Nógrádi Geopark Egyesület Alapszabálya Az Egyesület neve: Nógrádi Geopark Egyesület (a továbbiakban: Egyesület, rövidítve: NGE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nógrádi Geopark Egyesület Alapszabálya. 1.1. Az Egyesület neve: Nógrádi Geopark Egyesület (a továbbiakban: Egyesület, rövidítve: NGE)"

Átírás

1 1. Az Egyesület neve, székhelye, jelvénye Nógrádi Geopark Egyesület Alapszabálya 1.1. Az Egyesület neve: Nógrádi Geopark Egyesület (a továbbiakban: Egyesület, rövidítve: NGE) 1.2. Az Egyesület a tagok önálló társulásán alapuló, a Nógrádi Geopark létrehozását, fenntartását, m ködtetését, fejlesztését támogató érdekképviseleti, szakmai-tudományos, koordinációs, információs közhasznú társadalmi szervezet. 1.3.Az Egyesület önálló jogi személy, amely közhasznú tevékenységet folytató, szakmai egyesületként m köd szervezet Az Egyesület székhelye: 3138 Ipolytarnóc külterület 039 hrsz (Ipolytarnóci smaradványok Természetvédelmi Terület) 1.5. Levelezési cím: Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet (3104 Salgótarján, Park út 12.) 1.6.Az Egyesület jelvénye (jelképe): Salgó várának kontúrja alatt bazaltoszlopok sziluettje 2. Az Egyesület célja, tevékenysége 2.1. Az Egyesület célja az pontból fakadó feladatok széleskör ellátása, a Nógrádi Geopark területén az Európai Geopark Hálózat szakmai követelményeinek megfelel örökségvédelmi, természetvédelmi, értékment és térségfejlesztési, programok szervezése, koordinálása és lebonyolítása a Novohrad-Nógrád Geopark területén lév magyarországi és szlovákiai települések együttm ködésének, közös fejlesztési programjai létrehozásának el segítése, megvalósításának támogatása, különös tekintettel a geoturizmus nyújtotta lehet ségekre, a térségben található természeti, kulturális értékek megismerésének, feltárásának, bemutatásának, tudományos kutatásának, tájgazdálkodásának segítése, szervezése, ismertetése, hasznosítása, elismertetése, a környezet- illetve a természetvédelmi tevékenységek ellátásában való részvétel társadalmi koordinálása, a Nógrádi Geopark, valamint természeti, kulturális értékei megismertetésével, kutatásával, feltárásával kapcsolatos oktatási, nevelési, ismeretterjesztési feladatok ellátása, a Nógrádi Geoparknak, mint a természeti és kulturális örökség különleges régiójának a megóvásában való közrem ködés, más geoparkokkal, illetve földtani és felszínalaktani természeti értékek megóvásával foglalkozó hazai, külföldi és nemzetközi szervezetekkel való együttm ködés, az el z pontokban meghatározott tevékenysége során a hátrányos helyzet csoportok társadalmi esélyegyenl sége megvalósításának a mind teljesebb kör el segítése. 1

2 2.2. Az Egyesület a 2.1. pont szerinti céljai megvalósítása érdekében, a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére, közhasznú tevékenységet folytat, melynek során olyan közfeladatokat is ellát, amelyr l törvényi rendelkezés szerint valamely állami szervnek, vagy helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Az Egyesület közhasznú tevékenységei a közhasznú szervezetekr l szóló törvény rendelkezései alapján: tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, m emlékvédelem, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, hátrányos helyzet csoportok társadalmi esélyegyenl ségének el segítése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység euroatlanti integráció el segítése, közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehet szolgáltatások Az Egyesület tevékenysége során biztosítja az igényes és tartalmas szervezeti élet feltételeit a különböz szakterületeken és különböz (gazdasági) közösségekben dolgozó szakemberek szakmai és emberi együttm ködésének el mozdítására. Az Egyesület minden érdekl d számára nyitott, és tevékenységét a nyilvánosság tájékoztatásával végzi Az Egyesület tudományos tevékenység, kutatás keretében: szaküléseket, vitaüléseket, klubesteket, ankétokat, tanulmányutakat, vándorgy léseket rendez, kongresszusokat tart, igény szerint területi szervezeteket, szakosztályokat és más szakmai szervezeti formákat hoz létre és el segíti azok m ködését, szervezi a tagság tájékoztatását, el segíti mind a belföldi, mind a külföldi tapasztalatok megismerését és felhasználását, javaslatokat tesz illetékes szerveknek a Geopark által érintett szakterületekkel, témakörökkel kapcsolatos id szer és fontos feladatok megoldására, valamint társadalmi véleményt nyilvánít elvi és gyakorlati kérdésekben, tanulmányokat, szakvéleményeket, kiadványokat készít, megszervezi a Geoparkkal összefügg szakmai - ágazati problémák széleskör megvitatását, megbízásokat vállal, kutatási és fejlesztési témákat javasol, kutatási programokat szervez és gondoskodik azok végrehajtásáról szakmai, etikai kérdésekkel foglalkozik Az Egyesület nevelés, és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés keretében: részt vesz szakemberek képzésében és továbbképzésében, foglalkozik a Geopark m ködtetésében fontos, szakterületeket érint oktatási, képességfejlesztési és 2

3 ismeretterjesztési kérdésekkel, el mozdítja ezek fejlesztését, kiemelt figyelmet fordít a fiatalok szakmai és társadalmi beilleszkedésére, a nyugdíjasok szakmai tapasztalatainak felhasználására Az Egyesület a természeti, épített és kulturális örökség, a hagyományok megóvására irányuló tevékenysége keretében: folyóiratokat és egyéb kiadványokat készít, jelentet meg és terjeszt, filmeket készít, segíti a m ködési területéhez tartozó szakmai könyvkiadást, közrem ködik a szakmai propaganda és ismeretterjeszt munkában, és maga is végez kiadói tevékenységet, környezet- valamint természetvédelmi, vidékfejlesztési, örökségvédelmi, turisztikai, föld- és élettudományi kérdésekben szakvéleményeket készít, tudományos tanácskozásokat szervez, pályázatokat hirdet, szakmai díjakat t z ki, alapítványokat m ködtethet és hozhat létre tudományos és gyakorlati kérdések megoldására, illetve alapítvány gondozását vállalja, a szakma területén végzett kiemelked munkát e célra alapított érem, kitüntetés, vagy díj adományozásával ismeri el, oklevelet és jutalmat ad a kiemelked egyesületi munkáért. A szakterületen különösen eredményes munkát végz személyekre kitüntetési javaslatot tesz más szerveknek Az Egyesület nemzetközi tevékenysége keretében kapcsolatot teremt és tart fenn hasonló rendeltetés külföldi egyesületekkel és szervezetekkel, képviselteti magát nemzetközi szakmai rendezvényeken, a nemzetközi el írások szerinti gyakorisággal és létszámmal ellátja a Geopark képviseletét az Európai- és a Globális Geopark Hálózat szervezeteinek éves rendezvényein, képvisel ket delegál a Novohrad-Nógrád Geopark irányító testületébe A határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység keretében az Egyesület - többek között - kiemelten szoros kapcsolatot tart a szlovákiai Novohrad Geopark Egyesülettel Az Egyesület közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, ezekkel összefügg vállalkozási tevékenység folytatására a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve jogosult. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, kizárólag a 2.1. pontban megfogalmazott céljainak, valamint közhasznú tevékenységének megvalósítására fordítja Az Egyesület: a) váltót, más hitelviszonyt megtestesít értékpapírt nem bocsáthat ki, b) vállalkozásának folytatásához közhasznú tevékenységét veszélyeztet mérték hitelt nem vehet fel, c) az államháztartás alrendszereit l kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja, d) befektetési tevékenységet nem folytathat. 3

4 2.11. Az Egyesület tevékenységének (testületi határozatainak, programjainak stb.) és gazdálkodásának legfontosabb adatait az egyesület országos terjesztés Hírlevelében, továbbá az Egyesület hirdet tábláján való elhelyezés útján nyilvánosságra hozza Az Egyesület, mint politikai pártoktól független szervezet, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat és ilyen tevékenységet nem támogat, a politikai pártoktól anyagi támogatást nem kap, nem fogad el, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A választásokon országgy lési vagy önkormányzati képvisel jelöltet nem állít, mások által állított vagy független jelöltként induló képvisel jelöltet nem támogat Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhet. A közhasznú szolgáltatások igénybevételének feltételeit és módját az Elnökség határozza meg. Az Elnökség err l szóló döntése nyilvános, az Egyesület Hírlevelében, valamint az Egyesület hirdet tábláján közzé kell tenni. 3. Az Egyesület tagsági formái, keletkezése, megsz nése 3.1. Az Egyesület természetes személy és szervezeti tagokból áll. Természetes személyek rendes, tiszteletbeli és pártoló tagok lehetnek Rendes tag az a nagykorú, cselekv képes személy, aki az Egyesület céljaival egyetért, az Alapszabály írásbeli belépési nyilatkozatát elfogadja, az éves tagdíjat megfizeti Rendes tag felvételér l az Elnökség határoz, elutasító döntés ellen ennek kézbesítését l számított 15 napon belül a Közgy léshez lehet fellebbezéssel élni Pártoló tag az, aki írásbeli nyilatkozatában az Egyesület céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatja. Ez alapján az Egyesület nyilvántartásba veszi Szervezeti tag az a jogi személyiséggel rendelkez szervezet lehet, amely az Egyesület céljaival egyetért és Alapszabályát a szervezeti tagok belépési nyilatkozatának aláírásával elfogadja, az éves tagdíjat megfizeti. Szervezeti tagok felvételér l az Elnökség dönt Szervezeti pártoló tag az a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasági társaság, amely az Egyesület céljaival egyetért, tevékenységét anyagi vagy egyéb módon támogatja, és az Egyesülettel együttm ködési megállapodást köt. Az együttm ködési megállapodás érvényességéhez az Elnökség kétharmados szótöbbséggel meghozott jóváhagyó határozata szükséges A tagdíjak és kedvezmények mértékét a Közgy lés évente határozza meg, a szervezeti pártoló tagok által nyújtandó támogatások az együttm ködési megállapodás tárgyát képezi. Települési önkormányzat szervezeti tag esetében a tagdíj mértékét az állandó lakosságszám alapján kell meghatározni A tagság megsz nik: a) kilépéssel, b) törléssel, c) kizárással, d) elhalálozással, 4

5 e) szervezeti pártoló tag esetén a megállapodás felmondásával, f) a szervezeti tag kilépésével, g) szervezeti pártoló tag, vagy szervezeti tag jogutód nélküli megsz nésével, h.) az Egyesület megsz nésével Tagdíjfizetési késedelem esetében ha a késedelem mértéke a két éves tagdíj mértékét meghaladja az Egyesület ügyvezet igazgatója megfelel legalább 30 napos határid kit zésével írásban ajánlott küldeményként postára adva - felszólítja a tagot kötelezettségének teljesítésére. A határid eredménytelen eltelte esetén törlési indítványt terjeszt az Elnökség elé. A törléshez az Elnökség kétharmados szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A törlési határozatot, valamint a tagsági viszony pont szerinti helyreállításának lehet ségét a taggal írásban ajánlott küldeményként postára adva közölni kell. A tagdíj minden év január 1. napján esedékes, de az adott év december 31-ig teljesíthet Törlés esetén a tagsági viszony, valamint az Egyesületben viselt tisztség megsz nik. Az elmaradt tagdíj utólagos befizetése esetén a törölt tag tagsági viszonya helyreáll, ez azonban nem vonatkozik a megsz nt tisztségre Kizárásra - fegyelmi vizsgálatot követ en, melynek megindításáról a tagot írásban, ajánlott küldeményként postára adva értesíteni kell - az Elnökség megválasztott tagjainak 2/3- os szavazataránnyal meghozott határozatával kerülhet sor. A fegyelmi eljárás során a tag személyes meghallgatására lehet séget kell biztosítani, a határozat ellen a kézbesítést l számított 30 napon belül benyújtott fellebbezéssel jogorvoslattal lehet a Közgy léshez fordulni. 4. A tagok jogai és kötelezettségei 4.1. Az Egyesület rendes tagja részt vehet az Egyesület rendezvényein, tevékenységében, megilleti a véleménynyilvánítás joga. Tagok önkéntes társulásán alapuló szervezeti formákat hozhat létre, illetve azok tevékenységében részt vehet. Szavazati joga van és bármely testületbe, tisztségre választható Az Egyesület pártoló tagja, szervezeti pártoló tagjának képvisel je részt vehet az Egyesület tevékenységében, rendezvényein Az Egyesület szervezeti tagjának képvisel i szervezeti tagonként legfeljebb tíz f - részt vehetnek Az Egyesület rendezvényein a rendes tagokat megillet kedvezményekkel, megilleti ket a véleménynyilvánítás joga. A Közgy lésen a szervezeti tag képvisel je tanácskozási és szavazati joggal részt vehet Az Egyesület minden tagját megilleti az Egyesület által nyújtott szolgáltatások, kedvezmények igénybevételének joga A tagok kötelezettsége az Egyesület Alapszabályában foglaltak betartása, a vállalt feladatok ellátása, a tagdíj megfizetése A tagokat megillet szolgáltatások, kedvezmények, juttatások körér l, mértékér l, jellegér l az Elnökség dönt. 5

6 5. Az Egyesület szervezeti felépítése, a vezet szervekre és más testületekre vonatkozó általános szabályok 5.1. Az Egyesület vezet szervei: a) legf bb vezet szerv: Közgy lés b) az ügyintéz szerv az Elnökség Az Egyesület egyéb szervei: a) Felügyel Bizottság, b) szakosztályok, c) területi szervezetek Az Egyesület vezet i szervei állandó vagy eseti bizottságokat, valamint egyéb szerveket, tisztségeket hozhatnak létre, meghatározott feladatok ellátására A Közgy lés által választott, az 5.1 és 5.2 pontok szerinti tisztségvisel k, testületi tagok megbízatása 4 évre szól Az 5.2.pont b)-c) alpontjai szerinti szervezetek ügyrendjükben az 5.4. pontban meghatározott id tartamnál rövidebben is meghatározhatják az általuk választott tisztségvisel ik megbízatási id tartamát Az Egyesület vezet szervei és más testületi szervei döntéseiket általában nyílt szavazással és egyszer szótöbbséggel hozzák. Az Alapszabály, valamint a testületi tagok - egyszer szótöbbséggel - bármely ügyben megállapíthatnak titkos szavazási módot vagy a döntéshez min sített többséget. A tisztségvisel k választása titkosan történik Az Egyesület vezet szervei és más testületi szervek döntéseir l (határozatairól) az Egyesület ügyvezet igazgatója testületenkénti nyilvántartást vezet A nyilvántartás tartalmazza a döntés (határozat): a) meghozatalának id pontját, b) tartalmát, valamint, ha végrehajtási feladatokat is tartalmaz, a végrehajtás id pontját és a végrehajtásért felel s személy megnevezését, c) a határozat személyi, tárgyi, id beli hatályát, d) a döntést (határozatot) támogatók, ellenz k, tartózkodók számarányát, továbbá titkos szavazás kivételével ezek személyét is A választott tisztségvisel k, testületi tagok a választóik által visszahívhatók, ha a testületi üléseken három egymást követ alkalommal - kell indok nélkül - nem vesznek részt. A második indokolatlan távollétet követ en az Egyesület elnöke vagy ügyvezet igazgatója írásban tájékoztatja a mulasztót a várható jogkövetkezményekr l Az Alapszabály 6.4. pontja, valamint a 9.3. pont, a 9.5. pont b) alpontja vonatkozásában vezet tisztségvisel az elnökség tagja, a szakosztályok és területi szervezetek vezet i, a Felügyel Bizottság tagjai. 6. Összeférhetetlenségi szabályok 6

7 6.1. Az Egyesület vezet szerveinek vagy más testületi szerveinek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b)] élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felel sség alól mentesül, vagy b) bármilyen más el nyben részesül, illetve a megkötend jogügyletekben egyébként érdekelt. Nem min sül el nynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának tagsági jogviszony alapján nyújtott, megfelel cél szerinti juttatás Nem lehet a Felügyel Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, a) aki az Egyesület vezet szerveinek tagja és tisztségvisel je, a szakosztály, területi szervezet, állandó vagy eseti bizottság, illetve az egyéb szerv (5.3.pont) tisztségvisel je, b) az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe nem vehet nem pénzbeli szolgáltatásokat és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelel cél szerinti juttatást -, illetve d) az a) - c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója A közhasznú szervezet megsz ntét követ két évig nem lehet az Egyesület vezet tisztségvisel je az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megsz ntét megel z két évben legalább egy évig - vezet tisztséget, amely az adózás rendjér l szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki A vezet tisztségvisel, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet el zetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidej leg más közhasznú szervezetnél is betölt. 7. A Közgy lés 7.1. A Közgy lés az Egyesület legf bb vezet szerve, melyet évente legalább egy alkalommal úgy kell összehívni, hogy az éves mérleg beadásának határidejét legalább 15 nappal megel zze. A szervezeti tag egy szavazásra jogosult személyt delegálhat a Közgy lésbe A Közgy lés kizárólagos hatásköre: a) az Egyesület Alapszabályának megállapítása, módosítása, b) az Egyesület elnökének, társelnökének, alelnökének, a szakosztályok vezet inek, az Elnökség tagjainak, a Felügyel Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, felmentése, c) a szakosztályok, az 5.3. pont szerinti bizottságok, egyéb szervek m ködésének felfüggesztését, feloszlatását kimondó határozat elleni fellebbezés elbírálása, d) az Egyesületnek más társadalmi szervezettel való egyesülésének, oda történ belépésnek vagy onnan kiválásnak, továbbá az Egyesület feloszlásának kimondása, ez utóbbi esetben rendelkezés az egyesületi vagyonról, e) az éves költségvetés meghatározása, kialakítása, f) az éves beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása, 7

8 g) két f nemzetközi képviseleti joggal felruházott személy - delegálása a Novohrad-Nógrád Geopark irányító testületébe, illetve az Európai- és a Globális Geopark Hálózat szervezetébe h.) tagdíjak megállapítása 7.3. A Közgy lés nyilvános, azon az Egyesület bármely tagja részt vehet. A Közgy lésen részt vev bármely tag alapos indokból kérheti a nyilvánosság kizárását valamely napirendi pont tárgyalásánál. A nyilvánosság kizárásához a Közgy lés 2/3-ának egyez szavazata szükséges A 7.2. pont a) és e) alpontjainak eldöntéséhez a jelenlev, szavazati joggal rendelkez tagok 2/3-ának egyez szavazata szükséges Az éves beszámolót, valamint a közhasznúsági jelentést az elnök készíti el, és az Elnökség véleményével terjeszti a Közgy lés elé. Elfogadásához a Közgy lés egyszer szótöbbséggel hozott határozata szükséges Szavazásra jogosultnak az a tag tekinthet, aki éves tagdíját (tagdíjhátralékát) a Közgy lés megkezdéséig rendezte. Szavazni csak személyesen lehet A Közgy lést az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén a társelnök, illet leg az Egyesület alelnöke, akadályoztatásuk, vagy az el z tisztségvisel k hiányában Felügyel Bizottság elnöke írásban a napirend megjelölésével a Közgy lés id pontját legalább 30 nappal megel z en hívja össze Rendkívüli Közgy lés esetén a 7.7. pontban megjelölt határid 15 nap, legkés bb eddig az id pontig kell a napirendi pontokat tartalmazó meghívót postára adni A Közgy lést az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén a jelenlév társelnök, ennek hiányában az Egyesület alelnöke vezeti. Amennyiben az el bb felsorolt tisztségvisel k egyike sincs jelen, az ülést az elnök ennek hiányában - a Felügyel Bizottság elnöke által megbízott személy vezeti Rendkívüli Közgy lést kell tartani, ha azt a(z) a) Felügyel Bizottság b) rendes tagok 20 %-a írásban, az ok és a cél megjelölésével kéri, c) elnök vagy az Elnökség 2/3-a meghatározott célból szükségesnek tartja, d) felügyeleti szerv indítványozza, e) a bíróság elrendeli A rendkívüli Közgy lést a kérelem (indítvány) benyújtásától vagy a testületi döntés meghozatalától számított 60 napon belüli id pontra kell összehívni A Közgy lés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkez természetes személy és szervezeti tagjainak több mint fele jelen van Határozatképtelenség esetén a Közgy lést el kell halasztani és 15 napon belüli id pontra - azonos napirend mellett - ismét összehívni. Az így összehívott Közgy lés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkez természetes személy és szervezeti tagjainak legalább 25 %-a jelen van. Err l a tagokat az eredeti meghívóban tájékoztatni kell. 8

9 8. Elnökség 8.1. Az Egyesület életének operatív irányítói, döntéshozó és ügyintéz szerve a Közgy lés által választott Elnökség Az Elnökség tagjai: a) az Egyesület elnöke, b) az Egyesület két társelnöke, c) az Egyesület két alelnöke, d) a szakosztályok elnökei. Az Egyesület ügyvezet igazgatója az Elnökség állandó, tanácskozási jogú meghívottja Az Elnökség szervezi, koordinálja, irányítja az Egyesület tevékenységét, biztosítja az egyesületi szervek m ködését, közvetlen kapcsolatot tart fenn más egyesületekkel, szervezetekkel, el segíti a hazai, külföldi és nemzetközi együttm ködést Az Elnökség dönt az Alapszabály által hatáskörébe utalt kérdésekben, valamint mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak az Egyesület más testületének, szervének hatáskörébe Az Elnökség üléseit a szükséghez képest, de legalább negyedévente tartja, összehívásáról az Egyesület elnöke az ügyvezet igazgatón keresztül - írásban gondoskodik. A meghívót - a napirendi pontok megjelölésével - az ülést megel z 15 nappal kézbesíteni kell az Elnökség tagjai részére. Az elnök akadályoztatása esetére a 7.7., illetve 7.9.pontokat kell értelemszer en alkalmazni Az Elnökség ülése nyilvános, szavazati joggal az Elnökség tagjai rendelkeznek, az állandó meghívottak vagy az egyes napirendi pontokhoz az Egyesület elnöke által meghívott személyek az ülésen tanácskozási joggal vehetnek részt. Az Elnökség bármelyik tagja kérheti a nyilvánosság kizárását valamely napirendi pont tárgyalásánál. A nyilvánosság kizárásához az Elnökség tagjai több mint felének egyez szavazata szükséges Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van Határozatképtelenség esetén 15 napon belüli id pontra változatlan napirenddel - kell összehívni, ha a tagjainak több, mint egyharmada jelen van - az eredeti napirendi pontok tekintetében - határozatképes Az Egyesület elnöke képviseli az Egyesületet hatóságok és harmadik személy felé. A közgy léseket és elnökségi üléseket összehívja, ezeket vezeti, ellen rzi a határozatok el terjesztését és végrehajtását, az ülések jegyz könyvének hitelesítésér l gondoskodik. Önálló kiadmányozási és utalványozási joga van A társelnök az elnök általános helyettese. Az alelnök az elnök, illetve a társelnök akadályoztatása esetén helyettesíti az elnököt. Az Elnökség a társelnök, illetve az alelnök számára önálló képviseleti jogot biztosíthat meghatározott ügyek intézése, az Egyesület képviselete tekintetében. 9

10 8.11. Az Egyesület ügyvezet igazgatója aki az Egyesülettel munkaviszonyban álló személy - el készíti az elnökségi ülések napirendjét és határozati javaslatait, gondoskodik azok testületi üléseken történ el terjesztésér l. Önálló kiadmányozási joga van. A 8.9., illetve a pontban meghatározott kivétellel teljes kör en képviseli az Egyesületet, felel s annak jog- és alapszabály szerinti m ködéséért, gazdálkodásáért és a határozatok végrehajtásáért. Tevékenységér l rendszeresen beszámol az Egyesület vezet szerveinek Az ügyvezet igazgató az Egyesület adminisztrációs-regisztrációs feladatainak ellátása mellett a Közgy lés és az Elnökség üléseinek jegyz könyveit vezeti, gondoskodik az Egyesület titkárságának m ködtetésér l, az Egyesület pénztárát és vagyonát felel sség mellett kezeli, a pénzügyi és számviteli tevékenységhez szükséges adatszolgáltatásokat biztosítja. Kifizetést kizárólag az elnök, a társelnök, vagy az alelnök utalványára teljesít. Az Egyesület könyv- és irattárát kezeli, az ebb l fakadó szolgáltatásokat elvégzi Az Egyesületnél munkaviszonyban álló személyek tekintetében a munkaviszony létrehozásával, megszüntetésével, a munkabér és bérjelleg kifizetésekkel (jutalom, prémium stb.) kapcsolatos munkáltatói jogokat az Egyesület Elnöksége, egyéb munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. 9. Felügyel Bizottság 9.1. A közhasznú tevékenységet ellátó Egyesület felügyel szerve. A Felügyel Bizottság elnökét és 4 tagját a Közgy lés választja A Felügyel Bizottság ellen rzi az Egyesület m ködését és gazdálkodását, ezen belül alapvet en a a) az Egyesület jog- és alapszabályszer m ködését, b) az Egyesület vagyonkezelésének és gazdálkodását A 9.2. pontban meghatározottak érdekében az Egyesület vezet tisztségvisel jét l, az Elnökség, vagy más testület vezet jét l, tagjától jelentést, tájékoztatást vagy felvilágosítást, az Egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja A Felügyel Bizottság elnöke vagy bármely tagja az Egyesület vezet szervének ülésén tanácskozási joggal részt vesz A Felügyel Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezet szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) az Egyesület m ködése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sért esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezet szerv döntését teszi szükségessé, b) a vezet tisztségvisel k felel sségét megalapozó tény merült fel Az intézkedésre jogosult vezet szervet a Felügyel Bizottság indítványára - annak megtételét l számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határid eredménytelen eltelte esetén a vezet szerv összehívására a Felügyel Bizottság is jogosult. 10

11 9.7. Ha az arra jogosult szerv a törvényes m ködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyel Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet A Felügyel Bizottság az Egyesület vagyonkezelését általában félévenként megvizsgálja, a számadási év lezártával pedig az évi zárszámadást és a pénzkezelésre vonatkozó okmányokat, bizonylatokat, könyveket, egyéb iratokat megvizsgálja és vizsgálatának eredményér l jelentést terjeszt az Egyesület vezet szervei elé Az ellen rzési jog gyakorlásának biztosítása érdekében a Felügyel Bizottságot meg kell minden testületi ülésre hívni A Felügyel Bizottság üléseit a Bizottság elnöke írásban - a napirend megjelölésével - az ülés id pontját 15 nappal megel z en hívja össze. A Bizottság elnökének akadályoztatása esetében az ülés összehívására bármelyik bizottsági tag önállóan jogosult A Felügyel Bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van A Felügyel Bizottság döntéseit általában nyílt szavazással és egyszer szótöbbséggel hozza. A Felügyel Bizottság tagjai bármely tag javaslatára egyszer szótöbbséggel hozott határozattal bármely ügyben (napirendi pont tekintetében) megállapíthatnak titkos szavazási módot, vagy a döntéshez min sített többséget A Felügyel Bizottságot általában az elnöke képviseli, de egyes ügyekben vagy ügycsoportokban a Bizottság más tagját is kijelölheti a képviseletre A Felügyel Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg. 10. Szakosztály A szakosztály az Egyesületen belül, valamely szakterület m vel ib l, vagy az azonos tevékenységet folytató természetes személy, vagy szervezeti tagokból álló, a szakmai munka eredményesebb végzésére, az azonos tevékenységet folytatók tevékenységének összehangolására létrehozott szervezeti forma Az Egyesület szakosztályai: a) tudományos b) oktatási és közm vel dési, c) kulturális és hagyomány rz, d) önkormányzati, e) vidékfejlesztési, f) turisztikai, g) örökségvédelmi A szakosztály munkáját a Közgy lés által választott elnök irányítja, koordinálja A Közgy lés a Felügyel Bizottság javaslatára a szakosztály m ködését felfüggesztheti, vagy a szakosztályt feloszlathatja, ha annak jog- vagy alapszabályszer m ködése nincs 11

12 biztosítva, vagy tevékenysége jog- vagy alapszabályba ütközik és ezt az állapotot felszólítás ellenére sem szünteti meg A felfüggesztett szakosztály elnökének a szavazati joga az Elnökségben a felfüggesztés id tartama alatt szünetel A szakosztály az ügyrendjét maga állapítja meg A szakosztályok munkájukról az Egyesület Elnökségét rendszeresen tájékoztatják. 11. Területi Szervezet A területi szervezet a Nógrádi Geopark meghatározott területén m köd természetes személy, illet leg szervezeti tagok tartósan fennálló, lokális együttm ködési formája A területi szervezet alapítását legalább 5 természetes személy, vagy 3 szervezeti tag kezdeményezheti. A szervezeti forma létrejöttének feltétele továbbá az Elnökség jóváhagyása A Közgy lés a Felügyel Bizottság javaslatára a területi szervezet m ködését felfüggesztheti, vagy azt feloszlathatja, ha annak jog- vagy alapszabályszer m ködése nincs biztosítva, vagy tevékenysége jog- vagy alapszabályba ütközik és ezt az állapotot felszólítás ellenére sem szünteti meg A területi szervezet munkáját a területi szervezet tagjai által választott elnök irányítja, koordinálja A területi szervezet az ügyrendjét maga állapítja meg A területi szervezetek munkájukról az Egyesület Elnökségét rendszeresen tájékoztatják. 12. Az Egyesület m ködésének nyilvánosságára vonatkozó szabályok Az Egyesület m ködése az Alapszabályban meghatározottak szerint nyilvános Az Egyesület vezet i szerveinek a döntéseit (határozatait) az Egyesület Hírlevelében a testületi ülést követ legközelebbi számban - nyilvánosságra kell hozni. Azokat a döntéseket, amelyek egyes személyekre vagy Egyesületi szervekre vonatkoznak, a közvetlenül érintett számára - a döntés meghozatalát követ 8 napon - kézbesíteni kell Az Egyesület m ködésével kapcsolatban keletkezett iratok általában nyilvánosak. Nem nyilvánosak a személyes adatot, üzleti titkot tartalmazó iratok, illet leg azok, amelyek kizárólag bels használatra készültek, döntés-el készít dokumentumok A nyilvános iratokba bárki betekinthet az Egyesület székhelyén, illetve az ügyvitel helyén a nyilvánosan meghirdetett félfogadási id ben. A nyilvános iratokról - költségtérítés mellett - másolat készíthet. 12

13 12.5. A félfogadás id pontját, valamint a másolat készítés költségtérítésének mértékét az Elnökség határozza meg. Az Elnökség err l hozott döntését az Egyesület Hírlevelében meg kell jelentetni és az Egyesület hirdet tábláján is el kell helyezni Az Egyesület éves közhasznúsági jelentését az Egyesület Hírlevelében meg kell jelentetni, abba az Egyesület székhelyén, illetve az ügyvitel helyén bárki betekinthet, abból - költségtérítés mellett - másolatot készíthet Az Egyesület Közgy lés által meghatározott szolgáltatásait bárki igénybe veheti. Az erre vonatkozó döntést az Egyesület Hírlevelében, honlapján meg kell jelentetni és az Egyesület hirdet tábláján is el kell helyezni. A szolgáltatások igénybevétele - ha a szolgáltatás jellegéb l más nem következik - az Egyesület székhelyén történik Az Egyesület Hírlevelét a természetes személy tagok, a pártoló tagok, valamint a szervezeti tagok az Elnökség által meghatározott formában kapják Az Egyesület honlapjának az üzemeltetésér l, karbantartásáról az ügyvezet igazgató gondoskodik, a honlapra felkerül adatokról el zetesen egyeztetnie kell az elnökkel, társelnökkel, illetve az alelnökkel Egyéb rendelkezések Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a) a Polgári Törvénykönyvr l szóló évi IV. törvény, b) az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, c) a közhasznú szervezetekr l szóló évi CLVI. törvény, valamint a mindenkor hatályos és vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak Jelen Alapszabályt az Egyesület május 27-én megtartott Közgy lése egyhangúlag elfogadta. Ipolytarnóc, május 27. az Egyesület elnöke 13

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. SZERVEZET I. Általános rendelkezések Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1.) Az egyesület neve: Veszprémi Motoros Egyesület 2.) Az egyesület m ködési helye: 8200 Veszprém, Nyerges u. 6.

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület Alapszabály

Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület Alapszabály Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület Alapszabály A Nagycenk Fejl déséért -Közhasznú Egyesület közgy lése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illet leg a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

Alapszabály Vállus és Vidékéért Egyesület

Alapszabály Vállus és Vidékéért Egyesület Alapszabály Vállus és Vidékéért Egyesület 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Vállus és Vidéke Fejl déséért és Turizmusáért Egyesület (a továbbiakban Egyesület) 1.2. Az Egyesület rövidített

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Óbor-kör Kulturális és Környezetvéd Egyesület A L A P S Z A B Á L Y

Óbor-kör Kulturális és Környezetvéd Egyesület A L A P S Z A B Á L Y 1 Óbor-kör Kulturális és Környezetvéd Egyesület A L A P S Z A B Á L Y Az Óbor-kör Kulturális és Környezetvéd Egyesület 2006. augusztus hó 3-án 11 alapító tag egyetért elhatározása alapján jött létre. Az

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

BÁTÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BÁTÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BÁTÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Név: BÁTÁÉRT EGYESÜLET. 1.2. Székhely: 7149 Báta, F u. 306. 1.3. Az Egyesület alapításának id pontja: 2001. augusztus 19. 1.4. Jogállása:

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 1. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. 1. Általános Rendelkezések 1 ALAPSZABÁLY 1. Általános Rendelkezések Az egyesület neve: Játsszunk Együtt! Gyáli Nagycsaládos Egyesület Rövid neve: Gyáli NE. Az egyesület pecsétje kör alakú, Játsszunk Együtt Gyáli Nagycsaládos Egyesület,

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY

MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Baráti Kör neve és székhelye (1) A Baráti Kör neve: A Veszprémi Lovassy és volt piarista Gimnázium öregdiákjainak Baráti Köre. (2) A Baráti Kör

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Általános rendelkezések

1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Általános rendelkezések 1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület (továbbiakban: 1. FC Veszprém) Veszprém városban, Veszprém megyében a rendszeres sportolás, a szabadid

Részletesebben

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan) A Tamási Város Önkormányzatának Képvisel -testülete /a továbbiakban: Alapító/ a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

"TAMÁSI VÁROSÉRT" KÖZALAPITVÁNY ALAPITÓ OKIRATA

TAMÁSI VÁROSÉRT KÖZALAPITVÁNY ALAPITÓ OKIRATA "TAMÁSI VÁROSÉRT" KÖZALAPITVÁNY ALAPITÓ OKIRATA Tamási Város Önkormányzati Képvisel Testülete a Polgári Törvénykönyvr l szóló 1959.évi IV.tv. 74/G. (l) bekezdésében foglaltaknak megfelel en az alábbiakban

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Alapszabály (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) (A módosítások dőlt betűvel szedve.) I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Edelényi Hegyek Közössége 1 2./ Az Egyesület

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Alapszabály. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

Alapszabály. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Alapszabály (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) I. Az Egyesület létrejötte Az alapítók az 1989. évi II. törvény alapján a Polgári Törvénykönyv 61. -64. -ra, valamint az 1997. évi CLVI. Törvényre

Részletesebben

Salgótarján Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Salgótarján Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület Alapszabálya Salgótarján Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület Alapszabálya Alulírott Alapítók a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 63. (1) bekezdésében, valamint az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A MAGYAR KOLLÉGIUM KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület 1998. május 25-én döntött az Egyesület közhasznú szervezetté történ átalakításáról, melynek értelmében az

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya

A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya 2004. 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) Székhelye:

Részletesebben

Alapszabály. II. Fejezet Az Egyesület célja, tevékenységei

Alapszabály. II. Fejezet Az Egyesület célja, tevékenységei 1 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Magyar Vadászgörény Klub 2./ Az Egyesület rövid neve: MVK 3./ Az Egyesület angol nyelvű elnevezése: Hungarian Ferret Club 4./ Az

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÍME, MŰKÖDÉSI TERÜLETE, PECSÉTJE

A MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÍME, MŰKÖDÉSI TERÜLETE, PECSÉTJE A MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. AZ EGYESÜLET NEVE, CÍME, MŰKÖDÉSI TERÜLETE, PECSÉTJE 1. Az egyesület neve: Magyar Levéltárosok Egyesülete 2. Székhelye: Budapest 3. Címe: 1014 Hess András

Részletesebben

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY Budapest, 2012. 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály III. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület (Debrecen) 4078 Debrecen, Haláp tanya 93.

ALAPSZABÁLY. Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület (Debrecen) 4078 Debrecen, Haláp tanya 93. ALAPSZABÁLY Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület (Debrecen) 4078 Debrecen, Haláp tanya 93. Alapító tagok az 1997. évi CL VI. törvény alapján közhasznú egyesületet hoznak létre az alábbiak

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya I. Fejezet I. Általános rendelkezések 1) A szövetség neve: Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség (DALI SZ) 2) A szövetség tevékenységét a Magyar Köztársaság területén

Részletesebben

Keleti Motoros Egyesület

Keleti Motoros Egyesület Keleti Motoros Egyesület Alapszabály a 2012. március 28-i módosításokkal egységes szerkezetben (a módosítások vastagon szedve) Az Keleti Motoros Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2012. május 9.

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2012. május 9. SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2012. május 9. I. Általános rendelkezések 1. A Sportiskolák Országos Szövetsége (a továbbiakban szövetség) az

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben A DEMETER Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. /1/ bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben