A TÁRSASÁG EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TÁRSASÁG EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE"

Átírás

1 A TÁRSASÁG EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE Bevételek Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Aktivált saját teljesítmények értéke Összes bevétel Értékesítés nettó árbevétele Az értékesítés nettó árbevétele 15,8%-kal növekedett fôleg a volumenváltozás és némileg az árnövekedés együttes eredményeként. Az értékesítés nettó árbevételének 97%-át a belföldi értékesítés, 3%-át az export teszi ki, amely majdnem a duplája a tavalyi 1,6%-os részaránynak. A prémium termékek értékesítése a piaci trendeknek megfelelô volt, kivéve a Cinzano vermut eladásait, mely jelentôsen meghaladta az átlagos növekedési ütemet. Szintén a piacinál nagyobb növekedést sikerült elérni a kommersz szegmensben. Egyéb bevételek Tárgyév Elôzô év Szállítói bonusz Értékesített tárgyi eszközök bevétele Kapott késedelmi kamat Utólag kapott, pénzügyileg rendezett engedmény Káreseményekkel kapcsolatos bevételek Kapott kártérítés Egyéb veszteségre képzett céltartalék feloldása Egyéb Összesen Az egyéb bevételek alig változtak 2000-hez képest. A szállítói bonusz az értékesített mennyiség növekedésével párhuzamosan nôtt. Aktivált saját teljesítmények értéke Saját termelésû készletek állományváltozása Saját elôállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke Az aktivált saját teljesítmények értéke tal növekedett. Ennek oka egyrészt az év végén magasabb állományú saját termelésû készletek, másrészt technikai jellegû elszámolásból adódik a késztermékek értékvesztéséhez kapcsolódóan. 18

2 KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK Anyagjellegû ráfordítások Személyi jellegû ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Összesen Anyagjellegû ráfordítások Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegû szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegû ráfordítások Az anyagjellegû ráfordítások összege 19,72%-kal nôtt, aminek nagy részét az igénybevett anyagjellegû szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások növekedése adja ki. Az igénybe vett anyagjellegû szolgáltatások növekedését a felmerült magasabb marketing költségek okozták. Az egyéb szolgáltatások értékében bekövetkezett növekedést a magasabb jövedéki adó ( M Ft) okozta. Személyi jellegû ráfordítások Bérköltség Személyi jellegû egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegû ráfordítások A Társaság bérköltsége 11,9%-kal nôtt. Az átlagos foglalkoztatott létszám 20 fôvel csökkent. A létszámcsökkenés nagyrészt a diszkontok bezárásakor elbocsátott 17 dolgozónak tudható be. A számukra kifizetett 19 M Ft végkielégítés növelte a kifizetett bértömeget. Márciusban 11%-os béremelést hajtott végre a Társaság. Év végén pedig nagyobb mértékû bonusz elhatárolására került sor (114 M Ft). Legnagyobb mértékben a személyi jellegû egyéb kifizetések nôttek. Ennek oka a természetbeni juttatások (értékpapír juttatások dolgozó részére) és a Társaságot terhelô SZJA magasabb összege

3 Értékcsökkenési leírás Értékcsökkenési leírás Az elszámolt értékcsökkenési leírás növekedésének oka, hogy jelentôsen nôtt az átlagos eszközállomány 2000-rôl 2001-re (a záró és nyitó nettó értékek átlaga alapján ez a növekedés 38%-ot tesz ki). A tárgyi eszközökön belül elsôsorban a mûszaki és az egyéb eszközök nôttek jelentôsen, melyeknél az értékcsökkenési kulcs is viszonylag magasabb. Egyéb ráfordítások Értékesített tárgyi eszköz nyilvántartás szerinti értéke Utólag adott engedmény, bonusz Céltartalékképzés a várható kötelezettségekre Közvetlen anyag értékvesztés Követelések értékvesztése Helyi adó Anyagok selejtezése Vevôkkel kapcsolatos hitelezési veszteség Egyéb Egyéb ráfordítások Az egyéb ráfordítások összege tal, 27%-kal növekedett az elôzô évhez képest. Ezt a növekedést egyfelôl a vevôknek fizetendô kötelezettség, másfelôl a vásárolt követelésekre elszámolt értékvesztés és a selejtezett anyagok növekedése okozta. A helyi adó az emelkedett értékesítési árbevételnek megfelelôen alakult. A. ÜZEMI EREDMÉNY A fentiekbôl következôen az üzemi eredmény a következô: Összes bevétel Összes költség és ráfordítás Üzemi tevékenység eredménye Az üzemi tevékenység eredményének os csökkenését az okozta, hogy az értékesítés nettó árbevétele 15,8%-kal nôtt, de ezt meghaladóan növekedtek a ráfordítások. 20

4 B. PÉNZÜGYI MÛVELETEK EREDMÉNYE Kapott osztalék és részesedés ebbôl: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegû bevételek Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei Pénzügyi mûveletek bevételei Fizetett kamatok és kamatjellegû ráfordítások (8 844) (19 348) ebbôl: kapcsolt vállalkozásnak adott (7 698) (16 893) Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai (26 048) (16 014) Pénzügyi mûveletek ráfordításai (34 892) (35 362) Pénzügyi mûveletek eredménye A pénzügyi mûveletek bevétele nagyrészt a BULIV Kft.-tôl kapott osztalék mértékével nôtt. A Buliv Kft ben 400 M Ft-ot, 2001-ben pedig 650 M Ft osztalékot fizetett a Társaságnak. Az év közben vásárolt majd eladott államkötvényeken elért árfolyamnyereség növelte meg az egyéb kapott kamatok értékét tavalyhoz képest. A forint erôsödése miatt kevesebbet kellett fizetni az importôröknek, ez tovább növelte a pénzügyi mûveletek egyéb bevételeit. A pénzügy mûveletek ráfordításai alig változtak. A fizetendô kamat csökkenése mögött a BULIV Kft.-nek fizetendô kamat csökkenése áll év elsô negyedévében még kamatot fizetett a Társaság egy, a leányvállalatától kapott 180 M Ft-os hitel után. Ezt a hitelt törlesztette, a maradék kamatfizetés pedig (7 644 e Ft) csaknem megegyezik az idei, BULIV Kft.-vel szemben fennálló tartozása után fizetett kamattal (7 698 e Ft). A pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai az export ügyleteken elszenvedett árfolyamveszteség növekedése miatt (11 M Ft) romlottak. C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY A szokásos vállalkozási eredmény az üzemi eredmény és a pénzügyi mûveletek eredménye összegébôl adódik az alábbiak szerint: Üzemi eredmény Pénzügyi mûveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény A fenti eredmény 7,5%-os csökkenést mutat, amely alatta marad a Zwack Csoport eredménycsökkenésének (lásd Zwack Unicum Csoport IAS szerinti Mérleg és Eredménykimutatás), és lényegében a Csoporton belüli osztalékáramlás következménye. 21

5 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások (23 559) ( ) Rendkívüli eredmény (11 746) A évi rendkívüli bevételek és ráfordítások magas összege a Zwack Kereskedelmi és a Zwack Management Kft. végelszámolásával kapcsolatban merült fel ben nem volt jelentôs a rendkívüli bevételek, ráfordítások összege. A bevételek között a többletként fellelt tárgyi eszközök, a ráfordítások között pedig a térítésmentesen átadott eszközök szerepelnek. E. ADÓZÁS ELôTTI EREDMÉNY Az adózás elôtti eredmény a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény összevonása után a következô: Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény (11 746) Adózás elôtti eredmény ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG A Társaság a saját tevékenységébôl származó eredmény után társasági adót köteles fizetni. A számított társasági adó e Ft. F. ADÓZOTT EREDMÉNY A fent leírtak alapján a Társaság évi adózott eredménye e Ft. G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY A beszámolóban szereplô mérleg szerinti eredmény e Ft, amely az osztalék levonása elôtti állapotot mutatja. Amennyiben a Közgyûlés elfogadja az Igazgatóság javaslatát az e Ft osztalékra, úgy a Zwack Unicum Részvénytársaság évi mérleg szerinti eredménye e Ft lesz. 22

6 A ZWACK UNICUM RT ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ ÉVIVEL A tôkepiacról szóló évi CXX. törvény III. mellékletének megfelelôen az éves jelentésben a tárgyévi gazdálkodást a korábbiaktól eltérôen nem csak az elôzô évivel, hanem az azt megelôzô két évvel kell összehasonlítani. A Társaság tevékenységében 1999-hez képest folyamatosan erôsödött az export és a bor üzletág súlya, de továbbra is a belföldi égetett szeszesital értékesítés a meghatározó. A jegyzett tôke és a tôketartalék nem változott, az eredménytartalék mindkét évben a mérleg szerinti eredménnyel növekedett. A beruházások a vizsgált idôszakban millió Ft-ot tettek ki. A Társaság fôként a termelô berendezésekbe, az infrastruktúrába és az informatikába invesztált. Az elmúlt két év döntô többségében kétszeri 1,5 milliárd forintos osztalékfizetés mellett hitel nélkül gazdálkodtunk. Társaságunk vevôivel és szállítóival hagyományosan jó kapcsolatot ápol, az együttmûködés az elmúlt években is kiegyensúlyozott, harmonikus volt. A Zwack Unicum Rt. piaci pozíciója a vizsgált idôszakban folyamatosan erôsödött. Ebben jelentôs szerepet játszott a hangsúlyos márkaépítés. A befektetések változásai a Zwack Csoport tevékenységének átszervezésébôl adódnak ben végelszámolással megszûnt a Zwack Kereskedelmi Kft. és a Zwack Management Kft. Ennek megfelelôen a részesedések kivezetésre kerültek a Társaság könyveibôl. Tevékenységüket (értékesítés, ügyviteli szolgáltatások, stb.) a Csoport megmaradt két Társasága a Zwack Unicum Rt. és a Buliv Kft. vette át. A Zwack Unicum Rt. és a Csoport év végi alkalmazotti létszáma az alábbiak szerint alakult: Megnevezés Zwack Unicum Rt Zwack Csoport A vizsgált idôszak során módosított Számviteli törvény nem teszi lehetôvé az évi mérleg és eredménykimutatás tételes összehasonlítását a tárgyévivel. A évrôl szóló Éves Jelentésben található részletes elemzés a és az évi gazdálkodásról az akkor hatályos Számviteli törvény szerint, jelen beszámolóban pedig a évi a módosításoknak megfelelôen átalakított beszámoló összehasonlítása a tárgyévi adatokkal

7 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ZWACK UNICUM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÉRLEGÉHEZ 24

8 BESZÁMOLÓ A 2001-ES S ÉV GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRÔL A Zwack Unicum Csoport terveinek megfelelô, sikeres évet zárt 2001-ben. Tevékenységünk középpontjában a márkaépítés mind a hazai, mind az export piacokon, a vevôkapcsolatok kiemelt kezelése és a további hatékonyság javítás állt. A Cégcsoport forgalma 26,2 milliárd Ft, 16%-kal magasabb az elôzô évinél. Adózás elôtti eredményünk 2,44 milliárd, mely 2%-kal haladja meg a tervezettet (10,4%-kal marad el az elôzô évitôl). A Cégcsoport pénzügyi adatai a mellékelt táblázatban láthatók. A Zwack Unicum Csoport fô pénzügyi adatai (millió Ft-ban) Bruttó értékesítés mill Ft Nettó árbevétel mill Ft Bruttó fedezet mill Ft Üzemi eredmény mill Ft Adózás elôtti eredmény mill Ft Adózott eredmény mill Ft Osztalék mill Ft Terv Bruttó fedezeti hányad % 52,94% 50,24% 48,82% 48,61% 46,13% Üzemi eredményhányad % 21,86% 19,01% 17,36% 13,35% 13,36% Adózott eredményhányad % 18,29% 16,31% 14,65% 11,53% 11,11% Piaci helyzet Magyarországon a legálisan értékesített égetett szeszes italok forgalma mennyiségben több mint tíz éves trendet megtörve kis mértékben emelkedett. Ez elsôsorban az alacsony árfekvésû (kommersz) termékek piacbôvülésének köszönhetô, mely szintén ellentétes a korábbi évek trendjével. A magasabb árazású, prémium termékek piaca is bôvült, azonban kisebb mértékben, mint az elôzô években. Kedvezôen hatott az iparágra a feketepiaci tevékenység intenzitásának csökkenése részben ez áll a kommersz szegmens növekedésének hátterében - mely azonban így is a teljes égetett szeszesital piac mintegy negyedét jelenti. A külsô gazdasági környezet pozitív változásai, elsôsorban a növekvô reálkeresetek nem okoztak érzékelhetô keresletnövekedést a szeszesital piacon. Tovább folytatódott a koncentráció az égetett szeszes italok kereskedelmében. Fôként a hipermarketek bôvültek dinamikusan, de a hazai tulajdonú ital-nagykereskedelmi szövetségek is koncentrálódtak. A tavaly megjelent, a kereskedelmi láncok saját márkaneve alatt forgalomba hozott termékek 2001-ben folytatták térnyerésüket a kommersz szegmensen belül. A legális versenytársak száma lényegében nem változott, továbbra is mintegy száz vállalkozás foglalkozik égetett szeszes italok gyártásával. A média és az eladáshelyi aktivitások intenzitása nem csökkent az import márkákat forgalmazó és a hazai gyártó cégeknél sem. Konkurenseink döntô 25

9 többsége árakciókkal és a kereskedelemnek adott utólagos visszatérítésekkel próbálta piaci helyzetét megôrizni mind a prémium, mind a kommersz termékcsoportban. Legális versenytársaink egy részét ezen túlmenôen az is jellemezte, hogy legálisnak egyáltalán nem tekinthetô módon, jelentôs nemzetközi és hazai márkákat utánzó, hasonmás termékekkel igyekeztek véleményünk szerint többnyire a fogyasztó megtévesztésével maguknak piacot szerezni. A forgalmazók közötti árverseny és a piaci árminimumot jelentô kereskedelmi saját márkás termékek növekedése jelentôsen csökkentette a kommersz szegmens jövedelmezôségét. A Zwack Unicum Rt. piaci pozíciója tovább erôsödött. A prémium szegmensben a Társaságunk megtartotta pozícióját, a minôségi termékek csoportjában kis mértékû, a kommersz kategóriában pedig jelentôs piaci részarány növekedést tudtunk realizálni. Az Unicum, mint Magyarország legismertebb és legelismertebb szeszesital márkája biztosan ôrzi piacvezetô helyét mind a keserû, mind a prémium italok piacán. Az Unicum piaci súlyának megfelelô marketing támogatást kapott az egész év során, mely biztosította, hogy 2001-ben is az égetett szeszesital piac legerôsebben támogatott márkája legyen. A fogyasztói promóciók szempontjából kiemelkedô volt a tavalyi év a márka életében. Az év során folyamatosan jelentkezô egyedi hozzáadott értékes aktivitások (a húsvéti Bonbonicum, a nyári zsebpalaczkos, a karácsonyi díszdoboz sorozat újabb tagja valamint az antikolt palack) egytôl-egyig jelentôs sikereket értek el a fogyasztók körében. A többi saját elôállítású márkás termék közül változatlanul a Vilmos, a St. Hubertus és a Kalinka volt az aktivitások középpontjában. A Vilmos jelentôsen túlteljesítette, a Kalinka és a St. Hubertus pedig hozta ambiciózus éves terveinket. Mind a Vilmos, mind a Kalinka új filmmel jelent meg az év folyamán. Fogyasztói kutatások alapján a célcsoport körében, a reklámismertség és a tetszési mutatók tekintetében mindkettô túlszárnyalta az elôzô filmeket. A St. Hubertus, az év folyamán, a nagy sikerû TV-reklámját felváltva használta egy, a jéggel történô fogyasztásra ösztönzô rövidebb változattal, aminek hatására ugrásszerûen megnôtt a fiatalok körében az italt ebben a fogyasztási formában kipróbálók aránya. A St. Hubertus, fôiskolai és egyetemi események, rendezvények nagy sikerû támogatásával érte el azt a célját, hogy megerôsítse pozícióját a fogyasztói bázisának utánpótlását jelentô fiatalok körében. Az elmúlt évben is teljesítettük kisebbségi tulajdonosunkkal, a Guinness UDV-vel kötött szerzôdésünkben vállalt kötelezettségeinket. Az import portfolió vezetô márkái, a Johnnie Walker whisky, a Baileys krémlikôr, a Smirnoff vodka, a Hennessy konyak és a Gordon s gin megôrizték piaci részarányukat. Az év utolsó napjaiban megkezdtük a Guinness UDV új márkáinak, a Captain Morgan rum, a Crown Royal és a 7 Crown whiskyk forgalmazását is. A 2001-es évben is marketing munkánk meghatározó eleme volt az új piaci lehetôségek beazonosítása. Ennek érdekében számos termékfejlesztést és piaci bevezetést valósítottunk meg, melyek közül kiemelkedett a cooler kategóriát a hazai piacon megalapító Smash termékcsalád, a Sissi krémlikôr család whisky és capuccino tagja valamint a Pannonhalmi Szt. Márton gyógynövénylikôr és a Szt. György keserû. A felsoroltakon túl piacra került a Desszert Amaretto és az Éva Bianco is. Az újrabevezetések körében két kiemelkedô jelentôségû esemény: a jelentôs márkaismertséggel bíró Lánchíd csomagolóanyag fejlesztése és a De Luxe változat bevezetése, valamint az Óbester család megújítása beltartalmában és megjelenésében is. Bor üzletágunk eladásai jelentôsen meghaladták az elôzô évit. Kínálatunk tovább bôvült a Malatinszky Kúria-, a Montevino és a Vylyan pincészetek villányi boraival, Gál Tibor egri boraival, a kosher borokkal és számos import borral. Fontos események a Társaság életében A 2001-es esztendô is igen mozgalmas volt Társaságunk életében. Iparágunkban elsôként jelentettünk meg Környezeti Jelentést, amely kiváltotta a szakma elismerését. Áprilisban a Közgyûlés résztvevôinek bejelenthettük, hogy részvényeinket visszasorolták az A kategóriába. Ez év tavaszán írtuk alá Olaszországban azt a szerzôdést, amelynek alapján megszûnt az olaszországi gyártás és megkezdôdött a hazai palackozású Unicum kiszállítása. A 2000-ben megalakult Hungaricum Club további három tagjával a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt.-vel, a Pick Részvénytársasággal és a Tokaj Kereskedôházzal közösen konferenciát szerveztünk Szegeden a márkaértékekrôl, és a nemzeti identitás megôrzésérôl az Európai Uniós csatlakozás küszöbén. 26

10 Számos olyan rendezvénynek voltunk szervezôi vagy részesei, amely hagyományait, illetve minôségét tekintve Társaságunk elismertségéhez méltó. Nagy sikert arattak Unicum koncertjeink a Budapesti Fesztiválzenekarral. A hatodik alkalommal megrendezett Operabál, amelynek támogatói és kizárólagos italszállítói vagyunk napjainkra a hazai báli szezon legrangosabb eseménye lett. Az Unicum Kupa helyett ezúttal Unicum Gálát rendeztünk, amelyen a világválogatottat láttuk vendégül, s a parádés csatára megteltek a Hajós Alfréd Sportuszoda lelátói. Sikeres fotópályázatot szerveztünk az Unicum világáról. A hagyományosnak számító Családi Sportnap, amelyet ezúttal Csillebércen tartottunk, színvonalas sportolást, pihenést, kikapcsolódást nyújtott Társaságunk dolgozói és családtagjaik számára. Beruházás, gazdálkodás A 2001-es évet is az átgondolt, kézben tartott költséggazdálkodás jellemezte. Gazdálkodási tevékenységünk középpontjában változatlanul kereskedelmi és marketing tevékenységünk állt. Az év során átalakítottuk üzletkötôi csapatunkat. Ôsztôl a különbözô értékesítési csatornákban tevékenykedô kereskedelmi képviselôk nagyobb szabadságot élveznek a helyi döntések meghozatalában, s egyben közös területi felelôsséget kaptak. Az új rendszer már a karácsonyi szezonban éreztette kedvezô hatásait. A cég pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott, az esztendô meghatározó részében hitelfelvétel nélkül mûködtünk, miközben 1,5 milliárd Ft osztalékot fizettünk ki részvényeseinknek. Beruházásokra 671 millió forintot költöttünk. Legjelentôsebb technológiai beruházásunk egy csomagológép üzembe állítása volt. Ugyancsak ebben az évben vásároltuk meg és vezettük be az SAP két további modulját, a termelésprogramozást és a kontrolling-eredményszámítást ben elkezdtük a Soroksári úti irodák felújítását és bôvítését. A Cégcsoport létszáma ez évben is csökkent, 373 fôrôl 337-re. Ennek hátterében a diszkont üzleteink a kecskeméti kivételével bezárása, egyes tevékenységek átszervezése és bizonyos szolgáltatások kihelyezése áll. Pénzügyi beszámoló A Csoport nettó árbevétele 15,6%-kal növekedett. A forgalmazott termékek árbevétele 6,6%-kal csökkent, míg a saját termelésû termékek értékesítése 23,3%-kal nôtt. Export árbevételünk 813 millió Ft volt, amely 115%-kal haladja meg az elôzô évit. Az értékesítés bruttó fedezeti hányada lényegében nem változott (2000-ben 48,82%, 2001-ben 48,61%) az elôzô évhez képest. A személyi jellegû költségeink 12%-kal növekedtek. A növekedés mögött 2,5-3%-os reálkereset növekedés, összetétel változás és egyszeri leépítési költségek állnak. Az értékcsökkenési leírásként elszámolt 430 millió Ft közel 12%-kal magasabb az elôzô évinél, amely a gyorsabb leírású beruházások következménye. Egyéb mûködési költségeink 46%-kal haladják meg az elôzô évit. A növekedés hátterében a belföldi kereskedelem koncentrálódása és a tervezetten és kiemelten nagyobb marketing ráfordítások állnak, melyek a preferált export piacokon is jelentôsen növekedtek, nagyban hozzájárulva a több mint kétszeresére növekedô export teljesítményhez. 27

11 Mindezen tényezôk együttes hatására üzemi eredményünk 295 millió Ft-tal (11%-kal) csökkent. Az év során december kivételével hitelfelvétel nélkül gazdálkodtunk. Pénzügyi eredményünk 87 millió Ft, melybôl a szabad pénzeszközök nettó hozama 76 millió Ft. A Cégcsoport pénztermelô képessége csökkent az elôzô évhez képest, a mûködéssel kapcsolatos pénzeszközök (1 472 millió Ft) jelentôsen alacsonyabbak, mint 2000-ben. Készleteink 114 millió Ft-tal (5,2%-kal) haladják meg a tavaly decemberi értéket, amely a közel 15%-os volumennövekedést és az inflációt is figyelembe véve jelentôs relatív készletszint csökkenést mutat. Vevôállományunk közel 44%-os növekedése volumen-, és árszintnövekedésbôl, valamint a tavalyihoz képest még inkább az év végén csúcsosodó szezon együttes hatásaiból adódik. Vevôköveteléseink összetétele kedvezô, a kintlevôségekre elszámolt értékvesztés (IAS szerint) mindössze 151 millió Ft (2000-ben 123 millió Ft). A Zwack Unicum Csoport mérlege továbbra is kiegyensúlyozott mûködést mutat. A Cégcsoport pénzügyi helyzete szilárd, várhatóan a Közgyûlésnek javasolt osztalék kifizetése után a második félévben szolid mértékû hitelfelvétel válik szükségessé. Szervezeti és személyi változások Társaságunk 2001 ôszén jelentôsen megerôsítette bor üzletágát. A divízió vezetését Horváth Róbert látja el. Az év során személyi változásokra is sor került: Novák Tibor gazdasági vezérigazgató-helyettes munkaviszonya február 28-ával megszûnt. Ettôl az idôponttól Dörnyei Tibor a Társaság gazdasági igazgatója. Schleicher Éva vezérigazgató-helyettes munkaviszonya, tekintettel nyugdíjba vonulására, április 30-i hatállyal megszûnt. Schleicher Éva igazgatósági tagsága megtartása mellett május 1-jétôl tanácsadóként segíti munkánkat. Saródy Ferenc controlling igazgató és befektetôi kapcsolattartó valamint a Társaság közös megegyezéssel megállapodtak a munkaviszony június 30-i megszûnésérôl. Ettôl az idôponttól a tevékenység közvetlen irányítását Guttengéber György vállalati controlling menedzser látja el, akinek feladatkörébe tartozik a befektetôi kapcsolattartás is. Kilátások 2002-re A szeszesital-piac várható fejleményei az import vámok jelentôs csökkentése, a kereskedelmi márkák várhatóan folytatódó térnyerése fokozott erôfeszítésekre késztetik Társaságunkat. A 2002-es esztendôre az értékesített volumen további növekedését és infláció feletti eredménynövekedést céloztunk meg. Marketing tevékenységünk fókuszában ebben az évben is a prémium és minôségi termékeink hosszú távú és nemzetközi színvonalú márkaépítésének folytatása áll. Továbbra is kiemelt feladat az új termékek bevezetése valamint a meglévô márkák fogyasztói igényeknek megfelelô megújítása. Külpiacainkon folytatjuk a tavaly megkezdett terjeszkedést és az új piacok felkutatását. A hosszú távú nyereséges mûködésünket garantáló belföldi égetett szeszesital üzlet feltételeinek biztosítása mellett a jövôben kiemelt szerepet kap a bor üzletág fejlesztése és kiterjesztése mind a bel-, mind a külföldi piacokon. Ebben az üzleti évben is folytatjuk tudatos felkészülésünket az európai uniós csatlakozás utáni új versenyhelyzetre, melyben a vevôi- és fogyasztói elégedettség teljes körû biztosításán túl csak az innovációra, márkaépítésre és disztribúció fejlesztésre koncentráló szereplôk lesznek sikeresek. Rétfalvi György vezérigazgató 28

12 Zwack Unicum Likôripari és Kereskedelmi Rt. A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG JELENTÉSE A ÜZLETI ÉVRÔL A Felügyelôbizottság a üzleti évben rendszeres ülések tartásával ellenôrizte és felügyelte az Igazgatóság és az ügyvezetés tevékenységét. A Felügyelôbizottság ülésein a Társaság ügyvezetése részletes írásbeli beszámolót adott a Felügyelôbizottság részére. Az egyes ügyekkel kapcsolatban a Felügyelôbizottság elnöke megfelelô tájékoztatást kapott, állásfoglalását kikérték és figyelembe vették. A Felügyelôbizottság tagjai a mûködés egyes területeit folyamatosan figyelemmel kísérték. A Felügyelôbizottságnak lehetôsége volt arra, hogy az ellenôrzéshez szükséges információkhoz hozzájusson és felügyeleti tevékenységét megfelelôen ellássa. A Felügyelôbizottság az Igazgatóság és az ügyvezetés tevékenysége ellen nem emelt kifogást. A Felügyelôbizottság megvizsgálta a Társaság évi, az Igazgatóság által elkészíttetett, a PricewaterhouseCoopers Kft., mint bejegyzett könyvvizsgáló által auditált mérlegét és eredménykimutatását magában foglaló éves beszámolóját, elemezte és azt egyhangúlag elfogadva jóváhagyásra javasolta a Közgyûlésnek. A Felügyelôbizottság egyetértett az Igazgatóság Ft adózott eredmény osztalékként történô megállapítására és részvényarányos felosztására vonatkozó javaslatával és azt ugyancsak jóváhagyásra terjesztette a Közgyûlés elé. A Felügyelôbizottság kifejezésre juttatta elismerését a Társaság vezetéséért az Igazgatóság és a Társaság ügyvezetése felé azzal kapcsolatban, hogy biztosították a Társaság eredményes mûködését. A Felügyelôbizottság kiemeli, hogy a feketegazdaság fokozott hátrányos hatása, a vásárlók fizetôképességének viszonylagos stagnálására és az infláció ellenére a Társaság megôrizte vezetô piaci részesedését, továbbá forgalma és eredménye megfelelô szinten maradt. A Felügyelôbizottság ezúton is megköszöni tagjainak munkáját. Budapest, március 20. Gerd Peskes a Felügyelôbizottság Elnöke 29 29

13 ZWACK UNICUM CSOPORT MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS A DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZÔDÔ ÉVRE KÉSZÜLT A NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABVÁNYOKNAK MEGFELELÔEN DECEMBER 31-I ÖSSZEVONT MÉRLEG (AZ EREDMÉNYFELOSZTÁS ELÔTT) Megjegyzés dec. 31-én dec. 31-én MFt MFt Befektetett eszközök Befektetett tárgyi eszközök és immateriális javak Befektetett pénzügyi eszközök Halasztott adóaktíva Forgóeszközök Eladásra fenntartott eszközök Csomagolóanyagok Készletek Vevôk és egyéb követelések Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb kötelezettségek Nettó forgóeszközök Nettó eszközök Ebbôl: Jegyzett tôke Részvénykibocsátási felár Eredménytartalék Saját tôke Az éves beszámolót az igazgatóság február 28-án jóváhagyta, és az Igazgatóság részérôl aláírta: Rétfalvi György Vezérigazgató Dörnyei Tibor Pénzügyi igazgató 30

14 ÖSSZEVONT EREDMÉNYKIMUTATÁS A DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZÔDÔ ÉVRÔL Megjegyzés dec. 31-én dec. 31-én MFt MFt Árbevétel Jövedéki adó 13 (8 579) (7 332) Anyagköltség (9 041) (7 791) Személyi jellegû ráfordítások 14 (2 242) (1 994) Értékcsökkenési leírás (430) (385) Egyéb mûködési költségek (3 532) (2 411) Üzleti tevékenység eredménye Befektetésbôl származó bevétel Nettó kamatkövetelések/(-tartozások) és egyéb hasonló költségek Társasági adózás elôtti eredmény Társasági adó 18 (407) (488) Tárgyévi eredmény Egy részvényre jutó nyereség (Ft/részvény)

15 ÖSSZEVONT CASH-FLOW KIMUTATÁS A DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZÔDÔ ÉVRE MFt MFt Üzleti tevékenység eredménye Értékcsökkenés és amortizáció Tárgyi eszközök értékesítésébôl származó (nyereség)/veszteség (39) (26) Szállítói tartozások (csökkenése)/növekedése 815 (28) Készletek (növekedése)/csökkenése (103) 181 Vevô- és egyéb követelések (növekedése) (2 270) (958) Egyéb változások Szokásos tevékenységgel kapcsolatos pénzeszközök Fizetett kamat (8) (22) Fizetett társasági adó (436) (459) Szokásos tevékenységbôl származó pénzeszközök Befektetési tevékenységbôl származó pénzeszközváltozás Beruházások (671) (709) Kapott osztalék Kapott kamat Tárgyi eszközök értékesítésébôl származó bevétel Befektetési tevékenységhez felhasznált pénzeszközök (475) (536) Finanszírozási tevékenységbôl származó pénzeszközváltozás Fizetett osztalék (1 500) (1 500) Finanszírozási tevékenységhez felhasznált pénzeszközök (1 500) (1 500) Pénzeszközök változása (947) (117) Pénzeszközök az év elején Pénzeszközök az év végén (611) 336 Ebbôl: Folyószámlahitelek (628) Pénzeszközök Év végi egyenleg (611)

16 A KONSZOLIDÁLT SAJÁT TÔKE VÁLTOZÁSAINAK KIMUTATÁSA Részvény- Jegyzett kibocsátási Eredménytôke felár tartalék Összesen MFt MFt MFt MFt Egyenleg január 1-jén évi osztalék (1 500) (1 500) Nettó eredmény Egyenleg december 31-én Egyenleg január 1-jén évi osztalék (1 500) (1 500) Nettó eredmény Egyenleg december 31-én Részvények darabszáma (névérték: Ft/részvény) A részvények egy részvényosztályba tartoznak. A részvények névértéke egyenként Ft. Minden részvény ugyanolyan szavazati jogot biztosít. 33

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! ISMÉT ELTELT EGY ESZTENDÔ, S KEZÜKBEN TARTJÁK TÁRSASÁGUNK ÉVES JELENTÉSÉT, AMELYNEK BEVEZETÔJÉBEN ÖNÖKET EGY EREDMÉNYES ESZTENDÔ LEZÁRÁSA ALKALMÁBÓL KÖSZÖNTHETEM. IMMÁRON HARMADIK

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Eredménykimutatás 2014.

Eredménykimutatás 2014. 1 1 1 0 9 0 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT)

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Saját termelésű készletek

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

07-09-003060 6 Cégjegyzék száma. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. december 31. adatok E Ft-ban

07-09-003060 6 Cégjegyzék száma. A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. december 31. adatok E Ft-ban 6 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 483 989 846 779 2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 483 989-846 779 4 3 Saját termelésű készletek állományváltozása

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 9. AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 1 MIRŐL LESZ MA SZÓ? 1 EREDMÉNYKATEGÓRIÁK 2 EREDMÉNYKIMUTATÁS MÓDSZEREI 3 GYAKORLÁS 2 1 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS AZ ÉVES MŰKDÉS HATÓTÉNYEZŐIT RÉSZLETEZI 3 PÉNZÜGYI EREDMÉNY RENDKÍVÜLI

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999.

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. 54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. december 31-én 3 000 eft jegyzett tőkével alakult, amely összeget

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64.

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel 0 4 1 0 0 0 1 5 5 4 Cégjegyzék száma Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 2008. év 12. 31. es beszámoló

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Gyorsjelentése A 2006. I. félév pénzügyi helyzetérol és teljesítményérol Társaság neve: CSEPEL HOLDING Rt. Telefon: 278-5800 Társaság címe: 1211 Bp., Varrógépgyár u 1. Telefax:

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008.06.30-i mérlege (nem auditált) MÉRLEG

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

SZÁMVITEL ALAPJAI VIZSGAKONZULÁTCIÓ

SZÁMVITEL ALAPJAI VIZSGAKONZULÁTCIÓ 1. Feladat SZÁMVITEL ALAPJAI Cash Flow példa Mérlegadatok: Bázis Tárgy Befektetett eszközök: Ingatlanok: 375 476 Műszaki berendezések: 340 292 Szellemi termékek: 510 400 Forgóeszközök: Készletek: 420 350

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

RESONO projekt. Leírás

RESONO projekt. Leírás ÜZLETI TERV RESONO projekt NYELV / LANGUAGE IGAZ TARTALOMJEGYZÉK Munkafüzet megnevezése Mérleg, Mérlegterv Eredménykimutatás, eredményterv Cash-flow Feltételezések Árbevétel terv Költségterv Pénzügyi műveletek

Részletesebben

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők:

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: Példa az eredménykimutatáshoz Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: (adatok ezer Ft-ban) 1. Késztermék értékesítés ellenértéke ÁFÁ nélkül 100.000 2. Vevő által el nem ismert

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. -------------------------------------------------- 133 Budapest, Polgár u. 8-1. A felügyelő bizottság jelentése a 25. évi éves beszámolóról Budapest,

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben