MARCALI ÓVODAI KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MARCALI ÓVODAI KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 MARCALI ÓVODAI KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2

3 TARTALOMJEGYZÉK A program készítői.. 5 Bevezető. 6 Intézményi minőségpolitika Az intézmény jövőképe... 7 Gyermekkép 8 Óvodakép 8 Óvónőkép. 9 Dajkakép Az óvodai nevelés alapelvei Az intézményünk földrajzi, társadalmi, szociokulturális környezete AZ ÓVODAI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK BEMUTATÁSA 1.1. Az intézmény jellemző adatai Céljaink Feladataink Óvodáink bemutatása az óvodapedagógiai nevelés és küldetés tükrében Az intézmény személyi feltételei Az intézmény tárgyi feltételei A program erőforrásai - Csillagvirág-, Szedervirág óvoda AZ ÓVODAI NEVELÉS ALAPVETŐ KERETEI 2.1. Egészséges életmód alakítása Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 3.1. A csoportok alakítása Napirend Heti rend Kötött és kötetlen tevékenységek meghatározása TEVÉKENYSÉGEK KERETE Csillagvirág-, Szedervirág óvoda TEVÉKENYSÉGEK 5.1. Játék Munka jellegű tevékenységek A tevékenységekben megvalósuló tanulás AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI 6.1. Verselés,mesélés A külső világ tevékeny megismerése Mozgás Rajzolás,festés, mintázás, kézimunka Ének, zene, énekes játé, gyermektánc ÜNNEPEK, JELES NAPOK, RENDEZVÉNYEK

4 8. KAPCSOLAT 8.1. A Marcali,Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Kelevíz, Nemesvid, Somogysimonyi, Somogyzsitfa, Sávoly, Közoktatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa, Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Gyermek, szülő, pedagógus együttműködésének formái Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Bölcsőde Iskola Közművelődési intézmények Egyéb Kapcsolatrendszerünk Csillagvirág-, Szedervirág óvoda SAJÁTOS FELADATOK AZ ÓVODÁBAN 9.1. Gyermekvédelem az óvodában Az intézmény integrációs programja Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése Speciális eszközjegyzék Tehetséggondozás A beilleszkedési, magatartási nehézséggel összefüggő pedagógiai tevékenységek A PP MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK Tündérliget óvoda Mesepark óvoda Bóbita óvoda Gombácska óvoda Nemesvidi óvoda Csillagvirág Művészeti Modell óvoda Szedervirág óvoda TERVEZÉS MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS, ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK

5 A gyermek a szeretetben fejlődik a legjobban A program módosítói 2013-ban: Kiss Sándorné- igazgató helyettes óvónő Korcsmárosné Tóth Tünde igazgató óvónő Kócza Mónika tagóvodavezető óvónő Molnár Erika telephelyvezető óvónő Németh Istvánné telephelyvezető óvónő Pongrácz Gyöngyi telephelyvezető óvónő Tamásné Turbéki Angéla Minőségügyi Támogató Csoport vezető, munkaközösség vezető Sági Zsuzsanna. tagóvodavezető óvónő Ujságh Andrea tagóvodavezető óvónő Szent kincs a gyermek teste-lelke, szeretni kell azt melegen, és fölnevelni féltő gonddal, hogy tiszta, jó, erős legyen (Szemlér Ferenc) 5

6 Bevezető Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a hazai óvodai neveléstörténet hagyományaira, értékeire, nemzeti sajátosságaira, a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire, a nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára építve, Magyarország Alaptörvényének értékeit és Magyarország által aláírt nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve meghatározza a magyarországi óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit. Pedagógiai Programunk Az óvodai nevelés országos alapprogramjára épül, a helyi sajátosságok, igények és a nevelőtestület által meghatározott alapelvek, célok, feladatok tagozódásában. Fontos szempont, hogy intézményünk önállóan dolgozza ki nevelési programját, mert megkívánjuk őrizni hagyományainkat, eredményeinket, melyekre büszkék vagyunk, ugyanakkor jelenjen meg az általános célokon, feladatokon túl az a sokszínűség, amely jellemzi óvodáinkat, melyeket küldetésünknek, jövőképünknek tekintünk. Törekvésünk, hogy minden intézmény hasonló személyi, tárgyi feltételekkel rendelkezzen és az egységes pedagógiai szemlélet kialakulását megőrizzük és továbbfejlesszük óvodáink sajátos arculatát. Óvodáinkban az egységes pedagógiai szemlélet hatására a gyermeket, mint fejlődő személyiséget, szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg, családias, biztonságot nyújtó légkörben folyik a nevelés; - ahol az óvoda légköre, a folyamatos napirend és a játék kiemelt szerepének köszönhetően a gyermekeknek igazi, derűs gyermekkoruk van, - ahol tisztelik a gyermeki személyiséget, figyelembe veszik a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását, - ahol a gyermekek kíváncsiságára építve gazdag, változatos tevékenységek biztosítják az egyénre szabott fejlesztést, - ahol elfogadják, hogy a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be, - ahol az óvodapedagógus és az óvodai nevelőmunkát segítő alkalmazott összehangoltan, következetesen és példát mutatva segíti a gyermekek személyiség fejlődését, - ahol a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi, - ahol az óvodai nevelés a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére irányul, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen a színvonalas nevelésben, - ahol minden gyermek más, minden gyermeket a maga szintje és képességei szerint szükséges nevelni, fejleszteni, - ahol a differenciálás érvényesül a célokban, feladatokban, a munkaformákban, módszerekben, az eszközökben, az elsajátítás idejében, tempójában. 6

7 Intézményi minőségpolitika - Az intézmény jövőképe Olyan intézménnyé szeretnénk válni: ahol közvetlen kapcsolatokra építve, partnereink igényét kielégítve, a kihívásokhoz rugalmasan alkalmazkodva pedagógiai céljaink megvalósításához folyamatosan jó minőségű nevelő munkát végzünk ahol a szervezeti és szakmai kultúra egymás elfogadásán alapszik ahol széleskörű kapcsolatrendszer épül ki az intézmény saját fejlődése és a gyermekek fejlesztése érdekében ahová a szülők a programokkal kapcsolatos sajátos arculat miatt, célirányosan hozzák gyermekeiket ahol a gyermekek személyisége olyan képességekkel gazdagodik, amelyekkel alkotó tagjává válik csoportjának, családjának és a társadalomnak ahol dolgozóink közösséget formálnak oly módon, hogy egyéniségük feladása nélkül összetartanak, önmaguk építése mellett kollégáik csiszolásában is részt vesznek és nyitottan fogadják a segítő szándékú kritikát ahol a fenntartó a színvonalas szakmai munkát anyagilag ösztönzi, s erkölcsileg elismeri Küldetésnyilatkozat intézményünk óvodái elsősorban a gyermekek igényeinek kívánnak megfelelni és érdekeiket szolgálni nevelési programunkhoz kapcsolódóan változatos tevékenységeket és élményeket biztosítunk sajátos arculatunkból fakadó hagyományaink gyöngyszemeit megőrizzük és átörökítjük kamatoztatjuk az óvodák kedvező elhelyezkedéséből adódó helyi lehetőségeket mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gyermekek önmagukhoz képest megfelelő ütemben, a legoptimálisabban fejlődjenek, különös tekintettel az átlagtól eltérően fejlődőkre kinyilatkoztatjuk, hogy szolgáltatásaink minőségének folyamatos fejlesztése minden dolgozó személyes felelőssége Minőségpolitikai nyilatkozat Óvodánk vezetése és alkalmazotti köre - figyelembe véve a változó társadalmi környezet igényeit és partnereinek elvárásait elkötelezett a minőségfejlesztés iránt minőségpolitikánk érvényes intézményünk valamennyi dolgozójára, az intézményben folyó munka valamennyi folyamatára és a nevelő munka valamennyi tevékenységére minőségpolitikánk által hisszük, hogy a jövőben is lesz igény a sajátos arculatunk megőrzésére, a közösségünk által képviselt értékek továbbadására óvodásaink az intézményt elhagyva olyan tapasztalatokkal, ismeretekkel, képességekkel rendelkeznek, amelyek képessé teszik őket életútjuk sikeres folytatására 7

8 Gyermekkép Az alapprogram a gyermeki személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy az ember mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre. A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. A személyiség szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítésére törekszünk, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. Óvodánkban olyan pedagógiai környezet kialakítására törekszünk, ahol a befogadó attitűd természetessé válik, az óvodapedagógus, a nevelőmunkát segítő munkatársak, szülők, gyermekek számára egyaránt. Az óvodáskor szenzitív időszak a különbözőségek elfogadásában, az inklúziv, a játék elsődlegességét, az élmények feldolgozását támogató környezetben felnövő gyermek maga is befogadóvá, együttműködővé, segítőkésszé válik. Az óvodáskor végére a gyermek a különbözőségekkel természetes módon együtt él, korának megfelelően empatikus, szolidáris játszótárs, csoporttárs. Óvodakép Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit (óvó-védő, szociális, nevelő, személyiségfejlesztő), a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba ( a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei. Az óvodai nevelés célja az, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is). Az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését, valamint pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete a gyermek környezettudatos magatartásának kialakítására törekszik. A gyermeki személyiséget, elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi. A nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását. Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak a gyermek személyiségéhez kell igazodniuk. Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről, a testi, szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus 8

9 alakításáról, a gyermeki közösségben végezhető sokszínű az életkornak és fejlettségnek megfelelő -, tevékenységekről, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető játékról, e tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmakról, emberi értékek közvetítéséről, a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről. A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, és a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (migráns) gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását. Olyan óvodákban kívánjuk nevelni a gyermekeket, ahol a gyermek, szülő, és a munkatársak egyaránt felszabadultan, biztonságban érzik magukat. Óvónőkép Az óvodapedagógus megfelel az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának, az óvoda Pedagógiai Programjának, az intézményi Minőségirányítási Programjának, mind alapelveiben, mind céljaiban és feladataiban. Óvodáinkban dolgozó óvodapedagógus jó pedagógiai vénával rendelkezik, szakképzett, a munkáját hivatásának is tekinti. Akkor érzi jól magát, ha körülötte sok kisgyermek van, olyan kisgyermekek, akik tőle kapják meg azt a segítő jelenlétet, hogy a világot képesek legyenek befogadni. Biztosítja mindazon feltételeket, hogy a gyerekek fedezhessék fel a világot, és abban ő egy segítő társuk. Óvó, védő, türelmes, kedves, gyermekszerető, elfogadó, gondoskodó, empatikus, a gyermeki személyiség iránt alázattal és tisztelettel rendelkező. Tevékenység közben minden kisgyermekre fókuszál. Tudja, hogy az ő nevelő munkája a családi nevelés kiegészítője, a szülő és az óvodapedagógus egymás nevelőpartnerei, az együttműködés a bizalomra épül, amit ápolni, gondozni kell. A bátorítás módszereivel nevel: - megbecsüli a gyermeket úgy, ahogy van, - bizalmat mutat a gyermekkel szemben, ezáltal önbizalmat ad, - hisz a gyermek képességeiben, elnyeri a bizalmát és erősíti az öntudatát, - elismerést mutat a jó teljesítmény vagy az őszinte igyekvés esetén, - felhasználja a többi gyermeket, hogy a gyermek fejlődését elősegítse, kedvezőbbé tegye, - a csoportot úgy tagolja, hogy minden gyermek megtalálja benne a maga helyét, - a gyermek képességeinek fejlesztése kis lépésekben, a sikerek biztosításával, - felismeri, és a gyermek erős oldalára, és kedvező adottságaira koncentrál, - a gyermek érdeklődési területeire építi a tanulás folyamatát, ezzel előrehaladását gyorsítja. Folyamatosan fejleszti személyiségét, önismeretét, fontosnak érzi a saját lelki egyensúlyának megteremtését. Tetteiért vállalja a felelősséget. Emberi kapcsolatai javítására törekszik minden szinten. A célok megvalósítása érdekében összehangolt munkát végez a csoportban dolgozó valamennyi felnőttel. Modell szerepét átérzi, külső megjelenése ízléses, harmonikus, viselkedése szülőknek, gyermekeknek példaértékű. Kerüli a kihívó beszédet, magatartást és megjelenést. Konfliktusait kulturáltan kezeli, nyíltan és őszintén nyilatkozik problémáiról. 9

10 Attitűdje pozitív, fejlesztő, előrevivő, kerüli a kemény, diktatórikus megnyilvánulásokat, tettlegességet nem engedhet meg magának. Titoktartási kötelezettségét a gyermekek érdekében köteles betartani. Dajkakép Az óvoda működését segítő, nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkájának hozzá kell járulnia a kiváló óvodai neveléshez. Az óvodai csoportokban zajló gondozó-nevelő tevékenységet gyermekszeretettel, türelemmel, elfogadással, empátiával, elkötelezetten, gyermekközpontú szemlélettel végzi és segíti. Azonosul az óvodai gondozó-nevelő tevékenység céljaival, feladataival. Vigasztal szavaival, gyengédségével teszi könnyeddé a gyermekek lelki nehézségét. Folyamatosan fejleszti személyiségét, önismeretét, fontosnak érzi saját lelki egyensúlyának megteremtését, tetteiért vállalja a felelősséget. Modell szerepe: kedves, pozitív megjelenése, gyermekszerető viselkedése hatással van a körülötte lévő kisgyermekekre, felnőttekre. Kerüli a kihívó beszédet, magatartást, megjelenést. Megnyilvánulásai pozitívak, előremutatóak, dicsér, buzdít, segít. Attitűdje pozitív, fejlesztő, előrevivő, kerüli a kemény, diktatórikus megnyilvánulásokat, tettlegességet nem engedhet meg magának. Az óvodai nevelés alapelvei A gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Nevelőmunkánk során hitet teszünk arra, hogy szeretetteljes környezetben, harmonikusan fejlődő, kiegyensúlyozott gyermekeket neveljünk. Olyan gyermekeket, akik biztonságosan tudnak tájékozódni természeti és társadalmi környezetükben, szociális- és fizikális fejlettségük birtokában sikeresen alkalmazkodnak a mindennapi életszituációkhoz. Nevelési céljaink között szerepel a gyermekek hazaszeretetre nevelése, amelyet segít a: - szűkebb és tágabb környezetünk megismertetése, védelme - az anyanyelvi kultúra fejlesztése - a hagyományápolás. Minden gyermek számára biztosítjuk az esélyegyenlőséget, a gyermekeket megillető jogokat, az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését az interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. A hátrányok csökkentése, a leszakadás megelőzése. A multikulturális szemlélet kialakítása, a multikulturális óvodai nevelés alapjainak megteremtése. Fenntarthatóságra törekvés a kompetencia alapú nevelés megvalósítását tekintve. 10

11 Az óvodai nevelésünk folyamán a gyermekek érdeke mindenek felett álljon, az országos alapprogramban meghatározott nevelő, személyiségfejlesztő, szociális, érzelmi, erkölcsi, óvó-védő funkciókat alapul véve. Nevelési céljaink: szeretetteljes, bizalmon alapuló, családias biztonságot adó, érzelem gazdag, esztétikus óvodai környezet megteremtése. A gyermekek nevelése elsősorban a család kötelessége az óvodai nevelés a közös együttműködés keretében azt kiegészíti, megvalósul a szülők megértése, elfogadása, a velük való együttműködés, együttnevelés. A játék kitüntetett szerepet kap a különféle tevékenységek közötti harmonikus arányok megteremtésében. A nevelés fő területeinek tekintjük a játékot, a tanulást, a társas közösségi tevékenységet és munkát. Kiemelkedő szerepet tulajdonítunk a személyiségfejlesztés alapjául szolgáló játéktevékenységnek. Nevelési értelmezésünkben a tevékenység a képességfejlesztés eszköze. Érvényesül a gyermekek életkorából, egyéni képességeiből, adottságaiból, fejlettségétől függő differenciált képességfejlesztés. Megvalósul a tolerancia, a másság elfogadásának és az esélyegyenlőség elve. Az egyes telephelyek, tagóvodák által közvetített helyi értékek, hagyományok megőrzése. Az óvónők élve a pedagógiai módszertani szabadság elvével építenek a gyermekek tapasztalataira, spontán ötleteire, személyiségüket a játék, munka tanulás tevékenységeivel formálják. A gyermekek fejlesztését egyénre szabott fejlesztési terv készítését követően egyénileg vagy mikrocsoportos formában végezzük. A gyermekek a tevékenység során, természetes módon spontán fejlődnek, mely óvodáinkban biztosított azáltal, hogy időt hagyunk a fejlődésre, fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek megérjenek bizonyos feladatok, cselekvések tevékeny elvégzésére. Programunk kitűzött nevelési célját és e célból adódó feladatokat a gyermekek szükségleteinek, tevékenységeinek és képességeinek figyelembevételével, a gyermekek egyéni adottságaiból kiindulva valósítjuk meg. Intézményünk sajátos feladata az inklúzív pedagógia, az integrált nevelés, ami lehetővé teszi, hogy a sérült, sajátos nevelést igénylő gyermekek átlagos társaival együtt nevelődjenek, minden gyermek a maga szintje és képessége szerint nevelődjön, fejlődjön. 11

12 Az óvodában elsősorban szociális és érzelmi nevelés terén tudunk segíteni, emellett szükséges, hogy a speciális problémákkal együtt élő gyermekek külön fejlesztésen, terápián vegyenek részt (képességfejlesztés, mozgásterápia, gyógytorna, logopédia). Ha az integráció feladatait helyesen használjuk ki, a sérült és ép gyermekek, valamint a felnőttek is profitálhatnak belőle. A törvényben meghatározottak szerint segítjük a képességfejlődést, a tehetség kibontakozását és a személyiségfejlődést. Az óvodapedagógusok a hatékony pedagógiai munka érdekében keresik az innovatív lehetőségeket az egyes arculatok kiteljesítésére, új irányok és lehetőségek megismerésére, kipróbálására a kompetencia alapú nevelés megvalósítására a kompetencia elvűség folyamatos alkalmazásával. 12

13 A módosítás törvényi háttere évi CC. Törvény a Nemzeti Köznevelésről 20/2012.(VIII.31.) EMMI-rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 363/2012. (II.17.)Korm. rendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az emberi erőforrások miniszterének 32/2012.(.8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 48/2012.(II.12.) EMMI-rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről évi törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi CV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 32/1997.(I.5.) MKM-rendelet a nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 15/2013.(II.26.) EMMI-rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 51/1997.(II.18.) NM-rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybevehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról évi törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 13

14 Óvodai Központ, Marcali - Intézményünk földrajzi, társadalmi, szociokulturális környezete Marcali a Balatontól 15 km-re, a Belső-Somogyban található Marcali-hátságon fekszik, lakosainak száma valamivel több mint fő. A város a kistérség központja, gazdasági, kereskedelmi, közigazgatási, egészségügyi, kulturális centruma óvodáival, iskoláival, múzeumaival, parkokkal, köztéri alkotásokkal. A város földrajzi fekvése kedvező számunkra, hiszen olyan természeti kincsekkel rendelkezik ami óvodai nevelésünk mindennapjaiban nagy és fontos szerepet játszik. E térségben pompázik a maga nemében egyedülálló Boronka melléki Tájvédelmi Körzet elnevezésű tájegység, valamint a Marcali és közvetlen környéke a Marcali-hát, Baglas-hegy (Nagy-pince), Gombavölgye. A város határában húzódó lombos erdők karéja, a gondosan ápolt zöld területek, ligetek és a fent említett természeti kincsek kínálják jellegzetes látnivalóikat. A város folyamatosan fejlődik, változik, formálódik, ennek ellenére vannak rossz körülmények között élő családok, de kiemelt figyelmet fordítunk rájuk. Az óvodai nevelés hosszú múltra tekint vissza, ahol vannak szakmai értékek és ezekkel az értékekkel szeretnénk hozzájárulni a város szellemi, társadalmi életének élénküléséhez. Napköziotthonos Óvoda, Nemesvid - szociokulturális környezete Nemesvid a Marcali kistérség délnyugati részén fekszik, Marcalitól 18 km-re. A falu lakosainak száma 850 fő. Két alapfokú intézmény működik a községünkben, óvodánk és Hóy Tibor Általános Iskola alsó tagozata. Falunk földrajzi fekvése nem kedvez a fejlődésnek, sajnos nincs munkalehetőség, a fiatalok nagyrészt a közeli városokba költöznek. A falu elöregszik, lassan sorvad. Sok a kisebbségi lakos, az emberek nagy része segélyekből él, nagy a szegénység. Ez óvodánk statisztikai adataiban is tükröződik, évről évre több a hátrányos helyzetű, ill. halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. Intézményünkben arra törekszünk, hogy egyenlő esélyeket teremtsünk minden gyermeknek az iskolakezdésre. Csillagvirág Művészeti Modellóvoda, Balatonmáriafürdő - szociokulturális környezete Település, ahol élünk Balatonmáriafürdő község a Balaton déli partjának egyik gyöngyszeme. Az egykori földesúr, gróf Széchenyi Imre feleségéről, Andrássy Máriáról Mária-telepnek nevezték el, mivel az ő segítségével kezdődött meg ezen a vidéken az édes ízű bort adó szőlőtermesztés, s ezzel felvirágoztatta a települést ban önálló község lett, s mai nevét ekkor vette fel. A település már az 1880-as évektől fogadta a pihenni, gyógyulni és fürdeni vágyó vendégeket. Azóta is, az itt élők főbb jövedelemforrása a nyári vendéglátásból, a balatoni idegenforgalomból származik. Balatonkeresztúr község a Balaton déli partjának utolsó parti települése a Magyar Természet Örömkönnye. A falu életében a jelentős változást a Festetics család letelepedése hozta, akik 1634-ben érkeztek Horvátországból a Dunántúlra ban I. Festetics Pál hadnagy megvásárolta a települést, aki később fiának II. Festetics Pál huszárkapitánynak és annak fiának Festetics Kristófnak hagyta örökül, aki Somogy vármegye ispánja volt, parlamenti képviselő és a tudományok fejlesztője. Családjával építették a barokk stílusú templomot és a kastélyt a mi ma, Turistaszálló. A helyi gazdaság, változásokon ment keresztül 1891-ben, amikor a zalai településekről szőlőtermelők telepedtek le, akiknek utódai a mai napig tökéletesítik szőlőkultúrájukat. A szezonális pénzkereseti lehetőség nem biztosítja a családoknak az éves megélhetését, így alkalmi munkával, illetve külföldi munkalehetőséggel pótolják azt. 14

15 Szedervirág Óvoda, Sávoly - szociokulturális környezete Település, ahol élünk Sávoly történelmi históriájáról az oklevelek szerint 1397-ben készült az első dokumentum, akkor Sauol alakban szerepelt. Kis- és Nagysávoly adományozásáról szólnak későbbiekben az iratok. A V. századtól sűrűn váltották egymást a tulajdonosok. A török hódoltság alatt ezek a települések is elpusztultak ben települt újra, gróf Festetics Pál birtokában. Ezt követően a Festetics család volt a tulajdonos még a. század elején is. Sávoly közel 600 lakosú község. Területileg kis kiterjedésű. Településünk Somogy megyében, a Kis-Balaton térségben helyezkedik el. Olyan védett természeti környezetben található, mely a nyugalmat, a csendet, a békét nyújtja, és amely a növény- és állatvilágával egyedülálló élményt kínál. A természeti környezet gazdagsága kifogyhatatlan tárháza játéknak, alkotásnak, munkának. Lakóhelyünk kis falu, szociálisan tapasztalható az emberek elszegényedése. Leszűkült a munkalehetőség. Egyre több családnál jellemző a kis jövedelem. Óvodásaink jelentős hányada hátrányos helyzetű, és megtalálható nagy számban az etnikai kisebbség. Emiatt lecsökkentek a családi programok is (utazás, színház, kirándulás), az óvoda próbálja ezt a hiányt is pótolni. 1. ÓVODAI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK BEMUTATÁSA Az intézmény négy telephellyel és három tagóvodával működik Az intézmény jellemző adatai Az intézmény neve: Marcali Óvodai Központ Az intézmény alapító neve és címe: Marcali Város Önkormányzata 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Az alapítás éve: Az intézmény típusa: óvoda Az intézmény alaptevékenysége: óvodai nevelés Az intézmény székhelye: 8700 Marcali, Posta köz 3. Telefon: 85/ / Fax: 85/ Az intézmény telephelyei: Tündérliget óvoda (Posta köz), 8700 Marcali Posta köz férőhely, 4 csoport Mesepark óvoda (Park utca), 8700 Marcali, Park utca férőhely, 4 csoport Bóbita óvoda (Katona J. utca), 8700 Marcali, Katona J.u férőhely, 4 csoport Gombácska óvoda (Táncsics utca), 8700 Marcali, Táncsics u férőhely, 2 csoport Az intézmény tagóvodái: Napköziotthonos Óvoda 8738 Nemesvid, Templom u férőhely, 1 csoport Csillagvirág Művészeti Modellóvoda 8647 Balatonmáriafürdő, Keszeg u férőhely, 2 csoport Szedervirág Óvoda 8732 Sávoly, Kossuth L. u férőhely, 1 csoport 15

16 Az intézmény vezetője: felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért. Jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját. Képviseli az intézményt. Intézményeinkbe felvett gyermekek a környező lakótelepekről, illetve családi házakból érkeznek. A gyermekek összetétele vegyes. Minden óvodában van bejáró kisgyerek a közeli településekről. Óvodáinkban 18 gyermekcsoport működik. 16

17 1.2. Céljaink Közös intézményi céljaink: Az intézményegységek erősségeikre, hagyományaikra, helyi értékeikre építve az egyéni arculat, az elért eredmények megőrzésével minőségi nevelés biztosítása, továbbfejlesztése minden gyermek számára. Olyan intézmény működtetése, melyben minden gyermek képességei szerint fejlődhet, ahol szükségleteik, adottságaik figyelembevételével történik a nevelési folyamatok megszervezése. Alapfeladatait magas színvonalon ellátó, a tehetséggondozásnak és felzárkóztatásnak, esélyegyenlőségnek, hátránycsökkentésnek egyaránt helyt adó intézmény működtetése; mely az élet szeretetére és annak minél teljesebb megélésének képességére nevelni a gyermekeket. Egyénileg eredményes, szociálisan értékes, harmonikus, kiegyensúlyozott személyiség nevelése, aki meglévő tudását, kompetenciáit képes a közösség és az egyéni boldogulása szolgálatába állítani. Szellemileg, erkölcsileg, szociálisan, érzelmileg és testileg egészséges gyermekek nevelése. Intézményeinkbe járó gyermekek alkalmassá váljanak a környezettudatos magatartásra és életvitelre Feladataink Átfogó feladataink A gyermekek természetes fejlődésének, érésének elősegítése az egészséges életmód ismereteinek közvetítésével, szokásainak kialakításával; A gyermekek igényeinek a felkeltése az egészség megőrzésére, az egészséges életvezetésre, környezettudatos magatartásra; Élethosszig tartó tanulás megalapozása a gyermekek kompetenciáinak fejlesztésével; Az esztétikai művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése; A lemaradók felzárkóztatása, a kiemelkedő képességű gyermekek, tehetséggondozása, a kreativitás fejlesztése; Az önismeretének, önértékelésének, önelfogadásának, együttműködési képességének fejlesztése; Az nevelőmunka céljai, feladati, eszközei, eljárásai speciális céljai, feladatai Az óvodák célja: A gyermek "megismerje", "megértse", "elfogadja" önmagát. A nevelés, óvó, védő, értékőrző és értékátadó funkciója mellett értékteremtő szerepét is hangsúlyozzuk. Az óvodánkba járó gyermekeket, demokratikus légkörben kívánjuk gondozni, óvni és egyéni érési folyamatában vezetni. Az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatásával, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Sokoldalú képességfejlesztés segítségével a személyiség fejlődésének biztosítása, elősegítése. A gyermekek és a művészetek közötti erős érzelmi kötődés kialakítása. 17

18 1.3.3.Általános célok és feladatok Célok A gyermek autonómiájának építése, jellemük gazdagítása, formálása A felnőtt közösségünk erejével és példájával úgy növelni a gyermekeket testi-lelkiszellemi dimenziójukban, hogy közben óvodás éveiket a tartalmas, nyugodt légkör jellemezze. Önmagát és másokat szeretni tudó, örömorientált, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező, jellemes egyének nevelése. Az óvodánkba járó gyermekek egy sok örömmel megélt, teljes gyermekkor után kezdjék meg az iskolai tanulást Feladatok: A legkülönbözőbb jellemek megértése, meleg szívvel fogadása és mindig mindenben a személyes példaadás biztosítása. Érzelmi biztonságot nyújtó, bizalmas és szeretetteljes, nyugodt légkör megteremtése. A 3-7 éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak szem előtt tartásával harmonikus személyiségfejlesztés, testi, lelki, és szellemi szükségleteik kielégítése, az óvoda érzelmekben és élményekben gazdag életének szervezése. Annak elérése, hogy az óvodánkba járó gyermekek ismerjék és szeressék, védjék közvetlen környezetükben mindazt, ami élő. Törekedjenek a szépség megteremtésére, tudjanak gyönyörködni a művészeti alkotásokban. Legyen igényük és gyakorlatuk az értékteremtésben. Az életkori sajátosságokkal adekvát, tapasztalatszerzésre és tevékenykedtetésre épülő fejlesztés. Az óvodások ideértve bármely nemzet gyermekének testi, lelki, szellemi szükségleteinek kielégítése az erkölcsi - szociális, az esztétikai és az intellektuális érzelmek differenciálódásának segítésével Az erkölcsi - szociális érzelmek alakításának feladatai Érzelmi biztonságot nyújtó, bizalmas, közvetlen, szeretetteljes, nyugodt, családias légkör megteremtése. Olyan óvodai élet megszervezése, melyben sok a közös élmény, a közös tevékenység. A közös együttlétek, a közösen végzett munka öröme, a szimbólumok, jelek olyan erkölcsi tulajdonságokat erősítenek meg, mint az együttérzés, figyelmesség, segítőkészség, őszinteség, önfegyelem, pontosság, szorgalom, kitartás, állhatatosság, szabálytartás, önzetlenség, igazságosság, igazmondás. A mindennapi testi-lelki edzés lehetősége fejlessze a gyermekek erőnlétét, alkalmazkodó képességének fejlődését, testi harmóniájának kialakulását. A gyermek-gyermek, óvónő-gyermek, dajka-gyermek viszonyában megmutatkozó pozitív érzelmi töltés segítse a konstruktív együttműködő, társas kapcsolatok kialakulását, az egészséges önérvényesítést és önértékelést. A gyermek képes legyen a környezetében lévő emberi kapcsolatokban megkülönböztetni a jót és a rosszat. Az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő képességek megerősítése segítse a barátkozást, hogy minden gyermek megtalálhassa helyét, szerepét a csoportban. Az óvónő tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a gyermekek önmaguk és mások szeretetére, tiszteletére, megbecsülésére igényt érezzenek. A szociális érzékenység kialakulása segítse a másság elfogadását. 18

19 Az esztétikai érzelmek alakításának feladatai Az egyéni igényeket is figyelembevevő esztétikus, higiénikus gondozás elősegítése, az esztétikus megjelenés igényének kialakítása. Harmonikus, összerendezett mozgás indirekt gyakorlása segítse elő az esztétikus, szép mozdulatok kialakulását. Az egészséges, esztétikus környezet biztosítása segítse a szépérzék kialakulását. Az ízlésformálás jelenjen meg az óvoda minden-napjaiban a természetben, tárgyi és emberi környezetben egyaránt. A művészeti tevékenységekben biztosítsunk rácsodálkozási élményeket, hogy a gyermekekben erősödjön az élmény-befogadó képesség. Az esztétikai élmények legyenek alkotói és formálói a gyermekek esztétikai ítéletének. A gyermekek legyenek képesek a tárgyi - emberi - természeti környezetben észrevenni a szépet és a csúnyát Az intellektuális érzelmek alakításának feladatai Az intellektuális érzelmek megjelenése segítse az érdeklődés felkeltését, a gyermekek tanulási vágyának kialakulását, a szűkebb - tágabb környezet nyitott, érzékeny befogadását. A gyermekek kíváncsisága, utánzási kedve fejlessze a pszichikus funkciókat: az érzékelést, észlelést, emlékezetet, figyelmet, képzeletet, gondolkodást, - különös tekintettel a kreativitás képességének megerősítését. A kíváncsiságot felkeltő tevékenységek során szerzett tapasztalatok folyamatos feldolgozása fejlessze az egyszerű gondolkodási műveletek alkalmazását, ismeretek emlékezetben tartását. A meghitt beszélgetések erősítsék a gyermekek kommunikációs aktivitását, beszélőkedvét és a gazdag nonverbális képességek megjelenését. Az érzelmi alapigények biztosítása - biztonságérzet, szeretetérzet, védettségérzet segítse a gyermekeket abban, hogy érzésüket, gondolataikat szóban, mozgással vagy képi eszközökkel szabadon kifejezhessék Óvodáink bemutatása az óvodapedagógiai nevelés és küldetés tükrében Tündérliget óvoda Zöld óvoda : Egészség nevelés és környezeti nevelés Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel iránti igény kialakítása kiemelt jelentőségű. A testi, lelki szociális harmónia megteremtésén túl nagyobb gondot fordít az egészség megőrzésére, a prevencióra, a környezet megszerettetésére, megóvására, a környezettudatos magatartás megalapozására. Az óvoda 2009-ben elnyerte a Madárbarát óvoda címet. A Zöld óvoda címet első alkalommal 2009-ben, majd második alkalommal 2012-ben kapta meg. A nevelési évben bevezetésre került Kompetencia alapú oktatás az intézmény egy csoportjában (Pillangó csoport). 19

20 A kompetencia nevelés célja, hogy a gyermek képességeit, készségeit úgy fejlessze, hogy a megszerzett ismereteiket a különböző élethelyzetekben alkalmazni tudják, vagyis a mindennapi életben hasznosítható tudással rendelkezzenek. A tűz víz levegő föld őselemek, témák képességek szerinti differenciált tartalmú és korszerű módszerekkel kínálnak izgalmas és sokrétű tevékenykedést a gyermekeknek. Az óvodai programcsomag az egész életen át tartó, tanulást megalapozó motivációs, játékos készségfejlesztő és az iskolába való átmenetet segítő tevékenységgel kapcsolatos program. A programcsomag komplex lehetőséget biztosít a módszertani kultúra megújulására, a gyermek differenciált fejlesztésére, az egyéni fejlődési üteme figyelembe vételére szeptemberétől bevezetésre került az Alapozó terápia, amely a beszédfejlődésben elmaradt, diszlexia veszélyeztetett, túlmozgásos, figyelemzavaros, mozgásfejlődésben elmaradt gyerekek iskolaérettségét segíti elő komplex mozgásprogram alapján. Mesepark óvoda : Komplex anyanyelvi kommunikációs nevelés Az anyanyelv használata szerves része az óvodai élet minden mozzanatának, a nevelés egész folyamatának. A derűs és beszédes légkör megteremtése, az önkifejezés vágyának felkeltése, a beszédfunkciók tudatos és tervszerű fejlesztése, az anyanyelvi, kommunikációs nevelés átfogja az óvodai nevelőmunka, az óvodai élet minden területét, megvalósul valamennyi tevékenységi forma keretében. A kommunikáció részben közvetítő, részben céltevékenység is lehet az óvodai nevelés gazdag, sokszínű tevékenységrendszerében. Az anyanyelvi, kommunikációs nevelés során szem előtt tartjuk, hogy a gyermekek képesek legyenek gondolataik közlésére, érzelmeik, kíváncsiságuk kifejezésére. Törekszünk a gyermekek szókincsének bővítésére, és önkifejezésre ösztönözzük őket, fejlesztve értelmi képességeiket is. A gyermekek beszédkészségének fejlesztése érdekében anyanyelvi játék, vers- és mesegyűjtemények készítésével gazdagítottuk eszköztárunkat, tudatosan segítve a gyermekek egyéni képességeinek harmonikus, sokoldalú kibontakozását. Az anyanyelvi nevelés területén napi szinten a rendkívül sok színű, változatos tevékenység kínálat biztosítja gyermekeinknek a nyelvi-kommunikációs kompetenciák alakulását, mely meghatározó tényezője a kognitív és szociális fejlődésnek, az egész életpályát befolyásoló, sikeres társadalmi beilleszkedésnek, hiszen az anyanyelv elsajátítása több, mint egy nyelv megtanulásának folyamata. A nyelv-elsajátítás a (szűkebb és tágabb) beszélő környezet kompetens tagjává avatja a gyereket, a közösségi kultúra interiorizációjának elengedhetetlen feltétele, a közösségi normák, értékrend és elfogadott viselkedési formák befogadásának módja, a kognitív funkciók kiteljesítésének alapja. Az óvoda 2009-ben elnyerte a Madárbarát óvoda címet. 20

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

Óvodai Pedagógiai Program

Óvodai Pedagógiai Program Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Óvodai Pedagógiai Program 2013. TARTALOM 1. A Helyi Nevelési Program jogi keretét meghatározó dokumentumok 2. Az Intézmény adatai 2.1. Helyzetelemzés, 2.2. Tagintézmények

Részletesebben

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom.

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. /Demokreitosz/ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda PROGRAM

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Óvoda 1126 Budapest Kiss János altábornagy utca 29. Telefon: +36 (1)3564-046 E-mail: gyakovi@gmail.com

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde. Pedagógiai Programja. Táplánszentkereszt 2013.

Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde. Pedagógiai Programja. Táplánszentkereszt 2013. Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programja Táplánszentkereszt 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 4. 2. HELYZETKÉP... 5. 2.1. Személyi feltételeink... 6. 2.2. Tárgyi feltételeink...

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői

Részletesebben

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermekek jogairól 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosításai -95. -a (1) bekezdésének j) Óvodai integrációs program 2003.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony, Petőfi S. u. 13-15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony, Petőfi S. u. 13-15. Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony, Petőfi S. u. 13-15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: Nagyvázsony, 1998. szeptember Módosítva: Nagyvázsony, 2004. május Nagyvázsony, 2010. december Nagyvázsony 2013. július

Részletesebben

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök 2010. MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök

Részletesebben

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1.

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1. SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete Átdolgozta: Viza Tiborné Intézményvezető Komlósi Lászlóné óvodapedagógus 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b Hatályos: 2013. szeptember

Részletesebben

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013.

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának Pedagógiai Programja 2013. A Pedagógiai Program Jogszabályi Háttere 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról 2011. évi CXC.

Részletesebben

www.donboscoiskola.hu

www.donboscoiskola.hu Jóváhagyta: AZ ALBERTFALVI DON BOSCO KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (1116 Budapest, Albertfalva u. 9-13.) OM: 034997 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA,. év. hónap. nap. Fenntartó TARTALOM 1. BEVEZETŐ...

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Nevelési Programja Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Tartalom I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos neve és címe... 5 2. TÖRVÉNYI

Részletesebben

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01.

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. A ZENEVÁR KIS LAKÓI Pedagógiai program Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. Tartalom Bevezető gondolatok 1. Az óvoda adatai 2. Óvodánk bemutatása, jövőképünk

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja

Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja 3. sz. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat 2013. 2 Az intézmény adatai Az intézmény neve: Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Székhelye,

Részletesebben

Székesfehérvári Árpád Úti Óvoda. Pedagógiai Programja. Érvényes: 2013. szeptember 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné

Székesfehérvári Árpád Úti Óvoda. Pedagógiai Programja. Érvényes: 2013. szeptember 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné Székesfehérvári Árpád Úti Óvoda Pedagógiai Programja 2013 Érvényes: 2013. szeptember 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné A kormány a közoktatásról szóló módosított- 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

A SZMJV ÖNKORMÁNYZATA ÓVODÁK IGAZGATÓSÁGÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZMJV ÖNKORMÁNYZATA ÓVODÁK IGAZGATÓSÁGÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 A SZMJV ÖNKORMÁNYZATA ÓVODÁK IGAZGATÓSÁGÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. SZEPTEMBER 1. 2 Intézményünk Pedagógiai Programját a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztési pályázat keretén belül készítettük.

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. A BÓBITA ÓVODA ADATAI: Az óvoda hivatalos elnevezése: Bóbita Óvoda Az óvoda címe: 1172 Budapest Heltai tér 1. Az óvoda OM száma: 034633 Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013 1 Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2013 Érvényesség: 2017 A program benyújtója: Tarr Ágnes intézményvezető 2 A SZEMÜNKBŐL SUGÁRZÓ MELEGSÉG,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Törökvész úti Kézműves Óvoda 1022 Budapest, Törökvész út 18. Tel.: / Fax: 326-53-56 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. OM azonosító: 034228 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Intézmény

Részletesebben