A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI FOOTBALL CSAPATOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI FOOTBALL CSAPATOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI FOOTBALL CSAPATOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 1

2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Szövetség neve, székhelye, működési területe, alapítási éve 1. A szövetség neve: Magyarországi Amerikai Football Csapatok Szövetsége Rövidített neve: MAFSZ 2. A szövetség székhelye:.1089 Budapest, Vajda Péter u épület. 3. A szövetség működési területe: a Magyar Köztársaság területe 4. Az alapítás éve: A Szövetség jelvénye és pecsétje 1. A szövetség jelvénye: 2. A szövetség pecsétje: A Szövetség nemzetközi tagsága A szövetség tagja az Amerikai Football Csapatok Európai Szövetségének (EFAF) amelynek alapszabályát és egyéb szabályzatait magára nézve kötelezőnek ismeri el. 2

3 II. A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI 4.. A szövetség célja A szövetség célja az amerikai futball sportág magyarországi megteremtése, szervezése fejlesztése, a csapatok számára versenyek bajnokságok rendezése tagjai sportérdekeinek védelme, az egészséges életmód, a nemesebb sportszellem és sporterkölcs népszerűsítése, széleskörű szolgáltatások nyújtása a szövetség tagjai számára. A szövetség távlati célja a sportág nemzetközi szervezeti rendszerébe való betagozódás és szövetség sportági, illetve sportági szakszövetséggé történő fejlődésének elérése, biztosítása. A szövetség közhasznú sporttevékenysége körében nyújtott közhasznú szolgáltatásait a szövetség tagságán kívül bármely más harmadik személy is igénybe veheti. III. A SZÖVETSÉG TAGSÁGA 5.. A Szövetség tagsága 1. A szövetségnek tagja lehet minden, az amerikai futball sportágban sporttevékenységet, szervező és segítő tevékenységet folytató jogi személyiséggel rendelkező, a versenyrendszerben résztvevő (részt venni szándékozó) szervezet (sportegyesület vagy gazdasági társaság illetve társadalmi szervezet). 2. A szövetségbe való felvétel nem tagadható meg, ha a kérelmező a szövetség Alapszabályát magára nézve kötelezőnek fogadja el és az ott meghatározott feltételeknek egyébként megfelel. 6.. A tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése 1. A szövetségi tagság felvétellel keletkezik, és kilépéssel, kizárással, valamint törléssel szűnik meg. A felvételt a szövetség titkárságánál írásban kell kérni, melyben nyilatkozni kell a szövetség Alapszabályának elfogadásáról. 3

4 2. A tagfelvétel kérdésében a szövetség titkársága határoz. A felvételt megtagadó határozat ellen az elutasító határozat kézhez vételétől számított 15 napon belül a szövetség elnökségéhez lehet fellebbezni. 3. A szövetség tagjai a közgyűlés által évenként meghatározott tagdíjat fizetnek Az éves tagdíj megfizetésének határideje a tárgyév március 15-e. Amennyiben a tag a tagdíjfizetési határidőt elmulasztja, úgy ezt a tárgyév június 1-ig 50%-os pótlék megfizetésével pótolhatja. Ezt követően a tárgyév december 1-ig terjedő időszakban teljesített tagdíjfizetés esetén a pótlék a tagdíj 100%-a. Amennyiben a tag eddig az időpontig éves tagdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a késedelembe eső tagot a szövetség a tagdíj megfizetésére írásban figyelmezteti. Ha a tárgyév végével a tagdíjtartozás kiegyenlítésére nem kerül sor, a tag tagsági jogviszonya törlés útján automatikusan megszűnik. 4. A szövetségből való kilépés esetén a tagsághoz fűződő jogok és kötelezettségek azonnal megszűnnek, azzal, hogy a tag köteles esetleges tagdíjhátraléka megfizetésére. 5. Törléssel szűnik meg a tagság a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével, továbbá a 3. pont szerinti esetben. 6. A szövetségből való kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős büntetésként lehet alkalmazni. Sportfegyelmi eljárást lehet lefolytatni a sportszervezettel, a versenyzővel ill. sportvezetővel szemben, ha a versenyszabályzatban vagy a versenyzéssel kapcsolatban a Szövetség egyéb szabályzataiban megállapított előírásokat vétkesen megszegi. 1. A szövetség tagjának jogai: IV. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 7.. A tagok jogai és kötelezettségei 1.1. Részt vehet a szövetség tevékenységében és rendezvényein Részt vehet a szövetségi közgyűlés határozatainak meghozatalában Választhat, tagjai választhatók a szövetség szerveibe A tagok szavazati jogukat képviselőik útján gyakorolhatják A tag érdemi válaszra jogosult a szövetség bármely szervéhez - a titkárság útján írásban benyújtott észrevételére, javaslatára, kérdésére vagy panaszára. 4

5 2. A szövetség tagjának kötelezettségei: 2.1. A sportág fejlődésének és eredményességének elősegítése A szövetség Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a szövetség szervei által hozott határozatoknak a megtartása, illetve megtartásának biztosítása A szövetség által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése A tagdíj határidőben történő megfizetése. 8.. Örökös tiszteletbeli elnöki cím és a szövetség pártolói 1. A örökös tiszteletbeli elnök címet a közgyűlés adományozza Örökös tiszteletbeli elnök cím adományozására vonatkozó javaslatot csak az elnökség terjeszthet a közgyűlés elé, miután az erre vonatkozó indokokat körültekintően megvizsgálta Örökös tiszteletbeli elnök cím adományozására vonatkozó indítványt az elnökséghez kell beterjeszteni, részletes indoklással ellátva. A javaslatot legalább 15 nappal a közgyűlés előtt kell beterjeszteni, hogy az elnökségnek elegendő idő álljon rendelkezésére a javaslat megvizsgálására Örökös tiszteletbeli elnöki cím adományozható annak a személynek aki az amerikai football sportági magyarországi meghonosításáért, népszerűsítéséért, elterjesztéséért az elmúlt években rengeteget tett, akinek kiemelkedő, komoly és elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy az amerikai football sportág Magyarországon létrejött és fejlődésnek indult. 2. A szövetség pártolója lehet a szövetség Alapszabályát elfogadó bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, akit/amelyet az elnökség a pártolók névsorában tart nyilván és pártoló tagdíjat fizet. A pártoló a közgyűlésen tanácskozási joggal rendelkezik. V. 1. Közgyűlés 2. Elnökség: Elnök, elnökségi tagok (elnökhelyettesek) Felügyelő Bizottság Felügyelő bizottság elnöke, tagjai 3. Főtitkár Szakvezetés Titkárság 4. Szakbizottságok A SZÖVETSÉG SZERVEZETE 9.. A Szövetség szervei 5

6 VI. A SZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE 10.. A közgyűlés összehívása 1. A szövetség legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok által képviselt szavazatok (nyilvántartott képviselők, ill. meghatalmazottak) összessége. A szövetség rendes közgyűlését az elnöknek évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A közgyűlés időpontját a tagsággal a közgyűlést megelőző legalább 15 nappal előbb írásban közölni kell. A tagokat a közgyűlés pontos helyéről, a tervezett napirendről és előterjesztésekről a közgyűlést megelőzően szintén írásban tájékoztatni kell. Az írásbeli tájékoztató a közgyűlés előtt legalább egy héttel postázandó A szavazati jog Minden tagot a közgyűlésen egy szavazati jog illet meg, illetve a tagok a közgyűlésen az alábbiak szerint rendelkeznek plusz szavazati joggal: a) A közgyűlésen a tagot minden (az aktuális bajnoki évben) megkezdett 30 fő versenyengedéllyel rendelkező sportoló után 1 plusz szavazati jog illeti meg. b) A versenyzési engedéllyel rendelkező sportolókat, ha - I. osztályú bajnokságban résztvevő felnőtt csapatott indító szervezet sportolója esetében 2-szer, - Felnőtt csapattal rendelkező szervezet sportolója esetén 1-szer, kell figyelembe venni. 3. A közgyűlésen tanácskozási joggal rendelkeznek: 3.1. A tag által képviselőként meg nem jelölt, a taggal tagsági viszonyban álló személyek, illetve a sportvállalkozásban tulajdoni hányaddal rendelkező személyek Az elnökség által meghívottak 3.3. Az örökös tiszteletbeli elnöki címmel rendelkező személyek és a szövetség pártolói

7 A közgyűlés vezetése és nyilvánossága 1. A közgyűlés levezetésére a közgyűlés levezető elnököt választ. 2. A közgyűlés nyilvános, azonban a közgyűlés indokolt esetben különösen üzleti titok, személyiségi jogvédelem esetén, a jelen lévők 2/3-ának döntésével, a nyilvánosság korlátozása konkrét indokának a jegyzőkönyvben történő rögzítése mellett, ettől eltérően is rendelkezhet A közgyűlés határozatképessége 1. A közgyűlés határozatképes, ha az adott bajnoki évben megállapított szavazati jogok több mint fele képviselve van. A tárgyévi bajnokság kezdetét megelőzően az elnökség határozatba foglaltan megállapítja, hogy a a szövetség tagszervezetei milyen mértékű szavazati jogokkal rendelkeznek. Ez a határozat a következő, ilyen tartalmú elnökségi határozat meghozataláig érvényben marad és a közgyűlési szavazati jogokat e szerint kell megállapítani. Az a tagszervezet, mely az elnökség ezen határozatának tartalmával nem ért egyet, azt a tudomására jutásától számított 15 napon belül, az Elnökséghez címzett indokolt kérelmével a szövetség közgyűlése előtt megtámadhatja. Az Elnökség köteles a kérelem hozzá érkezésététől számított 60 napon belül a kérelem tárgyában történő döntéshozatal végett rendkívüli közgyűlést összehívni. A közgyűlés e tárgyban hozott döntéséig az elnökség által meghatározott szavazati jog arányok érvényesek, míg a kérelem tárgyában meghatározott döntést a közgyűlés minden tagjának egy szavazata figyelembe vétele mellett hozza meg. A Szövetség alakuló közgyűlésén minden alapító tagnak egy szavazata van. 2. Ha a közgyűlés az eredeti időpontjától számított harminc percen belül nem válik határozatképessé, a közgyűlést az eredeti időpontot követő harminc perc elteltével mint megismételt közgyűlést kell megtartani, ezt az eredeti meghívóban rögzíteni kell. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, amelyre az eredeti meghívóban a tagok figyelmét szintén fel kell hívni A közgyűlés napirendje 1. A közgyűlés napirendjét a szövetség elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé. 2. A napirendnek az alábbi napirendi pontokat kötelezően tartalmaznia kell: 2.1. A szövetség előző naptári évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló jóváhagyása, a közhasznúsági jelentés elfogadása, a tárgyévi szakmai és pénzügyi terv elfogadása 7

8 3. A szövetség tagjai által előterjesztett javaslatokat abban az esetben kell napirendre tűzni, ha azokat a közgyűlés időpontja előtt legalább két héttel írásban benyújtották az elnökséghez. Az e határidő után vagy a közgyűlésen beterjesztett javaslatok abban az esetben tárgyalhatók, ha a szavazati jogok legalább 50%-a támogatja. 4. A napirenden szereplő pontokhoz írásbeli előterjesztés csatolása szükséges, amelyet a tag részére a meghívóval együtt kell megküldeni A közgyűlés hatásköre 1. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 1.1. az Alapszabály megállapítása és módosítása, 1.2. a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióinak elfogadása, 1.3. a szövetség más szövetségekkel (társadalmi szervezetekkel) való egyesülésének, illetve szétválásának elhatározása, 1.4. a szövetség önkéntes feloszlásának kimondása, rendelkezés a fennmaradó vagyonról, 1.5. nemzetközi szervezetbe való be- illetve kilépés elhatározása, 1.6. az elnökség előző évi szakmai beszámolójának és a számvitelről szóló évi C. törvény szerinti pénzügyi beszámolójának, illetve a tárgyévi szakmai és pénzügyi tervének elfogadása, 1.7. a szövetség elnökének, elnökségi tagjainak, a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak (a továbbiakban vezető tisztségviselők ), megválasztása, illetve visszahívása, 1.8. örökös tiszteletbeli elnöki cím adományozása, 1.9. a közhasznúsági jelentés elfogadása, mindazok a kérdések, amelyeket a jogszabály, valamint az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a közgyűlés a saját hatáskörébe von A közgyűlés határozathozatala 1. A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlevő szavazati jogok egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást egyszer meg kell ismételni, újabb szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 2. A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a pontjában meghatározott testületek és tisztségviselők megválasztásakor, továbbá minden más esetben, ha azt a jelenlevő szavazati jogok legalább 1/4-e indítványozza. 3. A , 3. és 5. pontjai esetében a határozat meghozatalához a közgyűlésen jelenlévő szavazati jogok legalább 2/3-ának egyetértése szükséges. A pontja esetében az elnök 8

9 és az elnökségi tagok (elnökhelyettesek) vonatkozásában a megválasztáshoz és a visszahíváshoz a jelen lévő szavazati jogok 100 %-a szükséges, míg a felügyelő bizottság elnöke és tagjai esetében az összes szavazati jog 2/3-a szükséges a megválasztáshoz és a visszahíváshoz. 4. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke, valamint a jegyzőkönyv vezetője írja alá és két - a közgyűlés elején jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztott a közgyűlésen szavazati joggal rendelkező személy hitelesíti A vezető tisztségviselők megválasztása 1. A vezető tisztségviselőket a közgyűlés öt (5) évre választja. Amennyiben valamely testület esetében az öt éves időtartamon belül kerül valamely tag megválasztásra, annak mandátuma az adott testület mandátumának végéig tart. 2. A tisztújító közgyűlés előtt legalább egy hónappal az elnökség tőle független legalább háromtagú Jelölő bizottságot hív össze. A Jelölő bizottság, vezető tisztségviselőkre, valamint az egyéb testületek tagjaira vonatkozó javaslatát a Jelölő bizottság elnöke terjeszti a közgyűlés elé. A Jelölő bizottság köteles a tagokat írásban értesíteni arról, hogy a megválasztandó tisztségekre a közgyűlés előtt legalább két héttel a titkársághoz írásban eljuttatott személyi javaslatokat jogosultak tenni. A személyi javaslatot a tag képviseletére jogosult személy vagy ennek meghatalmazottja köteles aláírni. A tag képviseletére jogosult személy képviseleti jogosultságát az ezt igazoló hatályos bírósági végzés egyszerű másolatban történő csatolásával tanúsítja. Meghatalmazás esetén az előbbiek mellett közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás csatolása is szükséges. 3. A szavazás során a közgyűlés először az elnök, majd az elnökségi tagok személyéről szavaz. Az elnök, illetve elnökségi tagok akkor tekinthetők megválasztottnak, ha a szavazatok 100 %- át megszerezték. 1. Az elnök rendkívüli közgyűlést hív össze: 18.. Rendkívüli közgyűlés 1.1. a szövetség elnökségének határozata alapján, vagy 1.2. ha a szövetség tagjainak 1/3-a (szavazati jog terjedelmétől függetlenül) az ok és cél megjelölésével azt indítványozza, 1.3. ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli, 9

10 1.4. ha az elnökség működésképtelenné válik. Ez akkor következik be, ha az elnökség létszáma két fő alá csökken A felügyelő bizottság létszáma egy főre csökken. 2. A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény felismerésétől számított 15 napon belül össze kell hívni. 3. A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadók. VII. A SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE 19.. Az elnökség hatásköre 1. A szövetség tevékenységét két közgyűlés között az elnökség irányítja. Az elnökség a szövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult, kivéve a 15. -ban foglaltakat. 2. Az elnökség feladata lényegében megegyezik a szövetségi feladatokkal. Ezen feladatok részletezése a Szövetség szabályzataiban illetve az elnökség ügyrendjében kerül kialakításra. 3. A szövetség működéséhez szükséges valamennyi szabályzat, megállapítása és hatályba léptetése az Alapszabály kivételével az elnökség hatáskörébe és felelősségi körébe tartozik. 1. Az elnökség létszáma három fő Az elnökség tagjai 2. Az elnökségnek csak olyan nagykorú, magyar állampolgár vagy Magyarországon letelepedett, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet a tagja, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. Az elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízásként látják el. 3. Az elnökség tagjai: 3.1. az elnök 10

11 3.2. az elnökségi tagok (elnökhelyettesek) 4. Az elnökségi tagok jogai és kötelességei: 4.1. Az elnökségi tagok legfőbb kötelessége a kezdeményező, aktív és célirányos tevékenység a szövetség célkitűzéseinek minél eredményesebb megvalósítása érdekében Az elnökségi tagok jogait és kötelességeit részleteiben a Szövetség szabályzatai illetve az elnökség ügyrendje tartalmazzák. 5. Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. 6. Az elnöki, valamint az elnökségi tagság (elnökhelyettesi pozíció) megszűnik: a) a mandátum lejártával, b) lemondással c) visszahívással, d) elhalálozással Az elnökség működése 1. Az elnökség maga állapítja meg munkatervét és ügyrendjét. 2. Az elnökség ülései nyilvánosak, azonban az elnökség indokolt esetben különösen üzleti titok, személyiségi jogvédelem esetén ettől eltérően is rendelkezhet (a nyilvánosság korlátozásának konkrét indokát az elnökségi jegyzőkönyvben fel kell tüntetni), ebben az esetben az ülésről készült jegyzőkönyv ill. a jegyzőkönyv vonatkozó része sem nyilvános. Tanácskozási joggal az elnökség tagjain kívül a meghívottak rendelkeznek. 3. Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az elnökségi ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet az elnök, valamint a jegyzőkönyv vezetője írja alá és két az elnökségi ülés elején jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztott elnökségi tag hitelesíti

12 Az elnökség összehívása, határozatképessége 1. Az elnökség üléseit az elnök, vagy akadályoztatása esetén az általa erre kijelölt elnökségi tag (elnökhelyettes) hívja össze évente legalább négy alkalommal. Ha a kijelölt elnökhelyettes is akadályoztatva van az elnökségi ülés összehívására a másik elnökségi tag (elnökhelyettes) is jogosult. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha az elnök, vagy az elnökségi tagok legalább 1/3-a az ok és a cél megjelölésével ezt indítványozza (bármelyik elnökségi tag indítványára az elnökségi ülés összehívása kötelező). 2. Az elnökség az elnökségi tagok többségének jelenléte esetén határozatképes. Ha az elnökségi ülés az eredeti időpontjától számított 30 percen belül nem válik határozatképessé, az ülést mint megismételt ülést az eredeti időpontot követő fél óra elteltével kell megtartani. Az így megtartott elnökségi ülés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes, erre (és a megismételt ülés időpontjára) az eredeti meghívóban fel kell hívni az elnökségi tagok figyelmét. 3. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről az előterjesztések megküldésével legalább 8 nappal az ülés időpontját megelőzően értesíteni kell az elnökség tagjait illetve a meghívottakat. 4. Az elnökségi ülésen szavazási kötelezettség áll fenn. A szavazási kötelezettség alól indokolt esetben az elnök felmentést adhat. Szavazategyenlőség esetén a feltett kérdést elvetettnek kell tekinteni. 5. Az elnökség határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza meg. Bármely elnökségi tag indítványára az elnökség határozatát titkos szavazással hozza meg. 7. Az elnökség gondoskodik a saját, az egyéb testületek határozatainak összegyűjtéséről a Határozatok Tárában. VIII. 12

13 A SZÖVETSÉG ELNÖKE 23.. A Szövetség elnöke 1. A szövetség legfőbb tisztségviselője a szövetség elnöke. Az elnök az elnökség közreműködésével irányítja és vezeti a szövetség tevékenységét. 2. Az elnök feladatai és hatásköre: 2.1. A szövetség képviselete 2.2. Aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása 2.3. Döntési jogkör gyakorlása mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés illetve a szövetség egyéb szervének kizárólagos jogkörébe 2.4. Mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, a Szövetség valamely szabályzata, illetve a közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal. 3. Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben az elnökség más tagjára is átruházhatja. IX. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 24.. (1) A közgyűlés a Szövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére Felügyelő Bizottságot választ. A Felügyelő Bizottság elnökből és két tagból áll. (2) A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai a Szövetségben más tisztséget nem viselhetnek. A Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek egymás hozzátartozói. (3) A Felügyelő Bizottság tevékenységét a Testület elnöke irányítja. (4) A Felügyelő Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a Szövetség elnökségét tájékoztatja. A Felügyelő Bizottság feladata:

14 a) a Szövetség pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata, b) a Szövetség gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése, c) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése, d) az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata, e) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata, f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése, g) a Szövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése. h) A Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének hiányában a közgyűlés az számviteli törvény szerinti beszámolóról és a következő évi pénzügyi tervről nem dönthet. (1) A Felügyelő Bizottság működésére az elnökség működésére vonatkozó szabályokat értelemszerűen kell alkalmazni, egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg (2) A Felügyelő Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szövetség gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a Szövetség tisztségviselőitől jelentést, illetve tájékoztatást kérni. (3) A Felügyelő Bizottság tagja a Szövetség vezető szerveinek ülésein tanácskozási joggal részt vehet. (4) Az ellenőrzések megkezdéséről a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatni köteles a Szövetség elnökét. Az ellenőrzés során a Felügyelő Bizottság a pénzügyi-gazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el. (5) Az ellenőrzés tapasztalatairól a Felügyelő Bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja a Szövetség elnökségét, ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet. (6) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő elteltével számított 30 napon belül a Felügyelő Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi. (7) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el vagy az utóvizsgálat sem vezetett eredményre, a Felügyelő Bizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés összehívását. (8) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel

15 (9) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. (10) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. (11) A Felügyelő Bizottság tevékenységéről a Szövetség közgyűlésének köteles beszámolni. X. A SZAKBIZOTTSÁGOK 27.. A szakbizottságok A szövetség elnöksége egyes szakfeladatok ellátására állandó vagy ideiglenes szakbizottságokat a tagok kinevezése útján hozhat létre. Az állandó szakbizottságok mandátuma az elnökség mandátumával megegyező időtartamú. A szakbizottságokat illetve azok egyes tagjait az elnökség indokolt esetben megszűntetheti, illetve visszahívhatja. A szakbizottságok működési rendjét részletekbe menően a Szövetség egyéb szabályzatai határozzák meg. XI. A FŐTITKÁR, A SZAKVEZETÉS ÉS A TITKÁRSÁG 28.. A Főtitkár, a szakvezetés és a titkárság A Főtitkár 1. A szövetség hivatali szervezetének vezetője a szövetséggel munkaviszonyban álló főtitkár, akit az elnökség bíz meg és felette a munkáltatói jogokat gyakorolja. 2. A főtitkár az elnökség ülésein tanácskozási joggal vesz részt. 3. A főtitkár feladatai és hatásköre: 3.1. Két elnökségi ülés között irányítja és összehangolja a szövetség tevékenységét a Szövetség szabályzataiban foglaltak és a főtitkár munkaköri leírása szerint Biztosítja a folyamatos működőképességet a tisztújító közgyűlést követően, továbbá minden olyan esetben, ha valamilyen okból az elnökség működésképtelenné válik. 15

16 3.3. Szervezi a közgyűlési és az elnökségi határozatok végrehajtását Munkáltatói jogkört gyakorol a szövetséggel munkaviszonyban álló munkavállalók felett Aláírási és utalványozási jogkörét, továbbá a szövetségi képviseleti jogkörét az elnökségi ügyrend szabályozza Irányítja a titkárság munkáját. 4. A főtitkár tevékenységéről az elnökségnek számol be. 5. A főtitkár feladatait egyebekben a munkaszerződésében foglalt munkaköri leírás szerint végzi. A szakvezetés A szövetség sportszakmai feladatainak ellátására az elnökség szakbizottságokat hozhat létre, szövetségi kapitányt, vezetőedzőt, és az utánpótlás nevelésének összehangolására szakfelügyelőt nevezhet ki. Feladataikat a szövetség elnöksége határozza meg, tevékenységüket a főtitkár hangolja össze. A szövetségi kapitány, a vezetőedző és a szakfelügyelő működésére vonatkozó szabályokat a Szövetség egyéb szabályai tartalmazzák. A titkárság A szövetség egyéb feladatainak ellátására az elnökség szakszemélyzetet (gazdasági vezetőt, ügyintézőket, technikai alkalmazottakat stb ) alkalmaz. XII. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 29.. A szövetség gazdálkodása 1. A szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. 2. A szövetség gazdálkodásának részletes szabályait a Szövetség egyéb szabályzatai tartalmazzák. 3. A szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A szövetség tagjai a szövetség tartozásaiért a befizetett tagdíjon túlmenően saját vagyonukkal nem felelnek. 4. A szövetség vállalkozási tevékenységet kizárólag céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 5. A szövetség a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapszabályában meghatározott tevékenységére fordítja. 16

17 6. A szövetség váltót illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve vállalkozása fejlesztéséhez a célja szerinti tevékenységet veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 7. A szövetségnek a cél szerinti tevékenységéből illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 8. A szövetség csak olyan gazdasági vagy közhasznú társaságban vehet részt, amelyben felelőssége korlátozott, és e korlátozott felelősségének mértéke nem haladja meg a társaságba általa bevitt vagyon mértékét. E szabály megfelelően alkalmazandó egyéb gazdálkodó szervezetben történő részvétel esetén is. 9. A szövetség gazdálkodására a fentieken túl a vonatkozó jogszabályok és a Szövetség egyéb szabályzatainak előírásai az irányadóak A szövetség vagyona A) A szövetség bevételei 1. Az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségeire fedezésére kapott támogatás illetve adomány. 2. Tevékenysége folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel. 3. Egyéb célszerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel. 4. A szövetség eszközeinek befektetéséből származó bevétel. 5. A tagdíj. 6. Egyéb más jogszabályban meghatározott bevétel. 7. A vállalkozási tevékenységből származó bevétel. B) A szövetség költségei 1. A tevékenysége érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások). 17

18 2. Az egyéb célszerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek. 3. A vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek. 4. A közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek, amelyeket bevétel arányosan kell megosztani. XIII. KÖZHASZNÚSÁGI SZABÁLYOK 31. (1) A Szövetség közhasznú tevékenysége során a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Törvény 26. c. 14. alpontjában meghatározott sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével tevékenységeket látja el. (2) A Szövetségre a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.) és az Egyesülési jogról szóló évi II. Törvény (Et.), valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) rendelkezéseit a kell alkalmazni. (3) A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt. (4) A Szövetség a közhasznú sporttevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait a Szövetség tagságán kívül bármely más harmadik személy is igénybe veheti. (5) A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a) a számviteli beszámolót, b) a költségvetési támogatás felhasználását, c) a vagyon felhasználására vonatkozó kimutatást, d) a cél szerinti juttatások kimutatását, e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól, és mindezek szerveitől kapott támogatások mértékét, f) a Szakszövetség vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, valamint g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. A közhasznúsági jelentés nyilvános, abba bárki beletekinthet, és abból saját költségére másolatot kérhet

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat Tartalomjegyzék: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 II.

Részletesebben

A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Amerikai Futball Szövetség (a továbbiakban: szövetség) az amerikai futball sportág szervezésére és irányítására

Részletesebben

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. A A MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2013. Elfogadta a Magyar Sportlövők Szövetségének küldöttgyűlése 2013. május

Részletesebben

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szakszövetség a Magyar Köztársaságban működő, az ökölvívás sportágban sporttevékenységet folytató jogi személyek, pártoló tagok,

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2012 1 I. fejezet Általános Rendelkezések 1 1) A Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége (a továbbiakban: FÉBSSZ) a Fővárosban működő fogyatékos

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra. A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.) - változások dőlt betűvel szedve - 1. oldal I. rész ÁLTALÁNOS

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG

ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 1 ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 2001. március 24. Módosítva: 2002..március 23-án a XIII. Közgyűlésen, a 2004. március 6-án a XV. Közgyűlésen a 2005. augusztus 28-i Rendkívüli Közgyűlésen a 2007. február

Részletesebben

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök AZ ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Budapest, 2010. február 15. Mészöly Géza elnök 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Csakaktívan Szabadidős Sportegyesület (továbbiakban Sportegyesület) magánszemélyek és jogi személyek tevékenységét összehangoló,

Részletesebben

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Székhelye: 2463 Tordas Szabadság utca 87. I. Általános Rendelkezések 1 A TORDAS SPORTEGYESÜLET (a továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról valamint a civil

Részletesebben

Magyar Nemzeti Autósport Szövetség. 2015. január 7.

Magyar Nemzeti Autósport Szövetség. 2015. január 7. Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Alapszabálya 2015. január 7. 1. (1) A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az autó és gokart sportágak sportszövetségeként a hazai és nemzetközi

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A FEJÉR MEGYEI DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A FEJÉR MEGYEI DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Az Egyesület 2014. április 15. napján megtartott küldöttgyűlésén elfogadva. A tartalmi módosításokat jelen egységes szerkezetű Alapszabály dőlt betűvel

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Thai Masszőrök Magyarországi Egyesülete önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező közhasznú társadalmi szervezet, amelynek működését, az egyesülési

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA A Csabdi Sportegyesület tagjai a 2011. október 14. napján megtartott közgyűlésen az egyesület át -a közgyűlésen elfogadott módosításokkal - az alábbi tartalommal egyhangúlag

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ I. Általános rendelkezések Az egyesületre vonatkozó adatok Neve: Székhelye: Működési területe: KÁBEL NÉLKÜL Internetes Egyesület

Részletesebben

(4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. Cím: Szerző: Lektorálta Alapszabály közhasznú egyesület, 13 oldal Papné Sipos Katalin dr. Nógrádi András Dátum 2010. október 18. Csellengés Közhasznú Egyesület Alapszabály A Csellengés Közhasznú Egyesület

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETÉNEK

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETÉNEK MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETÉNEK - mint közhasznú szervezetnek az - ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület adatai (1) Az Egyesület neve: Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete

Részletesebben

A Magyar Kaland-Sport Egyesület Alapszabályzata

A Magyar Kaland-Sport Egyesület Alapszabályzata A Magyar Kaland-Sport Egyesület Alapszabályzata 1.. 1. Az egyesület neve: Magyar Kaland-Sport Egyesület Angolul használt neve: Hungarian Adventure Sports Club Az egyesület nevének rövidítése: MAKASE 2.

Részletesebben

Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya

Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya Alapszabály A Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

SZEGEDI ÚSZÓ EGYLET ALAPSZABÁLYA

SZEGEDI ÚSZÓ EGYLET ALAPSZABÁLYA SZEGEDI ÚSZÓ EGYLET ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben (2009. szeptember 30.) Bevezetés Szegedi Úszó Egylet alapvetően sporttevékenység folytatására az egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

A Magyar Diáksport Szövetség ALAPSZABÁLYA

A Magyar Diáksport Szövetség ALAPSZABÁLYA A Magyar Diáksport Szövetség ALAPSZABÁLYA (az MDSZ 2014. október 29-én megtartott küldöttgyűlésén elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A diáksport

Részletesebben

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya Az Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetve a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület. Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület. Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület Alapszabálya A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület nevű egyesület az alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg:

Részletesebben