M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERVEZETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERVEZETE"

Átírás

1 1. sz. melléklet M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERVEZETE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács a területfejlesztésrl és területrendezésrl szóló módosított évi XXI. törvény 15. (6) bekezdésének elírásai szerint szervezeti és mködési szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg. I. Általános rendelkezések (1) A területfejlesztésrl és területrendezésrl szóló módosított évi XXI. törvény 15. (1) bekezdése alapján a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács, a Gyr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács, a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács, a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács, a Vas Megyei Területfejlesztési Tanács, és a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács létrehozza az M9 Térségi Fejlesztési Tanácsot. (2) A térségi fejlesztési tanács megnevezése: M9 Térségi Fejlesztési Tanács. (3) Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (továbbiakban: Tanács) jogi személy, nyilvántartására vonatkozóan az évi XXI. törvény a 10/A. (2) bekezdésének szabályai, gazdálkodására és beszámolási kötelezettségére a 12. (2) bekezdésének szabályai az irányadók. (4) A Tanács székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. (5) A Tanács alapításának idpontja: (6) A Tanács törvényességi felügyeletét a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal látja el. (7) A Tanács feladat- és hatáskörét a Tftv. alapján, jelen SZMSZ-ben meghatározott módon gyakorolja. (8) A Tanács alaptevékenysége: Területpolitikai támogatások, tevékenységek. (9) A Tanács mködési területe a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács területén a tervezett M9-es gyorsforgalmi út gazdasági társadalmi és települési vonzáskörzete, Baranya, Gyr-Moson-Sopron, Somogy, Tolna, Vas, és Zala megyék közigazgatási területe, a 2. számú melléklet szerint.

2 2 II. A Tanács célja A Tanács célja az M9-es gyorsforgalmi út elkészítésének és megvalósításának meggyorsítása, az érintett regionális megyei és kistérségi fejlesztési tanácsok célkitzéseivel összhangban. a régión belüli és a régiók közötti közlekedési kapcsolatot javítása. Ennek érdekében feltárja és összehangolja a tervezett M9-es gyorsforgalmi út vonzáskörzetében lév települések társadalmi- gazdasági célkitzéseit, elsegíti az M9-es gyorsforgalmi út nemzetközi gyorsforgalmi úthálózathoz való kapcsolódási lehetségeit. III. A Tanács feladat-és hatásköre (1) A Tanács mködési területén összehangolja a kormányzat, a régiók, a megyék, a kistérségek, a települések, gazdasági szervezetek, civil szervezetek közúthálózat fejlesztési, területfejlesztési céljait. Ennek keretében: a.) A területfejlesztési törvény alapján a Tanács, rendelkezésre álló eszközeivel kiemelten segíti, és feladatának tekinti - A régiók közötti együttmködés fejlesztését, - a regionális fejlettségbeli különbségek csökkentését, - a hátrányos helyzet térségek elérhetségének javítását, - a kiegyensúlyozott kistérségi fejldést, - a fenntartható fejldés környezeti feltételéinek biztosítását, - a bels gazdasági és társadalmi kohézió ersítését. b.) Megállapodhat a regionális fejlesztési, a megyei területfejlesztési, és az érintett kistérségi fejlesztési tanácsokkal, továbbá más, a térségi fejlesztési programokban közremködkkel a programok és fejlesztések finanszírozásában. c.) Dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról, a fejlesztések megvalósításáról. d.) Véleményezi az illetékességi területét érint koncepciókat és a megyei területrendezési terveket. e.) Forrásokat gyjt a Tanács mködéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához. f.) Elfogadja szervezeti és mködési szabályzatát. g.) Kialakítja éves munkatervét és meghatározza középtávú munkaprogramját, évente értékeli saját tevékenységét. h.) Elkészíti és elfogadja éves költségvetését, valamint a végrehajtásáról szóló, külön jogszabályban meghatározott beszámolót i.) Kialakítja együttmködési kapcsolatrendszerét. j.) Elsegíti a M9 térsége fejlesztésben érdekelt állami, önkormányzati, vállalkozói és civil szereplk együttmködését, a területfejlesztési feladatok összehangolását, kiemelt figyelmet fordítva a környezet- és természetvédelmi szempontok érvényesítésére. k.) Elsegíti a korszer, nemzetközi területfejlesztési gyakorlat megismerését és a területfejlesztési politika széleskör alkalmazását.

3 3 l.) Kiemelt figyelmet fordít az M9 térsége fejlesztését lehetvé tev nemzetközi és hazai erforrások feltárására, a befektetések ösztönzésére, elsegítésére. m.) Összehangolja a térségre vonatkozó gazdasági és társadalomszervez döntéseket. n.) Hozzájárul az ország nemzetközi elérhetségének javításához, a térségi elérhetség javításának keretén belül, segíti a fúthálózat fejlesztését, a teherbíró képesség növel program teljesülését. o.) Segíti a városi és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztését, a közlekedési módok összekapcsolásának programját (a logisztikai központok, ipari parkok bekapcsolását a fközlekedési hálózatokba önálló program keretén belül) p.) Segíti a Regionális Operatív programok útfejlesztéssel kapcsolatos célkitzéseinek a megvalósítását. q.) A Tanács egyik legfontosabb feladata a Közlekedési Operatív Program megvalósításának segítése, az OP beavatkozási területeinek figyelemmel kísérése, a beavatkozási területeken az egyes tevékenységek lehetség szerinti segítése. Folyamatos kapcsolattartás, az Irányító Hatósággal, munkájának támogatása együttmködési megállapodás keretén belül. r.) Feladatának tekinti a tranzit forgalom hátrányos hatásainak csökkentését a térségi kohézió ersítésének érdekében. s.) A régiókon belül a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó iparterületek, logisztikai központok elérhetségét javító bel-és külterületi utak fejlesztésébe, a logisztikai hálózat rendszerszer tovább fejlesztésébe a koordináló szerepet tekinti egyik alapveten fontos területfejlesztést segít feladatának. t.) A térségi fejlesztési program megvalósítása érdekében pénzügyi tervet készít. u.) Véleményezi, és szükség esetén kiegészíti a területét érint különböz szint fejlesztési elképzeléseket. v.) Támogatja azt a nyugat-dunántúli kezdeményezést, amely az eredeti M9 teljes dunántúli szakaszáért, azaz a Sopron - Szombathely - Zalaegerszeg - Kaposvár Szekszárd útvonalért történ lobbizást sürgeti (összhangban a 2004-ben aláírt háromrégiós megállapodással, valamint a 2008-ig hatályos OTrT-vel) IV. A Tanács tagjai (1) A Tanács tagjai a) a Tanács illetékességi területén mköd Baranya Megyei, Gyr-Moson- Sopron Megyei, Somogy Megyei, Tolna Megyei, Vas Megyei, Zala Megyei Területfejlesztési Tanács elnökei, b) a Nyugat-dunántúli és Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács egy-egy c) az érintett kistérségi fejlesztési tanácsok által delegált három képvisel, d) az NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatóság e) a Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt Zrt. f) a megyei jogú városok egy képviselje.

4 (2) A tanács tagjainak száma összesen 14 f. 4 (3) A Tanács ülésein állandó meghívottként - tanácskozási joggal, kivéve a (4) bekezdésben foglalt esetet - vesznek részt az 1. sz. mellékletben felsorolt szervezetek. (4) A kistérségi fejlesztési tanács illetékes képviseli a területüket érint fejlesztési programok tárgyalása során a térségi fejlesztési tanácsban szavazati joggal vehetnek részt. (5) A Tanács ülésére, illetve egyes napirendjének megtárgyalására az elterjeszt indítványára, az elnök döntése alapján meghívhatók más szervek képviseli és szakértk is. (6) A tagokat megillet jogokat - ideértve a szavazás jogát is - csak a testület ülésén jelenlév tag gyakorolhatja. A tagot csak a képviselt szerv vezetje által írásban - állandó vagy eseti jelleggel - felhatalmazott, az ülésen jelenlév személy helyettesítheti. A Tanácsba delegáló szervek a delegált személyérl és annak megváltoztatásáról szabadon döntenek. A tanácstagok mandátumát, valamint a nevükben eljáró személyek képviseleti jogosultságát a Tanács vizsgálja. (7) A Tanács tagjainak megbízatása a delegáló szerv által történ visszahívásig tart. A delegáló szerv köteles a képviseletre jogosult személy megbízásáról, felmentésérl és visszahívásáról szóló határozatot, igazolást az azt követ ülést megelzen a Tanács elnökének átadni. V. A Tanács tisztségviselinek feladat-és hatásköre (1) A térségi tanács szervei: - elnök, - alelnök, - bizottság(ok). (2) A térségi fejlesztési tanács a tagjai sorából elnököt és alelnököt választ. Az elnök megbízatása az önkormányzati választásokat követen a térségi fejlesztési tanács alakuló ülésének összehívásáig tart. Ezen idszakon belül az elnök tisztsége megsznik tisztségtl függ tagság esetében a tisztség, delegált képvisel esetén a delegálás megsznése esetén. (3) A Tanács elnöke a.) képviseli a térségi tanácsot, b.) összehívja a térségi tanács ülését, c.) elkészíti és vezeti a tanácskozást, d.) meghatározza az ülések munkarendjét, e.) érvényt szerez a térségi tanács ügyrendi elírásainak, f.) gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, g.) irányítja a térségi tanács munkaszervezetét.

5 (4) A Tanács alelnöke az elnök akadályoztatása esetén helyettesíti a Tanács elnökét, illetve megbízása esetén képviseli a Tanácsot. (5) A Tanács tagjaiból és felkért szakemberekbl bizottságot hozhat létre. A bizottság a Tanács javaslattev, döntés elkészít szerve. 5 a) A bizottság tagjainak száma: legalább három f. Elnöke a térségi tanács tagja. b) A bizottság maga határozza meg a Tanács ügyrendjében meghatározott keretek között mködének szabályait. VI. A Tanács munkaszervezete (1) A munkaszervezeti feladatokat az M9 Térségi Fejlesztési Tanács és a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács között létrejött külön megállapodás alapján - a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. látja el. A megállapodás a szabályzat 3. számú mellékletét képezi. Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. A munkaszervezet ellátja a tanács pénzügyi, számviteli, gazdasági szervezeti feladatait. A munkaszervezet feladatai: A Tanács adminisztrációs tevékenységének ellátása; A Tanács ügyvitelének megszervezése, az ügyviteli rend betartatása; A Tanács üléseinek elkészítése; A Tanács és küls szervezetek között kötend szerzdések elkészítése; Gondoskodás a két tanácsülés közötti idszakban a Tanács határozatainak, döntéseinek végrehajtásáról; Ellátja a Tanács mködésével kapcsolatos operatív feladatokat; Évente beszámolót készít a munkaszervezet és a Tanács munkájáról; Gondoskodik és megszervezi a Tanács munkájának és eredményeinek propagálását; Gondoskodik a Tanács és küls szervezetek között létrejött együttmködési megállapodás teljesítésérl; Lebonyolítja és megszervezi a Tanács bizottságainak üléseit; A szakterületét érint jogszabályok, utasítások, rendelkezések végrehajtásának irányítása és ellenrzése; A tanács mködésével kapcsolatos valamennyi pénzügyi gazdasági tevékenység ellátása, a költségvetési szervek gazdálkodása szervezeti, személyi és tárgyi feltételeinek biztosításával, a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok megtartásával A térségi fejlesztési tanács munkaszervezeti feladatait az Ügynökség a külön megállapodás alapján biztosítja, felmerül költségeirl a Tanács az éves költségvetés teljesítésérl szóló beszámolójához tájékoztató elszámolást készít.

6 6 A tanács pénzügyi tevékenységének ellátása, költségvetési kapcsolatainak ügyintézése; Azokban az esetekben, ahol a jogszabály a Tanács mködésével kapcsolatos gazdálkodásra a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok alkalmazását rendeli, a Tanács az arra vonatkozó, mindenkor hatályos törvényeknek, kormányrendeleteknek, miniszteri rendeleteknek és utasításoknak, valamint bels szabályzatainak megfelelen jár el. A Tanács a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés érvényesítésének rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 1. A munkaszervezet vezet, mint pénzügyi vezet feladata a térségi tanács munkáját illeten: a) közvetlenül irányítja és ellenrzi a pénzügyi szervezetet, b) a munkaszervezet pénzügyi munkájához iránymutatást ad, ellenrzi a végrehajtást, c) pénzügyi intézkedéseket hoz, d) felels a tervezéssel, az elirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó elirányzat-módosítással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjed feladatok ellátásáért. 2. A pénzügyi ügyintéz önálló felelsséggel látja el a munkaköri leírásában meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatokat, felels a pénzügyi folyamatok szakszer, gazdaságos és hatékony mködéséért, a feladatok szakszer és pontos és határidre történ végrehajtásáért. 3. Valamennyi aláírásra jogosult személy aláírását a pénzügyi ügyintéz (adminisztrátor) tartja nyilván. 4. A tanács esetében a költségvetési szerv vezetjének feladatait a tanács elnöke látja el. 5. A tanács esetében a gazdasági vezet feladatait a munkaszervezet vezetje látja el. Kötelezettségvállalás rendje A kötelezettségvállalásra a tanács elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott jogosult. Ellenjegyzés rendje Ellenjegyzésre a munkaszervezet vezetje, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. Érvényesítés rendje Érvényesítést csak az ügyvezet által írásban megbízott, legalább középfokú iskolai végzettség és emellett pénzügyi-számviteli képesítés dolgozó végezhet.

7 7 Utalványozás rendje Utalványozásra a tanács elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. A gazdálkodással így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végz személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos bels elírásokat, feltételeket, részletszabályokat a Tanács külön bels szabályzatban állapítja meg. VII. A Tanács mködése (1) A Tanács ellátja mindazokat a feladatokat, és gyakorolja mindazokat a hatásköröket, amelyeket a jogszabályok, illetve az SZMSZ meghatároz. A Tanács testülete mködésének részletes szabályait ügyrendjében állapítja meg. (2) A Tanács döntéseit tanácsülésen hozza. (3) A Tanács üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente, az elzetesen jóváhagyott munkaterv szerinti programmal tartja. A munkatervben meg kell határozni az ülés tervezett idpontját és napirendjeit, valamint az elterjeszt személyét. a. A Tanács ülését akkor is össze kell hívni, ha azt legalább három tag az ok és cél megjelölésével kéri. A tanácskozást az indítvány kézhezvételétl számított 30 napon belüli idpontban kell megtartani. b. A Tftv. 15. (6) illetve a 16. (5) bekezdése értelmében az SZMSZ elfogadásához a Tanács tagjainak egyhangú támogató szavazata szükséges. Ennek hiányában a szervezeti és mködési szabályzat a tanács 30 napon belül megismételt ülésén a tanács tagjai minsített többségének támogató szavazatával elfogadható. c. A Tanács határozatképes, ha az ülésen a tagoknak több mint a fele jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, az egyhangú, illetve minsített többséggel meghozott döntést igényl esetek kivételével egyszer szótöbbséggel (a jelenlév tagok 50%-a + 1 f) hozza meg. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlség esetén az elnök szavazat dönt. d. A tagokat megillet jogokat - ideértve a szavazás jogát is - csak a testület ülésén jelenlév tag gyakorolhatja. e. Minsített többséghez a Tanács szavazati joggal rendelkez tagjai 2/3-ának támogató szavazata szükséges. Minsített többséget kizárólag törvény írhat el. (4) Az eseti meghívottak körét a tárgyalt témától függen a munkatervben kell rögzíteni, illetve az elnök határozza meg.

8 8 (5) A tanácskozási joggal rendelkez meghívottak számára a tanácskozás meghívójával együtt a döntés- elkészít elterjesztéseket is meg kell küldeni. A tanácskozási joggal rendelkez meghívottak a tárgyalt témában az általuk képviselt álláspontot szóban vagy írásban kifejthetik, kérdést tehetnek fel, szavazásra azonban IV. fejezet (4) bekezdésének kivételével nem jogosultak. (6) A Tanács ülései nyilvánosak. Személyi- és a tanács alapvet gazdasági érdekeit érint ügyben zárt ülés is elrendelhet. A zárt ülés megtartását kezdeményezhetik a Tanács elnöke, valamint a Tanács tagjai. (7) A Tanács tagjai díjazásra és költségtérítésre nem jogosultak. (8) Amennyiben a Tanács tagja vagy közeli hozzátartozója (Ptk. szerinti) valamely, a Tanács által tárgyalt/kezelt ügyben érintett, köteles az érdekeltséget bejelenteni. Az összeférhetetlenséggel érintett ügyben, annak vitájában és a döntésben nem vehet részt. (9) A Tanács üléseirl jegyzkönyvet kell készíteni. A jegyzkönyvet a Tanács elnöke és a munkaszervezet vezetje hitelesíti. (10) A Tanács ülésérl készült jegyzkönyv rögzíti mindazon körülményeket, amelyekbl megállapítható, hogy az ülés összehívása, lebonyolítása, határozatainak elfogadása, határozata jogszer-e. A jegyzkönyv tartalmi követelményeit az Ügyrend szabályozza. (11) Amennyiben a Tanács ülésén a jelen lév tagok száma akár érkezés, akár távozás miatt változik, ezt a jegyzkönyvben rögzíteni kell és az ülés határozatképességét folyamatosan figyelemmel kell kísérni és változás esetén azt a jegyzkönyvben rögzíteni. (13) A Tanács ülésérl készített jegyzkönyvet, valamint a határozatokat az ülést követ 8 napon belül meg kell küldeni a Tanács tagjainak és a Nyugatdunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalnak. (14) A Tanács tagjai a Tftv. rendelkezéseinek megfelelen teljesítik beszámolási kötelezettségeiket. VIII. A Tanács gazdálkodása és mködési költségviselésének rendje (1) A Tanács és munkaszervezetének mködéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a költségvetési hozzájárulás, a pályázatokon elnyert források, a saját bevételek biztosítják. (2) A Tanács mködési költségeihez a Tanács tagjai az általuk képviselt szerv teherbíró képességétl függen járulnak hozzá, a hozzájárulás konkrét összege elzetesen kötött megállapodás alapján - a tanács éves költségvetésében kerül elfogadásra.

9 9 (3) A Tanács megállapodhat a térségi fejlesztési programokban közremködkkel, a mködés és a programok fejlesztésének finanszírozásáról. (4) A Tanács mködésével kapcsolatos gazdálkodásra a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó - a hatályos Áht. és Ámr. elírásaival összhangban álló - szabályokat kell alkalmazni a területfejlesztési törvényben meghatározott sajátosságok figyelembevételével. (1) A Tanács hivatalos körbélyegzje: IX. Bélyegzhasználat M9 Térségi Fejlesztési Tanács középen térkép, az M9 nyomvonalával. (2) A Tanács bélyegzinek rzésérl és a használatra jogosultaknak történ átadásáról a munkaszervezet vezetje gondoskodik. X. A kiadmányozási jog (1) A kiadmányozási jog az arra jogosult vezetnek az ügyek érdemi elintézésére vonatkozó eljárási intézkedése. (2) A kiadmányozási jog az M9 Térségi Fejlesztési Tanács tekintetében a Tanács elnökét illeti meg. A Tanács elnöke az általa kiadmányozott ügyiratot nyilvántartásra és intézkedésre a munkaszervezetnek átadja. A munkaszervezet-vezet a mködés során- adminisztratív, közbens intézkedések tekintetében- saját kiadmányozási és aláírási joggal rendelkezik. (3) Az iratok kezelésének, nyilvántartásának, irattározásának, selejtezésének rendjét Iratkezelési és Selejtezési Szabályzat tartalmazza. XI. A Tanács alkalmazásában álló munkavállaló(k) feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendje A Tanács alkalmazásában álló munkavállaló(k) feladat-és hatáskörébe tartozik a Tanács és az Ügynökség közti kapcsolattartás, aki(k) az általános munkajogi szabályok szerinti felelsséggel végzi(k) tevékenységét/tevékenységüket. A Tanács alkalmazásában álló munkavállaló(k) felett a munkáltatói jogkört a Tanács elnöke gyakorolja.

10 10 XII. Záró rendelkezések Jelen SZMSZ-t a Tanács én tartott alakuló ülésén jóváhagyta. Az alakuló ülés -án/én kimondta a M9 Térségi Fejlesztési Tanács megalakulását. Törzskönyvi azonosító száma: (a bejegyzést követen) Az SZMSZ-t jóváhagyó határozatok számai: Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács: Gyr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács: Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács: Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács: Vas Megyei Területfejlesztési Tanács: Zala Megyei Területfejlesztési Tanács: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács: Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács: A Tanács bels szabályzatainak tárgyköreit a szabályzat 4. számú melléklete tartalmazza. Zalaegerszeg, hó.. nap. M9 Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke

11 11 1. sz. melléklet M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS tanácskozási jogú állandó meghívottjai 1. Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetje, 2. Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetje, 3. Gyr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 4. Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 5. Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6. Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara 7. Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 9. Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 10. Soproni Kereskedelmi és Iparkamara 11. Gyr-Moson-Sopron Megyei Agrárkamara 12. Vas Megyei Agrárkamara 13. Zala Megyei Agrárkamara 14. Somogy Megyei Agrárkamara 15. Tolna Megyei Agrárkamara 16. Baranya Megyei Agrárkamara 17. Balaton Fejlesztési Tanács 18. Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 19. Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 20. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 21. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 22. rségi Nemzeti Park Igazgatóság 23. Fert-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságának képviselje 24. Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség 25. Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség 26. Gyr-Moson-Sopron Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal 27. Vas Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal 28. Zala Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal 29. Somogy Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal 30. Tolna Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal 31. Baranya Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal 32. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatóság 33. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Gyr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság 34. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy Megyei Igazgatóság 35. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tolna Megyei Igazgatóság 36. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatóság 37. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei Igazgatóság 38. Gyr Megyei Jogú Város 39. Kaposvár Megyei Jogú Város 40. Nagykanizsa Megyei Jogú Város 41. Pécs Megyei Jogú Város 42. Sopron Megyei Jogú Város

12 Szekszárd Megyei Jogú Város 44. Szombathely Megyei Jogú Város 45. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város as fút Térségi Fejlesztési Tanács 47. Sopron-Fertdi Kistérség Többcélú Társulás (Sopron-Fertdi Kistérség) 48. Fels-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás (Csepregi Kistérség) 49. Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása (Szombathelyi Kistérség) 50. Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás (Vasvári Kistérség) 51. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás (Körmendi Kistérség képviselje), 52. Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (Zalaegerszegi Kistérség) 53. Pacsa és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (Pacsai Kistérség) 54. Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása (Nagykanizsai Kistérség) 55. Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása (Zalakarosi Kistérség) 56. Csurgó Többcélú Kistérségi Társulás (Csurgói Kistérség) 57. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás (Marcali Kistérség) 58. Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás (Nagyatádi Kistérség) 59. Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás (Kadarkúti Kistérség) 60. Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás (Kaposvári Kistérség) 61. Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás (Dombóvári Kistérség) 62. Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás (Bonyhádi Kistérség) 63. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (Szekszárdi Kistérség) 64. Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás (Sásdi Kistérség) 65. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás (Komlói Kistérség) 66. Gyr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 67. Vas Megyei Önkormányzat 68. Zala Megyei Önkormányzat 69. Somogy Megyei Önkormányzat 70. Tolna Megyei Önkormányzat 71. Baranyai Megyei Önkormányzat 72. Nyugat-dunántúli Regionális Civil Fórum 73. Dél-dunántúli Regionális Civil Fórum 74. Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezetének vezetje, 75. Gyr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezetének vezetje, 76. Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezetének vezetje,

13 77. Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezetének vezetje, 78. Vas Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezetének vezetje, 79. Zala Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezetének vezetje, 80. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. igazgatója, 81. Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. igazgatója, sz. melléklet M9 Térségi Fejlesztési Tanács érintett kistérségeinek településlistája Gyr-Moson-Sopron megye Sopron-Fertdi Kistérség Ágfalva, Agyagosszergény, Csáfordjánosfa, Csapod, Csér, Ebergc, Egyházasfalu, Fertboz, Fertd, Fertendréd, Ferthomok, Fertrákos, Fertszentmiklós, Fertszéplak, Gyalóka, Harka, Hegyk, Hidegség, Iván, Kópháza, Löv, Nagycenk, Nagylózs, Nemeskér, Pereszteg, Petháza, Pinnye, Pusztacsalád, Répceszemere, Répcevis, Röjtökmuzsaj, Sarród, Sopron, Sopronhorpács, Sopronkövesd, Szakony, Újkér, Und, Völcsej, Zsira. Vas megye Csepregi Kistérség B, Bük, Chernelházadamonya, Csepreg, Gór, Iklanberény, Lócs, Mesterháza, Nagygeresd, Nemesládony, Répceszentgyörgy, Sajtoskál, Simaság, Tompaládony, Tormásliget, Tömörd Szombathelyi Kistérség Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csempeszkopács, Dozmat, Felscsatár, Gencsapáti, Gyanógeregye, Horvátlöv, Ják, Kisunyom, Meszlen, Nárai, Narda, Nemesbd, Nemeskolta, Perenye, Pornóapáti, Rábatöttös, Rum, Salköveskút, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szentpéterfa, Szombathely, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát, Vép, Zsennye Vasvári Kistérség Alsóújlak, Andrásfa, Bérbaltavár, Csehi, Csehimindszent, Csipkerek, Egervölgy, Gersekarát, Gyrvár, Hegyhátszentpéter, Kám, Mikosszéplak, Nagytilaj, Olaszfa, Oszkó, Pácsony, Petmihályfa, Püspökmolnári, Rábahidvég, Sárfimizdó, Szemenye, Telekes, Vasvár Zala Megye Zalaegerszegi Kistérség Alibánfa, Alsónemesapáti, Babosdöbréte, Bagod, Bak, Baktüttös, Becsvölgye, Bocfölde, Boncodfölde, Böde, Csatár, Csonkahegyhát, Csöde,

14 14 Dobronhegy, Egervár, Gellénháza, Gombosszeg, Gsfa, Gyrs, Hagyárosbörönd, Hottó, Iborfia, Kávás, Kemendollár, Keménfa, Kisbucsa, Kiskutas, Kispáli, Kustánszeg, Lakhegy, Lickóvadamos, Milejszeg, Nagykutas, Nagylengyel, Nagypáli, Nemesapáti, Nemeshetés, Németfalu, Ormándlak, Ozmánbük, Pálfiszeg, Pethhenye, Petrikeresztúr, Pókaszepetk, Pusztaederics, Pusztaszentlászló, Salomvár, Sárhida, Söjtör, Szentkozmadombja, Teskánd, Tófej, Vasboldogasszony, Vaspör, Vöckönd, Zalaboldogfa, Zalacséb, Zalaegerszeg, Zalaháshágy, Zalaistvánd, Zalalöv, Zalaszentgyörgy, Zalaszentiván, Zalaszentlrinc, Zalatárnok Pacsai Kistérség Alsórajk, Bezeréd, Búcsúszentlászló, Dióskál, Egeraracsa, Felsrajk, Misefa, Nagykapornak, Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pölöske, Pötréte, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály Nagykanizsai Kistérség Belezna, Bocska, Börzönce, Csapi, Eszteregnye, Fityeház, Fzvölgy, Gelsesziget, Hahót, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Kacorlak, Liszó, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Murakeresztúr, Nagybakónak, Nagykanizsa, Nagyrécse, Nemespátró, Pölöskef, Rigyác, Sormás, Surd, Szepetnek, Újudvar, Zalaszentbalázs Zalakarosi Kistérség Balatonmagyaród, Galambok, Garabonc, Gelse, Kerecseny, Kilimán, Kisrécse, Miháld, Nagyrada, Orosztony, Pat, Sand, Zalakaros, Zalakomár, Zalamerenye, Zalasárszeg, Zalaszabar, Zalaszentjakab, Zalaújlak Somogy megye Csurgói Kistérség Berzence, Csurgó, Csurgónagymarton, Gyékényes, Iharos, Iharosberény, Inke, rtilos, Pogányszentpéter, Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd, Somogycsicsó, Somogyudvarhely, Szenta, Zákány, Zákányfalu Marcali Kistérség Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürd, Balatonszentgyörgy, Balatonújlak, Böhönye, Csákány, Csömend, Fnyed, Gadány, Hollád, Hosszúvíz, Kelevíz, Kéthely, Libickozma, Marcali, Mesztegny, Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemeskisfalud, Nemesvid, Nikla, Pusztakovácsi, Sávoly, Somogyfajsz, Somogysámson, Somogysimonyi, Somogyszentpál, Somogyzsitfa, Szegerd, Szenyér, Szkedencs, Tapsony, Táska, Tikos, Varászló, Vése, Vörs Nagyatádi Kistérség Bakháza, Beleg, Bolhás, Görgeteg, Háromfa, Kaszó, Kisbajom, Kutas, Lábod, Nagyatád, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Rinyabeseny, Rinyaszentkirály, Segesd, Somogyszob, Szabás, Tarany

15 15 Kadarkúti Kistérség Bárdudvarnok, Csököly, Gige, Hedrehely, Hencse, Jákó, Kadarkút, Kaposf, Kaposmér, Kaposújlak, Kaposszerdahely, Kisasszond, Kiskorpád, Kkút, Mike, Nagybajom, Pálmajor, Patca, Rinyakovácsi, Szenna, Szilvásszentmárton, Visnye, Zselickisfalud Kaposvári Kistérség Alsóbogát, Baté, Bodrog, Bszénfa, Büssü, Cserénfa, Csorna, Csombárd, Ecseny, Edde, Felsmocsolád, Fonó, Gadács, Gálosfa, Gölle, Hajmás, Hetes, Igal, Juta, Kaposgyarmat, Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Kaposvár, Kazsok, Kercseliget, Kisgyalán, Magyaratád, Magyaregres, Mernye, Mezcsokonya, Mosdós, Nagyberki, Orci, Osztopán, Patalom, Polány, Ráksi, Sántos, Simonfa, Somodor, Somogyaszaló, Somogygeszti, Somogyjád, Somogysárd, Somogyszil, Szabadi, Szentbalázs, Szentgáloskér, Taszár, Újvárfalva, Várda, Zimány, Zselickislak, Zselicszentpál Tolna megye Dombóvári Kistérség Attala, Csibrák, Csikósttts, Dalmand, Dombóvár, Döbrököz, Gyulaj, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcs, Kocsola, Kurd, Lápaf, Nak, Szakcs, Várong, Bonyhádi Kistérség Aparhant, Bátaapáti, Bonyhád, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórágy, Mcsény, Mucsfa, Nagymányok, Nagyvejke, Tevel, Váralja, Závod Szekszárdi Kistérség Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaszék, Bogyiszló, Decs, Fácánkert, Fadd, Felsnána, Harc, Kéty, Kistormás, Kölesd, Medina, Murga, csény, Pörböly, Sárpilis, Sióagárd, Szálka, Szedres, Szekszárd, Tengelic, Tolna, Várdomb, Zomba Baranya megye Sásdi Kistérség Ág, Alsómocsolád, Bakóca, Baranyajen, Baranyaszentgyörgy, Bikal, Felsegerszeg, Gerényes, Gödre, Kisbeszterce, Kishajmás, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Mezd, Mindszentgodisa, Nagyhajmás, Oroszló, Palé, Sásd, Szágy, Tarrós, Tékes, Tormás, Varga, Vásárosdombó, Vázsnok Komlói Kistérség Bodolyabér, Egyházaskozár, Hegyhátmaróc, Hosszúhetény, Kárász, Komló, Köblény, Liget, Magyaregregy, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Máza, Mecsekpölöske, Szalatnak, Szárász, Szászvár, Tóf, Vékény

16

17 3. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött az M9 Térségi Fejlesztési Tanács 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. (továbbiakban Térségi Tanács) és a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. (továbbiakban: Területfejlesztési Tanács) között az alábbiak szerint: 1. A Térségi Tanács megbízást ad munkaszervezeti feladatainak ellátására a Területfejlesztési Tanács részére. A Területfejlesztési Tanács a munkaszervezeti feladatokat a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (továbbiakban: Nonprofit Kft.) bevonásával látja el. 2. A munkaszervezet - illetve a feladatokat végz Nonprofit Kft. - egyben a tanács pénzügyi, számviteli szervezeti egysége, ellátja annak gazdasági szervezeti feladatait. 3. A Nonprofit Kft. a megállapodás keretében a következ feladatokat végzi: o A Térségi Tanács adminisztrációs tevékenységének ellátása; o A Térségi Tanács ügyvitelének megszervezése, az ügyviteli rend betartatása; o A Térségi Tanács üléseinek elkészítése; o A Térségi Tanács és küls szervezetek között kötend szerzdések elkészítése; o Gondoskodás a két tanácsülés közötti idszakban a Térségi Tanács határozatainak, döntéseinek végrehajtásáról; o Ellátja a Térségi Tanács mködésével kapcsolatos operatív feladatokat; o Évente beszámolót készít a munkaszervezet és a Térségi Tanács munkájáról; o Gondoskodik és megszervezi a Térségi Tanács munkájának és eredményeinek propagálását; o Gondoskodik a Térségi Tanács és küls szervezetek között létrejött együttmködési megállapodás teljesítésérl; o Lebonyolítja és megszervezi a Térségi Tanács bizottságainak üléseit; o A szakterületét érint jogszabályok, utasítások, rendelkezések végrehajtásának irányítása és ellenrzése; o A Térségi Tanács mködésével kapcsolatos valamennyi pénzügyi gazdasági tevékenység ellátása, a költségvetési szervek gazdálkodása szervezeti, személyi és tárgyi feltételeinek biztosításával, a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok megtartásával; o A Térségi Tanács éves költségvetésének elirányzatai tekintetében ellátja a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. 4. A Térségi Tanács pénzügyi tevékenységének ellátása, költségvetési kapcsolatainak ügyintézése keretében o A Nonprofit Kft. ügyvezetje, mint pénzügyi vezet feladata a Térségi Tanács munkáját illeten: közvetlenül irányítja és ellenrzi a pénzügyi szervezetet, a munkaszervezet pénzügyi munkájához iránymutatást ad, ellenrzi a végrehajtást,

18 18 pénzügyi intézkedéseket hoz, felels a tervezéssel, az elirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó elirányzat-módosítással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjed feladatok ellátásáért. o A pénzügyi ügyintéz önálló felelsséggel látja el a munkaköri leírásában meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatokat, felels a pénzügyi folyamatok szakszer, gazdaságos és hatékony mködéséért, a feladatok szakszer és pontos és határidre történ végrehajtásáért. o Valamennyi aláírásra jogosult személy aláírását a pénzügyi ügyintéz (adminisztrátor) tartja nyilván. o A Térségi Tanács esetében a költségvetési szerv vezetjének feladatait a Térségi Tanács elnöke látja el. o A Térségi Tanács esetében a gazdasági vezet feladatait a Nonprofit Kft. ügyvezetje látja el. 5. A Térségi Tanács a megállapodásban rögzített feladatok ellátásáért a Nonprofit Kft. részére a Térségi Tanács évi költségvetésében elfogadásra kerül Ft + ÁFA megbízási díjat fizeti számla ellenében. 6. A Térségi Tanács a megbízási díj 50 %-át május 31-ig, a második részletet szeptember 30-ig fizeti meg a Nonprofit Kft. CIB Bank Zrt-nél vezetett sz. számlájára. 7. A Nonprofit Kft. a felmerül költségeirl a Térségi Tanács részére az éves költségvetés teljesítésérl szóló beszámolójához tájékoztató elszámolást készít. Zalaegerszeg M9 Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke. Zala Megyei Területfejlesztési Tanács Elnöke. Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetje

19 19 4. számú melléklet A Tanács bels szabályzatainak tárgykörei: 1. Gazdálkodás 2. Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend 3. Belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, elszámolása 4. Az anyag és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdései 5. A helyiségek és berendezések használatára vonatkozó elírások 6. A reprezentációs kiadások felosztása, azok teljesítésének és elszámolásának szabályai 7. A gépjármvek igénybevételének és használatának rendje 8. A vezetékes és rádiótelefonok használata 9. A közérdek adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, valamint a kötelezen közzéteend adatok nyilvánosságra hozatalának rendjérl

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács a területfejlesztésről és területrendezésről szóló módosított 1996. évi XXI. törvény 15. (6) bekezdésének

Részletesebben

Szolgáltató adatlapja 1 / 7

Szolgáltató adatlapja 1 / 7 Szolgáltató adatlapja 1 / 7 Szolgáltató neve: Dombóvári Szent Lukács Kórház Szolgáltató címe: 7200 Dombóvár Kórház 39-41. Szolgáltató telefon/fax Fekvő 0100 Belgyógyászat Progresszivitás: 1 (aktív) Alsómocsolád

Részletesebben

8-AS FŐÚT TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

8-AS FŐÚT TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 8-AS FŐÚT TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács a területfejlesztésről és területrendezésről szóló többször módosított 1996. évi XXI. törvény

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. MÁJUS 31-I ÜLÉSÉRE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. MÁJUS 31-I ÜLÉSÉRE E L Ő T E R J E S Z T É S A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. MÁJUS 31-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 146-1 /2012. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Az M9 Térségi Fejlesztési Tanácsba a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

"M9" TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERVEZETE

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERVEZETE "M9" TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERVEZETE Az.M9" Térségi Fejlesztési Tanács a területfejlesztésről és területrendezésröl szőló módosított 1996. évi XXI. törvény l5. (6)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 4. napirendi pont: Előterjesztés az M9 Térségi Fejlesztési Tanács működésében való részvételről

Jegyzőkönyvi kivonat. 4. napirendi pont: Előterjesztés az M9 Térségi Fejlesztési Tanács működésében való részvételről Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. január 25-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Előterjesztés az M9 Térségi Fejlesztési

Részletesebben

Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Építményadó Építményadó Magánszemélyek Vállalkozók Tartózkodási Szállásdíj utáni

Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Építményadó Építményadó Magánszemélyek Vállalkozók Tartózkodási Szállásdíj utáni Somogy megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Alsóbogát 600,- Ft/m2 3.000,- Ft/év 2% 2 Andocs 12.000,- Ft/év 1.800,- Ft/fő 2% 1.200,- Ft/nap 1.500,- Ft/év állandó lakos

Részletesebben

KIMUTATÁS a Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály területi beosztásáról ÖSSZESÍTÉS

KIMUTATÁS a Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály területi beosztásáról ÖSSZESÍTÉS KIMUTATÁS a Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály területi beosztásáról ÖSSZESÍTÉS N é v Önkormány zatok száma Kisebbségi önkormányzatok száma Kistérségi Társulások száma Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

Somogy

Somogy Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje tervezett határideje

Részletesebben

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2010. január 18.

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2010. január 18. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40115/2010. CÍM: Előterjesztés az M9 Térségi Fejlesztési Tanács működésében való részvételről Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás

Részletesebben

Tanúsítvány. KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.

Tanúsítvány. KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. Tanúsítvány Tanúsítjuk, hogy a Székhely: H-7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. : melléklet szerint az alábbi érvényességi területen és élelmiszer-biztonsági irányítási rendszert vezetett be és alkalmaz, mely

Részletesebben

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2014. év. Kutakból kitermelt víz mennyisége

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2014. év. Kutakból kitermelt víz mennyisége A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2014. év A település neve Vízbázisok kapacitása Kutakból kitermelt víz mennyisége Hálózatra bocsátott víz mennyisége Értékesített ivóvíz mennyisége Ivóvízhálózat

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulást alkotó települések önkormányzatai a 2013. június 30-án kelt társulási megállapodást Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

Bakonyi Erika Somogy megye településein 1998-2006. között történt tűzoltó-beavatkozások statisztikai elemzése. Bevezetés

Bakonyi Erika Somogy megye településein 1998-2006. között történt tűzoltó-beavatkozások statisztikai elemzése. Bevezetés 1 Bakonyi Erika Somogy megye településein 1998-2006. között történt tűzoltó-beavatkozások statisztikai elemzése A tűzeset és műszaki mentés beavatkozások szakszerű és hatékony végzése mellett kiemelten

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérségi Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszer Megoldására ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) Hatályba lép: a Tag önkormányzatok elfogadó

Részletesebben

240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet. a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről

240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet. a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről - 1-240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

Somogy Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Somogy Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Somogy Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: Földművelésügyi Igazgatóság 7400, Csokonai u.3. 82/527-580 7400, Csokonai u.3. Pf.250. 82/315-023 Földművelésügyi és

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Somogy megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Somogy megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Somogy megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó nem Telekadó kommunális adója kommunális adója idı utáni idegenforgalmi utáni

Részletesebben

240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet. a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről

240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet. a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálatok Somogy Megye. Igal, Szent I. u. 100. Kaposmérő, Rákóczi u. 41/a. Kadarkút, Árpád u. 23. 7530

Gyermekjóléti Szolgálatok Somogy Megye. Igal, Szent I. u. 100. Kaposmérő, Rákóczi u. 41/a. Kadarkút, Árpád u. 23. 7530 Gyermekjóléti Szolgálatok Somogy Megye Ellátott települések Intézmény neve Szolgálat címe Telefon, email Vezető és szakemberek nevei 1. Igal Kazsok, Ráksi, Somodor, Magyaregres, Somogyszil, Gadács, Büssü,

Részletesebben

Érvényes: 2012. 07.01.-től

Érvényes: 2012. 07.01.-től Beutalási rend Fekvőbetegellátás Somogy megye Érvényes: 2012. 07.01.-től Szakma megnevezése: Belgyógyászat (Szakmakód: 0100) Progresszivitási szint: 1 Siófok Város Kórház- Rendelőintézete 06080 Ádánd 28714

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Móricz Béla községtörténeti gyűjtemény. XV-XX. század XV.29.

Somogy Megyei Levéltár. Móricz Béla községtörténeti gyűjtemény. XV-XX. század XV.29. Somogy Megyei Levéltár Móricz Béla községtörténeti gyűjtemény XV-XX. század XV.29. 5 kisdoboz, Raktári egységek száma Terjedelem Terjedelem ifm. Iratok: 0,63 ifm. Összesen: 0,63 ifm. Raktári hely: Központi

Részletesebben

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.20-09.20 Zeg.Göcseji út 09.30-10.30 Zeg. Köztársaság út 10.40-11.40 Zeg. Göcseji út 13.00-14.00 Zeg. Zrínyi

Részletesebben

ZV.-04/2012. Érvényes: 2012. június 16-tól

ZV.-04/2012. Érvényes: 2012. június 16-tól ZV.-04/2012. Érvényes: 2012. június 16-tól ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRÜEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16., Tel.: 92/503-620, Fax.: 92/503-628, E-mail: menetrend@zalavolan.hu

Részletesebben

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 100 hektárnál nagyobb et kezelők listája) 255 Igali Erdészet Igal. 6252 Alsóbogát 6,00 73,50 6069 Andocs 105,80 186,70 6114 Edde 31,70 32,10 6095 Fiad 85,40 104,70 6042 Gamás 182,70 469,50 6097 Igal

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

275/2008. (XI. 21.) Korm. rendelet. egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

275/2008. (XI. 21.) Korm. rendelet. egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 275/2008. (XI. 21.) Korm. rendelet egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 162.

Részletesebben

Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Területi Vízgazdálkodási Tanácsot

Részletesebben

ZV.-9-10/2011. Érvényes: 2011. december 11-től

ZV.-9-10/2011. Érvényes: 2011. december 11-től ZV.-9-10/2011. Érvényes: 2011. december 11-től ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRÜEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16., Tel.: 92/503-620, Fax.: 92/503-628, E-mail: menetrend@zalavolan.hu

Részletesebben

Szolgáltató adatlap - Összes szakma

Szolgáltató adatlap - Összes szakma Szolgáltató adatlap - Összes szakma Általános adatok: Szolgáltató kódja : 501301 Szolgáltató megnevezése : Dombóvári Szent Lukács Kórház Szolgáltató címe : 7200 Dombóvár Kórház utca 39-41. Telefon : 74/564-000

Részletesebben

2015. február 2. 2015. február 3.

2015. február 2. 2015. február 3. hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.00-09.30 Keszthely, Csapás út 09.40-11.10 Gyenesdiás Kossuth Lajos utca 11.20-12.00 Vonyarcvashegy Fő utca 12.50-14.30

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

Zala Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Zala Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Zala Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: Földművelésügyi Igazgatóság Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 38. 92/ 550-410, 321-440 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 186 92/ 347-703

Részletesebben

ZV.-03/2011. Érvényes: 2011. április 1-től

ZV.-03/2011. Érvényes: 2011. április 1-től ZV.-03/2011. Érvényes: 2011. április 1-től ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRÜEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16., Tel.: 92/503-620, Fax.: 92/503-628, E-mail: menetrend@zalavolan.hu

Részletesebben

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA 001/2007. (I. 18.) sz. határozata A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja a munkaszervezet vezető beszámolóját az eltelt időszak tevékenységéről. Határidő: 2007. január

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A 2014/2015. évi Somogy megyei autóbusz menetrendhez

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A 2014/2015. évi Somogy megyei autóbusz menetrendhez 00/2015 MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A 2014/2015. évi Somogy megyei autóbusz menetrendhez Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. december 14-tıl vasárnap kezdıdıen az alábbi menetrend-módosításokat

Részletesebben

Készítmény típusa. Település Hrsz. Időpont. (fungicid/herbicid/inszekticid)

Készítmény típusa. Település Hrsz. Időpont. (fungicid/herbicid/inszekticid) Település Hrsz. Időpont Háromfa 0176 Háromfa 0120 Háromfa 055 Tarany 0142 Tarany 0134 Tarany 0136 Berzence 0230 Berzence 0232/5 Berzence 0237/5 Berzence 0268/5 Gyékényes 0403 076/30 Inke 0249 Inke 0254/3,5,7

Részletesebben

Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről

Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről Ssz. Település Járás Megnevezés Cím 1. Acsád Szombathelyi járás Mézeskalács Óvoda Acsád, Béke utca 58. 2. Acsád Szombathelyi járás Kultúrház

Részletesebben

Zala megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó

Zala megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Zala megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Alibánfa 12.000 Ft/év 2% 2 Almásháza 12.000 Ft/év 3 Alsónemesapáti 6.000 Ft/év 2% 2.000 Ft/év 1.500 Ft/év 4 Alsópáhok 500 Ft/m2

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kaposvár, 2004. november 29. 2 1. Általános rendelkezések 1.1. A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács (továbbiakban: Tanács)

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. El zetes vizsgálati eljárás megindításáról

KÖZLEMÉNY. El zetes vizsgálati eljárás megindításáról NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL SÉG 1914-1/115/2009. Jogi ea.: dr. Harkay Katalin Tel. 94/506-719 M sz. ea.: Paksa Tibor Tel. 92/314-370 9700 Szombathely, Vörösmarty

Részletesebben

2015. április. 14.45-16.15 71-es főút - Rezi út ker.

2015. április. 14.45-16.15 71-es főút - Rezi út ker. hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Pölöske, Petőfi út 177. 10.15-11.45 Pacsa, Rajki út 13. 13.15-14.45 Zalaszentmihály, Jókai út 3. 15.00-16.30

Részletesebben

2014. november hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2014. november hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye november hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 06.35-08.35 71-es főút, 106 km 900 m 08.50-10.50 Alsópáhok, Dózsa György út 11.00-12.30 Felsőpáhok,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA Helyi szerv. 1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA Helyi szerv. 1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA Helyi szerv 1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Elérhetőségi adatok 1. Hivatalos név: Kaposvári Rendőrkapitányság 2. Székhely: 7400 Kaposvár,

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XV. 12. Zala megyei terület- és településrendezési tervek XX. század második fele Raktári egység száma, neve, terjedelme: 114 doboz =

Részletesebben

Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről

Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről Kirendeltség Település Melegedőhely megnevezése, címe Rum Játékvár Rum, Kossuth u. 2. Velem Kultúrotthon és Könyvtár Velem, Rákóczi u. 18.

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR. Somogy vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak gyűjteménye

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR. Somogy vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak gyűjteménye SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR Somogy vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak gyűjteménye 1724-1895 IV. 429. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm kisdoboz 226 nagydoboz 24,01 csomó Iratok:

Részletesebben

2015. január 2. 2015. január 3.

2015. január 2. 2015. január 3. hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 16.25-17.00 M7 jobb pálya 190+100 kmsz. 08.40-09.50 7-es sz. főút 212/800 kmsz. 10.00-11.00 7-es sz. főút 201/500 kmsz.

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT BARANYA MEGYE

FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT BARANYA MEGYE FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT BARANYA MEGYE sorszám Címe Telefon, Fax E-mail cím, Honlap FIP ügyfélfogadási rendje FIP főbb szolgáltatásainak megnevezése

Részletesebben

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA 1/2008. (II.14.) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 50 igen szavazattal elfogadja a munkaszervezet-vezető beszámolóját az eltelt időszak tevékenységéről. Határidő:

Részletesebben

2015. május 1. 2015. május 2.

2015. május 1. 2015. május 2. hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Söjtör, Deák út 80. 10.15-11.45 75-ös főút 29+600 kmsz 13.15-14.45 76-os főút 47+225 kmsz. 15.00-16.30 Zalaegerszeg,

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI IRODÁJA ALAPITÓ OKIRATA Sásdi Többcélú Kistérségi Társulást, mint alapító a Kistérségi Iroda elnevezésű költségvetési szervét az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

A TARR Kft. szolgáltatásihoz kapcsolódó egyszeri kedvezményes díjak: A TARR Kft. szolgáltatásihoz kapcsolódó havi akciós díjak:

A TARR Kft. szolgáltatásihoz kapcsolódó egyszeri kedvezményes díjak: A TARR Kft. szolgáltatásihoz kapcsolódó havi akciós díjak: Érvényes: 2016.01.15-től Általános szabályok valamennyi szélessávú vezetékes internet, kábeltelevízió, telefonszolgáltatás, KOMBI csomag, digitális szolgáltatás kedvezményes áron történő igénybe vételekor

Részletesebben

Célterület adatlap. Rendezvény szervezése, lebonyolítása, kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése, marketing.

Célterület adatlap. Rendezvény szervezése, lebonyolítása, kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése, marketing. Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 003 798 Helyi Akciócsoport: Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület Jogcím: Rendezvény Célterület megnevezése: Rendezvény, rendezvénysorozatok szervezése

Részletesebben

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV 2012. évre Jóváhagyta: Misóczki Anikó munkaszervezet-vezető 1 Ellenőrzési stratégia 2012 A belső általános stratégiai célja,

Részletesebben

TRAFFIPAXINFO 2011. január (Zala megye)

TRAFFIPAXINFO 2011. január (Zala megye) TRAFFIPAXINFO 2011. január (Zala megye) 1. 2. 08.40-19.20 08.20-18.50 08.20-19.00 10.00-16.00 08.40-19.20 Keszthely, Georgikon út Keszthely, Zsidi út Keszthely, Lehel utca Ny-i fele Alsópáhok, 75-ös főút

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

Megye Kirendeltség Férőhely Melegedőhely megnevezése, címe

Megye Kirendeltség Férőhely Melegedőhely megnevezése, címe Megye Kirendeltség Férőhely Melegedőhely megnevezése, címe Vas Körmend 85 0 Vas Körmend 220 Vas Körmend 80 Vas Körmend 0 0 Vas Körmend 42 Vas Körmend 85 Alsószölnök, Alsószölnök, Alsószölnök, Fő u. 19

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: A gazdasági

Részletesebben

Rendelet 15/1995.(XII.23.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevétele

Rendelet 15/1995.(XII.23.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevétele Rendelet 15/1995.(XII.23.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevétele Ülés adatai Rendelet adatai Döntéshozatalra vonatkozó információk Hivatkozások más rendeletekre Önkormányzati ügymenetre

Részletesebben

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám' al. Érkezett: 2015 J UN 2 2.

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám' al. Érkezett: 2015 J UN 2 2. Országgy űlés Hivatal a Irományszám' al s h Érkezett: 2015 J UN 2 2. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Kövér Lászl ó az Országgy űlés elnöke részére Írásbeli kérdés Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az Alaptörvény 7. cikk

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Intézmény elérhetőségei (telefon, e- mail cím) 85/329-232, gyejo.mesztegnyo@gmail.com, ko.orsolya@gmail.com

Intézmény elérhetőségei (telefon, e- mail cím) 85/329-232, gyejo.mesztegnyo@gmail.com, ko.orsolya@gmail.com Intézmény/szolgáltató neve Ellátási terület Intézmény címe Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Intézményvezető: Kovács Orsolya Mesztegnyő, Gadány, Hosszúvíz, Nikla, Csömend, Tapsony 8716.

Részletesebben

Iktatószám: TO-04I/30/640-6/2014. Ügyintéző: - Dr. Ugodi Andrea Járási Hivatalvezető Asszony. Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal

Iktatószám: TO-04I/30/640-6/2014. Ügyintéző: - Dr. Ugodi Andrea Járási Hivatalvezető Asszony. Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Dr. Ugodi Andrea Járási Hivatalvezető Asszony Iktatószám: TO-04I/30/640-6/2014. Ügyintéző: - Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal SZEKSZÁRD Bezerédj u. 1. 7100 Tárgy: Tájékoztatás kéknyelv betegségről

Részletesebben

KAPOSVÁR. Az intézmény faxszáma: 82/411-015 Az intézmény tulajdonosa: Az intézmény vezetõjének e-mail címe: drrakvacsm@kmmk.hu; tudogondozo@kmmk.

KAPOSVÁR. Az intézmény faxszáma: 82/411-015 Az intézmény tulajdonosa: Az intézmény vezetõjének e-mail címe: drrakvacsm@kmmk.hu; tudogondozo@kmmk. SOMOGY MEGYE KAPOSVÁR Kaposi Mór Oktató Kórház Tüdõgondozó Intézet Az intézmény címe (irányítószámmal): 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32. Az intézmény levelezési címe: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u.

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bárczi 3.sz. melléklet

MEGÁLLAPODÁS. Bárczi 3.sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS Bárczi 3.sz. melléklet Melyet kötöttek egyrészről a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás (Kaposvár, Szántó u. 5., képviseli: Dr. Sárhegyi Judit elnök) a továbbiakban: Társulás, másrészről:

Részletesebben

EMVA LEADER TK2 nyertesei térségünkben

EMVA LEADER TK2 nyertesei térségünkben EMVA LEADER TK2 nyertesei térségünkben Pályázó neve Célterület megnevezése Projekt címe Fejlesztés helyszíne Jóváhagyott támogatás összege (Ft) 1. ÁZSIÓ Kft. Vállalkozás alapú fejlesztés - Vállalkozások

Részletesebben

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1. A Műszaki Bizottság neve, székhelye (1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági

Részletesebben

Célterület adatlap. Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület. Közösségi célú fejlesztés. 430a08

Célterület adatlap. Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület. Közösségi célú fejlesztés. 430a08 Célterület adatlap Pályázati felhívás azonosító: 1 023 183 Helyi Akciócsoport: UMVP intézkedés: Jogcím: Célterület megnevezése: Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület Életminőség/diverzifikáció

Részletesebben

SOMOGY-MEGYE TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TÉRSZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATA SZÁMÍTÓGÉPES FAKTOR- ÉS KLASZTERANALÍZIS EGYÜTTES ALKALMAZÁSÁVAL.

SOMOGY-MEGYE TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TÉRSZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATA SZÁMÍTÓGÉPES FAKTOR- ÉS KLASZTERANALÍZIS EGYÜTTES ALKALMAZÁSÁVAL. SOMOGY-MEGYE TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TÉRSZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATA SZÁMÍTÓGÉPES FAKTOR- ÉS KLASZTERANALÍZIS EGYÜTTES ALKALMAZÁSÁVAL Kerese Tibor 1 1. Bevezetés A társadalmi-gazdasági tér sokdimenziós jellege,

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 62/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás megyei igénybevételének szabályozásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által kiadott 2014/2015. évi Somogy, Tolna és Baranya megyei autóbusz menetrendhez Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2015. szeptember

Részletesebben

Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. AZ EGYESÜLET Az Egyesület általános adatai: Az Egyesület neve: Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület Az Egyesület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 2. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 2. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év július hó 2. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 18/2015. (VII.02.) 19/2015.(VII.02.) 20/2015.(VII.02.)

Részletesebben

LEADER nyertes pályázatok, 2012 Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület

LEADER nyertes pályázatok, 2012 Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület LEADER nyertes pályázatok, 2012 Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület Ssz. Nyertes pályázó neve, megnevezése Jogcím típusa Célterület megnevezése 1. Keleti-Mecsek Egyesület Közösségi célú fejlesztés A vidéki

Részletesebben

Mûködési adatok Zala Megyei Kórház Pulmonológia osztály, Tüdõgondozó

Mûködési adatok Zala Megyei Kórház Pulmonológia osztály, Tüdõgondozó ZALA MEGYE ZALAEGERSZEG Zala Megyei Kórház Pulmonológia osztály, Tüdõgondozó Magyar Állam Az intézmény címe: 8900 Zalaegerszeg, Dr. Jancsó Benedek u. 1. Az intézmény levelezési címe: 8900 Zalaegerszeg,

Részletesebben

Traffipax info 2012. szeptember (Zala megye)

Traffipax info 2012. szeptember (Zala megye) Traffipax info 2012. szeptember (Zala megye) 2012. Szeptember 1. 06,20-07,30 Nagykapornak 07,40-08,50 Pölöske, Fő út 09,00-10,30 Pacsa 10,40-11,40 Zalaszentmihály horgásztónál 13,00-14,50 Pacsa 15,05-16,50

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közmunka pályázatban részvétel Iktatószám: 11224/2011. Melléklet:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közti Együttműködési megállapodás

Részletesebben

Célterület adatlap. Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület. 430d02

Célterület adatlap. Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület. 430d02 Célterület adatlap Pályázati felhívás azonosító: 1 023 022 Helyi Akciócsoport: UMVP intézkedés: Jogcím: Célterület megnevezése: Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület Életminőség/diverzifikáció

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács elfogadja napirendjét az alábbiak szerint. Az ülés napirendje:

JEGYZŐKÖNYV. Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács elfogadja napirendjét az alábbiak szerint. Az ülés napirendje: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. június 19-én az M9 Térségi Fejlesztési Tanács üléséről. Az ülés helye: Zalaegerszeg, a Megyeháza I. emeleti terme. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bali József:

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

VESZPRÉM* Mûködési adatok. Az intézmény telefonszáma: 89/358-013 Az intézmény faxszáma: 89/358-088

VESZPRÉM* Mûködési adatok. Az intézmény telefonszáma: 89/358-013 Az intézmény faxszáma: 89/358-088 VESZPRÉM MEGYE VESZPRÉM* Veszprém Megyei Tüdõgyógyintézet Az intézmény címe: 8582 Farkasgyepû, 049/2 hrsz. Az intézmény levelezési címe: 8582 Farkasgyepû, 049/2 hrsz. Az intézmény telefonszáma: 89/358-013

Részletesebben

A Zala vízgyőjtı-területének jelentıs vízgazdálkodási kérdései

A Zala vízgyőjtı-területének jelentıs vízgazdálkodási kérdései A Zala vízgyőjtı-területének jelentıs vízgazdálkodási kérdései A Víz Keretirányelv 14. cikke és a 221/2004 (VII. 21.) Kormányrendelet 19. -a szerinti társadalmi részvétel és konzultáció dokumentuma Összeállította:

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 10 hektár erősen vagy 20 hektár közepesen et kezelők listája) 259 Iharosi Erdészet 8726 Iharos Kis u. 1 9220 Liszó 13,70 Gazdálkodó : 13,70 2009999 Rendezetlen gazdálkodási viszony Nincs Gazdálkodó

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Balatonfenyves Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Somogy Megye Önkormányzati Hivatalai által vezetett és közzétett hatósági nyilvántartásainak elérhetőségei Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal www.andocs.hu/ Vendégeinknek/ Működő üzletek nyilvántartása

Részletesebben