E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének"

Átírás

1 E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 7-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ, Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. Bereczkiné Papp Krisztina ZKÖH igazgatási osztályvezető Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Emberi Kapcsolatok Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 96. (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat és a megyei fenntartó a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően meg kell küldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya (továbbiakban: gyámhatóság) részére. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat felé. Az önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. A hivatkozott külön jogszabályban meghatározott tartalom a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete, amely az átfogó értékelés szempontrendszerét az alábbiak szerint határozza meg: 10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Tartalmi követelmények a települési önkormányzat és a megyei kirendeltség számára, a Gyvt ának (6) bekezdésében előírt átfogó értékelés elkészítéséhez I. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei: 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok, - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai), - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). II. A megyei kirendeltség által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei 1. A megyei kirendeltség által fenntartott, szakellátást (esetleg alapellátást) nyújtó intézményhálózat bemutatása, különös tekintettel a Gyvt.-ben előírtak teljesítésére. 2. Ellátásban részesülők száma, korcsoportok szerinti megoszlása, tendenciák. 3. Változások az ellátás feltételeiben (személyi, tárgyi, elhelyezési feltételek). 4. A felügyeleti szervek által végzett gyermekvédelmi szakmai ellenőrzések tapasztalatainak bemutatása. 5. Jövőre vonatkozó célok, javaslatok, elképzelések (milyen típusú intézmények kialakítására, átalakítására, fejlesztésére lenne szükség a gyermekek szükségletei alapján, milyen területeken tervezik bevonni a civil szervezeteket a szakellátás feladatainak ellátásába).

3 A fenti jogszabályhelyben előírt feltételrendszer a Zirci Járás Önkormányzati Társulása által fenntartott Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata (2. melléklet) és az önkormányzat, valamint a jegyző egyes feladat- és hatásköreiből (1. melléklet) tevődött össze, melyek beszámolói az előterjesztés mellékeltét képezik. Az előterjesztés mellékletét képezi továbbá Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház (3. melléklet), valamint Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. (4. melléklet) évben gyermekeknek tartott foglalkozásait tartalmazó beszámoló. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Zirc, április 21. Sümegi Attila jegyző Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. /2015. (V.7.) határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc város évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztés mellékleteiben foglaltaknak megfelelően elfogadja. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a beszámolót küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának. Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Sümegi Attila jegyző Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 2./ pont esetében: május 12.

4 BESZÁMOLÓ 1. melléklet I. Zirc város demográfiai mutatói: Állandó lakosságszám éves éves éves összesen 0-18 évesek aránya %-ban ,9 17,01 16,37 16,22 16,29 A gyermek- és fiatalkorúak a város lakosságszámához képest időszak alatt folyamatosan csökkenő tendenciát, évi arány a évhez viszonyítva stagnálást mutat. A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Általános Iskolában december 31. napján 655 gyermek tanult nappali tagozaton a tagintézményekkel együtt, ebből a Zirci bázisintézményben 560 gyermek rendelkezik nappali tanulói jogviszonnyal. Az iskolában az december 31. napjáig 1 fő félállású pedagógus látta el a gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos teendőket, ez a státusz az oktatási intézmények átalakulása után január 1. napjától megszűnt évben az Általános Iskolában az osztályfőnökök munkakörébe került és az iskola igazgatója fogja össze ezen feladatokat, amiben a volt ifjúságvédelmi felelős a teljes óraszámú tanítás mellett, adható kedvezmény és juttatás nélkül segíti. A változás rendkívül kedvezőtlen a gyermekvédelmi feladatok ellátásában. Az iskola és a járás többi intézménye is több fórumon jelezte, hogy a változtatás a feladatellátás szempontjából visszalépést jelent, különösen akkor, ha ezt a feladatot - mint ahogyan a zirci iskolában is - erre a területre szóló diplomával rendelkező szakember látta el őszétől, annyi előrelépés történt, hogy az iskola számára rendelkezésre álló órakeret terhére a kolléganő heti hat órában tanórán kívüli foglalkozás keretében egyénileg és kis csoportban foglalkozik a rászoruló gyerekekkel. Ez még messze nem az ideális feladatellátás egy ekkora intézményben, de mindenképpen előrelépést jelent. Zirc Városi Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátására augusztus 18. napjától a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde keretei között bölcsődét működtet. Az intézményben évben 3 bölcsődei csoport működött (működik jelenleg is), ahol összesen 62 gyermeket gondoztak (nem egyidőben). Az engedélyezett bölcsődei férőhelyek száma: 40 ( ) fő. Az intézményben (mely július 1. napjától a Zirc és Lókút Óvodatársulás fenntartásában működik) 11 óvodai csoport (10 csoport a zirci bázisintézményben, 1 csoport a lókúti tagintézményben) is működik, melyben összesen 246 gyermeket (233 gyermeket a zirci bázisintézményben és 13 gyermeket a lókúti tagintézményben) gondoznak. Az engedélyezett maximális gyermeklétszám: 250 fő a zirci bázisintézményben, és 20 fő a lókúti tagintézményben. Óvodáztatási köre kiterjed: Zirc város és Lókút község közigazgatási területére, valamint a Zirc és Lókút Óvodatársulással köznevelési szerződést kötő település közigazgatási területére (jelenleg Pénzesgyőr községre).

5 II évben az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása, hatósági intézkedések: 1./ A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezéseinek megfelelően - a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a központi költségvetés biztosítja. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a jegyző 54 családban 116 gyermek részére állapított meg. Számukra a jogszabályi rendelkezések alapján 1230 e Ft került kifizetésre, ez novemberétől Erzsébet-utalvány formájában történik. Az év során a jövedelmi helyzet (egy főre jutó havi jövedelem összege meghaladta a jogszabályban előírtakat) miatt 7 alkalommal történt elutasítás. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alakulása: Támogatott családok száma Gyermekek száma Kifizetett összeg (e Ft-ban) / Óvodáztatási támogatást állapít meg a települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll. A támogatás természetben is nyújtható. A tavalyi évben óvodáztatási támogatás iránti kérelmet nem nyújtottak be. 3./ A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője átruházott hatáskörben Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 28/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete alapján önkormányzati segélyben részesíthette február 28. napjáig - azokat a gyermeket nevelő, vagy gyermekkel rendelkező személyeket, akik a időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdenek. Ezen segély egyszeri összege gyermekenként legalább forint. Önkormányzati segély február 28. napjáig - nyújtható volt az alábbiakhoz: a) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, b) gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadáshoz, c) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, d) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadáshoz, e) tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekhez ellátásához kapcsolódó jelentős alkalmi többletkiadáshoz, f) iskoláztatáshoz és g) a gyermek hátrányos helyzetéhez kapcsolódóan felmerülő többlet kiadáshoz.

6 A hatáskör jogosultjának döntése alapján a támogatás természetben is nyújtható (Erzsébetutalvány, élelmiszer, tankönyv és tanszer, továbbá közüzemi díj, intézményi és gyermekintézményi térítési díj intézmény számlájára történő közvetlen utalása, napi egy alkalommal a segélyezettnek becsomagolva eljuttatott ebéd, meleg étel formájában, a Családsegítő Szolgálat családgondozóin keresztül, a családgondozónak történő pénzbeli ellátás kifizetése útján és a segély céljának megjelölésével, a felhasználás számlával történő igazolásával). Az elmúlt év során a fentieknek megfelelő önkormányzati segélyben a összesen 289 esetben 69 család 131 gyermeke részére folyósított eft összegben. A támogatás megállapítását iskoláztatáshoz (ruházat, tanszer) kérték. Az év során a jövedelmi helyzet (meghaladta a helyi rendeletben meghatározott egy főre jutó havi jövedelmet) miatt 3 alkalommal történt elutasítás. A támogatás megállapítását legtöbbször iskoláztatáshoz (ruházat, tanszer). A rendkívüli gyermekvédelmi támogatások (2014. január 1.-je előtt) és a gyermekekre vonatkozóan megállapított önkormányzati segély (2014. január 1.-jétől) alakulása az alábbi tendenciát mutatja: Esetek száma Támogatott családok száma Gyermekek száma Kifizetett összeg (e Ft-ban) / Gyermekétkeztetés: A Gyvt. rendelkezésének megfelelően a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek részére, a három vagy többgyermekes családoknál gyermekenként, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után az intézményi térítési díj 50 %-át kedvezményként kell biztosítani. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben is részesülő óvodás, valamint bölcsődei ellátásban részesülő, valamint az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek után az intézményi térítési díj további 50 %-át kedvezményként kell biztosítani évben 50 %-os kedvezményben 141 gyermek, 100 %-os kedvezményben pedig 83 gyermek részesült összesen. A gyermekétkeztetést igénybevevők alakulása: Kedvezmény Kedvezményben részesülő gyermekek száma mértéke %-os %-os A gyermekétkeztetésben részesülők száma évig folyamatos növekedést mutatott, ennek

7 okaként tudható be, hogy több gyermek étkezett az oktatási intézményekben ezen a kedvezményes lehetőséget igénybe véve. A évi csökkenés oka valószínűleg annak tudható be, hogy csökkent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma. Jegyzői hatáskörben tett gyermekvédelmi intézkedések: Az elmúlt év során a jegyzői hatáskörben végzett gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység során 235 határozat keletkezett. Egyéb gyámhatósági intézkedések: Leltározások, környezettanulmányok száma: 11 alkalommal történt. III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 1./ Gyermekjóléti szolgáltatás Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás helyi feladatait - a Zirci Járás Önkormányzati Társulás által fenntartott - Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosítja. A tapasztalataikat külön beszámoló tartalmazza. 2./ Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsőde A bölcsőde gyermekjóléti intézményként biztosítja a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését. Azonban ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. Az Önkormányzat a bölcsődei ellátást a Zirc és Lókút Óvodatársulás által fenntartott Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde útján biztosítja Bölcsőde engedélyezett férőhelye Lehetséges gondozási napok (nyitvatartási napok x férőhely) száma Teljesített gondozási napok száma Beiratott gyermekek napi száma (halmozott szám) Bölcsődét igénybe vevő gyermekek száma Nyitvatartási napok száma Engedélyezett álláshelyek száma (6 gondozónő, 3 dajka) 9 9 Betöltött álláshelyek száma 9 9 Szakképzettség: csak szakképzett gondozónő dolgozik az intézményben

8 Étkezési kedvezmény: 100 %-ban 2 fő (ingyenes 396 adagszám), 50 %-ban 4 fő (3 gyerekes 443 adagszám), valamint 50 %-os 0 fő (egészségügyi adagszám: 0 adag) jogosult részesült kedvezményben. Minden gyámügyi, orvosi, védőnői javaslattal rendelkező felvételre került. Munkahellyel rendelkező szülők beíratott gyermekeinek mindig biztosítjuk az intézményi ellátást. A szülői vélemények pozitívak, a bölcsőde-óvoda közti átmenet problémamentesnek mondható, hiszen nincs teljesen új környezet, felnőtt. 3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzati Nyári Napközis Tábor -t (a továbbiakban: Tábor) szervezett az Általános Iskola F épületében, június 16. napjától augusztus 31. napjáig. A Tábor 15 fő gyermek részvételével zajlott, a szülői igényeknek megfelelően. A Tábor hétfőtől péntekig, reggel 7.00 órától óráig biztosította a gyermekek napközbeni felügyeletét a szülők munkájához igazodva. A gyermekek étkezését az önkormányzati konyhák biztosították. A Táborban 1 fő 8 órás, pedagógus végzettséggel rendelkező szakember vezette. Segítségére 1 fő 6 órában alkalmazott asszisztens volt. A Táborban közösségi szolgálatot végző középiskolás diákok is részt vettek. A gyerekek az alábbi programokon vettek részt: Békefutás, Arborétumi séták, múzeum látogatások, játszótér, kézműves programok, a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ által szervezett tábor programjaiban (Egészség napja, Biztonság napja, Kézművesség napja), a Békefi Antal Művelődési Ház, Könyvtár és Stúdió Kb. által szervezett programok (Könyvtár látogatás, Olvass és játssz a szabadban), Diákfórumos programok (bábszínház, ügyességi feladatok és játékok, stb.). IV. Általános iskola A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában a napközi és a tanulószobai foglalkozás az étkeztetésen és a tanuláson kívül a jeles napokra, versenyekre való felkészülésben is segítséget nyújt. A tanulócsoportokban mindig a házi feladat elkészítése, segítségadás az elsődleges, azon kívül felügyeletet biztosít a gyermekek számára. Délutáni programokkal színesítik a gyerekek szabadidejét. Közösségformáló erőt növel. Az alsóban a napközi a felügyelet igénye mellett a gyerekek tanulási módszereit segíti, míg a tanulószoba leginkább a felzárkóztatást szeptember 1. napjától jogszabályváltozás folytán bevezetésre került az egész napos benntartózkodás lehetősége, ez azoknak, akik igényelték már korábban is rendelkezésére állt. Az iskola az első és az utolsó tanítási nap közötti időszakban a tanítás nélküli munkanapokon, igény esetén biztosítja a napközbeni felügyeletet a tanulók számára. V. Felügyeleti szervek által végzett ellenőrzések tapasztalatai: évben gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok tekintetében - Lókút Község Önkormányzatát és a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét nem ellenőrizték. A évi ellenőrzés során a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által - tett javaslatnak megfelelően a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó adatok megküldésre kerültek a közoktatási intézményeknek a gyermekek természetbeni ellátások és kedvezmények igénybevétele céljából évben a bölcsődében sem volt helyszíni ellenőrzés.

9 VI. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása Mint az élet minden területén, egy iskola életében is jelentkeznek problémák, amelyeket valamilyen módon kezelni kell. Lehetőségeink elég korlátozottak azokban az esetekben, ahol a tanuló együttműködési hajlandósága elég sok kívánnivalót hagy maga után. Sajnos minden tanévben vannak olyan diákjaink, akikre nagyon nehéz bármilyen hatást gyakorolni. Iskolánk kötelező felvételt biztosító körzetében két lakásotthon található, amelyek lakóinak egy része sem a lakásotthonban, sem az iskolában szinte semmiféle közösségi normát nem tart be, ami szükséges lenne ahhoz, hogy a családi környezetükből való kiemelés elérje célját. A lakásotthonok és az iskola folyamatosan kapcsolatban van egymással, de sajnos sok esetben hiábavaló az összefogás a tanulók egy része törvényen kívülinek érzi magát, ami ellen sajnos a rendelkezésre álló eszközeinkkel nem tudunk eredményesen fellépni. Egyre gyakrabban panaszkodnak a többi gyermekek szülei, hogy ezek a tanulók olyan magatartást tanúsítanak, ami a többi tanuló körében félelmet, megbotránkoztatást kelt. Az iskola Házirendjét rendszeresen megszegik, gyakori az engedély nélküli távozás, pedagógusokkal, iskolai dolgozókkal szembeni tiszteletlen magatartás. Több esetben fordult elő agresszív magatartás, amiből rendőrségi, bírósági ügy is lett. Az iskola tanulóit elkövetőként érintő, ilyen szintre jutott ügyek kivétel nélkül a lakásotthonos tanulókhoz köthetőek. Mind a szülőknek, pedagógusoknak, mind a tanulóknak egyre inkább elegük van abból, hogy folyamatosan olyan gyerekek kerülnek az iskolába, akiknek előélete a személyiségi jogaikra való hivatkozással előttünk nem ismert, és néhány hét után - miután itt is elkövetett valamilyen cselekményt - derül ki, hogy többszörös bűnelkövetőkről, a társadalomba beilleszkedni képtelen személyekről van szó. Az iskola minden esetben megpróbálja ezeket a tanulókat beintegrálni, de a nem ismert előélet, illetve a nagymértékű túlkorosság miatt ez nagyon gyakran sikertelenné válik. Az iskola pedagógusai több alkalommal próbáltak hatni a gyerekekre, az iskolarendőr segítségét is kértük, aki a már meglévő problémákkal kapcsolatban, illetve prevenciós jelleggel tartott előadást. Az idei tanévben szinte naponta történnek olyan események, amelyek az iskola mindennapi életét megnehezítik. Minden eseményben érintettek a lakásotthonos tanulók. Nagyon nem jó ez az állapot, hogy egy több mint 650 fős iskolában egy elenyészően kis számú csoport viselkedésével többet kell foglalkozni, mint az összes tanulóéval együttvéve. A fentiekben leírt probléma évről évre előkerül. Nem most foglalkozunk vele először, az igazolatlan órák szankcionálhatósága kapcsán már az akkori Nemzeti Erőforrás Minisztériummal is folytattunk levelezést, javaslatainkat megosztottuk a minisztérium képviselőjével is, de változást sajnos nem tapasztaltunk. A felterjesztett javaslat a probléma hosszabbtávú megoldására készült. Amíg ez nem lehetséges addig is megoldást jelentene, hogy ezeket a problémás tanulókat az állami gondoskodás keretein belül szigorúbb, zártabb intézménybe helyezzék át, illetve ennyi problémás tanulót ne olyan lakásotthonokba tegyenek, ahonnan egy iskolába járnak. A 2014-es évben az érintett tanulók száma csökkent, ez főleg annak köszönhető, hogy akinek ez lehetséges volt átiratkozott a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium által működtetett HÍD programba. Ezeknek a tanulóknak levelező oktatás formájában biztosítjuk az általános iskolai bizonyítvány megszerzését, de a lehetőséggel nem él mindenki. Az iskolában olyan esemény, ami másoknak komolyabb érdeksérelmet okozott volna nem történt. Sajnos azonban vannak most is olyan lakásotthonos tanulóink, akiknek sok az igazolatlan órájuk, csak akkor jönnek iskolába, ha kedvük van hozzá. A cél az, hogy a HÍD programba járó tanulók - nem csak a lakásotthonosok - minél nagyobb számban megszerezzék az általános iskolai nyolcadikos bizonyítványt is. A nappalira járó lakásotthonos tanulók esetében pedig kevesebb legyen az igazolatlan hiányzás. A családban élő gyermekek esetében az igazolatlan hiányzás kevéssé jellemző, mióta ennek komoly következménye van a családok számára.

10 Továbbra is hiányként szerepel a gyermekpszichiáter a térségben és nagyon kevés a pszichológusi óraszám is, melyek növelése együttes érdeke a szakembereknek. Ezen ellátásra, mint segítségre egyre több gyermeknek lenne szüksége a rohanó világ és az egyre több stressz hatás miatt. Zirc város jelenét és jövőjét ezen belül közösségi (intézményi, tárgyi, szellemi) értékeink, életünk egészét is meghatározó, tudományos igényű helyzetelemzések, koncepciók, programok és a helyi rendeletek, valamint a vonatkozó jogszabályi irányelvek által önmaga számára felépített fejlesztési irányt követ. Mindezen célok elérését segítik az Önkormányzat eredményes külső pályázataival megvalósított, a gyermek ifjúsági korosztályokat közvetlenül vagy közvetve szolgáló beruházások, humán erőforrásokat - szolgáltatásokat fejlesztő, rendezvényi, sport, egészségügyi, stb. projektek. A évi Ifjúsági Cselekvési Tervet 247/2009.(XI.30.) Kt. számú határozatával fogadta el a képviselő-testület, melynek fő célterületei: - Zirci Ifjúsági Kerekasztal létrehozása és folyamatos működésének biztosítása, segítése - a városban működő ifjúsági szervezetek, iskolai diákönkormányzatok közreműködésével - A gyermek - ifjúsági korosztályokkal foglalkozó Szakmai munkacsoport folyamatos működtetése - A gyermek ifjúsági, a civil és intézményi programoknak helyet ad a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, mint önkormányzati intézmény. - Prevenciós akcióterv kidolgozása - A fiatalok média- és Internet használati szokásainak felmérése - A nevelési, oktatási, szociális intézmények, civil szervezetek feladatkörén belül, és azon túl végzett, az általuk és/vagy városi pályázatokkal megvalósítható egészségmegőrző, prevenciós, felvilágosító stb. tevékenységek tervszerű rendszerbe foglalása, működésük segítése, személyi, tárgyi feltételek biztosítása - A gyermek ifjúsági korosztályokkal foglalkozó, számukra szabadidős programokat (is) kínáló nevelési, oktatási, közművelődési, sport, szociális, egészségügyi intézmények, szervezetek működési feltételeinek biztosítása a város éves költségvetéseiben - A nemzetközi csereprogramok, ösztöndíjak, EVS program nyújtotta lehetőségek jobb kihasználása a fiatalok, a szakemberek és közösségek nemzetközi együttműködéseihez Zirc Városi Önkormányzat évben is részt vett a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati Rendszerben, valamint Zirc Város Középiskolai Tanulmányi Ösztöndíj rendszer fenntartásával és működtetésével is támogatja és tanulásra ösztönzi a diákokat. Ezen két támogatási forma további fenntartása és működtetése fontos. A évben is működő önkormányzati civil alap és a sportalap pályázati rendszerek további biztosítása a város éves költségvetéseiben. VII. A városi bűnmegelőzési tevékenység: Zirc Város Önkormányzatának Közbiztonsági Bűnmegelőzési Koncepcióját évben a képviselő-testület a 38/2005. (III.21.) Kt. számú határozatával elfogadta. Ez azonban már aktualitását vesztette, majd évben felváltotta a Zirc Kistérség Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepció. Jelenleg Zirc város Települési Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciója kidolgozás alatt áll a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság

11 Bűnmegelőzési Osztályának iránymutatásával a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiával összhangban a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal közbiztonsági referense készíti. A megfogalmazott prioritások közül kiemelendő a gyermek- és fiatalkori bűnözés csökkentése a pedagógusok, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök közreműködésével, a szülők tájékoztatásával, közbiztonsági napok szervezésével. A droghasználat és kábítószer-bűnözés kezelése, megelőzése érdekében fokozott, széleskörű intézményi és társadalmi összefogás szükséges. A családon belüli erőszak megelőzésére is nagy hangsúlyt fektet a koncepció, valamint a megtörtént esetek megfelelő kezelésére. A Gyvt. a települési önkormányzat feladataként nevesíti a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítését és működtetését, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezését. Ahhoz, hogy az önkormányzat e feladatának maradéktalanul eleget tudjon tenni, mindenképpen szükséges a gyermekjóléti, oktatási, egészségügyi és hatósági területen tevékenykedő szakemberek együttműködése, a civil szerveződések bevonása, hiszen ez által lehet a meglévő ellátások színvonalának magasabb szintre történő emelése, illetve azok bővítése, új szolgáltatások bevezetése. Az évente megrendezésre kerülő Gyermekvédelmi Tanácskozás is a fenti célokat szolgálja. A gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetők száma a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolójában található. VIII. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében ellátott feladatok, szolgáltatások A településen, az önkormányzat, civil szervezet, illetve a fenntartásukban lévő intézmények által a gyermekek számára indított, folytatott vagy ismert bűnmegelőzési, illetve bűnmegelőzési elemeket tartalmazó programok az alábbiak: Bűn, illetve drogmegelőzési programok (előadás, tábor, foglalkozás, stb.) megnevezése: Lebonyolítást végző intézmény, személy megnevezése, elérhetősége: Eseti vagy több alkalommal (hányszor, időtartama): BULI - drogsátor Buli91 Közhasznú Alapítvány (8420 Zirc, Bajcsy- Zs. u. 9.) 1 Nyári tábor Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ (8420 Zirc, Ady E. u. 3.) 1 Zirc, április 21. Sümegi Attila jegyző

12

13

14

15

16

17 Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 8420 Zirc, József Attila u. 1. Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB Beszámoló gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokhoz kapcsolódóan Az intézmény elnevezése: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB szeptember 1-től működik a jelenlegi szervezeti felépítésben a Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2012.(VI.25.) határozata a Stúdió KB Ifjúsági és Közösségi Ház intézmény megszüntetéséről és Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 132/2012.(VI.25.) határozata a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc alapító okiratának módosításáról született döntés értelmében Az alapítás éve: (A feladatellátás intézményben történő megkezdése, a Városi Művelődési Központ Kht. megszűnésével) Száma: 171/2003.(V.26.) Kt. számú határozat Alapító: Zirc Városi Önkormányzat 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Alapító okirat Kelte: június 25. Hatályba lépése: szeptember 1. Határozat száma: 132/2012 (VI.25.) Székhelye: 8420 Zirc, József Attila u. 1. (Városi Könyvtár) Telefonszáma: 88/ Web: Telephelye: 8420 Zirc, Alkotmány u. 14. (Művelődési Ház és Stúdió KB ) Telefonszáma: 88/ , 88/ Működési köre: Zirc Város valamint a vele közigazgatási, területszervezési egységben lévő környező települések, esetlegesen ezen kívüli önkormányzatok közigazgatási területe. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Szakágazat Könyvtári, levéltári tevékenység Kormányzati funkciók (Szakfeladatok) Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Városi Könyvtár 8420 Zirc, József Attila u. 1.www.zirckultura.hu Tel.: 88/ Művelődési Ház 8420 Zirc, Alkotmány u. 14. Tel: 88/ Stúdió KB Városi TelevízióZirc8420 Zirc, Alkotmány u. 14. Tel: 88/

18 Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 8420 Zirc, József Attila u Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés Egyéb kiadói tevékenység Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése és működtetése Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Az intézmény két telephellyel rendelkezik: Városi Könyvtár 8420 Zirc, József A. u. 1. Művelődési ház és Stúdió KB 8420 Zirc, Alkotmány u. 14. Az Intézmény az alaptevékenységből adódó feladatait a Városi Könyvtár, Művelődési Ház valamint a Stúdió KB - Városi Televízió Zirc külön szakmai önállósággal rendelkező intézményi egységeiben látja el július augusztus hónapban a hét napjain értékes élményekkel teli, közösségfejlesztésre is alkalmas, és nem utolsó sorban ingyenes tematikus programokat 16 év feletti önkéntes munkát végző fiatalok, középiskolás közösségi szolgálatot teljesítő diákok és diákmunkát végzők közreműködésével - biztosíthattunk a gyermekeknek, családoknak (Kalandos Kedd túrák, Sportos Szerdák, Bábos Csütörtökök, Játszós Péntekek). Újdonság volt az Olvass és játssz a téren! elnevezésű program, mely keretében minden péntek délután játszani hívtuk a gyerekeket a Rákóczi térre. A szabadtéri játékokat meseolvasással egészítettük ki, melyhez a könyvtár biztosította a könyveket. A programot teljes egészében a diákmunkások szervezték, koordinálták és bonyolították le. Bakony-Balaton együttműködés2. Minőségi könyvtári szolgáltatásfejlesztések, a helytörténeti tudásvagyon megosztása, az oktatás segítése, az olvasáskultúra fejlesztése, a könyvtár képzési szerepe erősítésének érdekében címmel (TÁMOP A-11/ kódszámú projekt keretében) pályázat került benyújtásra. A projekt időtartama január április 30. A projekt 3 könyvtár konzorciumi együttműködésével valósult meg. Konzorciumvezető: Városi Könyvtár Balatonfüred, tagok: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Balatonalmádi, Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB Zirc. A projekt összköltségvetése ,- Ft, amelyből a könyvtárunkra eső pályázati összeg: ,- Ft. Városi Könyvtár 8420 Zirc, József Attila u. 1.www.zirckultura.hu Tel.: 88/ Művelődési Ház 8420 Zirc, Alkotmány u. 14. Tel: 88/ Stúdió KB Városi TelevízióZirc8420 Zirc, Alkotmány u. 14. Tel: 88/

19 Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 8420 Zirc, József Attila u. 1. Ehhez a projekten belül valósult meg: Szövegértés-fejlesztő képzések közoktatásban résztvevő célcsoport számára, együttműködésben a Reguly Antal Általános Iskolával. (3 csoport, 6-7 fővel, április-május hónapban, hetente) 5 év fenntartási kötelezettséggel A pályázati időszak alatt 3 képzés, a fenntartási időszakban évente egy-egy képzés valósult/valósul meg. Csoportvezetők: Futóné Berki Katalin magyar szakos pedagógus Horváthné Pintér Magdolna magyar szakos pedagógus Slajchó Lujza magyar szakos pedagógus A foglalkozásokhoz drámapedagógia eszközöket szereztünk be: bábok, bábparaván, bábtartók, papírszínház mesékkel, szakkönyvek, írószerek, irodaszerek. A tanfolyamok zárásaként mindhárom csoportban kimenő szintmérést végeztek. A záró foglalkozáson Ambrus Lívia kollégánk tartott előadást Biztonságos internet címmel. A pályázat lezárása és elszámolása 2014-ben sikeresen megtörtént. I. Programjaink, rendezvényeink: I.1. Könyvtárhasználati foglalkozások A könyv- és könyvtárhasználati ismeretek oktatása gyermekeknek, bemutató foglalkozások a hétfői napokon zajlottak, 2014-ban 9 alkalommal. A Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Segítő Kezek Háza Alapítvány csoportja 33 alkalommal tartotta foglalkozásait a könyvtárban. I.2. Olvasópályázatok (nyári és téli szünidei) A versenyre 14 év alattiak nevezhettek olyan szépirodalmi művekkel, amelyeket a könyvtárból kölcsönöztek, az elolvasott kötetekkel megegyező hógolyót/virágot helyezhetnek el a könyvtár dicsőségtáblájára. HóOlvasó pályázaton részt vevő 57 gyermek (9 felsős, 31 alsós, 17 óvódás) összesen 321 db könyvet olvasott, hallgatott. Virágolvasó pályázaton összesen 68-an neveztek (12 felsős, 39 alsós, 17 óvodás), összesen 748 db könyvet olvastak, hallgattak. Városi Könyvtár 8420 Zirc, József Attila u. 1.www.zirckultura.hu Tel.: 88/ Művelődési Ház 8420 Zirc, Alkotmány u. 14. Tel: 88/ Stúdió KB Városi TelevízióZirc8420 Zirc, Alkotmány u. 14. Tel: 88/

20 Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 8420 Zirc, József Attila u. 1. A gyermekek díjazásáról az Együtt a könyvtárért Alapítvány gondoskodott. I.3. Egyéb programok, rendezvények: október október 13. (hétfő) október 14. (kedd) október 16. (csütörtök) október 17. Kiállítás Zdeněk Miler rajzfilmkészítő és illusztrátor a Kisvakond kalandjairól szóló munkáiból. A Cseh Centrum vándorkiállítása. Meseillusztráció - Szervezett foglalkozás az általános iskola 3. osztályos rajztagozatos tanulóinak. Körtemuzsika babadal Dal- és hangszerismereti foglalkozás 0-3 éves kisgyermekeknek Gáspárné Szász Anna brácsaművész vezetésével. Meseillusztráció - Szervezett foglalkozás az általános iskola 4. osztályos rajztagozatos tanulóinak. Író-olvasó találkozó Lackfi Jánossal kamaszoknak. Szervezett program 7-8. osztályos tanulóknak. Varga Gábor: Lélekhang c. verseskötetének bemutatója. Mesekuckó : Zirc város közéleti szereplői meséltek gyerekeknek. I.4. Ünnepekhez és Jeles napokhoz kötődő gyermek családi programok A Farsang, Víz Világnapja, Húsvét, Föld napja, Anyák napja, Állatok Világnapja, Mikulás és Advent ünnepeinek alkalmával kézműves foglalkozással, játszóházzal, meghívott előadókkal, műsorokkal, bemutatókkal és sok-sok játékkal vártuk a gyermekeket és szüleiket. Az ingyenes foglalkozásokon különböző anyagok felhasználásával, más-más technikák elsajátításával, az adott jeles naphoz kapcsolódó dísztárgyakat, ajándékokat készíthetett az átlag 50 résztvevő. A zömében komplex, tematikus programok fontos eleme az aktuális helyi hagyományok, népszokások felelevenítése, eljátszása, aminek minden alkalommal nagy sikere volt február 5. Farsangi játszóház A farsangra készülő programon Koós Kata és Hummel Beáta, a Családsegítő Szolgálat munkatársai és Bognár Anita, intézményünk felnőtt önkéntesének vezetésével háromdimeziós álarcok, lampionok, farsangi kellékek készültek március 26. A Víz Világnapja tematikus rendezvény évente Renkó Péter, a Bakonykarszt Zrt. zirci üzemmérnökségének vezetője tartott interaktív és szemléletes előadást a város víziközmű ellátásáról, kiemelve jelmondatukat: A vízkincset nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! Az előadást követően bemutatták nekik az üzemmérnökség árokásó és kombi csatorna mosógépét, azok működését, majd egy időre birtokba is vehették a gépeket. Városi Könyvtár 8420 Zirc, József Attila u. 1.www.zirckultura.hu Tel.: 88/ Művelődési Ház 8420 Zirc, Alkotmány u. 14. Tel: 88/ Stúdió KB Városi TelevízióZirc8420 Zirc, Alkotmány u. 14. Tel: 88/

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tura város önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi

Részletesebben

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010.

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Körjegyzőség Melléklet a 48/2011.(VIII.17.) Kt. sz. határozathoz Mátraterenye-Mátraszele-Nemti 3152 Nemti, Kossuth út 28. GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Tisztelt

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-i ülésére

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 30-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

(1)A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet benyújtani. (2) 3 4 3.. A gyermekek védelmének rendszere

(1)A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet benyújtani. (2) 3 4 3.. A gyermekek védelmének rendszere A P Á T I S T V Á N F A L V A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE (AKÖKT) 4/2008.(V.29.) r e n d e l e t e A gyermekek védelméről és a gyermekjóléti alapellátásokról Módosította: 5/2011.(V.26.) és

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 16-i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről szóló 11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Ottó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.

Részletesebben

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csibrák Község Önkormányzatának Képviselőtestülete "A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról"

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére Az önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. május 28-i rendes ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy meghatározza

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E- mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő- testület 2015. április 29-.i ülésére

Részletesebben

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja:

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja: ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-4/2015/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére 3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 5293/2014. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda J a v a s l a t a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt.

Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt. Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt. sz. rendelete a gyermekek támogatásáról egységes szerkezetben

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOK, FŐ TÉR. TELEFON + FAX: + E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének. április havi ülésére Tárgy: Az önkormányzati feladatkörbe tartozó

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007./III.19./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A 2005-2006.tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének 2012. március 26 i ülésére Tárgy: A 2012/2013 as tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben