Böhönye Község. Szociális Szolgálattervezési Koncepciója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Böhönye Község. Szociális Szolgálattervezési Koncepciója"

Átírás

1 Böhönye Község Szociális Szolgálattervezési Koncepciója Készítette: Böhönye Község Önkormányzat Képviselı-testületének felkérésére Böhönye Község Szociális és Gyermekjóléti Szociális Központja Készült: április 1

2 Tartalomjegyzék BEVEZETİ 3. I. Böhönye község bemutatása 4. II. Jövıkép Helyzetkép Helyi tömegközlekedés Lakóépületek száma, komfortfokozata Távolsági közlekedés szervezettsége Közmőves vízellátásba bevont lakások száma Szennyvízelvezetésbe bekapcsolt lakások száma Középületek száma, elérhetısége Egészségügyi intézmények Oktatási intézmények Mővelıdési intézmények, szabadidı eltöltésére szolgáló intézmények,létesítmények Szociális intézmények típusa, száma, befogadóképessége, területi elhelyezkedése Hitélet gyakorlásának színterei Közbiztonsági szervek Rendelkezésre álló munkalehetıségek Demográfiai adatok Az állandó lakosok száma, nemenként, korcsoportonként Kisebbségi önkormányzat mőködése Kisebbségi Önkormányzat Hajléktalanok száma Családok száma nagyság szerint Egyedül élık száma Házasságkötések száma Születések száma Halálozások száma Fogyatékosok száma, nemenként, korcsoportonként, típusonként, súlyosság szerint Pszichiátriai- és a szenvedélybetegek száma Szociális ellátás jellemzıi, aktuális adatok Ellátási kötelezettség (Szt. szerint), tartalma, módja Ellátási kötelezettségen felüli vállalás Pénzbeli ellátások Idıskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Átmeneti segély Természetbeni ellátások Alkalmazásuk Szociális szolgáltatások Étkeztetés nemenként, korösszetétel Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Alapellátás kapacitása Családsegítést igénybe vevık száma Nappali ellátás A gyermekjóléti szolgáltatás Feladatok, fejlesztési irányok és szolgáltatás biztosításának egyes Szintjein Az önkormányzat szabályozási körében Az önkormányzat ellátási szintjein Idıtábla (Gantt-diagram) Költségelemzés (közvetett és közvetlen kiadás és költség, csökkenés, növekedés) Közremőködık 37. 2

3 BEVEZETİ A modern szociálpolitika alapgondolata, hogy társadalmunk alrendszereinek mőködése során úgy az egyén, mint annak kisebb nagyobb közösségei, különbözı módon strukturált csoportjai számára adódhatnak olyan helyzetek, problémák, amelyekben ideiglenesen vagy véglegesen nem tudnak magukról elfogadható szinten gondoskodni. A társadalom mindazon tagjai, akik bármilyen oknál fogva (betegség, megváltozott munkaképesség, fogyatékosság, munkanélküliség, a család hiánya, családi körülményekben történt változás, hajléktalanság, stb.) beilleszkedési zavarokkal küzdenek. Normális életvitelük, megélhetésük mások közremőködése, külsı segítsége nélkül nem biztosítható. A szociális gondoskodás feladata nem kevesebb, mint, hogy az egyénileg jelentkezı élethelyzetet feltárja, s azokra- a jog által biztosított keretek között reagáljon. Nagyon fontos azoknak az eszközöknek a biztosítása, amelyekkel a felmerülı problémák a leghatékonyabban kezelhetık, úgy, hogy az egyén szabadságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsa, ugyanakkor, a közösség védelme is megvalósuljon. A szolgálattervezési koncepció elsıdleges célja, hogy az ellátási kötelezettség keretébe tartozó feladatok tervezését, a hiányzó ellátások megszervezésének módjait, a más (nem állami, egyházi) fenntartókkal történı kapcsolattartás feladatait határozzák meg. A szakmai munka teljes körő újraértelmezését és átalakítását kell az intézményeknek és a fenntartóknak elvégezni annak érdekében, hogy a megváltozott szociális szükségletekhez igazodóan a szociális törvényben és a végrehajtási rendeleten megfogalmazott tárgyi-személyi, valamint szakmai elıírásoknak megfelelı mőködés valósuljon meg. 3

4 I. Böhönye község bemutatása Böhönye község Somogy megyében, a Marcali kistérségben a környék kis gazdasági, kereskedelmi központja. Fekvése: Böhönye Somogy megye nyugati felének Közepén a Belsı-Somogyi dombság peremén fekszik. A településen keresztezik egymást a 61-es, és a 68-as fıútvonalak, valamint áthalad rajta a Balatonszentgyörgy Somogyszob vasútvonal. Általános tudnivalók A Marcali kistérségen belül Böhönye 10 egységbıl álló mikrotérségi központ. Három település körjegyzıségi székhelye. Körjegyzıséghez két község, Nemeskisfalud, Szenyér és egy külterületi hely, Terbezdpuszta tartozik. Története Böhönye honfoglalás kori település, a Bı nemzetség területeként ırzik a krónikák. Nevét, Byhenye alakban elıször az 1536-os adólajstrom említette a zágrábi püspök birtokaként. A térség késıbb a Festetics család tulajdonába került, s évszázadokon keresztül ık voltak a földesurai. A település szépen fejlıdött a következı századokban, lakói 1730-ban református iskolát, majd harminc évvel késıbb katolikus iskolát alapítottak, amelyek egészen a XX század közepén végrehajtott államosításig mőködtek ben olyan kiváltságot kapott a település, melynek köszönhetıen évente négy országos vásárt tarthattak itt. A fejlıdés a XIX. Században sem állt meg. Második évtizedében, 182ben mezıváros lett Böhönye, s a földesúr akkoriban telepítette ide a cseh épület iparosokat, akik kéményes házakat építettek. A huszadik század elején a lakosság száma meghaladta a háromezret, háromnegyed részük a katolikust, a többiek a református vallást gyakorolták. 4

5 Napjainkban Böhönye sokvallású település. A XX század elején a kulturális és vallási élet mellett az ipar is megélénkült: a település akkor már rendelkezett vasútállomással, postával és távíróval. A két világháború között már a lakók 25 %-a iparos mesterként dolgozott, akik közül 140-en megalakították a Böhönye és Környéke ipartestületet. Az 1920-as évektıl téglagyár és malom is volt a településen. Az állami téglagyárak elıretörése a hetvenes években a kis üzem végét jelentette. A cementgyár mellett pedig még egy gızmalom látta el a környéket. Utóbbit késıbb fonodának használták, ma raktárépület. A környék szilvafáinak gazdag termését dolgozta fel a hajdani aszalóüzem és szeszfızde, ez utóbbit ben zárta be a tulajdonos önkormányzat, miután fenntartása veszteséges volt. Böhönye környéke kiváló természeti adottságokkal rendelkezik. A lankás somogyi dombok növénytársulásai gyönyörőek, sok túrázót vonzanak a térségbe. Böhönyét minden irányból erdı veszi körül, a Dávodpuszta környéki erdıket természetvédelmi területté nyilvánították, a Boronka tájvédelmi körzet pedig ritka madárállományáról híres. A környék a vadászok elıtt sem ismeretlen, a hazai és külföldi vadászok elıszeretettel keresik fel nemes vadjai miatt. 5

6 II. Jövıkép A településen élık számára a minıségi élet biztosítása a hagyományos értékek megırzése mellett. A szociálisan hátrányos helyzető családok felzárkóztatása a szociális háló erısítésével és az ágazatok közti szoros együttmőködéssel. Egyéni igényeknek megfelelı, a lakosság elvárásait maximálisan figyelembe vevı, magas szakmai színvonalú szociális szolgáltatási rendszer megteremtése. - Küldetés - Értékek Középpontban az ember A szociális minimum (emberhez méltó élet) biztosítása minden lakos számára A szociális jogok érvényesülésének biztosítása A szociális intézmények támogató szerepének hangsúlyozása Hátrányos megkülönböztetés, elıítélet elutasítása Az egyén, családok védelme, a helyi közösség zavartalan együttélése A szociális ellátásért felelıs szervek szerepének tisztázása, kompetenciák meghatározása Egyénre szabott, differenciált ellátások Szociális biztonság (a szükséget szenvedık kapják meg a megfelelı ellátást) Az ellátások és szolgáltatások alapvetıen a megbomlott szociális egyensúly korrekciójára hivatottak Társadalmi integráció erısítése Szektorsemlegesség Minél magasabb szintő szolgáltatás biztosítása Innováció Gyors, hatékony feladatellátás - - Koncepció célja, feladata Cél: a küldetés és az értékek mentén meghatározni azokat az irányokat, amelyeket a település a szociális szolgáltatások biztosítása, fejlesztése során követni tud átfogó képet adni a település ellátási kötelezettségének helyzetérıl, a jelenlegi szociális szükségletekrıl és a rendelkezésre álló lehetıségekrıl, a fejlesztési irányokról és a feladatokról az 6

7 önkormányzati szabályozás, az ellátási kötelezettség és intézményi szinteken megszüntetni a hiányosságokat, a lakosság számára hozzáférhetıvé tenni a helyben nem mőködı szociális szolgáltatásokat minıségi szakmai munkát végzı, differenciált, egyénre szabottan mőködı szociális szolgáltató rendszer létrehozása, amely teljes mértékben lefedi a szociális szükségleteket Feladat: a településen mőködı szociális ellátórendszer hiányosságainak feltárása a résmentes szociális védıháló kialakításához szükséges irányok meghatározása egységes szociális szolgáltató politika kialakításának elısegítése információk biztosítása egyéb fejlesztési koncepciók, programok, tervek kidolgozásához - Célterületek A szociális szolgáltatások és ellátások mőködésének helyi szabályozásai Fenntartói mőködtetési szabályok és eljárások Intézményi szabályozás, a struktúrák felülvizsgálata, fejlesztése Integrációs lehetıségek Humán- és pénzügyi erıforrás fejlesztése a helyi szociális szolgáltatásokban Információkezelés és áramlás, kapcsolatok a lakossággal, más intézményekkel, együttmőködés más ágazatokkal - Célcsoportok - Gyermekek a családi védelmi funkciók erısítése, a családi nevelés alapvetı feltételeinek biztosítása - Szociálisan hátrányos helyzető családok a szülıi gondoskodáshoz szükséges feltételek megerısítése, alapvetı létfeltételek biztosítása, korrekció a krízishelyzetekben - Munkából kikerülık a szociális helyzet romlásának megakadályozása, korrekció a krízishelyzetekben, munkába való visszakerülés elısegítése - Tartós munkanélküliek alapvetı létfeltételek biztosítása, korrekció a krízishelyzetekben, munkába való visszatérés segítése - Segítségre szoruló, egyedül élı idıskorúak alapvetı megélhetési, gondozási feltételek és körülmények biztosítása 7

8 - Fogyatékkal élık társadalmi integráció elısegítése, akadálymentes környezet biztosítása, a személyi segítés feltételeinek kialakítása 1.1. Helyzetkép Ország Magyarország Régió Dél-Dunántúl Megye: Somogy Kistérség: Marcali Rang község Irányítószám 8719 Körzethívószám: 85 Népsőrőség 39,29 fı/km 2 Terület: 64,17 km 2 Személyautóval könnyen megközelíthetı, a településen átmegy több távolsági autóbusz járat és a vasútvonal. A településen belül gyalog, kerékpárral, motorkerékpárral és személyautóval közlekedik a lakosság Helyi tömegközlekedés Nincs szükség a helyi tömegközlekedésre, mert a település nagysága ezt nem indokolja. A külsı területeken lakókat segíti a falugondnoki szolgálat kisbusza. A faluba jutásba Lakóépületek száma, komfortfokozata A évi adatok szerint a településen épített lakások száma: 890 db. A házak állaga változó. Többségében a falusias környezetnek megfelelıen épített családi házak, de található tetıtér-beépítéses, illetve kétszintes épület is. A lakások nagysága, komfortfokozata tükrözi a fejlıdı igényeket.. Az újabbak téglából készültek, komfortosak, de az utóbbi idıben kezd tért hódítani a könnyő szerkezetes, komfortos gyorslakóház. A szociálpolitikai kedvezményt sokan szeretnék felhasználni, hogy igényeiknek megfelelı lakáshoz jussanak. 8

9 Távolsági közlekedés szervezettsége Közlekedési szempontból nagyon jól megközelíthetı, hiszen a 61-es és a 68-as közút itt keresztezi egymást. A megyeszékhely Kaposvár 36 km-re fekszik a településtıl, míg a kistérség központja Marcali, Nagyatád 25 km-re található. Az autóbusz közlekedés sőrő, sorozatos egyeztetés tárgyát képezi a Volán és az önkormányzat között annak érdekében, hogy az ingázó munkavállalóknak megfelelı bejárási lehetıséget nyújtson. Böhönye község a Somogyszob - Balatonszentgyörgy vasútvonal mentén fekszik, amely egyike a megszüntetni tervezett vasútvonalaknak. Jelenlegi léte az érintett önkormányzatok megszüntetés elleni tiltakozásának köszönhetı Közmőves vízellátásba bevont lakások száma A évi adatok szerint 815 lakásban van vezetékes vízellátás Szennyvízelvezetésbe bekapcsolt lakások száma: Középületek száma, elérhetısége Polgármesteri Hivatal Böhönye Fı u. 26. Tel: 85/ Mővelıdési ház és Könyvtár Böhönye Fı u.47. Tel: 85/ Iskola Böhönye Fı u.2. Tel: 85/ Óvoda Böhönye Ady u 21 Tel : 85/ Kossuth u. Tel : 85/ Rendırség Böhönye Kossuth u. 8 Tel: 85/ Tőzoltóság Böhönye Fı u.45. Tel: 85/ Egészségügyi intézmények - 2 háziorvosi rendelı, - 2 fogorvosi rendelı - 1 egészségház (2 védınıi körzet) 9

10 Oktatási intézmények Böhönye község középfokú oktatási intézménnyel nem rendelkezik. Az általános iskola tanulólétszáma 296 fı, amely évek óta stagnál. Az iskola tıl rendelkezik tagintézménnyel, a Somogyfajszi Általános Iskola tanulólétszáma 88 fı. Az iskola mővészeti tagozattal rendelkezik, melynek keretében grafika, társastánc, néptánc, zene (zongoraoktatás) folyik. A mővészeti képzések a gyermekek igényeihez igazodnak. Mintegy 140 diák jár a mővészeti tagozatra. Az iskolában tanuló gyermekek közül 128 hátrányos helyzető. Ez az összlétszám 43,2%-a. Tehát ezen gyermekek olyan családból jöttek, ahol a megélhetés nehéz, vagy kifejezetten szegény rétegbıl származnak. Ez pedig összefüggésben van a munkanélküliséggel, a megélhetéssel, azzal, hogy a családban dolgozik-e valamelyik szülı, vagy esetleg szociális segélybıl és a családi pótlékból élnek. A család szerepe ezeknek a gyerekeknek az életében, a továbbtanulásra gyakorolt hatásában nagyon fontos, hiszen a családban látott modellt a gyermekek magukkal viszik. Fontos tényezıként szerepel az, hogy a szülık hogyan viszonyulnak az iskolai feladatokhoz. Mennyiben követik a gyermekeik tanulmányait. A fentiek a társadalmi változásokat tükrözik, hiszen a magyar társadalomban is egyre nagyobb a leszakadók aránya. A szociokulturális háttér egyre romlik. Az iskola továbbtanulási mutatóit tekintve a hátrányos helyzető tanulók elsısorban a szakiskolai képzést választják, másodsorban pedig a szakközépiskolai képzést. A gimnáziumi képzés a jelentkezettek létszámát figyelembe véve háttérbe szorul. 1 1 Az általános iskola adatai alapján. 10

11 Létszámadatok alakulása: Böhönye iskola fı 296 fı 296 fı Böhönye óvoda fı 108 fı 100 fı Somogyfajsz iskola fı 88 fı 91 fı Somogyfajsz óvoda fı 36 fı 33 fı Mővelıdési intézmények, szabadidı eltöltésére szolgáló intézmények, létesítmények A Mővelıdési ház és Községi Könyvtár változatos programokkal látja el a lakosságot. A sportöltözı és sportpálya a mozgás szerelmeseit várja. Az iskolai tornatermet igénybe vehetik mindazok, akik a versenysport mellett némi szabad mozgásra vagy szervezett testedzésre vágynak. Építészeti ritkaság a település Faluháza.(talpas ház). Igazából kis múzeumként mőködik, az udvara szabadidı parkként funkcionál. Óvodások, iskolások gyakran kirándulnak oda, a Családi Nap is ott került megrendezésre. 11

12 1.2. Szociális intézmények típusa, száma, befogadóképessége, területi elhelyezkedése Böhönye Községi Önkormányzat Szociális-és Gyermekjóléti Szociális Központja a település személyes gondoskodást nyújtó felnıtt- és gyermekvédelmi, valamint egyes egészségügyi alapfeladatait ellátó integrált szociális intézménye. (Szt.85/B.., illetve 85/C.. (1) bek. d) pontja szerinttöbb ellátási típus egy intézményi keretein belül történı megszervezése). Az intézmény megalakulását követıen számos változáson esett át. Fontosabb mérföldkövek: december 31.-ig családsegítı és gyermekvédelmi ellátások (gyermekjóléti szolgálat, gyermekek átmeneti gondozása) a marcali Családgondozási Központ keretében kerültek megszervezésre, önkormányzati társulási formában. Az étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás böhönyei önkormányzati fenntartásban, önálló gondozási központként került megszervezésre. Böhönye képviselı testület 123/2001.( XII.29.) számú határozatának értelmében a Marcali Családsegítı és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásból január 1.-i hatállyal Böhönye kilépett, és a feladatot önálló intézmény létrehozásával kívánta megoldani, Böhönye, Szenyér, Nemeskisfalud, Vése, Varászló, Nemesdéd területén, egy újabb önkormányzati társulás létrehozásával január 1-tıl a képviselıtestület 14/ (01.26) számú határozatával rendelkezett a továbbiakban a családsegítı-, gyermekjóléti feladatok, és az Alapszolgáltatási Központ intézményi integrációjáról. A határozatnak megfelelıen az intézmény Böhönye Községi Önkormányzat Szociális- és Gyermekjóléti Szociális Központja néven átszervezıdött, és ugyanekkor Nemesvid, Somogysimonyi és Tapsony községek csatlakoztak a társuláshoz. Az intézmény feladatai ennek megfelelıen a Böhönye területén kiegészültek a házi segítségnyújtás, étkeztetéssel január 1-tıl feladatellátás tekintetében a társuláshoz Nemesvid, Nemesdéd, Tapsony és Vése község csatlakozott január 1-tıl a 117/2005. (XI 30 ) számú testületi határozatban foglaltak szerint a nappali ellátás területe a böhönyei mikrotérség valamennyi települési önkormányzata területére kiterjedt (Böhönye, Nemeskisfalud, Szenyér, Tapsony, Nemesvid, Somogysimonyi, Nemesdéd, Varászló, Vése). Ettıl kezdve az e településeken élı idıs korúak valamennyien igénybe vehetik a Böhönye Község területén mőködı Idısek Klubja által nyújtott szolgáltatásokat. 12

13 Ellátási formák I. Szociális szolgáltatások: Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások Étkeztetés 45 fıre van engedély, jelenleg 43 étkeztetettünk van. Házi segítségnyújtás 16 fı a gondozotti létszám Családsegítés (rendszeres szociális segélyezettek) Nappali ellátás (Idısek klubja 25 fıre van engedélyünk, (jelenleg az ellátottak száma: 23 fı) II. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások Gyermekjóléti szolgáltatás Hitélet gyakorlásának színterei Katolikus és református templom. A felekezeti megoszlás a következıképpen alakult ( 2001.évi KSH adatai alapján): - katolikus 1966 fı, - református 195 fı, - evangélikus 19 fı - izraelita 1 fı Közbiztonsági szervek A Böhönyei Rendırırs ben jött létre a Marcali Rendırkapitányság Közrendvédelmi Osztálya alatt mőködik, alosztályi jogállással. 9 fı hivatásos rendır látja el a napi teendıket. A területen leggyakrabban elıforduló bőncselekmények: lopások, lakásbetörések. A polgárırség megalakítása jelenleg folyamatban van, az igény ugyan felmerült a község lakossága részérıl, de vállalkozó szellemő személy kevés, aki a feladatot el is látná Rendelkezésre álló munkalehetıségek - Halm Elektrotechnika Bt. mintegy 120 fıt foglalkoztató elektrotechnikai alkatrészeket gyártó üzem, - Böh-Bau Építıipari és Szolgáltató kft. 14 fıt alkalmaz, - Feketesár Zrt. 46 fıt alkalmaz, - Szabadság Mg.Tsz Böhönye 48 fıt alkalmaz, 13

14 - A közszférában a legnagyobb foglalkoztató a helyi önkormányzat 120 fıt alkalmaz, Az önkormányzat ezentúl 1988 óta közhasznú, közcélú munkára is alkalmaz embereket, évente mintegy fıt. Évek 2.2. Demográfiai adatok 2005 összesen Az állandó lakosok száma, nemenként, korcsoportonként ( között) 1. táblázat ffi nı ffi Nı ffi nı ffi nı ffi nı Ffi Nı összesen összesen 2449 A demográfiai adatokból világosan kitőnik, hogy évrıl évre kevesebb gyermek születik, hiszen a 2005 évi születéshez képest már 2007-ben csak 89 gyermek látta meg a napvilágot községünkben. A csökkenés mintegy 20 %, sajnos tükrözi az országos átlagot. Tovább elemezve az adatokat, azt látjuk, hogy a 4-8 éves korosztály kismértékő létszámnövekedést mutat a 2005 évhez képest, ez esetlegesen magyarázható a községbe betelepült gyermekes családokkal. İk elsısorban más településekrıl, városból érkeznek, ahol az eladott lakásuk árából jóval szerényebb lakáskörülmények közé jönnek. Sajnos, fıleg szociálisan nehéz helyzető családokról van szó, ahol az anya a gyerekekkel otthon van (GYES, GYED, GYET), az apa pedig vagy munkanélküli, vagy rokkantnyugdíjas, vagy alkalmi munkákat vállal. Ritka, hogy az egyik, vagy mindkét szülı munkahellyel rendelkezik. Ez azt is elıre vetíti, hogy a gyermekek, és a szülık segítése elıtérbe kerül. Az idıs, elöregedı ember általános jelenséggé vált. Megfigyelhetı, hogy a 60 év felettiek körében 1,5-2-szeres a nık aránya a férfiakéhoz képest. A férfiak száma minden évben magasabb, mint a nıké. Ebbıl arra is következtethetünk, hogy az idıskorukra magukra maradók között sokkal több a nı, és bár ık többségében tudnak magukról gondoskodni, ennek ellenére az idısek gondozási igénye is várhatóan emelkedik a jövıben. 14

15 A többi korosztályokat tekintve jelentıs eltérést nem tapasztalhatunk, stagnálást figyelhetünk meg. A lakosságszám csökkenését az elvándorlás is befolyásolja. Böhönye község belföldi vándorlási különbözete az utóbbi években negatív, amelybıl kiemelést érdemel a 2003-as magas vándorlási különbözet (-26, helyi népesség nyilvántartás adatai alapján). Az elvándoroltak között sok a diplomás fiatal, akik a vidéki nagyvárosokban, vagy Budapesten tanulva felismerik azt, hogy a nagyobb városokban sokkal több lehetıség adódik, valamint a keresetek is magasabbak, ezért sok esetben abban a városban maradnak, ahol a tanulmányaikat folytatták, és családot is ott alapítanak Kisebbségi önkormányzat mőködése A kisebbségi önkormányzat 2006 októberében alakult meg, jelenleg 5 fıvel mőködik. Különféle programokat szerveznek: Nınap, Télapó ünnepség Hajléktalanok száma A településen 3 fı hajléktalan van. Ellátásukat az idısek klubja illetve egy szociálisan érzékeny család oldja meg Családok száma nagyság szerint Sok családban él 1-2 gyermek, illetve több olyan nagycsalád van, amelyben a gyermekek egy része már felnıtt, de még a szülıkkel élnek. A nagycsaládosok helyzete nagyon nehéz, hiszen a gyermekvállalás szinte szinonim az elszegényedéssel. Következésképpen, akinek több a gyermeke, sokkal többet nélkülöz. Problémát jelent, ha a szülık nincsenek tisztában a gyermekvállalás felelısségével, és a gyermek válik a család fenntartójává. Ekkor elsısorban a gyermek az, akinek nélkülöznie kell: szeretetet, biztonságot, meleget, ételt, ruhát stb. Ebben az esetben kell fellépnie a jelzırendszernek és a Gyermekjóléti szolgálatnak, hogy a szülıt kötelességeire figyelmeztesse, és biztosítsa a gyermekek testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlıdését, személyiségük kibontakozását, saját családjukban történı nevelkedését, amennyiben ez nem áll a gyermek érdekével ellentétben. 15

16 Egyedül élık száma Pontos adat nem áll rendelkezésre, de elsısorban azok az idısek élnek egyedül, akiknek a gyereke(i) vagy a falun belül másik helyre, vagy másik településre költöztek, és társuk elhunyt. Mint a lakosságszám alakulása mutatja, fıképpen a 63 év feletti nıket érinti ez a probléma, hiszen létszámuk közel kétszerese a velük egykorú férfiakénál. Gondot jelent, hogy a rászorulók eléggé bizalmatlanok az idegenekkel szemben, keveset mozdulnak ki a faluba. Sok segítséget jelentene számukra is, ha a háziorvosok tájékoztatnák ıket a lehetıségekrıl Házasságkötések száma Egyre ritkábban kötnek házasságot a fiatalok, divat lett az élettársi kapcsolat. A válások számáról nincs adat, de a gyermekjóléti szolgálatnál az egyre több igény jelentkezik az elvált szülık és gyermekeik közti kapcsolattartás segítésére. Házasságkötések éves megoszlása: 2005 évben évben évben Születések száma Évek Születések száma Összesen Férfi nı Halálozások száma Év Férfi Nı Összesen Az öregedési index (a 14 év alattiak száma osztva a 63 éven felüliek számával) megmutatja a lakosság elöregedésének tendenciáit. Ennek alapján lassú elöregedés prognosztizálható 16

17 Fogyatékosok száma, nemenként, korcsoportonként, típusonként, súlyosság szerint Fogyatékosok száma összesen: 82 fı. életkor Típus ffi Nı ffi nı ffi nı ffi nı Látási Súlyos Hallási Súlyos Mozgás Súlyos Forrás: egy háziorvosi körzet adatai Pszichiátriai- és a szenvedélybetegek száma Nincs pontos adat, de a játékszenvedély és az alkoholfüggıség egyre nagyobb mértékő, ez összefüggésben van az elszegényedéssel és a munkalehetıségek csökkenésével, a létbizonytalanság növekedésével. (A betegségben szenvedık 124-en lehetnek- becsült adat) Évszám Szegénységi mutatók Böhönyén között Gyermekszegénység (%) Felnıttek szegénysége (%) Teljes szegénységi mutató (%) ,21 7,66 11, ,14 8,32 12,75 4. táblázat A: gyermekvédelmi támogatásban részesítettek számának aránya a 0-18 évesekéhez képest = gyermekszegénység % B: a szociális támogatásban részesítettek aránya az aktív korú népességhez viszonyítva, felnıttek szegénységi %-a C: az összes támogatott aránya a teljes lakossághoz viszonyítva, teljes szegénységi % Az elszegényedés mellett egyre nı a problémás gyermekek száma. A szülık és az iskola nem tudják a megfelelı ellátást biztosítani. Nagy szükség lenne 17

18 alternatív felügyeletre, ahol a nehezen kezelhetı gyerekek is elsajátíthatnák a tudásszintjüknek megfelelı anyagot. A szülık és az iskola nem tudják a megfelelı ellátást biztosítani. Nagy szükség lenne alternatív felügyeletre, ahol a nehezen kezelhetı gyerekek is elsajátíthatnák a tudásszintjüknek megfelelı anyagot Szociális ellátás jellemzıi, aktuális adatok Ellátási kötelezettség (Szt. szerint), tartalma, módja Figyelembe véve, hogy a szociális ellátásokra vonatkozó törvényt most (2008.január) módosították a koncepcióban a tervezett változtatások szerint vizsgáljuk a területet. Az Szt. 57. (1) Szociális alapszolgáltatások a) a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatások b) c) az étkeztetés d) a házi segítségnyújtás e) a családsegítés f) a jelzırendszeres házi segítségnyújtás g) a közösségi ellátások h) támogató szolgáltatás i) utcai szociális munka j) a nappali ellátás Az Szt.86. (1) A települési önkormányzat szociális alapellátási feladataként köteles biztosítani a) szociális információs szolgáltatást b) étkeztetést c) házi segítségnyújtást d) állandó lakosainak számától függıen a (2) bekezdés szerinti szociális szolgáltatásokat e) az a)-d) pontban nem említett szociális szolgáltatásokhoz való hozzá férést. (2) Az a települési önkormányzat, amelyiknek területén a) kétezer fınél több állandó lakos él, családsegítést; b) háromezer fınél több állandó lakos él, az a) pont szerinti alapszolgáltatást, valamint nappali ellátást és c) tízezer fınél több állandó lakos él, az a)-b) pont szerinti alapszolgáltatásokat, valamint jelzırendszeres házi segítségnyújtást, közösségi ellátásokat és az idısek átmeneti elhelyezését; 18

19 d) harmincezernél több állandó lakos él, az a)-c) pont szerinti alapszolgáltatásokat, az utcai szociális munkát és az átmeneti elhelyezési formákat; e)ötvenezernél több állandó lakos él, az a)-d) pont szerinti szociális szolgáltatásokat, valamint rehabilitációs szolgáltatást köteles biztosítani. Az Szt.86. (1) A települési önkormányzat szociális alapellátási feladataként köteles biztosítani f) étkeztetést g) házi segítségnyújtást h) állandó lakosainak számától függıen a (2) bekezdés szerinti szociális szolgáltatásokat i) az a)-d) pontban nem említett szociális szolgáltatásokhoz való hozzá férést. (2) Az a települési önkormányzat, amelyiknek területén a) kétezer fınél több állandó lakos él, családsegítést; b) háromezer fınél több állandó lakos él, az a) pont szerinti alapszolgáltatást, valamint nappali ellátást és c) tízezer fınél több állandó lakos él, az a)-b) pont szerinti alapszolgáltatásokat, valamint jelzırendszeres házi segítségnyújtást, közösségi ellátásokat és az idısek átmeneti elhelyezését; d) harmincezernél több állandó lakos él, az a)-c) pont szerinti alapszolgáltatásokat, az utcai szociális munkát és az átmeneti elhelyezési formákat; e)ötvenezernél több állandó lakos él, az a)-d) pont szerinti szociális szolgáltatásokat, valamint rehabilitációs szolgáltatást köteles biztosítani. (3) A települési önkormányzatok a (2) bekezdés szerinti szociális szolgáltatásokat társulás különösen a külön törvényben meghatározott többcélú kistérségi társulás útján is biztosíthatják. Mivel Böhönye lakossága 2449 fı, ellátási kötelezettségünk a fenti szövegben vastagon kiemelt szolgáltatások területén van. A Szociális Alapszolgáltatási Központ alkalmas és képes ezen feladatok ellátására, sıt évek óta végzi a komplex gondozást. 19

20 Ellátási kötelezettségen felüli vállalás A község lakosságszáma nem éri el a háromezer fıt, idısek nappali ellátására ennek ellenére igény van. Mintegy 40. éve mőködı intézmény, mivel ilyen régóta mőködik, teljesen beépült a község életébe. Hajléktalan és szenvedélybetegek problémái megoldásában segítı szerepet nyújtó ellátás. Problémát jelent, hogy az épület rendkívül elavult, romos, felújításra, átépítésre, ill. valami más féle megoldásra lenne szükség. Érdemes lenne elgondolkodni az egészségügyi intézményekkel való integráción, hiszen azok az épületek is rendkívül rossz állapotban vannak, valamint gazdaságosabb lenne, hiszen a fenntartás költségeit csökkentené. Az új épület létrehozása, vagy egy régi megfelelıképpen történı felújítása hatalmas terhet jelentene az Önkormányzatnak, így ennek megvalósulása csak pályázat segítségével lehetséges. A falugondnoki szolgáltatás is már beépült az ellátási rendszerbe, a külterületek lakóinak létfontosságú, nagymértékben segíti a községben az idısek, családok, gyermekek életét Pénzbeli ellátások Idıskorúak járadéka A települési önkormányzat, 2007 január 1-tıl a jegyzı idıskorúak járadékában részesíti azt, aki - a 62.életévét, illetıleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy fıre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, - az egyedülálló 62. életévét, illetıleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személyt, akinek a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%- át, - az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%- át. A településen 1 fı részesült ebben az ellátási formában. 20

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 9. Tárgy: Hajléktalan személyek nappali ellátása Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák Renáta

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2008.(IV.16.) rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeli ellátásokról és

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-68 /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2006. (VI. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2006. (VI. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2006. (VI. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 6/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 25/1999. (IX.18.) KT. rendelet

Részletesebben

OZORA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/1998.(VII.1) számú r e n d e l e t e. ( egységes szerkezetben ) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

OZORA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/1998.(VII.1) számú r e n d e l e t e. ( egységes szerkezetben ) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl 1 OZORA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/1998.(VII.1) számú r e n d e l e t e ( egységes szerkezetben ) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl I. rész Ozora Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Ü. sz.:871/2011. Tárgy: gyermekvédelmi munkáról szóló átfogó értékelés Ü. i.: Papdi

Részletesebben

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról.

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. A képviselı-testület A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM

Részletesebben

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008./IV.24./ számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 Tószeg község önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja Súr Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti ellátási formák helyi szabályozásáról Súr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Recsk Nagyközség Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Bevezetés

Recsk Nagyközség Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Bevezetés Recsk Nagyközség Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2007. Bevezetés Recsk Önkormányzata a 14/2005.(III.24.) határozatával elfogadta Recsk nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A Szőcsi Önkormányzat 10/2009. (V. 29.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérıl

A Szőcsi Önkormányzat 10/2009. (V. 29.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérıl A Szőcsi Önkormányzat 10/2009. (V. 29.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérıl Szőcsi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA 700 Szekszárd, Vörösmarty Mihály utca. Tel.: 74/-474, -47 Fax: 74/-474. számú elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 00..-án

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A kérelemre indult segélyezési ügyben a kérelmezı köteles családi jövedelmét igazolni.

A kérelemre indult segélyezési ügyben a kérelmezı köteles családi jövedelmét igazolni. Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestületének többszörösen módosított és kiegészített 4/1993. /V.19./ Önk.kt.sz. rendelete az egyes szociális ellátásokról és hatáskör átadásáról. A képviselıtestület

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

2./ A szakmai program az alábbi I. Medgyesbodzás település bemutatása ponttal egészül ki

2./ A szakmai program az alábbi I. Medgyesbodzás település bemutatása ponttal egészül ki Határozati javaslat: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Családsegítı szolgálat szakmai programját az alábbiak szerint módosítja: 1./A típus meghatározása helyébe az alábbi rendelkezés

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 14/2008.(V.1.) ÖR RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 1 Aszód Város Önkormányzat

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja

Általános rendelkezések A rendelet célja Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testülete 19/2008. (IX.18.) számú rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

2010. december 9. napján tartandó rendkívüli. Szociális szolgáltatás tervezési koncepció felülvizsgálata

2010. december 9. napján tartandó rendkívüli. Szociális szolgáltatás tervezési koncepció felülvizsgálata Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333 Ügyiratszám: 70-12-1 /2010. Sorszám: 5 ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 18-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 18-i ülésére 7. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása társulási megállapodásának

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákóczi út 75. Szociális étkeztetés Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc Készítette: Jandala Tiborné szociális ügyintézı 2 Étkeztetés Magyargéc Község Önkormányzata

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Recsk Nagyközségi Önkormányzat 3245. Recsk, Kossuth L. út 165. Tel.: 36/578-310, Fax: 478-022 Email: polghiv.recsk@axelero.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2004. Készült: 2004. december Jóváhagyta:

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

57/2012. (IV.05.) ÖH.

57/2012. (IV.05.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2012. április 05-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 57/2012. (IV.05.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben