2010/2011-es nevelési év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010/2011-es nevelési év"

Átírás

1 2010/2011-es nevelési év Készítette: Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatal Végsı Pálné intézményvezetı Humán Fıosztály Pécs, szeptember Pécs, Széchenyi tér 1.

2 T AR T AL OM BEVEZETİ 1. ERİFORRÁS FEJLESZTÉS 1.1. Humán erıforrás fejlesztés 1.2. Tárgyi erıforrás fejlesztés 2. NEVELÉSI ÉV RENDJE 2.1. Óvodai szünetek 2.2. Nevelésnélküli munkanapok és azok felhasználása 2.3. Értekezletek 2.4. Ünnepek rendje, hagyományok 3. TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 3.1. Belsı továbbképzés Munkaközösségek Dajkák továbbképzése Óvodák bemutatkozása. Gyakorlati bemutató Külsı továbbképzések 4. PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HATÉKONYSÁGA, A NEVELÉSI ÉV KIEMELT MINİSÉG CÉLJAI ÉS SIKERKRITÉRIUMAI 5. AZ INTÉZMÉNYBEN DOLGOZÓK MUNKÁJÁNAK ELLENİRZÉSE, MÉRÉSI ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE 6. AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATRENSZERE 7. SZOLGÁLTATÁSOK MELLÉKLET: Munkaközösségek tervei ZÁRADÉK munkarendje 2

3 Mottó: Sok kis ember sok kis helyen, miközben sok kis dolgot megtesz, megváltoztathatja a világ arcát. BEVEZETİ A 2010/2011-es nevelési év munkatervét az alábbi jogszabályok (törvények, rendeletek), dokumentumok figyelembe vételével készítettem el évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak módosítása 138/1992. (X.8) Kormányrendelet a KJT végrehajtásáról 11/1994. MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények mőködésérıl Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII.28) kormányrendelet 2/2005. (III.1) 04. rendelet A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló XXXI. törvény 2009/2010-es nevelési év értékelése (tagóvoda-vezetıi, intézményvezetıi beszámolók) A Munkatervet a tagóvodák munkaterv javaslatai alapján készítettem el. Elızetesen a tagóvodák vezetıivel egyeztettük azokat a programokat, belsı továbbképzéseket, nevelési értekezletek témáit, amelyeket a pedagógusok javasoltak. Célunk a szakmai és egyéb programok összeállításával az volt, hogy óvodáinkban a pedagógusok, az óvodai dolgozók fejlıdését elısegítsük, a nevelımunka minıségi színvonalát emeljük. Ebben a nevelési évben a legfontosabb feladatunk, hogy a nevelımunka a én jóváhagyott nevelési program szerint történjen. A Kertvárosi (székhely) Óvoda sikeresen pályázott a Comenius többoldalú iskolai együttmőködések EU. Projekten. A pályázat címe: Kézenfogva együtt környezetünk értékeinek védelmében, az inkluzív pedagógia tükrében. Az óvoda pedagógusainak a feladata, hogy a két éves projektben meghatározottakat végre hajtsa, nevelımunkájukban a környezetvédelem, a gyermekek környezettudatos nevelése prioritást élvezzen. A nevelıtestület tagjainak, az óvoda minden dolgozójának, megköszönve az elmúlt évben végzett munkáját, sikeres és eredményes munkát kívánok Végsı Pálné 3

4 1. ERİFORRÁS FEJLESZTÉS 1.1. Humán erıforrás fejlesztés 2010/2011-es nevelési évben személyi változás két óvodapedagógus táppénzes állománya miatt várható. A személyi változásra várhatóan októberében, illetve januárjában kerül sor. A gyermek létszám alakulása megfelelı. A 2010/2011-es nevelési év beíratási adatai azt támasztják alá, hogy összességében nem csökken a gyermeklétszám óvodáinkban. Ez elsısorban az óvodák jó szakmai hírnevének, a kihasználtság növelésére tett intézkedéseknek (marketing munka, honlap), valamint a 2,5 éves gyermekek óvodai felvételének tudható be. ÓVODAI ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG TEKINTETÉBEN Fı cél Mit szeretnénk elérni Sikerkritérium Határidı Felelıs Nevelımunka minıségi megtartása Belsı továbbképzés hatékonyságának növelése Új munkaközösség létrehozása EU pályázaton való részvétel Jó gyakorlatok megismerése Hospitálás A pedagógusok azonosulnak az intézményi célokkal A HNP szerint történik a nevelımunka Folyamatos 2010/2011-es nevelési év Óvodapedagógus Tagóvoda-vezetı Ösztönzı rendszer mőködtetése Vezetés és a pedagógusok napi kapcsolata Dicséret, buzdítás, önkontroll, kiállítások Teljesítményértékelés, önértékelı rendszer mőködtetése Innovatív, kreatív gondolkodás Új ismeretek elsajátítása Pályázatokon részvétel Folyamatos Tagóvoda-vezetı 4

5 Fı cél Mit szeretnénk elérni Sikerkritérium Határidı Felelıs Nevelıtestületen belüli megbeszélés Rendszer kialakítás Az intézmény hatékonyan mőködjön A feladatok egyenlı elosztása Az intézmény minden dolgozója tudja, hogy mi a feladata Folyamatos Tagóvoda-vezetı Közös programok szervezése Nyolc óvodával (Eu konferencia) Az alkalmazotti közösség aktívan vegyen részt az óvodai programokban A közös óvodai és intézményi célok érdekében végzett óvodapedagógusi munka Aktualitás jegyében Tagóvoda-vezetı Óvodapedagógusok Folyamatos önképzés (dajka, óvodapedagógus) továbbképzés lehetıségének biztosítása A pedagógusok a továbbképzéseken, tanfolyamokon, bemutatókon hallottakról számoljanak be A dajkák a tanult ismereteket alkalmazzák. Az új ismeretek épüljenek be a nevelımunkába Aktualitás jegyében Tagóvoda-vezetı 5

6 GYERMEKKÖZÖSSÉG TEKINTETÉBEN Fı cél Mit szeretnénk elérni Sikerkritérium Értékelés Felelıs A férıhelynek megfelelı gyermeklétszám biztosítása, külön figyelmet fordítva a HH és SNI gyermekek beóvodázására Megfelelı csoportlétszámok alakítása A gyermekek egyéni fejlesztése biztosított legyen Erısödik mind a nyolc intézményben az inkluzív befogadó pedagógusi attitőd A szülıi elégedettségi vizsgálatok pozitív eredményt mutatnak Folyamatos Tagóvoda-vezetı Óvodapedagógus 2,5 3 éves gyermekek nevelési feltételeinek biztosítása Helyes tervezı, szervezı munka a vegyes életszervezéső csoportokban Az egyéni gondozási igények mellett a játékosság érvényesítése Az óvodai csoportokban érvényesül a nyugodt családias légkör, a differenciált nevelımunka Folyamatos, az ellenırzési tervnek megfelelıen Óvodapedagógusok 6

7 Gyermeklétszám alakulása szeptember végi állapot szerint: sorsz. Óvodák neve Csoport szám Maximálisan felvehetı gyereklétszám havi állapot vidéki gyermekek száma SNI gyermekek H.H. gyermekek Anikó Utcai Tagóvoda Bimbó Utcai Tagóvoda Enyezd Utcai 1.sz. Tagóvoda Enyezd Utcai 2.sz. Tagóvoda Melinda Utcai Tagóvoda Németh László Utcai Tagóvoda Testvérvárosok Téri Tagóvoda H.H.H. gyermekek Összesen:

8 1.2. Tárgyi erıforrás fejlesztés Fı cél Mit szeretnénk elérni Sikerkritérium Határidı Felelıs Az intézmény biztonságos mőködtetése Esztétikus óvodai környezet kialakítása Fejlesztések: Képviselıi keret Költségvetés Pályázatok Alapítvány által tárgyi erıforrás fejlesztés Szülıi szponzori munka Külsı környezet Parkoló bıvítése Udvari játékeszközök felújítása, karbantartása Mozgásfejlesztı játékok beszerzése Udvari játékok javítása Hinta elé védıkorlát elkészítése Anikó Utcai Tagóvoda Az óvoda udvaraiban lévı világítás tartóoszlopainak festése Udvari Játékok bıvítése Bejárati ajtó cseréje Bimbó Utcai Tagóvoda Orgona utcai területen élı sövény ültetése Enyezd Utcai 1. sz. Tagóvoda Udvari játékok állagmegóvása Parkosítás folytatása Udvari bejárati ajtók cseréje Ablakok külsı mázolása Enyezd Utcai 2. sz. Tagóvoda Homokozó tetı Balesetveszély elkerülése A baleseti kockázatok megszüntetése Partneri igények kielégítése 2010/2011-es nevelési év Tagóvoda-vezetık Óvodapedagógusok 8

9 Fı cél Mit szeretnénk elérni Sikerkritérium Határidı Felelıs Melinda Utcai Tagóvoda Bejárati ajtó, valamint az udvarra nyíló csoportszoba ajtók és hátsó bejárati ajtók cseréje Németh László Utcai Tagóvoda Udvari játékok, padok mázolása Fák permetezése Virágültetés, parkosítás Medence javíttatása Udvari WC-k javítása Testvérvárosok Téri Tagóvoda Meglévı játékok rendszeres karbantartása Udvari játékok részleges festése Medence vízvezeték rendszerének felújítása Épület külsı karbantartása, festése Cserjék, fák lombkoronájának rendezése Belsı környezet Ajtók, ablakok mázolása Folyosó festése Sötétítı függönyök Redıny csoportszákra Csoportszobák székeinek festése Tornaterembe kisszékek vásárlása Tornaszınyegek vásárlása 9

10 Fı cél Mit szeretnénk elérni Sikerkritérium Határidı Felelıs Anikó Utcai Tagóvoda Három csoportszoba, mosdó festése Hosszú folyosón, mennyezet festése Bimbó Utcai Tagóvoda 4 óvodai csoportszoba parkettájának csiszolása, lakkozása Csoportszobák festése Ének zene szertárfejlesztés Enyezd Utcai 1.sz. Tagóvoda Étkezık, mosdók festése Tornaszoba festése Enyezd Utcai 2. sz. Tagóvoda Gumiszınyeg vásárlása a bejárathoz Folyosó lapozása Csoportszobák udvarra nyíló és az északi bejárati ajtó cseréje Nevelımunkát segítı eszközök Melinda Utcai Tagóvoda Fı bejárati folyosón a fal befedése Pillangó csoportban a mőanyagpadló cseréje Fonott bútorok beszerzése Felnıtt WC kagyló cseréje Németh László Utcai Tagóvoda Csaptelepek javítása Öltözıszekrények cseréje Festés (részleges) Testvérvárosok Téri Tagóvoda Nyílászárók javítása Mőanyagpadló cseréje 10

11 2. NEVELÉSI ÉV RENDJE 2.1. Óvodai szünetek Tervezett téli zárvatartás december ig, (5 nap) /fenntartó engedélyével/ A nevelési év szeptember 1-tıl augusztus 31.-ig tart, júniustól augusztus 31-ig nyári életrend szerint mőködnek az óvodák. Óvodák Kertvárosi Óvoda Anikó Tagóvoda Bimbó Tagóvoda Enyezd 1. számú Kék Enyezd 2. számú Barna Melinda Tagóvoda Németh László Tagóvoda Testvérvárosok tere június 27-tıl július 1-ig július 4-8-ig július ig július ig július ig augusztus 1-5-ig augusztus 8-12-ig augusztus ig A szülık a zárvatartás idıpontjáról február 15-ig tájékoztatást kapnak. A szülık igénye szerint bármelyik nyitva tartó óvodába vihetik gyermeküket. 11

12 2.2. Nevelés nélküli munkanapok és azok felhasználása: Idıpont Téma Feladat Hely Felelıs Érintettek köre 1. Szeptember 23. csütörtök Szakmai nap Konferencia (4 ország) Szakmai nyitó konferencia megszervezése, megtartása UNIV étterem Intézmény vezetı: Végsı Pálné Schmidt Éva Kántor Éva Nagyné Szabó Erika Kertvárosi Óvoda (Székhely) Alkalmazottak köre 2. November 19. péntek 26. péntek 3. Március 18. péntek 25. péntek Alkalmazotti értekezlet, két részletben Nevelıtestül eti értekezlet két részletben 1. Elıadás Esélyegyenlıség, egyéni bánásmód biztosítása az óvodában (Külsı elıadóval) 2. Elıadás A bábjáték szerepe a nevelımunkában Elıadó: Dékány Ágnes bábmővész Óvoda bölcsıde kapcsolata, befogadás. A család szerepe a mai társadalmi helyzetben Elıadó: Dr. Komlósi Ákos Kisgyermek Szoc.Int.Ig.Címzetes Fıiskolai Doc. Módszertani bölcsıde vezetıje Enyezd 2. TVT Németh L. Melinda Intézmény Vezetı: Végsı Pálné Laufer Marianna Weizer Józsefné Intézmény Vezetı: Végsı Pálné Tóka Erika Hegyi Miklósné Alkalmazottak köre Nevelıtestület 4. Május Tanulmányi kirándulások (Bikal) szervezés alatt Tagóvoda vezetık Alkalmazott i értekezlet Tagóvodánként Alkalmazottak köre 5. Június 03. péntek Évzáró értekezlet Nevelıtestületi értekezlet Éves nevelımunka értékelése, pedagógusok köszöntése UNIV étterem Intézményv. helyettes Nevelıtestület 12

13 2.3. Értekezletek Idıpont Téma Feladat Hely Felelıs Érintettek köre óra Anikó Utcai Tagóvoda óra Bimbó Utcai Tagóvoda Enyezd Utcai 1.sz. Tagóvoda óra Enyezd Utcai 2.sz. Tagóvoda óra Melinda Utcai Tagóvoda óra Németh László Utcai Tagóvoda óra Testvérvárosok Téri Tagóvoda óra Évnyitó alkalmazotti értekezlet Óvodánként a 2010/2011-es nevelési év feladatai Munkaterv elfogadása Minden óvoda Tagóvoda vezetık Alkalmazotti kör 13

14 Idıpont Téma Hely Felelıs Érintettek köre január Nevelımunka félévi értékelése Minden óvoda Tagóvoda-vezetık Nevelıtestület Kéthetente Havonta Megbízatás idıszakában Aktualitás jegyében Tagóvodánként változó Tagóvodánként változó Tagóvodánként Vezetıi értekezleten Tagóvoda-vezetıkkel aktuális témák megbeszélése Havi kulcsesemény terv Emlékeztetı Minıségi team megbeszélései Aktuális feladatok megbeszélése Tagóvoda-vezetık Weizer Józsefné minıségi team vezetıje Team tagok helyettes Kincstárnok helyettes Tagóvoda vezetık Esetenként kincstárnok, vagy helyettese, szakszervezeti bizalmi Közalkalmazott Tanács elnöke Minıségi kör tagja Gazdasági dolgozók 14

15 2.4. Ünnepek rendje, hagyományok (Tagóvoda vezetık minden ünnep megszervezéséért, lebonyolításáért felelısek) Célunk: A nevelımunka hatékonyságának növelése. Feladatunk: Ünnepek és hagyományok értékének megırzése, méltó ünneplésének megszervezése. Idıpont Ünnepek Felelısök Megvalósulás folyamata Érintettek köre Megjegyzés december december harmadik hete Mikulás Karácsony Csoportos óvónık Csoportos óvónık Szülık Közössége február Farsang Csoportos óvónık Közös élménynyújtás. Fenyıfaállítás, ajándékozás öröme. Ünnepi hangulat, közös élmény megteremtése Zene - tánc, tréfás játékok, farsangi hangulat. Alkalmazotti kör, gyermekek, szülık. Gyermekek, szülık, alkalmazotti közösség Gyermekek, alkalmazotti közösség, szülık. minden Tagóvodája Nyílt ünnepély délután, szülık részvételével,tvt Bimbó utcai Tagóvoda Enyezd u. 1. Tagóvoda Nyílt ünnepély délután, szülık részvételével, kiscsoportos óvodáknál délelıtt. TVT Anikó u. Tagóvoda, Németh László u. T.o. március Március 15. Csoportos óvónık április harmadiknegyedik hete Húsvét Csoportos óvónık Megemlékezés. Kokárda, zászlókészítés Koszorúzás. Közös élménynyújtás. Tojásfestés, locsolkodás, ajándék-készítés, hagyományok felelevenítése. Gyermekek, Alkalmazotti közösség. Gyermekek, Alkalmazotti közösség. Mind a nyolc óvodában. TVT.-ben ünnepi mősor sárga nagycsoport. minden Tagóvodája május elsı hete május 3-4. hete június elsı hete Anyák napja, Évzáró, ballagás Csoportos óvónık Ajándékkészítés, Édesanyák köszöntése. Az év során tanultak bemutatása, iskolába menık búcsúztatása. Gyermekek, Alkalmazotti közösség, szülık. minden Tagóvodája 15

16 Óvodai hagyományok Idıpont Téma Felelıs Érintettek köre Megvalósulás folyamata Hely Szeptember Október ig Október 04. Kézenfogva együtt EU. Konferencia megnyitó 25 éves jubileuma az Óvodának Állatok világnapja Végsı Pálné Schmidt Éva Gál-Kovácsné Kántor Éva Németh László Utcai Tagóvoda vezetıje, alkalmazotti kör Lasányiné L. Piroska Valdné Kremzner Anikó November 11. Márton nap Tagóvodavezetık November November utolsó hete Munka délelıtt, délután. Karácsonyváró Csoportos óvónık Tagóvoda-vezetı Óvodai dolgozók Románia, Ausztria, Szlovákia, Magyarország (székhely Óvoda) Alkalmazotti közösség Gyermekek, szülık, óvónık, dajkák. gyerekek, alkalmazotti közösség Szülık, alkalmazotti közösség. Szülık, gyermekek, érdeklıdök. Rendezvény, program Pályázatban foglaltak szerint Ünnepi hét A szőkebb és tágabb környezetünkben élı állatok megismerése, melyek boldogabbá, gazdagabbá teszik mindennapjainkat. Márton napi hagyományok, lámpás felvonulás Karácsonyra ajándékkészítés a gyermekeknek. Készülıdés a karácsonyi vásárra. A dolgozók, szülık által készített karácsonyi ajándékok árusítása. EKF, UNIV Étterem Németh László Utcai Tagóvoda TVT Óvoda TVT Óvoda, Melinda, Enyezd 2. Enyezd 2. Kertvárosi óvoda, Melinda, TVT. óvoda Németh L. Enyezd 2. 16

17 Idıpont Téma Felelıs Érintettek köre Megvalósulás folyamata Hely December 13. Luca nap Csoportos óvónık December 2.hete December Karácsonyi hangverseny Karácsonyi ünneplés Bercsényiné Lantos Györgyi Tagóvoda vezetık Február március Szülık bálja Tagóvoda vezetık Március 22. Április 19. Április eleje Április Víz világnapja Zöldág járás Sportnap Játszóház, nyílthét szervezése az óvodai beíratás elıtt és ideje alatt. Tagóvoda vezetık Dr.Zinhoberné Kecskés Zsuzsanna Weizer Józsené, Tagóvodánként egy óvodapedagógus. Csoportos óvónık Gyermekek, óvónık, dajkák. Gyermekek, Alkalmazotti közösség Alkalmazotti közösség Szülık, az óvoda dolgozói, meghívott vendégek Gyermekek, óvónık, dajkák. Gyermekek, óvónık, dajkák. 8 tagóvoda, 8 csapat, szülık, dolgozók Szülık, gyerekek, alkalmazotti közösség Hagyományápolás Enyezd 2. Ünnepi mősor Enyezd 2. Dolgozók karácsonyi ünnepélye. Alapítványi bevétel növelése. Sokoldalú tapasztalat szerzés. Természet szeretetére nevelés Sportrendezvény versenyjátékkal. Közös mozgással, élményszerzéssel. Érdeklıdı, leendı szülık betekintést nyernek az óvodai életbe, ill. gyermekeik bekapcsolódhatnak az óvodai tevékenységekbe, ismerkednek óvodánkkal. minden Tagóvodája Anikó, Enyezd 2. Németh L. TVT TVT, Enyezd 2. Enyezd 2. Árpádfejedelem vagy Anikó úti Iskola Csoportszobák, aula, udvar 17

18 Idıpont Téma Felelıs Érintettek köre Megvalósulás folyamata Hely április Május Május 20. Május végén Föld világnapja Madarak és fák napja Kihívás napja Gyermeknap Gyermekek hete Óvodapedagógusok Gyermekek, szülık, dolgozók Gyırfi Miklósné Óvodapedagógusok Csomor Erika Dinnyési Zoltánné csoportos óvónık Május Majális Hegyi Miklósné Gyermekek, szülık, dolgozók Gyermekek, szülık, dolgozók gyermekek, szülık, dolgozók gyermekek, szülık, dolgozók Élményszerően és céltudatosa a föld értékeinek megismertetése játékos formában. Erdei élményszerő séták, kirándulások szervezése. Gyakorlati tapasztalatszerzés. Fa felhaszn., madarak élettere. Változatos mozgásos játékok szervezése egész nap folyamán. Közös kirándulások, óvodai programok, Enyezd 2. Óvoda tagóvoda arculatának megfelelıen TVT Óvoda Melinda, Enyezd 2. TVT Óvoda kirándulások, séták helyszíne. TVT Óvoda csoportszobák, aula, udvar Óvodánként változó Melinda u. óvoda A Kertvárosi Székhely Óvoda a Comenius Projekten belül a projekt munkatervében foglaltaknak megfelelı programok szervezésével segíti elı a környezettudatos magatartás kialakítását (jeles napok, környezetvédelmi világnap, pedagógiai módszerek átadása a partnerországoknak). 18

19 3. TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 3.1. Belsı továbbképzés Munkaközösségek (Munkaközösségek terveit az 1. sz. melléklet tartalmazza) Vizuális munkaközösség Célja Feladat Munkaközösség vezetı Vizuális szemléletformálás, kreativitás elısegítése, sablonos megoldások mellızése. Az új technikák gyermekcsoportban való alkalmazása. Márkusné Csík Angéla Óvodapedagógus (Enyezd 1.) Báb munkaközösség Célja Feladat Munkaközösség vezetı A bábjáték sokrétő alkalmazása a játéktevékenységben, és egyéb nevelési területeken, a gyermeki személyiség fejlesztése érdekében A résztvevı óvodapedagógusok közös munkába való bevonása. A báb rendszeres alkalmazására ösztönzés. Fábián Tiborné Óvodapedagógus (Németh L.) Gyermekvédelmi munkaközösség Célja Feladat Munkaközösség vezetı A gyermekvédelmi megbízottak és az óvodapedagógusok munkájának további segítése. Tapasztalatok átadása, információáramlás. Érdekeink közös képviselete, javaslataink továbbítása. Óvodáinkban a gyermekvédelmi munka egységesítése, hatékonyságának további növelése. Szorosabb együttmőködés a segítı intézményekkel, betekintés, közvetlen tapasztalatszerzés munkájukról. Bárdosné Zsigó Klára Óvodapedagógus (Melinda) 19

20 Dajkák továbbképzése Téma Elıadó Helyszín, idıpont 1. Esélyegyenlıség, egyéni bánásmód biztosítása az óvodában 2. A bábjáték szerepe a nevelımunkában 1. Külsı elıadó közremőködésével (szervezése folyamatban) 2. Dékány Ágnes - bábmővész Alkalmazotti értekezlet, két részletben: TVT. Enyezd 2. November 19. November 26. Szerepváltás a dajka munkájában Musits Anna Tagóvoda vezetı Anikó Utcai Tagóvoda Január 19. Január Óvodák bemutatkozása. Gyakorlati bemutató. Játék, egyéni fejlesztés, esélyegyenlıség biztosítása iskola-elıkészítés. /Enyezd Utcai 2. számú Tagóvoda Kretz Jánosné november hónapban Kompetencia alapú komplex képességfejlesztés. /Anikó Utcai Tagóvoda Szőcs Éva március hónapban/ Játékvezetés, komplex ismeretnyújtás, - A föld világnapja (Környezetvédelem) /Testvérvárosok Téri Tagóvoda Valdné Kremzner Anikó április hónapban/ 20

21 3.2. Külsı továbbképzések Munka- Továbbképzés Távollét Távollét Helyettesítés Ssz. Név kör megnevezése ideje kezdete vége rendje Enyezd Utcai 2. sz. Tagóvoda Esküdtné Fejlesztıpedagógus 1. Horváth Hajnalka óvodapedagógus szakirányú továbbképzés szakvizsga Krecz Jánosné Melinda Utcai Tagóvoda 2. Máthé Réka óvodapedagógus Fejlesztıpedagógus szakvizsga Hegyi szakirányú továbbképzés Miklósné 3. TÁMOP pályázat keretében szervezett továbbképzés Elsısorban azok az óvodapedagógusok vesznek részt, akiknek a 120 órát teljesíteni kell. 21

22 4. PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HATÉKONYSÁGA, NEVELÉSI ÉV KIEMELT MINİSÉG CÉLJAI ÉS SIKERKRITÉRIUMAI Az elızı év értékelésébıl adódó feladatok Egyes óvodáinkban az integrált neveléssel kapcsolatos ismeretek bıvítése Mérési értékelési rendszer tudatos végzése 5 éves korú gyermekeknél Információs rendszer hatékonyabb mőködtetése Intézmények programjainak összehangolása, idıegyeztetés Klíma vizsgálat elvégzése Cél A munkaközösségek szerepének erısítése. A báb gyermekekre való hatása, szerepe a gyermeki személyiség fejlesztésben, vizuális szemlélet formálás. Sikerkritérium A munkaközösségi foglalkozások szakmai segítséget nyújtanak az óvodapedagógusoknak. Környezeti nevelés a környezetvédelem fontosságának kiemelése. Comenius többoldalú iskolai együttmőködések projektje beépül a nevelési folyamatba. Kialakul a gyermekekben a környezettudatos magatartás. A sajátos nevelési igényő, valamint a HH gyermekek a többi gyermekekkel együtt történı neveléséhez, fejlesztéséhez szükséges folyamatos segítségnyújtás biztosítása. Biztosítsuk a gyermekek számára a helyben történı szakszolgálati ellátás feltételeit. Az óvodapedagógusok empátia hiányának, toleranciájuk fejlesztése Az esélyegyenlıségi pályázatban (TÁMOP ) foglaltak teljesítése. Az SNI gyermekek fejlıdésük során önmaguk optimumára jutnak el. Erısödik az inkluzív intézménnyé való átalakulás szemlélete. Esélyegyenlıség biztosítása. A szülıi elégedettségvizsgálat pozitív eredményt mutat. A folyamatok rendszerszintő mőködtetése a Minıségirányítási Team tagjainak irányításával. A folyamatok lépései az eljárásrendnek megfelelıen valósulnak meg és nyomon követhetık az intézményi dokumentációkban. 22

23 Cél A két és féléves gyermekek egyéni gondozási igényeinek kielégítése. A differenciált nevelımunka feltételeinek biztosítása vegyes életszervezéső csoportokban (kis-közép-nagy) Sikerkritérium Érvényesül a nyugodt családias légkör. A nagycsoportos gyermekek iskolára való felkészítése megvalósul, az iskolába lépés zökkenımentes. Kevesebb gyermek marad vissza az óvodában szeptember 1-én elfogadott és jóváhagyott nevelési program szerint történjen a nevelımunka. A pedagógusok tanügyi dokumentáció gyakorlati munkája tükrözi a HNP-ban meghatározottakat. A szülık és az óvoda kapcsolatának erısítése. A gyermekek fejlıdésérıl folyamatos információ áramlás, szülıi igények kielégítése. Olyan óvodai szolgáltatások szervezése, amely a tehetséges gyermekek fejlıdését biztosítja, és lehetıségük van az SNI, HHH gyermekeknek is ezeken a szolgáltatásokon részt venni. A szülık elégedettek az óvoda munkájával. Esélyegyenlıség biztosítása az óvodai szolgáltatások szervezésénél. Az óvodáinkban a jó gyakorlatok megismerése. Hospitálási lehetıség az Anikó úti és a Kertvárosi (székhely) óvodákban. 23

24 5. AZ INTÉZMÉNYBEN DOLGOZÓK MUNKÁJÁNAK ELLENİRZÉSE, MÉRÉSI ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE Az ellenırzés tartalma Munkaidı nyilvántartás Házirendben, SZMSZ-ben foglaltak következetes betartása Sikerkritérium Jogszabályoknak megfelelı munkaidıkeret kialakítása Házirendben, SZMSZ-ben foglaltak érvényesítése, jogszerő mőködtetése Ellenırzést végzı személy helyettes, tagóvoda vezetık helyettes, tagóvoda vezetık Gyakoriság MŐKÖDTETÉS Kötelezı órán túl egy egy óra óvodában tartózkodás: kedd szerda Folyamatos Ellenırzés, mérés formája Pedagógus teljesítmény nyilvántartólap Megfigyelés Értékelés módja Kéthavi értékelés Évente önértékelés Érintettek köre Óvodapedagógusok Alkalmazotti közösség Tanügyi dokumentációs rendszer szakszerő, naprakész vezetése Nincs határidı elmaradás. Kialakul a következetes pedagógiai munka Minıségi szakmai vezetı Tagóvoda vezetık Gyógypedagógus Tagóvoda vezetık Óvodapedagógus ok október negyedévente, félévente, (tagóvodánként változó) március október December 15. /szakértıi bizottság/ Január 15. /Nevelési T./ - Március / óvodai szakvélemények/» Felvételi mulasztási napló» Óvodai csoportnapló, egyéni fejlesztési tervek»szakértıi vélemények» Statisztika» Óvodába felvett gyerekek nyilvántartása» Tanköteles gyermekek iskolai beíratása Dokumentum ellenırzés Szakértıi v. Nevelési T. iskolaérettségi vizsgálatok, óvodai szakvélemények Jegyzıkönyv jelentés Jogszabályi elıírások figyelembevételével. Óvodapedagógusok Gyermek Szülı Szakszolgálatok 24

25 Az ellenırzés tartalma Gyermekvédelmi feladatok végrehajtása Ügyrendi, ügyviteli, munkáltatási, gazdálkodási feladatok Baleset- és tőzvédelmi elıírások betartása Sikerkritérium Esélyegyenlıség, integráció megvalósulása évi XXXI. törvény. Hatékonyan érvényesül a prevenció. Nincs határidı elmaradás. Pontos és szakszerő munkavégzés A szabályzatban foglaltak érvényesülése. intézkedési terv végrehajtása. Balesetmentes nevelési év. Ellenırzést végzı személy Minıségi szakmai vezetı Tagóvoda vezetık helyettes Tőz- és balesetvédelmi felelısök. munkavédelmi szakember. helyettes Tagóvoda vezetık Gyakoriság MŐKÖDTETÉS Évente három alkalommal Alkalomszerően Nevelési év kezdetén és folyamatosan Ellenırzés, mérés formája Jellemzések leadása október 15. Nevelési Tanácsadó Írásos feljegyzés Munkavédelmi napló, jegyzıkönyv, kockázatértékelés. Jegyzıkönyv, Csoportnapló Értékelés módja Idıszakos ellenırzés FEUVE szabályzatban foglaltak szerint Munka- és tőzvédelmi írásos szabályzat, feljegyzés Balesetvédelmi Szabályok a gyermekek részére (csoportszoba, öltözı, mosdó, udvar stb.) Séták kirándulások alkalmával Érintettek köre Gyermek- és ifjúságvédelmi felelısök Óvodapedagógusok Kincstárnok, gazdasági dolgozók Alkalmazotti közösség Gyermekek Óvodapedagógusok Dajkák 25

26 Az ellenırzés tartalma Sikerkritérium Ellenırzést végzı személy Gyakoriság Ellenırzés, mérés formája Értékelés módja Érintettek köre PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK Tervezési tartalmak HNP-nek megfelelıen A gyermekek neveltségi szintjének ellenırzése. Speciális szükségletek kielégítése. Esélyegyenlıség biztosítása (hátránykompenzálás, sajátos neveléső gyermekek integrált nevelése, tehetséggondozás, logopédiai fejlesztés) HNP-ben, munkatervben kitőzött feladatok megvalósítása Comenius Többoldalú iskolai együttmőködés projekt Pedagógiai folyamatban érvényesül. Mérési értékelési rendszer hatékony. Esélyegyenlıség megvalósul. Minıségi szakmai vezetı Tagóvoda vezetık Mind a nyolc óvodában, félévente a MIPben foglaltaknak megfelelıen. TÁMOP projektbe foglaltaknak megfelelıen Félévente A szülı kérésére a 11/1994. MKM rendelet 20. iskolába lépés elıtt 3, iskolába lépés után hat hónapon belül. Csoportnaplók Projekt napló Egyéni fejlesztési napló Egyéni fejlesztési tervek Tematikus ellenırzések HNP-ben foglaltak szerint Folyamat közbeni ellenırzés, dokumentum elemzés megbeszélés Csoportlátogatás, dokumentum elemzés írásos feljegyzés, feladatlapok, teljesítményértékelés. Óvodapedagógusok Óvodapedagógusok, gyerekek Teljeskörő teljesítményértékelés Egyéni és a szervezet céljainak összehangolása Tagóvoda - vezetık három évente (április május) Kérdıív, önértékelı lap MIP-ben meghatározottak szerint Pedagógusok, alkalmazotti kör 26

27 Az ellenırzés tartalma Sikerkritérium Ellenırzést végzı személy Gyakoriság Ellenırzés, mérés formája Értékelés módja Érintettek köre PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK Klíma vizsgálat elvégzése Jó intézményi légkör január - február Kérdıív, önértékelés ÖMIP-ben foglaltakkal összhangban Pedagógusok, alkalmazotti kör MIP végrehajtásának értékelése Az intézmény minıségfejlesztési rendszer magas szintő mővelése MIP team tagjai július 15. Szülıi kérdıív, elégedettségi vizsgálat MIP-ben meghatározottak szerint Pedagógusok, alkalmazotti kör Szülık A MIP végrehajtásának értékelése során a tervezett intézkedések megvalósítása az eredményességet mérı indikátorok figyelembe vételével. 27

28 Az intézmény 39 csoportjában kiterjedı ellenırzések, amelyek idıszakosak, illetve egész nevelési évben folyamatosan történnek és a tagóvodák minden dolgozóját, érintik. Érintettek köre Ellenırzés tárgya Ellenırzés ideje Kincstárnok Gazdasági dolgozók Dajkák Óvodapedagógusok Óvodapedagógusok dajkák Pedagógiai munkára való felkészülés, önképzés. Továbbképzésekben, munkaközösségeken való részvétel (tapasztalatok átadása, alkalmazása, pl. számítógépes ismeretek. A HNP és a MIP feladatainak tudatos megvalósítása, minıségi munkára való törekvés. Minıségi kör munkájának segítése A munkatervben rögzítettek betartása, végrehajtása. Külön feladatok elvégzése. Családlátogatások megvalósítása, gyermekvédelmi feladatok ellátása Színvonalas szülıi értekezletek vezetése, Fogadóórák, Szülıi Klub szervezése /SNI/. Írásbeli dokumentációk szakszerő, pontos vezetése: csoportnapló, fejlesztési napló, felvételi és mulasztási napló, étkezık nyilvántartása, óvodai szakvélemények elkészítése. Határidık betartása! Munkaidı nyilvántartás vezetése Ünnepek elıkészítése, megvalósítása. Csoportszoba, öltözı, folyosó, aula dekorálásában való részvétel. (Aktualitás) Kiírások, írásbeli munkák, analitikák, jelentések szakszerő, pontos elvégzése. Határidık betartása. Gazdálkodás hatékonysága. Étkezéssel kapcsolatos teendık az elıírásoknak megfelelı végrehajtása. Csoportok, öltözök, mosdók, egyéb helységek tisztasága, esztétikája. A gyakorlati munka megvalósulása, folyamata, gondozási teendık ellátása. Csoporton belüli viszony, arányos terhelés. Beszoktatás megvalósulása (óvodakezdésnél) Udvari játék irányítása. folyamatosan kijelölt idıszakban folyamatosan meghat. idıpontban folyamatosan meghatározott idıpontban folyamatosan, meghatározott idıpontban két havonta meghat. idıpont folyamatosan havonta folyamatosan alkalomszerő visszatérı folyamatosan két hét folyamatosan 28

29 Érintettek köre Ellenırzés tárgya Ellenırzés ideje Udvaros Alkalmazotti kör Az udvar tisztasága, rendezettsége kisebb szerelési, javítási munkák elvégzése. Az udvari játékok állapotának figyelemmel kísérése. (Írásbeli rögzítése). Jelenléti ívek, távozási napló vezetése, munkafegyelem. Munkaidı betartása, megfelelı megjelenés. Érvényes alkalmassági vizsgálatok Balesetvédelem, észlelt balesetveszély azonnali jelzése, takarékosság (víz, villany stb ) Szülıkkel, gyermekekkel, vezetıkkel való kapcsolattartás minısége, hatékonysága. Munkatársi kapcsolatok óvodán belıl, egymás segítése, közös munkában való részvétel. Külön programokon való részvétel, az óvoda jó hírének fenntartására törekvés. folyamatosan hetente alkalomszerően folyamatosan 29

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja Jelen szabályzat a Kunszállási KIKI Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 23. számú mellékletét képezi. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Budapest, 2011. július 4. Készítette: Horváth Gabriella Tartalomjegyzék Felhasznál irodalom Törvényi háttér Az óvoda adatai Helyzetkép Gyermekkép Óvodakép Személyi

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145.

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. Intézmény OM- azonosítója: 032978 Nevelőtestület nevében: aláírás Érvényessége. 2009. 09.01. 2010. 08. 31. Legitimációs

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év - - 1 Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail:

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

Budapest, 2014. szeptember 01.

Budapest, 2014. szeptember 01. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ikt: 65-1042-2014 Vackor Óvoda 1036. Budapest, Árpád fejedelem útja 60. Mókus tagóvoda 1033 Budapest, Mókus u.1. Budapest, 2014. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. A Vackor

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző Előterjesztés 5. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10.

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE OM azonosító: 035646 Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. 1 Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 3 2. Dolgozói

Részletesebben

HÍVOGAT AZ ÓVODA. Tájékoztató Székesfehérvár Óvodáiról

HÍVOGAT AZ ÓVODA. Tájékoztató Székesfehérvár Óvodáiról HÍVOGAT AZ ÓVODA Tájékoztató Óvodáiról Tartalomjegyzék: I. Bevezetı II. Megyei Jogú Város által fenntartott óvodák Árpád Úti Óvoda Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Felsıvárosi Óvoda Gyöngyvirág Óvoda Hosszúsétatéri

Részletesebben

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja Készítette: Korláth Csabáné, óvodavezetı 2009. Lehel utcai Óvoda OM azonosító: 030886 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Tel/Fax: 06-52-414-422 e-mail: lehel.ovi@gmail.com,

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje. 2013/2014. nevelési év értékelése

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje. 2013/2014. nevelési év értékelése Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2013/2014. nevelési év értékelése OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. június 20. Iktatószám:358/O/2014. 1. Az óvodai nevelési év rendje. 2013/2014

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT

DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT A DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MEGHIRDETETT BARTÓK-BABITS UTCAI ÓVODA ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA 2013-2018. Készítette: Illés Jánosné

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu OM azonosító: 032889 Új OM azonosító: 202822 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde Pedagógiai Programja Készítette: Szalontai Katalin

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA : 278-21 26 OM azonosító:034751. Tátika Napsugár Óvoda. 2014-2015.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA : 278-21 26 OM azonosító:034751. Tátika Napsugár Óvoda. 2014-2015. Tátika Napsugár Óvoda 2014-2015. nevelési év MUNKATERVE Készítette: Kakuszi Imréné 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Működési terv... 3. oldal Nevelési év rendje... 3. oldal Fogadó órák rendje... 4. oldal Nyílt napok...

Részletesebben

A. Személyi feltételek

A. Személyi feltételek 1 A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája OM: 036132 A 2011-2012. nevelési év értékelése 2011-2012. Készítette: Simon Attiláné 2 I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELTÉTELEI A. Személyi feltételek 1.

Részletesebben

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve A nevelési év rendje: Első nap: 2012. szeptember 03. hétfő Utolsó nap: 2013. augusztus 31. Az óvoda zárva tartásának tervezett időpontja: 2013. június 28. Nyitás: 2013. július 29. A Munkaterv jogszabályi

Részletesebben

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM 4 1. Helyzetelemzés 5 1.1.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONT Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2014-2015 PÉCS Késmárki Tiborné TARTALOM ig. I. Intézményi adatok

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Elıterjesztés 4. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola és Kollégium beszámolója a 2010/2011-es tanévrıl Az elıterjesztést

Részletesebben

Csicsergő Óvoda éves munkaterve

Csicsergő Óvoda éves munkaterve Csicsergő Óvoda éves munkaterve 2011/12 Készítette: Zsírosné Őszi Katalin 1 Működési terv Nevelési év rendje A nevelési év 2011. szeptember 1-én kezdődik és 2012. augusztus 31-ig tart. Az üzemelés szünetel:

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája. 2014-2015. nevelési év. Munkaterve

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája. 2014-2015. nevelési év. Munkaterve Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 2014-2015. nevelési év Munkaterve Készítette: Sárik Jánosné óvodavezető 1 A jó munkaterv néhány ismérve: - Tartalmazza a törvényi elvárás szerinti elemeket - Az elmúlt

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett:

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Jegyzője részére 1184. Budapest, Üllői út 400. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában

Részletesebben

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Munkaterv

Részletesebben