ŐVTK 2011 Palásti tereprendezés Elveszett szobrok nyomában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ŐVTK 2011 Palásti tereprendezés Elveszett szobrok nyomában"

Átírás

1 A magyar cserkészet lapja május Tavaszutó - Ígéret hava - Borjútor (Virágzó élet) hava 0,75 ŐVTK 2011 Palásti tereprendezés Elveszett szobrok nyomában

2 Bolondok tanyája Mindenki azt gondolhatná, hogy ezek tényleg bolondok. Hisz bolondos dolgokat csinálnak. Április elsején, pénteken délután 5 órakor leszálltunk a buszról, ami a 63-as pozsonyi úton állt meg, csak a mi kedvünkért. Ilyen kedves buszsofőr bácsival még nem találkoztam! Kértük, hogy Nagyszarvára mennénk, de lekéstük a buszt, mert a nyékvárkonyi buszsofőr bácsi nagyon lassan adta ki a 20 jegyet. Megsajnálva 20 cserkészt, kitért az eredeti útvonaláról, hogy minket elvigyen a falu közelébe. Amint leszálltunk, mindenki megkapta a párját, akivel egy egész napig összekötve közlekedtek. A feladatunk az volt, hogy minél több mindent megtudjunk a párunkról. Nagyon beleéltük magunkat a játékba, olyan dolgokat kisajtoltunk a párjaikból, amit, ha nincsenek összekötve nem tudtunk volna meg. Olyan jó volt látni őket, ahogy érdeklődnek a másik iránt, áradt a szeretet. Akkor áradt főként, amikor éjjel kikeltettük meleg hálózsákjaikból a kölyköket, hogy útnak induljanak. Irány, megismerjük Nagyszarvát. Felkutatták a templomot, szobrokat, emlékműveket, temetőt, emellett egyes házak házszámait. Úgy emlékszek, mindenki élvezte, főként, amikor belegázoltunk a nyakig vizes fűbe. Szombaton reggel nekivágtunk a nagy feladatnak, átkelünk a Dunán. Szerencsénkre Keszölcésnél ez komppal lehetséges. Nagyon lelkesek voltunk, mivel előfordultak még köztünk olyanok, akik még sosem kompoztak. Mindnyájunknak nagy élmény volt, kár, hogy rövid ideig tartott. Átérve a túloldalra, megismerkedtünk Vajka községgel. A Kis-Duna töltésén gyalogoltunk végig több kilométeren keresztül. Ugyan április első hétvégéje volt, olyan erős napsütés támadt meg minket ami ellen ugye nem tudtunk védekezni, mert nem számoltunk 25 fokkal hogy mindenki orra leégett. Két őrsünk következő próbatétele a gulyásfőzés volt, aminek eredményét a másik őrs eszi meg. Mindenki tele pocakkal indult vissza a túloldalra. Olyan sok autó várt a kompra, hogy folyamatosan oda-vissza ingázott, mi is vele tartottunk vagy háromszor. A 3. út már kissé megkezdte gyomrunkat és fejünket, ezért úgy döntöttünk, ideje partra szállni. Mire megérkeztünk, eléggé elfáradtunk, de a jó kedv megmaradt. Az este folyamán pedig csak fokozódott, de részleteket nem árulhatok el. Éjjel, mint a bunda, úgy aludtunk, bár arrafelé korán kezdik Isten tiszteletét, így már 8 órakor betölthettük Nagyszarva kis templomát. Nagy meglepődésünkre, az atya idézett cserkésztörvényeinkből, ami felkeltette figyelmünket. A mise után takarítás, pakolás és a várva várt páros vetélkedő következett, ahol kiderültek a nagy titkok és érdekességek, amiket a cserkészek megtudtak párjaikról. Délben visszaindultunk hátizsákjainkkal a 63-as útra, a buszmegállóhoz. Nagyon jó volt együtt, jövőre április elseje szintén hétvégére esik, akkor összegyűlnek majd ismét a nyékvárkonyi cserkészek a bolondok tanyáján. Gyöngyusz

3 A magyar cserkészet lapja 21. évfolyam 5. szám Fő szer kesz tő: Bodzás Gergely Mun ka tár sak: Bánó Anna, Borka Dávid, Csémi Szi lárd (Kis med ve), Gaudi Zsó fia, Ilijin Kinga, Kál mán Lász ló (Jam bo ree), Kerekes-Salánki Orsolya, Kunyik Orsi, Lelkes Edit, Lengyel Zoltán, Maxim Ró bert, Moradini Pál, Pé terfy Tímea, Sü tő Ist ván, Szalay Zsófia, Szeghő Sándor, Szórád Gábor, Zborai Bea Gra fi kai el ren de zés: Popovics Pál Lap zár ta: Min den elő ző hó nap 15-én. A cik kek lé nye gét nem érin tő vál toz ta tás jo gát a szer kesz tő ség fenn tart ja. Meg nem ren delt kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem kül dünk vis sza. A szer kesz tő ség fenn tart ja magának azt a jo got, hogy a be kül dött fény ké pe ket megőr zi, és szük ség ese tén il luszt rá ci ós cél lal fel hasz nál ja az SZMCS ki ad vá nya i ban. A lap tartalmaz Creative Commons li - censz alá tartozó anyagokat. Cím lapfo tó: cserkesznet galéria Hátoldal: Hodek Zoltán A szer kesz tő ség cí me: Cser kész, Szent Ist ván tér Dunaszerdahely Előfizethető a szer kesz tő ség cí mén. Ma - gyar or szá gon az elő fi ze tést a Wekerlei Cserkész Alapítvány in té zi: Fej szés Zoltánné csst, tel.: ; Har mat u. 178, 1104 Budapest. Előfizetési díj számonként A lap éves ára példányonként 7,5. Pl. 8 példány esetében 71,46 (8x7,5 + 11,46 ). A postaköltség: 1-2 db esetén 5,80, 3-5 db-nál 6,14, 6-8 db-nál 11,46, 9-11 db-nál 13,78, dbnál 18,09, db-nál 18,76, db-nál 20,42, db-nál 24,73. Magyarországon 2011-re az évi 10 lapszám ára 3400,-Ft. Ez tartalmazza a magyarországi belföldi posta költséget is. Ki ad ja a Szlo vá ki ai Ma gyar Cser készszö vet ség Cser kész új ság elő fi ze tés Nám. Sv. Štefana 6., Dunajská Streda, Tel.: , 031/ , Fax: 031/ Bejegyezve a Szlo vák Köz tár sa ság Kul turá lis Mi nisz té ri u má ban EV 3175/09-es nyil vántartási számmal. Registrované na MK SR, reg. císlo: EV 3175/09. Meg jelent 1750 példányban. Vytlačil 1750 kus. ISSN A Cserkész megjelenését támogatta: Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma (Ministerstvo školstva Slovenskej republiky), Fabó Imre Alapítvány Szabó Lőrinc A fákhoz, a költőkhöz Hosszú tél, munka, gond, betegség úgy meglopta ezt a tavaszt, hogy most elálmélkodva nézem a hirtelen megjött vigaszt: Te vagy, május? Csakugyan itt vagy? Hogy lettél kész ilyen hamar? Néhány nap alatt mennyi szépség! A vén föld milyen fiatal!... Tartalom 2. Bolondok tanyája 3. Tar ta lom jegy zék 4. Emlékképek a 2011-es ÖVTK-ról 4. Média-képzés Budapesten 5. Brezáni kiáltvány 5. Képregény 6. TVMH II. Utam a társam felé 7. Mindenszentektől a Szeretethídig 8. Elveszett szobrok nyomában 9. Műhelytábor Táborhely ajánló 10. Sikeres KMCSSZ közgyűlés 10. Téli tábor a dúsai vadászházban 11. Cserkész Lelki Napok Nagyenyeden Kiscserkészeknek Névjegy Babanézőben Annánál 17. Kinek bántja a szemét? 18. A teknős 19. Nem adom fel A függőágy 20. Szokások Április 21. Cserkész fitnessz Sárkány ellen sárkány fű 22. Cserkésztüzek 22. Ajánló 23. mi vagyunk a Szabadság Vándorai 23. Krakowitz Árpád ismét jelentkezik! 3

4 Na ide figyelj Balambér... Emlékképek a 2011-es ÖVTK-ról Ahogy így elnézem Zolti képeit a hétvégéről, két dolog jut eszembe: mennyire jó, hogy elmentem, mert enélkül enynyit nem nevettem (persze tanultam is) volna, meg hogy pont én írok erről, amikor jelenleg nem is vezetek őrsöt. Öt vagy hat évvel ezelőtt voltam ŐV-ben, a 16-ban, és már jó pár éve nem vezetek őrsöt, ennek ellenére nem kissé tartom hasznosnak, hogy a csapat aktív vezetői ilyen rendezvényeken nevessenek és játszanak, nemcsak mert találkozhatnak messzi, nem messzi, régi és nem régi ismerőseikkel, hanem mert felettébb motiváló. Aki már volt ilyen jellegű szövetségi, csapatbeli rendezvényen, vagy esetleg ott volt ezen az akción (ezúton is üdvözöllek Héderváry Ilona nevében) az tudja, hogy ezzel nem mondok újat. Hangsúlyozom: tegyetek érte, hogy csapatotok tagjai minél többször és többen részt vegyenek továbbképzőkön, nemcsak az ő érdekükben! Ja, hogy mit csináltunk ott? Az őrsi szellem (meg egyéb szellemek) keresésével töltöttük az időt. Rengeteg kreativitással találkoztunk, hallottunk tapasztalatokról, beszélgettünk problémákról, motiválódtunk, kedvet kaptunk. Első este megtudtuk milyen a kommunikációs interakciónk, aztán Kásás Tamás show-jában útbaigazítást kaptunk a szövetség négy meghatározó tagjától az őrsvezetésről. Zachar Palitól, Szanyitomitól, Zalka Jujutól és Zajíček Pepíktől tudtunk meg professzionális húzásokat az őrsvezetés terén, kitől-kitől a maga tapasztalatai alapján. Szombaton faluportyáztunk, játszottunk, énekeltünk, húsvéti tojást és bábot készítettünk, melyeket kiscserkészhez illő lelkesedéssel próbálgattunk. Kézügyesség- és játéktippeket, illetve tanácsokat adtunk egymásnak, illetve volt egy szupergyors képzésünk a rajzok elemzéséről. (Én speciel megtudtam, miért rajzoltam épp akkor napszemüveges Napot, vagy miért festettem sötétre Média-képzés Budapesten Milyen egy jó hír? Egyáltalán mi a hír? Hogy kell kezelni a kamerát? Hogy készítsünk riportot? Mikor lesz valakiből jó riporter? Többek között ezekkel a kérdésekkel foglalkoztunk azon a bizonyos hétvégén március én cserkészek által szervezett média-képzésre került sor Budapesten. Az SZMCS-t hárman képviseltük: Kantár Kristóf, Csuport Máté és jómagam. A hétvége roppant családias hangulatban telt annak ellenére, hogy nagyon sokat tanultunk és állandó jelleggel csak füleltünk, hiszen tanáraink személyében olyan elismert szakembereket tisztelhettünk, mint Dévai Emese (újságíró) és Rácz Albert (operatőr). Emese és Albi bevezetett a fám törzsét, merthogy nem mindegy!) Ki ne felejtsem, az Okosabb vagy mint az őrstagod? kvízben pedig elméleti tudásunkat mértük össze csapatokban. Az este, miután találkoztunk az Őrsi Szellemmel (kódja ), játszottunk egy hatalmas Parlamentet, lányok fiúk ellen, különösen élveztem, mert vagy tíz éve nem játszottam. Nyilván, nem áll szándékomban részletezve leírni a programot. Legközelebb eljössz, és te is tapasztalod! Az igaz, hogy nem azért mentem, hogy mint őrsvezető gazdagodjak tudással, motiváltsággal, de úgy hiszem, olykor mindannyiunknak újra és újra le kell szögeznie saját magában, hogy mennyire szükségünk van egymásra, és ez a hétvége tökéletes volt erre. Köszönjük az ŐVTK törzsének munkáját, és reméljük a jövőben sem hal ki ily jó szokásuk. Te miért nem voltál ott? Salgó Zs. Viktória minket a média, és leginkább a magyar sajtó világába, elárulták, hogy kell hírt összeállítani, riportot készíteni, kamerát kezelni. Ez így önmagában is rendkívül érdekes lett volna, de ők ezt még megfűszerezték saját tapasztalataikkal és élményeikkel. Nehéz is összegezni ezt a három napot, tekintettel az elhangzott tananyag és sztorik mennyiségére. Hihetetlen volt látni, mi és hogyan játszódik le a tévénézők szeme előtt és a kamera másik oldalán, ijesztő volt látni, mennyi munka és erőfeszítés szükséges ahhoz, hogy valaki igazán jót alkosson. Mert ha valamit megtanultam ezen a hétvégén, akkor az az, hogy egy cikk vagy egy riport is lehet alkotás. A másik oldalon viszont óriási tehetség, elszántság és alázat kell ahhoz, hogy csupán a lehetőséget megkapd, hogy letehess valamit az asztalra Hihetetlenül jó érzéssel ültem és hallgattam végig minden egyes mondatot annak ellenére, hogy sokszor már nem bírtam nyitva tartani a szemem. Az utolsó nap folyamán gyakorlatban próbáltuk meg felhasználni ismereteinket, több-kevesebb sikerrel. Ám ez kedvét senkinek sem szegte, sőt inkább motivációként fogtuk fel, hogy a legközelebbi hétvégén majd bizonyíthassunk, nem másoknak, hanem leginkább önmagunknak. Vajányi Orsi (17. sz. II. Rákóczi Ferenc cscs. Kassa) 4

5 Országunk s hazánkhoz való szeretetünktől s kötelességünktől viseltetvén: minden igaz hazaszerető, országunk régi, dicsőséges szabadságát óhajtó, egyházi és világi, nemes és nemtelen, fegyverviselő és otthon lakos; egyszóval minden rendű, igaz magyarokat hazafiúságokra intjük és kérjük, ki-ki édes hazája szabadsága, nemzete mellett az Isten és törvényük ellen képtelenül hatalmaskodó, zaklató, porcióztató, adóztató, nemesi szabadságunkat hatalmasan foglaló s fogyasztó, becsületünket tapodó, sónkat, kenyerünket elvevő, életünkön uralkodó s kegyetlenkedő birodalom ellen fogjon fegyvert! Lengyelországi tartózkodásom hamarosan véget ér és visszatérek szeretett szülőföldemre, Magyarországra. A nemzetközi események kedvező fordulatot vettek, amik azt ígérik, hogy eljött az a hőn áhított idő, hogy nemzetünk és országunk lerázza a rabigát és szabadon, saját javára növekedjék, hogy azt Isten is megáldja. Kész vagyok az élére állni, és irányítani a szabadságért vívott küzdelmeink, hogy azt győzelemre vezessem. A francia és orosz támogatással a nyár derekán hazatérek közétek. Addig szívetek, lelketek ne lankadjon, hanem a szabadság nagyratörő ereje járja át. Istennel a Hazáért és a Szabadságért! II. Rákóczi Ferenc 5

6 VMH II. Utam a társam felé március között újra megrendezésre került a féli cserkészcsapat Bodri (vezetői) őrse számára a Vezetői Motivációs Hétvége csapatotthonunkban. A programot a Viharmadarak roverrajjal kezdtük, ezután kezdetét vette a mindent elsöprő hétvége. Az esténk még korántsem ért véget, ugyanis a szervezők próbára tették állóképességünket, valamint orientációs készségünket. A jó kis futkosós játék után egy önismereti kvíznek voltunk főszereplői, valamint versenyzői. Rengeteg új dolgot tudtunk meg egymásról. Viszont az este még mindig nem ért véget! A kvíz értékelése után benéztünk a féltve őrzött szobába, ahol üdítők és édességek vártak ránk. A kellemes hangulatú helyiségben jót beszélgettünk, nevettünk majd megbeszéltük a másnapi ebédet, amit mi készítettünk el. De ne szaladjunk még ennyire előre. Másnap reggel nem akármilyen ébresztésben volt részünk! Mindannyiunk cipőjében elrejtettek egy számot, miután ezeket elolvastuk, meg kellett keresnünk a párunkat. Miután mindenki megtalálta a párját, a kint elrejtett borítékot kellett együtt megtalálnunk. Ezekben volt egy cetli, amelyre rá volt írva hol és mit kell vennünk a reggelihez. Erre mindössze 15 percünk volt. A feladatot, mint mindig, most is sikeresen teljesítettük és a reggeli torna is megvolt. A reggeli után a szervezők által készített csapatépítő programok következtek. Itt rengeteg új és hasznos dolgot tanultunk, hallottunk. Kis csúszással, de elkezdtük készíteni az előző este megbeszélt ebédet. Három csoportra osztódtunk: Levesesekre, Főételesekre és Desszertesekre. A Levesesek feladata a lencseleves elkészítése, a Főételeseké a tészta megfőzése és a csusza szaggatása volt. A Deszszertesek jártak a legjobban: hideg tortát készítettek narancsból, valamint piskótás-lekváros-banános finomsággal kedveskedtek a többi Bodrinak. Ebéd után a csapatban felmerülő prob lémákra kerestük a megoldást. Majd a modern kommunikáció rejtelmeibe is betekintést nyerhettünk. Rengetek hasznos és fontos ismerettel gazdagodtunk. Ellenben szembesülnünk kellett vele, hogy a reklámok, mesék, árucikkek hogyan befolyásolják tudatalattinkat. A megdöbbentő prezentáció után elindultunk ODA. A cél ismeretlen volt számunkra, így nagyon meglepődtünk mikor odaértünk, ugyanis Fél egyetlen éttermébe vittek el bennünket a szervezők. Nagyon finom vacsorával kápráztattak el minket. Vacsora után elindultunk szervezőink után. Végül a Kis-Duna mellett kötöttünk ki. Itt már előre elkészített tábortűz várt bennünket. Megújítottuk fogadalmunkat, majd egy meglepetéssel záródott az este. Lampionokat kaptunk, melyekre különböző idézeteket írtunk, aláírtuk majd együtt felengedtük őket. Gyönyörű látvány volt! Ezután elindultunk vissza a cserkészházba, itt még beszélgettünk, jókat nevettünk majd eltettük magunkat másnapra. Az egész hétvégét szentmisével zártuk. Mivel nem beszélhetünk mindenki nevében, így csak mi ketten tudjuk elmondani, hogy milyen fantasztikusan jól éreztük magunkat! Mennyi új dologgal találkoztunk, és mennyi újat tanultunk és mindezt a már sokszor emlegetett szervezőknek köszönhetjük. Hogy kik is ezek a rejtélyes, sokat emlegetett szervezők? Nem más, mint csapatunk parancsnoka és a két segédtisztünk, azaz Tika, Lívia és Kinga! Így, az élménybeszámoló végén szeretnénk megköszönni az egész Motivációs Hétvégét, a sok jó programot és legfőképpen azt, hogy vettétek a fáradságot és megszerveztétek nekünk ezt a csodálatos hétvégét! Jó munkát! Anonimusok, alias Nicole és Naty 6

7 Magyar Cserkészszövetségek Fóruma KáMCSSZ Mindenszentektől a Szeretethídig Sok minden történt velünk az elmúlt hat hónapban, gondoltam megosztom veletek az élményeimet. Október végén, mint, ahogy az máshol is szokás, kicsit takarítottunk a helyi temetőkben. Csoportokat alkotva tisztogattuk a sírokat, és kicsit visszautaztunk az időben is. Találtunk egy 1700-as évekből származó sírt is, amelyen a következő már bemohásodott felirat állt: Itt nyugszik egy Kis leány kinek neve volt Virág. November 1-én, már hagyománnyá vált, hogy összegyűlünk a sztálini lágerekbe elhurcoltak emlékművénél, és mindenki húzza egy percig a harangot az ő emlékükre. Ezt a nemes feladatot, a lágereket túlélő emberek bízták ránk, és igen örülünk, hogy eleget tehetünk neki évről-évre. Mivel sokáig volt napos őszi időnk, kincskereső túrán is voltunk a cserkészjelöltekkel. Nyomok mentén jutottunk el Jack Sparrow kapitány fogvatartási helyéhez. Kiszabadítottuk, amiért hálaképpen megjutalmazott minket, de a hazafelé vezető úton valahogy mégis köddé vált. No, de ilyet!!! A roverek a fonóban is jártak Szent András havában. Udvarlás, gazd uramék ellátása, jóízű népdaléneklés, de még leányvásár is volt! Aki nem hiszi, járjon utána! Sőt, ha már háztáji, részt vettünk a Kecske kupán, hol máshol, mint Kecskeméten, ahol két fiú és egy LÁNY FOCICSAPATUNK is volt! Az év utolsó hónapjában a csapat egésze (ami több mint 120 embert jelent), legalább kétszer, de utóbbi időben háromszor is összejön. A három alkalomból kettő nem más, mint a csapatmikulás, amikor mindenki valakitől ajándékot kap, és a csapatkarácsony, amikor meglepjük egymást valamilyen előadással, vagy éppen minket lepnek meg, mint ebben az évben például az eszenyi gyerekek egy etlehemes játékkal. Köszönjük Bárdos István csapatparancsnoknak a meglepetést! A harmadik esemény az Adventi játszóház, amikor a város minden gyermekét várjuk egy közös kézműveskedésre: mézes kalácsot, kockacukor-mécsest, gyertyát, karácsonyfadíszeket és még sok minden mást készítünk. Hogy pontosan mit? Gyere el és nézd meg jövőre! Januárban, mint arról ti is tudtok Jázmin és Aladdin esküvőjére voltunk hivatalosak. Ezen kívül szánkóztunk is egy nagyot a közeli dombokon. A szánkózás után meleg tea és bábelőadás várt minket a cserkészházban. Tovább izzította a hangulatot a csapatban év elején eluralkodó latinos, délamerikai hangulat. Kisjuhász Sándor, a tél kellős közepén forró latin táncokat tanított nekünk. Gyakoroltuk a cha-chacha, a négyes hustle, a rumba és a boogie lépéseit. Több mint egy hónapunk volt, hogy otthon is ropjuk, mivel aztán jött a bál Karneváli hangulat, fergeteges táncok, és sok-sok játék, móka, kacagás. Koktélbár, meghitt hangulat, táncverseny, dinamikus táncok, díjak, kitüntetések, elismerő szavak, megható pillanatok és az elmaradhatatlan gyertyafénykeringő. Böjtmás havában, ami az idén nem a böjt második hónapja volt, díszőrséget álltunk. Ott voltunk március 15-én a es forradalom emléknapján, március 28-án is, amikor is II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem születésére emlékezünk Beregszászban, de ott voltunk Beregszász feliratú rovás helységnévtábla avatásánál is. Lazításként a sok díszőrség után, megnyitottuk az idei métaidényt egy hatalmas nagy métameccsel! Ugyancsak ebben a hónapban, csapatunk segédtisztjelöltjének, Imre Ádámnak egyéni tárlata nyílt festményeiből, grafikáiból a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Büszkék vagyunk Ádámra! A legfrissebb és legutolsó esemény, amiről írok most nektek, az egy új öszszefogásra buzdító kezdeményezés mustármagja, amely reményteli táptalajra talált. A városunkban található, igen elhagyatott, és szennyes Vérke-csatorna partján egy részét tisztítottuk meg szeméttől, szennytől, közösen. Az akció a Szeretethíd nevet kapta. Egy örömteli együtt-cselekvés első jele volt ez, magyarok között, reformátusok és katolikusok között a környezet szebbé, tisztábbá, élhetőbbé tételéért. Számomra a Szeretethíd maga a cserkészet: út, ami másokhoz visz, út, ami hozzám vezet, út, ami egy szebb jövő záloga! Henkel Betti cst. 4. Sz. Bendász István Cserkészcsapat További olvasnivaló: belfold/2011/02/04/kopogo-cipoktekergo-csipok-latin-tancest latin-amerikai-cserkeszbal-a-foiskolan benned-a-letra-imre-adam-egyenikiallitasa-beregszaszban

8 Magyar Cserkészszövetségek Fóruma MCSLSZ Elveszett szobrok nyomában a januári Ranger Relax Január 29., szombat reggel fél 10, Moszkva tér. Öt 20 év feletti cserkészlány várja, hogyan relaxál majd ezen a verőfényes napon. Hamarosan ki is derül a programszervezőtől kapott borítékból. Az első borítékot még 10 követi, és délután fél kettőre felfedeznek 10 szuper szobrot Buda pest első kerületében. Közben sokat nevetnek, rejtvényt fejtenek, megcsodálják a budapesti panorámát, beszélgetnek. Igazi kikapcsolódásban van részük. Nekem is abban volt, régen éreztem magam ennyire elengedve, és ez nagyon jó volt. Szep tem ber vége óta vártam ezt a napot, hogy a barátaimmal legyek. Bár a tervezetthez képest máshogy alakult, nagyon örülök neki, hogy elmentem, és nagyon köszönöm Szözinek, hogy megszervezte, és az utolsó utáni pillanatban, egyedül is olyan programot állított össze a kis létszámú csapatunknak, amit biztosan sokáig fogunk emlegetni. Miután a kalandos keresés után megtaláltuk az ismert (Erzsébet királyné szobor, Nulla kilométerkő) és kevésbé ismert (Mackó úrfi, Anya gyermekével, Török kopjafák) első kerületi szobrokat, utunk a pesti részre vitt, ahol immár egy kedves otthon melegében láttunk hozzá a farsangi fánk készítéséhez. Remélem, hogy Móni megtanulta, hogyan kell, mert nagyon lelkesen tettek-vettek Szözivel a konyhában. Mi többiek beszélgettünk, játszottunk a házi nyuszival, kérdezgettük egymást erről-arról. Biztos, hogy sikerült egymást jobban megismerni, és ez jó, hiszen ennek a programnak ez volt az egyik célja. A farsangi fánk nagyon finom lett, és járt hozzá házi forralt bor is, ami szintén nagyon jól sikerült, és jó hangulatot (meg illatot) teremtett a kis zugban. Este még megnéztünk egy filmet, amin többen már mélyebben relaxáltunk (azaz aludtunk), de tényleg nem hagytuk abba este 10 előtt. Két nagyon fontos dologra ébresztett rá ez a program. Az egyik az, amit Nóra jelenléte igazol, hogy ha egyszer cserkészlány vagy, mindig cserkészlány vagy. Én 10 éve találkoztam először Nórával, de nem sokkal ezután őt Hollandiába vetette a sors, és megszakadt a rendszeres kapcsolata a cserkészlányokkal. A napokban újra itt járt, és eljött velünk erre a programra. Nagyon örültem neki, és szerintem ő is nagyon jól érezte magát. A másik pedig az, hogy a programszervezés nagyon áldozatos és alázatos feladat. Az, hogy mi négyen pihentünk, nagy részben annak köszönhető, hogy Szözi, a szervező meg sem állt egy pillanatra sem egész nap. Köszi Szözi! Biztos, hogy így kevesebbet tudtunk vele beszélgetni, meg nevetni, de az is biztos, hogy ha ő nem mozgatja a szombati eseményeket, az egész egy punnyadás lett volna, és nem aktív relaxálás. Emellett, mivel magam is szerveztem már programot, azt gondolom, hálás feladat is ez, de tudnunk kell, hogy nem rólunk szól, hanem a résztvevőkről. Mert ez a mi napunk volt, résztvevőké, akik sokszor azonban a másik oldalon állunk. Gyertek máskor többen, írjátok be jó előre a naptárba, és higgyétek el, megéri, mert ez a nap tényleg rólunk szól. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki ott volt, és lehetővé tette, hogy ez a program megvalósuljon. Úgy érzem, a Ranger Relax és vezetői hétvége során elismerték azt, hogy én sokat teszek önkéntesként a szövetségért, a közösségért, és most én pihenhettem. Találkozunk a következő általam szervezett programon. Ne hagyjátok ki a centenáriumi hétvégét áprilisban (és a többi programunkat sem), mert jó ide tartozni! A programon készült képeket megnézhetitek itt: google.com/magyar.cserkeszlany/ RangerRelax2011Januar# JM! Zsófi

9 Magyar Cserkészszövetségek Fóruma RMCSSZ Táborhely ajánló Fűri halastó Jazero pri Rúbani Kipróbálta a kürti cserkészcsapat több alkalommal is, legutoljára 2009 nyarán a kéméndi csapattal összesen 34 fővel. Elhelyezk edés: A Dél-Szlovákiában fekvő Fűr (Rúbaň) község mögötti erdős rész. Megközelíthetőség, ét el és v í z bi z t osí tá sa, ter ep a d o t t ság a i: A táborhely közel, kb. 1 km-re van a falutól. Mezőgazdasági úton (földúton) lehet megközelíteni, két irányból. Az egyik módon a főút felől ún. öreg halastó felől, a másik módon pedig a faluból. Sajnos ezek az utak hosszabb ideig tartó (már pár órás kiadós) eső után személyautó számára járhatatlanok, csak traktorral lehet bejutni. Traktor-ügyben a polgármesterrel illetve a helyiekkel érdemes (előre) egyeztetni. Vizet vízhordó kocsiban ajánlatos tárolni (az ún. Ciglédben ami egyébként búcsújáróhely kálváriával található artézi kút és a falu közelsége végett elég egy kisebb is), ételt pedig a faluban levő Jednota üzletből lehet vásárolni (kenyeret és kiflit előre lehet rendelni), illetve kérésre/egyeztetésre a helyi oviban főzetni. Az általunk használatos területet két részre osztja egy Műhelytábor 2011 Március 11-től 13-ig a Romániai Magyar Cserkészszövetség Műhelytá bort szervezett az újonnan alakult elnökségnek és azon cserkészeknek, akik szeretnének aktívan részt venni a vezetőségi feladatokban. Pénteken délután érkeztek a cserkészek Kolozsvárra, ahol a Báthory gimnáziumban fogadták őket az elnökség tagjai, akik már pár napja ott tartózkodtak (nekik amolyan összerázó napok voltak). Misi, a tréner, nagy örömet okozott mindenkinek a hiperaktív stílusával, de mi is megleptük egy kicsit, hiszen mindenre készen voltunk és teljes erőbedobással álltuk a próbákat. Pénteken este ismerkedős játékok által találkoztunk a kis sárkány figurával, akit Süsünek kereszteltünk. Süsü velünk volt egész végig, ő segített nekünk, hogy szóhoz juthassunk, hiszen az beszélt, akinek a kezébe került a kis hüllő. Szombaton reggel játszva keltünk, majd reggeli után bele is vágtunk a csapatépítő feladatokba. Jó volt látni, hogy az elnökség is felszabadult, nem az elkövetkezendő nehéz időszakra gondolt, hanem nevetett és játszott. Persze a játékokat félretéve a komoly dolgokra is sor került, egy jövőtervet készítettünk, megbeszéltük, hogy mi az, amit el szeretnénk érni, hogyan szeretnénk csinálni. A nap folyamán három munkacsoport bemutatóra került sor. Az első a forrásteremtés, ahol a résztvevők megismerkedhettek a pályázatírással, annak feltételeivel. Ez a munkacsoport kevesebb népszerűséget élvezett, mint a másik kettő, többnyire a matek miatt. Kevés olyan ember akadt, aki szerette azt a sok számot. Végül a munkacsoport sikeresen bővült pár cserkészel. Egy másik munkacsoport a negyedik hatalom, azaz a média. Egy szervezet életében nagyon fontos a média és a PR szerepe, ezért nagy hangsúlyt kell fektetni rá. Ugye nem mindegy mit mondanak rólunk az emberek, mit hisznek, és mit gondolnak. A média szálaival figyelmesen kell bánni. Sok cserkész résztvevő érezte úgy, hogy helyt állna ebben a csoportban, akár fotósként, akár cikkek írásaként, akár PR tevékenységben. A harmadik munkacsoport a rendezvények szervezésével foglalkozott. Egy aktív szervezet életében fontos az, hogy álladó működése legyen. Az RMCSSZ kicsi kanális: van egy belső, bokrokkal és fákkal övezett, ami az év során nincs használatban, ezért azt benövi a gaz és mindenféle bok rok, gátak. Ezt ajánlatos jó előre kitisztítani. A másik pedig egy az út mellett fekvő rét. próbál minden gyereknek, cserkésznek színesebbnél színesebb rendezvényeket szervezni. Mindenki jó valamiben, aki énekel, annak a Dalos Pacsirtán a helye, aki táncolni szeret, a Cserkészbál minden álmát teljesíti, a Sport napok pedig a mozgékonyabb cserkészeknek kedvez. Ezen kívül még sok eseménnyel szolgál a szövetség, a munkacsoport pedig ezeknek segít, valamint újabbakat hoz létre. A hétvége mindenkinek jól telt, Csupa mosoly, semmi könny hangzott a kis mondás, és persze ennek mindenki örvendett. A hétvége során sikerült bizalmat szentelni egymásnak, bebizonyítani a mondást, miszerint sok jó ember kis helyen is elfér, Misinek pedig megmutatni milyen a cserkész összetartozás a játékok megoldása során. Péterfy Tímea RMCSSZ 30. Gróf Teleki Sámuel Pozitívumok és negatívumok + gyönyörű táj (tavak, dombok, ciglédi kegyhely a kálváriával) + közel a falu (víz, étel, hivatalos szervek, falusiak mint segítség) + közel egy artézi kút - esős időben csak traktorral megközelíthető - benőtt, bebokrosodott terep - civilek (falubeliek) időnkénti felbukkanása a táborhely mellett elhaladó földúton - mezőgazdasági gépek távoli zaja Azoknak ajánljuk, akik hajlandóak megdolgozni (szó szerint) a terepért s nem restek intézkedni sem. Jó munkát! Szendi Tündi 9

10 Magyar Cserkészszövetségek Fóruma KMCSSZ Sikeres közgyűlést és vezetőségi gyűlést tartott a Külföldi Magyar Cserkészszövetség Mint ismeretes, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség (KMCSSZ) négy földrészen működik, Ausztráliától Dél- Amerikáig, Észak-Amerikától Nyugat- Európáig. Nyilvánvaló, hogy a Szövetség összetartása, munkája egységének biztosítása tudatos lépéseket igényel. Ezzel a céllal gyűlnek össze évente három napon keresztül a szövetség felső vezetői, hogy egymásnak beszámoljanak, megtárgyalják legfontosabb közös kérdéseiket és összehangolják munkájukat. Ugyanakkor a KMCSSZ alapszabálya kétévente összehívandó közgyűlést ír elő. Azokban az években, amelyekben közgyűlés esedékes, azt a fenti vezetői gyűlésekkel egy időben tartjuk meg. Így történt, hogy március között közel 40 szövetségi vezető és számos vendég gyűlt össze a New Brunswick, NJ-i Teleki Pál Cserkészházban, illetve a közeli római katolikus templom gyűléstermében. A részt vevők között a Szövetség minden kerületéből voltak képviselők: Ausztráliából, Argentínából, Brazíliából, Venezuelából, Ausztriából, Németországból, Kanadából és az Egyesült Államok több részéről. A részleges tisztújító közgyűlés témaköre az utolsó két év munkájának kiértékelése, a következő évek várható kihívásainak öszszefoglalása és a Szövetség részleges tisztikarának megválasztása volt. Az elnökség és a tisztviselők beszámoltak a szövetség helyzetéről, a célkitűzések haladásáról, a nevelési eredményekről és a jövő kihívásairól. Erről részletesebbet a KMCSSZ honlapján (www.kmcssz.org) a Múltunk Közgyűlés részlegen lehet olvasni. Az elkövetkező két év feladatainak megvitatása után a délután folyamán az új intézőbizottság új vezetőtiszteket és egyéb tisztviselőket választott. A két másik nap vezetőségi gyűlésein mindenek előtt a kerületi és körzeti vezetők beszámoltak földrajzi egységeik eredményeiről, sikereiről és gondjairól. Ezt követően számos téma megbeszélése következett. Ezek között vol tak: vezetőképzési irányelvek, időszerű nevelési kérdések, fiatalok serkentése felelősségvállalásra, tapasztalatok és megoldások újonnan érkezők bevonása terén, természetvédelem és környezetvédelem, hogy csak néhányat említsünk. Köszönet illeti a New Brunswicki cserkészcsapatokat és az ottani magyar társadalmat, akik vendégül látták a gyűlések távolról érkező résztvevőit. KMCSSZ Sajtószolgálata Téli tábor a dúsai vadászházban február havának második hétvégéjén a rimaszombati 4. számú Hatvani István cserkészcsapat cserkészei a kurinci erdőben, a dúsai erdészházban tartották hagyományos téli táborukat. A helyi vadászok és vadászcserkészek jóvoltából lehettünk e kies, remek helyen, ahol néhány éve a nagysikerű Vascserkész hat próba végállomása volt. A kétemeletes kandallóval fűtött vadászházban ideális helyre leltek kicsik és nagyok. Sok kiscserkész-jelöltünk vett részt a táborban, s elfogadták meghívásunkat magyarországi cserkésztestvéreink is Sárospatakról. A tábort az új csapatparancsnok, Kraxner József irányította, aki egyben a konyhai teendőket is ellátta. A roverek nagyban segítették a tábort, emelték annak színvonalát. A keretmese-felelős (Gyűrűk ura) s napos tiszt Varga Gábor segédtiszt volt. A kellékeket a keretmeséhez (jelvényeket, nyakba függőket, pajzsokat) maguk a cserkészek készítették, faragták, nyírták, fúrták, ragasztották, festették nagy szakértelemmel, s ügyességgel, odaadással. Öröm volt nézni az élénk kiscserkészeket, akik lángoló arccal, szorgoskodtak a segédeszközök elkészítésénél. Az ellátás kitűnőre sikeredett, igazi cserkészétkek voltak zsiványpecsenye, disznótoros, szalonnástokány, párán főtt bukta. A portya előtt íjászatban és kelevézhajításban jeleskedtek a legkisebbe, hogy meg tudják védeni magukat a portya során, az ellenséges, erdőben ólálkodó dolgoktól. A portya és a két számháború nagyon jóra sikeredett. A cser készeket a tábortűznél Gryzly filmvetítése a túlélésről kápráztatta. Másnap három remek métameccs zárta le a téli tábort, amely szerencsére remek időben zajlott le. Az újoncok már alig várják az újabb portyát, tanyázást, cserkészakciót s a közelgő cserkészavatást. 10

11 Magyar Cserkészszövetségek Fóruma RMCSSZ Cserkész Lelki Napok Nagyenyeden Mentem az úton, s összefutottam egy sráccal, akivel egy egyetemre járunk. Látta, hogy nagy a zsákom, az állomás felé baktatok, kérdezte, haza megyek-e? Mondom arrafele, de lelki napra. Erre ő: Ja? Na jól van... Azt hiszem, az arckifejezése mindent elárult arról, hogy mi a mai fiatalok többségének a véleménye a lelki napokról, s egyaltalán az olyan tevékenységekről, melyeknek kicsi köze is van a hithez, Istenhez. Szerintem, nem ciki templomba menni s imádkozni. Szerintem az sem égő, hogy azért utazunk minden évben Nagyenyedre, hogy együtt imádkozzunk és szolgáljuk az Urat. Szerintem ez vagány, és minden évben nagy buli a CSELEN, ahogy idén is az volt. Péntek este a nagy találkozások ölelésekben meg kézfogásokban való megnyilvánulása után kicsit letelepedtünk filmet nézni. A My Siter s Keeper című film után nagyjából körvonalazódott is bennünk, hogy mi lesz a hétvége témája. Másnap a gyanúnk igazolódott. Délelőtt a Johannita Segítő Szolgálat tevékenységével, rendszerével ismerkedtünk, később Makkai Péter mesélt a Diakónia Keresztény Alapítványról. Mindkét előadás a hétvége témája körül forgott, Szeretszolgálat és áldozat cím alatt futott. Megtudtuk, hogy Jonannita Rend tagja csak 27. életévét betöltött férfi lehet, a házasságtörés kizáró okot jelent, és hogy a Down-kóros emberek rengeteg szeretetet igényelnek, de nagyon jól irányíthatók, szeretnek tevékenykedni, és igen jól be tudnak illeszkedni a társadalomba. Az előadások után bizonyítanunk kellett rátermettségünket egy egyórás akadálypályán, miközben feltérképeztük Enyed központját is. Korgó gyomrainkat alig hallgattattuk el ebéddel, máris folytatódott a program. A szavak után itt volt az ideje, hogy cselekedjünk is a szeretet nevében: csoportokra oszlottunk és a Máltai Szeretetszolgálat segítségével felkerestünk néhány idős nénit, akiknek szükségük volt segítségre. Felástuk a kertjüket, kiporoltuk a szőnyegüket, lesepregettük a teraszukat, rendet raktunk az udvarukon, talicskáztuk a homokkupacokat. Meggyőződésem, hogy a nénikéknél eltöltött néhány óra mindannyiunknak sokat jelentett, éreztük, hogy jó másoknak segíteni. A munka végeztével jól esett a sütemény és az alma, amit köszönetképp kaptunk, tudtuk, hogy rengeteg hála és szeretet van bennük. A napot tábortűz zárta, mely pontosan egybeesett a Föld órájának időpontjával. Bizony a villany nálunk sem égett sehol. Másnap az Úrnak szentelt délelőttöt ökumenikus szertartás töltötte ki, ahol mindenkinek lehetősége nyílt hálát adni az Enyeden eltöltött napokért, a sok viszontlátott barátért, az új arcokért és a lelki felfrissülésért. A rendezvény zászlólevonással zárult, majd könnyes búcsú után kezdetét vette a hazautazás, valamint a szervezők számára az elmaradhatatlan takarítás. Ugye, semmi extra? Nem volt bungee-jumping, nem voltak drága kaják, nem nagymenő emberek vettek részt rajta. Csupán egyszerű cserkészek voltunk, dolgoztunk, filmet néztünk és beszélgettünk, mégis mindannyiunknak fülig ért a szája egész hétvége alatt. Miért volt ez? Hát talán, mert együtt voltunk, az Isten, Haza, Embertárs jegyében tevékenykedtünk, s jól éreztük magunkat. Nekünk ez nem ciki, nekünk ez igenis menő. S ezzel szerencsére nem vagyunk egyedül. Maxim Orsolya RMCSSZ 121. Bethlen Gábor Árpád fejedelem-emlékdíjban részesült a Romániai Magyar Cserkészszövetség A Magyar Művészetért Díj Kuratóriuma XXVI. Díjátadó Gáláját szervezte meg április 9-én. Ez alkalommal a helyszín a marosvásárhelyi a Kultúrpalotában volt egybekötve más, a Magyar Művészetért és Herend által alapított díjak átadásával is. A díjazottak között szerepelt a Romániai Magyar Cserkészszövetség is, melynek nevében Gaál Sándor, vette át a díjat. Ez a díj elismerést nyújt mindazon cserkészvezetőknek, akik önkéntes munkájukkal tettek az erdélyi magyar ifjúság neveléséért, a magyar értékrend ápolásáért. 11

12 Tóni nekikeseredve ül a naptárja előtt. Április 22-e. A Föld napja. Erről lekésett, most mi legyen? Hiszen Tóni igazán a szívén viseli a Föld sorsát. Ő igazán csak annyi szemetet termel, amennyit muszáj. És nem vásárol össze mindenféle műanyag vacakot. A repülést le nem cserélné a világ legvagányabb autójára sem! Na, de most újabb évet kell várnia, míg tehet valami hasznosat? Ó, jaj, hiszen már alig lélegzik a Földünk! De hirtelen észbe kapott Tóni. Siránkozásnak itt semmi helye!- gondolta. Okos könyveiben utána nézett, mi mindent lehet kezdeni a szeméttel. Rájött, hogy izgalmas kütyüket lehet összerakni hulladékból, és ez remek mókának ígérkezik. Nagyon sokféle szemetet hordott össze. Sok szeméten volt egy jel, amit megkapsz, ha összekötöd a pontokat. Te tudod, mit jelent? Az újrahasznosítás környezetbarát tett, de a hulladék megelőzése a hulladéktermelés csökkentése az igazi kihívás! Te vajon mennyi szemetet termelsz? Hogyan tudnál kevesebb szemetet felhalmozni? Tóni már tudja és reméli, hogy te is kíváncsi vagy rá, mert akkor letesztelheted magad. Jelöld meg azt, amellyel a legkevesebb szemetet termelsz. 1. Milyen csomagolásban vinnéd a tízóraidat az iskolába? a) papírzacskóban b) műanyag zacskóban c) elmosható dobozban 2. Melyik a legjobb módja annak, hogy az iskolában kevesebb legyen az üveg és a kartondoboz hulladék? a) A gyerekek ne igyanak az iskolában b) Újrahasznosítató üvegben vigyék a gyerekek az innivalót c) Újratölthető üvegben vigyék a gyerekek az innivalót 3. Melyik villanykörtét vásárolnád meg otthonra? a) a hosszú élettartalmút b) az átlagos fogyasztásút c) a legolcsóbbat 4. Hogyan vinnéd haza a vásárolt árukat a boltból? a) Elővennék egy másik boltban korábban kapott műanyag szatyrot b) Vinném magammal a bevásárló kosaramat/szatyromat c) Kérnék vagy vennék egy új műanyag szatyrot A különböző hulladékból Tóni a következő dolgokat okoskodta ki. Kedvet kaptál te is? Hajrá! 5. Milyen kalkulátort használnál számtan órán? a) ami napelemmel működik b) ami eldobható elemmel működik c) ami újratölthető elemmel működik 6. Melyik üdítőt vásárolnád meg inkább? a) a műanyag palackosat b) a visszaváltható palackosat c) a dobozosat 7. Ha kertes házban laknál, mit tennél a háztartási hulladékkal? a) a növényi hulladékot beletenném a komposztba b) egy nagy zacskóban kidobnám a szemétbe c) kiválogatnám az újrahasznosítható dolgokat 12

13 8. Ha nem kertes lakásban laknál, mit tennél a háztartási hulladékkal? a) beletenném egy zsákba és kivinném a kukába b) amit lehet a WC-be dobnám c) szétválogatva tárolnám és a szelektív hulladékgyűjtőbe vinném Jó válaszok: 1c, 2c, 3a, 4b, 5a, 6b, 7a, 8c forrás: dolceta.eu A környezetvédelmi jótettek nagyon szépek. Húzd alá azokat, amiket őrsi kirándulásotok alkalmával megtettetek: szemétszedés a természetben szemétszedés lakóhelyeteken faültetés virágültetés növénygondozás emberek figyelmeztetése a környezetszennyezésre állatokon segítettünk hulladékgyűjtés hulladék osztályozása más:. Ha még nem ültettetek virágot, most megtehetitek, és készíthettek egy őrsi virágágyast, hogy aztán gondozzátok és figyelhessétek a saját virágjaitokat. Június 5-e környezetvédelmi világnap. Tóni ezt már nem felejti el! Máris töri a fejét, mi újat bütykölhetne szemétből, illetve mivel óvhatná, védhetné a bolygónkat. Neked van ötleted? Írd meg, vagy készítsd el, fényképezd le és küldd el Tóninak a Cserkész szerkesztőségébe! A legötletesebb alkotásokat a következő számban közöljük. Anna és Orsi Tóni megkönnyebbülve tért nyugovóra. Ma egy kicsivel jobban érzi magát a jó öreg Földünk. Hát még, ha ki is színezed a képet! 13

14 Névjegy Sütő Zsuzsanna Születési hely & idő: február 10. Érsekújvár Csapatod: 22. számú Majer István cserkészcsapat, Kürt Család Milyen házban laktok? Egy fehér családi házban az utca végén, ahonnan olyan nagyon szép kilátás van nyáron a naplementére. Hány testvéred van? Írj ró luk pár szót! Négy tesvérem van. Két bá- tyám, Tomi (23) és Ákos (19), akik már dolgos emberek. Egy nővérem, Szilvi (18), aki a Marianumban 3. osztályos. És végül a hugom, Anna (11), aki a kürti alapiskolában 5-es. A hugom és a nővérem szintén cserkészek. A fiúk azt mondták, nekik ez nem való. Cserkész Mióta vagy cserkész? 3-os koromban kezdtem el őr sikre járni ősszel, aztán nyáron felavattak. Őrsvezetőd neve: Most két őrsben is benne vagyok: A roverrajban Végh Balázs a vezetőnk, a Gólya őrsben pedig Varga Barbara az ŐV. Vezetsz -e őrsöt? Nem. A Gólya őrs segédőrsvezetője vagyok. Mely VK táborokban voltál? A 2008-as 13. sz. SŐV-ben és a 2010-es 21. sz. ŐV-ben. Legnagyobb cserkészélményed: A legnagyszerűbb tábor, ó az ővé tábor... a 2011-es csapattábor Kémén den. Személyes Hol tanultál? Mit dolgozol? A komáromi Selye János Gim názium I. B osztályába járok. Még csak idén kezdtem, de már most félek a búcsúzástól, amikor majd 4-ben elmegyünk. Nagyon megszerettem. Tanultál hangszeren játszani? Zenélsz valahol? Négy évig gitároztam egy magántanárnál és idén végre elkezdtem zongorázni. Erre vágytam már kiskorom óta. Még nem vagyok valami jó, de igyekszem. Sportolsz (sportoltál) valamit? Versenyszerűen semmit. Ki véve a pingpong. De azt is csak néha. Nagyon szeretek röpizni meg görkorizni. A jövőben szeretnék már végre valami extrém sportot is kipróbálni (mondjuk Bungee Jumping ). És nem szeretek futni... meg biciklizni... meg kosarazni... meg kézilabdázni... A legtávolabbi ország, ahol jártál: Románia Egyéb hobbik, kedvtelés: Naaagyon szeretek énekelni. Suliba me net, az osztályban, otthon, a kollégium folyosóján, amikor teát főzök, az intris szobám ablakából ki az utcára, bárhol, bármikor. Ezen kívül még nagyon szeretek olvasni. Meg az ablakban ülve gitározni. És bárhová megyek, bárhol vagyok, mindig zenét hallgatok. Ha unatkozok, akkor meg csak úgy simán elkezdek tapsolni vagy csettintgetni (közben általában éneklek). Arra még nemjöttem rá, hogy miért. Kedvenc szín: Imádom a színeket. A kedvencem citromsárga, mert az olyan vidám szín. Aztán még szeretem a pirosat, a narancssárgát, a kéket, a fehéret... az összeset. Kedvenc étel: Anyu rizottója és rakott krumplija. Meg a palacsinta és a csoki. Kedvenc zenekar/ zenei stílus:. Zenében mindenevő vagyok. Mindenféle stílusú zenét hallgatok, szlovák rappet meg a hardrockot mondjuk azért nem. De a kedvencem a Quimby, a Hiperkarma és a Sum 41. Kedvenc olvasmányod: Kiskoromban Berta Schmidt-Eller: Hannelore mi lesz belőled? c. könyvét lapoztam rongyosra. Talán azért, mert a főszereplő annyira hasonlított rám. Most már nem tudnék megnevezni egy kedvenc könyvet sem. Mindent elolvasok. Még az unalmas kötelező olvasmányokat is. És a Harry Potter sorozatot is vagy hússzor elolvastam. És még fogom is. Kedvenc film: Igazából szerelem, Szerelmünk lapjai, Eredet... De a meséket jobban szeretem. Legviccesebb vagy érdekesebb dolog ami veled történt: Szokásom neki menni a magas, könnyen észrevehető dolgoknak. Például simán nekimegyek a szobám ajtajának, mert nem nyílik ki (mikor én teljesen biztos vagyok benne, hogy lenyomtam a kilincset). Aztán felkenődök a Billa ajtajára (nem csak az én hibám. Túl lassan nyílik ki). A legviccesebb az volt, amikor sütött a nap, vigyorogva mentem a komáromi utcákon, hallgattam a madarak csicsergését és egyszer csak bumm, egy vasoszlop. Pont mint a filmekben. Már csak a háttérzene hiányzott. Írd le kedvenc őrsi játékodat (hogy kell játszani), és küldj magadról egy fényképet. Ez itt az én székem! Minimum 10 ember játsza. A székeket egy körbe rakjuk el, úgy hogy befelé néznek és egy emberen kívül mindenki leül egyre. Az az egy ember beáll a kör közepére és próbál leülni az egyetlen üres székre. Az, aki mellet ez az üres szék van, átül gyorsan a székre és azt mondja: Ez az én székem. A mellette lévő ugyanezt csinálja az ő székével. A harmadik azonban nem ülhet rá az üres székre, hanem mondania kell egy nevet a körből (pl. Pistike széke) És akkor Pistike oda rohan és ráül. Pistike megüresedett székére megint ráül a mellette lévő az övére meg az az mellett lévő a harmadik pedig újra mond egy nevet. Ezt mind nagyon gyorsan kell csinálni, nehogy a kör közepén álló ember leülhessen. Én a játék alatt mindig sírva nevetek. Morvai Dodi kérdése hozzád: Milyen harci sebet szereztél már életedben? 4 éves koromban a bátyámnak sikerült pont előttem becsukni az üvegajtót, amibe én telibe belefutottam a kinyújtott kezemmel. A hüvelykujjamat hét öltéssel kellett bevarrni. Egy előnye az volt, hogy az oviban tudtam, hogy az a jobb kezem, amelyiken a seb van és így nekem nem kellett piros meg fekete pontokat rajzolni a kézfejemre, hogy tudjam, melyik a bal meg a jobb. Ki legyen bemutatva a következő névjegyben? Mit kérdezel tőle? (Minimum SŐV képesítéssel rendelkező ellenkező nemű cserkész legyen, és ne a saját csapatodból): Czakó Veronika Kérdés: Miért pont Lewis Hamilton a kedvenced? 14

15 Kilyén Nándor-Alpár Születési hely & idő: július 26., Sepsiszentgyörgy Család Milyen házban laktok? Családi kertes ház. Hány testvéred van? Írj róluk pár szót! Egy testvérem van, Örsnek hívják. Másodéves egyetemista Kolozsváron. A testvéreid cserkészek? Igen, cserkész. Részt vett a 2007-es Jamboree-n. Cserkész Mióta vagy cserkész? Csapatvezetőd neve: Gál Sándor. Vezetsz-e őrsöt? Jelenleg nincs őrsöm. Mely VK táborokban voltál? ŐVK, 2009 Vadas-tető. Legkellemesebb tábori élményed: Hát, a legkellemesebb tábori élményem mikor, az egyik csapat táborban este fenn maradtam az egyik legjobb barátommal, és vele jól elbeszélgettem. Személyes Hol tanultál? Mit dolgozol? Székely Mikó Kollégium tanulok Tanultál hangszeren játszani? Zenélsz valahol? Dobolok egy helyi kezdő együttesben. Mit értékelsz a legjobban a barátaidban? A legjobban barátaimban az értékelem, hogy ősszintén vesznek, le tudok velük ülni bármiről beszélni, és tudom, hogy nem fecsegik ki. Mi a kedvenc foglalkozásod a barátaiddal? Szeretek a barátaim között lenni, ezért nehezen tudok erre válaszolni. Talán az a legjobb, amikor összeülünk valahol beszél getni, illetve hülyéskedni. A legtávolabbi város ahol jártál: Isztambulban voltam, 3. vagy 4-es koromban kacsaként egy Rákóczi körúton. Hobbik, kedvtelések: Szeretek faragni, rajzolni, zenét hallgatni, filmet nézni es olvasni. Kedvenc országod, indokold meg: Erdély, mert ilyen hegyek, fenyők, és emberek sehol máshol nem találhatók. Kedvenc évszak és miért: A nyár, mert szabadságot ad, és jöhetnek a cserkésztáborok, barátokkal találkozás. Kedvenc idézeted: Erre mondhatom, hogy fogas kérdés, mert én szeretem a bölcs mondásokat, verseket, de talán ezt írom, mert most ez felel meg legjobban a hangulatomhoz Van, hogy pont abban a pillanatban sikerül valami, amikor föladod. Kedvenc olvasmányod: Rejtő Jenő: Piszkos Fred, a kapitány. Kedvenc film: A békés harcos útja. Legszebb dolog, ami megtörtént veled: Amikor édesanyám legelőször a kezében tartott. Babanézőben Annánál Januártól terveztem, hogy meglátogatom Bánó Annáékat, de nem jött össze a dolog. Áprilisban Szarván tanyázott a csapatunk, ezért gondoltam egyet, és összekötöttem a kellemest a hasznossal. Anna épp visszaért a sétálásból kislányával, mire megérkeztem hozzájuk. A bejáratnál rutinosan megfogta a babakocsi mózeskosárrá alakítható részét, majd megmászott vele kétemeletnyi lépcsőt. Jó kis testedzés. Lili az első pillanattól szimpatikusnak talált. Anna beültette a,,babafotelba, neki fogott ebédet készíteni, és Lili sikongatásai közepette elkezdtünk beszélgetni. Főállású anyukaként hogy néz ki most egy napotok Lilivel? Változó, úgy kezdődik, hogy Lili ébreszt minket nagyon korán, fél 5-kor, vagy fél 6-kor, aztán próbálom még visszaaltatni, ez eltart egy órát is, majd alszik még olyan reggel 9-ig, azután indul a nap. Délelőtt még úgy el van a saját ágyikójában, játszik, addig én főzök. Délután kimegyünk sétálni, vagy csak kiteszem őt a kocsiban a balkonra. Aztán várjuk apát. Fél 7-kor szoktunk fürdetni, ezt már egy kicsit próbáljuk kitolni. Balázs, a férjem szokja fürdetni, én meg csak asszisztálok, megtörlöm, bepakolom, felöltöztetem. Az altatást is Balázs végzi, nagyon sokat segít nekem. Írd le kedvenc őrsi játékodat (hogy kell játszani), és küldj magadról egy fényképet. Nyakkendő párbajok: egy hurokkal felkötöd a bal karodra a nyakkendőd, és hátra teszed, ugyan ezt cselekszi az ellenfeled, a cél pedig: megszerezni más nyakkendőjét, a tiedet pedig megtartani. Viola kérdése hozzád: Sajtos perec, vagy inkább csokitorta? Hát, mivel édesszájú vagyok, ezért inkább a csokitortát választom. Ki legyen bemutatva a következő névjegyben? Mit kérdezel tőle? (Minimum SŐV képesítéssel rendelkező ellenkező nemű cserkész legyen, és ne a saját csapatodból): Gaudi Zsófia. Utaztok is a kicsivel? Már csak azért is kérdem, mert Te Szentpéterről vagy, Balázs pedig kassai. Igen, Lili még csak két hónapos volt, mikor már menni akartunk vele Kassára, ott szerettük volna megkereszteltetni, de végül máshogy alakult. Mindenki kérdezte, hogy már?, meg, hogy még igen kicsi, de három hónaposan már simán mentünk. Anyukámhoz gyakrabban járunk. Már alig várjuk, hogy legyen sportkocsink, meg Balázs akar venni olyan hátra felvehető hordozót, amibe majd beleültetjük, és mehetünk kirándulni. Sokat kirándultatok még Lili születése előtt? Igen, sokszor jártunk Bécsben, aztán voltunk a Tátrában is, úgy, hogy minden nap máshol aludtunk. De voltunk a Tátrában is, nagyon szép helyeken túráztunk. A közeli városokba szoktunk még ellátogatni, voltunk Győrben is, ott vettük a jegygyűrűnket Balázzsal. Nyáron általában úgy szoktunk, hogy elmegyünk a hegyekbe egy helyre, és aztán ott túrázunk a környéken. Balázsnak a hegyek a hát, nem akarom mondani, hogy a mániája, de (nevet) 15 Névjegy

16 A Facebook profilképeden búvárszemüvegben vagy, gondolom, az nem a hegyekben készült. Az a kép Horvátországban készült, a tengernél, mikor nászúton voltunk. Ehhez kötődik egy nagyon vidám sztori. A jegygyűrűk vásárlását utolsó pillanatra hagytuk, valahogy nem győztük, egy héttel a házasság előtt döntöttünk, hogy akkor menjünk valami jegygyűrűt keresni, és átmentünk Győrbe. Vettünk is gyűrűket, de már siettünk, mert lassan zártak az üzletek, úgyhogy kiválasztottuk gyorsan, és megvettük. Csakhogy annyira ki voltunk melegedve, nyár közepe volt, fel voltak dagadva az ujjaink, hogy nagyobb gyűrűt vettünk mindketten, mint amekkora kellene. A nászúton pedig csak úgy úszkáltam a tengerben, és egyszer csak éreztem, hogy lecsúszott az ujjamról. Balázsnak kiabáltam a partra, hogy hozza már be a szemüvegemet, mert nem mozdulhatok innen, mert leesett a jegygyűrűm. Balázs mondta, hogy attól már elbúcsúzhatok, de behozta a szemüveget. És képzeld el, megtaláltam! Balázs ennek örömére lefényképezett, hogy milyen jó búvár vagyok. Lili mellett mennyi időd jut a cserkészetre, a Külügyi Bizottságra (KÜBI)? Több időm jut rá, mint Lili születése előtt. Sajnos, a tavalyi év nagyon elcsúszott, nem volt szinte semmi KÜBI-s akció, pedig nagyon sok mindent terveztem, de nem sikerült megcsinálni. A munkahelyem mellett nehéz volt csinálni, hazajöttem este fáradtan, megnéztem a maileket, ha gyorsan kellett valamit csinálni, akkor azt elintéztem, válaszoltam. A munkám 100 százalékot elvitt az időmből, a KÜBI pedig még egy 10 százalék ráadás volt erre, ennyit bírtam vele foglalkozni még esténként. Most itt van Lili, de mégis úgy érzem, hogy tudok vele foglalkozni annyit, amennyit kell. Talán leginkább azért is, mert most nem dolgozol. Igen. Büszke is vagyok arra, hogy ha jön egy , akkor én mindjárt tudok rá válaszolni. Néha két napig is tartott, míg válaszoltam egy-egy levélre. Tudod, elolvastam, á, ez sürgős, á, ez nem annyira, jó akkor erre majd holnap válaszolok. Most pedig szinte azonnal tudok reagálni a levelekre. Mondd el, kérlek, mivel foglalkozik jelenleg a KÜBI. A nagytáborba meghívunk külföldi cserkészeket, szlovákokat és lengyeleket is, de csak látogatóba. Most egy kedves segítőmmel azon agyalunk, hogy miként legyen nekik a program. Gondoltunk arra, hogy hétvégére hívnánk meg őket, hogy a közös programokon tudjanak részt venni, majd este lehetne velük egy beszélgetés, ahol lehetne őket kicsit faggatni. Külügyi vezetőként gondolom, szereted az idegen nyelveket, meg hát, két nyelven is nőttél fel, magyar és szlovák. Igen. Tanultam franciául, németül, bár ebben a két nyelvben már nem igazán vagyok biztos, mert nagyon ritkán használom. A munkahelyemen az angolt folyamatosan használom, bár ebből is inkább a szaknyelvet. Most is úgy érzem, hogy jó lenne rágyúrni egy kicsit a franciára meg a németre, jó lenne újból belelendülni. De mostanság annak örülök, hogy Lili mellett van időm megfőzni. (felnevet) A kétnyelvűségedet hogyan éled meg? Előny, hátrány? Teljes mértékben előnyként. Anyukám szlovák, egy szlovák faluból is származik, és egy teljesen magyar faluba Bánó Anna, segédtiszt, az SZMCS külügyi vezetője kislányával jött feleségül apukámhoz, aki ugye magyar volt. Otthon jobbára szlovákul beszélgettünk, de anyukám végül tudod, hogy milyen jól megtanult magyarul? Meg nem mondanád, hogy tiszta szlovák. Szóval otthon igazából legtöbbet szlovákul beszéltünk, de a nagymamám, és körülöttünk mindenki magyar volt, és így megtanultam mindkét nyelvet. Hogy érzed, mindkét nyelvet jól elsajátítottad? Emlékszem, hogy az első vagy második táboromban, már nem is tudom pontosan, tartottam az őrsit, és az egyik cserkész kinevetett, mert csak amolyan konyhanyelven beszéltem. Ekkor tudatosult bennem, hogy nem tudom úgy a magyar nyelvet, ahogy kellene. Odáig nem sokat olvastam magyarul, és ez után a helyzet után elkezdtem olvasni magyarul, hogy hátha azzal javíthatok valamit vele, és úgy néz ki, hogy sikerült is. Aztán találkoztam Balázzsal, és ővele,,szebben beszéltünk, mint otthon, Szentpéteren. Végül már nekem volt furcsa otthon így beszélni, igyekeztem is azt az egyszerű nyelvet használni, de már tudtam, hogy az nem annyira helyes. Szlovák iskolákba is jártál? Igen, szlovák alapiskolába, gimibe Pont azon gondolkodtam ezzel kapcsolatban, hogy Lilivel mi lesz. Itthon magyarul beszélünk vele, csak anyukám beszél vele szlovákul. Nem szeretném azt, hogy mondhatni szinte fóbiája legyen a szlovák nyelvtől, ahogy például ezt a szentpéteri gyerekeken látom. Nem szeretném, hogy trauma legyen neki a szlovák nyelv. Tudom, hogy ő már annyira jól nem fog tudni szlovákul, mint én, mert nem fog járni szlovák iskolákba, itthon is magyarul fogunk beszélni. Azt hiszem, nekem szlovákból bővebb a szókincsem, de Lilinek ez már fordítva lesz. Persze, ezt nem bánom. Csilla 16

17 Kinek bántja a szemét? Ne szemetelj! A felirat lépten-nyomon felbukkan: erdőkben, vízpartokon, parkokban. Aki cserkész, hamar megtanulja, hogy a kirándulás, tábor után hazavigye a szemetet. A kérdés csak az, hogy miért nem számít szemetelésnek, ha egy félreeső helyre hordjuk vagy óriási telepeken a föld alá ássuk a hulladékot? A szemét is csak addig probléma, amíg szem előtt van? Gyakori tévhit, hogy az űrből két ember alkotta létesítmény látható szabad szemmel: a kínai fal és New York szeméttelepe. A valóság az, hogy keskeny falaival a kínai fal láthatatlan az űrhajósok számára, New York híres szeméttelepét pedig, mely valaha a világ legnagyobbja volt, két éve felszámolták, és a helyén most parkot építenek. Néhány szót érdemes azért ejteni erről a létesítményről: körülbelül tíz évvel ezelőtt még napi 13 ezer tonna szemét növelte a méretét, ami egyébként 890 hektárnyi területet foglalt el és 25 méterrel magasodott a Szabadságszobor fölé. A szeméttelep működése során felmérhetetlen mennyiségű kémiai anyaggal, méreggel és nehézfémmel szennyezte a levegőt és a környező vizeket. És most, hogy parkosítják a területet, ez a szemét mind a föld alá kerül. Ugyanúgy, ahogyan az a szeméttelepek esetében általában lenni szokott. Szakszóval rekultivációnak nevezik azt a folyamatot, aminek a végére egy egykori szeméttelep alkalmas lesz arra, hogy újra növényeket teremjen, állatok lakóhelyéül szolgáljon. Attól függően, hogy a telep hol helyezkedik el, ez sok mindent foglalhat magában. A szemét alá gyakran vízzáró réteg kerül, hogy az alatta elhelyezkedő vízbázist ne szennyezze a bomló hulladék. A szeméthegyekre aztán több réteg földet halmoznak és gyakran szellőzőnyílásokat is kialakítanak, amin át a bomló hulladékban képződő gáz a felszínre jöhet. Ez azonban nem változtat azon, hogy a föld alatt hegyekben áll a gyakran le nem bomló vegyes hulladék: papír, ételmaradékok, műanyag eszközök, régi elemek, olaj, eldózerolt egykori bútorok, plüssállatok kaotikus keveréke. És ez még csak az a szemét, ami a helyére kerül. Ejtsünk néhány szót azokról a csomagolóanyagokról, elhagyott használati tárgyakról is, amik sosem jutnak a szeméttelepekre, hanem hónapokig, vagy akár évekig is sodródnak a levegőben. A műanyagdarabok gyakran megfojtják az őket lenyelő, étel után kutató madarakat, a zacskók, szatyrok pedig a légzőnyílásokat elzárva okozhatják az állatok vesztét. A szemét nagyon nagy része végzi a tengerekben és az óceánokban is, ahol az olajmaradékok megakadályozzák, hogy a vízben élő állatok oxigénhez jussanak, az albatroszok és más madarak pedig a szemétből csipegetve mérgezéses, fulladásos, vagy épp éhhalált halnak. A leghíresebb tengeri szemétdombot szemétszigetnek is nevezik, a Csendes-óceánon úszik, tíz méteres vastagságú, és becslések szerint nagyjából 3,5 millió tonna hulladékot tartalmaz. Folyamatosan mozgásban van, és a környékén nem egy állat hal bele nap mint nap a félrenyelt műanyag miatt. Hasonló, óriási méretű szigetet az Atlanti-óceánon is találtak már, de elég körülnézni a Duna-parton egy-egy áradás után, hogy lássuk, nem csak a világtengerben gyűlik az emberek hátrahagyott hulladéka. Persze, mint mindenre, erre a problémára is akad megoldás. Rengeteg munka és sok-sok áldozat árán az óceánokat is meg lehet tisztítani, a szeméttelepek helyén is erdőket lehet telepíteni. Azonban, ahogyan az élet sok más területén, itt is jobb a megelőzés, mint a késői tűzoltás: ha nem dobjuk el a szemetet az utcán, onnan nem viszi tovább a szél, ha nem dobjuk el az erdőben, onnan nem sodródik tovább a patakokkal, ha meg sem vásároljuk, akkor nem kerül a föld alá. Szemét nélkül élni ma, a mi világunkban szinte lehetetlen. De a hulladéktermelést a lehető legkisebbre csökkenteni, ésszerűen vásárolni nem lehetetlen. Amit lehet, vigyünk tehát el a szelektív hulladékgyűjtőkig, és a vásárlásnál figyeljünk oda a csomagolóanyagra: a műanyagnál jobb a papír, a fém, az üveg, a vesszőkosár, vagy a két szabad kezünk. kicsu Radioaktív víz került az óceánba Japánban, a megsérült fukusimai atomerőmű környékén. A vízben élő állatok is szennyeződtek a partok mellett és azoktól távolabb. Napelemmel és szélenergiával működő mp3 lejátszók gyártásába kezdett egy cég. A rádióhoz hasonló, hangszóróval felszerelt eszközökkel afrikai gyerekek tanulását próbálják segíteni. Akár 40 halfaj is eltűnhet a Földközi-tengerből a következő néhány évben állítja egy friss kutatás. A veszélyeztetett fajok közt van többek közt a kékúszójú tonhal és a hekk is. Európa legmagasabb, falként működő zöldfelületét hozták létre egy brit szálloda tulajdonosai. A londoni luxushotel falain több mint ezer négyzetméteren nő a 184 ezer példányt számláló növényzet. Több japán cég összefogva készítette el az új generációs elektromos autók első típusát. A Sim-Lei nevű prototípus egy töltéssel 330 kilométert képes megtenni, szemben átlagos, 150 kilométeres távra tervezett társaival.

18 A teknős A mocsári teknős és a vízben E havi írásom egy rövid, hangulatos történettel kezdeném. Van nekem egy jó barátnőm és él-hal a teknősökért. Eszméletlen, hogy milyen gyűjteménye van (plüss figurák, ékszerek, képek, minden, amit el tudsz képzelni). Ez a barátnőm megnőtt és elkerült egy másik városba egyetemre, és a legnagyobb dilemma nem a ruháknál vagy a kajánál akadt (ami általában dilemma egy átlagos egyetemistánál), hanem a teknős gyűjteményénél. Nem tudta elhatározni, hogy a több száz darabos gyűjteményéből, melyik legyen az az ötven teknős, amelyet felvigyen egyetemre. Én hihetetlenül jól szórakoztam ezen a történeten, főleg, hogy végig is szenvedtem azt a hetet, mialatt kiválasztotta a bizonyos teknősöket. Hogy hogyan vitte fel végül őket, arról már nem kérdeztem. Visszatérve a témához, a teknősök rendet alkotó hüllők. Kihalt és létező fajaik egyaránt vannak. 200 millió évvel ezelőtt már voltak teknősök, ma pedig körülbelül 300 ismert teknősfaj él a világon. Gerinces hüllő, négy lába van és egy, a bordákból kifejlődött teknője, amit páncélként használ, ha támadás éri. Alapvetően vízi és szárazföldi teknősök vannak, a vízi teknősök ragadozók, a szárazföldiek növényevők. Ez abból adódhat, hogy a teknős gyorsan úszik, de a szárazföldön meglehetősen lassan mozog (legalábbis lassabban, mint a prédaállata). Tojással szaporodik. A legtöbb teknősfaj nemét a tojást ért hőmérséklet dönti el a kikelés előtt. A magas hőmérséklet nőnemű, az alacsonyabb hőmérséklet hímnemű teknőst eredményez. Léteznek azonban olyan teknősfajok is, ahol a nem genetikailag meghatározott. Kérgesteknős a parton... A Kárpát-medencében egyetlen faja őshonos: a mocsári teknős. Ezen felül rengeteg faja él állattartóknál, legjellemzőbb a vörösfülü ékszerteknős, amely sajnos a mocsári teknőssel azonos élettérben él, ezért annak állománycsökkenését okozza a régióban. Ez persze nem az ő hibája, hanem a felelőtlen teknőstartóké, akik megunt kedvenceiket eleresztik a szabadban. Egy másik teknős faj, amelyet érdemes megemlíteni az a kérgesteknős. Ez a faj a világ legnagyobb teknőse. Kitartóan vándorol a trópusi és a mérsékelt vizű tengereken, a szárazföldtől messze keresve a táplálékát. Egy egészen alkalmazkodó teknős féle, mivel neki nem okoz gondot a hideg víz. Vastag szigetelő zsírrétege van, és mellső lábában hőcserélő rendszer, ahol a szívből érkező meleg vér a visszafelé áramló hidegebb vér közelében folyik. A hő átterjed és visszajut a testbe. Ez az alkalmazkodás segít abban, hogy a teste meleg maradjon, amíg akár mindössze 12 fokos vízben vadászik, bár ez messze alulmúlja a 25 fok körüli testhőmérsékletét. Nagyon érdekes a kérgesteknősöknél, hogy csak néhány évenként raknak tojásokat, akkor azonban akár kilenc különálló, egyenként több mint 80 tojásból álló fészekaljat. Egyes hírek szerint, a délamerikai Suriname-ban megjelent példány az Atlanti-óceán másik oldalán, 6800 km-re távolabb bukkant fel. Ez bizonyítja, hogy ez a faj kimondottan nagy távolságokat tesz meg (víz alatt). Ha pedig már az érdekességeknél vagyunk, akkor mondanék egy afféle ellenpéldát is a lassú szárazföldi teknős tempójáról: Nagy-Britanniában két elkóborolt teknősről feljegyezték, hogy egyikük 8 hónap alatt mindössze 2,9 kilométerre, a másik 3 hónap alatt 5 kilométerre távolodott el gazdájától. Hihető, mégis elképesztő mennyire lassúak. Még jó, hogy mi cserkészek vagyunk, és van egy ritmusos, túrázós tempónk, amivel el tudunk jutni a kitűzött helyeinkre. Kellemes, teknősös májust mindenkinek! Zsófi

19 Nem adom fel Az elvárható főbb funkciók és tulajdonságok Alap funkciók: Legyen tartós és biztonságos, szélben, viharban is legyen stabil, ahogy a ki és bemászáskor is. Védjen az esőtől, széltől, a rovaroktól és a kígyóktól. Legyen gyorsan felállítható és leszerelhető bármilyen időjárási körülmények között anélkül, hogy elázna, vagy károsodna. Kényelmi szempontok: Legyen megfelelő belső méret és tér, az alváshoz és a felszerelés elhelyezéséhez. És lehetőség apró tárgyak, lámpa elhelyezésére. A függőágy Fontos tudnivalók: A tartósság, a stabilitás, a méret nagymértékben függ a választott típustól. Ezek olyan paraméterek, melyeken lényeges változtatásokat nem lehet végrehajtani. Az eső, szél, rovarok és kígyók elleni védelem fejleszthető. A kiegészítők és lámpák tárolására is van megoldás. Szinte bárhol felvarrható egy hurok, egy zseb. Így ezzel nem is foglalkoznék külön. Ahogy a csomag elhelyezésével sem, mert azt felakaszthatjuk egy kötélre, melyet az ágy és a ponyva között feszítettünk ki. Ráadásul itt mindig kéznél lesz. Védelem eső és szél ellen A PONYVA legyen vízálló, és lehetőleg rip-stop szövésű, könnyű nejlon. Nem csak az esőtől kell védenie a függőágyat, hanem a széltől is. Ezért kell erősnek lennie. A mai korszerű anyagokkal ennek megvalósítása nem jelenthet problémát egyik gyártónak sem. Előny, ha a PONYVÁT KÜLÖN TOKBA lehet csomagolni. Ennek jelentősége akkor lesz, mikor vizesen kell elrakni. Ha ilyenkor egy zsákba kerül a függőággyal, eláztathatja. A fő funkción kívül fontos szerepet kap az ESŐVÍZ GYŰJTÉSében is. Nem elhanyagolható, hogy mekkora felületről és mekkora erőfeszítések árán tudjuk felfogni a ponyváról lecsorgó esővizet. Ha a ponyva több pontján folyik le a víz, több edényre van szükségünk. Minél kevesebb ilyen pont van, annál kevesebb edényt kell cipelnünk. Illetve annál kevesebb helyen csurog a földre az értékes nedű, megfelelő számú edény hiányában. E pontok számát némiképp befolyásolhatjuk a ponyva alakjának változtatásával. Ezt a kikötések magasságának, irányának és helyének változtatásával érhetjük el. A víz felfogásában segítségünkre lehetnek különböző segédeszközök, mint pl. a Hennessy függőágyakhoz kapható vízgyűjtő tölcsér. Az általam készített egyszerű szerkezet is ez ihletette. Előállításához mindössze két kupak, egy kis kötél és zsugorcső, meg némi kézügyesség szükséges. Nem akartam tölcsért cipelni, mert alakja miatt nehezen elhelyezhető a csomagban. Egy petpalackot viszont bármikor feláldozhatunk, és már meg is van a szükséges tölcsér. A rögzítése a ponyva sarkához történhet karabinerrel, csomóval és a képen látható keresztfával A távolság, a tölcsér és a ponyva sarka között állítható. Ehhez nem kell mást tenni, mint a befűzött kötél hosszát csökkenteni, egy jól elhelyezett csomóval. Ha már az esőnél járunk. Fontos, hogy a lecsorgó víz a függőágy tartókötelein ne tudjon eljutni az ágyhoz. A Clarkféle Drip-Ring-től, az egyszerű kötélből készített csomóig, bármit használhatunk, ami levezeti a vizet a földre. A hosszirányból érkező szél elleni védelem szokta a legtöbb problémát okozni a függőágyak szigetelésében. Az oldalszélre nagyjából mindegyik gyártó felkészítette a termékeit. A hossztengely irányából érkező szélre a Clark rendszere tökéletesen fel lett készítve. A Hennessy-féle téliesítő szett is alkalmas ennek ellenállni (overcover). A többi függőágy lakójának azonban ez kellemetlen meglepetéseket okozhat. A rombusz alakú ponyvával nem sokat tehetünk ellene. De egy téglalap alakú ponyva csodákat tehet. Annyit kell csak tenni, hogy a háztető alakban kifeszített ponyvának a szél felőli rövid oldalát, össze kell fogni úgy, hogy az élek záródjanak. Ez elzárja a szél útját. Ideális esetben a ponyva összefogott sarkai jóval a függőágy alatt érnek véget. A sarkokba kötött feszítő köteleket, le kell kötni a földre a függőágy tengelyében. A másik oldalt hagyjuk ugyanolyan nyitott állapotban, mint eredetileg volt. Természetesen a ponyvát erre alkalmassá kell tenni. A ponyva mindkét rövid oldalát el kell látni valamilyen készséggel, amellyel szükség esetén az élek összefogva tarthatók. Ez a készség lehet tépőzár vagy az él több pontján elhelyezett fülek. A fülekbe kötelet fűzve összeköthető az él. Természetesen a függőágy tartókötelének ki kell hagyni a helyét. Választható bármilyen megoldás, a lényeg, hogy a szelet elvezesse a fekhelytől. Lóláb MTP 19

20 MÁJUS ÍGÉRET HAVA PÜNKÖSD HAVA TAVASZUTÓ Virágba borultak a fák, Kinyíltak az ibolyák. Visszajöttek a gólyák, A jó időt meghozták. Május első vasárnapja Anyák napja. Húsvét utáni 50. napon kezdődik Pünkösd napja. Húsvéthoz hasonlóan pünkösd is mozgó ünnep, amely május 10-e és június 13-a közé esik. Pünkösd szombatja is félig ünnep volt. A múlt században ezen a napon még általános volt hajnalban, a Tiszában való fürdés, hogy elkerülje a fürdőzőt minden betegség. A lányok is megfürödtek ilyenkor a Tiszában. Se menet, se jövet, se fürdés közben egy szót sem szóltak, abban a hitben, hogy így nem fog rajtuk semmiféle rontás. A középkor óta ismert szokás a pünkösdi királyválasztás, ekkor ügyességi versenyen (tuskócipelés, karikába dobás) kiválasztották a megfelelő legényt, aki később a többieket vezethette, továbbá a pünkösdi király minden lakodalomba, mulatságra, ünnepségre hivatalos volt, a kocsmákban ingyen ihatott. Ez a tisztség egy hétig, de akár egy évig is tartott. A pünkösdi királynéjárás is szokás volt, amikor is négy vagy több nagyobb lány körbevezette a faluban a legkisebb, legszebb l. Énekeltek, és jókívánságokat ismételgettek. Megálltak az udvarokon, majd a pünkösdi királyné feje fölé kendőt feszítettek ki, vagy letakarták őt fátyollal. Énekeltek, közben körbejárták a királynét, a végén pedig felemelték, és termékenységvarázsló mondókákat mondtak. Nem anyámtól lettem, rózsafán termettem. Piros pünkösd napján, hajnalban születtem. A pünkösdi rózsa jelképe: pünkösdi rózsát szoktak a mosdóvízbe szórni, hogy egészségesek legyenek. A legények pünkösdi rózsát tettek annak a lánynak az ablakába, akinek udvarolni akartak. A fehér galamb jelképe: a templomban sok helyen a Szentlélek jelképeként fehér galambokat engedtek szabadon. Zöld ág jelképe: nyírfaágat, gyümölcságat, bodzát tettek pünkösdkor a házakra, az istállókra, hogy távol tartsák tőlük az ártó, gonosz szellemeket. A hónap régmúltjába pillantva, a május mindenütt a nyár aggodalmas adventjének tűnik, aminek a jövendő termés féltése volt az alapja. Május az ókorban Európa-szerte engesztelő és tisztító szertartások böjtös időszaka volt. Rómában tilos volt ekkor új ruhát ölteni, házasságot kötni, és házaséletet élni, ekkor takarították ki a templomokat, mosták le az istenszobrokat. Szervác Pongrác Bonifác Hárman tesznek egyet, Virágjában leszedik a Barackot, a meggyet. Orbán sereghajtónak A végére megmaradt, ő szedi le ezután, Ami még megmaradt. Sok bort hoz a három ác, Ha felhőt egyiken sem látsz. Május 1. a majálisok napja, tavaszköszöntő. Már kora hajnalban az ablakokba, vagy a ház kerítés-lécei közé tűznek zöld ágakat, virágokat azért, hogy nehogy belecsapjon a házba a villám. Május elsejét megelőző éjszaka szokás volt, hogy a legények (csoportba szerveződve) az erdőben fát (magas, sudár fák voltak erre alkalmasak) gyűjtöttek és hajnalban szalagokkal feldíszített májusfát állítottak kedvesük udvarába. Az udvarlási szándék bizonyítéka és a természet újjászületésének jelképe. Erdélyben a lányok kimentek ezen a napon a patakhoz, forráshoz friss vízben megmosni az arcukat, hogy szépek és egészségesek legyenek. Szent Flórián napja (május 2.) - a tűz patrónusának, a ház védőszentjének ünnepe. Flórián a tűzoltók, a kéményseprők, a kovácsok és a serfőzők patrónusa. Muravidéken (Szlovénia legészakibb történelmi régióján) ezen a napon hagyománya van a tűzgyújtásnak. Ilyenkor mindig a férfi rak tüzet, de előtte kezet mos, és a vizet szétpermetezi, hogy a tűz, ami ezen a napon különösen haragos, ne okozzon veszedelmet. Pongránc napja (május 12.) - A három fagyosszent közül az elsőn évszázados tapasztalat szerint a tavaszi meleg hirtelen hidegre fordulhat, sőt fagy is lehet, ami leszüreteli a szőlőt, tönkreteszi a vetést. A Pongrác napi eső nem jó a gabonára. Servác napja (május 13.) - A fagyosszentek második napja. Baranyában (Dunántúl déli részén) így mondják: Sok bort hoz a három ác, ha felhőt egyiken se látsz. Bonifác napja (május 14.) - A három -ác közül a harmadik, Bonifác is sok gondot okoz a termelőknek. Zenta környékén azt mondják, három napig nem szabad kapálni. Egy topolyai (Szerbia, Vajdaság középső része) népi magyarázat szerint Pongrác kánikulában subában megfagyott, Szervác a Tisza közepén víz nélkül megfulladt, Bonifácot pedig agyoncsipkedték a szúnyogok - ezért haragusznak ránk emberekre és évről évre visszajönnek, hogy bosszantsanak bennünket. Zsófia napja (május 15.) Ezen a napon szokás volt esőt jósolni. Orbán napja (május 25.) Orbán is fagyosszent. Nevéhez sok-sok népi bölcsesség kötődik. Ha Orbán nevet, a szőlő sír! Topolyán azt mondják: Söpri a termést a faggyal, Baranyában: Vigyázni kell, mert lecsípi a kukoricát. A Muravidéken: Míg Orbán a kemence hátán ül, addig nem hagyjuk el a nadrágot. Orbán a szőlőskertek pártfogója volt, ha fagyos idő járta, besározták a szobrát, szép időben viszont felvirágozva hordták végig a szőlőkön. A népi jövendölés még azt tartotta, hogy Amilyen Orbán napja, olyan lesz az ősz! Ekkor rajzanak ki először a méhek. Beus 20

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.59 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

Első nap Körülbelül délután 1-re értünk jött egy kis busz, aminek örültem nagyon mert egyrészt milyen luxus már másrészt nem kellett cipelni a pont 15 kilogramm bőröndömet. Az út két óra volt Budapestre,

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21.

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Utassy József Általános Iskola Az előkészületek Iskolánkban nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy a,,határtalanul pályázat keretében a hetedik osztályos tanulók egy

Részletesebben

Amit szeretek csinálni

Amit szeretek csinálni Hahó, Fahat vagyok! 2014 júliusáig egy magyar családban. Thaiföld Hobbijaim: Tollaslabdázok, ami teljesen kikapcsol, még ha nem is én vagyok a legjobb játékos. Nagyon szeretek idegen nyelvű filmeket nézni.

Részletesebben

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk.

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk. Első nap Reggel 6-kor indultunk a Cseresnyés Kollégium elől. A határ átlépése után az első megállónk Nagyszalonta volt. Megnéztük a város főterét ahol Erdély egyetlen Kossuth Lajos szobor található. Ellátogattunk

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest!

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Szia! A Faipari Tudományos Alapítvány saját profiljába vágó önkéntes programot indított ZuzmóKa néven. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat önkéntesek

Részletesebben

Hollandia (2010. márc máj. 03.)

Hollandia (2010. márc máj. 03.) Hollandia (2010. márc.29-2010. máj. 03.) Az első napunk utazással telt. Hajnal ötkor találkoztunk és indultunk útnak. Este kilenc és tíz között érkeztünk és foglaltuk el a szállást. Cees, aki kinti dolgainkat

Részletesebben

Tanár-diák terepgyakorlat a Bakonyban április

Tanár-diák terepgyakorlat a Bakonyban április Tanár-diák terepgyakorlat a Bakonyban 2010. április 15-16. Huszonegy résztvevővel érkeztünk meg Pénzesgyőrbe a Pangea házhoz meglehetősen szomorú, csendesen esős időben. Ám a tanárokból és lelkes diákjaikból

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében (2015.05.21-05.26) 1. nap (2015.05.21) 2015.05.20-án 23.30-kor kezdtünk összegyűlni a suli előtt. Az idő barátságtalanul hűvös volt, előtte nem

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU NAVODILA ZA OCENJEVANJE. Torek, 13.

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU NAVODILA ZA OCENJEVANJE. Torek, 13. Dr`avni izpitni center *M06123114* NAVODILA ZA OCENJEVANJE SPOMLADANSKI ROK MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU Torek, 13. junij 2006 SPLO[NA MATURA C RIC 2006 2 M061-231-1-4

Részletesebben

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken)

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) A tények: Időpont: 2012. október 10 13. Helyszínek, látnivalók, programok: Dachau: koncentrációs tábor megtekintése Strasbourg: angolosok: részvétel

Részletesebben

GR tanfolyam vélemények

GR tanfolyam vélemények GR tanfolyam vélemények (amiket, ha te is csatlakozol, a zárt oldalon élesben olvashatsz majd) A véleményeket rendhagyó módon nem a végén, hanem a 13. leckénél, egy szusszanásnyi időt adva kérem remélem,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 7

MagyarOK 1.: munkalapok 7 1. Dénes napirendje 6.30 6.35 Fél hétkor Dénes felkel. Hat óra harmincöt perckor már a fürdőszobában van. (Hideg vízzel zuhanyozik.) 7.00 Hét órakor Dénes kimegy a konyhába, és leül reggelizni. / Hét órakor

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ Gyakorlati hely: Park Hotel Le Sorgenti Gyakorlat időtartama: 2012. május 01.-augusztus 01. Készítette: Szabó Alexandra

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Bajnokcsapat! A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. 2016. április 3.

Dabasi. helyzet. Bajnokcsapat! A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. 2016. április 3. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 8. szám Bajnokcsapat! A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. 2016. április 3. bajnokcsapataink Bajnok

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben

A környék legjobb sulija

A környék legjobb sulija A környék legjobb sulija Szerintem minden diák egyetért velem, ha azt mondom, hogy egy jó suliban rengeteg a program. Persze az még jobb lenne, ha a gyerekeknek kellene tanítania a tanárokat, de ezt sajnos

Részletesebben

VŐLEGÉNY KVÍZ. Hányas a ruhamérete? Hányas lába van? Mi a kedvenc színe? Mi a kedvenc étele? Mi a kedvenc itala? Mi a kedvenc alkoholos itala?

VŐLEGÉNY KVÍZ. Hányas a ruhamérete? Hányas lába van? Mi a kedvenc színe? Mi a kedvenc étele? Mi a kedvenc itala? Mi a kedvenc alkoholos itala? VŐLEGÉNY KVÍZ Hányas a ruhamérete? Hányas lába van? Mi a kedvenc színe? Mi a kedvenc étele? Mi a kedvenc itala? Mi a kedvenc alkoholos itala? Mi a kedvenc sportja? Mi a legfőbb hobbija? Mi a kedvenc évszaka?

Részletesebben

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak *

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak * EVALUÁCIÓ MÁJUSI CSEREPROGRAM 1. Milyen volt a tíznapos októberi csereprogram szervezettsége? - jó volt ****** - érdekes programok voltak ******** - jól szervezett volt ******** jó volt a programok aránya

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

NEMZETI NAGYTÁBOR. Korosztály: Minden korosztálynak szól (minimum 8. betöltött év és befejezett 2. osztály)

NEMZETI NAGYTÁBOR. Korosztály: Minden korosztálynak szól (minimum 8. betöltött év és befejezett 2. osztály) 1. Általános tudnivalók Időpont: 2013. augusztus 11-19. Helyszín: Ócsa NEMZETI NAGYTÁBOR Résztvevők: minden magyar cserkészcsapatból legalább egy őrs jelenléte magyar ajkú cserkészek világszerte kárpát-medencei

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE 13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE Mindegyikünknek kétféle szokásai vannak: jók és rosszak. A jó szokásaink közelebb visznek minket álmaink földjére, és a rosszak távolabb visznek álmaink földjétől. A jó szokások

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

a második évünk Újpesti Futónap. szülőknek! családi nap

a második évünk Újpesti Futónap. szülőknek! családi nap Megkezdődött a második évünk a suliban, amit nagyon vártunk is, meg kicsit nem is. Jó volt a nyári szünet, a sok alvás, az élmény, de izgatottságunk az újév kapcsán mégiscsak erősebb volt. Már szeptemberben

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

Pole and Hungarian, Two good friends project

Pole and Hungarian, Two good friends project Pole and Hungarian, Two good friends project A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. Önkéntesként

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral VALÓSÁG Az alábbi interjúkból a pedagógus életút két állomásáról kaphatunk képet, egy mentortanár és egy pályakezdő pedagógus véleménye alapján. A beszélgetések főként a pedagógussá válás kezdeti szakaszáról,

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk!

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! 2016. Húsvét Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! A TARTALOMBÓL Bemutatkozik az új számvevő - széki elnök Egyházmegyei hittanverseny A hitoktatásról általában Konfirmáció

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Lelkészi jelentés a 2012. évről

Lelkészi jelentés a 2012. évről Lelkészi jelentés a 2012. évről Egy idős néni a gyülekezetből azt mondta- szinte csak magának félhangosan- hogy nem jó már ez a világ ahol mindenkinek olyan sok dolga van hogy nincs már ideje az embereknek.

Részletesebben

Erasmus Albiban (Franciaország)

Erasmus Albiban (Franciaország) Erasmus Albiban (Franciaország) Prunariu Andrea PPKE-JÁK 2012 Előzmények Tavaly, 2011 szeptemberében az iskola meghirdetett egy pótjelentkezést a tavaszi félévre az Erasmus keretein belül. Mivel már egy

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Drámajátékok. a Kamasz emez-amaz. című szerkesztett dramatikus játékhoz.

Drámajátékok. a Kamasz emez-amaz. című szerkesztett dramatikus játékhoz. Drámajátékok a Kamasz emez-amaz című szerkesztett dramatikus játékhoz. A foglalkozások egy előadás előkészítése. A dramaturgia közösen készült ám ebben a vezető szerep bevallom inkább az enyém volt. A

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

2011_ 11, 12. ISSN 1216-8890 1080 Ft

2011_ 11, 12. ISSN 1216-8890 1080 Ft 2011_ 11, 12 k o r t á r s m ű v é s z e t i f o l y ó i r a t B u d a p e s t ISSN 1216-8890 1080 Ft Kifordulok önmagamba val beszélget Schmal Róza Schmal Róza: A festményeidhez különböző irányokból lehet

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Tövises az út a csillagokig

Tövises az út a csillagokig Tövises az út a csillagokig T á b o r i ú j s á g a z Ú r 2 0 1 5. e s z t e n d e j é b e n j ú l i u s h a v á n a k 2 8. n a p j á n C s í k c s o m o r t á n S z é k e l y f ö l d i Ve r s t á b o

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA Szakmai gyakorlatomat Máltán, a Vera Sant Fournier Interior Design Studionál végeztem. Ez a csupán három főből álló cég elsősorban magánlakások

Részletesebben

3. nap 2014. 05. 08.

3. nap 2014. 05. 08. 3. nap 2014. 05. 08. Újra korán kellett ébredni 6.00 órakor, ami Magyarországon 5 órának felel meg az időeltolódás miatt. Ma is sok érdekes hely vár ránk. Reggeli után Fehéregyházára vezetett az út. Szép

Részletesebben

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Erasmus tudósítás Kölnből Mészáros Brigitta Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Békés Márta 2015. június 13. Köln 1 Mészáros Brigitta vagyok, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán tanulok,

Részletesebben

BÓNA LÁSZLÓ LESZ, AMI LESZ. Döntések és életfordulók homeopátiás szemlélettel. előadás-sorozat a szintézis szabadegyetemen.

BÓNA LÁSZLÓ LESZ, AMI LESZ. Döntések és életfordulók homeopátiás szemlélettel. előadás-sorozat a szintézis szabadegyetemen. BÓNA LÁSZLÓ LESZ, AMI LESZ Döntések és életfordulók homeopátiás szemlélettel előadás-sorozat a szintézis szabadegyetemen vis vitalis 2016 Szerkesztette: RUTTKAY HELGA Borítóterv: IMRE RÉKA Bóna László,

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Szakmai gyakorlat, Hollandiában

Szakmai gyakorlat, Hollandiában Szakmai gyakorlat, Hollandiában (2012.10.27-2012.11.24) Varga Vanessza Ágnes (leendő) Gyógypedagógiai asszisztens Hol is kezdjem Olyan sok élményben volt részem ez alatt a négy hét alatt, hogy a hazaérkezésem

Részletesebben

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek Benei Hírmondó IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa Önkormányzati hírek Az önkormányzat képviselő-testülete 2011. február 14-én testületi ülést

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 2. szám - 2014. december Kik az Új Családok? Sokan kérdezik tőlünk mostanában, hogy kik az Új Családok, mi jellemző rájuk, mit tesznek, hogyan élnek? Összegyűjtöttünk néhány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben