ÜZLETI TERV. A hitelbıl történı beruházás helyszínének címe: Helység: Jogelıd:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZLETI TERV. www.mvfportal.hu www.rva.hu. A hitelbıl történı beruházás helyszínének címe: Helység: Jogelıd:"

Átírás

1 OnlinehiteligénylésbenyújtásaaMagyarVállalkozásfejlesztésiPortálon: Őrlapmikrohiteligényléshez ÜZLETI TERV Anyomtatványtpapíralapúbenyújtáseseténkérjüklehetılegírógéppelvagyszámítógépesszövegszerkesztıvel,vagy OLVASHATÓNYOMTATOTTBETŐKKEL,amegadottformábanéstartalommalelkészíteni.Amennyibenszükségesnektartja pótlapokatiscsatolhat. OnNlinehiteligényléseseténabenyújtásingyenes,papíralapúbenyújtáseseténahitelkonstrukcióhirdetményeszerinti regisztrációsdíjatkellfizetni.kombinálthitelkonstrukciókeseténelégségesegyigényléstbenyújtani. (titulusa) A Vállalkozás/Vállalkozó teljes neve: Gazdasági társaság rövid neve: Képviselı neve: Utca,hsz.,em.,a.: Mobil száma: Telefon/Fax: Utca,hsz.,em.,a.: Telefon/Fax: címe: Web lap címe: Értesítési címe: A hitelbıl történı beruházás helyszínének címe: Helység: Helység: Cégjegyzékszám:(v.vállalkozóiıstermelıiig.száma) Tevékenységiköre: Kiállító: Tevékenység megkezdése: Adószám: - - Jogelıd: Hitelkonstrukció sorszáma A HITELIGÉNY RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA Igényelt hitelkonstrukció megnevezése Igényelt összeg (Ft) Kérjük szövegesen összegezze azt, mivel foglalkozik vállalkozása, miért kéri a hitelt és mire akarja felhasználni! A nyomtatvány átvétele a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványt semmiképpen nem kötelezi hitelnyújtásra! Székesfehérvár, hó... nap. Átvevı:

2 1. PÉNZÜGYI TERVEK 1.1. A beruházás és a hitel-felhasználás tételes bemutatása Megnevezés Összes Saját forrás Vissza Egyéb hitel költség nem térítendı támogatás Igényelt hitel összege Hitel- Konstrukció Száma (1. o-ról) Türelmi idı (hó) Futam idı (hó) Beruházás pénzigénye összesen (A) Forgóeszköz Forgóeszköz összesen (B) ÖSSZESEN (A+B): A teljes fejlesztés tervezett anyagi-mőszaki összetétele és finanszírozási terve (ezer Ft-ban) Megnevezés 1. Épület, ingatlan ebbıl: - vásárlás - építés, átalakítás - egyéb 2. Gépek, berendezések ebbıl: - új eszköz beszerzése - használt eszköz beszerzése 3. Egyéb (immateriális javak, tervezési költség, illeték stb.) Apport (A teljes fejlesztés saját forrásból már megvalósított elemei) Készpénz Saját erı Vissza nem térítendı támogatás Egyéb hitel Egyéb vissza térítendı támogatás Hitel Igényelt Összesen Sorsz. hitel (apportnélkül!) 4. Beruházási költség összesen (1+2+3) 5. Tartós forgóeszköz 6. Fejlesztési költség (4+5) 7. Egyéb fejlesztési célú kifizetés (ÁFA) 8. Fejlesztés összes pénzigénye (6+7) OLDAL: 1

3 gyáriszámstb.) (Helyrajziszám, 2. FELAJÁNLOTT JOGI BIZTOSÍTÉKOK Megnevezés Azonosító Meglévı Hitelbıl vásárolt Könyv szerinti érték Becsült jelenlegi érték Terhelés jogosultja ÜZLETI TERV Összes teher 3. KÖTELEZETTSÉGEK Kötelezettségek hitelintézetek, gazdálkodó szervezetek vagy magánszemélyek felé: hitelek, kölcsönök, számlakeret túllépések, lízing vagy tartós bérlet kötelezettségek. Hitelezı neve, címe Felvett hitel/kölcsön Havi törlesztı részlet Esedékes tıke törlesztés 1 éven belül Esedékes tıke törlesztés 1 éven túl (ELİZİKÉTÉVÉSTÁRGYÉVI) (amortizációnélül) (ÁFAnélküli) 4. MÚLTBELI GAZDÁLKODÁSI ADATOK MEGNEVEZÉS év év Éves nettó árbevétel Elszámolt teljes éves költség (törtévi) Jelenlegi Adózás utáni eredmény - 5. A TULAJDONOSOK MÁS VÁLLALKOZÁSBAN FENNÁLLÓ TULAJDONI HÁNYADAI neve Az egyéb vállalkozás neve Adószáma Cégjegyzék száma (vagy vállalkozói ig. sz.) Esedékes kamat 1 éven belül Tulajdoni hányad eft % 6. A VÁLLALKOZÁS MÁS VÁLLALKOZÁSBAN FENNÁLLÓ ÉRDEKELTSÉGEI (Helyzajziszám,gyáriszámstb.) Vállalkozás neve és címe Adószáma Cégjegyzék száma Tulajdoni hányad eft % 7. A VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ TULAJDONÁBAN LÉVİ INGATLANOK ÉS ESZKÖZÖK Megnevezés/ Azonosító Beszerzési Könyv Becsült Összes A zálog jog érték szerinti érték jelenlegi teher kedvezményezettje érték OLDAL: 2

4 (vevõ,szállító) 8. FİBB ÜZLETI PARTNEREK A partner neve Cím, telefonszám A kapcsolat jellege Fizetés ÜZLETI TERV módja és határideje közelsége,közlekedés,helyiadókstb.) 9. A VÁLLALKOZÁS ÉS AZ ÁGAZAT, A TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Milyen Kérjük írja le vállalkozását és üzleti koncepcióját, miért azt csinálja amit csinál, miért éppen abban az ágazatban képzeli el ill. végzi tevékenységét amelyrıl ír. Milyen vállalkozásának elhelyezkedése, milyen elınyei és hátrányai vannak.(munkaerıhozzáférhetısége,vevık termékeket/szolgáltatásokat kínál, kik az elsıdleges vevık? Áruinak, szolgáltatásainak milyen versenytársai vannak jelen a piacon, illetve milyenek megjelenését várja? Hol helyezkednek el fı versenytársai? Milyen nagyságúak versenytársai összehasonlítva az Ön vállalkozásával? Mutassa be vállalkozása megalakulását, történetét, eredményeit, a fıbb sikereket, kudarcokat, személyes ágazati tapasztalatait. Milyen az ágazat szerkezete, milyenek a kilátások. 10. MARKETING TERV Kérjük írja le kik jelentik vállalkozásának piacát, illetve milyen piacokat szándékozik megcélozni. Milyen elınyei vannak az Ön áruinak/szolgáltatásainak a versenytársakkal szemben? Milyennek és hogyan képzeli el áruinak/szolgáltatásainak terjesztését. Milyen reklám ill. eladás ösztönzési módszereket kíván alkalmazni? 11. MŐKÖDÉSI TERV Kérjük mutassa be vállalkozása alaptevékenységét, annak ciklusait, írja le, hogy hogyan védi ki a szezonalitás miatt elıálló ingadozásokat. A következı években milyen bıvítéseket tervez? Mutassa be az alvállalkozók bevonását, a készletek finanszírozását, a bevont munkaerıt. Kik lesznek a szállítói, honnan szerzi be az alapanyagokat, milyen megállapodásokat kötött? Kinek a segítségére számíthat, ha Ön vagy "kulcsalkalmazottja" nincs ott? OLDAL: 3

5 fenyegetettségek,veszélyek) (SWOT= Strengthserısségek; Weaknessesgyengeségek; Opportunitieslehetıségek; Threats ÜZLETI TERV 12. ANALÍZIS (Belsıadottságok) Strengths-erısségek Kérjük írja le, hogy véleménye szerint melyek vállalkozása erısségei Weaknesses-gyengeségek(Belsıadottságok) Kérjük írja le, hogy véleménye szerint melyek vállalkozása gyengeségei Opportunities-lehetıségek(Külsıkörülmények) Kérjük írja le, hogy megítélése szerint milyen lehetıségek állnak vállalkozása elıtt Threats-fenyegetettségek, veszélyek(külsıkörülmények) jellegőkifizetések,illetveközterhekkapcsolódnak.) (Idıszakonkéntmilyenlétszámmalmőködtetivállalkozását,ésehhezmilyenszemélyi Kérjük írja le, hogy megítélése szerint veszélyek fenyegetik melyek beruházásának kockázatai. 13. SZEMÉLYZETI TERV Kérjük mutassa be személyzeti tervét. Jelenlegi létszám: átlagosértékesítésimennyiségésfedezetihányad/v.kereskedıknélhaszonkulcs/alkalmazásávalalakulkiazárbevétel.) (milyen 14. A PÉNZFORGALMI TERV, ÉS AZ ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ FELTÉTELEZÉSEK Kérjük mutassa azokat a mellék számításokat, kiegészítı terveket, amelyek alapján a pénzforgalmi tervet elkészítette. Kérjük mutassa az árképzését, illetve A tervezett havi árbevétel kialakulását alátámasztó számításait, illetve azokat az adatokat és tervezési módszert amely alapján az árbevételt tervezte. Bevételi- valamint az anyag (vagy áru) beszerzési terv számításai OLDAL: 4

6 ... év PÉNZFORGALMI TERV (1. ÉV) adatok ezer Ft-ban Hónap Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Szep Okt Nov Dec Össz PÉNZBEVÉTELEK 1 PÉNZESZKÖZ NYITÓ EGYENLEG (csak az elsı hó-ban) 2 Igényelt hitel felvét 3 Saját tõke betét vagy tagi kölcsön 4 Értékesítés nettó pénz bevételei 5 Egyéb pénz bevételek 6 Vissza nem térítendı támogatás 7 Egyéb kölcsön 8 Értékesítésre felszámított ÁFA 9 ÁFA visszaigénylés 10 A Bevételek összesen ( ) PÉNZ KIADÁSOK (adósságszolgálat nélkül) 11 Beruházás (eszközbeszerzés) 12 Anyag v. áru beszerzés kiadásai 13 Egyéb anyag jellegû kiadások 14 Bérek és fizetések 15 Bérek és fizetések közterhei 16 Egyéb személyi jellegû kifizetések 17 Mûködési, üzemeltetési kiadások 18 Bank-, kamat költség 19 Egyéb hitel tõketörlesztés 20 Egyéb hitel kamat befizetése 21 Egyéb kifizetések 22 Fizetendõ helyi adó 23 Elızetesen felszámított (levonható) ÁFA 24 Költségvetésbe befizetendõ ÁFA (8-23) 25 Adó- adóelõleg fizetés 26 Fizetendõ osztalék, részesedés B Kiadások összesen ( ) C PÉNZESZKÖZ TÖBBLET/HIÁNY ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ELÕTT Többlet/Hiány (A-B) ADÓSSÁGSZOLGÁLAT 29 Igényelt hitel tõketörlesztés 30 Igényelt hitel kamatfizetések D E F G Egyenleg (C-29-30) Göngyölített egyenleg (ZÁRÓEGYENLEG) CASH FLOW (D-1) Adósságszolgálati fedezet (C/(29+30)) OLDAL: 5

7 ... év PÉNZFORGALMI TERV (2. ÉV) adatok ezer Ft-ban Hónap Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Szep Okt Nov Dec Össz PÉNZBEVÉTELEK 1 PÉNZESZKÖZ NYITÓ EGYENLEG (csak az elsı hó-ban) 2 Igényelt hitel felvét 3 Saját tõke betét vagy tagi kölcsön 4 Értékesítés nettó pénz bevételei 5 Egyéb pénz bevételek 6 Vissza nem térítendı támogatás 7 Egyéb kölcsön 8 Értékesítésre felszámított ÁFA 9 ÁFA visszaigénylés 10 A Bevételek összesen ( ) PÉNZ KIADÁSOK (adósságszolgálat nélkül) 11 Beruházás (eszközbeszerzés) 12 Anyag v. áru beszerzés kiadásai 13 Egyéb anyag jellegû kiadások 14 Bérek és fizetések 15 Bérek és fizetések közterhei 16 Egyéb személyi jellegû kifizetések 17 Mûködési, üzemeltetési kiadások 18 Bank-, kamat költség 19 Egyéb hitel tõketörlesztés 20 Egyéb hitel kamat befizetése 21 Egyéb kifizetések 22 Fizetendõ helyi adó 23 Elızetesen felszámított (levonható) ÁFA 24 Költségvetésbe befizetendõ ÁFA (8-23) 25 Adó- adóelõleg fizetés 26 Fizetendõ osztalék, részesedés B Kiadások összesen ( ) C PÉNZESZKÖZ TÖBBLET/HIÁNY ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ELÕTT Többlet/Hiány (A-B) ADÓSSÁGSZOLGÁLAT 29 Igényelt hitel tõketörlesztés 30 Igényelt hitel kamatfizetések D E F G Egyenleg (C-29-30) Göngyölített egyenleg (ZÁRÓEGYENLEG) CASH FLOW (D-1) Adósságszolgálati fedezet (C/(29+30)) OLDAL: 6

8 PÉNZFORGALMI TERV (3-6. ÉV) adatok ezer Ft-ban PÉNZBEVÉTELEK 1 PÉNZESZKÖZ NYITÓ EGYENLEG 2 Igényelt hitel felvét 3 Saját tõke betét vagy tagi kölcsön 4 Értékesítés nettó pénz bevételei 5 Egyéb pénz bevételek 6 Vissza nem térítendı támogatás 7 Egyéb kölcsön 8 Értékesítésre felszámított ÁFA 9 ÁFA visszaigénylés 10 A Bevételek összesen ( ) Hónap...év összesen...év összesen...év összesen...év összesen PÉNZ KIADÁSOK (adósságszolgálat nélkül) 11 Beruházás (eszközbeszerzés) 12 Anyag v. áru beszerzés kiadásai 13 Egyéb anyag jellegû kiadások 14 Bérek és fizetések 15 Bérek és fizetések közterhei 16 Egyéb személyi jellegû kifizetések 17 Mûködési, üzemeltetési kiadások 18 Bank-, kamat költség 19 Egyéb hitel tõketörlesztés 20 Egyéb hitel kamat befizetése 21 Egyéb kifizetések 22 Fizetendõ helyi adó 23 Elızetesen felszámított (kifizetett, levonható) ÁFA 24 Költségvetésbe befizetendõ ÁFA 25 Adó- adóelõleg fizetés 26 Fizetendõ osztalék, részesedés B Kiadások összesen ( ) C PÉNZESZKÖZ TÖBBLET/HIÁNY ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ELÕTT Többlet/Hiány (A-B) ADÓSSÁGSZOLGÁLAT 29 Igényelt hitel tõketörlesztés 30 Igényelt hitel kamatfizetések D Egyenleg (C-29-30) E Göngyölített egyenleg (ZÁRÓEGYENLEG) F CASH FLOW (D-1) G Adósságszolgálati fedezet (C/(29+30)) OLDAL: 7

9 NYILATKOZAT Alulírott (vállalkozás):... felelıs vezetıjeként:... kijelentem, hogy a Mikrohitel Programban való részvétel jogosultsági feltételeit megismertem. Tudomással bírok arról, hogy a Mikrohitel Programban való részvételre az a vállalkozás jogosult, amelynél a.) az alkalmazottak száma nem több mint 9 fı; b.) a vállalkozás éves nettó árbevétele nem haladja meg a 200 millió forintot; c.) és nem több mint 25 % a tulajdonosi részaránya egy vagy több olyan szervezetnek, amely az a-b pontokban leírt feltételeknek nem felel meg. d.) a vállalkozásnak más hitelintézet felé nem lehet lejárt hiteltartozása. e.) a vállalkozás nem áll sem csıd, sem felszámolás, sem végelszámolás hatálya alatt. A hitelfelvételre való alkalmasság további feltételei: a cégnyilvántartásba bejegyzett/regisztrált vállalkozás, amely rendelkezik életképes üzleti tervvel; amelynek székhelye Magyarországon van és az Európai Unión kívüli külföldi tulajdonosi részarány kevesebb, mint 25%; a vállalkozásnak nincs lejárt köztartozása állami-, önkormányzati hatóság felé; Büntetıjogi felelısségem teljes tudatában kijelentem, hogy vállalkozásom megfelel a fent leírt feltételeknek. Ph.:... hiteligénylı cégszerő aláírása Kelt.... OLDAL: 8

10 NYILATKOZAT Alulírott (vállalkozás):... felelıs vezetıjeként:... kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy az RVA nevemet és vállalkozásom nevét, az azonosítást lehetıvé tevı adatokkal együtt a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, valamint a megyei és fıvárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok számára átadja. Jelen nyilatkozat aláírásával egyidejőleg lemondok jelen hozzájárulásom visszavonási jogáról, valamint a jelen nyilatkozatomra alapozható bárminemő kártérítési igény benyújtási jogáról. Kelt:... P.H.... a hiteligénylı cégszerő aláírása OLDAL: 9

11 NYILATKOZAT Alulírott (vállalkozás):... felelıs vezetıjeként:... kijelentem, hogy 1. Csıdeljárás, felszámolási eljárás, illetve végelszámolás a vállalkozásom ellen nem indult és az eljárás megindítása iránti kérelem nincs elıterjesztve. 2. A vállalkozásnak nincs 60 napon túli adó-, társadalombiztosítási, illetve vámtartozása. 3. Az utolsó APEH- ellenırzés idıpontja:... A megállapított adóhiány:... A megállapított adótöbblet: A biztosítékként felajánlott, illetve lekötött fedezetek a vállalkozás rendelkezésére állnak, a Helyi Vállalkozói Központ által ismert terhelésen kívül harmadik személynek nincs olyan jogosultsága, amely az RVA követelésének a fedezetekbıl történı kielégítését akadályozná. A biztosítékokkal kapcsolatos polgári jogi és büntetıjogi elıírásokat ismerem. Tartózkodom minden olyan magatartástól, amely - szerzıdéskötés esetén - fedezetelvonásnak minısül vagy a fedezet értékét csökkenti. 5. A hitelkérelem a vállalkozás valamennyi fennálló kötelezettségét bemutatja. Büntetıjogi felelısségem teljes tudatában kijelentem és igazolom, hogy az elıbbiekben, valamint a hitelkérelemben (és annak mellékleteiben) közölt adatok tényadatokon alapulnak, a valóságnak, a számvitelre vonatkozó, valamint egyéb jogszabályi elıírásoknak megfelelnek és ezek szerint kerültek összeállításra. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a benyújtott anyagok valótlan adatokat tartalmaznak, az RVA a hitelkérelmet elutasítja. Kelt:... P.H.... a hiteligénylı cégszerő aláírása OLDAL: 10

12 A. KIEGÉSZÍTİ ADATOK A.1. KSH Törzsszám Utca,hsz.,em.,a.: Telefon/Fax: A.2. Egyéb telephelyek címe: Helység: Utca,hsz.,em.,a.: Telefon/Fax: Helység: A.3. Számlavezetı hitelintézet Számlaszám A.4. JOGÁLLÁS Egyéni vállalkozó Közkereseti társaság Mezıgazdasági ıstermelı Egyéni cég Korlátolt felelısségő társaság Egyéb: Betéti társaság Szövetkezet A.5. Könyvvezetés módja Bevételi nyilvántartás Egyszeres könyvvitel Kettıs könyvvitel Egyéb: A.7. Beszámolási kötelezettség Eredmény Egyszerősített éves levezetés beszámoló Kiegészítı információk A.6. Adózás Személyi jövedelemadó alanyaként Társasági Nyereség adó alanyaként EVA alany ÁFA alany (I/N) Éves beszámoló Nem kötelezett beszámoló készítésre 1.7. Foglalkoztatottak száma: A fejlesztéssel megvalósuló létszámbıvülés: A.8. VÁLLALKOZÓI TAPASZTALAT Kezdı (1évenbelül) Mőködı (TELEPHELY) A.9. TELEPÜLÉS Fıváros Város Tanya Megyeszékhely Falu A.10. LEGMAGASABB ISKOLAI VÉGZETTSÉGE (Gazdasági társaság esetén az ügyvezetı) Nincs Szakmunkás képesítés Technikum Fıiskola Általános iskola Szakközép iskola Gimnázium Egyetem A.11. Elızı év gazdálkodási adatai Nettó árbevétel Törzstıke (GT esetén, utolsó lezárt év) Mérleg fıösszeg (GT esetén, utolsó lezárt év) OLDAL: 11

13 vállalkozás"kulcs"embere:akinekaképességeitıl,szaktudásától,kapcsolatrendszerétılleginkábbfüggavállalkozássikere.) ÜZLETI TERV (menedzsmentjérıl), Az alábbi bemutatást a valamennyi tulajdonosáról (B.1. Személyi adatok), vezetıjérıl emberérıl el kell készíteni. Több személy esetén pót-lapokat kell beiktatni!(a B.1. Személyi adatok: B. SZEMÉLYEK BEMUTATÁSA Név: Anyja neve: Mobil szám: érdekeltsége Igen/Nem kockázata Születési hely, dátum: Személyi igazolvány szám: Adó azonosító jele: Lakcím kártya szám: Állandó lakcím, telefon: cím: Beosztás: "Kulcs" embernek számít: Állampolgársága: Milyen az illetve a vállalkozásban? Mi a kapcsolata a vállalkozással? teljes korlátolt Besegítõ családtag B.2. Iskolai végzettség, szakképesítés: Távoli családtag (rokon) Alkalmazott Intézmény Szakképesítés Tanulmány (munkahelyeklistája,alegutóbbivalkezdve) befejezésének éve B.3. Szakmai pályafutás: Munkaviszony Beosztás A munkaadó neve A munkahelyváltoztatás oka Egyéb kezdete vége B.4. A szakmai életben elért legnagyobb sikerek és kudarcok: OLDAL: 12

14 Név: Anyja neve: Mobil szám: érdekeltsége Igen/Nem kockázata Születési hely, dátum: Személyi igazolvány szám: Adó azonosító jele: Lakcím kártya szám: Állandó lakcím, telefon: cím: Beosztás: "Kulcs" embernek számít: Állampolgársága: Milyen az illetve a vállalkozásban? Mi a kapcsolata a vállalkozással? teljes korlátolt Besegítõ családtag Távoli családtag (rokon) Név: Anyja neve: Mobil szám: érdekeltsége Igen/Nem kockázata Születési hely, dátum: Személyi igazolvány szám: Adó azonosító jele: Lakcím kártya szám: Állandó lakcím, telefon: cím: Beosztás: "Kulcs" embernek számít: Állampolgársága: Milyen az illetve a vállalkozásban? Mi a kapcsolata a vállalkozással? teljes korlátolt Besegítõ családtag Távoli családtag (rokon) Név: érdekeltsége kockázata Anyja neve: Mobil szám: Születési hely, dátum: Személyi igazolvány szám: Adó azonosító jele: Lakcím kártya szám: Állandó lakcím, telefon: cím: Beosztás: Milyen az illetve a vállalkozásban? Mi a kapcsolata a vállalkozással? Állampolgársága: teljes korlátolt Besegítõ családtag Távoli családtag (rokon) Név: érdekeltsége kockázata Anyja neve: Mobil szám: Születési hely, dátum: Személyi igazolvány szám: Adó azonosító jele: Lakcím kártya szám: Állandó lakcím, telefon: cím: Beosztás: Milyen az illetve a vállalkozásban? Mi a kapcsolata a vállalkozással? Állampolgársága: teljes korlátolt Besegítõ családtag Távoli családtag (rokon) Alkalmazott Alkalmazott Alkalmazott Alkalmazott Egyéb Egyéb Egyéb Egyéb OLDAL: 13

HITELIGÉNYLÉS. Őrlap mikrohitel igényléshez On-line hiteligénylés benyújtása a Magyar Vállalkozásfejlesztési Portálon: www.mvfportal.hu www.rva.

HITELIGÉNYLÉS. Őrlap mikrohitel igényléshez On-line hiteligénylés benyújtása a Magyar Vállalkozásfejlesztési Portálon: www.mvfportal.hu www.rva. HITELIGÉNYLÉS Őrlap mikrohitel igényléshez On-line hiteligénylés benyújtása a Magyar Vállalkozásfejlesztési Portálon: www.mvfportal.hu www.rva.hu A nyomtatványt papír alapú benyújtás esetén kérjük lehetıleg

Részletesebben

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ!

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Adós azonosító: KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Vállalkozás/Vállalkozó A/1/3 ÜZLETI TERV (Az üzleti tervet kérjük olvashatóan a jelen nyomtatvány szerinti formában és tartalommal elkészíteni. Amennyiben szükségesnek

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Vállalkozás/Vállalkozó. Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Savaria Takarékszövetkezetet mikrohitel biztosítására!

ÜZLETI TERV. Vállalkozás/Vállalkozó. Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Savaria Takarékszövetkezetet mikrohitel biztosítására! ÜZLETI TERV Vállalkozás/Vállalkozó Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Savaria Takarékszövetkezetet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti tervet átvettem..., 201. hó nap. aláírás 1.1. A Vállalkozás/Vállalkozó

Részletesebben

ÜZLETI TERV és Hitelkérelem

ÜZLETI TERV és Hitelkérelem ÜZLETI TERV és Hitelkérelem Vállalkozás/Vállalkozó Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezetet a mikrohitel biztosítására! Az Üzleti tervet átvettem..., 201. hó nap. aláírás

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI 1.1. A Vállalkozás/Vállalkozó neve: A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI 1.2. Gazdasági társaság ügyvezetője: Születési éve: 1 9 1.3. Tevékenység megkezdése: 1.4. Cégnyilvántartás (v. vállalkozói- őstermelői ig.)

Részletesebben

ÜZLETI TERV KÖLCSÖNIGÉNYLÉS

ÜZLETI TERV KÖLCSÖNIGÉNYLÉS ÜZLETI TERV és KÖLCSÖNIGÉNYLÉS Vállalkozás/Vállalkozó részéről Az Üzleti terv és kölcsönigénylés átvétele nem kötelezi a Környe-Bokod Takarékszövetkezetet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti terv és kölcsönigénylést

Részletesebben

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV Vállalkozás/Vállalkozó Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti tervet átvettem..., 201. hó

Részletesebben

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! A/1/3 ÜZLETI TERV

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! A/1/3 ÜZLETI TERV Adós azonosító: KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Vállalkozás/Vállalkozó A/1/3 ÜZLETI TERV (Az üzleti tervet kérjük olvashatóan a jelen nyomtatvány szerinti formában és tartalommal elkészíteni. Amennyiben szükségesnek

Részletesebben

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! A/1/3 ÜZLETI TERV

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! A/1/3 ÜZLETI TERV Adós azonosító: KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Vállalkozás/Vállalkozó A/1/3 ÜZLETI TERV (Az üzleti tervet kérjük olvashatóan a jelen nyomtatvány szerinti formában és tartalommal elkészíteni. Amennyiben szükségesnek

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Vállalkozás/vállalkozó neve. Az Üzleti tervet átvettem. MiFiN munkatárs

ÜZLETI TERV. Vállalkozás/vállalkozó neve. Az Üzleti tervet átvettem. MiFiN munkatárs ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve Az Üzleti tervet átvettem..., 200. hó nap. MiFiN munkatárs I. A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1.

Részletesebben

KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP. mikrovállalkozások részére

KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP. mikrovállalkozások részére KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP mikrovállalkozások részére I. A vállalkozás alapadatai a kérelmet benyújtó vállalkozás neve: Tevékenység megkezdésének időpontja fő tevékenység TEÁOR Székhely ir.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens. továbbá a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens. továbbá a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens továbbá a Közép-Magyarországi Operatív Program 1.3.1 Konstrukció, illetve 1.2.1/M Komponens

Részletesebben

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI ADATLAP ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ HITELKÉRELEMHEZ AZ ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA *: 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI CÉGKIVONAT ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY CÉGSZERŰEN ALÁÍRT ÉS AUDITÁLT MÉRLEGBESZÁMOLÓK

Részletesebben

Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu

Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu EGYSZERŰSÍTETT KÖLCSÖNKÉRELEM A HITELPONT ZRT. ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI ÉS FORGÓESZKÖZ HITELÉHEZ

Részletesebben

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József A. út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu web:www.jnszvfa.hu NYILATKOZAT az Új Széchenyi

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Hitel típusa: Beruházási Forgóeszköz Igényelt futamidő:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ Tisztelt Vállalkozó! Ön a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány által létrehozott, a budapesti vállalkozások létrejöttét, működését

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Hitel típusa: Beruházási Forgóeszköz Igényelt futamidő:

Részletesebben

(GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE) kapcsolattartó személy neve: mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - cégjegyzékszám: - -

(GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE) kapcsolattartó személy neve: mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - cégjegyzékszám: - - I. CÉGADATOK I.1. A Társaság alapadatai név és cégforma: székhely: telephely: levelezési cím: tevékenység megkezdése (év): kapcsolattartó személy neve: beosztása: telefonszám: mobil telefonszám: fax szám:

Részletesebben

Hitelkérelem vállalkozások részére

Hitelkérelem vállalkozások részére 1 ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. I. A vállalkozás főbb adatai Hitelkérelem vállalkozások részére 1. A vállalkozás cégneve:........ 1/a. egyéni vállalkozó esetén: - a vállalkozó neve:....

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI BERUHÁZÁSI HITELIGÉNYLÉS (Egyéni vállalkozók)

VÁLLALKOZÓI BERUHÁZÁSI HITELIGÉNYLÉS (Egyéni vállalkozók) Rétköz Takarékszövetkezet Kisvárda, Szent László út 68. Tel: 45/ 415113 kozpont@retkoz.tksz.hu 1. sz. melléklet VÁLLALKOZÓI BERUHÁZÁSI HITELIGÉNYLÉS (Egyéni vállalkozók) Hiteligénylő azonosító adatai:

Részletesebben

HITELKÉRELEM (Takarékszövetkezet tölti ki)

HITELKÉRELEM (Takarékszövetkezet tölti ki) 1 HITELKÉRELEM (Takarékszövetkezet tölti ki) Hitelkérelem benyújtásának dátuma: Postai iktató szám: Cenzúra szám: Kirendeltség: A TÁRSASÁG ALAPADATAI Társaság neve Társaság jogi formája Társaság székhelye

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI FORGÓESZKÖZ HITELIGÉNYLÉS ( Egyéni vállalkozók)

VÁLLALKOZÓI FORGÓESZKÖZ HITELIGÉNYLÉS ( Egyéni vállalkozók) Rétköz Takarékszövetkezet Kisvárda, Szent László út 68. Tel: 45/ 415113 kozpont@retkoz.tksz.hu 2. sz. melléklet VÁLLALKOZÓI FORGÓESZKÖZ HITELIGÉNYLÉS ( Egyéni vállalkozók) Hiteligénylő azonosító adatai:

Részletesebben

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb

Részletesebben

A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok

A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Nyilatkozat - támogatások igénybevételéről A beszámolónak megfelelő

Részletesebben

OTP Standard Faktoring, OTP Standard Plusz Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok

OTP Standard Faktoring, OTP Standard Plusz Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok OTP Standard Faktoring, OTP Standard Plusz Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kérelem II. Vevői Adatlap III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített

Részletesebben

OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok

OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kérelem II. Nyilatkozat - támogatások igénybevételéről III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített

Részletesebben

Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány HELYI MIKROHITEL KONSTRUKCIÓK TERMÉK ISMERTETİ () Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig A kölcsönök pozitív hitelbírálat és megfelelı

Részletesebben

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb adatai nyilatkozat

Részletesebben