M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERVEZETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERVEZETE"

Átírás

1 1. sz. melléklet M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERVEZETE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács a területfejlesztésrl és területrendezésrl szóló módosított évi XXI. törvény 15. (6) bekezdésének elírásai szerint szervezeti és mködési szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg. I. Általános rendelkezések (1) A területfejlesztésrl és területrendezésrl szóló módosított évi XXI. törvény 15. (1) bekezdése alapján a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács, a Gyr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács, a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács, a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács, a Vas Megyei Területfejlesztési Tanács, és a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács létrehozza az M9 Térségi Fejlesztési Tanácsot. (2) A térségi fejlesztési tanács megnevezése: M9 Térségi Fejlesztési Tanács. (3) Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (továbbiakban: Tanács) jogi személy, nyilvántartására vonatkozóan az évi XXI. törvény a 10/A. (2) bekezdésének szabályai, gazdálkodására és beszámolási kötelezettségére a 12. (2) bekezdésének szabályai az irányadók. (4) A Tanács székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. (5) A Tanács alapításának idpontja: (6) A Tanács törvényességi felügyeletét a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal látja el. (7) A Tanács feladat- és hatáskörét a Tftv. alapján, jelen SZMSZ-ben meghatározott módon gyakorolja. (8) A Tanács alaptevékenysége: Területpolitikai támogatások, tevékenységek. (9) A Tanács mködési területe a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács területén a tervezett M9-es gyorsforgalmi út gazdasági társadalmi és települési vonzáskörzete, Baranya, Gyr-Moson-Sopron, Somogy, Tolna, Vas, és Zala megyék közigazgatási területe, a 2. számú melléklet szerint.

2 2 II. A Tanács célja A Tanács célja az M9-es gyorsforgalmi út elkészítésének és megvalósításának meggyorsítása, az érintett regionális megyei és kistérségi fejlesztési tanácsok célkitzéseivel összhangban. a régión belüli és a régiók közötti közlekedési kapcsolatot javítása. Ennek érdekében feltárja és összehangolja a tervezett M9-es gyorsforgalmi út vonzáskörzetében lév települések társadalmi- gazdasági célkitzéseit, elsegíti az M9-es gyorsforgalmi út nemzetközi gyorsforgalmi úthálózathoz való kapcsolódási lehetségeit. III. A Tanács feladat-és hatásköre (1) A Tanács mködési területén összehangolja a kormányzat, a régiók, a megyék, a kistérségek, a települések, gazdasági szervezetek, civil szervezetek közúthálózat fejlesztési, területfejlesztési céljait. Ennek keretében: a.) A területfejlesztési törvény alapján a Tanács, rendelkezésre álló eszközeivel kiemelten segíti, és feladatának tekinti - A régiók közötti együttmködés fejlesztését, - a regionális fejlettségbeli különbségek csökkentését, - a hátrányos helyzet térségek elérhetségének javítását, - a kiegyensúlyozott kistérségi fejldést, - a fenntartható fejldés környezeti feltételéinek biztosítását, - a bels gazdasági és társadalmi kohézió ersítését. b.) Megállapodhat a regionális fejlesztési, a megyei területfejlesztési, és az érintett kistérségi fejlesztési tanácsokkal, továbbá más, a térségi fejlesztési programokban közremködkkel a programok és fejlesztések finanszírozásában. c.) Dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról, a fejlesztések megvalósításáról. d.) Véleményezi az illetékességi területét érint koncepciókat és a megyei területrendezési terveket. e.) Forrásokat gyjt a Tanács mködéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához. f.) Elfogadja szervezeti és mködési szabályzatát. g.) Kialakítja éves munkatervét és meghatározza középtávú munkaprogramját, évente értékeli saját tevékenységét. h.) Elkészíti és elfogadja éves költségvetését, valamint a végrehajtásáról szóló, külön jogszabályban meghatározott beszámolót i.) Kialakítja együttmködési kapcsolatrendszerét. j.) Elsegíti a M9 térsége fejlesztésben érdekelt állami, önkormányzati, vállalkozói és civil szereplk együttmködését, a területfejlesztési feladatok összehangolását, kiemelt figyelmet fordítva a környezet- és természetvédelmi szempontok érvényesítésére. k.) Elsegíti a korszer, nemzetközi területfejlesztési gyakorlat megismerését és a területfejlesztési politika széleskör alkalmazását.

3 3 l.) Kiemelt figyelmet fordít az M9 térsége fejlesztését lehetvé tev nemzetközi és hazai erforrások feltárására, a befektetések ösztönzésére, elsegítésére. m.) Összehangolja a térségre vonatkozó gazdasági és társadalomszervez döntéseket. n.) Hozzájárul az ország nemzetközi elérhetségének javításához, a térségi elérhetség javításának keretén belül, segíti a fúthálózat fejlesztését, a teherbíró képesség növel program teljesülését. o.) Segíti a városi és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztését, a közlekedési módok összekapcsolásának programját (a logisztikai központok, ipari parkok bekapcsolását a fközlekedési hálózatokba önálló program keretén belül) p.) Segíti a Regionális Operatív programok útfejlesztéssel kapcsolatos célkitzéseinek a megvalósítását. q.) A Tanács egyik legfontosabb feladata a Közlekedési Operatív Program megvalósításának segítése, az OP beavatkozási területeinek figyelemmel kísérése, a beavatkozási területeken az egyes tevékenységek lehetség szerinti segítése. Folyamatos kapcsolattartás, az Irányító Hatósággal, munkájának támogatása együttmködési megállapodás keretén belül. r.) Feladatának tekinti a tranzit forgalom hátrányos hatásainak csökkentését a térségi kohézió ersítésének érdekében. s.) A régiókon belül a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó iparterületek, logisztikai központok elérhetségét javító bel-és külterületi utak fejlesztésébe, a logisztikai hálózat rendszerszer tovább fejlesztésébe a koordináló szerepet tekinti egyik alapveten fontos területfejlesztést segít feladatának. t.) A térségi fejlesztési program megvalósítása érdekében pénzügyi tervet készít. u.) Véleményezi, és szükség esetén kiegészíti a területét érint különböz szint fejlesztési elképzeléseket. v.) Támogatja azt a nyugat-dunántúli kezdeményezést, amely az eredeti M9 teljes dunántúli szakaszáért, azaz a Sopron - Szombathely - Zalaegerszeg - Kaposvár Szekszárd útvonalért történ lobbizást sürgeti (összhangban a 2004-ben aláírt háromrégiós megállapodással, valamint a 2008-ig hatályos OTrT-vel) IV. A Tanács tagjai (1) A Tanács tagjai a) a Tanács illetékességi területén mköd Baranya Megyei, Gyr-Moson- Sopron Megyei, Somogy Megyei, Tolna Megyei, Vas Megyei, Zala Megyei Területfejlesztési Tanács elnökei, b) a Nyugat-dunántúli és Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács egy-egy c) az érintett kistérségi fejlesztési tanácsok által delegált három képvisel, d) az NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatóság e) a Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt Zrt. f) a megyei jogú városok egy képviselje.

4 (2) A tanács tagjainak száma összesen 14 f. 4 (3) A Tanács ülésein állandó meghívottként - tanácskozási joggal, kivéve a (4) bekezdésben foglalt esetet - vesznek részt az 1. sz. mellékletben felsorolt szervezetek. (4) A kistérségi fejlesztési tanács illetékes képviseli a területüket érint fejlesztési programok tárgyalása során a térségi fejlesztési tanácsban szavazati joggal vehetnek részt. (5) A Tanács ülésére, illetve egyes napirendjének megtárgyalására az elterjeszt indítványára, az elnök döntése alapján meghívhatók más szervek képviseli és szakértk is. (6) A tagokat megillet jogokat - ideértve a szavazás jogát is - csak a testület ülésén jelenlév tag gyakorolhatja. A tagot csak a képviselt szerv vezetje által írásban - állandó vagy eseti jelleggel - felhatalmazott, az ülésen jelenlév személy helyettesítheti. A Tanácsba delegáló szervek a delegált személyérl és annak megváltoztatásáról szabadon döntenek. A tanácstagok mandátumát, valamint a nevükben eljáró személyek képviseleti jogosultságát a Tanács vizsgálja. (7) A Tanács tagjainak megbízatása a delegáló szerv által történ visszahívásig tart. A delegáló szerv köteles a képviseletre jogosult személy megbízásáról, felmentésérl és visszahívásáról szóló határozatot, igazolást az azt követ ülést megelzen a Tanács elnökének átadni. V. A Tanács tisztségviselinek feladat-és hatásköre (1) A térségi tanács szervei: - elnök, - alelnök, - bizottság(ok). (2) A térségi fejlesztési tanács a tagjai sorából elnököt és alelnököt választ. Az elnök megbízatása az önkormányzati választásokat követen a térségi fejlesztési tanács alakuló ülésének összehívásáig tart. Ezen idszakon belül az elnök tisztsége megsznik tisztségtl függ tagság esetében a tisztség, delegált képvisel esetén a delegálás megsznése esetén. (3) A Tanács elnöke a.) képviseli a térségi tanácsot, b.) összehívja a térségi tanács ülését, c.) elkészíti és vezeti a tanácskozást, d.) meghatározza az ülések munkarendjét, e.) érvényt szerez a térségi tanács ügyrendi elírásainak, f.) gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, g.) irányítja a térségi tanács munkaszervezetét.

5 (4) A Tanács alelnöke az elnök akadályoztatása esetén helyettesíti a Tanács elnökét, illetve megbízása esetén képviseli a Tanácsot. (5) A Tanács tagjaiból és felkért szakemberekbl bizottságot hozhat létre. A bizottság a Tanács javaslattev, döntés elkészít szerve. 5 a) A bizottság tagjainak száma: legalább három f. Elnöke a térségi tanács tagja. b) A bizottság maga határozza meg a Tanács ügyrendjében meghatározott keretek között mködének szabályait. VI. A Tanács munkaszervezete (1) A munkaszervezeti feladatokat az M9 Térségi Fejlesztési Tanács és a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács között létrejött külön megállapodás alapján - a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. látja el. A megállapodás a szabályzat 3. számú mellékletét képezi. Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. A munkaszervezet ellátja a tanács pénzügyi, számviteli, gazdasági szervezeti feladatait. A munkaszervezet feladatai: A Tanács adminisztrációs tevékenységének ellátása; A Tanács ügyvitelének megszervezése, az ügyviteli rend betartatása; A Tanács üléseinek elkészítése; A Tanács és küls szervezetek között kötend szerzdések elkészítése; Gondoskodás a két tanácsülés közötti idszakban a Tanács határozatainak, döntéseinek végrehajtásáról; Ellátja a Tanács mködésével kapcsolatos operatív feladatokat; Évente beszámolót készít a munkaszervezet és a Tanács munkájáról; Gondoskodik és megszervezi a Tanács munkájának és eredményeinek propagálását; Gondoskodik a Tanács és küls szervezetek között létrejött együttmködési megállapodás teljesítésérl; Lebonyolítja és megszervezi a Tanács bizottságainak üléseit; A szakterületét érint jogszabályok, utasítások, rendelkezések végrehajtásának irányítása és ellenrzése; A tanács mködésével kapcsolatos valamennyi pénzügyi gazdasági tevékenység ellátása, a költségvetési szervek gazdálkodása szervezeti, személyi és tárgyi feltételeinek biztosításával, a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok megtartásával A térségi fejlesztési tanács munkaszervezeti feladatait az Ügynökség a külön megállapodás alapján biztosítja, felmerül költségeirl a Tanács az éves költségvetés teljesítésérl szóló beszámolójához tájékoztató elszámolást készít.

6 6 A tanács pénzügyi tevékenységének ellátása, költségvetési kapcsolatainak ügyintézése; Azokban az esetekben, ahol a jogszabály a Tanács mködésével kapcsolatos gazdálkodásra a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok alkalmazását rendeli, a Tanács az arra vonatkozó, mindenkor hatályos törvényeknek, kormányrendeleteknek, miniszteri rendeleteknek és utasításoknak, valamint bels szabályzatainak megfelelen jár el. A Tanács a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés érvényesítésének rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 1. A munkaszervezet vezet, mint pénzügyi vezet feladata a térségi tanács munkáját illeten: a) közvetlenül irányítja és ellenrzi a pénzügyi szervezetet, b) a munkaszervezet pénzügyi munkájához iránymutatást ad, ellenrzi a végrehajtást, c) pénzügyi intézkedéseket hoz, d) felels a tervezéssel, az elirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó elirányzat-módosítással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjed feladatok ellátásáért. 2. A pénzügyi ügyintéz önálló felelsséggel látja el a munkaköri leírásában meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatokat, felels a pénzügyi folyamatok szakszer, gazdaságos és hatékony mködéséért, a feladatok szakszer és pontos és határidre történ végrehajtásáért. 3. Valamennyi aláírásra jogosult személy aláírását a pénzügyi ügyintéz (adminisztrátor) tartja nyilván. 4. A tanács esetében a költségvetési szerv vezetjének feladatait a tanács elnöke látja el. 5. A tanács esetében a gazdasági vezet feladatait a munkaszervezet vezetje látja el. Kötelezettségvállalás rendje A kötelezettségvállalásra a tanács elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott jogosult. Ellenjegyzés rendje Ellenjegyzésre a munkaszervezet vezetje, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. Érvényesítés rendje Érvényesítést csak az ügyvezet által írásban megbízott, legalább középfokú iskolai végzettség és emellett pénzügyi-számviteli képesítés dolgozó végezhet.

7 7 Utalványozás rendje Utalványozásra a tanács elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. A gazdálkodással így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végz személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos bels elírásokat, feltételeket, részletszabályokat a Tanács külön bels szabályzatban állapítja meg. VII. A Tanács mködése (1) A Tanács ellátja mindazokat a feladatokat, és gyakorolja mindazokat a hatásköröket, amelyeket a jogszabályok, illetve az SZMSZ meghatároz. A Tanács testülete mködésének részletes szabályait ügyrendjében állapítja meg. (2) A Tanács döntéseit tanácsülésen hozza. (3) A Tanács üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente, az elzetesen jóváhagyott munkaterv szerinti programmal tartja. A munkatervben meg kell határozni az ülés tervezett idpontját és napirendjeit, valamint az elterjeszt személyét. a. A Tanács ülését akkor is össze kell hívni, ha azt legalább három tag az ok és cél megjelölésével kéri. A tanácskozást az indítvány kézhezvételétl számított 30 napon belüli idpontban kell megtartani. b. A Tftv. 15. (6) illetve a 16. (5) bekezdése értelmében az SZMSZ elfogadásához a Tanács tagjainak egyhangú támogató szavazata szükséges. Ennek hiányában a szervezeti és mködési szabályzat a tanács 30 napon belül megismételt ülésén a tanács tagjai minsített többségének támogató szavazatával elfogadható. c. A Tanács határozatképes, ha az ülésen a tagoknak több mint a fele jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, az egyhangú, illetve minsített többséggel meghozott döntést igényl esetek kivételével egyszer szótöbbséggel (a jelenlév tagok 50%-a + 1 f) hozza meg. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlség esetén az elnök szavazat dönt. d. A tagokat megillet jogokat - ideértve a szavazás jogát is - csak a testület ülésén jelenlév tag gyakorolhatja. e. Minsített többséghez a Tanács szavazati joggal rendelkez tagjai 2/3-ának támogató szavazata szükséges. Minsített többséget kizárólag törvény írhat el. (4) Az eseti meghívottak körét a tárgyalt témától függen a munkatervben kell rögzíteni, illetve az elnök határozza meg.

8 8 (5) A tanácskozási joggal rendelkez meghívottak számára a tanácskozás meghívójával együtt a döntés- elkészít elterjesztéseket is meg kell küldeni. A tanácskozási joggal rendelkez meghívottak a tárgyalt témában az általuk képviselt álláspontot szóban vagy írásban kifejthetik, kérdést tehetnek fel, szavazásra azonban IV. fejezet (4) bekezdésének kivételével nem jogosultak. (6) A Tanács ülései nyilvánosak. Személyi- és a tanács alapvet gazdasági érdekeit érint ügyben zárt ülés is elrendelhet. A zárt ülés megtartását kezdeményezhetik a Tanács elnöke, valamint a Tanács tagjai. (7) A Tanács tagjai díjazásra és költségtérítésre nem jogosultak. (8) Amennyiben a Tanács tagja vagy közeli hozzátartozója (Ptk. szerinti) valamely, a Tanács által tárgyalt/kezelt ügyben érintett, köteles az érdekeltséget bejelenteni. Az összeférhetetlenséggel érintett ügyben, annak vitájában és a döntésben nem vehet részt. (9) A Tanács üléseirl jegyzkönyvet kell készíteni. A jegyzkönyvet a Tanács elnöke és a munkaszervezet vezetje hitelesíti. (10) A Tanács ülésérl készült jegyzkönyv rögzíti mindazon körülményeket, amelyekbl megállapítható, hogy az ülés összehívása, lebonyolítása, határozatainak elfogadása, határozata jogszer-e. A jegyzkönyv tartalmi követelményeit az Ügyrend szabályozza. (11) Amennyiben a Tanács ülésén a jelen lév tagok száma akár érkezés, akár távozás miatt változik, ezt a jegyzkönyvben rögzíteni kell és az ülés határozatképességét folyamatosan figyelemmel kell kísérni és változás esetén azt a jegyzkönyvben rögzíteni. (13) A Tanács ülésérl készített jegyzkönyvet, valamint a határozatokat az ülést követ 8 napon belül meg kell küldeni a Tanács tagjainak és a Nyugatdunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalnak. (14) A Tanács tagjai a Tftv. rendelkezéseinek megfelelen teljesítik beszámolási kötelezettségeiket. VIII. A Tanács gazdálkodása és mködési költségviselésének rendje (1) A Tanács és munkaszervezetének mködéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a költségvetési hozzájárulás, a pályázatokon elnyert források, a saját bevételek biztosítják. (2) A Tanács mködési költségeihez a Tanács tagjai az általuk képviselt szerv teherbíró képességétl függen járulnak hozzá, a hozzájárulás konkrét összege elzetesen kötött megállapodás alapján - a tanács éves költségvetésében kerül elfogadásra.

9 9 (3) A Tanács megállapodhat a térségi fejlesztési programokban közremködkkel, a mködés és a programok fejlesztésének finanszírozásáról. (4) A Tanács mködésével kapcsolatos gazdálkodásra a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó - a hatályos Áht. és Ámr. elírásaival összhangban álló - szabályokat kell alkalmazni a területfejlesztési törvényben meghatározott sajátosságok figyelembevételével. (1) A Tanács hivatalos körbélyegzje: IX. Bélyegzhasználat M9 Térségi Fejlesztési Tanács középen térkép, az M9 nyomvonalával. (2) A Tanács bélyegzinek rzésérl és a használatra jogosultaknak történ átadásáról a munkaszervezet vezetje gondoskodik. X. A kiadmányozási jog (1) A kiadmányozási jog az arra jogosult vezetnek az ügyek érdemi elintézésére vonatkozó eljárási intézkedése. (2) A kiadmányozási jog az M9 Térségi Fejlesztési Tanács tekintetében a Tanács elnökét illeti meg. A Tanács elnöke az általa kiadmányozott ügyiratot nyilvántartásra és intézkedésre a munkaszervezetnek átadja. A munkaszervezet-vezet a mködés során- adminisztratív, közbens intézkedések tekintetében- saját kiadmányozási és aláírási joggal rendelkezik. (3) Az iratok kezelésének, nyilvántartásának, irattározásának, selejtezésének rendjét Iratkezelési és Selejtezési Szabályzat tartalmazza. XI. A Tanács alkalmazásában álló munkavállaló(k) feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendje A Tanács alkalmazásában álló munkavállaló(k) feladat-és hatáskörébe tartozik a Tanács és az Ügynökség közti kapcsolattartás, aki(k) az általános munkajogi szabályok szerinti felelsséggel végzi(k) tevékenységét/tevékenységüket. A Tanács alkalmazásában álló munkavállaló(k) felett a munkáltatói jogkört a Tanács elnöke gyakorolja.

10 10 XII. Záró rendelkezések Jelen SZMSZ-t a Tanács én tartott alakuló ülésén jóváhagyta. Az alakuló ülés -án/én kimondta a M9 Térségi Fejlesztési Tanács megalakulását. Törzskönyvi azonosító száma: (a bejegyzést követen) Az SZMSZ-t jóváhagyó határozatok számai: Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács: Gyr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács: Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács: Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács: Vas Megyei Területfejlesztési Tanács: Zala Megyei Területfejlesztési Tanács: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács: Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács: A Tanács bels szabályzatainak tárgyköreit a szabályzat 4. számú melléklete tartalmazza. Zalaegerszeg, hó.. nap. M9 Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke

11 11 1. sz. melléklet M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS tanácskozási jogú állandó meghívottjai 1. Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetje, 2. Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetje, 3. Gyr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 4. Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 5. Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6. Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara 7. Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 9. Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 10. Soproni Kereskedelmi és Iparkamara 11. Gyr-Moson-Sopron Megyei Agrárkamara 12. Vas Megyei Agrárkamara 13. Zala Megyei Agrárkamara 14. Somogy Megyei Agrárkamara 15. Tolna Megyei Agrárkamara 16. Baranya Megyei Agrárkamara 17. Balaton Fejlesztési Tanács 18. Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 19. Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 20. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 21. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 22. rségi Nemzeti Park Igazgatóság 23. Fert-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságának képviselje 24. Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség 25. Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség 26. Gyr-Moson-Sopron Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal 27. Vas Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal 28. Zala Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal 29. Somogy Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal 30. Tolna Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal 31. Baranya Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal 32. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatóság 33. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Gyr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság 34. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy Megyei Igazgatóság 35. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tolna Megyei Igazgatóság 36. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatóság 37. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei Igazgatóság 38. Gyr Megyei Jogú Város 39. Kaposvár Megyei Jogú Város 40. Nagykanizsa Megyei Jogú Város 41. Pécs Megyei Jogú Város 42. Sopron Megyei Jogú Város

12 Szekszárd Megyei Jogú Város 44. Szombathely Megyei Jogú Város 45. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város as fút Térségi Fejlesztési Tanács 47. Sopron-Fertdi Kistérség Többcélú Társulás (Sopron-Fertdi Kistérség) 48. Fels-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás (Csepregi Kistérség) 49. Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása (Szombathelyi Kistérség) 50. Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás (Vasvári Kistérség) 51. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás (Körmendi Kistérség képviselje), 52. Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (Zalaegerszegi Kistérség) 53. Pacsa és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (Pacsai Kistérség) 54. Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása (Nagykanizsai Kistérség) 55. Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása (Zalakarosi Kistérség) 56. Csurgó Többcélú Kistérségi Társulás (Csurgói Kistérség) 57. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás (Marcali Kistérség) 58. Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás (Nagyatádi Kistérség) 59. Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás (Kadarkúti Kistérség) 60. Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás (Kaposvári Kistérség) 61. Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás (Dombóvári Kistérség) 62. Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás (Bonyhádi Kistérség) 63. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (Szekszárdi Kistérség) 64. Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás (Sásdi Kistérség) 65. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás (Komlói Kistérség) 66. Gyr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 67. Vas Megyei Önkormányzat 68. Zala Megyei Önkormányzat 69. Somogy Megyei Önkormányzat 70. Tolna Megyei Önkormányzat 71. Baranyai Megyei Önkormányzat 72. Nyugat-dunántúli Regionális Civil Fórum 73. Dél-dunántúli Regionális Civil Fórum 74. Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezetének vezetje, 75. Gyr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezetének vezetje, 76. Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezetének vezetje,

13 77. Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezetének vezetje, 78. Vas Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezetének vezetje, 79. Zala Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezetének vezetje, 80. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. igazgatója, 81. Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. igazgatója, sz. melléklet M9 Térségi Fejlesztési Tanács érintett kistérségeinek településlistája Gyr-Moson-Sopron megye Sopron-Fertdi Kistérség Ágfalva, Agyagosszergény, Csáfordjánosfa, Csapod, Csér, Ebergc, Egyházasfalu, Fertboz, Fertd, Fertendréd, Ferthomok, Fertrákos, Fertszentmiklós, Fertszéplak, Gyalóka, Harka, Hegyk, Hidegség, Iván, Kópháza, Löv, Nagycenk, Nagylózs, Nemeskér, Pereszteg, Petháza, Pinnye, Pusztacsalád, Répceszemere, Répcevis, Röjtökmuzsaj, Sarród, Sopron, Sopronhorpács, Sopronkövesd, Szakony, Újkér, Und, Völcsej, Zsira. Vas megye Csepregi Kistérség B, Bük, Chernelházadamonya, Csepreg, Gór, Iklanberény, Lócs, Mesterháza, Nagygeresd, Nemesládony, Répceszentgyörgy, Sajtoskál, Simaság, Tompaládony, Tormásliget, Tömörd Szombathelyi Kistérség Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csempeszkopács, Dozmat, Felscsatár, Gencsapáti, Gyanógeregye, Horvátlöv, Ják, Kisunyom, Meszlen, Nárai, Narda, Nemesbd, Nemeskolta, Perenye, Pornóapáti, Rábatöttös, Rum, Salköveskút, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szentpéterfa, Szombathely, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát, Vép, Zsennye Vasvári Kistérség Alsóújlak, Andrásfa, Bérbaltavár, Csehi, Csehimindszent, Csipkerek, Egervölgy, Gersekarát, Gyrvár, Hegyhátszentpéter, Kám, Mikosszéplak, Nagytilaj, Olaszfa, Oszkó, Pácsony, Petmihályfa, Püspökmolnári, Rábahidvég, Sárfimizdó, Szemenye, Telekes, Vasvár Zala Megye Zalaegerszegi Kistérség Alibánfa, Alsónemesapáti, Babosdöbréte, Bagod, Bak, Baktüttös, Becsvölgye, Bocfölde, Boncodfölde, Böde, Csatár, Csonkahegyhát, Csöde,

14 14 Dobronhegy, Egervár, Gellénháza, Gombosszeg, Gsfa, Gyrs, Hagyárosbörönd, Hottó, Iborfia, Kávás, Kemendollár, Keménfa, Kisbucsa, Kiskutas, Kispáli, Kustánszeg, Lakhegy, Lickóvadamos, Milejszeg, Nagykutas, Nagylengyel, Nagypáli, Nemesapáti, Nemeshetés, Németfalu, Ormándlak, Ozmánbük, Pálfiszeg, Pethhenye, Petrikeresztúr, Pókaszepetk, Pusztaederics, Pusztaszentlászló, Salomvár, Sárhida, Söjtör, Szentkozmadombja, Teskánd, Tófej, Vasboldogasszony, Vaspör, Vöckönd, Zalaboldogfa, Zalacséb, Zalaegerszeg, Zalaháshágy, Zalaistvánd, Zalalöv, Zalaszentgyörgy, Zalaszentiván, Zalaszentlrinc, Zalatárnok Pacsai Kistérség Alsórajk, Bezeréd, Búcsúszentlászló, Dióskál, Egeraracsa, Felsrajk, Misefa, Nagykapornak, Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pölöske, Pötréte, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály Nagykanizsai Kistérség Belezna, Bocska, Börzönce, Csapi, Eszteregnye, Fityeház, Fzvölgy, Gelsesziget, Hahót, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Kacorlak, Liszó, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Murakeresztúr, Nagybakónak, Nagykanizsa, Nagyrécse, Nemespátró, Pölöskef, Rigyác, Sormás, Surd, Szepetnek, Újudvar, Zalaszentbalázs Zalakarosi Kistérség Balatonmagyaród, Galambok, Garabonc, Gelse, Kerecseny, Kilimán, Kisrécse, Miháld, Nagyrada, Orosztony, Pat, Sand, Zalakaros, Zalakomár, Zalamerenye, Zalasárszeg, Zalaszabar, Zalaszentjakab, Zalaújlak Somogy megye Csurgói Kistérség Berzence, Csurgó, Csurgónagymarton, Gyékényes, Iharos, Iharosberény, Inke, rtilos, Pogányszentpéter, Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd, Somogycsicsó, Somogyudvarhely, Szenta, Zákány, Zákányfalu Marcali Kistérség Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürd, Balatonszentgyörgy, Balatonújlak, Böhönye, Csákány, Csömend, Fnyed, Gadány, Hollád, Hosszúvíz, Kelevíz, Kéthely, Libickozma, Marcali, Mesztegny, Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemeskisfalud, Nemesvid, Nikla, Pusztakovácsi, Sávoly, Somogyfajsz, Somogysámson, Somogysimonyi, Somogyszentpál, Somogyzsitfa, Szegerd, Szenyér, Szkedencs, Tapsony, Táska, Tikos, Varászló, Vése, Vörs Nagyatádi Kistérség Bakháza, Beleg, Bolhás, Görgeteg, Háromfa, Kaszó, Kisbajom, Kutas, Lábod, Nagyatád, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Rinyabeseny, Rinyaszentkirály, Segesd, Somogyszob, Szabás, Tarany

15 15 Kadarkúti Kistérség Bárdudvarnok, Csököly, Gige, Hedrehely, Hencse, Jákó, Kadarkút, Kaposf, Kaposmér, Kaposújlak, Kaposszerdahely, Kisasszond, Kiskorpád, Kkút, Mike, Nagybajom, Pálmajor, Patca, Rinyakovácsi, Szenna, Szilvásszentmárton, Visnye, Zselickisfalud Kaposvári Kistérség Alsóbogát, Baté, Bodrog, Bszénfa, Büssü, Cserénfa, Csorna, Csombárd, Ecseny, Edde, Felsmocsolád, Fonó, Gadács, Gálosfa, Gölle, Hajmás, Hetes, Igal, Juta, Kaposgyarmat, Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Kaposvár, Kazsok, Kercseliget, Kisgyalán, Magyaratád, Magyaregres, Mernye, Mezcsokonya, Mosdós, Nagyberki, Orci, Osztopán, Patalom, Polány, Ráksi, Sántos, Simonfa, Somodor, Somogyaszaló, Somogygeszti, Somogyjád, Somogysárd, Somogyszil, Szabadi, Szentbalázs, Szentgáloskér, Taszár, Újvárfalva, Várda, Zimány, Zselickislak, Zselicszentpál Tolna megye Dombóvári Kistérség Attala, Csibrák, Csikósttts, Dalmand, Dombóvár, Döbrököz, Gyulaj, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcs, Kocsola, Kurd, Lápaf, Nak, Szakcs, Várong, Bonyhádi Kistérség Aparhant, Bátaapáti, Bonyhád, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórágy, Mcsény, Mucsfa, Nagymányok, Nagyvejke, Tevel, Váralja, Závod Szekszárdi Kistérség Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaszék, Bogyiszló, Decs, Fácánkert, Fadd, Felsnána, Harc, Kéty, Kistormás, Kölesd, Medina, Murga, csény, Pörböly, Sárpilis, Sióagárd, Szálka, Szedres, Szekszárd, Tengelic, Tolna, Várdomb, Zomba Baranya megye Sásdi Kistérség Ág, Alsómocsolád, Bakóca, Baranyajen, Baranyaszentgyörgy, Bikal, Felsegerszeg, Gerényes, Gödre, Kisbeszterce, Kishajmás, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Mezd, Mindszentgodisa, Nagyhajmás, Oroszló, Palé, Sásd, Szágy, Tarrós, Tékes, Tormás, Varga, Vásárosdombó, Vázsnok Komlói Kistérség Bodolyabér, Egyházaskozár, Hegyhátmaróc, Hosszúhetény, Kárász, Komló, Köblény, Liget, Magyaregregy, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Máza, Mecsekpölöske, Szalatnak, Szárász, Szászvár, Tóf, Vékény

9/2008. (I. 24.) FVM rendelet

9/2008. (I. 24.) FVM rendelet 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 202. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 31., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 202. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 31., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 202. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 31., péntek Tartalomjegyzék 2010. évi CLXXXIV. törvény A bíróságok elnevezésérõl, székhelyérõl és illetékességi területének

Részletesebben

T/2911. számú. törvényjavaslat. a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról

T/2911. számú. törvényjavaslat. a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2911. számú törvényjavaslat a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Lamperth Mónika önkormányzati

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 4894 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 53. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

A belügyminiszter 71/2012. (XII. 14.) BM rendelete a járások kialakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A belügyminiszter 71/2012. (XII. 14.) BM rendelete a járások kialakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 169. szám 27989 Ügyeleti feladatokat ellátó munkatárs ruházata Felszerelési eszközök megnevezés Mennyiség/ Mennyiségi egység 1. Félcipõ (fekete) 1 db 2. Gyakorló nadrág nyári 2

Részletesebben

A 9/2008. (I. 24.) FVM

A 9/2008. (I. 24.) FVM 1. számú melléklet a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelethez A 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet alapján a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások esetén a fejlesztéssel érintett

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF BÖRTÖNÜGYI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ EÖTVÖS JÓZSEF BÖRTÖNÜGYI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ EÖTVÖS JÓZSEF BÖRTÖNÜGYI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Eötvös József Börtönügyi Egyesület 2. Jogállása: közhasznú egyesület 3. Az Egyesület székhelye: 3980

Részletesebben

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I./1. Klaszter bemutatása, célok: A polgári biztonsági iparág tevékenysége átszövi a modern társadalom életének

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS CÉLOK I./1. A Társulás létrehozásának célja, jogszabályi

Részletesebben

BEVEZETÉS. A város fejlesztési irányvonalát úgy kell kijelölni, hogy egységben legyen a múlt értéke a modern világ követelményeivel.

BEVEZETÉS. A város fejlesztési irányvonalát úgy kell kijelölni, hogy egységben legyen a múlt értéke a modern világ követelményeivel. FELSZSOLCA VÁROS KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 8/1999. (V.21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÉPVISEL-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS M#KÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben a 7/2002. (VIII.23.), 3/2003. (II.21.),

Részletesebben

A mködés közös szabályai

A mködés közös szabályai SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT A mködés közös szabályai Oladi Általános Mveldési Központ Szombathely, Simon István u 2-6. OM azonosító: 200897 TARTALOMJEGYZÉK A MKÖDÉS KÖZÖS SZABÁLYAI...1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4

Részletesebben

PÉCS-NAGYÁRPÁD TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT

PÉCS-NAGYÁRPÁD TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT PÉCS-NAGYÁRPÁD TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT SZEVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZET PÉCS-NAGYÁRPÁD Árpádkori település, de a legújabb kutatási eredmények már avar kori leletekrl is beszámoltak. Története

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 23., csütörtök Tartalomjegyzék 103/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára

Részletesebben

INNOVATÍV DÉL-ZALA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA. Általános rendelkezések

INNOVATÍV DÉL-ZALA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA. Általános rendelkezések INNOVATÍV DÉL-ZALA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések A jelen Alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V.

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 107. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ. Tartalomjegyzék. A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról 18287

MAGYAR KÖZLÖNY. 107. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ. Tartalomjegyzék. A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról 18287 MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ Tartalomjegyzék 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 220/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

DIÓSJEN I SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET TERVEZET ALAPSZABÁLY 2008. Átfogó módosításokkal egységes szerkezetben

DIÓSJEN I SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET TERVEZET ALAPSZABÁLY 2008. Átfogó módosításokkal egységes szerkezetben DIÓSJEN I SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET TERVEZET ALAPSZABÁLY 2008. Átfogó módosításokkal egységes szerkezetben A Küldöttközgy lés által 1993.-ban elfogadott és az 1994., 1995., 1997., 1998., 2002., 2003. 2007.,

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008-2014

S O M O G Y M E G Y E KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008-2014 S O M O G Y M E G Y E KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008-2014 (TERVEZET) Hivatal Készítette: Somogy Megyei Önkormányzati Humánszolgáltatási Főosztályának

Részletesebben

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM oldal HATÁROZATOK 3/2006. (I. 13.) ME h. Fõiskolai tanárok kinevezésérõl... 521 6/2006. (I. 19.) ME h. Fõiskolai tanár felmentésérõl... 521 1006/2006.

Részletesebben

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.30.) önkormányzati RENDELETE Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Rákócziújfalu

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Általános rendelkezések

1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Általános rendelkezések 1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület (továbbiakban: 1. FC Veszprém) Veszprém városban, Veszprém megyében a rendszeres sportolás, a szabadid

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelete Rábaszentandrás Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2009-2.1.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2009-2.1.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: DDOP-2009-2.1.2. A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE CIVIL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE CIVIL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE CIVIL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY 2 MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE CIVIL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY I. fejezet A szövetség és céljai 1. (1) A szövetség neve: MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE

Részletesebben