Budapesti Kerékpáros Szövetség ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Kerékpáros Szövetség ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 1. oldal ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Budapesti Kerékpáros Szövetség a Magyar Kerékpársportok Szövetségének területi, helyi szervezete. A Budapesti Kerékpáros Szövetség (továbbiakban: Szövetség) sportágban sporttevékenységet folytató jogi személyek (sportegyesület, sportvállalkozás) és természetes személyek (pártoló tag, tiszteletbeli tag ) tevékenységet összehangoló, munkájukat elősegítő és támogató e sportágat területi szinten irányító, önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező szervezet, mely önálló jogi személy, valamint önálló bankszámlával rendelkezik és amelyet a sportágban területi szinten működő sportszervezetek hoznak létre. Működését a 2004.évi I. törvény (Stv.), a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. törvény, valamint az egyesülési jogról szóló 1989.évi törvény ( Etv.) alapján működik. 1. A Szövetség neve: Budapesti Kerékpáros Szövetség Rövidített neve: BKSZ 2. A Szövetség székhelye: Budapest, 1053.Budapest, Curia u A Szövetség működési területe: Budapest 4. Alapítási éve: A Szövetség jelvénye és pecsét lenyomata A Magyar Kerékpársportok Szövetségének alapszabályzatát a Budapesti Kerékpáros Szövetség magára nézve kötelezőnek ismeri el. 1

2 2. oldal A SZÖVETSÉG CÉLJA 5. A Szövetség Budapesten szervezi, irányítja, ellenőrzi és népszerűsíti a sportágban folyó tevékenységet, közreműködik a I. tv-ben meghatározott állami sportfeladatok ellátásában, képviseli sportágnak és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi sportolás, az egészséges életmód iránti igény felkeltéséhez, valamint a társadalmi öntevékenység, a közösségi élet kibontakozásához. A Szövetség együttműködik minden olyan hazai és külföldi állami, társadalmi szervvel, magánszeméllyel, akik segítik céljai megvalósítását területi szinten. A SZÖVETSÉG FELADATAI Meghatározza a Budapesti versenynaptárt, meghirdeti és megrendezi a Budapest Bajnokságot, további versenyeket hirdet, szervezésükhöz segítséget nyújt, elősegíti a területén megrendezésre kerülő sportesemények megrendezését, lebonyolítását. 2. A válogatási elvek alapján kijelöli lehetőségei szerint működteti és menedzseli a Budapest válogatott keretek, és általuk képviseli Budapestet a Szövetséghez érkezett meghívásos nemzetközi versenyeken, továbbá meghatározza ezen nemzetközi sportversenyeken való részvétel feltételeit. 3. Utánpótlás biztosítás céljából segíti a diáksport lehetőségének bővülését, valamint rendezvényeivel programot ad a szabadidősport tagjainak. 4. Meghatározza a fejlesztési célkitűzéseket és gondoskodik megvalósításukról. 5. Megállapítja a verseny és fegyelmi szabályokat. 6. Megteremti a Szövetség működéséhez szükséges személyi-, anyagi-és technikai feltételeket. 7. Biztosítja a nemzetközi kapcsolatteremtést és nemzetközi versenyeken való részvétel lehetőségét, egyeztetve a Magyar Kerékpársportok Szövetsége (továbbiakban MKSZ) által jóváhagyott sportdiplomáciai tervvel és a nemzetközi versenynaptárral. 8. Gondoskodik a továbbképzésről. Rendezvényeivel közreműködik a sportág szakembereinek továbbképzésében. 9. Elősegíti a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek és módszerek tilalmának betartását. 10. Rendelkezik az általa kiírt ( szervezett, rendezett ) sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogok hasznosításának módjáról és feltételeiről. 2

3 3. oldal A SZÖVETSÉG TAGJAI A budapesti kerékpársport fejlődésének sajátosságait figyelembe véve a Szövetségnek szervezetei vannak. A Szövetség tagja az a jogi személy sportszervezet (egyesület, sportvállalkozás), amely tagja az MKSZ-nek, illetve természetes személy (pártoló és tiszteletbeli tag) lehet, aki/mely az MTSZ tagja, valamint székhelye, működési területe, illetve lakhelye, egyesületének vagy oktatási intézményének székhelye, illetve működési területe Budapest közigazgatási határán belül esik, továbbá elfogadja az Alapszabályt és a belépési nyilatkozatban vállalja, hogy részt vesz a Szövetség tevékenységében és azt erkölcsileg, anyagilag támogatja és fizeti a tagdíjat. Szervezeti tagság: TAGSÁGI KATEGÓRIÁK Jogi személy. Önálló Kerékpáros egyesület, illetve kerékpáros szakosztályt működtető egyesület, amely nyilatkozatban elfogadja az alapszabályban megfogalmazottakat. Természetes személyek: 1. Pártoló tag: az a felnőtt, aki az alapszabályban megfogalmazottakat elfogadja és a Szövetség céljával azonosul. 2. Tiszteletbeli tag: az a közgyűlés által választott személy, aki kimagasló tevékenységével a Szövetség célkitűzéseit támogatja. A tiszteletbeli tagot a Szövetségnek be kell mutatni. A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 1. A Szövetségbe való belépés és onnan történő kilépés önkéntes A tagfelvétel kérdésében a Szövetség elnöksége dönt. A felvételt megtagadó döntés ellen a Szövetség közgyűléséhez lehet fellebbezni. 3. A Szövetség tagság a belépési nyilatkozat aláírásával és nyilvántartásba vételével keletkezik ( a tiszteletbeli elnökök és tagok esetében választással ). 4. A Szövetség tagjai, az Alapszabály 1.sz. mellékletében meghatározott módon tagdíjat fizetnek. 5. Törléssel szűnik meg a sportszervezet tagsága, ha egy évet meghaladó tagdíjelmaradása van. 3

4 4. oldal 6. A tagdíj befizetésének határideje tárgyévre vonatkozólag február A Szövetségből való kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős büntetésként lehet alkalmazni. A kizárás a tagot nem mentesíti a tagság idején keletkezett kötelezettségei alól, megszűnik azonban a tagságból eredő jogok iránti igénye. 8. A sportszervezet tagsága megszűnik, amennyiben a kerékpáros szakosztályt megszünteti, vagy más sportszervezet részére átadja, valamint ha BKSZ tagsága megszűnik. A szövetségi tag jogai: A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI Részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein. 2. Részt vehet a Szövetségi közgyűlés határozatainak meghozatalában, küldötté történő megválasztása esetén, a tisztségviselők, az Elnökség és bizottságok megválasztásában, a határozatok meghozatalában. 3. Képviselője választott tisztségre választható a szövetség szerveiben (képviselettel járó tisztségre csak nagykorúság esetén). 4. Észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a Szövetséget és szerveit érintő bármely kérdésben, a Szövetség felügyelő szervnél indítványozhatja a Szövetség jogszabályba vagy alapszabályba ütköző tevékenységének felülvizsgálatát. 5. Folyamatos tájékoztatást kap a sportág, elsősorban a magyarországi eseményeiről. 11. A Szövetségi tag kötelezettségei: 1. Az alapszabály és egyéb szabályzatok betartása, a Szövetség határozatának végrehajtása. 2. A sportág fejlődésének és eredményességének elősegítése, népszerűsítése. 3. A tagdíj megfizetése. 4. A kerékpár sport elfogadott versenyszabályainak betartása. 5. A Szövetség célkitűzéseinek megvalósítása. 4

5 5. oldal 12. A szervezeti tagsággal rendelkezők a Szövetség tagjainak jogait és kötelezettségeit képviselők útján gyakorolják. TISZTELETBELI CÍM ADOMÁNYOZÁSA A tiszteletbeli cím azoknak a személyeknek adományozható, akik kimagasló tevékenységükkel a szövetség célkitűzéseinek, feladatainak megvalósítását hosszú időn keresztül eredményesen segítették elő és erkölcsi támogatásukkal, szakmai hozzáértésükkel továbbra is a szövetség rendelkezésére állnak, vagy a szövetség érdekében hosszú időn keresztül kimagasló tevékenységet fejtettek ki és korábban a szövetség vezetésében valamely tisztséget betöltöttek. 2. A tiszteletbeli címek felsorolását és adományozásának rendjét az UCI szabályainak figyelembevételével kell meghatározni. 3. A tiszteletbeli cím adományozása a Szövetség Elnökségének előterjesztése alapján a Szövetség Közgyűlésének hatáskörébe tartozik. 1. Közgyűlés, 2. Elnök, 3. Elnökség, 4. Ellenőrző Bizottság, 5. Sportszakmai Bizottságok. A SZÖVETSÉG SZERVEZETE 14. A KÖZGYÜLÉS A Szövetség legfőbb szerve a tagok képviseletéből álló közgyűlés. 2. Összehívása: évente, az Elnökség által 3. Közgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek: a) szervezeti tagság: szakosztályonként 1 szavazat b) szavazati joggal rendelkeznek még a Szövetség választott tisztviselői és elnökég tagjai. 5

6 6. oldal 4. Minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik. Azt a személyt, aki a szavazati jogot gyakorolja a közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban kell bejelenteni. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATKÉPESSÉGE 16. A közgyűlés határozatképes, ha szavazásra jogosultak több mint fele jelen van. Ha az eredeti időponttól számított egy órán belül nem válik határozatképessé, a közgyűlést el kell halasztani és 15 napon belül ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 17. 1) A közgyűlés napirendjét az Elnökség állapítja meg. 2) Kötelezően kell tartalmaznia: a) A Szövetség tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása. b) A Szövetség évi költségvetésének megállapítása. c) Az Ellenőrző Bizottság beszámolója. d) A tagok által beterjesztett javaslatok ( a javaslatok abban az esetben tárgyalhatók, ha azt kétharmados többség indítványozza ). A KÖZGYŰLÉS HATÁSKÖRE A Szövetség megalakulásának, feloszlatásának vagy más szövetséggel való egyesülésének kimondása. 2. Az alapszabály megállapítása és módosítása. 3. Az Elnök, Elnökhelyettes, elnökségi tagok, az Ellenőrző Bizottság és annak elnökei négy évre történő megválasztása. 4. A sportági fejlesztési célkitűzések elfogadása és megvalósításuk értékelése. 5. Az ügyintéző szerv éves beszámolójának elfogadása. 6. A Szövetség ügyintéző és egyéb szervei által hozott döntések elleni fellebbezések, panaszok elbírálása. 6

7 7. oldal 1. A közgyűlés határozathozatala: nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel (50%+1fő) A 18. 1) és 2) pontjai esetében a határozat meghozatalához 2/3-os többség szükséges. 3. A tisztviselők megválasztása titkos szavazással történik. 4. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell: a) az elhangzott lényeges észrevételeket, b) a hozott határozatokat. 5. A szövetség közgyűlése nyilvános, melynek korlátozása, illetve kizárása többségi határozattal történhet. Aki a szavazásban nem vesznek részt konzultációra, javaslattételre jogosultak. 1. az elnök, 2. az alelnök, 3. az elnökségi tagok A SZÖVETSÉG TISZTSÉGVISELŐI 20. A SZÖVETSÉG RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE Rendkívüli közgyűlést kell összehívni: a) A Szövetség elnökségének többségi határozata alapján. b) Ha a Szövetség szervezeti tagjainak 1/3-a a cél megjelölésével kívánja. c) Ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli. 2. A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egy hónapon belül össze kell hívni. 3. A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a Szövetség rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadók. 7

8 8. oldal A SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE A Szövetség működését két közgyűlés között az 5 tagú elnökség irányítja. 2. Az elnökség tagjai: a) az elnök, b) az alelnök, c) az elnökségi tagok 3. Az elnökségbe csak olyan nagykorú magyar állampolgár választható, akit a bíróság nem tiltott el a közügyek gyakorlásától, és aki megfelelő sportszervezeti képviseleti jogosultsággal rendelkezik vagy olyan személy, akit a választó közgyűlés alkalmasnak tart. 4. Az elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el. Kivételes esetben az elnökség költségtérítésről vagy tiszteletdíj fizetésről határozhat. 5. Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei: a) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel, b) észrevételek, javaslatok tétele a Szövetség működésével, a kerékpár sporttal kapcsolatban, c) felvilágosítás kérése a kerékpár sporttal összefüggő kérdésekben, a tisztviselők döntéseivel kapcsolatban, d) javaslattétel elnökségi ülés összehívására, e) megbízás alapján a Szövetség képviselete, f) a szövetségi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása. 6. Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. 7. Az elnökségi tagság megszűnik: a) a mandátum lejártával, b) felmentéssel, c) elhalálozással, d) a Szövetségből történő kizárással. AZ ELNÖKSÉG MŰKÖDÉSE, FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE Az elnökség a Szövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak. 2. Az elnökség működése: a) Az elnökség maga állapítja meg a munkatervét és Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatában az ügyrendjét. 8

9 9. oldal b) Az ülés helyéről, időpontjáról és megtárgyalandó napirendről az előterjesztések megküldésével legalább 15 nappal az ülés időpontját megelőzően értesíteni kell az elnökség tagjait, illetve a meghívottakat. c) Amennyiben a határozathozatal során szavazategyenlőség keletkezik, az elnök szavazata dönt. Az elnök távollétében ez a jog az ülést levezető elnökségi tagot illeti meg. d) Abban az esetben, ha két közgyűlés közötti időszakban az elnökség létszáma a választottnak 70%-a alá csökken, új elnökségi tagok megválasztásának céljából rendkívüli közgyűlést kell összehívni. Az elnökség feladatai: 1. A közgyűlés előkészítése, összehívása Gondoskodik az alapszabály szerinti működésről, a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás ellenőrzéséről. 3. A szövetség szervezeti és működési szabályzatának, Fegyelmi valamint gazdálkodási szabályzatának megállapítása és éves költségvetésének kidolgozása. 4. A sportág középtávú fejlesztési programjának kidolgozása, az éves program jóváhagyása. 5. Bajnokságok, ranglistaversenyek, diákolimpia döntő helyszínének odaítélése. 6. A versenyszabályok jóváhagyása az általa szervezett (rendezett) versenyeken). 7. Bizottságok létrehozása, megszüntetése és tevékenységükről történő beszámoltatás, a bizottságok tisztségviselőinek megbízása. 8. A szövetség alkalmazottainak kinevezése, felmentése, valamint velük szemben a munkáltatói jogkör gyakorlása. 9. A szövetség eredményes működéséhez szükséges feltételek megteremtése, versenyek megrendezésének elősegítése. 10. A központi állami támogatás, valamint egyéb bevételek felosztása a sportág fejlesztésére és a szövetség eredményes működésére. 11. Meghatározza területén a sportrendezvények rendezésével kapcsolatos sportági, szakmai szabályokat. 12. Fellépés a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek, készítmények és módszerek használatával szemben. 13. A sportág érdekeinek képviselete az állami szervek, a helyi önkormányzatok, a sportközalapítványok, a sportszövetségek és a társadalmi szervezetek felé. 9

10 10. oldal 14. Az alapszabályban meghatározott módon szolgáltatás nyújtása tagjainak, közreműködés a tagok közötti viták rendezésében, a sportágban működő sportszakemberek képzésének és továbbképzésének elősegítése. 1. Vezeti és szervezi az elnökség munkáját. 2. Képviseli a szövetséget. A SZÖVETSÉG ELNÖKE Az alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése. 4. A szövetségi és sportszakmai bizottságok munkájának figyelemmel kísérése. 5. Aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása. 6. Személyi javaslatok tétele az elnökség által létrehozott sportszakmai bizottságok vezetőire. 7. Döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, az elnökség, illetőleg a szövetség egyéb szerveinek kizárólagos hatáskörébe. 8. Ellátja mindazokat a feladatokat, amellyel a közgyűlés megbízza. A SZÖVETSÉG ALELNÖKE Az alelnök az elnök távollétében gyakorolják az elnök hatáskörét, ellátják azokat a feladatokat, amelyekkel az elnökség megbízza őt. A SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGÉNEK TAGJA 1. Az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel. 2. Megbízás alapján a szövetség képviselete Az elnökség megbízása alapján részt vesznek a kerékpár versenyek előkészítésében és lebonyolításában. 4. Jogosultak és kötelesek a szövetséget érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket az elnökség elé terjeszteni. 10

11 11. oldal ELLENÖRZŐ BIZOTTSÁG A közgyűlés a Szövetség gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzése 3 fős Ellenőrző Bizottságot választ. 2. Az Ellenőrző Bizottság tagja nem lehet a Szövetség valamely tisztviselője, vagy alkalmazottja. Egymással és a Szövetség gazdasági ügyeit intéző személyekkel nem állhatnak hozzátartozói kapcsolatban (Ptk.685. (3)) 3. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság tagja a 2. pontban felsoroltakon kívül: a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek, vagy akit büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült, b) akit a Szövetség tevékenységi körében valamely foglalkozástól eltiltottak, c) aki egyidejűleg más nonprofit szervezet, közhasznú társaság Ellenőrző Bizottságának elnöke vagy tagja, 4. Az Ellenőrző Bizottság érintett tagja a többes választásáról köteles 15 napon belül az Ellenőrző Bizottság elnökét, illetve a Szövetség elnökségét tájékoztatni. 5. Az Ellenőrző Bizottság tagsági jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket a tagok csak személyesen gyakorolhatják. 6. Az Ellenőrző Bizottság tagsága megszűnik ha: a) a megbízatás időtartama lejár, b) a tagot a közgyűlés szótöbbséggel visszahívja, c) a tag megbízásáról lemond, d) a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezik, e) a tag elhalálozik 7. Az Ellenőrző Bizottság azon tagja, akinek személyi körülményeiben olyan változás következik be a tagsági viszony időtartama alatt, hogy emiatt a tagsági viszony nem tartható fenn ( pl. összeférhetetlenség), az köteles az Ellenőrző Bizottság elnökének a körülményei változását haladéktalanul bejelenteni és tagsági viszonyáról írásban lemondani. 8. Ha az Ellenőrző Bizottság tagja az itt meghatározott tilalmakat megszegi, vele szemben a közgyűlés a meghatározott jogkövetkezményeket érvényesítheti. 11

12 12. oldal Az Ellenőrző Bizottság elnökét a közgyűlés választja az erre vonatkozó szavazás eredményeként. 2. Az Ellenőrző Bizottság elnöke felelős az Ellenőrző Bizottság tevékenységének megszervezéséért, koordinálásáért, a működés feltételeinek megteremtéséért. 3. Az Ellenőrző Bizottság elnöke gondoskodik az Ellenőrző Bizottság ülés munkaterv szerinti, illetve rendkívüli ülés összehívásáról, annak levezetéséről, az ülésen elhangzottak írásba foglalásáról ( emlékeztető, jegyzőkönyv, stb. ). 4. Az Ellenőrző Bizottság elnöke állandó meghívottként-szavazati jog nélkül-részt vesz a Szövetség elnökségi ülésein, tájékoztatja az elnökséget az Ellenőrző Bizottság által végzett munkáról, a hozott döntésekről, valamint tájékoztatja az Ellenőrző Bizottság tagjait az elnökségi ülésen az Ellenőrző Bizottság munkáját, tevékenységét érintő döntésekről, felvetésekről, kérdésekről. 5. Az Ellenőrző Bizottság elnöke köteles figyelemmel kísérni az Ellenőrző Bizottság rendesés rendkívüli ülésein hozott döntések végrehajtását. 6. Az Ellenőrző Bizottság a közgyűlésnek alárendelve éves ellenőrzési terv alapján a bizottság elnökének irányításával dolgozik, melyről a Szövetség elnökségét tájékoztatja. AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG FELADATA a Szövetség pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata, 2. pénzügyi és gazdasági rendelkezések betartásának ellenőrzése, 3. a tagsági díj fizetésének ellenőrzése, 4. az éves mérleg felülvizsgálata, 5. a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése, 6. a társadalmi szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE Az Ellenőrző Bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. 12

13 13. oldal 2. Az Ellenőrző Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a Szövetség elnökségét tájékoztatja. Szükség esetén az Ellenőrző Bizottság feladatai ellátásához a Szövetség költségére külső szakértőt vonhat be, az elnökség előzetes hozzájárulásával. 3. Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja a Szövetség elnökségét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek megszűntetésére is fel kell hívni a figyelmet, valamint javaslatot kell tenni a megoldásra. 4. A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő elteltétől számított 30 napon belül- az Ellenőrző Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi. 5. Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat nem vezetett eredményre, az Ellenőrző Bizottság eljárást kezdeményezhet az ügyészségnél a törvényes működés helyreállítása céljából. 6. Az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről a bizottság elnöke a Szövetség közgyűlésének köteles beszámolni. BIZOTTSÁGOK A Szövetség tartalmi munkája fejlesztése érdekében az elnökség állandó vagy ideiglenes bizottságokat hozhat létre. A Bizottságok munkájukról kötelesek beszámolni az elnökségnek, mely a bizottságok részére jogokat ruházhat át. 2. A Szövetség elnöksége az egyes szakmai feladatok ellátására sportszakmai bizottságot hozhat létre. A SZÖVETSÉG EGYÉB SZERVEI A Szövetség működésével kapcsolatos operatív feladatok és az ügyintézés ellátására az elnökség apparátust hozhat létre. Az apparátus vezetője: a Szövetség főtitkára, aki az elnökség megbízásából teljes jogkörrel és felelősséggel ellátja a rábízott feladatokat, képviseli a Szövetséget. Az elnökség az apparátusban foglalkoztatottakat munkaköri leírással látja el. A FŐTITKÁR A Szövetség hivatali szervezetének vezetője a Szövetség főtitkára. A Szövetség főtitkára a Szövetséggel munkaviszonyban is állhat. 13

14 14. oldal 2. A Főtitkárt az Elnökség bízza meg mandátumának időtartamára. Az egyéb munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja. 3. A főtitkár feladatai és hatásköre: a) Összehangolja a Szövetség tevékenységét. Az elnökség, a bizottságok és a munkaviszonyban álló dolgozok munkáját. b) Szervezi a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását. c) Előkészíti az elnökség üléseit. d) Aláírási és utalványozási jogkört gyakorol. e) Megbízás alapján képviseli a Szövetséget. f) Tájékoztatja a hírközlő szerveket a Szövetség tevékenységéről. g) Gondoskodik a szövetségi nyilvántartások vezetéséről. h) Figyelemmel kíséri a Szövetséggel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi a szövetségi határozatok módosítását. i) Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály vagy egyéb szabályzat, illetőleg a közgyűlés vagy az elnökség hatáskörébe utal. 4. Tevékenységéről a Szövetség elnökségének számol be. A BKSZ IRODÁJA A Szövetségi feladatok ellátására az elnökség irodát hoz létre. Az iroda létszámát, valamint szervezetét a főtitkár oly módon állapítja meg, hogy az biztosítsa a feladatok hatékony és gazdaságos ellátását. A működéshez szükséges költségeket az elnökség az éves költségvetésben állapítja meg. 2. Az iroda szervezeti felépítését és feladatait a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a határozza meg. A SZÖVETSÉG ANYAGI FORRÁSAI ÉS GAZDÁLKODÁSA A Szövetség gazdálkodására és társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó 16/1989.(II.26.) MT rendeletet kell alkalmazni. 2. A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. A gazdálkodás szabályait a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatban a vonatkozó pénzügyi utasítások figyelembe vételével kell meghatározni. 3. A Szövetségnek a cél szerinti tevékenységből, illetve vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 14

15 15. oldal 4. A Szövetség bevételei: a) az államháztartás alrendszereitől, vagy más adományozótól b) sporttevékenység céljára vagy működési költségei fedezésére kapott c) támogatást illetve adomány, d) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz e) közvetlenül kapcsolódó bevétel, f) a Szövetség eszközeinek befektetéséből származó bevétel, g) tagdíj, h) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel, i) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel, 5. A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, önálló bankszámlával rendelkezik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A Szövetség tagjai a Szövetség tartozásaiért a befizetett tagdíjon túlmenően- saját vagyonukkal nem felelnek. 6. A Szövetség költségei: a) a tevékenysége érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások) b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások) c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások), valamint d) d, az egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani. VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG A Szövetség vállalkozási tevékenységét kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 2. A Szövetség gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja. 3. A Szövetség kizárólag csak olyan vállalkozást alapíthat, olyan vállalkozásba vehet részt, vagy olyan vállalkozást végezhet, amelynek alapján a felelőssége nem haladja meg vagyonának mértékét. HITELEK 38. A Szövetség váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve vállalkozásának fejlesztéséhez a tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 15

16 16. oldal 1. A Szövetség megszűnik, ha: A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 39. a) feloszlatást közgyűlésen a szavazati joggal rendelkező tagok 2/3-os többséggel kimondják, b) a bíróság által történt feloszlatással, c) megszűnésének a bíróság által történt megállapításával, d) más szövetséggel egyesül, e) A közgyűlés csak akkor mondhatja ki a Szövetség feloszlatását, ha a Szövetség képes bármilyen jogcímen fennálló tartozásai kiegyenlítésére. 2. Ha a bíróság a Szövetséget megszűnteti, a fennmaradó vagyont a hitelezők kielégítése után a Budapest Főváros Önkormányzata és a támogatást nyújtó szerv(ek) tulajdonába kerül a támogatás arányában és azt sport célokra kell fordítani. A közgyűlés ettől eltérően nem rendelkezhet. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Az Alapszabályban és a Szövetség más belső szabályaiban meg nem határozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók. 2. A Szövetség Alapszabályában, illetőleg egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezések hivatalos értelmezésére a Szövetség elnöksége jogosult. Az elnökség állásfoglalása a Szövetség valamennyi tagjára, illetőleg szervére nézve kötelező. TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELET A Szövetség működése feletti törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja. 2. A bíróság az ügyész keresetére: 3. Megsemmisíti a Szövetség jogszabálysértő határozatát és szükség szerint új eljárás lefolytatását, vagy új határozat hozatalát rendeli el, 4. A működés törvényességének helyreállítása érdekében összehívja a Szövetség közgyűlését, 5. A Szövetség működésének törvényessége másként nem biztosítható, legfeljebb hat hónapra felfüggesztheti a Szövetség elnökségének és főtitkárának működését és erre az 16

17 17. oldal időszakra a Szövetséghez felügyelő biztost rendelhet ki, aki ellátja a Szövetség törvényes képviseletét 6. Súlyos vagy ismétlődő jogszabálysértés estén, ha a törvényes állapot helyreállítása a c) pontban meghatározott módon sem volt biztosítható, feloszlathatja a Szövetséget, 7. megállapítja a Szövetség megszűnését, ha az legalább egy éve nem működik, ZÁRADÉK 42. A jelen Alapszabályt a Szövetség közgyűlése május 26.-án elfogadta. Budapest, május 26. Budapesti Kerékpáros Szövetség közgyűlése 17

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest 2015 Hatályos: 2015. 06. 22. - 1 - I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Szövetség neve: Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége Rövidített neve:

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.1. A klub: Neve: ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB rövidítve: A.R.A.K. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 1. Színe: Zászlója:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

_I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

_I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. _I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Magyar BMX Cross-Triál Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a BMX Cross-Trial Kerékpár sportágban, a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) valamint a Magyar Kerékpársportok

Részletesebben

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök AZ ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Budapest, 2010. február 15. Mészöly Géza elnök 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések 1.1 A sportegyesület neve: Soproni Építők Sportköre (továbbiakban: egyesület) Rövidített

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal)

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1) A Budapesti Tájfutók Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

FITASC MAGYARORSZÁGI KORONGVADÁSZ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. 1 Hatályos 2013. november 21.-től!

FITASC MAGYARORSZÁGI KORONGVADÁSZ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. 1 Hatályos 2013. november 21.-től! 1 FITASC MAGYARORSZÁGI KORONGVADÁSZ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1 1 Hatályos 2013. november 21.-től! 2 I. A szövetség jogállása A FITASC Magyarországi Korongvadász Szövetség (továbbiakban: FMKVSZ vagy Szövetség)

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A 2008. szeptember 11-ei és a 2013. január 21-ei módosításokkal egységes szerkezetben. A 2008. szeptember 11-i módosítás szövege dőlt betűvel jelölve. A 2013.

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

1. A sportegyesület neve: Dunaújvárosi Diák Sportegyesület Rövidített neve: 2. A sportegyesület székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.

1. A sportegyesület neve: Dunaújvárosi Diák Sportegyesület Rövidített neve: 2. A sportegyesület székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2. D UNAÚJVÁROSI D I Á K S P ORTEGYESÜLET A L A P S Z ABÁLYA E g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t s z ö v e g ( 2 0 1 4. m á j u s 2 1. ) I. 1. A sportegyesület neve: Dunaújvárosi Diák Sportegyesület

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3..

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3.. 1 Társasházak Veszprémi Egyesülete Veszprém, Kossuth L.u.10 ALAPSZABÁLY Társasházak Veszprémi Egyesülete bírósági nyilvántartási száma: 1 697 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1.) A Társasházak Veszprémi

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS SZKI DIÁKSPORT EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS SZKI DIÁKSPORT EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS SZKI DIÁKSPORT EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK /1/ A Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola Diáksport Egyesülete (továbbiakban: Zrínyi 2001 DSE) tagsága

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA l. Az egyesület neve: ARRABO Szabadidősport Egyesület. Rövidítve: ARRABO Sz. E. 2. Székhelye: Szombathely, Malom u. 8. 3. Működési területe országos. 4. Színei:

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS - TECHNOLÓGIAI és IPARI PARKOK SZÖVETSÉGE (KÖZHASZNÚ EGYESÜLET) ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

MAGYAR TUDOMÁNYOS - TECHNOLÓGIAI és IPARI PARKOK SZÖVETSÉGE (KÖZHASZNÚ EGYESÜLET) ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. EGYESÜLET száma: 60285/97 MAGYAR TUDOMÁNYOS - TECHNOLÓGIAI és IPARI PARKOK SZÖVETSÉGE (KÖZHASZNÚ EGYESÜLET) ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1.) Neve : Magyar Tudományos - Technológiai és Ipari

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület

Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA ( egységes szerkezet ) 1./ Általános rendelkezések 1.1./A CSEPEL ÍJÁSZ ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ( a továbbiakban: egyesület ) az egyesülési

Részletesebben

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia.

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia. A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia Preambulum A PTE Állam- és Jogtudományi Kara (a továbbiakban. ÁJK)

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

A MAGYAR FRIZBI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR FRIZBI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR FRIZBI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2004. január 23. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Frizbi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) a Magyar Köztársaság területén a frizbi sportágban

Részletesebben

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 13. kiadás 2012. május 20.

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 13. kiadás 2012. május 20. Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 13. kiadás 2012. május 20. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

( A június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben)

( A június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben) KÁPTALANTÓTI LABDARUGÓ KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( A 2012. június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben) Az egyesület a szervezett sporttevékenység folytatására az egyesülési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Az egyesület önkormányzati elv alapján működő társadalmi szervezet.

ALAPSZABÁLY. Az egyesület önkormányzati elv alapján működő társadalmi szervezet. ALAPSZABÁLY Általános rendelkezések Az egyesület neve: Szigetközi Sportrepülő Egyesület Az egyesület székhelye: 9228. Halászi Püski utca ( Külterület ) Az egyesület adószáma: Az egyesület bankszámlaszáma:

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

CSEPREGISPORTEGYESÜLET

CSEPREGISPORTEGYESÜLET CSEPREGISPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetben) A Csepregi Sportegyesület az egyesülési jogról szóló módosított 1989. évi II. törvény, valamint a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységérol

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2005 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Gödi Sport Egyesület, rövidített neve: G.S.E. 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Hamahama Természetjáró Egyesület ALAPSZABÁLYA *

Hamahama Természetjáró Egyesület ALAPSZABÁLYA * Hamahama Természetjáró Egyesület ALAPSZABÁLYA * 1. NÉV Az egyesület neve: Hamahama Természetjáró Egyesület Az egyesület rövidített neve: HATE Az egyesület a nevét ( HAMAHAMA ) - a sokéves hagyományoknak

Részletesebben

A Honvéd Sportrepülő Egyesület

A Honvéd Sportrepülő Egyesület A Honvéd Sportrepülő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005. I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása A Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a sportról szóló

Részletesebben

Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség Alapszabály. 2013. július 16.

Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség Alapszabály. 2013. július 16. Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség Alapszabály 2013. július 16. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség a Magyar Kerékpársportok Szövetségének (a továbbiakban:

Részletesebben

A Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség Alapszabálya. I. Általános rendelkezések 1./ A Szövetség neve: Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség 2./ A Szövetség székhelye: Veszprém, Wartha Vince u. 3. A Szövetség működési területe: Veszprém megye. A Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség Alapszabálya

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

PÉCS VÁROSI LÖVÉSZKLUB ALAPSZABÁLYA

PÉCS VÁROSI LÖVÉSZKLUB ALAPSZABÁLYA A PÉCS VÁROSI LÖVÉSZKLUB ALAPSZABÁLYA 2011 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Pécs Városi Lövészklub a lövész sportág feladatainak ellátására létrehozott, önálló jogi személyként működő érdekképviseleti

Részletesebben

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU Alapszabály 4. kiadás 2010. március 21. BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1.. 1. A szervezet neve: BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU

Részletesebben

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1 ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 1 Alapvető meghatározások és elvek 1.. Az Asso 99 Osztályszövetség a Magyar Vitorlás Szövetség szervezeti egységeként működő, öntevékeny vitorlás flotta,

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU ALAPSZABÁLYA

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU ALAPSZABÁLYA BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU Alapszabály BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1.. 1. A szervezet neve: BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU 2. A Berettyóújfalui Városi

Részletesebben

KOMÁROMI VSE. Alapszabály

KOMÁROMI VSE. Alapszabály KOMÁROMI VSE Alapszabály A Komárom Városi Sportegyesület alapszabálya I. Az egyesület neve, székhelye 1.1. Az egyesület neve : Komárom Városi Sportegyesület 1.2. Az egyesület székhelye: 2922 Komárom, Stadion

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

ÚJPESTI KULTÚRA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÚJPESTI KULTÚRA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÚJPESTI KULTÚRA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A Sportegyesület neve: ÚJPESTI KULTÚRA Sportegyesület 2. Rövidített neve: ÚJPESTI KULTÚRA SE. 3. A Sportegyesület székhelye: 1043

Részletesebben

TÁRSASÁGI ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések

TÁRSASÁGI ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések TÁRSASÁGI ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Kor Kontroll Társaság (továbbiakban: Társaság) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal

Részletesebben

A MAGYAR MODELLEZŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MODELLEZŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MODELLEZŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Ver. 5 2015 2 TARTALOM I. Általános rendelkezések... 3 II. A szövetség célja és feladatai... 3 III. A szövetség tagsága... 4 IV. A tagok jogai és kötelezettségei...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

Cégbírósági nyilvántartási szám: /1999. Alapszabály. Az egyesület megjelölése

Cégbírósági nyilvántartási szám: /1999. Alapszabály. Az egyesület megjelölése Cégbírósági nyilvántartási szám: 1. 482/1999 Alapszabály I. Az egyesület megjelölése (1) Az egyesület elnevezése: Zalai Borút Egyesület (2) Az egyesület székhelye: 8790 Zalaszentgrót, Bocskai u. 1. (3)

Részletesebben

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések A MAFC sportegyesület a bázisát képező Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködő tradicionális

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Csepel Lövész Egylet. Alapszabály. Módosítva: 2009. december 10.

Csepel Lövész Egylet. Alapszabály. Módosítva: 2009. december 10. Csepel Lövész Egylet Alapszabály Módosítva: 2009. december 10. Tartalomjegyzék: I. Általános rendelkezések / / II. A sportegyesület célja és feladatai /5. 6. / III. A sportegyesület tagsága és pártoló

Részletesebben

A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya

A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya 1.Általános rendelkezések 1.1.Alapítás A jelen alapszabály (továbbiakban: Alapszabály) 1. sz. mellékletében megjelölt személyek az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

A Polgári Lövész Egylet Alapszabálya TARTALOMJEGYZÉK

A Polgári Lövész Egylet Alapszabálya TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 2 1. A sportegyesület neve: 2 2. A sportegyesület működési területe: 2 3. A sportegyesület működésének bázishelye: 2 II. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RÉSZ

Részletesebben