A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI FOOTBALL CSAPATOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI FOOTBALL CSAPATOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI FOOTBALL CSAPATOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 1

2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Szövetség neve, székhelye, működési területe, alapítási éve 1. A szövetség neve: Magyarországi Amerikai Football Csapatok Szövetsége Rövidített neve: MAFSZ 2. A szövetség székhelye:.1089 Budapest, Vajda Péter u épület. 3. A szövetség működési területe: a Magyar Köztársaság területe 4. Az alapítás éve: A Szövetség jelvénye és pecsétje 1. A szövetség jelvénye: 2. A szövetség pecsétje: A Szövetség nemzetközi tagsága A szövetség tagja az Amerikai Football Csapatok Európai Szövetségének (EFAF) amelynek alapszabályát és egyéb szabályzatait magára nézve kötelezőnek ismeri el. 2

3 II. A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI 4.. A szövetség célja A szövetség célja az amerikai futball sportág magyarországi megteremtése, szervezése fejlesztése, a csapatok számára versenyek bajnokságok rendezése tagjai sportérdekeinek védelme, az egészséges életmód, a nemesebb sportszellem és sporterkölcs népszerűsítése, széleskörű szolgáltatások nyújtása a szövetség tagjai számára. A szövetség távlati célja a sportág nemzetközi szervezeti rendszerébe való betagozódás és szövetség sportági, illetve sportági szakszövetséggé történő fejlődésének elérése, biztosítása. A szövetség közhasznú sporttevékenysége körében nyújtott közhasznú szolgáltatásait a szövetség tagságán kívül bármely más harmadik személy is igénybe veheti. III. A SZÖVETSÉG TAGSÁGA 5.. A Szövetség tagsága 1. A szövetségnek tagja lehet minden, az amerikai futball sportágban sporttevékenységet, szervező és segítő tevékenységet folytató jogi személyiséggel rendelkező, a versenyrendszerben résztvevő (részt venni szándékozó) szervezet (sportegyesület vagy gazdasági társaság illetve társadalmi szervezet). 2. A szövetségbe való felvétel nem tagadható meg, ha a kérelmező a szövetség Alapszabályát magára nézve kötelezőnek fogadja el és az ott meghatározott feltételeknek egyébként megfelel. 6.. A tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése 1. A szövetségi tagság felvétellel keletkezik, és kilépéssel, kizárással, valamint törléssel szűnik meg. A felvételt a szövetség titkárságánál írásban kell kérni, melyben nyilatkozni kell a szövetség Alapszabályának elfogadásáról. 3

4 2. A tagfelvétel kérdésében a szövetség titkársága határoz. A felvételt megtagadó határozat ellen az elutasító határozat kézhez vételétől számított 15 napon belül a szövetség elnökségéhez lehet fellebbezni. 3. A szövetség tagjai a közgyűlés által évenként meghatározott tagdíjat fizetnek Az éves tagdíj megfizetésének határideje a tárgyév március 15-e. Amennyiben a tag a tagdíjfizetési határidőt elmulasztja, úgy ezt a tárgyév június 1-ig 50%-os pótlék megfizetésével pótolhatja. Ezt követően a tárgyév december 1-ig terjedő időszakban teljesített tagdíjfizetés esetén a pótlék a tagdíj 100%-a. Amennyiben a tag eddig az időpontig éves tagdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a késedelembe eső tagot a szövetség a tagdíj megfizetésére írásban figyelmezteti. Ha a tárgyév végével a tagdíjtartozás kiegyenlítésére nem kerül sor, a tag tagsági jogviszonya törlés útján automatikusan megszűnik. 4. A szövetségből való kilépés esetén a tagsághoz fűződő jogok és kötelezettségek azonnal megszűnnek, azzal, hogy a tag köteles esetleges tagdíjhátraléka megfizetésére. 5. Törléssel szűnik meg a tagság a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével, továbbá a 3. pont szerinti esetben. 6. A szövetségből való kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős büntetésként lehet alkalmazni. Sportfegyelmi eljárást lehet lefolytatni a sportszervezettel, a versenyzővel ill. sportvezetővel szemben, ha a versenyszabályzatban vagy a versenyzéssel kapcsolatban a Szövetség egyéb szabályzataiban megállapított előírásokat vétkesen megszegi. 1. A szövetség tagjának jogai: IV. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 7.. A tagok jogai és kötelezettségei 1.1. Részt vehet a szövetség tevékenységében és rendezvényein Részt vehet a szövetségi közgyűlés határozatainak meghozatalában Választhat, tagjai választhatók a szövetség szerveibe A tagok szavazati jogukat képviselőik útján gyakorolhatják A tag érdemi válaszra jogosult a szövetség bármely szervéhez - a titkárság útján írásban benyújtott észrevételére, javaslatára, kérdésére vagy panaszára. 4

5 2. A szövetség tagjának kötelezettségei: 2.1. A sportág fejlődésének és eredményességének elősegítése A szövetség Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a szövetség szervei által hozott határozatoknak a megtartása, illetve megtartásának biztosítása A szövetség által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése A tagdíj határidőben történő megfizetése. 8.. Örökös tiszteletbeli elnöki cím és a szövetség pártolói 1. A örökös tiszteletbeli elnök címet a közgyűlés adományozza Örökös tiszteletbeli elnök cím adományozására vonatkozó javaslatot csak az elnökség terjeszthet a közgyűlés elé, miután az erre vonatkozó indokokat körültekintően megvizsgálta Örökös tiszteletbeli elnök cím adományozására vonatkozó indítványt az elnökséghez kell beterjeszteni, részletes indoklással ellátva. A javaslatot legalább 15 nappal a közgyűlés előtt kell beterjeszteni, hogy az elnökségnek elegendő idő álljon rendelkezésére a javaslat megvizsgálására Örökös tiszteletbeli elnöki cím adományozható annak a személynek aki az amerikai football sportági magyarországi meghonosításáért, népszerűsítéséért, elterjesztéséért az elmúlt években rengeteget tett, akinek kiemelkedő, komoly és elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy az amerikai football sportág Magyarországon létrejött és fejlődésnek indult. 2. A szövetség pártolója lehet a szövetség Alapszabályát elfogadó bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, akit/amelyet az elnökség a pártolók névsorában tart nyilván és pártoló tagdíjat fizet. A pártoló a közgyűlésen tanácskozási joggal rendelkezik. V. 1. Közgyűlés 2. Elnökség: Elnök, elnökségi tagok (elnökhelyettesek) Felügyelő Bizottság Felügyelő bizottság elnöke, tagjai 3. Főtitkár Szakvezetés Titkárság 4. Szakbizottságok A SZÖVETSÉG SZERVEZETE 9.. A Szövetség szervei 5

6 VI. A SZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE 10.. A közgyűlés összehívása 1. A szövetség legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok által képviselt szavazatok (nyilvántartott képviselők, ill. meghatalmazottak) összessége. A szövetség rendes közgyűlését az elnöknek évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A közgyűlés időpontját a tagsággal a közgyűlést megelőző legalább 15 nappal előbb írásban közölni kell. A tagokat a közgyűlés pontos helyéről, a tervezett napirendről és előterjesztésekről a közgyűlést megelőzően szintén írásban tájékoztatni kell. Az írásbeli tájékoztató a közgyűlés előtt legalább egy héttel postázandó A szavazati jog Minden tagot a közgyűlésen egy szavazati jog illet meg, illetve a tagok a közgyűlésen az alábbiak szerint rendelkeznek plusz szavazati joggal: a) A közgyűlésen a tagot minden (az aktuális bajnoki évben) megkezdett 30 fő versenyengedéllyel rendelkező sportoló után 1 plusz szavazati jog illeti meg. b) A versenyzési engedéllyel rendelkező sportolókat, ha - I. osztályú bajnokságban résztvevő felnőtt csapatott indító szervezet sportolója esetében 2-szer, - Felnőtt csapattal rendelkező szervezet sportolója esetén 1-szer, kell figyelembe venni. 3. A közgyűlésen tanácskozási joggal rendelkeznek: 3.1. A tag által képviselőként meg nem jelölt, a taggal tagsági viszonyban álló személyek, illetve a sportvállalkozásban tulajdoni hányaddal rendelkező személyek Az elnökség által meghívottak 3.3. Az örökös tiszteletbeli elnöki címmel rendelkező személyek és a szövetség pártolói

7 A közgyűlés vezetése és nyilvánossága 1. A közgyűlés levezetésére a közgyűlés levezető elnököt választ. 2. A közgyűlés nyilvános, azonban a közgyűlés indokolt esetben különösen üzleti titok, személyiségi jogvédelem esetén, a jelen lévők 2/3-ának döntésével, a nyilvánosság korlátozása konkrét indokának a jegyzőkönyvben történő rögzítése mellett, ettől eltérően is rendelkezhet A közgyűlés határozatképessége 1. A közgyűlés határozatképes, ha az adott bajnoki évben megállapított szavazati jogok több mint fele képviselve van. A tárgyévi bajnokság kezdetét megelőzően az elnökség határozatba foglaltan megállapítja, hogy a a szövetség tagszervezetei milyen mértékű szavazati jogokkal rendelkeznek. Ez a határozat a következő, ilyen tartalmú elnökségi határozat meghozataláig érvényben marad és a közgyűlési szavazati jogokat e szerint kell megállapítani. Az a tagszervezet, mely az elnökség ezen határozatának tartalmával nem ért egyet, azt a tudomására jutásától számított 15 napon belül, az Elnökséghez címzett indokolt kérelmével a szövetség közgyűlése előtt megtámadhatja. Az Elnökség köteles a kérelem hozzá érkezésététől számított 60 napon belül a kérelem tárgyában történő döntéshozatal végett rendkívüli közgyűlést összehívni. A közgyűlés e tárgyban hozott döntéséig az elnökség által meghatározott szavazati jog arányok érvényesek, míg a kérelem tárgyában meghatározott döntést a közgyűlés minden tagjának egy szavazata figyelembe vétele mellett hozza meg. A Szövetség alakuló közgyűlésén minden alapító tagnak egy szavazata van. 2. Ha a közgyűlés az eredeti időpontjától számított harminc percen belül nem válik határozatképessé, a közgyűlést az eredeti időpontot követő harminc perc elteltével mint megismételt közgyűlést kell megtartani, ezt az eredeti meghívóban rögzíteni kell. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, amelyre az eredeti meghívóban a tagok figyelmét szintén fel kell hívni A közgyűlés napirendje 1. A közgyűlés napirendjét a szövetség elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé. 2. A napirendnek az alábbi napirendi pontokat kötelezően tartalmaznia kell: 2.1. A szövetség előző naptári évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló jóváhagyása, a közhasznúsági jelentés elfogadása, a tárgyévi szakmai és pénzügyi terv elfogadása 7

8 3. A szövetség tagjai által előterjesztett javaslatokat abban az esetben kell napirendre tűzni, ha azokat a közgyűlés időpontja előtt legalább két héttel írásban benyújtották az elnökséghez. Az e határidő után vagy a közgyűlésen beterjesztett javaslatok abban az esetben tárgyalhatók, ha a szavazati jogok legalább 50%-a támogatja. 4. A napirenden szereplő pontokhoz írásbeli előterjesztés csatolása szükséges, amelyet a tag részére a meghívóval együtt kell megküldeni A közgyűlés hatásköre 1. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 1.1. az Alapszabály megállapítása és módosítása, 1.2. a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióinak elfogadása, 1.3. a szövetség más szövetségekkel (társadalmi szervezetekkel) való egyesülésének, illetve szétválásának elhatározása, 1.4. a szövetség önkéntes feloszlásának kimondása, rendelkezés a fennmaradó vagyonról, 1.5. nemzetközi szervezetbe való be- illetve kilépés elhatározása, 1.6. az elnökség előző évi szakmai beszámolójának és a számvitelről szóló évi C. törvény szerinti pénzügyi beszámolójának, illetve a tárgyévi szakmai és pénzügyi tervének elfogadása, 1.7. a szövetség elnökének, elnökségi tagjainak, a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak (a továbbiakban vezető tisztségviselők ), megválasztása, illetve visszahívása, 1.8. örökös tiszteletbeli elnöki cím adományozása, 1.9. a közhasznúsági jelentés elfogadása, mindazok a kérdések, amelyeket a jogszabály, valamint az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a közgyűlés a saját hatáskörébe von A közgyűlés határozathozatala 1. A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlevő szavazati jogok egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást egyszer meg kell ismételni, újabb szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 2. A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a pontjában meghatározott testületek és tisztségviselők megválasztásakor, továbbá minden más esetben, ha azt a jelenlevő szavazati jogok legalább 1/4-e indítványozza. 3. A , 3. és 5. pontjai esetében a határozat meghozatalához a közgyűlésen jelenlévő szavazati jogok legalább 2/3-ának egyetértése szükséges. A pontja esetében az elnök 8

9 és az elnökségi tagok (elnökhelyettesek) vonatkozásában a megválasztáshoz és a visszahíváshoz a jelen lévő szavazati jogok 100 %-a szükséges, míg a felügyelő bizottság elnöke és tagjai esetében az összes szavazati jog 2/3-a szükséges a megválasztáshoz és a visszahíváshoz. 4. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke, valamint a jegyzőkönyv vezetője írja alá és két - a közgyűlés elején jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztott a közgyűlésen szavazati joggal rendelkező személy hitelesíti A vezető tisztségviselők megválasztása 1. A vezető tisztségviselőket a közgyűlés öt (5) évre választja. Amennyiben valamely testület esetében az öt éves időtartamon belül kerül valamely tag megválasztásra, annak mandátuma az adott testület mandátumának végéig tart. 2. A tisztújító közgyűlés előtt legalább egy hónappal az elnökség tőle független legalább háromtagú Jelölő bizottságot hív össze. A Jelölő bizottság, vezető tisztségviselőkre, valamint az egyéb testületek tagjaira vonatkozó javaslatát a Jelölő bizottság elnöke terjeszti a közgyűlés elé. A Jelölő bizottság köteles a tagokat írásban értesíteni arról, hogy a megválasztandó tisztségekre a közgyűlés előtt legalább két héttel a titkársághoz írásban eljuttatott személyi javaslatokat jogosultak tenni. A személyi javaslatot a tag képviseletére jogosult személy vagy ennek meghatalmazottja köteles aláírni. A tag képviseletére jogosult személy képviseleti jogosultságát az ezt igazoló hatályos bírósági végzés egyszerű másolatban történő csatolásával tanúsítja. Meghatalmazás esetén az előbbiek mellett közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás csatolása is szükséges. 3. A szavazás során a közgyűlés először az elnök, majd az elnökségi tagok személyéről szavaz. Az elnök, illetve elnökségi tagok akkor tekinthetők megválasztottnak, ha a szavazatok 100 %- át megszerezték. 1. Az elnök rendkívüli közgyűlést hív össze: 18.. Rendkívüli közgyűlés 1.1. a szövetség elnökségének határozata alapján, vagy 1.2. ha a szövetség tagjainak 1/3-a (szavazati jog terjedelmétől függetlenül) az ok és cél megjelölésével azt indítványozza, 1.3. ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli, 9

10 1.4. ha az elnökség működésképtelenné válik. Ez akkor következik be, ha az elnökség létszáma két fő alá csökken A felügyelő bizottság létszáma egy főre csökken. 2. A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény felismerésétől számított 15 napon belül össze kell hívni. 3. A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadók. VII. A SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE 19.. Az elnökség hatásköre 1. A szövetség tevékenységét két közgyűlés között az elnökség irányítja. Az elnökség a szövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult, kivéve a 15. -ban foglaltakat. 2. Az elnökség feladata lényegében megegyezik a szövetségi feladatokkal. Ezen feladatok részletezése a Szövetség szabályzataiban illetve az elnökség ügyrendjében kerül kialakításra. 3. A szövetség működéséhez szükséges valamennyi szabályzat, megállapítása és hatályba léptetése az Alapszabály kivételével az elnökség hatáskörébe és felelősségi körébe tartozik. 1. Az elnökség létszáma három fő Az elnökség tagjai 2. Az elnökségnek csak olyan nagykorú, magyar állampolgár vagy Magyarországon letelepedett, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet a tagja, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. Az elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízásként látják el. 3. Az elnökség tagjai: 3.1. az elnök 10

11 3.2. az elnökségi tagok (elnökhelyettesek) 4. Az elnökségi tagok jogai és kötelességei: 4.1. Az elnökségi tagok legfőbb kötelessége a kezdeményező, aktív és célirányos tevékenység a szövetség célkitűzéseinek minél eredményesebb megvalósítása érdekében Az elnökségi tagok jogait és kötelességeit részleteiben a Szövetség szabályzatai illetve az elnökség ügyrendje tartalmazzák. 5. Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. 6. Az elnöki, valamint az elnökségi tagság (elnökhelyettesi pozíció) megszűnik: a) a mandátum lejártával, b) lemondással c) visszahívással, d) elhalálozással Az elnökség működése 1. Az elnökség maga állapítja meg munkatervét és ügyrendjét. 2. Az elnökség ülései nyilvánosak, azonban az elnökség indokolt esetben különösen üzleti titok, személyiségi jogvédelem esetén ettől eltérően is rendelkezhet (a nyilvánosság korlátozásának konkrét indokát az elnökségi jegyzőkönyvben fel kell tüntetni), ebben az esetben az ülésről készült jegyzőkönyv ill. a jegyzőkönyv vonatkozó része sem nyilvános. Tanácskozási joggal az elnökség tagjain kívül a meghívottak rendelkeznek. 3. Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az elnökségi ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet az elnök, valamint a jegyzőkönyv vezetője írja alá és két az elnökségi ülés elején jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztott elnökségi tag hitelesíti

12 Az elnökség összehívása, határozatképessége 1. Az elnökség üléseit az elnök, vagy akadályoztatása esetén az általa erre kijelölt elnökségi tag (elnökhelyettes) hívja össze évente legalább négy alkalommal. Ha a kijelölt elnökhelyettes is akadályoztatva van az elnökségi ülés összehívására a másik elnökségi tag (elnökhelyettes) is jogosult. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha az elnök, vagy az elnökségi tagok legalább 1/3-a az ok és a cél megjelölésével ezt indítványozza (bármelyik elnökségi tag indítványára az elnökségi ülés összehívása kötelező). 2. Az elnökség az elnökségi tagok többségének jelenléte esetén határozatképes. Ha az elnökségi ülés az eredeti időpontjától számított 30 percen belül nem válik határozatképessé, az ülést mint megismételt ülést az eredeti időpontot követő fél óra elteltével kell megtartani. Az így megtartott elnökségi ülés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes, erre (és a megismételt ülés időpontjára) az eredeti meghívóban fel kell hívni az elnökségi tagok figyelmét. 3. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről az előterjesztések megküldésével legalább 8 nappal az ülés időpontját megelőzően értesíteni kell az elnökség tagjait illetve a meghívottakat. 4. Az elnökségi ülésen szavazási kötelezettség áll fenn. A szavazási kötelezettség alól indokolt esetben az elnök felmentést adhat. Szavazategyenlőség esetén a feltett kérdést elvetettnek kell tekinteni. 5. Az elnökség határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza meg. Bármely elnökségi tag indítványára az elnökség határozatát titkos szavazással hozza meg. 7. Az elnökség gondoskodik a saját, az egyéb testületek határozatainak összegyűjtéséről a Határozatok Tárában. VIII. 12

13 A SZÖVETSÉG ELNÖKE 23.. A Szövetség elnöke 1. A szövetség legfőbb tisztségviselője a szövetség elnöke. Az elnök az elnökség közreműködésével irányítja és vezeti a szövetség tevékenységét. 2. Az elnök feladatai és hatásköre: 2.1. A szövetség képviselete 2.2. Aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása 2.3. Döntési jogkör gyakorlása mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés illetve a szövetség egyéb szervének kizárólagos jogkörébe 2.4. Mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, a Szövetség valamely szabályzata, illetve a közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal. 3. Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben az elnökség más tagjára is átruházhatja. IX. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 24.. (1) A közgyűlés a Szövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére Felügyelő Bizottságot választ. A Felügyelő Bizottság elnökből és két tagból áll. (2) A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai a Szövetségben más tisztséget nem viselhetnek. A Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek egymás hozzátartozói. (3) A Felügyelő Bizottság tevékenységét a Testület elnöke irányítja. (4) A Felügyelő Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a Szövetség elnökségét tájékoztatja. A Felügyelő Bizottság feladata:

14 a) a Szövetség pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata, b) a Szövetség gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése, c) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése, d) az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata, e) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata, f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése, g) a Szövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése. h) A Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének hiányában a közgyűlés az számviteli törvény szerinti beszámolóról és a következő évi pénzügyi tervről nem dönthet. (1) A Felügyelő Bizottság működésére az elnökség működésére vonatkozó szabályokat értelemszerűen kell alkalmazni, egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg (2) A Felügyelő Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szövetség gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a Szövetség tisztségviselőitől jelentést, illetve tájékoztatást kérni. (3) A Felügyelő Bizottság tagja a Szövetség vezető szerveinek ülésein tanácskozási joggal részt vehet. (4) Az ellenőrzések megkezdéséről a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatni köteles a Szövetség elnökét. Az ellenőrzés során a Felügyelő Bizottság a pénzügyi-gazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el. (5) Az ellenőrzés tapasztalatairól a Felügyelő Bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja a Szövetség elnökségét, ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet. (6) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő elteltével számított 30 napon belül a Felügyelő Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi. (7) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el vagy az utóvizsgálat sem vezetett eredményre, a Felügyelő Bizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés összehívását. (8) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel

15 (9) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. (10) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. (11) A Felügyelő Bizottság tevékenységéről a Szövetség közgyűlésének köteles beszámolni. X. A SZAKBIZOTTSÁGOK 27.. A szakbizottságok A szövetség elnöksége egyes szakfeladatok ellátására állandó vagy ideiglenes szakbizottságokat a tagok kinevezése útján hozhat létre. Az állandó szakbizottságok mandátuma az elnökség mandátumával megegyező időtartamú. A szakbizottságokat illetve azok egyes tagjait az elnökség indokolt esetben megszűntetheti, illetve visszahívhatja. A szakbizottságok működési rendjét részletekbe menően a Szövetség egyéb szabályzatai határozzák meg. XI. A FŐTITKÁR, A SZAKVEZETÉS ÉS A TITKÁRSÁG 28.. A Főtitkár, a szakvezetés és a titkárság A Főtitkár 1. A szövetség hivatali szervezetének vezetője a szövetséggel munkaviszonyban álló főtitkár, akit az elnökség bíz meg és felette a munkáltatói jogokat gyakorolja. 2. A főtitkár az elnökség ülésein tanácskozási joggal vesz részt. 3. A főtitkár feladatai és hatásköre: 3.1. Két elnökségi ülés között irányítja és összehangolja a szövetség tevékenységét a Szövetség szabályzataiban foglaltak és a főtitkár munkaköri leírása szerint Biztosítja a folyamatos működőképességet a tisztújító közgyűlést követően, továbbá minden olyan esetben, ha valamilyen okból az elnökség működésképtelenné válik. 15

16 3.3. Szervezi a közgyűlési és az elnökségi határozatok végrehajtását Munkáltatói jogkört gyakorol a szövetséggel munkaviszonyban álló munkavállalók felett Aláírási és utalványozási jogkörét, továbbá a szövetségi képviseleti jogkörét az elnökségi ügyrend szabályozza Irányítja a titkárság munkáját. 4. A főtitkár tevékenységéről az elnökségnek számol be. 5. A főtitkár feladatait egyebekben a munkaszerződésében foglalt munkaköri leírás szerint végzi. A szakvezetés A szövetség sportszakmai feladatainak ellátására az elnökség szakbizottságokat hozhat létre, szövetségi kapitányt, vezetőedzőt, és az utánpótlás nevelésének összehangolására szakfelügyelőt nevezhet ki. Feladataikat a szövetség elnöksége határozza meg, tevékenységüket a főtitkár hangolja össze. A szövetségi kapitány, a vezetőedző és a szakfelügyelő működésére vonatkozó szabályokat a Szövetség egyéb szabályai tartalmazzák. A titkárság A szövetség egyéb feladatainak ellátására az elnökség szakszemélyzetet (gazdasági vezetőt, ügyintézőket, technikai alkalmazottakat stb ) alkalmaz. XII. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 29.. A szövetség gazdálkodása 1. A szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. 2. A szövetség gazdálkodásának részletes szabályait a Szövetség egyéb szabályzatai tartalmazzák. 3. A szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A szövetség tagjai a szövetség tartozásaiért a befizetett tagdíjon túlmenően saját vagyonukkal nem felelnek. 4. A szövetség vállalkozási tevékenységet kizárólag céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 5. A szövetség a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapszabályában meghatározott tevékenységére fordítja. 16

17 6. A szövetség váltót illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve vállalkozása fejlesztéséhez a célja szerinti tevékenységet veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 7. A szövetségnek a cél szerinti tevékenységéből illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 8. A szövetség csak olyan gazdasági vagy közhasznú társaságban vehet részt, amelyben felelőssége korlátozott, és e korlátozott felelősségének mértéke nem haladja meg a társaságba általa bevitt vagyon mértékét. E szabály megfelelően alkalmazandó egyéb gazdálkodó szervezetben történő részvétel esetén is. 9. A szövetség gazdálkodására a fentieken túl a vonatkozó jogszabályok és a Szövetség egyéb szabályzatainak előírásai az irányadóak A szövetség vagyona A) A szövetség bevételei 1. Az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségeire fedezésére kapott támogatás illetve adomány. 2. Tevékenysége folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel. 3. Egyéb célszerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel. 4. A szövetség eszközeinek befektetéséből származó bevétel. 5. A tagdíj. 6. Egyéb más jogszabályban meghatározott bevétel. 7. A vállalkozási tevékenységből származó bevétel. B) A szövetség költségei 1. A tevékenysége érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások). 17

18 2. Az egyéb célszerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek. 3. A vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek. 4. A közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek, amelyeket bevétel arányosan kell megosztani. XIII. KÖZHASZNÚSÁGI SZABÁLYOK 31. (1) A Szövetség közhasznú tevékenysége során a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Törvény 26. c. 14. alpontjában meghatározott sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével tevékenységeket látja el. (2) A Szövetségre a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.) és az Egyesülési jogról szóló évi II. Törvény (Et.), valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) rendelkezéseit a kell alkalmazni. (3) A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt. (4) A Szövetség a közhasznú sporttevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait a Szövetség tagságán kívül bármely más harmadik személy is igénybe veheti. (5) A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a) a számviteli beszámolót, b) a költségvetési támogatás felhasználását, c) a vagyon felhasználására vonatkozó kimutatást, d) a cél szerinti juttatások kimutatását, e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól, és mindezek szerveitől kapott támogatások mértékét, f) a Szakszövetség vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, valamint g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. A közhasznúsági jelentés nyilvános, abba bárki beletekinthet, és abból saját költségére másolatot kérhet

19 (1) A Szövetség tagjai kötelezik magukat arra, hogy a sporttevékenységgel illetve a Szövetségben folytatott tevékenységgel összefüggésben egymás között keletkezett vitás ügyekben mindaddig nem fordulnak bírósághoz, amíg a vitás ügyet a Szövetség elnöksége vagy más szerve nem tárgyalta. (2) A Szövetség Alapszabályában illetve egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezések hivatalos értelmezésére a Szövetség elnöksége jogosult. Az elnökség állásfoglalása a Szövetség valamennyi tagjára, illetve szervére nézve kötelező. 33. (1) A Szövetség elnöksége köteles mind a közgyűlési határozatokról, mind a saját határozatairól nyilvántartást vezetni. (2) A nyilvántartásnak az alábbi elemeket kell tartalmaznia: a) a közgyúlések és az elnökségi ülések idõpontját; b) a közgyûlések és az elnökségi ülések határozatképességérõl szóló tájékoztatást; c) a közgyűléseken és az elnökségi üléseken hozott határozatok szövegét és számát; d) a határozatok meghozatalakor kialakult szavazati arányokat ( a döntést támogatók és ellenzők, valamint a szavazástól tartózkodók számát és személyét ); e) a közgyűlési és az elnökségi határozatoknak az érintettekkel való közlésének a módját, mely lehet a közvetlen azonnali,(szóbeli) -de az érintett kérésére, attól számított 15 napon belül írásban is közölni kell a vonatkozó határozatot-, vagy írásbeli, ez esetben - az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában - a meghozataltól számított 30 napon belül kell a vonatkozó határozat tartalmát az érintettel közölni.; (3) A határozati nyilvántartás, a közhasznúsági jelentés és a Szövetség működésével összefüggésben keletkezett bármely irat, valamint a Szövetség szolgáltatásainak igénybe vételi módozatairól szóló tájékoztató nyilvános, abba bármely érdeklődő a Szövetség székhelyén az ott meghirdetett időpontokban beletekinthet és azokból - saját költségére - másolatot kérhet. (4) Az előző bekezdésekben foglalt nyilvántartás és a közhasznúsági jelentés teljes szövegét köteles az elnökség naptári évenként legalább egy időszaki lapban nyilvánosságra hozni valamint a tagszervezeteknek tájékoztatásul megküldeni. XIV. 19

20 A SZÖVETSÉG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK 34. (1) Az elnökség, a közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b. pont), valamint élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által a tagjának - tagsági jogviszony alapján - nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. (2) Nem lehet a Szövetség felügyelő szervének elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) Szövetség elnöke vagy az elnökség tagja, b) a Szövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, c) a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Szövetség tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve d) az a-c pontokban meghatározott személyek hozzátartozója. 35. (1) Nem lehet a Szövetség vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásait nem egyenlítette ki. (2) A Szövetség vezető tisztségviselői nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói. XV. 20

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest 2015 Hatályos: 2015. 06. 22. - 1 - I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Szövetség neve: Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége Rövidített neve:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3..

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3.. 1 Társasházak Veszprémi Egyesülete Veszprém, Kossuth L.u.10 ALAPSZABÁLY Társasházak Veszprémi Egyesülete bírósági nyilvántartási száma: 1 697 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1.) A Társasházak Veszprémi

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1 ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 1 Alapvető meghatározások és elvek 1.. Az Asso 99 Osztályszövetség a Magyar Vitorlás Szövetség szervezeti egységeként működő, öntevékeny vitorlás flotta,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.1. A klub: Neve: ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB rövidítve: A.R.A.K. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 1. Színe: Zászlója:

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal)

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1) A Budapesti Tájfutók Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

FITASC MAGYARORSZÁGI KORONGVADÁSZ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. 1 Hatályos 2013. november 21.-től!

FITASC MAGYARORSZÁGI KORONGVADÁSZ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. 1 Hatályos 2013. november 21.-től! 1 FITASC MAGYARORSZÁGI KORONGVADÁSZ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1 1 Hatályos 2013. november 21.-től! 2 I. A szövetség jogállása A FITASC Magyarországi Korongvadász Szövetség (továbbiakban: FMKVSZ vagy Szövetség)

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE

A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE Előzmények A Magyar Köztársaság Fővárosi Bírósága által 2009. szeptember 25-én, 11. Pk. 61.285/2003/4.

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. ( 1) A Magyar Lovassport Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. törvényben

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS - TECHNOLÓGIAI és IPARI PARKOK SZÖVETSÉGE (KÖZHASZNÚ EGYESÜLET) ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

MAGYAR TUDOMÁNYOS - TECHNOLÓGIAI és IPARI PARKOK SZÖVETSÉGE (KÖZHASZNÚ EGYESÜLET) ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. EGYESÜLET száma: 60285/97 MAGYAR TUDOMÁNYOS - TECHNOLÓGIAI és IPARI PARKOK SZÖVETSÉGE (KÖZHASZNÚ EGYESÜLET) ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1.) Neve : Magyar Tudományos - Technológiai és Ipari

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1 ALAPSZABÁLY I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az egyesület Neve: Magyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület 2. Az egyesület rövidített neve: MOVKE 3. Az egyesület székhelye: 2000.

Részletesebben

TÁRSASÁGI ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések

TÁRSASÁGI ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések TÁRSASÁGI ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Kor Kontroll Társaság (továbbiakban: Társaság) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépett: 2008. július 4-én Érvényes: visszavonásig Jóváhagyta: Magyarországi Iskolai Szociális Munkások

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Az egyesület önkormányzati elv alapján működő társadalmi szervezet.

ALAPSZABÁLY. Az egyesület önkormányzati elv alapján működő társadalmi szervezet. ALAPSZABÁLY Általános rendelkezések Az egyesület neve: Szigetközi Sportrepülő Egyesület Az egyesület székhelye: 9228. Halászi Püski utca ( Külterület ) Az egyesület adószáma: Az egyesület bankszámlaszáma:

Részletesebben

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök AZ ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Budapest, 2010. február 15. Mészöly Géza elnök 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya

A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya 1. A Társaság neve és székhelye (1) A Társaság neve: Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság (továbbiakban Társaság) Fodor József Society of School

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Az Ócsa Városi Sportegyesület alakuló közgyűlésén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

A MAGYAR FRIZBI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR FRIZBI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR FRIZBI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2004. január 23. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Frizbi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) a Magyar Köztársaság területén a frizbi sportágban

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Komthermál Kft. Úszóklub Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az egyesület közgyűlése által 2011. július 08-án elfogadott az egyesület szervezeti és működési szabályzatának III./2.10. pontját

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Thai Masszőrök Magyarországi Egyesülete önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező közhasznú társadalmi szervezet, amelynek működését, az egyesülési

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben