ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére"

Átírás

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. BELÜGYMINISZTER NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER BM/5561/2014. A 2011.évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdésének rendelkezései alapján NEM NYILVÁNOS. Készült: május 22-én. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és - tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet és a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és - tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról Budapest, május

2 2 1. Az egyeztetés alapadatai E G Y E Z T E T É S I L A P honlapon való közzététel időpontja: május 23. közigazgatási egyeztetésre megküldés: május 23. közigazgatási egyeztetés lezárása: május 30. államtitkári értekezlet időpontja: június 12. kormányülés időpontja: június Az egyeztetésben részt vevők 2.1. A Kormány ügyrendje / jogszabály alapján egyetértésre vagy véleményezésre jogosultak intézmény egyetért nem ért egyet Miniszterelnökség Honvédelmi Minisztérium Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Külügyminisztérium Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzetgazdasági Minisztérium Vidékfejlesztési Minisztérium nem adott véleményt 2.2. Egyéb állami szervek (Kúria, Legfőbb Ügyészség, Alkotmánybíróság stb.) egyéb állami szerv egyetért nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn észrevétele maradt fenn 2.3. Társadalmi szervezete társadalmi szervezet Magyar Víziközmű Szövetség Magyar Önkormányzatok Szövetsége Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége Megyei Jogú Városok Szövetsége Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Magyar Faluszövetség Budapesti Önkormányzatok Szövetsége egyetért nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn

3 3 V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó 1. Az előterjesztés célja 1.1.A kormány-előterjesztés elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv (a továbbiakban: Irányelv) szerinti megfelelő települési szennyvízelvezető és -tisztító rendszerek kiépítését a Csatlakozási Szerződésben előírt határidőkre kell teljesíteni Magyarországon A kormány-előterjesztés szükségességének okai Az Irányelv 17. cikke alapján a tagállamok megvalósítási programot kötelesek kidolgozni, majd azt kétévente felülvizsgálni, ezért a jelen előterjesztés kizárólag a december 31-i állapotban felülvizsgált program-változatot tartalmazza. Ez a hatodik felülvizsgálat a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletre (a továbbiakban: 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet) vonatkozóan. A Kormány által elfogadott felülvizsgált programot június 30-ig kell az Európai Bizottságnak megküldeni. A programot minden esetben a 93/481/EGK (1993. július 28.) határozat szerinti formában és tartalommal kell elkészíteni. A kétévenkénti felülvizsgálat során aktualizálni kell az előírt tartalmú táblázatokat az új referenciadátum figyelembe vételével Az előterjesztéssel érintett közfeladat változása Az előterjesztéssel érintett közfeladat nem változik. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény január 1-jén hatályba lépett 13. (1) bekezdés 21. pontja a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatként határozza meg a víziközmű-szolgáltatást, amennyiben a víziközműszolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 4. (2) bekezdésének b) pontja szerint a települési önkormányzat a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében köteles gondoskodni a 2000 lakosegyenértékkel (LE) jellemezhető szennyvízkibocsátás feletti szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó településeken a keletkező használt vizek (szennyvizek) szennyvízelvezető művel való összegyűjtéséről, tisztításáról, a tisztított szennyvíz elvezetéséről, illetőleg a más módon összegyűjtött szennyvíz, továbbá a szennyvíziszap ártalommentes elhelyezésének megszervezéséről. A program az előírt feladatok ütemezett, határidőre történő teljesítését segíti elő. 2. Az igénybe vett eszközök 2.1. Jogalkotás Az új referencia dátum szerint a programot aktualizálni szükséges a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításaként és technikai okokból módosítani szükséges a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: 25/2002.

4 4 (II. 27.) Korm. rendelet). Az előterjesztés mellékletét képezi továbbá a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet (a továbbiakban: 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet) módosításának tervezete. A tervezett módosítások bemutatása: a) A 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben a rendelet mellékletét képező táblázatok aktualizálása történik meg. A 2. számú mellékletben a csatornahálózati és szennyvíztisztító telepi fejlesztési igények elkülönített kerülnek bemutatásra annak érdekében, hogy a pályázati rendszerekben meglapozott döntések születhessenek. A december 31-i állapot szerinti táblázatokban a következő új települések szerepelnek: - amelyek december 31-ig elérték a 2000 LE szennyezőanyag-terhelést, - amelyek 2000 LE szennyezőanyag-terhelés alattiak és megtörtént a műszaki rácsatlakozás. b) A 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása: - A benyújtani szükséges agglomerációs felülvizsgálati dokumentumok listája pontosításra került a szakmai felülvizsgálat pontos menete érdekében. - Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakmai javaslatával együtt terjeszti fel a felülvizsgálati kérelmet a vízgazdálkodásért felelős miniszter részére a felülvizsgálati döntés érdekében. - A megfelelt agglomerációk fogalma pontosításra került az Irányelv szerinti általános szempontrendszer alapján. - Az öblözet fogalma pontosításra került annak érdekében, hogy a pályázati rendszer alkalmazását segítse, egyben a koncentrált terhelés fogalmát pontosítja. A kormányrendeletekkel párhuzamosan a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet kiegészítésre kerül a vízjogi létesítési engedély iránti kérelemhez benyújtandó mellékletek listájával, így a pályázati dokumentációk és agglomerációs engedélyek műszaki összhangja biztosítható. A műszaki és gazdaságossági indokoltság megalapozásához szükséges igazoló számítás elvégzésére megfelelő szakképesítéssel rendelkező tervező kijelölése lenne szükséges: az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, vagy a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklet III. Vízgazdálkodási szakterület vízügyi részterületére. Ez az előírás azonban tovább növelné az önkormányzatok víziközmű beruházás előkészítéséhez szükséges tervezési költségeit, ezért jelen előterjesztés nem tartalmazza a vonatkozó módosítást. Javasolt, hogy a műszaki és gazdasági indokoltsági vizsgálatok ellenőrzése a területileg illetékes vízügyi igazgatóságok feladata legyen. Jogszabályi módosítást ez az intézkedés nem igényel, de a szükséges ismeretekkel rendelkező szakemberek túlnyomó része jelenleg a Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségeinél van állományban Egyéb intézkedés Az Irányelv 15. cikke által előírt kötelező szakterületi adatszolgáltatások teljesítése érdekében 2007-ben kialakításra került a Települési Szennyvíz Információs Rendszer (a továbbiakban: TESZIR). A TESZIR-t megelőzően nem állt rendelkezésre olyan egységes adatbázis, mely a

5 5 meglévő rendszerek vonatkozásában előírt információkat a megadott határidőn belül szolgáltatni tudta volna. Jelen előterjesztés a TESZIR rendszer adatbázisára alapozottan kitöltött kötelező táblázatokat tartalmazza. Az elemi adatokat a TESZIR rendszer területi adatfelelősei érvényesítették az Országos Vízügyi Főigazgatóság területi kirendeltségeinél és a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségeken. A beterjesztett program negyedik alkalommal készül a TESZIR adatbázisra alapozottan. A következő EU-programozási időszakban ( ) 301 milliárd Ft finanszírozási összköltség biztosítása szükséges a korábbi programozási időszakon túlmenően a következő hétéves időszak első kétéves ( ) akciótervében a december 31-ei kötelezettségek maradéktalan teljesítéséhez. Ez az összköltség tartalmazza a szennyvíziszap kezelésére fordítandó forrás összegét is. A jelenlegi EU-programozási időszakban a támogatási források az ISPA/Kohéziós Alap és a KEOP keretekből rendelkezésre állnak. A KEHOP tervezés során Magyarország álláspontja az volt, hogy a forrásokat a teljesítés érdekében az első Akciótervben kell rendelkezésre bocsátani Alternatíva A program felülvizsgálat vonatkozásában alternatíva nem merülhet fel. A program rendszeres felülvizsgálata az Irányelv 17. cikkében rögzített kötelező tagállami előírás, a táblázatok tartalmi követelményei és formája minden tagállam esetében azonosak. A felülvizsgálat uniós kötelezettség. 3. Kormányprogramhoz való viszony A települések életminőségének javítása, a gazdaság fejlesztése, a környezet védelme és a közegészségügy szempontjából a települési szennyvízelvezetés és -tisztítás olyan kiemelt önkormányzati feladat, amelyből az állam a szakmai irányítással, továbbá a támogatási rendszerek működtetésével jelentős szerepet vállal. 4. Előzmények, kapcsolódások Az előzmények bemutatását a részletes előterjesztés tartalmazza. 5. Európai uniós kapcsolódások A tervezet jogharmonizációs kötelezettség alapján új referencia időpont szerinti (2012. december 31.) felülvizsgálatra irányul. Az Európai Unió gyakorlata szerint az Irányelv határidőre történő teljesítését ellenőrzi, és szükséges esetben bírsággal sújtja a tagállamot. A kivetett bírság nem mentesít az előírt fejlesztések elvégzése alól. Az egyik leggyakoribb ügyfajta az EU bírságolási gyakorlatában az Irányelv előírásainak megszegéséhez kapcsolódik. Az érintett pályázó települési önkormányzatok részére megítélt támogatások 85%-a az EU Kohéziós Alapból a KEOP pályázati rendszeren keresztül kerül kifizetésre, illetve a települési önkormányzatok pályázhatnak az EU Önerő Alapban az önrész részleges támogatásáért. 6. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk Az előterjesztés országgyűlési tárgyalást nem igényel.

6 6 7. Társadalmi egyeztetés A közigazgatási egyeztetés megkezdésekor a jogszabály-tervezet felkerül a Belügyminisztérium honlapjára, ahol a társadalmi szervezetek és az állampolgárok a véleményezésre megállapított határidőn belül észrevételt tehetnek. A tervezetet a közigazgatási egyeztetés keretében továbbá közvetlenül is megküldjük az egyeztetési lap 2.3. pontjában felsorolt szervezeteknek. 8. Vitás kérdések: 9. Az előterjesztés kommunikációja 1. Milyen kommunikáció javasolt az előterjesztés elfogadása esetén? követő vagy kezdeményező* 2. A tájékoztatás módja: Kormányülést követő szóvivői tájékoztató igen/nem Tárcaközlemény igen/nem Tárca által szervezett sajtótájékoztató igen/nem 3. Fő üzenet (a kormányzati kommunikáció tartalma, az előterjesztő kommunikációs szándéka): A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK Irányelv szerinti megfelelő települési szennyvízelvezető és -tisztító rendszerek kiépítését a Csatlakozási Szerződésben előírt december 31-i határidőre kell teljesíteni Magyarországon. Az Irányelv 17. cikke alapján a tagállamok megvalósítási programot kötelesek kidolgozni, majd azt kétévente felülvizsgálni. Jelen előterjesztés a december 31-i állapot felülvizsgált változatát tartalmazza. Ez a hatodik felülvizsgálat a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletre vonatkozóan és jelen előterjesztésben módosításra kerül a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelettel összefüggő 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet. A kétévenkénti felülvizsgálat során aktualizálni kell az előírt tartalmú táblázatokat az új referenciadátum figyelembe vételével. 4. Részletes kommunikációs terv: Kérjük a Kormányt, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatot fogadja el. Budapest, május. Dr. Pintér Sándor Németh Lászlóné

7 7 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T A Kormány megtárgyalta és elfogadta a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet és a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és elrendeli az előterjesztés mellékletét képező tervezetnek a Kormány rendeleteként a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

8 8 1. melléklet a BM/5561/2014. számú előterjesztéshez A Kormány /2014. (. ) Korm. rendelete a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet és a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 45. (7) bekezdés f) pontjában, a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 45. (7) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása 1. A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 1-3. melléklete helyébe e rendelet 1-3. melléklete lép. 2. a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása 2. A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. -a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: (2a) A gyűjtőrendszer megfelelőségénél figyelembe kell venni a rendszer méretét és kapacitását, a beérkező települési szennyvíz mennyiségét és jellemzőit.

9 9 3. (1) Az R. 3. -a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki: (5a) A felülvizsgálati kérelemnek az (5) bekezdésben foglaltak mellett a következő dokumentumokat kell tartalmaznia: a) a területileg illetékes vízügyi igazgatóság agglomerációs felülvizsgálati kérelme, b) a települési önkormányzat kérelme, c) a területileg illetékes vízgazdálkodási tanács jegyzőkönyve, d) a vízjogi létesítési engedély és mellékletei, és e) az Igazgatóság szakmai javaslata. (2) Az R. 3. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7) A vízügyi igazgatóság a kérelmet szakmai javaslatával együtt 60 napon belül megküldi az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak, aki a felülvizsgált kérelmet a szakmai javaslatával együtt felterjeszti a vízgazdálkodásért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter). A miniszter az Országos Vízügyi Főigazgatóság javaslata alapján dönt a kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról. Az R. melléklete a 4. melléklet szerint módosul Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

10 melléklet a /2013. ( ) Korm. rendelethez Külön íven mellékelve.

11 11 4. melléklet a /2013. ( ) Korm. rendelethez 1. Az R. melléklet 4.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4.1. A szennyvízelvezetési agglomeráción belül alapvetően vizsgálni kell a laksűrűséget annak érdekében, hogy csak azokon a területeken valósuljon meg a szennyvizek szennyvízcsatornával történő összegyűjtése, ahol a népesség, illetve a gazdasági tevékenység kellő mértékben koncentrált. Ahol a szennyvízcsatornázás túlzott költséggel járna, illetőleg nem járna különösebb környezeti haszonnal, ott egyéb, költségkímélő megoldások kerüljenek alkalmazásra. Egy szennyvízelvezetési agglomeráció megfelelőnek tekinthető amennyiben eleget tesz a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK Irányelvben foglalt műszaki, gazdasági és környezetvédelmi követelményeknek. 2. Az R. melléklet 4.5 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4.5. Az alrendszerek belső gyűjtőhálózatának kiépítésénél a szennyvízelvezetési agglomeráción belüli településrész öblözetenként történő lehatárolási feltételei: a) az 1,0 km vezetékhosszra történő rácsatlakozás érje el a 120 főt vagy az 52 lakást [hazai statisztikai adatok figyelembevételével átlagosan 2,3 fő/lakás (KSH: 2009)], a vizsgálatnál a vezetékhosszba a házi bekötővezetékek nem számítandók be, vagy b) a legkisebb lakosszám hektáronként 30 fő illetve a tartósan magas talajvízállású területeken a legkisebb lakosszám hektáronként 30 főnél kisebb lehet. Öblözetként azt a műszaki egységet tekintjük, amely csak egy ponton csatlakozik egy befogadási pontra, ami lehet egy másik öblözet, mellékgyűjtő, szennyvízátemelő, vagy főgyűjtő.

12 12 R É S Z L E T E S I N D O K O L Á S az 1. -hoz A 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben a rendelet mellékletét képező táblázatok aktualizálása történik meg. A 2. számú mellékletben a csatornahálózati és szennyvíztisztító telepi fejlesztési igények elkülönítve szerepelnek annak érdekében, hogy a pályázati rendszerekben meglapozott döntések születhessenek. a 2. -hoz A megfelelt agglomerációk fogalma pontosításra került az Irányelv szerinti általános szempontrendszer alapján. 3. A benyújtani szükséges agglomerációs felülvizsgálati dokumentumok listája pontosításra került a szakmai felülvizsgálat pontos menete érdekében. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakmai javaslatával együtt terjeszti fel a felülvizsgálati kérelmet a vízgazdálkodásért felelős miniszter részére a felülvizsgálati döntés érdekében. 4. Az öblözet fogalma pontosításra került annak érdekében, hogy a pályázati rendszer alkalmazását segítse, egyben a koncentrált terhelés fogalmát pontosítja.

13 13 RÉSZLETES ELŐTERJESZTÉS Az Európai Unió a települési szennyvizek elvezetésével és tisztításával kapcsolatos tagállami feladatokat az Irányelvben szabályozza. Magyarországnak a megfelelő települési szennyvízelvezető és -tisztító rendszerek kiépítésére vonatkozó tagállami kötelezettségeit a Csatlakozási Szerződésben előírt határidőkre kellett/kell teljesítenie. A kijelölt szennyvízelvezetési agglomerációk területén a települési szennyvizek közműves szennyvízelvezetését és a szennyvizek biológiai szennyvíztisztítását, illetőleg a keletkező szennyvíziszapok ártalommentes elhelyezését meg kellett valósítani: december 31-ig a lakosegyenérték terhelést meghaladó szennyvízkibocsátású, külön jogszabály által kijelölt érzékeny területeken, a nitrogén- és foszforeltávolítás egyidejű biztosításával (2. melléklet 1. táblázat); december 31-ig a lakosegyenérték terhelést meghaladó szennyvízkibocsátású normál területen lévő szennyvízelvezetési agglomerációk esetén (2. melléklet 2. táblázat); A kijelölt szennyvízelvezetési agglomerációk területén a települési szennyvizek közműves szennyvízelvezetését és a szennyvizek biológiai szennyvíztisztítását illetőleg a keletkező szennyvíziszapok ártalommentes elhelyezését a következő időpontig kell megvalósítani: december 31-ig a lakosegyenérték terheléssel jellemezhető szennyvízkibocsátású normál területen lévő szennyvízelvezetési agglomerációk esetében (2. melléklet 3. táblázat); december 31-ig a külön jogszabály által kijelölt érzékeny területeken lévő lakosegyenérték terheléssel jellemezhető szennyvízkibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációk területén (2. melléklet 4. táblázat); december 31-ig a lakosegyenérték terheléssel jellemezhető szennyvízkibocsátású normál területen lévő szennyvízelvezetési agglomerációk esetében (2. melléklet 5. táblázat). A programhoz kapcsolódik a 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet, illetve a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program végrehajtásával összefüggő nyilvántartásról és jelentési kötelezettségről szóló 27/2002. (II. 27.) Korm. rendelet. A december 31-én lejárt határidős kötelezettségű kilenc agglomeráció vonatkozásában (a december 31. referencia állapotra elvégzett felülvizsgálat szerint) az Európai Bizottság előírására településsoros adatszolgáltatási kérdőív került kitöltésre 2010 októberében. Az Irányelv 15. cikke kétévente a tagállamoknak adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő szennyvízelvezetési agglomerációk, szennyvíztisztító telepek és szennyvízkibocsátások vonatkozásában. A december 31-i állapotról készült kérdőívet június 2-ig kell megküldeni az Európai Bizottságnak és feltölteni a Bizottság e célra létrehozott központi szerverére, a Web-Toolra. Az előző adatszolgáltatást február 2-án küldtük meg az Európai Bizottságnak.

14 14 A program határidős ütemezések szerinti bemutatása I december 31-i kiépítési határidő A december 31-i programállapot szerint 7 db agglomeráció érintett a december 31-i kiépítési határidővel, melyek valamennyien a 2. melléklet 1. táblázatában szerepelnek. A december 31. referencia időszakra vonatkozó felülvizsgálat eredménye szerint az ebben a csoportban található 7 db szennyvízelvezetési agglomeráció közül 4 db-nál még további fejlesztési költségigény mutatkozik. A fejlesztéssel érintett négy agglomeráció: Kéthely, Marcali, Tapolca és Zalaegerszeg. Kéthely: A kéthelyi agglomeráció szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése, valamint Balatonfenyves csatornahálózata és szállítómű beruházás folyamatban lévő KEOP pályázat keretében történik. A beruházás jelenleg folyamatban van, tervezett befejezése hóban várható. Marcali: A marcali szennyvíztisztító telep átfogó technológiai fejlesztése, valamint Marcali, Csömend és Nikla települések szennyvízcsatornázása a folyamatban lévő KEOP pályázat keretében történik. A beruházás jelenleg folyamatban van, tervezett befejezése hóban várható. Tapolca: A tapolcai szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítése jóváhagyott KEOP pályázat előkészítéssel rendelkezik (pályázat beadása: , a támogatói döntés dátuma: ). A megvalósítási szakaszra vonatkozó KEOP pályázat benyújtását a rendelkezésre álló adatok alapján re tervezték. Amennyiben a pályázat még nem került benyújtásra, úgy szükséges a KEOP pályázati maradvány források terhére a támogatási összeg biztosítása és e projekt esetében a különleges bánásmód alkalmazása. A beruházás megvalósításának várható összköltsége 721,9 millió Ft. Zalaegerszeg: A zalaegerszegi agglomerációban Hagyárosbörönd, Ozmánbük és Vaspör települések csatornázása 2013-ban fejeződött be, de a i referencia-dátum miatt a következő program-felülvizsgálatnál jelenik meg a feladat elvégzése. A 7 db szennyvízelvezetési agglomeráció közül 3 db-nál, a keszthelyi, a nemesgulácsi, és a zalakarosi agglomerációban nem jelentkezik további beruházási igény. A felülvizsgálat eredményeként megállapítható, hogy a korábban a i határidővel érintett Révfülöp és Zalaszentgrót agglomerációk szennyvízterhelése a i referencia időhöz tartozó felülvizsgálatban ismételten LE alatti ezért ezek az agglomerációk véglegesen átkerültek a 2. melléklet 4. táblázatába. E két agglomeráció kiépítési határideje így Összefoglalva: A hét db december 31. kiépítési határidős agglomeráció közül négy agglomeráció esetében volt folyamatban fejlesztés a referencia időpontban. Egy (Zalaegerszeg) agglomerációt érintő fejlesztés a referencia dátumot követően, idő közben befejeződött. A további három agglomeráció közül kettő (Kéthely, Marcali) esetében a beruházás jelenleg folyamatban van, és egy agglomerációnál (Tapolca) a KEOP pályázat benyújtása folyamatban van.

15 15 II december 31-i kiépítési határidő A december 31-i programállapot szerint 130 db agglomeráció érintett a december 31-i kiépítési határidővel, ezek közül a 2. melléklet 2. táblázatában 113 db agglomeráció, míg a 6. megfelelő táblázatában további 17 db agglomeráció szerepel. Jelenlegi állapot: A KEOP pályázatok közül ben 30 db agglomerációban (34 db projekt) fejeződik be a folyamatban lévő beruházás. A fejlesztések összes beruházási költsége mintegy 136,4 Mrd Ft, míg a megítélt támogatás 113,7 Mrd Ft. A döntésre váró KEOP pályázatok 7 db agglomerációt (8 pályázat) érintenek. Az igényelt támogatás összege mintegy 5,4 Mrd Ft, míg az összes beruházási költség 5,9 Mrd Ft. KEOP pályázati döntéssel rendelkezik 8 db agglomeráció (Dunaújváros/Kulcs, Dunavarsány, Edelény, Hajdúnánás, Debrecen/Mikepércs, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Törökszentmiklós). A fejlesztések várható összes beruházási költsége mintegy 7,8 Mrd Ft. A fejlesztések megvalósítási szakaszát a közötti KEHOP finanszírozza. KEOP döntésre vár 1 db, az Eger központú agglomeráció. A fejlesztést a közötti KEHOP finanszírozza. A budapesti szennyvízprojektek determinációs költségigénye 69 Mrd Ft. Összefoglalva: A december 31. referencia időszakra vonatkozó felülvizsgálat eredménye szerint pályázat keretében fejlesztéssel érintett agglomerációk száma: 82 db. A fejlesztési igénnyel rendelkező, eddig a pályázati rendszerben meg nem jelent agglomerációk száma 4 db (Ajka, Balatonfűzfő, Bicske és Tiszaújváros). Ezen agglomerációk közül csak Bicske és Tiszaújváros fejlesztési igénye haladja meg a jelenlegi KEOP összeghatárt, ezért javasolt, hogy központi derogációs projekt-intézkedés történjen az esetükben. III december 31-i kiépítési határidő A december 31-i programállapot szerint 469 db agglomeráció érintett a december 31-i kiépítési határidővel. A december 31. referencia időszakra vonatkozó felülvizsgálat eredménye szerint 398 db agglomeráció szerepel a 2. melléklet 3-5. táblázatokban, melyek közül 221-nél jelentkezik fejlesztési igény, míg 71 db agglomeráció a 2. melléklet 6. megfelelő táblázatában szerepel. A KEOP pályázatok közül ben 68 db agglomerációban fejeződik be a folyamatban lévő beruházás. A fejlesztések összes beruházási költsége mintegy 131,7 Mrd Ft, míg a megítélt támogatás 112,7 Mrd Ft. A döntésre váró KEOP pályázatok 21 db agglomerációt érintenek. Az igényelt támogatás összege mintegy 20,0 Mrd Ft, míg az összes beruházási költség 21,6 Mrd Ft.

16 16 KEOP pályázati döntéssel rendelkezik 27 db agglomeráció. A fejlesztések várható összes beruházási költsége mintegy 14,8 Mrd Ft. A fejlesztések megvalósítási szakaszát a közötti KEHOP finanszírozza. KEOP döntésre vár 13 db agglomeráció. A fejlesztést a közötti KEHOP finanszírozza. A december 31. határidős, fejlesztéssel érintett agglomerációk közül 14 db (Beremend, Dejtár, Létavértes, Levelek, Nyergesújfalu (Kelet), Nyírábrány, Révfülöp, Vásárosnamény- Gergelyiugornya, Zsámbék, Mezőkovácsháza, Nyíradony, Gelse, Gönc, Szergény) nem adott be pályázatot, de a pályázati lehetőség a KEHOP rendszerben a tervek szerint biztosított lesz. Központi intézkedés a projektek vonatkozásában csak egyedi vizsgálat alapján javasolt. Fejlesztési források között a Környezet és Energia Operatív Program keretében 489,078 Mrd Ft uniós támogatás állt rendelkezésre a fejlesztéssel érintett települési kör részére. A KEOP projektek támogatásának maximális mértéke az elszámolható költségek 85%-a, átlagosan az elnyert támogatás mintegy 83% volt. A Program keretében elnyert projektnél az önerő egy része pályázati úton elnyerhető az NFM és a BM Önerő Alapjából, ugyanakkor lakossági hozzájárulások is önerőként segítik a projektek finanszírozását. A következő EU költségvetési ciklusban induló projekteknél célszerű lenne a teljes önerő kormányzat általi biztosítása az önkormányzatok segítése érdekében. A KEOP konstrukció keretében megvalósult ( ) és döntésre váró (2014) beruházások: Időszak Pályázatok száma Támogatás (Mrd Ft) Összköltség (Mrd Ft) ,6 260, ,7 88, ,0 35,3 A Program december 31-i határidős teljesítéséhez től szükséges források: Beruházási költség ( től) Összesen Kiépítési határidők szerinti bontásban 684,9 Mrd Ft ebből a december 31. és december 31. között lejárt határidő beruházásaira fordítandó összeg 319,9 Mrd Ft ebből december 31. kiépítési határidős beruházásokra fordítandó összeg 365 Mrd Ft.

17 17 A végső, december 31. határidő teljesítéséhez a következő, közötti uniós programozási időszak költségvetésből (KEHOP) Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény alapján 296,9 Ft/EUR árfolyamon számolva 301 Mrd Ft beruházási költség szükséges. Szakmai kapcsolódások A közötti időszakban KEOP Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő és villamosenergia-, valamint biometán termelés c. pályázati konstrukció keretében a miskolci és a pécsi szennyvíztisztító telep, valamint a tatabányai szennyvíziszap hasznosítását tartalmazó biogáz üzem nyert támogatást biogáz hasznosításra. A 2000 LE szennyezőanyag-terhelés alatti településeken, agglomerációkban határidős kiépítési kötelezettség nincs, ezekben az esetekben a hazai igények és prioritások mentén kell a beruházási döntéseket meghozni. Az 1. melléklet 4. számú táblázata a szennyvíztisztító telepek üzemeltetői által jelentett szennyvíziszap adatok összesítését tartalmazza. A talajvédelmi hatósági engedély alapján termőföldre kijuttatott és a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) beérkezett adatszolgáltatás alapján 2012-ben a szennyvíziszap mezőgazdasági kihelyezése tonna szárazanyagban kifejezve, a komposztmennyiség t sza/év. Az üzemeltetők által jelentett, a NÉBIH adatszolgáltatása és a jelen előterjesztés vonatkozó mellékletében szereplő összesített adatok közötti különbség abból adódik, hogy a NÉBIH által szolgáltatott adat nem tartalmazza a mezőgazdasági művelés alól kivont területre kijuttatott szennyvíziszap mennyiséget, továbbá azt a komposztmennyiséget sem, amely termékként kerül hasznosításra.

18 18 2. melléklet a BM/5561/2014. számú előterjesztéshez A belügyminiszter /2014. ( / ) BM rendelete a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet módosításáról A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: (A vízjogi létesítési engedély iránti kérelem tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni kell:) d) a szennyvízelvezetési agglomeráció lehatárolásának műszaki szempontú felülvizsgálatára, a térségi rendszerek, illetve az egyedi vagy egyéb megoldások indokoltságára külön jogszabály módszertana alapján készített, majd a lefolytatott felülvizsgálatot megalapozó dokumentációt; 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KVVM/KJKF/32/2010. Tervezet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes

Részletesebben

TERVEZET. A települési önkormányzatok részére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez kapcsolódóan nyújtott támogatásról

TERVEZET. A települési önkormányzatok részére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez kapcsolódóan nyújtott támogatásról VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER 1 VM/ /2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2013. szeptember 18-án TERVEZET A települési önkormányzatok részére a nem közművel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER BM/8122/2012. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdéseinek rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. július 3-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a helyi önkormányzatok adósságrendezési

Részletesebben

Helyzetelemzés az EU-s kötelezettségvállalások teljesítéséről Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási projektek megvalósításának helyzete

Helyzetelemzés az EU-s kötelezettségvállalások teljesítéséről Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási projektek megvalósításának helyzete Helyzetelemzés az EU-s kötelezettségvállalások teljesítéséről Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási projektek megvalósításának helyzete Az előadás témakörei 1. EU-s kötelezettség, derogációs kötelezettség

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM./2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2009.......-án/én. ELŐTERJESZTÉS a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá

Részletesebben

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016.

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2016. június 1-én. TERVEZET az eljárási illetékek

Részletesebben

Budapest, június

Budapest, június VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER XIX/898/2/2010. TERVEZET! Készült: 2010. június 24-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a közműves szennyvízelvezető és -tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáról A Kormány

Részletesebben

Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei. Lajosmizse május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium

Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei. Lajosmizse május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei Lajosmizse 2016. május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK

Részletesebben

A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek

A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek Fülöp Júlia főosztályvezető NFM, Kiemelt Közszolgáltatások

Részletesebben

TERVEZET. a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

TERVEZET. a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Iktatószám: KvVM/KJKF/1879/2007 TERVEZET a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról Budapest, 2007. október VEZETŐI

Részletesebben

Tervezet ELŐTERJESZTÉS. a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Tervezet ELŐTERJESZTÉS. a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről Tervezet EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Iktatószám: 13442-4/2014/JOGI Tervezet ELŐTERJESZTÉS a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása KEOP előkészítő konstrukció végrehajtására. Preambulum

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása KEOP előkészítő konstrukció végrehajtására. Preambulum EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása KEOP előkészítő konstrukció végrehajtására Preambulum A települési szennyvíz kezeléséről szóló 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi

Részletesebben

Budapest, június

Budapest, június Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter Nemzeti Fejlesztési Miniszter KIM/ / /2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. június 17-én ELŐTERJESZTÉS az állami

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti célú támogatási rendeletek módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti célú támogatási rendeletek módosításáról VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Ikt.szám: XXIV1514/3/2010 Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2010. november 16-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a nemzeti hatáskörben

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

TERVEZET. a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet módosításáról

TERVEZET. a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet módosításáról KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/473/2008. TERVEZET a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTER FM/JGF/1218/2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdésének rendelkezései szerint: NEM NYILVÁNOS Készült: 2015. szeptember 8-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az erdőgazdálkodási

Részletesebben

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/ )

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/ ) Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 PROJEKT NYITÓRENDEZVÉNY Simontornya Város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása projekt

Részletesebben

A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT TÜKRÖZI.

A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT TÜKRÖZI. 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/1351/2010. TERVEZET a területrendezési előirányzat felhasználásának részletes szabályairól Budapest, 2010. február 2 1. Az egyeztetés alapadatai EGYEZTETÉSI

Részletesebben

Budapest, 2013. november

Budapest, 2013. november BELÜGYMINISZTER BM/14744/2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdésének rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. november 20. MUNKAANYAG a települések katasztrófavédelmi besorolásáról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER BM-10374/2011. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2011. szeptember 7-én. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a vis maior tartalék felhasználásának

Részletesebben

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA ÚJ IRÁNYOK A SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSBAN - AVAGY MERRE MEGYÜNK, MERRE MENJÜNK? Farkas Hilda PhD C. egyetemi tanár Előzmények Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEZET MINISZTER Szám: 2690-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

Aktualitások a víziközmű-szolgáltatás fejlesztésében

Aktualitások a víziközmű-szolgáltatás fejlesztésében Aktualitások a víziközmű-szolgáltatás fejlesztésében Fülöp Júlia Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kiemelt Közszolgáltatások Főosztálya főosztályvezető Az előadás témakörei Szabályozás aktualitásai A 2014-2020

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére 2998-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére Tárgy: EU Önerő Alap támogatási kérelem benyújtása Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Tervezet. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet módosításáról

Tervezet. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet módosításáról NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/ 326 /2010 A tervezet a minisztérium álláspontját nem tükrözi 1 Tervezet A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Szennyvíz beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodás Iktatószám:

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásáról. Budapest, 2011. február

ELŐTERJESZTÉS. az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásáról. Budapest, 2011. február BELÜGYMINISZTER BM-1857/2011. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011. 02. -án ELŐTERJESZTÉS az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásáról

Részletesebben

Budapest, január

Budapest, január GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/1325/1/2008. A gazdasági és közlekedési miniszter /2008. ( ) GKM rendelete a közlekedési és az ipari területeken végzett igazságügyi szakértői tevékenység

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a központi címregiszter kialakításához szükséges adatellenőrzési feladatokról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a központi címregiszter kialakításához szükséges adatellenőrzési feladatokról Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. BELÜGYMINISZTER FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTER BM/8038/2014. A 2011.évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének november 2-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének november 2-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 2-i ülésére Egyszerű többség Tárgy: Szennyvíz-beruházási projekttel kapcsolatos döntések Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 10-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 10-i rendkívüli ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Saját forrás biztosítása a Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító

Részletesebben

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Magyar Köztársaság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tájékoztató az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Budapest, 2009. augusztus Bevezető A közműves szennyvízelvezető

Részletesebben

H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P

H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P I. Költségvetési hatások: Az előterjesztésben foglalt módosítás kizárólag az új tűzoltólaktanyák létrehozását és fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben

Az ivóvízbiztonságot alapvetően előmozdító Ivóvízminőség-javító Program aktualitásai

Az ivóvízbiztonságot alapvetően előmozdító Ivóvízminőség-javító Program aktualitásai Az ivóvízbiztonságot alapvetően előmozdító Ivóvízminőség-javító Program aktualitásai dr. Kiss András László vízügyi referens Vízgazdálkodási Főosztály Ivóvíz-biztonsági szakmai nap 2016. május 10. Szakmai

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete 8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete A felszíni vízvédelmi szabályozási struktúra hazánkban (a vízgyűjtő-gazdálkodásról szóló átfogó 221/2004. (VII.21.) kormány

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit A vízi közmű beruházások EU finanszírozása Dr. Nagy Judit A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos alapelvei a természeti erőforrások

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT EU Önerő Alap pályázat beadására az Európai Gazdasági Térség (EGT) és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében benyújtott E-learning pályázathoz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: /2008-SzMM

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: /2008-SzMM Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 14352 - /2008-SzMM ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező átmeneti szabályokról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/137/1/2006. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Park címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005.

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Belügyminisztérium. dr. Kiss András László közigazgatási tanácsadó Vízgazdálkodási Főosztály. Ivóvíz-biztonsági szakmai nap 2014. május 13.

Belügyminisztérium. dr. Kiss András László közigazgatási tanácsadó Vízgazdálkodási Főosztály. Ivóvíz-biztonsági szakmai nap 2014. május 13. Az Ivóvízminőség-javító Program aktualitásai dr. Kiss András László közigazgatási tanácsadó Vízgazdálkodási Főosztály Ivóvíz-biztonsági szakmai nap 2014. május 13. Az ivóvízminőség-javítással kapcsolatos

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási és szakmai egyeztetése folyamatban van. Az egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 105. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. 199/2010. (VI. 18.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 105. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. 199/2010. (VI. 18.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek 105. szám Tartalomjegyzék 199/2010. (VI. 18.) Korm. rendelet 1/2010. (VI. 18.) NFM rendelet 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 8441-1/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

Magyarország. Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság TÁJÉKOZTATÓ

Magyarország. Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság TÁJÉKOZTATÓ Magyarország Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság TÁJÉKOZTATÓ Magyarország településeinek szennyvízelvezetési és tisztítási helyzetéről, a települési szennyvíz kezeléséről

Részletesebben

A nemzeti erőforrás miniszter. /2011. ( ) NEFMI rendelete

A nemzeti erőforrás miniszter. /2011. ( ) NEFMI rendelete A nemzeti erőforrás miniszter /2011. ( ) NEFMI rendelete az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 764-2/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről,

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 33-6/2015. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/68/2009. Tervezet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSE. (2) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell a tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyekkel.

ELŐTERJESZTÉSE. (2) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell a tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyekkel. Kunfehértó Község Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE A Képviselő-testület 2016. november 30-i ülésére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a nem

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 4-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 4-i rendkívüli ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Saját forrás biztosítása a Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány "Az 1992. évi LXIII. tv. 19/A. (1) bek. alapján NEM NYILVÁNOS 2006. december 1-jétől 10 évig." T E R V E Z E T ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 25/2013. (V. 31.) NFM rendelete az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról. 1.

A nemzeti fejlesztési miniszter 25/2013. (V. 31.) NFM rendelete az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról. 1. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 86. szám 54033 9. A kistelepülési önkormányzat a települési közkönyvtári és iskolai könyvtári feladatokat együttesen ellátó szolgáltató helyre is igénybe veheti a megyei

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. ( ) GKM rendelete. a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. ( ) GKM rendelete. a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. ( ) GKM rendelete a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló (jogszabály-módosítások

Részletesebben

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának (VGT2) munkaprogramja Tahy Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának (VGT2) munkaprogramja Tahy Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának (VGT2) munkaprogramja Tahy Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet MHT XXXI. Országos Vándorgyűlés Gödöllő, 2013. július 3-5. VGT a Víz Keretirányelvben A 2000/60/EK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER Szám: 6162-1/2006. TERVEZET E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a balatonfüredi polgári célú nem nyilvános repülőtér megszüntetéséről

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a balatonfüredi polgári célú nem nyilvános repülőtér megszüntetéséről GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER TERVEZET III-3TK/19/3/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a balatonfüredi polgári célú nem nyilvános repülőtér megszüntetéséről Budapest, 2006. március 2 E G Y E Z

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 33-9/2015. MELLÉKLET: 5 db TÁRGY: Tájékoztató Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1948/2007. Tervezet a Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 10/1992. (III. 25.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés)

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testületnek - EU önerő Alap pályázat benyújtása

Részletesebben

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre J a v a s l a t Startmunka programban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. Ózd, 2014. március 25. A Belügyminiszter mint

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.( ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról (t e r v e z e t) Simontornya

Részletesebben

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés Dr. Klotz Péter, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Védelmi Szolgálat Budapest, 2015. május 12. Szervezeti változások

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány BELÜGYMINISZTER NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER BM/6597/2016. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdésének rendelkezései

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium 31404/2008. E L ŐT E R J E S Z T É S A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról Budapest, 2008. december VEZETŐI

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Melléklet a BM/ /2015. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2015. (.) Korm. rendelete a vízgazdálkodási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2. Telefon: 06-76/558-131 Fax: 06-76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 130-9/2012. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Dr. Petrus József Csaba vezető-tanácsos Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkárság

Részletesebben

A Széchenyi Programiroda tevékenységei

A Széchenyi Programiroda tevékenységei A Széchenyi Programiroda tevékenységei Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 EU-s forrásfelhasználás növelése Sikeresen végrehajtott fejlesztés Ügyfélkapcsolatok a Régióban

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Zöldgazdaság-fejlesztési program 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések 2. prioritás: Vizeink jó kezelése 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése

Részletesebben

Magyarország. Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság TÁJÉKOZTATÓ

Magyarország. Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság TÁJÉKOZTATÓ Magyarország Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság TÁJÉKOZTATÓ Magyarország településeinek szennyvízelvezetési és tisztítási helyzetéről, a települési szennyvíz kezeléséről

Részletesebben

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban?

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Kasza György főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága IX. Geotermikus Konferencia, 2013.

Részletesebben

A jelen és a jövő pályázati feltételei

A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Megvalósított csatornázási és szennyvíztisztítási beruházások értékelése című, XII. Országos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére

ELŐTERJESZTÉS. a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére BELÜGYMINISZTER NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER BM/5482/2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS Készült: 2013. március 19-én. ELŐTERJESZTÉS a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben