Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve"

Átírás

1 Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte:

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Feltételrendszer leírása Jogszabályi változások hatása a tanévre, illetve a tanévben ellátandó feladatokra A nemzeti köznevelésről szóló törvény változásai A pedagógus előmeneteli rendszeréről és a jogállásáról szóló változások A közoktatás területén tapasztalható főbb változások A szervezeti alapdokumentumok Az intézmény finanszírozásának módosulása 2.2. Helyzetelemzés Tárgyi feltételek 2.4. Személyi feltételek, vezetés Az intézmény dolgozói A vezetői beosztások A pedagógusok munkafeltételei A közalkalmazottak továbbképzése Közalkalmazotti jogviszony A munka szervezése 2.5. Az intézmény működését szabályozó dokumentumok 3. Pedagógiai feladatok A pedagógiai programból fakadó feladatok 3.2. Tanulmányi és egyéb versenyek Tanulmányi versenyek Egyéb versenyek 3.3. Országos mérés, értékelés és eltérő ütemű fejlődés Kompetenciamérések Eltérő ütemű fejlődés A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 3.4. Szakmai ellenőrzés 3.5. Adott évi kiemelt pedagógiai feladatok 4. Az intézményi szervezetekkel kapcsolatos feladatok Alkalmazotti közösség 4.2. Nevelőtestület 4.3. Szakmai közösségek 4.4. Diákönkormányzat 4.5. Szülői szervezet 5. Ellenőrzési tevékenység Szakmai ellenőrzés 5.2. Törvényességi ellenőrzés 6 Beiratkozás rendje Tanév helyi rendje 21 Ütemterv 26 Belső ellenőrzési terv 33 Mellékletek: Diákönkormányzat munkaterve 35 Alsó tagozatos munkaközösség terve 38 Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 45 2

3 1. Bevezetés A 2013/2014. tanévre vonatkozó munkaterv a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, így többek között - - a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 27. (3) bekezdése, valamint a 70. (2) bekezdés c) pontja, - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. (1) bekezdése, - a 2013/2014. tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet, valamint - a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30) alapján került összeállításra.. A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozások is, így különösen: - az intézmény pedagógiai programja, - az intézményben működő szervezetek működési dokumentumai. A munkatervvel kapcsolatban ellátásra kerültek a szükséges véleményeztetési feladatok. 3

4 2. Feltételrendszer leírása 2.1. Jogszabályi változások hatása a tanévre, illetve tanévben ellátandó feladatokra A nemzeti köznevelésről szóló törvény változásai Egész napos oktatás az általános iskolában Jelentős változást hoz az, hogy az általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és a délutáni tanítási időszakban úgy kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább 16 óráig tartsanak, továbbá 17 óráig, vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben gondoskodni kell a felügyeletről. Az egész napok oktatás azonban számos gyakorlati problémát vet fel, melynek megoldása, kezelése kiemelt feladatunk: - a foglalkozások megszervezése, - a foglalkozások tartásához a megfelelő személyi háttér biztosítása, - a nem az intézményi étkezést igénybe vevő tanulók napközbeni étkeztetésének problémája, - a következő napon tartandó órákra való eredményes felkészülés biztosítása különösen a felső tagozatban azon tanulók számára, akik eddig nem vettek igénybe tanulószobai ellátást. A jogalkotó számolt azzal, hogy a rendszer bevezetése, illetve egyes szülők, gyermekek egyéni helyzete szükségessé teheti azt, hogy a tanuló ne vegyen részt a délutáni - nem kötelező tanórai foglalkozások közé sorolt- egyéb foglalkozásokon, ezért: - egyrészt biztosított a tanuló joga arra, hogy a foglalkozások alól felmentést kérjen, - másrészt a köznevelési törvény 55. -a kimondja, hogy az iskolában az igazgató a tanulót a szülő kérelmére felmentheti az általános iskolában tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól. Munkaidő beosztás A pedagógusok munkaidő beosztására vonatkozó új előírások lépnek életbe szeptember 1-től. Ezek alapján a pedagógusok munkaideje az alábbi két fő részből áll: - kötött munkaidőből (amely a pedagógus heti teljes munkaidejének 80 %-a, s melynek felhasználásáról az intézményvezető dönt), - nem kötött munkaidőből (a heti teljes munkaidő fennmaradó 20 %-ából, melynek felhasználásáról a pedagógus dönt). A kötött munkaidő további két részre tagolódik: - a neveléssel-oktatással lekötött idő, ami a teljes heti munkaidő %-a, valamint - a neveléssel-oktatással le nem kötött idő, ami a teljes heti munkaidő %-a. (A két időnek együttesen kell kiadni a teljes heti munkaidő 80 %-át.) 4

5 A neveléssel-oktatással lekötött időben alapvetően a tanórai és az egyéb foglalkozások megvalósítása történik. A törvény egyes munkakörökre eltérő szabályokat is megállapít, amiket figyelembe kell venni a munkaidő beosztásakor. A változtatásokra vonatkozó részletszabályokat a 326/2013. (XIII. 30.) Korm. rendelet tartalmazza. Pedagógus illetményrendszer változás Az országgyűlés augusztus végén fogadta el azokat a változtatásokat, melyek alapján szeptembertől jelentősen megváltozik a pedagógusok illetmény rendszere, a pedagógusok előmeneteli rendszere, új minősítési rendszer lép életbe. Jelentős változás történik az illetménypótlékok területén is. A változtatásokra vonatkozó részletszabályokat a 326/2013. (XIII. 30.) Korm. rendelet tartalmazza A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. Korm. rendeletből fakadó változások és feladatok A pedagógusok előmeneteli és illetmény rendszere új alapokra helyeződik. A jogszabály konkrétan meghatározza, hogy a pedagógusokat milyen követelmények alapján kell az egyes fizetési fokozatokba sorolni. A korábbi gyakornoki rendszer is módosul, így a vonatkozó belső szabályzatot, és az alkalmazott eljárási rendet is változtatni kell a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Új fogalmak jelennek meg, így a minősítő vizsga, minősítési eljárás. A részletes eljárási szabályokat a jogszabály tartalmazza. E feladatra folyamatosan fel kell készülni. A lényeg az, hogy magasabb fizetési fokozatba történő besorolásra a sikeres minősítő vizsgát vagy minősítést követő év első napjával kerülhet sor. A minősítés témaköréből még ki kell emelni a pedagógus portfóliót. Ez utóbbi elkészítése új feladat lesz valamennyi pedagógus részére, mivel a közalkalmazotti jogviszonyban eddig ilyen, illetve ehhez hasonló dokumentációt még nem kellett készíteni. A portfólió tartalmi követelményeit a készítését előíró jogszabályon kívül majd az OH dolgozza ki és teszi közzé a honlapján. A jogszabály a törvény felhatalmazása alapján - a hatályon kívül helyezett 138/1992. (IX. 8.) Korm. rendelet miatt - szabályozza a pedagógus illetménypótlékokat is. Pedagógus munkaidő beosztására vonatkozó részletszabályok között a Korm. rendelet meghatározza az egyes, a törvényben alkalmazott fogalom pontos tartalmát, így: - a kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött részében ellátható feladatok körét, - az egyéb foglalkozások meghatározását. 5

6 Új feladatot jelent a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőt meghaladóan elrendelt tanórai és egyéb foglalkozások számára való korlátozás figyelemmel kísérése, illetve a korlátok betartása. A korlátokat már a tantárgyfelosztás elkészítésénél is számításba kell venni. A jogszabály visszaemeli a munkaidő nyilvántartás intézményét. A nyilvántartást a jogszabály szerint az intézményvezető vezeti, és a munkavégzést havonta igazolja. Feladatunk, hogy a munkaidő nyilvántartás rendszerét megfelelően kidolgozzuk, és alkalmazzuk. Feladatunk, hogy a Kollektív szerződést, ennek hiányában a munkáltatói szabályzatot módosítsuk, és meghatározzuk azokat a feladatokat, amelyeket a pedagógusnak a nevelési-oktatási intézményben, illetve az intézményen kívül lehet teljesítenie. Változtak a pályáztatási szabályok is. Ezek áttekintése, és az intézményi feladatok ellátásra való felkészülés az év közbeni feladatunk lesz. Gondoskodnunk kell arról, hogy a rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét az új Kormányrendelet alapján kerüljön elrendelésre, nyilvántartásra, és elszámolásra A közoktatás területén tapasztalható főbb változások a tanévben A tanév jogszabályi hátterének sajátossága, hogy a közoktatás területén továbbra is egyszerre két jogszabály is hatályban van, így: - alkalmazni kell a közoktatási törvényt, valamint - a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény egyes részeit is. A feladatokat ez jelentősen megnehezíti, mivel az év során is lesznek előre látható változások a köznevelési törvényben. Kiemelt feladatunk a változásoknak való megfelelés. A megfelelő tanügyi nyilvántartások vezetése Fontos, hogy az intézményünk a 2013/2014. tanévben - a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott tanügyi nyilvántartásokat és nyomtatványokat vezesse, - az alkalmazott nyomtatványok tartalmukban megfeleljenek az előírásoknak, - a használt nyilvántartások, nyomtatványok a jogszabályi kötelező tartalmi elemek mellett tartalmazzák azokat az információkat is, melyek megkönnyítik a feladatellátást, nyilvántartást, de nem sértik az adatvédelmi előírásokat. 6

7 A szervezeti alapdokumentumok Feladatunk, hogy az intézményünk alapdokumentumai megfeleljenek valamennyi hatályos jogszabálynak, azaz a belső szabályzatainkban jogszabályi ellentmondás, szabályozási hiányosság ne legyen. Kiemelt feladatunk, hogy a belső dokumentációk között megteremtsük az összhangot, a szabályzatok olyanok legyenek, hogy abból egyértelműen meghatározható legyen: - adott feladat ellátásával kapcsolatos feladat- és hatáskör, - a kapcsolódó határidő, - az ellenőrzési, felülvizsgálati kötelezettség, - az esetleges dokumentációs, és tájékoztatási tevékenységek Az intézmény finanszírozásának módosulása Az intézményünk felkészült a finanszírozás sajátosságaira. A változásból fakadó, a tavalyi évben szerzett tapasztalatokat fel kell használnunk, hogy minél zökkenő mentesebb legyen az intézmény napi működése Helyzetelemzés Az iskolai tanulók száma a 2013/2014. tanévben 113 fő. Az osztályok és az osztálylétszámok: Napközi és tanulószoba Évfolyamok Osztály létszámok 1. évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam 12 A napközis és a tanulószobai foglalkozások az alábbi csoportokban és létszámmal kerülnek megszervezésre: 1. csoport alsó tagozat 1. osztály: 16 fő 2. csoport alsó tagozat 2-3. osztály: 17 fő 1 csoport 4-8. osztály: 21 fő 7

8 A tanulók felügyelete Feladat megnevezése Feladat végrehajtásában közreműködő pedagógus neve óraközi szünetekben a következő helyszíneken -folyosó, udvar -ebédlő Tanórán kívüli foglakozás Feladat megnevezése 1. osztály 2-3. osztály Napközis foglalkozás 4-8. osztály Tanulószoba Balogh Tünde, Gergely Tünde Zsuzsanna, Gyanó József, Gyanó Józsefné, Joó Tamás, Nagyné Keszte Jolán, Tábor Tamásné, Kövesdi Éva, Vargáné Sütő Katalin,Szalai Krisztina Katalin Feladat végrehajtásában közreműködő pedagógus neve Vargáné Sütő Katalin, Nagyné Keszte Jolán, Németh Lívia Gyanó József Joó Tamás, Gyanó Józsefné, Kövesdi Éva Az intézményben biztosított szakkörök, tanórán kívüli foglalkozások A szakkör megnevezéses A szakkört tartó személy neve versenyre való felkészítés Szalai Krisztina Katalin német szakkör versenyre való felkészítés Balogh Tünde matematika szakkör versenyre való felkészítés Kövesdi Éva magyar szakkör középiskolai előkészítő Kövesdi Éva tehetséggondozás Nagyné Keszte Jolán tehetséggondozás Szalai Krisztina versenyre való felkészítés Gyanó Józsefné magyar szakkör alsó versenyre való felkészítés Nagyné Keszte Jolán matematika szakkör alsó versenyre való felkészítés Joó Tamás természetismeret szakkör versenyre való felkészítés Tábor Tamásné iskolai sportkör néptánc Gyanó Józsefné ZENEISKOLA-FONYÓDI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA szolfézs Szabó Mónika zongora Galazekné Schweitzel Jolán fúvós Tóth Attila 2.3. Tárgyi feltételek 8

9 Az intézményünkben az oktatási-nevelési feladatokat a következő épületekben látjuk el: iskolaépület, tornacsarnok napközis épület középső épület. Az intézményünk a 11/1994. rendelet alapján a meghatározott kötelező eszköz és felszerelés jegyzékében leírtakkal rendelkezik, de az eszközök, felszerelések egy része cserére szorul. Pozitívumként kell értékelnünk, hogy az intézményünkben sikerült nyáron a szükséges festési, karbantartási feladatokat ellátni Személyi feltételek, vezetés Az intézmény dolgozói a) főállású dolgozók Az intézményben dolgozó összes főállású foglalkoztatott száma: 16 fő Ebből - a pedagógusok létszáma 12 fő - a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma: 4 fő 1 iskolatitkár, 1 karbantartó, 2 takarító Pedagógusaink, és az általuk tanított tantárgyak, ellátott további feladatok, funkciók: Pedagógus neve Hilszenráth Györgyné tanított tantárgyak és osztályok 2. oszt matematika 9 foglalkozá- egyéb sok korrepetálás magasabb vezető beosztás intézményvezető egyéb feladatok, funkciók* Gyanó József 1. osztály testnevelés napközi szertár felelős Szalai Krisztina Katalin 1.osztály 8. o. német korrepetálás, tehetséggondozás német szakkör mentor Nagyné Keszte Jolán Gyanó Józsefné Gergely Tünde Zsuzsanna 3. osztály tehetséggondozás, korrepetálás matematika szakkör 4. osztály magyar szakkör korrepetálás néptánc tanulószoba 5-8. osztály történelem közalkalmazotti tanács tagja alsós munkaközösségvezető gyakornok

10 Balogh Tünde Ta- Tábor másné Joó Tamás Kövesdi Éva osztály angol 5-8.o. matematika, fizika 5-8.o. testnevelés 5-8.o. természetismeret, földrajz, biológia, erkölcstan, egészségtan, hon-és népismeret 5-8.o. magyar mozgóképismeret tánc-dráma matematika szakkör korrepetálás, atlétika, foci, tartásjavító, tömegsport természetismereti szakkör tanulószoba középiskolai előkészítő,magyar szakkör, korrepetálás, tanulószoba Németh Lívia 1. osztály tehetséggondozás, korrepetálás Vargáné Sütő napközi, 1-8. o. fejlesztés Katalin DÖK-vezető szertár felelős közalkalmazotti tanács vezetője szertár felelős kapcsolattartás civil szervezetekkel közalkalmazotti tanács tagja osztályfőnöki munkaközösség-vezető tankönyvfelelős ifjúságvédelmi felelős b) Nem főállású dolgozók Óraadóként közreműködik változó munkahellyel 4 fő: óraadó neve tantárgy óraszám Erdélyi Ernő rajz 4 Rális Erika kémia 3 Váradi Gyula informatika technika 5 4 Vargová Zuzana ének 4 A pedagógusok által ellátandó munkával kapcsolatos feladat: a kiküldetés elszámolása A vezetői beosztások A vezetői beosztásokban nyugdíjazás miatt történt intézményvezető váltás A pedagógusok munkafeltételei A pedagógusok és technikai dolgozók munkafeltételei megfelelőek A közalkalmazottak továbbképzése 10

11 Az intézmény dolgozói közül a pedagógusok továbbképzése jogszabály szerint kötelező. Az intézmény a továbbképzési feladatainak ellátására elkészítette - a következő időszakra vonatkozó továbbképzési tervet, - a továbbképzési terv alapján elkészült a 2013/2014. tanévre vonatkozó beiskolázási terv. A tanévre szóló beiskolázási terv helyettesítési programja alapján feladatunk a képzésben résztvevő pedagógusok helyettesítésének megszervezése Közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódva a következő feladataink vannak a tanévkezdéshez kapcsolódva: - közalkalmazotti szabályzat felülvizsgálata, - munkaköri leírások felülvizsgálata, felkészülés a minősítési eljárásra, a pedagógus portfólió elkészítésére, - a gyakornoki rendszer felülvizsgálata, - a pályáztatási eljárás felülvizsgálata A munka szervezése A feladatok jelen munkatervben meghatározottak figyelembevételével munkate r- vi szabályozásba kerül. Feladatunk: a feladatok, kötelezettségek meghatározása, a munkaterv megküldése a fenntartónak. személyre szóló feladatmegosztás elkészítése. Heti munkaidő vezetése 2.5. Az intézmény működését szabályozó dokumentumok Az intézményi dokumentumokhoz kapcsolódva kiemelt feladatunk: - az intézmény szakmai alapdokumentumában meghatározott feladatok ellátása, illetve feladatváltozás esetén e tény jelzése a fenntartó felé, - a szervezeti és működési szabályzat szeptemberi felülvizsgálata, - a házirend felülvizsgálata és módosítás esetén közzététele és átadása az érintetteknek: - tanévkezdés előtt, valamint - a beiratkozások előtt, - a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatok felülvizsgálata, (munkavédelmi bejárás a tanévkezdés előtt, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás a tanulók és a dolgozók részére), 11

12 3. Pedagógiai feladatok 3.1. A pedagógiai programból fakadó feladatok Az intézményünk a pedagógiai programját felülvizsgálta, és 2013.március 19-én fogadta el. A pedagógia programunk főbb sajátosságai és az abból fakadó feladatok: Az egyéni képességek kibontakoztatásának, a felzárkóztatásnak és a tehetséggondozásnak kiemelt kezelése. A tehetségek korai kiválasztása, tudatos és tervszerű tehetséggondozás. Tehetségfejlesztő szakkörök működtetése. Tanulmányi és ismeretbővítési, valamint sportversenyeken való részvétel, és a fentiekre történő felkészítés biztosítása. Az alapkészségek folyamatos fejlesztése. A gyerekekkel szemben támasztott követelmények további folyamatos és fokozatos emelése. A lemaradók hatékonyabb motiválása és segítése, a tanuláshoz való hozzáállásuk megváltoztatása. A tanulók felkészítés az OH országos méréseire, kompetenciák fejlesztése (minden tanuló a képessége szerinti legmagasabb szinten teljesítsen). Pályaorientáció, pályaválasztás segítése. Kiemelt nevelési feladataink: Az igazolatlan mulasztások, az igazolt, de indokolatlan távolmaradások, a késések visszaszorítása. A Házirend szabályainak következetes betartatása. A munkafegyelem erősítése. Szociális kompetenciák, kommunikáció fejlesztése. Önmegismerés és önkontroll kialakítása. Önállóságra nevelés. Hatékony tanulási módszerek és technikák elsajátíttatása, az önművelés igényének és szokásának kialakítása. A digitális kompetencia fejlesztése. A környezettudatosságra nevelés. Egészséges életvitel megismertetése. A képesség és az érdeklődés szerinti sikeres továbbtanulás elősegítése. A szülőföld, a lakóhely megismertetése, hazaszeretetre nevelés. A nemzeti ünnepek méltó keretek közötti megünneplése. Kitekintés a nagyvilágba. 12

13 3.2. Tanulmányi és egyéb versenyek Tanulmányi versenyek A 2013/2014. tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet 8. -a alapján jelen munkatervünkben kell meghatározni azokat a tanulmányi versenyeket, melyekre intézményünk felkészíti a tanulókat. Egyéb foglakozások időkerete terhére szervezett foglakozások Feladat megnevezése Feladat végrehajtásában közreműködő pedagógus neve versenyek, bajnokságok tanulmányi, szakmai és kulturális versenyek: matematika Időpontja: folyamatos tanulmányi, szakmai és kulturális versenyek: magyar időpontja: folyamatos tanulmányi, szakmai és kulturális versenyek: német, angol időpontja: folyamatos tanulmányi, szakmai és kulturális versenyek: versmondó, prózamondó, mesemondó, szépíró időpontja: folyamatos tanulmányi versenyek: természetismeret időpontja: folyamatos házi bajnokságok sport (futball, atlétika) időpontja: folyamatos diáknap: Gyermeknap Fekete István Nap Balogh Tünde Nagyné Keszte Jolán Gyanó Józsefné Kövesdi Éva Szalai Krisztina Katalin Gergely Tünde Zsuzsanna Gyanó Józsefné, Nagyné Keszte Jolán, Németh Lívia, Szalai Krisztina Katalin, Kövesdi Éva Joó Tamás Tábor Tamásné Balogh Tünde, Gergely Tünde Zsuzsanna, Gyanó József, Gyanó Józsefné, Joó Tamás, Németh Lívia, Nagyné Keszte Jolán, Tábor Tamásné, Kövesdi Éva, Szalai Krisztina Katalin, Vargáné Sütő Katalin 13

14 Feladatunk, az alábbi versenyekre való felkészítés. A versenyen várhatóan Versenyek típusa és a versenyek neve Felkészítő tanár neve induló tanuló létszám (fő) Helyesírási verseny Kövesdi Éva 5 Német, angol nyelvi versenye Szalai Krisztina Katalin 5 (körzeti, megyei, országos) Gergely Tünde Zsuzsanna Számítástechnikai verseny Váradi Gyula 3 Zrínyi Ilona körzeti matematika verseny, Balogh Tünde 10 Sportversenyek (háromtusa, négy tusa, Tábor Tamásné 30 öttusa, futball) Természetismeret versenyek Joó Tamás 6 Kis- Balaton vetélkedő Népdaléneklési versenyek Zuzana Vargová 4 Rajzpályázatok Erdélyi Ernő 4 Mesemondó versenyek alsós munkaközösség 6 Prózamondó verseny Kövesdi Éva 4 Szépíró verseny Alsós munkaközösség Egyéb versenyek Iskolánk nem csak a helyi szervezésű versenyen veszt részt, hanem szorgalmazza más intézmények által meghirdetett versenyen való részvételt, illetve versenyek közös szervezését. Ilyen versenyek: Versenyek neve Helyszínek Versenyek-alsó tagozat Területi népmesemondó verseny Balatonföldvár Hol volt, hol nem volt Fonyód népmesemondó verseny Vers- és mesemondó verseny Balatonboglár Kis nyelvőrök területi vetélkedő Marcali Zrínyi Ilona matematika verseny Marcali 3-4. osztályosok matematika versenye Balatonkeresztúr Versenyek-felső tagozat Fodor András napok Lengyeltóti Barátunk a természet Öreglak Futó Elemér Kis-Balaton vetélkedő Balatonszentgyörgy Természetismeret verseny Balatonlelle Bolyai Természettudományi csapatverseny Zrínyi Ilona matematika verseny Marcali Alapműveleti matematika verseny Balatonlelle 14

15 Mezei futóverseny Mezei futóverseny Teremlabdarúgás Három próba Négy próba Ötpróba Sportversenyek Marcali Kaposvár változó Marcali, Kaposvár Marcali, Kaposvár Marcali, Kaposvár Az egyéb versenyekkel kapcsolatos feladatunk: - saját házi versenyeink megszervezése, lebonyolítása, - felkészülés más által szervezett versenyekre, illetve közreműködés a versenyeztetésben Országos mérés, értékelés és eltérő ütemű fejlődés Kompetenciamérések A köznevelésről szóló törvény 80. (1) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 79. (6) bekezdésében foglaltak szerint a 2013/2014. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni az olvasási-szövegértési és a matematikai alapkészségek fejlődését a hatodik, a nyolcadik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. A felmérésre május 28-án kerül sor, mely nap tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, viszont részükre kötelező tanórai foglalkozás nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat a Hivatal részére november 22-ig kell megküldenünk. A korábbi évek kompetencia mérésének tapasztalatai: A kompetenciamérések legfontosabb tanulságai: a további oktató-nevelőmunkánk során alsó tagozattól előtérbe kell helyeznünk a matematikai eszköztudás és a szövegértés fejlesztését. A matematika tantárgynak kettős feladatot kell megoldania: a tanulók gondolkodásának fejlesztését, valamint a mindennapi életben való tájékozódás fejlesztését. Az olvasás-szövegértés kompetenciájának fejlesztése nem tantárgyspecifikus, ezért minden szaktanárnak a kiemelt feladata. Ebben a felmérésben a 8. osztály tanulóinak eredménye nem szignifikánsan változott, de gyengébb értéket mutat a korábbi eredményekhez viszonyítva az osztály összetételének köszönhetően. A 6. osztály tanulói jó képességgel rendelkeznek, ezt a mérés is igazolta. Feladataink: - a tanulók felkészítése, - az adatszolgáltatás, - a mérés megszervezése, - a korábbi mérések tapasztalatainak felhasználása a pedagógiai munka során. 15

16 Eltérő ütemi fejlődés október 11-ig gondoskodnunk kell azon első évfolyamos tanulóink körének felméréséről, akiknél az óvodai jelzések, illetve a tanév kezdet óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak látja, az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását október 25-ig az intézményvezető feladata az érintett létszám jelentése. A vizsgálatokat az iskolánknak december 6-ig kell elvégezni. Feladatunk tehát: - az első évfolyamos tanulók megfigyelése, felmérése - az érintett kör felmérése, - a létszámlejelentés, valamint - a vizsgálatok elvégzése A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata A köznevelési törvény 80. (1) bekezdése alapján a 2013/2014. tanévben az országos mérés, értékelés keretében gondoskodnunk kell a tanulók fizika állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot április 2. és május 27. között kell megszerveznünk a korábbi években rendelkezésünkre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján Szakmai ellenőrzés Fel kell készülnünk a január 2. és április 1. közötti szakmai ellenőrzésre, melynek keretében megvizsgálásra kerül a magántanulóvá nyilvánítással kapcsolatos eljárás a tanügyi nyilvántartásokra és egyéb dokumentumokra alapozva Adott évi kiemelt pedagógiai feladatok A pedagógiai programból fakadó, általános érvényű főbb feladataink mellett a következő adott évi, kiemelt feladataink vannak: a tanmenetek elkészítése, és ellenőrzése szeptember közepéig, a tanulók magatartásának, fegyelmének erősítése, Szociometriai felmérések elkészítése a tanulók neveltségi szintjének emelése, a tanulók folyamatos felkészülésének ellenőrzése (házi feladatok ellenőrzése), a továbbtanulni szándékozó tanulók felkészítése a felvételire, tehetséggondozás, versenyekre való felkészítés esélyegyenlőség biztosítása Pedagógiai programban megfogalmazott nevelési feladatok, eredmények megvalósítása, a hátrányok kezelése 16

17 4. Az intézményi szervezetekkel kapcsolatos feladatok 4.1. Alkalmazotti közösség Intézményünkben a dolgozók összessége adja az alkalmazotti közösséget. Az alkalmazotti közösség joggyakorlásával kapcsolatos feladatok ellátását az intézményvezető végzi. Az alkalmazotti közösséggel kapcsolatos feladataink: az alkalmazotti közösség összehívása, és a jogkörébe tartozó ügyek megtárgyalása, közös munkaértekezlet tartása Nevelőtestület A nevelő-testület az intézmény pedagógus munkakört betöltő pedagógusaiból áll, jelenlegi létszáma 12 fő. A nevelőtestület a március 27-én elfogadott Működési Szabályzat szerint működik. A testület adott évi feladatait és értekezleteit jelen munkaterv tartalmazza, viszont a nevelőtestület ettől függetlenül, de jelen tervet figyelembe véve további munkatervet is meghatározhat, melyben csak a nevelőtestületi feladatokat és hatásköröket tünteti fel. A nevelőtestület működésével kapcsolatos feladataink: - a nevelőtestület hatékony működésének biztosítása az értekezletek segítségével, ennek érdekében az értekezletek összehívása, az értekezleteken a megfelelő tájékoztatási feladatok ellátása, beszámolás, joggyakorlás, a döntések továbbítása, - a helyettesítési rend átdolgozása Szakmai közösségek Az intézményünkben a következő szakmai közösségek működnek: 1. Alsó tagozatos szakmai közösség: vezetője :Nagyné Keszte Jolán tagjainak száma: 7 fő 2. Osztályfőnöki szakmai közösség: vezetője : Kövesdi Éva tagjainak száma: 8 A tanévben folytatandó munkájukról saját munkatervet fogadnak el. A szakmai közösségek működtetetésével kapcsolatos feladatunk: a közösségek működésének szakmai támogatása, a közösség joggyakorlásának biztosítása. 17

18 4.4. Diákönkormányzat Vezetője: Balogh Tünde Diákönkormányzat már évek óta működik az intézményben, s látja el mindazokat a feladatokat, melyeket jogszabály és az iskola egyéb belső szabályzatai a fe l- adat- és hatáskörében utalnak. A diákönkormányzat jelenleg:6 képviselővel és 8 küldöttel működik. A diákönkormányzat saját SZMSZ-szel rendelkezik. A diákönkormányzattal kapcsolatos feladatok: a tagok megválasztásában való közreműködés, a működés támogatása, a diákközgyűlés összehívásában és lebonyolításában való közreműködés, melynek időpontját a tanév helyi rendje tartalmazza Szülői szervezet Az intézményünkben szülői szervezet működik. A szervezet jelenleg 17 fővel működik. A szülői szervezettel kapcsolatos feladatok: Működésének a segítése tájékoztatási és koordinációs feladatok, - segítségnyújtás a joggyakorlásban. 18

19 5. Ellenőrzési tevékenység 5.1. Szakmai ellenőrzés A szakmai ellenőrzés témakörében az intézményben a következő feladatokat fogjuk ellátni: a szakmai ellenőrzés tervezése (részletes adatokkal, területekkel, különös tekintettel arra, hogy a tervben megfogalmazásra kerüljön: a tanmenetek ellenőrzése, óralátogatások rendje, a tanügyi igazgatási dokumentumok ellenőrzése, a szakmai ellenőrzés végrehajtása és annak nyomon követése, a szakmai ellenőrzések tapasztalatainak hasznosítása a minőségfejles z- tés során Törvényességi ellenőrzés Az intézményünknek folyamatosan számolni kell a törvényességi ellenőrzés l e- hetőségével, ezért feladatunk: felkészülni ezen ellenőrzésekre, közreműködni az ellenőrzésekben, illetve az ellenőrzések tapasztalatainak felhasználása. A törvényességi ellenőrzéssel kapcsolatban a munkajogi dokumentumainkat évente legalább két alkalommal ellenőri z- zük, külön figyelmet fordítunk: a tanulói létszám megfelelő kimutatására, az oktatásügyi statisztika megfelelő kitöltésére. 19

20 6. Beiratkozás rendje Az iskolába való felvétel és beiratkozás a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény 50. -a szerint értelemszerűen megtörtént a vonatkozó 2013/2014-es tanévre. Az iskolánk felvételi körzete: Balatonfenyves. Az e területen állandó lakóhellyel, (állandó lakóhely hiányában a körzetben lévő tartózkodási hellyel) rendelkező tanköteles tanulót az iskola köteles felvenni. Iskolánk a fentiek alapján az idei tanévre 21 tanulót (1. osztály) vett fel. Más körzetből: 5 főt. Más iskolából átvett 6 tanulót. A tanulók osztályokba bontása: 1. osztály: 1 fő 2. osztály: 1 fő 4. osztály: 2 fő 5. osztály: 1 fő 7. osztály: 1 fő A beiratkozással kapcsolatos feladataink: a következő tanévre történő beiratkozás jogszabály szerinti lebonyolítása, az iskolánk népszerűsítése, nyílt napok szervezésével, korábbi kapcsolatok az óvodával, közös rendezvények szervezése szülői értekezlet az óvodában 20

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony 2013 1. BEVEZETŐ 1.1. Jogszabályi háttér. A közoktatási intézmények működésének legfontosabb szabályait, a szervezeti

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. tanév

MUNKATERV 2014/2015. tanév Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM 035322 MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (1161 Budapest, Béla u.23.) OM: 035100 Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Budapest, 2013. év hónap nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...

Részletesebben

A BESNYŐI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BESNYŐI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BESNYŐI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012 0 I. AZ SZMSZ CÉLJA 1. A szabályzat célja, tartalma A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja, hogy

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a 2014 2015 tanévre Ságújfalu, 2014. augusztus 27.. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás

Részletesebben

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A) OM: 201694 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 4 1.1 Jogszabályi háttér... 4 1.2 A szervezeti

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014.

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014. HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 MUNKATERV 2013/2014. Tartalom 1. A munkaterv elkészítéséhez felhasznált dokumentumok... 3 2. Helyzetelemzés...

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015 TANÉV

Munkaterv 2014/2015 TANÉV Munkaterv 2014/2015 TANÉV Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola Szabó Éva TARTALOM oldalszám I. AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE VONATKOZÓ 3 MUNKATERVI FELADATOK 1. Az egész intézményi működés

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben