Tájékoztató az üres lakások és nem lakás célú szolgáló helyiségek elidegenítésére kiírt árverés szabályairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató az üres lakások és nem lakás célú szolgáló helyiségek elidegenítésére kiírt árverés szabályairól"

Átírás

1 Tájékoztató az üres lakások és nem lakás célú szolgáló helyiségek elidegenítésére kiírt árverés szabályairól Az üres lakások és nem lakás célú helyiségek (továbbiakban együtt: ingatlanok) elidegenítése a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati rendelete, az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetési szabályairól szóló 47/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi határozat (továbbiakban: versenyeztetési szabályzat), a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételiről szóló 32/2013. (VII. 15.) számú önkormányzati rendelet valamint a 33/2013. (VII. 15.) szám önkormányzati rendelet alapján történik. A versenyeztetési szabályzat 8.) pontja alapján: Ajánlattevő: aki a felhívás alapján pályázatot nyújtott be, vagy az árverésen való részvételre jelentkezett, továbbá, aki a zártkörű versenytárgyaláson való részvételre vonatkozó ajánlattételi felhívást elfogadta, és nyilatkozott arról, hogy a kiírásban (ideértve a kiíráshoz kapcsolódó dokumentációt is) és a Szabályzatban foglaltakat hiánytalanul elfogadta. Az ajánlattevőt a versenyeztetési eljárás során meghatalmazottja is képviselheti. A meghatalmazásnak a versenyeztetési eljárás alapján megkötendő vagyonügyletre vonatkozó jogszabályi követelményeknek kell megfelelnie. Az árverésen csak az vehet részt, aki természetes személy vagy a Nemzeti Vagyonról szóló törvény értelmében átlátható szervezet. A versenyeztetési szabályzat 12.) pontja alapján a hirdetmények kifüggesztésének időtartama, valamint a megjelentetés és az ajánlatok benyújtásának határideje között legalább 15 napnak kell eltelnie. A 14.) g.) pontja alapján a Kiíró a felhívást jogosult az eljárás bármely szakaszában indokolás nélkül visszavonni, és köteles erről az érintetteket értesíteni. Ebben az esetben, ha az ajánlattevő az ajánlattételhez szükséges dokumentációt ellenérték fejében kapta meg, a Kiíró köteles azt visszafizetni, ha az ajánlattevő a dokumentációt visszaadja. Az árverésen az vehet részt, aki a jelentkezési lapot megvásárolta és a jelentkezési határidőig leadta, továbbá az árverés megkezdése előtt a kikiáltási ár 10 %-át a Lebonyolító pénztárába megfizette, majd ezt követően az árverésre regisztrált, magát az általa képviselt gazdasági társaságot, a gazdasági társaság képviseletében történő ajánlattétel lehetőségét a közjegyző előtt hitelt érdemlően azonosította. A jelentkezési határidőig leadott jelentkezés a pályázaton való részvételre nem kötelezi a jelentkezőt. Amennyiben a jelentkező az árverésen nem vesz részt, vagy nem tesz ajánlatot, az ellenérték fejében átvett dokumentáció ára nem jár vissza akkor sem, ha a jelentkező azt visszaadja a Lebonyolítónak. A versenyeztetési szabályzat 8.) pontja alapján ajánlattevőt meghatalmazottja is képviselheti. A meghatalmazásnak a versenyeztetési eljárás alapján megkötendő vagyonügyletre vonatkozó jogszabályi követelményeknek kell megfelelnie, ügyvédi vagy közjegyzői ellenjegyzést kell tartalmaznia. Bármely elem hiányában megtagadható az árverésen való részvétel. A Lebonyolító a versenyeztetési szabályzat alapján érvénytelenné nyilvánítja az eljárást, a 22.) pontja alapján: A pályázati dokumentációban ki kell kötni, hogy a Kiíró érvénytelenné nyilvánítja a versenyeztetési eljárást, ha a.) az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, vagy b.) valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el. 23.) pontja alapján: A versenyeztetési eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a versenyeztetési eljárás bonyolításában vagy az ajánlatok elbírálásában olyan személy, szervezet vagy annak képviselője vesz részt, aki maga is ajánlattevő, vagy a.) annak közeli hozzátartozója (Ptk.: 8:2. (2) b) b.) annak munkaviszony alapján felettese vagy alkalmazottja, 1

2 c.) akitől bármely oknál fogva nem várható el az ügy elfogulatlan megítélése. A versenyeztetési szabályzat 95.) pontja alapján, a felhívásban előírtak szerint az árverésen való részvétel biztosítéka, az árverésen megvásárolni kívánt ingatlan kikiáltási árának 10 %-a, amelyet a jelentkező bánatpénz címén fizet meg a Kiírónak. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. értelmében a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó (belföldi jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, Áfa fizetésre kötelezett magánszemély, egyéni vállalkozó) esetében, amennyiben a licitálandó ingatlanok kikiáltási árának a 10 %-a az ,- Ft-ot meghaladja, a 10 % megfizetése csak átutalással történhet a Kisfalu Kft. Sberbank Magyarország Zrt-nél vezetett számú bankszámlára. A befizetésnek a jelentkezési határidő lejártáig kell megérkeznie a bankszámlára. Az átutalás tényét az árverés napján a jelentkező köteles igazolni az átutalást igazoló bizonylattal, bankszámla kivonattal. Több ingatlanra történő jelentkezés esetén, miden ingatlanra külön kell megfizetni a bánatpénzt. A több ingatlan árverésére történő jelentkezés esetén, amelyen az ajánlattevő nem nyert, az általa befizetett összeget a következő árverésre tovább viheti. Ebben az esetben a két bánatpénz közötti különbséget kell csak megfizetnie, ha a már befizetett összeg a következő árverés bánatpénzének összegénél alacsonyabb. Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó esetén, amennyiben az összes befizetendő bánatpénz összege meghaladja az ,- Ft-ot, a befizetést az ajánlattevő csak átutalással teljesítheti. Annak az ajánlattevőnek, aki az árverésen nem nyer, a bánatpénz visszajár. A visszafizetésre az árverést követő 15 napon belül kerül sor. A Kiíró a bánatpénz után kamatot nem fizet (pl.: ha a jelentkező nem vette fel a visszajáró összeget, illetve nem adott bankszámla számot a visszautalás teljesítése érdekében), kivéve, ha a visszafizetési határidőt a Kiíró saját hibájából elmulasztja. Amennyiben a pénztárba befizetett bánatpénzt az ajánlattevő az árverést követő 15 napon belül nem veszi át, úgy a Lebonyolító az összeget postai készpénzátutalási nyomtatványon (ún. rózsaszín csekken) visszaküldi ajánlattevő részére, amelynek költségével a visszafizetendő bánatpénz összege csökkentésre kerül. A nyertes ajánlattevő esetében a befizetett bánatpénz a teljes, ajánlattevő által megajánlott vételárba beszámításra kerül. Ha az adásvételi szerződés megkötésére a teljes vételár megfizetésére az ajánlattevő hibájából nem kerül sor, a bánatpénzt elveszti, az a Kiírónál marad. A versenyeztetési szabályzat 92.) pontja alapján a kikiáltási árat, ha a Kiíró másként nem dönt a.) lakás esetében a.a.) első ízben az ingatlan értékbecslésében megállapított likvid forgalmi érték 100 %-a képezi, a.b.) második árverés esetében az ingatlan értékbecslésében megállapított likvid forgalmi érték 75 %-a képezi, ha az első árverés azért volt sikertelen, mert az árverés megkezdését megelőzően senki nem regisztrált, a.c.) harmadik árveréstől az ingatlan értékbecslésében megállapított likvid forgalmi érték 50 %-a képezi, ha a második árverés azért volt sikertelen, mert az árverés megkezdését megelőzően senki nem regisztrált, b.) helyiség esetében b.a.) első ízben az ingatlan értékbecslésében megállapított likvid forgalmi érték 80 %-a képezi, b.b.) második árverés esetében az ingatlan értékbecslésében megállapított likvid forgalmi érték 65 %-a képezi, ha az első árverés azért volt sikertelen, mert az árverés megkezdését megelőzően senki nem regisztrált, b.c.) harmadik árveréstől az ingatlan értékbecslésében megállapított likvid forgalmi érték 50 %-a képezi, ha a második árverés azért volt sikertelen, mert az árverés megkezdését megelőzően senki nem regisztrált, 2

3 c.) az eredménytelen felhívásban meghatározott összeg képezi, amennyiben új árverés kiírására azért kerül sor, mert az eljárás eredménytelen volt, vagy sem az első, sem a második helyre sorolt ajánlattevő nem kötötte meg az adásvételi szerződést. Az árverésen történő regisztráció (jelentkezési lap leadása, bánatpénz befizetése, közjegyzői adatfelvétel) a kikiáltási árra tett ajánlatnak minősül. Az árverés levezetőjének ismertetni kell: a.) az árverés tárgyának adatait (cím, helyrajzi szám, tulajdoni hányad, alapterület, funkció, komfort fokozat, egyéb az elidegenítést nem akadályozó terhek, kötelezettségek, az átlagostól eltérő, az ingatlan állagára vonatkozó információk), b.) a hirdetés hitelességének körülményeit, c.) a kikiáltási árat, d.) a lebonyolítás szabályait, e.) az árverés eredményének megállapítására vonatkozó szabályokat. A licitlépcső mértéke minimum a kikiáltási ár felfelé, ,- Ft-ra kerekített összegének 2 %-a, de legalább tízezer forint. Az árverés levezetője a licitlépcső mértékét a jelentkezők egybehangzó megállapodása alapján ettől magasabb mértékben is meghatározhatja. Az árverés nyertese az, aki a többi érvényes ajánlathoz képest a legmagasabb összegű az aktuális kikiáltási árat elérő vagy meghaladó érvényes ajánlatot teszi. Vételárajánlat azonos licitárra (licitlépcsőre) nem tehető. Az azonos licitárra tett második ajánlatot a következő licitlépcsőre tett ajánlatnak kell minősíteni. Amennyiben az árverésen többen is regisztráltak, de a kikiáltási árat meghaladó ajánlatot senki nem tesz, és így a kikiáltási árat többen is tartják, az azonos ajánlatot tevők a vagyontárgyat közösen, az általuk meghatározott tulajdoni hányad arányában jogosultak megvásárolni. Az árverés levezetéséről ha a Kiíró másként nem dönt a Lebonyolító gondoskodik. Az árverési jegyzőkönyv vezetésére lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség árverése esetén közjegyzőt kell felkérni. A Nemzeti Vagyonról szóló évi CXCVI. tv. 14. (2) bekezdése értelmében Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel a államot minden jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. (4) A (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni a 13 (1) bekezdése szerint meghatározott értékhatár 2 %-át el nem érő értékű (5 millió Ft) ingatlan értékesítése esetén. Az illetékes szerv a szerződés részére postai küldemény feladásától számított 35 napon belül nyilatkozik, kíván-e élni az elővásárlási joggal az állam nevében. Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló évi XXXIII. tv. 39. (2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi Önkormányzatnak elővásárlási joga van. A Fővárosi Önkormányzat a szerződés és az elővásárlási jog gyakorlására történő felhívás kézhezvételétől számított 30 napon belül nyilatkozik, kíván-e élni elővásárlási jogával. Amennyiben bármelyik elővásárlási jog jogosult él elővásárlási jogával, a jogosult a vevő helyébe lép, és a vevő részére az addig befizetett vételár és eljárási díj összege visszajár (kamat ez esetben nem számolható el.) Vevő költség és kártérítési igénnyel nem élhet. Eladó ajánlattevő részére a befizetett összeget az elővásárlás gyakorlására vonatkozó nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 napon belül visszafizeti. Amennyiben egyik elővásárlási jog jogosult sem él elővásárlási jogával és a vevő a teljes vételárat megfizette, az eladó az adásvételi szerződést 5 napon belül benyújtja a Földhivatalba. 3

4 A licitálás menete: Ajánlat a kiadott számok felmutatásával az árverés levezetője által megjelölt licitlépcsőre tehető. A licitálásba bármikor be lehet szállni, illetve a licitálásból bármikor ki lehet szállni. Adott licitlépcsőre két érvényes ajánlat nem tehető. Amennyiben az árverés során a harmadszori bejelentés előtt a megismételt licitlépcsőre újabb ajánlat érkezik, az a követező licitlépcsőre tett ajánlatnak minősül. Az árverés a licitlépcső harmadszori bejelentését követően lezárásra kerül, ezt követően ajánlattételre nincs lehetőség. Az eredmény az árverés lezárását követően azonnal megállapításra kerül. Azok részére, akik nem nyertek az árverésen a bánatpénz visszajár, amelyről szóló igazolást, az árverés lezárását követően a munkatársak adják ki. A jelentkezési lap leadása alapján az árverésen való regisztrációt eladó a kikiáltás árra tett ajánlatnak tekinti. Amennyiben az ingatlanra csak egy ajánlat érkezik azt eladó érvényes ajánlatnak tekinti, az árverést eredményesnek, az ajánlattevőt nyertesnek nyilvánítja. Az árverésen meghirdetett ingatlan megtekintése: Az ingatlan megtekintésére Lebonyolító két alkalommal biztosít lehetőséget, amelyen a Kisfalu Kft. munkatársai vannak jelen, a felmerült kérdésekre lehetőség szerint a helyszínen, egyéb esetekben a Kisfalu Kft. irodájában adnak felvilágosítást. A jelentkezési lap leadásának feltétele, hogy a jelentkező az ingatlant megtekintse, és arról a jelentkezési lap mellékleteként nyilatkozzon. Az árverés lezárását követően a nyertes ajánlattevő az ingatlan műszaki állapotára vonatkozó kifogással nem élhet, mivel az árverés megkezdését megelőzően lehetősége van a széleskörű tájékoztatás megszerzésére. Jelentkezését a rendelkezésére álló információk birtokában, azok mérlegelését követően adja le. A vételár megfizetése, a szerződés menete, a szerződéskötéssel kapcsolatban felmerülő egyéb költségek: Az adásvételi szerződés az árverés lezárását követően kiadott nyertes igazolás alapján, a nyertes ajánlattevővel kerül megkötésre, a leadott jelentkezési lapon megjelölt személlyel/személyekkel. Az adásvételi szerződés aláírására előzetes időpont és adategyeztetés után, főként keddi és csütörtöki napokon délelőtti időpontban, a Kisfalu Kft. jogi képviselőjének jelenlétében kerül sor. A nyertes ajánlattevő az árverést követő a.) 15 munkanapon belül köteles az általa megajánlott vételár és a letétbe helyezett bánatpénz közötti összeg különbözetét a Kiíró által megjelölt bankszámlára befizetni, valamint a szerződés feltételekkel adásvételi szerződést kötni, b.) 30 munkanapon belül köteles az általa megajánlott vételár és a letétbe helyezett bánatpénz közötti összeg különbözetét a Kiíró által megjelölt bankszámlára befizetni, valamint a szerződés feltételekkel adásvételi szerződést kötni, amennyiben a vételár megfizetését munkáltatói támogatás, lakás-takarékpénztári kifizetés, állami gondozásból kikerült személy részére nyújtott támogatás igénybevételére alapozva vesz részt az árverésen, és erről szóló hiteles igazolást az árverés megkezdése előtt a Kiírónak átadja, c.) 15 naptári napon belül köteles az általa megajánlott vételárat, a megajánlott vételár 50 %-ának megfelelő összegig a Kiíró által megjelölt bankszámlára befizetni, valamint a szerződés feltételekkel tulajdonjog fenntartással vagy függőben tartással adásvételi szerződést kötni, amennyiben a vételárat banki hitel felhasználásával kívánja kiegyenlíteni. A vevő által megajánlott teljes vételárat az árverés napjától számított 45 munkanapon belül kiegyenlíteni. d.) a vételár megfizetésére nyitva álló határidő, a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 14. (2) bekezdéséven szabályozott elővásárlási jog fennállása esetén, az elővásárlási jog gyakorlására fennálló idő lejártának a nyertes pályázóval történő közlésének napjával kezdődik. 4

5 Az adásvétel során a vevő az általa megajánlott vételár 20 %-át foglaló címén fizeti meg az eladó részére. A tulajdonjog bejegyzéséhez a Lebonyolító a teljes vételár beérkezését követő 5 napon belül köteles kiadni a hozzájáruló nyilatkozatot. Tulajdonjog fenntartással vagy függőben tartással kötött adásvételi szerződés esetén a vevőnek felróható körülmény az is, ha a határidőben a banki hitelt nem kapja meg. Az adásvételi szerződés megkötéséig megfizetendő a Kisfalu Kft. részére teljesítendő szerződéskötési díj, valamint a JÜB rendszerből a személyi adatok lekérésének díja. A szerződés földhivatalba történő benyújtásáig megfizetendő a földhivatali eljárási illeték. A földhivatali eljárási illeték, banki hitel felhasználásához kapcsolódó tulajdonjog fenntartással kötött adásvételi szerződés esetén kétszer fizetendő meg. A díjak aktuális összege a nyertes tájékoztató levélben kerül közlésre, vagy kollégáink a jelentkezési lap leadása előtt szóban tájékoztatják az érdeklődőt. Ha a nyertes ajánlattevő a fent meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget, szerződéskötési jogosultságát és az általa megfizetett bánatpénz/foglaló teljes összegét elveszti. Amennyiben a nyertes ajánlattevő szerződéskötési jogosultságát elvesztette, a második legjobb ajánlattevőt írásban, 15 munkanapos jogvesztő határidő kitűzésével, az árverésen általa megajánlott vételáron szerződéskötésre kell felhívni. Amennyiben a második legjobb ajánlattevő a felhívásban foglaltak alapján élni kíván szerződéskötési jogával, a Lebonyolító az előzőekben foglaltak értelemszerű alkalmazásával a szerződést megköti. Az árverés során felmerülő problémákkal, panaszokkal a Kisfalu Kft. igazgatója kereshető meg, az árverés lezárását követő 2 munkanapon belül az adásvételi szerződés megkötésére rendelkezésére álló rövid határidőre tekintettel. Új árverést kell kiírni abban az esetben, ha: a.) a második legkedvezőbb ajánlatot tevő vásárlása valamilyen okból meghiúsul, b.) vagy az árverésen többen is regisztráltak, de a kikiáltási árat meghaladó ajánlatot senki nem tett, így a kikiáltási árat többen is tartják, és az azonos ajánlatot tevők a vagyontárgyat nem kívánják közösen megvásárolni. Budapest, március 2. Kovács Ottó igazgató sk. 5

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő V. kerület 24066 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának értékesítésére 1. A pályázat kiírója: A pályázat

Részletesebben

AZ ÁRVERÉS RENDJE (Minta)

AZ ÁRVERÉS RENDJE (Minta) AZ ÁRVERÉS RENDJE (Minta) Az árverés célja az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 33. -ának (1) bekezdése, 34. -a (2) bekezdésének b) pontja és az állami vagyonnal való

Részletesebben

MISKOLC, Sályi I. u. 25. sz. szám alatti 14209/A/51 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

MISKOLC, Sályi I. u. 25. sz. szám alatti 14209/A/51 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 19501-4 /G30/2014. MISKOLC, Sályi I. u. 25. sz. szám alatti 14209/A/51 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 25/2002. (X. 22.) 3, A

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról

Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról Rábapatona Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ A VKSZ VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT. PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, KOSSUTH UTCA 21. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZBAN LÉVŐ 2547/A/2, 2547/A/4, 2547/A/5 ÉS A 2547/A/6 HRSZ. ALATTI ÜZLETHELYISÉGEK

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013.(V.02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 6711-9 /G30/2014. MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Tiszabura Községi Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013./III.14./ Ök. Rendelet Tiszabura Község Önkormányzatának

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT ÍR KI A KOSSUTH LAJOS UTCAI PAVILONOK BÉRLETÉRE Pályázati feltételek Veszprém MJV Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága Veszprém

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Pacsa

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ingatlan adatait, irányárát az 1. számú adatlap tartalmazza.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ingatlan adatait, irányárát az 1. számú adatlap tartalmazza. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Levél Községi Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévő Levél belterület 525/52 hrsz-ú, 840 m 2 területű beépítetlen terület (minősítés) ingatlan megvásárlására

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

Részletesebben

Egységes szerkezetben. 2014. február 1-től hatályos állapot.

Egységes szerkezetben. 2014. február 1-től hatályos állapot. Pécel Város Önkormányzatának /2007.(VI. 8.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról Pécel Város Önkormányzatának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. A pályázaton részt vehet aki: A.) a 35. évüket be nem töltött egyedülállók esetén:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. A pályázaton részt vehet aki: A.) a 35. évüket be nem töltött egyedülállók esetén: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat, mint kiíró megbízásából a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.) mint bonyolító - a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi

Részletesebben

dr. Xantus Judit jegyző

dr. Xantus Judit jegyző A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. március 9. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2010. (III.08.) számú önkormányzati

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e Egységes szerkezetben a 10/2015. (VI. 30.) rendelettel bezárólag, Hatályos: 2015.07.01-től. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek Pályázati dokumentáció Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek 1. Pályázat benyújtásának módja: A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, Széchenyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (III. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának

Részletesebben

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva az 52/2005. (XI.30.) KR., a 3/2006. (I.31.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közpénzek törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának, a közpénzből megvalósított beszerzések átláthatóságának és az esélyegyenlőségen alapuló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett az alábbiakban

Részletesebben

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (III.31.) önkormányzati rendelete a 9/2008. (II. 29.), a 22/2009. (XI.25.), a 27/2009. (XII.04.), a 2/2011. (I.31.), 8/2012. (II.27.), a 21/2013.(IX.03.),

Részletesebben