Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Marcali Széchenyi u. 60. M U N K A T E R V E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Marcali Széchenyi u. 60. M U N K A T E R V E"

Átírás

1 Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Marcali Széchenyi u. 60. M U N K A T E R V E a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az iskola nevelőtestülete a augusztus 29-ei nevelőtestületi értekezletén Szilágyi István főigazgató

2 I. A tanév kiemelt célkitűzései, feladatai Az 2013/ 2014-es tanévi oktató nevelő munkánk tartalmi és szervezeti kereteit, alapelveit, fő céljait, feladatait az Alapító okiratunk és Pedagógiai Programunk, az SZMSZ-ben és a Házirendben foglaltak határozzák meg. A jogi kereteket a nemzeti köznevelési törvény illetve annak végrehajtási rendelete, a valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendelet biztosítja. Éves munkatervünk elkészítésénél támaszkodtunk továbbá a fenntartó iskolánkra vonatkozó rendeleteire, és az előző tanév értékelésének tapasztalataira. A tanév kiemelt feladata az új törvényi előírások szerinti tartalmi és szervezeti változások bevezetése, az intézményi dokumentumok korrekciója. 1. Folytatjuk az előző években elkezdett kompetenciaalapú oktatást. Előtérbe kerül az olvasás-szövegértési és a matematikai kompetenciák program szerinti fejlesztése. Kiemelt feladat a megszerzett tapasztalatok továbbadása, a belépő pedagógusok felkészítése a feladatvégzésre. 2. Új feladat a tagiskolában az 1-2. és a 3-4. osztály összevont oktatása iskolaotthonos formában. 3. A 2013/2014-es tanévben is országos kompetenciamérésre kerül sor a 6., 8. évfolyamokon. A mérési eredmények javítására az előző évben kidolgozott tervek szerint készülünk. 4. Az Integrációs Pedagógiai Rendszert (IPR) az korábbi évek tapasztalataira építve folytatjuk. A fejlesztő pedagógiai feladatainkat a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelően az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat állományában álló külső szakember közreműködésével végezzük, de szükség szerint bevonjuk ebbe a munkába az adott osztályokban, évfolyamokon, vagy tagozatokon tanító felkészült pedagógusainkat is. 5. Az elmúlt évben kialakult és jól működő IPR munkacsoportok folytatják tovább a megkezdett munkát. A szülői tájékoztatások terén törekedni kell, hogy minden érintettel személyes kapcsolat jöjjön létre. 6. A nevelési feladatok még eredményesebb megvalósítása érdekében az elvárt magatartási formák tudatos elfogadtatására helyezzük a fő hangsúlyt. Biztosítjuk, hogy ezek az értékek beépüljenek a gyermeki személyiségbe, a jellembe. 7. A tanulási és munkafegyelmet következetes pedagógia munkával kívánjuk javítani. 8. Az oktató-nevelő munka folyamatában a foglalkozást vezető, a programot szervező, ügyeletet biztosító pedagógus teljes felelősséggel tartozik a gyermekek testi-lelki biztonságáért. E célkitűzést mindenek elé kell helyeznie!

3 9. A szakmai és fejlesztési célú pályázati felhívásokat fokozottan figyelemmel kell kísérni, célunk: a lehető legszélesebb körben a pályázati támogatások elnyerése. 10. Folytatjuk az előző tanévben megkezdett TÁMOP / Innováció Marcali általános iskoláiban projektnevű pályázatban foglaltak végrehajtását. Részcélok a megvalósítás érdekében: az oktatási intézmények pedagógiai-módszertani megújulása, a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése szaktárgyi tanár továbbképzések megvalósításával, a diákok egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztése a tanulók testi-lelki-szellemi állapotának, egészségvédelmének és egészségfejlesztésének érdekében, a környezettudatos szemlélet kialakítását megcélzó iskolai szabadidős tevékenységek ösztönzése, a gazdasági kultúra, a vállalkozói készségek fejlesztése; a munkaerő-piaci közlekedési ismeretek nyelvi táborok helytállást, alkalmazkodást megalapozó programok alkalmazása az iskolában az aktív állampolgárság készségeinek fejlesztése, a nevelés-oktatás hozzájárulása a nemzeti és európai identitás kialakulásához a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés, partnerség, kapcsolat kialakítása nevelési-oktatási feladatok megvalósításában, digitális, sport- és egyéb taneszközök intézményi szintű fejlesztése, elősegítve az iskoláskorú gyerekek készség- és képességfejlesztését, kreativitásuk fejlesztését valamint a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülését, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósuló infrastrukturális projektekhez a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztések biztosítása, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához. 11. Bekapcsolódunk a TEMPUS Közalapítvány Comenius Iskolai együttműködések projektje az Egész életen át tartó tanulás program keretében című pályázatba. A pályázat keretében iskolánk legalább összesen 24 nemzetközi mobilitást valósít meg. A projekt időtartama 2 év. (2013. augusztus 1-től július 31-ig.) 12. Részt veszünk a TÁMOP B-12/1 "Múzeumok Mindenkinek" Program - Múzeumok oktatási és képzési szerepének erősítése, Marcali Múzeumi Katedra projektcímű pályázatban, melynek keretében igénybe vesszük a Marcali Városi Helytörténeti Múzeum szolgáltatásait. 13. Együttműködünk a Városi Kulturális Központtal a TÁMOP 3.2.3/A-11/1 Építő közösségek A közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában, A helyi hagyományok innovatív továbbélését, alkalmazását szolgáló kompetenciák fejlesztése a kézműves technikától a digitális technikáig projektcímű pályázatban. 14. A nyolcadik évfolyam osztályfőnöki óráinak védelme és a továbbtanuló diákok illetve szüleik hatékonyabb tájékoztatása érdekében a régió középiskoláinak részvételével továbbtanulási börzét szervezünk.

4 15. Az eredményes pályaválasztás érdekében az EPSZ munkatársaival együttműködve pályaorientációs vizsgálatot szervezünk a 7. évfolyam tanulóinak. 16. A tanév során előre tervezetten minden osztály 1 tanítási napot vehet igénybe tanulmányi kirándulás céljára. 17. A törvény kötelezettségeinek megfelelően a mindennapos testnevelést a 2. osztályban az iskolaotthon délutáni sávjában 2 óra játékos testmozgás formájában, 1., 5-6. osztályban 5 testnevelés órával, míg a tagiskolában a napközis foglalkozás szabad sávjában heti 2 sportfoglalkozással oldjuk meg. A tagiskolában az 1-2. összevont osztályban 5 testnevelés órát tartunk a Kölyök atlétika gyakorlatainak bevezetésével. 18. Meghirdetjük e tanévben is a felsős tanulók részére a sítábort és az angliai tanulmányutat. 19. A Pedagógiai programunk alapján erdei iskolát lehet szervezni. Mivel az iskola itt sem tudja a költségeket viselni, ezért erdei iskola csakis a szülők teljes és egységes anyagi kötelezettségvállalásával, vagy a TÁMOP pályázat adta lehetőségek kihasználásával történhet. 20. Folytatjuk tanulóinknak az úszásoktatás megszervezését a Marcali Városi Gyógyfürdő és Szabadidőközpontban. 21. A művészeti iskolában külső vizsgabiztos részvételével, az alapfok 6. évfolyamot elvégzett tanulóknak művészeti alapvizsgát szervezünk, a továbbképző 10. évfolyamán záróvizsgát szervezünk. 22. A több éves sikeres szakmai munkánk során kialakított Jó gyakorlatok gondozása és újabb innovációk továbbadásának megszervezése. 23. A referenciaiskolává válás pályázati teendőit befejeztük és készülünk a minősítési eljárásra. Az ezzel kapcsolatos továbbképzési kötelezettségeknek eleget tettünk, további teendőink a partnerkapcsolatok, együttműködések megszervezése. 24. A bejárással járó, valamint a szociális nehézségek okozta esélyegyenlőtlenség csökkentése érdekében folytatni kell az előző években megkezdett munkát. 25. Az egészségnevelésre és a környezeti kultúra fejlesztésére a jövőben is fokozottan figyelünk.

5 II. A tanév helyi rendje A tanév, a szorgalmi idő 1. A 2013/2014-es tanév első tanítási napja az általános és művészeti iskolában szeptember 2. (hétfő). Az utolsó tanítási nap az általános és művészeti iskolában június 13. (péntek). A tényleges tanítási napok száma az általános és művészeti iskolában: A tanév első féléve mindkét iskolatípusban január 17-ig tart. A félévi értesítők kiadásának határideje: január 24-ig. Tanítási szünetek 1. Őszi szünet október 28-tól október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő). 2. A téli szünet december 23-tól január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap: január 6. (hétfő). 3. A tavaszi szünet április 17-től április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda). Pedagógiai célú tanítás nélküli munkanapok: 1. Nevelőtestületi értekezlet december óra 2. Félévi nevelőtestületi értekezlet január óra 3. Szakmai nap február óra 4. Nevelőtestületi értekezlet április óra 5. Diáknap június 11.

6 FELADATNAPTÁR Augusztus Nevelőtestületi értekezlet Szilágyi István főig Munkaközösségi foglalkozások mk. vezetők Javító-osztályozó vizsgák Szilágyi István főig. 26. Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet Szilágyi István főig

7 Szeptember Tanévnyitó ünnepély, tankönyvosztás Szilágyi István főig. Kiss Csabáné igh. Kiss Beáta tanár Némethné B. Mónika tagisk. vez. Csenteiné Balogh Katalin tanító Tóth Róbert, Schuller Tibor tankönyvfelelős Munkaértekezlet Szilágyi István főig Szülői értekezlet Osztályfőnökök Diákpolgármester választás Horváth Zoltánné DÖK segítő tanár Noszlopy Napok Sportkirándulások a TÁMOP keretében Várfalviné Balogh Mária tanár Szilágyiné Pozsár Beáta mk.vez. Sziva-Balogh Piroska tanár osztályfőnökök Tóth Róbert szakmai vezető Labdajátékok a TÁMOP keretében Tóth Róbert szakmai vezető Pályaválasztási börze a régió középiskoláinak részvételével Horváth Zoltánné DÖK segítő tanár Horváth Judit tanár Bresztovszky Miklósné mk. vez Népmese napja stúdiós megemlékezés Szabóné Androsics Mária tanító Erdei iskola 7. évfolyam a TÁMOP keretében Osztályfőnökök, Schuller Tibor tanár Tóth Róbert szakmai vezető

8 Október Megemlékezés az aradi vértanúkról Tombor Erzsébet tanító Munkaértekezlet Szilágyi István főig Fogadóórák osztályfőnökök Hagyományőrző nap, ovisok fogadása az alsó tagozaton Balázsiné Miseta Rózsa mk. vez Mesedélután az alsó tagozatban Balázsiné Miseta Rózsa mk. vez Bolyai Matematika Csapatverseny megyei forduló Kernné Szalai Éva tanító Kissné Takács Ildikó tanító Schuller Tibor tanár Egészségnap a TÁMOP keretében Tóth Róbert, Szijártóné W. Brigitta Megemlékezés az 1956-os forradalomról Bresztovszky Miklósné mk. vez Hóy Tibor Nap /Nemesvid/ Némethné Bedővári Mónika tagisk. vez Őszi papírgyűjtés Horváth Zoltánné DÖK segítő tanár Halloween parti Horváth Zoltánné DÖK segítő tanár

9 November Munkaértekezlet Szilágyi István főig Fogadóórák osztályfőnökök Bolyai Anyanyelvi csapatverseny Kernné Szalai Éva tanító Kissné Takács Ildikó tanító Schuller Tibor tanár Imre napi vásár Balázsiné Miseta Rózsa mk. vez Egészség-fejlesztés a TÁMOP keretében Tóth Róbert szakmai vezető Nyelvi témahét a TÁMOP keretében Tóth Róbert szakmai vezető, nyelvtanárok Nyelvi vetélkedő a TÁMOP keretében Tóth Róbert szakmai vezető, nyelvtanárok Idegen nyelvi szövegértési verseny Zajcsukné Páhi Katalin tanár Noszlopy anyanyelvi és prózamondó verseny /felsős/ Nyílt napok, Nemesvid Bresztovszky Miklósné mk. vez Némethné Bedővári Mónika tagisk. vez. Csenteiné Balogh Katalin tanító 22. Nyelvi témahét zárásaként 2. hét

10 December Munkaértekezlet Szilágyi István főig Fogadó órák Pályaválasztási szülői értekezlet Német nyelvi tábor a TÁMOP keretében osztályfőnökök osztályfőnökök Horváth Zoltánné PÁV felelős Zajcsukné Páhi Katalin tanár Olvasás hete Bőle Ágnes könyvtáros tanár Hagyományőrző nap Lucázás, decemberi népszokások Karácsonyi vásár-peták vásár alsó-felső tagozat Karácsonyi műsor /alsó/ Karácsonyi műsor /felső/ Városi folkkarácsony és táncház a művészeti iskolában Nevelőtestületi értekezlet Domonkos Márta tanító Magyar Viktor tanító Horváth Zoltánné DÖK segítő tanár Patkó Imre igh. Szilágyiné Pozsár Beáta mk. vez. Szilágyiné Pozsár Beáta mk. vez. Kiss Beáta tanár Kiss Beáta tanár Takács Gábor mk. vez Takács Gábor mk.vez Szilágyi István főig. Patkó Imre igh Karácsonyi műsor Nemesvid Szarkáné Sárdi Viktória tanító

11 Január Sítábor Magyar Viktor tanító Félévi értesítők kiosztása osztályfőnökök Szülői értekezlet osztályfőnökök Nevelőtestületi értekezlet Szilágyi István főig. Némethné B. Mónika tagisk. vez. Kiss Csabáné igh. Kovácsné Hajdu Gyöngyi igh. Patkó Imre igh

12 Február Szülői értekezlet, Nemesvid osztályfőnökök Alsós farsang Szilágyiné Pozsár Beáta mk. vez Felsős farsang Horváth Zoltánné DÖK segítő tanár Noszlopy-bál Művészeti iskolások megnyitója SZM Kovácsné Horváth Zsuzsanna tanár Igaz Ferencné, tanító, SZM összekötők Takács Gábor mk. vez Farsang, Nemesvid Csenteiné Balogh Katalin tanító 4. hét Zrínyi Ilona matematika verseny megyei döntője Kissné Ható Beatrix tanár 2. Egészségnap a TÁMOP keretében Tóth Róbert szakmai vezető, Szijártóné W. Brigitta tanár Bendegúz anyanyelvi verseny Aranyné Varga Marianna tanító Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól Zajcsukné Páhi Katalin tanár 25.

13 Március Munkaértekezlet Szilágyi István főig Fogadó óra osztályfőnökök Iskolai megemlékezés az 1848-as forr. és szab. harc évfordulójáról Városi megemlékezés az 1848-as forr. és szabadságharc évfordulójáról Iskolai és községi ünnepség az 1848-as forr. és szab. harc évfordulójáról Kenguru nemzetközi matematika verseny 3-4. évfolyam Nagycsoportos óvodások meglátogatása Kalmár László matematika verseny megyei döntője Kiss Beáta tanár Kiss Katalin tanár Mánfayné Nyakas Andrea tanár Kiss Beáta tanár Kiss Katalin tanár Bresztovszky Miklósné mk. vez. Táncos Zsuzsanna tanító Némethné Bedővári Mónika tagint. vez Magyar Vendelné tanító Kiss Csabáné igh. Kovácsné Hajdu Gyöngyi igh. Magyar Vendelné tanító Nagyné Réti Ildikó tanító Nemesvid

14 Április Munkaértekezlet Szilágyi István főig Nyílt napok osztályfőnökök, műv. isk. cs. vez Óvodás nyílt napok Kiss Csabáné igh Játékos délután az óvodásoknak a művészeti iskola tagozataival Egészségfejlesztő program a TÁMOP keretében Szilágyiné Pozsár Beáta mk.vez. Kovácsné Hajdu Gyöngyi igh Tóth Róbert szakmai vezető Megemlékezés a holokauszt áldozatairól Juhászné Kis Gabriella tanár Tavaszi papírgyűjtés Horváth Zoltánné DÖK segítő tanár Kalmár László matematika verseny eredményhirdetése Első osztályosok beíratása Kissné Ható Beatrix tanár Magyar Vendelné tanító Nagyné Réti Ildikó tanító Kiss Csabáné igh. Némethné Bedővári Mónika tag. isk.vez. Somogy ezer éve honismereti verseny Zajcsukné Páhi Katalin tanár Természetismeret-természetvédelem Kis nyelvőrök körzeti verseny Országos mérés keretében a tanulók fizikai állapotának felmérése Alapműveleti Matematika Verseny Együd Árpád néptáncverseny területi forduló Balázsiné Miseta Rózsa mk.vez. Dr. Szabó Gyuláné tanító testnevelők Módszertani vásár alsó tagozat Balázsiné Miseta Rózsa mk.vez ápr. 2. és május 27. között

15 Május Anyák napi műsor/n.vid/ osztályfőnökök Szülői értekezlet/ Anyák napi műsor osztályfőnökök Munkaértekezlet Szilágyi István főig Okoskodó matematika verseny 2. évfolyam Labdajátékok a TÁMOP keretében Házibajnokságok Erdei iskolák a TÁMOP keretében Angol nyelvi tábor a TÁMOP keretében Kisszámoló matematika verseny Országos kompetenciamérés a 6. és 8. évfolyamon Csentei Gabriella tanító Sziva-Balogh Piroska tanár Várfalviné Balogh Mária tanár Tóh Róbert szakmai vezető Sziva-Balogh Piroska tanár Várfalviné Balogh Mária tanár osztályfőnökök, osztálytanítók Tóth Róbert szakmai vezető Fehér-Kun Andrea tanár Táncos Zsuzsánna tanító Némethné Bedővári Mónika tagint. vez. Bresztovszky Miklósné mk. vez Gyermeknap Szilágyiné Pozsár Beáta mk. vez. Horváth Zoltánné DÖK segítő tanár Együd Árpád néptáncverseny megyei döntő Takács Gábor mk. vez. Színjáték tanszak vizsgabemutatója Vizvári Józsefné tanár Idegen nyelvi nap Mánfayné Nyakas Andrea tanár Lauer Péter tanár 30.

16 Június Nemzeti Összetartozás Napja Csasznyi Diana tanár Művészeti iskolások vizsgabemutatói és vizsgái (alap- és záróvizsgák) évzáró kiállítás Kovácsné Hajdú Gyöngyi igh. Takács Gábor mk. vez. Játékbörze Csentei Gabriella tanító Diáknap 11. Iskolatenisz verseny Magyar Viktor tanító Osztályozó értekezlet Szilágyi István főig. Kiss Csabáné igh. Kovácsné Hajdu Gyöngyi igh. Patkó Imre igh Tanév végi nevelőtestületi értekezlet Szilágyi István főig Ballagás, tanévzáró ünnepély Szilágyi István főig. Patkó Imre igh. Némethné Bedővári Mónika tagisk.vez. Kiss Beáta tanár

17 Iskolai nyári táborok művészeti táborok idegen nyelvi táborok ügyes kezek tábor edzőtáborok Felelős: táborszervező pedagógusok Tanulmányok alatti vizsgák 1. Év végi osztályozó vizsgák az általános iskolában: június 2-13-ig 2. Év végi vizsgák a művészeti iskolában: június 2-13-ig 3. Javítóvizsgák, illetve megismételt év végi vizsgák az általános iskolában: augusztus 25. Kiadványok 1. Iskolai Értesítő az 2013/2014. tanévről Felelős: Tamasián Péter szerkesztő Megjelenik: ballagásra Internetes honlap: Felelős: Vágó Zoltán Megjelenik: folyamatosan cím: noszlopy-marcali.hu cím: (Nemesvid) Megemlékezések (emlékeztető) 1. takarítási világnap Időpontja: szeptember 19. Felelős: Horváth Zoltánné DÖK segítő tanár Dr. Szabó Gyuláné tanító osztályfőnökök 2. magyar dráma napja Időpontja: szeptember 21. Felelős: Vizvári Józsefné tanár 3. zenei világnap Időpontja: október 1. Felelős: Kiss Beáta szaktanár 4. állatok világnapja Időpontja: október 4. Felelős: szaktanárok, osztályfőnökök

18 6. iskolai könyvtári világnap Időpontja: október 25. Felelős: Bőle Ágnes könyvtáros tanár 7. takarékossági világnap Időpontja: október 27. Felelős: osztályfőnökök 8. magyar kultúra napja Időpontja: január 22. Felelős: Kovácsné Horváth Zsuzsanna tanár 9. költészet napja Időpont: április 11. Felelős: Mánfayné Nyakas Andrea tanár 10. Föld napja Időpontja: április 24. Felelős: Szijártóné Wirth Brigitta tanár 11. táncművészetek világnapja Időpontja: április 29. Felelős: Takács Gábor mk. vez. 12. Európa nap Időpontja: május 9. Felelős: Zajcsukné Páhi Katalin tanár 13. madarak és fák napja Időpontja: május 9. Felelős: Dr. Szabó Gyuláné tanító 14. környezetvédelmi világnap Időpont: június 5. Felelős: Dr Szabó Gyuláné tanító, Szijártóné Wirth Brigitta tanár 7

19 Tanórák rendje (általános iskola, művészeti iskola) Vezetői ügyelet: Hétfő: Szilágyi István Kedd: Patkó Imre Szerda: Kiss Csabáné Csütörtök: Kovácsné Hajdu Gyöngyi Péntek: Kiss Csabáné, Kovácsné Hajdu Gyöngyi, Patkó Imre A tanévre tervezett tanulmányi- és sportversenyek (1. sz. melléklet) Az iskolavezetőség 2013/2014. tanévi ellenőrzési terve (2. sz. melléklet) Az integrációs program munkaterve (3. sz. melléklet) Marcali, augusztus 29. Szilágyi István főigazgató

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 16 III.

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

a 2012/2013. tanévre

a 2012/2013. tanévre MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE a 2012/2013. tanévre Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2012. 08.

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szeged, 2014. szeptember 1.. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos TARTALOM 1 Helyzetelemzés 1.1 Személyi feltételek 1.2 Tárgyi

Részletesebben

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve 2014-2015-ös tanév Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési,

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A tantestület elfogadta: 2014. augusztus 28.

A tantestület elfogadta: 2014. augusztus 28. A HÉVÍZI ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PROGRAMTERVE A 2014/2015. TANÉVRE OM: 037 535 A tantestület elfogadta: 2014. augusztus 28. A 2014/2015-ös tanévben a szorgalmi idő Első

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

M U N K A T E R V 2 0 1 4 / 2 0 1 5.

M U N K A T E R V 2 0 1 4 / 2 0 1 5. Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 63. OM azonosító: 200957 Tel./Fax: 62/222-316, e-mail: iskola@klauzalgabor.hu honlap:http://klauzalgabor.hu/ M U N K A

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 03-04. tanév munkaterve

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014.

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014. HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 MUNKATERV 2013/2014. Tartalom 1. A munkaterv elkészítéséhez felhasznált dokumentumok... 3 2. Helyzetelemzés...

Részletesebben

Szünetek. Szülői értekezletek: (pontosítása az egyéb iskolai események, rendezvények tükrében)

Szünetek. Szülői értekezletek: (pontosítása az egyéb iskolai események, rendezvények tükrében) Első tanítási nap: 2014. szeptember 1. (hétfő) Utolsó tanítási nap: 2015. június 15. (hétfő) Tanítási napok száma: 181 nap Első félév vége: 2015. január 16. Féléves értékelés kiadása: 2015. január 23.

Részletesebben

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a 2014 2015 tanévre Ságújfalu, 2014. augusztus 27.. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014. október 1.

Különös közzétételi lista 2014. október 1. Különös közzétételi lista 2014. október 1. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Sorszám 1. 2. Munkakör Végzettség Tanító: 7 fő 7 fő tanító ( tanítóképző főiskola ) Tanár általános iskolában:

Részletesebben

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola Munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Horváthné Tajti Ágnes ( igazgató ) 22 A tanév rendje 2013. szeptember 2.( hétfő) 2014. június 13.(péntek) 10 tanítási

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015 TANÉV

Munkaterv 2014/2015 TANÉV Munkaterv 2014/2015 TANÉV Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola Szabó Éva TARTALOM oldalszám I. AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE VONATKOZÓ 3 MUNKATERVI FELADATOK 1. Az egész intézményi működés

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Munkaterv

Részletesebben

A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája MUNKATERVE 2010-2011-es tanév

A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája MUNKATERVE 2010-2011-es tanév A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája MUNKATERVE 2010-2011-es tanév Kecskemét 2010. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola

Részletesebben

Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2014-2015.tanév munkaterve

Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2014-2015.tanév munkaterve Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2014-2015.tanév munkaterve Összeállította: Marosánné dr.gáti Gabriella főazgató Jogszabályi háttér: 2011.évi CXC.

Részletesebben

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20.

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. MUNKATERV 2014/2015-ös tanév TANÍTANI ANNYI, MINT MEGMUTATNI A LEHETŐSÉGET. TANULNI ANNYI, MINT ÉLNI A LEHETŐSÉGGEL.

Részletesebben

M U N K A T E R VE 2009.

M U N K A T E R VE 2009. Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, 2007. Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi u. 1-3. Tel.:

Részletesebben

SCHÉNER MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SCHÉNER MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ikt.szám:10-3/2014 SCHÉNER MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA éves munkaterve 2014/2015 Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. (Széchenyi István) Készítette: Vermes

Részletesebben

Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művésze Iskola értesítője. designed by arany a la

Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művésze Iskola értesítője. designed by arany a la Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művésze Iskola értesítője 2014 2015 designed by arany a la Kiadja: Felelős kiadó: Szerkesztők: Számítógépes szerkesztő: Elérhetőségeink: Marcali Noszlopy Gáspár

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben