ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére"

Átírás

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. BELÜGYMINISZTER NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER BM/5561/2014. A 2011.évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdésének rendelkezései alapján NEM NYILVÁNOS. Készült: május 22-én. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és - tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet és a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és - tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról Budapest, május

2 2 1. Az egyeztetés alapadatai E G Y E Z T E T É S I L A P honlapon való közzététel időpontja: május 23. közigazgatási egyeztetésre megküldés: május 23. közigazgatási egyeztetés lezárása: május 30. államtitkári értekezlet időpontja: június 12. kormányülés időpontja: június Az egyeztetésben részt vevők 2.1. A Kormány ügyrendje / jogszabály alapján egyetértésre vagy véleményezésre jogosultak intézmény egyetért nem ért egyet Miniszterelnökség Honvédelmi Minisztérium Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Külügyminisztérium Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzetgazdasági Minisztérium Vidékfejlesztési Minisztérium nem adott véleményt 2.2. Egyéb állami szervek (Kúria, Legfőbb Ügyészség, Alkotmánybíróság stb.) egyéb állami szerv egyetért nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn észrevétele maradt fenn 2.3. Társadalmi szervezete társadalmi szervezet Magyar Víziközmű Szövetség Magyar Önkormányzatok Szövetsége Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége Megyei Jogú Városok Szövetsége Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Magyar Faluszövetség Budapesti Önkormányzatok Szövetsége egyetért nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn

3 3 V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó 1. Az előterjesztés célja 1.1.A kormány-előterjesztés elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv (a továbbiakban: Irányelv) szerinti megfelelő települési szennyvízelvezető és -tisztító rendszerek kiépítését a Csatlakozási Szerződésben előírt határidőkre kell teljesíteni Magyarországon A kormány-előterjesztés szükségességének okai Az Irányelv 17. cikke alapján a tagállamok megvalósítási programot kötelesek kidolgozni, majd azt kétévente felülvizsgálni, ezért a jelen előterjesztés kizárólag a december 31-i állapotban felülvizsgált program-változatot tartalmazza. Ez a hatodik felülvizsgálat a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletre (a továbbiakban: 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet) vonatkozóan. A Kormány által elfogadott felülvizsgált programot június 30-ig kell az Európai Bizottságnak megküldeni. A programot minden esetben a 93/481/EGK (1993. július 28.) határozat szerinti formában és tartalommal kell elkészíteni. A kétévenkénti felülvizsgálat során aktualizálni kell az előírt tartalmú táblázatokat az új referenciadátum figyelembe vételével Az előterjesztéssel érintett közfeladat változása Az előterjesztéssel érintett közfeladat nem változik. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény január 1-jén hatályba lépett 13. (1) bekezdés 21. pontja a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatként határozza meg a víziközmű-szolgáltatást, amennyiben a víziközműszolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 4. (2) bekezdésének b) pontja szerint a települési önkormányzat a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében köteles gondoskodni a 2000 lakosegyenértékkel (LE) jellemezhető szennyvízkibocsátás feletti szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó településeken a keletkező használt vizek (szennyvizek) szennyvízelvezető művel való összegyűjtéséről, tisztításáról, a tisztított szennyvíz elvezetéséről, illetőleg a más módon összegyűjtött szennyvíz, továbbá a szennyvíziszap ártalommentes elhelyezésének megszervezéséről. A program az előírt feladatok ütemezett, határidőre történő teljesítését segíti elő. 2. Az igénybe vett eszközök 2.1. Jogalkotás Az új referencia dátum szerint a programot aktualizálni szükséges a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításaként és technikai okokból módosítani szükséges a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: 25/2002.

4 4 (II. 27.) Korm. rendelet). Az előterjesztés mellékletét képezi továbbá a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet (a továbbiakban: 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet) módosításának tervezete. A tervezett módosítások bemutatása: a) A 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben a rendelet mellékletét képező táblázatok aktualizálása történik meg. A 2. számú mellékletben a csatornahálózati és szennyvíztisztító telepi fejlesztési igények elkülönített kerülnek bemutatásra annak érdekében, hogy a pályázati rendszerekben meglapozott döntések születhessenek. A december 31-i állapot szerinti táblázatokban a következő új települések szerepelnek: - amelyek december 31-ig elérték a 2000 LE szennyezőanyag-terhelést, - amelyek 2000 LE szennyezőanyag-terhelés alattiak és megtörtént a műszaki rácsatlakozás. b) A 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása: - A benyújtani szükséges agglomerációs felülvizsgálati dokumentumok listája pontosításra került a szakmai felülvizsgálat pontos menete érdekében. - Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakmai javaslatával együtt terjeszti fel a felülvizsgálati kérelmet a vízgazdálkodásért felelős miniszter részére a felülvizsgálati döntés érdekében. - A megfelelt agglomerációk fogalma pontosításra került az Irányelv szerinti általános szempontrendszer alapján. - Az öblözet fogalma pontosításra került annak érdekében, hogy a pályázati rendszer alkalmazását segítse, egyben a koncentrált terhelés fogalmát pontosítja. A kormányrendeletekkel párhuzamosan a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet kiegészítésre kerül a vízjogi létesítési engedély iránti kérelemhez benyújtandó mellékletek listájával, így a pályázati dokumentációk és agglomerációs engedélyek műszaki összhangja biztosítható. A műszaki és gazdaságossági indokoltság megalapozásához szükséges igazoló számítás elvégzésére megfelelő szakképesítéssel rendelkező tervező kijelölése lenne szükséges: az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, vagy a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklet III. Vízgazdálkodási szakterület vízügyi részterületére. Ez az előírás azonban tovább növelné az önkormányzatok víziközmű beruházás előkészítéséhez szükséges tervezési költségeit, ezért jelen előterjesztés nem tartalmazza a vonatkozó módosítást. Javasolt, hogy a műszaki és gazdasági indokoltsági vizsgálatok ellenőrzése a területileg illetékes vízügyi igazgatóságok feladata legyen. Jogszabályi módosítást ez az intézkedés nem igényel, de a szükséges ismeretekkel rendelkező szakemberek túlnyomó része jelenleg a Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségeinél van állományban Egyéb intézkedés Az Irányelv 15. cikke által előírt kötelező szakterületi adatszolgáltatások teljesítése érdekében 2007-ben kialakításra került a Települési Szennyvíz Információs Rendszer (a továbbiakban: TESZIR). A TESZIR-t megelőzően nem állt rendelkezésre olyan egységes adatbázis, mely a

5 5 meglévő rendszerek vonatkozásában előírt információkat a megadott határidőn belül szolgáltatni tudta volna. Jelen előterjesztés a TESZIR rendszer adatbázisára alapozottan kitöltött kötelező táblázatokat tartalmazza. Az elemi adatokat a TESZIR rendszer területi adatfelelősei érvényesítették az Országos Vízügyi Főigazgatóság területi kirendeltségeinél és a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségeken. A beterjesztett program negyedik alkalommal készül a TESZIR adatbázisra alapozottan. A következő EU-programozási időszakban ( ) 301 milliárd Ft finanszírozási összköltség biztosítása szükséges a korábbi programozási időszakon túlmenően a következő hétéves időszak első kétéves ( ) akciótervében a december 31-ei kötelezettségek maradéktalan teljesítéséhez. Ez az összköltség tartalmazza a szennyvíziszap kezelésére fordítandó forrás összegét is. A jelenlegi EU-programozási időszakban a támogatási források az ISPA/Kohéziós Alap és a KEOP keretekből rendelkezésre állnak. A KEHOP tervezés során Magyarország álláspontja az volt, hogy a forrásokat a teljesítés érdekében az első Akciótervben kell rendelkezésre bocsátani Alternatíva A program felülvizsgálat vonatkozásában alternatíva nem merülhet fel. A program rendszeres felülvizsgálata az Irányelv 17. cikkében rögzített kötelező tagállami előírás, a táblázatok tartalmi követelményei és formája minden tagállam esetében azonosak. A felülvizsgálat uniós kötelezettség. 3. Kormányprogramhoz való viszony A települések életminőségének javítása, a gazdaság fejlesztése, a környezet védelme és a közegészségügy szempontjából a települési szennyvízelvezetés és -tisztítás olyan kiemelt önkormányzati feladat, amelyből az állam a szakmai irányítással, továbbá a támogatási rendszerek működtetésével jelentős szerepet vállal. 4. Előzmények, kapcsolódások Az előzmények bemutatását a részletes előterjesztés tartalmazza. 5. Európai uniós kapcsolódások A tervezet jogharmonizációs kötelezettség alapján új referencia időpont szerinti (2012. december 31.) felülvizsgálatra irányul. Az Európai Unió gyakorlata szerint az Irányelv határidőre történő teljesítését ellenőrzi, és szükséges esetben bírsággal sújtja a tagállamot. A kivetett bírság nem mentesít az előírt fejlesztések elvégzése alól. Az egyik leggyakoribb ügyfajta az EU bírságolási gyakorlatában az Irányelv előírásainak megszegéséhez kapcsolódik. Az érintett pályázó települési önkormányzatok részére megítélt támogatások 85%-a az EU Kohéziós Alapból a KEOP pályázati rendszeren keresztül kerül kifizetésre, illetve a települési önkormányzatok pályázhatnak az EU Önerő Alapban az önrész részleges támogatásáért. 6. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk Az előterjesztés országgyűlési tárgyalást nem igényel.

6 6 7. Társadalmi egyeztetés A közigazgatási egyeztetés megkezdésekor a jogszabály-tervezet felkerül a Belügyminisztérium honlapjára, ahol a társadalmi szervezetek és az állampolgárok a véleményezésre megállapított határidőn belül észrevételt tehetnek. A tervezetet a közigazgatási egyeztetés keretében továbbá közvetlenül is megküldjük az egyeztetési lap 2.3. pontjában felsorolt szervezeteknek. 8. Vitás kérdések: 9. Az előterjesztés kommunikációja 1. Milyen kommunikáció javasolt az előterjesztés elfogadása esetén? követő vagy kezdeményező* 2. A tájékoztatás módja: Kormányülést követő szóvivői tájékoztató igen/nem Tárcaközlemény igen/nem Tárca által szervezett sajtótájékoztató igen/nem 3. Fő üzenet (a kormányzati kommunikáció tartalma, az előterjesztő kommunikációs szándéka): A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK Irányelv szerinti megfelelő települési szennyvízelvezető és -tisztító rendszerek kiépítését a Csatlakozási Szerződésben előírt december 31-i határidőre kell teljesíteni Magyarországon. Az Irányelv 17. cikke alapján a tagállamok megvalósítási programot kötelesek kidolgozni, majd azt kétévente felülvizsgálni. Jelen előterjesztés a december 31-i állapot felülvizsgált változatát tartalmazza. Ez a hatodik felülvizsgálat a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletre vonatkozóan és jelen előterjesztésben módosításra kerül a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelettel összefüggő 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet. A kétévenkénti felülvizsgálat során aktualizálni kell az előírt tartalmú táblázatokat az új referenciadátum figyelembe vételével. 4. Részletes kommunikációs terv: Kérjük a Kormányt, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatot fogadja el. Budapest, május. Dr. Pintér Sándor Németh Lászlóné

7 7 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T A Kormány megtárgyalta és elfogadta a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet és a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és elrendeli az előterjesztés mellékletét képező tervezetnek a Kormány rendeleteként a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

8 8 1. melléklet a BM/5561/2014. számú előterjesztéshez A Kormány /2014. (. ) Korm. rendelete a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet és a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 45. (7) bekezdés f) pontjában, a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 45. (7) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása 1. A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 1-3. melléklete helyébe e rendelet 1-3. melléklete lép. 2. a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása 2. A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. -a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: (2a) A gyűjtőrendszer megfelelőségénél figyelembe kell venni a rendszer méretét és kapacitását, a beérkező települési szennyvíz mennyiségét és jellemzőit.

9 9 3. (1) Az R. 3. -a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki: (5a) A felülvizsgálati kérelemnek az (5) bekezdésben foglaltak mellett a következő dokumentumokat kell tartalmaznia: a) a területileg illetékes vízügyi igazgatóság agglomerációs felülvizsgálati kérelme, b) a települési önkormányzat kérelme, c) a területileg illetékes vízgazdálkodási tanács jegyzőkönyve, d) a vízjogi létesítési engedély és mellékletei, és e) az Igazgatóság szakmai javaslata. (2) Az R. 3. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7) A vízügyi igazgatóság a kérelmet szakmai javaslatával együtt 60 napon belül megküldi az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak, aki a felülvizsgált kérelmet a szakmai javaslatával együtt felterjeszti a vízgazdálkodásért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter). A miniszter az Országos Vízügyi Főigazgatóság javaslata alapján dönt a kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról. Az R. melléklete a 4. melléklet szerint módosul Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

10 melléklet a /2013. ( ) Korm. rendelethez Külön íven mellékelve.

11 11 4. melléklet a /2013. ( ) Korm. rendelethez 1. Az R. melléklet 4.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4.1. A szennyvízelvezetési agglomeráción belül alapvetően vizsgálni kell a laksűrűséget annak érdekében, hogy csak azokon a területeken valósuljon meg a szennyvizek szennyvízcsatornával történő összegyűjtése, ahol a népesség, illetve a gazdasági tevékenység kellő mértékben koncentrált. Ahol a szennyvízcsatornázás túlzott költséggel járna, illetőleg nem járna különösebb környezeti haszonnal, ott egyéb, költségkímélő megoldások kerüljenek alkalmazásra. Egy szennyvízelvezetési agglomeráció megfelelőnek tekinthető amennyiben eleget tesz a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK Irányelvben foglalt műszaki, gazdasági és környezetvédelmi követelményeknek. 2. Az R. melléklet 4.5 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4.5. Az alrendszerek belső gyűjtőhálózatának kiépítésénél a szennyvízelvezetési agglomeráción belüli településrész öblözetenként történő lehatárolási feltételei: a) az 1,0 km vezetékhosszra történő rácsatlakozás érje el a 120 főt vagy az 52 lakást [hazai statisztikai adatok figyelembevételével átlagosan 2,3 fő/lakás (KSH: 2009)], a vizsgálatnál a vezetékhosszba a házi bekötővezetékek nem számítandók be, vagy b) a legkisebb lakosszám hektáronként 30 fő illetve a tartósan magas talajvízállású területeken a legkisebb lakosszám hektáronként 30 főnél kisebb lehet. Öblözetként azt a műszaki egységet tekintjük, amely csak egy ponton csatlakozik egy befogadási pontra, ami lehet egy másik öblözet, mellékgyűjtő, szennyvízátemelő, vagy főgyűjtő.

12 12 R É S Z L E T E S I N D O K O L Á S az 1. -hoz A 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben a rendelet mellékletét képező táblázatok aktualizálása történik meg. A 2. számú mellékletben a csatornahálózati és szennyvíztisztító telepi fejlesztési igények elkülönítve szerepelnek annak érdekében, hogy a pályázati rendszerekben meglapozott döntések születhessenek. a 2. -hoz A megfelelt agglomerációk fogalma pontosításra került az Irányelv szerinti általános szempontrendszer alapján. 3. A benyújtani szükséges agglomerációs felülvizsgálati dokumentumok listája pontosításra került a szakmai felülvizsgálat pontos menete érdekében. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakmai javaslatával együtt terjeszti fel a felülvizsgálati kérelmet a vízgazdálkodásért felelős miniszter részére a felülvizsgálati döntés érdekében. 4. Az öblözet fogalma pontosításra került annak érdekében, hogy a pályázati rendszer alkalmazását segítse, egyben a koncentrált terhelés fogalmát pontosítja.

13 13 RÉSZLETES ELŐTERJESZTÉS Az Európai Unió a települési szennyvizek elvezetésével és tisztításával kapcsolatos tagállami feladatokat az Irányelvben szabályozza. Magyarországnak a megfelelő települési szennyvízelvezető és -tisztító rendszerek kiépítésére vonatkozó tagállami kötelezettségeit a Csatlakozási Szerződésben előírt határidőkre kellett/kell teljesítenie. A kijelölt szennyvízelvezetési agglomerációk területén a települési szennyvizek közműves szennyvízelvezetését és a szennyvizek biológiai szennyvíztisztítását, illetőleg a keletkező szennyvíziszapok ártalommentes elhelyezését meg kellett valósítani: december 31-ig a lakosegyenérték terhelést meghaladó szennyvízkibocsátású, külön jogszabály által kijelölt érzékeny területeken, a nitrogén- és foszforeltávolítás egyidejű biztosításával (2. melléklet 1. táblázat); december 31-ig a lakosegyenérték terhelést meghaladó szennyvízkibocsátású normál területen lévő szennyvízelvezetési agglomerációk esetén (2. melléklet 2. táblázat); A kijelölt szennyvízelvezetési agglomerációk területén a települési szennyvizek közműves szennyvízelvezetését és a szennyvizek biológiai szennyvíztisztítását illetőleg a keletkező szennyvíziszapok ártalommentes elhelyezését a következő időpontig kell megvalósítani: december 31-ig a lakosegyenérték terheléssel jellemezhető szennyvízkibocsátású normál területen lévő szennyvízelvezetési agglomerációk esetében (2. melléklet 3. táblázat); december 31-ig a külön jogszabály által kijelölt érzékeny területeken lévő lakosegyenérték terheléssel jellemezhető szennyvízkibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációk területén (2. melléklet 4. táblázat); december 31-ig a lakosegyenérték terheléssel jellemezhető szennyvízkibocsátású normál területen lévő szennyvízelvezetési agglomerációk esetében (2. melléklet 5. táblázat). A programhoz kapcsolódik a 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet, illetve a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program végrehajtásával összefüggő nyilvántartásról és jelentési kötelezettségről szóló 27/2002. (II. 27.) Korm. rendelet. A december 31-én lejárt határidős kötelezettségű kilenc agglomeráció vonatkozásában (a december 31. referencia állapotra elvégzett felülvizsgálat szerint) az Európai Bizottság előírására településsoros adatszolgáltatási kérdőív került kitöltésre 2010 októberében. Az Irányelv 15. cikke kétévente a tagállamoknak adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő szennyvízelvezetési agglomerációk, szennyvíztisztító telepek és szennyvízkibocsátások vonatkozásában. A december 31-i állapotról készült kérdőívet június 2-ig kell megküldeni az Európai Bizottságnak és feltölteni a Bizottság e célra létrehozott központi szerverére, a Web-Toolra. Az előző adatszolgáltatást február 2-án küldtük meg az Európai Bizottságnak.

14 14 A program határidős ütemezések szerinti bemutatása I december 31-i kiépítési határidő A december 31-i programállapot szerint 7 db agglomeráció érintett a december 31-i kiépítési határidővel, melyek valamennyien a 2. melléklet 1. táblázatában szerepelnek. A december 31. referencia időszakra vonatkozó felülvizsgálat eredménye szerint az ebben a csoportban található 7 db szennyvízelvezetési agglomeráció közül 4 db-nál még további fejlesztési költségigény mutatkozik. A fejlesztéssel érintett négy agglomeráció: Kéthely, Marcali, Tapolca és Zalaegerszeg. Kéthely: A kéthelyi agglomeráció szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése, valamint Balatonfenyves csatornahálózata és szállítómű beruházás folyamatban lévő KEOP pályázat keretében történik. A beruházás jelenleg folyamatban van, tervezett befejezése hóban várható. Marcali: A marcali szennyvíztisztító telep átfogó technológiai fejlesztése, valamint Marcali, Csömend és Nikla települések szennyvízcsatornázása a folyamatban lévő KEOP pályázat keretében történik. A beruházás jelenleg folyamatban van, tervezett befejezése hóban várható. Tapolca: A tapolcai szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítése jóváhagyott KEOP pályázat előkészítéssel rendelkezik (pályázat beadása: , a támogatói döntés dátuma: ). A megvalósítási szakaszra vonatkozó KEOP pályázat benyújtását a rendelkezésre álló adatok alapján re tervezték. Amennyiben a pályázat még nem került benyújtásra, úgy szükséges a KEOP pályázati maradvány források terhére a támogatási összeg biztosítása és e projekt esetében a különleges bánásmód alkalmazása. A beruházás megvalósításának várható összköltsége 721,9 millió Ft. Zalaegerszeg: A zalaegerszegi agglomerációban Hagyárosbörönd, Ozmánbük és Vaspör települések csatornázása 2013-ban fejeződött be, de a i referencia-dátum miatt a következő program-felülvizsgálatnál jelenik meg a feladat elvégzése. A 7 db szennyvízelvezetési agglomeráció közül 3 db-nál, a keszthelyi, a nemesgulácsi, és a zalakarosi agglomerációban nem jelentkezik további beruházási igény. A felülvizsgálat eredményeként megállapítható, hogy a korábban a i határidővel érintett Révfülöp és Zalaszentgrót agglomerációk szennyvízterhelése a i referencia időhöz tartozó felülvizsgálatban ismételten LE alatti ezért ezek az agglomerációk véglegesen átkerültek a 2. melléklet 4. táblázatába. E két agglomeráció kiépítési határideje így Összefoglalva: A hét db december 31. kiépítési határidős agglomeráció közül négy agglomeráció esetében volt folyamatban fejlesztés a referencia időpontban. Egy (Zalaegerszeg) agglomerációt érintő fejlesztés a referencia dátumot követően, idő közben befejeződött. A további három agglomeráció közül kettő (Kéthely, Marcali) esetében a beruházás jelenleg folyamatban van, és egy agglomerációnál (Tapolca) a KEOP pályázat benyújtása folyamatban van.

15 15 II december 31-i kiépítési határidő A december 31-i programállapot szerint 130 db agglomeráció érintett a december 31-i kiépítési határidővel, ezek közül a 2. melléklet 2. táblázatában 113 db agglomeráció, míg a 6. megfelelő táblázatában további 17 db agglomeráció szerepel. Jelenlegi állapot: A KEOP pályázatok közül ben 30 db agglomerációban (34 db projekt) fejeződik be a folyamatban lévő beruházás. A fejlesztések összes beruházási költsége mintegy 136,4 Mrd Ft, míg a megítélt támogatás 113,7 Mrd Ft. A döntésre váró KEOP pályázatok 7 db agglomerációt (8 pályázat) érintenek. Az igényelt támogatás összege mintegy 5,4 Mrd Ft, míg az összes beruházási költség 5,9 Mrd Ft. KEOP pályázati döntéssel rendelkezik 8 db agglomeráció (Dunaújváros/Kulcs, Dunavarsány, Edelény, Hajdúnánás, Debrecen/Mikepércs, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Törökszentmiklós). A fejlesztések várható összes beruházási költsége mintegy 7,8 Mrd Ft. A fejlesztések megvalósítási szakaszát a közötti KEHOP finanszírozza. KEOP döntésre vár 1 db, az Eger központú agglomeráció. A fejlesztést a közötti KEHOP finanszírozza. A budapesti szennyvízprojektek determinációs költségigénye 69 Mrd Ft. Összefoglalva: A december 31. referencia időszakra vonatkozó felülvizsgálat eredménye szerint pályázat keretében fejlesztéssel érintett agglomerációk száma: 82 db. A fejlesztési igénnyel rendelkező, eddig a pályázati rendszerben meg nem jelent agglomerációk száma 4 db (Ajka, Balatonfűzfő, Bicske és Tiszaújváros). Ezen agglomerációk közül csak Bicske és Tiszaújváros fejlesztési igénye haladja meg a jelenlegi KEOP összeghatárt, ezért javasolt, hogy központi derogációs projekt-intézkedés történjen az esetükben. III december 31-i kiépítési határidő A december 31-i programállapot szerint 469 db agglomeráció érintett a december 31-i kiépítési határidővel. A december 31. referencia időszakra vonatkozó felülvizsgálat eredménye szerint 398 db agglomeráció szerepel a 2. melléklet 3-5. táblázatokban, melyek közül 221-nél jelentkezik fejlesztési igény, míg 71 db agglomeráció a 2. melléklet 6. megfelelő táblázatában szerepel. A KEOP pályázatok közül ben 68 db agglomerációban fejeződik be a folyamatban lévő beruházás. A fejlesztések összes beruházási költsége mintegy 131,7 Mrd Ft, míg a megítélt támogatás 112,7 Mrd Ft. A döntésre váró KEOP pályázatok 21 db agglomerációt érintenek. Az igényelt támogatás összege mintegy 20,0 Mrd Ft, míg az összes beruházási költség 21,6 Mrd Ft.

16 16 KEOP pályázati döntéssel rendelkezik 27 db agglomeráció. A fejlesztések várható összes beruházási költsége mintegy 14,8 Mrd Ft. A fejlesztések megvalósítási szakaszát a közötti KEHOP finanszírozza. KEOP döntésre vár 13 db agglomeráció. A fejlesztést a közötti KEHOP finanszírozza. A december 31. határidős, fejlesztéssel érintett agglomerációk közül 14 db (Beremend, Dejtár, Létavértes, Levelek, Nyergesújfalu (Kelet), Nyírábrány, Révfülöp, Vásárosnamény- Gergelyiugornya, Zsámbék, Mezőkovácsháza, Nyíradony, Gelse, Gönc, Szergény) nem adott be pályázatot, de a pályázati lehetőség a KEHOP rendszerben a tervek szerint biztosított lesz. Központi intézkedés a projektek vonatkozásában csak egyedi vizsgálat alapján javasolt. Fejlesztési források között a Környezet és Energia Operatív Program keretében 489,078 Mrd Ft uniós támogatás állt rendelkezésre a fejlesztéssel érintett települési kör részére. A KEOP projektek támogatásának maximális mértéke az elszámolható költségek 85%-a, átlagosan az elnyert támogatás mintegy 83% volt. A Program keretében elnyert projektnél az önerő egy része pályázati úton elnyerhető az NFM és a BM Önerő Alapjából, ugyanakkor lakossági hozzájárulások is önerőként segítik a projektek finanszírozását. A következő EU költségvetési ciklusban induló projekteknél célszerű lenne a teljes önerő kormányzat általi biztosítása az önkormányzatok segítése érdekében. A KEOP konstrukció keretében megvalósult ( ) és döntésre váró (2014) beruházások: Időszak Pályázatok száma Támogatás (Mrd Ft) Összköltség (Mrd Ft) ,6 260, ,7 88, ,0 35,3 A Program december 31-i határidős teljesítéséhez től szükséges források: Beruházási költség ( től) Összesen Kiépítési határidők szerinti bontásban 684,9 Mrd Ft ebből a december 31. és december 31. között lejárt határidő beruházásaira fordítandó összeg 319,9 Mrd Ft ebből december 31. kiépítési határidős beruházásokra fordítandó összeg 365 Mrd Ft.

17 17 A végső, december 31. határidő teljesítéséhez a következő, közötti uniós programozási időszak költségvetésből (KEHOP) Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény alapján 296,9 Ft/EUR árfolyamon számolva 301 Mrd Ft beruházási költség szükséges. Szakmai kapcsolódások A közötti időszakban KEOP Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő és villamosenergia-, valamint biometán termelés c. pályázati konstrukció keretében a miskolci és a pécsi szennyvíztisztító telep, valamint a tatabányai szennyvíziszap hasznosítását tartalmazó biogáz üzem nyert támogatást biogáz hasznosításra. A 2000 LE szennyezőanyag-terhelés alatti településeken, agglomerációkban határidős kiépítési kötelezettség nincs, ezekben az esetekben a hazai igények és prioritások mentén kell a beruházási döntéseket meghozni. Az 1. melléklet 4. számú táblázata a szennyvíztisztító telepek üzemeltetői által jelentett szennyvíziszap adatok összesítését tartalmazza. A talajvédelmi hatósági engedély alapján termőföldre kijuttatott és a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) beérkezett adatszolgáltatás alapján 2012-ben a szennyvíziszap mezőgazdasági kihelyezése tonna szárazanyagban kifejezve, a komposztmennyiség t sza/év. Az üzemeltetők által jelentett, a NÉBIH adatszolgáltatása és a jelen előterjesztés vonatkozó mellékletében szereplő összesített adatok közötti különbség abból adódik, hogy a NÉBIH által szolgáltatott adat nem tartalmazza a mezőgazdasági művelés alól kivont területre kijuttatott szennyvíziszap mennyiséget, továbbá azt a komposztmennyiséget sem, amely termékként kerül hasznosításra.

18 18 2. melléklet a BM/5561/2014. számú előterjesztéshez A belügyminiszter /2014. ( / ) BM rendelete a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet módosításáról A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: (A vízjogi létesítési engedély iránti kérelem tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni kell:) d) a szennyvízelvezetési agglomeráció lehatárolásának műszaki szempontú felülvizsgálatára, a térségi rendszerek, illetve az egyedi vagy egyéb megoldások indokoltságára külön jogszabály módszertana alapján készített, majd a lefolytatott felülvizsgálatot megalapozó dokumentációt; 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Budapest, 2014. január

Budapest, 2014. január BELÜGYMINISZTER BM/699/2014. Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) és (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2014. január 14-én. MUNKAANYAG

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

Magyarország. J E L E N T É S az Európai Bizottság részére

Magyarország. J E L E N T É S az Európai Bizottság részére 1 Magyarország J E L E N T É S az Európai Bizottság részére az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK tanácsi irányelvnek való megfelelés érdekében tett intézkedésekről az Európai Bizottság

Részletesebben

Budapest, 2013. július

Budapest, 2013. július EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 34610-4/2013-JSZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. július 24-én E L Ő T E

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015.

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015. 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. március Készült: 2015. ELŐTERJESZTÉS a személygépkocsival díj

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat 34. szám Tartalomjegyzék 26/2012. (III. 24.) VM rendelet 27/2012. (III. 24.) VM rendelet 28/2012. (III. 24.) VM rendelet 29/2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter XXII-4/153- (2011) Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER Ikt. szám: 7134-4/2015/JISZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. január 28-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. május 22., szerda Tartalomjegyzék 2013. évi LIX. törvény A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről

Részletesebben

A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet

A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 1 NFGM/1713/2010 Tervezet az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. (közigazgatási egyeztetés)

ELŐTERJESZTÉS. (közigazgatási egyeztetés) Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1304/2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2014. január. készítette: látta: jóváhagyta: Dr. Vígh Annamária főosztályvezető. Dr. Oravecz Péter főosztályvezető-helyettes

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2014. január. készítette: látta: jóváhagyta: Dr. Vígh Annamária főosztályvezető. Dr. Oravecz Péter főosztályvezető-helyettes EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE 2247-4/2014. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS. Készült 2014. január 29-én ELŐTERJESZTÉS a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak

Részletesebben

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS BM/10286/2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS Készült: 2013. július 22-én. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról

Részletesebben

90/2013. (X. 7.) VM rendelet

90/2013. (X. 7.) VM rendelet (2013. október 9-től hatályos) 90/2013. (X. 7.) VM rendelet a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel

Részletesebben

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február JELENTÉS a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről 1049 2011. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Pályázati kiírás. 2015. június 8.

Pályázati kiírás. 2015. június 8. Pályázati kiírás 2015. június 8. A vízgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben pályázatot hirdet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 2., kedd Tartalomjegyzék 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet A 2014 2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a

Részletesebben

255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet

255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere Tanulmány Támogatta a Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

TERVEZET. 1. napirend Az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet ismertetése Előadó Dr Kéri Szilvia KvVM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

TERVEZET. 1. napirend Az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet ismertetése Előadó Dr Kéri Szilvia KvVM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TERVEZET 1. napirend Az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet ismertetése Előadó Dr Kéri Szilvia KvVM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/79/ /2009 TERVEZET a vízgazdálkodási tanácsokról szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 125. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek Tartalomjegyzék 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 179/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 180/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Tv az ország kiegyensúlyozott területi fejlődése és a térségei társadalmi-gazdasági, kulturális fejlődésének előmozdítása, az átfogó

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. április 10-én. ELŐTERJESZTÉS az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY II. ÉVFOLYAM 2. szám 2010. február 26. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Budapest, Hold u. 1.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13 konstrukcióhoz Érvényes: 2013. október 24-től Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése Budapest, 2004. október hó A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése a 2004. évben elkezdett

Részletesebben