Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete május 24-én órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. május 24-én 18.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről."

Átírás

1 KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete május 24-én órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Kamond Önkormányzat Tanácskozóterme Kamond, Kossuth u. 28. Jelen vannak: 1. Asbóth Szabolcs polgármester 2. Smidéliusz Sándor alpolgármester 3. Somogyi Dezső 4. Nagyné Márkus Marianna képviselők Hiányzó képviselő: Nagy László képviselő Tanácskozási joggal jelen van: Bali Tibor körjegyző Asbóth Szabolcs polgármester Köszönti a megjelent képviselőket, Bali Tibor körjegyzőt és az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy Kamond Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagjából 4 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Nagy László képviselő igazoltan van távol az ülésről, mivel kórházban van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Smidéliusz Sándor alpolgármestert és Somogyi Dezső képviselőt. A javaslatot a testület egyhangúlag elfogadja. Napirend megállapítása A meghívó szerinti 3. napirendi pontot a képviselő-testület a mai ülésen nem tárgyalja, mivel a távol lévő Nagy László képviselő úr számolt volna be az önkormányzati telefonflotta csomagra érkezett árajánlatokról. Így a képviselő-testület a napirendet egy későbbi időpontban tárgyalja. Kéri a képviselőket, hogy a napirendet az elhangzott módosítással együtt, a meghívóval egyezően fogadják el. Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, javaslata.

2 2 Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselők a napirendet egyhangúlag elfogadták. Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testülete ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotása 2. Átfogó értékelés Kamond Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról év 3. Falunapi programtervezet megbeszélése 4. Vegyes ügyek NAPIREND 1. napirendi pont: Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotása Felkéri a jegyzőt, hogy mint előterjesztő tájékoztassa a képviselő-testület tagjait a kiküldött anyagról. Bali Tibor körjegyző: A szabálysértésekről szóló évi II. törvény alapján április 15. napját követően helyi önkormányzat rendeletben nem állapíthat meg szabálysértési rendelkezést, tehát az ilyen jellegű valamennyi intézkedést május 31-ig hatályon kívül kell helyezni. Hatályát vesztik a közterület használat szabályairól szóló, valamint az állatok tartásáról szóló rendeletek szabálysértési rendelkezései. Rendelettervezetet fog készíteni, amely az olyan cselekményeket fogja szabályozni, amelyek nem szerepelnek a szabálysértési törvényben, de közigazgatási eljárásként az önkormányzat szabályozhatja. Például, ha kóborolnak a kutyák, azt szabálysértési feljelentésként az önkormányzat a kormányhivatal felé fogja továbbítani. Innentől fogja a Kormányhivatal fog szankcionálni és nem fognak törődni azzal, hogy kinek a kutyája kóborol. Az önkormányzatnak nem lesz beleszólása. Smidéliusz Sándor alpolgármester: Az állattartásról szóló rendelet eddig meghatározta, hogy mennyi állatot lehet tartani. Hogy lesz ezután? Bali Tibor körjegyző: Az önkormányzatnak lesz egy helyi rendelete, és azok a rendelkezések, amelyek eddig szabálysértésként szerepeltek, most közigazgatási hatósági eljárásban fognak szerepelni és helyi szinten hozhatnak döntést. Gondol például arra, hogy trágyát hogyan lehet tárolni, stb.

3 Nagyné Márkus Marianna képviselő: Sok mindent le lehetne szabályozni. Például a falu közepén valaki 30 disznót tarthat, és azt szagolgatják a körülötte élők. Véleménye szerint ez sem jó dolog. Most arról van szó, hogy a régi rendeletet hatályon kívül helyezik, és később majd megalkotja a testület az önkormányzat helyi rendeletét. Smidéliusz Sándor alpolgármester: Az előző rendeletben szerepelt, hogy nem lehet közterületen legeltetni. Furcsa dolog ez. Régen az is szabályozva volt, hogy mennyi állatot lehet tartani. Bali Tibor körjegyző: 27/2004. évi rendeletből idéz. (1) A község belterületén ingatlanonként - a közegészségügyi, állategészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi előírások betartásával - ló, szamár, öszvér és szarvasmarha 50 db, sertés, juh, kecske, kisállatok tarthatók és kedvtelésből (hobbiból). Ez vonatkozik a belterületi állattartásra. A külterületi állattartásra a következők vonatkoznak: Külterületen haszonállat korlátozás nélkül - üzemszerűen is - tartható, de figyelembe kell venni a közegészségügyi, állategészségügyi és egyéb előírásokat. Próbálja úgy kialakítani az új rendeleteket, hogy bizonyos helyzetek szabályozva legyenek. Nehogy az legyen, hogy helyileg nem szabályozzák például a trágyatárolók építését; az állam nem szabályozza, és az ember nem tud jogos panaszával kihez fordulni. A helyi rendelet 18. -a lesz most hatályon helyezve, mert ezen túl az állam szabályozza ezt. A kutyákkal kapcsolatban lehetne olyan rendelkezést hozni, hogy például az utcán kizárólag pórázon lehet kutyát vezetni. Az új rendeletek elfogadására nincs meghatározott határidő, de szeretné, ha a nyáron elkészülnének. Kéri a képviselő-testületet, hogy Kamond Község Önkormányzatának a helyi önkormányzat szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletét szíveskedjenek elfogadni. Kamond Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotta: Kamond Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2012. (V.25.) számú rendelete a helyi önkormányzat szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről. Kamond Község Önkormányzata Képviselőtestülete Kamond Község Önkormányzatának a helyi önkormányzat szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről rendeletet alkot. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletének részét képezi napirendi pont: Átfogó értékelés Kamond Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról év

4 Az átfogó értékelés elkészítése és a képviselő-testület által történő elfogadása minden év május 31-ig kötelező. A gyermekvédelmi támogatásnál mekkora az önkormányzat része? Bali Tibor körjegyző: Semennyi. Ha olyan helyzetbe kerül egy gyermek, hogy nem lenne mit ennie, akkor helyileg rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban kell részesítenie az önkormányzatnak. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót szíveskedjenek elfogadni. Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 35/2012. (05.24.) sz. határozat 3. napirendi pont: Falunapi programtervezet megbeszélése Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kamond Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról év szóló átfogó értékelést, beszámolót elfogadja. Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Leader pályázat keretében az önkormányzat 392 e Ft nettó összegű támogatást nyert Kamond 950 éve a Marcal partján falunapi rendezvényre. Ismerteti a tervezett programot, amelyhez további javaslatokat vár. (A programterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Minden képviselő előtt ismert, hogy az önkormányzat nevében egy kéréssel fordult a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság felé, miszerint a kamondi Helytörténeti Gyűjtemények Házában az állandó kiállított tárgyak mellé biztosítsanak további tárgyakat a községből származó régészeti leletekből. A válasz a mai nappal megérkezett. (A válaszlevél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Javasolja, hogy az önkormányzat maximum Ft összeget biztosítson a műtárgyak kölcsönzési díjára. Amennyiben az Ft felett kérik a szállítási költségek és a restaurálási díj fizetését, úgy azt az önkormányzat ne fogadja el. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 4 Kamond Község Önkormányzat Képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 36/2012. (05.24.) sz. határozat Kamond Község Önkormányzata Képviselőtestülete a augusztus 4-én megrendezésre kerülő Kamond 950 éves a Marcal partján rendezvény során a kamondi Helytörténeti

5 Gyűjtemények Házában megtartott kiállítás tárgyainak kölcsönzésére évi költségvetéséből maximum Ft, azaz ötvenezer forintot biztosít. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a továbbiakról gondoskodjon. 5 Felelős: Határidő: polgármester folyamatos A programmal kapcsolatban várja a képviselők javaslatát. A rendezvény lebonyolítására kb Ft önrésszel kell számolni. A teljes kiadás kb. 600 e forint lesz. amely összegből 392 ezer forint a pályázati támogatás. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a falunapi rendezvénysorozat programtervét szíveskedjenek elfogadni. Kamond Község Önkormányzat Képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 37/2012. (05.24.) sz. határozat 4. napirendi pont: Vegyes ügyek Kamond Község Önkormányzata Képviselőtestülete a augusztus 4-én megrendezésre kerülő Kamond 950 éves a Marcal partján rendezvény programtervét elfogadja. Néhány dologról kíván szólni. a.) Április 20-án a Startmunka ellenőrzése megtörtént. Néhány apróbb észrevételt tettek, amit a későbbiekben orvosolni fognak. b.) Mikrohullámú internettel kapcsolatban az árajánlat nem érkezett meg, így egy később időpontban fognak döntést hozni. c.) ÖNHIKI pályázatra Kamond Község Önkormányzata a II. félévben fog tudni pályázni. d.) A majori utat a KPM-el kátyúztatták. A földutak felújítására a KPM földet hozott. e.) Az önkormányzati irodák járólapozása, festése megtörtént, és ezúton fejezi ki köszönetét a képviselő-testületnek a munkálatok során nyújtott segítségért és az elvégzett munkáért. f.) A nagykamondi tejcsarnok felújítása folyamatban van. A Startmunka Program keretében zajlik a felújítás. Majd ezután állnak neki a ravatalozók felújításának is. g.) Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy június 23. és július 2. között szabadságon lesz nem tartózkodik a faluban -, így kéri az alpolgármestert, hogy ezen időszakban helyettesítse. Kéri a

6 testület tagjait, hogy a közmunkásokat folyamatosan ellenőrizzék, nehogy probléma legyen 6 h.) A falugondnok Nagy László sajnos kórházban van, így a helyettesítést meg kell oldani. Az iskolának hamarosan vége, így a kislány szállítása már nem jelent gondot, viszont a szerdai gyógyszerszállításról gondoskodni szükséges. Ezen időszak alatt kizárólag kötelező feladatokat fognak ellátni. i.) Május 21-én a Jeli Arborétumi kirándulás nagyon jól sikerült, ezt a visszajelzések is mutatják. Bali Tibor körjegyző: Tájékoztatásul elmondja, hogy az intézmények összevonásával kapcsolatban tegnapi nap folyamán a gesztor polgármesterek és a jegyző részvételével egy megbeszélés zajlott. A megbeszélésen részt vett a Kormányhivatal által kirendelt oktatási szakértő is. Arra az álláspontra jutottak, hogy az óvoda szétválasztását végig kell gondolni, mert pillanatnyilag a környéken senki nem csinálja. Mindenki várja a végeredményt, az állam döntését és rendelkezését. Csögle úgy nyilatkozott, hogy amennyiben Kerta belemegy abban, hogy egyelőre nem csinálnak semmit, akkor ők ezt javasolnák. Tüskeváron kedden lesz szülői értekezlet, ami még esetlegesen valamit befolyásolhat. De véleménye szerint ezzel kapcsolatban a következő képviselő-testületi ülésen döntést kell hoznia a képviselőtestületeknek, hogy visszavonják a május 8-án hozott döntést. Asbóth Szabolcs: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így megköszöni a képviselők részvételét és az ülést órakor bezárja. K.m.f. Asbóth Szabolcs polgármester Bali Tibor körjegyző Jegyzőkönyv hitelesítők: Smidéliusz Sándor Somogyi Dezső alpolgármester képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. augusztus 16-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Gyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án 17 órakor kezdődött NYILVÁNOS ÜLÉSRŐL

Jegyzőkönyv. Készült: Gyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án 17 órakor kezdődött NYILVÁNOS ÜLÉSRŐL Gyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 75-2/2015 Jegyzőkönyv Készült: Gyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án 17 órakor kezdődött NYILVÁNOS ÜLÉSRŐL Az ülés

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község

Részletesebben

Nagy Csaba polgármester

Nagy Csaba polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. január 20-án megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26.-án megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26.-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: /2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26.-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelenteket

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: - Császár László, jegyző, - Pál Tihamér Baki Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnok.

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: - Császár László, jegyző, - Pál Tihamér Baki Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnok. Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2014. március 31-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő Jegyzőkönyv Készült: a 2014. augusztus 19. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet a szabálysértési rendelkezések hatályon

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 5/2009. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2009. május 28. napján megtartott R E N D K I V Ü L I Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város Képviselő-testülete 5/2009.

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Képviselő-Testület RÁBAKECÖL J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Rábakecöl község Képviselő testülete által előre meghirdetett és 2007. március 16-án 19 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. A közmeghallgatás

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 72/2013.(X.31.) önkormányzati határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-6/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. április 23-án (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről.

Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről. SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: S. 4-82/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről. Helye: Salföld

Részletesebben

Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 18. (kedd) napján 17.00 órakor megtartott ülésén

Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 18. (kedd) napján 17.00 órakor megtartott ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 18. (kedd) napján 17.00 órakor megtartott ülésén Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak:

Részletesebben