pályázatokon részvétel Folyamatos Tagóvoda-vezetı 4

5 Fı cél Mit szeretnénk elérni Sikerkritérium Határidı Felelıs Nevelıtestületen belüli megbeszélés Rendszer kialakítás Az intézmény hatékonyan mőködjön A feladatok egyenlı elosztása Az intézmény minden dolgozója tudja, hogy mi a feladata Folyamatos Tagóvoda-vezetı Közös programok szervezése Nyolc óvodával (Eu konferencia) Az alkalmazotti közösség aktívan vegyen részt az óvodai programokban A közös óvodai és intézményi célok érdekében végzett óvodapedagógusi munka Aktualitás jegyében Tagóvoda-vezetı Óvodapedagógusok Folyamatos önképzés (dajka, óvodapedagógus) továbbképzés lehetıségének biztosítása A pedagógusok a továbbképzéseken, tanfolyamokon, bemutatókon hallottakról számoljanak be A dajkák a tanult ismereteket alkalmazzák. Az új ismeretek épüljenek be a nevelımunkába Aktualitás jegyében Tagóvoda-vezetı 5

6 GYERMEKKÖZÖSSÉG TEKINTETÉBEN Fı cél Mit szeretnénk elérni Sikerkritérium Értékelés Felelıs A férıhelynek megfelelı gyermeklétszám biztosítása, külön figyelmet fordítva a HH és SNI gyermekek beóvodázására Megfelelı csoportlétszámok alakítása A gyermekek egyéni fejlesztése biztosított legyen Erısödik mind a nyolc intézményben az inkluzív befogadó pedagógusi attitőd A szülıi elégedettségi vizsgálatok pozitív eredményt mutatnak Folyamatos Tagóvoda-vezetı Óvodapedagógus 2,5 3 éves gyermekek nevelési feltételeinek biztosítása Helyes tervezı, szervezı munka a vegyes életszervezéső csoportokban Az egyéni gondozási igények mellett a játékosság érvényesítése Az óvodai csoportokban érvényesül a nyugodt családias légkör, a differenciált nevelımunka Folyamatos, az ellenırzési tervnek megfelelıen Óvodapedagógusok 6

7 Gyermeklétszám alakulása szeptember végi állapot szerint: sorsz. Óvodák neve Csoport szám Maximálisan felvehetı gyereklétszám havi állapot vidéki gyermekek száma SNI gyermekek H.H. gyermekek Anikó Utcai Tagóvoda Bimbó Utcai Tagóvoda Enyezd Utcai 1.sz. Tagóvoda Enyezd Utcai 2.sz. Tagóvoda Melinda Utcai Tagóvoda Németh László Utcai Tagóvoda Testvérvárosok Téri Tagóvoda H.H.H. gyermekek Összesen:

8 1.2. Tárgyi erıforrás fejlesztés Fı cél Mit szeretnénk elérni Sikerkritérium Határidı Felelıs Az intézmény biztonságos mőködtetése Esztétikus óvodai környezet kialakítása Fejlesztések: Képviselıi keret Költségvetés Pályázatok Alapítvány által tárgyi erıforrás fejlesztés Szülıi szponzori munka Külsı környezet Parkoló bıvítése Udvari játékeszközök felújítása, karbantartása Mozgásfejlesztı játékok beszerzése Udvari játékok javítása Hinta elé védıkorlát elkészítése Anikó Utcai Tagóvoda Az óvoda udvaraiban lévı világítás tartóoszlopainak festése Udvari Játékok bıvítése Bejárati ajtó cseréje Bimbó Utcai Tagóvoda Orgona utcai területen élı sövény ültetése Enyezd Utcai 1. sz. Tagóvoda Udvari játékok állagmegóvása Parkosítás folytatása Udvari bejárati ajtók cseréje Ablakok külsı mázolása Enyezd Utcai 2. sz. Tagóvoda Homokozó tetı Balesetveszély elkerülése A baleseti kockázatok megszüntetése Partneri igények kielégítése 2010/2011-es nevelési év Tagóvoda-vezetık Óvodapedagógusok 8

9 Fı cél Mit szeretnénk elérni Sikerkritérium Határidı Felelıs Melinda Utcai Tagóvoda Bejárati ajtó, valamint az udvarra nyíló csoportszoba ajtók és hátsó bejárati ajtók cseréje Németh László Utcai Tagóvoda Udvari játékok, padok mázolása Fák permetezése Virágültetés, parkosítás Medence javíttatása Udvari WC-k javítása Testvérvárosok Téri Tagóvoda Meglévı játékok rendszeres karbantartása Udvari játékok részleges festése Medence vízvezeték rendszerének felújítása Épület külsı karbantartása, festése Cserjék, fák lombkoronájának rendezése Belsı környezet Ajtók, ablakok mázolása Folyosó festése Sötétítı függönyök Redıny csoportszákra Csoportszobák székeinek festése Tornaterembe kisszékek vásárlása Tornaszınyegek vásárlása 9

10 Fı cél Mit szeretnénk elérni Sikerkritérium Határidı Felelıs Anikó Utcai Tagóvoda Három csoportszoba, mosdó festése Hosszú folyosón, mennyezet festése Bimbó Utcai Tagóvoda 4 óvodai csoportszoba parkettájának csiszolása, lakkozása Csoportszobák festése Ének zene szertárfejlesztés Enyezd Utcai 1.sz. Tagóvoda Étkezık, mosdók festése Tornaszoba festése Enyezd Utcai 2. sz. Tagóvoda Gumiszınyeg vásárlása a bejárathoz Folyosó lapozása Csoportszobák udvarra nyíló és az északi bejárati ajtó cseréje Nevelımunkát segítı eszközök Melinda Utcai Tagóvoda Fı bejárati folyosón a fal befedése Pillangó csoportban a mőanyagpadló cseréje Fonott bútorok beszerzése Felnıtt WC kagyló cseréje Németh László Utcai Tagóvoda Csaptelepek javítása Öltözıszekrények cseréje Festés (részleges) Testvérvárosok Téri Tagóvoda Nyílászárók javítása Mőanyagpadló cseréje 10

11 2. NEVELÉSI ÉV RENDJE 2.1. Óvodai szünetek Tervezett téli zárvatartás december ig, (5 nap) /fenntartó engedélyével/ A nevelési év szeptember 1-tıl augusztus 31.-ig tart, júniustól augusztus 31-ig nyári életrend szerint mőködnek az óvodák. Óvodák Kertvárosi Óvoda Anikó Tagóvoda Bimbó Tagóvoda Enyezd 1. számú Kék Enyezd 2. számú Barna Melinda Tagóvoda Németh László Tagóvoda Testvérvárosok tere június 27-tıl július 1-ig július 4-8-ig július ig július ig július ig augusztus 1-5-ig augusztus 8-12-ig augusztus ig A szülık a zárvatartás idıpontjáról február 15-ig tájékoztatást kapnak. A szülık igénye szerint bármelyik nyitva tartó óvodába vihetik gyermeküket. 11

12 2.2. Nevelés nélküli munkanapok és azok felhasználása: Idıpont Téma Feladat Hely Felelıs Érintettek köre 1. Szeptember 23. csütörtök Szakmai nap Konferencia (4 ország) Szakmai nyitó konferencia megszervezése, megtartása UNIV étterem Intézmény vezetı: Végsı Pálné Schmidt Éva Kántor Éva Nagyné Szabó Erika Kertvárosi Óvoda (Székhely) Alkalmazottak köre 2. November 19. péntek 26. péntek 3. Március 18. péntek 25. péntek Alkalmazotti értekezlet, két részletben Nevelıtestül eti értekezlet két részletben 1. Elıadás Esélyegyenlıség, egyéni bánásmód biztosítása az óvodában (Külsı elıadóval) 2. Elıadás A bábjáték szerepe a nevelımunkában Elıadó: Dékány Ágnes bábmővész Óvoda bölcsıde kapcsolata, befogadás. A család szerepe a mai társadalmi helyzetben Elıadó: Dr. Komlósi Ákos Kisgyermek Szoc.Int.Ig.Címzetes Fıiskolai Doc. Módszertani bölcsıde vezetıje Enyezd 2. TVT Németh L. Melinda Intézmény Vezetı: Végsı Pálné Laufer Marianna Weizer Józsefné Intézmény Vezetı: Végsı Pálné Tóka Erika Hegyi Miklósné Alkalmazottak köre Nevelıtestület 4. Május Tanulmányi kirándulások (Bikal) szervezés alatt Tagóvoda vezetık Alkalmazott i értekezlet Tagóvodánként Alkalmazottak köre 5. Június 03. péntek Évzáró értekezlet Nevelıtestületi értekezlet Éves nevelımunka értékelése, pedagógusok köszöntése UNIV étterem Intézményv. helyettes Nevelıtestület 12

13 2.3. Értekezletek Idıpont Téma Feladat Hely Felelıs Érintettek köre óra Anikó Utcai Tagóvoda óra Bimbó Utcai Tagóvoda Enyezd Utcai 1.sz. Tagóvoda óra Enyezd Utcai 2.sz. Tagóvoda óra Melinda Utcai Tagóvoda óra Németh László Utcai Tagóvoda óra Testvérvárosok Téri Tagóvoda óra Évnyitó alkalmazotti értekezlet Óvodánként a 2010/2011-es nevelési év feladatai Munkaterv elfogadása Minden óvoda Tagóvoda vezetık Alkalmazotti kör 13

14 Idıpont Téma Hely Felelıs Érintettek köre január Nevelımunka félévi értékelése Minden óvoda Tagóvoda-vezetık Nevelıtestület Kéthetente Havonta Megbízatás idıszakában Aktualitás jegyében Tagóvodánként változó Tagóvodánként változó Tagóvodánként Vezetıi értekezleten Tagóvoda-vezetıkkel aktuális témák megbeszélése Havi kulcsesemény terv Emlékeztetı Minıségi team megbeszélései Aktuális feladatok megbeszélése Tagóvoda-vezetık Weizer Józsefné minıségi team vezetıje Team tagok helyettes Kincstárnok helyettes Tagóvoda vezetık Esetenként kincstárnok, vagy helyettese, szakszervezeti bizalmi Közalkalmazott Tanács elnöke Minıségi kör tagja Gazdasági dolgozók 14

15 2.4. Ünnepek rendje, hagyományok (Tagóvoda vezetık minden ünnep megszervezéséért, lebonyolításáért felelısek) Célunk: A nevelımunka hatékonyságának növelése. Feladatunk: Ünnepek és hagyományok értékének megırzése, méltó ünneplésének megszervezése. Idıpont Ünnepek Felelısök Megvalósulás folyamata Érintettek köre Megjegyzés december december harmadik hete Mikulás Karácsony Csoportos óvónık Csoportos óvónık Szülık Közössége február Farsang Csoportos óvónık Közös élménynyújtás. Fenyıfaállítás, ajándékozás öröme. Ünnepi hangulat, közös élmény megteremtése Zene - tánc, tréfás játékok, farsangi hangulat. Alkalmazotti kör, gyermekek, szülık. Gyermekek, szülık, alkalmazotti közösség Gyermekek, alkalmazotti közösség, szülık. minden Tagóvodája Nyílt ünnepély délután, szülık részvételével,tvt Bimbó utcai Tagóvoda Enyezd u. 1. Tagóvoda Nyílt ünnepély délután, szülık részvételével, kiscsoportos óvodáknál délelıtt. TVT Anikó u. Tagóvoda, Németh László u. T.o. március Március 15. Csoportos óvónık április harmadiknegyedik hete Húsvét Csoportos óvónık Megemlékezés. Kokárda, zászlókészítés Koszorúzás. Közös élménynyújtás. Tojásfestés, locsolkodás, ajándék-készítés, hagyományok felelevenítése. Gyermekek, Alkalmazotti közösség. Gyermekek, Alkalmazotti közösség. Mind a nyolc óvodában. TVT.-ben ünnepi mősor sárga nagycsoport. minden Tagóvodája május elsı hete május 3-4. hete június elsı hete Anyák napja, Évzáró, ballagás Csoportos óvónık Ajándékkészítés, Édesanyák köszöntése. Az év során tanultak bemutatása, iskolába menık búcsúztatása. Gyermekek, Alkalmazotti közösség, szülık. minden Tagóvodája 15

16 Óvodai hagyományok Idıpont Téma Felelıs Érintettek köre Megvalósulás folyamata Hely Szeptember Október ig Október 04. Kézenfogva együtt EU. Konferencia megnyitó 25 éves jubileuma az Óvodának Állatok világnapja Végsı Pálné Schmidt Éva Gál-Kovácsné Kántor Éva Németh László Utcai Tagóvoda vezetıje, alkalmazotti kör Lasányiné L. Piroska Valdné Kremzner Anikó November 11. Márton nap Tagóvodavezetık November November utolsó hete Munka délelıtt, délután. Karácsonyváró Csoportos óvónık Tagóvoda-vezetı Óvodai dolgozók Románia, Ausztria, Szlovákia, Magyarország (székhely Óvoda) Alkalmazotti közösség Gyermekek, szülık, óvónık, dajkák. gyerekek, alkalmazotti közösség Szülık, alkalmazotti közösség. Szülık, gyermekek, érdeklıdök. Rendezvény, program Pályázatban foglaltak szerint Ünnepi hét A szőkebb és tágabb környezetünkben élı állatok megismerése, melyek boldogabbá, gazdagabbá teszik mindennapjainkat. Márton napi hagyományok, lámpás felvonulás Karácsonyra ajándékkészítés a gyermekeknek. Készülıdés a karácsonyi vásárra. A dolgozók, szülık által készített karácsonyi ajándékok árusítása. EKF, UNIV Étterem Németh László Utcai Tagóvoda TVT Óvoda TVT Óvoda, Melinda, Enyezd 2. Enyezd 2. Kertvárosi óvoda, Melinda, TVT. óvoda Németh L. Enyezd 2. 16

17 Idıpont Téma Felelıs Érintettek köre Megvalósulás folyamata Hely December 13. Luca nap Csoportos óvónık December 2.hete December Karácsonyi hangverseny Karácsonyi ünneplés Bercsényiné Lantos Györgyi Tagóvoda vezetık Február március Szülık bálja Tagóvoda vezetık Március 22. Április 19. Április eleje Április Víz világnapja Zöldág járás Sportnap Játszóház, nyílthét szervezése az óvodai beíratás elıtt és ideje alatt. Tagóvoda vezetık Dr.Zinhoberné Kecskés Zsuzsanna Weizer Józsené, Tagóvodánként egy óvodapedagógus. Csoportos óvónık Gyermekek, óvónık, dajkák. Gyermekek, Alkalmazotti közösség Alkalmazotti közösség Szülık, az óvoda dolgozói, meghívott vendégek Gyermekek, óvónık, dajkák. Gyermekek, óvónık, dajkák. 8 tagóvoda, 8 csapat, szülık, dolgozók Szülık, gyerekek, alkalmazotti közösség Hagyományápolás Enyezd 2. Ünnepi mősor Enyezd 2. Dolgozók karácsonyi ünnepélye. Alapítványi bevétel növelése. Sokoldalú tapasztalat szerzés. Természet szeretetére nevelés Sportrendezvény versenyjátékkal. Közös mozgással, élményszerzéssel. Érdeklıdı, leendı szülık betekintést nyernek az óvodai életbe, ill. gyermekeik bekapcsolódhatnak az óvodai tevékenységekbe, ismerkednek óvodánkkal. minden Tagóvodája Anikó, Enyezd 2. Németh L. TVT TVT, Enyezd 2. Enyezd 2. Árpádfejedelem vagy Anikó úti Iskola Csoportszobák, aula, udvar 17

18 Idıpont Téma Felelıs Érintettek köre Megvalósulás folyamata Hely április Május Május 20. Május végén Föld világnapja Madarak és fák napja Kihívás napja Gyermeknap Gyermekek hete Óvodapedagógusok Gyermekek, szülık, dolgozók Gyırfi Miklósné Óvodapedagógusok Csomor Erika Dinnyési Zoltánné csoportos óvónık Május Majális Hegyi Miklósné Gyermekek, szülık, dolgozók Gyermekek, szülık, dolgozók gyermekek, szülık, dolgozók gyermekek, szülık, dolgozók Élményszerően és céltudatosa a föld értékeinek megismertetése játékos formában. Erdei élményszerő séták, kirándulások szervezése. Gyakorlati tapasztalatszerzés. Fa felhaszn., madarak élettere. Változatos mozgásos játékok szervezése egész nap folyamán. Közös kirándulások, óvodai programok, Enyezd 2. Óvoda tagóvoda arculatának megfelelıen TVT Óvoda Melinda, Enyezd 2. TVT Óvoda kirándulások, séták helyszíne. TVT Óvoda csoportszobák, aula, udvar Óvodánként változó Melinda u. óvoda A Kertvárosi Székhely Óvoda a Comenius Projekten belül a projekt munkatervében foglaltaknak megfelelı programok szervezésével segíti elı a környezettudatos magatartás kialakítását (jeles napok, környezetvédelmi világnap, pedagógiai módszerek átadása a partnerországoknak). 18

19 3. TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 3.1. Belsı továbbképzés Munkaközösségek (Munkaközösségek terveit az 1. sz. melléklet tartalmazza) Vizuális munkaközösség Célja Feladat Munkaközösség vezetı Vizuális szemléletformálás, kreativitás elısegítése, sablonos megoldások mellızése. Az új technikák gyermekcsoportban való alkalmazása. Márkusné Csík Angéla Óvodapedagógus (Enyezd 1.) Báb munkaközösség Célja Feladat Munkaközösség vezetı A bábjáték sokrétő alkalmazása a játéktevékenységben, és egyéb nevelési területeken, a gyermeki személyiség fejlesztése érdekében A résztvevı óvodapedagógusok közös munkába való bevonása. A báb rendszeres alkalmazására ösztönzés. Fábián Tiborné Óvodapedagógus (Németh L.) Gyermekvédelmi munkaközösség Célja Feladat Munkaközösség vezetı A gyermekvédelmi megbízottak és az óvodapedagógusok munkájának további segítése. Tapasztalatok átadása, információáramlás. Érdekeink közös képviselete, javaslataink továbbítása. Óvodáinkban a gyermekvédelmi munka egységesítése, hatékonyságának további növelése. Szorosabb együttmőködés a segítı intézményekkel, betekintés, közvetlen tapasztalatszerzés munkájukról. Bárdosné Zsigó Klára Óvodapedagógus (Melinda) 19

20 Dajkák továbbképzése Téma Elıadó Helyszín, idıpont 1. Esélyegyenlıség, egyéni bánásmód biztosítása az óvodában 2. A bábjáték szerepe a nevelımunkában 1. Külsı elıadó közremőködésével (szervezése folyamatban) 2. Dékány Ágnes - bábmővész Alkalmazotti értekezlet, két részletben: TVT. Enyezd 2. November 19. November 26. Szerepváltás a dajka munkájában Musits Anna Tagóvoda vezetı Anikó Utcai Tagóvoda Január 19. Január Óvodák bemutatkozása. Gyakorlati bemutató. Játék, egyéni fejlesztés, esélyegyenlıség biztosítása iskola-elıkészítés. /Enyezd Utcai 2. számú Tagóvoda Kretz Jánosné november hónapban Kompetencia alapú komplex képességfejlesztés. /Anikó Utcai Tagóvoda Szőcs Éva március hónapban/ Játékvezetés, komplex ismeretnyújtás, - A föld világnapja (Környezetvédelem) /Testvérvárosok Téri Tagóvoda Valdné Kremzner Anikó április hónapban/ 20

21 3.2. Külsı továbbképzések Munka- Továbbképzés Távollét Távollét Helyettesítés Ssz. Név kör megnevezése ideje kezdete vége rendje Enyezd Utcai 2. sz. Tagóvoda Esküdtné Fejlesztıpedagógus 1. Horváth Hajnalka óvodapedagógus szakirányú továbbképzés szakvizsga Krecz Jánosné Melinda Utcai Tagóvoda 2. Máthé Réka óvodapedagógus Fejlesztıpedagógus szakvizsga Hegyi szakirányú továbbképzés Miklósné 3. TÁMOP pályázat keretében szervezett továbbképzés Elsısorban azok az óvodapedagógusok vesznek részt, akiknek a 120 órát teljesíteni kell. 21

22 4. PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HATÉKONYSÁGA, NEVELÉSI ÉV KIEMELT MINİSÉG CÉLJAI ÉS SIKERKRITÉRIUMAI Az elızı év értékelésébıl adódó feladatok Egyes óvodáinkban az integrált neveléssel kapcsolatos ismeretek bıvítése Mérési értékelési rendszer tudatos végzése 5 éves korú gyermekeknél Információs rendszer hatékonyabb mőködtetése Intézmények programjainak összehangolása, idıegyeztetés Klíma vizsgálat elvégzése Cél A munkaközösségek szerepének erısítése. A báb gyermekekre való hatása, szerepe a gyermeki személyiség fejlesztésben, vizuális szemlélet formálás. Sikerkritérium A munkaközösségi foglalkozások szakmai segítséget nyújtanak az óvodapedagógusoknak. Környezeti nevelés a környezetvédelem fontosságának kiemelése. Comenius többoldalú iskolai együttmőködések projektje beépül a nevelési folyamatba. Kialakul a gyermekekben a környezettudatos magatartás. A sajátos nevelési igényő, valamint a HH gyermekek a többi gyermekekkel együtt történı neveléséhez, fejlesztéséhez szükséges folyamatos segítségnyújtás biztosítása. Biztosítsuk a gyermekek számára a helyben történı szakszolgálati ellátás feltételeit. Az óvodapedagógusok empátia hiányának, toleranciájuk fejlesztése Az esélyegyenlıségi pályázatban (TÁMOP ) foglaltak teljesítése. Az SNI gyermekek fejlıdésük során önmaguk optimumára jutnak el. Erısödik az inkluzív intézménnyé való átalakulás szemlélete. Esélyegyenlıség biztosítása. A szülıi elégedettségvizsgálat pozitív eredményt mutat. A folyamatok rendszerszintő mőködtetése a Minıségirányítási Team tagjainak irányításával. A folyamatok lépései az eljárásrendnek megfelelıen valósulnak meg és nyomon követhetık az intézményi dokumentációkban. 22

23 Cél A két és féléves gyermekek egyéni gondozási igényeinek kielégítése. A differenciált nevelımunka feltételeinek biztosítása vegyes életszervezéső csoportokban (kis-közép-nagy) Sikerkritérium Érvényesül a nyugodt családias légkör. A nagycsoportos gyermekek iskolára való felkészítése megvalósul, az iskolába lépés zökkenımentes. Kevesebb gyermek marad vissza az óvodában szeptember 1-én elfogadott és jóváhagyott nevelési program szerint történjen a nevelımunka. A pedagógusok tanügyi dokumentáció gyakorlati munkája tükrözi a HNP-ban meghatározottakat. A szülık és az óvoda kapcsolatának erısítése. A gyermekek fejlıdésérıl folyamatos információ áramlás, szülıi igények kielégítése. Olyan óvodai szolgáltatások szervezése, amely a tehetséges gyermekek fejlıdését biztosítja, és lehetıségük van az SNI, HHH gyermekeknek is ezeken a szolgáltatásokon részt venni. A szülık elégedettek az óvoda munkájával. Esélyegyenlıség biztosítása az óvodai szolgáltatások szervezésénél. Az óvodáinkban a jó gyakorlatok megismerése. Hospitálási lehetıség az Anikó úti és a Kertvárosi (székhely) óvodákban. 23

24 5. AZ INTÉZMÉNYBEN DOLGOZÓK MUNKÁJÁNAK ELLENİRZÉSE, MÉRÉSI ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE Az ellenırzés tartalma Munkaidı nyilvántartás Házirendben, SZMSZ-ben foglaltak következetes betartása Sikerkritérium Jogszabályoknak megfelelı munkaidıkeret kialakítása Házirendben, SZMSZ-ben foglaltak érvényesítése, jogszerő mőködtetése Ellenırzést végzı személy helyettes, tagóvoda vezetık helyettes, tagóvoda vezetık Gyakoriság MŐKÖDTETÉS Kötelezı órán túl egy egy óra óvodában tartózkodás: kedd szerda Folyamatos Ellenırzés, mérés formája Pedagógus teljesítmény nyilvántartólap Megfigyelés Értékelés módja Kéthavi értékelés Évente önértékelés Érintettek köre Óvodapedagógusok Alkalmazotti közösség Tanügyi dokumentációs rendszer szakszerő, naprakész vezetése Nincs határidı elmaradás. Kialakul a következetes pedagógiai munka Minıségi szakmai vezetı Tagóvoda vezetık Gyógypedagógus Tagóvoda vezetık Óvodapedagógus ok október negyedévente, félévente, (tagóvodánként változó) március október December 15. /szakértıi bizottság/ Január 15. /Nevelési T./ - Március / óvodai szakvélemények/» Felvételi mulasztási napló» Óvodai csoportnapló, egyéni fejlesztési tervek»szakértıi vélemények» Statisztika» Óvodába felvett gyerekek nyilvántartása» Tanköteles gyermekek iskolai beíratása Dokumentum ellenırzés Szakértıi v. Nevelési T. iskolaérettségi vizsgálatok, óvodai szakvélemények Jegyzıkönyv jelentés Jogszabályi elıírások figyelembevételével. Óvodapedagógusok Gyermek Szülı Szakszolgálatok 24

25 Az ellenırzés tartalma Gyermekvédelmi feladatok végrehajtása Ügyrendi, ügyviteli, munkáltatási, gazdálkodási feladatok Baleset- és tőzvédelmi elıírások betartása Sikerkritérium Esélyegyenlıség, integráció megvalósulása évi XXXI. törvény. Hatékonyan érvényesül a prevenció. Nincs határidı elmaradás. Pontos és szakszerő munkavégzés A szabályzatban foglaltak érvényesülése. intézkedési terv végrehajtása. Balesetmentes nevelési év. Ellenırzést végzı személy Minıségi szakmai vezetı Tagóvoda vezetık helyettes Tőz- és balesetvédelmi felelısök. munkavédelmi szakember. helyettes Tagóvoda vezetık Gyakoriság MŐKÖDTETÉS Évente három alkalommal Alkalomszerően Nevelési év kezdetén és folyamatosan Ellenırzés, mérés formája Jellemzések leadása október 15. Nevelési Tanácsadó Írásos feljegyzés Munkavédelmi napló, jegyzıkönyv, kockázatértékelés. Jegyzıkönyv, Csoportnapló Értékelés módja Idıszakos ellenırzés FEUVE szabályzatban foglaltak szerint Munka- és tőzvédelmi írásos szabályzat, feljegyzés Balesetvédelmi Szabályok a gyermekek részére (csoportszoba, öltözı, mosdó, udvar stb.) Séták kirándulások alkalmával Érintettek köre Gyermek- és ifjúságvédelmi felelısök Óvodapedagógusok Kincstárnok, gazdasági dolgozók Alkalmazotti közösség Gyermekek Óvodapedagógusok Dajkák 25

26 Az ellenırzés tartalma Sikerkritérium Ellenırzést végzı személy Gyakoriság Ellenırzés, mérés formája Értékelés módja Érintettek köre PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK Tervezési tartalmak HNP-nek megfelelıen A gyermekek neveltségi szintjének ellenırzése. Speciális szükségletek kielégítése. Esélyegyenlıség biztosítása (hátránykompenzálás, sajátos neveléső gyermekek integrált nevelése, tehetséggondozás, logopédiai fejlesztés) HNP-ben, munkatervben kitőzött feladatok megvalósítása Comenius Többoldalú iskolai együttmőködés projekt Pedagógiai folyamatban érvényesül. Mérési értékelési rendszer hatékony. Esélyegyenlıség megvalósul. Minıségi szakmai vezetı Tagóvoda vezetık Mind a nyolc óvodában, félévente a MIPben foglaltaknak megfelelıen. TÁMOP projektbe foglaltaknak megfelelıen Félévente A szülı kérésére a 11/1994. MKM rendelet 20. iskolába lépés elıtt 3, iskolába lépés után hat hónapon belül. Csoportnaplók Projekt napló Egyéni fejlesztési napló Egyéni fejlesztési tervek Tematikus ellenırzések HNP-ben foglaltak szerint Folyamat közbeni ellenırzés, dokumentum elemzés megbeszélés Csoportlátogatás, dokumentum elemzés írásos feljegyzés, feladatlapok, teljesítményértékelés. Óvodapedagógusok Óvodapedagógusok, gyerekek Teljeskörő teljesítményértékelés Egyéni és a szervezet céljainak összehangolása Tagóvoda - vezetık három évente (április május) Kérdıív, önértékelı lap MIP-ben meghatározottak szerint Pedagógusok, alkalmazotti kör 26

27 Az ellenırzés tartalma Sikerkritérium Ellenırzést végzı személy Gyakoriság Ellenırzés, mérés formája Értékelés módja Érintettek köre PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK Klíma vizsgálat elvégzése Jó intézményi légkör január - február Kérdıív, önértékelés ÖMIP-ben foglaltakkal összhangban Pedagógusok, alkalmazotti kör MIP végrehajtásának értékelése Az intézmény minıségfejlesztési rendszer magas szintő mővelése MIP team tagjai július 15. Szülıi kérdıív, elégedettségi vizsgálat MIP-ben meghatározottak szerint Pedagógusok, alkalmazotti kör Szülık A MIP végrehajtásának értékelése során a tervezett intézkedések megvalósítása az eredményességet mérı indikátorok figyelembe vételével. 27

28 Az intézmény 39 csoportjában kiterjedı ellenırzések, amelyek idıszakosak, illetve egész nevelési évben folyamatosan történnek és a tagóvodák minden dolgozóját, érintik. Érintettek köre Ellenırzés tárgya Ellenırzés ideje Kincstárnok Gazdasági dolgozók Dajkák Óvodapedagógusok Óvodapedagógusok dajkák Pedagógiai munkára való felkészülés, önképzés. Továbbképzésekben, munkaközösségeken való részvétel (tapasztalatok átadása, alkalmazása, pl. számítógépes ismeretek. A HNP és a MIP feladatainak tudatos megvalósítása, minıségi munkára való törekvés. Minıségi kör munkájának segítése A munkatervben rögzítettek betartása, végrehajtása. Külön feladatok elvégzése. Családlátogatások megvalósítása, gyermekvédelmi feladatok ellátása Színvonalas szülıi értekezletek vezetése, Fogadóórák, Szülıi Klub szervezése /SNI/. Írásbeli dokumentációk szakszerő, pontos vezetése: csoportnapló, fejlesztési napló, felvételi és mulasztási napló, étkezık nyilvántartása, óvodai szakvélemények elkészítése. Határidık betartása! Munkaidı nyilvántartás vezetése Ünnepek elıkészítése, megvalósítása. Csoportszoba, öltözı, folyosó, aula dekorálásában való részvétel. (Aktualitás) Kiírások, írásbeli munkák, analitikák, jelentések szakszerő, pontos elvégzése. Határidık betartása. Gazdálkodás hatékonysága. Étkezéssel kapcsolatos teendık az elıírásoknak megfelelı végrehajtása. Csoportok, öltözök, mosdók, egyéb helységek tisztasága, esztétikája. A gyakorlati munka megvalósulása, folyamata, gondozási teendık ellátása. Csoporton belüli viszony, arányos terhelés. Beszoktatás megvalósulása (óvodakezdésnél) Udvari játék irányítása. folyamatosan kijelölt idıszakban folyamatosan meghat. idıpontban folyamatosan meghatározott idıpontban folyamatosan, meghatározott idıpontban két havonta meghat. idıpont folyamatosan havonta folyamatosan alkalomszerő visszatérı folyamatosan két hét folyamatosan 28

29 Érintettek köre Ellenırzés tárgya Ellenırzés ideje Udvaros Alkalmazotti kör Az udvar tisztasága, rendezettsége kisebb szerelési, javítási munkák elvégzése. Az udvari játékok állapotának figyelemmel kísérése. (Írásbeli rögzítése). Jelenléti ívek, távozási napló vezetése, munkafegyelem. Munkaidı betartása, megfelelı megjelenés. Érvényes alkalmassági vizsgálatok Balesetvédelem, észlelt balesetveszély azonnali jelzése, takarékosság (víz, villany stb ) Szülıkkel, gyermekekkel, vezetıkkel való kapcsolattartás minısége, hatékonysága. Munkatársi kapcsolatok óvodán belıl, egymás segítése, közös munkában való részvétel. Külön programokon való részvétel, az óvoda jó hírének fenntartására törekvés. folyamatosan hetente alkalomszerően folyamatosan 29

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére II/ számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

2010/2011-es nevelési év munkájáról

2010/2011-es nevelési év munkájáról munkájáról Készítette: Végsı Pálné Intézményvezetı Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Referatúra 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. T AR T AL OM 1. HUMÁN ERİFORRÁS FEJLESZTÉS

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. OM azonosító: 202230

MUNKATERV 2014/2015. OM azonosító: 202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2014/2015 OM azonosító: 202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:+36 66 244 085 e-mail: lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Szervezeti felépítésünk:

Szervezeti felépítésünk: Szervezeti felépítésünk: A 2007. évi integrálást követıen: Székhelyóvoda: Központi Mővészeti Óvoda 3 tagóvoda: Felsıvárosi Tagóvoda Horvátzsidányi Tagóvoda Peresznyei Tagóvoda Intézményegységünk: Bölcsıde

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában

Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában Útravaló A múltat tiszteld a jelenben S tartsd a jövınek Vörösmarty Mihály Múlt 1892. Képezde utca Elsı Soproni Bölcsıde és Kisdedóvó Egylet 1906.

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

A TANÉV RENDJE Kezd nap Utolsó tanítási nap Els félév Szünetek szi szünet Téli szünet Tavaszi szünet Tanítás nélküli munkanapok

A TANÉV RENDJE Kezd nap Utolsó tanítási nap Els félév Szünetek szi szünet Téli szünet Tavaszi szünet Tanítás nélküli munkanapok MUNKATERV HÉHALMI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016 A TANÉV RENDJE Kezd nap: 2015. szeptember 1. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Els félév: 2016. január 22-ig tart (2016. január 29-ig értesítés

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

KERTVÁROSI ÓVODA A MIP VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011 NEVELÉSI ÉVRİL

KERTVÁROSI ÓVODA A MIP VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011 NEVELÉSI ÉVRİL KERTVÁROSI ÓVODA A MIP VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011 NEVELÉSI ÉVRİL Készítette: Végsı Pálné Intézményvezetı Weizer Józsefné Minıségirányítási vezetı BEVEZETİ Intézményünk mőködésének hosszútávra

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2009-2010-es VÉGREHAJTÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ. A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2009-2010-es VÉGREHAJTÁSÁRÓL 1 A 134/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2009-2010-es VÉGREHAJTÁSÁRÓL Készítette: Horváthné Orehovszki

Részletesebben

Az udvari játékok elhasználódtak, több fából készült játékot le kellet bontanunk. 2012 tavaszán 3 új méreghintát állítottunk fel az óvoda udvarán.

Az udvari játékok elhasználódtak, több fából készült játékot le kellet bontanunk. 2012 tavaszán 3 új méreghintát állítottunk fel az óvoda udvarán. ÁMK Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda Éves munkaterv 2012/2013-as nevelési év Helyzetelemzés, célok, feladatok 1. Helyzetelemzés, tárgyi feltételek Óvodánkban 6 csoportszoba, 4 öltözőhelyiség (melyből kettő

Részletesebben

Beszámoló a szak-és szakmai szolgáltatás munkájáról 2011/12. tanév I. félév Személyi feltételek Fıállású szakszolgálati munkatársak: 2 fı logopédus Kiskırös 1 fı logopédus Kalocsa 1 fı korai fejlesztı

Részletesebben

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015 MUNKATERV 2014-2015 Intézmény OM- azonosítója: Az alkalmazotti közösség nevében: aláírás A dokumentum jellege: Nyilvános Érvényessége. 2014 09.01. 2015 08. 31. Legitimációs eljárás Ph. :.. aláírás Szülői

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2015/2016 OM azonosító: 202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:+36 66 244 085 e-mail: lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-i ülésére

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-i ülésére Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41- /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

1 Szervezeti, személyzeti adatok

1 Szervezeti, személyzeti adatok Mezıberény Város Óvodai Intézménye Közzétételi lista 2014- nevelési év Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 2014- nevelési év A Nemzeti Erıforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év Környezeti nevelés munkaterv 2014 /2015. nevelési év Készítette: vezető Környezeti nevelés környezeti nevelés et vezeti: ben 14 fő vesz részt. 1. 2. Ökrösné Kara Judit 3. Molnárné Oros Csilla 4. Háló Éva

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2010-2011. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője Elfogadva:

Részletesebben

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33.

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33. HÉTSZ TSZÍNVIR NVIRÁG ÓVODA Szombathely, Bem J. u. 33. Gyökerek és szárnyak a néphagyomány tükrében Kultúrát nem lehet örökölni, az elıdök kultúrája egy-kettıre elpárolog, ha minden nemzedék újra, meg

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda. 2016/2017-es tanév tervezett Jeles napok, hagyományok, kulturális programok az óvodában. szeptember 29.

Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda. 2016/2017-es tanév tervezett Jeles napok, hagyományok, kulturális programok az óvodában. szeptember 29. Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda 2016/2017-es tanév tervezett Jeles napok, hagyományok, kulturális programok az óvodában S.sz. Hónap Program Dátum Helyszín Felelős 1. Szeptember Reszort feladatok kiosztása,

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó Év, hó, Időpontja Rendezvény, Team vezetője, nap 8.25-8.28 17 órától Tanévnyitó értekezlet Fenntartó aug.29. 7.00 órától Alkalmazotti kirándulás Szabóné Rozgonyi Krisztina szept. 10. 15.30-19.00 Bográcsozás

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló ..9. / I. félév Iskolai beszámoló Markó Ibolya Általános ig. h. Pedagógiai programból adódó feladatok Alapelveink A pedagógiai munkánk középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének

Részletesebben

MUNKATERV 2009/2010. Napsugár Óvoda Klotildligeti Tagóvodája

MUNKATERV 2009/2010. Napsugár Óvoda Klotildligeti Tagóvodája OM azonosító: 032944 MUNKATERV 2009/2010. Napsugár Óvoda Klotildligeti Tagóvodája 2081 Piliscsaba Szent László király útja 28. Elfogadta: az 1/ 2008. sz. határozatával a nevelőtestület 2009. szeptember

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2014/2015-ös nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2014/2015-ös év

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Széchenyi Sétányi Óvodája

Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Széchenyi Sétányi Óvodája Minőségirányítási. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Széchenyi Sétányi Óvodája - i munkaterv 1. oldal 2012.10.23. Minőségirányítási. Tartalomjegyzék: oldalszám: 1. Intézményi adatlap 3. 2. Működési

Részletesebben

A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év

A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év Szeptember Esemény Felelős Határidő Nevelőtestületi értekezlet 2015. 09. 15. Intézményi önértékeléssel itézményi önértékelési

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév Félévi beszámoló 211-12 I. félév Alternatív Team Változások Kecskeméti Gyızıné 211 szeptemberében 3.o. napközise lett Kecskeméti Gyızıné más munkahelyre távozott 212. októberében 212. november 5-Muskó

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben