TANÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLET 2013 2014."

Átírás

1 TANÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLET Készítette: Szilágyiné Solymosi Mária intézményvezető

2 Az elmúlt év munkatervének értékelése Év végi értékelés tartalma: személyi, tárgyi feltételek, gyermeklétszám alakulása, kiemelt nevelési feladatok megvalósítása, elért eredmények, események, rendszeres, visszatérő, rendkívüli események, ünnepek, kirándulás, látogatás, szakmai ellenőrzések értékelése, óvodai hallgatók, önkéntesek, mentorok munkájának értékelése, nyilvánosság biztosítása (média, honlap) kapcsolattartás szülőkkel, partnerekkel, szülői vélemények támogatók esélyegyenlőség különleges bánásmódot igénylő gyermekek kiemelten tehetséges gyermek pályázatok, eredmények Személyi feltételek, változások Tanév személyi változásai: Törzsállományú dolgozóink közül Gyermekgondozási szabadságot vett igénybe 3 óvodapedagógus, helyettük határozott idejű kinevezésű dolgozókat alkalmaztunk. A Mágocsi úti óvoda egy csoporttal való bővítése, két óvodapedagógusi és egy óvodai dajkai álláshely növekedést jelentett. Öt újonnan belépő óvodapedagógust alkalmaztunk (nyugdíjba vonult és óvodánkból kilépett óvodapedagógusok helyére). 2 dajka évközben ment nyugdíjba, júniustól 4 óvodapedagógus és 1 pedagógiai asszisztens kezdi meg a munka alóli felmentését, nyugdíjba vonulásuk miatt. A Románvárosi Óvodából 1 dajka kérte áthelyezését, 2 dajka közmunkás segíti a nyári nagytakarítást és 2 óvodapedagógus segíti az ügyeletes óvodák munkáját. A csoportokban megfelelő volt a személyi feltételek biztosítása, bár év közben több esetben történt hiányzás, a helyettesítést a kötött óraszám feletti plusz órák felhasználásával, valamint átcsoportosítással oldottuk meg. A minőségi munkavégzést elismerésekkel jutalmaztuk. Polgármesteri dicséretet kapott Dr. Király Éva szakmai helyettes, Japport Ferencné rendezvényekért, civil kapcsolatokért felelős helyettes, Bajóné Aradszki Anett innovációs munkaközösség vezető, Stefanovitsné Csuhai Erzsébet óvodapedagógus. Gratulálunk. 2

3 Intézményvezetői dicséretet kapott Óvodapedagógusok: Danszki Klára, Bencze Erika, Enyediné Nagy Krisztina, Lindenberger Lajosné, Szilágyi Ferencné, Szélné Rapport Erika, Steigerwald Réka, András Anna. Sárközi Eszter pedagógiai asszisztens. Elismerésben részesültek aktív munkájukért Ilyés Jánosné óvodapedagógus, Czégény Istvánné óvodai dajka, Lindenberger Lajosné óvodapedagógus, Herédi Szabó Mihályné óvodapedagógus, Nyikoráné Andor Andrea óvodapedagógus, Ungor Ferencné óvodai dajka, Sárközi Eszter pedagógiai asszisztens. Jubileumi jutalmat közalkalmazottként végzett munka után kaptak: Jenei Marianna 25 év Békési Andrásné 30 év Dr. Király Éva 30 év Ilyés Jánosné 40 év Lindenberger Lajosné 40 év Herédi Szabó Mihályné 40 év Nyikoráné Andor Andrea 40 év Ungor Sándorné 40 év Szülői szervezetben töltött több éves aktív munkájukért elismerésben részesültek: Pápai Judit Galbácskerti Óvoda Váczi Edit Mágocsi úti Óvoda Anasztászné Tóth Zsuzsa Székhely Óvoda Az intézmény vezetésének megbízásában történt változások: Gyula Város Egyesített Óvodája Vezetőjét Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 évre bízta meg ig, felette az egyéb munkáltatói jogokat az önkormányzat polgármestere gyakorolja. Három intézményvezető helyettes kinevezése: szeptember július 31-ig tart. Intézményvezető helyettes: Dr. Becseiné Lock Gabriella (Béke sugárúti Óvoda), Dr. Király Éva (Gyulavári Óvoda), Japport Ferencné (Székhely). A hat tagintézmény-vezető 5 éves megbízatása augusztus 31-el lejár. Köszönöm a tagintézmény-vezetők lelkiismeretes munkáját. Új életpálya modell A tanfelügyeleti rendszer és az új életpálya modell arra késztet, hogy sokkal kritikusabban szemléljük pedagógiai munkánkat. Problémák általában nem a tevékenységek megtervezésében, megszervezésében, lebonyolításában, hanem a pedagógusok önértékelésében tapasztalható; nehezen fogalmazzák meg önreflexiójukat, nem mindig érezhető kellő szakmaiság és pedagógiai tudatosság. Szakmai ellenőrzések, látogatások 72 alkalommal történtek, ezek többségét az intézményvezető és szakmai helyettese végezte, de sor került külső szakértői ellenőrzésre is. 3

4 Az önellenőrzésnek részét képezi az is, hogy tizennégy szakvizsgázott (tizennégy éves szakmai gyakorlattal rendelkező) óvodapedagógusnak volt lehetősége a portfólióját elkészíteni, ebből tizenketten elkészítették. Ennek kapcsán egész szakmai életútjukat, eddigi sikereiket, egyénileg és közösségben elért eredményeiket, módszertani fejlődésüket kellett mérlegre tenniük, erre építve kellett határozniuk továbbfejlődésük irányát. Akik elkészítették a portfóliót, igazolhatják, mennyire tudatosan, mások számára érthetően, korrekten kell prezentálni a pedagógiai munkatervező, szervező, megvalósító, értékelő és visszacsatoló folyamatait. Nehezítette ezt az értékelést az a tény, hogy a szakmai anyagokban meghatározott nyolc kompetencia terület mentén kellett meghatározni a teljesítmény értékeket. Ez a munka nem volt hiába való, hiszen január 1-től a kollégák az életpálya modell pedagógus 2. kategóriájába kerülnek, amely nemcsak jövedelememelkedéssel jár, hanem azt is jelenti, hogy ők elláthatnak mentori és ellenőrző feladatokat. Elismerésem szeretném kifejezni mindnyájuknak, hogy vállalták a megmérettetést. Az Oktatási Hivatal a TÁMOP-3.1.5/12 Pedagógusképzés támogatása kiemelt uniós projekt keretében dolgozza ki a Gyakornoki évek szakmai programot és a gyakornoki minősítővizsga rendszerét, amelyek a gyakorlatban való tesztelést és a szükséges korrekciók elvégzését követően kerülnek véglegesítésre. A pilotprogram során a gyakornokok közül 200 fő részesül mentorpedagógus szakmai támogatásában és vesz részt ezt követően a minősítővizsgán, további 200 fő pedig kontrollcsoportként egyénileg készül fel a minősítővizsgára. Óvodánkból három gyakornok vesz részt a pilotprogramban. Elkészítették a teljes portfóliót, szakmai ellenőrzésen két foglalkozásukat ellenőrizte, elemezte minősítő szakértő. Elkészítették a látogatott foglalkozásokhoz a hét tematikus tervét, a foglalkozások vázlatát, reflexióját, valamint a látogatás után az önreflexiójukat mondták el. Mind hárman sokat dolgoztak, tanultak a rövid egy hónap alatt, lelkiismeretes, önzetlen önkéntes kis csapat időt nem sajnálva készítette fel a gyakornokokat a megmérettetésre. Minősítési vizsgán 15 perces prezentációval kell bemutatniuk, hogy mennyire felkészültek, megfelelő szaktárgyi tudással, pedagógusi kompetencia ismerettel rendelkeznek. Tizenkét vizsgakérdésre válaszolva ismertetik pedagógiai programunkat, védik meg a portfóliójukat. Köszönöm intézményvezető helyettesek kiemelkedő munkáját. Segítségükkel tudtuk a munkatervünkben kitűzött feladatokat megvalósítani. A kapcsolat nem csak egy napra szűkült, hiszen sok olyan feladat volt, amit meg kellett először tervezni, azután minden helyettes önállóan végezte a feladatát, a befejezésről, megvalósításról is kaptam a legtöbb esetben tájékoztatást, sőt a megfelelő archiválást, esetenként további intézkedést is megbeszéltük. A tagintézmény-vezetők is minőségi munkát végeztek, hiszen a csoportjukban dolgozva mindent elkövettek a gyermekek nevelésért, valamint a vezetői kihívásokat is a legtöbbször maximálisan teljesítették. Ebben a nevelési évben is megfelelően működött a kommunikációs - információs háló, a feladatokat pontosan végezték el, megfelelő időben tájékoztattak az egyes eseményekről, problémákról. Egy két esetben kellett felhívni a figyelmet a határidőre. Több esetben történt a tagintézményről történő tájékoztatás, amikor nem volt jelen az intézményvezető, ezeket a jövőben újra szabályoznunk kell. 4

5 Köszönöm a lelkiismeretes munkájukat, ahogyan vezették a tagintézményüket, a kollegáik munkáján is érezhető volt, hogy szívvel, lélekkel azon dolgoznak, hogy az egyes gyermek jól érezze magát, megfelelően fejlődjön. Fontosnak tartották, hogy a szülők megfelelő tájékoztatást kapjanak az óvodai életről, segítséget kapjanak a gyermekük otthoni neveléséhez. Az óvodapedagógusok a kiemelt nevelési feladatot figyelembe véve megfelelő módon fejlesztették a gyermekeket. A csoportok életének szervezését áthatotta a mozgásfejlesztés. Természetesen nem feledkeztek meg az anyanyelvi nevelésről, a játékról, a zenei nevelésről, s egyéb műveltségi területről sem. Szem előtt tartották, hogy a gyermekek minden érzékszerv jelenlétében, tevékenykedtetés közben tanulnak a legjobban, indirekt módon történik az ismeretszerzés. További lépéseket tettünk a gyermekek neveltségi szintjének emelése érdekében, elsősorban szülői klubok keretében, ahol feldolgoztuk a gyermekek életviteléhez kapcsolódó, szülői szokások, elvárások, valamint a rendszeresség fontosságát. Látjuk, hogy sok esetben szükség van gyakorlati tanácsok, kapaszkodók megfogalmazására, amelyeket a szülők a gyermekek mindennapjaiba beépíthetnek. A helyes magatartási, viselkedési szokások elsajátítását, elmélyítését, egyedül nem vállalhatja az intézmény, mivel a családnak alapozó, megerősítő szerepe van. Igen nagy pedagógiai tapintatot igényel, ezen szokások alakítása, a családdal egyetértésben történő módosítása. A családokat partnerré próbáltuk tenni a környezettudatos magatartási minták elsajátításában, megerősítésében, évközben több programot szerveztünk a környezetünk szépítése, megóvása érdekében. Valljuk, hogy nem a helytelen szokások megszüntetése a cél, hanem a helyes szokások szerint kell élni. Természetessé kell tenni mindenkiben, azt az igényt, hogy az egészséget, környezetet védeni, óvni és a jövő számára megőrizni kell. A felgyorsult világunkban, a családok megváltozott struktúrájához igazított nevelés nagy odafigyelést, tapintatot, olykor alapvető tanácsok adását igényli az óvodapedagógustól. Nemcsak a gyermekek nevelése, egyéni fejlesztése a mai óvodapedagógus feladata, hanem a családok gyermekneveléséhez is javaslatokkal, segítséggel be kell kapcsolódnia. Több esetben történt eset megbeszélés a családi nevelés javítása érdekében. Minden óvodapedagógus lelkiismeretes munkáját köszönöm, elismerem. Óvodatitkár Pedagógiai asszisztens Az óvodatitkárok a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően látták el a feladataikat. A titkárság munkája nem csökkent, a három pedagógiai asszisztens és évközben a közmunkások sokat segítettek a gyermekek nyilvántartásának vezetésében, az iktatási, számlázási, gazdasági és egyes személyügyi feladatok elvégzésében. A törvényi változások, a feladat finanszírozás, a napi folyamatos munka mellett, az ad hoc feladatok több esetben jelentették tevékenységek átütemezését, de mindent meg tudott oldani a kis csapat. A feladatok elosztása, megoldása közben néha keletkező konfliktusokat, feszültségeket megoldottuk. Pedagógiai asszisztensek segítik a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását biztosító óvodák nevelő, fejlesztő munkáját (törvényi előírás három csoportonként jár egy asszisztens). Dajkák Szakképzett dajkák segítik az óvodapedagógusok munkáját. A dajkai továbbképzések segítették, hogy még jobban átlássák, az óvodai nevelés, a gyermekek egyéni fejlesztésének, az empátiás légkör megteremtésének fontosságát. A HACCP előírásának megfelelően tartják tisztán az óvodákat. A tavaszi nevelési értekezleten együtt kapcsolódtak be az óvodapedagógusokkal az interaktív műhelyek munkájába. A megmérettetésen jól szerepeltek, 5

6 sokat tanultak nemcsak a mozgás, az egészséges életvitel, a metakommunikációs jelek érzékelésének fontosságáról, hanem a lelki béke, a nevetés pozitív erejét is megérezhették. Aktívan segítették a kiemelt nevelési feladatok végrehajtását, a sport rendezvények zökkenőmentes lebonyolítását. Udvaros - karbantartók Az öt karbantartó erején felül teljesített, a Mágocsi úti Óvoda felújítása során, egyedül végezték az óvoda kiüresítését, majd az eszközök, bútorok, játékok visszapakolását. Az öt csoport öltözőjébe közösen készítették el az öltöző szekrényeket, nagyon rövid idő alatt. A nyári nagytakarítás során minden tagintézményben a szükséges helyiségeket kifestették, az óvodákat és a környékét rendbe tették. Összehangolt munkájuknak köszönhetően az óvodák kisebb - nagyobb karbantartási munkáját is elvégezték a nevelési év kezdetétől a végéig, mely szakmunkát is igényelt. A térítési díjak beszedésénél is biztosították a felügyeletet. Egy egy karbantartóra két óvoda jut, a székhely óvodában teljesítő karbantartónak egy óvodája van, de az Ő feladata a sürgős ügyintézés elvégzése, a karbantartási anyagok beszerzése minden óvoda számára, valamint az összes óvodára vonatkozó közös karbantartási munka megszervezése. Minden karbantartónak köszönöm a lelkiismeretes munkáját. Ebben az évben is olyan szakmunkát végeztek, mely megfizetése komoly összeget jelentett volna az óvoda költségvetésének. Tárgyi feltételek Az óvoda takarékos működtetésével óvodáink tiszták, barátságosak, esztétikusak voltak, megfelelő környezetben történhetett a minőségi nevelés. Polgármester Úr és a városrész képviselői is nagymértékben támogatták az óvodákat. Külön köszönjük támogatásukat Dr. Görgényi Ernő Gyula Város Polgármestere, Kónya István Békés Megye Közgyűlés Alelnöke, Alt Norbert Gyula Város Alpolgármestere, Gajda Róbert Gyula Város Alpolgármestere, Dr. Párducz László városrész képviselője, Dr. Ökrös István városrész képviselője, Szabó Károly városrész képviselője, Német Nemzetiségi Önkormányzat, Gerhard Stengel, Mikus Éva. Bajcsy Zs. úti Tagintézmény: Tárgyi feltételeink javításában sokat segítettek a szülők. Csoport szobáink színesítéséhez, mint az előző évek folyamán most is sok eszközt biztosítottak. A Comenius program gondolkozó sarkának kialakításához esztétikus bútorokkal járultak hozzá. Biztosították a mindennapok eszköz szükségleteit /ábrázolás, kreatív foglalkozások eszközeit, tisztasági csomagokat, és az év folyamán felmerülő anyagokat/ újrahasznosítható anyagokat, sütéshez kellékeket, zöldség és gyümölcsféléket, ünnepek színesítéséhez süteményekkel, üdítővel járultak hozzá./ Alapítványunk által a karácsonyfa alá a játékok mellett, színes televízió és DVD lejátszó is került, melyhez a szülők természetfilm sorozattal ajándékoztak meg bennünket, melyeket jól tudtunk hasznosítani a természet, az élővilág megismerésében. 6

7 Udvarunk szépítéséhez Az egy család egy növény akció keretében növényeket és segítségüket ajánlották fel. Béke sugárúti Tagintézmény: Alapítványi támogatás: Szőnyeg a Cica és Őzi csoportba: Porszívó: Karácsonyi játékok: Irodaszerek, patron: Viaszos terítő a Mókus csoportnak: Csavar, ecset, festék: Kerékpár javíttatások: Faszegő a kerthez: Nagylabdák: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Az Európai Virágos Városok és Falvak versenyében, amely itthon A virágos Magyarországért mozgalom formájában vált ismertté, hazánkat a tavalyi kategória győztes Gyula képviseli. A megjelenés színterébe óvodánkat is beválasztották, így július 4-én egy 17 fős külföldi delegáció látogat el hozzánk. Ennek keretében megalkottuk az Érzékek kertjét, Bogárhotelt, komposztálót, madáretető ösvényt. Kiszedettük a kivágott fák tuskóit, gyökereit, három fát ki kellett vágni rossz ültetés miatt, füvesítettünk. A munkálatokat a karbantartó a Közüzemi vállalat alkalmazottai, Botyánszki Mihály kertész végezték el. Növényeket a pályázati keretből, fűmagot és fűtápot a Boglárka kertészet támogatásával kaptunk. Kaptunk raklapokat, amelyből komposztáló és Bogárhotel készült. 2 db új madáretetőt a Városszépítőktől kaptunk. Költségvetésünkből ,- Ft a fából készült jelzőtáblákra fordítottunk. A fent említett pályázati keretből új udvari játékokhoz jutottunk, egy vármászókát és egy homokozót kaptunk. (kb: Ft értékben) Csőke Péter támogatásával az óvoda bejárati ajtaja elé két szép, az épülethez illő kő virágtartót kaptunk. Fenntartói támogatás keretében megújult a tetőszerkezetünk nagyobb felülete, cserépléceket és cserepet cseréltek rajta. ( Ft) Teljes körű felújítást végeztek az utcafronti kerítésen, és a belső terasz falazatán. Képviselői támogatás keretében történik a 40 éves KRESZ park teljes körű felújítása. ( Ft) 7

8 Ewoldt Elíz Tagintézmény Képviselői támogatás: 2013 áprilisában az udvari játékok felülvizsgálatának jegyzőkönyve szerint a játékok javítása cseréjére szükséges az óvodánkban. Ennek megoldására kértem segítséget Gajda Róbert képviselő Úrtól májusában a csúszda állványának cseréje megtörtént. Képviselői segítséggel lett felújítva a Katica csoport linóleuma is. A megújult terem otthonosabb barátságosabb külsőt sugároz immár. A kazán cseréje 2014 augusztusában fog megtörténni a tervek szerint. Szülői segítség, támogatás A szülők segítették kirándulásaink rendezvényeink megvalósítását pl.: a környezetvédelmi napon virágokat vásároltak, a vitaminnapra, rágónapokra gyümölcsöket-zöldségféléket kaptunk, karácsonyra képességfejlesztő játékokat kaptak a gyerekek, a családi napon biztosították a sok finomságot, hozzájárultak a vizuális neveléshez szükséges eszközök beszerzéséhez. Két apuka Kocsis Gábor és Tar Zoltán saját szabadidejét, kreativitását felajánlva varázsolta esztétikusabbá az óvoda udvarát. A szomszéd felöli falon egy mesebirodalom tárul a gyerekek elé. Egy másik apuka munkája révén a sziklakertünk újult meg. A munkájuk mellett természetesen pénzt is adományoztak, hiszen festéket, illetve növényeket, farönk-szegőt kellett vásárolniuk. Alapítványi támogatás: Az alapítvány sikeresen pályázott a NEA pályázatkezelőhöz. Az elnyert összegből projektort, fényképezőt, és videó kamerát vásárolt az óvoda részére. Galbácskerti Tagintézmény A karbantartó az óvodában adódó munkát előzetes egyeztetés és megbeszélés után végezte, ilyen volt a Pillangó csoport küszöbének betonozása, újraparkettázása. A Gyulai Városszépítő és Környezetvédő Egyesülettől 2 madáretetőt kaptunk. Az udvaron lévő lepkekertünket folyamatosan bővítjük virágokkal, lepkeitatóval. Elkészült a madarak tulajdonságait ismertető környezetvédelmi táblánk, folyamatban van egy madárkert kialakítása, melyhez az anyagi támogatást a Cérnahang Óvodai Alapítványunk biztosította, valamint játék és udvari sporteszközöket vásárolt. Játékokkal gazdagította óvodánkat Mikus Éva. Júniusban a ZONECONTROL Kft. és a Békésút Mélyépítő Kft. pénzadományából az óvoda két oldalán a kerítést cseréljük ki. Az EMOTON-tól rajzpályázaton nyert belső vályogvakolattal a Pillangó csoport lesz felújítva szülői segítséggel. Gyulavári Tagintézmény Tárgyi feltételeink a lehetőségeinkhez mérten javultak. Gyulavári Részönkormányzatának támogatásával porszívókat szereztünk be. Apróbb javítások történtek a mosdóban (szülői jelzés után ülőkék cseréje). Az óvodánkat támogató alapítvány jóvoltából karácsonyra minden csoport játékokat tudott vásárolni. Nagyobb felújításra nem került sor; készen állnak az iskola és az óvoda felújítási tervei, amelyek aktuális pályázati lehetőségre várnak. 8

9 Mágocsi úti Tagintézmény Az óvoda felújítási pályázat megvalósulásával úgy értékelem, hogy a mai kor igényeinek megfelelő modern, esztétikus környezetben élhetik óvodásaink mindennapjaikat. Egy csoportszobával és tornaszobával bővült az óvoda épülete, ill. a bejárati részen egy fedett sportudvar került kialakításra. Sajnos a csoportszobák bútorzata nem került felújításra, ezek már nagyon elavultak és sokszor javításra szorulnak. Udvari játszóeszközeink az újonnan kapott hinta kivételével teljes felújításra szorulnak. Fenntartói támogatásból minden csoport új öltözőszekrényt kapott ( ,- Ft). Máriafalvai Tagintézmény: A tanévkezdésre Gyula Város Önkormányzata (fenntartó) felújítatta az épület tetőszerkezetét, amely már balesetveszélyes állapotban volt ( ,- Ft). Óvodánk (a felújítási keretből) kapott egy madárházat, amelyben közvetlen közelről figyelhetik meg a gyermekek a madarak életét, gondozásukat, ezáltal sok új és érdekes információval gazdagodnak. Az országban nincs még egy óvoda, ahol madárház található. A madárház jól szolgálja a gyerekek természettudatos nevelését, a környezet minél jobb és hatékonyabb megismerését. Mindezt hamarosan web kamerán is nyomon követhetjük (szülői felajánlás segítségével). A madarakat, a madarász szakkört tartó Gyepes Imre, és madarász kollégája, Fülöp János ajánlotta fel, és a gondozásukban is ők segítenek. Új hintát helyeztünk el az udvarunkon a szülők összefogásával, valamint Ft-ot az Agrár Zrt. felajánlásaként kaptunk és Alt Norbert alpolgármester támogatásával. A nagy összefogás eredményeként, még egy udvari játékot is be tudtunk állítani: egy rugós lovat. Szülők és a karbantartók közös munkájával még 3 játék készült el az udvarra: egy kishajó, egy autó és egy mászó fal. A homokozóban is ki tudtuk cserélni a homokot. Kiépítették a távfelügyeleti biztonsági rendszert, óvodánk védelmére. Ezen kívül, szülői felajánlásként kaptunk egy széfet, és egy kamerarendszert, amelynek kiépítése folyamatban van, szintén a szülők (apukák) segítségével. Alt Norbert Alpolgármester közreműködésével és segítségével, a Gyula Város Önkormányzata megvásárolta óvodánk részére a szomszéd telket. Ezzel lehetőség nyílik az óvoda és a tárgyi feltételek bővítésére, korszerűsítésére. Terveink között szerepel egy tornaterem, mini teniszpálya, (amely télen műjégpályaként üzemel), a madárházunk bővítése egy madárröptetővel, a kertben pedig gyümölcsök, zöldségek, fűszer- és gyógynövények gondozása. Mindezek összhangban vannak a pedagógiai programunkkal, és óvodánk egyéni arculatával. Németvárosi Tagintézmény Az óvoda tárgyi feltételei megfelelőek voltak. Minden csoportban gyermekmagasságú polcok, szekrénykék állnak rendelkezésre a gyermekek játékainak, egyéb eszközeinek a tárolására esztétikusan elhelyezve. Minden csoportban olvasósarkok kialakításával biztosítják az óvónők a gyermekek olvasóvá nevelésének feltételeit, amit nagyon fontosnak tartunk már ebben a korban elkezdeni. 9

10 A mozgásfejlesztéshez különböző mozgásfejlesztő eszközöket szereztünk be, melyek még eddig nem voltak óvodánkban: futóbicikli, sportlétra, focilabda, kétkerekű kerékpár. Gajda Róbert képviselő úr segítségével az udvari játszóeszközök, mint kötélhálós mászóka, függőhidas csúszda, tornyos csúszda felújítása megtörtént. Így biztonságossá váltak udvari játékaink. Az udvari homokozó beton ülőkéjét Kovács István faülőkésre javította az alapítványunk támogatásával. A felnőtt kerékpárok tárolására fedett kerékpártároló került kialakításra Gajda Róbert képviselő úr támogatásával. A konyhában rozsdamentes állvány készült a mosogatógép alá óvodai költségvetésből, mely nagy segítség a dajka néniknek. A szülők kezdeményezésére és anyagi támogatásával új nemzetiségi ruhák készültek a ballagó gyerekeknek. Egy Micimackós szülő korszerűsítette fűtési rendszerünket ( Ft. értékben), mely során most már minden csoportban egyenletes hőmérséklet biztosított. Székhely intézmény (Törökzugi) Az óvónői szoba kialakítása arculatunkat tükröző, szemet gyönyörködtetővé sikerült, s mint székhelyintézmény, kellő eleganciát biztosít a különböző rendezvényeknek. Néphagyomány- őrző arculatunkat teljesebbé tettük megjelenésében- a folyosóra régi gyulai fényképek égetett technikával készített képeit helyeztük el. Szervezeti kultúránk látványosan, külső és belső megjelenésében fejlődött. A kis udvarunk átalakításával, szőlővesszők ültetésével, veteményes kert létrehozásával, nádfedeles kunyhó elkészítésével régi hangulatot sugároz, jó újból együtt lenni! Kónya István Megyei Közgyűlés alelnöke, területi képviselőnk a hinták alatti homokágy előírásnak megfelelő kialakításához járult hozzá. Szülői támogatásból tudtuk a fejlesztő szoba bútorát elkészíttetni. Karácsonyi játékok ajándékozását az adó 1%-os felajánlásaiból tudtuk beszerezni. Gyermeklétszám alakulása Az elmúlt nevelési évben 747 gyermek járt óvodánkba, 33 csoportban folyt a nevelés. Statisztikai létszámunk 723 fő, normatívára jogosult 747 fő (23 fő). A tagintézmény-vezetők éves értékeléséből kiindulva megállapíthatjuk, hogy sikeres évet zártunk. Az iskolába menő gyermekek száma: 214 fő. A tagintézmények kihasználtsága októberi statisztika számított létszám alapján 757 fő (SNI) alapján 92%, azaz 23 fő csoportonként normatíva alapján 780 fő 95%, azaz 24 fő csoportonként az átlaglétszám májusi adat 786 fő 95%, azaz 24 fő csoportonkénti átlaglétszám. Az SNI létszám 28 fő, akik 2 fő és 3 főnek felelnek meg, azaz 34 fő. 10

11 GYULA VÁROS EGYESÍTETT ÓVODÁJA GYERMEKLÉTSZÁM ALAKULÁSA Kiemelt nevelési feladatok megvalósítása Mottónk: Mozogj rendszeresen Mozgásfejlesztés az óvodában: rendszeres testedzés, mindennapos testnevelés, szabad mozgásgyakorlás, gyermektánc, Fuss utánam, előzz meg! Kicsik nagy olimpiája, Mozogj rendszeresen projekt. A kiemelt nevelési feladat értékelése Ebben a nevelési évben kiemelten foglalkoztunk a kisgyermek mozgásfejlődésével; a gyermekek harmonikus mozgás fejlesztésének feltétele az óvodai és iskolai képzés tökéletes összehangolása, a természetes átmenet biztosítása az óvoda és az iskola között. Óvodába lépésétől kezdve a gyermek mozgásfejlődését, későbbi sportbéli sikereit, a rendszeres testedzéshez fűződő viszonyát jelentős mértékben az intézményes testnevelés színvonala határozza meg. A városban élő gyermekek számára különösen fontos a mozgásszegény életmód kompenzálása testmozgással egészségük megőrzése érdekében. 11

12 Két nevelési értekezleten foglalkoztunk, valamint a szakmai és innovációs munkaközösség segítet abban, hogy kiemelt nevelési feladatunkkal minél jobban ismerkedjünk, a mozgásfejlesztésről eddig tanult ismereteinket felelevenítsük, valamint megismerkedjünk újabb módszerekkel, mozgáseszközök használatával, a mozgás lehetőségeinek az óvodai nevelésbe való beépítésének szükségszerűségével. Ősszel elhatároztuk, hogy kapcsolódunk a gyulai mellrákellenes naphoz a tornacsarnokban. Megrendeztük a Fuss utánam, előzz meg! címmel egy mozgásos csapatjátékra épülő versenyt. A kilenc óvoda egy tornateremben nem férne el, így választottuk, hogy a tornacsarnokban tartjuk a mozgásos projektünket az egészséges minta menza bemutatásával, valamint a csapatok versenyeztetésével, együtt mozgunk a szülőkkel, gyermekekkel, kollegákkal. Programunk annak a nagyszabású családi rendezvénynek a próbája volt, amelyet 2014 májusában tartottunk meg a gyulai várnál a Kicsik nagy olimpiája címmel. Az egészségnevelési napot Torma Béla sporttanácsnok nyitotta meg. Az Energy Dance Cool Tánciskola hiphop gyermekcsoportjának műsora után az óvodások játékos-táncos bemelegítéssel készültek fel a csapatversenyekre. A közönséget, a verseny után kan-goo bemutatóval szórakoztatták, majd kihirdettük a csapatversenyek eredményeit. A sportnap tervezése során figyeltünk arra, hogy a mozgás mellett az egészséges táplálkozás is megjelenjen a nap folyamán. Támogatóink segítségével a szülők versenyeztek az egészséges szendvicsek, zöldségtálak, gyümölcstálak elkészítésében. A Bio tej, vérnyomásmérés, vércukorszint mérés, diabetikus tanácsadása, ugráló vár, újra élesztés gyakorlása, fibri-fitnesz, kan-goo cipő kipróbálása volt a délelőtti lehetőség, délután a kerékpárosok, és a félmaratón a sérült gyermekekért indult el, valamint a mellrákellenes felvonulás is a csarnokból indult. A gyermekek megfigyelhették a csapatverseny után a sportolók indulását, a szülőkkel egyik tevékenységből a másikba mehettek. Őszi nevelési értekezlet Hagyományosan az őszi nevelési értekezleten az éves kiemelt feladatunk elméleti megerősítése történt, tavasszal ugyanezen ismereteket a gyakorlatba ültetve, kiscsoportos interaktív foglalkozások keretében újítottuk meg. Az értekezleten Lukács József mesteredző felhívta a figyelmet az egészséges mozgásfejlődés szakaszaira, ismertette a tehetséges gyermekek edzésterveit, az alkalmazott játékos módszerek fontosságát, valamint hangsúlyozta a gyermekkel foglalkozó pedagógusok szakértelmének kiemelt szerepét (az elhangzott előadás címe: Mozgásos előkészítés az iskolára ). Szekeres Hajnalka szomatopedagógus hasznos, konkrét tanácsokat adott a Mozgásfogyatékos gyermek az óvodában című prezentációval egybekötött előadásán, hangsúlyozva az óvodapedagógus kompetenciáját a mozgásfogyatékos gyermek nevelésében. Kovács Ágnes reflexterápia előadásán ismerkedtünk a csecsemő reflex időben történő gátlásával. A mozgásszabályozás csak abban az esetben lehet tökéletes, ha az idegrendszer fejlődése a biológiailag meghatározott sorrendben és minőségben ment végbe. Ha a fejlődésmenet nem megfelelő, vagy egyes fejlődési lépcsőfokok kimaradtak, akkor idegrendszeri éretlenség alakul ki. Ha a csecsemőkori primitív reflexek nem kerültek időben gátlás alá, akkor nem alakulhatnak ki megfelelően a testtartási reflexek és az egyensúlyi reakciók. A helytelenül fennmaradó csecsemőkori reflexek és ezzel együtt bizonyos testtartó reakciók hiánya okozza a mozgáskoordinációs és az egyensúlyi problémákat. 12

13 Az óvodapedagógusnak fontos, hogy a csecsemőkori reflexek működését ismerje, legyen tájékozott a terápiás lehetőségekkel kapcsolatosan, találja meg a gyermek számára a legmegfelelőbb fejlesztési irányt. A nevelési értekezleten fogadtuk el a Pedagógiai program módosítását, melyet Dr. Becseiné Lock Gabriella intézményvezető-helyettes készített elő, valamint a Szervezeti működési szabályzat módosítását is elfogadtuk, melyet Dr. Király Éva intézményvezető-helyettes javasolt. A nevelést segítő alkalmazottak őszi továbbképzése az alábbi témában folyt: Motiváló, ráhangoló bábelőadás: Bálint és cicája Japport Ferencné intézményvezetőhelyettes előadásában. Lelki egészségünk fontossága Előadó: Dragán Zsuzsa pszichológus Az elsősegélynyújtás alapvető szabályai. Előadó: Szilágyi Sándor mentős Tavaszi nevelési értekezlet Nagyok kis olimpiája címmel interaktív műhelyek keretében óvodapedagógusok és az óvodai dajkák gyakorolták a már elméletben elsajátított tudást. Interaktív szakmai műhelyek: 1. Védd magad! Műhelyvezetők: Révészné Duma Kornélia, Szilágyi Ferencné 2. Pattanj, röppenj, ugrálj, szökkenj! Műhelyvezetők: Horváthné Sarkadi Ildikó, Riczu Antónia 3. Perdülj, pezsdülj, mosolyogj, a mozgásod legyen a mosolyod! Műhelyvezető: Nagy Anita, Szelei Zsanett 4. Nézz, lépj, szerte és szét, magasban legyen minden kéz! Műhelyvezetők: Bajóné Aradszki Anett, 5. Van választásod! Műhelyvezetők: Szilágyiné Solymosi Mária, Dr. Király Éva 6. Kakukktojás Műhelyvezetők: Stefanovitsné Csuhai Erzsébet, Japport Ferencné 13

14 Kicsik nagy olimpiája A májusi rendezvényünk a Kicsik nagy olimpiája címmel ötkarikás rendezvényre hívtuk a családokat. A rendezvény támogatói: Gyulakonyha Kht. ART Copy Studio Kft. Ravasz Attila ügyvezető Összefogás a Sérült Gyermekekért Közhasznú Egyesület Gyulai Várfürdő Kft. Családi Wellness Hotel Prohászka Zsolt Városi Sportcsarnok Felföldi Sándor Vencz Attila /Taxi/ Egészségügyi Alapellátási Intézmény Jónás Elekné Mikus Éva Szabó Ilona Senior Bajnok Kovács István Senior Bajnok AjándékGyár Kft. Vas László A teljes intézményt érintő, Kalandra fel! Fuss utánam, előzz meg! és a Kicsik nagy olimpiája szép élményeket nyújtott, mind a gyermekeknek, a dolgozóknak és a szülőknek, sőt az érdeklődőknek is. A mozgásfejlesztés A mindennapokban is kiemelten figyeltek az óvodák a mozgásfejlesztésre, nemcsak a gyermekek körében, hanem a családokat is bevonták, szülői értekezleteken, közös rendezvényeken, egyéni mozgással kapcsolatos vállalásokat tettek a kollegák is a jobb erőnlét, az egészségesebb életvitel érdekében. A szakmai munkaközösség segítségével, koordinálásával történt a kiemelt nevelési feladat minél több oldalról való feltárása, a mindennapokba történő beépítése. Összevont szülői értekezlet keretében egy előadásra került sor a Mágocsi úti óvodában, ahol Szekeres Hajnalka szometopedagógus előadása segítette az iskolakezdést. Bajcsy Zs úti tagintézmény A tanév során kialakított projektünk: Mozogj rendszeresen, mozogj az egészségedért célja: Egészséges környezet biztosítása. A szabadban történő mozgások, séták alkalmával a természet szépségére nevelés. A gyermekek testi szükségleteinek, mozgásigényeinek kielégítése. A gyermekek motoros képességeinek egyéni fejlesztése differenciáltan. Tapasztalatszerzés, a már meglévő mozgástapasztalatok bővítése, egyéb mozgás kultúrák megismertetése /Néptánc, modern tánc, aerobic/ Változatos eszköz használat biztosítása. 14

15 A gyermekek térben való együttlét örömének erősítése, közösen átélt élményekkel, tájékozódásának formálása. A kreativitás fejlesztése. Ismerkedés különböző sportágakkal, a sport helyszíneivel, intézményeivel. Az életen át tartó sportolás megalapozása. Az év során elértük, hogy gyermekeink szívesen mozogjanak, önállóan is szerveznek verseny és szabály játékokat, sokan járnak kerékpárral óvodába és 7 gyermekünk aktívan részt vesz egy egy szakosztály munkájában / úszás, vívás, lovaglás, karate./ Béke sugárúti Óvoda Minden csoportot, óvodapedagógust meglátogattam. A naplóban tervezett feladataikat az óvónők maximálisan ellátják, jelen van a mindennapos testnevelés, mely elemei segítik a foglalkozások fő feladatait, és minden esetben tartalmaz játékot is. Játékidőben biztosított a szabad mozgás lehetősége, szerencsére rendelkezünk, olyan mobil eszközökkel melyet a csoportok bevihetnek, cserélhetnek. Egy csoport a csoportszoba mérete miatt kihasználja a folyosó adta lehetőséget és ott alakítanak ki mozgásos tevékenységeket. Örömmel látom, hogy a kisebb és nagyobb labdát is használják az óvó nénik. Ismerik a módszertani elvárásokat, jó a felépítése, differenciálása a foglakozásoknak, használják a testnevelés szakszavait, melyet a gyerekek ismernek, értenek. Ezen túl jelen van a csoportokban a Vitamintorna, relaxáció. Kihasználják a fejlesztő szobában felszerelt nagytükör adta lehetőséget, kisebb csoportokban végeznek mozgásos tevékenységet, melyet a tükörképpel kontrollálnak. Minden csoportnak meg van határozva heti 1 sétanap, amit be is tartanak. A mozgásprojektünk olyan tevékenységekből állítottuk össze, melyet nem kampányszerűen, hanem folyamatosan tudunk működtetni. Ilyen a Vitamintorna, gyermek és felnőtt relaxáció. A relaxáció bevezetése a felnőtteknél sikeres volt, többen még nem próbálták, és nyugtató, lazító hatását megismerve otthon is gyakorolták. A relaxációs zene hallgatása önmagában is jótékony hatású. Ewoldt Eliz Óvoda A es tanév elfogadott munkaterve világosan meghatározta az óvodapedagógusok célját, feladatát. Ezt szem előtt tartva végeztük munkánkat. A megfogalmazott célt fokozottan figyelembe tartva: mozogtunk rendszeresen ennek érdekében: - minden dolgozó tett saját vállalást a mozgással kapcsolatba (pl. Kerékpárral közlekedés, rendszeres séta, szabad levegőn való tartózkodás, egészséges életmód betartása) - tagintézményi vállalásaink voltak pl: A kirándulások, séták szervezése lehetőség szerint minél több alkalommal. A gyerekek harmonikus mozgásfejlesztésének biztosítása a szervezett, irányított, és szabad mozgás által. Úszásoktatás egész évben. Mindennapos levegőzés, szabad mozgás biztosítása. Zenés mindennapos torna megszervezése. Az óvoda 1 csapattal és a dolgozók részt vesznek a Kicsik Nagy Olimpiáján. 15

16 Reflexterápiás mozgásfejlesztés megszervezése külső előadóval. Szülők körében népszerűsítjük a mozgás fontosságát. Családi napon a szülők bevonása a mindennapos zenés tornánkba. A kiemelt nevelési feladat értékelése Szülői értekezleten külső előadót is hívtunk és mi magunk is felhívtuk a rendszeres testedzés fontosságára a szülők figyelmét. Külső előadónk: Kovács Ágnes, Szekeres Hajnalka, Dragán Zsuzsanna, akik a mozgást a testi-lelki egészség elválaszthatatlan részeként említették. Minden óvodapedagógus részt vett az őszi és tavaszi városi mozgásos ügyességi versenyen. Ellenőrzésem során is tapasztaltam, hogy, az óvodai testnevelést a szabad mozgást, mozgásos játékokat, az óvónők módszertani tudásuknak megfelelően tervezték, fejlesztették a gyerekek erő-állóképességét, ügyességét, mozgáskultúráját. A mindennapokban érződött a mozgás kiemelt szerepe. A játékidőben mozgásfejlesztő eszközök (karikák, bújók, padok) biztosították a változatos játékot. A mindennapos szabadlevegőn való tartózkodással az egészséges életmód megalapozása valósult meg és a nagy mozgások végzése során fejlődött a gyerekek mozgáskoordinációja. A zenés mindennapos testnevelést a gyerekek naponta délelőtt, délután is végezték. A gyermektánc során kiemelten figyeltünk a mozgásformák elsajátítására. Az elsajátított tánclépésekből, körjátékokból egy összeállítást is láthattak a szülők. A Víz világnapján, a Családi napon és az évzáró ünnepségünkön. Galbácskerti Óvoda A Freinet pedagógia szellemében szerveztük mindennapjainkat. A tapasztalás útján szerzett ismeretszerzés szolgál alapjául projektjeinknek, mely igazodik a gyermekek egyéni képességeihez, feladatvállalásaihoz, érdeklődésükhöz, ötleteikhez, bevonva a szülőket a gyűjtőmunkába. Tudatosabb tervezőmunka jellemezte mindhárom csoportot. Nincs tornatermünk, ezért igyekeztünk kihasználni a meglévő és új tornaeszközök, környezetünk természetes és mesterséges tárgyai, a jó idő, az udvar és a közelben lévő Péli csatorna partja adta lehetőségeket. A Süni csoport nevelési feladatát a Nagymozgások felfedezése, átélése, fejlesztése határozta meg térben és síkban egyaránt. Ismerkedtünk és gyakoroltuk a térbeni nagymozgásokat. A Katica és a Pillangó csoport mindezen mozgásformák gyakorlása mellett kiemelten tervezett finommozgásokat fejlesztette különböző vizuális technikák megismertetésével, változatos struktúrájú anyagok, eszközök felhasználásával (barkácsolás, vágás), természetes mozgást (séta, gyaloglás felfedező utakon), testsémát erősítő mozgáskoordinációs játékokat (tükörjáték, körjátékok), térérzékelést fejlesztő mozgásokat (gurulások, bukfencek), összetett gimnasztikai gyakorlatokat (szabadon, társsal, kézi szerekkel). Mindhárom csoportban Szülői beszélgető körön Dragán Zsuzsanna pszichológus tartott előadást a Nagymozgások és tanulási képességek összefüggéséről, valamint A mozgás és az érzelem hatása a gyermeki személyiség fejlődésére címmel. Tőlünk idegen mozgásformákkal ismerkedtünk a Heian Karate Egyesület bemutatóján. Vendégünk volt a Békés- Megyei Rendőr-főkapitányság különleges alegységéből három kommandós, akik különböző mozgásformákat mutattak be, majd együtt tornáztunk. 16

17 A családok aktív részvételével került megrendezésre októberben és májusban a Kicsik nagy olimpiája elnevezésű tagintézmények közötti sportesemény, ahol gyorsaságból és ügyességből jeleskedtek a résztvevők. A tavaszi interaktív nevelési értekezlet a Nagyok kis olimpiája elnevezést kapta. A hat műhelyben a dajkákkal együtt gyarapítottuk elméleti és gyakorlati tudásunkat, ötleteket, tapasztalatokat gyűjtöttünk. Gyulavári Óvoda A kiemelt nevelési feladatunk megvalósítása 3 területen történt: 1. A csoportban a gyermekek mozgásfejlesztésének területén; + mozgás projekt elkészítése. 2. Kiemelt sportrendezvények. 3. Dolgozói egyéni vállalások. A csoportokban mind az eszközök, mind a módszerek használatában változtattunk. A mozgásfejlesztő eszközök folyamatosan a gyermekek rendelkezésére állnak. A tudatosabb mozgásfejlesztés, több, élvezetesebb, szervezettebb szabadban végzett játékos tevékenységet eredményezett. A szakmai munkaközösség tagjának (Lindenberger Lajosnénak) a vezetésével összegyűjtésre kerültek a munkaközösség által meghatározott anyagok. Az év folyamán több alkalommal szerveztünk az egészségneveléshez, a mozgásfejlesztéshez kapcsolódó előadásokat, interaktív foglalkozásokat a gyermekeknek és a szülőknek is. (Pszichológus, szomatopedagógus, gyógypedagógus előadása, gyógytornász foglalkozása, táncházi programok.). Minden csoport két-két alkalommal volt erdei óvodai kiránduláson, a nagycsoportosok részt vettek a vízhez szoktató foglalkozásokon. Rendezvényeinknek is mindig részét képezi valamilyen formában a mozgás (amely gyakran tánc). A Bay Zoltán Általános Iskola tanulóival gyakran szerveztünk közös sportversenyeket, mozgásos játékokat. A fentiek segítségével úgy érezzük, sikerült megújítanunk módszertani ismereteinket, s tudatosabban alkalmaznunk a gyermekek egészséges fejlődése érdekében. A teljes intézményt érintő, Kalandra fel! Fuss utánam, előzz meg! és a Kicsik nagy olimpiája szép élményeket nyújtott, mind a gyermekeknek, mind a szülőknek. Különösen igaz ez a tavaszi rendezvényre, amelyen csapatunk első helyezést ért el. A szervezési feladatokban, a lebonyolításban sokat fejlődött az a szakmai team, amely a feladatokat koordinálta; sikerült egyre több apró részletre figyelnünk, sok korábbi hiányosságot kiküszöbölnünk. Még több jókedvű, motivált kollégára van szükség az ilyen horderejű rendezvények lebonyolításában. Óvodánkban valamennyi dolgozó teljesítette egyéni vállalásait; többeknél ez nem csak erőnlétben, de centiben is mérhető változást hozott. Büszkék vagyunk a kerékpár túrán résztvevő kolléganőkre, akik vállalták a nagyobb, illetve a külső megmérettetést. (További eredményeinket az óvodai mozgásprojektünk tartalmazza.) 17

18 Mágocsi úti Óvoda Végre valóra vált régi nagy álmunk, van tornaszobánk, fedett sportudvarunk, így már semmilyen akadálya nincs annak, hogy ezen a területen ki tudjon teljesedni nevelőmunkánk. A korábbi évekhez hasonlóan rendezvényeinket és programjainkat úgy alakítottuk, hogy óvodánk arculata, a mozgásfejlesztés mindenhol jelen legyen. Ebben a tanévben is sikerült mozgásfejlesztő eszközeink és játékaink széles tárát bővíteni. Továbbra is napi szinten részét képezte munkánknak a PEK-torna elemeinek beépítése a mozgásfejlesztési lehetőségek közé, illetve ebben az évben is folytattuk az úszó-ovi programot, melynek keretében heti két alkalommal vehettek részt a gyermekek úszásoktatáson. Célzott látogatásaim alkalmával megfigyeltem, hogy minden csoportban az óvónők maximálisan kihasználták a mozgásfejlesztési lehetőségeket, illetve a műveltségtartalmak összekapcsolásával valósították meg a komplex fejlesztést. Figyelembe vették, hogy minden gyermek más és más, minden gyermek egy önálló személyiség. Minden féle kényszer és ráerőltetés nélkül élhették át a gyermekek a mozgásos játékok során, hogy bárki lehet eredményes és a közösség hasznos tagja. Ennek érzése pozitívan hat a gyermekek személyiségére, erősíti az elfogadást. A csoportokban napi szinten jelen vannak, azok a játékok és mozgásfejlesztési lehetőségek, melyek a PEK-torna mozgásfejlesztő program részét képezik (mozgáskotta, lábtorna, nagy labda, finommotorika stb ). A látogatások során örömmel tapasztaltam, hogy a finommotorika fejlesztésére az óvó nénik nagyon sok saját fejlesztésű és nagyon kreatív eszközöket használnak. A mozgásfejlesztés a fizikai aktivitáson keresztül a szellemi és a lelki aktivitásra is kihat. A mozgás örömforrás, mely pozitív értékekhez juttatja és újabb mozgásformák elvégzésére ösztönzi a gyermekeket. Az együtt szerzett közös élmények, testi-lelki jó élményként raktározódnak el a gyermekekben, mely egyben követendő mintaként is szolgál. Arra törekszünk, hogy a gyermekeken keresztül a szülőket is bevonjuk a rendszeres mozgásba. Erre nagyon jó alkalmakat teremtett az idei év néhány rendezvénye: Fuss utánam, előzz meg városi sportcsarnok, Kicsik-nagyok olimpiája a várnál, Családi sportnap- az óvodában. Negatív tapasztalat, hogy míg a gyermekek nyitottak minden újra, minden feladatra, mozgásra, addig a szülők nagyon nehezen motiválhatók a közös mozgásra, játékra, ők inkább passzív nézelődőként vennének részt a közös rendezvényeken. Ha sikerül bevonni őket, akkor gyermeki mosollyal, örömmel arcukon csinálják a közös feladatokat, újból gyermekké tudnak válni. A es tanévre kiemelt feladatunknak tekintettük, hogy kollektívánk minden tagja a munkaköri kötelességén túl is, magánéletében találjon lehetőséget magának a mozgásra, sportolásra. Ennek a vállalásunknak úgy érzem maradéktalanul eleget tettünk (úsztunk, kerékpároztunk, gyógytornáztunk, jógáztunk, futottunk, aerobikoztunk). A mozgásfejlesztés fontosságának hangsúlyozása érdekében ebben az évben több előadást is szerveztünk a szülők számára, külső előadók meghívásával is.(szekeres Hajnalka szometopedagógus, és Lázár Olga szakedző) Máriafalvai Óvoda Programunkban eddig is, évek óta kiemelten kezeltük a mozgást. Fontosnak tartjuk az egészséges életmód iránti igény megalapozását, a gyermekek természetes mozgáskedvének megőrzését, mozgásuk fejlesztését, egyéni képességeik kibontakoztatását. Célunk elsősorban a szervezet aktív megerősítése, a tartáshibák, lábboltozati problémák kialakulásának megelőzése, kiküszöbölése, és javítása játékos módon. 18

19 Az egész nap folyamán biztosítunk a gyermekeknek lehetőséget a változatos mozgásformák gyakorlására, a csoportszobában, és az udvaron egyaránt. A csoportszobában a nap folyamán biztosítjuk az eszközöket a mozgásos játékokhoz is. Udvarunkon is egyre több mozgásfejlesztő eszközzel bővítettük a mozgás lehetőségét a gyermekek számára. A szabad mozgással zavartalan gyakorlási lehetőséget adunk az irányított mozgástevékenység alatt megismert mozgásformák többszöri ismétlésére. Ezeket, a tevékenységeket, s azok eszközeit mindenkor a gyermekek életkorához, fejlettségi szintjéhez és a csoportok összetételéhez méretezzük. Igyekszünk minél több lehetőséget biztosítani a gyerekeknek a különböző sportágak megismeréséhez, gyakorlásához. A mozgás projekt hetünkön is ezt igyekezünk megvalósítani: minden nap egy-egy sportággal ismertettük meg a gyerekeket úgy, hogy elhívtuk óvodánkba az adott sportág képviselőit. Így láthattunk önvédelmi bemutatót, társas táncot, vívást. Nagyon színvonalas bemutatókat tartottak mindannyian, ahol egy rövid ismertetőt hallgathattunk, és a gyerekek ki is próbálhattak egy-egy alap mozdulatot. Nagy élmény volt számukra. Ezen kívül, a nagyok mentek uszodába, és lovagolni. Az egész tanévben tartó lovaglási lehetőséget ebben a tanévben kezdtük, és szeretnénk folytatni a következő években is. A szülőknek egy előadást szerveztünk a reflex tornáról. Meghívott előadónk Kovács Ágnes volt, aki gyakorlatban is megmutatta előadásának anyagát. A családi napunkat szintén a sport jegyében szerveztük meg. Ebben a tanévben volt 2 nagy óvodai sport rendezvény, ahol sikeresen szerepeltek csapataink. Azok a szülők és gyerekek, akik részt vettek ezeken, jól érezték magukat, és nagyon pozitív visszajelzést adtak. Az óvoda dolgozóinak is volt egy közös vállalása: 3 kerékpár túrát terveztünk, Máriafalván és környékén. Ennek célja a közös mozgáson kívül -, hogy jobban megismerjük ezt a városrészt, és azokat a területeket is, amelyek távolabb vannak. Ide már nem tudunk elsétálni a gyerekekkel. Gyönyörű természeti értékek vannak ezeken, a külső területeken! Ebből kettőt sikerült megvalósítanunk, eddig. Németvárosi Óvoda Az év végi értékelésekből kiderül, hogy az óvodapedagógusok mind az 5 csoportban nagy hangsúlyt fektettek a mozgás fejlesztésére. Már az év elejétől törekedtek a csoportok arra, hogy a gyermekek által használt helyiségekben minél több lehetőséget alakítsanak ki a mozgás fejlesztésére: csoportszobák, folyosók, öltözők, tornaszoba, udvar. Pl. az öltözőkben különböző nehézségű ugróiskolát ragasztottak fel az óvó nénik, a csoportszobában közlekedési útvonalat, a folyosón ugrókötél, labda, bordásfal, alagút, Rotikon álltak rendelkezésre, melyet napközben szabadon használhattak a gyerekek ezzel is fejlesztve nagymozgásukat, egyensúlyérzéküket, ügyességüket. Nagyszerű lehetőséget biztosított a sportlétra a koncentráció, gyorsaság, ritmusérzék, figyelem, szem-kéz-láb koordináció, ugrás, futás, szökdelés fejlesztésére. Az udvaron is kihasználták a csoportok az adódó lehetőségeket a mozgásigény kielégítésére, a különböző mozgások fejlesztésére. A futóbicikli, kétkerekű kerékpár használatával sokat fejlődött egyensúlyérzékük, a felújított átalakított udvari mászókák új mozgásformák megismerésére adtak lehetőséget. 19

20 A homokozóban kialakított távolugró gödör lehetőséget biztosított az ugrás gyakorlására, az új célba dobó tábla a hajítás gyakorlására, melyet minden nap szívesen elővettek. Néhány mozgásformából versenyt rendeztünk a Pünkösdi mulatságunkon (labdapattintás, célba dobás, távolugrás), s ez alapján választottunk Pünkösdi királyt és királynét. A nagycsoportosok versenyszellemének fejlesztése érdekében heti 1 alkalommal versenyjátékok napját szerveztünk, ahol a csoportok 6 évesei mérhették össze erejüket, ügyességüket, gyorsaságukat a különböző feladatokban. Kicsik nagy olimpiáján örömmel és sikeresen vett részt a gyerekek apraja, nagyja szüleikkel együtt. Javasoljuk, hogy jövőre is legyen hasonló versengés. A tornaszobában heti egy alkalommal fociedzést is tartott az érdeklődőknek az Implom Iskola tornatanára, amin nem csak a fiúk vettek részt, hanem érdeklődő lányok is. Mivel a német nemzetiségi nevelés minden évben kiemelt feladatunk, nagy hangsúlyt fektettek az óvónők arra, hogy a német kifejezések a torna foglakozásokon, mindennapos tornánál is jelen legyenek. Hetente újabb és újabb német nyelvű mozgásos játékot terveztek, mellyel fokozták nem csak a nyelv iránti érdeklődésüket, hanem a mozgás okozta örömet is. Kisebb kirándulásokat az Élővíz csatorna partjára, Németváros utcáira, Gyula város nevezetességeinek megtekintésére, a közeli játszóterekre rendszeresen szerveztek a csoportok. Nagyobb túrát a Gyulai várhoz Gyermeknap alkalmából tettünk. Ezek a kirándulások is hozzájárultak a gyerekek edzettségéhez, állóképesség javításához, kitartásához. Törökzugi Óvoda A kiemelt nevelési feladat egész óvodát megmozgató nagy programjaiban lelkesen, családok aktivizálásával vettünk részt. A gyermekek, szülők, a kollektíva visszajelzései azt mutatták, hogy mindenki jól érezte magát ezeken a rendezvényeken, sok élménnyel, tapasztalattal lettek gazdagabbak. Úgy gondolom, hogy akár csoportok szintjén, akár óvodai szinten, akár városi szinten, s óvodapedagógusi egyéni vállalások szintjén is a kiemelt nevelési feladatot teljesítettük. Csoportjainkban, az udvaron egész évben biztosítottak voltak a mozgásfejlesztő eszközök, óvodapedagógusaink kihasználták az ez irányú lehetőségeket. Módunkban állt lovaglást, táncot, ovi focit, úszást szervezni, s évvége felé nagyobb jártasságot szerezhettek a néptáncban óvodásaink, egy pályázat segítségével. Gyermekeinknek, s nekünk is igényünkké vált a mozgás, beépült a csoport szokásrendszerébe, óvodai életünkbe az alkalmazkodást, önuralmat, együttműködő és toleráns hozzáállásunkat fejlesztve, a mozgás, értelmi szociális területen megmutatkozó pozitív hatásával. A tagintézmények egyéni arculatának kialakításának értékelése Bajcsy Zs. Óvoda Az év folyamán a helyi programunknak megfelelően a mindennapokban építettünk lakókörzetünk adottságaira, a családi sajátosságokra és igyekeztünk a szülőket is bevonni napi tevékenységeinkbe. A tanév során két szülőnk itt töltötte le gyakorlati idejét. Már évek óta rendszeresen megfigyelhetjük a kiscsibék fejlődését egy családnál, részt vehettünk gyümölcsszedésen, az Állatok világnapján egy szülő közreműködésével megismerhettük az egzotikus állatok életét, beszélt gondozásáról. 20

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Sugár u. 7. - székhely intézmény IDŐPONT 2012. 08. 31. A pályázatban résztvevő óvodai csoport ebben a nevelési évben is beépítette

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év Környezeti nevelés munkaterv 2014 /2015. nevelési év Készítette: vezető Környezeti nevelés környezeti nevelés et vezeti: ben 14 fő vesz részt. 1. 2. Ökrösné Kara Judit 3. Molnárné Oros Csilla 4. Háló Éva

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013 INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. IDŐPONT 2013. 08. 31. A tanév végére a csoport létszám 21 fő. SNI: 2 fő Idegen anyanyelvű:1 fő Éves munkánk

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Együtt az élő környezetért munkaközösség

Együtt az élő környezetért munkaközösség Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu Együtt az élő környezetért munkaközösség Éves terv 2013/2014 Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni haladás.

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre Készítette: Munkaközösség vezető Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok, zöldnapok, szabadidős tevékenységek Munkaközösség

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő Testülete 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Beszámoló 2013-2014-es nevelési év működéséről Az óvoda három éves kortól

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Beszámoló az óvoda-bölcsőde munkájáról és az óvodai konyha működéséről

Beszámoló az óvoda-bölcsőde munkájáról és az óvodai konyha működéséről Beszámoló az óvoda-bölcsőde munkájáról és az óvodai konyha működéséről Tisztelt Képviselőtestület! Az óvoda az elmúlt tanévben is az előző évekhez hasonló feltételek mellett biztonságosan működött. A 2010/2011.

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv Lépésről- lépésre Munkaterv 2014/ 2015. nevelési év Készítette: pedagógus Lépésről-lépésre munkaközösség vezető Lépésről-lépésre munkaközösség munkaterv 2014/2015. nevelési év A Lépésről-lépésre munkaközösség

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. 24. (1) A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben az október 1-jei állapotnak megfelelően közzéteszi a 23. szerinti adatokat és dokumentumokat. A köznevelési

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó Év, hó, Időpontja Rendezvény, Team vezetője, nap 8.25-8.28 17 órától Tanévnyitó értekezlet Fenntartó aug.29. 7.00 órától Alkalmazotti kirándulás Szabóné Rozgonyi Krisztina szept. 10. 15.30-19.00 Bográcsozás

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2013. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda. Időpont: 2013.09.06.

BESZÁMOLÓ 2013. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda. Időpont: 2013.09.06. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda BESZÁMOLÓ 2013 Időpont: 2013.09.06. Készítette: Lakics Gyuláné tagintézményvezető Tartalom: I. Bevezető II. Gyermeklétszám adatok III.

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Simon Gabriella Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.5. Tihany, 2015. 05. 07. Az

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Ökomunkaközösség E g e r, 2011. szeptember 01. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Az IMIP megvalósításának értékelése 2010 2011-es tanév

Az IMIP megvalósításának értékelése 2010 2011-es tanév Az IMIP megvalósításának értékelése 2010 2011-es tanév Készítette: Koncz Jánosné intézményegység-vezető Freschli Józsefné IMIP csoportvezető Bevezetés A nevelési évre betervezett közösségi programok, átgondolt

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013/2014 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

az óvodai beiratkozáshoz

az óvodai beiratkozáshoz T Á J É K O Z T A T Ó az óvodai beiratkozáshoz Cím: 5700 Gyula, Leiningen u. 4. Telefon: 66/632-207 Email: egyesitettovoda@gyulaovoda.hu Weboldal: www.gyulaovoda9.eu Gyula Város Egyesített Óvodája 2007.

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint Támogató, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint Lebonyolító által megjelentetett Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatására pályázatot hirdetett

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pedagógusok szakmai munkájának támogatása Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Főbb témák, csomópontok Milyen fejlesztések történnek a TÁMOP 3.1.5

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014/2015 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 Készítette: Mujzer Richárd ÖKOiskola vezető Győr, 2013. szeptember 5. Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz,

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben