A TÁRSASÁG EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TÁRSASÁG EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE"

Átírás

1 A TÁRSASÁG EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE Bevételek Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Aktivált saját teljesítmények értéke Összes bevétel Értékesítés nettó árbevétele Az értékesítés nettó árbevétele 15,8%-kal növekedett fôleg a volumenváltozás és némileg az árnövekedés együttes eredményeként. Az értékesítés nettó árbevételének 97%-át a belföldi értékesítés, 3%-át az export teszi ki, amely majdnem a duplája a tavalyi 1,6%-os részaránynak. A prémium termékek értékesítése a piaci trendeknek megfelelô volt, kivéve a Cinzano vermut eladásait, mely jelentôsen meghaladta az átlagos növekedési ütemet. Szintén a piacinál nagyobb növekedést sikerült elérni a kommersz szegmensben. Egyéb bevételek Tárgyév Elôzô év Szállítói bonusz Értékesített tárgyi eszközök bevétele Kapott késedelmi kamat Utólag kapott, pénzügyileg rendezett engedmény Káreseményekkel kapcsolatos bevételek Kapott kártérítés Egyéb veszteségre képzett céltartalék feloldása Egyéb Összesen Az egyéb bevételek alig változtak 2000-hez képest. A szállítói bonusz az értékesített mennyiség növekedésével párhuzamosan nôtt. Aktivált saját teljesítmények értéke Saját termelésû készletek állományváltozása Saját elôállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke Az aktivált saját teljesítmények értéke tal növekedett. Ennek oka egyrészt az év végén magasabb állományú saját termelésû készletek, másrészt technikai jellegû elszámolásból adódik a késztermékek értékvesztéséhez kapcsolódóan. 18

2 KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK Anyagjellegû ráfordítások Személyi jellegû ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Összesen Anyagjellegû ráfordítások Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegû szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegû ráfordítások Az anyagjellegû ráfordítások összege 19,72%-kal nôtt, aminek nagy részét az igénybevett anyagjellegû szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások növekedése adja ki. Az igénybe vett anyagjellegû szolgáltatások növekedését a felmerült magasabb marketing költségek okozták. Az egyéb szolgáltatások értékében bekövetkezett növekedést a magasabb jövedéki adó ( M Ft) okozta. Személyi jellegû ráfordítások Bérköltség Személyi jellegû egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegû ráfordítások A Társaság bérköltsége 11,9%-kal nôtt. Az átlagos foglalkoztatott létszám 20 fôvel csökkent. A létszámcsökkenés nagyrészt a diszkontok bezárásakor elbocsátott 17 dolgozónak tudható be. A számukra kifizetett 19 M Ft végkielégítés növelte a kifizetett bértömeget. Márciusban 11%-os béremelést hajtott végre a Társaság. Év végén pedig nagyobb mértékû bonusz elhatárolására került sor (114 M Ft). Legnagyobb mértékben a személyi jellegû egyéb kifizetések nôttek. Ennek oka a természetbeni juttatások (értékpapír juttatások dolgozó részére) és a Társaságot terhelô SZJA magasabb összege

3 Értékcsökkenési leírás Értékcsökkenési leírás Az elszámolt értékcsökkenési leírás növekedésének oka, hogy jelentôsen nôtt az átlagos eszközállomány 2000-rôl 2001-re (a záró és nyitó nettó értékek átlaga alapján ez a növekedés 38%-ot tesz ki). A tárgyi eszközökön belül elsôsorban a mûszaki és az egyéb eszközök nôttek jelentôsen, melyeknél az értékcsökkenési kulcs is viszonylag magasabb. Egyéb ráfordítások Értékesített tárgyi eszköz nyilvántartás szerinti értéke Utólag adott engedmény, bonusz Céltartalékképzés a várható kötelezettségekre Közvetlen anyag értékvesztés Követelések értékvesztése Helyi adó Anyagok selejtezése Vevôkkel kapcsolatos hitelezési veszteség Egyéb Egyéb ráfordítások Az egyéb ráfordítások összege tal, 27%-kal növekedett az elôzô évhez képest. Ezt a növekedést egyfelôl a vevôknek fizetendô kötelezettség, másfelôl a vásárolt követelésekre elszámolt értékvesztés és a selejtezett anyagok növekedése okozta. A helyi adó az emelkedett értékesítési árbevételnek megfelelôen alakult. A. ÜZEMI EREDMÉNY A fentiekbôl következôen az üzemi eredmény a következô: Összes bevétel Összes költség és ráfordítás Üzemi tevékenység eredménye Az üzemi tevékenység eredményének os csökkenését az okozta, hogy az értékesítés nettó árbevétele 15,8%-kal nôtt, de ezt meghaladóan növekedtek a ráfordítások. 20

4 B. PÉNZÜGYI MÛVELETEK EREDMÉNYE Kapott osztalék és részesedés ebbôl: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegû bevételek Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei Pénzügyi mûveletek bevételei Fizetett kamatok és kamatjellegû ráfordítások (8 844) (19 348) ebbôl: kapcsolt vállalkozásnak adott (7 698) (16 893) Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai (26 048) (16 014) Pénzügyi mûveletek ráfordításai (34 892) (35 362) Pénzügyi mûveletek eredménye A pénzügyi mûveletek bevétele nagyrészt a BULIV Kft.-tôl kapott osztalék mértékével nôtt. A Buliv Kft ben 400 M Ft-ot, 2001-ben pedig 650 M Ft osztalékot fizetett a Társaságnak. Az év közben vásárolt majd eladott államkötvényeken elért árfolyamnyereség növelte meg az egyéb kapott kamatok értékét tavalyhoz képest. A forint erôsödése miatt kevesebbet kellett fizetni az importôröknek, ez tovább növelte a pénzügyi mûveletek egyéb bevételeit. A pénzügy mûveletek ráfordításai alig változtak. A fizetendô kamat csökkenése mögött a BULIV Kft.-nek fizetendô kamat csökkenése áll év elsô negyedévében még kamatot fizetett a Társaság egy, a leányvállalatától kapott 180 M Ft-os hitel után. Ezt a hitelt törlesztette, a maradék kamatfizetés pedig (7 644 e Ft) csaknem megegyezik az idei, BULIV Kft.-vel szemben fennálló tartozása után fizetett kamattal (7 698 e Ft). A pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai az export ügyleteken elszenvedett árfolyamveszteség növekedése miatt (11 M Ft) romlottak. C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY A szokásos vállalkozási eredmény az üzemi eredmény és a pénzügyi mûveletek eredménye összegébôl adódik az alábbiak szerint: Üzemi eredmény Pénzügyi mûveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény A fenti eredmény 7,5%-os csökkenést mutat, amely alatta marad a Zwack Csoport eredménycsökkenésének (lásd Zwack Unicum Csoport IAS szerinti Mérleg és Eredménykimutatás), és lényegében a Csoporton belüli osztalékáramlás következménye. 21

5 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások (23 559) ( ) Rendkívüli eredmény (11 746) A évi rendkívüli bevételek és ráfordítások magas összege a Zwack Kereskedelmi és a Zwack Management Kft. végelszámolásával kapcsolatban merült fel ben nem volt jelentôs a rendkívüli bevételek, ráfordítások összege. A bevételek között a többletként fellelt tárgyi eszközök, a ráfordítások között pedig a térítésmentesen átadott eszközök szerepelnek. E. ADÓZÁS ELôTTI EREDMÉNY Az adózás elôtti eredmény a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény összevonása után a következô: Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény (11 746) Adózás elôtti eredmény ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG A Társaság a saját tevékenységébôl származó eredmény után társasági adót köteles fizetni. A számított társasági adó e Ft. F. ADÓZOTT EREDMÉNY A fent leírtak alapján a Társaság évi adózott eredménye e Ft. G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY A beszámolóban szereplô mérleg szerinti eredmény e Ft, amely az osztalék levonása elôtti állapotot mutatja. Amennyiben a Közgyûlés elfogadja az Igazgatóság javaslatát az e Ft osztalékra, úgy a Zwack Unicum Részvénytársaság évi mérleg szerinti eredménye e Ft lesz. 22

6 A ZWACK UNICUM RT ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ ÉVIVEL A tôkepiacról szóló évi CXX. törvény III. mellékletének megfelelôen az éves jelentésben a tárgyévi gazdálkodást a korábbiaktól eltérôen nem csak az elôzô évivel, hanem az azt megelôzô két évvel kell összehasonlítani. A Társaság tevékenységében 1999-hez képest folyamatosan erôsödött az export és a bor üzletág súlya, de továbbra is a belföldi égetett szeszesital értékesítés a meghatározó. A jegyzett tôke és a tôketartalék nem változott, az eredménytartalék mindkét évben a mérleg szerinti eredménnyel növekedett. A beruházások a vizsgált idôszakban millió Ft-ot tettek ki. A Társaság fôként a termelô berendezésekbe, az infrastruktúrába és az informatikába invesztált. Az elmúlt két év döntô többségében kétszeri 1,5 milliárd forintos osztalékfizetés mellett hitel nélkül gazdálkodtunk. Társaságunk vevôivel és szállítóival hagyományosan jó kapcsolatot ápol, az együttmûködés az elmúlt években is kiegyensúlyozott, harmonikus volt. A Zwack Unicum Rt. piaci pozíciója a vizsgált idôszakban folyamatosan erôsödött. Ebben jelentôs szerepet játszott a hangsúlyos márkaépítés. A befektetések változásai a Zwack Csoport tevékenységének átszervezésébôl adódnak ben végelszámolással megszûnt a Zwack Kereskedelmi Kft. és a Zwack Management Kft. Ennek megfelelôen a részesedések kivezetésre kerültek a Társaság könyveibôl. Tevékenységüket (értékesítés, ügyviteli szolgáltatások, stb.) a Csoport megmaradt két Társasága a Zwack Unicum Rt. és a Buliv Kft. vette át. A Zwack Unicum Rt. és a Csoport év végi alkalmazotti létszáma az alábbiak szerint alakult: Megnevezés Zwack Unicum Rt Zwack Csoport A vizsgált idôszak során módosított Számviteli törvény nem teszi lehetôvé az évi mérleg és eredménykimutatás tételes összehasonlítását a tárgyévivel. A évrôl szóló Éves Jelentésben található részletes elemzés a és az évi gazdálkodásról az akkor hatályos Számviteli törvény szerint, jelen beszámolóban pedig a évi a módosításoknak megfelelôen átalakított beszámoló összehasonlítása a tárgyévi adatokkal

7 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ZWACK UNICUM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÉRLEGÉHEZ 24

8 BESZÁMOLÓ A 2001-ES S ÉV GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRÔL A Zwack Unicum Csoport terveinek megfelelô, sikeres évet zárt 2001-ben. Tevékenységünk középpontjában a márkaépítés mind a hazai, mind az export piacokon, a vevôkapcsolatok kiemelt kezelése és a további hatékonyság javítás állt. A Cégcsoport forgalma 26,2 milliárd Ft, 16%-kal magasabb az elôzô évinél. Adózás elôtti eredményünk 2,44 milliárd, mely 2%-kal haladja meg a tervezettet (10,4%-kal marad el az elôzô évitôl). A Cégcsoport pénzügyi adatai a mellékelt táblázatban láthatók. A Zwack Unicum Csoport fô pénzügyi adatai (millió Ft-ban) Bruttó értékesítés mill Ft Nettó árbevétel mill Ft Bruttó fedezet mill Ft Üzemi eredmény mill Ft Adózás elôtti eredmény mill Ft Adózott eredmény mill Ft Osztalék mill Ft Terv Bruttó fedezeti hányad % 52,94% 50,24% 48,82% 48,61% 46,13% Üzemi eredményhányad % 21,86% 19,01% 17,36% 13,35% 13,36% Adózott eredményhányad % 18,29% 16,31% 14,65% 11,53% 11,11% Piaci helyzet Magyarországon a legálisan értékesített égetett szeszes italok forgalma mennyiségben több mint tíz éves trendet megtörve kis mértékben emelkedett. Ez elsôsorban az alacsony árfekvésû (kommersz) termékek piacbôvülésének köszönhetô, mely szintén ellentétes a korábbi évek trendjével. A magasabb árazású, prémium termékek piaca is bôvült, azonban kisebb mértékben, mint az elôzô években. Kedvezôen hatott az iparágra a feketepiaci tevékenység intenzitásának csökkenése részben ez áll a kommersz szegmens növekedésének hátterében - mely azonban így is a teljes égetett szeszesital piac mintegy negyedét jelenti. A külsô gazdasági környezet pozitív változásai, elsôsorban a növekvô reálkeresetek nem okoztak érzékelhetô keresletnövekedést a szeszesital piacon. Tovább folytatódott a koncentráció az égetett szeszes italok kereskedelmében. Fôként a hipermarketek bôvültek dinamikusan, de a hazai tulajdonú ital-nagykereskedelmi szövetségek is koncentrálódtak. A tavaly megjelent, a kereskedelmi láncok saját márkaneve alatt forgalomba hozott termékek 2001-ben folytatták térnyerésüket a kommersz szegmensen belül. A legális versenytársak száma lényegében nem változott, továbbra is mintegy száz vállalkozás foglalkozik égetett szeszes italok gyártásával. A média és az eladáshelyi aktivitások intenzitása nem csökkent az import márkákat forgalmazó és a hazai gyártó cégeknél sem. Konkurenseink döntô 25

9 többsége árakciókkal és a kereskedelemnek adott utólagos visszatérítésekkel próbálta piaci helyzetét megôrizni mind a prémium, mind a kommersz termékcsoportban. Legális versenytársaink egy részét ezen túlmenôen az is jellemezte, hogy legálisnak egyáltalán nem tekinthetô módon, jelentôs nemzetközi és hazai márkákat utánzó, hasonmás termékekkel igyekeztek véleményünk szerint többnyire a fogyasztó megtévesztésével maguknak piacot szerezni. A forgalmazók közötti árverseny és a piaci árminimumot jelentô kereskedelmi saját márkás termékek növekedése jelentôsen csökkentette a kommersz szegmens jövedelmezôségét. A Zwack Unicum Rt. piaci pozíciója tovább erôsödött. A prémium szegmensben a Társaságunk megtartotta pozícióját, a minôségi termékek csoportjában kis mértékû, a kommersz kategóriában pedig jelentôs piaci részarány növekedést tudtunk realizálni. Az Unicum, mint Magyarország legismertebb és legelismertebb szeszesital márkája biztosan ôrzi piacvezetô helyét mind a keserû, mind a prémium italok piacán. Az Unicum piaci súlyának megfelelô marketing támogatást kapott az egész év során, mely biztosította, hogy 2001-ben is az égetett szeszesital piac legerôsebben támogatott márkája legyen. A fogyasztói promóciók szempontjából kiemelkedô volt a tavalyi év a márka életében. Az év során folyamatosan jelentkezô egyedi hozzáadott értékes aktivitások (a húsvéti Bonbonicum, a nyári zsebpalaczkos, a karácsonyi díszdoboz sorozat újabb tagja valamint az antikolt palack) egytôl-egyig jelentôs sikereket értek el a fogyasztók körében. A többi saját elôállítású márkás termék közül változatlanul a Vilmos, a St. Hubertus és a Kalinka volt az aktivitások középpontjában. A Vilmos jelentôsen túlteljesítette, a Kalinka és a St. Hubertus pedig hozta ambiciózus éves terveinket. Mind a Vilmos, mind a Kalinka új filmmel jelent meg az év folyamán. Fogyasztói kutatások alapján a célcsoport körében, a reklámismertség és a tetszési mutatók tekintetében mindkettô túlszárnyalta az elôzô filmeket. A St. Hubertus, az év folyamán, a nagy sikerû TV-reklámját felváltva használta egy, a jéggel történô fogyasztásra ösztönzô rövidebb változattal, aminek hatására ugrásszerûen megnôtt a fiatalok körében az italt ebben a fogyasztási formában kipróbálók aránya. A St. Hubertus, fôiskolai és egyetemi események, rendezvények nagy sikerû támogatásával érte el azt a célját, hogy megerôsítse pozícióját a fogyasztói bázisának utánpótlását jelentô fiatalok körében. Az elmúlt évben is teljesítettük kisebbségi tulajdonosunkkal, a Guinness UDV-vel kötött szerzôdésünkben vállalt kötelezettségeinket. Az import portfolió vezetô márkái, a Johnnie Walker whisky, a Baileys krémlikôr, a Smirnoff vodka, a Hennessy konyak és a Gordon s gin megôrizték piaci részarányukat. Az év utolsó napjaiban megkezdtük a Guinness UDV új márkáinak, a Captain Morgan rum, a Crown Royal és a 7 Crown whiskyk forgalmazását is. A 2001-es évben is marketing munkánk meghatározó eleme volt az új piaci lehetôségek beazonosítása. Ennek érdekében számos termékfejlesztést és piaci bevezetést valósítottunk meg, melyek közül kiemelkedett a cooler kategóriát a hazai piacon megalapító Smash termékcsalád, a Sissi krémlikôr család whisky és capuccino tagja valamint a Pannonhalmi Szt. Márton gyógynövénylikôr és a Szt. György keserû. A felsoroltakon túl piacra került a Desszert Amaretto és az Éva Bianco is. Az újrabevezetések körében két kiemelkedô jelentôségû esemény: a jelentôs márkaismertséggel bíró Lánchíd csomagolóanyag fejlesztése és a De Luxe változat bevezetése, valamint az Óbester család megújítása beltartalmában és megjelenésében is. Bor üzletágunk eladásai jelentôsen meghaladták az elôzô évit. Kínálatunk tovább bôvült a Malatinszky Kúria-, a Montevino és a Vylyan pincészetek villányi boraival, Gál Tibor egri boraival, a kosher borokkal és számos import borral. Fontos események a Társaság életében A 2001-es esztendô is igen mozgalmas volt Társaságunk életében. Iparágunkban elsôként jelentettünk meg Környezeti Jelentést, amely kiváltotta a szakma elismerését. Áprilisban a Közgyûlés résztvevôinek bejelenthettük, hogy részvényeinket visszasorolták az A kategóriába. Ez év tavaszán írtuk alá Olaszországban azt a szerzôdést, amelynek alapján megszûnt az olaszországi gyártás és megkezdôdött a hazai palackozású Unicum kiszállítása. A 2000-ben megalakult Hungaricum Club további három tagjával a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt.-vel, a Pick Részvénytársasággal és a Tokaj Kereskedôházzal közösen konferenciát szerveztünk Szegeden a márkaértékekrôl, és a nemzeti identitás megôrzésérôl az Európai Uniós csatlakozás küszöbén. 26

10 Számos olyan rendezvénynek voltunk szervezôi vagy részesei, amely hagyományait, illetve minôségét tekintve Társaságunk elismertségéhez méltó. Nagy sikert arattak Unicum koncertjeink a Budapesti Fesztiválzenekarral. A hatodik alkalommal megrendezett Operabál, amelynek támogatói és kizárólagos italszállítói vagyunk napjainkra a hazai báli szezon legrangosabb eseménye lett. Az Unicum Kupa helyett ezúttal Unicum Gálát rendeztünk, amelyen a világválogatottat láttuk vendégül, s a parádés csatára megteltek a Hajós Alfréd Sportuszoda lelátói. Sikeres fotópályázatot szerveztünk az Unicum világáról. A hagyományosnak számító Családi Sportnap, amelyet ezúttal Csillebércen tartottunk, színvonalas sportolást, pihenést, kikapcsolódást nyújtott Társaságunk dolgozói és családtagjaik számára. Beruházás, gazdálkodás A 2001-es évet is az átgondolt, kézben tartott költséggazdálkodás jellemezte. Gazdálkodási tevékenységünk középpontjában változatlanul kereskedelmi és marketing tevékenységünk állt. Az év során átalakítottuk üzletkötôi csapatunkat. Ôsztôl a különbözô értékesítési csatornákban tevékenykedô kereskedelmi képviselôk nagyobb szabadságot élveznek a helyi döntések meghozatalában, s egyben közös területi felelôsséget kaptak. Az új rendszer már a karácsonyi szezonban éreztette kedvezô hatásait. A cég pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott, az esztendô meghatározó részében hitelfelvétel nélkül mûködtünk, miközben 1,5 milliárd Ft osztalékot fizettünk ki részvényeseinknek. Beruházásokra 671 millió forintot költöttünk. Legjelentôsebb technológiai beruházásunk egy csomagológép üzembe állítása volt. Ugyancsak ebben az évben vásároltuk meg és vezettük be az SAP két további modulját, a termelésprogramozást és a kontrolling-eredményszámítást ben elkezdtük a Soroksári úti irodák felújítását és bôvítését. A Cégcsoport létszáma ez évben is csökkent, 373 fôrôl 337-re. Ennek hátterében a diszkont üzleteink a kecskeméti kivételével bezárása, egyes tevékenységek átszervezése és bizonyos szolgáltatások kihelyezése áll. Pénzügyi beszámoló A Csoport nettó árbevétele 15,6%-kal növekedett. A forgalmazott termékek árbevétele 6,6%-kal csökkent, míg a saját termelésû termékek értékesítése 23,3%-kal nôtt. Export árbevételünk 813 millió Ft volt, amely 115%-kal haladja meg az elôzô évit. Az értékesítés bruttó fedezeti hányada lényegében nem változott (2000-ben 48,82%, 2001-ben 48,61%) az elôzô évhez képest. A személyi jellegû költségeink 12%-kal növekedtek. A növekedés mögött 2,5-3%-os reálkereset növekedés, összetétel változás és egyszeri leépítési költségek állnak. Az értékcsökkenési leírásként elszámolt 430 millió Ft közel 12%-kal magasabb az elôzô évinél, amely a gyorsabb leírású beruházások következménye. Egyéb mûködési költségeink 46%-kal haladják meg az elôzô évit. A növekedés hátterében a belföldi kereskedelem koncentrálódása és a tervezetten és kiemelten nagyobb marketing ráfordítások állnak, melyek a preferált export piacokon is jelentôsen növekedtek, nagyban hozzájárulva a több mint kétszeresére növekedô export teljesítményhez. 27

11 Mindezen tényezôk együttes hatására üzemi eredményünk 295 millió Ft-tal (11%-kal) csökkent. Az év során december kivételével hitelfelvétel nélkül gazdálkodtunk. Pénzügyi eredményünk 87 millió Ft, melybôl a szabad pénzeszközök nettó hozama 76 millió Ft. A Cégcsoport pénztermelô képessége csökkent az elôzô évhez képest, a mûködéssel kapcsolatos pénzeszközök (1 472 millió Ft) jelentôsen alacsonyabbak, mint 2000-ben. Készleteink 114 millió Ft-tal (5,2%-kal) haladják meg a tavaly decemberi értéket, amely a közel 15%-os volumennövekedést és az inflációt is figyelembe véve jelentôs relatív készletszint csökkenést mutat. Vevôállományunk közel 44%-os növekedése volumen-, és árszintnövekedésbôl, valamint a tavalyihoz képest még inkább az év végén csúcsosodó szezon együttes hatásaiból adódik. Vevôköveteléseink összetétele kedvezô, a kintlevôségekre elszámolt értékvesztés (IAS szerint) mindössze 151 millió Ft (2000-ben 123 millió Ft). A Zwack Unicum Csoport mérlege továbbra is kiegyensúlyozott mûködést mutat. A Cégcsoport pénzügyi helyzete szilárd, várhatóan a Közgyûlésnek javasolt osztalék kifizetése után a második félévben szolid mértékû hitelfelvétel válik szükségessé. Szervezeti és személyi változások Társaságunk 2001 ôszén jelentôsen megerôsítette bor üzletágát. A divízió vezetését Horváth Róbert látja el. Az év során személyi változásokra is sor került: Novák Tibor gazdasági vezérigazgató-helyettes munkaviszonya február 28-ával megszûnt. Ettôl az idôponttól Dörnyei Tibor a Társaság gazdasági igazgatója. Schleicher Éva vezérigazgató-helyettes munkaviszonya, tekintettel nyugdíjba vonulására, április 30-i hatállyal megszûnt. Schleicher Éva igazgatósági tagsága megtartása mellett május 1-jétôl tanácsadóként segíti munkánkat. Saródy Ferenc controlling igazgató és befektetôi kapcsolattartó valamint a Társaság közös megegyezéssel megállapodtak a munkaviszony június 30-i megszûnésérôl. Ettôl az idôponttól a tevékenység közvetlen irányítását Guttengéber György vállalati controlling menedzser látja el, akinek feladatkörébe tartozik a befektetôi kapcsolattartás is. Kilátások 2002-re A szeszesital-piac várható fejleményei az import vámok jelentôs csökkentése, a kereskedelmi márkák várhatóan folytatódó térnyerése fokozott erôfeszítésekre késztetik Társaságunkat. A 2002-es esztendôre az értékesített volumen további növekedését és infláció feletti eredménynövekedést céloztunk meg. Marketing tevékenységünk fókuszában ebben az évben is a prémium és minôségi termékeink hosszú távú és nemzetközi színvonalú márkaépítésének folytatása áll. Továbbra is kiemelt feladat az új termékek bevezetése valamint a meglévô márkák fogyasztói igényeknek megfelelô megújítása. Külpiacainkon folytatjuk a tavaly megkezdett terjeszkedést és az új piacok felkutatását. A hosszú távú nyereséges mûködésünket garantáló belföldi égetett szeszesital üzlet feltételeinek biztosítása mellett a jövôben kiemelt szerepet kap a bor üzletág fejlesztése és kiterjesztése mind a bel-, mind a külföldi piacokon. Ebben az üzleti évben is folytatjuk tudatos felkészülésünket az európai uniós csatlakozás utáni új versenyhelyzetre, melyben a vevôi- és fogyasztói elégedettség teljes körû biztosításán túl csak az innovációra, márkaépítésre és disztribúció fejlesztésre koncentráló szereplôk lesznek sikeresek. Rétfalvi György vezérigazgató 28

12 Zwack Unicum Likôripari és Kereskedelmi Rt. A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG JELENTÉSE A ÜZLETI ÉVRÔL A Felügyelôbizottság a üzleti évben rendszeres ülések tartásával ellenôrizte és felügyelte az Igazgatóság és az ügyvezetés tevékenységét. A Felügyelôbizottság ülésein a Társaság ügyvezetése részletes írásbeli beszámolót adott a Felügyelôbizottság részére. Az egyes ügyekkel kapcsolatban a Felügyelôbizottság elnöke megfelelô tájékoztatást kapott, állásfoglalását kikérték és figyelembe vették. A Felügyelôbizottság tagjai a mûködés egyes területeit folyamatosan figyelemmel kísérték. A Felügyelôbizottságnak lehetôsége volt arra, hogy az ellenôrzéshez szükséges információkhoz hozzájusson és felügyeleti tevékenységét megfelelôen ellássa. A Felügyelôbizottság az Igazgatóság és az ügyvezetés tevékenysége ellen nem emelt kifogást. A Felügyelôbizottság megvizsgálta a Társaság évi, az Igazgatóság által elkészíttetett, a PricewaterhouseCoopers Kft., mint bejegyzett könyvvizsgáló által auditált mérlegét és eredménykimutatását magában foglaló éves beszámolóját, elemezte és azt egyhangúlag elfogadva jóváhagyásra javasolta a Közgyûlésnek. A Felügyelôbizottság egyetértett az Igazgatóság Ft adózott eredmény osztalékként történô megállapítására és részvényarányos felosztására vonatkozó javaslatával és azt ugyancsak jóváhagyásra terjesztette a Közgyûlés elé. A Felügyelôbizottság kifejezésre juttatta elismerését a Társaság vezetéséért az Igazgatóság és a Társaság ügyvezetése felé azzal kapcsolatban, hogy biztosították a Társaság eredményes mûködését. A Felügyelôbizottság kiemeli, hogy a feketegazdaság fokozott hátrányos hatása, a vásárlók fizetôképességének viszonylagos stagnálására és az infláció ellenére a Társaság megôrizte vezetô piaci részesedését, továbbá forgalma és eredménye megfelelô szinten maradt. A Felügyelôbizottság ezúton is megköszöni tagjainak munkáját. Budapest, március 20. Gerd Peskes a Felügyelôbizottság Elnöke 29 29

13 ZWACK UNICUM CSOPORT MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS A DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZÔDÔ ÉVRE KÉSZÜLT A NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABVÁNYOKNAK MEGFELELÔEN DECEMBER 31-I ÖSSZEVONT MÉRLEG (AZ EREDMÉNYFELOSZTÁS ELÔTT) Megjegyzés dec. 31-én dec. 31-én MFt MFt Befektetett eszközök Befektetett tárgyi eszközök és immateriális javak Befektetett pénzügyi eszközök Halasztott adóaktíva Forgóeszközök Eladásra fenntartott eszközök Csomagolóanyagok Készletek Vevôk és egyéb követelések Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb kötelezettségek Nettó forgóeszközök Nettó eszközök Ebbôl: Jegyzett tôke Részvénykibocsátási felár Eredménytartalék Saját tôke Az éves beszámolót az igazgatóság február 28-án jóváhagyta, és az Igazgatóság részérôl aláírta: Rétfalvi György Vezérigazgató Dörnyei Tibor Pénzügyi igazgató 30

14 ÖSSZEVONT EREDMÉNYKIMUTATÁS A DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZÔDÔ ÉVRÔL Megjegyzés dec. 31-én dec. 31-én MFt MFt Árbevétel Jövedéki adó 13 (8 579) (7 332) Anyagköltség (9 041) (7 791) Személyi jellegû ráfordítások 14 (2 242) (1 994) Értékcsökkenési leírás (430) (385) Egyéb mûködési költségek (3 532) (2 411) Üzleti tevékenység eredménye Befektetésbôl származó bevétel Nettó kamatkövetelések/(-tartozások) és egyéb hasonló költségek Társasági adózás elôtti eredmény Társasági adó 18 (407) (488) Tárgyévi eredmény Egy részvényre jutó nyereség (Ft/részvény)

15 ÖSSZEVONT CASH-FLOW KIMUTATÁS A DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZÔDÔ ÉVRE MFt MFt Üzleti tevékenység eredménye Értékcsökkenés és amortizáció Tárgyi eszközök értékesítésébôl származó (nyereség)/veszteség (39) (26) Szállítói tartozások (csökkenése)/növekedése 815 (28) Készletek (növekedése)/csökkenése (103) 181 Vevô- és egyéb követelések (növekedése) (2 270) (958) Egyéb változások Szokásos tevékenységgel kapcsolatos pénzeszközök Fizetett kamat (8) (22) Fizetett társasági adó (436) (459) Szokásos tevékenységbôl származó pénzeszközök Befektetési tevékenységbôl származó pénzeszközváltozás Beruházások (671) (709) Kapott osztalék Kapott kamat Tárgyi eszközök értékesítésébôl származó bevétel Befektetési tevékenységhez felhasznált pénzeszközök (475) (536) Finanszírozási tevékenységbôl származó pénzeszközváltozás Fizetett osztalék (1 500) (1 500) Finanszírozási tevékenységhez felhasznált pénzeszközök (1 500) (1 500) Pénzeszközök változása (947) (117) Pénzeszközök az év elején Pénzeszközök az év végén (611) 336 Ebbôl: Folyószámlahitelek (628) Pénzeszközök Év végi egyenleg (611)

16 A KONSZOLIDÁLT SAJÁT TÔKE VÁLTOZÁSAINAK KIMUTATÁSA Részvény- Jegyzett kibocsátási Eredménytôke felár tartalék Összesen MFt MFt MFt MFt Egyenleg január 1-jén évi osztalék (1 500) (1 500) Nettó eredmény Egyenleg december 31-én Egyenleg január 1-jén évi osztalék (1 500) (1 500) Nettó eredmény Egyenleg december 31-én Részvények darabszáma (névérték: Ft/részvény) A részvények egy részvényosztályba tartoznak. A részvények névértéke egyenként Ft. Minden részvény ugyanolyan szavazati jogot biztosít. 33

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, Igazán örülök annak, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét eredményes évet zártunk és a vállalat sikereiről számolhatunk be Önöknek! A prémium magyar márkáink: Unicum, Fütyülős és

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2004. október 1. 2005. március 31. első félév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től szeptember

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) A 2002. október 1. és 2003. március

Részletesebben

FREESOFT NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK 2. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2011. április 19.-én tartandó éves rendes közgyűlésre 2011. március 29. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről. 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató

ÉVES BESZÁMOLÓ. FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről. 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató ÉVES BESZÁMOLÓ a FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan

Részletesebben

Shopline-webáruház Nyrt.

Shopline-webáruház Nyrt. Shopline-webáruház Nyrt. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) Igazgatóságának üzleti jelentése a Társaság 2011. évi tevékenységéről Jóváhagyta a Társaság 2012. április 27-i éves közgyűlése

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2008. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

ELNÖKI BEVEZETŐ. Budapest, 2015. április. Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság elnöke

ELNÖKI BEVEZETŐ. Budapest, 2015. április. Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság elnöke ÉVES JELENTÉS 2014 ELNÖKI BEVEZETŐ Eredményes, szép esztendőt zárt a Nyomda. Büszkék lehetünk az eredményekre, köszönettel tartozunk a cég dolgozóinak, akiktől sok helytállást követelt 2014. A jelentés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz

Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. ----------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz Budapest 2006

Részletesebben

HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN

HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I.

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves Beszámoló. 2003. év

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves Beszámoló. 2003. év TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves Beszámoló 2003. év jele TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT MÉRLEG 2003. DECEMBER 31-ÉN (Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) Mérlegtételek

Részletesebben

A FreeSoft Nyrt. 2007. évi, éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A FreeSoft Nyrt. 2007. évi, éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A FreeSoft Nyrt. 2007. évi, éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2008. április 14.-i közgyűlés előterjesztése. 2008. április 7. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. évéről

ÜZLETI JELENTÉS. évéről ÜZLETI JELENTÉS a FreeSoft Nyrt. 2007. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről A 2008. április 14.-i közgyűlés előterjesztése. 2008. április 7. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS I. A 2007. év I-IV. negyedéveinek főbb eseményei

Részletesebben

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2009. I. negyedév

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2009. I. negyedév A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 200. I. negyedéves eredményeit. A TVK Nyrt. 200. I. negyedéves

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2012-ben a teljes árbevétel euróban mérve 2,8 %-kal, forintban mérve 6,1 %-kal nőtt az előző évhez képest. A bázisidőszakinál gyengébb forint árfolyam pozitívan

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet BUDAPEST ALAPKEZELŐ ZRT. Éves Beszámoló 2006. december 31. Budapest, 2007. március

Részletesebben

A TVK-csoport 2014. negyedik negyedéves és éves beszámolója

A TVK-csoport 2014. negyedik negyedéves és éves beszámolója A TVK-csoport 2014. negyedik es és éves beszámolója A TVK-CSOPORT 2014. NEGYEDIK NEGYEDÉVES ÉS ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU,

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

A TVK-csoport 2015. első negyedéves vezetőségi beszámolója

A TVK-csoport 2015. első negyedéves vezetőségi beszámolója A TVK-csoport 2015. első es vezetőségi beszámolója A TVK-CSOPORT 2015. ELSŐ NEGYEDÉVES ÉS ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap:

Részletesebben