M Baden-Baden elindult. MmeMfea felé

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M Baden-Baden elindult. MmeMfea felé"

Átírás

1 JTRA 3QOO KORONA Budapest, 2926 * SZERDA * április 7. X VII* évfolyam * 77. szám Előfizetési áraiét Bg9 hónapra *C Három hónapra. ISO.OOO K Külföldön a fenti Arak kétszeres* Egyes szám ára SOOOK Keddi szám ára 3000 K Ausztriában egyes szám SS varas, a keddi szám SO garas. POLITIKAI NAPILAP FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS JiNT>OR VII. kerület Rákóczi üt S4, Kiadóhivatalt CII., Erzsébet körút 18SO, ne Flóktkladö hivatalok 9 IV., Váci ucca 12., C, Vilmos császár út 14. 0m VII., Rákóczi át 54. Szerkesztőség Bécsben I I., Kohlmarkt 7. Mese, álom íiem lehet szebb, mint amilyen szép volt húsvét két napja. Be teli hunyni a szemet, ha visszagondolunk rá. Ég, fény, fű, víz, szín, illat, virág, napsugár, mindebből olyan mesét és álmot szőtt a természet, hogy az élet íáradt vándora elfeledte sebeit, elfeledett fájdalmat, csúnyát, rosszat, feketét. Ahogy a kisded a pólyából mosolyogva néz édesanyja arcába, ő is nevetve nézett fel az égboltozatra s amikor nem tudott tovább nézni, mert könnyek gyűltek a szemébe, akkor leeresztette pillantását a Katica-bogárra, amely komolyan vitte foi pettyeit a kökörcsin tetejére. Szép volt, olyan szép, hogy jóérzésű ember csak dadogva tud róla beszélni. S most, hogy elmúlt, milliószor szebb, epekedve nyújtjuk utána kezünket, miért ment el, miért tűnt el. Persze, ez csak addig van így, míg a mívelőnap polipkarjai le nem szedik rólunk az álom-mese aranyos szálait ebben a pillanatban előttünk a vergődő élet,' zajjal, füsttel, ököllel és f ogesikorgatással. Mingyárt első üteme kinyitja a szemet és szürkesége élesen kiált_ a füleikbe itt vágyok* szállj ki az ünnep tündérfogatából. Ez a hétköznap, amely ma i'eggel karonragadott bennünket^ valóban elüt az ünneptől. >~ivar, érdes ós kegyetlen. Éppen *yan, mint az ünnep előtt való acio volt ismerjük a marka szorítását Ha arra gondolunk, fm ilyen lesz a holnap is, ecet ornlik végig a torkunkon. De SvlnnS* V a ^ z ilyennek kell m ^ í ^ lennie? hogy Talán 1 ítermeszetitörvéiiyapangás.az élhetetlenség, a senmnttevés és «gonoszság? Ellenkezően, a magunk múltjából tudjuk hoo-y ennek aa országnak mindig második természete volt a haladás az előretörés, a jólét kiterjesztése. Miért ne lehetne ez most is úgy 1? Miért ne lehetne a gazdasági bénaságot meggyógyítani 9 miért ne lehetne igazi tavasz a mi hétköznapi életünkben is?... Istenkáromlás volna még csak gondolni is arra, hogy húsvét után ugyanolyan szörnyűséges Siet legyen itt, mint húsvét előtt volt M Baden-Baden elindult j>otqi»$ia$ő MmeMfea felé Copgrtght Í936 bg the A: Est-lapok br Htmgarg and eisewhere bg the iortti American Newspaper Í Áilianee Cuxhaven, április 1 (As Est külön tudósítóiának távirata) Március 31-én elindult Kiel kikötőjéből Anton Flettner rotorhajója, a»baden-ba d c n«newyork felé. Április elsején hajnalban befutott a hamburgi kikötőbe. Este hétig időzött itt, 25 tonna olajat vett magához a motorok fűtéséhez és magához vett a legénység számára is élelmiszert, amelynek most már Newyorkig elégnek kell lennie. Ezután elindult, nekivágott az Atlanti Óceánnak Amerika felé. Mikor a különös formájú rotorhajó befutott a hamburgi kikötőbe, néhány percre szinte megakadt az óriási forgalom, a matrózok a sok gőzhajón, a munkások a rakpartokon, a mérnökök, a kikötői rendőrök abbahagyták munkájukat,. össseeseregleítek és csodálkozva, érdeklődve nézték hosszú időn át a különös vendéget, a rotorhajót. Autószerencsétlenség Hárem halottal Sopron akinek Háromsúlyossebesültkórházban Sopron, április 6 (As Est tudósítójának telefónjelentcsé) 'HuSVét vasárnap este" a'sopron j szombathelyi országúton - halálos ; autosezrencsétlenség történt, amelynek eddig ' ; három halottja van, három súlyos sebesültje.pedig a halállal vívódik a soproni Erzsébet-kórházban. Eisner Gyula pozsonyi földbirtokos a.húsvéti ünnepeket Sopronban töltötte, apósánál,- Hacher Lipót téglagyárosnál, aki soproni városatya ós.egyike Sopron és a Dunántúl legismertebb nagyiparosainak.... A család hölgy tagjai, Hacker Lipótné és két leánya, özvegy Müller Józsefné, továbbá Eisner Gyuláné, Hacker Sándor terménykereskedő felesége és hétéves Vera nevű kisleánya vasárnap reggel beültek Eisner Gyula 45 lóerős Fiat Torino nyitott túrakocsijába és Szombathelyre robogtak, ottlakó rokonaik látogatására. Az automobilt a sofőr vezette. ^Vasárnap este a tervezetínéi későbben indultak haza Sopron felé. Mivel a gépkocsi lámpája kiégett.és.. még besötétedés előtt haza akartak érni, a sofőr szokottnál "erőse bb 'tempóban vezette "az automobil i. A szombathely soproni or- - szagát közepe táján, Lövő nagyközségben 'azután borzalmas szerencsétlenség érte az aido utasait. Lövő nagyközségben robogtak.keresztül az erősen sötétedő estében és.amikor a tizenkettedik. ház elé értek, körülbelül háromnegyed nyolc lehetett, a gépkocsi defektet kapott. A két első kerék nagy durranással szétpukkadt. A sofőr fékezni próbált, de ez sem segített. A kilencven -kilométeres sebességgel robos.ó gépkocsi teljes erővel nekivágódott egy kis faludnak. Az összeütközés következtében az automobil óriási saltó-mortalét csinált és az utasokat maga alá temetve, belezuhant a fahíd alatti árokba. Lövő község; pár pillanat alatt összefutó lakosai elé borzalmas látvány tárult. Az árok partján és bent íz arftl hah hat véres, mozdulatlan emberi test hevert, valamennyi rettenetesen összeroncsolva. MüUer Józsefné. egy soproni ügyvéd özvegye, teljes erővel fejjel nekirepült a fahíd korlátjának* úauhoan koponyája egészen szétloccsant és agyveleje egészen elborította a kis fahíd korlátját. A sezrencsétlen asszony ballába a 15 mázsás kocsi alá került és ez a lefelé zuhanó nagy súly az.asszony ballábát tőből kitépte. Özvegy Müller Józsefnén már nem lehetett segíteni: rettenetes sérülései következtében 'szörnyethalt. Eisner Gyulámét ugyancsak össze a felismerhetetlenségig zúzta, a" szerencstélen koponyája da* rabokra szakadt, természetesen szörnyethalt. A legborzalmasabb' sérüléseket Hacker Snudorné szenvedte. Az esés szószoros értelmében leskalpolta a fejbőrét, Fejbőre homlokán felszakadt és a súlyos hajkoronával együtt hátrw tolódolt a nyakára és ott lógott, véresen. A szerencsétlen asszony koponyacsontja egészen csupasz volt. Hackerné ezenkívül súlyos belső sérüléseket is szenvedett. Eszméletlenül hevert az árokban! a kis Hacker Vera is. Rajta különösebb k ül sérelmi nyomok.nem voltak láthatók, do orrán-száján dőlt a vér, meri rendkívül súlyos belső sérülésekel szenvedett. Mellette feküdt ugyancsak ájult állapotban véresen Hacker Lipótné» a balvállperece tört el és mellkasa zúzódott össze. Aránylag a legkönnyebben 'w sofőr, Filipovics Ferenc sérült meg* akinek két bordája törött el és mellkasa zúzódott össze. Pár perc alatt a helyszínre sietett a két lövői orvos, akik. próbáltak segélyt nyújtani a sebesülteknek. A hozzátartozókat azonban csak körülbelül másfél óra múlva tudták értesíteni. Lövő háromezer lakosú nagyközség és körjegyzőség, nincs telcfónössze-.köttetése Sopronnal, úgyhogy az este háromnegyed nyolc órakor történt szerencsétlenségről csak ÍJ óra után sikerült értesíteni a soproni családtagokat. Lövő község körülbelül AO kilométer nyíre fekszik Soprontól., - Hacker Lipót a család férfitagjaival, két soproni orvossal, továbbá dr. Schönberger városi tiszti főorvossal és dr. Winkler Lászlóval három autóbuszon sietett a. helyszínre. Ezalatt a három halottat már beszállították a lövői temető halottasházába. A sebesülteket, akiket ideiglenes, kötéssel láttak el, felrakták a há- '

2 2. oldal Szerda, április 7. rom autóbuszra, amely lassú menetben indult meg Sopron felé. A gyászmenet éjszaka két órakor érkezett meg a soproni Erzsébetkórház elé. A sebesülteket azonnal ápolás alá vették. A megskalpolt Hacker Sándornó fejbőrét visszavarrták a fejére, de nem lehetett már rajta segíteni, mert a szeren? esetlen asszony hétfőn este 11 órakor, anélkül, hogy eszméletét visszanyerte volna, kiszenvedett. Eddig tehát három halottja van a borzalmas autószerencsétlenségnek. Hacker Lipótné és Hacker Vera.állapota is életveszélyes, úayhóau a katasztrófát mindkettőjüknél minden órában várják. Az o^tószerencsétiensésr városszerte óriási izgalmat keltett. A szerencsétlen család iránt osztatlan részvét, nyilvánul meg. Kihallgatták a sofőrt, akit a jelek szerint semmi felelősség nem terhel a borzalmas bálesetért, mert bár a szokottnál gyorsabban vezette az automobilt,, de a löypi országút igen jó karban van s mint megállapítást nyert, a szerencsétlenséget a. két első kerék defektusa okozta. A hatalmas gépkocsi úgyszólván izzé-porrá törött. A három fiatalasszony. Hacker Sándor né, Eisner Gyuláné és özvegy Müller Józsefné, egész sereg árvát hagyott hátra. Hackernét és MüTlernét Sopronban fogják eltemetni. Eisner Gyulánét pedig Pozsonyban. A borzalmas autokatasztrófa ügyében még folyik a vizsgálat. UUXAJV iatvwwv>f'i"iir'i*f if* **** A Pesti Napló hasvéti ajándéka A DunántúliMész főrészvé az olvasónak nyeseirendezikaz SteinerLajos ügyeit Ujabb 4 5 milliárdot bocsátanak a vállalat rendelkezésére Az Est tudósítójától A főváros társadalmában' nagy feltűnést; keltett mintegy két héttel ezelőtt Steiner Lajos vezérigazgató öngyilkossága. Steiner élénk szerepet, vitt a főváros társasóleteben. Mindenki dúsgazdag embernek ismerte, aki a Dunántúlt Mész-, Tégla- és Kőipar E, T.-nek nem esni: vezetője, de egyúttal főrészvényese is volt. Az öngyilkosság alkalmával nyilvánosságra jutott, hogy Steiner, Lajost veszteségek érték és főleg ez birta rá végzetes tettére. Ügy látszik, hogy a veszteségek érintették a Dunántúli Mész-, Tégla- és Kőipar R. T.-ot is, mert a vállalat többi főrészvényese, akik túlnyomórészt vidéki elismerten gazdag emberek, szükségesnek találták, hogy rendkívüli közgyűlésen tisztázzák a helyzetet. A Dunántúli rendkívüli közgyűlését már összehívták és annak tárgysorozatán szerepel az alaptőke leszállítása és újabb tőkeemelés. Ügy halljuk, hogy a főrészvényesek mintegy i 5 millárd újabb tőkét bocsátanak a vállalat rendelkezésére; ez azonban távolról sem jelenti azt, hogy Steiner Lajos veszteségei ilyen összeget tennének ki, hanem bizonyos hitelek pótlására szükséges a tőke. aminek folyósításával a. Dunántúli Mész ügyeit végleg rendezik. Nándor kétségbeesett, tönkrelelt családod, feleséged, testvéreid, szüleid kérnek, adf éttstf&ít aue&nanal. Méq B minden rendezhető. OTOR RÉSZLETRE Biitopesamol; K oicsdn Cl ucca 3 Csicserin életképtelennek tartja a Népszövetséget Ismertette a szovjetunió külpolitikáját Masskva, április 6 (Az Est MlÖnAudósítójdtől) Csicserin külügyi népbiztos fogadta a külföldi sajtó képviselőit és kifejtette előttük a ^szovjetunió külpolitikájának irányelvéit. Azt mondta többek közt, hogy a Népszövetség az első nagy tenerpróbát nem bírta el és Chamberlain is képtelennek bizonyult a bonyodalmak elsimítására. Csodálkozik rajta mondotta Csicseriig r~ hogy egyes kormányok még'mindig^ türelmetlenül várják a szovjetunió válaszát a Népszövetség főtitkári hivatalának meghívására^ holott a szovjetkormny ismételten kijelentette, hogy nem megy el a leszerelési konferencia előkészítésére, ha azt Svájc területén tarjták meg. A szovjetunió szívesen kész minden olyan kezdeményezést felkáíolni,. amely a, fegyverkezés terheit enyhítheti, de elvi álláspontjától nem tágít. Nem bízik a nagyhatalmak leszerelésének őszinteségében és az egész konferenciát komédiának tartja. A Népszövetségről már bebizonyosodott, hogy komoly politikai feladatok megoldására képtelen. Az utolsó ülésszák a Népszövetséget teljesen diszkreditálta és nagy kérdés, vájjon a helyzet szeptemberben jobb lesz-e, mint volt most márciusban. Chamberlain szeretné magát Európa diktátorává vagy legalább is döntő bírójává feltolni, folytatta Csicserin mert titkos terve as, hogy egységes frontot teremtsen, a szovjetunió ellen, azonban nem fog semmire sem menni vele, meri áz egyes" államok belső ellentéteit nem képes kiküszöbölni. Franciaországra nézve Locarno annyit jelent, hogy csak Anglia döntőbíráskodása mellett egyezkedhetne meg Németországgal. Ez természetesen nem lehet ínyére a szovjetuniónak, abban azonban téved Briand, ha azt hiszi, hogy Szovjet-Oroszország ellenzi a német birodalom és Franciaország közeledését. Most, a genfi kudarc után, nyitva, áll as út a megegyezésre Franciaország és Németország között. Megnyugtathatom Briand-t, jegyezte meg Csicserin hogy a szovjetkormány a legmelegebb rokonszenvvel'fogja üdvözölni, ha közvetlenül megegyezhetik Németországgal, mert ettől függ Európa békéje. (N. 13.) Hogyan láthatunk egy hónapig ingyen újsághoz és hogyan szerezhetjük meg a 20Ö0 koronás lapot sok* kai olcsóbban? A Pesti. Napló, amely munkatársai közé sorolhatja Magyarország minden kiváló íróját és újságíróját, közéleti és művészi nagyságát, napról-napra új értékek meghódítására törekszik, hogy olvasóinak minél jobban informált és minél élvezetesebb olvasmányt nyújtó lapot adhasson. A legfontosabb szempont mindezek mellett, hogy a inai idők nehéz gazdasági helyzetét tekintetbe véve as újság minél olcsóbb legyen. Ép ezért a húsvéti ünnepek alkalmából újabb kedvezmény-tervezettel könnyíti meg a Pesti Napló olvasóinak az újságolvasást. 1. Ha a Pesti Napló valamelyik előfizetője megszerzi előfizetőül valamelyik ismerősit, egy hónappál meghosszabbítjuk előfizetését teljesen ingyen. 2. Aki előfizetője a Pesti Naplónak, vagy aki példányonként szokta vásárolni, egy hónapon át ingyen előfizetője lehet a Pesti A'ffpíó-nak, ha akár As Est-böl, akár a Magyarország-hói, vagy mind. a együtt, 120 példánynak as első oldalát összegyűjtve átadja, vagy beküldi a kiadóhivatalnak. 120 első oldalért. annak, alá már a Pesti Napló előfizetője, egy hónappal a lejárat után tovább küldjük a Pesti Na.ptó-i, annak pedig, aki nem előfizető, tetszése szerinti időben egy hónapig a lakására küldjük. 3. A tőkepénzesnek is lehetőséget nyújt a Pesti Napló arra, hogy kiszámíthassa, mennyivel olcsóbban jut az újsághoz, ha előfizet, mintha naponkint vásárol. A Pesti Napló kiadóhivatala ugyanis áprilistól újesítendőlg, húsvéti előfizetés címén a követkéső felhívást bocsátja ki: Aki április folyamán koronát beküld a Pesti Napló kiadóhivatalába, újévig lakására kapja a Pesti Naplót és megkapja As Est jövő évi Hármaskönyvét. Aki április folyamán koronát küld be, január 1-éig kapja a Pesti Naplót, hozzá tetszése szerint As Est-at vagy a Magyarorssdg-ot.és a Hármaskönyvet, Aki koronái küld be a Pesti Naplónak, újesztea.. déig kapja a Pesti Naplót, As Est-et éa a Magyarország-ot és megkapja a Hármaskönyvet. Ha kiszámítjuk, hogy mennyibe kerül a» előfizetőnek egy újság, ha koronát küld be, úgy mégtudjuk, hogy egy újságért allgr fizet valamivel többet 1009 koronánál, Est. a kedves/menyes előfizetési lehetőséget csajt mint húsvéti ajándékot kezeli a kiadóhivatal, amely csakis áprilisban vehető igénybe, 1927 jawtár 1-éig ssóló érvénnyel. Aki tehát valakit barátai közül három lapunk bármelyikének negyedévi előfizetőjéül megszerez, annak előfizetési lejáratát egy hónappal meghosszabbítjuk, Vagy egy tetssése szerint kiválasztott könyvvel megajándékozzuk. Ha három előfizetőt szerez bármely lapunknak negyedévre, úgy előfizetését négyedévvel hosszabbítjuk meg, vagy pedig három könyvvel ajándékozzuk meg. Aki három előfizetőt szerez valamely lapunknak hat hónapra, Vagy pedig mindhárom lapunknak három előfizetőt szerez negyedévre, úgy félévvel hosszabbítjuk meg előfizetését, vagy pedig a Pesti Naplóban felsorolt és ezekből általa kiválasztott öt könyvet Midiink neki. Az előfizetők bejelentése történhetik levelezőlapon, vagy telefon útján is a kiadóhivatalban. I RI Rechtnitz Bélámé Engel Clotilde úgy a magamint az elhunytnak leányai: Mária férjezett Herz Henriftné és férje dr. Herz HenriK és Editül férjezett Raiischburg Pálné és férje Raitscbburg Pál, az elhunytnak mostohafia: Efarmann Kor. nél ós neje Steril Jeaíine, az unokák: VeronKa, Marié- Louise, Mária és Péter, va-, lamint az összes egyéb rokonság nevében mélységes fájdalommal ad róla hírt, hogy imádott férje 59 éves korában, végtelenül boldog házasságának nyolcadik óvóben március 23-ik napján Nizzában elhunyt. A megboldogultnak tetemét szerdán, április 7-ikéii délután l / 2 4 órakor fogjuk a kerepesi úti köztemető halottasházából végső oyiigvóhelyóre kísérni. Budapest ápr. 6-án Özv. Fleischmann Gézéné szül. Márkus Viola, valamim egyetlen gyermeke.edtth fájdalomtól megtört Szívvel tu'datja, hogy szeretett férje ;. TEA' aki a legjobb apa, fiú és testvér volt, hosszú kínos szenvedés után e hó 5-én életének 3'1-ik és boldog házasságának Q-ik évében elhunyt. Temetése e hó 7-én, szerdán a rákoskeresztúri izraelita temetőben. a üajészoiö család Engl Bernát 6B Társa RT. Igazgatósága, tisztviselői kara és munkásai szomorúan jelentik, hogy a hűséges, buzgó alkalmazott, a derék, szeretett munkatárs BÖLDLJRDOLF úr 40 éves.mindenki állal becsült szolgálat után, 66 éves korában,ehó 4-én elhunyt. Fájdalomtól megrendülten gyászoljuk és mindenkor kegyeletben tartjuk emlékét. Dr. Guttmann Emiiné szül. Grósz Nella felesége, dr. Bence Gyuláné szül. Guttmann Margit leánya, dr. Bence Gyula veje Benca Klára unokája, Guttmann Imre és Guttmann Róbert gyámfiai a magttk, valamint az alulírottak nevében, a váratlan csapástól mélyen lesújtva, fájdalmas szívvel tudaíjá-it, hogy a legjobb fér.i, apa és após, nagyapa és gyámapa, testvér és rokon munkás és nemes éleiének 67-ik, boldog házas-' I ságánaml-ik évében, ehó 3-án, szombaton este, ( né'iánynapos szenvedés utin meghalt. Drága halottunkat e hó 5-én, hétfőn délután, a régi (kerepesiúti) zsidó temetőben, a családi sírboltban, őrök nyugalomra helyeztük. Nyugodjék békében I Budapest, évi április hó 5-én. V., Zrinyi ucca!. Guttmann Miklós fivére, Wahi Bóláné szül. Gutimann Juüoka, özv. Splízer Ignácnö szül. Guttmann Gizella, öav. Hoftme.nn [ Bí-iénö. szül. Guttmann Mariska, Várltonyi l«>tns szül. Guttmann üosefln nővérei, sógorai, sógornői, valamint az egész rokonság I

3 Szerda, április 7, 7ÍZ6ST 3, oldal. Pasics lemondását elfogadta a király kész az ellenzék egy bizalmi emberét a kabinetbe belügyminiszternek befogadni, hogy ellenőrizze a népszavazás eredményét Athénben szavazat közül 43.97Í esett Pangaloszra, Pyraeusban 33.Í7Í szavazat közül és Szalonikiben szavazatból 35 ezer szavazatot kapott a miniszterelnök. (G. L.) A sűlvos válságot valószínűleg Belgrád, április 6 úg választásokkal kell megoldani szerda előtt nem sikerül a kormányválságot megoldani. (Az Est rendes tudósítójától) Amint az előrelátható volt, Nifcola Pasics miniszterelnök a horvát parasztpárt vezére, még Radics közoktatásügyi miniszter, nem érkezett vissza Zágrábból, vasárnap délben megjelent a ahova szombaton elutazott. királynál és bejelentette az Az ellenzék. vezérei Pribicsevics, a független demokratapáirt ve egész kormány lemondását. zére, kivételével valamennyien kijelentették a király előtt, hogy A lemondás nem meglepetésszerű. Hetek óta suttogták, hogy Pasics képtelen az elébe tornyosuló akadályokkal megküzdeni. Ezek az akadályok a miniszterelnök ellenfeleinek állítása szerint gyanús üzletek, amelyeket a miniszterelnök fia. Hada Pasies kötött s amely üzletekből a fiatal Pasics jogtalan hasznot szerzett magának. Mi igaz ezekből a hírekből, mi nem, bajos megállapítani, de annyi kétségtelen, hogy az ellenzék hónapok óta ostromolja az»örökéletü«pasies állását és ebben az ostromban a panama ágyúja játszotta a legnagyobb szerepet. A miniszterelnök ellenségeihez csatlakozott Radics közoktatásügyi miniszter is. A horvát párt vezére tudvalevően kibékült hatalmas ellenségével, Pasiccsal és mint közoktatásügyi miniszter belépett a kormányba. A hírek szerint e minőségben megismerte a kulisszatitkokat és ezek alapján csatlakozott azokhoz, akik a panama vádjával illetik Pasics miniszterelnököt. E vádak elől menekült Pasics a lemondásba. A király a lemondást elfogadta és megbízta Pasicsot, hogy az új kormány kinevezéséig tovább vezesse az ügyeket. A király még vasárnap délután megkezdte a szokásos tárgyalásokat és fogadta a szkupstina elnökét, majd egymásután a parlamenti pártok vezetőit. A tárgyalások hétfőn is folytak és általában az a vélemény, hogy minden olyan kormányt hajlandók támogatni, amelyben Pasics nincs benne. Politikai körökben híre jár, hogy a király olyan kormányt próbál összeállítani, amelynek a jelenlegi parlamentben többsége volna, minihoau új választásokkal az ország súlyos gazdasági helyzetét nem akarná még jobban komplikálni. A.királynak ez a kísérletezése azonban nem sok sikerrel kecsegtet, mert a parlament mai viszonyai mellett olyan kombináció el sem képzelhető, amely biztos allcotmányos többséggel kormányozhatna. Legnagyobb valószínűség szól egy Pasics, Pribisevics választási kormány mellett, de beszélnek olyan választási kormányról is, amelynek élén Ljuba Jovánovics állna és amelyben résztvennének a radikális pártnak Pasicstól elpártolt elemei, a Radics-párt, a Davidovics-féle demokrata párt, a szlovén néppárt és a bosnyák muzulmánok pártja. Ennek a kormánynak vagy Jovánovics, vagy esetleg Jslarinkovics. volt külügyminiszter, a demokrata párt egyik vezető tagja, lenne az elnöke. A radikális párt körében azon fáradoznak, hogy Pasicsot önkéntes visszavonulásra, bírják, mfírt csak ebben az egy esetben volna lehetséges, hogy a radikális párt a régi összetételében újból kooperációba léphessen a horvát parasztpárttal. Ennek a Pasicsmentes új alakulatnak vagy Nincsics, vagy Trifkovics, a szkupstina elnöke állna az élén. Egy bizonyos, hogy az egész politikai harc célja az, hogy Pasicsot végleg kikapcsolják a politikai életből. M. M. D. Pangalosz két részletben választatja meg magát elnöknek Húsvétvasárnapján tizenkét kerület csaknem egyhangútag szavazott. Az ellenzéki kerületek fövő vasárnap szavaznak Athén, április 6 (Az Est külön tudósítójától) Azokban a kerületekben, amelyekben a diktátor biztosnak érezte magát, vasárnap volt az elnökválasztás és Pangalosz miniszterelnök megkapta a leadott szavazatok túlnyomó részét. Az ellenzéki kerületekben a jövő vasárnao lesz a népszavazás. Az Est tudósítója tegnap^ kihallgatáson jelentkezett a diktátornál, hogy tervei felől érdeklődjön. Azt mondta Pangalosz. ko'&y majdnem egyhangúnak tekintheti az eddigi választást, hiszen a szavazásra jogosultaknak csak csekély töredéke nem őreá szavazott és a }övo vaséirnap a vidéki kerületekben biztosan nanv föbséaet fon kapni. El van tökélve, hogy miután elnökké választották, eay ideig meg tartja a miniszterelnökséget^ és a hadügyminiszteri tárcát is, de mihelyt a szenátusi és kamarai. J választások megtörténtek, átadja helyét egy parlamenti kormánynak, mert vissza akar térni a parlamenti rendszerhez. A politikai pártok mérsékelt elemeivel szívesen dolgozik együtt, de nem a pártok vezéreivel, akik lejáratták a parlamentarizmust A tegnapi szavazás a fővárosban és valamennyi 12 kerületben nyugodtan ment végbe. Az egyesült ellenzék azt hirdeti, hogy nem ismeri el alkotmányosnak az elnökválasztást, miután nem egységesen országszerte történik. Ezt tudomására hozták az ellenzéki pártvezérek Pangalosznak s követelték hogy a tegnapi szavazást nyilvánítsa érvénytelennek. Pangalosz azt válaszolta, honv étről szó sem lehet, ellenben..oüert uúch* nusüéti miáesot osztogat szegényeinek a Kálvin terén Ugrón István lemondott a Magyar Párt elnökségéről Gróf Bethlen Györgyöt ajánlja utódjául Kolozsvár, április 6 (As Est tudósítójától) Ugrón István, a Magyar Párt elnöke,.húsvét vasárnapjára levelet küldött a párt vidéki tagozataihoz s ebben azt a visszavonhatatlan elhatározását közli, hogy lemond az elnökségről. Bejelenti, hogy máris átadta az elnöki teendők ellátását gróf Bethlen György alelnöknek, akit végleges elnökül is ajánl., UgTon István lemondó levelében két okra hivatkozik az esryik személyi, a másik politikai természetű. A személyi ok. hogy fáradt, idegei kimerültek, pihenésre vágyik. A politikai ok: Ugrón Istvánomondotta fel a községi választásokra kötött liberális vaktum alkalmávál a csúcsai paktumot. Szerinte Avarescu pártja őt tekinti a felmondás egyedüli okozójának s ez személyére vonatkozólag éléaedetlenséaet és bizalmatlanságot keltett az Avarescu-várt körében. Minthogy pedig nem lehetetlen, hogy a Magyar Pártnak most újból az Avaresctí párt felé kell orientálódnia. Ugrón a saját személyét fel akarja áldozni, hogy. olyan elnök vezethesse a tárgyalásokat az új kormánnyal, aki semmilyen irányban sincs feszélyezve. Tegnap délután búcsúzott el UgroU r István a Magyar Párt vezetőségétől, arra kérve őket, hogy már ne is forduljanak hozzá hivatalos ügyekkel. A párt életében mint egyszerű tag tovább is részt kíván venni. Dr. Várady Aurél ügyvezető válaszolt Ugronnak, kifejezve abbeli reményét, hegy rövidesen ismét el fogja foglalni az elnöki széket. Gróf Bethlen György, akit Ugrón utódjául ajánlott,.már megérkezett Kolozsvárra s átvette az ügyek vezetését. Gróf Bethlen annak idején ellene volt a liberális paktumnak s így egyéb személyes előnyei mellett ezért is igen alkalmas most az elnöki tisztségre. Goldis és Mánia egymás ellen Dr. Maniu Gyida, a román nemzeti párt elnöke árulónak nevezi dr. Goldis Lászlót, amiért tárcát vállalt az Avarcscu-kabinetben. A nemzeti párt vezetősége ülést tartott, amelyen Goldist kizárta a pártból. Goldis tegnap Aradra érkezett és hosszabb nyilatkozatban. válaszolt Maniu vádjaira. Kijelenti, hogy nem sértette meg a pártíegyemiet. a A drúzok ellen Párizs, április >> (Az Est külön tudósítójától! Az off. nzíva a druzok ellen nagy méretekben indult meg és a francia főhadiszállás hivatalos jelentése szerint kedvezően alakul. Három francia hadoszlop vonult föl a mert hu maradt a nemzeti párt eszméihez, a pártot el nem hagyta s a kabinetben az erdélyi érdekekért fog harcolni. Maniu az áruló, mert hiúságból, huzavonával lehetetlenné tette, hogy a párt végre uralomra jusson. A nemzeti párt tagjainak nagyrésze Goldis mellé állott s így a várt bomlása megkezdődött. Hormon fensík déli részének megtisztitására és koncentrikus támadást' intézett Mcdsel el Serus város ellen, amelyet a druzok várszerűleg építettek ki, a negyedik francia hadoszlov pedia Haonen irányában megtévesztő hadművelettel lekötötte a druzok seregének zömét. Több óráig tartó elkeseredett harc után a túlnyomó számú francia haderő elfoglalta Medsel el Serus városát. A druzok a hegyekbe menekülte*,

4 é. oídaí Szerda, április 7. MARÓLÚGGAL ÉS FORRÓ HÚSLEVESSEL ÖNTÖZTE A FÉRJÉT Félévi b ö r t ö n a kiégetett Az Est tudósítójától Megviselt arcú, idősebb, i'eketekendős asszony ül a törvényszék CSEMFFE^y-tanácsa előtt. Súlyos testisétrés bűntette a vád ellene, mert férjének, Kukovics József hajómunkásnak, Molnár uecai lakásukon két évvel ezelőtt lúgkövet öntött az arcába. A férfi a merénylet következtében jobbszeme világát elvesztette. Kukovicsné a Belváros jobb házaiba jár mosni. Ijedt hangon adja elő a védekezését: A férjem állandóan ütött-vert, amikor csak együtt voltunk. Nem emberi, de állati sors szakadt rám a házassággal, pedig én mindent megteszek, megszerzek a. haszontalanjának. Tessék most is megnézni, én kerestem a ruhája árát, a cipőjét is én vásároltam neki. Ütni, azt tud, de dolgozni nem szeret. Egyszer bezárt a szobába és katonai derékszíjával addig vert, amíg véresen el nem terültem. Máskor meg a szomszéd asszony szedett, ki a kezeiből, amikor a bajonettjével ki akart végezni. És ezután a boldog házasélet után. most is együtt élnek "2 kérdezi csodálkozva Csengey elnök. Sőt válaszolja az asszony egy ágyban alszunk. Mert, tetszik tudni, kvártélyosunk is van. A baj most is úgy történt, hogy ütni akart. Erre én" önvédelemből felkaptam a stelázsírói egy üveget és a fejéhez vágtam. De nem tudtam, kérem; hogy lúgko' van az üvegoen, áini az tan a szemébe folyt és megvaláioita, vakulhat. KutMVtcs úüzsei najoniunkást szólítja az elnök a bírói emelvény elé. Egy Pista nevű kvártélyosunk is volt kezdi vallomását a séítou férj akit én m-m igen tudtam szívelni, mert mindig csak bort fizetett az asszony naii. Volt egy szakácsnő kvártélyosunk is, azt meg az asszony nem nézhette : jó szemmel. >i evezett napon panaszkodott nekem'az aisazony A hiogy a Pista be akart menni éjjel a szanácsnőhöz. Mondottam, hogy ezt én nem tűröm, a Pistának el kell költöznie.»micsoda, hogy a Pista elköltözzön?«fortyant fel az asszony amíg én itt vagyok, addig a Pista el nem költözik! Majd kimész te innen, de nem a Pista, mert én a Pistát szeretem. A Pistát? kérdeztem én és már ott volt két pofon az asszony képén. Az asszony erre felkapta a stelázsiról alugköves üveget és a szeme mközé loccsantott. Elkiáltottam magamat és iparkodam kifelé, de az asszony utánam szaladt és ami még volt az üvegben, azt rámloeesantotta, elégett a nyakam, meg az egész ruhám. Szoktak maguk máskor is így veszekedni? kérdezi az elnök. Szoktunk,- sajnos, mert azaszszony állandóan kocsmázik, iszik. Egyszer olyan botrányt csapott a Molnár uceában, hogy rendőrnek kellett a lakásba felkísérni. Nemrég pedig, ez még a szemem kifolyatása előtt volt, 8 húslevest kapta fel a tűzhelyről és azt öntötte rám, ugy, hogy az egész testemről levitte a forróság a bőrt. Az elnök szembesíti Kukovicsot a feleségével. Kukovics szemébe mondja a feleségének, hogy igenis, jól tudta, hogy lúgkö van az üvegben és szúntszándékosan locscsantotta az arcába. Hazudsz, hazudsz! kiáltotta az asszony minden szavad hazugság, te! Te mersz beszélni, te mersz nekem a szemembe mon- I dani valamit, mikor, a saját gyer- ' f é l s s e m é r t mekünket is szeretni akartad? A ayerekünketf csodálkozik Kukovics. És már ott áll a. törvényszék előtt Kukovics Margit, hogy elsőnek tegyen vallomást apja és anyja ügyében. Már férjes asszony Kukovicsné leánya, akit a férfi törvényesített. Elmondja édesanyjának és mostohájának szomorú életét. Igaz, a mostohám engem is szeretni akart, körülöttem legyeskedett és el akart csábítani. Részeges ember a mostohám, az anyám is iszik. De szegény anyáin azért iszik, mert az apám vitte bele az " ivásha. Összetett kézzel adtam hálát a jó Istennek, amikor kikerülhettem ebből a szomorúságból és férjhezmentem. Jön a többi tanú, a Molnár ucca 9. számú ház lakói, akik keserves 1 ' -istenek Kukövicsék 'családi' életéről.,a tanuk egész sorának kihallgatása és a perbeszédek elhangzása után a bíróság bűnösnek mondotta ki az asszonyt súlyos testisértés bűntettében és ezért hathónapi börtönre ítélte. Jaj. Istenem '. kiáltott az asszony és azzal csöndesen leült a vádlottak pad jár A. -n Az asszony nagyon jól tudhatta állapította meg az indokolásban a törvényszék hogy a marólúg nem játékszer, nagyon "jól" "tudhatta, hogy ha azzal szemen önti a férjét, az meg is Enyhítő körülménynek vették az erős felindulást. Az ügyész súlyosbítás, a védő pedig a bűnösség megállapítása miatt ^fellebbezett,.,^-ncm érdemlem meg, törvényszéki bíró urak, azt a büntetést mondta szeliden az 'asszonv. és azután csípőre tette a kezét és harciasan mordult rá a férjére: Most pedig eriggy ki eizonnal a lakásból, többé veled egy födél alatt nem lakom. Még én mossak rád és én kapom a hat hónapot? Eriggv csak ki a lakásból! A férj szó nélkül fogadta az aszszony kitörését és csendesen eltávozott a törvényszék épületéből. H tvhníieri kfllfln <V!ászára ho'yaí.h Ceutseh lg. ás Fia cég, úgy a saját, mint összes vállalatai nevében mély megilletődéssel i jelenti, nog cégvezetője ffof g'ensferit E m i i kir. tanács: s űr közel félszázados önfeláldoz- tevékenység után. e hó 4-én, rövid szenvedés után elhalálozott. A megboldogult becsületes, egyenes 'ellenie, önfeláldozó munkássága révén kivívta magának úgv főliebb>'alói, mint kartársai és barátai szeretetét, tiszteletét és nagyrabecsülését, akiíí emlékét mindenkor a le nagyobb kegyeletben toglák tuegőiízni Az elhunytat e hö 7-én, szerdán délután 4 [ I. árakor fogjuk a rákoskeresztúri izr. temetőből i utolsó útjára kísérni. Budapest, 192Ó április 6-án Minden StűlSn értesíiée helyatt Deutsch ig. éa Fia cég úey a saját, valá- j mint összes vállalatai tisztviselői karának. neveben mély szomorúsággal jelenti, hogy szí- I 1 l retett és nagyrabecsült munkatársuk, főnökük, igaz barátjuk és kartársuk MORGENSFERNEM lir. tanácsos úr fe a hó 4-én elhunyt. j Mint ember, mint 'eltein és mint tisztvis li. f{ egyaránt példái mulatott valamennyiünknek " jfc emlékét mindenkor a legnagyobb kegyelettel 3j fogjuk megőrizni m Temetése e hó 7-én délután 4 órakor tesz a 88 iá oskeresztúri izr. temetőből. Budapest, 1926 április 5-án. A n y u g d í j v a l o r i z á c i ó ü g y é b e n c s ü t ö r t ö k r e v á r h a t ó a d ö n t é s Bud János a bankok és az iparvállalatok vezetőit is meghívja az értekezletre Az Est tudósítójától _ A nyugdíjvalorizációs törvényjavaslat ügyében a döntést a pénzügyminiszter húsvét utánra igérte. Közölte a különböző pártok képviselőivel és a nála megjelent 12 alkalmazott egyesület megbízottjával, hogy a húsvéti ünnepek után ujabb tanácskozást fog egybehívni. A miniszter elnöklésével tartott ANKÉTON az alkalmazottak előterjesztették részletes kívánságaikat, hogy a törvényjavaslat egyes szakaszait miként kívánják megváltoztatni és ugyanekkor Bud János felhívta őket, hogy húsvét utánig az előterjesztett módosításokat foglalják írásba.. Az^ alkalmazottak nyugdíjvalorizációs bizottsága időközben elkészítette az emlékiratot, amely a valorizációs javaslat legtöbb pontját módosítani kívánja s amit előreláthatólag már módjukban lesz az Az Est tudósítójától A békeszerződós gazdasági kom zóxcveneiái csak most jelentkeznek a maguk elviselhetetlen borzalmaival. Ahogy végignézünk. az országiparán és mezőgazdaságán, megdöbbenve kell látnunk azt, a tuldimenzionáltságot, amely immár a világversenyben való komoly részvét nélkül igen könnyen tragikussá válhat, A Cukorgyáraink már hónapok óta nem tudnak mit kezdeni a maguk óriási, raktárával, a szeszipar alig tudja értékesíteni a különböző korlátozások mellett előállított készleteket, 5 millió hektoliter bor vár kivitelre és nincs senki, aki ezekért a készletekért jelentkezne. A magyar malomipar 20 millió ember ellátására van felkészülve, csakhogy a megmaradt 8 milliónak is alig jut kenyérre. Má,tts eletén lesz aftran&ügytárgyalása Az Est tudósítóidtól A frank-ügy főtárgyalásának iratait a büntetótörvényszék elnöke, dr. Langcr Jenő, dr. Töreky Géza kúriai bírónak, a büntetőtörvényszék másodelnökének szignálta. A Töreky-tanács tagjai a mai napon megkezdték az akták tanulmányozását és egész április hónapban nem is tartanak tárgyalást, hogy a május elején megtartandó tárgyalásra mind a tanács elnöke, mind pedig a tanács tagjai teljesen megismerjék a frank-ügy öázszes aktáit, A főtárgyalást a törvényszék esküdtszéki főtárgyalási termében tartják meg. Most már csaknem egészen bizonyos, hogy a főtárgyalást május első napjaiban tartja meg a Töreky-tanöcs'. ÍIWVAfW.'VWtfWV-iA ílír üyorgy nem tette le a kényszeregyesség költségeit Az Est tudósítójától - Hir György nemzetgyűlési képviselő fizetésképtelenségi ügyében kényszer egy ességi eliárás indult meg. A kény szer egyességi eljárással kapcsolatban az adó&nak az eőzetes költségek fedezésére szolgáló összeget letétbe kell helyezni, amire a bíróság Hir György nem- érdekéltéknek csütörtökön előterjeszteni. Ma ugyanis a pénzügyminisztériumból azt az értesítést kapták, hogy Bud János valószínűleg csütörtökre hívja össze a nyugdíj, valorizációs- ankétot, de e hét végéig mindenesetre 'megtartják a tanácskozást, minthogy a nemzetgyűlés jövő csütörtöki' ülésén már be fogják nyújtani. az újból átszövegezeít törvény-. javasaltot,... Ha csütörtökön tényleg megtartják a tanácskozást, arra a pénzügyminiszter nemcsak az _ alkalmazott egyesületeket és a különböző parlamenti pártok képviselőit, hanem a bankok és az iparvállalatok képviselőn is meghívja.' JYESELF LI;.S 'L Persze mindezekről a cáfolhatatlan igazságokról csak igen nehezen akármik tudomást szerezn i és irtó T zunk beleilleszkedni próbálni a váló helyzetbe. Az első szomorú hír, amely már a belátásnak, a megértésnek bizonysága, arról szól, hogy a Hungária Egyesült Gőz-malmok R-T. lebontja -.Q régen üzemen kívül álló hatalmas budai malom épületét. A gépeket y már tavaly elhordták az épületből, s most nemsokára az épületet is eltakarítják a föld színéről, miután megállapították, hogy az lakások céljaira semmiképpen sem alakítható át. Valamikor néhány évtizeddel ezelőtt ez a malom volt az ország legnagyobb kapacitású malma, amely valósággal felvirágoztatta Buda forgalmát. Most a trianoni szerződés ezt, is megsemmisíti. zetgyűlési képviselőt fel is szólította. A felszólítás azonban eredménytelen maradt. mert Hír György nem tudta igazolni, hogy a költségek letétbehelyezése megtörtént, mire a bíróság ma fontos döntést hozott. Dr. Tribusz Gábor törvényszéki bíró ugyanis a kén'yszérgvességi eljárást Hír György ellen megszüntette.' Ilymódon tehát megdőlt -az a lehetőség, hogy Ifir György fizetésképtelenségi ügvét csödönkívüli kéniiszercgyességi eljárással rendezzék. Bárd Ferencné szül. Nádor Ilka, Lányi FüOrrse Szül. Nádor Esiti, Nádor dóaseí..ámuel es Nádor Ede úgy a magul,, valamint az egész gyászoló család és rokonság nevében mélységes fájdalommal jelentik, hogy forrón szere ett édesanyiuk 1 e hó 4-én 86-ik életévében váratlanul elhűnvt Diága halottunkat e hó 7-én délelőtt fél 11 makor a rákoskeresztúri izr. temetőben kisérjük örök cyugyé helyire. Nemes és jóságos lényének, mindhalálig áldásos és önzetlenül csak % ásókért tevékenv- S «edő életének emlékét mindannyian hálás- kegyelettel fogjuk megőrizni. A dolgoskézlehanyaílott a fáradhatatlan láb GröKre megállott. Isién áldása fakadjon még a lábai nyomában ls! Minden külön értesítés helyeit

Szentes, 1888. junius 8.

Szentes, 1888. junius 8. Szentes, 1888. junius 10. 27. szári). Tizennyolczadik évi folyan\. Előfizetési árak: Egy évre 4 forint. Fél évre 2 forint. Negyed évre.... 1 forint. Szerkesztőség: Kurcaparti-utca 31. szám, hova a lap

Részletesebben

Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára

Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára PPEK 443 Vecsey József: Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára Vecsey József Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

1. csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTÁRA. RÁTH MÓR-FÉLE KIADÁSOK DÍSZ KÖT ÉSBLN. 2. csoport. MIKSZATH-MUVEK. LÉGRÁDY FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN.

1. csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTÁRA. RÁTH MÓR-FÉLE KIADÁSOK DÍSZ KÖT ÉSBLN. 2. csoport. MIKSZATH-MUVEK. LÉGRÁDY FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. A Világháború Képes Krónikája rendkívüli kedvezményei T. előfizetőink és olvasóink az alább ismertetett két könyv csoportból csupán a feltüntetett bekötési díj ellenében, tehát úgyszólván in-gye» kapják

Részletesebben

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 1931. Budapest VIII, Múzeum-körút 6. (R: Czakó Elemér dr.)

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 1931. Budapest VIII, Múzeum-körút 6. (R: Czakó Elemér dr.) Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 1931. Budapest VIII, Múzeum-körút 6. (R: Czakó Elemér dr.) Jancsó Benedek Emlékkönyv az EFE Jancsó Benedek Társasága megbízásából szerkesztette Asztalos Miklós Az emlékkönyv

Részletesebben

ORSZÁGOS HIRLAP MIKSZÁTH KÁLMÁN. Penelope vászna. II. év. Budapest, 1898, péntek, junius 3-án. 152. szám. Valér a földbe megy.

ORSZÁGOS HIRLAP MIKSZÁTH KÁLMÁN. Penelope vászna. II. év. Budapest, 1898, péntek, junius 3-án. 152. szám. Valér a földbe megy. ORSZÁGOS HIRLAP Elöfizetési árak: 14 frt. fél évre 7 frt, szám ára helyben 4 kr, vidéken S ir. MIKSZÁTH KÁLMÁN Szerkesztöség és kiadóhivatal: VIII. kerület, József-körút 65. szám Megjelenik mindennap,

Részletesebben

VÁLASZTÓJOGI KARÁCSONY. VASÁRNAPI MUNKASZÜNET.

VÁLASZTÓJOGI KARÁCSONY. VASÁRNAPI MUNKASZÜNET. 1908. október 1. II. évf., 10. sz. TARTALOM: Választójogi karácsony. Grosszmann Janka: Vasárnapi munkaszünet. Glosszák. Marfa Alexandrowna: Mit várhat a nőmozgalom a Tolstoizmustól? Égid von Filek: A férfi

Részletesebben

Föszerkesztö MIKSZÁTH KÁLMÁN

Föszerkesztö MIKSZÁTH KÁLMÁN ORSZÁGOS HIRLAP Elöfizetési árak: Egész évre 1 frt., fél évre 7 frt., negyed évre 3 frt 60 kr. Egy hónapra 1 frt 20 kr. Egyes szám ára helyben kr, vidéken 5 kr. Föszerkesztö MIKSZÁTH KÁLMÁN Szerkesztöség

Részletesebben

Induljunk az életnek!

Induljunk az életnek! J I II. évfolyam. 1922. 24. szám Nyíregyháza, augusztus 13. A MAGVAR GÖRÖGKATHOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nyírcsászári, (Szatmár megye.) Minden lapunkat

Részletesebben

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Újfolyam, III. évf., 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2007. nyár MIKÖZTÜNK ÉL A TESTTÉ LETT IGE Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból Nagyböjt idején,

Részletesebben

Kiadóhivatal: 82 Osmond Terrace Norwood South Australia 5067 Print Post Approved: PP539444/0012

Kiadóhivatal: 82 Osmond Terrace Norwood South Australia 5067 Print Post Approved: PP539444/0012 45 Évf. 2012 Március Kiadóhivatal: 82 Osmond Terrace Norwood South Australia 5067 Print Post Approved: PP539444/0012 Nemzeti dal Talpra magyar, hí a haza! Itt az idő, most vagy soha! Rabok legyünk vagy

Részletesebben

Szerkesztöség és kiadóhivatal: Egész évre 14 frt., fél évre 7 frt., negyed évre 3 frt 50 kr. Föszerkesztö

Szerkesztöség és kiadóhivatal: Egész évre 14 frt., fél évre 7 frt., negyed évre 3 frt 50 kr. Föszerkesztö ORSZÁGOS HIRLAP Elöfizetési árak: Föszerkesztö Szerkesztöség és kiadóhivatal: Egész évre 1 frt., fél évre 7 frt., negyed évre 3 frt 50 kr. VIII. kerület, József-körút 65 szám Egy hónapra 1 frt 20 kr. MIKSZÁTH

Részletesebben

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős sííérkes-alö? Sámuel Andor,

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős sííérkes-alö? Sámuel Andor, SZERKESZTŐSÉG: JBeJlozey'Ut 9 f hova a lap ezcuamj részét illető közlemények kulűondqk. Nyilttérben egy sor közlési dija 50 fillér. Kéziratokat a szerkesztőség npm kiijd vissza. Sohase lehet tudni mitől

Részletesebben

VÁZSONYI VILMOSNÉ»AZ ÉN URAM«

VÁZSONYI VILMOSNÉ»AZ ÉN URAM« VÁZSONYI VILMOSNÉ»AZ ÉN URAM«GENIUS KIADÁS KUNOSSY RT., BUDAPEST. ELŐSZÓ Ez a könyv nem életleírás és nem regény, a képzeletnek nincsen benne semmi szerepe. Ami benne van, szórói-szóra igaz minden, de

Részletesebben

KAPASZKODÓ. Összeállította Béres Klára

KAPASZKODÓ. Összeállította Béres Klára AKOVITA KÖNYVKIADÓ KAPASZKODÓ Összeállította Béres Klára Köszönöm a könyvben szereplõ írások szerzõinek, hogy megosztották velünk történeteiket, tapasztalataikat. BÉRES KLÁRA Béres Klára, 2004 Szerkesztette:

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. Úrnõ a javából

Hedwig Courths-Mahler. Úrnõ a javából Hedwig Courths-Mahler Úrnõ a javából A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Fräulein Domina Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította: KOHAJDA

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4596. szám 12+4 oldal Szombat Vasárnap 2007. január 13 14. Megjelenik

Részletesebben

A Lélek megadja nekünk ajándékait Írta: SPÁNYI ANTAL c. püspök, Budapest

A Lélek megadja nekünk ajándékait Írta: SPÁNYI ANTAL c. püspök, Budapest POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXI. évf. 5. szám (31. Jahrg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 1999 május PÜNKÖSD LELKE Ünneplő lélekkel várjuk a pünkösdöt, a Szentlélek ünnepét. Ez a lélek világosság

Részletesebben

Sister Frances Dominica: A gyermekek lelke továbbél!

Sister Frances Dominica: A gyermekek lelke továbbél! Vegye a lapot! Segítse a gyermekhospice-t! 150 FORINT Mága Zoltán òsei évszázadokkal ezelòtt már zenészek voltak A természet csodásan gazdag, nyitott patikájában ott van a szer bajainkra Az anya és az

Részletesebben

Árpád-ház... A költõ nem növény

Árpád-ház... A költõ nem növény Id. Pieter Bruegel: Háromkirályok imádása, 1564 TÕZSÉR ÁRPÁD Árpád-ház... Vén bûnös vagyok, nevem a bûnjel, mit szignál, mûvem, csurrig van bûnnel. Rácsodálkozom eleimre: volt köztük Géza, István, Imre.

Részletesebben

Az irodalom nem lóverseny

Az irodalom nem lóverseny Lapszámunkat Ramona A. Kloos festményeivel illusztráltuk. Sohár Pál Halvajáró lángok Nektek, halvajáró temetõk gondos gondnokainak, kik aratjátok Dresden és Hirosima lángjait, nektek azt mondom: kár, de

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. 16. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005. I. NEGYEDÉV

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. 16. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005. I. NEGYEDÉV GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 16. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005. I. NEGYEDÉV 2005. I. negyedév tartalom Bevezető gondolatok 3 Erdélyi László: Átírt oldal Megtorpant a világ 4 Sík Sándor: Legyen jobb

Részletesebben

NAPLÓ. Jánossomorjai. TARTALOM- JEGYZÉK A Város szépítése 3. oldal Gondolatok egy aktuális témára Búcsú 5-6. oldal Jogász válaszol 11.

NAPLÓ. Jánossomorjai. TARTALOM- JEGYZÉK A Város szépítése 3. oldal Gondolatok egy aktuális témára Búcsú 5-6. oldal Jogász válaszol 11. Jánossomorjai NAPLÓ VII. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM 2008. JÚLIUS KÖZÉLETI LAP 200 Ft Fotó: Hossala Tamás TARTALOM- JEGYZÉK A Város szépítése 3. oldal Gondolatok egy aktuális témára Búcsú 5-6. oldal Jogász válaszol

Részletesebben

Az egyetemes kereszténység ünnepe

Az egyetemes kereszténység ünnepe CIII. évfolyam, 44. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Karácsonyi Múzsa Lapunkban tízoldalas, ünnepi Magyar Múzsa mellékletet olvashatnak. A tartalomból: Templomõrzõ

Részletesebben

תשע"א חודש כסלו - szám 5771. Kiszlév - XIII. évf. 5.

תשעא חודש כסלו - szám 5771. Kiszlév - XIII. évf. 5. תשע"א חודש כסלו - szám 5771. Kiszlév - XIII. évf. 5. ב"ה 2010. 11. 17. a N y í r e g y h á z i Z s i d ó H i t k ö z s é g l a p j a ע ת ו ן ה ק ה י ל ה ה י ה ו ד י ת ב נ ' י ר ע ג ' ה א ז ה KÖVEK, KÉPEK,

Részletesebben

A legrosszabb orosz film is jobb, mint egy amerikai. Dokumentumok a szovjet film magyarországi hegemóniájának megteremtésérôl (1945 1948)

A legrosszabb orosz film is jobb, mint egy amerikai. Dokumentumok a szovjet film magyarországi hegemóniájának megteremtésérôl (1945 1948) Múltunk, 2005/3. 39 101. 39 [ ] MURÁNYI GÁBOR A legrosszabb orosz film is jobb, mint egy amerikai. Dokumentumok a szovjet film magyarországi hegemóniájának megteremtésérôl (1945 1948) Meglehetôs szkizofréniában

Részletesebben

Λ biztosítás monopóliuma.

Λ biztosítás monopóliuma. I. évfolyam Budapest, 1911. július 20. 9. szám. Λ biztosítás monopóliuma. Írta: Dr. Kadosa Marcel. Valóban Kolumbusz tojását találta meg az olasz kormány, amikor a biztosítási üzlet állami monopóliummá

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Szeretet 2012. MÁJUS 5. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Ha a világban nem lenne Szentlélek és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké:

Részletesebben

Faluújság. Tápiógyörgye. XXIII. évfolyam 1. szám A község közéleti lapja 2014. március. Ízelítő a tartalomból: Póczné Fehér Mária (1961-2014)

Faluújság. Tápiógyörgye. XXIII. évfolyam 1. szám A község közéleti lapja 2014. március. Ízelítő a tartalomból: Póczné Fehér Mária (1961-2014) Faluújság Tápiógyörgye XXIII. évfolyam 1. szám A község közéleti lapja 2014. március Ízelítő a tartalomból: Póczné Fehér Mária (1961-2014) (3. oldal) Van-e a tulajdonnak becsülete? (5. oldal) Pedagógiai

Részletesebben

D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED

D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED Az 1879-es szegedi árvíznek és az utána megindult újjáépítésnek napjainkban már kisebb könyvtárra való irodalma van, és a levéltári iratanyag is roppant gazdag.

Részletesebben