Nógrádi Geopark Egyesület Alapszabálya Az Egyesület neve: Nógrádi Geopark Egyesület (a továbbiakban: Egyesület, rövidítve: NGE)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nógrádi Geopark Egyesület Alapszabálya. 1.1. Az Egyesület neve: Nógrádi Geopark Egyesület (a továbbiakban: Egyesület, rövidítve: NGE)"

Átírás

1 1. Az Egyesület neve, székhelye, jelvénye Nógrádi Geopark Egyesület Alapszabálya 1.1. Az Egyesület neve: Nógrádi Geopark Egyesület (a továbbiakban: Egyesület, rövidítve: NGE) 1.2. Az Egyesület a tagok önálló társulásán alapuló, a Nógrádi Geopark létrehozását, fenntartását, m ködtetését, fejlesztését támogató érdekképviseleti, szakmai-tudományos, koordinációs, információs közhasznú társadalmi szervezet. 1.3.Az Egyesület önálló jogi személy, amely közhasznú tevékenységet folytató, szakmai egyesületként m köd szervezet Az Egyesület székhelye: 3138 Ipolytarnóc külterület 039 hrsz (Ipolytarnóci smaradványok Természetvédelmi Terület) 1.5. Levelezési cím: Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet (3104 Salgótarján, Park út 12.) 1.6.Az Egyesület jelvénye (jelképe): Salgó várának kontúrja alatt bazaltoszlopok sziluettje 2. Az Egyesület célja, tevékenysége 2.1. Az Egyesület célja az pontból fakadó feladatok széleskör ellátása, a Nógrádi Geopark területén az Európai Geopark Hálózat szakmai követelményeinek megfelel örökségvédelmi, természetvédelmi, értékment és térségfejlesztési, programok szervezése, koordinálása és lebonyolítása a Novohrad-Nógrád Geopark területén lév magyarországi és szlovákiai települések együttm ködésének, közös fejlesztési programjai létrehozásának el segítése, megvalósításának támogatása, különös tekintettel a geoturizmus nyújtotta lehet ségekre, a térségben található természeti, kulturális értékek megismerésének, feltárásának, bemutatásának, tudományos kutatásának, tájgazdálkodásának segítése, szervezése, ismertetése, hasznosítása, elismertetése, a környezet- illetve a természetvédelmi tevékenységek ellátásában való részvétel társadalmi koordinálása, a Nógrádi Geopark, valamint természeti, kulturális értékei megismertetésével, kutatásával, feltárásával kapcsolatos oktatási, nevelési, ismeretterjesztési feladatok ellátása, a Nógrádi Geoparknak, mint a természeti és kulturális örökség különleges régiójának a megóvásában való közrem ködés, más geoparkokkal, illetve földtani és felszínalaktani természeti értékek megóvásával foglalkozó hazai, külföldi és nemzetközi szervezetekkel való együttm ködés, az el z pontokban meghatározott tevékenysége során a hátrányos helyzet csoportok társadalmi esélyegyenl sége megvalósításának a mind teljesebb kör el segítése. 1

2 2.2. Az Egyesület a 2.1. pont szerinti céljai megvalósítása érdekében, a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére, közhasznú tevékenységet folytat, melynek során olyan közfeladatokat is ellát, amelyr l törvényi rendelkezés szerint valamely állami szervnek, vagy helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Az Egyesület közhasznú tevékenységei a közhasznú szervezetekr l szóló törvény rendelkezései alapján: tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, m emlékvédelem, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, hátrányos helyzet csoportok társadalmi esélyegyenl ségének el segítése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység euroatlanti integráció el segítése, közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehet szolgáltatások Az Egyesület tevékenysége során biztosítja az igényes és tartalmas szervezeti élet feltételeit a különböz szakterületeken és különböz (gazdasági) közösségekben dolgozó szakemberek szakmai és emberi együttm ködésének el mozdítására. Az Egyesület minden érdekl d számára nyitott, és tevékenységét a nyilvánosság tájékoztatásával végzi Az Egyesület tudományos tevékenység, kutatás keretében: szaküléseket, vitaüléseket, klubesteket, ankétokat, tanulmányutakat, vándorgy léseket rendez, kongresszusokat tart, igény szerint területi szervezeteket, szakosztályokat és más szakmai szervezeti formákat hoz létre és el segíti azok m ködését, szervezi a tagság tájékoztatását, el segíti mind a belföldi, mind a külföldi tapasztalatok megismerését és felhasználását, javaslatokat tesz illetékes szerveknek a Geopark által érintett szakterületekkel, témakörökkel kapcsolatos id szer és fontos feladatok megoldására, valamint társadalmi véleményt nyilvánít elvi és gyakorlati kérdésekben, tanulmányokat, szakvéleményeket, kiadványokat készít, megszervezi a Geoparkkal összefügg szakmai - ágazati problémák széleskör megvitatását, megbízásokat vállal, kutatási és fejlesztési témákat javasol, kutatási programokat szervez és gondoskodik azok végrehajtásáról szakmai, etikai kérdésekkel foglalkozik Az Egyesület nevelés, és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés keretében: részt vesz szakemberek képzésében és továbbképzésében, foglalkozik a Geopark m ködtetésében fontos, szakterületeket érint oktatási, képességfejlesztési és 2

3 ismeretterjesztési kérdésekkel, el mozdítja ezek fejlesztését, kiemelt figyelmet fordít a fiatalok szakmai és társadalmi beilleszkedésére, a nyugdíjasok szakmai tapasztalatainak felhasználására Az Egyesület a természeti, épített és kulturális örökség, a hagyományok megóvására irányuló tevékenysége keretében: folyóiratokat és egyéb kiadványokat készít, jelentet meg és terjeszt, filmeket készít, segíti a m ködési területéhez tartozó szakmai könyvkiadást, közrem ködik a szakmai propaganda és ismeretterjeszt munkában, és maga is végez kiadói tevékenységet, környezet- valamint természetvédelmi, vidékfejlesztési, örökségvédelmi, turisztikai, föld- és élettudományi kérdésekben szakvéleményeket készít, tudományos tanácskozásokat szervez, pályázatokat hirdet, szakmai díjakat t z ki, alapítványokat m ködtethet és hozhat létre tudományos és gyakorlati kérdések megoldására, illetve alapítvány gondozását vállalja, a szakma területén végzett kiemelked munkát e célra alapított érem, kitüntetés, vagy díj adományozásával ismeri el, oklevelet és jutalmat ad a kiemelked egyesületi munkáért. A szakterületen különösen eredményes munkát végz személyekre kitüntetési javaslatot tesz más szerveknek Az Egyesület nemzetközi tevékenysége keretében kapcsolatot teremt és tart fenn hasonló rendeltetés külföldi egyesületekkel és szervezetekkel, képviselteti magát nemzetközi szakmai rendezvényeken, a nemzetközi el írások szerinti gyakorisággal és létszámmal ellátja a Geopark képviseletét az Európai- és a Globális Geopark Hálózat szervezeteinek éves rendezvényein, képvisel ket delegál a Novohrad-Nógrád Geopark irányító testületébe A határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység keretében az Egyesület - többek között - kiemelten szoros kapcsolatot tart a szlovákiai Novohrad Geopark Egyesülettel Az Egyesület közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, ezekkel összefügg vállalkozási tevékenység folytatására a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve jogosult. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, kizárólag a 2.1. pontban megfogalmazott céljainak, valamint közhasznú tevékenységének megvalósítására fordítja Az Egyesület: a) váltót, más hitelviszonyt megtestesít értékpapírt nem bocsáthat ki, b) vállalkozásának folytatásához közhasznú tevékenységét veszélyeztet mérték hitelt nem vehet fel, c) az államháztartás alrendszereit l kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja, d) befektetési tevékenységet nem folytathat. 3

4 2.11. Az Egyesület tevékenységének (testületi határozatainak, programjainak stb.) és gazdálkodásának legfontosabb adatait az egyesület országos terjesztés Hírlevelében, továbbá az Egyesület hirdet tábláján való elhelyezés útján nyilvánosságra hozza Az Egyesület, mint politikai pártoktól független szervezet, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat és ilyen tevékenységet nem támogat, a politikai pártoktól anyagi támogatást nem kap, nem fogad el, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A választásokon országgy lési vagy önkormányzati képvisel jelöltet nem állít, mások által állított vagy független jelöltként induló képvisel jelöltet nem támogat Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhet. A közhasznú szolgáltatások igénybevételének feltételeit és módját az Elnökség határozza meg. Az Elnökség err l szóló döntése nyilvános, az Egyesület Hírlevelében, valamint az Egyesület hirdet tábláján közzé kell tenni. 3. Az Egyesület tagsági formái, keletkezése, megsz nése 3.1. Az Egyesület természetes személy és szervezeti tagokból áll. Természetes személyek rendes, tiszteletbeli és pártoló tagok lehetnek Rendes tag az a nagykorú, cselekv képes személy, aki az Egyesület céljaival egyetért, az Alapszabály írásbeli belépési nyilatkozatát elfogadja, az éves tagdíjat megfizeti Rendes tag felvételér l az Elnökség határoz, elutasító döntés ellen ennek kézbesítését l számított 15 napon belül a Közgy léshez lehet fellebbezéssel élni Pártoló tag az, aki írásbeli nyilatkozatában az Egyesület céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatja. Ez alapján az Egyesület nyilvántartásba veszi Szervezeti tag az a jogi személyiséggel rendelkez szervezet lehet, amely az Egyesület céljaival egyetért és Alapszabályát a szervezeti tagok belépési nyilatkozatának aláírásával elfogadja, az éves tagdíjat megfizeti. Szervezeti tagok felvételér l az Elnökség dönt Szervezeti pártoló tag az a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasági társaság, amely az Egyesület céljaival egyetért, tevékenységét anyagi vagy egyéb módon támogatja, és az Egyesülettel együttm ködési megállapodást köt. Az együttm ködési megállapodás érvényességéhez az Elnökség kétharmados szótöbbséggel meghozott jóváhagyó határozata szükséges A tagdíjak és kedvezmények mértékét a Közgy lés évente határozza meg, a szervezeti pártoló tagok által nyújtandó támogatások az együttm ködési megállapodás tárgyát képezi. Települési önkormányzat szervezeti tag esetében a tagdíj mértékét az állandó lakosságszám alapján kell meghatározni A tagság megsz nik: a) kilépéssel, b) törléssel, c) kizárással, d) elhalálozással, 4

5 e) szervezeti pártoló tag esetén a megállapodás felmondásával, f) a szervezeti tag kilépésével, g) szervezeti pártoló tag, vagy szervezeti tag jogutód nélküli megsz nésével, h.) az Egyesület megsz nésével Tagdíjfizetési késedelem esetében ha a késedelem mértéke a két éves tagdíj mértékét meghaladja az Egyesület ügyvezet igazgatója megfelel legalább 30 napos határid kit zésével írásban ajánlott küldeményként postára adva - felszólítja a tagot kötelezettségének teljesítésére. A határid eredménytelen eltelte esetén törlési indítványt terjeszt az Elnökség elé. A törléshez az Elnökség kétharmados szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A törlési határozatot, valamint a tagsági viszony pont szerinti helyreállításának lehet ségét a taggal írásban ajánlott küldeményként postára adva közölni kell. A tagdíj minden év január 1. napján esedékes, de az adott év december 31-ig teljesíthet Törlés esetén a tagsági viszony, valamint az Egyesületben viselt tisztség megsz nik. Az elmaradt tagdíj utólagos befizetése esetén a törölt tag tagsági viszonya helyreáll, ez azonban nem vonatkozik a megsz nt tisztségre Kizárásra - fegyelmi vizsgálatot követ en, melynek megindításáról a tagot írásban, ajánlott küldeményként postára adva értesíteni kell - az Elnökség megválasztott tagjainak 2/3- os szavazataránnyal meghozott határozatával kerülhet sor. A fegyelmi eljárás során a tag személyes meghallgatására lehet séget kell biztosítani, a határozat ellen a kézbesítést l számított 30 napon belül benyújtott fellebbezéssel jogorvoslattal lehet a Közgy léshez fordulni. 4. A tagok jogai és kötelezettségei 4.1. Az Egyesület rendes tagja részt vehet az Egyesület rendezvényein, tevékenységében, megilleti a véleménynyilvánítás joga. Tagok önkéntes társulásán alapuló szervezeti formákat hozhat létre, illetve azok tevékenységében részt vehet. Szavazati joga van és bármely testületbe, tisztségre választható Az Egyesület pártoló tagja, szervezeti pártoló tagjának képvisel je részt vehet az Egyesület tevékenységében, rendezvényein Az Egyesület szervezeti tagjának képvisel i szervezeti tagonként legfeljebb tíz f - részt vehetnek Az Egyesület rendezvényein a rendes tagokat megillet kedvezményekkel, megilleti ket a véleménynyilvánítás joga. A Közgy lésen a szervezeti tag képvisel je tanácskozási és szavazati joggal részt vehet Az Egyesület minden tagját megilleti az Egyesület által nyújtott szolgáltatások, kedvezmények igénybevételének joga A tagok kötelezettsége az Egyesület Alapszabályában foglaltak betartása, a vállalt feladatok ellátása, a tagdíj megfizetése A tagokat megillet szolgáltatások, kedvezmények, juttatások körér l, mértékér l, jellegér l az Elnökség dönt. 5

6 5. Az Egyesület szervezeti felépítése, a vezet szervekre és más testületekre vonatkozó általános szabályok 5.1. Az Egyesület vezet szervei: a) legf bb vezet szerv: Közgy lés b) az ügyintéz szerv az Elnökség Az Egyesület egyéb szervei: a) Felügyel Bizottság, b) szakosztályok, c) területi szervezetek Az Egyesület vezet i szervei állandó vagy eseti bizottságokat, valamint egyéb szerveket, tisztségeket hozhatnak létre, meghatározott feladatok ellátására A Közgy lés által választott, az 5.1 és 5.2 pontok szerinti tisztségvisel k, testületi tagok megbízatása 4 évre szól Az 5.2.pont b)-c) alpontjai szerinti szervezetek ügyrendjükben az 5.4. pontban meghatározott id tartamnál rövidebben is meghatározhatják az általuk választott tisztségvisel ik megbízatási id tartamát Az Egyesület vezet szervei és más testületi szervei döntéseiket általában nyílt szavazással és egyszer szótöbbséggel hozzák. Az Alapszabály, valamint a testületi tagok - egyszer szótöbbséggel - bármely ügyben megállapíthatnak titkos szavazási módot vagy a döntéshez min sített többséget. A tisztségvisel k választása titkosan történik Az Egyesület vezet szervei és más testületi szervek döntéseir l (határozatairól) az Egyesület ügyvezet igazgatója testületenkénti nyilvántartást vezet A nyilvántartás tartalmazza a döntés (határozat): a) meghozatalának id pontját, b) tartalmát, valamint, ha végrehajtási feladatokat is tartalmaz, a végrehajtás id pontját és a végrehajtásért felel s személy megnevezését, c) a határozat személyi, tárgyi, id beli hatályát, d) a döntést (határozatot) támogatók, ellenz k, tartózkodók számarányát, továbbá titkos szavazás kivételével ezek személyét is A választott tisztségvisel k, testületi tagok a választóik által visszahívhatók, ha a testületi üléseken három egymást követ alkalommal - kell indok nélkül - nem vesznek részt. A második indokolatlan távollétet követ en az Egyesület elnöke vagy ügyvezet igazgatója írásban tájékoztatja a mulasztót a várható jogkövetkezményekr l Az Alapszabály 6.4. pontja, valamint a 9.3. pont, a 9.5. pont b) alpontja vonatkozásában vezet tisztségvisel az elnökség tagja, a szakosztályok és területi szervezetek vezet i, a Felügyel Bizottság tagjai. 6. Összeférhetetlenségi szabályok 6

7 6.1. Az Egyesület vezet szerveinek vagy más testületi szerveinek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b)] élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felel sség alól mentesül, vagy b) bármilyen más el nyben részesül, illetve a megkötend jogügyletekben egyébként érdekelt. Nem min sül el nynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának tagsági jogviszony alapján nyújtott, megfelel cél szerinti juttatás Nem lehet a Felügyel Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, a) aki az Egyesület vezet szerveinek tagja és tisztségvisel je, a szakosztály, területi szervezet, állandó vagy eseti bizottság, illetve az egyéb szerv (5.3.pont) tisztségvisel je, b) az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe nem vehet nem pénzbeli szolgáltatásokat és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelel cél szerinti juttatást -, illetve d) az a) - c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója A közhasznú szervezet megsz ntét követ két évig nem lehet az Egyesület vezet tisztségvisel je az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megsz ntét megel z két évben legalább egy évig - vezet tisztséget, amely az adózás rendjér l szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki A vezet tisztségvisel, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet el zetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidej leg más közhasznú szervezetnél is betölt. 7. A Közgy lés 7.1. A Közgy lés az Egyesület legf bb vezet szerve, melyet évente legalább egy alkalommal úgy kell összehívni, hogy az éves mérleg beadásának határidejét legalább 15 nappal megel zze. A szervezeti tag egy szavazásra jogosult személyt delegálhat a Közgy lésbe A Közgy lés kizárólagos hatásköre: a) az Egyesület Alapszabályának megállapítása, módosítása, b) az Egyesület elnökének, társelnökének, alelnökének, a szakosztályok vezet inek, az Elnökség tagjainak, a Felügyel Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, felmentése, c) a szakosztályok, az 5.3. pont szerinti bizottságok, egyéb szervek m ködésének felfüggesztését, feloszlatását kimondó határozat elleni fellebbezés elbírálása, d) az Egyesületnek más társadalmi szervezettel való egyesülésének, oda történ belépésnek vagy onnan kiválásnak, továbbá az Egyesület feloszlásának kimondása, ez utóbbi esetben rendelkezés az egyesületi vagyonról, e) az éves költségvetés meghatározása, kialakítása, f) az éves beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása, 7

8 g) két f nemzetközi képviseleti joggal felruházott személy - delegálása a Novohrad-Nógrád Geopark irányító testületébe, illetve az Európai- és a Globális Geopark Hálózat szervezetébe h.) tagdíjak megállapítása 7.3. A Közgy lés nyilvános, azon az Egyesület bármely tagja részt vehet. A Közgy lésen részt vev bármely tag alapos indokból kérheti a nyilvánosság kizárását valamely napirendi pont tárgyalásánál. A nyilvánosság kizárásához a Közgy lés 2/3-ának egyez szavazata szükséges A 7.2. pont a) és e) alpontjainak eldöntéséhez a jelenlev, szavazati joggal rendelkez tagok 2/3-ának egyez szavazata szükséges Az éves beszámolót, valamint a közhasznúsági jelentést az elnök készíti el, és az Elnökség véleményével terjeszti a Közgy lés elé. Elfogadásához a Közgy lés egyszer szótöbbséggel hozott határozata szükséges Szavazásra jogosultnak az a tag tekinthet, aki éves tagdíját (tagdíjhátralékát) a Közgy lés megkezdéséig rendezte. Szavazni csak személyesen lehet A Közgy lést az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén a társelnök, illet leg az Egyesület alelnöke, akadályoztatásuk, vagy az el z tisztségvisel k hiányában Felügyel Bizottság elnöke írásban a napirend megjelölésével a Közgy lés id pontját legalább 30 nappal megel z en hívja össze Rendkívüli Közgy lés esetén a 7.7. pontban megjelölt határid 15 nap, legkés bb eddig az id pontig kell a napirendi pontokat tartalmazó meghívót postára adni A Közgy lést az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén a jelenlév társelnök, ennek hiányában az Egyesület alelnöke vezeti. Amennyiben az el bb felsorolt tisztségvisel k egyike sincs jelen, az ülést az elnök ennek hiányában - a Felügyel Bizottság elnöke által megbízott személy vezeti Rendkívüli Közgy lést kell tartani, ha azt a(z) a) Felügyel Bizottság b) rendes tagok 20 %-a írásban, az ok és a cél megjelölésével kéri, c) elnök vagy az Elnökség 2/3-a meghatározott célból szükségesnek tartja, d) felügyeleti szerv indítványozza, e) a bíróság elrendeli A rendkívüli Közgy lést a kérelem (indítvány) benyújtásától vagy a testületi döntés meghozatalától számított 60 napon belüli id pontra kell összehívni A Közgy lés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkez természetes személy és szervezeti tagjainak több mint fele jelen van Határozatképtelenség esetén a Közgy lést el kell halasztani és 15 napon belüli id pontra - azonos napirend mellett - ismét összehívni. Az így összehívott Közgy lés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkez természetes személy és szervezeti tagjainak legalább 25 %-a jelen van. Err l a tagokat az eredeti meghívóban tájékoztatni kell. 8

9 8. Elnökség 8.1. Az Egyesület életének operatív irányítói, döntéshozó és ügyintéz szerve a Közgy lés által választott Elnökség Az Elnökség tagjai: a) az Egyesület elnöke, b) az Egyesület két társelnöke, c) az Egyesület két alelnöke, d) a szakosztályok elnökei. Az Egyesület ügyvezet igazgatója az Elnökség állandó, tanácskozási jogú meghívottja Az Elnökség szervezi, koordinálja, irányítja az Egyesület tevékenységét, biztosítja az egyesületi szervek m ködését, közvetlen kapcsolatot tart fenn más egyesületekkel, szervezetekkel, el segíti a hazai, külföldi és nemzetközi együttm ködést Az Elnökség dönt az Alapszabály által hatáskörébe utalt kérdésekben, valamint mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak az Egyesület más testületének, szervének hatáskörébe Az Elnökség üléseit a szükséghez képest, de legalább negyedévente tartja, összehívásáról az Egyesület elnöke az ügyvezet igazgatón keresztül - írásban gondoskodik. A meghívót - a napirendi pontok megjelölésével - az ülést megel z 15 nappal kézbesíteni kell az Elnökség tagjai részére. Az elnök akadályoztatása esetére a 7.7., illetve 7.9.pontokat kell értelemszer en alkalmazni Az Elnökség ülése nyilvános, szavazati joggal az Elnökség tagjai rendelkeznek, az állandó meghívottak vagy az egyes napirendi pontokhoz az Egyesület elnöke által meghívott személyek az ülésen tanácskozási joggal vehetnek részt. Az Elnökség bármelyik tagja kérheti a nyilvánosság kizárását valamely napirendi pont tárgyalásánál. A nyilvánosság kizárásához az Elnökség tagjai több mint felének egyez szavazata szükséges Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van Határozatképtelenség esetén 15 napon belüli id pontra változatlan napirenddel - kell összehívni, ha a tagjainak több, mint egyharmada jelen van - az eredeti napirendi pontok tekintetében - határozatképes Az Egyesület elnöke képviseli az Egyesületet hatóságok és harmadik személy felé. A közgy léseket és elnökségi üléseket összehívja, ezeket vezeti, ellen rzi a határozatok el terjesztését és végrehajtását, az ülések jegyz könyvének hitelesítésér l gondoskodik. Önálló kiadmányozási és utalványozási joga van A társelnök az elnök általános helyettese. Az alelnök az elnök, illetve a társelnök akadályoztatása esetén helyettesíti az elnököt. Az Elnökség a társelnök, illetve az alelnök számára önálló képviseleti jogot biztosíthat meghatározott ügyek intézése, az Egyesület képviselete tekintetében. 9

10 8.11. Az Egyesület ügyvezet igazgatója aki az Egyesülettel munkaviszonyban álló személy - el készíti az elnökségi ülések napirendjét és határozati javaslatait, gondoskodik azok testületi üléseken történ el terjesztésér l. Önálló kiadmányozási joga van. A 8.9., illetve a pontban meghatározott kivétellel teljes kör en képviseli az Egyesületet, felel s annak jog- és alapszabály szerinti m ködéséért, gazdálkodásáért és a határozatok végrehajtásáért. Tevékenységér l rendszeresen beszámol az Egyesület vezet szerveinek Az ügyvezet igazgató az Egyesület adminisztrációs-regisztrációs feladatainak ellátása mellett a Közgy lés és az Elnökség üléseinek jegyz könyveit vezeti, gondoskodik az Egyesület titkárságának m ködtetésér l, az Egyesület pénztárát és vagyonát felel sség mellett kezeli, a pénzügyi és számviteli tevékenységhez szükséges adatszolgáltatásokat biztosítja. Kifizetést kizárólag az elnök, a társelnök, vagy az alelnök utalványára teljesít. Az Egyesület könyv- és irattárát kezeli, az ebb l fakadó szolgáltatásokat elvégzi Az Egyesületnél munkaviszonyban álló személyek tekintetében a munkaviszony létrehozásával, megszüntetésével, a munkabér és bérjelleg kifizetésekkel (jutalom, prémium stb.) kapcsolatos munkáltatói jogokat az Egyesület Elnöksége, egyéb munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. 9. Felügyel Bizottság 9.1. A közhasznú tevékenységet ellátó Egyesület felügyel szerve. A Felügyel Bizottság elnökét és 4 tagját a Közgy lés választja A Felügyel Bizottság ellen rzi az Egyesület m ködését és gazdálkodását, ezen belül alapvet en a a) az Egyesület jog- és alapszabályszer m ködését, b) az Egyesület vagyonkezelésének és gazdálkodását A 9.2. pontban meghatározottak érdekében az Egyesület vezet tisztségvisel jét l, az Elnökség, vagy más testület vezet jét l, tagjától jelentést, tájékoztatást vagy felvilágosítást, az Egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja A Felügyel Bizottság elnöke vagy bármely tagja az Egyesület vezet szervének ülésén tanácskozási joggal részt vesz A Felügyel Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezet szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) az Egyesület m ködése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sért esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezet szerv döntését teszi szükségessé, b) a vezet tisztségvisel k felel sségét megalapozó tény merült fel Az intézkedésre jogosult vezet szervet a Felügyel Bizottság indítványára - annak megtételét l számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határid eredménytelen eltelte esetén a vezet szerv összehívására a Felügyel Bizottság is jogosult. 10

11 9.7. Ha az arra jogosult szerv a törvényes m ködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyel Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet A Felügyel Bizottság az Egyesület vagyonkezelését általában félévenként megvizsgálja, a számadási év lezártával pedig az évi zárszámadást és a pénzkezelésre vonatkozó okmányokat, bizonylatokat, könyveket, egyéb iratokat megvizsgálja és vizsgálatának eredményér l jelentést terjeszt az Egyesület vezet szervei elé Az ellen rzési jog gyakorlásának biztosítása érdekében a Felügyel Bizottságot meg kell minden testületi ülésre hívni A Felügyel Bizottság üléseit a Bizottság elnöke írásban - a napirend megjelölésével - az ülés id pontját 15 nappal megel z en hívja össze. A Bizottság elnökének akadályoztatása esetében az ülés összehívására bármelyik bizottsági tag önállóan jogosult A Felügyel Bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van A Felügyel Bizottság döntéseit általában nyílt szavazással és egyszer szótöbbséggel hozza. A Felügyel Bizottság tagjai bármely tag javaslatára egyszer szótöbbséggel hozott határozattal bármely ügyben (napirendi pont tekintetében) megállapíthatnak titkos szavazási módot, vagy a döntéshez min sített többséget A Felügyel Bizottságot általában az elnöke képviseli, de egyes ügyekben vagy ügycsoportokban a Bizottság más tagját is kijelölheti a képviseletre A Felügyel Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg. 10. Szakosztály A szakosztály az Egyesületen belül, valamely szakterület m vel ib l, vagy az azonos tevékenységet folytató természetes személy, vagy szervezeti tagokból álló, a szakmai munka eredményesebb végzésére, az azonos tevékenységet folytatók tevékenységének összehangolására létrehozott szervezeti forma Az Egyesület szakosztályai: a) tudományos b) oktatási és közm vel dési, c) kulturális és hagyomány rz, d) önkormányzati, e) vidékfejlesztési, f) turisztikai, g) örökségvédelmi A szakosztály munkáját a Közgy lés által választott elnök irányítja, koordinálja A Közgy lés a Felügyel Bizottság javaslatára a szakosztály m ködését felfüggesztheti, vagy a szakosztályt feloszlathatja, ha annak jog- vagy alapszabályszer m ködése nincs 11

12 biztosítva, vagy tevékenysége jog- vagy alapszabályba ütközik és ezt az állapotot felszólítás ellenére sem szünteti meg A felfüggesztett szakosztály elnökének a szavazati joga az Elnökségben a felfüggesztés id tartama alatt szünetel A szakosztály az ügyrendjét maga állapítja meg A szakosztályok munkájukról az Egyesület Elnökségét rendszeresen tájékoztatják. 11. Területi Szervezet A területi szervezet a Nógrádi Geopark meghatározott területén m köd természetes személy, illet leg szervezeti tagok tartósan fennálló, lokális együttm ködési formája A területi szervezet alapítását legalább 5 természetes személy, vagy 3 szervezeti tag kezdeményezheti. A szervezeti forma létrejöttének feltétele továbbá az Elnökség jóváhagyása A Közgy lés a Felügyel Bizottság javaslatára a területi szervezet m ködését felfüggesztheti, vagy azt feloszlathatja, ha annak jog- vagy alapszabályszer m ködése nincs biztosítva, vagy tevékenysége jog- vagy alapszabályba ütközik és ezt az állapotot felszólítás ellenére sem szünteti meg A területi szervezet munkáját a területi szervezet tagjai által választott elnök irányítja, koordinálja A területi szervezet az ügyrendjét maga állapítja meg A területi szervezetek munkájukról az Egyesület Elnökségét rendszeresen tájékoztatják. 12. Az Egyesület m ködésének nyilvánosságára vonatkozó szabályok Az Egyesület m ködése az Alapszabályban meghatározottak szerint nyilvános Az Egyesület vezet i szerveinek a döntéseit (határozatait) az Egyesület Hírlevelében a testületi ülést követ legközelebbi számban - nyilvánosságra kell hozni. Azokat a döntéseket, amelyek egyes személyekre vagy Egyesületi szervekre vonatkoznak, a közvetlenül érintett számára - a döntés meghozatalát követ 8 napon - kézbesíteni kell Az Egyesület m ködésével kapcsolatban keletkezett iratok általában nyilvánosak. Nem nyilvánosak a személyes adatot, üzleti titkot tartalmazó iratok, illet leg azok, amelyek kizárólag bels használatra készültek, döntés-el készít dokumentumok A nyilvános iratokba bárki betekinthet az Egyesület székhelyén, illetve az ügyvitel helyén a nyilvánosan meghirdetett félfogadási id ben. A nyilvános iratokról - költségtérítés mellett - másolat készíthet. 12

1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Általános rendelkezések

1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Általános rendelkezések 1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület (továbbiakban: 1. FC Veszprém) Veszprém városban, Veszprém megyében a rendszeres sportolás, a szabadid

Részletesebben

BÁTÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BÁTÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BÁTÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Név: BÁTÁÉRT EGYESÜLET. 1.2. Székhely: 7149 Báta, F u. 306. 1.3. Az Egyesület alapításának id pontja: 2001. augusztus 19. 1.4. Jogállása:

Részletesebben

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2012. május 9.

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2012. május 9. SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2012. május 9. I. Általános rendelkezések 1. A Sportiskolák Országos Szövetsége (a továbbiakban szövetség) az

Részletesebben

DIÓSJEN I SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET TERVEZET ALAPSZABÁLY 2008. Átfogó módosításokkal egységes szerkezetben

DIÓSJEN I SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET TERVEZET ALAPSZABÁLY 2008. Átfogó módosításokkal egységes szerkezetben DIÓSJEN I SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET TERVEZET ALAPSZABÁLY 2008. Átfogó módosításokkal egységes szerkezetben A Küldöttközgy lés által 1993.-ban elfogadott és az 1994., 1995., 1997., 1998., 2002., 2003. 2007.,

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület ALAPSZABÁLY Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület 1 Alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetben Az egyesület tagjai a megtartott alakuló közgyőlésen az egyesülési jogról szóló 1989.

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF BÖRTÖNÜGYI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ EÖTVÖS JÓZSEF BÖRTÖNÜGYI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ EÖTVÖS JÓZSEF BÖRTÖNÜGYI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Eötvös József Börtönügyi Egyesület 2. Jogállása: közhasznú egyesület 3. Az Egyesület székhelye: 3980

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

ÉLETFA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Alapszabály

ÉLETFA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Alapszabály ÉLETFA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alapszabály Elfogadva: 2005. június 16. Zirc Kiegészítve: 2005. november 27. Zirc Módosítva: 2006.február 12. Bakonybél 2007. augusztus 19. Bakonybél 2009.május 22. Bakonybél

Részletesebben

Bese Természetvédelmi Egyesület Alapszabálya

Bese Természetvédelmi Egyesület Alapszabálya Bese Természetvédelmi Egyesület Alapszabálya 1.. Általános rendelkezések 1.) A szervezet neve: Bese Természetvédelmi Egyesület 2.) A szervezet rövid neve: Bese Egyesület 3.) A szervezet nemzetközi neve:

Részletesebben

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2003. október 20-án megtartott alakuló közgyűlésén majd az alapszabály módosításait követően az egyesület alapszabályát

Részletesebben

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe 2006 1 Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Az alapítás éve: 2006 és Térségek Pécs ISopianae Örökség Kht

Részletesebben

- 2 - 7. Közhasznúsági fokozata: - A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 1. -a, valamint 7. -a szerinti közhasznúság.

- 2 - 7. Közhasznúsági fokozata: - A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 1. -a, valamint 7. -a szerinti közhasznúság. A Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesületének Alapszabálya PREAMBULUM Az egyesülési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog, amelyet a Magyar Köztársaság elismer, és biztosítja annak zavartalan

Részletesebben

A Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetben

A Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetben Alulírott tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A POLYÁN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A POLYÁN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A POLYÁN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.) A Szervezet elnevezése: Polyán Egyesület 2.) A Szervezet rövidítése: Polyán Egyesület 3.) A szervezet alapítási éve: 2008. október 14. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4.)

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Közhasznú Egyesület. Alapszabály. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Közhasznú Egyesület. Alapszabály. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása A Magyar - Holland Baráti Társaság Egyesület 2007. 11. 27-én tartott Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ I. Általános rendelkezések Az egyesületre vonatkozó adatok Neve: Székhelye: Működési területe: KÁBEL NÉLKÜL Internetes Egyesület

Részletesebben

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség)

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) Magyar TDM Szövetség A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Név, székhely és működési terület (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) A Szövetség

Részletesebben

LEI Magyarországi Egyesülete Alapszabálya

LEI Magyarországi Egyesülete Alapszabálya LEI Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Budapest, 2011. év december hó 12. nap 1. Az Egyesület teljes neve: LEI Magyarországi Egyesülete 2. Az Egyesület rövid neve: LEI Magyarországi Egyesülete I. Az

Részletesebben

A MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

A MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A A MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Rövidített neve: MKNE angolul: Hungarian Society for Environmental

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Thai Masszőrök Magyarországi Egyesülete önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező közhasznú társadalmi szervezet, amelynek működését, az egyesülési

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve magyarul: Szegedi Szlovákok Egyesülete szlovákul: Spolok segedínskych Slovákov 2. Az egyesület székhelye: 6721

Részletesebben

A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület. Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület. Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület Alapszabálya A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület nevű egyesület az alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg:

Részletesebben

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület Alapszabály A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület 2008. február 27-én alakult és a Fővárosi Bíróság 12886. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben