Böhönye Község. Szociális Szolgálattervezési Koncepciója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Böhönye Község. Szociális Szolgálattervezési Koncepciója"

Átírás

1 Böhönye Község Szociális Szolgálattervezési Koncepciója Készítette: Böhönye Község Önkormányzat Képviselı-testületének felkérésére Böhönye Község Szociális és Gyermekjóléti Szociális Központja Készült: április 1

2 Tartalomjegyzék BEVEZETİ 3. I. Böhönye község bemutatása 4. II. Jövıkép Helyzetkép Helyi tömegközlekedés Lakóépületek száma, komfortfokozata Távolsági közlekedés szervezettsége Közmőves vízellátásba bevont lakások száma Szennyvízelvezetésbe bekapcsolt lakások száma Középületek száma, elérhetısége Egészségügyi intézmények Oktatási intézmények Mővelıdési intézmények, szabadidı eltöltésére szolgáló intézmények,létesítmények Szociális intézmények típusa, száma, befogadóképessége, területi elhelyezkedése Hitélet gyakorlásának színterei Közbiztonsági szervek Rendelkezésre álló munkalehetıségek Demográfiai adatok Az állandó lakosok száma, nemenként, korcsoportonként Kisebbségi önkormányzat mőködése Kisebbségi Önkormányzat Hajléktalanok száma Családok száma nagyság szerint Egyedül élık száma Házasságkötések száma Születések száma Halálozások száma Fogyatékosok száma, nemenként, korcsoportonként, típusonként, súlyosság szerint Pszichiátriai- és a szenvedélybetegek száma Szociális ellátás jellemzıi, aktuális adatok Ellátási kötelezettség (Szt. szerint), tartalma, módja Ellátási kötelezettségen felüli vállalás Pénzbeli ellátások Idıskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Átmeneti segély Természetbeni ellátások Alkalmazásuk Szociális szolgáltatások Étkeztetés nemenként, korösszetétel Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Alapellátás kapacitása Családsegítést igénybe vevık száma Nappali ellátás A gyermekjóléti szolgáltatás Feladatok, fejlesztési irányok és szolgáltatás biztosításának egyes Szintjein Az önkormányzat szabályozási körében Az önkormányzat ellátási szintjein Idıtábla (Gantt-diagram) Költségelemzés (közvetett és közvetlen kiadás és költség, csökkenés, növekedés) Közremőködık 37. 2

3 BEVEZETİ A modern szociálpolitika alapgondolata, hogy társadalmunk alrendszereinek mőködése során úgy az egyén, mint annak kisebb nagyobb közösségei, különbözı módon strukturált csoportjai számára adódhatnak olyan helyzetek, problémák, amelyekben ideiglenesen vagy véglegesen nem tudnak magukról elfogadható szinten gondoskodni. A társadalom mindazon tagjai, akik bármilyen oknál fogva (betegség, megváltozott munkaképesség, fogyatékosság, munkanélküliség, a család hiánya, családi körülményekben történt változás, hajléktalanság, stb.) beilleszkedési zavarokkal küzdenek. Normális életvitelük, megélhetésük mások közremőködése, külsı segítsége nélkül nem biztosítható. A szociális gondoskodás feladata nem kevesebb, mint, hogy az egyénileg jelentkezı élethelyzetet feltárja, s azokra- a jog által biztosított keretek között reagáljon. Nagyon fontos azoknak az eszközöknek a biztosítása, amelyekkel a felmerülı problémák a leghatékonyabban kezelhetık, úgy, hogy az egyén szabadságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsa, ugyanakkor, a közösség védelme is megvalósuljon. A szolgálattervezési koncepció elsıdleges célja, hogy az ellátási kötelezettség keretébe tartozó feladatok tervezését, a hiányzó ellátások megszervezésének módjait, a más (nem állami, egyházi) fenntartókkal történı kapcsolattartás feladatait határozzák meg. A szakmai munka teljes körő újraértelmezését és átalakítását kell az intézményeknek és a fenntartóknak elvégezni annak érdekében, hogy a megváltozott szociális szükségletekhez igazodóan a szociális törvényben és a végrehajtási rendeleten megfogalmazott tárgyi-személyi, valamint szakmai elıírásoknak megfelelı mőködés valósuljon meg. 3

4 I. Böhönye község bemutatása Böhönye község Somogy megyében, a Marcali kistérségben a környék kis gazdasági, kereskedelmi központja. Fekvése: Böhönye Somogy megye nyugati felének Közepén a Belsı-Somogyi dombság peremén fekszik. A településen keresztezik egymást a 61-es, és a 68-as fıútvonalak, valamint áthalad rajta a Balatonszentgyörgy Somogyszob vasútvonal. Általános tudnivalók A Marcali kistérségen belül Böhönye 10 egységbıl álló mikrotérségi központ. Három település körjegyzıségi székhelye. Körjegyzıséghez két község, Nemeskisfalud, Szenyér és egy külterületi hely, Terbezdpuszta tartozik. Története Böhönye honfoglalás kori település, a Bı nemzetség területeként ırzik a krónikák. Nevét, Byhenye alakban elıször az 1536-os adólajstrom említette a zágrábi püspök birtokaként. A térség késıbb a Festetics család tulajdonába került, s évszázadokon keresztül ık voltak a földesurai. A település szépen fejlıdött a következı századokban, lakói 1730-ban református iskolát, majd harminc évvel késıbb katolikus iskolát alapítottak, amelyek egészen a XX század közepén végrehajtott államosításig mőködtek ben olyan kiváltságot kapott a település, melynek köszönhetıen évente négy országos vásárt tarthattak itt. A fejlıdés a XIX. Században sem állt meg. Második évtizedében, 182ben mezıváros lett Böhönye, s a földesúr akkoriban telepítette ide a cseh épület iparosokat, akik kéményes házakat építettek. A huszadik század elején a lakosság száma meghaladta a háromezret, háromnegyed részük a katolikust, a többiek a református vallást gyakorolták. 4

5 Napjainkban Böhönye sokvallású település. A XX század elején a kulturális és vallási élet mellett az ipar is megélénkült: a település akkor már rendelkezett vasútállomással, postával és távíróval. A két világháború között már a lakók 25 %-a iparos mesterként dolgozott, akik közül 140-en megalakították a Böhönye és Környéke ipartestületet. Az 1920-as évektıl téglagyár és malom is volt a településen. Az állami téglagyárak elıretörése a hetvenes években a kis üzem végét jelentette. A cementgyár mellett pedig még egy gızmalom látta el a környéket. Utóbbit késıbb fonodának használták, ma raktárépület. A környék szilvafáinak gazdag termését dolgozta fel a hajdani aszalóüzem és szeszfızde, ez utóbbit ben zárta be a tulajdonos önkormányzat, miután fenntartása veszteséges volt. Böhönye környéke kiváló természeti adottságokkal rendelkezik. A lankás somogyi dombok növénytársulásai gyönyörőek, sok túrázót vonzanak a térségbe. Böhönyét minden irányból erdı veszi körül, a Dávodpuszta környéki erdıket természetvédelmi területté nyilvánították, a Boronka tájvédelmi körzet pedig ritka madárállományáról híres. A környék a vadászok elıtt sem ismeretlen, a hazai és külföldi vadászok elıszeretettel keresik fel nemes vadjai miatt. 5

6 II. Jövıkép A településen élık számára a minıségi élet biztosítása a hagyományos értékek megırzése mellett. A szociálisan hátrányos helyzető családok felzárkóztatása a szociális háló erısítésével és az ágazatok közti szoros együttmőködéssel. Egyéni igényeknek megfelelı, a lakosság elvárásait maximálisan figyelembe vevı, magas szakmai színvonalú szociális szolgáltatási rendszer megteremtése. - Küldetés - Értékek Középpontban az ember A szociális minimum (emberhez méltó élet) biztosítása minden lakos számára A szociális jogok érvényesülésének biztosítása A szociális intézmények támogató szerepének hangsúlyozása Hátrányos megkülönböztetés, elıítélet elutasítása Az egyén, családok védelme, a helyi közösség zavartalan együttélése A szociális ellátásért felelıs szervek szerepének tisztázása, kompetenciák meghatározása Egyénre szabott, differenciált ellátások Szociális biztonság (a szükséget szenvedık kapják meg a megfelelı ellátást) Az ellátások és szolgáltatások alapvetıen a megbomlott szociális egyensúly korrekciójára hivatottak Társadalmi integráció erısítése Szektorsemlegesség Minél magasabb szintő szolgáltatás biztosítása Innováció Gyors, hatékony feladatellátás - - Koncepció célja, feladata Cél: a küldetés és az értékek mentén meghatározni azokat az irányokat, amelyeket a település a szociális szolgáltatások biztosítása, fejlesztése során követni tud átfogó képet adni a település ellátási kötelezettségének helyzetérıl, a jelenlegi szociális szükségletekrıl és a rendelkezésre álló lehetıségekrıl, a fejlesztési irányokról és a feladatokról az 6

7 önkormányzati szabályozás, az ellátási kötelezettség és intézményi szinteken megszüntetni a hiányosságokat, a lakosság számára hozzáférhetıvé tenni a helyben nem mőködı szociális szolgáltatásokat minıségi szakmai munkát végzı, differenciált, egyénre szabottan mőködı szociális szolgáltató rendszer létrehozása, amely teljes mértékben lefedi a szociális szükségleteket Feladat: a településen mőködı szociális ellátórendszer hiányosságainak feltárása a résmentes szociális védıháló kialakításához szükséges irányok meghatározása egységes szociális szolgáltató politika kialakításának elısegítése információk biztosítása egyéb fejlesztési koncepciók, programok, tervek kidolgozásához - Célterületek A szociális szolgáltatások és ellátások mőködésének helyi szabályozásai Fenntartói mőködtetési szabályok és eljárások Intézményi szabályozás, a struktúrák felülvizsgálata, fejlesztése Integrációs lehetıségek Humán- és pénzügyi erıforrás fejlesztése a helyi szociális szolgáltatásokban Információkezelés és áramlás, kapcsolatok a lakossággal, más intézményekkel, együttmőködés más ágazatokkal - Célcsoportok - Gyermekek a családi védelmi funkciók erısítése, a családi nevelés alapvetı feltételeinek biztosítása - Szociálisan hátrányos helyzető családok a szülıi gondoskodáshoz szükséges feltételek megerısítése, alapvetı létfeltételek biztosítása, korrekció a krízishelyzetekben - Munkából kikerülık a szociális helyzet romlásának megakadályozása, korrekció a krízishelyzetekben, munkába való visszakerülés elısegítése - Tartós munkanélküliek alapvetı létfeltételek biztosítása, korrekció a krízishelyzetekben, munkába való visszatérés segítése - Segítségre szoruló, egyedül élı idıskorúak alapvetı megélhetési, gondozási feltételek és körülmények biztosítása 7

8 - Fogyatékkal élık társadalmi integráció elısegítése, akadálymentes környezet biztosítása, a személyi segítés feltételeinek kialakítása 1.1. Helyzetkép Ország Magyarország Régió Dél-Dunántúl Megye: Somogy Kistérség: Marcali Rang község Irányítószám 8719 Körzethívószám: 85 Népsőrőség 39,29 fı/km 2 Terület: 64,17 km 2 Személyautóval könnyen megközelíthetı, a településen átmegy több távolsági autóbusz járat és a vasútvonal. A településen belül gyalog, kerékpárral, motorkerékpárral és személyautóval közlekedik a lakosság Helyi tömegközlekedés Nincs szükség a helyi tömegközlekedésre, mert a település nagysága ezt nem indokolja. A külsı területeken lakókat segíti a falugondnoki szolgálat kisbusza. A faluba jutásba Lakóépületek száma, komfortfokozata A évi adatok szerint a településen épített lakások száma: 890 db. A házak állaga változó. Többségében a falusias környezetnek megfelelıen épített családi házak, de található tetıtér-beépítéses, illetve kétszintes épület is. A lakások nagysága, komfortfokozata tükrözi a fejlıdı igényeket.. Az újabbak téglából készültek, komfortosak, de az utóbbi idıben kezd tért hódítani a könnyő szerkezetes, komfortos gyorslakóház. A szociálpolitikai kedvezményt sokan szeretnék felhasználni, hogy igényeiknek megfelelı lakáshoz jussanak. 8

9 Távolsági közlekedés szervezettsége Közlekedési szempontból nagyon jól megközelíthetı, hiszen a 61-es és a 68-as közút itt keresztezi egymást. A megyeszékhely Kaposvár 36 km-re fekszik a településtıl, míg a kistérség központja Marcali, Nagyatád 25 km-re található. Az autóbusz közlekedés sőrő, sorozatos egyeztetés tárgyát képezi a Volán és az önkormányzat között annak érdekében, hogy az ingázó munkavállalóknak megfelelı bejárási lehetıséget nyújtson. Böhönye község a Somogyszob - Balatonszentgyörgy vasútvonal mentén fekszik, amely egyike a megszüntetni tervezett vasútvonalaknak. Jelenlegi léte az érintett önkormányzatok megszüntetés elleni tiltakozásának köszönhetı Közmőves vízellátásba bevont lakások száma A évi adatok szerint 815 lakásban van vezetékes vízellátás Szennyvízelvezetésbe bekapcsolt lakások száma: Középületek száma, elérhetısége Polgármesteri Hivatal Böhönye Fı u. 26. Tel: 85/ Mővelıdési ház és Könyvtár Böhönye Fı u.47. Tel: 85/ Iskola Böhönye Fı u.2. Tel: 85/ Óvoda Böhönye Ady u 21 Tel : 85/ Kossuth u. Tel : 85/ Rendırség Böhönye Kossuth u. 8 Tel: 85/ Tőzoltóság Böhönye Fı u.45. Tel: 85/ Egészségügyi intézmények - 2 háziorvosi rendelı, - 2 fogorvosi rendelı - 1 egészségház (2 védınıi körzet) 9

10 Oktatási intézmények Böhönye község középfokú oktatási intézménnyel nem rendelkezik. Az általános iskola tanulólétszáma 296 fı, amely évek óta stagnál. Az iskola tıl rendelkezik tagintézménnyel, a Somogyfajszi Általános Iskola tanulólétszáma 88 fı. Az iskola mővészeti tagozattal rendelkezik, melynek keretében grafika, társastánc, néptánc, zene (zongoraoktatás) folyik. A mővészeti képzések a gyermekek igényeihez igazodnak. Mintegy 140 diák jár a mővészeti tagozatra. Az iskolában tanuló gyermekek közül 128 hátrányos helyzető. Ez az összlétszám 43,2%-a. Tehát ezen gyermekek olyan családból jöttek, ahol a megélhetés nehéz, vagy kifejezetten szegény rétegbıl származnak. Ez pedig összefüggésben van a munkanélküliséggel, a megélhetéssel, azzal, hogy a családban dolgozik-e valamelyik szülı, vagy esetleg szociális segélybıl és a családi pótlékból élnek. A család szerepe ezeknek a gyerekeknek az életében, a továbbtanulásra gyakorolt hatásában nagyon fontos, hiszen a családban látott modellt a gyermekek magukkal viszik. Fontos tényezıként szerepel az, hogy a szülık hogyan viszonyulnak az iskolai feladatokhoz. Mennyiben követik a gyermekeik tanulmányait. A fentiek a társadalmi változásokat tükrözik, hiszen a magyar társadalomban is egyre nagyobb a leszakadók aránya. A szociokulturális háttér egyre romlik. Az iskola továbbtanulási mutatóit tekintve a hátrányos helyzető tanulók elsısorban a szakiskolai képzést választják, másodsorban pedig a szakközépiskolai képzést. A gimnáziumi képzés a jelentkezettek létszámát figyelembe véve háttérbe szorul. 1 1 Az általános iskola adatai alapján. 10

11 Létszámadatok alakulása: Böhönye iskola fı 296 fı 296 fı Böhönye óvoda fı 108 fı 100 fı Somogyfajsz iskola fı 88 fı 91 fı Somogyfajsz óvoda fı 36 fı 33 fı Mővelıdési intézmények, szabadidı eltöltésére szolgáló intézmények, létesítmények A Mővelıdési ház és Községi Könyvtár változatos programokkal látja el a lakosságot. A sportöltözı és sportpálya a mozgás szerelmeseit várja. Az iskolai tornatermet igénybe vehetik mindazok, akik a versenysport mellett némi szabad mozgásra vagy szervezett testedzésre vágynak. Építészeti ritkaság a település Faluháza.(talpas ház). Igazából kis múzeumként mőködik, az udvara szabadidı parkként funkcionál. Óvodások, iskolások gyakran kirándulnak oda, a Családi Nap is ott került megrendezésre. 11

12 1.2. Szociális intézmények típusa, száma, befogadóképessége, területi elhelyezkedése Böhönye Községi Önkormányzat Szociális-és Gyermekjóléti Szociális Központja a település személyes gondoskodást nyújtó felnıtt- és gyermekvédelmi, valamint egyes egészségügyi alapfeladatait ellátó integrált szociális intézménye. (Szt.85/B.., illetve 85/C.. (1) bek. d) pontja szerinttöbb ellátási típus egy intézményi keretein belül történı megszervezése). Az intézmény megalakulását követıen számos változáson esett át. Fontosabb mérföldkövek: december 31.-ig családsegítı és gyermekvédelmi ellátások (gyermekjóléti szolgálat, gyermekek átmeneti gondozása) a marcali Családgondozási Központ keretében kerültek megszervezésre, önkormányzati társulási formában. Az étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás böhönyei önkormányzati fenntartásban, önálló gondozási központként került megszervezésre. Böhönye képviselı testület 123/2001.( XII.29.) számú határozatának értelmében a Marcali Családsegítı és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásból január 1.-i hatállyal Böhönye kilépett, és a feladatot önálló intézmény létrehozásával kívánta megoldani, Böhönye, Szenyér, Nemeskisfalud, Vése, Varászló, Nemesdéd területén, egy újabb önkormányzati társulás létrehozásával január 1-tıl a képviselıtestület 14/ (01.26) számú határozatával rendelkezett a továbbiakban a családsegítı-, gyermekjóléti feladatok, és az Alapszolgáltatási Központ intézményi integrációjáról. A határozatnak megfelelıen az intézmény Böhönye Községi Önkormányzat Szociális- és Gyermekjóléti Szociális Központja néven átszervezıdött, és ugyanekkor Nemesvid, Somogysimonyi és Tapsony községek csatlakoztak a társuláshoz. Az intézmény feladatai ennek megfelelıen a Böhönye területén kiegészültek a házi segítségnyújtás, étkeztetéssel január 1-tıl feladatellátás tekintetében a társuláshoz Nemesvid, Nemesdéd, Tapsony és Vése község csatlakozott január 1-tıl a 117/2005. (XI 30 ) számú testületi határozatban foglaltak szerint a nappali ellátás területe a böhönyei mikrotérség valamennyi települési önkormányzata területére kiterjedt (Böhönye, Nemeskisfalud, Szenyér, Tapsony, Nemesvid, Somogysimonyi, Nemesdéd, Varászló, Vése). Ettıl kezdve az e településeken élı idıs korúak valamennyien igénybe vehetik a Böhönye Község területén mőködı Idısek Klubja által nyújtott szolgáltatásokat. 12

13 Ellátási formák I. Szociális szolgáltatások: Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások Étkeztetés 45 fıre van engedély, jelenleg 43 étkeztetettünk van. Házi segítségnyújtás 16 fı a gondozotti létszám Családsegítés (rendszeres szociális segélyezettek) Nappali ellátás (Idısek klubja 25 fıre van engedélyünk, (jelenleg az ellátottak száma: 23 fı) II. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások Gyermekjóléti szolgáltatás Hitélet gyakorlásának színterei Katolikus és református templom. A felekezeti megoszlás a következıképpen alakult ( 2001.évi KSH adatai alapján): - katolikus 1966 fı, - református 195 fı, - evangélikus 19 fı - izraelita 1 fı Közbiztonsági szervek A Böhönyei Rendırırs ben jött létre a Marcali Rendırkapitányság Közrendvédelmi Osztálya alatt mőködik, alosztályi jogállással. 9 fı hivatásos rendır látja el a napi teendıket. A területen leggyakrabban elıforduló bőncselekmények: lopások, lakásbetörések. A polgárırség megalakítása jelenleg folyamatban van, az igény ugyan felmerült a község lakossága részérıl, de vállalkozó szellemő személy kevés, aki a feladatot el is látná Rendelkezésre álló munkalehetıségek - Halm Elektrotechnika Bt. mintegy 120 fıt foglalkoztató elektrotechnikai alkatrészeket gyártó üzem, - Böh-Bau Építıipari és Szolgáltató kft. 14 fıt alkalmaz, - Feketesár Zrt. 46 fıt alkalmaz, - Szabadság Mg.Tsz Böhönye 48 fıt alkalmaz, 13

14 - A közszférában a legnagyobb foglalkoztató a helyi önkormányzat 120 fıt alkalmaz, Az önkormányzat ezentúl 1988 óta közhasznú, közcélú munkára is alkalmaz embereket, évente mintegy fıt. Évek 2.2. Demográfiai adatok 2005 összesen Az állandó lakosok száma, nemenként, korcsoportonként ( között) 1. táblázat ffi nı ffi Nı ffi nı ffi nı ffi nı Ffi Nı összesen összesen 2449 A demográfiai adatokból világosan kitőnik, hogy évrıl évre kevesebb gyermek születik, hiszen a 2005 évi születéshez képest már 2007-ben csak 89 gyermek látta meg a napvilágot községünkben. A csökkenés mintegy 20 %, sajnos tükrözi az országos átlagot. Tovább elemezve az adatokat, azt látjuk, hogy a 4-8 éves korosztály kismértékő létszámnövekedést mutat a 2005 évhez képest, ez esetlegesen magyarázható a községbe betelepült gyermekes családokkal. İk elsısorban más településekrıl, városból érkeznek, ahol az eladott lakásuk árából jóval szerényebb lakáskörülmények közé jönnek. Sajnos, fıleg szociálisan nehéz helyzető családokról van szó, ahol az anya a gyerekekkel otthon van (GYES, GYED, GYET), az apa pedig vagy munkanélküli, vagy rokkantnyugdíjas, vagy alkalmi munkákat vállal. Ritka, hogy az egyik, vagy mindkét szülı munkahellyel rendelkezik. Ez azt is elıre vetíti, hogy a gyermekek, és a szülık segítése elıtérbe kerül. Az idıs, elöregedı ember általános jelenséggé vált. Megfigyelhetı, hogy a 60 év felettiek körében 1,5-2-szeres a nık aránya a férfiakéhoz képest. A férfiak száma minden évben magasabb, mint a nıké. Ebbıl arra is következtethetünk, hogy az idıskorukra magukra maradók között sokkal több a nı, és bár ık többségében tudnak magukról gondoskodni, ennek ellenére az idısek gondozási igénye is várhatóan emelkedik a jövıben. 14

15 A többi korosztályokat tekintve jelentıs eltérést nem tapasztalhatunk, stagnálást figyelhetünk meg. A lakosságszám csökkenését az elvándorlás is befolyásolja. Böhönye község belföldi vándorlási különbözete az utóbbi években negatív, amelybıl kiemelést érdemel a 2003-as magas vándorlási különbözet (-26, helyi népesség nyilvántartás adatai alapján). Az elvándoroltak között sok a diplomás fiatal, akik a vidéki nagyvárosokban, vagy Budapesten tanulva felismerik azt, hogy a nagyobb városokban sokkal több lehetıség adódik, valamint a keresetek is magasabbak, ezért sok esetben abban a városban maradnak, ahol a tanulmányaikat folytatták, és családot is ott alapítanak Kisebbségi önkormányzat mőködése A kisebbségi önkormányzat 2006 októberében alakult meg, jelenleg 5 fıvel mőködik. Különféle programokat szerveznek: Nınap, Télapó ünnepség Hajléktalanok száma A településen 3 fı hajléktalan van. Ellátásukat az idısek klubja illetve egy szociálisan érzékeny család oldja meg Családok száma nagyság szerint Sok családban él 1-2 gyermek, illetve több olyan nagycsalád van, amelyben a gyermekek egy része már felnıtt, de még a szülıkkel élnek. A nagycsaládosok helyzete nagyon nehéz, hiszen a gyermekvállalás szinte szinonim az elszegényedéssel. Következésképpen, akinek több a gyermeke, sokkal többet nélkülöz. Problémát jelent, ha a szülık nincsenek tisztában a gyermekvállalás felelısségével, és a gyermek válik a család fenntartójává. Ekkor elsısorban a gyermek az, akinek nélkülöznie kell: szeretetet, biztonságot, meleget, ételt, ruhát stb. Ebben az esetben kell fellépnie a jelzırendszernek és a Gyermekjóléti szolgálatnak, hogy a szülıt kötelességeire figyelmeztesse, és biztosítsa a gyermekek testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlıdését, személyiségük kibontakozását, saját családjukban történı nevelkedését, amennyiben ez nem áll a gyermek érdekével ellentétben. 15

16 Egyedül élık száma Pontos adat nem áll rendelkezésre, de elsısorban azok az idısek élnek egyedül, akiknek a gyereke(i) vagy a falun belül másik helyre, vagy másik településre költöztek, és társuk elhunyt. Mint a lakosságszám alakulása mutatja, fıképpen a 63 év feletti nıket érinti ez a probléma, hiszen létszámuk közel kétszerese a velük egykorú férfiakénál. Gondot jelent, hogy a rászorulók eléggé bizalmatlanok az idegenekkel szemben, keveset mozdulnak ki a faluba. Sok segítséget jelentene számukra is, ha a háziorvosok tájékoztatnák ıket a lehetıségekrıl Házasságkötések száma Egyre ritkábban kötnek házasságot a fiatalok, divat lett az élettársi kapcsolat. A válások számáról nincs adat, de a gyermekjóléti szolgálatnál az egyre több igény jelentkezik az elvált szülık és gyermekeik közti kapcsolattartás segítésére. Házasságkötések éves megoszlása: 2005 évben évben évben Születések száma Évek Születések száma Összesen Férfi nı Halálozások száma Év Férfi Nı Összesen Az öregedési index (a 14 év alattiak száma osztva a 63 éven felüliek számával) megmutatja a lakosság elöregedésének tendenciáit. Ennek alapján lassú elöregedés prognosztizálható 16

17 Fogyatékosok száma, nemenként, korcsoportonként, típusonként, súlyosság szerint Fogyatékosok száma összesen: 82 fı. életkor Típus ffi Nı ffi nı ffi nı ffi nı Látási Súlyos Hallási Súlyos Mozgás Súlyos Forrás: egy háziorvosi körzet adatai Pszichiátriai- és a szenvedélybetegek száma Nincs pontos adat, de a játékszenvedély és az alkoholfüggıség egyre nagyobb mértékő, ez összefüggésben van az elszegényedéssel és a munkalehetıségek csökkenésével, a létbizonytalanság növekedésével. (A betegségben szenvedık 124-en lehetnek- becsült adat) Évszám Szegénységi mutatók Böhönyén között Gyermekszegénység (%) Felnıttek szegénysége (%) Teljes szegénységi mutató (%) ,21 7,66 11, ,14 8,32 12,75 4. táblázat A: gyermekvédelmi támogatásban részesítettek számának aránya a 0-18 évesekéhez képest = gyermekszegénység % B: a szociális támogatásban részesítettek aránya az aktív korú népességhez viszonyítva, felnıttek szegénységi %-a C: az összes támogatott aránya a teljes lakossághoz viszonyítva, teljes szegénységi % Az elszegényedés mellett egyre nı a problémás gyermekek száma. A szülık és az iskola nem tudják a megfelelı ellátást biztosítani. Nagy szükség lenne 17

18 alternatív felügyeletre, ahol a nehezen kezelhetı gyerekek is elsajátíthatnák a tudásszintjüknek megfelelı anyagot. A szülık és az iskola nem tudják a megfelelı ellátást biztosítani. Nagy szükség lenne alternatív felügyeletre, ahol a nehezen kezelhetı gyerekek is elsajátíthatnák a tudásszintjüknek megfelelı anyagot Szociális ellátás jellemzıi, aktuális adatok Ellátási kötelezettség (Szt. szerint), tartalma, módja Figyelembe véve, hogy a szociális ellátásokra vonatkozó törvényt most (2008.január) módosították a koncepcióban a tervezett változtatások szerint vizsgáljuk a területet. Az Szt. 57. (1) Szociális alapszolgáltatások a) a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatások b) c) az étkeztetés d) a házi segítségnyújtás e) a családsegítés f) a jelzırendszeres házi segítségnyújtás g) a közösségi ellátások h) támogató szolgáltatás i) utcai szociális munka j) a nappali ellátás Az Szt.86. (1) A települési önkormányzat szociális alapellátási feladataként köteles biztosítani a) szociális információs szolgáltatást b) étkeztetést c) házi segítségnyújtást d) állandó lakosainak számától függıen a (2) bekezdés szerinti szociális szolgáltatásokat e) az a)-d) pontban nem említett szociális szolgáltatásokhoz való hozzá férést. (2) Az a települési önkormányzat, amelyiknek területén a) kétezer fınél több állandó lakos él, családsegítést; b) háromezer fınél több állandó lakos él, az a) pont szerinti alapszolgáltatást, valamint nappali ellátást és c) tízezer fınél több állandó lakos él, az a)-b) pont szerinti alapszolgáltatásokat, valamint jelzırendszeres házi segítségnyújtást, közösségi ellátásokat és az idısek átmeneti elhelyezését; 18

19 d) harmincezernél több állandó lakos él, az a)-c) pont szerinti alapszolgáltatásokat, az utcai szociális munkát és az átmeneti elhelyezési formákat; e)ötvenezernél több állandó lakos él, az a)-d) pont szerinti szociális szolgáltatásokat, valamint rehabilitációs szolgáltatást köteles biztosítani. Az Szt.86. (1) A települési önkormányzat szociális alapellátási feladataként köteles biztosítani f) étkeztetést g) házi segítségnyújtást h) állandó lakosainak számától függıen a (2) bekezdés szerinti szociális szolgáltatásokat i) az a)-d) pontban nem említett szociális szolgáltatásokhoz való hozzá férést. (2) Az a települési önkormányzat, amelyiknek területén a) kétezer fınél több állandó lakos él, családsegítést; b) háromezer fınél több állandó lakos él, az a) pont szerinti alapszolgáltatást, valamint nappali ellátást és c) tízezer fınél több állandó lakos él, az a)-b) pont szerinti alapszolgáltatásokat, valamint jelzırendszeres házi segítségnyújtást, közösségi ellátásokat és az idısek átmeneti elhelyezését; d) harmincezernél több állandó lakos él, az a)-c) pont szerinti alapszolgáltatásokat, az utcai szociális munkát és az átmeneti elhelyezési formákat; e)ötvenezernél több állandó lakos él, az a)-d) pont szerinti szociális szolgáltatásokat, valamint rehabilitációs szolgáltatást köteles biztosítani. (3) A települési önkormányzatok a (2) bekezdés szerinti szociális szolgáltatásokat társulás különösen a külön törvényben meghatározott többcélú kistérségi társulás útján is biztosíthatják. Mivel Böhönye lakossága 2449 fı, ellátási kötelezettségünk a fenti szövegben vastagon kiemelt szolgáltatások területén van. A Szociális Alapszolgáltatási Központ alkalmas és képes ezen feladatok ellátására, sıt évek óta végzi a komplex gondozást. 19

20 Ellátási kötelezettségen felüli vállalás A község lakosságszáma nem éri el a háromezer fıt, idısek nappali ellátására ennek ellenére igény van. Mintegy 40. éve mőködı intézmény, mivel ilyen régóta mőködik, teljesen beépült a község életébe. Hajléktalan és szenvedélybetegek problémái megoldásában segítı szerepet nyújtó ellátás. Problémát jelent, hogy az épület rendkívül elavult, romos, felújításra, átépítésre, ill. valami más féle megoldásra lenne szükség. Érdemes lenne elgondolkodni az egészségügyi intézményekkel való integráción, hiszen azok az épületek is rendkívül rossz állapotban vannak, valamint gazdaságosabb lenne, hiszen a fenntartás költségeit csökkentené. Az új épület létrehozása, vagy egy régi megfelelıképpen történı felújítása hatalmas terhet jelentene az Önkormányzatnak, így ennek megvalósulása csak pályázat segítségével lehetséges. A falugondnoki szolgáltatás is már beépült az ellátási rendszerbe, a külterületek lakóinak létfontosságú, nagymértékben segíti a községben az idısek, családok, gyermekek életét Pénzbeli ellátások Idıskorúak járadéka A települési önkormányzat, 2007 január 1-tıl a jegyzı idıskorúak járadékában részesíti azt, aki - a 62.életévét, illetıleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy fıre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, - az egyedülálló 62. életévét, illetıleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személyt, akinek a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%- át, - az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%- át. A településen 1 fı részesült ebben az ellátási formában. 20

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 1. Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.. (3) bekezdése a legalább

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 52/2010. (VI.18.) sz. TT. határozattal elfogadva SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Sarkad, 2010. június 7. 1 B e v e z e t é s A rendszerváltást

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata. Idısügyi koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város Önkormányzata. Idısügyi koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Önkormányzata Idısügyi koncepciójának felülvizsgálata Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán 2009. április hó A koncepciót a Képviselı-testület 131/2005.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program

Helyi Esélyegyenlıségi Program Helyi Esélyegyenlıségi Program Balatonudvari Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete JÁSZLADÁNY 2014. a 152/2014. (VI.12.) képviselő-testületi határozattal elfogadva 1 BEVEZETÉS A szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Szıc Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Szıc Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program Szıc Község Önkormányzata 2014 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...16 Célok...16 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 E L İ T E R J E S Z T É S Pécel Város Önkormányzatának értékelése Pécel Város gyermekjólétigyermekvédelmi

Részletesebben

Szentes Város. szociális. szolgáltatástervezési. koncepciója

Szentes Város. szociális. szolgáltatástervezési. koncepciója Szentes Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Készült a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 2004. novemberében Bevezető 2 A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szól

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2010. évben 2011. évben Állandó bejelentett lakosok száma:

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója I. Bevezetés Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszerének

Részletesebben

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS 1. számú melléklet Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Zirc SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - Tartalomjegyzék Cím: Oldalszám I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Mélykút Város Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Mélykút Város Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlıségi Program Mélykút Város Önkormányzat 2013 2018. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Szakmai program. Szociális Gondozási Központ. Mágocs. Hatályos:2015.01.01. Készítette: Müller Nándorné Intézményvezető

Szakmai program. Szociális Gondozási Központ. Mágocs. Hatályos:2015.01.01. Készítette: Müller Nándorné Intézményvezető Szakmai program Szociális Gondozási Központ Mágocs 2014 Hatályos:2015.01.01. Készítette: Müller Nándorné Intézményvezető Jóváhagyta: Mágocs Város Önkormányzatának képviselő testülete határozatával /2014(XI.)

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Mottó: Mindjárt születésünk pillanatában szüleink jóságára, gondoskodására szorulunk. Később, amikor betegségek gyötörnek minket és megöregszünk, megint mások gondoskodására és jóságára leszünk utalva.

Részletesebben

(XI. 24.) SzCsM rendelet módosításáról szóló 10/2006. (XII. 27.) SzMM rendelet.

(XI. 24.) SzCsM rendelet módosításáról szóló 10/2006. (XII. 27.) SzMM rendelet. Beszámoló a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat szociális alapszolgáltatási feladatainak ellátásáról 2010. ben Budakeszi, Budajenı és Tök településeken Elızmények A szociális intézmény egységes létrehozásáról

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5.

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5. Helyi Esélyegyenl ségi Program Tolmács Község Önkormányzata 2013. július 5. Tartalom Helyi Esélyegyenl ségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5516 Körösladány, Dózsa Gy. út 2. Tel.:66/474-012 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2 0 0 7 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS:... 3 I./ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010 Érd Megyei Jogú Város gazdasági programja 2007-2010 Érd Önkormányzatának feladatai, lehetıségei, céljai 1 Tartalom Bevezetés...3 Jövıkép...4 I. Jövı Program...5 1. Baba-program...5 2. Óvodai és köztéri

Részletesebben

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2014. Készítette: Deme Dóra szociálpolitikai szakértő 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Szociálpolitikai elvek, elméleti felvetések 4. 1.1. Tendenciák 4. 1.2.

Részletesebben