Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve"

Átírás

1 Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte:

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Feltételrendszer leírása Jogszabályi változások hatása a tanévre, illetve a tanévben ellátandó feladatokra A nemzeti köznevelésről szóló törvény változásai A pedagógus előmeneteli rendszeréről és a jogállásáról szóló változások A közoktatás területén tapasztalható főbb változások A szervezeti alapdokumentumok Az intézmény finanszírozásának módosulása 2.2. Helyzetelemzés Tárgyi feltételek 2.4. Személyi feltételek, vezetés Az intézmény dolgozói A vezetői beosztások A pedagógusok munkafeltételei A közalkalmazottak továbbképzése Közalkalmazotti jogviszony A munka szervezése 2.5. Az intézmény működését szabályozó dokumentumok 3. Pedagógiai feladatok A pedagógiai programból fakadó feladatok 3.2. Tanulmányi és egyéb versenyek Tanulmányi versenyek Egyéb versenyek 3.3. Országos mérés, értékelés és eltérő ütemű fejlődés Kompetenciamérések Eltérő ütemű fejlődés A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 3.4. Szakmai ellenőrzés 3.5. Adott évi kiemelt pedagógiai feladatok 4. Az intézményi szervezetekkel kapcsolatos feladatok Alkalmazotti közösség 4.2. Nevelőtestület 4.3. Szakmai közösségek 4.4. Diákönkormányzat 4.5. Szülői szervezet 5. Ellenőrzési tevékenység Szakmai ellenőrzés 5.2. Törvényességi ellenőrzés 6 Beiratkozás rendje Tanév helyi rendje 21 Ütemterv 26 Belső ellenőrzési terv 33 Mellékletek: Diákönkormányzat munkaterve 35 Alsó tagozatos munkaközösség terve 38 Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 45 2

3 1. Bevezetés A 2013/2014. tanévre vonatkozó munkaterv a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, így többek között - - a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 27. (3) bekezdése, valamint a 70. (2) bekezdés c) pontja, - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. (1) bekezdése, - a 2013/2014. tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet, valamint - a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30) alapján került összeállításra.. A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozások is, így különösen: - az intézmény pedagógiai programja, - az intézményben működő szervezetek működési dokumentumai. A munkatervvel kapcsolatban ellátásra kerültek a szükséges véleményeztetési feladatok. 3

4 2. Feltételrendszer leírása 2.1. Jogszabályi változások hatása a tanévre, illetve tanévben ellátandó feladatokra A nemzeti köznevelésről szóló törvény változásai Egész napos oktatás az általános iskolában Jelentős változást hoz az, hogy az általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és a délutáni tanítási időszakban úgy kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább 16 óráig tartsanak, továbbá 17 óráig, vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben gondoskodni kell a felügyeletről. Az egész napok oktatás azonban számos gyakorlati problémát vet fel, melynek megoldása, kezelése kiemelt feladatunk: - a foglalkozások megszervezése, - a foglalkozások tartásához a megfelelő személyi háttér biztosítása, - a nem az intézményi étkezést igénybe vevő tanulók napközbeni étkeztetésének problémája, - a következő napon tartandó órákra való eredményes felkészülés biztosítása különösen a felső tagozatban azon tanulók számára, akik eddig nem vettek igénybe tanulószobai ellátást. A jogalkotó számolt azzal, hogy a rendszer bevezetése, illetve egyes szülők, gyermekek egyéni helyzete szükségessé teheti azt, hogy a tanuló ne vegyen részt a délutáni - nem kötelező tanórai foglalkozások közé sorolt- egyéb foglalkozásokon, ezért: - egyrészt biztosított a tanuló joga arra, hogy a foglalkozások alól felmentést kérjen, - másrészt a köznevelési törvény 55. -a kimondja, hogy az iskolában az igazgató a tanulót a szülő kérelmére felmentheti az általános iskolában tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól. Munkaidő beosztás A pedagógusok munkaidő beosztására vonatkozó új előírások lépnek életbe szeptember 1-től. Ezek alapján a pedagógusok munkaideje az alábbi két fő részből áll: - kötött munkaidőből (amely a pedagógus heti teljes munkaidejének 80 %-a, s melynek felhasználásáról az intézményvezető dönt), - nem kötött munkaidőből (a heti teljes munkaidő fennmaradó 20 %-ából, melynek felhasználásáról a pedagógus dönt). A kötött munkaidő további két részre tagolódik: - a neveléssel-oktatással lekötött idő, ami a teljes heti munkaidő %-a, valamint - a neveléssel-oktatással le nem kötött idő, ami a teljes heti munkaidő %-a. (A két időnek együttesen kell kiadni a teljes heti munkaidő 80 %-át.) 4

5 A neveléssel-oktatással lekötött időben alapvetően a tanórai és az egyéb foglalkozások megvalósítása történik. A törvény egyes munkakörökre eltérő szabályokat is megállapít, amiket figyelembe kell venni a munkaidő beosztásakor. A változtatásokra vonatkozó részletszabályokat a 326/2013. (XIII. 30.) Korm. rendelet tartalmazza. Pedagógus illetményrendszer változás Az országgyűlés augusztus végén fogadta el azokat a változtatásokat, melyek alapján szeptembertől jelentősen megváltozik a pedagógusok illetmény rendszere, a pedagógusok előmeneteli rendszere, új minősítési rendszer lép életbe. Jelentős változás történik az illetménypótlékok területén is. A változtatásokra vonatkozó részletszabályokat a 326/2013. (XIII. 30.) Korm. rendelet tartalmazza A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. Korm. rendeletből fakadó változások és feladatok A pedagógusok előmeneteli és illetmény rendszere új alapokra helyeződik. A jogszabály konkrétan meghatározza, hogy a pedagógusokat milyen követelmények alapján kell az egyes fizetési fokozatokba sorolni. A korábbi gyakornoki rendszer is módosul, így a vonatkozó belső szabályzatot, és az alkalmazott eljárási rendet is változtatni kell a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Új fogalmak jelennek meg, így a minősítő vizsga, minősítési eljárás. A részletes eljárási szabályokat a jogszabály tartalmazza. E feladatra folyamatosan fel kell készülni. A lényeg az, hogy magasabb fizetési fokozatba történő besorolásra a sikeres minősítő vizsgát vagy minősítést követő év első napjával kerülhet sor. A minősítés témaköréből még ki kell emelni a pedagógus portfóliót. Ez utóbbi elkészítése új feladat lesz valamennyi pedagógus részére, mivel a közalkalmazotti jogviszonyban eddig ilyen, illetve ehhez hasonló dokumentációt még nem kellett készíteni. A portfólió tartalmi követelményeit a készítését előíró jogszabályon kívül majd az OH dolgozza ki és teszi közzé a honlapján. A jogszabály a törvény felhatalmazása alapján - a hatályon kívül helyezett 138/1992. (IX. 8.) Korm. rendelet miatt - szabályozza a pedagógus illetménypótlékokat is. Pedagógus munkaidő beosztására vonatkozó részletszabályok között a Korm. rendelet meghatározza az egyes, a törvényben alkalmazott fogalom pontos tartalmát, így: - a kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött részében ellátható feladatok körét, - az egyéb foglalkozások meghatározását. 5

6 Új feladatot jelent a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőt meghaladóan elrendelt tanórai és egyéb foglalkozások számára való korlátozás figyelemmel kísérése, illetve a korlátok betartása. A korlátokat már a tantárgyfelosztás elkészítésénél is számításba kell venni. A jogszabály visszaemeli a munkaidő nyilvántartás intézményét. A nyilvántartást a jogszabály szerint az intézményvezető vezeti, és a munkavégzést havonta igazolja. Feladatunk, hogy a munkaidő nyilvántartás rendszerét megfelelően kidolgozzuk, és alkalmazzuk. Feladatunk, hogy a Kollektív szerződést, ennek hiányában a munkáltatói szabályzatot módosítsuk, és meghatározzuk azokat a feladatokat, amelyeket a pedagógusnak a nevelési-oktatási intézményben, illetve az intézményen kívül lehet teljesítenie. Változtak a pályáztatási szabályok is. Ezek áttekintése, és az intézményi feladatok ellátásra való felkészülés az év közbeni feladatunk lesz. Gondoskodnunk kell arról, hogy a rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét az új Kormányrendelet alapján kerüljön elrendelésre, nyilvántartásra, és elszámolásra A közoktatás területén tapasztalható főbb változások a tanévben A tanév jogszabályi hátterének sajátossága, hogy a közoktatás területén továbbra is egyszerre két jogszabály is hatályban van, így: - alkalmazni kell a közoktatási törvényt, valamint - a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény egyes részeit is. A feladatokat ez jelentősen megnehezíti, mivel az év során is lesznek előre látható változások a köznevelési törvényben. Kiemelt feladatunk a változásoknak való megfelelés. A megfelelő tanügyi nyilvántartások vezetése Fontos, hogy az intézményünk a 2013/2014. tanévben - a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott tanügyi nyilvántartásokat és nyomtatványokat vezesse, - az alkalmazott nyomtatványok tartalmukban megfeleljenek az előírásoknak, - a használt nyilvántartások, nyomtatványok a jogszabályi kötelező tartalmi elemek mellett tartalmazzák azokat az információkat is, melyek megkönnyítik a feladatellátást, nyilvántartást, de nem sértik az adatvédelmi előírásokat. 6

7 A szervezeti alapdokumentumok Feladatunk, hogy az intézményünk alapdokumentumai megfeleljenek valamennyi hatályos jogszabálynak, azaz a belső szabályzatainkban jogszabályi ellentmondás, szabályozási hiányosság ne legyen. Kiemelt feladatunk, hogy a belső dokumentációk között megteremtsük az összhangot, a szabályzatok olyanok legyenek, hogy abból egyértelműen meghatározható legyen: - adott feladat ellátásával kapcsolatos feladat- és hatáskör, - a kapcsolódó határidő, - az ellenőrzési, felülvizsgálati kötelezettség, - az esetleges dokumentációs, és tájékoztatási tevékenységek Az intézmény finanszírozásának módosulása Az intézményünk felkészült a finanszírozás sajátosságaira. A változásból fakadó, a tavalyi évben szerzett tapasztalatokat fel kell használnunk, hogy minél zökkenő mentesebb legyen az intézmény napi működése Helyzetelemzés Az iskolai tanulók száma a 2013/2014. tanévben 113 fő. Az osztályok és az osztálylétszámok: Napközi és tanulószoba Évfolyamok Osztály létszámok 1. évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam 12 A napközis és a tanulószobai foglalkozások az alábbi csoportokban és létszámmal kerülnek megszervezésre: 1. csoport alsó tagozat 1. osztály: 16 fő 2. csoport alsó tagozat 2-3. osztály: 17 fő 1 csoport 4-8. osztály: 21 fő 7

8 A tanulók felügyelete Feladat megnevezése Feladat végrehajtásában közreműködő pedagógus neve óraközi szünetekben a következő helyszíneken -folyosó, udvar -ebédlő Tanórán kívüli foglakozás Feladat megnevezése 1. osztály 2-3. osztály Napközis foglalkozás 4-8. osztály Tanulószoba Balogh Tünde, Gergely Tünde Zsuzsanna, Gyanó József, Gyanó Józsefné, Joó Tamás, Nagyné Keszte Jolán, Tábor Tamásné, Kövesdi Éva, Vargáné Sütő Katalin,Szalai Krisztina Katalin Feladat végrehajtásában közreműködő pedagógus neve Vargáné Sütő Katalin, Nagyné Keszte Jolán, Németh Lívia Gyanó József Joó Tamás, Gyanó Józsefné, Kövesdi Éva Az intézményben biztosított szakkörök, tanórán kívüli foglalkozások A szakkör megnevezéses A szakkört tartó személy neve versenyre való felkészítés Szalai Krisztina Katalin német szakkör versenyre való felkészítés Balogh Tünde matematika szakkör versenyre való felkészítés Kövesdi Éva magyar szakkör középiskolai előkészítő Kövesdi Éva tehetséggondozás Nagyné Keszte Jolán tehetséggondozás Szalai Krisztina versenyre való felkészítés Gyanó Józsefné magyar szakkör alsó versenyre való felkészítés Nagyné Keszte Jolán matematika szakkör alsó versenyre való felkészítés Joó Tamás természetismeret szakkör versenyre való felkészítés Tábor Tamásné iskolai sportkör néptánc Gyanó Józsefné ZENEISKOLA-FONYÓDI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA szolfézs Szabó Mónika zongora Galazekné Schweitzel Jolán fúvós Tóth Attila 2.3. Tárgyi feltételek 8

9 Az intézményünkben az oktatási-nevelési feladatokat a következő épületekben látjuk el: iskolaépület, tornacsarnok napközis épület középső épület. Az intézményünk a 11/1994. rendelet alapján a meghatározott kötelező eszköz és felszerelés jegyzékében leírtakkal rendelkezik, de az eszközök, felszerelések egy része cserére szorul. Pozitívumként kell értékelnünk, hogy az intézményünkben sikerült nyáron a szükséges festési, karbantartási feladatokat ellátni Személyi feltételek, vezetés Az intézmény dolgozói a) főállású dolgozók Az intézményben dolgozó összes főállású foglalkoztatott száma: 16 fő Ebből - a pedagógusok létszáma 12 fő - a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma: 4 fő 1 iskolatitkár, 1 karbantartó, 2 takarító Pedagógusaink, és az általuk tanított tantárgyak, ellátott további feladatok, funkciók: Pedagógus neve Hilszenráth Györgyné tanított tantárgyak és osztályok 2. oszt matematika 9 foglalkozá- egyéb sok korrepetálás magasabb vezető beosztás intézményvezető egyéb feladatok, funkciók* Gyanó József 1. osztály testnevelés napközi szertár felelős Szalai Krisztina Katalin 1.osztály 8. o. német korrepetálás, tehetséggondozás német szakkör mentor Nagyné Keszte Jolán Gyanó Józsefné Gergely Tünde Zsuzsanna 3. osztály tehetséggondozás, korrepetálás matematika szakkör 4. osztály magyar szakkör korrepetálás néptánc tanulószoba 5-8. osztály történelem közalkalmazotti tanács tagja alsós munkaközösségvezető gyakornok

10 Balogh Tünde Ta- Tábor másné Joó Tamás Kövesdi Éva osztály angol 5-8.o. matematika, fizika 5-8.o. testnevelés 5-8.o. természetismeret, földrajz, biológia, erkölcstan, egészségtan, hon-és népismeret 5-8.o. magyar mozgóképismeret tánc-dráma matematika szakkör korrepetálás, atlétika, foci, tartásjavító, tömegsport természetismereti szakkör tanulószoba középiskolai előkészítő,magyar szakkör, korrepetálás, tanulószoba Németh Lívia 1. osztály tehetséggondozás, korrepetálás Vargáné Sütő napközi, 1-8. o. fejlesztés Katalin DÖK-vezető szertár felelős közalkalmazotti tanács vezetője szertár felelős kapcsolattartás civil szervezetekkel közalkalmazotti tanács tagja osztályfőnöki munkaközösség-vezető tankönyvfelelős ifjúságvédelmi felelős b) Nem főállású dolgozók Óraadóként közreműködik változó munkahellyel 4 fő: óraadó neve tantárgy óraszám Erdélyi Ernő rajz 4 Rális Erika kémia 3 Váradi Gyula informatika technika 5 4 Vargová Zuzana ének 4 A pedagógusok által ellátandó munkával kapcsolatos feladat: a kiküldetés elszámolása A vezetői beosztások A vezetői beosztásokban nyugdíjazás miatt történt intézményvezető váltás A pedagógusok munkafeltételei A pedagógusok és technikai dolgozók munkafeltételei megfelelőek A közalkalmazottak továbbképzése 10

11 Az intézmény dolgozói közül a pedagógusok továbbképzése jogszabály szerint kötelező. Az intézmény a továbbképzési feladatainak ellátására elkészítette - a következő időszakra vonatkozó továbbképzési tervet, - a továbbképzési terv alapján elkészült a 2013/2014. tanévre vonatkozó beiskolázási terv. A tanévre szóló beiskolázási terv helyettesítési programja alapján feladatunk a képzésben résztvevő pedagógusok helyettesítésének megszervezése Közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódva a következő feladataink vannak a tanévkezdéshez kapcsolódva: - közalkalmazotti szabályzat felülvizsgálata, - munkaköri leírások felülvizsgálata, felkészülés a minősítési eljárásra, a pedagógus portfólió elkészítésére, - a gyakornoki rendszer felülvizsgálata, - a pályáztatási eljárás felülvizsgálata A munka szervezése A feladatok jelen munkatervben meghatározottak figyelembevételével munkate r- vi szabályozásba kerül. Feladatunk: a feladatok, kötelezettségek meghatározása, a munkaterv megküldése a fenntartónak. személyre szóló feladatmegosztás elkészítése. Heti munkaidő vezetése 2.5. Az intézmény működését szabályozó dokumentumok Az intézményi dokumentumokhoz kapcsolódva kiemelt feladatunk: - az intézmény szakmai alapdokumentumában meghatározott feladatok ellátása, illetve feladatváltozás esetén e tény jelzése a fenntartó felé, - a szervezeti és működési szabályzat szeptemberi felülvizsgálata, - a házirend felülvizsgálata és módosítás esetén közzététele és átadása az érintetteknek: - tanévkezdés előtt, valamint - a beiratkozások előtt, - a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatok felülvizsgálata, (munkavédelmi bejárás a tanévkezdés előtt, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás a tanulók és a dolgozók részére), 11

12 3. Pedagógiai feladatok 3.1. A pedagógiai programból fakadó feladatok Az intézményünk a pedagógiai programját felülvizsgálta, és 2013.március 19-én fogadta el. A pedagógia programunk főbb sajátosságai és az abból fakadó feladatok: Az egyéni képességek kibontakoztatásának, a felzárkóztatásnak és a tehetséggondozásnak kiemelt kezelése. A tehetségek korai kiválasztása, tudatos és tervszerű tehetséggondozás. Tehetségfejlesztő szakkörök működtetése. Tanulmányi és ismeretbővítési, valamint sportversenyeken való részvétel, és a fentiekre történő felkészítés biztosítása. Az alapkészségek folyamatos fejlesztése. A gyerekekkel szemben támasztott követelmények további folyamatos és fokozatos emelése. A lemaradók hatékonyabb motiválása és segítése, a tanuláshoz való hozzáállásuk megváltoztatása. A tanulók felkészítés az OH országos méréseire, kompetenciák fejlesztése (minden tanuló a képessége szerinti legmagasabb szinten teljesítsen). Pályaorientáció, pályaválasztás segítése. Kiemelt nevelési feladataink: Az igazolatlan mulasztások, az igazolt, de indokolatlan távolmaradások, a késések visszaszorítása. A Házirend szabályainak következetes betartatása. A munkafegyelem erősítése. Szociális kompetenciák, kommunikáció fejlesztése. Önmegismerés és önkontroll kialakítása. Önállóságra nevelés. Hatékony tanulási módszerek és technikák elsajátíttatása, az önművelés igényének és szokásának kialakítása. A digitális kompetencia fejlesztése. A környezettudatosságra nevelés. Egészséges életvitel megismertetése. A képesség és az érdeklődés szerinti sikeres továbbtanulás elősegítése. A szülőföld, a lakóhely megismertetése, hazaszeretetre nevelés. A nemzeti ünnepek méltó keretek közötti megünneplése. Kitekintés a nagyvilágba. 12

13 3.2. Tanulmányi és egyéb versenyek Tanulmányi versenyek A 2013/2014. tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet 8. -a alapján jelen munkatervünkben kell meghatározni azokat a tanulmányi versenyeket, melyekre intézményünk felkészíti a tanulókat. Egyéb foglakozások időkerete terhére szervezett foglakozások Feladat megnevezése Feladat végrehajtásában közreműködő pedagógus neve versenyek, bajnokságok tanulmányi, szakmai és kulturális versenyek: matematika Időpontja: folyamatos tanulmányi, szakmai és kulturális versenyek: magyar időpontja: folyamatos tanulmányi, szakmai és kulturális versenyek: német, angol időpontja: folyamatos tanulmányi, szakmai és kulturális versenyek: versmondó, prózamondó, mesemondó, szépíró időpontja: folyamatos tanulmányi versenyek: természetismeret időpontja: folyamatos házi bajnokságok sport (futball, atlétika) időpontja: folyamatos diáknap: Gyermeknap Fekete István Nap Balogh Tünde Nagyné Keszte Jolán Gyanó Józsefné Kövesdi Éva Szalai Krisztina Katalin Gergely Tünde Zsuzsanna Gyanó Józsefné, Nagyné Keszte Jolán, Németh Lívia, Szalai Krisztina Katalin, Kövesdi Éva Joó Tamás Tábor Tamásné Balogh Tünde, Gergely Tünde Zsuzsanna, Gyanó József, Gyanó Józsefné, Joó Tamás, Németh Lívia, Nagyné Keszte Jolán, Tábor Tamásné, Kövesdi Éva, Szalai Krisztina Katalin, Vargáné Sütő Katalin 13

14 Feladatunk, az alábbi versenyekre való felkészítés. A versenyen várhatóan Versenyek típusa és a versenyek neve Felkészítő tanár neve induló tanuló létszám (fő) Helyesírási verseny Kövesdi Éva 5 Német, angol nyelvi versenye Szalai Krisztina Katalin 5 (körzeti, megyei, országos) Gergely Tünde Zsuzsanna Számítástechnikai verseny Váradi Gyula 3 Zrínyi Ilona körzeti matematika verseny, Balogh Tünde 10 Sportversenyek (háromtusa, négy tusa, Tábor Tamásné 30 öttusa, futball) Természetismeret versenyek Joó Tamás 6 Kis- Balaton vetélkedő Népdaléneklési versenyek Zuzana Vargová 4 Rajzpályázatok Erdélyi Ernő 4 Mesemondó versenyek alsós munkaközösség 6 Prózamondó verseny Kövesdi Éva 4 Szépíró verseny Alsós munkaközösség Egyéb versenyek Iskolánk nem csak a helyi szervezésű versenyen veszt részt, hanem szorgalmazza más intézmények által meghirdetett versenyen való részvételt, illetve versenyek közös szervezését. Ilyen versenyek: Versenyek neve Helyszínek Versenyek-alsó tagozat Területi népmesemondó verseny Balatonföldvár Hol volt, hol nem volt Fonyód népmesemondó verseny Vers- és mesemondó verseny Balatonboglár Kis nyelvőrök területi vetélkedő Marcali Zrínyi Ilona matematika verseny Marcali 3-4. osztályosok matematika versenye Balatonkeresztúr Versenyek-felső tagozat Fodor András napok Lengyeltóti Barátunk a természet Öreglak Futó Elemér Kis-Balaton vetélkedő Balatonszentgyörgy Természetismeret verseny Balatonlelle Bolyai Természettudományi csapatverseny Zrínyi Ilona matematika verseny Marcali Alapműveleti matematika verseny Balatonlelle 14

15 Mezei futóverseny Mezei futóverseny Teremlabdarúgás Három próba Négy próba Ötpróba Sportversenyek Marcali Kaposvár változó Marcali, Kaposvár Marcali, Kaposvár Marcali, Kaposvár Az egyéb versenyekkel kapcsolatos feladatunk: - saját házi versenyeink megszervezése, lebonyolítása, - felkészülés más által szervezett versenyekre, illetve közreműködés a versenyeztetésben Országos mérés, értékelés és eltérő ütemű fejlődés Kompetenciamérések A köznevelésről szóló törvény 80. (1) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 79. (6) bekezdésében foglaltak szerint a 2013/2014. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni az olvasási-szövegértési és a matematikai alapkészségek fejlődését a hatodik, a nyolcadik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. A felmérésre május 28-án kerül sor, mely nap tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, viszont részükre kötelező tanórai foglalkozás nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat a Hivatal részére november 22-ig kell megküldenünk. A korábbi évek kompetencia mérésének tapasztalatai: A kompetenciamérések legfontosabb tanulságai: a további oktató-nevelőmunkánk során alsó tagozattól előtérbe kell helyeznünk a matematikai eszköztudás és a szövegértés fejlesztését. A matematika tantárgynak kettős feladatot kell megoldania: a tanulók gondolkodásának fejlesztését, valamint a mindennapi életben való tájékozódás fejlesztését. Az olvasás-szövegértés kompetenciájának fejlesztése nem tantárgyspecifikus, ezért minden szaktanárnak a kiemelt feladata. Ebben a felmérésben a 8. osztály tanulóinak eredménye nem szignifikánsan változott, de gyengébb értéket mutat a korábbi eredményekhez viszonyítva az osztály összetételének köszönhetően. A 6. osztály tanulói jó képességgel rendelkeznek, ezt a mérés is igazolta. Feladataink: - a tanulók felkészítése, - az adatszolgáltatás, - a mérés megszervezése, - a korábbi mérések tapasztalatainak felhasználása a pedagógiai munka során. 15

16 Eltérő ütemi fejlődés október 11-ig gondoskodnunk kell azon első évfolyamos tanulóink körének felméréséről, akiknél az óvodai jelzések, illetve a tanév kezdet óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak látja, az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását október 25-ig az intézményvezető feladata az érintett létszám jelentése. A vizsgálatokat az iskolánknak december 6-ig kell elvégezni. Feladatunk tehát: - az első évfolyamos tanulók megfigyelése, felmérése - az érintett kör felmérése, - a létszámlejelentés, valamint - a vizsgálatok elvégzése A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata A köznevelési törvény 80. (1) bekezdése alapján a 2013/2014. tanévben az országos mérés, értékelés keretében gondoskodnunk kell a tanulók fizika állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot április 2. és május 27. között kell megszerveznünk a korábbi években rendelkezésünkre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján Szakmai ellenőrzés Fel kell készülnünk a január 2. és április 1. közötti szakmai ellenőrzésre, melynek keretében megvizsgálásra kerül a magántanulóvá nyilvánítással kapcsolatos eljárás a tanügyi nyilvántartásokra és egyéb dokumentumokra alapozva Adott évi kiemelt pedagógiai feladatok A pedagógiai programból fakadó, általános érvényű főbb feladataink mellett a következő adott évi, kiemelt feladataink vannak: a tanmenetek elkészítése, és ellenőrzése szeptember közepéig, a tanulók magatartásának, fegyelmének erősítése, Szociometriai felmérések elkészítése a tanulók neveltségi szintjének emelése, a tanulók folyamatos felkészülésének ellenőrzése (házi feladatok ellenőrzése), a továbbtanulni szándékozó tanulók felkészítése a felvételire, tehetséggondozás, versenyekre való felkészítés esélyegyenlőség biztosítása Pedagógiai programban megfogalmazott nevelési feladatok, eredmények megvalósítása, a hátrányok kezelése 16

17 4. Az intézményi szervezetekkel kapcsolatos feladatok 4.1. Alkalmazotti közösség Intézményünkben a dolgozók összessége adja az alkalmazotti közösséget. Az alkalmazotti közösség joggyakorlásával kapcsolatos feladatok ellátását az intézményvezető végzi. Az alkalmazotti közösséggel kapcsolatos feladataink: az alkalmazotti közösség összehívása, és a jogkörébe tartozó ügyek megtárgyalása, közös munkaértekezlet tartása Nevelőtestület A nevelő-testület az intézmény pedagógus munkakört betöltő pedagógusaiból áll, jelenlegi létszáma 12 fő. A nevelőtestület a március 27-én elfogadott Működési Szabályzat szerint működik. A testület adott évi feladatait és értekezleteit jelen munkaterv tartalmazza, viszont a nevelőtestület ettől függetlenül, de jelen tervet figyelembe véve további munkatervet is meghatározhat, melyben csak a nevelőtestületi feladatokat és hatásköröket tünteti fel. A nevelőtestület működésével kapcsolatos feladataink: - a nevelőtestület hatékony működésének biztosítása az értekezletek segítségével, ennek érdekében az értekezletek összehívása, az értekezleteken a megfelelő tájékoztatási feladatok ellátása, beszámolás, joggyakorlás, a döntések továbbítása, - a helyettesítési rend átdolgozása Szakmai közösségek Az intézményünkben a következő szakmai közösségek működnek: 1. Alsó tagozatos szakmai közösség: vezetője :Nagyné Keszte Jolán tagjainak száma: 7 fő 2. Osztályfőnöki szakmai közösség: vezetője : Kövesdi Éva tagjainak száma: 8 A tanévben folytatandó munkájukról saját munkatervet fogadnak el. A szakmai közösségek működtetetésével kapcsolatos feladatunk: a közösségek működésének szakmai támogatása, a közösség joggyakorlásának biztosítása. 17

18 4.4. Diákönkormányzat Vezetője: Balogh Tünde Diákönkormányzat már évek óta működik az intézményben, s látja el mindazokat a feladatokat, melyeket jogszabály és az iskola egyéb belső szabályzatai a fe l- adat- és hatáskörében utalnak. A diákönkormányzat jelenleg:6 képviselővel és 8 küldöttel működik. A diákönkormányzat saját SZMSZ-szel rendelkezik. A diákönkormányzattal kapcsolatos feladatok: a tagok megválasztásában való közreműködés, a működés támogatása, a diákközgyűlés összehívásában és lebonyolításában való közreműködés, melynek időpontját a tanév helyi rendje tartalmazza Szülői szervezet Az intézményünkben szülői szervezet működik. A szervezet jelenleg 17 fővel működik. A szülői szervezettel kapcsolatos feladatok: Működésének a segítése tájékoztatási és koordinációs feladatok, - segítségnyújtás a joggyakorlásban. 18

19 5. Ellenőrzési tevékenység 5.1. Szakmai ellenőrzés A szakmai ellenőrzés témakörében az intézményben a következő feladatokat fogjuk ellátni: a szakmai ellenőrzés tervezése (részletes adatokkal, területekkel, különös tekintettel arra, hogy a tervben megfogalmazásra kerüljön: a tanmenetek ellenőrzése, óralátogatások rendje, a tanügyi igazgatási dokumentumok ellenőrzése, a szakmai ellenőrzés végrehajtása és annak nyomon követése, a szakmai ellenőrzések tapasztalatainak hasznosítása a minőségfejles z- tés során Törvényességi ellenőrzés Az intézményünknek folyamatosan számolni kell a törvényességi ellenőrzés l e- hetőségével, ezért feladatunk: felkészülni ezen ellenőrzésekre, közreműködni az ellenőrzésekben, illetve az ellenőrzések tapasztalatainak felhasználása. A törvényességi ellenőrzéssel kapcsolatban a munkajogi dokumentumainkat évente legalább két alkalommal ellenőri z- zük, külön figyelmet fordítunk: a tanulói létszám megfelelő kimutatására, az oktatásügyi statisztika megfelelő kitöltésére. 19

20 6. Beiratkozás rendje Az iskolába való felvétel és beiratkozás a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény 50. -a szerint értelemszerűen megtörtént a vonatkozó 2013/2014-es tanévre. Az iskolánk felvételi körzete: Balatonfenyves. Az e területen állandó lakóhellyel, (állandó lakóhely hiányában a körzetben lévő tartózkodási hellyel) rendelkező tanköteles tanulót az iskola köteles felvenni. Iskolánk a fentiek alapján az idei tanévre 21 tanulót (1. osztály) vett fel. Más körzetből: 5 főt. Más iskolából átvett 6 tanulót. A tanulók osztályokba bontása: 1. osztály: 1 fő 2. osztály: 1 fő 4. osztály: 2 fő 5. osztály: 1 fő 7. osztály: 1 fő A beiratkozással kapcsolatos feladataink: a következő tanévre történő beiratkozás jogszabály szerinti lebonyolítása, az iskolánk népszerűsítése, nyílt napok szervezésével, korábbi kapcsolatok az óvodával, közös rendezvények szervezése szülői értekezlet az óvodában 20

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Készítette: Koloszárné Varga Elvira ig. A tanév rendje - Első tanítási nap: 2012. szept. 03. - Utolsó tanítási nap: 2013. június 14. Szünetek: - Őszi szünet:

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó e A munkatervet készítette: Horváth János igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi értekezlet kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

2009. december 19. (szombat) munkanap

2009. december 19. (szombat) munkanap M U N K A T E R V Feladatterv A vértessomlói Német Nemzetiségi Általános Iskola nevelő oktató munkájához 2009/2010 tanév Összeállította: Vértessomló, 2009. szeptember 01. Hartdégenné Rieder Éva igazgató

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS AUGUSZTUS Tanév beindításával kapcsolatos Alakuló ért. előkészítése Kinevezések módosítása, elkészítése Tanévi munkaterv elkészítése 5 éves intézményi

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2015/2016. Tanítási napok száma: 181 (180) Középiskola Pedagógiai Intézet

A tanév helyi rendje 2015/2016. Tanítási napok száma: 181 (180) Középiskola Pedagógiai Intézet Dátum Általános iskola A tanév helyi rendje 2015/2016. Tanítási napok száma: 181 (180) Középiskola Gimnázium Szakképzés AMI Pedagógiai Intézet 14. 18. 24. 25. 26. 27-28. 27. 28. 31. 31. 31. szeptember

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév Augusztus Tantárgyfelosztás Órarend-készítés Pótvizsgák, osztályozó vizsgák Alakuló munkatársi értekezlet Balesetvédelem Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás Tanévkezdő szakmai

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

I. A tanév helyi rendje

I. A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Tanítási napok száma: 181 I. A tanév helyi rendje A tanítási év első féléve 2016. január

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30-

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30- ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 S Z E P T E M B E R 1 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 2 K Szülői értekezlet a második évfolyamosok részére

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15 Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető "A jó tanító nem saját tudásának gyümölcsét osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik,

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben