I. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI"

Átírás

1 TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ I. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI A területi tervezésért felelős környezetvédelmi felügyelőség a területen lévő, illetve működő regionális ill. helyi hatóságok, gazdasági és szakmai érdekképviseletek, valamint környezetvédelmi társadalmi szervezeteknek a tervkészítésbe történő hatékony bevonása érdekében területi tervezési bizottságot hoz létre. A tervezési bizottság a tervkészítés során véleményező, javaslattevő jóváhagyó feladatokat lát el. Meg kell adni a területi hulladékgazdálkodási tervezési bizottság tagjainak neveit és adatait. A tervezési bizottság összetételét az érvényes jogszabály alapján kell kialakítani. A tervezési bizottság mellett egyes speciális témákkal foglalkozó munkacsoportokat is létre lehet hozni (pl. ipari hulladékok, állati eredetű hulladékok, vagy egyéb, a régió szempontjából fontos kérdések). A TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSÉRT FELELŐS SZEMÉLYEK NEVE Szerepeljen itt a területi hulladékgazdálkodási tervezésért felelős személy(ek) neve, címe és elérhetősége NÉV: KLING ISTVÁN, KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG IGAZGATÓ CÍM: SZÉKESFEHÉRVÁR, HOSSZÚSÉTATÉR 1. CÍM: 1

2 TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ I.1. ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ Az országos hulladékgazdálkodási terv kidolgozás alatt áll. A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény előírja a területi hulladékgazdálkodási terv kidolgozását. A területi hulladékgazdálkodási tervezésnek minden egyes régióban való összehangolt módon történő végrehajtása valamint a tervezési munka megkönnyítése érdekében készítettük el az irányelveket. Ahhoz, hogy a terv szilárd alapokon nyugodjon a jelenlegi regionális helyzetet mély, összehangolt, ésszerű és reális elemzésnek és értékelésnek kell alávetni. Csak ily módon tudjuk meghatározni és megállapítani a regionális igényeket. Ezek az igények szolgálnak alapul azoknak a konkrét lépéseknek, amelyeket azután az országos hulladékgazdálkodási tervben vagy regionális intézkedések során kell megtenni. A jelenlegi helyzet valamint a regionális kérdések elemzésének körét a hulladékgazdálkodási törvény szerint meghatározott hulladékra korlátoztuk az alábbi kérdések kivételéve: - A mező- és erdőgazdálkodásban képződő növényi maradványok, valamint az állattartásból származó trágyák biológiai körforgásba történő visszavezetését a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program ösztönzi, ezekkel a területi hulladékgazdálkodási tervek foglalkoznak korlátozott mértékben. A hulladékgazdálkodási tervek készítéséről szóló.../ (...) sz. kormányrendelet 1. Függeléke a tervezési területre vonatkozóan az alábbi hulladékáramokkal foglalkozik: - ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok; - mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok; - építési, bontási hulladékok; - települési szilárd hulladékok; - települési folyékony hulladékok (emésztőkből) és szennyvíziszap; - veszélyes hulladékok; - csomagolási hulladékok. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv szerint a közötti időszakban az alábbi hulladékáramok kezelendők kiemelten: 1 Csomagolási hulladék; 2 Biológiailag lebomló szerves hulladék; 3 Hulladék olajok; 4 Poliklórozott bifenilek és poliklórozott terfenilek; 5 Elemek és akkumulátorok; 6 Gumiabroncsok; 7 Kiselejtezett gépjárművek; 8 Hulladék elektromos és elektronikai berendezések; 9 Egészségügyi hulladék; 10 Állati eredetű hulladék; 11 Növényvédőszer hulladék és csomagolása; 12 Építési és bontási hulladék. 2

3 TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ A jelen irányelv célja a közötti időszakra a területi hulladékgazdálkodási tervek kidolgozásának elindítása valamint a régióban a területi hulladékgazdálkodási tervezés első szakaszának támogatása, előkészítése az alábbiakban bemutatott módszer szerint. A jelen dokumentumot a régióra vonatkozó konkrét adatokkal kell kitölteni. Bázisként a évi adatok szolgálnak. Amennyiben ezek nem állnak rendelkezésre vagy nem léteznek, akkor a legújabb információforrást kell használni. A dokumentumban említést teszünk az információk forrásáról és típusáról is. - A 2. fejezet célja, hogy áttekintse a tervezési területre vonatkozó konkrét jellemzőket. - A 3. fejezet részletesebb információkat mutat be a tervezési területen jelenleg keletkező hulladékokról az összes fent említett hulladékfajtára vonatkozóan. A várható hulladéktermelési tendenciák becslése is szerepel ebben a fejezetben. - A 4. fejezet ismerteti a jelenlegi hulladékgazdálkodási gyakorlatot. - Az 5. fejezet a kiemelt és egyéb speciális hulladékáramokkal foglalkozik. - A 6. fejezet megismétli az OHT által kidolgozott fontosabb hulladékgazdálkodási feladatokat. A régió jelenlegi helyzetét ezekkel kell összehasonlítani és ennek alapján kell meghatározni az igényeket. - A 7. fejezet meghatározza az Irányelvek II. részének a tartalmát. A második szakaszban történik a tényleges tervezés, és itt különös figyelmet kell fordítani a - települési hulladékra - nem települési hulladékra - kiemelt hulladékfajtákra. I.2. A TERÜLETI TERVEZÉS MÓDSZERE A területi hulladékgazdálkodási tervek a teljes hulladékgazdálkodási tervezési folyamat egyik elemét jelentik. A tervezés egyrészt országos szinten történik, amely inkább stratégiai tervezést jelent, amelynek során meghatározzák a célokat, célkitűzéseket és kidolgozzák az országos szinten lehetséges intézkedéseket és eszközöket. Másrészt helyi szinten történik a tervezés, és ez már inkább megvalósítás-orientált tervezést jelent. A területi tervezés a fenti két szint között helyezkedik el. Maximális hatékonyság annak biztosításával érhető el, ha nincsenek ellentmondások a két különböző tervezési szint között, valamint, ha az egyes szintek között a tervezés egymást kiegészíti (kerülni kell az átfedéseket, duplikációkat). A területi szintű tervezés az alábbi elemekre épül: - A területi szinten rendelkezésre álló eszközökre: a területi szinten biztosított pénzügyi eszközök (jelenleg illetve a jövőben), a felügyelet, ellenőrzés és engedélyezés nyilvánvalóan olyan kulcsfontosságú elemek, amelyeket figyelembe kell venni. - A végrehajtás koordináló szerepére, amely a végrehajtás szintjén javítja a hatékonyságot. A tervek kidolgozása szakaszos módszerrel történik: - Leltárkészítési szakasz: a tervezéshez szükséges információkat összehangolt módon kell összegyűjteni az egyes régiókban. A jelen dokumentumban szereplő irányelvek segíthetik az ebben a szakaszban végzendő munkát. 3

4 TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ - A jogszabályokból és a nemzeti hulladékgazdálkodási politikából ismert célok alapján meghatározhatók az egyes régiók problémái és igényei, amelyeket azután össze kell hangolni a régiók között. - A következő szakaszban ki kell dolgozni a tervet, meghatározva az intézkedéseket és az eszközöket. Az egyes terveknek tartalmazniuk kell a közös stratégiai elemeket. Az "Irányelvek" második része az ebben a szakaszban folyó munkát fogja segíteni. - El kell végezni a különböző tervek egyeztetését, összehangolását, és ezt követően kell a terveket véglegesíteni és egy cselekvési programmal kiegészíteni, amely tartalmazza az időbeli ütemezést, a résztvevők illetve a felelősök pontos meghatározását, valamint az egyes intézkedések költségkeretét. I.3. ALAPFOGALMAK ÉS TERMINOLÓGIA HULLADÉKFAJTÁK A hulladék különböző szinteken keletkezik és az alábbiak szerint csoportosítható: - Települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék. Ez utóbbi hasonló jellegű és összetételű mint a háztartási hulladék, viszont intézményekből, gazdasági társaságokból és egyéb létesítményekből származik. A terv foglalkozik a települési folyékony hulladékkal is. A szennyvíziszappal egy külön fejezet foglalkozik. Az alábbiakkal foglalkozik a terv: - A háztartásokból összegyűjtött szilárd települési hulladék (beleértve a nagyméretű hulladékot is); - A háztartási hulladékokhoz hasonló hulladék, amelyet az önkormányzat megbízásából a közszolgáltató gyűjt össze. - A közterület tisztán tartásából (utcaseprés), a piacterek tisztán tartásából, stb. származó hulladék - Nem települési hulladék: ipari tevékenység során, a kereskedelemben, szolgáltatásban és a mezőgazdaságban keletkező hulladék. Két fő csoportba osztható: veszélyes hulladék és nem veszélyes hulladék. A veszélyes hulladék a hulladékgazdálkodási törvény 2. számú mellékletében felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék. Ide tartozik még a bányászati tevékenységből származó hulladék is. Az országos hulladékgazdálkodási terv és a fentiek alapján az alábbi hulladékáramokkal külön foglalkozunk. - Kiemelt hulladékáramok 1. Csomagolás és csomagolási hulladék; 2. Biológiailag lebomló szerves hulladék; minden olyan hulladék, amely anaerob vagy aerob módon le tud bomlani, pl. élelmiszer, kerti hulladék, valamint papír és kartonpapír; 3. Hulladék olajok: minden olyan ásványi kenő- vagy ipari olaj, amely eredeti céljára való felhasználásra alkalmatlanná vált, nevezetesen a belső égésű motorokban és sebességváltókban használt fáradt olajok, valamint az ásványi kenőolajok, turbinaolajok és hidraulikus olajok; 4. Poliklórozott bifenilek és poliklórozott terfenilek; 4

5 TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 5. Elemek és akkumulátorok; 6. Gumiabroncsok; 7. Kiselejtezett gépjárművek; 8. Hulladék elektromos és elektronikai berendezések (HEEB); 9. Egészségügyi hulladék; 10. Állati eredetű hulladék, amelyet az EU 90/667/EGK irányelve az alábbiak szerint határoz meg: " az elhullott állatok egésze vagy annak részei valamint egyéb az állatokból származó termékek a trágya, konyhai hulladék és ételmaradékok kivételével"; 11. Növényvédőszer hulladék és csomagolása; 12. Építési és bontási hulladék. - Egyéb kiemelt hulladékáramok 13. Szennyvíziszap 14. (egyéb, pl. állati és növényi olajok) KEZELÉSI TERMINOLÓGIA A különböző kezelési lehetőségeken belül a hasznosítás és az ártalmatlanítás tekinthető a két fő kategóriának. A különböző ártalmatlanítási és hasznosítási lehetőségeket a hulladékgazdálkodási törvény 3. illetve 4. függeléke sorolja fel. I.4. IDŐKÖZI BESZÁMOLÁS ÉS JÖVŐBENI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVEK A jelen irányelvek a hulladékgazdálkodási tervezés első fázisára készültek. Ebben a fázisban még nem állnak rendelkezésre adatok a most kialakítás alatt álló hulladékgazdálkodási információs rendszerből. Mivel fontos, hogy a területi hulladékgazdálkodási tervezéssel ne várjunk addig, amíg ez az információs rendszer működésbe lép, a jelenlegi irányelveket a tervezés első fázisához készítettük csak el. A hulladékgazdálkodási információs rendszer kialakítása valamint a területi hulladékgazdálkodási tervezés első fázisának tapasztalatai alapján lehet majd elkészíteni a korszerűsített irányelveket. I.5. TERVEZÉSBE BEVONT HATÓSÁGOK, ÖNKORMÁNYZATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁK A tervezésbe bevont hatóságok: Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Igazgatási és Hatósági Igazgatóság Komárom-Esztergom Megyei Növény és Talajvédelmi Szolgálat Veszprém Megyei Növény és Talajvédelmi Szolgálat Fejér Megyei Növény és Talajvédelmi Szolgálat ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézete 5

6 TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÁNTSZ Komárom-Esztergom Megyei Intézete Állami Erdészeti Szolgálat Veszprémi Igazgatósága Veszprémi Bányakapitányság Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Fejér Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás A tervezés során a régió valamennyi önkormányzata megkeresésre került, az adat kérő levelekre csak az alábbi ÖNKORMÁNYZATOK válaszoltak: 1 Cece 2 Bakonyszombathely 3 Iszkáz és Kiscsősz 4 Csajág 5 Kisapostag 6 Tatabánya 7 Csopak 8 Szentantalfa 9 Balatoncsicsó 10 Szentantalfa, 11 Szentjagabfa 12 Óbudavár, 13 Pápakovácsi-Kup-Nóráp 14 Szentkirályszabadja 15 Kápolnásnyék 16 Nádasdladány 17 Dömös 18 Pusztaszabolcs 19 Aba 20 Zámoly 21 Súr 22 Kincsesbánya 23 Úrhida 24 Sárkeresztes - Moha 25 Csesznek 26 Alsóörs 27 Veszprém 28 Oroszlány 29 Balatonkenese 30 Devecser 31 Dág-Úny 32 Tát 33 Velence 34 Vérteskethely 35 Komárom 36 Alcsútdoboz 37 Polgárdi 38 Tarján 39 Olaszfalu 40 Annavölgy 41 Mány 42 Balatonudvari 43 Pusztavám 44 Sárkeresztúr 45 Dorog 46 Ászár 47 Bakonysárkány 48 Besnyő 49 Noszlop 50 Balatonfüzfő 51 Enying 52 Mocsa 53 Bakonyszentkirály 54 Vértesacsa 55 Várpalota 56 Gárdony 57 Előszállás 58 Ukk, 59 Megyer 60 Rigács, 61 Zalameggyes 62 Oroszi 63 Lábatlan 64 Bajót 65 Balatonfüred 66 Dunaújváros 67 Balinka 68 Lepsény 69 Paloznak 70 Révfülöp 71 Tokod 72 Monostorapáti 73 Iszkaszentgyörgy 74 Bánd 75 Felsőörs 76 Sümeg 77 Zalahaláp 78 Bábolna 79 Úrkút 80 Káptalanfa 81 Bodorfa 82 Gyepükaján 83 Nemeshany 84 Dunaszentmiklós 85 Vértessomló 86 Vértestolna 87 Csákvár 88 Baracs 89 Bodmér 90 Szákszend 91 Szárliget 92 Takácsi 93 Csór 94 Kemeneshőgyész- Külsővat-Mihályháza 95 Városlőd 96 Bakonysárkány 97 Bicske 98 Homokbödöge- Nagytevel 99 Dunaalmás 100 Csabdi 101 Várkesző 102 Székesfehérvár 103 Nemesvámos 104 Nemesszalók- Marcalgergelyi-Vinár 105 Baracska 106 Vajta 107 Tihany 6

7 TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ EGYÉB SZERVEZETEK, EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁK: Csomagolási hulladék tekintetében megkeresettek: 1. DUNAPACK Rt Dunaújváros 2. Deponia Kft Székesfehérvár 3. Veszprémi Kommunális Rt Veszprém 4. DUPAREC Kft Budapest 5. Ökopannon KhT Budapest 6. SZÉKOM Rt Székesfehérvár Megkeresett közszolgáltatók: 1. Városgazdálkodási és Turisztikai Rt Agárd 2. VERTIKÁL Rt Polgárdi 3. Dészolg Kft Adony 4. Veszprémi Kommunális Rt Veszprém 5. Rumpold-Bicske Kft Bicske 6. Közszolg Kft Pápa 7. PROBIO Rt Balatonfüred 8. OTTO Kft Tapolca 9. Becker-Érd Kft Érd 10. SZÉKOM Rt Székesfehérvár 11. Közév Kft Sárbogárd 12. Dunanett Kft Dunaújváros 13. AVAR-Ajka Kft Ajka 14. ÉP-SZO-KER Kft Naszály 15. Bakonysárkány Polgármesteri Hivatal 16. Bakony Vállalkozási és Szolgáltató Kft Bakonyszombathely 17. Kom-Koba Kft Komárom 18. OTTO Rt Oroszlány 19. RWE Umwelt Tatabánya Rt 20. Ráduly Zoltán 21. Kocs Önkormányzat 22. Csolnok Önkormányzat 23. Önkormányzati Építő és Szolgáltató Kft 24. MÉHES Kft 25. KOM-VAS Kft 26. Eszenyi Zoltán Inert hulladékok tekintetében megkeresettek: 1. SCHIEDEL Kft Veszprém 2. Bramac Kft Veszprém 3. PFLEIDERER Rt Lábatlan 4. Abeton Rt Pécs 5. Swietelsky Kft Dunakeszi 6. Strabag Rt Budapest 7. Bakony Kerámia Kft Veszprém 8. Fehárvári Téglaipari Kft Székesfehérvár 9. ISOLYTH Rt Taspolca 7

8 10. Toplán Kft Tapolca 11. Üveg-Ásvány Kft Fehérvárcsurgó 12. Lasselsberger Építőipari Kft Veszprém TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Mezőgazdaságban és élelmiszeriparban keletkező és felhalmozott tekintetében megkeresettek: 1. Cerbona Rt Székesfehérvár 2. Cornexi Rt Székesfehérvár 3. Szabadegyházai Élelmiszeripari Kft Szabadegyháza 4. Veszprémtej Rt Veszprém 5. Bábolna Rt Bábolna 6. Ácsi Cukorgyár Rt Ács 7. Parmalat Rt Székesfehérvár 8. Pápai Húsfeldolgozó Kombinát Kft Pápa Hasznosított nem veszélye hulladékok tekintetében megkeresettek: 1. MAL Rt Alumínium Ágazat (Inotai Alumínium Kft) 2. ALCOA Köfém Kft Székesfehérvár 3. MAL Rt Alufém Divízió (Alufém Kft) Ajka 4. ALCOA Kerékgyártó Kft Székesfehérvár Felhalmozott nem veszélyes hulladékok tekintetében megkeresettek: 1. Veszprémi Bányakapitányság 2. DUNAPACK Rt Dunaújváros 3. ISOLYTH Rt Tapolca 4. Toplan Kft Tapolca 5. Fűzfői Papíripari Rt Balatonfűzfő Az I. számú fejezet mellékletében az alábbiak kiegészítések találhatók: I/1. számú melléklet. Demográfiai adatok I/2. számú melléklet. Gazdasági tevékenységek I/2.1. számú melléklet. Ipari tevékenységek I/2.2. számú melléklet. Mezőgazdaság I/2.3. számú melléklet. Erdőgazdálkodás I/2.4. számú melléklet. Halászat I/2.5. számú melléklet. Idegenforgalom I/3. számú melléklet. Út-, vasút- és viziút hálózat I/4. számú melléklet. Domborzati viszonyok I/5. számú melléklet. Néhány fontosabb környezeti jellemző I/5.1. számú melléklet. Hidrogeológiai jellemzők I/5.2. számú melléklet. Természetvédelem és tájvédelem I/5.3. számú melléklet. Területfelhasználás 8

9 TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ AZ I. SZÁMÚ FEJEZET MELLÉKLETE. 9

10 TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ I/1. SZÁMÚ MELLÉKLET. DEMOGRÁFIAI ADATOK I/1. számú táblázat. A régió település hálózatának közigazgatási szerkezete. Településcsoportok Lakások száma (db) Megyei Jogú Városok Városok Községek Összesen (forrás KSH, 2001) I/2. számú táblázat. A régió lakos száma megyénkénti bontásban Megye Lakos szám Fejér megye Komárom-Esztergom megye Veszprém megye Összesen (forrás KSH, 2001) A demográfiai adatok megjelenítésére készült térképeket a térképmelléklet I/1-I/2. számú térképei tartalmazzák.

11 TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ I/2. SZÁMÚ MELLÉKLET. GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK I/2.1. SZÁMÚ MELLÉKLET. IPARI TEVÉKENYSÉGEK A I/3. táblázat. A régióban folyó ipari tevékenység ágazatonkénti foglalkoztatottak száma és GDP értéke Területi egységek Ipari szektor Szervezetek Foglalkoztatottak GDP száma Ft Régió Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halászat Ágazatok Mezőgazdaság Erdészet Halászat Ipar Bányászat Élelmiszeripar (vágóhidakkal együtt), ital, dohánytermékek Textil Bőr Fa és bútor Papírpép és papír Nyomtatás és könyvkiadás Olajfinomítók Szén Műanyag és gumi 1508 Nincs adat 7109 Nincs adat Ágazatok Gyógyszeripar Vegyszerek és vegyipari termékek Egyéb nem fémes ásványi termékek gyártása Alumíniumipar Egyéb kohászati ipar Egyéb iparágak (újrafeldolgozás kivételével) Villamosipar Gáz Gőzszállítás Vízellátás Építőipar Építőipar Szolgáltatások Szolgáltatások (újrafeldolgozás, hulladék kereskedelem, szennyvíz, egészségügy kivételével) Hulladékipar Egészségügy (forrás KSH, 2001).

12 TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ I/2.2. SZÁMÚ MELLÉKLET. MEZŐGAZDASÁG I/4. számú táblázat. A földterületek művelési ág szerint Területi egységek Szántó Kert Gyümölcsös Szőlő Régió % ha % ha % ha % ha 48, ,0 1, ,0 0, ,0 1, ,0 A fenti táblázat folytatása Gyep Erdő Nádas Halastó Művelés alól kivett terület % ha % ha % ha % ha % ha 10, ,0 16, ,0 0, ,0 0, ,0 21, ,0 (forrás KSH, 2001) Az ide vonatkozó térképi mejelenítést a térkép melléklet I/3. számú térképe mutatja. I/5. számú táblázat. A mezőgazdaság gazdasági szervezete Társasági formák Szervezetek száma Hektár Árbevétel (millió Ft) * Gazdasági társaság Szövetkezet Egyéni vállalkozás (forrás KSH, 2001) *Komárom-Esztergom megye I/6. számú táblázat. A tervezési terület állatállományának áttekintése Állat Becsült db/év Szarvas-marha Birka Sertés Baromfi Egyéb 3000 (forrás KSH 2001)

13 TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ I/7. számú táblázat. A tervezési terület növénytermesztési mennyisége Növény Termésmennyiség (ezer t) Búza 629,410 Kukorica 813,015 Árpa 172,383 Rozs 5,781 Zab 11,632 Burgonya 56,721 Napraforgó 74,036 Cukorrépa 229,746 Lucerna széna 89,054 (forrás KSH 2001) I/2.3. SZÁMÚ MELLÉKLET. ERDŐGAZDÁLKODÁS I/7. számú táblázat. Erdőgazdaság Vállalkozások száma Erdőgazdálkodásra használt terület (ha) Védett erdőterület (ha) Összesen (forrás: KSH, 2001; Állami Erdészeti Szolgálat; területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóságok) I/2.4. SZÁMÚ MELLÉKLET. HALÁSZAT A régió területén összesen ha halastó található. (forrás KSH 2001)

14 TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ I/2.5. SZÁMÚ MELLÉKLET. IDEGENFORGALOM Üdülőkörzetek A régióban az üdülő körzetekben megforduló látogatók száma fő. I/8. számú táblázat. Az üdülőkörzetenkénti látogatók száma éves időszakra vonatkoztatva Fejér megye Üdülőkörzet Látogatók száma Magyaraországi Alsó-Dunaszakasz 6128 üdülőkörzet Vértes-Gerecse üdülőkörzet Budapest-környék üdülőkörzet 972 Velencei-tó üdülőkörzet Üdülőkörzeten kívüli üdülőhelyek Nem üdülőhely jellegű települések 6594 Komárom-Esztergom megye Üdülőkörzet Látogatók száma Dunakanyar üdülőkörzet Vértes-Gerecse üdülőkörzet Budapest-környék üdülőkörzet 1332 Nem üdülőhely jellegű települések 3091 Veszprém megye Üdülőkörzet Látogatók száma Balaton üdülőkörzet partközeli települései Balaton üdülőkörzet további 9350 települései Bakony Rába-Marcal 6 Egyéb települések (forrás KSH 2001) Vendégéjszakák A régióban éves időszakra vonatkoztatva a vendégéjszakák száma db, a kereskedelmi szálláshelyek száma 424 db, a magánszálláshelyeké db. I/9. számú táblázat. Az üdülőkörzetenkénti látogatók száma éves időszakra vonatkoztatva Üdülőkörzetek Vendégéjszakák száma Szálláshelyek Kereskedelmi Magán FEJÉR MEGYE Magyaraországi Alsó-Duna-szakasz üdülőkörzet Vértes-Gerecse üdülőkörzet Budapest-környék üdülőkörzet Velencei-tó üdülőkörzet Üdülőkörzeten kívüli üdülőhelyek Nem üdülőhely jellegű települések KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE Dunakanyar üdülőkörzet Vértes-Gerecse üdülőkörzet

15 TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Budapest-környék üdülőkörzet Nem üdülőhely jellegű települések VESZPRÉM MEGYE Balaton üdülőkörzet partközeli települései Balaton üdülőkörzet további települései Bakony Rába-Marcal Egyéb települések (forrás KSH 2001) Üdülőingatlanok* A régióban az üdülő ingatlanok száma 9411 db. I/9. számú táblázat. Az üdülőkörzetenkénti látogatók száma éves időszakra vonatkoztatva Üdülőkörzetek Üdülőingatlanok száma* FEJÉR MEGYE Magyaraországi Alsó-Duna-szakasz üdülőkörzet 875 Vértes-Gerecse üdülőkörzet 905 Velencei-tó üdülőkörzet 4362 Budapest-környék üdülőkörzet 43 Üdülőkörzeten kívüli üdülőhelyek 1720 Nem üdülőhely jellegű települések 214 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE Dunakanyar üdülőkörzet 88 Vértes-Gerecse üdülőkörzet 229 Budapest-környék üdülőkörzet 2 Nem üdülőhely jellegű települések 3 VESZPRÉM MEGYE Balaton üdülőkörzet partközeli települései 812 Balaton üdülőkörzet további települései 13 Bakony 37 Rába-Marcal 2 Egyéb települések 51 (forrás KSH 2001) *Az üdülőingatlanokról nyilvántartás nem állt rendelkezésünkre, ezért a szálláshelyek (kereskedelmi és magán) összesítését tüntettük fel üdülőkörzetenkénti bontásban. I/3. SZÁMÚ MELLÉKLET. ÚT-, VASÚT- ÉS VIZIÚT HÁLÓZAT A régió út-, vasút- és viziút hálózatát a térkép mellélet I/4. számú térképe tartalmazza. I/4. SZÁMÚ MELLÉKLET. DOMBORZATI VISZONYOK A régió domborzati viszonyait a térkép mellélet I/5. számú térképe tartalmazza.

16 TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ I/5. SZÁMÚ MELLÉKLET. NÉHÁNY FONTOSABB KÖRNYEZETI JELLEMZŐ I/5.1. SZÁMÚ MELLÉKLET. HIDROGEOLÓGIAI JELLEMZŐK A hulladékgazdálkodás szempontjából a talajvíz veszélyeztetettsége nagyon fontos. A régió talajvíz veszélyeztetettségét a térkép mellélet I/6. számú térképe tartalmazza. I/5.2. SZÁMÚ MELLÉKLET. TERMÉSZETVÉDELEM ÉS TÁJVÉDELEM A régió természetvédelmi és tájvédelmi területeit a térkép mellélet I/7. számú térképe tartalmazza. I/10. számú táblázat. A régió természetvédelmi és tájvédelmi területei Megye, régió Nemzeti park Tájvédelmi körzet Természetvédelmi terület Összesen Régió Fejér Komárom Esztergom Veszprém (forrás KSH 2001) I/5.3. SZÁMÚ MELLÉKLET. TERÜLET-FELHASZNÁLÁS A régió területfelhasználását a térkép mellélet I/8. számú térképe tartalmazza.

17 TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ II/A. FEJEZET IPARI ÉS EGYÉB GAZDÁLKODÓI NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok Az ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok esetében az adathiányosság olyan mértékű, ami lehetetlenné, bizonytalanná teszi a tervezést. Valószínűsíthető, hogy a helyzet országos viszonylatban ugyanilyen, vagy nagyon hasonló. Mindezek miatt javasoljuk ezen hulladéktípus esetén a tematika szerinti tervezés elhalasztását és egy országosan egységes adatgyűjtési rendszer soron kívüli megszervezését, beindítását és elvégzését. Ilyen módon a Területi Hulladékgazdálkodási Tervek két év múlva esedékes felülvizsgálatakor ezen hulladékok esetében is már megalapozott, reális terveket lehet készíteni. II./A.1. A TERVEZÉSI TERÜLETEN KELETKEZŐ, HASZNOSÍTANDÓ, VAGY ÁRTALMATLANÍTANDÓ HULLADÉKOK TÍPUSAI, MENNYISÉGE ÉS EREDETE II./A.1.1. AZ ADATGYŰJTÉS KÖRE, FORRÁSAI, PONTOSÁGA PROBLÉMÁI ÉS BECSLÉSI MÓDSZEREI Magyarországon erre a hulladéktípusra nincs kötelező adatszolgáltatás. Az alábbiakban bemutatott adatok a Gazdasági Minisztérium kérésére önkéntes adatgyűjtésből keletkeztek emiatt csupán tájékoztató jellegűek és nem teljes körűek. Műszaki becslés alapján ezek az adatok megbízhatatlanok és alkalmatlanok a program készítésére. A vállalatok által rendelkezésre bocsátott adatok a tervbe nem kerültek beépítésre, mivel a GM. adatszolgáltatóinak köre nem ismert és az átfedések elkerülése miatt az alultervezés módszerét választottuk.

18 TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ II/A.1.2. A KELETKEZŐ HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS ÉVES MENNYISÉGE Az OHT szerint Magyarországon a képződő nem veszélyes ipari hulladék mennyisége 2000-ben közel 22 millió tonna volt. Ennek a mennyiségnek a 90 %-át erőművi és kohászati salak, bányászati meddő és víz-, illetve szennyvízkezelési iszap adja. A vizsgált régióban az országos átlagot meghaladó mértékben vannak jelen ezek a nagy hulladék termelő ágazatok. Ebből a tényből kiindulva műszaki becslés alapján a Közép-dunántúli Régióban keletkező hulladék mennyisége legalább 5-6 millió tonna/év lehet. A GM. adatszolgáltatása a keletkezett hulladékok éves mennyisége összesen ,9 t/év, ebből Fejér megyében t/év, Komárom Esztergom megyében ,3 t/év, Veszprém megyében t/év keletkezik. A GM. adatszolgáltatásában a EWC meddőre vonatkozó adatok nem szerepelnek, helyszín ismeretében a szén tüzelésű erőművek salakja nem a teljes mennyiséget tartalmazza, továbbá véleményünk szerint nem tartalmazza az iparvállalatoknál keletkező nem veszélyes hulladékok teljes mennyiségét (pl: Dunaferr Rt., Ferromark Kft. adatszolgáltatása alapján a vállalatcsoporton belül keletkező éves vashulladék EWC kód nélkül t a évben, 2002-ben ez az érték t). A Területi Hulladékgazdálkodási Terv Állapotfelmérés és Helyzetértékelés alapján Komárom-Esztergom megyében t/év hulladékmennyiség keletkezik a G.M. önkéntes bevallásból származó adatai alapján pedig ,3 t/év, ezért a területi Környezetvédelmi Felügyelőség adatszolgáltatását fogadjuk el. Termelési hulladékként mennyiségek számszerűsíthetők megyénkénti megbontásban az alábbi táblázatban foglaltuk össze. II/A/1. számú táblázat. Termelési hulladékként mennyiségek megyénkénti megoszlásban Keletkező hulladék megnevezése Fejér megye (t/év) Komárom- Esztergom megye (t/év) Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladék Forrás: Területi Hulladékgazdálkodási Terv Komárom-Esztergom megyei adat GM. adatszolgáltatás Fejér és Veszprém megyékre Veszprém megye (t/év) Régió összesen , A fenti táblázat adatai a könnyebb szemléltethetőség érdekében az alábbi diagramban ábrázoltuk.

19 TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Termelési hulladékként mennyiségek t/év Fejér megye ,4 Komárom-Esztergom megye Veszprém megye II/A/1. számú ábra A közölt adatokat megalapozó adatsorokat a II/A/1. számú melléklet tartalmazza. Az adatok között jelentős eltérés van, az adatszolgáltatás alapján mintegy 1,586 mt/év, az OHT alapján a régióra becsülhető 5-6 mt/év mennyiség között. A tényleges érték csak a megfelelő adatszolgáltatás alapján határozható meg. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy jogszabályi változás miatt a bazaltgyapot gyártással összefüggő, valamint a széntüzelésből származó pernye 2001-ben még veszélyes hulladéknak minősült. Ezen hulladékok 2002-től már nem veszélyes kategóriába kerültek át, így ezen mennyiségek is növelik a keletkező hulladékok mennyiségét. Az adatok hiányában a keletkező hulladékok mennyisége további pontosítást igényel. II/A.1.3. A FELHALMOZOTT HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS MENNYISÉGE Felhalmozott hulladékokról adatszolgáltatás hiányában csak tájékoztató információkat tudunk közreadni: Felhalmozott hulladékok találhatók az alábbi cégeknél: Papírgyárak: Dunapack Rt., Fűzfői Papírgyár Kft. - papíriszapok Erőművek: Ajka, Inota, Tatabánya területén belül található pernye és salak Bányák: meddőanyag Dunaferr Rt.: salakhalna Dunaferr Rt.: vasszulfát Hungrana Rt.: élelmiszeripari szennyvíztisztításból származó iszap Isolyth Rt.: bazaltgyapot gyártási hulladék Dunapack Rt. papíriszap tárolójára érvényes környezetvédelmi működési engedély van, a lerakott iszap mennyisége kb t, Fűzfői Papírgyár Kft. érvényes vízjogi engedéllyel alapján a felhalmozott mennyiség 4000 t papíriszap,

20 TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Erőművi pernyék, salakok: Ajka, Inota, Tatabánya területén található hőerőművekben keletkezett és tárolt salak és pernye. Ezen mennyiségekkel, mint nem veszélyes hulladékokkal kizárólag után számolhatunk, azonban alábbi adatokat azért közöljük, mert az intézkedések során ezen mennyiségeket is figyelembe kell venni, de a mennyiségi kimutatásban nem szerepelnek. a. Az ajkai a Bakony Erőmű Rt-nél keletkezett salakot a timföldgyártásnál keletkező vörösiszap tárolásához használták fel a tárolómedence kialakításához. Ezen mennyiség felszámolása műszakilag nem oldható meg, és nem is indokolt. A terület rekultiválása folyamatban van az ajkai városi szennyvíztisztító telepen keletkező kommunális szennyvíziszappal. A szénerőmű megszűnésével a salak és pernye után-termelése megszűnt. A felhalmozott mennyiség t. b. Az inotai Bakonyi Erőmű Rt. területén keletkező salak és pernye hegy rekultiválása megoldandó feladat, mivel a környező talajvíz figyelő kutak só koncentrációja szennyezésre utal. A szénerőmű évi megszűnésével a salak és pernye után-termelése megszűnt. A lerakás vízjogi engedély alapján történt, a felhalmozott pernye és salak mennyisége I. kazetta m 3, azaz t, II. kazetta m 3, azaz t. (1 m 3 iszapmennyiséget 1,5 t súllyal vettünk figyelembe.) c. A tatabányai Vértesi Erőmű Rt. felhalmozott salak és pernye hulladékairól adat nem áll rendelkezésre. Dunaferr Rt. salakhalna: a felhalmozott salak mennyisége a Dunaferr Rt. adatszolgáltatása alapján mintegy t. Dunaferr Rt vasszulfát: a felhalmozott mennyisége kb.: t, amely mennyiség a műszaki védelemmel ellátott lerakóban került elhelyezésre. Bánymeddő: a bányameddőket nem tekintjük felhalmozott mennyiségnek, mivel a deponált anyagmennyiséget a bánya rekultivációja során feltöltő anyagként visszadolgozzák. Hungrana Rt.: Az élelmiszeripari szennyvíztisztításból származó, a telephelyen felhalmozott szennyvíziszap mennyisége több, mint t, vízkárelhárítási terv alapján. Isolyth Rt.: bazaltgyapot gyártási hulladék felhalmozott mennyisége a vállalat évi adatközlése alapján t. A mennyiség az összesítésben nem szerepel, mivel a hulladék típus 2001-ben még veszélyes hulladéknak minősült. A régióban felhalmozott hulladék mennyisége a szolgáltatott adatok alapján t, mely mennyiség területi megoszlása az alábbi. II/A/2.számú táblázat: A régióban felhalmozott hulladék mennyisége Hulladék megnevezése Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladék Fejér megye (t) Komárom- Esztergom megye (t) Veszprém megye (t) Régió összesen nincs adat A tervkészítés további fázisaiban az adatok pontosítása és további felmérések indokoltak.

VESZPRÉM MEGYE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. Készítette: PROGRESSIO MÉRNÖKI IRODA KFT. Székesfehérvár 2004.

VESZPRÉM MEGYE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. Készítette: PROGRESSIO MÉRNÖKI IRODA KFT. Székesfehérvár 2004. Mérnöki Iroda Kft. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52. Tel:06-1-212-9786 Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 E-mail: iroda@progressio.hu VESZPRÉM MEGYE

Részletesebben

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008 Regionális Hulladékgazdálkodási Terv Észak-alföld Régió 2003-2008 (Véleményezési anyag) T A R T A L O M J E G Y Z É K Regionális Hulladékgazdálkodási Terv...1 Észak-alföld Régió...1 2003-2008...1 I. Bevezető...3

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/ 2004. (VIII. 24.) rendelete a Hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/ 2004. (VIII. 24.) rendelete a Hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/ 2004. (VIII. 24.) rendelete a Hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről 1. Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA 2011. december TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...5 2. A FELÜLVIZSGÁLAT ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEI...5 2.1. A Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatának

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 5 3. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK...

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított 2/2006. (II. 10.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(XI.17.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervéről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(XI.17.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervéről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(XI.17.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervéről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 36. -ának

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BESZÁMOLÓ II.

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BESZÁMOLÓ II. Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről.

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről. SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről. Sirok Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 35. (1) bekezdésében biztosított

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft

B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Veszprém, Hársfa u. 39. Tel: (88) 590-050 Fax: (88) 590-059 Honlap: www.blautech.hu E-mail cím: mail@blautech.hu A Környezetvédelmi és Területfejlesztési

Részletesebben

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004 2008 EGYEZTETÉSI ANYAG 2004. december 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: a Kis-Rábamenti Önkormányzatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A hulladékgazdálkodási terv módosításáról

ELŐTERJESZTÉS A hulladékgazdálkodási terv módosításáról ELŐTERJESZTÉS A hulladékgazdálkodási terv módosításáról A 2000. évi XLIII. Törvény előírja a hulladékgazdálkodási terv elkészítését. Öt önkormányzat (Répcelak, Csánig, Nick, Uraiújfalu, Vámoscsalád) részére

Részletesebben

TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ

TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ Miskolc, 2003. június 16. Dr. Kopácsi Éva mb. igazgató TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II.

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II. Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése valamint a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV DERECSKE MIKROTÉRSÉG (Derecske Sáránd Mikepércs Konyár) Derecske Sáránd Mikepércs Konyár Vonatkoztatási időszak: 2005-2010. év Derecske

Részletesebben

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Marcali város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV LÉTAVÉRTES MIKROTÉRSÉG (Létavértes Bagamér Álmosd - Kokad) Létavértes Bagamér Álmosd Kokad Vonatkoztatási időszak: 2005-2010. év Létavértes

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Inárcs Község Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 48. alapján, a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Beleg község helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft

B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Veszprém, Hársfa u. 39. Tel: (88) 590-050 Fax: (88) 590-059 Honlap: www.blautech.hu E-mail cím: mail@blautech.hu A Környezetvédelmi és Területfejlesztési

Részletesebben

AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata

AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata 2010. november TARTALOMJEGYZÉK 1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 4 1.1 Tervezési terület általános (természeti, társadalmi, gazdasági és

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2005. (IX. 30.) rendelete Telekgerendás község települési hulladékgazdálkodási tervéről

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2005. (IX. 30.) rendelete Telekgerendás község települési hulladékgazdálkodási tervéről Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/ (IX. 30.) rendelete Telekgerendás község települési hulladékgazdálkodási tervéről Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Mőszaki és Számítástechnikai Tanácsadó Szolgáltató Bt. FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Budapest 2002. augusztus Felülvizsgálva: 2004. Készítette: VarSoft Bt. Ügyvezetı: Várkonyi Sándorné környezetvédelmi

Részletesebben