Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve"

Átírás

1 Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte:

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Feltételrendszer leírása Jogszabályi változások hatása a tanévre, illetve a tanévben ellátandó feladatokra A nemzeti köznevelésről szóló törvény változásai A pedagógus előmeneteli rendszeréről és a jogállásáról szóló változások A közoktatás területén tapasztalható főbb változások A szervezeti alapdokumentumok Az intézmény finanszírozásának módosulása 2.2. Helyzetelemzés Tárgyi feltételek 2.4. Személyi feltételek, vezetés Az intézmény dolgozói A vezetői beosztások A pedagógusok munkafeltételei A közalkalmazottak továbbképzése Közalkalmazotti jogviszony A munka szervezése 2.5. Az intézmény működését szabályozó dokumentumok 3. Pedagógiai feladatok A pedagógiai programból fakadó feladatok 3.2. Tanulmányi és egyéb versenyek Tanulmányi versenyek Egyéb versenyek 3.3. Országos mérés, értékelés és eltérő ütemű fejlődés Kompetenciamérések Eltérő ütemű fejlődés A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 3.4. Szakmai ellenőrzés 3.5. Adott évi kiemelt pedagógiai feladatok 4. Az intézményi szervezetekkel kapcsolatos feladatok Alkalmazotti közösség 4.2. Nevelőtestület 4.3. Szakmai közösségek 4.4. Diákönkormányzat 4.5. Szülői szervezet 5. Ellenőrzési tevékenység Szakmai ellenőrzés 5.2. Törvényességi ellenőrzés 6 Beiratkozás rendje Tanév helyi rendje 21 Ütemterv 26 Belső ellenőrzési terv 33 Mellékletek: Diákönkormányzat munkaterve 35 Alsó tagozatos munkaközösség terve 38 Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 45 2

3 1. Bevezetés A 2013/2014. tanévre vonatkozó munkaterv a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, így többek között - - a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 27. (3) bekezdése, valamint a 70. (2) bekezdés c) pontja, - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. (1) bekezdése, - a 2013/2014. tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet, valamint - a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30) alapján került összeállításra.. A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozások is, így különösen: - az intézmény pedagógiai programja, - az intézményben működő szervezetek működési dokumentumai. A munkatervvel kapcsolatban ellátásra kerültek a szükséges véleményeztetési feladatok. 3

4 2. Feltételrendszer leírása 2.1. Jogszabályi változások hatása a tanévre, illetve tanévben ellátandó feladatokra A nemzeti köznevelésről szóló törvény változásai Egész napos oktatás az általános iskolában Jelentős változást hoz az, hogy az általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és a délutáni tanítási időszakban úgy kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább 16 óráig tartsanak, továbbá 17 óráig, vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben gondoskodni kell a felügyeletről. Az egész napok oktatás azonban számos gyakorlati problémát vet fel, melynek megoldása, kezelése kiemelt feladatunk: - a foglalkozások megszervezése, - a foglalkozások tartásához a megfelelő személyi háttér biztosítása, - a nem az intézményi étkezést igénybe vevő tanulók napközbeni étkeztetésének problémája, - a következő napon tartandó órákra való eredményes felkészülés biztosítása különösen a felső tagozatban azon tanulók számára, akik eddig nem vettek igénybe tanulószobai ellátást. A jogalkotó számolt azzal, hogy a rendszer bevezetése, illetve egyes szülők, gyermekek egyéni helyzete szükségessé teheti azt, hogy a tanuló ne vegyen részt a délutáni - nem kötelező tanórai foglalkozások közé sorolt- egyéb foglalkozásokon, ezért: - egyrészt biztosított a tanuló joga arra, hogy a foglalkozások alól felmentést kérjen, - másrészt a köznevelési törvény 55. -a kimondja, hogy az iskolában az igazgató a tanulót a szülő kérelmére felmentheti az általános iskolában tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól. Munkaidő beosztás A pedagógusok munkaidő beosztására vonatkozó új előírások lépnek életbe szeptember 1-től. Ezek alapján a pedagógusok munkaideje az alábbi két fő részből áll: - kötött munkaidőből (amely a pedagógus heti teljes munkaidejének 80 %-a, s melynek felhasználásáról az intézményvezető dönt), - nem kötött munkaidőből (a heti teljes munkaidő fennmaradó 20 %-ából, melynek felhasználásáról a pedagógus dönt). A kötött munkaidő további két részre tagolódik: - a neveléssel-oktatással lekötött idő, ami a teljes heti munkaidő %-a, valamint - a neveléssel-oktatással le nem kötött idő, ami a teljes heti munkaidő %-a. (A két időnek együttesen kell kiadni a teljes heti munkaidő 80 %-át.) 4

5 A neveléssel-oktatással lekötött időben alapvetően a tanórai és az egyéb foglalkozások megvalósítása történik. A törvény egyes munkakörökre eltérő szabályokat is megállapít, amiket figyelembe kell venni a munkaidő beosztásakor. A változtatásokra vonatkozó részletszabályokat a 326/2013. (XIII. 30.) Korm. rendelet tartalmazza. Pedagógus illetményrendszer változás Az országgyűlés augusztus végén fogadta el azokat a változtatásokat, melyek alapján szeptembertől jelentősen megváltozik a pedagógusok illetmény rendszere, a pedagógusok előmeneteli rendszere, új minősítési rendszer lép életbe. Jelentős változás történik az illetménypótlékok területén is. A változtatásokra vonatkozó részletszabályokat a 326/2013. (XIII. 30.) Korm. rendelet tartalmazza A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. Korm. rendeletből fakadó változások és feladatok A pedagógusok előmeneteli és illetmény rendszere új alapokra helyeződik. A jogszabály konkrétan meghatározza, hogy a pedagógusokat milyen követelmények alapján kell az egyes fizetési fokozatokba sorolni. A korábbi gyakornoki rendszer is módosul, így a vonatkozó belső szabályzatot, és az alkalmazott eljárási rendet is változtatni kell a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Új fogalmak jelennek meg, így a minősítő vizsga, minősítési eljárás. A részletes eljárási szabályokat a jogszabály tartalmazza. E feladatra folyamatosan fel kell készülni. A lényeg az, hogy magasabb fizetési fokozatba történő besorolásra a sikeres minősítő vizsgát vagy minősítést követő év első napjával kerülhet sor. A minősítés témaköréből még ki kell emelni a pedagógus portfóliót. Ez utóbbi elkészítése új feladat lesz valamennyi pedagógus részére, mivel a közalkalmazotti jogviszonyban eddig ilyen, illetve ehhez hasonló dokumentációt még nem kellett készíteni. A portfólió tartalmi követelményeit a készítését előíró jogszabályon kívül majd az OH dolgozza ki és teszi közzé a honlapján. A jogszabály a törvény felhatalmazása alapján - a hatályon kívül helyezett 138/1992. (IX. 8.) Korm. rendelet miatt - szabályozza a pedagógus illetménypótlékokat is. Pedagógus munkaidő beosztására vonatkozó részletszabályok között a Korm. rendelet meghatározza az egyes, a törvényben alkalmazott fogalom pontos tartalmát, így: - a kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött részében ellátható feladatok körét, - az egyéb foglalkozások meghatározását. 5

6 Új feladatot jelent a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőt meghaladóan elrendelt tanórai és egyéb foglalkozások számára való korlátozás figyelemmel kísérése, illetve a korlátok betartása. A korlátokat már a tantárgyfelosztás elkészítésénél is számításba kell venni. A jogszabály visszaemeli a munkaidő nyilvántartás intézményét. A nyilvántartást a jogszabály szerint az intézményvezető vezeti, és a munkavégzést havonta igazolja. Feladatunk, hogy a munkaidő nyilvántartás rendszerét megfelelően kidolgozzuk, és alkalmazzuk. Feladatunk, hogy a Kollektív szerződést, ennek hiányában a munkáltatói szabályzatot módosítsuk, és meghatározzuk azokat a feladatokat, amelyeket a pedagógusnak a nevelési-oktatási intézményben, illetve az intézményen kívül lehet teljesítenie. Változtak a pályáztatási szabályok is. Ezek áttekintése, és az intézményi feladatok ellátásra való felkészülés az év közbeni feladatunk lesz. Gondoskodnunk kell arról, hogy a rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét az új Kormányrendelet alapján kerüljön elrendelésre, nyilvántartásra, és elszámolásra A közoktatás területén tapasztalható főbb változások a tanévben A tanév jogszabályi hátterének sajátossága, hogy a közoktatás területén továbbra is egyszerre két jogszabály is hatályban van, így: - alkalmazni kell a közoktatási törvényt, valamint - a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény egyes részeit is. A feladatokat ez jelentősen megnehezíti, mivel az év során is lesznek előre látható változások a köznevelési törvényben. Kiemelt feladatunk a változásoknak való megfelelés. A megfelelő tanügyi nyilvántartások vezetése Fontos, hogy az intézményünk a 2013/2014. tanévben - a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott tanügyi nyilvántartásokat és nyomtatványokat vezesse, - az alkalmazott nyomtatványok tartalmukban megfeleljenek az előírásoknak, - a használt nyilvántartások, nyomtatványok a jogszabályi kötelező tartalmi elemek mellett tartalmazzák azokat az információkat is, melyek megkönnyítik a feladatellátást, nyilvántartást, de nem sértik az adatvédelmi előírásokat. 6

7 A szervezeti alapdokumentumok Feladatunk, hogy az intézményünk alapdokumentumai megfeleljenek valamennyi hatályos jogszabálynak, azaz a belső szabályzatainkban jogszabályi ellentmondás, szabályozási hiányosság ne legyen. Kiemelt feladatunk, hogy a belső dokumentációk között megteremtsük az összhangot, a szabályzatok olyanok legyenek, hogy abból egyértelműen meghatározható legyen: - adott feladat ellátásával kapcsolatos feladat- és hatáskör, - a kapcsolódó határidő, - az ellenőrzési, felülvizsgálati kötelezettség, - az esetleges dokumentációs, és tájékoztatási tevékenységek Az intézmény finanszírozásának módosulása Az intézményünk felkészült a finanszírozás sajátosságaira. A változásból fakadó, a tavalyi évben szerzett tapasztalatokat fel kell használnunk, hogy minél zökkenő mentesebb legyen az intézmény napi működése Helyzetelemzés Az iskolai tanulók száma a 2013/2014. tanévben 113 fő. Az osztályok és az osztálylétszámok: Napközi és tanulószoba Évfolyamok Osztály létszámok 1. évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam 12 A napközis és a tanulószobai foglalkozások az alábbi csoportokban és létszámmal kerülnek megszervezésre: 1. csoport alsó tagozat 1. osztály: 16 fő 2. csoport alsó tagozat 2-3. osztály: 17 fő 1 csoport 4-8. osztály: 21 fő 7

8 A tanulók felügyelete Feladat megnevezése Feladat végrehajtásában közreműködő pedagógus neve óraközi szünetekben a következő helyszíneken -folyosó, udvar -ebédlő Tanórán kívüli foglakozás Feladat megnevezése 1. osztály 2-3. osztály Napközis foglalkozás 4-8. osztály Tanulószoba Balogh Tünde, Gergely Tünde Zsuzsanna, Gyanó József, Gyanó Józsefné, Joó Tamás, Nagyné Keszte Jolán, Tábor Tamásné, Kövesdi Éva, Vargáné Sütő Katalin,Szalai Krisztina Katalin Feladat végrehajtásában közreműködő pedagógus neve Vargáné Sütő Katalin, Nagyné Keszte Jolán, Németh Lívia Gyanó József Joó Tamás, Gyanó Józsefné, Kövesdi Éva Az intézményben biztosított szakkörök, tanórán kívüli foglalkozások A szakkör megnevezéses A szakkört tartó személy neve versenyre való felkészítés Szalai Krisztina Katalin német szakkör versenyre való felkészítés Balogh Tünde matematika szakkör versenyre való felkészítés Kövesdi Éva magyar szakkör középiskolai előkészítő Kövesdi Éva tehetséggondozás Nagyné Keszte Jolán tehetséggondozás Szalai Krisztina versenyre való felkészítés Gyanó Józsefné magyar szakkör alsó versenyre való felkészítés Nagyné Keszte Jolán matematika szakkör alsó versenyre való felkészítés Joó Tamás természetismeret szakkör versenyre való felkészítés Tábor Tamásné iskolai sportkör néptánc Gyanó Józsefné ZENEISKOLA-FONYÓDI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA szolfézs Szabó Mónika zongora Galazekné Schweitzel Jolán fúvós Tóth Attila 2.3. Tárgyi feltételek 8

9 Az intézményünkben az oktatási-nevelési feladatokat a következő épületekben látjuk el: iskolaépület, tornacsarnok napközis épület középső épület. Az intézményünk a 11/1994. rendelet alapján a meghatározott kötelező eszköz és felszerelés jegyzékében leírtakkal rendelkezik, de az eszközök, felszerelések egy része cserére szorul. Pozitívumként kell értékelnünk, hogy az intézményünkben sikerült nyáron a szükséges festési, karbantartási feladatokat ellátni Személyi feltételek, vezetés Az intézmény dolgozói a) főállású dolgozók Az intézményben dolgozó összes főállású foglalkoztatott száma: 16 fő Ebből - a pedagógusok létszáma 12 fő - a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma: 4 fő 1 iskolatitkár, 1 karbantartó, 2 takarító Pedagógusaink, és az általuk tanított tantárgyak, ellátott további feladatok, funkciók: Pedagógus neve Hilszenráth Györgyné tanított tantárgyak és osztályok 2. oszt matematika 9 foglalkozá- egyéb sok korrepetálás magasabb vezető beosztás intézményvezető egyéb feladatok, funkciók* Gyanó József 1. osztály testnevelés napközi szertár felelős Szalai Krisztina Katalin 1.osztály 8. o. német korrepetálás, tehetséggondozás német szakkör mentor Nagyné Keszte Jolán Gyanó Józsefné Gergely Tünde Zsuzsanna 3. osztály tehetséggondozás, korrepetálás matematika szakkör 4. osztály magyar szakkör korrepetálás néptánc tanulószoba 5-8. osztály történelem közalkalmazotti tanács tagja alsós munkaközösségvezető gyakornok

10 Balogh Tünde Ta- Tábor másné Joó Tamás Kövesdi Éva osztály angol 5-8.o. matematika, fizika 5-8.o. testnevelés 5-8.o. természetismeret, földrajz, biológia, erkölcstan, egészségtan, hon-és népismeret 5-8.o. magyar mozgóképismeret tánc-dráma matematika szakkör korrepetálás, atlétika, foci, tartásjavító, tömegsport természetismereti szakkör tanulószoba középiskolai előkészítő,magyar szakkör, korrepetálás, tanulószoba Németh Lívia 1. osztály tehetséggondozás, korrepetálás Vargáné Sütő napközi, 1-8. o. fejlesztés Katalin DÖK-vezető szertár felelős közalkalmazotti tanács vezetője szertár felelős kapcsolattartás civil szervezetekkel közalkalmazotti tanács tagja osztályfőnöki munkaközösség-vezető tankönyvfelelős ifjúságvédelmi felelős b) Nem főállású dolgozók Óraadóként közreműködik változó munkahellyel 4 fő: óraadó neve tantárgy óraszám Erdélyi Ernő rajz 4 Rális Erika kémia 3 Váradi Gyula informatika technika 5 4 Vargová Zuzana ének 4 A pedagógusok által ellátandó munkával kapcsolatos feladat: a kiküldetés elszámolása A vezetői beosztások A vezetői beosztásokban nyugdíjazás miatt történt intézményvezető váltás A pedagógusok munkafeltételei A pedagógusok és technikai dolgozók munkafeltételei megfelelőek A közalkalmazottak továbbképzése 10

11 Az intézmény dolgozói közül a pedagógusok továbbképzése jogszabály szerint kötelező. Az intézmény a továbbképzési feladatainak ellátására elkészítette - a következő időszakra vonatkozó továbbképzési tervet, - a továbbképzési terv alapján elkészült a 2013/2014. tanévre vonatkozó beiskolázási terv. A tanévre szóló beiskolázási terv helyettesítési programja alapján feladatunk a képzésben résztvevő pedagógusok helyettesítésének megszervezése Közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódva a következő feladataink vannak a tanévkezdéshez kapcsolódva: - közalkalmazotti szabályzat felülvizsgálata, - munkaköri leírások felülvizsgálata, felkészülés a minősítési eljárásra, a pedagógus portfólió elkészítésére, - a gyakornoki rendszer felülvizsgálata, - a pályáztatási eljárás felülvizsgálata A munka szervezése A feladatok jelen munkatervben meghatározottak figyelembevételével munkate r- vi szabályozásba kerül. Feladatunk: a feladatok, kötelezettségek meghatározása, a munkaterv megküldése a fenntartónak. személyre szóló feladatmegosztás elkészítése. Heti munkaidő vezetése 2.5. Az intézmény működését szabályozó dokumentumok Az intézményi dokumentumokhoz kapcsolódva kiemelt feladatunk: - az intézmény szakmai alapdokumentumában meghatározott feladatok ellátása, illetve feladatváltozás esetén e tény jelzése a fenntartó felé, - a szervezeti és működési szabályzat szeptemberi felülvizsgálata, - a házirend felülvizsgálata és módosítás esetén közzététele és átadása az érintetteknek: - tanévkezdés előtt, valamint - a beiratkozások előtt, - a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatok felülvizsgálata, (munkavédelmi bejárás a tanévkezdés előtt, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás a tanulók és a dolgozók részére), 11

12 3. Pedagógiai feladatok 3.1. A pedagógiai programból fakadó feladatok Az intézményünk a pedagógiai programját felülvizsgálta, és 2013.március 19-én fogadta el. A pedagógia programunk főbb sajátosságai és az abból fakadó feladatok: Az egyéni képességek kibontakoztatásának, a felzárkóztatásnak és a tehetséggondozásnak kiemelt kezelése. A tehetségek korai kiválasztása, tudatos és tervszerű tehetséggondozás. Tehetségfejlesztő szakkörök működtetése. Tanulmányi és ismeretbővítési, valamint sportversenyeken való részvétel, és a fentiekre történő felkészítés biztosítása. Az alapkészségek folyamatos fejlesztése. A gyerekekkel szemben támasztott követelmények további folyamatos és fokozatos emelése. A lemaradók hatékonyabb motiválása és segítése, a tanuláshoz való hozzáállásuk megváltoztatása. A tanulók felkészítés az OH országos méréseire, kompetenciák fejlesztése (minden tanuló a képessége szerinti legmagasabb szinten teljesítsen). Pályaorientáció, pályaválasztás segítése. Kiemelt nevelési feladataink: Az igazolatlan mulasztások, az igazolt, de indokolatlan távolmaradások, a késések visszaszorítása. A Házirend szabályainak következetes betartatása. A munkafegyelem erősítése. Szociális kompetenciák, kommunikáció fejlesztése. Önmegismerés és önkontroll kialakítása. Önállóságra nevelés. Hatékony tanulási módszerek és technikák elsajátíttatása, az önművelés igényének és szokásának kialakítása. A digitális kompetencia fejlesztése. A környezettudatosságra nevelés. Egészséges életvitel megismertetése. A képesség és az érdeklődés szerinti sikeres továbbtanulás elősegítése. A szülőföld, a lakóhely megismertetése, hazaszeretetre nevelés. A nemzeti ünnepek méltó keretek közötti megünneplése. Kitekintés a nagyvilágba. 12

13 3.2. Tanulmányi és egyéb versenyek Tanulmányi versenyek A 2013/2014. tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet 8. -a alapján jelen munkatervünkben kell meghatározni azokat a tanulmányi versenyeket, melyekre intézményünk felkészíti a tanulókat. Egyéb foglakozások időkerete terhére szervezett foglakozások Feladat megnevezése Feladat végrehajtásában közreműködő pedagógus neve versenyek, bajnokságok tanulmányi, szakmai és kulturális versenyek: matematika Időpontja: folyamatos tanulmányi, szakmai és kulturális versenyek: magyar időpontja: folyamatos tanulmányi, szakmai és kulturális versenyek: német, angol időpontja: folyamatos tanulmányi, szakmai és kulturális versenyek: versmondó, prózamondó, mesemondó, szépíró időpontja: folyamatos tanulmányi versenyek: természetismeret időpontja: folyamatos házi bajnokságok sport (futball, atlétika) időpontja: folyamatos diáknap: Gyermeknap Fekete István Nap Balogh Tünde Nagyné Keszte Jolán Gyanó Józsefné Kövesdi Éva Szalai Krisztina Katalin Gergely Tünde Zsuzsanna Gyanó Józsefné, Nagyné Keszte Jolán, Németh Lívia, Szalai Krisztina Katalin, Kövesdi Éva Joó Tamás Tábor Tamásné Balogh Tünde, Gergely Tünde Zsuzsanna, Gyanó József, Gyanó Józsefné, Joó Tamás, Németh Lívia, Nagyné Keszte Jolán, Tábor Tamásné, Kövesdi Éva, Szalai Krisztina Katalin, Vargáné Sütő Katalin 13

14 Feladatunk, az alábbi versenyekre való felkészítés. A versenyen várhatóan Versenyek típusa és a versenyek neve Felkészítő tanár neve induló tanuló létszám (fő) Helyesírási verseny Kövesdi Éva 5 Német, angol nyelvi versenye Szalai Krisztina Katalin 5 (körzeti, megyei, országos) Gergely Tünde Zsuzsanna Számítástechnikai verseny Váradi Gyula 3 Zrínyi Ilona körzeti matematika verseny, Balogh Tünde 10 Sportversenyek (háromtusa, négy tusa, Tábor Tamásné 30 öttusa, futball) Természetismeret versenyek Joó Tamás 6 Kis- Balaton vetélkedő Népdaléneklési versenyek Zuzana Vargová 4 Rajzpályázatok Erdélyi Ernő 4 Mesemondó versenyek alsós munkaközösség 6 Prózamondó verseny Kövesdi Éva 4 Szépíró verseny Alsós munkaközösség Egyéb versenyek Iskolánk nem csak a helyi szervezésű versenyen veszt részt, hanem szorgalmazza más intézmények által meghirdetett versenyen való részvételt, illetve versenyek közös szervezését. Ilyen versenyek: Versenyek neve Helyszínek Versenyek-alsó tagozat Területi népmesemondó verseny Balatonföldvár Hol volt, hol nem volt Fonyód népmesemondó verseny Vers- és mesemondó verseny Balatonboglár Kis nyelvőrök területi vetélkedő Marcali Zrínyi Ilona matematika verseny Marcali 3-4. osztályosok matematika versenye Balatonkeresztúr Versenyek-felső tagozat Fodor András napok Lengyeltóti Barátunk a természet Öreglak Futó Elemér Kis-Balaton vetélkedő Balatonszentgyörgy Természetismeret verseny Balatonlelle Bolyai Természettudományi csapatverseny Zrínyi Ilona matematika verseny Marcali Alapműveleti matematika verseny Balatonlelle 14

15 Mezei futóverseny Mezei futóverseny Teremlabdarúgás Három próba Négy próba Ötpróba Sportversenyek Marcali Kaposvár változó Marcali, Kaposvár Marcali, Kaposvár Marcali, Kaposvár Az egyéb versenyekkel kapcsolatos feladatunk: - saját házi versenyeink megszervezése, lebonyolítása, - felkészülés más által szervezett versenyekre, illetve közreműködés a versenyeztetésben Országos mérés, értékelés és eltérő ütemű fejlődés Kompetenciamérések A köznevelésről szóló törvény 80. (1) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 79. (6) bekezdésében foglaltak szerint a 2013/2014. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni az olvasási-szövegértési és a matematikai alapkészségek fejlődését a hatodik, a nyolcadik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. A felmérésre május 28-án kerül sor, mely nap tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, viszont részükre kötelező tanórai foglalkozás nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat a Hivatal részére november 22-ig kell megküldenünk. A korábbi évek kompetencia mérésének tapasztalatai: A kompetenciamérések legfontosabb tanulságai: a további oktató-nevelőmunkánk során alsó tagozattól előtérbe kell helyeznünk a matematikai eszköztudás és a szövegértés fejlesztését. A matematika tantárgynak kettős feladatot kell megoldania: a tanulók gondolkodásának fejlesztését, valamint a mindennapi életben való tájékozódás fejlesztését. Az olvasás-szövegértés kompetenciájának fejlesztése nem tantárgyspecifikus, ezért minden szaktanárnak a kiemelt feladata. Ebben a felmérésben a 8. osztály tanulóinak eredménye nem szignifikánsan változott, de gyengébb értéket mutat a korábbi eredményekhez viszonyítva az osztály összetételének köszönhetően. A 6. osztály tanulói jó képességgel rendelkeznek, ezt a mérés is igazolta. Feladataink: - a tanulók felkészítése, - az adatszolgáltatás, - a mérés megszervezése, - a korábbi mérések tapasztalatainak felhasználása a pedagógiai munka során. 15

16 Eltérő ütemi fejlődés október 11-ig gondoskodnunk kell azon első évfolyamos tanulóink körének felméréséről, akiknél az óvodai jelzések, illetve a tanév kezdet óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak látja, az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását október 25-ig az intézményvezető feladata az érintett létszám jelentése. A vizsgálatokat az iskolánknak december 6-ig kell elvégezni. Feladatunk tehát: - az első évfolyamos tanulók megfigyelése, felmérése - az érintett kör felmérése, - a létszámlejelentés, valamint - a vizsgálatok elvégzése A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata A köznevelési törvény 80. (1) bekezdése alapján a 2013/2014. tanévben az országos mérés, értékelés keretében gondoskodnunk kell a tanulók fizika állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot április 2. és május 27. között kell megszerveznünk a korábbi években rendelkezésünkre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján Szakmai ellenőrzés Fel kell készülnünk a január 2. és április 1. közötti szakmai ellenőrzésre, melynek keretében megvizsgálásra kerül a magántanulóvá nyilvánítással kapcsolatos eljárás a tanügyi nyilvántartásokra és egyéb dokumentumokra alapozva Adott évi kiemelt pedagógiai feladatok A pedagógiai programból fakadó, általános érvényű főbb feladataink mellett a következő adott évi, kiemelt feladataink vannak: a tanmenetek elkészítése, és ellenőrzése szeptember közepéig, a tanulók magatartásának, fegyelmének erősítése, Szociometriai felmérések elkészítése a tanulók neveltségi szintjének emelése, a tanulók folyamatos felkészülésének ellenőrzése (házi feladatok ellenőrzése), a továbbtanulni szándékozó tanulók felkészítése a felvételire, tehetséggondozás, versenyekre való felkészítés esélyegyenlőség biztosítása Pedagógiai programban megfogalmazott nevelési feladatok, eredmények megvalósítása, a hátrányok kezelése 16

17 4. Az intézményi szervezetekkel kapcsolatos feladatok 4.1. Alkalmazotti közösség Intézményünkben a dolgozók összessége adja az alkalmazotti közösséget. Az alkalmazotti közösség joggyakorlásával kapcsolatos feladatok ellátását az intézményvezető végzi. Az alkalmazotti közösséggel kapcsolatos feladataink: az alkalmazotti közösség összehívása, és a jogkörébe tartozó ügyek megtárgyalása, közös munkaértekezlet tartása Nevelőtestület A nevelő-testület az intézmény pedagógus munkakört betöltő pedagógusaiból áll, jelenlegi létszáma 12 fő. A nevelőtestület a március 27-én elfogadott Működési Szabályzat szerint működik. A testület adott évi feladatait és értekezleteit jelen munkaterv tartalmazza, viszont a nevelőtestület ettől függetlenül, de jelen tervet figyelembe véve további munkatervet is meghatározhat, melyben csak a nevelőtestületi feladatokat és hatásköröket tünteti fel. A nevelőtestület működésével kapcsolatos feladataink: - a nevelőtestület hatékony működésének biztosítása az értekezletek segítségével, ennek érdekében az értekezletek összehívása, az értekezleteken a megfelelő tájékoztatási feladatok ellátása, beszámolás, joggyakorlás, a döntések továbbítása, - a helyettesítési rend átdolgozása Szakmai közösségek Az intézményünkben a következő szakmai közösségek működnek: 1. Alsó tagozatos szakmai közösség: vezetője :Nagyné Keszte Jolán tagjainak száma: 7 fő 2. Osztályfőnöki szakmai közösség: vezetője : Kövesdi Éva tagjainak száma: 8 A tanévben folytatandó munkájukról saját munkatervet fogadnak el. A szakmai közösségek működtetetésével kapcsolatos feladatunk: a közösségek működésének szakmai támogatása, a közösség joggyakorlásának biztosítása. 17

18 4.4. Diákönkormányzat Vezetője: Balogh Tünde Diákönkormányzat már évek óta működik az intézményben, s látja el mindazokat a feladatokat, melyeket jogszabály és az iskola egyéb belső szabályzatai a fe l- adat- és hatáskörében utalnak. A diákönkormányzat jelenleg:6 képviselővel és 8 küldöttel működik. A diákönkormányzat saját SZMSZ-szel rendelkezik. A diákönkormányzattal kapcsolatos feladatok: a tagok megválasztásában való közreműködés, a működés támogatása, a diákközgyűlés összehívásában és lebonyolításában való közreműködés, melynek időpontját a tanév helyi rendje tartalmazza Szülői szervezet Az intézményünkben szülői szervezet működik. A szervezet jelenleg 17 fővel működik. A szülői szervezettel kapcsolatos feladatok: Működésének a segítése tájékoztatási és koordinációs feladatok, - segítségnyújtás a joggyakorlásban. 18

19 5. Ellenőrzési tevékenység 5.1. Szakmai ellenőrzés A szakmai ellenőrzés témakörében az intézményben a következő feladatokat fogjuk ellátni: a szakmai ellenőrzés tervezése (részletes adatokkal, területekkel, különös tekintettel arra, hogy a tervben megfogalmazásra kerüljön: a tanmenetek ellenőrzése, óralátogatások rendje, a tanügyi igazgatási dokumentumok ellenőrzése, a szakmai ellenőrzés végrehajtása és annak nyomon követése, a szakmai ellenőrzések tapasztalatainak hasznosítása a minőségfejles z- tés során Törvényességi ellenőrzés Az intézményünknek folyamatosan számolni kell a törvényességi ellenőrzés l e- hetőségével, ezért feladatunk: felkészülni ezen ellenőrzésekre, közreműködni az ellenőrzésekben, illetve az ellenőrzések tapasztalatainak felhasználása. A törvényességi ellenőrzéssel kapcsolatban a munkajogi dokumentumainkat évente legalább két alkalommal ellenőri z- zük, külön figyelmet fordítunk: a tanulói létszám megfelelő kimutatására, az oktatásügyi statisztika megfelelő kitöltésére. 19

20 6. Beiratkozás rendje Az iskolába való felvétel és beiratkozás a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény 50. -a szerint értelemszerűen megtörtént a vonatkozó 2013/2014-es tanévre. Az iskolánk felvételi körzete: Balatonfenyves. Az e területen állandó lakóhellyel, (állandó lakóhely hiányában a körzetben lévő tartózkodási hellyel) rendelkező tanköteles tanulót az iskola köteles felvenni. Iskolánk a fentiek alapján az idei tanévre 21 tanulót (1. osztály) vett fel. Más körzetből: 5 főt. Más iskolából átvett 6 tanulót. A tanulók osztályokba bontása: 1. osztály: 1 fő 2. osztály: 1 fő 4. osztály: 2 fő 5. osztály: 1 fő 7. osztály: 1 fő A beiratkozással kapcsolatos feladataink: a következő tanévre történő beiratkozás jogszabály szerinti lebonyolítása, az iskolánk népszerűsítése, nyílt napok szervezésével, korábbi kapcsolatok az óvodával, közös rendezvények szervezése szülői értekezlet az óvodában 20

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 24. Alakuló értekezlet 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet 24-25. Javítóvizsga felkészítés 27. Megyei tanévnyitó értekezlet 26. Javítóvizsga 31.

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN A 2016/2017-es tanévre tervezett rendezvények, események A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 2016/2017. TANÉV MUNKATERVE ALAPJÁN 1 1. A szorgalmi idő 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. alapján:

Részletesebben

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Készítette: Koloszárné Varga Elvira ig. A tanév rendje - Első tanítási nap: 2012. szept. 03. - Utolsó tanítási nap: 2013. június 14. Szünetek: - Őszi szünet:

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Általános iskola

Különös Közzétételi Lista Általános iskola Különös Közzétételi Lista Általános iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma Végzettsége Szakképzettsége

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet

Részletesebben

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola A tanév tervezett ütemterve A 2016/2017. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév utolsó tanítási napja általános iskola 2017.

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

A os tanév helyi rendje

A os tanév helyi rendje Bocskai István Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2071 Páty, Bocskai utca 9. Telefon/Fax: 23/343-537 e-mail: bocskai9@freestart.hu OM azonosító: 032447 A 2015-16-os tanév helyi rendje Jogszabályi

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI Készült: a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet, valamint a nevelőtestület, a diákönkormányzat javaslata

Részletesebben

RÉSZLET AZ INTÉZMÉNYI MUNKATERVBŐL. 2013/2014 tanév

RÉSZLET AZ INTÉZMÉNYI MUNKATERVBŐL. 2013/2014 tanév RÉSZLET AZ INTÉZMÉNYI MUNKATERVBŐL 2013/2014 tanév 1. A tanév helyi rendje A tanév helyi rendjét a hatályos jogszabályok, különösen az emberi erőforrás miniszter 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014.

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR Pótbeíratás az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben. 5. Első tanítási nap az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben

PROGRAMNAPTÁR Pótbeíratás az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben. 5. Első tanítási nap az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben PROGRAMNAPTÁR A tanév 2014. szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig tart. 181 tanítási nap, további 4 tanítás nélküli munkanap és 1 Diáknap Szeptember: 1. Első tanítási nap, a tankönyvek kiosztása 4-5.

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2. Rendkívüli munkanapok Munkanap

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról PROGRAMNAPTÁR A tanév 2013. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig tart. 180 tanítási nap, további 4 tanítás nélküli munkanap és 1 Diáknap Szeptember: 2. Első tanítási nap, a hiányzó tankönyvek kiosztása

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla. Éves munkaterv. 2016/2017 tanév

Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla. Éves munkaterv. 2016/2017 tanév Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla Éves munkaterv 2016/2017 tanév Munkaterv 2016/2017 tanév 1. félév Időpont Esemény Felelősök hétfőnként 8.00 Vezetői megbeszélés. Solti Kálmán igazgató augusztus

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. TANÉV. Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. TANÉV. Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. TANÉV Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Augusztus - Szeptember Pótbeíratás 08. iskolatitkár Alakuló értekezlet, munkaközösségi

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet Tanév ütemterve 2015/2016 Tanítási nap száma 2015.aug.25 kedd 9 óra Tanévnyitó értekezlet 2015.aug.26 szerda 2015.aug.27 csütörtök 2015.aug.28 péntek 2015.aug.29 szombat 8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben