E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének"

Átírás

1 E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 7-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ, Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. Bereczkiné Papp Krisztina ZKÖH igazgatási osztályvezető Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Emberi Kapcsolatok Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 96. (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat és a megyei fenntartó a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően meg kell küldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya (továbbiakban: gyámhatóság) részére. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat felé. Az önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. A hivatkozott külön jogszabályban meghatározott tartalom a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete, amely az átfogó értékelés szempontrendszerét az alábbiak szerint határozza meg: 10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Tartalmi követelmények a települési önkormányzat és a megyei kirendeltség számára, a Gyvt ának (6) bekezdésében előírt átfogó értékelés elkészítéséhez I. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei: 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok, - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai), - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). II. A megyei kirendeltség által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei 1. A megyei kirendeltség által fenntartott, szakellátást (esetleg alapellátást) nyújtó intézményhálózat bemutatása, különös tekintettel a Gyvt.-ben előírtak teljesítésére. 2. Ellátásban részesülők száma, korcsoportok szerinti megoszlása, tendenciák. 3. Változások az ellátás feltételeiben (személyi, tárgyi, elhelyezési feltételek). 4. A felügyeleti szervek által végzett gyermekvédelmi szakmai ellenőrzések tapasztalatainak bemutatása. 5. Jövőre vonatkozó célok, javaslatok, elképzelések (milyen típusú intézmények kialakítására, átalakítására, fejlesztésére lenne szükség a gyermekek szükségletei alapján, milyen területeken tervezik bevonni a civil szervezeteket a szakellátás feladatainak ellátásába).

3 A fenti jogszabályhelyben előírt feltételrendszer a Zirci Járás Önkormányzati Társulása által fenntartott Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata (2. melléklet) és az önkormányzat, valamint a jegyző egyes feladat- és hatásköreiből (1. melléklet) tevődött össze, melyek beszámolói az előterjesztés mellékeltét képezik. Az előterjesztés mellékletét képezi továbbá Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház (3. melléklet), valamint Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. (4. melléklet) évben gyermekeknek tartott foglalkozásait tartalmazó beszámoló. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Zirc, április 21. Sümegi Attila jegyző Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. /2015. (V.7.) határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc város évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztés mellékleteiben foglaltaknak megfelelően elfogadja. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a beszámolót küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának. Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Sümegi Attila jegyző Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 2./ pont esetében: május 12.

4 BESZÁMOLÓ 1. melléklet I. Zirc város demográfiai mutatói: Állandó lakosságszám éves éves éves összesen 0-18 évesek aránya %-ban ,9 17,01 16,37 16,22 16,29 A gyermek- és fiatalkorúak a város lakosságszámához képest időszak alatt folyamatosan csökkenő tendenciát, évi arány a évhez viszonyítva stagnálást mutat. A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Általános Iskolában december 31. napján 655 gyermek tanult nappali tagozaton a tagintézményekkel együtt, ebből a Zirci bázisintézményben 560 gyermek rendelkezik nappali tanulói jogviszonnyal. Az iskolában az december 31. napjáig 1 fő félállású pedagógus látta el a gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos teendőket, ez a státusz az oktatási intézmények átalakulása után január 1. napjától megszűnt évben az Általános Iskolában az osztályfőnökök munkakörébe került és az iskola igazgatója fogja össze ezen feladatokat, amiben a volt ifjúságvédelmi felelős a teljes óraszámú tanítás mellett, adható kedvezmény és juttatás nélkül segíti. A változás rendkívül kedvezőtlen a gyermekvédelmi feladatok ellátásában. Az iskola és a járás többi intézménye is több fórumon jelezte, hogy a változtatás a feladatellátás szempontjából visszalépést jelent, különösen akkor, ha ezt a feladatot - mint ahogyan a zirci iskolában is - erre a területre szóló diplomával rendelkező szakember látta el őszétől, annyi előrelépés történt, hogy az iskola számára rendelkezésre álló órakeret terhére a kolléganő heti hat órában tanórán kívüli foglalkozás keretében egyénileg és kis csoportban foglalkozik a rászoruló gyerekekkel. Ez még messze nem az ideális feladatellátás egy ekkora intézményben, de mindenképpen előrelépést jelent. Zirc Városi Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátására augusztus 18. napjától a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde keretei között bölcsődét működtet. Az intézményben évben 3 bölcsődei csoport működött (működik jelenleg is), ahol összesen 62 gyermeket gondoztak (nem egyidőben). Az engedélyezett bölcsődei férőhelyek száma: 40 ( ) fő. Az intézményben (mely július 1. napjától a Zirc és Lókút Óvodatársulás fenntartásában működik) 11 óvodai csoport (10 csoport a zirci bázisintézményben, 1 csoport a lókúti tagintézményben) is működik, melyben összesen 246 gyermeket (233 gyermeket a zirci bázisintézményben és 13 gyermeket a lókúti tagintézményben) gondoznak. Az engedélyezett maximális gyermeklétszám: 250 fő a zirci bázisintézményben, és 20 fő a lókúti tagintézményben. Óvodáztatási köre kiterjed: Zirc város és Lókút község közigazgatási területére, valamint a Zirc és Lókút Óvodatársulással köznevelési szerződést kötő település közigazgatási területére (jelenleg Pénzesgyőr községre).

