MARCALI ÓVODAI KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MARCALI ÓVODAI KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 MARCALI ÓVODAI KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2

3 TARTALOMJEGYZÉK A program készítői.. 5 Bevezető. 6 Intézményi minőségpolitika Az intézmény jövőképe... 7 Gyermekkép 8 Óvodakép 8 Óvónőkép. 9 Dajkakép Az óvodai nevelés alapelvei Az intézményünk földrajzi, társadalmi, szociokulturális környezete AZ ÓVODAI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK BEMUTATÁSA 1.1. Az intézmény jellemző adatai Céljaink Feladataink Óvodáink bemutatása az óvodapedagógiai nevelés és küldetés tükrében Az intézmény személyi feltételei Az intézmény tárgyi feltételei A program erőforrásai - Csillagvirág-, Szedervirág óvoda AZ ÓVODAI NEVELÉS ALAPVETŐ KERETEI 2.1. Egészséges életmód alakítása Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 3.1. A csoportok alakítása Napirend Heti rend Kötött és kötetlen tevékenységek meghatározása TEVÉKENYSÉGEK KERETE Csillagvirág-, Szedervirág óvoda TEVÉKENYSÉGEK 5.1. Játék Munka jellegű tevékenységek A tevékenységekben megvalósuló tanulás AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI 6.1. Verselés,mesélés A külső világ tevékeny megismerése Mozgás Rajzolás,festés, mintázás, kézimunka Ének, zene, énekes játé, gyermektánc ÜNNEPEK, JELES NAPOK, RENDEZVÉNYEK

4 8. KAPCSOLAT 8.1. A Marcali,Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Kelevíz, Nemesvid, Somogysimonyi, Somogyzsitfa, Sávoly, Közoktatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa, Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Gyermek, szülő, pedagógus együttműködésének formái Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Bölcsőde Iskola Közművelődési intézmények Egyéb Kapcsolatrendszerünk Csillagvirág-, Szedervirág óvoda SAJÁTOS FELADATOK AZ ÓVODÁBAN 9.1. Gyermekvédelem az óvodában Az intézmény integrációs programja Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése Speciális eszközjegyzék Tehetséggondozás A beilleszkedési, magatartási nehézséggel összefüggő pedagógiai tevékenységek A PP MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK Tündérliget óvoda Mesepark óvoda Bóbita óvoda Gombácska óvoda Nemesvidi óvoda Csillagvirág Művészeti Modell óvoda Szedervirág óvoda TERVEZÉS MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS, ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK

5 A gyermek a szeretetben fejlődik a legjobban A program módosítói 2013-ban: Kiss Sándorné- igazgató helyettes óvónő Korcsmárosné Tóth Tünde igazgató óvónő Kócza Mónika tagóvodavezető óvónő Molnár Erika telephelyvezető óvónő Németh Istvánné telephelyvezető óvónő Pongrácz Gyöngyi telephelyvezető óvónő Tamásné Turbéki Angéla Minőségügyi Támogató Csoport vezető, munkaközösség vezető Sági Zsuzsanna. tagóvodavezető óvónő Ujságh Andrea tagóvodavezető óvónő Szent kincs a gyermek teste-lelke, szeretni kell azt melegen, és fölnevelni féltő gonddal, hogy tiszta, jó, erős legyen (Szemlér Ferenc) 5

6 Bevezető Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a hazai óvodai neveléstörténet hagyományaira, értékeire, nemzeti sajátosságaira, a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire, a nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára építve, Magyarország Alaptörvényének értékeit és Magyarország által aláírt nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve meghatározza a magyarországi óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit. Pedagógiai Programunk Az óvodai nevelés országos alapprogramjára épül, a helyi sajátosságok, igények és a nevelőtestület által meghatározott alapelvek, célok, feladatok tagozódásában. Fontos szempont, hogy intézményünk önállóan dolgozza ki nevelési programját, mert megkívánjuk őrizni hagyományainkat, eredményeinket, melyekre büszkék vagyunk, ugyanakkor jelenjen meg az általános célokon, feladatokon túl az a sokszínűség, amely jellemzi óvodáinkat, melyeket küldetésünknek, jövőképünknek tekintünk. Törekvésünk, hogy minden intézmény hasonló személyi, tárgyi feltételekkel rendelkezzen és az egységes pedagógiai szemlélet kialakulását megőrizzük és továbbfejlesszük óvodáink sajátos arculatát. Óvodáinkban az egységes pedagógiai szemlélet hatására a gyermeket, mint fejlődő személyiséget, szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg, családias, biztonságot nyújtó légkörben folyik a nevelés; - ahol az óvoda légköre, a folyamatos napirend és a játék kiemelt szerepének köszönhetően a gyermekeknek igazi, derűs gyermekkoruk van, - ahol tisztelik a gyermeki személyiséget, figyelembe veszik a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását, - ahol a gyermekek kíváncsiságára építve gazdag, változatos tevékenységek biztosítják az egyénre szabott fejlesztést, - ahol elfogadják, hogy a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be, - ahol az óvodapedagógus és az óvodai nevelőmunkát segítő alkalmazott összehangoltan, következetesen és példát mutatva segíti a gyermekek személyiség fejlődését, - ahol a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi, - ahol az óvodai nevelés a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére irányul, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen a színvonalas nevelésben, - ahol minden gyermek más, minden gyermeket a maga szintje és képességei szerint szükséges nevelni, fejleszteni, - ahol a differenciálás érvényesül a célokban, feladatokban, a munkaformákban, módszerekben, az eszközökben, az elsajátítás idejében, tempójában. 6

7 Intézményi minőségpolitika - Az intézmény jövőképe Olyan intézménnyé szeretnénk válni: ahol közvetlen kapcsolatokra építve, partnereink igényét kielégítve, a kihívásokhoz rugalmasan alkalmazkodva pedagógiai céljaink megvalósításához folyamatosan jó minőségű nevelő munkát végzünk ahol a szervezeti és szakmai kultúra egymás elfogadásán alapszik ahol széleskörű kapcsolatrendszer épül ki az intézmény saját fejlődése és a gyermekek fejlesztése érdekében ahová a szülők a programokkal kapcsolatos sajátos arculat miatt, célirányosan hozzák gyermekeiket ahol a gyermekek személyisége olyan képességekkel gazdagodik, amelyekkel alkotó tagjává válik csoportjának, családjának és a társadalomnak ahol dolgozóink közösséget formálnak oly módon, hogy egyéniségük feladása nélkül összetartanak, önmaguk építése mellett kollégáik csiszolásában is részt vesznek és nyitottan fogadják a segítő szándékú kritikát ahol a fenntartó a színvonalas szakmai munkát anyagilag ösztönzi, s erkölcsileg elismeri Küldetésnyilatkozat intézményünk óvodái elsősorban a gyermekek igényeinek kívánnak megfelelni és érdekeiket szolgálni nevelési programunkhoz kapcsolódóan változatos tevékenységeket és élményeket biztosítunk sajátos arculatunkból fakadó hagyományaink gyöngyszemeit megőrizzük és átörökítjük kamatoztatjuk az óvodák kedvező elhelyezkedéséből adódó helyi lehetőségeket mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gyermekek önmagukhoz képest megfelelő ütemben, a legoptimálisabban fejlődjenek, különös tekintettel az átlagtól eltérően fejlődőkre kinyilatkoztatjuk, hogy szolgáltatásaink minőségének folyamatos fejlesztése minden dolgozó személyes felelőssége Minőségpolitikai nyilatkozat Óvodánk vezetése és alkalmazotti köre - figyelembe véve a változó társadalmi környezet igényeit és partnereinek elvárásait elkötelezett a minőségfejlesztés iránt minőségpolitikánk érvényes intézményünk valamennyi dolgozójára, az intézményben folyó munka valamennyi folyamatára és a nevelő munka valamennyi tevékenységére minőségpolitikánk által hisszük, hogy a jövőben is lesz igény a sajátos arculatunk megőrzésére, a közösségünk által képviselt értékek továbbadására óvodásaink az intézményt elhagyva olyan tapasztalatokkal, ismeretekkel, képességekkel rendelkeznek, amelyek képessé teszik őket életútjuk sikeres folytatására 7

8 Gyermekkép Az alapprogram a gyermeki személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy az ember mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre. A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. A személyiség szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítésére törekszünk, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. Óvodánkban olyan pedagógiai környezet kialakítására törekszünk, ahol a befogadó attitűd természetessé válik, az óvodapedagógus, a nevelőmunkát segítő munkatársak, szülők, gyermekek számára egyaránt. Az óvodáskor szenzitív időszak a különbözőségek elfogadásában, az inklúziv, a játék elsődlegességét, az élmények feldolgozását támogató környezetben felnövő gyermek maga is befogadóvá, együttműködővé, segítőkésszé válik. Az óvodáskor végére a gyermek a különbözőségekkel természetes módon együtt él, korának megfelelően empatikus, szolidáris játszótárs, csoporttárs. Óvodakép Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit (óvó-védő, szociális, nevelő, személyiségfejlesztő), a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba ( a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei. Az óvodai nevelés célja az, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is). Az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését, valamint pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete a gyermek környezettudatos magatartásának kialakítására törekszik. A gyermeki személyiséget, elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi. A nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását. Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak a gyermek személyiségéhez kell igazodniuk. Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről, a testi, szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus 8

9 alakításáról, a gyermeki közösségben végezhető sokszínű az életkornak és fejlettségnek megfelelő -, tevékenységekről, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető játékról, e tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmakról, emberi értékek közvetítéséről, a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről. A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, és a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (migráns) gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását. Olyan óvodákban kívánjuk nevelni a gyermekeket, ahol a gyermek, szülő, és a munkatársak egyaránt felszabadultan, biztonságban érzik magukat. Óvónőkép Az óvodapedagógus megfelel az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának, az óvoda Pedagógiai Programjának, az intézményi Minőségirányítási Programjának, mind alapelveiben, mind céljaiban és feladataiban. Óvodáinkban dolgozó óvodapedagógus jó pedagógiai vénával rendelkezik, szakképzett, a munkáját hivatásának is tekinti. Akkor érzi jól magát, ha körülötte sok kisgyermek van, olyan kisgyermekek, akik tőle kapják meg azt a segítő jelenlétet, hogy a világot képesek legyenek befogadni. Biztosítja mindazon feltételeket, hogy a gyerekek fedezhessék fel a világot, és abban ő egy segítő társuk. Óvó, védő, türelmes, kedves, gyermekszerető, elfogadó, gondoskodó, empatikus, a gyermeki személyiség iránt alázattal és tisztelettel rendelkező. Tevékenység közben minden kisgyermekre fókuszál. Tudja, hogy az ő nevelő munkája a családi nevelés kiegészítője, a szülő és az óvodapedagógus egymás nevelőpartnerei, az együttműködés a bizalomra épül, amit ápolni, gondozni kell. A bátorítás módszereivel nevel: - megbecsüli a gyermeket úgy, ahogy van, - bizalmat mutat a gyermekkel szemben, ezáltal önbizalmat ad, - hisz a gyermek képességeiben, elnyeri a bizalmát és erősíti az öntudatát, - elismerést mutat a jó teljesítmény vagy az őszinte igyekvés esetén, - felhasználja a többi gyermeket, hogy a gyermek fejlődését elősegítse, kedvezőbbé tegye, - a csoportot úgy tagolja, hogy minden gyermek megtalálja benne a maga helyét, - a gyermek képességeinek fejlesztése kis lépésekben, a sikerek biztosításával, - felismeri, és a gyermek erős oldalára, és kedvező adottságaira koncentrál, - a gyermek érdeklődési területeire építi a tanulás folyamatát, ezzel előrehaladását gyorsítja. Folyamatosan fejleszti személyiségét, önismeretét, fontosnak érzi a saját lelki egyensúlyának megteremtését. Tetteiért vállalja a felelősséget. Emberi kapcsolatai javítására törekszik minden szinten. A célok megvalósítása érdekében összehangolt munkát végez a csoportban dolgozó valamennyi felnőttel. Modell szerepét átérzi, külső megjelenése ízléses, harmonikus, viselkedése szülőknek, gyermekeknek példaértékű. Kerüli a kihívó beszédet, magatartást és megjelenést. Konfliktusait kulturáltan kezeli, nyíltan és őszintén nyilatkozik problémáiról. 9

10 Attitűdje pozitív, fejlesztő, előrevivő, kerüli a kemény, diktatórikus megnyilvánulásokat, tettlegességet nem engedhet meg magának. Titoktartási kötelezettségét a gyermekek érdekében köteles betartani. Dajkakép Az óvoda működését segítő, nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkájának hozzá kell járulnia a kiváló óvodai neveléshez. Az óvodai csoportokban zajló gondozó-nevelő tevékenységet gyermekszeretettel, türelemmel, elfogadással, empátiával, elkötelezetten, gyermekközpontú szemlélettel végzi és segíti. Azonosul az óvodai gondozó-nevelő tevékenység céljaival, feladataival. Vigasztal szavaival, gyengédségével teszi könnyeddé a gyermekek lelki nehézségét. Folyamatosan fejleszti személyiségét, önismeretét, fontosnak érzi saját lelki egyensúlyának megteremtését, tetteiért vállalja a felelősséget. Modell szerepe: kedves, pozitív megjelenése, gyermekszerető viselkedése hatással van a körülötte lévő kisgyermekekre, felnőttekre. Kerüli a kihívó beszédet, magatartást, megjelenést. Megnyilvánulásai pozitívak, előremutatóak, dicsér, buzdít, segít. Attitűdje pozitív, fejlesztő, előrevivő, kerüli a kemény, diktatórikus megnyilvánulásokat, tettlegességet nem engedhet meg magának. Az óvodai nevelés alapelvei A gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Nevelőmunkánk során hitet teszünk arra, hogy szeretetteljes környezetben, harmonikusan fejlődő, kiegyensúlyozott gyermekeket neveljünk. Olyan gyermekeket, akik biztonságosan tudnak tájékozódni természeti és társadalmi környezetükben, szociális- és fizikális fejlettségük birtokában sikeresen alkalmazkodnak a mindennapi életszituációkhoz. Nevelési céljaink között szerepel a gyermekek hazaszeretetre nevelése, amelyet segít a: - szűkebb és tágabb környezetünk megismertetése, védelme - az anyanyelvi kultúra fejlesztése - a hagyományápolás. Minden gyermek számára biztosítjuk az esélyegyenlőséget, a gyermekeket megillető jogokat, az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését az interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. A hátrányok csökkentése, a leszakadás megelőzése. A multikulturális szemlélet kialakítása, a multikulturális óvodai nevelés alapjainak megteremtése. Fenntarthatóságra törekvés a kompetencia alapú nevelés megvalósítását tekintve. 10

11 Az óvodai nevelésünk folyamán a gyermekek érdeke mindenek felett álljon, az országos alapprogramban meghatározott nevelő, személyiségfejlesztő, szociális, érzelmi, erkölcsi, óvó-védő funkciókat alapul véve. Nevelési céljaink: szeretetteljes, bizalmon alapuló, családias biztonságot adó, érzelem gazdag, esztétikus óvodai környezet megteremtése. A gyermekek nevelése elsősorban a család kötelessége az óvodai nevelés a közös együttműködés keretében azt kiegészíti, megvalósul a szülők megértése, elfogadása, a velük való együttműködés, együttnevelés. A játék kitüntetett szerepet kap a különféle tevékenységek közötti harmonikus arányok megteremtésében. A nevelés fő területeinek tekintjük a játékot, a tanulást, a társas közösségi tevékenységet és munkát. Kiemelkedő szerepet tulajdonítunk a személyiségfejlesztés alapjául szolgáló játéktevékenységnek. Nevelési értelmezésünkben a tevékenység a képességfejlesztés eszköze. Érvényesül a gyermekek életkorából, egyéni képességeiből, adottságaiból, fejlettségétől függő differenciált képességfejlesztés. Megvalósul a tolerancia, a másság elfogadásának és az esélyegyenlőség elve. Az egyes telephelyek, tagóvodák által közvetített helyi értékek, hagyományok megőrzése. Az óvónők élve a pedagógiai módszertani szabadság elvével építenek a gyermekek tapasztalataira, spontán ötleteire, személyiségüket a játék, munka tanulás tevékenységeivel formálják. A gyermekek fejlesztését egyénre szabott fejlesztési terv készítését követően egyénileg vagy mikrocsoportos formában végezzük. A gyermekek a tevékenység során, természetes módon spontán fejlődnek, mely óvodáinkban biztosított azáltal, hogy időt hagyunk a fejlődésre, fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek megérjenek bizonyos feladatok, cselekvések tevékeny elvégzésére. Programunk kitűzött nevelési célját és e célból adódó feladatokat a gyermekek szükségleteinek, tevékenységeinek és képességeinek figyelembevételével, a gyermekek egyéni adottságaiból kiindulva valósítjuk meg. Intézményünk sajátos feladata az inklúzív pedagógia, az integrált nevelés, ami lehetővé teszi, hogy a sérült, sajátos nevelést igénylő gyermekek átlagos társaival együtt nevelődjenek, minden gyermek a maga szintje és képessége szerint nevelődjön, fejlődjön. 11

12 Az óvodában elsősorban szociális és érzelmi nevelés terén tudunk segíteni, emellett szükséges, hogy a speciális problémákkal együtt élő gyermekek külön fejlesztésen, terápián vegyenek részt (képességfejlesztés, mozgásterápia, gyógytorna, logopédia). Ha az integráció feladatait helyesen használjuk ki, a sérült és ép gyermekek, valamint a felnőttek is profitálhatnak belőle. A törvényben meghatározottak szerint segítjük a képességfejlődést, a tehetség kibontakozását és a személyiségfejlődést. Az óvodapedagógusok a hatékony pedagógiai munka érdekében keresik az innovatív lehetőségeket az egyes arculatok kiteljesítésére, új irányok és lehetőségek megismerésére, kipróbálására a kompetencia alapú nevelés megvalósítására a kompetencia elvűség folyamatos alkalmazásával. 12

13 A módosítás törvényi háttere évi CC. Törvény a Nemzeti Köznevelésről 20/2012.(VIII.31.) EMMI-rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 363/2012. (II.17.)Korm. rendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az emberi erőforrások miniszterének 32/2012.(.8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 48/2012.(II.12.) EMMI-rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről évi törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi CV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 32/1997.(I.5.) MKM-rendelet a nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 15/2013.(II.26.) EMMI-rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 51/1997.(II.18.) NM-rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybevehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról évi törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 13

14 Óvodai Központ, Marcali - Intézményünk földrajzi, társadalmi, szociokulturális környezete Marcali a Balatontól 15 km-re, a Belső-Somogyban található Marcali-hátságon fekszik, lakosainak száma valamivel több mint fő. A város a kistérség központja, gazdasági, kereskedelmi, közigazgatási, egészségügyi, kulturális centruma óvodáival, iskoláival, múzeumaival, parkokkal, köztéri alkotásokkal. A város földrajzi fekvése kedvező számunkra, hiszen olyan természeti kincsekkel rendelkezik ami óvodai nevelésünk mindennapjaiban nagy és fontos szerepet játszik. E térségben pompázik a maga nemében egyedülálló Boronka melléki Tájvédelmi Körzet elnevezésű tájegység, valamint a Marcali és közvetlen környéke a Marcali-hát, Baglas-hegy (Nagy-pince), Gombavölgye. A város határában húzódó lombos erdők karéja, a gondosan ápolt zöld területek, ligetek és a fent említett természeti kincsek kínálják jellegzetes látnivalóikat. A város folyamatosan fejlődik, változik, formálódik, ennek ellenére vannak rossz körülmények között élő családok, de kiemelt figyelmet fordítunk rájuk. Az óvodai nevelés hosszú múltra tekint vissza, ahol vannak szakmai értékek és ezekkel az értékekkel szeretnénk hozzájárulni a város szellemi, társadalmi életének élénküléséhez. Napköziotthonos Óvoda, Nemesvid - szociokulturális környezete Nemesvid a Marcali kistérség délnyugati részén fekszik, Marcalitól 18 km-re. A falu lakosainak száma 850 fő. Két alapfokú intézmény működik a községünkben, óvodánk és Hóy Tibor Általános Iskola alsó tagozata. Falunk földrajzi fekvése nem kedvez a fejlődésnek, sajnos nincs munkalehetőség, a fiatalok nagyrészt a közeli városokba költöznek. A falu elöregszik, lassan sorvad. Sok a kisebbségi lakos, az emberek nagy része segélyekből él, nagy a szegénység. Ez óvodánk statisztikai adataiban is tükröződik, évről évre több a hátrányos helyzetű, ill. halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. Intézményünkben arra törekszünk, hogy egyenlő esélyeket teremtsünk minden gyermeknek az iskolakezdésre. Csillagvirág Művészeti Modellóvoda, Balatonmáriafürdő - szociokulturális környezete Település, ahol élünk Balatonmáriafürdő község a Balaton déli partjának egyik gyöngyszeme. Az egykori földesúr, gróf Széchenyi Imre feleségéről, Andrássy Máriáról Mária-telepnek nevezték el, mivel az ő segítségével kezdődött meg ezen a vidéken az édes ízű bort adó szőlőtermesztés, s ezzel felvirágoztatta a települést ban önálló község lett, s mai nevét ekkor vette fel. A település már az 1880-as évektől fogadta a pihenni, gyógyulni és fürdeni vágyó vendégeket. Azóta is, az itt élők főbb jövedelemforrása a nyári vendéglátásból, a balatoni idegenforgalomból származik. Balatonkeresztúr község a Balaton déli partjának utolsó parti települése a Magyar Természet Örömkönnye. A falu életében a jelentős változást a Festetics család letelepedése hozta, akik 1634-ben érkeztek Horvátországból a Dunántúlra ban I. Festetics Pál hadnagy megvásárolta a települést, aki később fiának II. Festetics Pál huszárkapitánynak és annak fiának Festetics Kristófnak hagyta örökül, aki Somogy vármegye ispánja volt, parlamenti képviselő és a tudományok fejlesztője. Családjával építették a barokk stílusú templomot és a kastélyt a mi ma, Turistaszálló. A helyi gazdaság, változásokon ment keresztül 1891-ben, amikor a zalai településekről szőlőtermelők telepedtek le, akiknek utódai a mai napig tökéletesítik szőlőkultúrájukat. A szezonális pénzkereseti lehetőség nem biztosítja a családoknak az éves megélhetését, így alkalmi munkával, illetve külföldi munkalehetőséggel pótolják azt. 14

15 Szedervirág Óvoda, Sávoly - szociokulturális környezete Település, ahol élünk Sávoly történelmi históriájáról az oklevelek szerint 1397-ben készült az első dokumentum, akkor Sauol alakban szerepelt. Kis- és Nagysávoly adományozásáról szólnak későbbiekben az iratok. A V. századtól sűrűn váltották egymást a tulajdonosok. A török hódoltság alatt ezek a települések is elpusztultak ben települt újra, gróf Festetics Pál birtokában. Ezt követően a Festetics család volt a tulajdonos még a. század elején is. Sávoly közel 600 lakosú község. Területileg kis kiterjedésű. Településünk Somogy megyében, a Kis-Balaton térségben helyezkedik el. Olyan védett természeti környezetben található, mely a nyugalmat, a csendet, a békét nyújtja, és amely a növény- és állatvilágával egyedülálló élményt kínál. A természeti környezet gazdagsága kifogyhatatlan tárháza játéknak, alkotásnak, munkának. Lakóhelyünk kis falu, szociálisan tapasztalható az emberek elszegényedése. Leszűkült a munkalehetőség. Egyre több családnál jellemző a kis jövedelem. Óvodásaink jelentős hányada hátrányos helyzetű, és megtalálható nagy számban az etnikai kisebbség. Emiatt lecsökkentek a családi programok is (utazás, színház, kirándulás), az óvoda próbálja ezt a hiányt is pótolni. 1. ÓVODAI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK BEMUTATÁSA Az intézmény négy telephellyel és három tagóvodával működik Az intézmény jellemző adatai Az intézmény neve: Marcali Óvodai Központ Az intézmény alapító neve és címe: Marcali Város Önkormányzata 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Az alapítás éve: Az intézmény típusa: óvoda Az intézmény alaptevékenysége: óvodai nevelés Az intézmény székhelye: 8700 Marcali, Posta köz 3. Telefon: 85/ / Fax: 85/ Az intézmény telephelyei: Tündérliget óvoda (Posta köz), 8700 Marcali Posta köz férőhely, 4 csoport Mesepark óvoda (Park utca), 8700 Marcali, Park utca férőhely, 4 csoport Bóbita óvoda (Katona J. utca), 8700 Marcali, Katona J.u férőhely, 4 csoport Gombácska óvoda (Táncsics utca), 8700 Marcali, Táncsics u férőhely, 2 csoport Az intézmény tagóvodái: Napköziotthonos Óvoda 8738 Nemesvid, Templom u férőhely, 1 csoport Csillagvirág Művészeti Modellóvoda 8647 Balatonmáriafürdő, Keszeg u férőhely, 2 csoport Szedervirág Óvoda 8732 Sávoly, Kossuth L. u férőhely, 1 csoport 15

16 Az intézmény vezetője: felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért. Jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját. Képviseli az intézményt. Intézményeinkbe felvett gyermekek a környező lakótelepekről, illetve családi házakból érkeznek. A gyermekek összetétele vegyes. Minden óvodában van bejáró kisgyerek a közeli településekről. Óvodáinkban 18 gyermekcsoport működik. 16

17 1.2. Céljaink Közös intézményi céljaink: Az intézményegységek erősségeikre, hagyományaikra, helyi értékeikre építve az egyéni arculat, az elért eredmények megőrzésével minőségi nevelés biztosítása, továbbfejlesztése minden gyermek számára. Olyan intézmény működtetése, melyben minden gyermek képességei szerint fejlődhet, ahol szükségleteik, adottságaik figyelembevételével történik a nevelési folyamatok megszervezése. Alapfeladatait magas színvonalon ellátó, a tehetséggondozásnak és felzárkóztatásnak, esélyegyenlőségnek, hátránycsökkentésnek egyaránt helyt adó intézmény működtetése; mely az élet szeretetére és annak minél teljesebb megélésének képességére nevelni a gyermekeket. Egyénileg eredményes, szociálisan értékes, harmonikus, kiegyensúlyozott személyiség nevelése, aki meglévő tudását, kompetenciáit képes a közösség és az egyéni boldogulása szolgálatába állítani. Szellemileg, erkölcsileg, szociálisan, érzelmileg és testileg egészséges gyermekek nevelése. Intézményeinkbe járó gyermekek alkalmassá váljanak a környezettudatos magatartásra és életvitelre Feladataink Átfogó feladataink A gyermekek természetes fejlődésének, érésének elősegítése az egészséges életmód ismereteinek közvetítésével, szokásainak kialakításával; A gyermekek igényeinek a felkeltése az egészség megőrzésére, az egészséges életvezetésre, környezettudatos magatartásra; Élethosszig tartó tanulás megalapozása a gyermekek kompetenciáinak fejlesztésével; Az esztétikai művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése; A lemaradók felzárkóztatása, a kiemelkedő képességű gyermekek, tehetséggondozása, a kreativitás fejlesztése; Az önismeretének, önértékelésének, önelfogadásának, együttműködési képességének fejlesztése; Az nevelőmunka céljai, feladati, eszközei, eljárásai speciális céljai, feladatai Az óvodák célja: A gyermek "megismerje", "megértse", "elfogadja" önmagát. A nevelés, óvó, védő, értékőrző és értékátadó funkciója mellett értékteremtő szerepét is hangsúlyozzuk. Az óvodánkba járó gyermekeket, demokratikus légkörben kívánjuk gondozni, óvni és egyéni érési folyamatában vezetni. Az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatásával, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Sokoldalú képességfejlesztés segítségével a személyiség fejlődésének biztosítása, elősegítése. A gyermekek és a művészetek közötti erős érzelmi kötődés kialakítása. 17

18 1.3.3.Általános célok és feladatok Célok A gyermek autonómiájának építése, jellemük gazdagítása, formálása A felnőtt közösségünk erejével és példájával úgy növelni a gyermekeket testi-lelkiszellemi dimenziójukban, hogy közben óvodás éveiket a tartalmas, nyugodt légkör jellemezze. Önmagát és másokat szeretni tudó, örömorientált, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező, jellemes egyének nevelése. Az óvodánkba járó gyermekek egy sok örömmel megélt, teljes gyermekkor után kezdjék meg az iskolai tanulást Feladatok: A legkülönbözőbb jellemek megértése, meleg szívvel fogadása és mindig mindenben a személyes példaadás biztosítása. Érzelmi biztonságot nyújtó, bizalmas és szeretetteljes, nyugodt légkör megteremtése. A 3-7 éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak szem előtt tartásával harmonikus személyiségfejlesztés, testi, lelki, és szellemi szükségleteik kielégítése, az óvoda érzelmekben és élményekben gazdag életének szervezése. Annak elérése, hogy az óvodánkba járó gyermekek ismerjék és szeressék, védjék közvetlen környezetükben mindazt, ami élő. Törekedjenek a szépség megteremtésére, tudjanak gyönyörködni a művészeti alkotásokban. Legyen igényük és gyakorlatuk az értékteremtésben. Az életkori sajátosságokkal adekvát, tapasztalatszerzésre és tevékenykedtetésre épülő fejlesztés. Az óvodások ideértve bármely nemzet gyermekének testi, lelki, szellemi szükségleteinek kielégítése az erkölcsi - szociális, az esztétikai és az intellektuális érzelmek differenciálódásának segítésével Az erkölcsi - szociális érzelmek alakításának feladatai Érzelmi biztonságot nyújtó, bizalmas, közvetlen, szeretetteljes, nyugodt, családias légkör megteremtése. Olyan óvodai élet megszervezése, melyben sok a közös élmény, a közös tevékenység. A közös együttlétek, a közösen végzett munka öröme, a szimbólumok, jelek olyan erkölcsi tulajdonságokat erősítenek meg, mint az együttérzés, figyelmesség, segítőkészség, őszinteség, önfegyelem, pontosság, szorgalom, kitartás, állhatatosság, szabálytartás, önzetlenség, igazságosság, igazmondás. A mindennapi testi-lelki edzés lehetősége fejlessze a gyermekek erőnlétét, alkalmazkodó képességének fejlődését, testi harmóniájának kialakulását. A gyermek-gyermek, óvónő-gyermek, dajka-gyermek viszonyában megmutatkozó pozitív érzelmi töltés segítse a konstruktív együttműködő, társas kapcsolatok kialakulását, az egészséges önérvényesítést és önértékelést. A gyermek képes legyen a környezetében lévő emberi kapcsolatokban megkülönböztetni a jót és a rosszat. Az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő képességek megerősítése segítse a barátkozást, hogy minden gyermek megtalálhassa helyét, szerepét a csoportban. Az óvónő tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a gyermekek önmaguk és mások szeretetére, tiszteletére, megbecsülésére igényt érezzenek. A szociális érzékenység kialakulása segítse a másság elfogadását. 18

19 Az esztétikai érzelmek alakításának feladatai Az egyéni igényeket is figyelembevevő esztétikus, higiénikus gondozás elősegítése, az esztétikus megjelenés igényének kialakítása. Harmonikus, összerendezett mozgás indirekt gyakorlása segítse elő az esztétikus, szép mozdulatok kialakulását. Az egészséges, esztétikus környezet biztosítása segítse a szépérzék kialakulását. Az ízlésformálás jelenjen meg az óvoda minden-napjaiban a természetben, tárgyi és emberi környezetben egyaránt. A művészeti tevékenységekben biztosítsunk rácsodálkozási élményeket, hogy a gyermekekben erősödjön az élmény-befogadó képesség. Az esztétikai élmények legyenek alkotói és formálói a gyermekek esztétikai ítéletének. A gyermekek legyenek képesek a tárgyi - emberi - természeti környezetben észrevenni a szépet és a csúnyát Az intellektuális érzelmek alakításának feladatai Az intellektuális érzelmek megjelenése segítse az érdeklődés felkeltését, a gyermekek tanulási vágyának kialakulását, a szűkebb - tágabb környezet nyitott, érzékeny befogadását. A gyermekek kíváncsisága, utánzási kedve fejlessze a pszichikus funkciókat: az érzékelést, észlelést, emlékezetet, figyelmet, képzeletet, gondolkodást, - különös tekintettel a kreativitás képességének megerősítését. A kíváncsiságot felkeltő tevékenységek során szerzett tapasztalatok folyamatos feldolgozása fejlessze az egyszerű gondolkodási műveletek alkalmazását, ismeretek emlékezetben tartását. A meghitt beszélgetések erősítsék a gyermekek kommunikációs aktivitását, beszélőkedvét és a gazdag nonverbális képességek megjelenését. Az érzelmi alapigények biztosítása - biztonságérzet, szeretetérzet, védettségérzet segítse a gyermekeket abban, hogy érzésüket, gondolataikat szóban, mozgással vagy képi eszközökkel szabadon kifejezhessék Óvodáink bemutatása az óvodapedagógiai nevelés és küldetés tükrében Tündérliget óvoda Zöld óvoda : Egészség nevelés és környezeti nevelés Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel iránti igény kialakítása kiemelt jelentőségű. A testi, lelki szociális harmónia megteremtésén túl nagyobb gondot fordít az egészség megőrzésére, a prevencióra, a környezet megszerettetésére, megóvására, a környezettudatos magatartás megalapozására. Az óvoda 2009-ben elnyerte a Madárbarát óvoda címet. A Zöld óvoda címet első alkalommal 2009-ben, majd második alkalommal 2012-ben kapta meg. A nevelési évben bevezetésre került Kompetencia alapú oktatás az intézmény egy csoportjában (Pillangó csoport). 19

20 A kompetencia nevelés célja, hogy a gyermek képességeit, készségeit úgy fejlessze, hogy a megszerzett ismereteiket a különböző élethelyzetekben alkalmazni tudják, vagyis a mindennapi életben hasznosítható tudással rendelkezzenek. A tűz víz levegő föld őselemek, témák képességek szerinti differenciált tartalmú és korszerű módszerekkel kínálnak izgalmas és sokrétű tevékenykedést a gyermekeknek. Az óvodai programcsomag az egész életen át tartó, tanulást megalapozó motivációs, játékos készségfejlesztő és az iskolába való átmenetet segítő tevékenységgel kapcsolatos program. A programcsomag komplex lehetőséget biztosít a módszertani kultúra megújulására, a gyermek differenciált fejlesztésére, az egyéni fejlődési üteme figyelembe vételére szeptemberétől bevezetésre került az Alapozó terápia, amely a beszédfejlődésben elmaradt, diszlexia veszélyeztetett, túlmozgásos, figyelemzavaros, mozgásfejlődésben elmaradt gyerekek iskolaérettségét segíti elő komplex mozgásprogram alapján. Mesepark óvoda : Komplex anyanyelvi kommunikációs nevelés Az anyanyelv használata szerves része az óvodai élet minden mozzanatának, a nevelés egész folyamatának. A derűs és beszédes légkör megteremtése, az önkifejezés vágyának felkeltése, a beszédfunkciók tudatos és tervszerű fejlesztése, az anyanyelvi, kommunikációs nevelés átfogja az óvodai nevelőmunka, az óvodai élet minden területét, megvalósul valamennyi tevékenységi forma keretében. A kommunikáció részben közvetítő, részben céltevékenység is lehet az óvodai nevelés gazdag, sokszínű tevékenységrendszerében. Az anyanyelvi, kommunikációs nevelés során szem előtt tartjuk, hogy a gyermekek képesek legyenek gondolataik közlésére, érzelmeik, kíváncsiságuk kifejezésére. Törekszünk a gyermekek szókincsének bővítésére, és önkifejezésre ösztönözzük őket, fejlesztve értelmi képességeiket is. A gyermekek beszédkészségének fejlesztése érdekében anyanyelvi játék, vers- és mesegyűjtemények készítésével gazdagítottuk eszköztárunkat, tudatosan segítve a gyermekek egyéni képességeinek harmonikus, sokoldalú kibontakozását. Az anyanyelvi nevelés területén napi szinten a rendkívül sok színű, változatos tevékenység kínálat biztosítja gyermekeinknek a nyelvi-kommunikációs kompetenciák alakulását, mely meghatározó tényezője a kognitív és szociális fejlődésnek, az egész életpályát befolyásoló, sikeres társadalmi beilleszkedésnek, hiszen az anyanyelv elsajátítása több, mint egy nyelv megtanulásának folyamata. A nyelv-elsajátítás a (szűkebb és tágabb) beszélő környezet kompetens tagjává avatja a gyereket, a közösségi kultúra interiorizációjának elengedhetetlen feltétele, a közösségi normák, értékrend és elfogadott viselkedési formák befogadásának módja, a kognitív funkciók kiteljesítésének alapja. Az óvoda 2009-ben elnyerte a Madárbarát óvoda címet. 20

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

MARCALI ÓVODAI KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MARCALI ÓVODAI KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MARCALI ÓVODAI KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 2 3 TARTALOMJEGYZÉK A program készítői.. 5 Bevezető. 6 Intézményi minőségpolitika Az intézmény jövőképe... 7 Gyermekkép 8 Óvodakép 8 Óvónőkép. 9 Dajkakép...

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 1 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetkép...

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012.

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012. KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Rábatamási, 2012. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. GYERMEKKÉPÜNK 1.2. ÓVODAKÉPÜNK 1.3. PEDAGÓGUSKÉPÜNK: ÓVÓNŐI ATTITŰD 2. BEMUTATKOZÁS 2.1. AZ ÓVODA

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

Négy Évszak Óvoda és tagóvodáinak pedagógiai programja 2015.

Négy Évszak Óvoda és tagóvodáinak pedagógiai programja 2015. "Vigyük be gyermekeink életébe azt a biztonságot adó szeretetet, megértést és megbecsülést, ami egyedüli remény arra, hogy belőlük is boldog és igaz emberek legyenek" (Hermann Alice) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA Csak tiszta forrásból Érték közvetítés óvodánkban egy alternatív program szellemében CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA ÓVODÁNK NAGY JENİNÉ ÓVODAI NEVELÉS A MŐVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL CÍMŐ ALTERNATÍ V PROGRAM

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba TÁMOP3.1.4 Társadalmi Megújulás Operatív Program

A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba TÁMOP3.1.4 Társadalmi Megújulás Operatív Program A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba TÁMOP3.1.4 Társadalmi Megújulás Operatív Program A programcsomag bevezetésének indokoltsága Saját nevelési programunk és a komp alapelvei nagy

Részletesebben

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Intézményünk adatai Neve: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Címe: 5630 Békés, Baky utca 4. Telefon/fax: 06 66 411 680 Fenntartója: Békési

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388

Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Többszörösen átdolgozott változat Csupán két dolog van, amit gyermekeinknek, tanítványainknak adhatunk: a gyökerek és a szárnyak. (Lactantius) KÉSZÜLT: AZ ÓVODAI NEVELÉS

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi háttér... 4 Az óvoda

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda

Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Pedagógiai Program Mottó: Milyen embert is akarunk formálni? A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, tettre kész, szép célokért hevülő és

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben

GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja

GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja Készült: 2015.09.01. 1 TARTALOM 1.Intézmény feladata, tevékenysége o 1.1Intézmény alapfeladata o 1.2.Az alapellátás mellett működő

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA TŰZ ben fa parazsa volnék. VÍZ - ben puha moha volnék LÉG - ben jegenyefa volnék FÖLD - ön anyám fia volnék. ( Weöres Sándor) APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. ( VIII.28. ) kormányrendelet 23. -ának értelmében a következő adatokat tesszük közzé: Az intézmény megnevezése

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2017 1 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény hivatalos neve: Mályi Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Székhely: 3434 Mályi Móra Ferenc utca

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben