ÁLLATI! Állatokról gyermekszemmel, gyermekszívvel ISKOLAI PROJEKT KE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLLATI! Állatokról gyermekszemmel, gyermekszívvel ISKOLAI PROJEKT KE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM"

Átírás

1 ÁLLATI! Állatokról gyermekszemmel, gyermekszívvel ISKOLAI PROJEKT KE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

2 PROJEKTTERV CÉLOK felelősség az állatok iránt az állatokról szerzett ismeretek bővítése méltó megemlékezés az Állatok Világnapjáról az előkészítés és a megvalósítás során a már kialakult együttműködés erősítése, szélesítése az osztályok és évfolyamok között a csoportokon belüli munkaszervezés a közösen végzett munka örömének erősítése az esetleg felmerülő konfliktusok megoldása során az ehhez szükséges technikák gyakorlása hagyományok ápolása A PROJEKTTERV KAPCSOLÓDÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM ALAPELVEIHEZ A környezet irányában nyitott intézmény. : tanítványaink tudásának, képességeinek, egész személyiségének olyan irányú, amelynek segítségével fizikailag és szellemileg egészséges, a természeti és társadalmi környezettel egyaránt harmóniában élő felnőtté váljanak. ÉRTÉKEK, SIKERKRITÉRIUMOK A biológiai lét értékei: a természeti környezet megóvása, a természet szépsége iránti fogékonyság, erre vonatkozó magatartás formálása környezetvédelem A PROJEKTTERV KAPCSOLÓDÁSA A KÖRNYEZETI NEVELÉS PROGRAMJÁHOZ Pedagógiai célok: az egyetemes természetnek, mint létező értéknek tisztelete és megőrzése ökológiai gondolkodás környezetetika érzelmi és értelmi környezeti nevelés KAPCSOLÓDÁS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT PROGRAMJÁHOZ A jeles napoknál megjelenik az Állatok Világnapja. Az 1. osztály felel érte. A nap jellegének megfelelő eddig vetélkedőket, akciókat vagy kirándulást szerveztünk, illetve pályázatot írtunk ki. A TANTERV ÉS A PROJEKT KAPCSOLATA A projekt a 1-6. évfolyam tantervének élőlények környezettudatosság és környezetvédelem részéhez kapcsolódik A tanuló képessé válik: a környezetében élő állatok megfigyelésére, azonosítására és tanulmányozására környezete élővilágával kapcsolatban a környezettudatos magatartásra annak megfigyelésére és felfedezésére, hogy az állatok miként alkalmazkodnak a környezeti feltételekhez az állatok sokszínűségének felismerésére az élőlények közötti hasonlóságok és különbségek felfedezésére

3 Környezettudatos viselkedés. Környezetvédelem A tanuló képessé válik: a megfigyelés, rögzítés és megvitatás során pozitív természetkép kialakítására az állati élővilággal kapcsolatban arra, hogy példákon keresztül felfedezze a kapcsolatokat az élő és élettelen környezet viszonyában az emberi tevékenység környezetre gyakorolt pozitív hatásainak felfedezésére és felismerésére TÉMAVÁLASZTÁS A projekt egyik újdonsága, hogy jó témaválasztásával újfajta látásmódot valósított meg sikeresen: a körülöttünk lévő valóságot nem osztotta fel a szokásos tantárgyi kategóriákra, hanem a maga komplexitásában próbálta érzékeltetni. A természettudományok szigorú racionalitása oldható a művészet irodalom, festészet, Internet világaelvontabb, szubjektívebb, többjelentésű látásmódjával, óriási jelentőségű lehet a pedagógiában, az interdiszciplinaritás egy teljesen új formáját tárja elénk. Fontos számunkra a projekt azért is, mert nagyon jó példája egy olyan módszertani váltásnak, amikor az oktatásban a fő tevékenység egyre inkább a különböző forrásokból származó ismeretek értelmezésére, osztályozására, az összefüggések feltárására, a gondolkodásra, logikára, a kételkedésre való serkentésre tevődik át a tanári magyarázaton alapuló frontális óratartásról. A PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSE 1. Közös tervezés és ötletelés a pályázati projekt új tanulásszervezési eljárásainak megvalósításában közvetett módon résztvevő kollégákkal ( 15 fő ) 2. A projekt tematikájának, inak összeállítása. Nagyon fontos a ráhangolódás időszaka, az érdeklődés felkeltése, fenntartása. A motiválás történik játéktanulással, a projektfalo elhelyezett cikkekkel, felhívásokkal, a programról kezdeményezett beszélgetéssel. Projektindító tevékenységként összegyűjtjük a gyerekek kérdéseit, mert így a projektben megjelenhet a tanuló egyéni kíváncsisága, érdeklődése. ez befolyásolhatja a gyerekek motivációját. A megalakított PSZT(projekt szervező team) dönt a beérkező ötletekről, javaslatokról. 3. Fontos az eszköz- és költségigény megbeszélése az iskola vezetőségével. 4. Felkérjük a projekt megvalósításában segítő külsős partnereket. 5. Tájékoztatjuk a szülőket a projektben résztvevő tanulók délutáni elfoglaltságáról. KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK Szociális. és állampolgári kompetencia: együttműködés a tanulók- tanárok -külső segítőkszülők között Anyanyelvi kommunikáció: szövegértés, szövegalkotás, kommunikáció szóban és írásban. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Digitális kompetencia Matematikai kompetencia ATTITŰDÖK felelősség interperszonális kapcsolatok ápolása önállóság

4 párbeszédre törekvés kompromisszumra törekvés döntéshozatalban való részvétel közös értékek elfogadása és tiszteletben tartása PARTNEREK: ÉVFOLYAM: IDŐTARTAM: PROJEKT ZÁRÁSA: tanárok, szülők, segítők ( pl. könyvtáros, rendszergazda, technikai dolgozók, múzeumpedagógus, kisállat-kereskedő, állatorvos, tánctanár, úszásoktatók) évfolyam Előkészítés: 4 hét Rövid projekt: 1 nap Zárás: 1 hét október 4. ( Az állatok világnapja) ALPROJEKTEK: 1. Kedvenc állatunk a.. 2. Egyéniségek az állatvilágban 3. Állati rekordok 4. Fantázia és valóság 5. Állatok a zenében

5 1. Altéma: Kedvenc állatunk a Érintett tanulócsoportok: 1-2. évfolyam Készítette: Ambrus Péterné Megvalósítók: osztályos osztályfőnökök, napközis nevelők Feladat, tevékenység 1. Ráhangolódás: állat kiválasztása osztályszinten 2. Kiválasztott állatokról szóló mesék, szólások, versek, képek, könyvek..gyűjtése ( játékállatok, plüssfigurák gyűjtése) érdeklődés felkeltése, közös megegyezés, konszenzus ismerkedjenek a tanulók az állatok tulajdonságaival l szociális kompetencia digitális kompetencia; szövegértésszövegalkotás osztály minden tagja, könyvtáros, rendszergazda, szülők Eszközök, módszerek, szavazás, véleménynyilvánítás FOM, CSOP. számítógép; könyvek: lexikonok, képzőművészeti albumok; TV, DVD, video; módszer:gyűjtés munkaforma: egyéni, páros Produktum Időterv Költség, színezők, mandalák, labirintusjáték a tanulók gyűjtött anyaga az 1. hét első napja fénymásolás osztályfőnök 1. hét nincs a tanulók egyénileg értékeli a gyűjtőmunkát; tanulói önértékelés, 3. A gyűjtött anyagok csoportosítása, kiegészítése 4. Tablókészítés a gyűjtött képanyagból, kiegészítve a tanulók által készített rövid, történetekkel információk rendszerezése, kiegészítése az összegyűjtött információk, képek tablóvá rendezése lényegkiemelés, elemi rendszerező- képesség, szociális kompetencia: együttműködés a tanulók között; esztétikai- művészeti kompetencia papír, íróeszköz, radír, számítógép, DVD lejátszó műszaki karton, olló, ragasztó, fénymásolt anyag osztályszinten ( esetleg csapatokban ) az elkészült, rendszerezett anyag az elkészített tablók 2.hét 3.hét nyomtatási költség költség: 2000,- Milyen újdonságot tudtál meg az állatról? a tanulók értékelik saját munkájukat, és egymást az elkészített tablók alapján 4. Prezentáció és kiállítás a megszerzett ismeretek átadása a kortársaknak, szülőknek, vendégeknek kommunikáció szóban szülők, meghívott vendégek, módszerek: előadás, magyarázat, tárlatvezetés Eszköz esetleg: számítógép, projektor tablók,kiállítás a játékállatokból, vers és mesemondás 1 óra okt. 4.: Az állatok világnapján délután : a tanulók esetleges előadói rutintalansága, a vendégek tanulói önértékelés; pedagógusi értékelés: pozitívumok, eredmények

6 2. Altéma: Egyéniségek az állatvilágban Készítette:Gyulainé Szili Mária, Hevérné Kanyó Andrea, Fornai Éva, Talliánné Papp Emőke Tevékenység, 1. Olvassunk együtt kicsiben - állatokról A verseny meghirdetése 1/a Feladatlapok elkészítése (3 forduló), elektronikus formában 1/b A lapok javítása 2. Nógrádi Gábor: Segítség ember! c. könyvéhez Illusztráció készítő verseny meghirdetése 2/a A pályamunkákból kiállítás rendezése Tájékoztatás, érdeklődés felkeltése A szövegekhez kapcsolódó elemző kérdések megfogalmazása Illusztrációk bemutatása Szociális Szövegértés kompetencia Digitális Szövegértés ellenőrzése Önértékelésönismeret Tájékoztatás, érdeklődés felkeltése Esztétikaiművészeti tudatosság, kifejezőképesség Művész kifejezőeszközök felismerése Tanulók 30 fő Iskolavezetés Tanulók Tanulók 30 fő Szaktanárok Gyerekek Plakát Tájékoztatás Frontális munka Számítógép Tervezés Önállócsoportmunka Számítógép Ellenőrzésértékelés Önállócsoportmunka Plakát Tájékoztatás Magyarázat Rajzeszközök Paravánok Kézműves technikák gyakorlása Bemutatás Rendezés Őnállócsoportmunka Produktum Időterv Plakát 1 nap 1000ft Pedagógus Feladatlapok 3 nap 200ft Pedagógus Kijavított lapok 5 nap Pedagógus A pedagógus értékeli a tanulók munkáját Plakát 1 nap 1000ft Pedagógus Illusztrációk Kiállítás 1 nap 4000ft Pedagógus Tanulók A tanulók munkáinak kiválogatása, értékelése

7 Tevékenység, 3. Nógrádi Gábor: Segítség ember!c. könyvének monológjainak előadásához szereplőválogatás A tehetséges tanulók kiválogatása Szociális Kommunikációs Könyvtárosok Tanulók 10 fő Könyvek Beszélgetés Válogatás Frontális munka Produktum Időterv 1 nap Pedagógus Tanulói képességek szerinti kiválogatás 3/a Szövegtanuláspróbák Felkészülés az előadásra Anyanyelvi Szülők Tanulók 10 fő Könyv Tanulás Előadás Önálló-frontális munka 2 hét Tanulók Szülők

8 3. Altéma: Állati rekordok Készítették: Mikoláné Kovács Edit, Mikola Ferenc, Fenyőné Antal Judit Tevékenység, 1. előzetes gyűjtőmunka a tanulók információkat gyűjtenek, tablót állítanak öszsze, kitűzőt készítenek,érdekes kérdéseket adnak be a vetélkedőhöz 2. vetélkedő TOTO, keresztrejtvény kitöltése, puzzle, szókártyák összerakása, állatfelismerés képről, hangról, igaz-hamis állítások eldöntése, villámkérdésekre válaszolni Az állatok különleges tulajdonságainak megismerése Olvasóvá nevelés Informatikai eszközök használata Az állatok különleges tulajdonságainak megismerése együttműködés megfigyelőképesség információ szelektálása kreativitás értő olvasás önálló ismeretszerzés nyitottság memória együttműködés anyanyelvi kommunikáció értő olvasás, szóbeli, írásbeli kifejezőképesség mások véleményének meghallgatása szociális kompetencia matematikai kompetencia, érvelés, kreativitás, divergens gondolkodás 5. évfolyamból 3x5 fős csapatok, tanárok-3 fő 5. évfolyamból 3x5 fős csapatok, 3 fős tanári segítő csoport- a zsűri e: könyvek, lexikonok, Internet, előzetes gyűjtőmunka, m:megfigyelés, megbeszélés, aszszociáció, vita, gyűjtés mf: csoportmunka, páros munka e:számítógép, projektor, TOTO, keresztrejtvény, puzzle, állatképek, állathangok, lap igaz-hamis állításokról m: ismeretek felidézése, bővítése, asszociáció, megfigyelés, beszélgetés, elemzés, analízis, szintézis, vita, mf: páros munka csoportmunka Produktum tabló, kitűző, a vetélkedőhöz villámkérdések lapjai TOTO keresztrejtvény, lap, puzzle, szókártyák Időterv 5 óra 2000 Ft résztvevő tanárok, könyvtárosok 1.5 óra anyagköltség és jutalmak 5000Ft résztvevő tanárok tanulói önértékelés, egymás munkáinak tanulói értékelése, tanári értékelés megvalósíthatóság, ötletesség, esztétikum alapján szempontsor alkalmazása, tetszési index Kérdőív, tetszési index tanulói önértékelés, egymás munkáinak tanulói értékelése tanári értékelés szempontsor alapján

9 4. Altéma: Fantázia és valóság 1. a magyar hitvilágban; 2. az egyetemes kultúrában Készítette: Gyimesi Éva, Berekné, Mándoki Adrienn, Kissné Jánosi Boglárka Tevékenység, 1. Állatok gyűjtése mítoszokból, legendákból, mesékből 2. A gyűjtött állatok csoportosítása: valós és fantázialények 3. Tablókészítés a gyűjtött képanyagból, kiegészítve a tanulók által készített rövid, összefoglaló történetekkel, ismerkedjenek a tanulók az állatok kultúrtörténeti szerepével a gyűjtött állatok rendszerezése (adott szempontok alapján) az összegyűjtött információk, képek tablóvá rendezése magyarázatokkal 4. Prezentáció a megszerzett ismeretek átadása a kortársaknak, szülőknek, vendégeknek Tevékenység, digitális kompetencia; szövegértésszövegalkotás elemi rendszerező- képesség, szociális kompetencia: együttműködés a tanulók között; esztétikai- művészeti kompetencia kommunikáció szóban, múzeumpedagógus, könyvtáros, rendszergazda szülők, meghívott vendégek, számítógép; könyvek: lexikonok, képzőművészeti albumok; TV, DVD, video; módszer:gyűjtés munkaforma: egyéni, páros papír, íróeszköz, radír, számítógép műszaki karton, olló, ragasztó, fénymásolt anyag számítógép, projektor; módszerek: előadás, magyarázat Produktum a tanulók gyűjtött anyaga az elkészült, rendszerezett anyag (táblázat) az elkészített tablók kiselőadások: Fantázia és valóság címmel; tablók Produktum Időterv 1 hét nincs a tanulók egyénileg 1 tanítási óra időtartama nyomtatási költség 3 óra költség: 5000,- 1 óra a tanulók esetleges előadói rutintalansága Időterv, a tanulók értékeli a gyűjtőmunkát; tanulói önértékelés, a tanulók értékelik saját munkájukat, és egymást az elkészített tablók alapján tanulói önértékelés; pedagógusi értékelés: pozitívmok, eredmények

10 5 Mesék, mítoszok gyűjtése 6. Mesebeli állat és történetének megjelenítése 7 Új, elképzelt fantáziaállat megjelenítése nagy méretben olyan mesék, mondák gyűjtése, melyben nem valós állatok szerepelnek leírás alapján képzelje el az adott állat jellemzőit Valós állatok összekeverésével egy új, érdekes fantáziaállat megjelenítése Anyanyelvi kommunikáció Anyanyelvi kommunikáció Esztétikaiművészeti tudatosság és kifejezőképesség Esztétikaiművészeti tudatosság és kifejezőképesség 4. évf. tanítók, könyvtáros 4. évf. pedagógus 4. évf., látogatók egyéni munka, csoportmunka könyvtári kutatás, internethasználat egyéni munka, páros munka mesegyűjtemény csoportmunka karton, tempera, nagyméretű ecsetek illusztrációk, rajzok nagyméretű kép, kiállítás 1 hét (projektnapo t megelőzően) 2 tanítási óra 2-3 tanítási óra nincs tanulók egyénileg pedagógus, tanulók értékeli a gyűjtőmunkát, tanulói értékelés Pedagógus, tanulók Szempont: felismerhető a mitólógiai történet és állat 5000,- pedagógus kiállítás megtekintői

11 5. Altéma: Állatok a zenében Jazz Chants, Peter und der Wolf Készítette: Lakos Sándorné, Szekeresné Ringl Edit,Csillagné Végh Katalin Tevékenység, Produktum Időterv Zenehallgatás: Prokofjev:Pé-ter és a farkas Hangszerfelismerés :klasszikus hangszerek Hangszínek megkülönböztetése Zenei befogadás képessége Memória 4.osztályos tanulók, tanárok Frontális Emlékezet Zenei totó 40 perc ( áram kimaradása) Lakos Sándorné Zenei totó pontozása Zenehallgatás:Péter és a farkas Sting-féle átdolgozása angol nyelven Hangszerfelismerés: elektronikus hangszerek Megnevezése id. nyelveken Zenei befogadás képessége, Idegennyelvi kompetencia Memória 4.oszt. tanulók tanárok Frontális osztálymunka Zenei totó Idegen nyelven 40 perc Szekeresné Ringl Edit Zenei totó pontozása A zenéből felismert szereplők és hangszerekhez illusztrációk és szókártyák készítése idegen nyelveken: angol, német A Péter és farkas átdolgozott előadása Idegen nyelven Szókincsbővítés idegen nyelven, Idegen nyelvi Kifejező képesség Idegen nyelvi kompetencia Digitális és vizuális kompetencia Szociális kompetencia Szociális kompetencia Kulturális tudatosság és kifejező készség, Idegen nyelvi kommunikásió Tanulók csoportokban Tanárok Zsűritagok 4. oszt. Tanulók Tanárok Íróeszköz, Szótár Számítógépnyomtató Kartonok Csoportmunka Egyéni munka Csoportmunka Egyéni munka Szókártyák Képek Rajzok 40 perc 1000Ft Szekeresné Ringl Edit Csillagné Végh Katalin színdarab 15perc Jutalmazás: 3000 Ft Szekeresné Ringl EditLakos Sándorné Csillagné Végh Katalin Tanulói- tanári értékelés Közös tanári és tanulói értékelés

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné Németh László Általános Iskola Projekttervek Készítette: Lukács Istvánné PROJEKTLEÍRÁSOK MELLÉKLETEK I. Játék projekt I/1. Projektleírás Kiemelt téma: együttműködés Időtartam: 4 hét Előkészítés: egy hét,

Részletesebben

SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT

SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT KARÁCSONYI- FARSANGI-HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR Készítette: Lukács Istvánné 2.a Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó 2.b Tartalomjegyzék I. A projekt fő célja, részcéljai...3 II.A karácsonyi

Részletesebben

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2142 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám 1. rész FÕ MODUL,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0070 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási Pályázó neve Intézményfenntartó

Részletesebben

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja 2010. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Küldetésnyilatkozat... 4 2. Pedagógiai alapelveink, céljaink, feladataink... 5 3. Az iskolában folyó

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban, feladataiban

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam)

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban,

Részletesebben

A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei

A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa 4 1.1. A kulcskompetencia - területek meghatározása és az egyes területekhez tartozó

Részletesebben

Moduláris oktatási program- Környezeti nevelés

Moduláris oktatási program- Környezeti nevelés Jósika Miklós Általános Iskola 4552 Napkor, Kossuth u. 59. Moduláris oktatási program- Környezeti nevelés Önálló intézményi innováció a TÁMOP 3.1.4 pályázat keretében Készítette: Kovácsné Bárány Marianne

Részletesebben

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK Intézményünk bemutatása 4. oldal I. Nevelési program 5. oldal 1. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhely: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. Tagintézmény: 1101 Budapest, Üllői út 118. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 I S KOLÁNKRÓL Iskolánk,

Részletesebben

Helyi tanterv ajánlás. Vizuális kultúra tantárgyhoz az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

Helyi tanterv ajánlás. Vizuális kultúra tantárgyhoz az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Helyi tanterv ajánlás Vizuális kultúra tantárgyhoz az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelet Művészetek műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII.

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

1.2 A kompetenciaalapú oktatás helye az iskolában

1.2 A kompetenciaalapú oktatás helye az iskolában 1. Bevezetés: 1.1 Nyelvtanítás célja a NAT alapján A NAT értelmében a középszintű (7 12. évfolyam) idegennyelv-oktatás legfőbb célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása,

Részletesebben

Iskolai egészségnevelési program

Iskolai egészségnevelési program TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben

KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA Az általános iskolai tananyag elsajátítására (1-8 osztály) a Nemzeti alaptanterv által biztosított lehetőséggel élve ajánlott egy tanévnél hosszabb

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára Bevezetés A közoktatási rendszer változása szükségszerűvé

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA,

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA, HPP-08/2013 Az úrhidai Gróf Batthyány Lajos Általános Iskola Géza Fejedelem Tagiskolája nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA, melyet az iskola nevelőtestülete 2013. március 27-én fogadott el. 1. Az

Részletesebben

HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV

HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV 2014/2015 Tartalom BEVEZETŐ... 5 SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 6 AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK NÉVSORA... 6 Pedagógusok... 6 Nem pedagógus alkalmazottak...

Részletesebben

Vizuális kultúra. Alapfokú nevelés oktatás szakasza. 1 4. évfolyam

Vizuális kultúra. Alapfokú nevelés oktatás szakasza. 1 4. évfolyam Vizuális kultúra Alapfokú nevelés oktatás szakasza 1 4. évfolyam A Katolikus Pedagógiai, Szervezési és Továbbképzési Intézet kerettantervi ajánlása alapján készült Célok, feladatok A vizuális nevelés legfőbb

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

VII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

VII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM VII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 1. A környezeti nevelés célja: olyan tudatformálás, amely a gyereket megtanítja a környezettel való tudatos együttélésre, a környezetbarát életvitelre, a fenntartható

Részletesebben

TANMENET BÁNHEGYI FERENC OLAJOSNÉ KÁDÁR ILONA: ERKÖLCSTAN 5 tankönyv az 5. Évfolyam számára. Erkölcstan tanmenet. I. fejezet: Test és lélek

TANMENET BÁNHEGYI FERENC OLAJOSNÉ KÁDÁR ILONA: ERKÖLCSTAN 5 tankönyv az 5. Évfolyam számára. Erkölcstan tanmenet. I. fejezet: Test és lélek TANMENET BÁNHEGYI FERENC OLAJOSNÉ KÁDÁR ILONA: ERKÖLCSTAN 5 tankönyv az 5. Évfolyam számára Erkölcstan tanmenet I. fejezet: Test és lélek Óra Téma, tananyag 1. I. téma Test és lélek Helyünk a világban

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM A világ erőforrásai elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de nem elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki mohóságát. 1. JÖVŐKÉP Mahatma Gandhi Napjainkban

Részletesebben