HÁTTÉRANYAG SZABÓ IMRE MINISZTERJELÖLT MEGHALLGATÁSÁHOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁTTÉRANYAG SZABÓ IMRE MINISZTERJELÖLT MEGHALLGATÁSÁHOZ"

Átírás

1 ORSZÁGGYŐLÉSI KÖNYVTÁR HÁTTÉRANYAG SZABÓ IMRE MINISZTERJELÖLT MEGHALLGATÁSÁHOZ AZ ORSZÁGGYŐLÉSI KÉPVISELİK RÉSZÉRE ÁPRILIS

2 Összeállította: HARASZTI PÁLNÉ Országgyőlési Könyvtár Képviselıi Kutatószolgálat Telefon: (1) / A háttéranyag Szabó Imre környezetvédelmi- és vízügyi miniszterjelölt bizottsági meghallgatására készült az Országgyőlési Könyvtár állománya, adatbázisai, valamint a Parlamenti Információs Rendszer (PAIR) és az internet, mint nyilvános forrás alapján. A szerkesztés kezdete: április 28., szerkesztés lezárva: április 29. Reméljük, hogy a bizottság tagjai hasznosítani tudják az összeállítást felkészülésük során. További kérdéseikkel és észrevételeikkel forduljanak bizalommal az összeállítás készítıjéhez. Tartalomjegyzék: A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérıl... 3 Miniszterek a tárca élén A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium küldetésnyilatkozata... 6 A környezetügy középtávú stratégiája... 8 A miniszterjelölt életrajza... 9 A miniszterjelölt országgyőlési tevékenysége Interpelláció a környezetvédelmi miniszterhez: elhangzott án Kérdés a környezetvédelmi miniszterhez: elhangzott án Interpelláció a környezetvédelmi miniszterhez: elhangzott én Nyilatkozatok, interjúk Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Parlagfő és környezet Indul az uniós ötletroham 27 milliárd forintért a nagyprojektekre Neumann Ottó: Szabad az út a nagy fejlesztések elıtt interjú Szabó Imrével Kruppa Géza : Nagy szerephez jutnak az új hidak Sorsfordító három év következik milliárd forint a tét 2009-ig milliárd életminıség javítására Megújul a Városliget kapuja... 27

3 A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérıl A 165/2006. (VII. 28.) kormányrendelet A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány a) környezetvédelemért, b) természetvédelemért, c) vízgazdálkodásért, és d) őrkutatásért felelıs tagja. 2. A miniszter e rendeletben és más jogszabályokban, valamint a Kormány határozataiban meghatározott feladatkörében a) javaslatot készít a Kormány közpolitikájára, b) elıkészíti a törvények és kormányrendeletek tervezeteit, c) elıkészíti a Kormány és a köztársasági elnök határozatait, d) felhatalmazás alapján miniszteri rendeletet ad ki, e) kezdeményezi és elkészíti a nemzetközi szerzıdéseket, megköti a nemzetközi szerzıdésnek nem minısülı tárcamegállapodásokat, f) jóváhagyja a szomszédos államokkal kötött vízgazdálkodási egyezmények rendelkezéseibıl eredı kérdések megtárgyalására létrehozott bizottságok, illetve a kormánymeghatalmazottak üléseirıl készült jegyzıkönyveket, valamint a bizottságok és kormánymeghatalmazottak határozatait, g) felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben, h) a Kormány határozatában megállapított rend szerint gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel mőködı döntéshozó és döntéselıkészítı tevékenysége keretében képviselendı kormányzati álláspont elıkészítésérıl és annak az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel mőködı döntés-elıkészítı fórumokon való képviseletérıl, i) a Kormány határozatában megállapított rend szerint képviseli a Kormányt az Európai Unió Tanácsában, j) közremőködik a nemzeti fejlesztési terv elıkészítésében és megvalósulásának nyomon követésében, k) gondoskodik - a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint - a feladat- és hatáskörével kapcsolatos statisztikai információrendszer kialakításáról, mőködtetésérıl és fejlesztésérıl. 3. (1) A miniszter a környezetvédelemért való felelıssége körében elıkészíti különösen a) a környezet védelmének általános szabályairól, b) a hulladékgazdálkodásról, c) a környezet védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökrıl, d) az integrált szennyezés és az országhatárokon átterjedı szennyezések megelızésérıl, e) a felszíni és felszín alatti vizek védelmérıl, f) a vízminıségi kárelhárításról, g) a termıföldnek nem minısülı földterületek talajvédelmi követelményeirıl, h) a levegı és a klíma védelmérıl, i) a zaj és rezgés káros hatásai elleni védelemrıl,

4 j) a környezetre súlyos veszélyt jelentı anyagok és termékek, továbbá technológiák alkalmazásáról szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki. (2) A miniszter a környezetvédelemért való felelıssége körében együttmőködik az Országos Atomenergiai Hivatal felügyeletét ellátó miniszterrel a környezet radioaktív szennyezése elleni védelemmel, illetve a földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel a vizek mezıgazdasági eredető nitrátszennyezéssel szembeni védelemmel kapcsolatos jogszabályok elıkészítésében, illetve - felhatalmazás alapján - megalkotásában. (3) A miniszter a környezetvédelemért való felelıssége körében a) elemzi és értékeli a környezetvédelem gazdasági szabályozó eszközeit, javaslatot tesz azok továbbfejlesztésére; b) javaslatot tesz - a gazdasági és közlekedési miniszterrel, valamint a pénzügyminiszterrel egyetértésben - az üvegházhatású gázok ingyenesen ki nem osztott kibocsátási egységeinek értékesítésére; c) közremőködik az ásványvagyonnal való gazdálkodás és védelem felügyeletében, valamint az ezzel kapcsolatos jogszabályok elıkészítésében, illetve - felhatalmazás alapján - megalkotásában. (4) A miniszter a természetvédelemért való felelıssége körében elıkészíti különösen a) a természeti értékek és természeti területek védelmérıl, b) a tájvédelemrıl, c) a Natura 2000 területekrıl, d) a vadon élı szervezetek védelmérıl, e) a természet védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökrıl szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki. (5) A miniszter a természetvédelemért való felelıssége körében együttmőködik a földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel a természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított természetes növény- és állatvilág (vadászható, halászható vadés halfajok, háziasított állatfajok és ezek génkészletei) védelmével, a növényvédı szerekkel, a termésnövelı anyagokkal kapcsolatos jogszabályok elıkészítésében, illetve - felhatalmazás alapján - megalkotásában. (6) A miniszter a vízgazdálkodásért való felelıssége körében elıkészíti különösen a) a vízgazdálkodás, valamint a vízügyi igazgatás általános szabályairól, b) az ár- és belvízvédekezésrıl, beleértve az árvízi biztonság növelését is, c) a víziközmő szolgáltatásról (ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés és -kezelés), d) a vizekkel és közcélú vízilétesítményekkel kapcsolatos feladatokról, e) a vízgazdálkodási társulatokról, f) sajátos építményfajtákra vonatkozó szabályokról, g) a víz mennyiségi védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökrıl szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki. (7) A miniszter a vízgazdálkodásért való felelıssége körében a külön jogszabályban meghatározott termékekre, szolgáltatásokra hatósági árat állapít meg.

5 4. A miniszter az őrkutatásért való felelıssége körében a) ellátja az őrkutatási tárgyú két- és sokoldalú nemzetközi szerzıdésekkel kapcsolatos, továbbá az európai integrációból adódó őrkutatási és őrpolitikai program-elıkészítési és harmonizációs feladatokat, külön felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a nemzetközi szervezetekben, b) kidolgozza az őrkutatás fı irányait és programjait, c) biztosítja a Magyar Őrkutatási Tanács (MŐT) és az Őrkutatási Tudományos Tanács (a továbbiakban: ŐTT) mőködésének feltételeit. 5. (1) A miniszter a környezetvédelemért, természetvédelemért és vízgazdálkodásért való felelıssége körében irányítja a) az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıséget, b) a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságát, c) a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóságot, d) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıségeket, e) a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságokat, f) a nemzeti park igazgatóságokat. (2) A miniszter a környezetvédelemért való felelıssége körében felügyeli az Országos Meteorológiai Szolgálatot. 6. A miniszter a környezetvédelemért, természetvédelemért való felelıssége körében felel a környezet és természet állapotáért, e körben a) elemzi és értékeli a környezet, a természet állapotát, annak az emberi egészségre gyakorolt hatását, védelmének helyzetét, a környezeti és természeti értékekkel, természeti erıforrásokkal való gazdálkodás folyamatait, a környezet és természet védelmének, szabályozott használatának és tervszerő fejlesztésének tapasztalatait; javaslatot dolgoz ki a tapasztalatok hasznosítására, értékeli azok megvalósulását; b) összehangolja, illetıleg feladatkörében mőködteti a környezet és a természet állapotának felmérését és értékelését szolgáló mérı-, megfigyelı-, ellenırzı-, értékelıés információs rendszert, statisztikai adatszolgáltató rendszereket, valamint irányítja az ezekkel kapcsolatos labortevékenységet; c) figyelemmel kíséri és ösztönzi a környezet védelmét szolgáló berendezések, eszközök, módszerek és eljárások fejlesztését, azok alkalmazását, a környezetkímélı, természetkímélı anyag-, energia- és víztakarékos, hulladékszegény technológiák bevezetését, értékeli az egyes anyagok, termékek és technológiák környezetre, természetre gyakorolt hatását. 7. Ez a rendelet augusztus 1-jén lép hatályba.

6 Miniszterek a tárca élén Környezetvédelmi és területfejlesztési miniszterek Keresztes K. Sándor (május 23-tól szept.15-ig csak környezetvédelmi) (MDF) Gyurkó János (MDF) Baja Ferenc (MSZP) Környezetvédelmi miniszterek Pepó Pál (FKGP) Ligetvári Ferenc (FKGP) Turi-Kovács Béla (FKGP) Környezetvédelmi és vízügyi miniszterek Kóródi Mária (SZDSZ) Persányi Miklós (SZDSZ) Fodor Gábor (SZDSZ) A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium küldetésnyilatkozata Magyarországon a környezet- és természetvédelmi szakterület áprilisa óta áll minisztériumi szintő irányítás alatt, ekkor jött létre az Országos Vízügyi Hivatal és az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal egyesítésével a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nyarán a vízügyi igazgatást különválasztották a környezetvédelemtıl, és a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumhoz került. Néhány hónapig Környezetvédelmi Minisztérium néven mőködött a tárca, majd 1990 ıszén Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumként az építésüggyel, területfejlesztéssel és mőemlékvédelemmel bıvült az addigi környezet- és természetvédelmi feladat- és hatásköre. Az 1998-as kormányváltáskor az építésügyi és területfejlesztési feladatok a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz, a mőemlékvédelmi feladatok a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához kerültek át, ekkor jött létre a Környezetvédelmi Minisztérium. 1 Forrás: minisztérium honlapja, április 28.

7 A minisztérium 2002-ben újra átalakult: a vízügyekkel kapcsolatos feladatkör a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumtól a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz került. A minisztérium a környezet- és természetvédelem, valamint a vízügy központi közigazgatási szerve. A minisztérium a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és meteorológiai szakterületek ágazati, szakmai irányítási-szabályozási teendıit látja el. A szakterületi politikák kialakítása, a kormányzati munkához kapcsolódó tennivalók és az egyre szerteágazóbb nemzetközi együttmőködés folytatása szintén a tárca feladata. A minisztérium területi szervezetei a környezetvédelmi felügyelıségek és vízügyi felügyelıségek, nemzeti park igazgatóságok elsıfokú hatósági feladatokat látnak el. A másodfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság szerepét az Országos Környezet- és Vízügyi Fıfelügyelıség tölti be. A JÖVİ MINISZTÉRIUMA A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a környezettudatosságra épülı, a fenntartható fejlıdésre alapozó, liberális program megvalósítását tőzte ki céljául. A zöldtárca, élén a miniszterrel, a Kormány és egyben az ország zöld lelkiismerete kíván lenni. Az itt felhalmozott tudás, szakmai tapasztalat, a környezet ügye iránti érzékenység és felelısség arra kötelezi a zöldtárcát, hogy az ország jövıje, a fenntartható fejlıdés érdekében tudatosan konfliktusokat is vállaljon. A cél az, hogy olyan tárca legyünk, amelynek munkája, következetes kiállása révén a zöld gondolat beépül az összes politikai-gazdasági döntéshozó, és a Magyar Köztársaság valamennyi polgárának tudatába, tetteibe. A zöldtárca nemcsak az ország ma itt élı polgárainak, hanem a jövı nemzedékeknek a minisztériuma kell hogy legyen. Ma már tapasztalati tény, hogy a növekedés lehetıségei nem korlátlanok, sem az egész földgolyón, még kevésbé ebben az érzékeny, sérülékeny kis országban. A minisztérium a felelısségi körébe tartozó három nagy szakterületrıl környezetvédelem, természetvédelem, vízügy egységesen, környezetügyként gondolkodva az ökológiailag fenntartható fejlıdést és a környezeti nevelés segítségével erısödı környezettudatosságot kívánja az ország jövıképének pillérévé tenni. Azt tekinti feladatának, hogy a ma meghozott intézkedések révén gyermekeinknek, unokáinknak a mainál egészségesebb környezetet, élhetıbb Magyarországot és biztos jövıt ígérhessünk. A társadalom életminıségének javulása, egészséges környezethez való jogának érvényesülése, az alapvetı környezeti biztonság megléte, a globális klímaváltozás folyamatának mérséklése hosszú távon csak akkor biztosítható, ha a társadalmi és gazdasági fejlıdés természeti örökségünk megırzésével, természeti erıforrásaink védelmével és fenntartható, ésszerő használatával egységben valósul meg..

8 A környezetügy középtávú stratégiája A környezetügy középtávú stratégiájáról január 18-i dátummal vitaanyagot bocsátott közre a KVVM. A társadalmi egyeztetésre a tárca március 31-ikével bezárólag fórumokat szervezett a különbözı társadalmi csoportokkal együttmőködve. A vitaanyag fı fejezetei: 1. A stratégia általános célkitőzése, érték- és célrendszere 2. A stratégia általános cselekvési területei 3. A stratégia gyakorlati megvalósításának keretei 4. A települési életminıség és a települési környezetminıség javulása 5. Környezetünk védelme, természeti erıforrásaink és értékeink megırzése 6. A fenntartható termelés és fogyasztás elısegítése 7. A környezetbiztonság javítása

9 A miniszterjelölt életrajza Szabó Imre április 1-jén született Esztergomban. Nıs, hat gyermeke van. Felesége köztisztviselı, jogász az Országgyőlés Hivatalánál ben az esztergomi Dobó Katalin Gimnáziumban érettségizett. A szegedi Juhász Gyula Tanárképzı Fıiskolán testnevelı tanári diplomát, ezzel egyidıben a Testnevelési Fıiskolán labdarúgóedzıi diplomát szerzett. Nyolc évi pedagógiai munka után 1983 és 1987 között az Úttörı Szövetségben a sport, a táborozás, a turisztika, valamint a környezet- és természetvédelem felelıse március 1-jétıl 2002-ig az Állami Ifjúsági és Sporthivatal osztályvezetıje november 27-én az Magyar Természetbarát Szövetség fıtitkárává választották, mely tisztséget 2003-ig töltött be februárjától a Magyar Természetbarát Szövetség elnöke között szervezıje az elsı ifjúsági kerekasztalnak, a MISZOT létrehozásának tıl a Wesselényi Miklós Ifjúsági és Szabadidısport az Egészséges Életmódért Közalapítvány tagja lett, 1997-tıl 2000-ig elnöke ben belépett az MSZMP-be ben csatlakozott az MSZP-hez, ben a szentendrei városi szervezet elnöke tıl Pest megyei pártelnök; tisztségében többször újjáválasztották, legutóbb a októberi tisztújítás során között az MSZP környezetvédelmi tagozat vezetıje decemberében Szentendrén városi képviselıvé választották májusában Pest megyei listáról parlamenti mandátumot szerzett ben frakcióvezetı-helyettes, majd a ciklus második felében az ifjúsági és sportbizottság elnöke.

10 2002 áprilisában ismét a Pest megyei területi listáról szerzett mandátumot májusában a társadalmi szervezetek bizottsága elnöke lett. Elnöki tisztségétıl 2002 novemberében megvált, miután az októberi önkormányzati választások során a Pest Megye Közgyőlésének elnökévé választották. Ezzel egyidıben lett a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács és a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke. A év áprilisában országgyőlési választásokon Pest megyei területi listán szerzett mandátumot májusától a környezetvédelmi bizottság tagja novemberében a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács újjáalakulásakor ismét elnökévé választotta. A sport területén végzett kiemelkedı tevékenységéért Eszterházy Miksa díjat kapott. Kedvenc idıtöltése: természetjárás, kerékpározás, kalandsportok, tenisz, utazás, irodalom-, történelemtudomány tanulmányozása. Forrás: PAIR / utolsó módosítás dátuma:

11 A miniszterjelölt országgyőlési tevékenysége O R S Z Á G G Y Ő L É S I A L M A N A C H április i-jén született Esztergomban (Komárom megye). Apai nagyapja gyıri szabómester volt. Édesapja, Szabó Imre (1930) a dorogi, majd az esztergomi tanács végrehajtó bizottsági elnöke volt, késıbb egyéni ügyvédként dolgozott.,anyai nagyapja a Dorogi Szénbányák Rt.-nél dolgozott könyvelıként. Édesanyja, Gálicz Kornélia (1932) a dorogi bányavállalat könyvelıjeként ment nyugdíjba. Öccse, Attila (1959) programozó matematikus. Nıs, négy gyermeke van-. Máté (1982), Barnabás (1993), Sára (1996) és Borka (2001). Az általános iskolát Dorogon, a középiskolát Esztergomban végezte, S Z A B Ó I M R E MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT ben érettségizett a Dobó Katalin PEST MEGYEI Gimnáziumban tıl 1980-ig a TERÜLETI LISTA sárisápi, valamint a tokodaltárói általános iskolákban képesítés nélküli nevelı, tanító, miközben 1975-tıl a szegedi Juhász Gyula Tanárképzı Fıiskola levelezı hallgatója volt ben labdarúgóedzıi és testnevelı tanári diplomát szerzett tól általános iskolai tanár Szentendrén. Pedagógusi munkája mellett labdarúgóedzıként is dolgozott, illetve a városi úttörıelnöki feladatokat is ellátta ben a KISZ KB politikai munkatársa, ezt követıen a Magyar Úttörık Szövetségének osztályvezetıjeként a sport, a táborozás, a turisztika, illetve a környezet- és természetvédelem felelıse volt márciustól rövid ideig az Állami Ifjúsági és Sporthivatal osztályvezetıje, feladata a Magyar Természetbarát Szövetség ismételt társadalmi szervezetté való átalakítása volt tıl 2002-ig a Magyar Természetbarát Szövetség fıtitkára. Közben, 1995 és 2002 között a Havasi Rózsa Kft. ügyvezetıje és 1991 között több civil szervezet létrehozásában is szerepet vállalt, az elsı ifjúsági kerekasztal, a Magyar Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsa szervezıje és egyik mőködtetıje volt ben a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány kuratóriumi tagja, egyben két éven át az Országos Idegenforgalmi Tanács ifjúsági bizottságának elnöki teendıit is ellátta és 1999 között több ifjúsági és gyermekalapítvány kuratóriumi tagja, többek között 1991 és 1998 között az Ezredforduló Alapítvány kurátora tıl tagja, 1997-tıl 2000-ig elnöke a Wesselényi Miklós Közalapítványnak. Politikai pályáját a KISZ-ben kezdte ben belépett a Magyar Szocialista Munkáspártba ben csatlakozott a Magyar Szocialista Párthoz ben a párt szentendrei szervezetének elnöke, 1995-tıl Pest megyei elnök, tisztségében azóta többször újjáválasztották, legutóbb a szeptember októberi rendkívüli tisztújítás során tıl az országos környezetvédelmi tagozat tagja, majd 1996-tól 2002-ig elnöke. Az decemberi önkormányzati választásokon Szentendre 2. számú választókerületében önkormányzati képviselıvé választották. Négy éven át az ifjúsági és sportbizottság elnökeként dolgozott a városi képviselı-testületben. Az évi országgyőlési választásokon mandátumát az MSZP Pest megyei területi listájának negyedik helyérıl szerezte, de szerepelt a párt országos listájának harminckilencedik helyén is. Megalakulásától tagja, februártól a ciklus végéig elnöke az ifjúsági és sport állandó bizottságnak; novembertıl tagja a sportalbizottságnak, és az európai integrációs albizottság elnöke júniustól júniusig a környezetvédelmi állandó bizottság, ezen belül februártól az ellenırzı albizottság munkájában is részt vett. Az MSZP-frakció ifjúsági és sport-, valamint környezetvédelmi munkacsoportjában dolgozott, utóbbinak szóvivıje volt szeptembertıl decemberig frakcióvezetı-helyettes volt áprilisban egyéni jelöltként is elindult Pest megye 5. sz., Aszód központú választókerületében, és harmadik volt a Pest megyei, harminchatodik az országos listán. Mint egyéni jelölt a választások második fordulójában 42,7 százalékot elérve második lett a kerület addigi képviselıje, a Fidesz-MDF jelöltje, Tóth Gábor mögött. Mandátumát a területi listáról szerezte május 15-én a társadalmi szervezetek állandó bizottságának elnöke lett. Elnöki tisztségétıl novemberben megvált, miután az októberi helyhatósági választások után a Pest Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnökévé választották.

12 Képviselıcsoport tagság Ciklus Képviselıcsoport tól ig MSZP MSZP MSZP Képviselıcsoport tisztség Ciklus Képviselıcsoport Funkció tól ig MSZP frakcióvez. h MSZP frakcióvez. h Bizottsági tagság Ciklus Bizottság Tisztség tól ig Környezetvédelmi bizottság Tag Társadalmi szervezetek bizottsága Elnök Társadalmi szervezetek bizottsága Tag Ifjúsági és sport bizottság Tag Ifjúsági és sport bizottság Elnök Sport albizottság Tag Európai integrációs albizottság Alelnök Környezetvédelmi bizottság Tag A Környezetvédelmi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérı albizottság (Ellenırzı albizottság) Tag Ciklus Benyújtott indítványok Önálló indítványok száma Nem önálló indítványok száma Felszólalások

13 Ciklus Felszólalások száma Technikai megszólalások száma Interpelláció a környezetvédelmi miniszterhez: elhangzott án I/303 Milyen tényekkel bizonyíthatók a környezetvédelem ügye miatti aggodalmaink? SZABÓ IMRE (MSZP): Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Úr! Helytelenítettük, hogy az új kormány a környezetvédelem és a területfejlesztés egységét elemeire szedte, a területfejlesztés egységes irányítását az eddigi egy tárca helyett három szervre bízta. Az elhúzódó átszervezések következtében az érdemi szakmai munkavégzéshez szükséges feltételek hiányoznak. A Torgyán úr által ígért 60, de még a kormány által elıírt 90 nap sem volt elegendı az új szervezetek kialakításához. A tárca vezetése nem tudta elérni, hogy a már elkészült, egyeztetett, a környezetvédelem és az EU-csatlakozás szempontjából alapvetı jelentıségő törvényjavaslatokat a kormány benyújtsa az Országgyőlésnek. A nemzeti környezetvédelmi programot kidolgozó, a program éves intézkedési terveit elıkészítı, koordináló irodát az elıtt szüntették meg, hogy a miniszter úr egyáltalán megismerhette volna, mivel is foglalkozik a tárca stratégiai irodája. Az integrációs fıosztályt, melyet az EU-csatlakozásra való felkészülés koordinálására alakítottunk, ugyancsak lefejezték. Külügyi tapasztalatokkal rendelkezı, több nyelven beszélı vezetıit felmentették, munkatársakat elküldtek vagy átadólistára helyeztek. A tárca vizsgálódás címén fontos, helyi önkormányzatokat érintı környezetvédelmi beruházásokat állít le, függeszt fel lezárt közbeszerzési eljárásoknál. Jelzés értékőnek tekintjük, hogy a minisztérium legfontosabb háttérintézményét, a szakmai információs hátteret adó és a KKA-t kezelı Környezetgazdálkodási Intézet mőködést ellehetetlenítik. Alkotmány utcai épületét a miniszter úr elajándékozta a földmővelésügyi tárcának, miközben az 2731 négyzetméter irodahelyiséget saját Kossuth téri székházában kft.- knek évi több mint 50 millió forintért bérbe ad, a környezetvédelmi tárca pedig már eddig is 1260 négyzetméter terület bérletére kényszerült, évi 53 millió forintért. A kormányzati megbízatás váratlansága miatti személyes botlásnak, meggondolatlanságnak tudjuk be csupán a Pepó miniszter úr személyes járandóságai körül kialakult hercehurcát. Botladozásai akkor lépték át a politikai veszélyesség határát, amikor úgy döntött, hogy a tárca építésügyi, területfejlesztési szakembereinek átadásán túl 49 kiszemelt köztisztviselıt és 6 köztisztviselıi státuszt a funkcionálisnak nevezett területekrıl átad a földmővelésügyi tárcának. A döntés tartalmát, elıkészítettségét, jogszerőségét és embertelenségét nyomatékosan kifogásoljuk a következık miatt: Az érintetteknek átadott értesítésben foglaltakkal ellentétben a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló évi XXXVI. törvény nem tartalmaz olyan

14 rendelkezést, amely szerint az érintett szakterületeken kívül a minisztérium funkcionális területein dolgozó köztisztviselık esetében is érvényesülne a jogutódlás. Az erre való hivatkozás tehát megtévesztı, arra szolgál, hogy a döntés jogszerőségének látszatát keltse. Jogutódlás hiányában a köztisztviselı hozzájárulása nélkül nem lehetne sorsáról minisztériumok közötti paktumokkal dönteni. DR. PEPÓ PÁL környezetvédelmi miniszter: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselı Úr! Köszönöm a kérdést, és köszönöm a lehetıséget, hogy az interpellációjára adott válaszomban eloszlathatom a képviselı úr környezetvédelemmel kapcsolatos aggodalmait. Ami az építésügy és a területfejlesztés ügyét illeti, a korábbi idıszakban a KTM-en kívül a BM, az IKIM, a PM, a KHVM is jelentıs szerepet játszott ebben. A jelenlegi struktúra a kormány alapvetı célkitőzéseinek - a vidék felzárkóztatása és az infrastruktúra fejlesztése szempontjából - teljes mértékben megfelel, és feltételezi a környezetvédelmi, a földmővelésügyi tárca, a Gazdasági Minisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal koordinációját. A környezetvédelmi tárca valóságos programmal rendelkezik, amely vonalán következetesen haladunk elıre, az átszervezéseket lezártuk, a minisztériumban érdemi szakmai munka folyik. A korábbi ciklusban elkészült törvényjavaslatokkal kapcsolatban el kell mondani a képviselı úrnak, hogy a korábbi vezetés ideje alatt az egyeztetés messze nem fejezıdött be, és az ellenzékbe került elıterjesztık konstruktivitása is több esetben hiányzik. Az MSZP-frakció ajánlására a törvényalkotó munkában tapasztalt hiányosságok személyi konzekvenciáit levontuk. Ami a környezetvédı szervezetekkel és mozgalmakkal való kapcsolattartást illeti, el kell mondanom: téves információkat juttattak el a tisztelt képviselı úrnak. Jelenleg még minden tanácsban, testületben és bizottságban a Baja úr által delegált zöldszervezetek képviselıi ülnek. Ha önök ezen változtatni akarnak, vagy elégedetlenek a munkájukkal, tisztelettel kérem, tegyék meg a javaslatukat. Szükségesnek tartom továbbá kihangsúlyozni, hogy a zöldszervezetekkel a lehetı legjobb és legszorosabb együttmőködésre törekszünk mindaddig, ameddig valóban környezetvédelemrıl van szó. Képviselı úrnak igaza van akkor, amikor a múlttal való szakításról beszél. Mi a magunk részérıl ténylegesen felmondtunk jó pár szerzıdést, amelyek a minisztérium érdekeit nem kellıképpen szolgálták. Gondolok itt elsısorban a bizalmi alapon köttetett ügyvédi megbízásokra vagy azokra a szerzıdésekre, amelyek alapján az adott cégek havi 4-5 millióért rendelkezésre álltak. Ha már csináltak is valamit, azért külön számláztak. Ezen az alapon két év alatt 400 millió forint került kifizetésre egy cégnek PR-tevékenységért. A magunk részérıl a közbeszerzési törvény megsértésére egyetlen esetben sem került sor, mert ha ilyen lenne, a képviselı úr elsıként és konkrétan hozta volna a példát, nem pedig valótlanságokat magában hordozó általánosság szintjérıl beszélne. A személyes helyzetemet illetıen - ami egyébként az interpellációban is elhangzott - megnyugtatom a képviselı urat, nem kerültem jobb helyzetbe, mint elıdöm, annak törött, használt autóját és lakását fogom használni. Engedjék meg, hogy néhány szóban a KKA-ról is beszéljek, hiszen a reggeli órákban ezzel kapcsolatosan elhangzott egy interpelláció. Ami a KKA-t illeti, a pályázatok kiírásánál felelıtlenül jártak el a korábbi tisztelt vezetık. Olyan esetekben is kiírták a pályázatokat, amikor már nem vagy az igényekhez képest kis összeg állt rendelkezésre.

15 Például a választások második fordulója elıtt egy nappal természetesen még döntöttek ügyekrıl: 42 milliárdos támogatási igénnyel szemben 330 millió forint összegő támogatás került kiosztásra, amelyrıl nem kell mondanom, hogy maga a pályázat elkészítése és a bírálatok elkészítése többe kerül, mint a kifolyósított összeg. Tisztelt Képviselı Úr! A magam részérıl még tovább lehetne folytatni ezt a sort. Ígérem, hogy folytatni is fogjuk. A magam részérıl számítok az ellenzék szakmai alapokon nyugvó és az eddigieknél nagyobb fokú konstruktivitására, és tisztelettel kérem az interpellációra adott válaszom elfogadását. SZABÓ IMRE (MSZP): A miniszter úr parlamenti meghallgatásán az MSZP az új jelölt támogatását a következı követelményektıl tette függıvé: politikai konszenzusra épülı minisztériumi szakmai munka folytatása; az EU-csatlakozás követelményeinek megfelelı környezetállapot kialakítását tartalmazó nemzeti környezetvédelmi program megvalósítása; a környezetvédı mozgalmakkal korábban fenntartott, szakmaiságot elıtérbe helyezı párbeszéd folytatása; a környezetvédelem társadalmi kontrolljának érvényesülése. Kinevezését ennek megfelelıen nemcsak tudomásul vettük, de támogattuk. Akkor a miniszter úrnak csak jövıje volt, ma már múltja is van. Az elmúlt hónapok eseményei azt mutatják, hogy Pepó miniszter úr eddig nem tudta ígéreteit betartani. Úgy tőnik, hogy a tárca dolgozóinak leépítésénél, az érkezı új dolgozók felvételénél az alábbi szempontok érvényesültek: a párthőség, illetve a bejelentett debreceni lakcím. A miniszter úr körül kialakult helyzet - lakásügy, Mercedes tárgyalóbusz, házastársi segítség a minisztérium vezetésében, legújabban másfél millióért kandalló melege - hozzájárult a környezetvédelem ügyének lejáratásához. A tárcát és vezetıit még a kormánypárti sajtó is pellengérre állítja, miközben csendben felszámolják a környezetvédelem önállóságát s eddigi eredményeit. Mindezek miatt nem tudom elfogadni a miniszter úr válaszát. Kérdés a környezetvédelmi miniszterhez: elhangzott án K/ 891 Tudja-e Miniszter Úr, hogy a környezetvédelem forrásainak alakulása nagymértékben a Költségvetési bizottságon is múlik? SZABÓ IMRE (MSZP): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Miniszter Úr! A sajtóban, így a Napi Magyarországban is nagy visszhangot váltott ki az a rendkívüli eset, hogy az elmúlt bizottsági hét hétfıjén miniszter úr nem jelent meg a parlament költségvetési és pénzügyi bizottsága elıtt, amikor önt a Központi Környezetvédelmi Alap évi gazdálkodásáról és a Környezetvédelmi Alap célfeladatai '99. évi helyzetérıl kívánták meghallgatni. Az elızetes egyeztetés ellenére mindössze másfél órával a bizottság ülése elıtt, mindennemő indokolás nélkül tájékoztatta a bizottságot arról, hogy helyettes államtitkára fogja képviselni, holott bizonyára az ön számára is ismert, hogy a miniszter helyettesítésére a politikai államtitkár hivatott. Emiatt a bizottság a napirendi pontot kénytelen volt törölni, azaz ön gátolta meg a bizottságot munkája elvégzésében. Ön nemzetközi kötelezettségeire hivatkozva maradt távol a bizottság ülésérıl.

16 Tény, hogy az OECD-delegáció fogadása fontos környezetpolitikai érdek, de az is tény, hogy a nyolc napig Magyarországon tartózkodó szakértıkkel bármikor találkozhatott volna, miniszter úr. Ugyanakkor az is tény, hogy miközben a miniszter úr folyamatosan hangoztatja a környezetvédelem nemzetközi kapcsolatainak fontosságát, az elmúlt héten az EU-integráció ügyeit elıkészítı, e területen megbecsülést és sikert szerzett, nagy tapasztalatokkal rendelkezı kollegájától vált meg. Ma már az is közismert, hogy az ön által kinevezett szakmai vezetık is elmenekülnek a minisztériumból. Például az Orbán-kormányban elıször az ön által kinevezett közigazgatási államtitkár fog megválni beosztásától. Miniszter úr, felelısnek érzi-e magát a történtekért? Nem gondolja-e, hogy mőködése, intézkedései a politikai és szakmai közvélemény és ma már a társadalom egésze elıtt is a környezetvédelem megítélésének ártottak? Nem gondolja-e, hogy az eddigi kudarcok ismeretében változtatni kellene munkamódszerén és személyzeti politikáján? Miniszter úr, nem gondolja, hogy változtatni kellene? DR. PEPÓ PÁL környezetvédelmi miniszter: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Országgyőlés! Tisztelt Képviselı Úr! Ha nagyon egyszerően akarnék válaszolni az ön feltett három kérdésére, akkor egyszerően intézném el a dolgot, és azt mondanám, hogy nem. Tehát nem érzem magam felelısnek a történtekért, és nem is kívánok változtatni a munkamódszeremen és a személyzeti politikámon sem. Hogy kissé árnyaltabb legyen a kép, engedje meg, képviselı úr, hogy néhány gondolatot ezzel kapcsolatosan elmondjak. A parlament költségvetési és pénzügyi bizottságának ülésével egy idıben tartózkodott Magyarországon az OECD küldöttsége, amely egy környezetpolitikai teljesítményértékelı vizsgálatot végzett elsıként Magyarországon azon a bizonyos napon. Úgy érzem, hogy az OECD egy nagyon fontos euro-atlanti integrációs szervezet, hiszen Magyarország az euro-atlanti integrációs szervezetek közül egyedül ennek a szervezetnek a tagja, nagyon lényeges, hogy az OECD milyen véleményt alakít ki a tárcáról, milyen véleményt alakít a környezetpolitikáról, a gazdaságról és általában az ország politikai helyzetérıl. Úgy gondolom, hogy az ország hosszú távú gazdasági érdeke - és ez alatt az OECD-tárgyalásokat értem - sokkal inkább fontosabb, mint valamiféle belpolitikai harc, illetve adott esetben a költségvetési bizottság ülése. A szakmai képviseletemrıl gondoskodtam, a parlament Házszabályának 71. -a és a parlamenti bizottsági szokásjog, azt hiszem, lehetıséget is ad arra, hogy a kormánytagot akadályoztatása esetén megfelelı szinten képviseljük. Úgy gondolom, hogy ez egy egyértelmő ellenzéki indíttatású felvetés. Nagyon köszönöm a képviselı úrnak, hogy egyáltalán ezt a dolgot felvetette, hiszen így a parlament nyilvánossága elıtt van lehetıségem arra, hogy kifejezzem abbéli... (Az elnök a csengı megkocogtatásával jelzi az idı leteltét.)

17 Interpelláció a környezetvédelmi miniszterhez: elhangzott én I/1200 Van pénz, nincs pénz? Mire van pénz a Környezetvédelmi Minisztérium költségvetésében? SZABÓ IMRE (MSZP): Tisztelt Államtitkár Úr! Rendkívül sajnálom, hogy személyesen nem a miniszter úrhoz tehetem fel az interpellációmat, hiszen ı személyesen is érintett az interpelláció tárgyában. Az elmúlt hetekben ismét a környezetvédelmi tárca intézkedései és a miniszter úr szerepvállalása borzolta a környezetvédelem ügyéért aggódók kedélyeit. Érthetetlen módon úgy jelentették meg a Környezetvédelmi Minisztérium pályázatait, hogy azok benyújtására egy-két nap vagy még annyi sem állt rendelkezésre. Vass Nándor helyettes államtitkár úr nyilatkozata szerint ez a megoldás azért jó, mert így vélhetıen kevesebb pályázat érkezik, és ezek között könnyebb lesz szétosztani az önök állítása szerinti kevesebb pénzt. Ugyanakkor a miniszter úr bejelentésébıl tudjuk, hogy 50 millió forint támogatást nyújt a Magyar Úszószövetségnek, amely támogatás célja, felhasználásának módja mind a mai napig ismeretlen a közvélemény elıtt. A hír hallatán a környezetvédelem ügyében érintett társadalmi szervezetek, akik mőködésükben, programjaik végrehajtásában utolsó tartalékaikat élik fel, döbbenten kapták fel a fejüket. Ötven millió forint nem kevés pénz. A tárca történetében példátlan, hogy ilyen pályázaton kívüli támogatást társadalmi szervezet kapott volna. Ebben az esetben volt 50 millió forintos támogatási keret, itt nem szorított az idı, nyugodtan megtehette volna a miniszter úr, hogy pályázatot ír ki a környezetvédelem ügyében érintett szervezetek számára; vagy ha már víz, akkor a víz tisztaságának védelmét szolgáló programok, PR-tervek témájában. Nyilván a zöldszervezetek, vagy ha már a vízhez kötjük, a kajakosok, kenusok, evezısök, vízi túrázók, gyermek- és ifjúsági szervezetek is szívesen indultak volna egy ilyen pályázaton. Kérdéseim tehát: nem gondolja-e a miniszter úr, hogy újabb koalíciós konfliktusokat okoz a Kisgazdapárt és a Fidesz között, hogy az Ifjúsági és Sportminisztérium által meghirdetett sportfinanszírozási koncepcióval ellentétben állami pénzek kerülnek a sportszervezethez az ISM támogatási rendszerén kívüli forrásokból? Mivel magyarázza a pályázatok kiírásának lehetetlen körülményeit? Milyen keretbıl és milyen céllal támogatja a miniszter úr a Magyar Úszószövetséget? Milyen környezetvédelmi hasznot remél e támogatások odaítélése okán? DR. KÁVÁSSY SÁNDOR környezetvédelmi minisztériumi államtitkár: Elnök Asszony! Tisztelt Országgyőlés! Tisztelt Képviselı Úr! A címben feltett kérdésére, hogy van-e pénz, csak azt válaszolhatom, hogy távolról sem annyi, mint amennyire szükség volna. Hogy kiknek a mőködése nyomán állt elı a jelenlegi üdvözlendınek cseppet sem nevezhetı helyzet, nem térnék ki, úgyis tudja mindenki, másrészt mert sohasem voltam híve a személyeskedésnek. Ami a továbbiakat illeti, azokra a következıket mondhatom: a pályázatok kötelezı kiírását jogszabály írja elı. Aki az ön által lehetetlennek ítélt körülmények miatt csak május 1-je után tudja benyújtani a pályázatát, legalább hajszálnyi esélyt érezhet arra, hogy a november 30-ai elbíráláson támogatást nyer. Ezért tárcánk már eddig is igen komoly erıfeszítéseket tett, illetve tesz.

18 A Magyar Úszószövetség részére az én tudomásom szerint egyetlen fillér kiutalás sem történt, és ez a körülmény felment az alól, hogy az utolsó kérdésrıl szóljak. Megjegyezném, hogy csak hagyományt folytatnánk, ha a vízi sport támogatását is vállalnánk, mert erre tudomásom szerint az elızı ciklusban volt példa, és ez is hozzájárult, hogy lapos pénztárcát örököltünk, és hogy most többek között a társadalmi szervezetek támogatására is oly szőkösek a lehetıségeink. Végül nagyon köszönöm azt a konstruktív ellenzéki magatartást, hogy aggódik az ország kormányzásáért felelı koalíció zökkenımentes mőködéséért, de szeretném megnyugtatni, hogy az ön által jelzett körülmény nem vezet konfliktusra a kormánypártok között. SZABÓ IMRE (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Engem roppant mód meglep az, hogy egy tárca politikai államtitkára nem ismeri azt a tényt, miszerint bejelentették - miután Pepó úr társadalmi elnöki posztot vállalt a Magyar Úszószövetség vezetésének élén -, a Magyar Úszószövetséget a környezetvédelmi tárca 50 millió forinttal támogatni fogja. E bejelentés eléggé széles nyilvánosságot kapott, és eléggé nagy közfelháborodást keltett az említett zöldszervezetek körében. Úgy gondolom, ez a tény nem mentesíti Pepó urat az alól, hogy erre a kérdésre majd érdemben választ adjon, hiszen ön az elıbbi kérdésre nem tudott érdemi választ adni. Úgy gondolom, hogy Pepó úr pályát tévesztett, és ebben az ügyben szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy a pálya tévesztése az úszósportban kizárást jelent. A válaszát nem fogadom el.

19 Nyilatkozatok, interjúk Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács: elnöki köszöntı (részlet) Szívünkbıl beszélünk, amikor azt mondjuk: ez a térség Magyarország szíve, de érzéseinket a tények is visszaigazolják: a Közép-magyarországi régió minden tekintetben centrális helyet foglal el a többi régióhoz viszonyítva - földrajzi, gazdasági és kulturális értelemben egyaránt. Magában foglalja a fıvárost is, ám jóval több puszta agglomerációs övezetnél. Nélkülözhetetlen rész a nagy egészben. Az Országgyőlés 1999-ben határozott hazánk EU-konform regionális rendszerének kiépítésérıl. A megalakult fejlesztési tanácsok fı feladata, hogy - a kistérségekkel, illetve az önkormányzatokkal, kamarákkal, civil szervezetekkel és gazdasági társaságokkal karöltve - élettel töltsék meg a döntést. A cél: tetı alá hozni az együttmőködést a gazdaság, a társadalom és a kultúra modern, európai színvonalú mőködéséhez; intézményes kereteket teremteni a fejlıdéshez. A Régió Budapestet, illetve a fıvárost körülölelı Pest megyét foglalja magában, s ez önmagában is centrális szerepre ítéli. Területét tekintve a hét tervezési-statisztikai régió közül a legkisebb, ám csaknem hárommillió lakosával - akiknek mintegy kétharmada budapesti - a legnépesebb is. A 185 településébıl 28 városi rangú; megalakult 16 kistérségi társulás is, melyek szerepe elsısorban a területfejlesztés szempontjából jelentıs. 2 (...) Fejlett infrastruktúra, tudásalapú gazdaság A Régió az ország sugaras szerkezető út- és vasúthálózata révén egyben a legfıbb hazai közlekedési csomópont is. A térség az átlagosnál sőrőbb úthálózattal rendelkezik, melynek kiépítettségének színvonala is magasabb az országosan jellemzınél. A közlekedés, a szállítás gyorsítását, biztonságát elısegítı autópályák mindegyike áthalad a Régió területén. E kiemelkedı szerepet támasztja alá az a tény is, hogy a Magyarországon áthaladó fı európai közlekedési folyosók is (a Helsinki-folyosók közül a IV., V., V/B., V/C., és nem utolsósorban a VII. folyosó, a Duna) a Közép-magyarországi régióban találkoznak. A Duna nemcsak a Közép-magyarországi régió természetes tengelye, hanem Európa egyik legjelentısebb vízi szállítási útvonala is. Ez a különleges és egyedi természeti adottság még temérdek kiaknázatlan lehetıséget rejt magában. Hazánk nemzetközi légiforgalmának központja, a ferihegyi repülıtér két terminálja is itt található, melyeket a világ harminc légitársaságának repülıgépei vesznek igénybe. A ferihegyi repülıtér jóvoltából 32 országgal vagyunk közvetlenül határosak; az évente átmenı mintegy ötmillió fıs utasforgalomnak felét a hazai légitársaság bonyolítja. Mindezek eredményeként régiónk bel- és külföldrıl egyaránt jól megközelíthetı, s ez központi szerepét méginkább erısíti. Az infrastruktúra jó kiépítettsége és a stratégiai fontosságú földrajzi fekvés mellett a helyi munkaerı magas képzettsége is oka annak, hogy a regisztrált vállalkozások és vállalatok száma, valamint a hazai és külföldi tıkebefektetések mértéke 1990 óta folyamatos növekedést mutat, és országos szinten a Központi Régióban a legmagasabb. 2

20 A vállalkozó kedv megélénkülése új lendületet és dinamikát adott a Régió fejlıdésének, mindezzel további dimenziókat nyitva meg elıtte. A térségnek az ország gazdaságában játszott szerepe rendkívül imponáló: a Régió egymaga adja a nemzeti össztermék több mint negyven százalékát. A prosperitás a nyugati típusú gazdaságokhoz hasonlóan a szolgáltatói-kereskedelmi ágazatnak és az iparnak köszönhetı. Utóbbi látványos gyarapodásához a néhány éve létesített ipari parkok is hozzájárulnak. Különösen vonzó feltételek - közmővesített telkek a már említett kiváló infrastruktúrával, illetve önkormányzati kedvezmények - várják a befektetıket. A nagy hagyományokkal rendelkezı, évszázados tapasztalatot és a modern technológiákat is alkalmazó mezıgazdaságra a városokat ellátó vegyes profil a jellemzı. A Régióban azonban - számottevı piacot jelentı hárommilliós népessége és jó megközelíthetısége miatt - egyértelmően a kereskedelmen és a szolgáltatásokon van a legnagyobb hangsúly. E szektorokban a legnagyobb a foglalkoztatottak aránya, itt koncentrálódik leginkább a tıke és e területeken jelentkeztek a legkedvezıbb hozamok is. A pénzügyi szolgáltatások terén is központi szerepet tölt be a Régió. Kiterjedt bankrendszer és magas színvonalú szolgáltatások állnak a lakosság, a befektetık, a vállalkozók és az idelátogatók rendelkezésére. Budapesten mőködik az országban egyedül árutızsde és értéktızsde. (...) E sokarcú és távlatokkal bíró, egy jelentıs európai nagyvárost is magában foglaló központi térség felvirágoztatását tőzte ki célul a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács és az irányítása alatt mőködı Pro Régió Ügynökség. Ennek érdekében egységes, összefogáson alapuló regionális politikát folytat, melynek része a tudásalapú ipar, az ökológiai szemlélető mezıgazdaság, az üzleti és kulturális szolgáltató szektor továbbfejlesztése, a befektetıbarát környezet kialakítása. A Közép-magyarországi régió a szellem, a kultúra, az üzlet, a rekreáció és a turizmus centruma. Aki meg akarja hallgatni Magyarország szívverését, annak nem kell messze mennie! Parlagfő és környezet Városházi Napló, május 5. p.1 (...) Szabó Imre, a Pest Megyei Közgyőlés elnöke az ausztriai példára hivatkozott. Mint mondta, nyugati szomszédainknál már hosszú évek óta széles körő társadalmi összefogással küzdenek az allergia ellen, ennek köszönhetıen arrafelé egyre ritkább növénynek számít a parlagfő. Pest megyében nagy szerepet kap a környezı megyékkel és a fıvárossal való együttmőködés, valamint a földtulajdonosok figyelmének felhívása a parlagfő veszélyére.

21 Indul az uniós ötletroham 27 milliárd forintért a nagyprojektekre MNO február 23. A kormány 27 milliárd forintot irányzott elı 2005-re és 2006-ra olyan nagyprojektek elıkészítésére, amelyek ban azonnal indíthatók lesznek. A munkába a tárcákat és a régiókat egyaránt bevonták. Magyarország a 2007-tıl legalább háromszorosára növekvı éves uniós támogatási keret hatékony lekötése érdekében 27 milliárd forintot irányzott elı 2005-re és 2006-ra olyan nagyprojektek elıkészítésére, amelyek ban azonnal indíthatók lesznek. Az ezzel kapcsolatos felhívás nagy érdeklıdést váltott ki; a régiók máris több mint száz javaslattal ostromolják a kormányt. (...) Hirtelen jött a kérés, hogy a közlekedés és a környezetvédelem témakörében adjanak be nagyprojekt-javaslatokat jegyezték meg több régióban. A közölt projektszám alapján Észak- Magyarország az elsı a régiók sorában. Valóságos győjtési akciót indítottunk a potenciális projektgazdák körében tájékoztatta a lapot Szabó Roland, az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség programmenedzsere. (...) Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség viszont úgy döntött, hogy a kormányzati jóváhagyásig titokban tartja benyújtott indítványait. Majdnem hasonló az álláspontja a központi régiónak. Szabó Imre, a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke csak annyit volt hajlandó elárulni, hogy a régió 1230 milliárd forint értékben tíz közlekedési és 410 milliárd forint értékben kilenc környezetvédelmi javaslatot terjesztett elı. Neumann Ottó: Szabad az út a nagy fejlesztések elıtt interjú Szabó Imrével Magyar Hírlap, március 31. p. 20 A Budapestet és Pest megyét magában foglaló közép-magyarországi régió 2007-tıl évi 150 milliárd forintnyi uniós támogatást kaphat. Az eddigi anyagi bázis sokszorosa jelentıs fejlesztési terveknek enged teret. Szabó Imre, a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke lapunknak elmondta: az idegenforgalmi projektek közül kiemelkedik a termálkincs hasznosítása. Az úthálózat bıvítésére és a települések infrastruktúrájának a javítására is jut pénz, ha a kistérségi összefogás eredményeként jó pályázatok születnek majd.

22 Látványos fejlesztésekre készül a közép-magyarországi régió. Milyen pénzügyi alapja van ezeknek az elképzeléseknek? A kormány sikeres alkusorozatot folytatott az unióval. Az eredmény: jelentıs pályázati pénzek váltak elérhetıvé a Pest megyét és a fıvárost magában foglaló régiónak. Az úgynevezett lisszaboni index" alapján figyelembe veszik, hogy Budapest az átlagnál fejlettebb, a megye viszont elmaradottabb; így a gyengébbek gyorsabb felzárkóztatása" elvének alapján nagyobb összegeket kaphat a régió: a közötti idıszakban mintegy 1000 milliárd forinthoz juthat. Ez évi 150 milliárdot jelenthet, ami mondjuk a tavalyi tizenegymilliárdos fejlesztési kerethez képest valóban hatalmas különbség. Már körvonalazódtak azok a célkitőzések amelyeket a megnövelt anyagi bázis segítségével meg akarnak valósítani... A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács már egy éve kidolgozta a teendıket. A közötti idıszakra vonatkozó legfontosabb célok között a gazdaságfejlesztés, a humánerıforrás és a közszolgáltatások javítása, a környezetvédelem, a közlekedés és a településfejlesztés szerepel. A megvalósításhoz terrnészetesen az uniós pénzek mellett hazái forrásokra is szükség van. A második nemzeti fejlesztési tervbe illeszkedı stratégia értelmében a Közép-magyarországi régió kreatív hely" lesz, ahol a közösségek aktivizálódnak és új anyagi és szellemi értékeket hoznak létre. Milyen konkrét beruházások alkotják a tervet? Kiemelt figyelmet fordítunk a Közép-Duna-völgy összetett fejlesztésére, különös tekintettel a Dunakanyarra, a fıvárosi partszakaszokra, az MO-s körgyőrő környezetére, a Budapestet övezı termálkincs kihasználására, a Duna és a Tisza közti homokhátságon a jobb megélhetés feltételeinek a biztosítására. Egyébként az uniós források elérése érdekében tavaly projektötletgyőjtési akció indult a régióban. Százszámraérkeztek a javaslatok: a cégek,- civil szervezetek, önkormányzatok által kimunkált leginkább hasznosítható ötletek többnyire a régió infrastruktúrájának a fejlesztését, az oktatás, az egészségügy színvonalának emelését, az idegenforgalom fellendítését szolgának. Az idegenforgalomban rejlı lehetıségek kiaknázására már az idén jelentıs lépésekei tesznek... Budapest környéke hazánk turizmusának több mint hatvan százalékát teszi ki - bevételben is. Az idegenforgalomban azonban még sok a lehetıség, persze teendı is van elég. Például a Soroksári-Duna-ág vízminıségének a javítása érdekében hétmilliárd forintos beruházás kezdıdik, így reményeink szerint vonzóbbá lehet tenni Ráckeve és környéke természeti értékeit, a vízi turizmust. A dunai hajózás élénkítéséhez új kikötık épülnek, a jacht-turizmus is jobb lehetıségeket kap. A Dunakanyarban Esztergomon, Visegrádon és Szentendrén kívül Szob környékére is fel szeretnénk hívni a turisták figyelmét. A termáliurizmus fejlesztése is a kiemelt célkitőzések között szerepel... A régió területén eddig Albertirsán, Cegléden, Gödön, Leányfalun és Visegrádon épült ki fürdı a termálvíz hasznosítására, A tervek között szerepel, hogy az Európai Unió tagországainak együttmőködése keretébén bizonyos orvosi beavatkozásokat Magyarországon -végeztessenek el külföldi betegek. A kistarcsai Flór Ferenc Kórház készül fel erre a szolgáltatásra. A lábadozó külföldi páciensek pedig éppen a termálvizekre épülı fıváros környéki gyógyüdülıhelyeken tölthetnék a felépüléshez szükséges heteket, ami szintén bevételt hozhat.

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Tel.: 32/312-250, Fax: 32/422-386 polgarmester@salgotarjan.hu Szám: 20920/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Budapest, XVIII. ker. Petıfi

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

e-közigazgatás fejlesztési koncepció

e-közigazgatás fejlesztési koncepció Miniszterelnöki Hivatal e-közigazgatás fejlesztési koncepció 2007. március Stratégiai munkaanyag Tartalomjegyzék Elızmények 3 Az e-kormányzás útja a hatékonyságtól a szolgáltató államig az EU-ban 9 Az

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

3. számú melléklet. Tanár szakos hallgatók gyakorlati képzése

3. számú melléklet. Tanár szakos hallgatók gyakorlati képzése 3. számú melléklet Tanár szakos hallgatók gyakorlati képzése A 2006/2007. tanévben 39+3 (igh. szakvezetı) gyakorló iskolai és 53 önkormányzati iskolai szakvezetı irányította 553 nappali, 247 diplomás levelezı

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) módosítása 1. Az Alapszabály 1. (2)-(4) bekezdései helyébe a következı rendelkezés lép: Asz. 1. (2) Az Akadémia és intézményei

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

Kollégium Nevelıtestülete Tisztelt Kollégák!

Kollégium Nevelıtestülete Tisztelt Kollégák! A választásokról Egy szervezet ereje, életképessége abban is megmutatkozik, hogy - vezetıi testületeinek megújítása nem okoz törést a szervezet "üzemszerő" mőködésében; - biztosított a folyamatos személyi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A L A P S Z A B Á L Y (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) amely a hegyközségekrıl szóló 1994. évi CII. törvény alapján készült az alábbiak szerint I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A hegyközségi

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S z é c h e n y i u. 4. s z. Telefon/fax: 42/414-313, 42/311-280 E-mail: leveltar@szabarchiv.hu A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában ECOSTAT és a 135 éves Népszava jubileumi Konferenciája: Lehetséges felzárkózási pályák Magyarországon Stratégiai forgatókönyvek 2008-2020 Budapest, 2008. november 27. Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Közfoglalkoztatási terv elsı félévi végrehajtásáról Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Samu Jánosné ügyintézı Jákli Jánosné munkavezetı Véleményezı Pénzügyi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÉSZREVÉTELEI az Aarhusi Egyezmény 10.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

2010. évi I. törvény

2010. évi I. törvény 1. oldal 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról 1 Az Országgyőlés annak érdekében, hogy - az anyakönyvi eljárásban érvényre juttassa a szolgáltató közigazgatás követelményét, - az anyakönyvi rendszer

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló 2009. Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete

Beszámoló 2009. Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete Beszámoló 2009 Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete Köszönet Szeretném megköszönni az egész éves sikeres munkát, támogatást az Elnökség és a Felügyelı Bizottság tagjainak, a csoportvezetıknek,

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615. I.

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615. I. JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Ügyszám: J-3327/2008. A

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 58. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Ügyszám: J-5027/2008. Tárgy:

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ALAPI POLGÁRİR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1, Az egyesület neve: Alapi Polgárır Egyesület Rövidített neve: Székhelye, levelezési címe: Mőködési területe: A P E Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR AZ ALSÓNÉMEDI HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Záradék: A képviselı-testület /2012.(IV.24.) számú határozatával fogadta el. Alsónémedi, 2012. április 24.

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497.

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 13/2007. (V. 31.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló 13/2004.

Részletesebben

1 2 3 4 Nyirád Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA (vitaanyag) 2010-2014 5 Gazdasági program 1. Történelmi áttekintés A falu nevét a helyi hagyomány a nyírerdıktıl származtatja, de más források

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN Az elmúlt évtizedben a Magyar Határırség történetében soha nem látott szervezeti korszerősítés

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-76/29. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 29. április 3-ai ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-76/29. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 13. Száma: 9214-14/2011. Elıkészítık: Éles Béláné közoktatási és közmővelıdési intézményi ügyintézı, Nagyné Bózsár Katalin egészségügyi és

Részletesebben

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl A Jelentést készítették ez Eötvös Károly Közpolitikai Intézet és a Társaság a Szabadságjogokért munkatársai: Hegyi Szabolcs Hüttl

Részletesebben

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL 2008. június 4. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Emlékeztetı

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL 2008. június 4. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Emlékeztetı KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL 2008. június 4., Emlékeztetı Az emlékeztetı a megbeszélésen elhangzott szakmai vita összefoglalója. A kerekasztal beszélgetés teljes hanganyaga

Részletesebben

36/2013. (V. 24.) EMMI rendelet. az egészségügyi rendszer teljesítményértékelésének eljárásrendjére vonatkozó szabályokról

36/2013. (V. 24.) EMMI rendelet. az egészségügyi rendszer teljesítményértékelésének eljárásrendjére vonatkozó szabályokról 36/2013. (V. 24.) EMMI rendelet az egészségügyi rendszer teljesítményértékelésének eljárásrendjére vonatkozó szabályokról hatályos: 2013.05.25 - Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2)

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Ügyszám: JNO-429- /2010 Tárgy: Ügyféli jogok. dr. Fazekas Sándor részére Miniszter. Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest Kossuth Lajos tér 11.

Ügyszám: JNO-429- /2010 Tárgy: Ügyféli jogok. dr. Fazekas Sándor részére Miniszter. Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest Kossuth Lajos tér 11. JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK IRODÁJA Ügyszám: JNO-429- /2010 Tárgy: Ügyféli jogok dr. Fazekas Sándor részére Miniszter Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest Kossuth Lajos tér 11. 1055 Tisztelt

Részletesebben

Az ÁROP 1.1.5/C/A pályázat a Mezıcsáti kistérségben

Az ÁROP 1.1.5/C/A pályázat a Mezıcsáti kistérségben Az ÁROP 1.1.5/C/A pályázat a Mezıcsáti kistérségben A Mezıcsáti Kistérség Többcélú Társulása 2008. ıszén nyújtotta be A Mezıcsáti Kistérség fejlesztési kapacitásainak megerısítése címő pályázatát, melynek

Részletesebben

Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA

Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA ConseilUE PUBLIC Brüsszel, D006234/02 Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA ( ) aco 2 4kibocsátásáthelyezéskockázatánakjelentısmértékbenkitettágazatokés alágazatoklistájánaka2003/87/ekeurópaiparlamentiéstanácsiirányelvszerinti

Részletesebben

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba)

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba) Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Intézményi azonosító: FI 21962 Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak(ba) Levelezı tagozatos hallgatók részére * Kiadva: a 2011/2012-es tanévben Cím: 2600 Vác, Konstantin

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester. Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve. Iktatószám: 3-23/2010.

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester. Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve. Iktatószám: 3-23/2010. ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Polgármester Tárgy: Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve Iktatószám: 3-23/2010. Melléklet: Elıterjesztés, határozati

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-i ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Diáksport Tanács munkájáról és

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 5797-5/2012. 4. Elıkészítık: Dr. Borbély Beatrix önkormányzati és szervezési ügyintézı, Füz Péterné vagyonkezelési és hasznosítási ügyintézı Az elıterjesztés

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

372-31/2013. 4. sz. példány

372-31/2013. 4. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-31/2013. 4. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER

Részletesebben

NOVEMBER 21-ÉN INDUL AZ UTOLSÓ ÁLLAMI MOL-RÉSZVÉNYÉRTÉKESÍTÉS. Az ÁPV Zrt. a maximum árat 25.500 forintban határozta meg

NOVEMBER 21-ÉN INDUL AZ UTOLSÓ ÁLLAMI MOL-RÉSZVÉNYÉRTÉKESÍTÉS. Az ÁPV Zrt. a maximum árat 25.500 forintban határozta meg NOVEMBER 21-ÉN INDUL AZ UTOLSÓ ÁLLAMI MOL-RÉSZVÉNYÉRTÉKESÍTÉS Az ÁPV Zrt. a maximum árat 25.500 forintban határozta meg Budapest, 2006. november 20. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-4/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. március 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje

A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje 1. Az Intézet 1.1. Az intézet neve: Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete. A továbbiakban: Intézet. 1.2. Az Intézet

Részletesebben

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyesület neve: Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (rövidítve:

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete. J e g y zıkönyv. Szám: 2387/2010./TT.

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete. J e g y zıkönyv. Szám: 2387/2010./TT. BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete Szám: 2387/2010./TT. J e g y zıkönyv Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. január 21-én 15 órakor a Városháza Millenniumi termében

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

2010. évi ellenırzési jelentés

2010. évi ellenırzési jelentés 2010. évi ellenırzési jelentés A belsı ellenırzés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 121/B. (1) bekezdésében meghatározott tevékenység. A belsı ellenırzés a belsı

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Lehel utcai Óvoda 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Intézmény OM azonosítója: Készítette: 030886 Korláth Csabáné, óvodavezetı Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. iktatószámon elfogadta:

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA KÖTELEZİEN FELÜLVIZSGÁLT TANÜGYI DOKUMENTUM MÓDOSÍTOTT MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. augusztus 25. 1 1. A MIP rendeltetése 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-204/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-204/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı. Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök

Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı. Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök A program felülvizsgálata az alábbi szervezetek és személyek által biztosított adatok és információk

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezésérıl szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás

Részletesebben