M Baden-Baden elindult. MmeMfea felé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M Baden-Baden elindult. MmeMfea felé"

Átírás

1 JTRA 3QOO KORONA Budapest, 2926 * SZERDA * április 7. X VII* évfolyam * 77. szám Előfizetési áraiét Bg9 hónapra *C Három hónapra. ISO.OOO K Külföldön a fenti Arak kétszeres* Egyes szám ára SOOOK Keddi szám ára 3000 K Ausztriában egyes szám SS varas, a keddi szám SO garas. POLITIKAI NAPILAP FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS JiNT>OR VII. kerület Rákóczi üt S4, Kiadóhivatalt CII., Erzsébet körút 18SO, ne Flóktkladö hivatalok 9 IV., Váci ucca 12., C, Vilmos császár út 14. 0m VII., Rákóczi át 54. Szerkesztőség Bécsben I I., Kohlmarkt 7. Mese, álom íiem lehet szebb, mint amilyen szép volt húsvét két napja. Be teli hunyni a szemet, ha visszagondolunk rá. Ég, fény, fű, víz, szín, illat, virág, napsugár, mindebből olyan mesét és álmot szőtt a természet, hogy az élet íáradt vándora elfeledte sebeit, elfeledett fájdalmat, csúnyát, rosszat, feketét. Ahogy a kisded a pólyából mosolyogva néz édesanyja arcába, ő is nevetve nézett fel az égboltozatra s amikor nem tudott tovább nézni, mert könnyek gyűltek a szemébe, akkor leeresztette pillantását a Katica-bogárra, amely komolyan vitte foi pettyeit a kökörcsin tetejére. Szép volt, olyan szép, hogy jóérzésű ember csak dadogva tud róla beszélni. S most, hogy elmúlt, milliószor szebb, epekedve nyújtjuk utána kezünket, miért ment el, miért tűnt el. Persze, ez csak addig van így, míg a mívelőnap polipkarjai le nem szedik rólunk az álom-mese aranyos szálait ebben a pillanatban előttünk a vergődő élet,' zajjal, füsttel, ököllel és f ogesikorgatással. Mingyárt első üteme kinyitja a szemet és szürkesége élesen kiált_ a füleikbe itt vágyok* szállj ki az ünnep tündérfogatából. Ez a hétköznap, amely ma i'eggel karonragadott bennünket^ valóban elüt az ünneptől. >~ivar, érdes ós kegyetlen. Éppen *yan, mint az ünnep előtt való acio volt ismerjük a marka szorítását Ha arra gondolunk, fm ilyen lesz a holnap is, ecet ornlik végig a torkunkon. De SvlnnS* V a ^ z ilyennek kell m ^ í ^ lennie? hogy Talán 1 ítermeszetitörvéiiyapangás.az élhetetlenség, a senmnttevés és «gonoszság? Ellenkezően, a magunk múltjából tudjuk hoo-y ennek aa országnak mindig második természete volt a haladás az előretörés, a jólét kiterjesztése. Miért ne lehetne ez most is úgy 1? Miért ne lehetne a gazdasági bénaságot meggyógyítani 9 miért ne lehetne igazi tavasz a mi hétköznapi életünkben is?... Istenkáromlás volna még csak gondolni is arra, hogy húsvét után ugyanolyan szörnyűséges Siet legyen itt, mint húsvét előtt volt M Baden-Baden elindult j>otqi»$ia$ő MmeMfea felé Copgrtght Í936 bg the A: Est-lapok br Htmgarg and eisewhere bg the iortti American Newspaper Í Áilianee Cuxhaven, április 1 (As Est külön tudósítóiának távirata) Március 31-én elindult Kiel kikötőjéből Anton Flettner rotorhajója, a»baden-ba d c n«newyork felé. Április elsején hajnalban befutott a hamburgi kikötőbe. Este hétig időzött itt, 25 tonna olajat vett magához a motorok fűtéséhez és magához vett a legénység számára is élelmiszert, amelynek most már Newyorkig elégnek kell lennie. Ezután elindult, nekivágott az Atlanti Óceánnak Amerika felé. Mikor a különös formájú rotorhajó befutott a hamburgi kikötőbe, néhány percre szinte megakadt az óriási forgalom, a matrózok a sok gőzhajón, a munkások a rakpartokon, a mérnökök, a kikötői rendőrök abbahagyták munkájukat,. össseeseregleítek és csodálkozva, érdeklődve nézték hosszú időn át a különös vendéget, a rotorhajót. Autószerencsétlenség Hárem halottal Sopron akinek Háromsúlyossebesültkórházban Sopron, április 6 (As Est tudósítójának telefónjelentcsé) 'HuSVét vasárnap este" a'sopron j szombathelyi országúton - halálos ; autosezrencsétlenség történt, amelynek eddig ' ; három halottja van, három súlyos sebesültje.pedig a halállal vívódik a soproni Erzsébet-kórházban. Eisner Gyula pozsonyi földbirtokos a.húsvéti ünnepeket Sopronban töltötte, apósánál,- Hacher Lipót téglagyárosnál, aki soproni városatya ós.egyike Sopron és a Dunántúl legismertebb nagyiparosainak.... A család hölgy tagjai, Hacker Lipótné és két leánya, özvegy Müller Józsefné, továbbá Eisner Gyuláné, Hacker Sándor terménykereskedő felesége és hétéves Vera nevű kisleánya vasárnap reggel beültek Eisner Gyula 45 lóerős Fiat Torino nyitott túrakocsijába és Szombathelyre robogtak, ottlakó rokonaik látogatására. Az automobilt a sofőr vezette. ^Vasárnap este a tervezetínéi későbben indultak haza Sopron felé. Mivel a gépkocsi lámpája kiégett.és.. még besötétedés előtt haza akartak érni, a sofőr szokottnál "erőse bb 'tempóban vezette "az automobil i. A szombathely soproni or- - szagát közepe táján, Lövő nagyközségben 'azután borzalmas szerencsétlenség érte az aido utasait. Lövő nagyközségben robogtak.keresztül az erősen sötétedő estében és.amikor a tizenkettedik. ház elé értek, körülbelül háromnegyed nyolc lehetett, a gépkocsi defektet kapott. A két első kerék nagy durranással szétpukkadt. A sofőr fékezni próbált, de ez sem segített. A kilencven -kilométeres sebességgel robos.ó gépkocsi teljes erővel nekivágódott egy kis faludnak. Az összeütközés következtében az automobil óriási saltó-mortalét csinált és az utasokat maga alá temetve, belezuhant a fahíd alatti árokba. Lövő község; pár pillanat alatt összefutó lakosai elé borzalmas látvány tárult. Az árok partján és bent íz arftl hah hat véres, mozdulatlan emberi test hevert, valamennyi rettenetesen összeroncsolva. MüUer Józsefné. egy soproni ügyvéd özvegye, teljes erővel fejjel nekirepült a fahíd korlátjának* úauhoan koponyája egészen szétloccsant és agyveleje egészen elborította a kis fahíd korlátját. A sezrencsétlen asszony ballába a 15 mázsás kocsi alá került és ez a lefelé zuhanó nagy súly az.asszony ballábát tőből kitépte. Özvegy Müller Józsefnén már nem lehetett segíteni: rettenetes sérülései következtében 'szörnyethalt. Eisner Gyulámét ugyancsak össze a felismerhetetlenségig zúzta, a" szerencstélen koponyája da* rabokra szakadt, természetesen szörnyethalt. A legborzalmasabb' sérüléseket Hacker Snudorné szenvedte. Az esés szószoros értelmében leskalpolta a fejbőrét, Fejbőre homlokán felszakadt és a súlyos hajkoronával együtt hátrw tolódolt a nyakára és ott lógott, véresen. A szerencsétlen asszony koponyacsontja egészen csupasz volt. Hackerné ezenkívül súlyos belső sérüléseket is szenvedett. Eszméletlenül hevert az árokban! a kis Hacker Vera is. Rajta különösebb k ül sérelmi nyomok.nem voltak láthatók, do orrán-száján dőlt a vér, meri rendkívül súlyos belső sérülésekel szenvedett. Mellette feküdt ugyancsak ájult állapotban véresen Hacker Lipótné» a balvállperece tört el és mellkasa zúzódott össze. Aránylag a legkönnyebben 'w sofőr, Filipovics Ferenc sérült meg* akinek két bordája törött el és mellkasa zúzódott össze. Pár perc alatt a helyszínre sietett a két lövői orvos, akik. próbáltak segélyt nyújtani a sebesülteknek. A hozzátartozókat azonban csak körülbelül másfél óra múlva tudták értesíteni. Lövő háromezer lakosú nagyközség és körjegyzőség, nincs telcfónössze-.köttetése Sopronnal, úgyhogy az este háromnegyed nyolc órakor történt szerencsétlenségről csak ÍJ óra után sikerült értesíteni a soproni családtagokat. Lövő község körülbelül AO kilométer nyíre fekszik Soprontól., - Hacker Lipót a család férfitagjaival, két soproni orvossal, továbbá dr. Schönberger városi tiszti főorvossal és dr. Winkler Lászlóval három autóbuszon sietett a. helyszínre. Ezalatt a három halottat már beszállították a lövői temető halottasházába. A sebesülteket, akiket ideiglenes, kötéssel láttak el, felrakták a há- '

2 2. oldal Szerda, április 7. rom autóbuszra, amely lassú menetben indult meg Sopron felé. A gyászmenet éjszaka két órakor érkezett meg a soproni Erzsébetkórház elé. A sebesülteket azonnal ápolás alá vették. A megskalpolt Hacker Sándornó fejbőrét visszavarrták a fejére, de nem lehetett már rajta segíteni, mert a szeren? esetlen asszony hétfőn este 11 órakor, anélkül, hogy eszméletét visszanyerte volna, kiszenvedett. Eddig tehát három halottja van a borzalmas autószerencsétlenségnek. Hacker Lipótné és Hacker Vera.állapota is életveszélyes, úayhóau a katasztrófát mindkettőjüknél minden órában várják. Az o^tószerencsétiensésr városszerte óriási izgalmat keltett. A szerencsétlen család iránt osztatlan részvét, nyilvánul meg. Kihallgatták a sofőrt, akit a jelek szerint semmi felelősség nem terhel a borzalmas bálesetért, mert bár a szokottnál gyorsabban vezette az automobilt,, de a löypi országút igen jó karban van s mint megállapítást nyert, a szerencsétlenséget a. két első kerék defektusa okozta. A hatalmas gépkocsi úgyszólván izzé-porrá törött. A három fiatalasszony. Hacker Sándor né, Eisner Gyuláné és özvegy Müller Józsefné, egész sereg árvát hagyott hátra. Hackernét és MüTlernét Sopronban fogják eltemetni. Eisner Gyulánét pedig Pozsonyban. A borzalmas autokatasztrófa ügyében még folyik a vizsgálat. UUXAJV iatvwwv>f'i"iir'i*f if* **** A Pesti Napló hasvéti ajándéka A DunántúliMész főrészvé az olvasónak nyeseirendezikaz SteinerLajos ügyeit Ujabb 4 5 milliárdot bocsátanak a vállalat rendelkezésére Az Est tudósítójától A főváros társadalmában' nagy feltűnést; keltett mintegy két héttel ezelőtt Steiner Lajos vezérigazgató öngyilkossága. Steiner élénk szerepet, vitt a főváros társasóleteben. Mindenki dúsgazdag embernek ismerte, aki a Dunántúlt Mész-, Tégla- és Kőipar E, T.-nek nem esni: vezetője, de egyúttal főrészvényese is volt. Az öngyilkosság alkalmával nyilvánosságra jutott, hogy Steiner, Lajost veszteségek érték és főleg ez birta rá végzetes tettére. Ügy látszik, hogy a veszteségek érintették a Dunántúli Mész-, Tégla- és Kőipar R. T.-ot is, mert a vállalat többi főrészvényese, akik túlnyomórészt vidéki elismerten gazdag emberek, szükségesnek találták, hogy rendkívüli közgyűlésen tisztázzák a helyzetet. A Dunántúli rendkívüli közgyűlését már összehívták és annak tárgysorozatán szerepel az alaptőke leszállítása és újabb tőkeemelés. Ügy halljuk, hogy a főrészvényesek mintegy i 5 millárd újabb tőkét bocsátanak a vállalat rendelkezésére; ez azonban távolról sem jelenti azt, hogy Steiner Lajos veszteségei ilyen összeget tennének ki, hanem bizonyos hitelek pótlására szükséges a tőke. aminek folyósításával a. Dunántúli Mész ügyeit végleg rendezik. Nándor kétségbeesett, tönkrelelt családod, feleséged, testvéreid, szüleid kérnek, adf éttstf&ít aue&nanal. Méq B minden rendezhető. OTOR RÉSZLETRE Biitopesamol; K oicsdn Cl ucca 3 Csicserin életképtelennek tartja a Népszövetséget Ismertette a szovjetunió külpolitikáját Masskva, április 6 (Az Est MlÖnAudósítójdtől) Csicserin külügyi népbiztos fogadta a külföldi sajtó képviselőit és kifejtette előttük a ^szovjetunió külpolitikájának irányelvéit. Azt mondta többek közt, hogy a Népszövetség az első nagy tenerpróbát nem bírta el és Chamberlain is képtelennek bizonyult a bonyodalmak elsimítására. Csodálkozik rajta mondotta Csicseriig r~ hogy egyes kormányok még'mindig^ türelmetlenül várják a szovjetunió válaszát a Népszövetség főtitkári hivatalának meghívására^ holott a szovjetkormny ismételten kijelentette, hogy nem megy el a leszerelési konferencia előkészítésére, ha azt Svájc területén tarjták meg. A szovjetunió szívesen kész minden olyan kezdeményezést felkáíolni,. amely a, fegyverkezés terheit enyhítheti, de elvi álláspontjától nem tágít. Nem bízik a nagyhatalmak leszerelésének őszinteségében és az egész konferenciát komédiának tartja. A Népszövetségről már bebizonyosodott, hogy komoly politikai feladatok megoldására képtelen. Az utolsó ülésszák a Népszövetséget teljesen diszkreditálta és nagy kérdés, vájjon a helyzet szeptemberben jobb lesz-e, mint volt most márciusban. Chamberlain szeretné magát Európa diktátorává vagy legalább is döntő bírójává feltolni, folytatta Csicserin mert titkos terve as, hogy egységes frontot teremtsen, a szovjetunió ellen, azonban nem fog semmire sem menni vele, meri áz egyes" államok belső ellentéteit nem képes kiküszöbölni. Franciaországra nézve Locarno annyit jelent, hogy csak Anglia döntőbíráskodása mellett egyezkedhetne meg Németországgal. Ez természetesen nem lehet ínyére a szovjetuniónak, abban azonban téved Briand, ha azt hiszi, hogy Szovjet-Oroszország ellenzi a német birodalom és Franciaország közeledését. Most, a genfi kudarc után, nyitva, áll as út a megegyezésre Franciaország és Németország között. Megnyugtathatom Briand-t, jegyezte meg Csicserin hogy a szovjetkormány a legmelegebb rokonszenvvel'fogja üdvözölni, ha közvetlenül megegyezhetik Németországgal, mert ettől függ Európa békéje. (N. 13.) Hogyan láthatunk egy hónapig ingyen újsághoz és hogyan szerezhetjük meg a 20Ö0 koronás lapot sok* kai olcsóbban? A Pesti. Napló, amely munkatársai közé sorolhatja Magyarország minden kiváló íróját és újságíróját, közéleti és művészi nagyságát, napról-napra új értékek meghódítására törekszik, hogy olvasóinak minél jobban informált és minél élvezetesebb olvasmányt nyújtó lapot adhasson. A legfontosabb szempont mindezek mellett, hogy a inai idők nehéz gazdasági helyzetét tekintetbe véve as újság minél olcsóbb legyen. Ép ezért a húsvéti ünnepek alkalmából újabb kedvezmény-tervezettel könnyíti meg a Pesti Napló olvasóinak az újságolvasást. 1. Ha a Pesti Napló valamelyik előfizetője megszerzi előfizetőül valamelyik ismerősit, egy hónappál meghosszabbítjuk előfizetését teljesen ingyen. 2. Aki előfizetője a Pesti Naplónak, vagy aki példányonként szokta vásárolni, egy hónapon át ingyen előfizetője lehet a Pesti A'ffpíó-nak, ha akár As Est-böl, akár a Magyarország-hói, vagy mind. a együtt, 120 példánynak as első oldalát összegyűjtve átadja, vagy beküldi a kiadóhivatalnak. 120 első oldalért. annak, alá már a Pesti Napló előfizetője, egy hónappal a lejárat után tovább küldjük a Pesti Na.ptó-i, annak pedig, aki nem előfizető, tetszése szerinti időben egy hónapig a lakására küldjük. 3. A tőkepénzesnek is lehetőséget nyújt a Pesti Napló arra, hogy kiszámíthassa, mennyivel olcsóbban jut az újsághoz, ha előfizet, mintha naponkint vásárol. A Pesti Napló kiadóhivatala ugyanis áprilistól újesítendőlg, húsvéti előfizetés címén a követkéső felhívást bocsátja ki: Aki április folyamán koronát beküld a Pesti Napló kiadóhivatalába, újévig lakására kapja a Pesti Naplót és megkapja As Est jövő évi Hármaskönyvét. Aki április folyamán koronát küld be, január 1-éig kapja a Pesti Naplót, hozzá tetszése szerint As Est-at vagy a Magyarorssdg-ot.és a Hármaskönyvet, Aki koronái küld be a Pesti Naplónak, újesztea.. déig kapja a Pesti Naplót, As Est-et éa a Magyarország-ot és megkapja a Hármaskönyvet. Ha kiszámítjuk, hogy mennyibe kerül a» előfizetőnek egy újság, ha koronát küld be, úgy mégtudjuk, hogy egy újságért allgr fizet valamivel többet 1009 koronánál, Est. a kedves/menyes előfizetési lehetőséget csajt mint húsvéti ajándékot kezeli a kiadóhivatal, amely csakis áprilisban vehető igénybe, 1927 jawtár 1-éig ssóló érvénnyel. Aki tehát valakit barátai közül három lapunk bármelyikének negyedévi előfizetőjéül megszerez, annak előfizetési lejáratát egy hónappal meghosszabbítjuk, Vagy egy tetssése szerint kiválasztott könyvvel megajándékozzuk. Ha három előfizetőt szerez bármely lapunknak negyedévre, úgy előfizetését négyedévvel hosszabbítjuk meg, vagy pedig három könyvvel ajándékozzuk meg. Aki három előfizetőt szerez valamely lapunknak hat hónapra, Vagy pedig mindhárom lapunknak három előfizetőt szerez negyedévre, úgy félévvel hosszabbítjuk meg előfizetését, vagy pedig a Pesti Naplóban felsorolt és ezekből általa kiválasztott öt könyvet Midiink neki. Az előfizetők bejelentése történhetik levelezőlapon, vagy telefon útján is a kiadóhivatalban. I RI Rechtnitz Bélámé Engel Clotilde úgy a magamint az elhunytnak leányai: Mária férjezett Herz Henriftné és férje dr. Herz HenriK és Editül férjezett Raiischburg Pálné és férje Raitscbburg Pál, az elhunytnak mostohafia: Efarmann Kor. nél ós neje Steril Jeaíine, az unokák: VeronKa, Marié- Louise, Mária és Péter, va-, lamint az összes egyéb rokonság nevében mélységes fájdalommal ad róla hírt, hogy imádott férje 59 éves korában, végtelenül boldog házasságának nyolcadik óvóben március 23-ik napján Nizzában elhunyt. A megboldogultnak tetemét szerdán, április 7-ikéii délután l / 2 4 órakor fogjuk a kerepesi úti köztemető halottasházából végső oyiigvóhelyóre kísérni. Budapest ápr. 6-án Özv. Fleischmann Gézéné szül. Márkus Viola, valamim egyetlen gyermeke.edtth fájdalomtól megtört Szívvel tu'datja, hogy szeretett férje ;. TEA' aki a legjobb apa, fiú és testvér volt, hosszú kínos szenvedés után e hó 5-én életének 3'1-ik és boldog házasságának Q-ik évében elhunyt. Temetése e hó 7-én, szerdán a rákoskeresztúri izraelita temetőben. a üajészoiö család Engl Bernát 6B Társa RT. Igazgatósága, tisztviselői kara és munkásai szomorúan jelentik, hogy a hűséges, buzgó alkalmazott, a derék, szeretett munkatárs BÖLDLJRDOLF úr 40 éves.mindenki állal becsült szolgálat után, 66 éves korában,ehó 4-én elhunyt. Fájdalomtól megrendülten gyászoljuk és mindenkor kegyeletben tartjuk emlékét. Dr. Guttmann Emiiné szül. Grósz Nella felesége, dr. Bence Gyuláné szül. Guttmann Margit leánya, dr. Bence Gyula veje Benca Klára unokája, Guttmann Imre és Guttmann Róbert gyámfiai a magttk, valamint az alulírottak nevében, a váratlan csapástól mélyen lesújtva, fájdalmas szívvel tudaíjá-it, hogy a legjobb fér.i, apa és após, nagyapa és gyámapa, testvér és rokon munkás és nemes éleiének 67-ik, boldog házas-' I ságánaml-ik évében, ehó 3-án, szombaton este, ( né'iánynapos szenvedés utin meghalt. Drága halottunkat e hó 5-én, hétfőn délután, a régi (kerepesiúti) zsidó temetőben, a családi sírboltban, őrök nyugalomra helyeztük. Nyugodjék békében I Budapest, évi április hó 5-én. V., Zrinyi ucca!. Guttmann Miklós fivére, Wahi Bóláné szül. Gutimann Juüoka, özv. Splízer Ignácnö szül. Guttmann Gizella, öav. Hoftme.nn [ Bí-iénö. szül. Guttmann Mariska, Várltonyi l«>tns szül. Guttmann üosefln nővérei, sógorai, sógornői, valamint az egész rokonság I

3 Szerda, április 7, 7ÍZ6ST 3, oldal. Pasics lemondását elfogadta a király kész az ellenzék egy bizalmi emberét a kabinetbe belügyminiszternek befogadni, hogy ellenőrizze a népszavazás eredményét Athénben szavazat közül 43.97Í esett Pangaloszra, Pyraeusban 33.Í7Í szavazat közül és Szalonikiben szavazatból 35 ezer szavazatot kapott a miniszterelnök. (G. L.) A sűlvos válságot valószínűleg Belgrád, április 6 úg választásokkal kell megoldani szerda előtt nem sikerül a kormányválságot megoldani. (Az Est rendes tudósítójától) Amint az előrelátható volt, Nifcola Pasics miniszterelnök a horvát parasztpárt vezére, még Radics közoktatásügyi miniszter, nem érkezett vissza Zágrábból, vasárnap délben megjelent a ahova szombaton elutazott. királynál és bejelentette az Az ellenzék. vezérei Pribicsevics, a független demokratapáirt ve egész kormány lemondását. zére, kivételével valamennyien kijelentették a király előtt, hogy A lemondás nem meglepetésszerű. Hetek óta suttogták, hogy Pasics képtelen az elébe tornyosuló akadályokkal megküzdeni. Ezek az akadályok a miniszterelnök ellenfeleinek állítása szerint gyanús üzletek, amelyeket a miniszterelnök fia. Hada Pasies kötött s amely üzletekből a fiatal Pasics jogtalan hasznot szerzett magának. Mi igaz ezekből a hírekből, mi nem, bajos megállapítani, de annyi kétségtelen, hogy az ellenzék hónapok óta ostromolja az»örökéletü«pasies állását és ebben az ostromban a panama ágyúja játszotta a legnagyobb szerepet. A miniszterelnök ellenségeihez csatlakozott Radics közoktatásügyi miniszter is. A horvát párt vezére tudvalevően kibékült hatalmas ellenségével, Pasiccsal és mint közoktatásügyi miniszter belépett a kormányba. A hírek szerint e minőségben megismerte a kulisszatitkokat és ezek alapján csatlakozott azokhoz, akik a panama vádjával illetik Pasics miniszterelnököt. E vádak elől menekült Pasics a lemondásba. A király a lemondást elfogadta és megbízta Pasicsot, hogy az új kormány kinevezéséig tovább vezesse az ügyeket. A király még vasárnap délután megkezdte a szokásos tárgyalásokat és fogadta a szkupstina elnökét, majd egymásután a parlamenti pártok vezetőit. A tárgyalások hétfőn is folytak és általában az a vélemény, hogy minden olyan kormányt hajlandók támogatni, amelyben Pasics nincs benne. Politikai körökben híre jár, hogy a király olyan kormányt próbál összeállítani, amelynek a jelenlegi parlamentben többsége volna, minihoau új választásokkal az ország súlyos gazdasági helyzetét nem akarná még jobban komplikálni. A.királynak ez a kísérletezése azonban nem sok sikerrel kecsegtet, mert a parlament mai viszonyai mellett olyan kombináció el sem képzelhető, amely biztos allcotmányos többséggel kormányozhatna. Legnagyobb valószínűség szól egy Pasics, Pribisevics választási kormány mellett, de beszélnek olyan választási kormányról is, amelynek élén Ljuba Jovánovics állna és amelyben résztvennének a radikális pártnak Pasicstól elpártolt elemei, a Radics-párt, a Davidovics-féle demokrata párt, a szlovén néppárt és a bosnyák muzulmánok pártja. Ennek a kormánynak vagy Jovánovics, vagy esetleg Jslarinkovics. volt külügyminiszter, a demokrata párt egyik vezető tagja, lenne az elnöke. A radikális párt körében azon fáradoznak, hogy Pasicsot önkéntes visszavonulásra, bírják, mfírt csak ebben az egy esetben volna lehetséges, hogy a radikális párt a régi összetételében újból kooperációba léphessen a horvát parasztpárttal. Ennek a Pasicsmentes új alakulatnak vagy Nincsics, vagy Trifkovics, a szkupstina elnöke állna az élén. Egy bizonyos, hogy az egész politikai harc célja az, hogy Pasicsot végleg kikapcsolják a politikai életből. M. M. D. Pangalosz két részletben választatja meg magát elnöknek Húsvétvasárnapján tizenkét kerület csaknem egyhangútag szavazott. Az ellenzéki kerületek fövő vasárnap szavaznak Athén, április 6 (Az Est külön tudósítójától) Azokban a kerületekben, amelyekben a diktátor biztosnak érezte magát, vasárnap volt az elnökválasztás és Pangalosz miniszterelnök megkapta a leadott szavazatok túlnyomó részét. Az ellenzéki kerületekben a jövő vasárnao lesz a népszavazás. Az Est tudósítója tegnap^ kihallgatáson jelentkezett a diktátornál, hogy tervei felől érdeklődjön. Azt mondta Pangalosz. ko'&y majdnem egyhangúnak tekintheti az eddigi választást, hiszen a szavazásra jogosultaknak csak csekély töredéke nem őreá szavazott és a }övo vaséirnap a vidéki kerületekben biztosan nanv föbséaet fon kapni. El van tökélve, hogy miután elnökké választották, eay ideig meg tartja a miniszterelnökséget^ és a hadügyminiszteri tárcát is, de mihelyt a szenátusi és kamarai. J választások megtörténtek, átadja helyét egy parlamenti kormánynak, mert vissza akar térni a parlamenti rendszerhez. A politikai pártok mérsékelt elemeivel szívesen dolgozik együtt, de nem a pártok vezéreivel, akik lejáratták a parlamentarizmust A tegnapi szavazás a fővárosban és valamennyi 12 kerületben nyugodtan ment végbe. Az egyesült ellenzék azt hirdeti, hogy nem ismeri el alkotmányosnak az elnökválasztást, miután nem egységesen országszerte történik. Ezt tudomására hozták az ellenzéki pártvezérek Pangalosznak s követelték hogy a tegnapi szavazást nyilvánítsa érvénytelennek. Pangalosz azt válaszolta, honv étről szó sem lehet, ellenben..oüert uúch* nusüéti miáesot osztogat szegényeinek a Kálvin terén Ugrón István lemondott a Magyar Párt elnökségéről Gróf Bethlen Györgyöt ajánlja utódjául Kolozsvár, április 6 (As Est tudósítójától) Ugrón István, a Magyar Párt elnöke,.húsvét vasárnapjára levelet küldött a párt vidéki tagozataihoz s ebben azt a visszavonhatatlan elhatározását közli, hogy lemond az elnökségről. Bejelenti, hogy máris átadta az elnöki teendők ellátását gróf Bethlen György alelnöknek, akit végleges elnökül is ajánl., UgTon István lemondó levelében két okra hivatkozik az esryik személyi, a másik politikai természetű. A személyi ok. hogy fáradt, idegei kimerültek, pihenésre vágyik. A politikai ok: Ugrón Istvánomondotta fel a községi választásokra kötött liberális vaktum alkalmávál a csúcsai paktumot. Szerinte Avarescu pártja őt tekinti a felmondás egyedüli okozójának s ez személyére vonatkozólag éléaedetlenséaet és bizalmatlanságot keltett az Avarescu-várt körében. Minthogy pedig nem lehetetlen, hogy a Magyar Pártnak most újból az Avaresctí párt felé kell orientálódnia. Ugrón a saját személyét fel akarja áldozni, hogy. olyan elnök vezethesse a tárgyalásokat az új kormánnyal, aki semmilyen irányban sincs feszélyezve. Tegnap délután búcsúzott el UgroU r István a Magyar Párt vezetőségétől, arra kérve őket, hogy már ne is forduljanak hozzá hivatalos ügyekkel. A párt életében mint egyszerű tag tovább is részt kíván venni. Dr. Várady Aurél ügyvezető válaszolt Ugronnak, kifejezve abbeli reményét, hegy rövidesen ismét el fogja foglalni az elnöki széket. Gróf Bethlen György, akit Ugrón utódjául ajánlott,.már megérkezett Kolozsvárra s átvette az ügyek vezetését. Gróf Bethlen annak idején ellene volt a liberális paktumnak s így egyéb személyes előnyei mellett ezért is igen alkalmas most az elnöki tisztségre. Goldis és Mánia egymás ellen Dr. Maniu Gyida, a román nemzeti párt elnöke árulónak nevezi dr. Goldis Lászlót, amiért tárcát vállalt az Avarcscu-kabinetben. A nemzeti párt vezetősége ülést tartott, amelyen Goldist kizárta a pártból. Goldis tegnap Aradra érkezett és hosszabb nyilatkozatban. válaszolt Maniu vádjaira. Kijelenti, hogy nem sértette meg a pártíegyemiet. a A drúzok ellen Párizs, április >> (Az Est külön tudósítójától! Az off. nzíva a druzok ellen nagy méretekben indult meg és a francia főhadiszállás hivatalos jelentése szerint kedvezően alakul. Három francia hadoszlop vonult föl a mert hu maradt a nemzeti párt eszméihez, a pártot el nem hagyta s a kabinetben az erdélyi érdekekért fog harcolni. Maniu az áruló, mert hiúságból, huzavonával lehetetlenné tette, hogy a párt végre uralomra jusson. A nemzeti párt tagjainak nagyrésze Goldis mellé állott s így a várt bomlása megkezdődött. Hormon fensík déli részének megtisztitására és koncentrikus támadást' intézett Mcdsel el Serus város ellen, amelyet a druzok várszerűleg építettek ki, a negyedik francia hadoszlov pedia Haonen irányában megtévesztő hadművelettel lekötötte a druzok seregének zömét. Több óráig tartó elkeseredett harc után a túlnyomó számú francia haderő elfoglalta Medsel el Serus városát. A druzok a hegyekbe menekülte*,

4 é. oídaí Szerda, április 7. MARÓLÚGGAL ÉS FORRÓ HÚSLEVESSEL ÖNTÖZTE A FÉRJÉT Félévi b ö r t ö n a kiégetett Az Est tudósítójától Megviselt arcú, idősebb, i'eketekendős asszony ül a törvényszék CSEMFFE^y-tanácsa előtt. Súlyos testisétrés bűntette a vád ellene, mert férjének, Kukovics József hajómunkásnak, Molnár uecai lakásukon két évvel ezelőtt lúgkövet öntött az arcába. A férfi a merénylet következtében jobbszeme világát elvesztette. Kukovicsné a Belváros jobb házaiba jár mosni. Ijedt hangon adja elő a védekezését: A férjem állandóan ütött-vert, amikor csak együtt voltunk. Nem emberi, de állati sors szakadt rám a házassággal, pedig én mindent megteszek, megszerzek a. haszontalanjának. Tessék most is megnézni, én kerestem a ruhája árát, a cipőjét is én vásároltam neki. Ütni, azt tud, de dolgozni nem szeret. Egyszer bezárt a szobába és katonai derékszíjával addig vert, amíg véresen el nem terültem. Máskor meg a szomszéd asszony szedett, ki a kezeiből, amikor a bajonettjével ki akart végezni. És ezután a boldog házasélet után. most is együtt élnek "2 kérdezi csodálkozva Csengey elnök. Sőt válaszolja az asszony egy ágyban alszunk. Mert, tetszik tudni, kvártélyosunk is van. A baj most is úgy történt, hogy ütni akart. Erre én" önvédelemből felkaptam a stelázsírói egy üveget és a fejéhez vágtam. De nem tudtam, kérem; hogy lúgko' van az üvegoen, áini az tan a szemébe folyt és megvaláioita, vakulhat. KutMVtcs úüzsei najoniunkást szólítja az elnök a bírói emelvény elé. Egy Pista nevű kvártélyosunk is volt kezdi vallomását a séítou férj akit én m-m igen tudtam szívelni, mert mindig csak bort fizetett az asszony naii. Volt egy szakácsnő kvártélyosunk is, azt meg az asszony nem nézhette : jó szemmel. >i evezett napon panaszkodott nekem'az aisazony A hiogy a Pista be akart menni éjjel a szanácsnőhöz. Mondottam, hogy ezt én nem tűröm, a Pistának el kell költöznie.»micsoda, hogy a Pista elköltözzön?«fortyant fel az asszony amíg én itt vagyok, addig a Pista el nem költözik! Majd kimész te innen, de nem a Pista, mert én a Pistát szeretem. A Pistát? kérdeztem én és már ott volt két pofon az asszony képén. Az asszony erre felkapta a stelázsiról alugköves üveget és a szeme mközé loccsantott. Elkiáltottam magamat és iparkodam kifelé, de az asszony utánam szaladt és ami még volt az üvegben, azt rámloeesantotta, elégett a nyakam, meg az egész ruhám. Szoktak maguk máskor is így veszekedni? kérdezi az elnök. Szoktunk,- sajnos, mert azaszszony állandóan kocsmázik, iszik. Egyszer olyan botrányt csapott a Molnár uceában, hogy rendőrnek kellett a lakásba felkísérni. Nemrég pedig, ez még a szemem kifolyatása előtt volt, 8 húslevest kapta fel a tűzhelyről és azt öntötte rám, ugy, hogy az egész testemről levitte a forróság a bőrt. Az elnök szembesíti Kukovicsot a feleségével. Kukovics szemébe mondja a feleségének, hogy igenis, jól tudta, hogy lúgkö van az üvegben és szúntszándékosan locscsantotta az arcába. Hazudsz, hazudsz! kiáltotta az asszony minden szavad hazugság, te! Te mersz beszélni, te mersz nekem a szemembe mon- I dani valamit, mikor, a saját gyer- ' f é l s s e m é r t mekünket is szeretni akartad? A ayerekünketf csodálkozik Kukovics. És már ott áll a. törvényszék előtt Kukovics Margit, hogy elsőnek tegyen vallomást apja és anyja ügyében. Már férjes asszony Kukovicsné leánya, akit a férfi törvényesített. Elmondja édesanyjának és mostohájának szomorú életét. Igaz, a mostohám engem is szeretni akart, körülöttem legyeskedett és el akart csábítani. Részeges ember a mostohám, az anyám is iszik. De szegény anyáin azért iszik, mert az apám vitte bele az " ivásha. Összetett kézzel adtam hálát a jó Istennek, amikor kikerülhettem ebből a szomorúságból és férjhezmentem. Jön a többi tanú, a Molnár ucca 9. számú ház lakói, akik keserves 1 ' -istenek Kukövicsék 'családi' életéről.,a tanuk egész sorának kihallgatása és a perbeszédek elhangzása után a bíróság bűnösnek mondotta ki az asszonyt súlyos testisértés bűntettében és ezért hathónapi börtönre ítélte. Jaj. Istenem '. kiáltott az asszony és azzal csöndesen leült a vádlottak pad jár A. -n Az asszony nagyon jól tudhatta állapította meg az indokolásban a törvényszék hogy a marólúg nem játékszer, nagyon "jól" "tudhatta, hogy ha azzal szemen önti a férjét, az meg is Enyhítő körülménynek vették az erős felindulást. Az ügyész súlyosbítás, a védő pedig a bűnösség megállapítása miatt ^fellebbezett,.,^-ncm érdemlem meg, törvényszéki bíró urak, azt a büntetést mondta szeliden az 'asszonv. és azután csípőre tette a kezét és harciasan mordult rá a férjére: Most pedig eriggy ki eizonnal a lakásból, többé veled egy födél alatt nem lakom. Még én mossak rád és én kapom a hat hónapot? Eriggv csak ki a lakásból! A férj szó nélkül fogadta az aszszony kitörését és csendesen eltávozott a törvényszék épületéből. H tvhníieri kfllfln <V!ászára ho'yaí.h Ceutseh lg. ás Fia cég, úgy a saját, mint összes vállalatai nevében mély megilletődéssel i jelenti, nog cégvezetője ffof g'ensferit E m i i kir. tanács: s űr közel félszázados önfeláldoz- tevékenység után. e hó 4-én, rövid szenvedés után elhalálozott. A megboldogult becsületes, egyenes 'ellenie, önfeláldozó munkássága révén kivívta magának úgv főliebb>'alói, mint kartársai és barátai szeretetét, tiszteletét és nagyrabecsülését, akiíí emlékét mindenkor a le nagyobb kegyeletben toglák tuegőiízni Az elhunytat e hö 7-én, szerdán délután 4 [ I. árakor fogjuk a rákoskeresztúri izr. temetőből i utolsó útjára kísérni. Budapest, 192Ó április 6-án Minden StűlSn értesíiée helyatt Deutsch ig. éa Fia cég úey a saját, valá- j mint összes vállalatai tisztviselői karának. neveben mély szomorúsággal jelenti, hogy szí- I 1 l retett és nagyrabecsült munkatársuk, főnökük, igaz barátjuk és kartársuk MORGENSFERNEM lir. tanácsos úr fe a hó 4-én elhunyt. j Mint ember, mint 'eltein és mint tisztvis li. f{ egyaránt példái mulatott valamennyiünknek " jfc emlékét mindenkor a legnagyobb kegyelettel 3j fogjuk megőrizni m Temetése e hó 7-én délután 4 órakor tesz a 88 iá oskeresztúri izr. temetőből. Budapest, 1926 április 5-án. A n y u g d í j v a l o r i z á c i ó ü g y é b e n c s ü t ö r t ö k r e v á r h a t ó a d ö n t é s Bud János a bankok és az iparvállalatok vezetőit is meghívja az értekezletre Az Est tudósítójától _ A nyugdíjvalorizációs törvényjavaslat ügyében a döntést a pénzügyminiszter húsvét utánra igérte. Közölte a különböző pártok képviselőivel és a nála megjelent 12 alkalmazott egyesület megbízottjával, hogy a húsvéti ünnepek után ujabb tanácskozást fog egybehívni. A miniszter elnöklésével tartott ANKÉTON az alkalmazottak előterjesztették részletes kívánságaikat, hogy a törvényjavaslat egyes szakaszait miként kívánják megváltoztatni és ugyanekkor Bud János felhívta őket, hogy húsvét utánig az előterjesztett módosításokat foglalják írásba.. Az^ alkalmazottak nyugdíjvalorizációs bizottsága időközben elkészítette az emlékiratot, amely a valorizációs javaslat legtöbb pontját módosítani kívánja s amit előreláthatólag már módjukban lesz az Az Est tudósítójától A békeszerződós gazdasági kom zóxcveneiái csak most jelentkeznek a maguk elviselhetetlen borzalmaival. Ahogy végignézünk. az országiparán és mezőgazdaságán, megdöbbenve kell látnunk azt, a tuldimenzionáltságot, amely immár a világversenyben való komoly részvét nélkül igen könnyen tragikussá válhat, A Cukorgyáraink már hónapok óta nem tudnak mit kezdeni a maguk óriási, raktárával, a szeszipar alig tudja értékesíteni a különböző korlátozások mellett előállított készleteket, 5 millió hektoliter bor vár kivitelre és nincs senki, aki ezekért a készletekért jelentkezne. A magyar malomipar 20 millió ember ellátására van felkészülve, csakhogy a megmaradt 8 milliónak is alig jut kenyérre. Má,tts eletén lesz aftran&ügytárgyalása Az Est tudósítóidtól A frank-ügy főtárgyalásának iratait a büntetótörvényszék elnöke, dr. Langcr Jenő, dr. Töreky Géza kúriai bírónak, a büntetőtörvényszék másodelnökének szignálta. A Töreky-tanács tagjai a mai napon megkezdték az akták tanulmányozását és egész április hónapban nem is tartanak tárgyalást, hogy a május elején megtartandó tárgyalásra mind a tanács elnöke, mind pedig a tanács tagjai teljesen megismerjék a frank-ügy öázszes aktáit, A főtárgyalást a törvényszék esküdtszéki főtárgyalási termében tartják meg. Most már csaknem egészen bizonyos, hogy a főtárgyalást május első napjaiban tartja meg a Töreky-tanöcs'. ÍIWVAfW.'VWtfWV-iA ílír üyorgy nem tette le a kényszeregyesség költségeit Az Est tudósítójától - Hir György nemzetgyűlési képviselő fizetésképtelenségi ügyében kényszer egy ességi eliárás indult meg. A kény szer egyességi eljárással kapcsolatban az adó&nak az eőzetes költségek fedezésére szolgáló összeget letétbe kell helyezni, amire a bíróság Hir György nem- érdekéltéknek csütörtökön előterjeszteni. Ma ugyanis a pénzügyminisztériumból azt az értesítést kapták, hogy Bud János valószínűleg csütörtökre hívja össze a nyugdíj, valorizációs- ankétot, de e hét végéig mindenesetre 'megtartják a tanácskozást, minthogy a nemzetgyűlés jövő csütörtöki' ülésén már be fogják nyújtani. az újból átszövegezeít törvény-. javasaltot,... Ha csütörtökön tényleg megtartják a tanácskozást, arra a pénzügyminiszter nemcsak az _ alkalmazott egyesületeket és a különböző parlamenti pártok képviselőit, hanem a bankok és az iparvállalatok képviselőn is meghívja.' JYESELF LI;.S 'L Persze mindezekről a cáfolhatatlan igazságokról csak igen nehezen akármik tudomást szerezn i és irtó T zunk beleilleszkedni próbálni a váló helyzetbe. Az első szomorú hír, amely már a belátásnak, a megértésnek bizonysága, arról szól, hogy a Hungária Egyesült Gőz-malmok R-T. lebontja -.Q régen üzemen kívül álló hatalmas budai malom épületét. A gépeket y már tavaly elhordták az épületből, s most nemsokára az épületet is eltakarítják a föld színéről, miután megállapították, hogy az lakások céljaira semmiképpen sem alakítható át. Valamikor néhány évtizeddel ezelőtt ez a malom volt az ország legnagyobb kapacitású malma, amely valósággal felvirágoztatta Buda forgalmát. Most a trianoni szerződés ezt, is megsemmisíti. zetgyűlési képviselőt fel is szólította. A felszólítás azonban eredménytelen maradt. mert Hír György nem tudta igazolni, hogy a költségek letétbehelyezése megtörtént, mire a bíróság ma fontos döntést hozott. Dr. Tribusz Gábor törvényszéki bíró ugyanis a kén'yszérgvességi eljárást Hír György ellen megszüntette.' Ilymódon tehát megdőlt -az a lehetőség, hogy Ifir György fizetésképtelenségi ügvét csödönkívüli kéniiszercgyességi eljárással rendezzék. Bárd Ferencné szül. Nádor Ilka, Lányi FüOrrse Szül. Nádor Esiti, Nádor dóaseí..ámuel es Nádor Ede úgy a magul,, valamint az egész gyászoló család és rokonság nevében mélységes fájdalommal jelentik, hogy forrón szere ett édesanyiuk 1 e hó 4-én 86-ik életévében váratlanul elhűnvt Diága halottunkat e hó 7-én délelőtt fél 11 makor a rákoskeresztúri izr. temetőben kisérjük örök cyugyé helyire. Nemes és jóságos lényének, mindhalálig áldásos és önzetlenül csak % ásókért tevékenv- S «edő életének emlékét mindannyian hálás- kegyelettel fogjuk megőrizni. A dolgoskézlehanyaílott a fáradhatatlan láb GröKre megállott. Isién áldása fakadjon még a lábai nyomában ls! Minden külön értesítés helyeit

5 Szerda, ig26. április oldal. Ó r i á s i ö r ö k s é g e k, ó r i á s i b l ö f f A százmilliárdos amerikai hagyatékok 99 százaléka csalás és mese As Est tudósítójától Egyszerű szegény borbélymester mint Az Est a minap is megemlékezett róla Eger városában Sssentpétery János. Esztendők óta keveri a szappanhabot és feni a borotvát. Boldog megelégedettségben élt, míg egy napon újság került a kezébe. Táncot jártak szeme előtt a betűk s alig bírta kiböngészni a sorokból, hogy milyen váratlan szerencse érte Öl. Rokonságának egyik tagja, aki hosszú esztendőkkel ezelőtt vándorolt ki Amerikába, meghalt és százmillió dollár értékű örökséget hagyott hátra. Most keresik az örökösöket, akik mind Magyarországon laknak. És Szcnlpétery János csakugyan visszaemlékezett családi múltjára, a híres vitéz Dobozy őrnagyra, Kossuth Lajos egykori parancsőrtisztjére, aki végigharcota az 1848-as szabadságharcot. Dobozy őrnagy, aki tulajdonképpen Debrecenből származik, Szentpéteryleányt, vett. {'eleségül. A szabadságharc leverése után feleségével áthajózott Amcrikábkt. Nem hiába volt vitéz Dobozy őrnagy a háboytúban, az élet harcában is hősiesen megállta helyét, rámosolygott a szerencse és hofiy-hogy nem. amikor körülbelül húsz esztendővel ezelőtt Amerikában meghalt, feleségére mérhetetlen értékű vagyont, óriási kiterjedésű rézbányákat hagyott a Cordillerák hegyvidékén.. Özvegy Dobozyné még férje életében mása után hívta ki Amerikába nővérét ós amikor Dobozyné meghalt, nővérére maradt az óriási vagyon. Négy esztendővel ezelőtt meghalt Dobozyné nővére, a másik Szenlpétery-\ín\y. Azóta az eirész világot bejárta a hír, hogy Kossuth Lajos egyik egykori paraucsőrtisztje, a 48-as honvédőrnagy után százmillió dolláros örökség maradt. Az örökséget, a hírek szerint, Dobozy, illetve Dobozyné leszármazottja 1, a Szcntpéteryék kapják meg. Jelentkeztek is a rokonok egyre jobban szaporodó számban, hiszen a Szentpétery-csaláá egyike Magyarország legrégibb és legnagyobb nemesi famíliáinak, úgy hogy ma már több százan tartanak igényt az állítólagos százmilliódolláros örökségre. Négy esztendő óta hajszolják az örökösök a fantasztikus tömegű dollárt, de uégy esztendő óta semmit sem tudtak elérni. Vagyonokat- áldoztak már fel a Szentpéfer.v-család egyes tagjai, hogy az örökség létezését megállapítsák. Magyar, amerikai ügyvédek, detektívek, hatóságok kutattak Amerikában a Dobozy-féle rézbányák után, a Cordillera-hegység azonban többezer kilométer hosszúságú és az eddigi megállapítások szerint majdnem százszázalékkal bizonyos, hogy a hétbilliós örökség csak a holdban létezik. A világháború utáni eszteiitőkben egymásután ütötték fel fejüket az amerikai nagybácsik fantasztikus nagyságú, sok-sokmillió dolláros, hasonló örökségei. Még élénken emlékezetes ügye, majd a Horovitz-féle örökség szárnyrakelt a Weiszberger-féle 15 millió fontsterlínges örökség, amelyre eddig több mint félezer örökségváró jelentkezett, de mé\z így is tizenkétmilliárd magyar korona jutna egy-egy jelentkezőre a mesés örökségből. Zugügyvédek manőverei Ez a három legfantasztikusabb amerikai örökséghistória, amely már hosszú évek óta foglalkoztatja az egész világot. Ezeknek az örök; ségeknek a fantasstikusságáto mi sem bizonyítja jobban, minthogy például a Dobozy-féle állítólagos százmillió dolláros örökség hétbillió magyar koronának felel meg. Hogy ennek az összegnek a nagyságáról némi fogalmat meríthessünk, elég megemlítenünk azt, hogy a magyar jegyforgalom ötbillió magyar koronánál sohasem volt nagyobb. Ez az örökség tehát jóval nagyobb, mint az egész magyar Pénzjegyforgalom. Általában ezekről a Horovitz-, Weiszberger- és Dobozy-féle fantasztikus nagyságú örökségekről, éppen úgy. mint az egyéb»kisebb«, millió dolláros amerikai örökségekről. csaknem valamennyiről kiderült, honti ezek esak a képzeletben léteznek. Igen sok esetben bebizonyult, hogy az ilyen mérhetetlen nagyságú amerikai örökségi híreket egyegy élelmes ember terjesztette el itthon famíliája körében, csak azért, hoau a családtagok kozkoltaéacr> küldjék ki Amerikába, hogy az örökségnek utánajárjon. így történt ez például a Dobo?3/-lele Sí&rmillió dolláros örökség ugye- *>r> is. A SzcntBétenf-esslixa egyik fiatal férfitagja ugyanis sorra járta, a többszáz tagot számláló família minden eaves tagját, amikor már mindenkit izgatott az elhíresztelt dollárözöii. Mindenkitől pénzt kért arra, hoan ő majd kimeau Amerikába és fel fogja kutatni a cordillerai rézbányákat. A fiatalember össze is gyűjtött vagy 50 millió koronát és azután eltűnt, lehet, hogy csakugyan a Cordillerákba ment, de azóta semmi életjelt nem adott magáról. Más esetekben pedig kiderült, hogy az egész amerikai örökségi história nem egyéb agyafúrt amerikai zugprókátorok és zugügynökségeknek ügyesen kigondolt csalási manővereinél. Ha ugyanis Amerikában meghal minden hozzátartozó nélkül egy kivándorolt európai ember, amerikai zugügyvédek elhelyeznek hirdetéseket annak az országnak a lapjaiban, ahonnan az illető kivándorolt, hogy óriási vagyon maradt utána, jelentkezzenek a boldog, hazai földön maradt örökösök. És kit nem izgatna, kit nem hozna lázba, ha azt olvasná, hogy valamelyik Amerikába kívánd jrolt atyafia sok-sokmillió dolláros vagyont hátrahagyva halt meg és wosf keresik az örökösöket? A családtagok rögtön érintkezésbe lépnek a hirdetés kibocsátójával, aki rendszerint valamilyen amerikai ügyvéd vagy ügynökség. Az érdeklődésre azijtán megérkezik a válasz, hogy igenli, létezik az óriási hagyaték, de annak megszerzése igen sok nehézségbe ütközik és ezért dolláros összegeket kérnek a költségekre és az utánjárásra. Ilyen levelek azután valamennyi jelentkezőhöz mennek. A legszegényebb ember is tud magának szerezni néhány milliót, ha dollármilliók várományosa. Az amerikai zúgprókátorok pedig ilymódon összegyűjtenek néhány ezer dollárt, félévenkint írnak egy-egy levelet, hogy még r^üidig sokat kell szaladgálniok, iratokat, okmányokat kérnek. Esztendőkön keresztül így húzódik az ügy, míg végül is a millió és millió dolláros örökségek szétpukkannak, mint a szappanbuborékok. Dr. Weiszberger Imre Érdekesen világítja meg ezeket a fantasztikus és majdnem minden esetben alaptalan amerikai örökségek körüli visszaéléseket dr. Weiszberaer Imre budapesti ügyvédnek a nyilatkozata. egyik legfőbb várományosa lenne a 15 millió fontsterlinaes ausztráliai örökségnek. Két esztendővel ezelőtt, kaptam levelet egy prágai ügyvédtől mondotta dr. Weiszberger Imre, ő tőle hallottam, hogy a Weiszbcrger-csalM, amelynek többszáz tagja él szerteszórva Magyarországon, Csehszlovákiában, Ausztriában és Lengyelországban, 15 millió font sterlinget örökölt egyik ősünktől, aki Abonyból vándorolt ki száz esztendővel ezelőtt Ausztráliába és Sidneyben óriási kiterjedésű ültetvény és ólombánya tulajdonosa lett. Én már az első pillanatban tudtam, sejtettem, hogy ez az óriási örökség sehol sem létezik, mert jól emlékszem rá, hogy körülbelül liúsz esztendővel ezelőtt már felmerült ennek az óriási ausztráliai örökségnek a híre. A család megbízásából akkor is én kezdtem kutatni az ügybon, de semmit sem tudtunk megállapítani. Ausztráliában egyáltalában nem tudnak a Weiszberger-féle óriási ültetvényekről és ólombányákról. Ezt akkor a magyar és az ausztráliai hatóságok hivatalosan állapították meg. Hogy pedig most újabban ismét felmerült ennek az örökségnek a históriája, azt megállapításom szerint az idézte elő igen nagy kiterjedésű családomnak egyik tagja, aki Cseh-Szlovákiában kereskedő, úgylátezik bitelének növelésére elevenítette fel, hogy milyen nagy örökség vár a Weiszberger-család, minden egyes tagjára Ausztráliából, Az amerikai konzulátus óvatosságot ajánl Az Egyesült-Államok budapesti konzulátusa részéről igen érdekesen világították meg az amerikai örökségek problémáját: Az amerikai hatóságok hivatalosan egyetlenegy olyan fantasztikus nagyságú örökségről nem. tudnak, mint. amilyenek például a Horowitz-, a Weiszberger- és a Dobozy-féle százmilliódolláros hagyatékok. Miután rengetegen fordultak már hozzánk, utánajártunk a dolognak és minden egyea esetben megállapítottuk, hogy ezek nt óriási vagyonok csak a képzeletben léteznek. Az emberek azonban nem hisznek és minden utat-módot megpróbálnak, hogy maguk szerezzenek meggyőződést arról, van-e valami igazság a hatalmas hagyatékok körül. Legutóbb például felkeresett bennünket egy S0 esztendős szegény budapesti öregex-zony, aki előadta, hogy nemre? - ' 1 *-" levelet kapott egy amerikai ttg; ' > aki azt írja, hogy az 6 édesapj -k a nagybátyja, aki a mult század elején 17 éves korában vándorolt ki Amerikába, 1872-ben meghalt és Cleveland körül 30 millió Tavasziidényre Salamander 9 fp cipó Rendkívüli nagy választék a következő árakban. IV., Kecskeméti ncca 19, VII., Erzsébet kórftt 30, IV., Kossuth Lajos ucca 2, VI., Andrássy út 37, Szegeti, Kítrász ucca *i, Debrecen, Ferenc J. 22 N. Q. Baseli Ultrsssln a legjobb G h m u f a _ Ferenciek (ere 2. sz. 3. azámú prospektus Ingyen I Fürdő ucca 7. szám FAGYLALT GÉPEK TAÍlTÁNYOfí KECSKEMÉT! AMPÁD Budapest,VII., Rotienbiíier ucca 4S. fel. József Papi: irszaivéta nagyon olcsón, minden minőségben kapható'. :són, minden minöségbi Újdonság! ig! Papiraferosz; Újdonság! Uj damasztmintázattal nyári vendéglők és fürdőhelyek részére. Salzer J papiraessügyár városi raktára IV.,Ferenc József rakpart 15. Tel.: Jóssei K6rteS Sl Hogyan építsem meg kerdezzem be nizi kertemet? Irta : Rsrrich Béla. Ara IS.750kor Kapható*Az Est. könyvkereskedéseiben szolid alapon békés, meleg nyuh dr. Bánde Zoltán főrabbi priváttulajdonát képező 65 szobás, 2000 öles Oreg Szülők Otthona. Bővebbet helyszínen: Pestszentlőrine-Nyaralón, Liliom ucca vagy központi irodában hétköznaponként 3 5 óra közt Visegrádi ucca 3., 1. emelet 1 ^itet^d^ríerlb^ésfm Budapest, IV., Szervita tér 5 Női és férfikabátok nagy választékban Elsőrangú férfi- és női szabóság különlegességek eladása olcsó árakon

6 IS dollárra becsült hagyaték maradt utána óta keresik az örököst, míg végre most sikerült megtalálni az öregasszony személyében. Nyomban írtunk az amerikai ügyvédnek, de mi tőle semmi választ nem kaptunk. Egyébként is roppant bonyodalmas az ilyén örökségi ügyeknek kiktitatása. Száz és százféle akadály merül fel. Mert a jelen esetben is például az adatok rendkívül hiányosait. Cleveland városa Ohió államban van. Ohió körülbelül akkora, mint a régi Magyarország, 88 megyéje van. Minden egyes megyének szuverén magán- és örökjogi törvényei vannak, amelyek nagyon eltérőek. Tehát jogilag rendkívül bonyodalmas az ilyen örökségi ügyek lebonyolítása. Hogy a nehézségek közül csak egynéhányat említsünk, mindenekelőtt a legnehezebb a rokoiiság megállapítása. Amerikában ugyanis bárki bármilyen nevet szabadon felvehet. Bejelentési kényszer Amerikában nincs. Az, hogy valaki Amerikába kivándorolt, csak egyetlenegy helyen ván bejegyezve, Elis-Islandon, a partraszállás alkalmával. Ettől kezdve minden bevándorló nyom nélkül eltűnik Amerikában. De a legnagyobb nehézség, hogy meglehetősen szervezetlen jogrendszerrel állunk szemben. Amerikának negyvennyolc államában mindenütt más és más a magánjog, s az alkalmazásban levő törvények legnagyobb része még nincs is kodifikálva. De ha már hosszú esztendők utánjárása által sikerül is az örökség nyomára jutni, akkor a legnagyobb akadály az államkincstár háramlásl joga, amely államonként, sőt az egyes államok megyéi szerint is különböző. Vagyis ha hosszú esztendők utánjárása által az örökösök meg is lelik a hagyatékot és bebizonyítják arra jogosultságukat, akkor rendszerint előáll áz amerikai államkincstár háramlási jogával. Ily módoa esetleg rengeteget költhettek az emberek, afc amerikai örökség megszerzésére és végül nem kapnak egy fillért sem. Nem utolsó nehézség az sem, hogy az örökösök rendszerint szegény emberek, már pedig a még valóságban létező amerikai örökségek meg- szerzése rengeteg pénzbe kerül. A bizonytalan ügyekkel pedig c<=ck zug-prókátorok foglalkoznak, akik kiszipolyozzák a je> lentkező európai örökösöket. Évekig húzzák-halogatják az ügyet, míg végre bevallják, hogy az örökséget ha egyáltalában létezik nem lehet megszerezni. Igen nagy óvatosságot ajánlunk tehát mindenfele, akár kisebb, akár nagyobb amerikai hagyatéki hírrel szemben. Ha ugyanis jelentó'sebb hagyatékról van szó, akkor ás amerikai hatóságok hivatalosan járnak el és hivatalosan bocsátanak ki felhívást arra, hogy az örökösök jelentkezzenek. Minden más esetben csak amerikai blöffről, visszaélésről lehet szó. DoHármlSÜók helyett elmegyógyintézet Ezeket mondották munkatársunknak a budapesti amerikai konzulátuson és ezek közül a kitalált millió és millió dolláros amerikai hagyatékok körüli visszaélések egyik legszomorúbb példája a következő eset: Közvetlenül a háború után egy budapesti kereskedő azt a hírt kapta, hogy egyik Amerikába kivándorolt rokona meghalt és 20 millió dollár körüli vagyont hagyott rá. Ettől a pillanattól kezdve felbomlott a kiskereskedő életének nyugalma. Az óriási örökség híre szétszaladt az ismerősök, rokonok körében, A kereskedő természetesen utána járt a dolognak, hivatalos uton, az amerikai magyar követségen, a magyar külügyminisztérium útján, magyar és amerikai ügyvédek segítségével dolgozott. Hosszú évek szorgalmas munkájával megtakarított kis vagyonkáját mind felemésztették lassanként ezek az utánjárások. Eladta üzletét, pestkörnyéki házát, felesleges ingóságát. Közben mióta elterjedt a hír, hogy ő húszmillió dollár örököse, a földkerekség minden részéből kapta, a leveleket, amelyben ismerősök, ismeretlenek, rokonok, akiknek soha hírét sem hallotta, jótékony egyesületek, szegény emberek azzal fordulnak hozzá, hogy az óriási örökségből nekik is juttasson valamit. A kereskedő lassankint egészen tönkrement. A húszmilliódolláros örökség híre, á sok utánjárás, a sok zaklatás lassankint felőrölték idegzetét. Négy esztendeig kutatta az amerikai hagyatékot, de négy esztendő multeín sem tudott meg róla többet, mint az első hír vétele alkalmával. Az izgalmas hajsza végül is teljesen összeroppantotta.s most a szerencsétlen kereskedő egy budapesti elmegyógyintézet szomorú lakója. Elborult elmével, színes panírszeleteket gyűjtöget most. Szobájában pontosan szortírozva százas kötegekben halmozódik a sok-sok összegyűjtött színes papírszelet a képzelt dolleírok. A szerencsétlen ember reggeltől estig simogatja, rakosgatja, a papírdarabkákat, melyeket ő dollároknak képzel, féltékenyen vigyáz minden egyes darabra. Nem ismeri már sem feleségét, sem gyermekét, csak az amerikai nagybácsit várja a húszmilliódolláros örökséggel... Szilárd a Garami Andor. gabonatőzsde - Az Est tudósítójától - A terménytőzsdén az irányzat nyitáskor szilárd, csak a tengeri lanyhább valamivel, minden határidőre \li '/«centtel'. A budapesti tőzsdén nyitáskor főként a tiszavidéki jobb minőségű búza iránt mutatkozik érdeklődés. A 77-es tiszavidéki búzát koronával kínálják, koronás pénzajánlat van rá nyitsákor. Fehérmegyei búzát kötöttek a tőzsdeidő elején koronájával budapesti paritásban. Hegyeshalomban korona a tiszavidéki búza ára, Mürakeresztúr határállomáson koronát fizetnek,78 kg-os dunántúli búzáért. Élénk. érdeklődés mutatkozik a májusban szállítandó búza iránt is. amelyet koronával ajánlanak. A rozs forgalma is élénk, főként pestvidéki rozsot keresik export célokra ' koronás 'pénzajánlattal szemben 227.5Ö CO koronával van áru. A takarmánycikkek piacán kis forgalom van minden cikkben a tözsdeidő elején. Prompt tengeriért SO.0O0 koronát r kérnék. Árpafélékből csak az egészséges takarmányárpát lehet könynyen _ elhelyezni koronás árban. Középminőság íí sörárpa 280 2Ő0.000 korona Budapestéi]. Zabból Budapesten fekvő készletek iránt van kereslet, de csak kis tételeket vásárolnak koronás árban. Export zabnak Hegyeshalomba n korona az ára. A magpiacon a kereslet gyöngébb, csak kis tételeket lehet elhelyezni vetőmagvakból és olajos magvakból, az ünnep előtti árakon. A lisztüzlet is gyenge, bár, a barnább lisztek iránt valamivel jobb kereslet mutatkozik, tekintettel a megkezdődött mezőgazdasági munkálatokra. A vidéki malmok 6500, a fővárosi malmok 6900 koronás duplanullás alapon kalkulálják őrleményeiket., Vízállás: Duna: Eegensburg +40, Passau +232, Struden +359, Bécs +68, Pozsony+246, Győr +316, Komárom +348, Budapest Szerda, 1926, április , Dunanentele +228, Paks +275, Baja +244, Mohács Tisza: Tiszabecs +132,"Vasárosnamény +316, Záhony +236, Tokaj. +447, Tiszafüred +412, Szolnok +366, Csongrád +230, Szeged Hernád : Hidasnémeti +75, Hernádnémeti+118. Sajó: Bánréve+118, Felsőzsölcá Szamos: Csenger Körös: Gyoraa +196, Kunszentmárton +236, Békés +162, Berettyóújfalu +2. Maros : Makó 107. Dráva : Barcs 1. Csapadékot sehonnan sem jelentenek. A Duna Willshofentől Kovácsiig árad, lejjebb apad, közepes vízállasa. A Tisza Záhonytól Szegedig árad, lejjebb apad, közepes vízállású. A légnyomás maximuma. 779 mm (Danzig), minimuma 757 mm (Blacksool). szmmtm ioispan szítai laaacslozasra hívta msze a megye Kereslet Nyíregyháza, április 6 (Az Est kiküldölt tudósítójától) Egy kitűnő szabolcsi úr jelent meg a minap Az Jsí-lapok főszerkesztőjénél. Önök mondotta naponta hirdetik, hogy a gyűlölködés, a jelszavak, az improduktív politizálás helyeit immár tettekre lenue szüksége ennek a szerencsétlen országnak. Tettekre, amelyek kivezetik a fenyegető pusztulásból, emberekre, akikben van invenció a kezdésre és bátorság a kivitelre. Most Szabolcsban kitépték magukat a vezető emberek a tespedésből, elhatározták, hogy cselekedni fognak, menjenek le oda, nézzék meg, hogy mi van ott. Az Est tudósítója a felhívásra leutazott Nyíregyházára, ahol csakugyan érdekes és megszívlelendő dolgok történnek. Szabolcs megye napok óta arról a nagy eseményről beszél, amely a megye jeles főispánjának, dr. Eállay Miklósnak ' kezdeményezésére indult meg. Szabolcs megye főispánja összehívta tanácskozásra a vár- ' megye kereskedőit és termelőit. Ezen. a tanácskozáson mindenki el fogja mondani, hogy mi a baja, hogy miért nem mennek az üzletek, hogy miért nem lehet külföldre eladni, miért nem lehet elhelyezni Szabolcs megye rozsát, borát, burgonyáját, tojását és tollát. Ma délután három órájra- hívta Öltöny..1, K Felöltő...1,200.0(10 K Nadrág 450,000 K Kosztüm K Felöltő K Fiú öltöny...1, K 'össze ezt az értekezletet dv. Kállay Miklós főispán. El fog jönni.mindenki, aki Szabolcs megye és Nyíregyháza gazdasági és kereskedelmi életében szerepet visz. Névre szóló meghívókat adtak ki, amelyeket megkaptak az összes arra érdemesek, politikai és felekezeti különbségre való tekintet nélkül. Bortermelők, szabolcsi dzsentrik és nyíregyházai zsidó kereskedők összetalálkoznak abban a nagy kérdésben, hogyan lehetne Szabolcs megye gazdasági életébe új vért önteni, Ez Nyíregyháza nagy eseménye és az embereket új reménységgel tölti el. Kereskedők és gazdák egyaránt nagy reményeket fűznek a főispán akciójához, hiszen a béke boldog éveiben, Szabolcs fölösleges terményeinek 75 százalékát a Felvidékről vásárolták meg. most pedig kettős korridor zárja el. éttől a területtől Szabclcsot. A lengyel és cseh kereskedőket elriasztják Magyarországról a határátlépési tüahnnk, a magyar kereskedőkét pedig a -behozatali engedélyek körüli nehézségek és a magas vámok tartják vissza. Ezt mind meg fogják beszélni ezen a nagygyűlésen, a mondottakat, a tényeket összefoglalják' memorandumba és a főispán, mint Szabolcs megye kereskedőinek és termelőinek képviselője, a kormány elé fogja vinni ezt a memo* randuniot. Partikuláris érdeknek látszik ez, de országos ügyeimet érdemel, mert Szabolcs megye termelői most példát adtak arra, hogy egy vármegye arra is tud gondolni, hogy a lakosságot szanálni kell. Ruha 500,000 I< ^ülön mértékoszíály 3» Felöltő K m i ál%r» "' R^ a Í 0 P-- estélyi cipősi Ö l j l a M K Női osztály: Felöltő Ruha K-tól 1, K-tól LeányKaosztály:. FéT& antilop-, lakfeelpgft, gyermeffcipőh ÜrIés női divat. Féri-és nőiszüveíelí. SelymeR.VászonáruK.MosóKeimék.

7 Szerda, április i. 7. oldal Nem emlékszünk. Báró Perényi Zsigmond, a Magyar Nemzeti Szövetség elnöke, az ellenforradalmi kormány volt belügyminisztere érdekesen nyilatkozott a Pesti Napló húsvéti számában. Kifejtette, hogy annak idején, a»kezdet, kezdetén«, az volt a nagy és szent cél, hogy egyetlen nagy táborba tömörüljön az egész magyar társadalom, még pedig vallásra, felekezetre, pártállásra való tekintet nélkül, a magyar haza javára. A nagy egyesülés nem sikerült s Peréuyi báró azt mondja, hogy nem emlékszik rá, miért nem sikerült, holott kétségtelen, hogy mindenkiben. megvolt a hajlandóság a gyönyörű egyesülésre. Fájdalmas szavak ezek, szürkén egyszerű szavak, amelyekben azonban ott vonaglik az egész nagy ezerévés magyar tragédia. Több mint ezer éve mindig ezt akarjuk, a nagy, boldog egyesülést, a. nagy magyar összefogást és a döutö pillanatban mindig a katasztrófák jönnek. Egyre lángolóbb szalmatüzekre, egyre sötétebb éjszakák, visszavonások és marakodások. Meddig még? És mikor. fogunk már egyszer emlékezni tudni is, úgy a lelkünkbe vésni egy-egy tragikus kudarcunk emlékét, hogy soha többé ne ismétlődhessék meg az egyre vigasztalanabb, egyre meddőbb magyar kárvallás? Meghalt Tiiyssen Ágostom Thyssen Ágoston gyáros, a német nehéz nagyipar egyik legismertebb és leghatalmasabb képviselője, tegnap landsbergi birtokán 85 éves korában meghalt. Mint Ballin, ő is egyik bizalmasa volt a német császárnak, azonban a politikai életben közvetlenül nem vett részt soha, de támogatta a császárhű politikai akciókat és a nagynémet konzervatív sajtót. Csehországban nein volt ünnep húsvéthétfőjén. Prágából jelentik lapunknak: Nagy zűrzavart keltett az a mult évi kormányrendelet, amely eltiltotta a kettős ünnepeket. Húsvét másodnapján az állami hivatalok legnagyobb részében dolgoztak, de akárhány hivatalba nem mentek be á tisztviselők és a magánüzemekben is szünetelt a munka. Voltak azonban gyárak, főként a nagyvállalatok, amelyek értesítették alkalmazottaikat, hogy húsvéthétfőjén rendes üzem lesz, a munkások azonban a környékről ncm jöhettek bc a fővárosba, mert a helyi munkásvonatok nem közlekedtek. Még a minisztériumokban sem alkalmazták egyformán az ünneprendeletet, mert a hivatalok vezetői nem tudtak rajta eligazodni s egyes minisztériumokban « fogadták a feleket, másokban il/en, A Prágai kereskedelmi és iparkamara átiratot intézett a kormányhoz, hogy #«tíit?tesse lelet. "iog a zavart keltő rendétea?&&l W k füleié e no í-en, szerdán délután hat órakor a vasuceai felsőkereskeriow í V-t M ülést tart. amely^koíjű r-t,,.*. «-uva,{,s.lajos eiivesuleti igazgató ismerteti az évi egységes gyorsxrast, eddig jórészt i s m e. rétien források alapján. I» SZEZON! HOTESL»MIRAM ARE«1 Szoba teljes penzióval, világi jussai is il lei ékekkel eeyíitt tlo.ooo magyar kotöiia. McSeq íon- «erl ffirdftti. Kérjen illusztrált prospiktust > Az ötvenéves»neues Politisebes Volksblatt«. Németnyelvű, de mindig magyar szellemű laptársunk, a Neues Politisches Volksblatt dústartalmu húsvéti számmal ünnepelte meg fennállása ötvenéves jubileumát. Kiváló publicisták és írók írtak az ünnepi számba. A Városmajor világítást kér. Budai polgárok, akik a Városmajor környékén laknak, egyre-másra jönnek be a szerkesztőségbe és panaszkodnak. Szépen kiparkírozták most a Városmajort, mondják szép és élvezetes sétálóhellyé tették de csak nappalra. Mert arról elfeledkeztek, hogy ki is világítsák. A Városmajorban nem égnek lámpák, csak a szélein pislákol egy-két homályos gázláng. Este hat óra után egyiptomi sötétség borul a Városmajor nagy parkjára, ahol ezt a körülményt felhasználva, éjjelenként gyanús alakok ácsorognak, gyülekeznek és tárgyainak. Tolvajok bonyonlítják le itt üzleteikei, orgazdáikkal és a Városmajor homályát nagyszámmal keresik fel a városból a betegeshajlamú férfiak. A budai polgárok ősienként már alig mernek elmenni a Városmajor mellett, vagy éppen keresztülmenni rajta. Több békés járókelőt inzultáltak és támadtak már meg. A park mai nagyon mércékéit köztisztasága óg higiéniája is fonton intézkedéseket követel. A kornyék lakói napról-napra várják és remélik, hogy valami intézkedés történjék ezeknek a visszás állapotoknak a megszüntetésére, mert hiszen természetes és kívánatos volna, hogy ezt a gyönyörű parkot, ahol napközben és estefelé gyermekek száza} tartózkodnak, ahol auynyian megfordulnak, tisztességcsen kivilágítsák 'és megfelelő egészségiiqyi intézkedésekkel nagyvárosi nívóra emeljék. Álarcos banditák garázdálkodása. Milánóból jelenti tudósítónk: A jugoszláv határon álarcos banditák vakmerő rablást követtek el. Szombaton délután Presirenek kis vasúti állomásra beállított négy fegyveres rabló és revolverrel megfélemlítette a vasúti tisztviselőket, akik nem mertek ellenszegülni. Elraboltak Ű líra készpénzt, majd miután a tisztviselőket megkötözték, elmenekültek a. Piuka folyó felé. Másnap olasz pénzügyőrök és a fasiszta őrség tagjai a rablóküldözésére indultak s rájuk is akadtak. A banditák tüzeltek az üldözőikre, két pénzügyőrt és egy vasutast lelőttek. A banditák közül is elesett kettő. Hétfőn reggel az olasz határőrség Bistereában a határon Adclsberg és Radek között letartóztatott egy parasztsuhancot. Sanda jómódú földesgazda fát, aki bevauolta, hogy a rablókkal ő is ott volt a prestreneki támadáskor. Itoesmából a kórházba. Egy képesti vendéglőben Kirtyánszky Sándor 13 éves borbélyinassal egy ismeretion íérü oly sok alkoholt itatott mag, hegy a fiú súlyos alkoholmérgezést szenvedett. Súlyos állapotban szállították a kispesti mentők a Szent István kórházba. Előbb felakasztotta magát, azután a vonat elé ugrott. Ma hajnalban, egy Újpest felé haladó tehervonat elé vetette magát egy mankáskülsejií ember. A férfi egy ideig a vasúti pálya mellett húzódó gyalogjárón mendegélt a vonattal egyirányúan. Amikor a vonat közvetlenül melléje ért, a mozdony elé ugrott, Schön Ede főmozdonyvezets azonnal fékezett, de még így is méternyire vonszolta maga után «munkásembr holttestét a vonat. Á rendőri bizottság megállapította, hogy a bzereneséílen ember Venutti József 7b' éves géplakatos. Az öngyilkos testét a mozdony kerekei teljesen szétroncsolták, úgyhogy a szerencsétlen ember szörnyethalt. Megállapították, hogy Venutti József Szent Gellért ucca 24. szám alatti lakásán már megkísérelte az öngyilkosságot, felakasztotta magát, de a kötél elszakadt, Valószínűleg nyomora miatt vált meg életétől. - A rendőr tiszteleg és letörli arcáról a vért. Vasárnapi számunkban ily címmel cikk jelent meg, mellyel kapcsolatban közlik velünk, hogy az éjszakai jelenet szereplője, aki a rendőrt arcul ütötte, nem tüzérszázados, hanem polgári egyén. Tudósításunk egyebekben mindenben pontos leírása az Erzsébet körúton lejátszódott jelenetnek. Elsüllyedt egy angol gőzös. Londonból jelentik lapunknak: Queensland partvidékén a Dorrigo angol gőzös a viharban elsüllyedt. Kapitányát és fiát, akik 24 órán á-t egy deszkába kapaszkodva fentartották magukat a tenger színén, megmentette egy arra menő hajó. de a Dorrigó 22 matróza odaveszett. Megdrágult a sör Ausztriában. Bécsben és egész Alsó-Ausztria területén a sörgyárak felemelték a sör árát. Tavaly augusztus óta 3400 korona, azaz 34 garas volt a gyönge sör félliterenként, mától fogva 4000 koronába fog kerülni, a korsó sör pedig 2600 korona helyett 3500 koronába és félliter duplamalátasör ára 5000 korona lesz. ' Megindulnak a gazdasági tárgyaiások Csehország és Ausztria között. A pagát Karodny Listi közli, hogy május elején kezdődnek Bécsben a kereskedőlenipolit'kai tárgyalások a csehszlovák és az osztrák delegációk között. A tárgyalásokat később Prágában í'ogjúk folytatni. Nagy tűzvész pusztított Egyiptomban, Az Est tudósítója jelenti Londonból: Egyiptomban Tantah kerületében tűz támadt, amely rohamosan terjedt és sok helységet elpusztított, 612 ház égett le, 4000 ember lelt hajléktalan és 32 ember a lángok között veszett el. Két kis erdőtűz Lipótmezőn. Hűvösvölgyben a Páfrány úti oldalon szemben a liprjtniezei erdővel a cserje kigyulladt mintegy kétszáz négyzetméternyi körzetben. Ugyancsak kigyulladt a Hárshegyi út 8. szám alatti kis erdőben a gaz és cserje mintegy másfélholduyi területen. A teljes felszereléssel kivonult II. kerületi tüzérség a közeli lakosság és a kirándulók segítségével hamarosan eloltotta a veszedelmesen terjedő kis erdőtüzet. Balesetek kerékpározás közben. KUstcmetz József szabóinas a Hunyady János úton kerékpározás közben felbukott a sikos úttesten. A kerékpár eltört és a fiú életveszélyes sérüléseket szenvedett. Beke János gépkezelő kerékpárja a Gödöllői útnál eltörött ós a lezuhanó Büké súlyos sérüléseket szenvedett. Perimutter Károly 14 éves tar nono a Mária Terézia téren nekiszaladt kerékpárjával egy villamosr.ak és oly szerencsétlenül esett le. hogy agyrázkódást szenvedett. A mentők mindhármukat a Bókus-kórlwzbu beállították. Egy bécsi jogi szeminárium tulajdonosa meghalt az uccán. Bécsben ismert nevű ember volt a jogászok között dr. Divald Alfréd, akinek jogi szemináriumában készültek szigorlatokra éa egyéb vizsgákra a jogászok. BT. Bi» vald húsvét hétfőjén sétálni ment feleségével, az- uccán. összeesett és mir9 a mentők odaértek, már meghalt. Nagy ékszerlopás a Seinmeriugen. Bécsből jelentik lapunknak: A Senunering egyik előkelő szállodájában húsvét első ünnepén nagy ékszerlopás történt. Egy budapesti gyáros felesége, sétáról hazátérve, rémülten vette észre, hogy ellopták ékszeres dobozát a szekrényből, amelyet álkulccsal nyitottak föl. Az ellopott ékszerek sok mii-. Hót értek. Ugyanakkor ugyanabban a szállodában egy magyar arisztokrata nő jelentést tett az igazgatóságnál, hogy nyitva találta a szekrényét, amelyet távozáskor gondosan bezárt. A tolvaj nyilván ebben a szobában is járt, de megzavarták munkájában. Öngyilkos akart lenni véresre verték. Vékony Bálint hódmezővásárhelyi lakos a mult hét egyik estéjén szüleinek tanyáján észrevette, hogy a tanyai kútban egy ember kuporog és kapaszkodik a víz színe fölött. Az ismeretlen kiugrott a kútbót, mire Vé' kony Bálint saját előadása szerint vasvillával többször fejhovágía. Megvilágította a földön íek^ő ismeretlen embert és kiderült, hogy egy év körüli fiatalasszony. Kórházba szállították, ahol megállapították, hogy Szilvasi Lajosáénak hívják és egy közeli tanyán lakó napszámos felesége. Aa asszony elmondotta, hogy azért talált rá Vékony Pál a kútban, mert as ura rá akarta venni, hogy vállaljon magára egy lopást és ő szégyenében a kútba aial'ta ölni magát. Már-már be is ugrott a kútba, amikor Vékony Pál jött. Megijedt, bemászott a kútba, mert azt hitte, hogy így nem veszik észre. Szilvásaié felépülésében bár sebei igen súlyosak bíznak az orvosok. - A második emeletről uccára dobta a mostohafia!. Salzburgban történt, hogy egy Kasztner Viktor nevű lakatossegéd lakásának Második emeleti ablakából as uccára dobta ötéves mostohafiái és a gyermek olyan súlyosan megsebesül'', hogy aligha marad éleiben. Mikor a szomszédok berohantak» lakásba, c bestiális ember hajánál fogva hnrto'.ta a földön hároméves mostohaleányát. A szerencsétlen gyermekek édesanyja éppen most tölti ki büntetését lopás miatt a salzburgi országos törvényszék fogházában, ahova most a férjo ia bekerült. a Palma-RaucsuM sarok és KaucsuK talp. Elegáns, mert ruganyosságával biztossá és öntudatossá teszi a járást; P d e r K ü í i u s i s» Hierí sokkal tartósabb és olcsóbb, mint a bőr és minőségben felülmúl minden más gyártmányt

8 Szerda, 1926 április 7. A gazdasági kishitűség ellen. EPopffvics Sándor, a Nemzeti Jegybank nagynevű elnöke, rendkívül érdekes húsvéti cikket írt a Pesti Waplá számára. Ez a cikk hadüzenet á gazdasági pesszimizmus ellen, egy avatott, önálló ítéletű szakember megnyugtató és biztató szózata' a csüggedőkhöz, valóságos reveláció azok részére, akik mint aüi is váltig hisznek a magyar nemzet életerejében, energiaforrásaiban, jobb jövőjében.»az ország közgazdasági ereje gyökereiben ep«, vallja Popovics Sándor. Csak nem szabad ezt az erőt rossz politikával elrothasztani, nem szabad»beteg, vértelen gondolkodással* a magunkban való kételkedés csiráit elhinteni. Az államháztartás rendbe jött, sőt felesleggel zárult. A kormány feladata gyorsan elhatározni, mire fordítsa pénztári feleslegeit: beruházásokra, vagy az adóterhek könnyítésére. Mind a kettő egyformán üdvös, gyümölcsöző, a közre hasznos. A kettő együtt volna a legideálisabb. A kitűnő gazdasági és fináncpolitikus á gazdasági élet egész területén az enyhülés örvendetes tüneteit látja. Nincs senkinek joga ahoz, hogy ennek a megállapításnak komolyságában és tárgyilagosságában kételkedjék. De Popovics is tisztán látja, hogy az energiák megmozdításáho/, szükség van egy hajtó "erőre. És cikkének konklúziójában ezt á hajtó erőt ugyanott keresi, ahol mi is számtalanszor kerestük:»a hatalom kezelői, ha nem mindent, de sokat tehetitek, hogy a gazdasági erőket természetes ós gyümölcsös kifejlődésre bírják?. Szóval: a kormánynak kell cselekednie. Az ö feladata határozni arról, hova fordítsa a feleslegeket, milyen tempóban indítsa meg a közmunkát, hogy hárítsa el a: nehézségeket a mezőgazda? ág. az-ipar, a kereskedelem útjából. A Cél meg van jelölve, az eszközök nem ismeretlenek, csak a végrehajtó hal almon múlik, cl fogjuk-e.érni a kívánatos célt a leggazdaságosabb eszközökkel. Gusíavc Geffroy meghalt. Párizsból jelentik: Gustavc Geffroy, a Gowowf-akadémia elnöke hetyenegyéves korában meghalt. Gustave Geffro.v KSS-bea született, Párizsban. Regényírói és zsurnalisztikái tevékenységén kívül mint esztétikus tette híressé a nevét. Számos kritikai tanulmányt írt az impresszionista festő-iskola és a, naturalista esztétika mellett. Az irodalomban is az új vagy félreismert irányok lelkes Harcosa volt. Kvek óta elnöke a Gowcourí-akadémiának. Meinl-kávé 5,10,15 és 20 kg-os postacsomagokat, rizs és cukor kivételével, bérmentve szállítunk vidékre! Az óceáni spanyol repülőket diadallal fogadták. Madridból jelenti Az Est tudósítója: Franco őrnagy és társai az óceáni repülésről egy argentínai hadihajó fedélzetén visszatértek kiinduló vontjukra. Pallosba. Az argentínai hadihajó Hueloa mellett tette partra az érkezőket, akikre rengeteg közönség várt s diadallal üdvözölte. Alfonz király és a hadügyminiszter Pallosban foaádta Franco őrnagyot. (E. F.) Halálozás. Bechtnits Bélát, a Magyar Ruggyantaárugyár Rt. alelnökvezérigazgatóját, aki mult hó 23-án Nizzában elhunyt, e hónap 7-én, szerdán délután fél 4 órakor helyezik örök nyugvóhelyére a kerepesiúti tömető halottasházából. Özv. Grünfeld Simonné szül. Herczeg Franciska e hónap 5-én 87 éves korában elhunyt. Az elhunytban Grünfeld Pál velegei nagy földbirtokos édesanyját gyászolja. Temetése e hónap 7-én lesz délután Móron. Weiss István, a Községi Nyomda főtitkára husvétvasárnapjáu, hosszú szenvedés után elhunyt. A szumatraí benszülöttek fellázadtak a hollandi uralom ellen. Londonból jelentik lapunknak: Szumatra szigetén a benszülöttek megtámadtak egy hollandi katonai csapatot, vezetőjét és öt katonát megöltek, de vógre'is megfutamodtak a túlerő elől. A lázadó szumatraiak 19 halottat hagytak hátra. II. Napóleon uzsonnázott az erzsébettéri tejivóesarnokban. Beér Zsigmond gyártulajdonos, aki a Sörfőző ucea 4. szám alatt lakik, tegnap délután az erzsébettéri -tejivóesarnokban uzsonnázott. Nagyon feltűnően viselkedett, majd elkezdett kiabálni, hogy II. Napóleon. A'J őrezemes rendőr előállította p. főkapitányságra, ahol megállapították, hogy veszedelmes elmebeteg, mire, kivitték az angyalföldi elmefeyógyiutézetbtv Kilenc öngyilkosság a húsvéti ünnepeken. Ványa Frida háztartási alkalmazott KottenbiUer ucca 37. számú lakásán, Vonesó Janka háztartási alkalmazott Szoudy ucca 66. számú házban Huszár Mariska saobaleány morfiummal, Paulik Etel mindenes Forgách acea 79 szám alatti szolgálati helyén és Sefcrián Ármin -a Ráday ucca '11 13 számú házban levő lakásán lúgkőoldattai megmérgezte magát. Körösi Károly kórházi segédmunkás a Szent. László kórház egyik paviltonjában öngyilkossági szándékból nyitvahagyta a gázcsapot, amikor ma reggel ráakadtak, már halott volt. Hammer Miksánc a Dunába akart ugrani, de megakadályozták. Előállították a főkapitányságra, ahol előadta, hogy családi okok miatt akart megválni életétől. Szabó Jáuosné takarítónő Rudolf tér 1. szám alatti lakásán gázzal, Sándorfi Ilona 16 éves háztartásbeli leány Kispesten, az Üllői úton szublimáttal megmérgezte magát. Elmebetegek az uceán. Berta Sándor 45 éves szabósegód az Irányi uccában. Schcbcr Gizella gyári munkásiiő Pesterzsébeten az Attila uccában feltűnően viselkedett. Mindkettőjüket előállították a rendőrségre s miután megállapították róluk, hogy köz- és önveszélyes elmebetegek, beszállították őket az angyalföldi elmegyógyintézetbe. A két konkurens. Ma hajnalban Dada András autótulajdonos gépkocsijával Porosz József sofőr nekiment a Baross tér és Nefelejts ucea sarkán levő bérkoesiállomásou álló egyfogatú bérkocsinak, amelynek bakján Horváth István ült. A bérkocsi eleje teljesen összetört és a ló is súlyosan megsérült, de a bérkocsisnak semmi baja sem történt. A sofőrt előállították a főkapitányságra, ahol megállapították, hogy ittas, mire őrizetbe vették. Férje mellett lévő ágyban megmérgezto magát egy hivatalnok felesége. Czédli István magánhivatalnok tegnap esto hazatért Hamiat ucca 10. szám alatti lakására. Látta, hogy felesege az ágyban fekszik és erősen horkol. A férje lefeküdt a szomszéd ágyban ós reggel, amikor felébredt, észrevette, hogy az asszony meghalt. Czédli István a rendőrségen előadta, hogy felesége évek óta. idegbajos. Azt állítja, hogy feleségo két levelet hagyott hátra, de azt írja, ' hogy haláláért senki sem felelős, saját elhatározásából vett be veronait. A rendőrség megindította a nyomozást. A futball kötelez. Az üllőiúti pályán tegnap délután rendőri beavatkozással kellett befejezni a két leghíresebb magyar futball-csapat ünnepi mérkőzését. - A felizgult.játékosok a»husvéti kupát«oly módon igyekeztek kiérdemelni, hogy egymást rugdosták»kupán«. Ez bizony nagyon sajnálatos felfogása a sportszerűségnek. Nemcsák azért, mert külföldi vendégcsapat is szerepelt a körmérkőzésben, amiért is fokozottan vigyázni ke'lett volna a magyar csapatok kifogástalan harcmodorára, hanem egyébért;is. Még pedig azért, mert ma a sport tudvalevőleg a leghatásosabb tömegnevelő eszköz.' A futballmérkőzéseken gyűl össze legnagyobb tömegekben a közönség mindenfajta rétege. Ha tehát egy ilyen mérkőzés lovagiasan, nemesen, mintaszerűen folyik le,: harminc meg negyvenezer szív dobban meg egyszerre a lovagiasság,, a nemes, jóluevelt viselkedés páthoszától. Míg így? Harminc meg negyvenezer ember csúszik tovább egy fokot az eldurvulásnak a lejtőjén, amelyen már eddig is éppen elég rekordot értünk el az áldatlan idők ellenünk sportoló rossz kedvéből. Sportoló magyarok, vigyázzunk egymás ép testére, hogy az a bizonyos ép lélek végre tanyát üthessen bennünk!. Véletlenül a villamos alá került. Újpesten a Baross uccában véletlenül' a villamos alá került Katona József bőrmunkás, de komolyabb baja nem. történt. Erős, tiszta, a he&yi ztd&mlamástéí. s% m zavaré, egész Európára terjedő szelektív vételt érhet el Gyári jelünkkel ellátott I és Gyártja: Ül yyesiist izzoianipaes Villamosságirt. Újpest efié»fe*i flégy szobás Slí»*>'9aS ««to^íie l r e d a i lánchídfőnél májusra H&i&íCal ISaMtóíS SSajIdi. Telefon B Ű T O Ü H 1 T E L Évtizedek óta közismert bútorhitel-osztályunkat ismét életbelépteitük. Hlls! esetén is kászpenzárakat számítunk. Köztisztviselőknek különös kedvezmény. Hálószobák, ebédlök, úriszobák nagy választékban, legkedvezőbb fizetáai feltételek mellstt. BOG-MIL kereskedelmi r.-t., ezelőtt Balázs éa Társa bútoráruháza, VI., Vilmos császár út 43. szám íiacssjí'aísesstíst HöSg^escíis és Uraira! SZEW&ftCJÖS fptin m *i is s Síién I Wéss» ü Voile méterenként fegfl&w korom Csals a z ucfivarbaira Király ucca 32., as olcsó nwadékvá3árb i) epületében Meieíi és He&úst 'ás^aek bejárat. Dohány uccu 1. :;z. (templommal szemben/ Jgpilie&msp Különleges méretű Stssgrszituqrezistx&fo &u»tov*. regijei 9 órától G óráig. "la perzsa IMS'IIISIIháboiiielőtti legfinomabb minőségben 'ésszínekben, 5"08 pn, hosszú és 4'23 széles jímfiáán^os.aron cladfi. p jgé r OllííléSlIlHtfÖ V.,Gröf Tisza István ucca is, (.Fürdő u.) Sas u. sarok Régi nzoütí cág l Alapítva 19Ó4 2 / 0 készpénzárban váltó nélkül esaic Kard03 TestvSreknél, István út 22. Hernád u. satok p r a r naegiúi,kavenazi ser rések Raktáron tart kávéházi, éttermi, kerti asztalokat és székeket, sörkiniérőkészülékek, biliárdasztalok, kínaezüst és alpakaánikat.evőeszközök \\ minden minőségben, \\ üveg- és porcellánárü- \ kat a legnagyobb válasz- %. tékban.l'érjen ajánlatot szaküzlete 3 udapest. Király u25 Telefon: József és legújabb rendszerű legkitűnőbb varrógépeké! 9.éti iótallással részleire vidékrt is. Kerékpár alkatrészek, gumik, stb nagy bani árban, javítások, nikkelezés zomán. cojásolcgyorsan és olcsón. Nagy írvermek. kocsi raktár. J^tng Smwe kerékpár. RSit>iit3. a*. (Saiokuzlet). Képes áfj%íék irigyei Bútor Haló, ebédlő, úriszoba, esetleg herivejto fizetési (almielekkol, áron alul yi. ker.,«nm, áss» m Ba, bejárat Eötvös uccábol SZÉCli ÉriYiUilÖ (A ftoífflríf?íí

9 Szerda, április 7. 9 oldal. A bezárt kapuk. A rendőrfőfbapitányság kapuit elzárták a nyilvánosság szolgái, az újságírók elől, mindnyájunk előtt ismeretlen bkokból, mindnyájunk előtt jól ismert módszerrel. Az újság az állandó bűnbakjuk a nagy és a kis hatalmaknak. Mihelyt valami nincs rendben, az első gondolat nem az, hogy a dolgot rendbe hozfcák, hanem hogy az újságon, amely hivatása értelmében konstatálta a rendellenességet, elverjek a port így csinálták azelőtt is, ezerszer és ezerszer. Meg sem ütközünk már rajta, annál kevésbé vagyunk megsértve. Az urak leszoktattak bennünket a túlzott érzékenységről. De azért úgy magunkban mégis megkérdezzük, egészen halkan, hogy a Zrínyi uccába ne hallassék el: azzal, hogy a kapukat becsukták, becsukták egyúttal a vörös Zsuzsa gyilkosát is? És ha az újságírókat nem informálják, akkor ők maguk informálva vannak? Ha úgy lehetne»benn a bárány, künn a farkas«-t játszani, hogy ; a kapu előtt szorongjanak a kirekesztett rendőri riporterek és a kapun belül biztos helyen vonuljon meg a diadalmas Igazság: akkar értenők ezt áz elmés nemes játékot. De így? A struccra kell gondolnunk, erre a szép tollazatú, de gyenge mécsű madárra, amely a porba dugja a fejét és elhiteti magával, hogy akkor őt sem látják, mert ő nem lát Ha a rendőri riporterek a főkapitányság hivatalaiban szerzett információk alapján nem írhatják meg, ki a tettes, mert odafenn az urak nem állnak \~elük szóba: akkor megvan a tettes? Szeretnők, ha a Ferenc József téri palotában több okosság és belátás és kevesebb idegesség és kapkodás kormányozná a közrend gépezetét. _ Meghalt a legkiválóbb osztrák jogtudós. Bécsből jelenti tudósítónk: Dr. Klein Ferenc volt igazsagügyniinisater, a bécsi egyetem híres Jogásztanára ma reggel 5 órakor súlyos betegség után meghalt. Nyolc napig tartott az agó- Hí?" mía: most szívgyöngeség megölte az agg tudóst. Dr. Klein Ferenc az osztrák polgári büntetőtörvenykönyv megalkotója volt, tudományos műveinek száma légió, petének utolsó korszakában Ausztria es a német birodalom csatlakozásának mozgalmában vezető szei'edet.látszott. Házasság. Linetzky Szonyát, Linetzky főkántor leányát e hónap 11-én rtelelőtt 12 órakor vezeti oltárhoz Mii vihnós a dohányuceai templomban. UUinden külön értesítés helyett.) Menti Az Est tudósi- _ s ~" Halálra zúzta magát Cheops Piramisán egy prágai kiránduló. t*!l 0 K bo1 g i z VÍTÍ;- l i Piramisokat a hús- ;.f".^""jepeken a világ minden ré-?rjzö\, l l e p t e k a kirándulók és ha- KahAt r V l ' C S e t l e n s é a is történt. ÍS 0, 1. táviratozzák, hogy egy ffifj^ta elcsúszott Cheops piramisának foto-;*.,,± n iwljla ia«\kk * ete3én 8 m lábnyi fm^mj^k^- holtan ionul ci a piramis lábánál. fbécsi Cotfage Szanaíirimn] Anyagcsere betegségek J; (diabeíes, köszvény, stb.) speciális gyógyi ntézete_ \ ü Legmodernebb berendezések a fizikális diamn.v 1 f fika részére (alapanvagcserevizsgálat, elektrnw; " Idio^áfiastbO.tizíkáliíthcrapiafDiaürerrnast"" Röntgendiagnosztika és RöntgehtHerSpi a í Elektra-, hydro- és rnechanotherapia. ' 5 (1 Sieilkns konyha. «Soványító és Siataliló kúrák. 3 Szoba penzióval együtt (5-szöri élkezcs) i 25 osztr. sillingtől feljebb. Sj Igazgató-főorvos: Dr. JuHtaa Joachlm jjj A MAC női hókki-ésapata, amely legyőzte az MUC csapalát Kétszáznyolcvan leiért lehet koplalni naponta'a Bicsórdy-szanatóriumban. Április elsején- nyitotta meg üzemét a lippafür.edi Biesérdy-szanatórium. A szanatórium vezető orvosának kijelentése szerint, a bicsérdystának nincs szüksége szanatóriumra, mert bicsérdysta nem lehet beteg. A szanatórium azonban azok számára készült, akiken az orvosi tudomány már nem tud segíteni, ezeket próbálják bicsérdysta életmóddal megmenteni. Igen érdekes, hogy a szanatóriumi napi koplalás, minden gyógyszer nélkül. mert hiszen gyógyszert nem használnak a bicsérdysták 280 leibe kerül. Azt nem tudjuk, hogy a bicsérdyzmus használ-e a betegeknek majd vagy sem, de az bizonyos, hogy koplalni olcsóbban is lehet, mint Bicsérdyéknél Lippafüreden.. A 16. M. Kir. Osztálysorsjáték I. osztályának sorsjegyei a játókban eddig résztvett felék részére csak rövid ideig tarthatók már fenn, mert a számos megbízás elintézését tovább halasztani nem lehet Ezért nagyon kívánatos, hogy a sorsjáték eddigi'résztvevői a nekik beküldött, dó' még ki nem fizetett, sorsjegyeiket ha tovább játszani nem akarnak lehetőleg azonnal küldjék vissza az illetékes elárusító helyre. Húsvéti katasztrófák Angliában. Londonból jelenti tudósítónk: A húsvéti ünnepeken a százezernyi automobilkirándulás alatt öszszeütközések következtében 11 ember meghalt és á sebesültek száma igen nagy. Eastburne közelében egy kiránduló automobil, amelyen 16 utas ült, belezuhant egy árokba és valamennyit kirándulót: súlyos sebekkel vittek'a kórházba, Öngyilkosság vagy baleset? Nagypéntek éjszakáján Horváth Pál MÁV fűtő borzalmas leletre bukkant Debrecenben. A budapest debreceni vasútvonal pesti irányában, a sínpár baloldalán egy férfi hullája feküdt, feje leszelve testéről, félválla is össze-vissza roncsolva. Megállapították, hogy az áldozat Stencz Mihály nagykárolyi esizmadiamester; azt azonban eddig még nem lehetett megállapítani, hogy öngyilkosság vagy véletlen okozta-e a balesetet. Becsapták a pozsonyi szerb főkonzuli. Prágából jelenti tudósítónk: A pozsonyi szerb főkonznl felült egy szélhámosnak. Megjelent nála egy elegáns fiatalember és bemutatkozott, hogy ő a pozsonyi rendőrfőnök öccse s aláírást kért egy csehnyelvű felhívásra, amelyben a társadalom vezető tényezői közhasznú célokra gyűjtést indítanak. A fökonml gyanútlanul írta alá az állítólagos felhívást, néhány nap múlva aztán felszólítást kapott egy biztosító társaságtól, hogy fizesse ki életbiztosítási kötvényeinek első részletét. így derült ki, hogy a szélhámos mit Íratott alá a főkonzullal társadalmi felhívás helyett. A jutalékot természetesén felvette a. társaságtó], mégpedig jelentékeny ősséget, mert á esa'ó nem volt rest és sz életbiztosítási összeget. nem ' kis snmmában töltötte ki. A főkoiizul : feljelentést tett a rendőrségen. Főhercegi cserkészszemle Szombathelyen. József főherceg és Anna főhercegasszony hétfőn délben autón Szombathelyre érkezett, ahol ünnepélyesen fogadták őket. Mikes püspök ebéden látta vendégül a főhercegi párt, akik délután szemlét tartottak a szombathelyi leány-cserkészcsapatok felett. Ezután díszelőadás volt, majd estély következett. A főhercegi pár az éjszakát a püspökvárban töltötte és ma reggel autón visszatért Budapestre. \-~ Semmerlng»Palace-Sanatorimn«, vezotőfőorvos dr. Hecht. Különösen ajánlható ideges gyomorbántalmaknál, Basedow, vérszegénység és egyéb szervi elváltozásoknál. ÖENOVa Luxushotel a város központjában. Minden szoba fürdőszobával, meleg vízzel. Egyágyas szobák 50 lírától, kétgyas szobák 100 lírától feljebb. HOTEL SAVOY MAJESTIC GÉNÖVA lilfjilléilis Ricclona (Olaszor UfenoaPenzió IZÉI opgíie reneiöo íviazzon! iiiiii,ötejisi,i [ailíiegs mm Qr. Horvát gyermekűdfiiője iittz SlfiiíiSl szág, Luxushotel Kiniini mellett) a vasúti állomással Közvetlenül.! strandon.fiirdöszobák, folyóvíz. Penzióárak: szemben. Július augusztusban Minden szoba Lit fürdőszobával, Lit Tulajdonos: meleg vízzel. Egyágyas Fascioü szo Martbák 45 lírától, kétágyas szobák 90 ; egyéb hónapokban lírától feljebb FSÖKSSáE tulajdonos a legjobban ajánlható! 2 percnyire a strandtól. Nagy kert. Legfinomabb konyha 1 Előidényben penzió 22 lírától. Prospektusok ABBÁZIA (Villa Flórái gyermekek része.-e evtói leljebb kiséret nélkül is, Kilcnlakő gyermekek számára napközben el látás és gondozás R A legjobban ajánlható szálloda a strandon. Mérsékelt árak. Prospektusok. Igazgató: Slltfl HJHgfi Perssione Eiena (Villa Steinacker) áríhí57ía C s 3, á d i Panzió. F.lsőrangú magyar- HüliaUd francia konyha. Napi nenzió 35 lírától. Ezen szénsavdús és vasas héwízi gyógyfürdőnek le? kedveltebb BrloSol- és *áíra-ixáíiőa és éttermei üzemvezetősége a iiogy étdcklödésie való te-intcitel, legkésőbb e hc végéig a janija az idényre szóló l-leiitkeriseket Szép sz ba, étlapból választod eisőr.'tigu étkezőssel egynit 46 cs. K, foiriényben 25%-üal űragáb.i. Felvilagosnassal és prospektussal eowl Briitel-Tifw-MilBs JzeirroeBiégt; Szilán (Slownsko). (leveses lielyteler kézbesítés dke ülése vteétl szoszermf megadott cím használandó.) Bd«je»la: felvilágosítással és orvosi tanlccsal szív*. IlliiSISl ] A Hamburg-(Berlin)-Cassel-Frankfurt a/m-basel D-vonal vasútmegállója (45 perc Frankfurt ain Main-tól). Prospektus a Bad-Nauheinvi fürdöigazgatóságtól és az összes utazási irodáktól. Világhírű szénsaváús meleg Konyhasó forráséi! ( Cels.) utolérhetetlen szív- és ütőérbetegségernél, reuma, Köszvény, bronchitis, hátgerinc-, ideg- és női Elsőrangú szórakozások. Mindennemű sport. Az összes új gyógyeszközök. Szép, kellemes üdülési hely. Elsőrangú ellátás, minden viszonyokhoz mért árak mellett Mm I 9tjté \ff 1 I Szálloda, (teljes ellátással együtt) Elő- és Főszezonban utóidényben július 1-től aug. 31-ig 1 Hotel Randi..; ' Savóy Hotel S holl. frf 1 Grand Hotel... 3 lnll. frt I Hotel Kurhans.. aho!l. frl 10 holl. f.-t Hotel d'örange 'Siiűil. frf a«holl. frt j Palccc Hotel ' J2 holl. frl»b holl. frt

10 10. oldal-. szerda, t926. április 7, A SZÍNHÁZAK MA ESTI ELŐADÁSAI: OPERAHÁZ: Tannhauser (C. bérlet 23. szám. A Wagner-ciklus III. estje. Schubert Richárd felléptével; 7). JpMZÉfl SZÍNHÁZ: A cigány (Szentgyörgyi István vendégfclléptévcl; 7). KAMARASZÍNHÁZ: As W rokon (V s 8). VÍGSZÍNHÁZ: As alvó férj (VÍ8). MAGYAR SZÍNHÁZ; Dr. Szabó Juci (Vi8). RENAISSANCE SZÍNHÁZ: Marika (Vt8). BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Az ártatlan Don Jüan (Vs8). KIRÁLY SZÍNHÁZ: A királyné rózsája Om. VÁROSI SZÍNHÁZ: Csókos asszony (V:8). FŐVÁROSI OPERETT SZÍNHÁZ: fíulda, Possl in Venedik (Werbezirk Gizella és társulata vendégjátéka; ÍM). ANDRÁSSY ÜTI SZÍNHÁZ: Katalin; Egy éj az Aranybogárban, Krumplikapálás; A krakéler. Ilosvay, Kökény, Vaszary, Dékeffl, Boross, Radó és Pejtetd magánszámai CA9). ROYAL ORFEUM: A Terézkörúti Színpad vendégjátéka. Anonymus; Vihar a Balatonon; Es nem egy revü (VJ9). PAPAGÁJ kezdete 11 órakor. KIS KOMÉDIA: Die KMrriasparthie (8). BEKETOW CIRKUSZ: Naponta este VJ8 órakor és minden csütörtök, ' szombat, vasár- és ünnepnap délután 4 órakor különlegességi előadás. Telefon: L ** ;>Egész héten minden este«. A Vígszínházban rég elfeljetett foga : lom volt as, hogy a darabok ele azt írhatták, bogy: Egész héten minden este. Változatos műsort kellett adni, mert egy darabnak sem volt mag az az ereje, amely közönséget tudott volna vonzani sorozatos estéken a színházba. Most megtört a jég. Az alvó férj-et ezen a héten minden este műsorra tűzték. Szombaton, vasárnap este ós hótfőu este táblás házak avatták heti műsór-darabbá Az alvó férj-et. * Az első eset. A színházaknak nagy konkurenciát csinál a mozi, a sport, újabban pedig: a rádió. Már meg is történt az első eset. A minap Bársony István és Dajbukát Ilona eljátszották rádióba a Porog vagy nem forog című egyfelvonásost. A rádióba való játék sikerült, csak a színészeknek volt furcsa a játék, ne-m hallották a közönség elismerését, hiába mondták a vicceket, nem hallották, hogy nevetett volna rá a publikum. ** Kniser tetszik Párizsban. Az Oeuvre színházban most játszották először Georg Kalser darabját a Grófnő titkát, amelyet nálunk is adtak, de amely nálunk megbukott. Párizsban azonban ez a darab megtalálta a. maga közönségét, igaz ugyan, hogy nem eredeti formában, hanem francia átdolgozásban került színre. Annyi bizonyos, tetszett a közönségnek és megdicsérték a kritikusok is. Főszerepben: Reginaid Dcitng Amerika legjobb vigjátékszírésze l!$rí#lsösi B#S2 rs és ** Május közepén Girkuszhereegnő? A Fővárosi Operett Színház üsiye ma délután dől el. A néhány magánszereplőből és nagy kórusból álló társulat ma délben ülést tart és ezen határoznak arról, hogy beleegyeznek-e a színház nyári szünetre vonatkozó ismeretes ajánlatába. Nem a színészeken múlik a dolog, itt a zenekartól függ minden. Valószínűleg nem lesz akadálya a nyáriszüneíes megoldásnak s akkor Kálmán Imre új operettját. a Cirkuszhercegnőt május közrnén mór be fonja mutatni a Fővárosi Operett Színház. A darab főszerepeit kombinációk szerint Kiss Ferenc, Péchy Erzsi, Büler'és Halmay játsszák. Lehetséges, hogy Kiss Ferenc helyett Nádor vagy Tolnai lesz a fér fi fő szereplő. Á színház számít arra a megoldásra', hogy május közepétől operettet, adhat, arai abból is kitűnik, hogy né: hány nappal ezelőtt arról tárgyaltak, hogy az Andrássy úti Színház együttese május elsejétől kezdve áavoniű a Fővárosi Operett Színházba és ott játszik tovább. Ezek a tárgyalások eredménytelenül végződtek. A Cirkuszherceg nőt fogják próbálni. **»Napsngir«. Ez a címe annak a náromfelvonásos vígjátéknak, amelyet Fhilippe Maquet irt és amelyet Nagypénteken mutatott be a Potiniere szinliázház. Egy egyetemi tanár, egy filozófus szerelmes egy fiatal özvegybe, de ennok a fiatal özvegynek van egy még fiatalabb lánya, a 18 évei Simoné. A lány, a»napsugárs berobban az anyja és a filozófus között fejlődő szerelembe, mindent felforgat, elsősorban pedig a filozófus filozófusi nyugalmát. Mert most már Simonét kezdi szeretni, Simonét, akinek vőlegénye van, s már-már kezd elhidegülni Simoné anyjától, akinek pedig házasságot igért. A végén azután természetesen minden rendbe jön, a filozófus elveszi az anyát és a vő legény elveszi a ^Napsugarat*. Az egyik kritikus megjegyzi, hogy a húsvéti tojások szépek és színesek szoktak lenni és gyakran van bennük valami kedves meglepetés. De vannak olyan húsvéti tojások is, amelyek szépek és színesek, de hiányzik belőlük a meglepetés,.. ** Rotschild Verneuil ellen. Érdekes színházi pör tárgyalása folyt le Párizsban közvetlenül a húsvéti ünnepek előtt. A perben mint ellenfelek, báró Rotschild Henri, az ismert sportférfi és mecénás, másfelől Cora Laparcerie, a népszerű színésznő és színházigazgatónő és Louis Verneuil, a kitűnő vígjátékíró álltak egymással szemben. A tárgyalás érdekességét növelte, hogy a félek mind személyesen jelentek meg a bíróság előtt. Az érdekes pör előzményei még 1924-re nyúlnak vissza. Rotschild Henri, aki irodalommal is foglalkozik. La Caducée című drámáját átadta Cora Laparcerienek, aki a Renaissance-színházat Vezette. A darab nagyon tetszett a színésznő-igazgatónak, megnyerte férjének, Jean Richepinnek tetszését is és szerződést kötöttek, amely szerint szíure kerül. a darab 1924 őszén Rotschild báró Louis Pascal álnéven szerepelt volna a színlapon. A terminus elmúlt, a darabot azonban nem adták elő. Rotschild báró ekkor jogtanácsosa útján figyelmeztette a színésznőt a szerződésre, mire Cora Laparcerie kijelentette, hogy csak abban az esetben hozza színre a darabot, ha ei színlapon Rotschild igazi neve szerepelhet. Hosszas habozás után a nagy bankár ebbe is beleegyezett, de időközben a színésznő átadta a Renaissai;;e-színház vezetését Louis Verncuil-nek és erről Rolschildot is értesítette azzal, hogy az író a színház minden függő szerződését is átvette. Verneuil azonban tudni sem, akart a Rotschild-darábról. Kijelentette, hogy a színházat azért vette meg, hogy abban könnyű vígjátékokat, elsősorban Verneuil-darabokat játszasson, nem pedig, hogy Rotschild darabját adja elő. A báró erre kártérítésért bevőrölte a színésznőt is, írót is. A '-íróság rövid tárgjalás után m«shtjw:s az ítéletet a különös pörben és Cora Laparceriel 15,000 frank kártérítés fizetésére kötelezte, Verneuilt pedig elmarasztalta a perköltségekben. A felek megnyugodtak az ítéletben- Amerikába. A pesti színészek közül többen megjárták már Amerikát. Most, mint értesülünk, egy új amerikai vendégturnéröl van szó: Kökény Ilona, a neves kabaré-dizös június hónapban kiutazik az újvilágba s ott fog játszani néhány hétig, vagy hónapig. ** Németh Mária Milánóban. Németh Mária a bécsi Staatsooer énekesnője jövő hónap 20-án szabadságra megy és Milánóba utazik, ahol részben folytatja énektanulmányait. részben pedig vendégszerepelni fog a isccía-ban. Németh Mária a Scala-ban a Trubadúr és a Norma főszerepeit fogja énekelni. * Még gy japán! Teikó Kiwanak sikerei voltuk Budapesten. A Pillangókisasszonyt vagy hatszor énekelte tolt ház előtt, s ez a tagadhatatlan siker arra késztette a. budapesti színházi köröket, hogy keressenek még egy japánt. Kerestek és találtak. Ezt úgy hívják, hogy Kimo Maru. Szopránénekesnö. Hangversenyt fog adui Pesten a jövő hónapban, azonkívül ő is elónekli a Pillangókisasszonyt, azonkívül a Rigolettóban Gildát. ** Újra kezdődik. Az operaházi magánénekesekkel nem sikerültek a szerződtetés! tárgyalások. Az igazgató feltételeit alig fogadták el, legutóbb csoportosan utasították vissza. Most újból úgy csinálják, mint elején: ismét egyénenként hívja magához az igazgató az énekeseket. Elölről kezdte és egyelőre folytatja. SZÍNHAZAK, KABARÉK, VARIETÉK ÉS MOZIK KÖZLEMÉNYEI: * Ma és holnap»dr. Szabó Jucit. A Magyar Színházban a Párizsi kirakat csütörtök esti főpróbája és péntek esti bemutatója előtt ma, kedden és holnap, szerdán este Fodor László páratlan sikerű vígjátéka, a Dr. Szabó Juci kerül előadásra a premier kitűnő szereplőivel. spárizsi kirakat.* (Vidám operett a Magyar Színházban.) Soha nem tapasztalt érdeklődést vált ki máris a közönség körében a Magyar Színház pénteki bemutatója, a Párizsi kirakat. Mindenki kíváncsi, hogy a Magyar Színház elsőrendű drámai együttese milyen mulatságot fog nyújtani a közönségnek operettben. Erre a várakozásra bizonyára a legnagyobb siker fogja meghozni a feleletet. Titkos Ilona sohasem volt olyan érdekes, oly jó, oly nagyszerű, mint a Párizsi kirakat-bau. Titkos mint operett-primadonua, Csortos mint operett-buffó, Törzs mint operettbonviván, Gombaszögi Ella, Z. Molnár és Dénes mint operett-énekesek fogják tehetségükkel, vidámságukkal, ötletességükkel és énekükkel diadalra vinni. ROYAL- ORFEUMBAN Kezdete Telefon: József a 16 számból és 2 fináléból álló operett mindén szépségét és ötletességét. A Párizbi kirakat szövege zene nélkül, önmagában is mulatságos, elmés, szellemes és merész vígjáték. Amellett, hogy kifogyhatatlanul vidám és szünet nélkül mulatságos, irodalmi értékkel is bír. Ez az irodalmi crtíic a legjobb francia színpadi komikai erő: a Párizsi k rakat elejétől végig szikrázó ötletesség a közönség számára, kifogyhatatlan gyönyörűséget és kacagást jelent. Viszont zenéje minden könnyedsége, finom és parfömös ötletessége mellett egy kitűnő francia zenész művészi munkája. A párizsi kritika jogosan idézte Offenliach emiékét Szu'.a művészetének dicséréténél. A Párizsi kirakat ragyogó szöveg, zene ós előadás mellett felvonultatja a színházi művészet minden segédeszkör zét is. Ragyogóak, érdekesek a díszletei és elsőrend iie.k a női toalettek és a férílruhák kiállítása is. Gazdag, ízléses keretbea elsőrangú művészi és színházi esemény lesz ez, amelyet páratlan szellemességgel konferál be a darab prológusa, amelyben az Irodalom (Pécsi Blanka) védi a művészet és a darab, viszont a Siker (Tassy Mária) a színház és a közönség igazát. A Magyar Színház Párizsi kirakat-a. olyan nagyszerű színházt este lesz, amily r-aben a budapesti közönségnek már régen nem volt része és amelyről sokáig mint eseményről fognak beszélni. * Andrássy úti Színház! A szezon legjobb, legmulatságosabb műsora'. Tomboló siker! * Gisela Werbezirk vendégszereplését meghosszabbították. Ragyogó siker köszöntötte a Fővárosi Operett Színházban Gisela Werbezirk, a legjobb német komikát ás kitűnő társulatát. A vendégjátékot meghosszabbították és a.műsor így alakul: Kedd: Huld-r Pessl in Vénedig. Szerda: Mama Pelikán. Csütörtök: Epsteins Witve. Péntek: Mama. Pelikán. Szombat: Pedi, die Perle. Vasárnap: Hulda Pessl in Vénedig. Valamennyi előadás jegyeit rendes helyárakon már árusítják. Minden este Cs- 6 gcbcp^ ember látta eddig a a Városé Ssíeftifaázisan

11 Szerda, április oldal. *»Az alvó férj«-et sorozatosan adják» Vígszínházban. Minden este a szezon tegjobb vígjátéka a legjobb előadásban. * A Magyar Színház jegypénztára reggel 9 órától esti VsS-iű árusítja a Párizsi kirakat és a Dr. Szabó Juci jegyeit. Déli szünet nincs. * A Renaissance Színház e heti műsora: Kedd: Marika (89-edszer). Szerda: Csitri. Csütörtök: 303. (Hűség-szérum). Péntek: Marika (90-edsze-r). Szombat: 303 (Hűség-szérum). Vasárnap este: Csitri. Vasárnap délután: Marika (mérsékelt helyárak.) * Gyeriuekdarab-bemutató a Városi Színházban. Pc-mpás mulatság ígérkezik a pesti gyerekek számára. A Városi Színház szombaton mutatja be Faragó Sándor hétképes tlátványos, énekes éa táncos gyermekdarabját, a Jancsi és Juliskái. Babos Évi, Tubái Sári, a népszerű gyermekprimadonnák, valamint Rasofsky Juci, Bőit Ferenc, Pallós stb. felléptével. Rendkívül olcsó helyárak. HANGVERSENY, ELŐADÁS * Helge Lindberg megérkezett. Első hangversenye április 7-én. (Z. fél 9.) (Fodor.) * Lindberg Il-ik dalestje április 14-én. Jegyek korlátolt számban. (Fodor.). * Feld Irén április 11-iki csevegőestje páratlanul mulatságosnak Ígérkezik. Teljesen új műsorának főbb számai: Közönykocsonya. A mozicsók. Nálunk sikk a»gonoszság«. A botránynő. Egy szép nő panaszai, stb. Áz estén F. Szalmás Piroska, a kiváló zongoraművésznő is közreműködik. Jegyek Harmóniánál és a Zeneakadémiában. * A Filharmóniai Társaság ll-ik bérleti hangversenye április 12-én lesz a Zeneakadémiában. Főpróba 11-én. Vezényel: dr. Dohnányi Ernő. Közreműködik: Fleech Károly és Szende Ferenc. Műsor: Veber: Oberou-nyitány. Beethoven: Hegedűverseny. Előadja: Flesch Károly. Kósa: Ady dalok. Előadja: Szende Ferenc. Bartók: Két arckép. Dohnányi: Ruralia Hungarica. Jegyek Rózsavölgyinél kaphatók. * A»Harmónia«hangversenyei: K. Durigó Ilona, a világhírű oratóriumés dalének'ísnő.'kit minden fellépte alkalmával-, a legnagyobb lelkesedéssel ünnepel közönségünk, április 14-én adja ezidei estjét. ' A Herzl-kvartett április 8-iki IV. estjének műsora: Schubert: vonóskvintett ja, Brahms: kürttrió, Haydn vonósnégyese, np. 76. Közreműködnek: Dr. Dohnányi Ernő, Száder István, az Operaház ' szólókürtöse és Tull Ily eellóművésznő. Bach Grate, az ismert bécsi előadóművésznő április 9-én adja estjét, amelyén Witter Pál, a fiatal cellóművész működik közre. Hajós László, a nagyszerű magyar hegedűművész, kinek legutóbbi estjéről a bécsi sajtó a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott, április 15-én adja estjót, amelyen dr. Herz Ottó kísér. Simon Andor orgonaművész és Jdszay Margit hangversenyénekesnő estje április 20-án. Ifj. Schletter Jenő, a kitűnő fiatal zongoraművész, ki Szendy mesteriskolájából. került ki,' április 24-én adja bemutatkozó-estjét. Hansen Cecília newyorki hegedüművésznő európai körútja alkalmával Budapesten is bemutatkozik. Április 25-i estjén alkalma, lesz közönségünknek ezt a zseniális fiatal hegedűmüvésznőt megismerni. Dr. Matuska Miklós, akinek a Városi Színházban való felléptekor és' külföldi hangversenyein már nagy sikerei voltak, április 28-án adja áriakísér ^ amelyen dr. Herz Ottó Budaházy Fehér Miklós, a magyar.,? e a oo 8? á l * l a e gyik legkiválóbbja április 28-a.n adja estjét. Ivagw.Mma, korunk legnagyobb koloralureuekesnöje április 30-án adja kozkivanatra II. ária- és dalestjét. A kamaraénekesnő ezen estjére, mely ez' ünneplések sorozata lesz - már csak néhány jegy kapható. Furtwangler és a Berliner Philharir^-^»S í '>>j'wwv^m''wvv^^ Eli i i!i Mim, Mmtm Milfillilliilliili, DelYároslSzfnltáz Maximálják a sztárgázsikat Egy millió esténként legmagasabb fellépti díj másfél millió As Est tudósítójától A színigazgatók és a színészek] harcában nem. állott be nyngálomj ugyan nem ver éket a színigaz;- gató és a színészek közé a szezó^i végének ez a most már híres vitája. A Színész Szövetség szerződési blankettát készíttetett, amelyben felsorolta azokat a pontoka amelyek szerint tagjait szerződte ni kívánja a jövő szezonra. Ez az új szerződési formula azonban nem más, mint a régi kollektív, 1924-es ugyanazok a pontok vannak benne. Az igazgatók is elhatározták, hogy szövegeznek egy szerződési blanmonisches Orchester. A legnagyobb jelentőségű zenei eseményei az idei hangversenyévadnak a 104 tagú Berliner Pkilharmonisehes Qrchestor május 11-iki és 12-iki estjei. Ezen hatalmas művészzenekart a világ legnagyobb dirigense: Wilhelm Furtwangler fogja vezényelni. MOZI * Erő és szépség.»nem minden meztelenség pornográfián. Táncművésznők, sportnagyságok, világhírességek.»a vadorzón a berlini filmszépségverseny díjnyertes filmje. Csak sürgönystílusban lehet beszélni az UFA legújabb és az egész világon páratlanul álió filmérdekességéről, mellyel a testi erőnek, a testi szépségnek és a test művészetének hódol a film alkotója. A film alkotó elemei: A klasszikus ókor testkultusza. Csodás vonalú női alakok, impozáns férfiizomzatok, a görög gimnáziumok testnevelése vonul el szemünk- előtt, majd Dalcrose, Laban, Mensedieck követői, és tanítványai, gyakorlatozás közben mutatják be az emberi test szépülését. A sport kiválóságai. Világrecorderek munka közben, tréningben,, rendes és lassított felvételekben. A test himnusza: A tánc. Karsavina, Impekoven, Jenny Haselquist, Wladimirow legszebb táncaikban. mutatnak rá a testi szépség és a test művészetének diadalara. Sportoló világnagyságok. Igazolják, hogy az ép lélek ép testben lakik. Államfők, politikusok, nagy írók jelennek meg' sportolva a filmen. Az Erő és szépség című film mellett a berlini szépségverseny csodálatosan szép felvételekben bővelkedő, tiroli történetet feldolgozó, díjnyertes film-, jét;;. A vadorzó című Kari Mayer regényt játssza csütörtöki bemutatóján az UFA Filmszínház. * A MOZGÓFÉNYKÉPSZINHAZAK MAI MŰSORA. ANDRÁSSY ÜTI MOZGÓ (Csengery u. 39. Andrássy út sarok): A három testőr (Dumas világhírű regénye, 2 rósz, 12 felv., fősz.. Barbara la Marr, Adolph Menjou ós Doughis ' Fairbanks) Buster és a. mágnes patkó (burleszk-világattrakció). (Előadások 5 órától folytatólagosak). ASTOR MOZGÓSZINHAZ (Akácfa ueca 4. Rákóczi út sarkán, a Nemzeti Színházzal szemben. Telefon: 78 03): Hugó Viktor legnépszerűbb regénye: A nyomorultak, (két rész, 16 felv., mindkét rész egy előadásban, fősz. Sandra Milowauov és Gábriel Gabrio). (Előadások kezdete 5, 'AS, V2IO órakor).'. Jegyelővétel délelőtt 11 1 óráig. - BELVÁROSI MOZGÓ: (Tel.: J ): Aranyláz (tragikomédia, 1 10 felv., fősz. Charlie Chaplin) A vérvirágok (dráma 7 felv.. fősz. Dorothy Gish' és Richárd Barthelmcs) Híradók. (Aterem 4. 6, 8, B-cerem 5, 7, VjlO-kor). BODOGRAPU MOZGÓ (József körút 63. Telefon: J ):' Az aranyláz (tragikomédia 10 felv., fősz. Charlio Chaplin). Az orosz ligria (filmregény 7 felv.) Előzetes jelentés: Kaland áz éjfé-'i ' expresszen: Harry Pici. (Előadí'ikeltát. Mindkét fél szigorúan meghaavta tagjainak, hogy az általa készíteti blankettán szerződjék. Erről volt szó különben tegnap S a színigazgatók gyűlésén. Az általános helyzettel foglalkoztak még és itt. szóbakerült a star-gázsik kérdése is. Ügy értesülünk, hogy az igazgatók elhatározták külföldi mintára Budapesten is»maximálják«a stargázsikat. A többség általában a starok ellen foglalt állást és nyíltan egymás szemébe mondták, hogy egyik som tud jó színházat vezetni a mostanihoz hasonló felléptidíjakkal. Ezért azután egységesen kialakult a vélemény a színigazgatók között, végre is elhatározták, hogy a legnagyobb esti felléptidíj a jövő szezonban lvs millió korona lesz, általában azonban 1 millió koronát adnak egy-egy star fellépéséért. Abban állapodtak meg, hogy ezt a közel jövőben egy mindenkire egyformán kötelező határozatban fogják kimondani, azért mintegy szerződést kötnek egymással, hogy a másfél milliós határt nem fogják túllépni, ajánlataikban. sok kezdete 5, 7 és VilO órakor). CAPITOL (Filmpalota, keleti pályaudvar mellett. Tel.: J ): As ördög nem alszik! (vidám história 8 felv., fősz. Constanee Talmadge és Ronald Colman) Vadnyugati karnevál (kalandorköp 6 felv., : fősz. Tom Mix) Számi és Miama (Fox-burleszk 2 felv.) Csak a fejét (Fox-burleszk 2 felv.) (Előadások kezdete 5, 7, 9 órakor) CORSO MOZI (Váci u. 9. Tol.: 69 99): A 13-as bérkocsi (filmregény 8 fejezetben. Rendezte Kertész Mihály, fősz. Lili Damita) Nó'ne izéljen, doktor úr! (francia vígjáték 7 felv., fősz. Ni-, koláj Rimsky) Híradók. (4, G, 8; 10).. CORVIN SZÍNHÁZ (Tel.: József és József 95 84): Sally (burleszk-vígjáték 8 felv., fősz. Colleen Moore, Ptasinszky Pepi személyes felléptével) Le az álarccal (filmregény 8 felv., fősz. Antonio Moreno). (V46, VJ8, VJIO). DIANA MOZGÓ (Visegrádi ucca 117a): Marica grófnő (Kálmán Imre- operettjefilmen, 8 felv., (fősz. Harry Liedtke) Tengeri sátán (kalandos tört 8 felv., fősz. Carl dé Vogt. (5, 7, VilO órakor). ELDORÁDÓ MOZI (Népszínház u. 31. Telefon: József 31 71): Nyomorultak (Hugó Viktor világhírű regénye, 2 : rész, 16. felv., fősz.. Sándor Milowanoff és Gábriel Gabrio). (5, V«8, %10-kor). ELIT-MOZGÓ (Vígszínház' mellett): Vérvirágok (dráma 8 felv., fősz. Dorothy Gish, Richárd Barthelmos) Az ötödik Avenve modeljci (romantikus történet 7 felv.) (5, VJ8, VslO). KAMARA (J ): Sally (burleszkvígjáték 8 felv., fősz. Colleen Moore) Le az álarccal (filmregény 8 félv., fősz. Antonio Moreno). (Kezdete 4, 6, 8, 10). MOZGÓKÉP-OTTHON (Telefon: Lipót ): Az ördög nem alszik! (vidám história 8 felv., fősz. Constanee Talmadge és Ronald Colman) Vadnyugati karnevál (kalandorkép 6 felv., fősz. Tom Mix) Számi és Miama (Fox-burleszk 2 felv.) Csak a fejét! (Fox-burleszk 2 felv.) (4, 6, 8, 10). NYUGAT-MOZGÓ (TELEFON: 71-62):, Nyomorultak (Hugó Viktor világhírű regénye filmen,. 2 rész, 16 felv., mindkét rósz együtt, kettős női főszerepben Sandra Milowanoff). (5, V28, 10-kor). ODEON-MOZGÓ (VII., Rottenbiller u. 37/b. J. 2 63): Manón Talált feleség Híradó. (Kezdete 5, V<8 és VdO). árt (francia vígjáték 7 felv., fosa, Nikoláj Rimsky) Híradók, (Elő-. adások kezdete 5, V48, ValO órakor). «ORIENT-MOZGÓ (VI., Izabella ncca 65. Telefon: ): Kodellaáné éne-'' kel Éljen az élet Kártyfís assza* nyok Híradó. Kezdete 5, 7, 'A10). ORION SZÍNHÁZ (Eskü út, 1. T.: J ): As ördög nem alszik (vígjáték,; fősz. Constanee Talmadge és RonahJ Colman) Karnevál a vadnyugaton (fősz. Tom Mix) Csak a fejét (amerikai slágerburleszk) Számi és Miama (slágerburleszk) Gaumotit Híradók. (Előadások '/:6, %8, 3 /=10). PALACE FILMSZÍNHÁZ (a Newyork palotával szemben. Telefóa: J ): Kaland az éjjeli expresezen (Harry) Piel legújabb bravúrja, 10 fely.) A férfi sorsa a nő (fősz. Mindszenti Mária) A cirkuszdémon Cartistatörténet 4 felv., fősz. Ellen Richter). (Előadások kezdete Vs6, '.'=8, VilO-kor). ROYAL-APOLLÓ (Erzsébet körút. Tel.i J ): A 13-as bérkocsi (filmregény 8 fejezetben. Rendezte Kertész Mihály, fősz. Lili Damita) No no izéljen, doktor úr! (francia vígjáték, 7 felv., fősz. Nikoláj Rimsky) Hír* adók. (Előadások kezdete 5, V48, VslO). TIVOLI MOZGÓ (Nagymező ucea): Kaland az éjjeli expresszen (Harry, Piel legújabb bravúrja, 10 felv.) «A cirkuszdémon (artistatörténet 4 íelv., fősz. Ellen Richter). (, V«8, VJIO). TURAN-MOZGÓ (Nagymező és Mozsár ucca sarok. Telefon: 64 20): Aranyláz (tragikomédia 10 felv., fősz. Charlie Chaplin) Mit vár egy, "menyaszony (színmű 7 felv., fősz. Corinue Griffith), (Előadások kezdete 5, 7, V«10-kor). _»UFA«FILMSZÍNHÁZ (Teréz körút 60. Telefon: L és L ): UFA és Magyar Híradók Tinta Matyi Hol vagy Csitri? (ÜFA-vígjáték, S felv., fősz. Henia Desny) Kalóz* szerelem (regényes történet 6 felv., fősz. Paul Riehter és And Egedé Nissen). (Előadások 5, VilO). -* URÁNIA (Telefon: József ): As ördög' ncm alszik! (vidám história, 8 felv., fősz. Constanee Talmadge és Ronald Cnlmann) Vadnyugati karne* vál (kalandorkép 6 felv., fősz. Tom Mix) Számi és Miami (Fox-burleszk 2 felv.) Csak a fejét (Fox-burleszkL 2 felv). (Előadások 5, 'AS, %10-kor). ' VESTA-MOZGÓ (Erzsébet körűt 39. Telefon: J ): A három testőr (Dumas világhírű regénye, 2 rósz. 12 felv., fősz. Douglas Fairbanks) Buster és a mágnespatkó (burleszk) Magyar híradó. (Előadások Vii órától folytató* lagosak). Modsrn kétszobás mt-m lakást keresik Ajánlatokat lelépési ár és alapbér me.o jel ö- léssel Belterület" jeligéreakiadóbakerek 6SÉLKÍÍ! Ö.rSÍETETIl.F.M csecsemőknek, cukorbetegeknek, lábadozóknak. Minden, gyógyszertárban, drogériában és jobb cseniegeiizletben. FSXSRECEPTEK MINDEN dobozban S Kállay-íéle 800-as G S É P I G ugyanott egy daráié maksm f eeszss-elé* PániBr Jakab, Martonvásár fiffuisnbefges fehér bútorok OLYMPIA (Erzsébet körút 26. Tok: József ): Manón (a nagy kurtizán élete, szerelme és halála, 6 felv., legolcsóbban László Hugónál, IV, Semmelweis ucca Q fősz. Putty Lia)- Ősvilág as ősvadonban (izgalmas vadászatok ismeretlen brazíliai vidéken). (Kezdető 4, 6, 8, 10). OMNIA (József körút 31. T.: J. 1 25): A 13-as bérkocsi (filmregény 8 fejezetben. Rendezte Kertész Mihály, fősz. Lili Damita) No ne izéljen, doktor a IX. kerületben levő szoba-konyhaelőszobás II. emeleti a XVi., XVII. vagy XVIII. kerületben Ajánlatok Május 1" jeligére e lap kiadóhivatalába kéretnek

12 mis, - fl. a. 2 éráiéi este n & 30 p.-ig Eözépeurőpai időszámítás szcriiü Róma a-a (435)': Hangverseny. Bodirpett (330): Hj 1 - LJg)t.»e C : '-): ' _ Hanevpriíoiiy. íriünchen (W5): FMohrasáe'Küknek. Becs (581): Hnnjrrersenv. Sinusait" (-!48): Zene. HannoYcr (232): Opernínnlázii!:. 4<ffj Frankfurt (470): Btrauss-opercück. 4*3 Berlin ( ): Haugfverseiiy. Mör.ster (410): B'Albort- líriigvergcur ifrankfurt (170): Wagner zene. *OS Bóma Í12VI: Tazr-ban! Müiistcr (Iliii: Felolvasás. 7*0 Budapest {."ídiil: Ás Operaház AVaifner-ciklups: Tannbnnser, Schubert Richárd kuraniriénekes fellépésével. München (48:0: Citcrs"- -svirsony. London (365): Tánczene. Gráe (397): Opnradueítek. "5"3 Róma (423): Hangverseny. Lipcse (453): Háiío a létért. Berlin (.\Lr,--,n): Humoros dalok. Hanjiover (292): Tavaszi vándordalok. Stuttgart (410): Svájci est. Bírn (435): líárfaliangversepy. takbannc (BSB): Harangjáték. Oslo (382): Hangverseny. E'SS München (4S5) -. Hangverseny. Borosslö (lis): Elör.dás. Bces (5.11): Szimfonikus zenekar. Budapest (**i); Ltmsanne (S30): Szórakoztató z-on,*, uck. Boroszló (418): S*39 üpcretí-déluián. London (Söü): Miiniiíer (41fl): Hangvfrtcuy. Hanjrvevacn:. -. Zürich (515): z*ne. Párizs (274(1): Hangverseny. e*4a Grác (897): Népszerű 9 89 : seue. London (363): Hangverseny. Milánó (32(1): Zene Bndu?>cs.í (ofiü): S*30 T)r. Aiurjal Báj BtÁisSi'.e! (382): egyetemi tanár Felolvasás. eló'adiisn,: A társadalom lényege. Portinund (23ü): Páiiz-, (415): Haiigrcvceiiy. Díszhangverseny. Cslo (382): Zongorahangvers. London (3U5): Messiás. Brüsszel (362): Orosz liangvors. Berlin ( ): Tánczene. ondón (SG5): Tánczene. Iíádióköuy vek és szaklapok nagy változatosságban kaphatók Az Est köny vosztáiyában, Erzsébet körút fás-sas Keresési 3 5 o ss 5Sárras Előkelő külföldi megistr.étlődó'lörzsklieiiteia. Ajánlatok»reiiyes egzisziencia«jeligére a kiadóhivatalba Eudapast-HOvöEvölgy. II. ker.. PáSrány út 7. Telelön i Zugliget 61. Elvállal n:5r 2 éves kor.tó! gyermekeket tanításra, üdülésre. Hízóárak. Állandó orvosi ellerűrzís Nyelvtanítás. Sportok. Mérsékelt árak. NorniAI ellátás, napi ötszöri bd étkezéssel 2, K, hízókúra megállapodás szerint. Felvilágosítással szolgai dr. Reich, Bródy Adél Kórház is. Pkx első szép' napon elindul Amundsen léghajója A pápa fogadta és megáldotta az expedíció tegjait (As Est külön tudósítójának Kóma, április 5 távirata) Copyright 1.95(3 tortíimgarj/ántt eisewhere hy tha Az lm Est-.'apol; thé A r oh/i 4*merf*cmi S'ewsíjnpcr AÍliancc A pápa ina délelőtt külön kihallgatáson fogadta az Amundsen expedíció lúgjait, akik a norvég követ vezetésével jelentek meg a Vatikánban. Őszentsége igen melegen érdeklődött a?; expedíció iránt. Nyolcezer ember nézte. vét- vasárnapján a>magynr Lovaregylet szezonnyi tó versenynapját. Belépti-dijakból, befolyt négy százmillió, a totalizatőr forgalma két cs egynegyed 'milliárd, az egész fogadási forgalom, a bukmékerekével együtt, meghaladta a három milliárdot. Beszédes számok ezek, amelyek arról tanúskodnak, hogy a lóverseny Budapest közönségének ma is még kedves és népszerű látványossága. Pedig a gazdasági viszonyok az egész vonalon éreztetik nyomasztó hatásukat és ezt óh, kedves Budapest! Uccuknak és utaknak megvan az a kellemetlen tulajdonságuk, hogy burkolatuk néha elromlik és tatarozásra, szorul. Nincs abban semmi, hogy ez megtörtént a lóversenytér felé vezető Kerepesi úttal, illetőleg nzzal a hiddal is, mely ezt az utat a keleti pályaudvarhoz vezető 'vasútvonal fölött koreeztülviszi. Az is' csak különös véletlen, hogy a híd tatarozásához a múlt évben pont akkor fogtuk hozzá, mikor a lóversenyek tavasszal 'megkezdődtek és ezt a munkát pont, akkor hagyták abba, mikor ősszel bezárult a versenyszezon. Még azt is érijük, hogy tavaly csak. az úttest egyik felét lehetett tatarozni, mert a másikor valahogyan mégis csak le kellett bonyolítani a forgalmat. Amit már kevésbé vagyunk képesek megérteni és amit valamely más nagyváros polgáraival megértetni egyáltalában nem lőhetne: az a különös és érdekes jelenség, hogy a főváros, mely tavaly körülbelül négy milliárd jövedelmet húzott a budapesti pályu üzeméből, nyilván, még mindig nem tudja, hogy ilyen budapesti lóversenypálya van é'i hogy ezen futtatásokat rendeznek. Vagy tudja? és a kerepesiúti híd másik felét mégis pont akkor adta tatarozásba, mikor az idei lóversenyek megkezdődlek és megint pont akkor fogja azt a müveletet befejeztetni, Miikor a versenyszezon véget éri és addig mindig monotlassííás, forgalomícrlódás, rendbentartós, időveszteség í'ig.i-v sújtani a fővárosnak a Kerepesi ulnt frekventáló polgárait? üh, kedves Budapest! Kikeriki, báró Bora Frigyes kedves paripája, mely tudvalevőleg onnan kapta nevét, hogy minden alkalommal, amikor a zöld gyepre lép, udvarias nyerítéssel üdvözli a nézők seregét, ez a barátságos Kikeriki, úgy mini tavaly, az idén is megnyerte a Pestmegyei hendikepet, holott most csekély tizenkét kilóval több súlyt, vitt benne, mint a múlt évben. Világos ebből, hogy a. ló hatéves korára lényegesen megjavult, ami trénerének, Urbanek István izázaciosnak, annál nagyobb dicsőség, mert eddig példátlan dolog. Emlékszünk ugyan egy lóra, néhai báró {Springer Gusztáv Orvert-jére, mely ötéves korában emelkedett hendikepsorból az első klasszisba, herceg Festetics Cornröschen-je ötéves korban mutatta legnagyobb formáit, do arra, hogy hatéves ló ilyen arányú javulást hozzon. Kikeriki alkotta meg a precedenst. elmondotta, hogy tisztában van ogy ilyen vállalkozás; nagy nehézségeivel, hiszen egyidőben maga is szenvedélyes turista volt. Kifejezte azt a reményét, hogy az expedíció jól fog sikerülni és végül megáldotta az expedíció tagjait. Az expedícióhoz szükséges előkészületek már annyira előrehaladlak, hogy a legközelebbi derült Szén napon már útnak is indulhatnak Ainundscnék. Ramm Allc"' Drahrer, az 1921-es bécsi derbya vasárnapi mulatságot ráadásul egy kicsit megzavarta a hideg idő ís, mely a tavaszi rnhapompa kifejtését, meggátolván, otthoniriarasziotta a hölgyközönséget. Különösen kellemetlen lett a hideg szél a hétfői napon, amikor, nem is lévén teljes.munkaszünet, a látó" gátoítsag megcsappant. Mindent egybevetve, megállapítható, hog>" a lóversenynek megvan még a régi vonzóereje; munkával, ötletességgel és kellő propagandával vissza lehet számára toborozni a régi tömegekei. nyerő, a napokban a Frcndenauba ípegy, ahol a megnyitóversenyben éé a Fenékversenyben fog futni. Szigeti egyelőre más lovat nem küld Bécsbe. Borgia ós Pomvagli mennek ifj Mravik istállójából a bécsi versenyekben. Borgia vasárnap fut a Przedswitben, ajiol kilenc kilóval előuyösebben áll Dominikkal szemben, mint tavaly. Guzsnaii indul a bécsi Trial Stakesben, do csak a jövő hét folyamán megy fel a Freudeuauba. Bonlipur, mely nem egészséges, nem megy Bóesbo és nem fut a Przedswitben. Fertő ós Tündér Bécsbe mennek, ahol gróf Orssich színeiben zászlók közt fognak futni. Kikeriki legközelebb a Káposztásmegyeri díjban fut, ahol megint összekerülhet Montaltoval. Suba, mely az év első versenyét oly hatalmas javulással nyerte meg, ezentúl hosszabb távolságon fog dolgozni, rucrí; istállója később Prágába akarja küldoni, hogy ott a csehszlovák derby díjára pályázzék vele. Ingram, a Káposztásmegyeri díj favoritja, kétes induló ebben a versenyben. Istállója egyelőre nincs megelégedve a mén munkateljesítményével és ha Ingram a későbbi galopok során sem mutat tetemes javulást, akkor a Droher-istállófc a Káposztásmegyeri díjban helyette Kaloda fogja képviselni. Versenylap címen szezonnyitóéra új sportújság jojent meg, moly csinos külsejével és szakszerű tartalmával máris s:5ánios olvasót tudott magának toborozni. Az új lapot független, hozzáértő sportemberek szerkesztik, akik a közönséget, ép oly sikerrel szolgálhatják, mint az ügyet. Ló versenyeredmények kusvétvasárnapján: I. Suba (Nagy) 1. Báldower (Blazsek) 2. Ursok (Szűcs) 3. 6 ló. 5 h., í'ejb. 10:188, 45, I. 4 II. II. Naf-ascha (Ésch) 1. Lator (Schojbal) 2. Puppchon Liese (Németh) 3. 7 ló. V» h., 2 h; 10:39, 14, 13, I. 3 II..5 III. III. Kikeriki (Hofbauer) 1. Montalto (Gutái) 2. Bonheur (Bojik) 3. 7 ló. 5 / 4 h., VI., Andrássy út 45. T IV., Kossuth Lajos il T. 23 3S VI., Vádiítl. T.SO-92 VIIL, Rákóczi út 51. T. J VIII., Baross ucca 52. T. J a versenyekre fogadhat $zerdg, IQ26. 4prilis 7. IVi h. 10:93, 17, 14, lő. 6 I. pari II. 4Ip- ÍV. fandi (Schejhal). 1. Bival (Nagy) 2. Koppány (Gutái) 3. 2 h., fejh. 10:20, l 1 /* I. V. Felperes (Stenzl) 1. Várkert (Gutái) 2. Lanrpasse (Szabó L.) ló. V/t h., IV* h. 10:33, 15, 28, I.6IL 4 III. VI. Sauvignon (Rajesik) 1. Juci (Schejbal) 2. Hajrá (Rojik) ló. Vi h., */«h. 10:230, 27, 15, I. V/í II. 8 III. Húsvéthétfői:: I. Rigolo (Schejhal) 1. Belisca (Szókolai) 2. -Felkelő (Esch) ló. V/Í h., l'a h. 10:34, 12, 13, I. 1% II. 3 III. II. Boollegger (Péter) 1. Ropp (Esch) 2. Elopement (Szabó L.) 3. 3 ló. 6 h., 2 h. 1.0: I. III. Sglvqna (Schejbal) 1. Nádor (Rojik) 2. Nandine (Schmiedt) 3. 9 ló. Nyakh., VÁ h. 10:100, 29, 14, 4?. 6 I. fi II. Í6 III. IV. Juci (Schejbal) 1. Evetko (Singer) 2. Frcudenau (Tóth),3. 13 ló. Fejh.. '/«h. 10:40, 17, 18, I. 2 II. 12 III. V. Kaloda (Szabó L.) 1. Ravigote (Martinék) 2. Tóalmás (Gutái) 3. 3 ló. 7«h- 1 h. 10:15. I. VI. Mousika (Szokolai) 1. Dukát (Singer) 2. Picikém (Rajcsik) 3. 7 lö. lvi h., 1"; h. 10:88, 14, I. VU II. 10 Ili.'. Szép ügetőversenyek folytak vasárnap, délelőtt körülbelül 4000 főnyi közönség jelenlét-vr.í'u. Figyelemreméltó formákat futottak: Csak előre, mely re és a hároméves Allegro, mely re javított;', rekordját. íme az eredmény:'i. Allegro (Cassolini) 1. Óvár (Tomau) 2. 5 ló :14, 10, 21. Olasz: 10:80. II. Irma (Zwillinger) 1. Garam (Tomau) 3. Sbiuimy (Czeloth),3. 8 ló :2-2, 16, 19, lö. Olasz: 10:80, III. Tarabos (Maszár F.) 1. Nosza (Tornán) 2. (5 ló :50, 26, 15. Olasz 10: 42. IV. Csak. előre (Nóvák) 1. G. Jóska (Maszár) 3. 4 ló :22. Olasz: 10:39. V. Úrion (Sehwarz) 1. Gerlice (ÍJ-willinger) 2. Jóska. (Maszár) , 10:22, 11, 10, 11. Olasz: 10:45. Nóvák, istállója, mint, előre jeleztük, nem sokáig maradt üresen. Alig adta ki a kőkúíi lotot, máris megkapta a Szalachy-istálló négy lovát és báró Solymossy három ügeíőjót Láncos és Pannikám ezentúl Maszárnál lesznek tréningben. Csak előre most pihenőt élvez a Divat-díjig, melyben tegnapi formája szerint első esélye van. Chicagói gabonatőzsde Búza májusra.... júliusra szeptemberre. Tengeri m ájusra. júliusra.. szeptemb., Zab májusra júliusra....,, szeptemberre. Rozs májusra... júliusra.. - >. i. szeptemberre Ch icago, ápriiis a Szombat ( S7.87Ő Hétfő , S SS NewyorMi gabonatőzsde Kcntyork. április 5 Szombat Hétfő Búza őszi vörös kemény. 1E0.2Ó 18a Tengeri. &ÍJ $ * Liszt sp. w. ol na Az irányzat búzánál és rozsnál sziiárd. zabnál ós tengerinél tartott. SzéHreKedésben szenvedőli öröme Minden gyógyszertárban Icaptiató Egy doboz ára 15,000 korona IF»l,.P tavaszi és nyári njdonságok raerérkeztek Gyár ucca 16. sz. I'elefón: Teréz E I. rész. A könnyű motorkerékpár, Kerékpár írta Mihályi Ernő Ara K. Kapható At Est könyvkereskedéseiben 'N - BW H O Z A T A L ÉftEtí NYÜtiATiNűlAI B A N Á N ALEŰJOUBTÁPLÁIJÉK BP. TELEFON s

13 \ Szerda, 1926 április 7, 13. oldal. Csúnya állat, de a teje jó Mmtegaszk Monaco, politika április hó A monacói.állampolgár semmi címen semmiféle adót nem fizet, ezzel szemben az ország törvényei szerint tilos belépnie a játékkaszinóba. A Warrenné gusztusa ez, aki szorgosan vezeti üzletét, de gyermeke ennek az üzletnek tájára se menjen. A monacói állampolgárok derék boltosok, akik a világi bolondságok felett álló bölcs szemével tekintenek a boltjuk előtt kavargó tömegre és az amerikaiakról azt a tömör mondatot gondolják, amit néhai Ferenc József mondott volna a vernissageon a bivalyos kép előtt:»csúnya állat, de a teje jó«. Az a»tej«, amit itt évente kétmillió idegen lead, összesen huszonnégyezer állampolgárt táplál. Ehoz képest a monakói vagy mint ők mondják: monegaszk politika nem egyéb, mint elveszekedni azon, hogy kik osszák szót a pénzt. A huszonnégyezer állampolgárnak van egy államtanácsa és három minisztere. A belügyminiszter vigyáz a rendőrségre, a közmunkaügyi miniszter vigyáz a villamosra, a pénzügyminiszter pedig a költségvetés szerint utalványoz és nyugtázza a pénzt, amit áthoznak a bankból. És mégis van politika itt is. Még ilyen kevés polgárból is tudnak pártok alakulni. Az uralkodó párt a nemzeti és demokrata párt, do vannak szociáldemokraták is, hallani kommunistákról is és vannak republikánus anuexionisták, akik ellenségei a dinasztiának és szőröstül-bőröstül, mint départemont, Franciaországhoz akarnak csatlakozni. Fent a monakói várban, a fejed ílmi palota tőszomszédságában tüntető krétafelírások rikitanak a házfalakon:»vive la Bépublique! Vive la. Francé!«Most éppen választási harc van Monacóban, a szokásos virágcsatához plakátcsata sorakozik. Az uralkodó párt a következő plakátot adta ki minden monegaszkok okulására: Monegaszkok! Nyissátok hát ki a szemeteket! Alig tért haza külföldi tartózkodásából a Serenissimus Uralkodó herceg, rögtön kitüntette pártunk elnökét a Szent Károlyrenddel. Ehez nem kell kommentár. Mindnyájan szavazzatok a Nemzeti és Demokrata Pártra! Így folyik a csata, de dsak plakátofcou. A lapok nem politizálnak. Hihetetlen, de így van. Mert mit hallja az idegen, aki a játékszobában ül, hogy az ebédlőben veszekszik a család. Játékkaszinó és politikai rovat nem férnek össze. Nem lehetne m é g i s ^ m e g c s i n álnl a Margitszigeten a z t. & t l ű e t t l 3 a n k o U Mem kellene folyton politikát olvasni. És bizonyára minden p 6s ti kereskedő szívesen megcsinálná a z t a a eletet, hogy ne legyen s z a b a d b e t e n n i e a u hát a rvjett-terembe, d e n g faeil semmiféle adot. Harsány! Zsolt w w w w Mis ÜQtiiÉfila ffiekmriasnift és a szezonzáró műsor Kezdete l / 4 9-kor Telefon j Wilkins kapitányról semmi hír... Copyright 1926 bg the Az Est-lapok tor Hungary and esewhere bg the Sortn American Newspaper AÜiunce Fairbanks, április 2 (Az Est külön tudósítójának távirata) Március 31-én reggel fél nyolc órakor indult el F a i r b a n k s-b ó 1 az a repülőgép, amely Wilkins kapitányt vitte Point Barrowba, amely az Egyesült-Államok legészakibb pontja. Innen kellett volna azután WUkinsnek megkezdenie expedícióját az Északi Sark felé. Ügy tervezték, hogy a repülőgép hat óra alatt viszi el Wilkins kapitányt Point Barrow.ba. Az elindulás utáni két óra múlva Wilkins kapitány a magával vitt rádiókészülék segítségével hazaüzent Fairbanksba, hogy minden jó] megy és két óra alatt kétszáz mérföldet tettek meg. Képviselő hatalmas és ezer érkeze Point Barrowba meg Ez volt az utolsó üzenete Wilkins kapitánynak. Április 2-ig, tehát 36 órával a hat órásnak ígérkező utazás megkezdése után semmi új abb értesítés nem jött Wilkins sorsáról. Talán csak a rádiókészülék romlott el, talán csak kisebb defektus érte a gépet vagy az időjárás volt kedvezőtlen és Wilkins kapitány kénytelen volt leszállni Point Barrows előtt a hó mezőkre. De az is lehet, hogy baj érte, hogy lezuhant valahol és sohase fogja megkezdhetni expedícióját. Egyelőre vad hóviharok dühöngenek Fairbanks és Point Barrow között és senki sem tudja az elszánt amerikai kapitány és pilótája sorsát. urak aktatáskákkal gonááat Friedrtch István - Képviselők elszegényedéséről As Est tudösitójától A nemzetgyűlés összeférhetetlenségi és mentelmi bizottsága előtt levő súlyos természetű ügyekről Friedrich István a következőképpen nyilatkozott Az Est munkatársának : A magy léptekkel előrehaladó konssolidációt nemcsak a malomigazgatókat, bankárokat és tözsdéseket ingatta meg, nemcsak az öngyilkosok fekete hadseregét teremtette meg, nemcsak a magyar ipart ós kereskedelmet nyomorította meg, nemcsak a jó munkások százezreit vándoroltatta ki az országból, hanem a dunaparti márványpalotát, a nagy és dicső idők ittmaradt alkotmánytemplomát sem' hagyta érintetlenül és bizony megtépázta a nemzetgyűlésnek nevezett pót, vagy kisegítő parlamentet is. A képviselő urakat szemmellátha.. tóau ezer gond űzi. Nagyrésze ha. talmas aktatáskával jön-megy, mindegyik keres valakit a folyosókon, mindenütt csak sietés, idegesség -r A képviselő ma szinto fizetéstolen megbízottja, valóságos ügynöke a választóinak, akik tőle várnak lakást, kölcsönt, állást, trafikot, földet, A képviselőnek természetesen így alig marad ideje, hogy a parlament tanácskozásain résztvegyen. Az általános idegesség ingerlékenységgel jár, ez pedig a parlament hangjának eldurvulásában nyilatkozik meg. El kell ismerni azonban, hogy a régi parlamentben is sok olyan eget fordult elő, amely még túl is szárnyalta a mostani nemzetgyűlés incidenseit. Hogy pedig számos képviselő legutóbb anyagi bajokba keveredett és ennek folyományaként as ügyészséggel kerül hadilábra, nz valóban elszomorító jelenség, de igazolása annak, hogy elmultak már a könnyű konjuktúrák, amikor felkéssiiltség nélkül lehetett a gazdasági élet terén karriert csinálni. Régebben elég volt a méltóságos, vagy kegyelmes titulus ahoz, hogy valaki egy igazgatóság keretében here életre elhelyezkedhessék, dolgozott helyette más, ő csak reprezentált. Ma azonban már a felkészültség, a szorgalom a döntő a gasdasági porondon. Ezen a téren nem a pártkassza, a hivatalos presszió és a nyilvános szavazás emelik a jelöltet a pozícióba, hanem a tehetség és a munkaerő. De hát hol van ezektől sok képviselő? Messze, messze, annyira messze, hogy most az ügyészséggel íkollaborák. ff a Keresztény Behozatali és a Riviéra kávéház ellen"»az Est«című napilap évi február hó 7-iki számában»csőd a Keresztény Behozatali és a Kiyiera kávéház ellen.tömeggondnok, akinek egyszerre öt csődöt oszt ki a bíróság«címen megjelent közleménynek azon állítása, hogy engem a bíróság»egyszerre nem kevesebb, mint öt csődbejutott cég és vállalat tömeggondnokává* nevezett ki, a valóságnak nem felel meg. Valóság az, hogy a Keresztény Behozatali Kereskedelmi Társaság, közkereseti társaság tomeggondnokává rendeltettem ki, amelynek a cikkben felsorolt pt személy a tagja, akik ellen,a törvény értelmében a csőd szinten megnyitandó volt. Nem öt vállalatról, hanem csupán nagyon kevés vagyonnal rendelkező vállalatról van szó, amely üzleti működeset már évek óta beszüntette, úgyhogy előreláthatólag a tömeggondnoki keszkiadások sem fognak fedezetet nyerni. Dr. Balo ' Gábor ügyvéd. DfappcslRliéK Nyers Tartós minőségben Jutányos áron divatáruhásában Király ucca 53. sz. (Akácfa ucca sarok) vagy felbhbt nyolcszázezer koronáért finom szövetekből elsőtangúan mérték után készítek. Hozott kelmék elkészítését olcsón vállalom. Vereenyszabóság.VII., Rottenbiller u. 4)a ernyőt A legjobb, legszebb olcsó gyári áron KertMtnti csak vehet. Et"«syí «pa«"tcíe ga» Budapest.VII. ker., Károly körút 1. sz. Saját gyártmány. Alakítások Barna félselyem, 10 ágú < divaternyő csak.!195é000k' Mgi. aí gb minden kivitelben, lcgolcaóbbamcsali Friedmann KaSapgyárábaa VI., Kilály ucca 8. szám, (az udvarban) Fest, tisztít, alattit piröhjeriipirpii összes alkatrészek, legjobb külföldi gyártmányok, részletfizetésre is olcsón szállítunk DEMÉNYI, Teréz: körűt 4. Ké nen árjegyzéket Bdlők, ebédlők, lakberendezések ggúri úrban, garan. cia melleit. Állandó nagy bútorkiállitás uélclkötelezettség netklil E ö u f y Testvérek asztalos bútorüzeme, VII. ker., Voliátiy úoca 62. szám A kámforos Fortuna kipróbált hfeiszer fájós lábak áposásái-a éis erősítésére. 2 3 Fortuna lábsós íiirdö- raesrszünten a legkülönbözőbb lábfájásokat,:!iclyek :i sok járás, állás, sportolás cs egyéb megerőltetés következr.ionyei. Magszabaűítatyúkasam-ísiiőrkernénvedé^. «öl, melyek a Fortuna labsós vízben vo)ó áztafásfól megpuhulnak úgyszólván feloldódnak és könynyen eltávolithatókká válnak. A Fortuna SálssŐ tekintve, hogy kámfortartalmú, iidit, felfrissíti az izmokat, megszűnteti a lábizzadáet s époly bámulatos eredménnyel használják a fegyotí lábúak. Mindenházbannélhülözhetetlen! Számos elismerő, levél tanúskodik biztos hatásáról Egy dobos ásva t pongés íe.sos K Használati utasítás minden dob. zon Kapható minden gyógyszertárban és drogériában. Főraktár: Bodnár Jenő Fortuna gyógy szeriára, Budapest, Dob ucca SO.Teleíon.- Jónef Vidékre postán, a nénzelőzetes J^^gfigg 2 doboz K, utánvéttel SOOú K-v-l todo I

14 Szerda, április 7. SPOE J.3, Mz MTK az FT a Slavia levonult, taktikázott, futballozott 71 pihent FTC nem tudta legyőzni a fáradt MTK-t M húsvéti serleg erkölcsi győztese a Slavia M húsvét futbaueseményel A húsvéti serleg : FTC 2 UTE 1 Palesek Csontos Slavia.... é 2 MTK 1 Silny, Puo Jeny Blavia 3 UTE 3 Silny, Soltys, Puo Örossmann, Priboj, Sohaller FTC 0 MTK 0 (Félbeszakítva.) //. oszt. bajnokság ; UTSE 4 RAC 1 Lauko, 3, Seiden Tárnok Főv. T. Kör.. 1 BSE Dán * MÁV 2 ETSC 1 Puff Wolfl KAOE 1 Világosság... 0 Hercz Pozsony: 5»33«FC 1 Ligoti SC... 1 Szab'ó Molnár jy3«fc 2 Bratislava... 1 pipa.ujváry Sorai Bécs : Kapid 4 Slovan Hoffmann 2, Wessely, Hanel 2, Eckl, Wondrak Stapel Hakoah Amateura... 0 Gold Amateure... 3 Slovan 2 Cutti Zdarsky,"H"áneT Hakoab Rapid Schőnfeld2, Nemes, Wessely 2, Hoff- Selnvarc mann Prága : Viktória Kiskov 6 Európa (Barcel.) 1 Novak 2, Ch rystall 2, Cross Carvan, Meduna Sparta 9 Európa Baja : ILSz válogatott.4 Baja válogatott 1 (Vasárnap.) ILSz válogatott 2 Baja váltogatott 1 (Hétfő.) Szeged : BEAC 3 SzAK Kertész, Stoffián, Prisslinger Leehncr (kupamceca) BEAC 5 SzTK 2 Stoffián 2, Kertész 2, Kakuszi, Kálmán Szántó Tatabánya * TSC 4 VAC (Bpest). 3 Zsiros2. Báté, Boros Killormann Szombathely: Wiener AC... 1 SzSE 0 Pressane SzAK 1 VAC 0 Prém Győr: VAC (Budapest) 4 Győri kombinált 3 EnglI. 2, EnglII., Kulcsár, Nagy, Lébi Eosenbaum Miskolc : DVTK 5 Kassai Törekvés 2 Miskolci korub.. 2 Kassai Törekvés 0 A magyar sport történetében edídisr példátlanul álló botránnyal végződött csapataink húsvéti körmér- Itősése. Rendőrök hurcolták le a pályáról as MTK játékosait és emiatt félbeszakadt a döntő mérkőzés, mint arról külön cikk kereté-.beu részletes tudósításban beszámolunk. A botrány azonban már előző Havon megkezdődött, amikor vasárnao az ezrével tóduló közönség mesrdöbbenvo konstatálta, hogy a oálván az FTC második csapata látszik az UTE erősen tartalékolt együttese ellen. Fagyos csend fogadta a tribünön a két csapat kissé gyengenívójú.iátékát. mialatt az öltözőben izgalmas viták folytak arról, összefér-e a sportszerűséggel az. hogy egyrészt a közönség nem azt a csapatot kapja, amelyet neki Ígérnek.' másrészt, hogy az FTC és az UTE hétfőre pihenteti csapatát, amikor a serlegmérkőzés másik két résztvevője, a S.avia és az MTK mind a két napon teljes csapatával játszik. Az FTC tartalékcsapata is meg tudta verni az UTE-t. A siralmas mérkőzésért azonban a közönség bőséges kárpótlást kapott a Slavia és az MTK küzdelmének nagyszerűségében. A Slavia a csütörtöki kemény mérkőzéssel a lábában az első félidőben egyszerűen lelépte a fejétvesztett MTK-t, amelynek halfsora egy pillanatra ép'm TiT-itn föltartani n írnr^ovilla- Hubernek, az FTC kapusának robinzonádja gos csapat csatársorának művészi támadásait. A közvetlen védelem is bizonytalanul funkcionált és így a 19-ik percben a Slavia. már két góllal vezetett ós már ekkor lelassította az iramot, mégis úgy látszott, hogy gólzáporral fog győzni. A második félidőben azután az MTK nagy eréllyel lépett fel. de az MTK-csatársor tehetetlenül nasszoleratott a prágaiak kapuja előtt. Rövidesen ismét a Slavia kezdett támadni, a reméuvétvesztett közönség pedig hazafelé indult. Ekkor azonban a 29-ik percben J> ny gyönyörű IÖVÍSÍ'ÍPI sóihoz juttatta a majryar csnri.n'o'.. Harsogó öröm fogto el a tribünt é.-- a már kifelé özönlő közönséa - mecállt és ritkán látott szenvedélyesseggel kezdte biztatni az MTK csapatát. Dc már ez sem tudott az eredményen változtatni, a Slavia győztesként hagyta el a pályát. Ez a mérkőzés felejthetetlen élmény volt a magyar közönségnek, de viszont alaposan elrontotta a hétfői programot. A Slavia az UTE ellen époen olvan tökéletes, szemet gyö- Planicka, a Slavia Isapusa, T>lehúzi egy magas labdát a kapu sarkából nyörködtetö játékkal kezdett, mint előző nap az MTK ellen, a 2:1 arányban javukra végződött félidő után azonban a fáradtság jelei mutatkoztak a prágai csapaton. Az UTE Pribojjal megerősített csatársora váratlanul igen szép játékot produkált és megérdemelten jutott három gólhoz. Meg is nyerhette volna a mérkőzést, ha ugyanekkor közvetlen védelme nem mond csőáöt. A piros-fehér csatároknak nem is kellett legázolni a FoffZ-gátat, mert messziről küldött lövéseiket Szülik ritkán látott indisspozícióval engedte be hálójába. Az eldöntetlennel a Slavia elvesztette a lehetőségét is, hogy a serleget megnyerje, kétségtelen azonban, hogy erkölcsi győztesként utazott el Budapostről. A csapat minden tagja tökéletes technikájú őrzője posztjának, a csatársor ördöngös taktikai trükkökkel nyomul előre, a közvetlen védelemben pedig Hojer mind a liárom mérkőzésen olyan játékot produkált, amilyet ritkán láttunk hátvédtől. A közönség csak hálás tüntetéssel kárpótolhatta a szimpatikus csapatot, amely mind a bárom mérkőzésen nemcsak szépen, hanem fairen is játszott,, -., a játékosok páratlan fegyelmezettségről tettek tanúságot: egyetlen bírói határozat ellen nem protestáltak és eszükbe sem jutott, hogy a kisr-é túlkemény újpesti stílust hasonlóval viszonozzák. Lesújtó volt a Slavia nagyszerű játéka után ~" pv. MTK és az FTC nívótlan küzdelmét nézni. Az FTC teljesen pihent csapattal állott ki a porondra, míg az MTK játékosait az előzőnapi rettenetes küzdelem teljes: n letörte, a kekfobér drés'szes fink alig álltak a lá- Iníkorí és a közelharcban mindig alul maradtak, legtöbbször a földre bukva. Az FTC volt állandó fölénnben. de a csatársor egyetlen tetszetős támadást sem tudott véghezvinni. A gólnélküli félidő után pedig az MTK vette át az irányítást, de ez a fáradt csapat sem tudott szépet nyújtani a közönségnek. Amikor a Slavia csapata a futópálya salakján kifelé vonult, a közönség figyelnie rögtön eifordxdt a mérkőzéstől és tomboló taps búcsúztatta el a prágai legénységet. Ez a tapsvihar sokkal értékesebb lehet a Slavia csapatának, mintha a serleget és a 11 aranyérmet vitte volna magával A II. osztályban bajnoki mérkőzéseket játszottak vasárnap. Az UTSE ismét fölényesen győzött, de győzött a másik bajnokaspiráns, a Főv. T. Kör is, míg a MÁV újabb győzelmével a tabella ötödik helyére nyomult előre. Pontot szerzett a KAOE is, de az utolsó helyről még mindig nem tudott előbbre jutni. Bécsnek nagy szenzációja volt: a Hakoah megérdemelten legyőzte a hét ponttal vezető Amateure csapatát, amelynek csatársora igen gyengén játszott. Még egy bajnoki mérkőzés volt Bécsben, amelyen a Bapid eldöntetlenül végzett a Slovannal. A bécsi zöld-fehérek 4:0 arányban vezettek félidőben, a cseh csapat azonban 14 pere alatt kiegyenlítette az eredményt a második félidőben. Az»Európa«katasztrófája Prágában. Még nagyobb szenzációval szolgált a Viktória Ziskov csapata, amely vasárnap megsemmisítő vereséget mért a. nagyhírű spanyol csapatra, az Európára. A barcelonai csapat igen nagy csalódást keltett Prágában és senkisern csodálkozott már azon, amikor a Sparta minden különösebb erőfeszítés nélkül hétfőn 9:0 arányban verte meg. MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA 23; 5 Az Est tudósítójától A harmadik magyar-osztrák válogatott asztali teniszmérkőzés ismét a magyarok megsemmisítőén fölényes győzelmével végződött. Mecklovits, Jacobi és Bellák valamennyi meccsüket megnyerték, győzött a Bellák Glanz és a Jacobi Pécsi-pár is. Az osztrákok öt győzelmükből kettőt Wildamnénak köszönhetnek, egy győzelmet arattak a vegyespárosban és kettőt a férfiegyesben. W V W V W V W W W V W W W V W \ A / V MHC-MAC 3:1(1: Az Est tudósítójától Az MHC és a MAC bokki-csapatai között vasárnap dőlt el a Pözel Istvánnó dijáért folyó küzdelem. Az MHC 3:1 (1:0) arányban győzött Szendey éa Bogdán révén. A MAC gólját Heinrich Tibor ütötte. Előzőleg a tét klub hölgycsapata mérkőzött. A MAC hölgyei győztek Kertész Ada góljával. HZmTE GQFLZOTT AMNNFTÁSOFT MEZEI TAJNOIISÍGÁN As Est tudósítójától Szegeden 4000 ember jelenlétében futották le a munkás mezei futóbajnokságot, amely az MTE fölényes győzelmével végződött Egyénileg Steiner Pál (MTE) lett első a 8 kilométeres távolságon, Majzik (ESC), Hesz tmte), Kocsmár (Szeged) és Bózsa (MTE) előtt. Az ifjúsági bajnokságot is MTEfutó, Huszár József nyerte. Második Németh (MTE), harmadik Mach (Vasas), negyedik Cser (Vasas) ötödik Sütő (MTE). A BBTE inezcl versenyén Weiler Frigyes (MTK) győzött, második Papp (FTC), harmadik Szabó (MTK), negyedik Holzer (MTK), ötörtik Kocsis (FTC). A csapatversenyt az MTK nyerte-

15 Szerda, 1926 április 7. lo. oldal Idő előtt erssiakdsan ért véget az tltk^tc-meccs Lerúgott fátékosok, gyenge Balról vezetés, rendőri beavatkozás Az Est tudösitójától. Húsvét vasárnapján, mint előrelátható volt, a főváros közlekedése ismét megbukott. A kora délutáni órákban ezrek és ezrek ostromol TÁK a Népszínház uccán végig a Hungáriauti pálya Jelé tartó, villamosokat, amelyek azonban már zsúfolva indultak el végállomásukról, de azért minden megállónál percekig várták, míg az OTT tolongó százak néhány embert ismét fel tudtak préselni a roskadásig megtelt sárga kocsikra. A BESzKÁR megint nem vett tudomást a húsvéti sporteseményékről és csak "néhány 29-es jelzésű kocsi beállításával járult hozzá a forgalom lebonyolításához, ezek a kocsik azonban, amelyek egyenesen a ló verseny tér re mennek, csak zavarták a forgalmai azzal, hogy minden megállónál percekig várakoztak, mialatt mögöttük a hungáriaúti villamosok egész sora torlódott össze. A megállóknál hatalmas rendőri aszisztencia rángatta le a- lépcsőkön lógó embereket és szorgalmasan falut az igazoltatás. Száz és száz embert fognak megbüntetni olyan pénzösszegekre, hogy azért akár autón is kimehettek volna a pályákra, Isren ám. de autót már két óra után nem lehetett kapni. csak leleményes embereknek sikerült a lefordított zászlóval cirkáló kocsikat az ucca közepén elfoglalni. Ilyen -»rcndőri esemóly ékkel«kezdődött a húsvét vasárnap sportja, folytatódott hétfőn délben" :és fejeződött bé este 6 órakor az üllőiúti sporttelepen. Ez a rendőri beavatkozás ' azonban már súlyos botrányt, provokált. Egy futballcsapat játékosait rendőrök ráncigálták le a pályáról. egy rendőrkapitánynak állítólagos megsértése miatt, olyan jelenetek között, amelyek páratlanul állnak a sport történetében. Háromnegyed öt órakor kezdődött az üllőiúti pályán az FTC MTK mérkőzés. amely a húsvéti serleg sorsát volt hivatva eldönteni. A mérkőzést vezető bíró szabad teret eancdctl az erélves iátoknak, aminek a sérülések egész sorozata, lett a következémnye. nercekben Már az első ájultan vitték ki a pályáról Kocsist, k é S 5 iobbhátvédiét, nem sokkal k e s o b b a másik MTK-bekk. S o n k?i Vésett ö^ze a pályán «~v rusas következtében. Molnár és Blum ;>v u t a n az előbbi r m n földön, majd ^ntalan a SfkeiLfni 1^ eenterhalfni alv, C C k i^ masszírozni. amíg magahoai tét. A félidőben az MTK IW^MH uá myörögtek Himler bíródat hoau vessen véget ennek a%jtf játéknak, amelynek vcszélij<' s ifi vetkezményei tehetnek. ' i <i második félidőben azonban folytatódott a durva játék és mikor a mérkőzés 25-IK pio-ee ben Nádiért, az MTK balhálfjöi kellett kivinni a pályáról. niár csupa izgalom és forrongás volt a pálya és > TRÍLVÍÍ nwnvánt. Egy perccel később Braun rúgása érte Blum lábát. Blum összeesett, a; játékosok köréje sereglettek^ és próbálták' talpraállítani.- A tribünön megdöbbenés moraja futott végig, mert sejteni lehetett, hogy az MTK, amelynek, már hat Játékosát kellett talprasegíteni, most megakarja torolni a séj-üléseket- Himlernek vér/re észébe jutott, hogy itt leírni kell valamit és, kiküldte apályáról a faultoló Braunt. A -játékot azonban nem lehetett folytatni,-mert. berohant a pályára Kiss Árkád "rendőrkapitány ós a - játékosok csoportja.felé futott.- Ebben a pillanatban tért Nadler Molnár György vissza az előbb megsebesült Nádler, látva az' izgalmakat, a rendőrkapitány elé ugrott és széttárt karokkal kérté: Kérem, kapitány úr, ne jöjjön a pályára! Miért jön be a pályára?' Hogy mer velem így beszélnif válaszolta ingerülten a rendőrkapitány. Én az ügyeletes rendőrtisztviselő vagyok és jogom van a pályára lépni. Nádler felelni ákarü de ebben á pillanatban már egy rendőrlegény futott be a pályára, látva á vitatliocsis Braun kozást feljebbvalója és a futballista között. Vezesse ki mutatott Kiss Árkád Nádlerre. A rendőr megragadta Nádler kariát, aki tiltakozni próbált a rendőr intézkedése ellen. Erre. még. egy rendőr sietett elő, most már ket- Klébcr Senkcy ten, két karjánál megragadták a futballistát és úgy ráncigálták kifelé. A tribünökön megfeledkezett néhány magáról kezdett ennek a jelenetnek a láttára, de dermesztő némaság futott végig a közönség tízezrein, amikor az idősebb sportemberek rémülten csapták össze a kezüket: - Mit csinálnak! Nem látják, hogy ez a szerencsétlen futballsport most kapja az utolsó keamelemdöfést! A forrongó hangulat egy pillanat alatt megfagyott a tribünökön és a megdöbbent közönség most ta;ialiím6 tapsolni BSSRTÓ-.J *S«' V ''"FIIIMILB már-lélelkzetét visszafojtva figyelte a pályán történő eseményeket.. Molnár György, az MTK kapitánya megdöbbenve nézte az eseményeket, odaszaladt Kiss rendőrkapitányhoz és elkeseredésében gúnyosan megkérdezte:,. Kapitány úr, talán én is kimenjek? Vigyék intett a rendőrkapitány két másik rendőrnek, akik most már megragadták Molnárt isr és ki-. felé ^cipelték. Ezalatt Kocsis észrevette, hogy a Nádiért ráncigáló egyik rendőr ismerőse. Odasietett tehát a rendőrhöz és arra akarta kérni, hogy bánjon kíméletesebben bajtársával.. Alig szólt azonban egy szót az ismerős rendőrhöz, amikor a másik hirtelen hátrafordult és öklével teljes esővel a gyanútlan futballista arcába csapott. Kocsis arcát elöntötte a vér, szédülten megtántorodott. A többi MTK-játékos segítségére sietett,. elkapták, mielőtt a földre zuhant volna. Az MTK játékosai levezetett társaik után elhagyták a pályát. a, bíró fejétvesztve nézte az eseményeket és csak percek raulva jutott eszébe, hogy az eayik határbírót a bírótestület páholyába küldje, hogy utasítást kérjen, mitévő legyenf A bírótestület vezetői ezalatt már izgatottan tárgyalták az eseményeket. Mindenekelőtt megállapították, hogy a mérkőzést vezető bírónak abban a pillanatban, amikor, rendőr lépett a pályára. le kellett yolna fújnia a mérkőzést. De ba már elkövette ezt a hibát, azt a választ adták, folytassa a mérkőzést abban az esetben, ha a remlőrséa a levezetett játékosokat szabadonbocsátja., A közönség ugyanis még mindig nem mozdult helyéről, inert várta a mérkőzés folytatásat, egész belépődijat fizettek, egész mérkőzést akartak látni. Az MTK vezetőinek egy része az öltözőbe akart sietni, itt azonban útjukat állta egy fiatal rendörfogalmázá, aki csak hosszas vita után engedte meg, hogy a vezetők a játékosokkal beszéljenek. Az MTK-vozérék egy másik' része ezalatt az FTC vezetőit kérlelte, hbgy mint vendéglátók, intézkedjenek a botrány elsimítására. Kiss Árpád rendőrkapitányt futball vezérek és újságírók fogták körül, akiknek a rendőrkapitány ' a következő magyarázattal szolgált: Igenis kivezettettem Nádiért, mert megsértett. Azt mondotta nekem: nmit keres a pályára* Est nem tűrhettem. A futballvezérek hogy - közbevetették, ezért nem szabad embert megfosztani az ünnepi szórakozásától. mire a rendőrkapitány kijelentette, hogy hajlandó eltekinteni mindentől, ha Nádler bocsánatot kér tőle. Hétfőn nemzetközi üldözőverseny és párosverseny volt. Az Besiettek az öltözőbe, ahol Nádién a rendőrkapitány elé állott és a osztrákok itt. is könnyen győztek következőket mondotta: a gyenge magyar sprinterek efíon. Kapitány úxl Én kértem önt, ne jöjjön be a pályára. A hamrom nem volt izgatott, mást nem mondtam. Ha azonban ön ezt sértésnek veszi akkor ezennel bocsánatot kérek. Tudomásul veszem hangzott a rendőrkapitány válasza, tessék folytatni a mérkőzést, mindenki, játszhat. Közben Solymossy rendőrfelügyelő is megjelent az öltözőben és kijelentette, hogy a rendőrség részéről az ügy el van intézve. Tíz nerccel később azután rendőrök jelentek meg az öltözőben és igazoltatták Nádiért, valamint Molnárt. Himler bíró most már a játékj folytatására szólította* fel az MTK csapatát. A játékosok azonban már öltözködteki a vezetők pedig kijelentették, hogy. ilyen jelenetek után nem merik csapatukat a pályára engedni. Erre azután Himler bíró a pályára sietett és most, 17 perccel a mérkőzés megszakadása után lefújta a mérkőzést. Az FTC játékosai, akik eddig a< pálya közepén egymásközt passzolgattak, levonultak és csak most indult meg hazafelé a közönség, izgatott vitatkozás közben. Még hevesebb szócsata folyt as elnökségi páholyok között. Már az egész közönség elvonult, amikor itt még szenvedélyesen vitatkoztak a két klub vezérei. V V W W W W V A W / W W W V. % Í A kerékpáros sprinterek kikaptak, a stéherek győztek Az Est tudósítójától A magyar ós osztrák kerékpáros sprinterek 24-ik találkozásán na osztrákok fölényes győzelmet arattak *<z erősen tartalékolt magyar 1 t'otn tau üukáxa után ucköiö-.n. u mentők a tegnapi kerekpárversenyen flcyer-egyiitles felett. Egyénileg Beischl győzött, második Schaffer és csnk harmadik helyre jutott magyar versenyző, Tóth III. (UTE). Negyedik Sághv (Szolnok) lett. A nemzetközi motorvezotósea verseny első napján ; Bániczky felbukott és így csak az első, 20 kilométeres futamban győzött. 40 kilométeren azonban Barlos is még tudta verni 250 méterrel a drezdai Schrötert. Hétfőn Bániczky ismét, nyeregbe szállt és 30 kilométeren megverte Schrötert. aki azonban a második futamban revánsot vett vereségeért. Bániczky ekkor is biztosan vezetett, amikor a drezdai versenyző szédületes tempóba kezdett és általános meglepetésre a célban félgéphosszal megverte Bániezkyt. Bartos mindkét futamban utolsó helyen végzett Pirity mögött. Angol vagyok és ami még nem vala A modern vegyészet diadala, Tudja mindenki már, hogy innen s túl az Óperencián Legj o bb cipőkrém a FÖLERAKAT: Kármán Marcel, IV., Veres Palnc ucca 7. Kím.j

16 Bethlen a miniszterek elutazott-* hazajöttek Siz ellenzék a frankügy főtárgyalásától politikai fordulatot vár 'Az Est tudósítójától Gróf Bethlen István miniszterelnök, aki a mult hót végén egy napot töltött Lillafüreden, szombaton és vasárnap Budapesten - időzött, teanap délután pedig ismét eluta" zott Éadványba, ahol két napig marad. Az eredeti intézkedésnek megfelelően a miniszterek, akik a húsvétot megelőző napokat vidéken töltötték, tegnapra mind visszaérkeztek a fővárosba, megjött Vass József, Walko Lajos, Rakovszky Iván, Bud János. Mindezek :i miniszterek ti ma délelőttöt már hivatalukban töltötték, azonb'm délig csak a referenseket fogadta-ic. Az Est munkatársa beszélt vezető ellenzéki körökkel. Az ő megítélésük szerint a frankügy a parlamentben a közeli költségvetési vita során újból fel fog éledni, álfalában azonban az a felfevésak, sőt értesülésük is, hogy a bűnügy Kitárgyalása olyan adatokat és mozzanatokat fog feltárni, amelyek a politikára nem maradhatnak hatástalanok. Eszerint máris vannak vallomásolt, amelyek a kérdés politikai megítélése szempontjából messze túlhaladják azt az anyagot, amellyel az ellenzék a frankvita folyamán rendelkezett. Ezekben a körökben változatlanul elképzelhetetlennek mondják, hogy a Bethlen-kormány a főtárgyalás után is helyén maradhasson. A nemzetgyűlés egyébként e hónap 12-én a nyugdíjvalorizáció tárgyalásával fogja megkezdeni ülésezését. A Futura-Hombárfelszámolását parlamenti bizottság fogja felülvizsgálni t- Az Est tudósítójától Annak idején Az Est részletesen beszámolt a Futura-Honibár gazdálkodásáról, rámutatván mindazokra az esetekre, amelyek a kormány részéről különös figyelmet érdemelnek. Most mint jelentettük, ennek az intézménynek a felszámolása is befejezéshez közeledik s az eddigi jelek szerint körülbelül 80 milliárd koronára teltető az az összeg, amely az államkincstárnak a munkálatok elvégzése Után rendelkezésére fog állani. Minthogy az egész szervezet működése nem jutott kifejezésre a költségvetésben, természetesen annak gazdálkodását az állami legfőbb számvevőszék sem vizsgálhatja felül. Tekintettel azonban arra, hogy a jelentkező felesleg Ismét tiszta a vízvezetéki víz. A vízművek tisztogatási munkálatait teljesen bevégezték, úgy hogy a húsvéti ünnepekre már mindenütt tiszta víz folyt a budapesti vízvezetékekből. Mint a vízművek Igazgatósága jelenti, a víz most már egész nyáron át tiszta lesz és a közönséget késő őszig megkímélik a rozsdaszínű víztől. A vízművek különben most naponta köbméter vizet termelnek. Ez teljesen eléri a békebeli arányokat, úgyhogy a tanács megengedte a tömlővel való locsolást is és ilyenformán az öníözőautomobilokon kívül a főváros terein és uecáin ismét megjelenhetnek a ílocsolóemberek* is. A főváros elrendelte a gyorsírás propagálását az iskolákban. A fővárosi polgári iskolák igazgatói a székesfőváros királyi tanfelügyelőjétől körrendeletet kaptak, amelybon a gyorsírás tanításának megszigorításáról van szó. Az utóbbi években mondja a rendelet mind a közép, mind a polgári iskolákban jelentékeny tért veszített a gyorsírás, mert ezekben az iskolákban vagy egyáltalán nem tanítják a gyorírást, vagy nagyon csekély a gyorsírás tanulásra jelentkezők száma s ez okozza a térvesztést. Minthogy a gyorsírás elsajátítása olyan gyakorlati készséghez juttatja a tanulót fejezi be a igen tekintélyes összeg, nem lehet közömbös, hogy ez miként állott elő s mi lesz a rendeltetése annak a mai viszonyok között igen nagy összegnek, amely már nagyrészt igénybe is vehető. Beavatott helyen úgy informálnak bennünket, hogy a parlament egyik frakciója ragaszkodik hozzá, hogy az egész szervezet részletes elszámolása terjesztessék egy erre a célra alakuló parlamenti bizottság elé, amely lelkiismeretesen és tüzetesen felül fogja vizsgálni az összes zámadásokat s a kormánynak az előterjesztésért, amely a megmaradó összeg mikénti felhasználására vonatkozik. Reméljük, hogy ebben az előterjesztésben csupa olyan beruházás fog szerepelni, amely az ország igaz érdekeit szolgálja. rendelet amely ma, a sokfelé ágazó gazdasági pályákon nélkülözhetetlen, a tanfelügyelő nyomatékosan felhívja az iskolák igazgatóit, hogy a tanulókat a gyorsírás hasznáról és rendkívüli fontosságáról felvilágosítsák és tanulásra buzdítsák. Bécsiértéktőzsde Bécs, április g (Az Est bécsi szerkesztőségétől) Osztrák hitol 123, Magyar hitel 268.8, Államvasút 405, Délivasút 78, Salgó 437, Osztrák Hoíherr 29.75, Magyar Hofherr 118.8, Déli elsőbbség 795, Krupp 253, Alpesi Irányzat: szilárd. Zürichideviza-árfolyamo k Pénteki Mai zárlat megnyitás Budapest Berlin Newyork Bndapesí: London Zürich, április 6 Párizs Milánó Prága Bukarest Bécs Szófia Belgrád Amszterdam Brüsszel Szerda, április 7. A mai tőzsde IRÁNYZAT; szilérd A négynapos szünet után szokatlanul élénk a forgalom, ami* nek egyik oka a kedvező hangulat, mely különösen az arbitrázs-papí-* rokkal szemben keletkezik. Bécs is vásárlóba budapesti piacon és így a Kulisszpapírok áremelkedése a pénteki nyugodt üzletmenethez képest gyorsítottnak mondható. A lendület ereje természetesen a helyipiac papírjainak árfolyamát is emelte, anélkül azonban, hogy itt szamottévő üzletkötésekre került volna a sor. A tőzsde legszilárdabb papírjai ma is a fővárosi kölcsönköt vény ek és a vasúti vállalatok részvényei, ame< lyek újból 50 százalékkal emelkedtek. A. hadikölcsöniföltvények piaca szilárd, különösen á 6 százalékos típust keresik. ' A kényszenkölcsönkötyények piacán szinten maga* sabbak az árak. A KvtiszpapiroU kassza/' napjai április 27, A Tcorlátpapirok kasszanapjai április 20. A mai árfolyamoki (Zárjelben a tegnapi záróárfolyam.) BankokS Angol-Magyar (28)' 28. Földhitelbank (170) Hermes (12.5) Magyar Hitel (268.5) , Cseh Bank (14) 14. Osztr. Hitel (121) Keresk. Bank (784) 782, Nemzeti Bank (1655) Takarékpénztáraiét Egyes, főv, (21) 21, Pesti Hazai (1550) Biztosítók s I. Magyar Bizí. (3750)' 3900 '4000, Fonciére (72) 70. Malmola Back-malom (40) 40, Concor'dia (6) 6 5.5, I budapesti gm. (90) 90, Gizella (45) 44 45, Hungária (80) 80 82, Pesti Viktória (22) nyomdáit t Athenaeum (60) , Rigler (55) , Ujságüzem (3) 3. Vasművek és gépgyárait i Fegyver (385) Ganzi-D'aH. (1440) , Ganz vili. (785) 780, Kistarcsai (54) Hoíherr (111) 114. Láng (70) 70. Lámpa (110) , Rimamurányi (95) , Schlick (45) Faipari vállalatok! Hazai fa (30) 30 32, Malomsoky (6) 6, Lichtig (0.2) , Slavonia (50) 50, Nasici (1285) Bányaié es téglagyárak t Beoosini (900) Borsodi (39) 38. Kohó (295) 290. Magnezit (835) Ált. kőszén (3035) Nagybátonyi ( ) 145. Salgó (429) Urikányi (1150) MOz:.e!,:e.<;'í:-;i vállalatok* Délivasút (72) 74 80, Levante (94) 96, Nova (258) , Államvasút (393) , Tröszt (246) Szállodaié és gyógyfürdők t Égisz (95) 95, Ligetszanatórium (29) 29.5, Lukáesfürdő (20) Sör- és szeszipart Részvénysör (600) , Fővárosi sör (59) 59.5, Gschwindt (286) , Polgári sör ( ) Gáz- és villamossági váltalatok' Izzó (755) , Phőbus (92) , Vasmegyei (195) 200. Étclmisservállalatole s Óceán (6) 6, Villányi (18) 17, Halkeresk. (12) Cultorgyáraki Délcukor (400) 400, Magyar cukor (1380) , Georgia (169) , Mezőhegyes! (271) 290, Stummer Olaimüvelet Olaj (20) 20. Textilipari vállalatok t Szövőkötő ( Goldberger (70) 70, Karton (48) 48 49, Kender (71) 70, Szegedi kender (295) 295. Vegyipari vállalatolti Chinoin (12.5) , Diana (20) 20, Spódium (50) 50, Hung. műtrágya (94.5) , Klotild (11) 10, Szikra (35) 37. Különféle vtai.alat.oki Brassói (300) 320, Dunántúli sertés (28) 28, Német mezőg. (51) 51, őstermelő (186) 186, Gumi (125.5) 121 Az Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársulat nyomása, (Nyomdaigazgatói ybózuet rgnáe^ 125, Vasütforgalmí (210) , Telefon (93) 94 96, Hangya (30) 30, Államadóssági kötvények* Népszövetségi kölcsön (71.25) Vs%-os pénztárjegy évi (48) évi (48) évi (48) Hadikölcsön 6%-os I V. kib. (50.5) VI VII. kib. (49.5) 49, Hadikölcsön 5%'%-os II. és VIL kib. (49) IV. kib. (49) V. kib. (49) VIII. kib. (49) 49 53, Kényszerkölcsön (54) Ermcpénzeíci 20 koronás magyar arany 285-n koronás osztrák arany 285-< 287. Ezüst korona Régi ezüsli forintos Ezüst 5 koronás, ; ValutáK és devizák 1 Pénznemek: Zártai előző napi középár pénz 'int. 'Angol fonti Belga franki Cseh korona Dán koronaj Dinár Dollár Francia frank Hollandi forint 2S6S Lengyel zloty Len oa Léva Lira Német márka Osztrák shilling Norvég korona Svájci frank JO Svéd korona Külföldi kifizetések: Amsterdam Belgrád Berlin Brüsszel Kopenhága London S Milánó Newyork Párizs S Prága Szófia Stockholm Bécs Zürich Milyen idő várható? * r A Meteorológiai Intézet jelentése. <-> Ma reggel hét órakor Budapesten 8, Szegeden 7 1, Debrecenben 9, Bécsben-jO, Zürichben 6, Berlinben 9, Kopenhágában 5, Varsóban 9, Petervárott 1, Rómában 9, Athénben 13 C fok volt a hőmérséklet. Budapesten ma délben 19.6 C. folc volt a hőmérséklet. Jóslat: Változékony idő hősüllyedéssel és esetleg csapadékkal. Marhavásár A mai vásárra felhajtottak 392 darab vágómarhát. A kis felhajtás ellenére a vásár vontatott irányzat mellett folyt le és az árak az egyes minőségekben változatlanok Kiadótulajdonos Felelő sszerkesztő:saluslnszk maradtak. Felelé skiadó:sebestyénarnoldigazgó :AzEstlapkiad ór.-t yimr e

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

FEHÉRKÉMÉNYSEPRK ORSZÁGOS TÁRSADALMI SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE 9600 Sárvár Akácfa út 33. Email cím: dabasit@airplanet.hu; Telefon: 06-20/ 399-5821.

FEHÉRKÉMÉNYSEPRK ORSZÁGOS TÁRSADALMI SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE 9600 Sárvár Akácfa út 33. Email cím: dabasit@airplanet.hu; Telefon: 06-20/ 399-5821. FEHÉRKÉMÉNYSEPRK ORSZÁGOS TÁRSADALMI SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE 9600 Sárvár Akácfa út 33. Email cím: dabasit@airplanet.hu; Telefon: 06-20/ 399-5821. IGAZSÁGÜGYI és RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Dr. Draskovics Tibor

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz? Schwarz?-né (szül.?) Deutsch Ignác 1828 1915 Deutsch Ignácné (szül. Weisz Teréz) 1860 1944 Apa Schwarz Mór 1877 1941 Anya Schwarz

Részletesebben

"E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos"

E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos "E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos" Meghökkentő ezt itt olvasni, a csendes kertvárosi környezetben. Hisz Kispest talán még nem is létezett, amikor Batthyány Lajost 1849. október

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül.

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül. Családfa Apai nagyapa Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Apai nagyanya Kohn Simonné (szül.: Smutzer Teréz) 1850-es évek 1890-es évek) Anyai Anyai nagyapa nagyanya Weisz Adolfné Weisz Adolf (szül.: Rosenstock

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur KÜLÖNFÉLÉK. Br. P. Horváth Arthur a küküllői egyházkör 1929. évi közgyűlésén az új kultusztörvényről és az egyházi államsegélyről ezeket mondotta: A büntető törvénykönyv rendelkezései, minden román állampolgárra

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Z G I A T K Ö E R É E T T N

Z G I A T K Ö E R É E T T N Z G I A K Ö E R É E N B. D. Dezső (szül. 1930-) (B.D.-el nem sikerült kapcsolatba lépnünk, ezért az ő történetét, amelyet a Holokauszt Dokumentációs Központ irattárában őriznek, álnéven tudjuk csak közzétenni.)

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Rács Balázs főtörzsőrmester

Rács Balázs főtörzsőrmester Rács Balázs főtörzsőrmester 1908-ban született a Csanád vármegyei Magyarbánhegyesen, egy kisbirtokos család nyolc gyermeke közül negyedikként. Az elemi iskolát kitűnő eredménnyel végezte el, amely után

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.055-30/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. december 03. napján 15:30 órai

Részletesebben

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930 Családfa Apai nagyapa Lunczer Gyula? 1925/26 Apai nagyanya Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Anyai nagyapa Krausz Adolf 1836 1928 Anyai nagyanya Krausz Adolfné (szül.?)?? Apa Lunczer Lipót 1871 1930 Anya Lunczer

Részletesebben

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz.

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. Mindenesetre írtam neki egy lapot, s egy szép napon megjelent

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A környék legjobb sulija

A környék legjobb sulija A környék legjobb sulija Szerintem minden diák egyetért velem, ha azt mondom, hogy egy jó suliban rengeteg a program. Persze az még jobb lenne, ha a gyerekeknek kellene tanítania a tanárokat, de ezt sajnos

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

MAGYARORSZÁG

MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG 1921-1941 Zsitvay Tibor emlékiratai PALATÍNUS RÁDAY GYŰJTEMÉNY BUDAPEST, 1999 TARTALOM Zsitvay Tibor hagyatéka /11 Zsitvay Tibor önéletrajza /19 BETHLEN ISTVÁN GRÓF KORMÁNYZATI IDEJE 1921-1931

Részletesebben

A tanítói pálya elnőiesedésének történeti előzményei

A tanítói pálya elnőiesedésének történeti előzményei 314 kutatás közben tanulmányi eredményességgel. A munka világában tapasztalt sikerességre a demográfiai háttér nem volt erőteljes hatással, a tanulmányokat illetően pedig várakozásunkhoz képest eltérő

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

Ferri-Pisani A SZERELEM AMERIKÁBAN

Ferri-Pisani A SZERELEM AMERIKÁBAN Ferri-Pisani A SZERELEM AMERIKÁBAN FERRI-PISANI A szerelem Amerikában Regény 2011 fordította Dénes Zsófia Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja I. A félig nyitott kapu Az átkelés utolsó napjaiban

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 23-2/2012. JEGYZŐKÖNYV Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2012. évi január hó 25. napján, szerda 10

Részletesebben

A HÍRLAPOK ÉS FOLYÓÍRATOK HOMLOKÍRA- SÁNAK MEGTÉVESZTŐ ADATAI.

A HÍRLAPOK ÉS FOLYÓÍRATOK HOMLOKÍRA- SÁNAK MEGTÉVESZTŐ ADATAI. A HÍRLAPOK ÉS FOLYÓÍRATOK HOMLOKÍRA- SÁNAK MEGTÉVESZTŐ ADATAI. Számtalanszor előfordul hírlapoknál és folyóiratoknál, hogy téves adatok (dátumok, számok stb.) kerülnek a címlapokra és impresszumokba, amelyek

Részletesebben

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről.

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről. GYORSVONATON Budapest A vonat öt perc múlva indul. Ma alig van utazó: az idő borongós. Lehet, hogy esik is. Az én kocsimban egy fiatal házaspár ül. A szomszéd fülkében foglaltak helyet. Ahogy bepillantottam,

Részletesebben

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.)

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) BÉKÉSI TÉKA 11.sz. A békési Jantyik Mátyás Múzeum tájékoztatója Szerkeszti: B.

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM!

B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM! B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM! Első levél 1999. január 21. Kedves Barátném! Nagyon szégyellem, hogy ilyen régen írtam már neked, pedig annyi minden történt velem az utóbbi másfél évben. Gondoltam, éppen

Részletesebben

egy marslakó BécSBen

egy marslakó BécSBen Egy marslakó Bécsben A magyarok Amerikában sokkal előbb megteremtették Hollywoodot, mielőtt az ennél ártalmatlanabb atombombát megcsinálták volna. (Norman Macrea, az Economist főszerkesztője) Isaac Asimov,

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

5 perces menedzsment tanfolyam. Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

5 perces menedzsment tanfolyam. Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 1 www.tudastaranyagok.wordpress.com 5 perces menedzsment tanfolyam 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan

Részletesebben

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf?

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Kovács (Kohn) Adolf? 1914 Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? 1906 Berger Adolf 1862 1939 Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) 1874 1944 Apa

Részletesebben

., '"- Benczédi Gergely

., '- Benczédi Gergely ., '"- Benczédi Gergely 1839 1906 Születésén ok 100-ik évfordulója alkalmából idézzük emlékét. Tesszük ezt nagy kegyeleuel okulás céljából: az unitárius anyaszentegyházat a Benczédi Gel'gelyek hiisége

Részletesebben

JEREMIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE 41

JEREMIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE 41 IGAZSÁG ÉS ÉLET Lectio continua Bibliaolvasó kalauz alapján 2011. OKTÓBER 23. VASÁRNAP HAMAR ZOLTÁN Jismáél megöli a helytartót és híveit 41,1 A hetedik hónapban Jismáél, Netanjá fia, Elisámá unokája,

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Lakáspiaci hírek... Nem kell sírni!... Mi történik a lakáspiacon?... Retail hírek... Kétmilliárdos értékesítés Klépierre módra...

Tartalomjegyzék. Lakáspiaci hírek... Nem kell sírni!... Mi történik a lakáspiacon?... Retail hírek... Kétmilliárdos értékesítés Klépierre módra... 2013 51. hét Tartalomjegyzék Lakáspiaci hírek... Nem kell sírni!... Mi történik a lakáspiacon?... Retail hírek... Kétmilliárdos értékesítés Klépierre módra... 2/8 3 4 5 7 8 Lakáspiaci hírek 2013 51. hét

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tard Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december hó 12. én 17 órai kezdettel Tardon a Faluházban megtartott közmeghallgatásáról. Jelen vannak: Gál János polgármester,

Részletesebben

GR tanfolyam vélemények

GR tanfolyam vélemények GR tanfolyam vélemények (amiket, ha te is csatlakozol, a zárt oldalon élesben olvashatsz majd) A véleményeket rendhagyó módon nem a végén, hanem a 13. leckénél, egy szusszanásnyi időt adva kérem remélem,

Részletesebben

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A Károlyi Pályázat Kémia Írta: Elefánti Barbara 10. A 2007. november 3. Tartalomjegyzék 2. oldal: Tartalomjegyzék 3. oldal: Bevezetés 4. oldal: Emil Fischer élete és munkássága 5.-7. oldal: Beszélgetés Emil

Részletesebben

Keresztyén kereskedelem

Keresztyén kereskedelem Keresztyén kereskedelem 1. A modern világ egyik legnagyobb hatalmassága a kereskedelem. Kereskedelmi kapcsolatok látható és láthatatlan szálai behálózzák a világot. Szárazföldi és tengeri közlekedés, posta

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes Heppes Miklós öccséhez, Aladárhoz hasonlóan - a magyar királyi honvéd légierő hosszú szolgálati idejű, fontos beosztásokat betöltő,

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Marad a csónakház, mégsem lesz étterem a Sóstói tavon 2009. szeptember 07. hétfő, 18:44

Marad a csónakház, mégsem lesz étterem a Sóstói tavon 2009. szeptember 07. hétfő, 18:44 Váratlan fordulat: nem épül meg a sóstói régi csónakház helyére tervezett szolgáltató- és vendéglátóhely. A vállalkozó ugyanis visszavonta a pályázatát. Ezt Csabai Lászlóné polgármester jelentette be a

Részletesebben

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa.

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Grün János? 1919 Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb. 1852 1945/46 Apa Grün

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Családfa Apai nagyapa Krämer Gyula (Julius Krämer)?? Apai nagyanya Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Anyai nagyapa Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Anyai nagyanya Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza)

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

Datum=03.07.2007; Forrás=Észak-Magyarország; Kiadás=157; Rovat=Társadalom; Oldal=1;

Datum=03.07.2007; Forrás=Észak-Magyarország; Kiadás=157; Rovat=Társadalom; Oldal=1; Datum=03.07.2007; Forrás=Észak-Magyarország; Kiadás=157; Rovat=Társadalom; Oldal=1; A tüdő a túloldalon n A tüdôgyógyászati osztállyal 15 beteget költöztettek át hétvégén, de hétfôn már 20-an voltak. Miskolc

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 31. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 31. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2015. 31. hét Erdély Ponta: Orbán bántó és provokáló alak Victor Ponta sértőnek nevezte a magyar miniszterelnök Romániával szemben tanúsított magatartását. A román kormányfő

Részletesebben

A Kárpátok lejtőin komoly dolgok készülődnek"

A Kárpátok lejtőin komoly dolgok készülődnek GALAMBOS SÁNDOR A Kárpátok lejtőin komoly dolgok készülődnek" (Egy német város lapjai a magyar szabadságharcról) Nyíregyháza és Iserlohn német város között napjainkban élénk testvérvárosi kapcsolat áll

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához családi és utóneve: születési neve:

a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához családi és utóneve: születési neve: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA (Átvétel: Szignó: ) Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Osztály 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. Az I G É N Y B E J E L E N

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések Gyakran ismételt kérdések az európai parlamenti képviselőkről és az Európai Parlamentről A 2014. évi európai parlamenti választás: mikor és hogyan zajlik le? 2014-es választások: hogyan nevezik ki az EP

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921 Családfa Apai nagyapa Dr. Glück Lajos 1850-es évek 1891 Apai nagyanya Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932 Anyai nagyapa Löbl Ármin 1857 1930 Anyai nagyanya Löbl Árminné (szül.

Részletesebben

Ótelek 2005. április 24-én

Ótelek 2005. április 24-én ÓTELEK Ótelek a temesi Bánságban található. Az 1700-as évek végén szegedi dohánykertészek alapították. 1856-ban önálló községgé vált. Jelenleg Újvár községhez tartozik, további hat faluval együtt. Ótelek

Részletesebben

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?*****

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és Wilhelm Gustloff?***** *Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?* Szinte mindenkinek, aki a "hivatalos történetírás" műveit olvassa, annak a világ legnagyobb

Részletesebben

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)?

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)? Családfa Apai nagyapa Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje Apai nagyanya Goldklang Dávidné (szül.?)? 1932/33 Anyai nagyapa Krausz Simon 1875 1932 Anyai nagyanya Krausz Simonné (szül.

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1]

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Küry

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. március 13-án megtartott üléséről Hozott döntések: 22/2014. számú határozat pályázatok benyújtásáról 23/2014. számú határozat

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Az ipari mérgezés judikatúránkban. Írta: Dr. Kadosa Marccl.

Az ipari mérgezés judikatúránkban. Írta: Dr. Kadosa Marccl. Az ipari mérgezés judikatúránkban. Írta: Dr. Kadosa Marccl. Az Állami Munkásbiztosítási Hivatal ismert állásfoglalása tudvalevőleg lehetetlenné tette a magyar munkásbiztosítás számára, hogy a baleset folytán

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

36. Véleménye szerint mennyire erőteljes a gazdasági verseny, vagyis a piaci szereplők vetélkedése a vevőkért a mai Magyarországon?

36. Véleménye szerint mennyire erőteljes a gazdasági verseny, vagyis a piaci szereplők vetélkedése a vevőkért a mai Magyarországon? TÁRKI Rt. 1 35. Vannak, akik úgy vélik, hogy az állam feladata, hogy szabályozza az árakat, béreket, általában a gazdasági folyamatokat. Mások szerint jobb az, ha kereskedők, termelők versenyeznek egymással.

Részletesebben