A MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2 Tartalom 1. BEVEZETŐ Az intézmény jogi státusza Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok Az alaptevékenységhez kapcsolódó főbb kiegészítő és segítő tevékenységek Az iskola története NEVELÉSI PROGRAM Az oktató-nevelő munka pedagógiai elvei, céljai, feladatai Az oktató-nevelő munka pedagógiai alapelve: Intézményünk céljai, feladatai, eszközei, eljárásai: A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A tanórai foglalkozások keretében végzett tehetséggondozás Tanórán kívüli tevékenységek A hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás intézményi programja Beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek: Csoportbontások és a kompetenciafejlesztés A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése A szociális hátrány enyhítését szolgáló tevékenységek A hátrányos helyzet kezelését segítő tevékenységek A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A szülők, tanulók és pedagógusok (iskolai, gyakorlati oktatók) együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei A tanuló és a pedagógus kapcsolatrendszere Szülők és pedagógusok együttműködése A tanulók értékelésére vonatkozó szabályok Az intézményben alkalmazott tanulói értékelési formák az értékelés célja szerint: A kommunikáció tantárgy (szociális, életviteli és környezeti kompetenciák) értékelésének alapelvei: Vizsgával kapcsolatos szabályok Osztályozással, értékeléssel kapcsolatos alapelvek A bizonyítványok kiadásának rendje Magatartás és szorgalom minősítési rendszere Tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei és a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos tudnivalók A magasabb évfolyamba lépés feltételei

3 2.12. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő és oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke Az intézmény környezeti nevelési programja Alapelvek, jövőkép, célok A környezeti nevelés színterei A környezeti nevelés módszerei A környezeti nevelés taneszközei Erőforrások Iskolán kívüli együttműködés Az intézmény egészségnevelési és egészségfejlesztési programja Az egészségvédő iskola Helyzetelemzés Iskolánk egészségfejlesztési programjának célja Az egészségfejlesztés főbb területei Az egészséges életmód kialakítására irányuló módszerek Az egészségnevelési, egészségfejlesztési céljaink megvalósulását segítők A segítő kapcsolatok Az egészségnevelés és egészségfejlesztés iskolai területei A mindennapos iskolai testedzés programja Értékelés, újabb célkitűzés A tanulók fizikai állapotának mérése AZ ISKOLA HELYI TANTERVE A kompetencia alapú oktatás bevezetése Az intézményben a TÁMOP pályázat alapján megjelenő kompetenciaterületek, tevékenységek Új tanulásszervezési eljárások Önálló intézményi innovációk Környezeti nevelés a fenntartható fejlődés érdekében Más intézményektől átvett jó gyakorlatok A TÁMOP projekt fenntartását támogató fejlesztési alapelvek Szakközépiskolai óraterv 2011/2012-es tanévtől Szakiskolai óraterv 2011/2012-es tanévtől SZAKMAI PROGRAMOK Képzési profil, általános szabályok Modulrendszerű szakképzés Moduláris rendszerű óratervek Internetes alkalmazásfejlesztő 2012/2013-as tanévtől Élelmiszer- és vegyi áru-eladó 2012/2013-as tanévtől Élelmiszer- és vegyi áru eladó 2013/2014-es tanévtől Pék- cukrász Gépi forgácsoló 2012/2013-as tanévtől Gépi forgácsoló 2013/2014-es tanévtől

4 4.3.7 Géplakatos 2013/2014-es tanévtől Előrehozott szakképzés óraterve 2010/2011-es tanévtől Bőrdíszműves Géplakatos Női szabó Szakmai képzés óraterve 2013/2014-es tanévtől Bőrdíszműves Eladó Cukrász Gépi forgácsoló Ipari gépész Kőműves és hidegburkoló Mechatronikai karbantartó Női szabó Pék ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5 1. BEVEZETŐ 1.1. Az intézmény jogi státusza Az iskola hivatalos elnevezése, címe: MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8700 Marcali, Hősök tere 3. Telefon/fax: 85/ cím: OM azonosító: Az iskola fenntartója: Klebersberg Intézményfenntartó Központ Az intézmény képviselője: Bodrogi Csaba igazgató Az iskola típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény Intézmény egységei: Összetett iskola - szakközépiskola - szakiskola 5

6 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok Általános iskola Szakiskolai képzés évfolyamon - élelmiszeripari szakmacsoport Szakmunkásképzés évfolyamon évfolyamra épülve évfolyamon - alapfokú iskolai végzettségre épülve Szakközépiskolai képzés évfolyamon - informatikai szakmacsoport - könnyűipari szakmacsoport - pénzügyi- és számviteli ügyintéző Felnőttek Felnőttek Szakmunkás- Érettségire középiskolája középiskolája képzés épülő nappali tagozat levelező középiskolai szakképzés tagozat végzettségre épülve 1.3. Az alaptevékenységhez kapcsolódó főbb kiegészítő és segítő tevékenységek - szolgáltatási tevékenység (tanműhelyek) - diáksport, testkultúra - szakértés, szaktanácsadás. 6

7 1.4. Az iskola története Az intézet 1970 szeptemberében lett önálló szakképzési intézmény. Ezt megelőzően 17 évig a kaposvári 503.sz. Szakmunkásképző Intézet fiókiskolájaként működött. Ebben az időszakban a bőrdíszműves, a mezőgazdasági gépész, az asztalos, a villany- és autószerelő, a kőműves, a lakatos és nőiruha-készítő tanulók elméleti képzését Marcali város többi iskolájának pedagógusai látták el, a gyakorlati oktatás pedig a város és a városkörnyék kisiparosainak segítségével valósult meg. Az első önállóan megkezdett tanévben (1970) indult meg az iskola független nevelőtestületének és gazdasági személyzetének kialakítása. Ezzel egy időben kezdte meg az első tanműhely is működését a Marcali Bőrdíszmű Vállalatnál. A későbbiek folyamán a városban és a városkörnyéken létrehozott vállalatok (főként leányvállalatok) saját tanműhellyel segítették a szakember-utánpótlást re sikerült elérni, hogy minden szakmában megvalósuljon a csoportos tanműhelyi képzés. Szakközépiskolai oktatás először 1987-ben kezdődött meg a bőrdíszműves és a gépi forgácsoló, majd a számítástechnika, ill. a telefon- és hálózatszerelő szakmákban. Érettségi bizonyítvány megszerzésére a szakmunkások szakközépiskolájának levelező (1988-tól), majd 1996-tól e képzési forma nappali intenzív tagozatos osztályai is lehetőséget nyújtottak ben pedig az első iskolai tanműhelyt is birtokba vehettük, ahol elsőként a gépi forgácsoló és bőrdíszműves, a későbbiekben pedig a nőiruha-készítő tanulók kaptak helyet. Érettségizett tanulók számára a rövid életű, de nagyon népszerű gazdaasszony, számítástechnikai szoftverüzemeltető, ill. gazdasági informatikusképzés indult tól pék-cukrász tanulók oktatásával bővítettük képzési palettánkat. A 2011/2012-es tanévtől kezdődően, két tanév erejéig, iskolánk a Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola telephelyeként működött augusztus 1-jétől intézményünk visszanyerte önállóságát. A Pedagógiai Programban szereplő, az általános képzési szakaszt követő szakmai képzések gyakorlata jelenleg, a szakképzés megújítása érdekében, úgynevezett duális képzés keretében az iskolai és vállalati tanműhelyekben, valamint egyéni képzőhelyeken valósul meg. 7

8 2. NEVELÉSI PROGRAM 2.1. Az oktató-nevelő munka pedagógiai elvei, céljai, feladatai Az oktató-nevelő munka pedagógiai alapelve: Intézményünk tevékenységét az alábbi alapelvek határozzák meg: Mindenkor felelősséget vállalunk a tanulók testi, értelmi, erkölcsi fejlődéséért. A szakképzés mellett törekszünk arra, hogy diákjaink az emberi alapműveltség valamennyi irányába nyitottak legyenek. Alapvető értékünk a szűkebb és tágabb hazához, Európához, annak kultúrájához, hagyományaihoz, ünnepeihez való kötődés. A nevelést az oktatással azonos értékűnek tekintjük. Értékközvetítő munkánk során a tudás megbecsülése és a munka tisztelete összetartozik. A modernizáció és az életmód átalakulása megkívánja, hogy lépést tartsunk az informatikai forradalommal. Nem tekintjük magunkat elit iskolának, de a tehetséggondozásnak és a képességfejlesztésnek fontos szerepet tulajdonítunk. Törekszünk az életen át tartó tanulás igényének felkeltésére. Az iskolai munkánk során olyan tevékenységi formákat működtetünk, amely biztosítja tanulóink esélyegyenlőségét. Kiemelten kezeljük a sajátos nevelési igényű tanulókkal történő egyéni foglalkozást. A tanulók személyiségének fejlesztésében, képességeiknek kibontakoztatásában együttműködünk a szülőkkel. Megpróbálunk megbízható támaszai lenni a társadalom perifériájára szorult, sajnos, egyre nagyobb számú, tanulóinknak. Nem engedjük meg a gyermekek vagy hozzátartozóik hátrányos megkülönböztetését nemzeti, etnikai, vallási, politikai hovatartozásuk, más véleményük, továbbá vagyoni vagy jövedelmi helyzetük miatt. A feltételek biztosításával és az ismeretek közvetítésével az egészséges életmód iránti igény kialakítására törekszünk. 8

9 Kapcsolatrendszerünket, szellemi és anyagi tőkénket mozgósítva mindent elkövetünk a korszerű oktatás és szakképzés feltételrendszerének megteremtéséért. A rövid életű pedagógiai divatot mellőzve, a saját utunkat járva igyekszünk elébe menni a változásoknak Intézményünk céljai, feladatai, eszközei, eljárásai: Célok 1. A tanulási motiváció felkeltése 2. Képességek fejlesztése, differenciált, egyénhez igazodó módszerek alkalmazása, a lemaradt tanulók felzárkóztatása Feladatok, eszközök, eljárások A gyakorlathoz kapcsolódó projektmunkákra építő képzés. Projektpedagógiai témahetek, moduláris oktatási programok megvalósítása. Kompetencia alapú oktatás három kompetenciaterületen (szövegértés-szövegalkotás, matematika, szociális, életviteli és környezeti kompetenciák). A tanulás tanítása. IKT - eszközök, digitális tananyagok széleskörű alkalmazása. Az osztályfőnöki és szaktanári munkában a tanulók egyéni tanulási útjának tanácsadói segítése. Fejlesztő értékelés. Az idegen nyelv, informatika, számítástechnika alapjai, testnevelés, matematika, magyar nyelv és kommunikáció, illetve a szakmai gyakorlat csoportbontásban való oktatása. Új tanulásszervezési eljárások, kooperatív módszerek alkalmazása. Nem kötelező tanórai foglalkozásokon (szakkörök, sportkörök, felzárkóztató foglalkozások) a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése. Tanulmányi előmenetelben lemaradók számára korrepetálási lehetőség, szükség esetén egyéni foglalkozás biztosítása. 9

10 3. A tanulók személyiségfejlesztése 4. Az érzelmi kultúra gazdagítása, az erkölcsi tudat erősítése 5. A vizsgákra való eredményes felkészítés Iskolai tevékenységünk során kiemelt figyelmet szentelünk a sajátos nevelési igényű tanulók szűrésére, rehabilitációjára, egyéni fejlesztő foglalkozások szervezésére. Iskolánkban fejlesztő pedagógusok foglalkoznak az SNI-s és a BTM-es tanulókkal. A kompetencia alapú oktatási program keretében a tantestület egésze részt vesz különböző módszertani képzéseken (kooperatív tanulás, tanulás tanítása, tevékenységközpontú pedagógiák, IKT- eszközök alkalmazása). Következetes osztályfőnöki és szaktanári nevelőmunka, személyes példamutatás. Önismeret, társismeret, együttműködés fejlesztése (osztályfőnöki, társadalomismeret, magyar nyelv és kommunikáció órák keretén belül). Osztályfőnöki órákhoz kapcsolódó személyiségfejlesztő program. Következetes mérési, értékelési rendszer alkalmazása. Az iskola hagyományainak ápolása, diákrendezvények élményt adó megrendezése, iskolai és állami ünnepek méltóságteljes megünneplése. Etikai témák tanórákon történő feldolgozása (osztályfőnöki, társadalomismeret). A diákönkormányzat működésének támogatása. Az eredményes ismeretszerzés és vizsga érdekében kiscsoportos foglalkozásokat alkalmazunk idegen nyelv, informatika, testnevelés tantárgyak, ill. szakmai gyakorlat esetében, továbbá kompetencia alapú oktatási programcsomagok segítségével oktatjuk a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika tantárgyat. 10

11 6. A nevelés- oktatás folyamatában a tanulók egészségének fejlesztése 7. Az emberi környezet és a természet megóvására irányuló felelősségérzet kialakítása 8. A tanulótársakkal, munkatársakkal való együttműködés és a kommunikációs készségek fejlesztése Az anyanyelv és irodalom, az ember és társadalom (társadalomismeret, etika, történelem) műveltségterületeket tantárgyi bontás nélkül oktatjuk. A kötelező és a választható érettségi tantárgyakból, az eredményesség érdekében, a fejlesztő foglalkozást tartó kollégával együttműködünk. Testnevelés órákon, tömegsport foglalkozásokon a tanulók mindennapos testedzésre, egészséges életmódra nevelése az elsődleges. Házibajnokságokat rendezünk. Egészséges életmódra nevelő iskolai rendezvények, akciók (vetélkedők, diáknap stb.) szervezése. Szaktárgyi és osztályfőnöki tanári munka során az egészséges életmódot hangsúlyozzuk. Szenvedélybetegségek és drog-megelőzési programok működtetése, együttműködve a Marcali Rendőrkapitánysággal, iskolaorvossal, védőnővel. Az iskola kulturált környezetének megőrzése érdekében kifejtett tevékenység (folyamatos karbantartás, takarítás, tanulói környezetszépítő akciók). Környezetvédelmi ismeretek nyújtása szaktárgyakban, különösképpen a Fenntartható fejlődés projekt keretében. Az iskolai dolgozók személyes példamutatása. Csoportos feladatok biztosítása mind az elméleti, mind a gyakorlati képzés során (projektek, témahetek szervezése). A tanulói együttműködésre építő módszertani elemek alkalmazása (kooperatív módszerek) a tanórákon. A diákönkormányzati tevékenység támogatása. Szakmai kirándulások, üzemlátogatások szervezése. Kompetencia alapú oktatás. 11

12 9. A gazdasági és munkaerőpiaci igényekhez igazodó szakmai és közismereti ismeretek nyújtása 10. A munkával kapcsolatos igényesség és felelősségtudat kialakítása A kommunikációs képességek fejlesztése elsősorban a magyar nyelv, az idegen nyelv, az informatika és az osztályfőnöki órák keretén belül. Az idegennyelv-oktatás területén célunk - az érettségire való felkészítés mellett hogy minél több tanuló jusson el a nyelvvizsgáig. Számítástechnikában megfelelő felkészültséget tanúsító tanulók számára lehetőséget teremtünk az OKJ szakképesítő vizsga, ill. az ECDL vizsga letételére. Életszerű gyakorlati feladatok biztosítása a tanműhelyekben, szakmai bemutatók, versenyek szervezése, szakkiállításokon való részvétel biztosítása. Szakmatörténeti gyűjtőmunka és az ehhez kapcsolódó kiállítások megrendezése. IKT - eszközök, digitális tananyagok alkalmazása. Kiterjedt kapcsolatrendszer az adott szakterületen tevékenykedő cégekkel. Együttműködési megállapodással, tanulószerződésekkel a tanulók gyakorlati képzésének külső biztosítása. Az iskolai tanműhelyi feltételek folyamatos korszerűsítése. Munkajogi, gazdasági, minőségbiztosítási és vállalkozási ismeretek oktatása. Életszerű, gyakorlatias projektfeladatok alkalmazása. Modulrendszerű szakképzés. Felkészítés önálló ismeretszerzéshez szükséges információhordozók használatára. Könyvtári szolgáltatások és internethasználat biztosítása. Egyes szakmákban vizsgaremek készítése. Igényes munkakörnyezet biztosítása az iskolai 12

13 11. Tanulóink felkészítése az önálló ismeretszerzésre, az élethosszig tartó tanulásra 12. Tanulóink felkészítése Magyarország európai integrációjára 13. Tanulóink felkészítése a felelős állampolgári szerepvállalásra 14. A szabadidő hasznos eltöltésére nevelés 15. Hon- és népismeret, hazaszeretetre nevelés képzés során. Az üzemi gyakorlat során részvétel a termelőfolyamatokban. Az igényes, minőségi munkavégzést preferáló értékelési rendszer működtetése. Önálló tanulásra, információgyűjtésre és problémamegoldásra késztető feladatok alkalmazása. Az önálló ismeretszerzés információhordozóinak megismertetése, felkészítés használatukra. Történelem, földrajz, vállalkozási ismeretek tantárgyak keretén belül, ill. bizonyos szakmai csoportoknál külön tantárgy keretében, hangsúlyozottan foglalkozunk az EU-s ismeretekkel. Tanulóink alaposabb idegen nyelvi ismereteit emelt óraszámú nyelvoktatással, fakultációs lehetőséggel segítjük. Társadalomismeret és vállalkozási ismeretek tantárgyak tanítása. Iskolai diákönkormányzat működtetése, diákközgyűlések szervezése. Harmonikus tanár- diák kapcsolat kialakítása a tanórai és a tanórán kívüli tevékenységek során. Tanulóink nem kötelező tanórai foglalkozásokon vehetnek részt: szakkörök, sportfoglalkozások stb. A szabadidő hasznos eltöltését segítik az iskola szolgáltatásai: könyvtárhasználat, sportlétesítmény használata. Az egészséges életmódra nevelést szolgálja a mindennapos testedzés lehetőségének biztosítása, házibajnokságok szervezése. Iskolai hagyományok megőrzése, nemzeti ünnepeink élményszerű megünneplése. Osztálykirándulások szervezése, Magyarország 13

14 16. A képzés valamennyi területén a gyakorlati tapasztalatszerzés biztosítása kulturális és történelmi nevezetességeinek megismertetése, tanulóink benevezése és felkészítése történelmi témájú kulturális és tanulmányi versenyekre. Jól felszerelt tanműhelyekkel, szaktantermekkel biztosítjuk a gyakorlati tapasztalatokhoz kötődő képzés tárgyi feltételeit. Tantárgyi projektfeladatok, vizsgaprojektek alkalmazása A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Nevelési tervünkben és helyi tantervünkben a követelmények kialakításánál kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy a tanulók adottságaikkal, belső fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel, szervezett és spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. Az eredményes személyiségfejlesztés színterei: 1. Sokoldalú iskolai élet biztosítása - iskolai diákönkormányzat - szakkörök - iskolai diáksportkör rendezvényei - iskolaújság működtetése - hagyományőrző rendezvények (diáknap, tanulmányi versenyek, ünnepek, megemlékezések, stb.) - versenyeztetés (tanulmányi, gyakorlati/szakmai, kulturális és sport területén) 2. Önismeret kialakítása Területei: - osztályfőnöki óra, pályaorientációs foglalkozások - csoportmódszerek - együttműködési készséget fejlesztő munkamódszerek alkalmazása 14

15 - tanórán kívüli és diákönkormányzati tevékenység 3. Életvitel, életmódformálás - egészséges életmód (táplálkozás, kiegyensúlyozott életvitel, pihenés, szórakozás) iránti igény kialakítása a tanórákon és a tanórán kívüli iskolai tevékenység során - a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása - káros szenvedélyek megelőzésére (dohányzás, alkohol, drog) alkalmazott iskolai programok szervezése 4. Motívumok, szokások megismerése, ismertetése - osztályfőnöki órákon alkalmazott személyiség- tesztek és gyakorlatok segítségével - intézményi szinten önismereti kör működtetésével - ünnepek és azok tartalmának felismerése, elmélyítése az iskolai ünnepségek alkalmával 5. A felelős társadalmi magatartás kialakítása, az állampolgári szerepre történő felkészítés - osztály és iskolai szintű diákönkormányzat működtetése - fórumok rendezése - diákképviselet biztosítása a fegyelmi bizottságban - részvétel megyei és országos diákszervezetekben és rendezvényeiken - az ember és társadalom műveltségterület, ill. a társadalomismeret tantárgyak oktatása során Helyi tantervünk olyan iskolai pedagógiai munkát feltételez, amelynek középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll, figyelembe véve, hogy az oktatás, a nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja, megteremti. Az iskola közösségfejlesztő tevékenysége szorosan összekapcsolódik a NAT közös követelményeivel, azokra alapoz. Különböző közösségfejlesztési szinteket határozunk meg: csoport-, osztály-, évfolyam- és iskolai szint. 15

16 A különböző tevékenységi szinteket oly módon szervezzük meg, hogy a tanulók között kölcsönös függési- felelősségi viszonyok alakuljanak ki. Intézményünkben a közösségfejlesztő és önfejlesztő tevékenység megszervezésének módszerei alatt két egymással szoros rokonságot mutató tevékenységi formát értünk: - a diákönkormányzati feladatok megszervezése, - a tanulmányi feladatok (elmélet, gyakorlat) megszervezésének módszere, melyet további két főbb részre oszthatunk, a tanórán belüli és azon kívüli tevékenységre. tanulmányi feladatok szervezése színterek tanórai tevékenység tanórán kívüli tevékenység csoport osztály tanulói team munka csoportos projektmunka osztályszintű projektek készítése csoportos módszerek alkalmazása a tananyag feldolgozásában a tanórai munka során hangsúlyt kap a kommunikációs kultúra változásának felismerése, értelmezése (önálló ismeretszerzés) újszerű ismeretek, multimédiás technikák megismerése, alkalmazása, érvek kifejezése, értelmezése. megvédése) beteg, sérült és fogyatékos tanulmányi versenyekre csoportos felkészítés és részvétel érdeklődési kör szerint szervezett szakkörök, sportkörök és kulturális csoportok tanulmányi kirándulás testvérosztálykapcsolatok kialakítása (közös rendezvények más iskolák osztályaival) az osztályok által vállalt iskolai rendezvények megszervezése (pl.: szecskaavató, stb.) diákönkormányzat diákszervezeten belül adódó különböző feladatokra alakult csoportok (diákújságszerkesztők, stúdiósok és egyéb alkalmi csoportok) osztálydiákönkormányzat választása és az osztály képviselete az iskolai diákönkormányzatban, küldöttgyűléseken 16

17 évfolyam iskola embertársaik iránti segítőkész magatartás kialakítása évfolyam szinten szervezett fakultációk, érettségire felkészítő, idegen nyelvi tehetséggondozás, felvételi előkészítő csoportok működtetése iskolai kötődést erősítő hagyományos rendezvények, ünnepségek (szalagavató, ballagás, okt. 23-i, márc. 15-i iskolai ünnepek, diáknap, sportnap megrendezése) iskolai szakkörök, sportkörök működtetése szalagavató műsorok készítése iskolai diákönkormányzat működtetése képviselet a diákönkormányzatban 2.4. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek Iskolánkban a tehetséges, gyorsabb tempójú haladásra képes tanulók kiválasztását, képességeiknek megfelelő fejlesztését valamennyi pedagógus feladatának tekinti A tanórai foglalkozások keretében végzett tehetséggondozás A tehetséggondozás és a felzárkóztatás során a megújuló tanulásszervezési eljárások alkalmazásával tesszük hatékonyabbá a fejlesztő munkát, ilyen például a differenciált tanulásszervezés, a kooperatív technikák, a projektmódszer, és a tevékenységközpontú pedagógiai módszerek alkalmazása. 17

18 Sikeresen alkalmazhatók a differenciált tanulásszervezés alábbi formái: individuális tanulás: Valamennyi gyerek számára biztosítja az egyéni haladást, figyelembe véve a tanuló sajátosságait. Egyénre szabott elsajátítási, készség és képességfejlesztési utakat, ill. az ezekhez szükséges eszközrendszert biztosítja. kooperatív tanulás: A tanulási tartalom elsajátítása és a készség és képességfejlesztés csoportos formában történik. A tanulók aktívan együttműködnek a siker érdekében. A tanulási képességek és a szociális készségek a kooperatív tanulási módszerrel egyszerre fejleszthetők. (A leghatékonyabb más tanulásszervezési módokkal vegyesen alkalmazva.) projektmódszer: Ez az a módszer, amely összefogja mindazt a sok-sok módszert és eszközt, amelyek külön-külön is nagyon sokat segítenek a gyerekek sikeres tanulásában. A projekt a gyerekek érdeklődésére épít, kizárja, hogy csak a tankönyvet tanítsuk, lapozzuk, és évekig központi vagy irányító tanmenet alapján dolgozzuk fel azt. A projekt komplex fejlesztési lehetőség, amely egyszerre tartalmazza az önálló tanulást, a kutatást, az önálló ismeretszerzést és a nagyfokú integrációt Tanórán kívüli tevékenységek - Tehetséges diákjainknak házi tanulmányi versenyeket szervezünk, a legjobbaknak felkészülést biztosítunk a megyei és országos versenyekre (Szakma Kiváló Tanulója, Országos Szakmai Tanulmányi Verseny, tantárgyi versenyek). - Tanulóink számára minden tanév elején szakköröket hirdetünk, ahol érdeklődési körüknek megfelelően fejleszthetik képességeiket. - Iskolánkban diáksportkört működtetünk a sportot szerető és űző tanulóink, és a sportban tehetséges diákjaink képességeinek kibontakoztatása érdekében. 18

19 2.5. A hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás intézményi programja Beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek: Szoros kapcsolat fenntartása a küldő általános iskolákkal, nevelési tanácsadóval és gyermekjóléti szolgálattal, pedagógiai szakszolgálatokkal. Heti 1 x 2 órában gyermekpszichológus foglalkozik a tanulókkal, illetve az éves munkaterv keretében védőnő tart a diákoknak dohányzás-, alkohol-, drogprevenciós foglalkozásokat. A tanórai tanulást az egyéni képességekhez igazodva szervezzük meg. A kompetencia alapú oktatás segíti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítását, illetve annak megvalósulását. Tevékenységformák: - differenciált tanulásszervezés - kooperatív technikák alkalmazása - projektmódszer elterjesztése - tevékenységközpontú pedagógiai módszerek - individuális tanulás előtérbe helyezése - az alapozó időszak elnyújtása - fejlesztő értékelés bevezetése - a tapasztalatszerzés lehetőségeinek kitágítása, IKT - eszközhasználattal. Törekszünk a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatának elmélyítésére. Kiemelt feladatként kezeljük a tanulók családi hátterének megismerését. Együttműködésre törekszünk a szülőkkel a nevelési gondok megoldásában Csoportbontások és a kompetenciafejlesztés Kiemelt feladataink közé tartozik a hátrányos helyzetű amely adódhat akár szociális, akár értelmi-érzelmi hátrányból tanulók felzárkóztatása, valamint a tanultak kompetens módon való alkalmazása, felhasználása vagyis az országos kompetenciamérésen elért eredményeink jelentős javítása. 19

20 Ezért iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az informatikát, testnevelést, esetenként a matematikát, kommunikáció-magyar nyelv és irodalmat, továbbá a tanulás tanítását, kompetenciamérésre való felkészítést, illetve a szakmai oktatásban szükség esetén a gyakorlati képzést. Célunk ezzel, többek között, hogy a tanult ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására, s a gyakorlaton biztosítani tudjuk a balesetmentes, biztonságos munkavégzést szakoktatói irányítás mellett. A csoportok létrehozásakor figyelembe vesszük, hogy egy adott osztályon belül a csoportlétszámok kiegyenlítettek legyenek, az órarend készítésekor a bontott csoportok párosíthatók legyenek, a csoportok összetétele felmenő rendszerben ne változzanak, a hatályos jogszabályokat A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése Képesség- és személyiségfejlesztő eljárások egyéni fejlesztési terv alapján. Egyéni fejlesztő foglalkozások biztosítása (szaktanári korrepetálás, tanulás tanítása). Egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, differenciálás az oktatásban. Az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használatának biztosítása. A szakmaválasztás, továbbtanulás irányítása, segítése A szociális hátrány enyhítését szolgáló tevékenységek Szakképzési Alapítvány a Marcali Szakképző Iskola Támogatására Az alapítvány célja: a szakképzésben résztvevő tanulók nevelésének és oktatásának segítése, az oktatás tárgyi, technikai és személyi feltételeinek javítása; az idegen nyelv tanulásának elősegítése; az iskolai szabadidős programok támogatása; tanulmányi, sport- és kulturális versenyek támogatása; hátrányos helyzetű jó tanuló diákok segítése. Indokolt esetben az osztályfőnökök javaslata alapján az intézmény igazgatója hivatalosan megkeresi a tanulók lakóhely szerinti önkormányzatát szociális segélyek, támogatások folyósítása érdekében. 20

21 A hátrányos helyzet kezelését segítő tevékenységek teamen belüli egyéni problémák megbeszélése gyermekpszichológus alkalmazása nevelési értekezletek, tréningek szakirodalom tanulmányozása, tapasztalatok felhasználása egyéni szakmai képzés (gyógypedagógia, mentálhigiénia, stb.) csoportos továbbképzés az intézményben belső vagy külső szakmai irányítással 2.6. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Intézményünkben a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenység valamennyi pedagógus feladata, melynek fő célja a problémák feltárása, megelőzése, ebben kiemelt szerep jut az osztályfőnököknek. Az osztályfőnök feladata, hogy az osztályban tanító pedagógusok segítségével feltárja a problémákat, megoldási tervet készítsen, kapcsolatot tartson a szülőkkel, illetékes intézményekkel, hivatalokkal (Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, gyámhatóság, kormányhivatal, családsegítő szolgálat, lakóhely szerinti önkormányzat, városi rendőrkapitányság, ÁNTSZ, gyermek- és ifjúságvédelemben részt vevő társadalmi szervek, egyházak, alapítványok). Az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységének három fő feladata: a veszélyeztető okok megelőzése, feltárása és megszüntetése. Ennek érdekében jelezni kell a problémákat az illetékes szerveknek, szakembereknek, együtt kell működni velük a veszélyeztető okok megszüntetése érdekében. Intézményünkben a gyermek- és ifjúságvédelmi pedagógiai munkát az alábbi tevékenységek szolgálják: - differenciált oktatás, képességfejlesztés, - felzárkóztató foglalkozások, - tehetséggondozó foglalkozások, - személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek), - szociális hátrányok csökkentése (alapítvány, természetbeni támogatás), - egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, 21

A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési

Részletesebben

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium BéKSZI Pedagógiai Program 2008. Hatályos 2010. június 15 Ikt. szám: D-41/2010 A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Jóváhagyásra került Békéscsaba Megyei Jogú Város

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program Pedagógiai Program 2013 1. BEVEZETŐ 3 1.1. Az iskola bemutatása, eredményei 3 1.2. Az oktatás szerkezete, a fejlődés iránya 4 1.3. Az oktatás tárgyi feltételei 5 1.4. Az iskola fenntartója, működtetője

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola. OM azonosító: 034168

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola. OM azonosító: 034168 PEDAGÓGIAI PROGRAM Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola OM azonosító: 034168 Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kaposvár, Baross u. 19. 2 1950 II. számú ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUM 1952

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

Pedagógiai program D O R O G

Pedagógiai program D O R O G Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Dorog Otthon tér 3. 2511 Dorog Pf.: 8 33-431-675 dogim@freemail.hu Fax: 33-441-340 http://antares.dorogi-gimn.sulinet.hu Pedagógiai program Összeállította:

Részletesebben

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 5 2. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 5 AZ ISKOLA PROFILJA... 5 AZ ISKOLA ARCULATA, LOGÓJA...

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Perkó László igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA, ALAPADATOK 4 2. AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE, HAGYOMÁNYOK 5 3. AZ ISKOLA

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

Hatályos 2014. szeptember 1-től

Hatályos 2014. szeptember 1-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Pedagógiai program "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2 AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZRENDSZERE...

Tartalomjegyzék 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2 AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZRENDSZERE... Tartalomjegyzék 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2 AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZRENDSZERE... 6 3 NEVELÉSI-OKTATÁSI ESZKÖZRENDSZER... 9 4 SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére. Jóváhagyta: Schillingerné Bázing Melinda intézményvezető

Pedagógiai Program. Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére. Jóváhagyta: Schillingerné Bázing Melinda intézményvezető Pedagógiai Program Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Jóváhagyta: Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől Schillingerné Bázing Melinda intézményvezető Információ az intézményi szakmai alapdokumentumból

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a Nevelőtestület: 2013.03.26. 2 Tartalomjegyzék Bevezető...4 Iskolánk

Részletesebben

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31.

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31. II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. OM azonosító szám: 035428 Tel.: (+361) 342-4905, FAX: (+361) 342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLA NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TAGINTÉZMÉNYE 2013. MÁRCIUS

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLA NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TAGINTÉZMÉNYE 2013. MÁRCIUS PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLA NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TAGINTÉZMÉNYE 2013. MÁRCIUS 1 AZ INTÉZMÉNY KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 4 1.1 Rövid áttekintés intézményünkről iskolatörténet...

Részletesebben

1. BEVEZETŐ. 1.1. Történeti előzmények. Biztató

1. BEVEZETŐ. 1.1. Történeti előzmények. Biztató . BEVEZETŐ.. Történeti előzmények Biztató Őrizd álmaidat, mert azokkal jutsz előre, írd őket az ég levelére, vésd az iszonyú kőbe, de meg ne add magad! jöjjenek esések, ellenérvek, csak tovább, tovább,

Részletesebben

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 1118 BUDAPEST, RÉTKÖZ UTCA 39. TEL./FAX: 36-1-246-1365, 36-1-246-1367 web: www.mechatronika.hu e-mail: mecha@mechatronika.hu A MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013 1 Tartalom Az iskola rövid története... 3 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

2. Az általános iskolák helyi tanterve

2. Az általános iskolák helyi tanterve 2. Az általános iskolák helyi tanterve TARTALOMJEGYZÉK 2.Az általános iskolai oktatás tartalmát és időkereteit meghatározó tantervi változatok 2.. A választott kerettanterv megnevezése 2. Az általános

Részletesebben

Nevelési program. 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti elemei

Nevelési program. 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti elemei Nevelési program 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti elemei 1.1. A múltbeli értékek megőrzése mellett továbbra is a gimnázium kettős funkciójának

Részletesebben