5 II évben az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása, hatósági intézkedések: 1./ A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezéseinek megfelelően - a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a központi költségvetés biztosítja. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a jegyző 54 családban 116 gyermek részére állapított meg. Számukra a jogszabályi rendelkezések alapján 1230 e Ft került kifizetésre, ez novemberétől Erzsébet-utalvány formájában történik. Az év során a jövedelmi helyzet (egy főre jutó havi jövedelem összege meghaladta a jogszabályban előírtakat) miatt 7 alkalommal történt elutasítás. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alakulása: Támogatott családok száma Gyermekek száma Kifizetett összeg (e Ft-ban) / Óvodáztatási támogatást állapít meg a települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll. A támogatás természetben is nyújtható. A tavalyi évben óvodáztatási támogatás iránti kérelmet nem nyújtottak be. 3./ A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője átruházott hatáskörben Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 28/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete alapján önkormányzati segélyben részesíthette február 28. napjáig - azokat a gyermeket nevelő, vagy gyermekkel rendelkező személyeket, akik a időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdenek. Ezen segély egyszeri összege gyermekenként legalább forint. Önkormányzati segély február 28. napjáig - nyújtható volt az alábbiakhoz: a) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, b) gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadáshoz, c) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, d) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadáshoz, e) tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekhez ellátásához kapcsolódó jelentős alkalmi többletkiadáshoz, f) iskoláztatáshoz és g) a gyermek hátrányos helyzetéhez kapcsolódóan felmerülő többlet kiadáshoz.

6 A hatáskör jogosultjának döntése alapján a támogatás természetben is nyújtható (Erzsébetutalvány, élelmiszer, tankönyv és tanszer, továbbá közüzemi díj, intézményi és gyermekintézményi térítési díj intézmény számlájára történő közvetlen utalása, napi egy alkalommal a segélyezettnek becsomagolva eljuttatott ebéd, meleg étel formájában, a Családsegítő Szolgálat családgondozóin keresztül, a családgondozónak történő pénzbeli ellátás kifizetése útján és a segély céljának megjelölésével, a felhasználás számlával történő igazolásával). Az elmúlt év során a fentieknek megfelelő önkormányzati segélyben a összesen 289 esetben 69 család 131 gyermeke részére folyósított eft összegben. A támogatás megállapítását iskoláztatáshoz (ruházat, tanszer) kérték. Az év során a jövedelmi helyzet (meghaladta a helyi rendeletben meghatározott egy főre jutó havi jövedelmet) miatt 3 alkalommal történt elutasítás. A támogatás megállapítását legtöbbször iskoláztatáshoz (ruházat, tanszer). A rendkívüli gyermekvédelmi támogatások (2014. január 1.-je előtt) és a gyermekekre vonatkozóan megállapított önkormányzati segély (2014. január 1.-jétől) alakulása az alábbi tendenciát mutatja: Esetek száma Támogatott családok száma Gyermekek száma Kifizetett összeg (e Ft-ban) / Gyermekétkeztetés: A Gyvt. rendelkezésének megfelelően a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek részére, a három vagy többgyermekes családoknál gyermekenként, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után az intézményi térítési díj 50 %-át kedvezményként kell biztosítani. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben is részesülő óvodás, valamint bölcsődei ellátásban részesülő, valamint az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek után az intézményi térítési díj további 50 %-át kedvezményként kell biztosítani évben 50 %-os kedvezményben 141 gyermek, 100 %-os kedvezményben pedig 83 gyermek részesült összesen. A gyermekétkeztetést igénybevevők alakulása: Kedvezmény Kedvezményben részesülő gyermekek száma mértéke %-os %-os A gyermekétkeztetésben részesülők száma évig folyamatos növekedést mutatott, ennek

7 okaként tudható be, hogy több gyermek étkezett az oktatási intézményekben ezen a kedvezményes lehetőséget igénybe véve. A évi csökkenés oka valószínűleg annak tudható be, hogy csökkent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma. Jegyzői hatáskörben tett gyermekvédelmi intézkedések: Az elmúlt év során a jegyzői hatáskörben végzett gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység során 235 határozat keletkezett. Egyéb gyámhatósági intézkedések: Leltározások, környezettanulmányok száma: 11 alkalommal történt. III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 1./ Gyermekjóléti szolgáltatás Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás helyi feladatait - a Zirci Járás Önkormányzati Társulás által fenntartott - Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosítja. A tapasztalataikat külön beszámoló tartalmazza. 2./ Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsőde A bölcsőde gyermekjóléti intézményként biztosítja a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését. Azonban ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. Az Önkormányzat a bölcsődei ellátást a Zirc és Lókút Óvodatársulás által fenntartott Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde útján biztosítja Bölcsőde engedélyezett férőhelye Lehetséges gondozási napok (nyitvatartási napok x férőhely) száma Teljesített gondozási napok száma Beiratott gyermekek napi száma (halmozott szám) Bölcsődét igénybe vevő gyermekek száma Nyitvatartási napok száma Engedélyezett álláshelyek száma (6 gondozónő, 3 dajka) 9 9 Betöltött álláshelyek száma 9 9 Szakképzettség: csak szakképzett gondozónő dolgozik az intézményben

8 Étkezési kedvezmény: 100 %-ban 2 fő (ingyenes 396 adagszám), 50 %-ban 4 fő (3 gyerekes 443 adagszám), valamint 50 %-os 0 fő (egészségügyi adagszám: 0 adag) jogosult részesült kedvezményben. Minden gyámügyi, orvosi, védőnői javaslattal rendelkező felvételre került. Munkahellyel rendelkező szülők beíratott gyermekeinek mindig biztosítjuk az intézményi ellátást. A szülői vélemények pozitívak, a bölcsőde-óvoda közti átmenet problémamentesnek mondható, hiszen nincs teljesen új környezet, felnőtt. 3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzati Nyári Napközis Tábor -t (a továbbiakban: Tábor) szervezett az Általános Iskola F épületében, június 16. napjától augusztus 31. napjáig. A Tábor 15 fő gyermek részvételével zajlott, a szülői igényeknek megfelelően. A Tábor hétfőtől péntekig, reggel 7.00 órától óráig biztosította a gyermekek napközbeni felügyeletét a szülők munkájához igazodva. A gyermekek étkezését az önkormányzati konyhák biztosították. A Táborban 1 fő 8 órás, pedagógus végzettséggel rendelkező szakember vezette. Segítségére 1 fő 6 órában alkalmazott asszisztens volt. A Táborban közösségi szolgálatot végző középiskolás diákok is részt vettek. A gyerekek az alábbi programokon vettek részt: Békefutás, Arborétumi séták, múzeum látogatások, játszótér, kézműves programok, a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ által szervezett tábor programjaiban (Egészség napja, Biztonság napja, Kézművesség napja), a Békefi Antal Művelődési Ház, Könyvtár és Stúdió Kb. által szervezett programok (Könyvtár látogatás, Olvass és játssz a szabadban), Diákfórumos programok (bábszínház, ügyességi feladatok és játékok, stb.). IV. Általános iskola A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában a napközi és a tanulószobai foglalkozás az étkeztetésen és a tanuláson kívül a jeles napokra, versenyekre való felkészülésben is segítséget nyújt. A tanulócsoportokban mindig a házi feladat elkészítése, segítségadás az elsődleges, azon kívül felügyeletet biztosít a gyermekek számára. Délutáni programokkal színesítik a gyerekek szabadidejét. Közösségformáló erőt növel. Az alsóban a napközi a felügyelet igénye mellett a gyerekek tanulási módszereit segíti, míg a tanulószoba leginkább a felzárkóztatást szeptember 1. napjától jogszabályváltozás folytán bevezetésre került az egész napos benntartózkodás lehetősége, ez azoknak, akik igényelték már korábban is rendelkezésére állt. Az iskola az első és az utolsó tanítási nap közötti időszakban a tanítás nélküli munkanapokon, igény esetén biztosítja a napközbeni felügyeletet a tanulók számára. V. Felügyeleti szervek által végzett ellenőrzések tapasztalatai: évben gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok tekintetében - Lókút Község Önkormányzatát és a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét nem ellenőrizték. A évi ellenőrzés során a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által - tett javaslatnak megfelelően a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó adatok megküldésre kerültek a közoktatási intézményeknek a gyermekek természetbeni ellátások és kedvezmények igénybevétele céljából évben a bölcsődében sem volt helyszíni ellenőrzés.

9 VI. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása Mint az élet minden területén, egy iskola életében is jelentkeznek problémák, amelyeket valamilyen módon kezelni kell. Lehetőségeink elég korlátozottak azokban az esetekben, ahol a tanuló együttműködési hajlandósága elég sok kívánnivalót hagy maga után. Sajnos minden tanévben vannak olyan diákjaink, akikre nagyon nehéz bármilyen hatást gyakorolni. Iskolánk kötelező felvételt biztosító körzetében két lakásotthon található, amelyek lakóinak egy része sem a lakásotthonban, sem az iskolában szinte semmiféle közösségi normát nem tart be, ami szükséges lenne ahhoz, hogy a családi környezetükből való kiemelés elérje célját. A lakásotthonok és az iskola folyamatosan kapcsolatban van egymással, de sajnos sok esetben hiábavaló az összefogás a tanulók egy része törvényen kívülinek érzi magát, ami ellen sajnos a rendelkezésre álló eszközeinkkel nem tudunk eredményesen fellépni. Egyre gyakrabban panaszkodnak a többi gyermekek szülei, hogy ezek a tanulók olyan magatartást tanúsítanak, ami a többi tanuló körében félelmet, megbotránkoztatást kelt. Az iskola Házirendjét rendszeresen megszegik, gyakori az engedély nélküli távozás, pedagógusokkal, iskolai dolgozókkal szembeni tiszteletlen magatartás. Több esetben fordult elő agresszív magatartás, amiből rendőrségi, bírósági ügy is lett. Az iskola tanulóit elkövetőként érintő, ilyen szintre jutott ügyek kivétel nélkül a lakásotthonos tanulókhoz köthetőek. Mind a szülőknek, pedagógusoknak, mind a tanulóknak egyre inkább elegük van abból, hogy folyamatosan olyan gyerekek kerülnek az iskolába, akiknek előélete a személyiségi jogaikra való hivatkozással előttünk nem ismert, és néhány hét után - miután itt is elkövetett valamilyen cselekményt - derül ki, hogy többszörös bűnelkövetőkről, a társadalomba beilleszkedni képtelen személyekről van szó. Az iskola minden esetben megpróbálja ezeket a tanulókat beintegrálni, de a nem ismert előélet, illetve a nagymértékű túlkorosság miatt ez nagyon gyakran sikertelenné válik. Az iskola pedagógusai több alkalommal próbáltak hatni a gyerekekre, az iskolarendőr segítségét is kértük, aki a már meglévő problémákkal kapcsolatban, illetve prevenciós jelleggel tartott előadást. Az idei tanévben szinte naponta történnek olyan események, amelyek az iskola mindennapi életét megnehezítik. Minden eseményben érintettek a lakásotthonos tanulók. Nagyon nem jó ez az állapot, hogy egy több mint 650 fős iskolában egy elenyészően kis számú csoport viselkedésével többet kell foglalkozni, mint az összes tanulóéval együttvéve. A fentiekben leírt probléma évről évre előkerül. Nem most foglalkozunk vele először, az igazolatlan órák szankcionálhatósága kapcsán már az akkori Nemzeti Erőforrás Minisztériummal is folytattunk levelezést, javaslatainkat megosztottuk a minisztérium képviselőjével is, de változást sajnos nem tapasztaltunk. A felterjesztett javaslat a probléma hosszabbtávú megoldására készült. Amíg ez nem lehetséges addig is megoldást jelentene, hogy ezeket a problémás tanulókat az állami gondoskodás keretein belül szigorúbb, zártabb intézménybe helyezzék át, illetve ennyi problémás tanulót ne olyan lakásotthonokba tegyenek, ahonnan egy iskolába járnak. A 2014-es évben az érintett tanulók száma csökkent, ez főleg annak köszönhető, hogy akinek ez lehetséges volt átiratkozott a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium által működtetett HÍD programba. Ezeknek a tanulóknak levelező oktatás formájában biztosítjuk az általános iskolai bizonyítvány megszerzését, de a lehetőséggel nem él mindenki. Az iskolában olyan esemény, ami másoknak komolyabb érdeksérelmet okozott volna nem történt. Sajnos azonban vannak most is olyan lakásotthonos tanulóink, akiknek sok az igazolatlan órájuk, csak akkor jönnek iskolába, ha kedvük van hozzá. A cél az, hogy a HÍD programba járó tanulók - nem csak a lakásotthonosok - minél nagyobb számban megszerezzék az általános iskolai nyolcadikos bizonyítványt is. A nappalira járó lakásotthonos tanulók esetében pedig kevesebb legyen az igazolatlan hiányzás. A családban élő gyermekek esetében az igazolatlan hiányzás kevéssé jellemző, mióta ennek komoly következménye van a családok számára.

10 Továbbra is hiányként szerepel a gyermekpszichiáter a térségben és nagyon kevés a pszichológusi óraszám is, melyek növelése együttes érdeke a szakembereknek. Ezen ellátásra, mint segítségre egyre több gyermeknek lenne szüksége a rohanó világ és az egyre több stressz hatás miatt. Zirc város jelenét és jövőjét ezen belül közösségi (intézményi, tárgyi, szellemi) értékeink, életünk egészét is meghatározó, tudományos igényű helyzetelemzések, koncepciók, programok és a helyi rendeletek, valamint a vonatkozó jogszabályi irányelvek által önmaga számára felépített fejlesztési irányt követ. Mindezen célok elérését segítik az Önkormányzat eredményes külső pályázataival megvalósított, a gyermek ifjúsági korosztályokat közvetlenül vagy közvetve szolgáló beruházások, humán erőforrásokat - szolgáltatásokat fejlesztő, rendezvényi, sport, egészségügyi, stb. projektek. A évi Ifjúsági Cselekvési Tervet 247/2009.(XI.30.) Kt. számú határozatával fogadta el a képviselő-testület, melynek fő célterületei: - Zirci Ifjúsági Kerekasztal létrehozása és folyamatos működésének biztosítása, segítése - a városban működő ifjúsági szervezetek, iskolai diákönkormányzatok közreműködésével - A gyermek - ifjúsági korosztályokkal foglalkozó Szakmai munkacsoport folyamatos működtetése - A gyermek ifjúsági, a civil és intézményi programoknak helyet ad a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, mint önkormányzati intézmény. - Prevenciós akcióterv kidolgozása - A fiatalok média- és Internet használati szokásainak felmérése - A nevelési, oktatási, szociális intézmények, civil szervezetek feladatkörén belül, és azon túl végzett, az általuk és/vagy városi pályázatokkal megvalósítható egészségmegőrző, prevenciós, felvilágosító stb. tevékenységek tervszerű rendszerbe foglalása, működésük segítése, személyi, tárgyi feltételek biztosítása - A gyermek ifjúsági korosztályokkal foglalkozó, számukra szabadidős programokat (is) kínáló nevelési, oktatási, közművelődési, sport, szociális, egészségügyi intézmények, szervezetek működési feltételeinek biztosítása a város éves költségvetéseiben - A nemzetközi csereprogramok, ösztöndíjak, EVS program nyújtotta lehetőségek jobb kihasználása a fiatalok, a szakemberek és közösségek nemzetközi együttműködéseihez Zirc Városi Önkormányzat évben is részt vett a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati Rendszerben, valamint Zirc Város Középiskolai Tanulmányi Ösztöndíj rendszer fenntartásával és működtetésével is támogatja és tanulásra ösztönzi a diákokat. Ezen két támogatási forma további fenntartása és működtetése fontos. A évben is működő önkormányzati civil alap és a sportalap pályázati rendszerek további biztosítása a város éves költségvetéseiben. VII. A városi bűnmegelőzési tevékenység: Zirc Város Önkormányzatának Közbiztonsági Bűnmegelőzési Koncepcióját évben a képviselő-testület a 38/2005. (III.21.) Kt. számú határozatával elfogadta. Ez azonban már aktualitását vesztette, majd évben felváltotta a Zirc Kistérség Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepció. Jelenleg Zirc város Települési Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciója kidolgozás alatt áll a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság

11 Bűnmegelőzési Osztályának iránymutatásával a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiával összhangban a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal közbiztonsági referense készíti. A megfogalmazott prioritások közül kiemelendő a gyermek- és fiatalkori bűnözés csökkentése a pedagógusok, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök közreműködésével, a szülők tájékoztatásával, közbiztonsági napok szervezésével. A droghasználat és kábítószer-bűnözés kezelése, megelőzése érdekében fokozott, széleskörű intézményi és társadalmi összefogás szükséges. A családon belüli erőszak megelőzésére is nagy hangsúlyt fektet a koncepció, valamint a megtörtént esetek megfelelő kezelésére. A Gyvt. a települési önkormányzat feladataként nevesíti a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítését és működtetését, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezését. Ahhoz, hogy az önkormányzat e feladatának maradéktalanul eleget tudjon tenni, mindenképpen szükséges a gyermekjóléti, oktatási, egészségügyi és hatósági területen tevékenykedő szakemberek együttműködése, a civil szerveződések bevonása, hiszen ez által lehet a meglévő ellátások színvonalának magasabb szintre történő emelése, illetve azok bővítése, új szolgáltatások bevezetése. Az évente megrendezésre kerülő Gyermekvédelmi Tanácskozás is a fenti célokat szolgálja. A gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetők száma a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolójában található. VIII. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében ellátott feladatok, szolgáltatások A településen, az önkormányzat, civil szervezet, illetve a fenntartásukban lévő intézmények által a gyermekek számára indított, folytatott vagy ismert bűnmegelőzési, illetve bűnmegelőzési elemeket tartalmazó programok az alábbiak: Bűn, illetve drogmegelőzési programok (előadás, tábor, foglalkozás, stb.) megnevezése: Lebonyolítást végző intézmény, személy megnevezése, elérhetősége: Eseti vagy több alkalommal (hányszor, időtartama): BULI - drogsátor Buli91 Közhasznú Alapítvány (8420 Zirc, Bajcsy- Zs. u. 9.) 1 Nyári tábor Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ (8420 Zirc, Ady E. u. 3.) 1 Zirc, április 21. Sümegi Attila jegyző

12

13

14

15

16

17 Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 8420 Zirc, József Attila u. 1. Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB Beszámoló gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokhoz kapcsolódóan Az intézmény elnevezése: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB szeptember 1-től működik a jelenlegi szervezeti felépítésben a Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2012.(VI.25.) határozata a Stúdió KB Ifjúsági és Közösségi Ház intézmény megszüntetéséről és Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 132/2012.(VI.25.) határozata a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc alapító okiratának módosításáról született döntés értelmében Az alapítás éve: (A feladatellátás intézményben történő megkezdése, a Városi Művelődési Központ Kht. megszűnésével) Száma: 171/2003.(V.26.) Kt. számú határozat Alapító: Zirc Városi Önkormányzat 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Alapító okirat Kelte: június 25. Hatályba lépése: szeptember 1. Határozat száma: 132/2012 (VI.25.) Székhelye: 8420 Zirc, József Attila u. 1. (Városi Könyvtár) Telefonszáma: 88/ Web: Telephelye: 8420 Zirc, Alkotmány u. 14. (Művelődési Ház és Stúdió KB ) Telefonszáma: 88/ , 88/ Működési köre: Zirc Város valamint a vele közigazgatási, területszervezési egységben lévő környező települések, esetlegesen ezen kívüli önkormányzatok közigazgatási területe. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Szakágazat Könyvtári, levéltári tevékenység Kormányzati funkciók (Szakfeladatok) Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Városi Könyvtár 8420 Zirc, József Attila u. 1.www.zirckultura.hu Tel.: 88/ Művelődési Ház 8420 Zirc, Alkotmány u. 14. Tel: 88/ Stúdió KB Városi TelevízióZirc8420 Zirc, Alkotmány u. 14. Tel: 88/

18 Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 8420 Zirc, József Attila u Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés Egyéb kiadói tevékenység Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése és működtetése Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Az intézmény két telephellyel rendelkezik: Városi Könyvtár 8420 Zirc, József A. u. 1. Művelődési ház és Stúdió KB 8420 Zirc, Alkotmány u. 14. Az Intézmény az alaptevékenységből adódó feladatait a Városi Könyvtár, Művelődési Ház valamint a Stúdió KB - Városi Televízió Zirc külön szakmai önállósággal rendelkező intézményi egységeiben látja el július augusztus hónapban a hét napjain értékes élményekkel teli, közösségfejlesztésre is alkalmas, és nem utolsó sorban ingyenes tematikus programokat 16 év feletti önkéntes munkát végző fiatalok, középiskolás közösségi szolgálatot teljesítő diákok és diákmunkát végzők közreműködésével - biztosíthattunk a gyermekeknek, családoknak (Kalandos Kedd túrák, Sportos Szerdák, Bábos Csütörtökök, Játszós Péntekek). Újdonság volt az Olvass és játssz a téren! elnevezésű program, mely keretében minden péntek délután játszani hívtuk a gyerekeket a Rákóczi térre. A szabadtéri játékokat meseolvasással egészítettük ki, melyhez a könyvtár biztosította a könyveket. A programot teljes egészében a diákmunkások szervezték, koordinálták és bonyolították le. Bakony-Balaton együttműködés2. Minőségi könyvtári szolgáltatásfejlesztések, a helytörténeti tudásvagyon megosztása, az oktatás segítése, az olvasáskultúra fejlesztése, a könyvtár képzési szerepe erősítésének érdekében címmel (TÁMOP A-11/ kódszámú projekt keretében) pályázat került benyújtásra. A projekt időtartama január április 30. A projekt 3 könyvtár konzorciumi együttműködésével valósult meg. Konzorciumvezető: Városi Könyvtár Balatonfüred, tagok: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Balatonalmádi, Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB Zirc. A projekt összköltségvetése ,- Ft, amelyből a könyvtárunkra eső pályázati összeg: ,- Ft. Városi Könyvtár 8420 Zirc, József Attila u. 1.www.zirckultura.hu Tel.: 88/ Művelődési Ház 8420 Zirc, Alkotmány u. 14. Tel: 88/ Stúdió KB Városi TelevízióZirc8420 Zirc, Alkotmány u. 14. Tel: 88/

19 Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 8420 Zirc, József Attila u. 1. Ehhez a projekten belül valósult meg: Szövegértés-fejlesztő képzések közoktatásban résztvevő célcsoport számára, együttműködésben a Reguly Antal Általános Iskolával. (3 csoport, 6-7 fővel, április-május hónapban, hetente) 5 év fenntartási kötelezettséggel A pályázati időszak alatt 3 képzés, a fenntartási időszakban évente egy-egy képzés valósult/valósul meg. Csoportvezetők: Futóné Berki Katalin magyar szakos pedagógus Horváthné Pintér Magdolna magyar szakos pedagógus Slajchó Lujza magyar szakos pedagógus A foglalkozásokhoz drámapedagógia eszközöket szereztünk be: bábok, bábparaván, bábtartók, papírszínház mesékkel, szakkönyvek, írószerek, irodaszerek. A tanfolyamok zárásaként mindhárom csoportban kimenő szintmérést végeztek. A záró foglalkozáson Ambrus Lívia kollégánk tartott előadást Biztonságos internet címmel. A pályázat lezárása és elszámolása 2014-ben sikeresen megtörtént. I. Programjaink, rendezvényeink: I.1. Könyvtárhasználati foglalkozások A könyv- és könyvtárhasználati ismeretek oktatása gyermekeknek, bemutató foglalkozások a hétfői napokon zajlottak, 2014-ban 9 alkalommal. A Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Segítő Kezek Háza Alapítvány csoportja 33 alkalommal tartotta foglalkozásait a könyvtárban. I.2. Olvasópályázatok (nyári és téli szünidei) A versenyre 14 év alattiak nevezhettek olyan szépirodalmi művekkel, amelyeket a könyvtárból kölcsönöztek, az elolvasott kötetekkel megegyező hógolyót/virágot helyezhetnek el a könyvtár dicsőségtáblájára. HóOlvasó pályázaton részt vevő 57 gyermek (9 felsős, 31 alsós, 17 óvódás) összesen 321 db könyvet olvasott, hallgatott. Virágolvasó pályázaton összesen 68-an neveztek (12 felsős, 39 alsós, 17 óvodás), összesen 748 db könyvet olvastak, hallgattak. Városi Könyvtár 8420 Zirc, József Attila u. 1.www.zirckultura.hu Tel.: 88/ Művelődési Ház 8420 Zirc, Alkotmány u. 14. Tel: 88/ Stúdió KB Városi TelevízióZirc8420 Zirc, Alkotmány u. 14. Tel: 88/

20 Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 8420 Zirc, József Attila u. 1. A gyermekek díjazásáról az Együtt a könyvtárért Alapítvány gondoskodott. I.3. Egyéb programok, rendezvények: október október 13. (hétfő) október 14. (kedd) október 16. (csütörtök) október 17. Kiállítás Zdeněk Miler rajzfilmkészítő és illusztrátor a Kisvakond kalandjairól szóló munkáiból. A Cseh Centrum vándorkiállítása. Meseillusztráció - Szervezett foglalkozás az általános iskola 3. osztályos rajztagozatos tanulóinak. Körtemuzsika babadal Dal- és hangszerismereti foglalkozás 0-3 éves kisgyermekeknek Gáspárné Szász Anna brácsaművész vezetésével. Meseillusztráció - Szervezett foglalkozás az általános iskola 4. osztályos rajztagozatos tanulóinak. Író-olvasó találkozó Lackfi Jánossal kamaszoknak. Szervezett program 7-8. osztályos tanulóknak. Varga Gábor: Lélekhang c. verseskötetének bemutatója. Mesekuckó : Zirc város közéleti szereplői meséltek gyerekeknek. I.4. Ünnepekhez és Jeles napokhoz kötődő gyermek családi programok A Farsang, Víz Világnapja, Húsvét, Föld napja, Anyák napja, Állatok Világnapja, Mikulás és Advent ünnepeinek alkalmával kézműves foglalkozással, játszóházzal, meghívott előadókkal, műsorokkal, bemutatókkal és sok-sok játékkal vártuk a gyermekeket és szüleiket. Az ingyenes foglalkozásokon különböző anyagok felhasználásával, más-más technikák elsajátításával, az adott jeles naphoz kapcsolódó dísztárgyakat, ajándékokat készíthetett az átlag 50 résztvevő. A zömében komplex, tematikus programok fontos eleme az aktuális helyi hagyományok, népszokások felelevenítése, eljátszása, aminek minden alkalommal nagy sikere volt február 5. Farsangi játszóház A farsangra készülő programon Koós Kata és Hummel Beáta, a Családsegítő Szolgálat munkatársai és Bognár Anita, intézményünk felnőtt önkéntesének vezetésével háromdimeziós álarcok, lampionok, farsangi kellékek készültek március 26. A Víz Világnapja tematikus rendezvény évente Renkó Péter, a Bakonykarszt Zrt. zirci üzemmérnökségének vezetője tartott interaktív és szemléletes előadást a város víziközmű ellátásáról, kiemelve jelmondatukat: A vízkincset nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! Az előadást követően bemutatták nekik az üzemmérnökség árokásó és kombi csatorna mosógépét, azok működését, majd egy időre birtokba is vehették a gépeket. Városi Könyvtár 8420 Zirc, József Attila u. 1.www.zirckultura.hu Tel.: 88/ Művelődési Ház 8420 Zirc, Alkotmány u. 14. Tel: 88/ Stúdió KB Városi TelevízióZirc8420 Zirc, Alkotmány u. 14. Tel: 88/

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A közművelődési feladatokat ellátó intézmények pénzügyi és szakmai beszámolója a megvalósult programjaik,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1007-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére 116/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Karcag Városi Önkormányzat Jegyzője Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére 1. napirend Ügyiratszám 2/162-25 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése Előterjesztő: Á

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

ijj ~ szám ú előterjesztés

ijj ~ szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ijj ~ szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kerületi gyermekjóléti feladatokról szóló 2012. évre vonatkozó

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.7

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Csanádpalota Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról A beszámolót készítette: Besenyi Ildikó igazgatási csoportvezető A beszámoló elkészítéshez

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó ÖCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL POLGÁRMESTER JEGYZŐ 8292 Öcs, Béke u. 35. 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 (88) 521-100 fax:(88) 212-794 Ügyszám:

Részletesebben

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL POLGÁRMESTER JEGYZŐ 8452 Halimba, Petőfi u. 16. 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 (88) 521-100 fax:(88)

Részletesebben

...ft... ~..~~...*. ~~... Faragóné Széles Andrea. ...'''~ás' " ij~'~';hé;~"'"... (:t) N Y R E G Y H Á Z A. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

...ft... ~..~~...*. ~~... Faragóné Széles Andrea. ...'''~ás'  ij~'~';hé;~'... (:t) N Y R E G Y H Á Z A. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9785-2/2015 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita/Tóthné Csatlós Ildikó Előterjesztés - a Közgyűléshez az Önkormányzat

Részletesebben

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Maroslele község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu ELŐTERJESZTÉS /2013. Üi.: Schulcz Katalin Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS, CSALÁDVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben