Budapesti Kerékpáros Szövetség ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Kerékpáros Szövetség ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 1. oldal ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Budapesti Kerékpáros Szövetség a Magyar Kerékpársportok Szövetségének területi, helyi szervezete. A Budapesti Kerékpáros Szövetség (továbbiakban: Szövetség) sportágban sporttevékenységet folytató jogi személyek (sportegyesület, sportvállalkozás) és természetes személyek (pártoló tag, tiszteletbeli tag ) tevékenységet összehangoló, munkájukat elősegítő és támogató e sportágat területi szinten irányító, önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező szervezet, mely önálló jogi személy, valamint önálló bankszámlával rendelkezik és amelyet a sportágban területi szinten működő sportszervezetek hoznak létre. Működését a 2004.évi I. törvény (Stv.), a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. törvény, valamint az egyesülési jogról szóló 1989.évi törvény ( Etv.) alapján működik. 1. A Szövetség neve: Budapesti Kerékpáros Szövetség Rövidített neve: BKSZ 2. A Szövetség székhelye: Budapest, 1053.Budapest, Curia u A Szövetség működési területe: Budapest 4. Alapítási éve: A Szövetség jelvénye és pecsét lenyomata A Magyar Kerékpársportok Szövetségének alapszabályzatát a Budapesti Kerékpáros Szövetség magára nézve kötelezőnek ismeri el. 1

2 2. oldal A SZÖVETSÉG CÉLJA 5. A Szövetség Budapesten szervezi, irányítja, ellenőrzi és népszerűsíti a sportágban folyó tevékenységet, közreműködik a I. tv-ben meghatározott állami sportfeladatok ellátásában, képviseli sportágnak és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi sportolás, az egészséges életmód iránti igény felkeltéséhez, valamint a társadalmi öntevékenység, a közösségi élet kibontakozásához. A Szövetség együttműködik minden olyan hazai és külföldi állami, társadalmi szervvel, magánszeméllyel, akik segítik céljai megvalósítását területi szinten. A SZÖVETSÉG FELADATAI Meghatározza a Budapesti versenynaptárt, meghirdeti és megrendezi a Budapest Bajnokságot, további versenyeket hirdet, szervezésükhöz segítséget nyújt, elősegíti a területén megrendezésre kerülő sportesemények megrendezését, lebonyolítását. 2. A válogatási elvek alapján kijelöli lehetőségei szerint működteti és menedzseli a Budapest válogatott keretek, és általuk képviseli Budapestet a Szövetséghez érkezett meghívásos nemzetközi versenyeken, továbbá meghatározza ezen nemzetközi sportversenyeken való részvétel feltételeit. 3. Utánpótlás biztosítás céljából segíti a diáksport lehetőségének bővülését, valamint rendezvényeivel programot ad a szabadidősport tagjainak. 4. Meghatározza a fejlesztési célkitűzéseket és gondoskodik megvalósításukról. 5. Megállapítja a verseny és fegyelmi szabályokat. 6. Megteremti a Szövetség működéséhez szükséges személyi-, anyagi-és technikai feltételeket. 7. Biztosítja a nemzetközi kapcsolatteremtést és nemzetközi versenyeken való részvétel lehetőségét, egyeztetve a Magyar Kerékpársportok Szövetsége (továbbiakban MKSZ) által jóváhagyott sportdiplomáciai tervvel és a nemzetközi versenynaptárral. 8. Gondoskodik a továbbképzésről. Rendezvényeivel közreműködik a sportág szakembereinek továbbképzésében. 9. Elősegíti a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek és módszerek tilalmának betartását. 10. Rendelkezik az általa kiírt ( szervezett, rendezett ) sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogok hasznosításának módjáról és feltételeiről. 2

3 3. oldal A SZÖVETSÉG TAGJAI A budapesti kerékpársport fejlődésének sajátosságait figyelembe véve a Szövetségnek szervezetei vannak. A Szövetség tagja az a jogi személy sportszervezet (egyesület, sportvállalkozás), amely tagja az MKSZ-nek, illetve természetes személy (pártoló és tiszteletbeli tag) lehet, aki/mely az MTSZ tagja, valamint székhelye, működési területe, illetve lakhelye, egyesületének vagy oktatási intézményének székhelye, illetve működési területe Budapest közigazgatási határán belül esik, továbbá elfogadja az Alapszabályt és a belépési nyilatkozatban vállalja, hogy részt vesz a Szövetség tevékenységében és azt erkölcsileg, anyagilag támogatja és fizeti a tagdíjat. Szervezeti tagság: TAGSÁGI KATEGÓRIÁK Jogi személy. Önálló Kerékpáros egyesület, illetve kerékpáros szakosztályt működtető egyesület, amely nyilatkozatban elfogadja az alapszabályban megfogalmazottakat. Természetes személyek: 1. Pártoló tag: az a felnőtt, aki az alapszabályban megfogalmazottakat elfogadja és a Szövetség céljával azonosul. 2. Tiszteletbeli tag: az a közgyűlés által választott személy, aki kimagasló tevékenységével a Szövetség célkitűzéseit támogatja. A tiszteletbeli tagot a Szövetségnek be kell mutatni. A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 1. A Szövetségbe való belépés és onnan történő kilépés önkéntes A tagfelvétel kérdésében a Szövetség elnöksége dönt. A felvételt megtagadó döntés ellen a Szövetség közgyűléséhez lehet fellebbezni. 3. A Szövetség tagság a belépési nyilatkozat aláírásával és nyilvántartásba vételével keletkezik ( a tiszteletbeli elnökök és tagok esetében választással ). 4. A Szövetség tagjai, az Alapszabály 1.sz. mellékletében meghatározott módon tagdíjat fizetnek. 5. Törléssel szűnik meg a sportszervezet tagsága, ha egy évet meghaladó tagdíjelmaradása van. 3

4 4. oldal 6. A tagdíj befizetésének határideje tárgyévre vonatkozólag február A Szövetségből való kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős büntetésként lehet alkalmazni. A kizárás a tagot nem mentesíti a tagság idején keletkezett kötelezettségei alól, megszűnik azonban a tagságból eredő jogok iránti igénye. 8. A sportszervezet tagsága megszűnik, amennyiben a kerékpáros szakosztályt megszünteti, vagy más sportszervezet részére átadja, valamint ha BKSZ tagsága megszűnik. A szövetségi tag jogai: A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI Részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein. 2. Részt vehet a Szövetségi közgyűlés határozatainak meghozatalában, küldötté történő megválasztása esetén, a tisztségviselők, az Elnökség és bizottságok megválasztásában, a határozatok meghozatalában. 3. Képviselője választott tisztségre választható a szövetség szerveiben (képviselettel járó tisztségre csak nagykorúság esetén). 4. Észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a Szövetséget és szerveit érintő bármely kérdésben, a Szövetség felügyelő szervnél indítványozhatja a Szövetség jogszabályba vagy alapszabályba ütköző tevékenységének felülvizsgálatát. 5. Folyamatos tájékoztatást kap a sportág, elsősorban a magyarországi eseményeiről. 11. A Szövetségi tag kötelezettségei: 1. Az alapszabály és egyéb szabályzatok betartása, a Szövetség határozatának végrehajtása. 2. A sportág fejlődésének és eredményességének elősegítése, népszerűsítése. 3. A tagdíj megfizetése. 4. A kerékpár sport elfogadott versenyszabályainak betartása. 5. A Szövetség célkitűzéseinek megvalósítása. 4

5 5. oldal 12. A szervezeti tagsággal rendelkezők a Szövetség tagjainak jogait és kötelezettségeit képviselők útján gyakorolják. TISZTELETBELI CÍM ADOMÁNYOZÁSA A tiszteletbeli cím azoknak a személyeknek adományozható, akik kimagasló tevékenységükkel a szövetség célkitűzéseinek, feladatainak megvalósítását hosszú időn keresztül eredményesen segítették elő és erkölcsi támogatásukkal, szakmai hozzáértésükkel továbbra is a szövetség rendelkezésére állnak, vagy a szövetség érdekében hosszú időn keresztül kimagasló tevékenységet fejtettek ki és korábban a szövetség vezetésében valamely tisztséget betöltöttek. 2. A tiszteletbeli címek felsorolását és adományozásának rendjét az UCI szabályainak figyelembevételével kell meghatározni. 3. A tiszteletbeli cím adományozása a Szövetség Elnökségének előterjesztése alapján a Szövetség Közgyűlésének hatáskörébe tartozik. 1. Közgyűlés, 2. Elnök, 3. Elnökség, 4. Ellenőrző Bizottság, 5. Sportszakmai Bizottságok. A SZÖVETSÉG SZERVEZETE 14. A KÖZGYÜLÉS A Szövetség legfőbb szerve a tagok képviseletéből álló közgyűlés. 2. Összehívása: évente, az Elnökség által 3. Közgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek: a) szervezeti tagság: szakosztályonként 1 szavazat b) szavazati joggal rendelkeznek még a Szövetség választott tisztviselői és elnökég tagjai. 5

6 6. oldal 4. Minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik. Azt a személyt, aki a szavazati jogot gyakorolja a közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban kell bejelenteni. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATKÉPESSÉGE 16. A közgyűlés határozatképes, ha szavazásra jogosultak több mint fele jelen van. Ha az eredeti időponttól számított egy órán belül nem válik határozatképessé, a közgyűlést el kell halasztani és 15 napon belül ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 17. 1) A közgyűlés napirendjét az Elnökség állapítja meg. 2) Kötelezően kell tartalmaznia: a) A Szövetség tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása. b) A Szövetség évi költségvetésének megállapítása. c) Az Ellenőrző Bizottság beszámolója. d) A tagok által beterjesztett javaslatok ( a javaslatok abban az esetben tárgyalhatók, ha azt kétharmados többség indítványozza ). A KÖZGYŰLÉS HATÁSKÖRE A Szövetség megalakulásának, feloszlatásának vagy más szövetséggel való egyesülésének kimondása. 2. Az alapszabály megállapítása és módosítása. 3. Az Elnök, Elnökhelyettes, elnökségi tagok, az Ellenőrző Bizottság és annak elnökei négy évre történő megválasztása. 4. A sportági fejlesztési célkitűzések elfogadása és megvalósításuk értékelése. 5. Az ügyintéző szerv éves beszámolójának elfogadása. 6. A Szövetség ügyintéző és egyéb szervei által hozott döntések elleni fellebbezések, panaszok elbírálása. 6

7 7. oldal 1. A közgyűlés határozathozatala: nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel (50%+1fő) A 18. 1) és 2) pontjai esetében a határozat meghozatalához 2/3-os többség szükséges. 3. A tisztviselők megválasztása titkos szavazással történik. 4. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell: a) az elhangzott lényeges észrevételeket, b) a hozott határozatokat. 5. A szövetség közgyűlése nyilvános, melynek korlátozása, illetve kizárása többségi határozattal történhet. Aki a szavazásban nem vesznek részt konzultációra, javaslattételre jogosultak. 1. az elnök, 2. az alelnök, 3. az elnökségi tagok A SZÖVETSÉG TISZTSÉGVISELŐI 20. A SZÖVETSÉG RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE Rendkívüli közgyűlést kell összehívni: a) A Szövetség elnökségének többségi határozata alapján. b) Ha a Szövetség szervezeti tagjainak 1/3-a a cél megjelölésével kívánja. c) Ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli. 2. A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egy hónapon belül össze kell hívni. 3. A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a Szövetség rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadók. 7

8 8. oldal A SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE A Szövetség működését két közgyűlés között az 5 tagú elnökség irányítja. 2. Az elnökség tagjai: a) az elnök, b) az alelnök, c) az elnökségi tagok 3. Az elnökségbe csak olyan nagykorú magyar állampolgár választható, akit a bíróság nem tiltott el a közügyek gyakorlásától, és aki megfelelő sportszervezeti képviseleti jogosultsággal rendelkezik vagy olyan személy, akit a választó közgyűlés alkalmasnak tart. 4. Az elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el. Kivételes esetben az elnökség költségtérítésről vagy tiszteletdíj fizetésről határozhat. 5. Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei: a) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel, b) észrevételek, javaslatok tétele a Szövetség működésével, a kerékpár sporttal kapcsolatban, c) felvilágosítás kérése a kerékpár sporttal összefüggő kérdésekben, a tisztviselők döntéseivel kapcsolatban, d) javaslattétel elnökségi ülés összehívására, e) megbízás alapján a Szövetség képviselete, f) a szövetségi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása. 6. Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. 7. Az elnökségi tagság megszűnik: a) a mandátum lejártával, b) felmentéssel, c) elhalálozással, d) a Szövetségből történő kizárással. AZ ELNÖKSÉG MŰKÖDÉSE, FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE Az elnökség a Szövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak. 2. Az elnökség működése: a) Az elnökség maga állapítja meg a munkatervét és Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatában az ügyrendjét. 8

9 9. oldal b) Az ülés helyéről, időpontjáról és megtárgyalandó napirendről az előterjesztések megküldésével legalább 15 nappal az ülés időpontját megelőzően értesíteni kell az elnökség tagjait, illetve a meghívottakat. c) Amennyiben a határozathozatal során szavazategyenlőség keletkezik, az elnök szavazata dönt. Az elnök távollétében ez a jog az ülést levezető elnökségi tagot illeti meg. d) Abban az esetben, ha két közgyűlés közötti időszakban az elnökség létszáma a választottnak 70%-a alá csökken, új elnökségi tagok megválasztásának céljából rendkívüli közgyűlést kell összehívni. Az elnökség feladatai: 1. A közgyűlés előkészítése, összehívása Gondoskodik az alapszabály szerinti működésről, a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás ellenőrzéséről. 3. A szövetség szervezeti és működési szabályzatának, Fegyelmi valamint gazdálkodási szabályzatának megállapítása és éves költségvetésének kidolgozása. 4. A sportág középtávú fejlesztési programjának kidolgozása, az éves program jóváhagyása. 5. Bajnokságok, ranglistaversenyek, diákolimpia döntő helyszínének odaítélése. 6. A versenyszabályok jóváhagyása az általa szervezett (rendezett) versenyeken). 7. Bizottságok létrehozása, megszüntetése és tevékenységükről történő beszámoltatás, a bizottságok tisztségviselőinek megbízása. 8. A szövetség alkalmazottainak kinevezése, felmentése, valamint velük szemben a munkáltatói jogkör gyakorlása. 9. A szövetség eredményes működéséhez szükséges feltételek megteremtése, versenyek megrendezésének elősegítése. 10. A központi állami támogatás, valamint egyéb bevételek felosztása a sportág fejlesztésére és a szövetség eredményes működésére. 11. Meghatározza területén a sportrendezvények rendezésével kapcsolatos sportági, szakmai szabályokat. 12. Fellépés a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek, készítmények és módszerek használatával szemben. 13. A sportág érdekeinek képviselete az állami szervek, a helyi önkormányzatok, a sportközalapítványok, a sportszövetségek és a társadalmi szervezetek felé. 9

10 10. oldal 14. Az alapszabályban meghatározott módon szolgáltatás nyújtása tagjainak, közreműködés a tagok közötti viták rendezésében, a sportágban működő sportszakemberek képzésének és továbbképzésének elősegítése. 1. Vezeti és szervezi az elnökség munkáját. 2. Képviseli a szövetséget. A SZÖVETSÉG ELNÖKE Az alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése. 4. A szövetségi és sportszakmai bizottságok munkájának figyelemmel kísérése. 5. Aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása. 6. Személyi javaslatok tétele az elnökség által létrehozott sportszakmai bizottságok vezetőire. 7. Döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, az elnökség, illetőleg a szövetség egyéb szerveinek kizárólagos hatáskörébe. 8. Ellátja mindazokat a feladatokat, amellyel a közgyűlés megbízza. A SZÖVETSÉG ALELNÖKE Az alelnök az elnök távollétében gyakorolják az elnök hatáskörét, ellátják azokat a feladatokat, amelyekkel az elnökség megbízza őt. A SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGÉNEK TAGJA 1. Az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel. 2. Megbízás alapján a szövetség képviselete Az elnökség megbízása alapján részt vesznek a kerékpár versenyek előkészítésében és lebonyolításában. 4. Jogosultak és kötelesek a szövetséget érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket az elnökség elé terjeszteni. 10

11 11. oldal ELLENÖRZŐ BIZOTTSÁG A közgyűlés a Szövetség gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzése 3 fős Ellenőrző Bizottságot választ. 2. Az Ellenőrző Bizottság tagja nem lehet a Szövetség valamely tisztviselője, vagy alkalmazottja. Egymással és a Szövetség gazdasági ügyeit intéző személyekkel nem állhatnak hozzátartozói kapcsolatban (Ptk.685. (3)) 3. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság tagja a 2. pontban felsoroltakon kívül: a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek, vagy akit büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült, b) akit a Szövetség tevékenységi körében valamely foglalkozástól eltiltottak, c) aki egyidejűleg más nonprofit szervezet, közhasznú társaság Ellenőrző Bizottságának elnöke vagy tagja, 4. Az Ellenőrző Bizottság érintett tagja a többes választásáról köteles 15 napon belül az Ellenőrző Bizottság elnökét, illetve a Szövetség elnökségét tájékoztatni. 5. Az Ellenőrző Bizottság tagsági jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket a tagok csak személyesen gyakorolhatják. 6. Az Ellenőrző Bizottság tagsága megszűnik ha: a) a megbízatás időtartama lejár, b) a tagot a közgyűlés szótöbbséggel visszahívja, c) a tag megbízásáról lemond, d) a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezik, e) a tag elhalálozik 7. Az Ellenőrző Bizottság azon tagja, akinek személyi körülményeiben olyan változás következik be a tagsági viszony időtartama alatt, hogy emiatt a tagsági viszony nem tartható fenn ( pl. összeférhetetlenség), az köteles az Ellenőrző Bizottság elnökének a körülményei változását haladéktalanul bejelenteni és tagsági viszonyáról írásban lemondani. 8. Ha az Ellenőrző Bizottság tagja az itt meghatározott tilalmakat megszegi, vele szemben a közgyűlés a meghatározott jogkövetkezményeket érvényesítheti. 11

12 12. oldal Az Ellenőrző Bizottság elnökét a közgyűlés választja az erre vonatkozó szavazás eredményeként. 2. Az Ellenőrző Bizottság elnöke felelős az Ellenőrző Bizottság tevékenységének megszervezéséért, koordinálásáért, a működés feltételeinek megteremtéséért. 3. Az Ellenőrző Bizottság elnöke gondoskodik az Ellenőrző Bizottság ülés munkaterv szerinti, illetve rendkívüli ülés összehívásáról, annak levezetéséről, az ülésen elhangzottak írásba foglalásáról ( emlékeztető, jegyzőkönyv, stb. ). 4. Az Ellenőrző Bizottság elnöke állandó meghívottként-szavazati jog nélkül-részt vesz a Szövetség elnökségi ülésein, tájékoztatja az elnökséget az Ellenőrző Bizottság által végzett munkáról, a hozott döntésekről, valamint tájékoztatja az Ellenőrző Bizottság tagjait az elnökségi ülésen az Ellenőrző Bizottság munkáját, tevékenységét érintő döntésekről, felvetésekről, kérdésekről. 5. Az Ellenőrző Bizottság elnöke köteles figyelemmel kísérni az Ellenőrző Bizottság rendesés rendkívüli ülésein hozott döntések végrehajtását. 6. Az Ellenőrző Bizottság a közgyűlésnek alárendelve éves ellenőrzési terv alapján a bizottság elnökének irányításával dolgozik, melyről a Szövetség elnökségét tájékoztatja. AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG FELADATA a Szövetség pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata, 2. pénzügyi és gazdasági rendelkezések betartásának ellenőrzése, 3. a tagsági díj fizetésének ellenőrzése, 4. az éves mérleg felülvizsgálata, 5. a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése, 6. a társadalmi szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE Az Ellenőrző Bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. 12

13 13. oldal 2. Az Ellenőrző Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a Szövetség elnökségét tájékoztatja. Szükség esetén az Ellenőrző Bizottság feladatai ellátásához a Szövetség költségére külső szakértőt vonhat be, az elnökség előzetes hozzájárulásával. 3. Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja a Szövetség elnökségét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek megszűntetésére is fel kell hívni a figyelmet, valamint javaslatot kell tenni a megoldásra. 4. A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő elteltétől számított 30 napon belül- az Ellenőrző Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi. 5. Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat nem vezetett eredményre, az Ellenőrző Bizottság eljárást kezdeményezhet az ügyészségnél a törvényes működés helyreállítása céljából. 6. Az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről a bizottság elnöke a Szövetség közgyűlésének köteles beszámolni. BIZOTTSÁGOK A Szövetség tartalmi munkája fejlesztése érdekében az elnökség állandó vagy ideiglenes bizottságokat hozhat létre. A Bizottságok munkájukról kötelesek beszámolni az elnökségnek, mely a bizottságok részére jogokat ruházhat át. 2. A Szövetség elnöksége az egyes szakmai feladatok ellátására sportszakmai bizottságot hozhat létre. A SZÖVETSÉG EGYÉB SZERVEI A Szövetség működésével kapcsolatos operatív feladatok és az ügyintézés ellátására az elnökség apparátust hozhat létre. Az apparátus vezetője: a Szövetség főtitkára, aki az elnökség megbízásából teljes jogkörrel és felelősséggel ellátja a rábízott feladatokat, képviseli a Szövetséget. Az elnökség az apparátusban foglalkoztatottakat munkaköri leírással látja el. A FŐTITKÁR A Szövetség hivatali szervezetének vezetője a Szövetség főtitkára. A Szövetség főtitkára a Szövetséggel munkaviszonyban is állhat. 13

14 14. oldal 2. A Főtitkárt az Elnökség bízza meg mandátumának időtartamára. Az egyéb munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja. 3. A főtitkár feladatai és hatásköre: a) Összehangolja a Szövetség tevékenységét. Az elnökség, a bizottságok és a munkaviszonyban álló dolgozok munkáját. b) Szervezi a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását. c) Előkészíti az elnökség üléseit. d) Aláírási és utalványozási jogkört gyakorol. e) Megbízás alapján képviseli a Szövetséget. f) Tájékoztatja a hírközlő szerveket a Szövetség tevékenységéről. g) Gondoskodik a szövetségi nyilvántartások vezetéséről. h) Figyelemmel kíséri a Szövetséggel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi a szövetségi határozatok módosítását. i) Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály vagy egyéb szabályzat, illetőleg a közgyűlés vagy az elnökség hatáskörébe utal. 4. Tevékenységéről a Szövetség elnökségének számol be. A BKSZ IRODÁJA A Szövetségi feladatok ellátására az elnökség irodát hoz létre. Az iroda létszámát, valamint szervezetét a főtitkár oly módon állapítja meg, hogy az biztosítsa a feladatok hatékony és gazdaságos ellátását. A működéshez szükséges költségeket az elnökség az éves költségvetésben állapítja meg. 2. Az iroda szervezeti felépítését és feladatait a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a határozza meg. A SZÖVETSÉG ANYAGI FORRÁSAI ÉS GAZDÁLKODÁSA A Szövetség gazdálkodására és társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó 16/1989.(II.26.) MT rendeletet kell alkalmazni. 2. A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. A gazdálkodás szabályait a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatban a vonatkozó pénzügyi utasítások figyelembe vételével kell meghatározni. 3. A Szövetségnek a cél szerinti tevékenységből, illetve vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 14

15 15. oldal 4. A Szövetség bevételei: a) az államháztartás alrendszereitől, vagy más adományozótól b) sporttevékenység céljára vagy működési költségei fedezésére kapott c) támogatást illetve adomány, d) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz e) közvetlenül kapcsolódó bevétel, f) a Szövetség eszközeinek befektetéséből származó bevétel, g) tagdíj, h) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel, i) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel, 5. A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, önálló bankszámlával rendelkezik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A Szövetség tagjai a Szövetség tartozásaiért a befizetett tagdíjon túlmenően- saját vagyonukkal nem felelnek. 6. A Szövetség költségei: a) a tevékenysége érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások) b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások) c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások), valamint d) d, az egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani. VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG A Szövetség vállalkozási tevékenységét kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 2. A Szövetség gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja. 3. A Szövetség kizárólag csak olyan vállalkozást alapíthat, olyan vállalkozásba vehet részt, vagy olyan vállalkozást végezhet, amelynek alapján a felelőssége nem haladja meg vagyonának mértékét. HITELEK 38. A Szövetség váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve vállalkozásának fejlesztéséhez a tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 15

16 16. oldal 1. A Szövetség megszűnik, ha: A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 39. a) feloszlatást közgyűlésen a szavazati joggal rendelkező tagok 2/3-os többséggel kimondják, b) a bíróság által történt feloszlatással, c) megszűnésének a bíróság által történt megállapításával, d) más szövetséggel egyesül, e) A közgyűlés csak akkor mondhatja ki a Szövetség feloszlatását, ha a Szövetség képes bármilyen jogcímen fennálló tartozásai kiegyenlítésére. 2. Ha a bíróság a Szövetséget megszűnteti, a fennmaradó vagyont a hitelezők kielégítése után a Budapest Főváros Önkormányzata és a támogatást nyújtó szerv(ek) tulajdonába kerül a támogatás arányában és azt sport célokra kell fordítani. A közgyűlés ettől eltérően nem rendelkezhet. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Az Alapszabályban és a Szövetség más belső szabályaiban meg nem határozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók. 2. A Szövetség Alapszabályában, illetőleg egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezések hivatalos értelmezésére a Szövetség elnöksége jogosult. Az elnökség állásfoglalása a Szövetség valamennyi tagjára, illetőleg szervére nézve kötelező. TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELET A Szövetség működése feletti törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja. 2. A bíróság az ügyész keresetére: 3. Megsemmisíti a Szövetség jogszabálysértő határozatát és szükség szerint új eljárás lefolytatását, vagy új határozat hozatalát rendeli el, 4. A működés törvényességének helyreállítása érdekében összehívja a Szövetség közgyűlését, 5. A Szövetség működésének törvényessége másként nem biztosítható, legfeljebb hat hónapra felfüggesztheti a Szövetség elnökségének és főtitkárának működését és erre az 16

17 17. oldal időszakra a Szövetséghez felügyelő biztost rendelhet ki, aki ellátja a Szövetség törvényes képviseletét 6. Súlyos vagy ismétlődő jogszabálysértés estén, ha a törvényes állapot helyreállítása a c) pontban meghatározott módon sem volt biztosítható, feloszlathatja a Szövetséget, 7. megállapítja a Szövetség megszűnését, ha az legalább egy éve nem működik, ZÁRADÉK 42. A jelen Alapszabályt a Szövetség közgyűlése május 26.-án elfogadta. Budapest, május 26. Budapesti Kerékpáros Szövetség közgyűlése 17

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat Tartalomjegyzék: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 II.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szakszövetség a Magyar Köztársaságban működő, az ökölvívás sportágban sporttevékenységet folytató jogi személyek, pártoló tagok,

Részletesebben

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. A A MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2013. Elfogadta a Magyar Sportlövők Szövetségének küldöttgyűlése 2013. május

Részletesebben

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök AZ ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Budapest, 2010. február 15. Mészöly Géza elnök 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG

ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 1 ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 2001. március 24. Módosítva: 2002..március 23-án a XIII. Közgyűlésen, a 2004. március 6-án a XV. Közgyűlésen a 2005. augusztus 28-i Rendkívüli Közgyűlésen a 2007. február

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

Magyar Nemzeti Autósport Szövetség. 2015. január 7.

Magyar Nemzeti Autósport Szövetség. 2015. január 7. Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Alapszabálya 2015. január 7. 1. (1) A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az autó és gokart sportágak sportszövetségeként a hazai és nemzetközi

Részletesebben

A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Amerikai Futball Szövetség (a továbbiakban: szövetség) az amerikai futball sportág szervezésére és irányítására

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége (a továbbiakban: FÉBSSZ) a Fővárosban működő fogyatékos

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2012 1 I. fejezet Általános Rendelkezések 1 1) A Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 1. Általános rendelkezések A BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET (továbbiakban: sportegyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (Etv.) és a Sportról

Részletesebben

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Csakaktívan Szabadidős Sportegyesület (továbbiakban Sportegyesület) magánszemélyek és jogi személyek tevékenységét összehangoló,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Székhelye: 2463 Tordas Szabadság utca 87. I. Általános Rendelkezések 1 A TORDAS SPORTEGYESÜLET (a továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról valamint a civil

Részletesebben

Magyar Torna Szövetség Alapszabálya

Magyar Torna Szövetség Alapszabálya Magyar Torna Szövetség Alapszabálya 1 I. Általános rendelkezések 1. (1) A Magyar Torna Szövetség a férfi torna, női torna, a ritmikus gimnasztika, az aerobik, a mindenki tornája, a gumiasztal, az akrobatikus

Részletesebben

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra. A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.) - változások dőlt betűvel szedve - 1. oldal I. rész ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A FEJÉR MEGYEI DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A FEJÉR MEGYEI DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Az Egyesület 2014. április 15. napján megtartott küldöttgyűlésén elfogadva. A tartalmi módosításokat jelen egységes szerkezetű Alapszabály dőlt betűvel

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

A Magyar Diáksport Szövetség ALAPSZABÁLYA

A Magyar Diáksport Szövetség ALAPSZABÁLYA A Magyar Diáksport Szövetség ALAPSZABÁLYA (az MDSZ 2014. október 29-én megtartott küldöttgyűlésén elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A diáksport

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. (1) A Magyar Mőugró Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. Törvényben

Részletesebben

Magyar Szőrmeipari Szövetség. alapszabálya 2010. 08. 27.

Magyar Szőrmeipari Szövetség. alapszabálya 2010. 08. 27. a Magyar Szőrmeipari Szövetség alapszabálya 2010. 08. 27. PREAMBULUM A szövetség célja, hogy a Magyar szőrmeipar hírnevét, a szűcs szakma elismertségét a tevékenységével elősegítse, szervező munkájával

Részletesebben

VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A I.A sportsegély és sportegyesület neve, székhelye 1. Az egyesület neve: VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET (rövidítése: VRSSE) Továbbiakban:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Thai Masszőrök Magyarországi Egyesülete önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező közhasznú társadalmi szervezet, amelynek működését, az egyesülési

Részletesebben

A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szövetség neve magyarul: A Szövetség magyar nevének rövidítése: A Szövetség neve angolul: A Szövetség angol

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

A Magyar Kaland-Sport Egyesület Alapszabályzata

A Magyar Kaland-Sport Egyesület Alapszabályzata A Magyar Kaland-Sport Egyesület Alapszabályzata 1.. 1. Az egyesület neve: Magyar Kaland-Sport Egyesület Angolul használt neve: Hungarian Adventure Sports Club Az egyesület nevének rövidítése: MAKASE 2.

Részletesebben

SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Az Sportegyesület főbb adatai: I. Általános rész 1.1. Neve: Szolnoki Honvéd Sportegyesület (SZHSE) 1.2. Alapítás éve: 1951 1.2. Székhelye:

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A 2008. szeptember 11-ei és a 2013. január 21-ei módosításokkal egységes szerkezetben. A 2008. szeptember 11-i módosítás szövege dőlt betűvel jelölve. A 2013.

Részletesebben