Az ÉMI-TÜV Bayern Kft. információs lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ÉMI-TÜV Bayern Kft. információs lapja"

Átírás

1 Az ÉMI-TÜV Bayern Kft. információs lapja A minôség és a biztonság szolgálatában október - I. évfolyam, 3. szám Nyomástartó berendezések megfelelôség értékelésével kapcsolatos tapasztalatok Magyarország európai uniós csatlakozása óta Új tevékenységi területünk a hordozható tûzoltó készülékek tanúsítása Alumíniumárugyár Rt. Vészkiáltás A szak- és felnôttképzés helyzete Sikeres roadshow Magyarországon Új alapokon az ipari csôvezetékgyártás Az ÉMI-TÜV tevékenysége a játszótéri eszközök biztonságossága érdekében Hazai program az építési és bontási hulladékok újrahasznosítására Mi vizsgáltuk Magyarországon a századik LIEBHERR gyártmányú autódarut Orosz felvonók tanúsítása az ÉMI-TÜV Bayern Kft. által ÉMI-TÜV Bayern felvonóvizsgálatok Malaysiában Szakmai Tapasztalatcsere 2004 Vizsgálólaboratórium akkreditációk Letölthetô TMS emblémák ÉMI-TÜV Bayern Minôségügyi és Biztonságtechnikai Kft. A TÜV Süddeutschland Holding AG és az ÉMI Kht. vegyesvállalata

2 Hegesztéstechnika ÉMI-TÜV HÍREK Az ÉMI-TÜV Bayern Kft. információs lapja Nyomástartó berendezések megfelelôségértékelésével kapcsolatos tapasztalatok Magyarország európai uniós csatlakozása óta Magyarország május 1-jei európai uniós csatlakozása számos területen, így a nyomástartó berendezések gyártásával kapcsolatban is, a korábbi nemzeti elôírásoktól eltérô követelményeket támasztott. Bár az új követelmények tanulmányozására és az átállásra közel másfél éves átmeneti idôszak állt a piac rendelkezésére, az átállás nem volt zökkenômentes, illetve az új követelmények megismerése és bevezetése jelenleg is folyamatban van. A 48/2002 (XII.28.) GKM és 4/2002 (VI.21.) GKM rendeletekkel módosított 9/2001 (IV.5.) GM rendelet (továbbiakban: Rendelet) használata mely a 97/23 EG (PED) és a 87/404 EEC (SPVD) európai irányelvek magyarországi megfelelôje május 1-jétôl kötelezô Magyarországon. A mai napig sok gondot okoz a gyártóknak, tervezôknek, beruházóknak, üzemeltetôknek, hogy a Rendelet érvényessége minden olyan nyomástartó berendezésre és nyomástartó rendszerre kiterjed, melynek elsô forgalomba hozatala május 1-je után történik, függetlenül attól, hogy a szerzôdéskötés, a tervezés és esetleg a kivitelezés egy része is május 1-je elôtt történt. A továbbiakban néhány olyan problémakört szeretnék részletesebben megvilágítani, amelyek az utóbbi félév tapasztalatai szerint a legtöbb gondot okozták. A Rendelet a korábban megszokott, merev szabályozáshoz képest sokkal nagyobb szabadságot biztosít a piac szereplôi számára, melyet kihasználva lehetôség nyílik a mûködést és a biztonságot nem veszélyeztetô hatékony és gazdaságos megoldások alkalmazására. A Rendelet alkalmazása során felmerülô problémák jelentôs részét az új szabályozások adta több lehetôséget figyelmen kívül hagyó, így pontatlan szerzôdéskötések okozzák. Nem elég a korábbi elôírásrendszer helyett (NYEBSZ, KBSZ stb.) egyszerûen a Rendelet meghivatkozása, mivel így számos kérdés tisztázatlan marad. Mindenekelôtt meg kell állapítani, hogy a Rendelet az adott esetre vonatkozik-e, vagy nem. Új berendezések esetén ez általában egyértelmûen megállapítható, de üzemben lévô rendszereknél egy berendezés cseréje, átalakítása, javítása esetén ez megfontolást igényel és a Rendelettel kapcsolatban megjelent brüsszeli ú.n. Guideline-ok (Állásfoglalások) tanulmányozását teszi szükségessé. Az 1/3 számú Guideline szerint a csere a Rendelet hatálya alá esik, a javítás nemzeti hatáskör és nem vonatkozik rá a Rendelet, az átalakítás amennyiben lényegesnek tekinthetô akkor a Rendelet vonatkozik rá, ha nem lényeges, akkor nemzeti hatáskörbe tartozik. Lényeges átalakítás, ha a berendezés típusa, rendeltetése, paraméterei az üzemeltetés szempontjából megváltoznak, és ezt esetrôl esetre kell eldönteni. Mivel a Rendelet az EU-ban történô elsô forgalomba hozatalra vonatkozik, így az EU-ban már egyszer üzembe helyezett, azaz használt berendezések behozatala esetén nemzeti szabályozás az érvényes, azaz nem szükséges a CE jel. Amennyiben a Rendelet vonatkozik a berendezésre (rendszerre), akkor még számos követelmény pontosítása, meghatározása szükséges. Gyakori az a követelmény, hogy kérjük CE jellel szállítani, PED szerint gyártani, a gyártónak rendelkeznie kell PED szerinti jogosultsággal. Az ilyen jellegû megfogalmazások a késôbbiekben éppen a szabályozásban rejlô rugalmasság, szabadság miatt félreértések, problémák sorát indíthatják el. A Rendelet (PED) szerinti gyártás (és gyártásnak kell tekinteni a helyszíni kivitelezést is, ez pl. az ipari csôvezetékek esetén okoz a korábbi gyakorlathoz képest jelentôs változást) egy eljárásrendet takar, amelynek eredményeként a berendezést CE jellel lehet ellátni. A Rendelet hatálya alá tartozó berendezéseket veszélyességi kategóriájuknak megfelelô megfelelôség-értékelési eljárás alá kell vonni és a megfelelôség értékelési eljárás során kell bizonyítani, hogy a berendezés megfelel a Rendeletben megfogalmazott alapvetô mûszaki-biztonsági követelményeknek. Minden esetben lehetôség van többféle megfelelôség-értékelési eljárás választására, és a mûszaki-biztonsági követelmények konkrét kielégítésére is számos lehetôség van. A Rendelet csak annyit definiál a mûszaki- biztonsági követelményekkel kapcsolatban a 6. számú mellékleten kívül, hogy a Rendeletnek való megfelelés vélelme automatikus, ha a gyártó ú.n. harmonizált szabványt alkalmaz, de nem zárja ki más elôírásrendszer alkalmazását sem (pl: AD 2000 Merkblatt, CODAP, BP 5500). Így célszerû már szerzôdés szinten tisztázni, hogy a Rendelet alapvetô mûszakibiztonsági követelményeit milyen elôírásrendszerrel kívánja a gyártó kielégíteni, mi a megrendelô kívánsága, hiszen ennek függvényében lehet a berendezést megtervezni, ehhez az elôírásrendszerhez kell az alapanyagokat és azok bizonylatolási szintjét meghatározni, majd beszerezni; ettôl függ, hogy milyen jogosultságú hegesztô, mely szabvány szerinti technológiával hegesztheti meg a berendezést, melyek lesznek a roncsolásmentes vizsgálatok és azok mennyisége, stb. A körültekintô döntés azért is szükséges, mivel adott nyomástartó berendezés és gyártó esetén a különbözô elôírásrendszerek lényegesen eltérô költségvonzatúak lehetnek. Szükséges a megfelelôség-értékelési eljárás, azaz a modul meghatározása is, hiszen valamennyi veszélyességi kategóriában több modul közül is lehet választani. Azonban a konkrét termék független Notified Body általi tanúsítását nem minden modul jelenti (Rendszer modul esetén a Notified Body a gyártó minôségbiztosítási rendszerét vizsgálja és nem a szállítandó terméket). A szerzôdéskötéskor, illetve a modul megválasztáskor tisztázni kell a Rendelet értelmében vett GYÁRTÓ-t, aki a gyártói megfelelôségi-nyilatkozatot ki fogja adni a termékrôl. Amennyiben a tervezô és a kivitelezô nem azonos, úgy meg kell egyezni, hogy ki fogja kiadni esetleg a G vagy A1 modul szerint mindkét tevékenységért felelôsséget vállalva a gyártói megfelelôségi nyilatkozatot. A Rendelet értelmében vett GYÁRTÓ nem feltétlenül az a vállalat, aki a konkrét kivitelezést végzi, a berendezést gyártja. Célszerû megállapodni a Notified Body-ban is, amely a megfelelôség tanúsítást végzi. Itt az elôírásrendszer és a költségek szintén nagy különbségeket eredményezhetnek. Amíg nyomástartó edények gyártómûben történô gyártásáról és megfelelôségértékelésérôl van szó, addig az egyedi modulok esetén a konkrét tanúsítási folyamat igen hasonlóan zajlik a korábbi gyakorlathoz (tervvizsgálat és tanúsítás, tervengedélyezés, majd gyártómûvi szerkezeti vizsgálat és nyomáspróba). Abban a pillanatban azonban, amikor ez a CE jellel ellátott nyomástartó berendezés a helyszínen más nyomástartó berendezésekkel összeépítésre kerül és egy nyomástartó rendszert képez, a Rendelet új feladatokat határoz meg. Hogyan definiálható a nyomástartó rendszer a Rendelet értelmében? Nyomástartó rendszer a gyártó által összeszerelt több nyomástartó berendezés, amely összefüggô mûködési egységet alkot. Összefüggô, azaz az egyes nyomástartó berendezések egymással össze vannak kötve és illeszkednek egymáshoz, és mûködô egység, azaz együttesen üzembe helyezhetô és közös rendeltetésük van. Egyedi nyomástartó berendezések nyomástartó rendszert képeznek, ha egy egységet képeznek, azaz a mûködéshez és a biztonsághoz minden szükséges rész megtalálható a rendszerben,

3 ÉMI-TÜV HÍREK Az ÉMI-TÜV Bayern Kft. információs lapja Hegesztéstechnika 1 és ha a nyomástartó berendezések összeépítését a gyártó végzi és az összeszerelt egységet mint nyomástartó rendszert szándékozik forgalomba hozni. A 3/02 Guideline nyomástartó rendszerek helyszíni összeszerelésével kapcsolatban a következôket mondja: nyomástartó berendezések rendszerré való összeépítése a helyszínen az üzemeltetô felelôsségére nem esik a Rendelet hatálya alá. Indok: ekkor a nyomástartó rendszer, mint rendszer, nincs forgalomba hozva. Amennyiben az összeépítés a gyártó által történik, úgy a nyomástartó rendszer a Rendelet hatálya alá esik. Amennyiben a nyomástartó rendszerre nem vonatkozik a Rendelet, mivel rendszerként nem lesz forgalomba hozva, úgy nemzeti elôírás vonatkozik rá, azaz a 63/2004 GKM rendelet és az abban meghivatkozott Szabályzat szerint kell eljárni. Amennyiben rendszerként kívánja a gyártó a nyomástartó berendezéseket forgalomba hozni, úgy az üzembehelyezéshez szükséges vizsgálatotok egy részét lefedô vizsgálatot a helyszínen a Notified Body végzi. A Rendelet tág teret enged nyomástartó rendszerek esetén annak eldöntésére, hogy a Rendeletet, vagy a nemzeti elôírásokat kell alkalmazni. Mindebbôl látható, hogy a szerzôdésekben tisztázni kell, hogy az összeépített nyomástartó berendezéseket nyomástartó rendszerként szándékozzák forgalomba hozni, vagy nem. A magyarországi helyzetet bonyolítja, hogy nem csak a Rendelet és a nemzeti szabályozás kapcsolódási pontjai nem teljesen egyértelmûek, hanem a két területen tevékenykedô felhatalmazott szervezetek is teljesen elkülönülnek. Míg a gyártás területén a felhatalmazott szervezetek Notified Body-k, addig az üzemeltetés területén az MMBH a jogosult. Számos félreértést okoz a Rendelet gyártókkal szemben támasztott követelményei és korábbi nemzeti szabályozás megközelítésbeli különbsége. Míg a korábbi magyar jogszabály (3/98 IKIM rendelet) elôzetesen követelte meg az alkalmasság igazolását a gyártóktól erre szolgált a hatósági bizonyítvány is és az igazolások birtokában lehetett nyomástartó berendezés területen munkát vállalni, addig a Rendelet szerint elôször ismerni kell a gyártandó nyomástartó berendezést és az elôírásrendszert, amelyben le kell gyártani és ennek megfelelô jóváhagyott technológiával, minôsített hegesztôvel kell rendelkezni. A Rendelet általános üzemalkalmasság megszerzésére vonatkozó elôírást (PED szerinti üzemalkalmasság) nem tartalmaz, a munkavállalásnak nincsenek elôzetes feltételei. A magyarországi gyártóknak mégis szükségük lesz a jövôben is a 3/98 IKIM rendelet módosított változata szerinti üzemalkalmasságra a 119/2004 GKM rendelet szerint, amennyiben nem csak gyártani, de esetleg javítani kívánnak, vagy nem lényeges átalakításokat akarnak végezni nyomástartó berendezéseken. A 119/2004 GKM rendelet néhány lényeges különbséget mutat a 3/98 IKIM rendelethez képest. A legfontosabb, hogy az érvényessége csak azon berendezések gyártóira vonatkozik, amelyek nem tartoznak a 9/2001 GM és a 8/2003 GKM rendelet hatálya alá, illetve kikerültek a bányafelügyeletet ellátó szervezet hatáskörébe tartozó berendezések teljes köre alól nem csak gyártás, de javítás, átalakítás szempontjából is (az 1. számú melléklet így igen megtévesztô, mivel itt nyomástartó edény, ipari csôvezeték stb. gyártása is fel van sorolva, bár egy lábjegyzetben korábban ezek a területek kizárásra kerültek.) A másik, a gyártókat kevésbé érintô változás a 119/2004 GKM rendelet 3. melléklete, amely a bejegyzett szervezetekre vonatkozó követelményeket határozza meg. Az eddigi tapasztalatok szerint a Rendelet eredményes alkalmazásához, a szabályozás adta lehetôségek jobb kihasználásához, a felesleges többletköltségek elkerüléséhez gondosabb elôkészítésre, a szerzôdéses feltételek pontosabb meghatározására, esetenként a Notified Body-nak a folyamat kezdeti fázisába való bevonására lenne szükség. Az ÉMI-TÜV Bayern Kft. anyavállalatával, a TÜV Süd Csoporttal közösen törekszik arra, hogy megbízói érdekeinek legjobban megfelelô, gazdaságos, mûszaki és jogi megoldásokat kínáljon. További információk: Wiegand Krisztina, osztályvezetô Tel/Fax: /154 Új tevékenységi területünk a hordozható tûzoltó készülékek tanúsítása A 9/2001 (IV.5.) GM rendelet (a továbbiakban "Rendelet") (97/23/EK irányelv a továbbiakban "Irányelv") több olyan berendezést sorolt a felügyeletköteles nyomástartó berendezések körébe, amelyek eddig nem tartoztak ide. Az egyik ilyen berendezés típus a hordozható tûzoltó készülékek. Ezeket a berendezéseket a Rendelet III. Fejezet (1) aa) pont második bekezdés értelmében a 7. sz. melléklet 2. ábrája alapján kell besorolni, mely ábra kivételként megjegyzi, hogy a hordozható tûzoltó készülékek tartályait legalább a III. kategóriába kell sorolni. Ezen kívül az irányelvhez megjelent 2/14 Guideline alapján a hordozható tûzoltó készülék tartálya és a hozzá kapcsolódó szelep nyomástartó rendszerként kezelendô és ennek megfelelôen tanúsítandó. Mindez az irányelv magyarra való átültetése és a Rendelet életbe léptetése után felkészületlenül érte mind az illetékes szakminisztériumot, mind a gyártók közül többet, aminek következtében a Rendeletben foglaltak kötelezô érvénybe léptetése (nem utolsó sorban a legnagyobb gyártók hathatós közbenjárására) több határidô módosításon esett át. A hordozható tûzoltó készülékek értékelésére a III. kategóriában választható modulok és modulkombinációk közül az európai gyakorlatban a B+C1 modulkombináció szerinti értékelés terjedt el. Ezt a bevált és legcélszerûbbnek bizonyult gyakorlatot követtük a magyarországi gyártmányok és gyártók tanúsításakor is. Ennek során a notifikált szervezet típusengedélyt ad ki, majd értékeli a gyártó megfelelôségét, melyet évenként legalább két alkalommal felülvizsgál. Ezt az eljárást a fentiek értelmében mind a palackra, mind a nyomástartó rendszerre el kell végeznünk, kivéve, ha a gyártó "csak" összeszerel és más gyártótól vásárol már CE jellel ellátott tartályt. Ekkor a megfelelôség értékelést csak a nyomástartó rendszerre kell elvégezni. Vállalatunkhoz a Rendelet megjelenése elôtt és után is több gyártó fordult tanúsítási igénnyel. Az EU-hoz való csatlakozásunk elôtt a PECA egyezmény ismert hiányosságai miatt teljes értékû, Európában is elfogadott tanúsítványokat csak anyavállalatunk, a TÜV Süddeutschland AG Industrie Service GmbH jogosultsága alapján tudtunk kiadni, 0036 jelzôszámmal; csatlakozásunk és brüsszeli bejegyzésünk után viszont ugyanilyen értékû tanúsítványokat tudunk kiadni az ÉMI-TÜV Bayern Kft bejegyzési számával. Reméljük, hogy Önök is egyre többször fognak találkozni a CE 0036, vagy a CE 1417 jelekkel ellátott, magyar gyártmányú hordozható tûzoltó készülékekkel. Czibere Gábor TÜV szakértô

4 2 Hegesztéstechnika ÉMI-TÜV HÍREK Az ÉMI-TÜV Bayern Kft. információs lapja Alumíniumárugyár Rt. A több mint százéves múltra visszatekintô, magyar tulajdonban levô Társaság a magyarországi fémtömegcikk-gyártás jelentôs bázisa, a hegesztett kivitelû alumínium palackok elsô számú gyártója Európában. Nagy sorozatban állít elô gázpalackokat lakossági és ipari célú felhasználásra, háztartási edényeket, valamint közúti és vasúti jármûvekhez alkatrészeket. A Társaság cseppfolyósított éghetô és hûtôgázok tárolására és szállítására alkalmas gázpalackokat 1949-tôl kezdve gyárt. A gázpalackok négyféle belsô átmérôvel és 4,86-14, , literes ûrtartalommal készülnek. A speciális, nemesíthetô alumínium-magnézium-szilícium ötvözetbôl készült gázpalackjaink elônyös tulajdonságokkal rendelkeznek az acélpalackokkal szemben. Például: hosszabb élettartam, kisebb súly, nem korrodál, hidegálló, hûtôgázokhoz kiválóan alkalmazható, a hegesztési varrat a palackon a nyomásnak kitett legkedvezôbb részen helyezkedik el, mechanikai behatások esetén nincs szikraképzôdési veszély, a forgalomból történô kivonás után újrahasznosítható. Az elmúlt évtizedek során több mint 8,8 millió palack hagyta el gyárunkat, amelybôl közel 2,3 millió darab került exportálásra óta állítunk elô belül Teflon, kívül zománcozott bevonatú edényeket. Az edényekhez a DuPont cég Teflon bevonatát használjuk. Az energia- és idôtakarékos háztartási edényeket, a Kukta gyorsfôzôket saját tervezésû célgépekkel, alumíniumból készítjük 2, literes ûrtartalommal. Acél alapanyagból hideg képlékenyalakítással, hegesztéssel vasúti és közúti fékalkatrészeket, részegységeket gyártunk. Alkalmazott technológiáink közé tartoznak a hideg képlékenyalakítás (mélyhúzás, sajtolás, hajlítás, stb.), a hegesztés (alumínium esetén: AWI és AFI eljárások, acél esetén: ellenállás- és AFI), a felületkezelés és bevonatolás (alumínium esetén: zsírtalanítás, pácolás, mechanikus fényesítés, lakkozás, teflonozás és zománcozás; acél esetén: zsírtalanítás, foszfátozás, a forgácsolás, a hôkezelés, valamint a finomplazma-vágás. Az alkalmazott technológiákhoz egyedi gépeket és gyártósorokat mûködtetünk. Rendelkezünk kn nyomóerejû mechanikus sajtológépekkel, kn nyomóerejû hidraulikus sajtológépekkel és egyéb lemezmegmunkáló célgépekkel. Lehetôségünk van hidro-mechanikus mélyhúzási technológia alkalmazásával bonyolult alakzatú, vékonyfalú üreges testek és edények gyártására. Gázpalackjaink vizsgálatát egy korszerû felszakító, fárasztó berendezéssel végezzük, mellyel egyéb nyomástartó edények is tesztelhetôk 1000 bar nyomásig. Igyekszünk a változó piaci körülményekhez alkalmazkodni, figyelemmel kísérjük és próbáljuk kihasználni a különbözô pályázatok által kínált lehetôségeket is. A közelmúltban a Knorr-Bremse Vasúti Jármûrendszerek Hungária Kft-vel beszállítói tevékenységünket dinamikusan fejlesztettük. Üzembe állítottunk egy korszerû finomplazmavágó berendezést, amellyel 40 mm vastagságig bonyolult formákat tudunk kivágni 3000x1500 mm méretû fémtáblákból. Ez a technológia elsôsorban saját igényeink kielégítését szolgálja, de vállalunk bérvágást is. A képzett, igény szerint minôsített munkavállalók, az alkalmazott technológiák, a gyártóberendezések, a kialakított gyártási kultúra biztosítja, hogy termékeink minôsége megfeleljen a nemzetközi elôírásoknak (gázpalackok esetén az EN 12862, az EN szabványoknak, az ADR szabályzatainak, beszállítói tevékenységünk esetén a vevôi követelményeknek). Társaságunk legfontosabb partnere minôségirányítás szempontjából az ÉMI-TÜV Bayern Kft. Auditori közremûködésével megújítottuk a 2001-ben megszerzett ISO 9001:2000 szabvány szerinti tanúsításunkat. Segítségükkel sikerült idôben és zökkenômentesen átállni az új elôírások, direktívák által megkövetelt gázpalackok gyártására. Az ÉMI-TÜV Bayern Kft. közremûködésével tanúsíttattuk az MSZ EN szerinti rendszer megfelelôségét, a vasúti részegységek gyártásához a DIN szerinti rendszert, a hegesztési eljárásokat, a hegesztôket. Az Európai Unióban forgalmazható jeles palackokkal két évvel hazánk csatlakozása elôtt sikerült megjelennünk a piacon. Az átvételkor szükséges ellenôrzést és megfelelôség igazolást szintén az ÉMI-TÜV Bayern Kft. szakértôi végzik. Sulyok János, minôségirányítási vezetô, Alumíniumárugyár Rt. Új alapokon az ipari csôvezetékgyártás Magyarországon a nyomástartó berendezések között az ipari csôvezetékek mindig mostohagyereknek számítottak a jogilag szabályozott területen, noha veszélyességi potenciáljuk miatt korábban is nagyobb figyelmet érdemeltek volna. Ez a probléma a május 1-jei EU csatlakozással megoldódott, hisz az ezen idôponttól kötelezôen alkalmazandó, többször módosított 9/2001 GM rendelet, ill. a 97/32/EG irányelv (PED) érvényességi tartományában az ipari csôvezetékek felügyelet-köteles berendezésként szerepelnek. AZ ÉMI-TÜV Bayern Kft. több ipari csôvezeték építési projektben tevékenykedik Notified Body-ként. Ezek közül a legnagyobb a BorsodChem Rt. területén épülô új VCM-3 üzem, melynek felügyeletét a velünk alvállalkozóként együttmûködô ÁÉF Laborral együtt látjuk el. A beruházásban nagyságrendileg kb.1400 csôszakasz (ez kb izometriát jelent) kerül kiépítésre, melyeknek kb. 2/3-a melegüzemû. A vezetékeket az edényekhez hasonló módon a PED veszélyességi kategóriáiba kell besorolni, majd ennek alapján lehet az alkalmazandó megfelelôség értékelési eljárásokat kiválasztani. Itt a tartályokhoz képest az a lényeges különbség, hogy a térfogat helyett a névleges átmérôt kell figyelembe venni és az irányelvnek csak az elsô három veszélyességi kategóriája értelmezendô, ill. a csôvezetékekre alkalmazott mûszaki elôírásrendszer némi korlátot szab az egyes veszélyességi kategóriában alkalmazható modulokat illetôen. A gyártó a PED szerinti megfelelôség értékeléséhez a II. veszélyességi kategóriájú csôszakaszokhoz az A1, a III. kategóriájúakhoz a B1 + F modult választotta, az irányelvnek való megfelelôséget az EN harmonizált szabvány alkalmazásával biztosítja. Eszenyi Péter, TÜV szakértô

5 ÉMI-TÜV HÍREK Az ÉMI-TÜV Bayern Kft. információs lapja Hegesztéstechnika 3 Vészkiáltás A szak- és felnôttképzés helyzete Munkánk során mint hegesztési szakértôk átfogó képet kaphatunk az ország mai valós helyzetérôl a szak- és felnôttképzés területén. Évente több ezer hegesztôt vizsgáztatunk, ezek egy részét a cégek saját dolgozói alkotják, más részük munkaügyi központok és hegesztô bázisok által szervezett átképzô tanfolyamokon vesz részt és vizsgázik. Tapasztalatunk az és ezzel egy tendenciát szeretnénk szemléltetni, hogy e tárgykörben a helyzet egyre rosszabb, kilátástalanabb! A piac felvevô igénye nagy, nagyon sok beruházás igényelné a jól felkészült, kvalifikált szakembereket. Ezek lehetnek lakatos, csôszerelô, minôsített hegesztô képzettségûek. Sajnos azonban a munkáltatók nagy része kész szakembereket" vár, nem fordít energiát saját dolgozói képzésére, átképzésére. Régen a vasipari szakmával rendelkezô szakemberek képzési ideje legkevesebb három hét volt bentlakásos formában, egy hegesztôiskolában vagy bázison, és az újraminôsítô vizsgára is minimum egy hét felkészülési idôt fordítottak. Mint tudjuk, a hegesztôknek minden más szakmától eltérôen kétévente újra vizsgázniuk kell, hogy megtarthassák minôsítéseiket. Sikeres Roadshow - Magyarországon A dán Migatronic hegesztô-áramforrás gyártó cég kamionja amely egész évben a világot járja egy hónapon keresztül Magyarország 20 nagyvárosát látogatta meg. A bemutatókat az ÉMI-TÜV Bayern Kft IBHT osztálya is támogatta más nagynevû cégekkel együtt, mint pl. a Linde Gáz Magyarország Rt, valamint a KOIKE cég. A kamionban a mai csúcstechnikát felvonultató hegesztôáram-források és hegesztéstechnikai eszközök voltak láthatók, amelyeket minden helyszínen az érdeklôdôk kipróbálhattak. Ezeket a bemutatókat általában szakközépiskolákban, szakképzési intézetben, egyetemeken és fôiskolákon tartották. Budapesten a kamion az Automobil 2004 kiállításon volt látható nagy sikerrel. A helyszíneken az osztályunk szolgáltatásairól, tevékenységeirôl is információt kaptak a látogatók. Mi is több helyszínen személyesen fogadtuk az érdeklôdôket, sikeres tárgyalásokat folytatva. Az egy hónap elteltével elmondhatjuk: sok új vevôt ismertünk meg a jövôbeni együttmûködés reményében! Szabó Andrea, Heinrich Rezsô A fent említettek ma már a múltat jelentik, mert a mai rohanó életben a vállalatok nem engedhetik meg maguknak, hogy ennyi ideig nélkülözzék szakembereiket. Ennek eredményeként a jó szakemberek kiöregednek és nincs megfelelô utánpótlás. A munkaügyi központok inkább az olcsóbb, tollal és ceruzával" végezhetô tanfolyamokat preferálják az anyag- és energiaköltséges képzések helyett. A hegesztôiskolák, bázisok sok esetben elavult vagy nem ipari berendezéseken, hegesztôáramforrásokon oktatnak. Nagyon kevés a jó példa. Az alapanyagok és hozaganyagok árai miatt ezeken a tanfolyamokon nagyon kevés az olyan minôsítés, amelyet a felvevô piac igényel. A nagyobb vállalatok az egyenetlen munkaellátottság miatt sokszor foglalkoztatnak nem saját" dolgozót, hanem bérbe adott munkaerôt. Ez persze egyszerûnek tûnik, de a szakember-közvetítôk sem áldoznak a képzésre, így nagy a fluktuáció. Ez is azt eredményezi, hogy nagyon sok a pályaelhagyó, és aki csak teheti külföldön vállal munkát. Németországban, ahol az elmúlt évek során szakmai tudásukkal nagy tekintélyt szereztek, közel 4500 minôsített hegesztô dolgozik. Így fordulhat elô, hogy országos szinten hiány van a jól képzett manuális szakembergárdából. Sajnos mi is eljutunk a rossz nyugat-európai példához, ahol nincs hegesztôszakmunkás képzés. Kamarák végzik az átképzéseket és döntôen külföldi (török, jugoszláv, magyar, lengyel, ukrán) munkaerôt alkalmaznak. Mi az utolsó pillanatban vagyunk ahhoz, hogy szakemberképzésünket megmentsük. Az országban járva egy pár fanatikus szakember jóvoltából látunk némi reményt, de sajnos ez a kisebbség. Egy pár bázis és hegesztôiskola mindezek ellenére még ma is arra törekszik, hogy csúcstechnikát képviselô hegesztôáram-forrásokon képezze hallgatóit, megfelelô személyi és tárgyi feltételekkel. Mindezek összefoglalásaként megállapítható, hogy szükség van jó gyakorlati szakemberekre, ehhez azonban mind anyagi mind erkölcsi megbecsülésben kell részesíteni ôket! Reméljük gondolatainkkal felkeltettük az érdeklôdését azoknak a szakembereknek, akik egy kicsit is aggódnak a szakmánk életben maradásáért, mert tudjuk, mindenki nem lehet menedzser. Szabó Andrea, TÜV szakértô Heinrich Rezsô, TÜV szakértô

6 4 Építés, biztonságtechnika ÉMI-TÜV HÍREK Az ÉMI-TÜV Bayern Kft. információs lapja Az ÉMI-TÜV tevékenysége a játszótéri eszközök biztonságossága érdekében Az újnak minôsülô játszótéri eszközök használatba vétel elôtti ellenôrzését az újakéval azonos szempontok szerint kell végezni. Az ÉMI-TÜV a megfelelônek talált felújított, vagy átépített játszóeszközökrôl egyedi megfelelôség igazolást állít ki. A rendelet hatályba lépése elôtt telepített (meglévô, régi) játszótéri eszközök ellenôrzése során az egyes játszótéri eszközök és azok telepítésének megfelelôségét egyenként kell vizsgálni és értékelni. A vizsgálat eredménye alapján kell a további tennivalókat meghatározni: a balesetveszélyesnek talált játszótéri eszközök további használatát meg kell szüntetni; a nem megfelelônek (de nem veszélyes állapotúnak) ítélt játszótéri eszközöket a tulajdonos, illetve az üzemeltetô dec. 31-ig köteles a rendelet követelményeinek megfelelô állapotúra alakítani. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 78/2003 [XI.27.] GKM rendeletében szabályozta a közcélú játszótéri eszközök forgalmazását és üzemeltetését a játszóeszköz használat biztonságossága érdekében. Társaságunkat felkészültségünk és tapasztalataink alapján a GKM Kijelölési Bizottság 069/2004 számú okiratában kijelölte a játszótéri eszközök vizsgálatára, ellenôrzésére és tanúsítására. A rendelet február 1-jei hatályba lépése óta játszótéri eszköz csak akkor hozható forgalomba, telepíthetô, illetve vehetô használatba, ha megfelel a biztonságossági követelményeknek, amit kijelölt tanúsító szervezet által kiadott megfelelôségi tanúsítvány vagy azzal egyenértékû külföldi megfelelôségi tanúsítvány igazol. A megfelelôség vizsgálata, ellenôrzése és tanúsítása szempontjából a játszótéri eszközök az alábbi fô csoportokba sorolhatók: új játszótéri eszközök, újnak minôsülô (felújított, átalakított, áthelyezett) játszótéri eszközök a rendelet hatályba lépése elôtt telepített (meglévô, régi) játszótéri eszközök. Az új játszótéri eszközök megfelelôségét az ÉMI-TÜV általában a gyártó, forgalmazó vállalkozások kérelmére a benyújtott dokumentumok és a játszóeszközök típusvizsgálata (gyártóhelyi vagy építéshelyi ellenôrzése, vizsgálata) alapján igazolja (tanúsítja). Ezen eljárás célja annak igazolása, hogy az adott játszóeszköz típus MSZ EN 1176 szabványsorozat, ill. ütéscsillapító talajok esetén az MSZ EN 1177 szabvány követelményeinek megfelel és rendelkezik a rendeletben elôírt karbantartásra, üzemeltetésre, beépítésre elôírt dokumentumokkal. A telepített játszóeszközök, ill. játszóterek használatba vétele elôtt az ÉMI-TÜV azok beépítésének, kialakításának szakszerûségét, biztonságosságát ellenôrzi. A kijelölés során jóváhagyott eljárás szerint ennek részei: a tanúsítványok meglétének vizsgálata a telepítés körülményeinek vizsgálata, azaz a gyártói utasítások betartása, az alapozás megfelelôsége, az ütésgátló altalaj kialakításának ellenôrzése és a távolságtartás egyéb objektumoktól. A megfelelôségi tanúsítvány érvényességi ideje legfeljebb öt év. A kijelölt szervezet a megfelelôségi tanúsítványt visszavonja, ha az idôszakos ellenôrzés során megállapítja, hogy a játszótéri eszköz nem felel meg a típusvizsgálatnak alávetett mintadarabnak, illetve a telepítése nem elégíti ki a biztonságossági követelményeket. A játszótéri eszközök felszerelését, használatát, karbantartását a tanúsítványban elfogadott gyártói útmutató szerint kell végezni. A telepítésükre a gyártó útmutatót köteles készíteni, amelynek kidolgozásához (távolságtartás, altalaj stb.) a vonatkozó szabványok adnak irányítást. A játszóterek megfelelôségét évente legalább egyszer, a évtôl kezdve legalább kétévente kell kijelölt szervezettel ellenôriztetni. Az ÉMI-TÜV ellenôrzési jegyzôkönyvben az egyes eszközök megfelelôségét, ill. nemmegfelelôségét, hiányosságait és az ezzel kapcsolatos javaslatokat dokumentálja. Reményeink szerint a biztonsági követelmények kidolgozása, a forgalmazás feltételeinek szabályozása, ezen belül az ÉMI-TÜV Bayern tevékenysége jelentôsen hozzájárul a gyermekbalesetek megelôzéséhez. Farkas Csilla okl. építômérnök, szakértô

7 Építô-, Emelôgépek ÉMI-TÜV HÍREK Az ÉMI-TÜV Bayern Kft. információs lapja 5 Hazai program az építési és bontási hulladékok újrahasznosítására Az építéssel és bontással együttjáró építési törmelék, a gyártási selejtként jelentkezô beton, tégla és cserép a hulladékhasznosítás évszázados, természetes módja szerint töredékében ma is bekerül az új, vagy átalakított építményekbe (pl.: bontott tégla, bontott cserép stb.). Nálunk azonban, a többi közép- és kelet-európai országokhoz hasonlóan, többségüket még szemétként kezelik a kommunális szilárd hulladékokkal együtt: hulladéklerakókba szállítják, vagy illegálisan leszórják a legkülönbözôbb helyeken. Több minisztérium összefogásával már 1986-ban kezdôdtek követô fejlesztést célzó hazai kutatás-fejlesztési munkák, az élenjáró külföldi példák számításba vételével. Nálunk még szemét az építési törmelék!?" 1) írtuk 1994-ben, majd Miért nincs még gazdája? Kérdôjelek a hazai építési törmelék újrahasznosításban" 2) kérdeztük 1998-ban ben a témában rendezett országos Konferencia 3) záródokumentuma ajánlásokat fogalmazott meg a honi teendôkre, melyeket eljuttatott az illetékes minisztériumokhoz. És hol tartunk ma? Szabályozási háttér: 2000-ben jelent meg a hulladékgazdálkodási törvény"-ünk (hgt). Ez feladatokat határoz meg az építési hulladékokra vonatkozóan is ben készült el az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT), amely a közötti idôszakra készít programot. Az OHT részei az ország 7 régiójának Környezetvédelmi Felügyelôségei által készített területi hulladékgazdálkodási tervek. Az OHT-ban az építési és bontási hulladék kezelése a kiemelt témák között szerepel és célkitûzés, hogy 2008-ig az újrahasznosítás arányát legalább 50%-ra kell emelni. Ennek érdekében az OHT a megelôzést (bontott anyagok újrahasználata) és a hasznosítást elôsegítô szabályozások szükségességét emeli ki 4). Így: a.) ki kell dolgozni és megjelentetni az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályait, a másodlagos nyersanyag minôségi osztályba sorolását (ez a szabályozás megjelent 5) 2004-ben); b.) felül kell vizsgálni az építôipari, útépítési, építési szabványokat, mûszaki irányelveket és elôírásokat; c.) meg kell alkotni a másodlagos nyersanyagok felhasználást lehetôvé tevô mûszaki irányelveket, a vizsgálati és minôsítési eljárásokat; d.) az állami és önkormányzati tenderekben preferálni kell a hasznosítható építési hulladékok meghatározott arányú alkalmazását és e szabályokat az építési-bontási, valamint útépítési engedélyezésekben is érvényesíteni kell. A b.), c.) és d.) OHT-ban meghatározott feladatok még hátra vannak. A másodlagos nyersanyagok piaci megjelenítése addig nem valósítható meg, amíg a mûszaki szabályozási háttér nem rendezett. Ezért nem tud ma még egy újrahasznosítható anyagokat elôállító vállalkozás pl. autópálya építéshez természetes nyersanyagot helyettesítô, jó minôségûnek ítélt beton zúzalékot értékesíteni, ugyanis nincs minôségi követelmény elôírás, ami alapján beazonosíthatná az elôállított termékét, a vevô pedig tudja mit kap. Mûszaki szabályozást illetôen történtek már hazai kezdeményezések: és évben az útépítésben való újrahasznosításra jelent meg eddig 4 db mûszaki elôírás (ÚT , ÚT , ÚT és ÚT ); - a már több éve alkalmazott osztrák szabályozások legfontosabb példáinak hazai honosításra való elôkészítése készült el (3 db Richtlinie magyar nyelvre lefordított és hazai alkalmazásra elôkészített változata), de még minisztériumi fiókban pihennek, nem jelentették meg; - elkészültek mûszaki irányelv tervezetek (2 db) bontásból származó betontörmelék adalékanyag felhasználásával készítendô betontermékekre, de nem jelentek meg; - jelenleg folyamatban van a fib (Nemzetközi Betonszövetség) Magyar Tagozata gondozásában IRÁNYELV készítése Bontott építési törmelék adalékanyagú betonok készítése" tárgyában, amely az újrahasznosítás egy különleges vélhetôleg szûkebb területe januárjától hatályos a 164/2003. (X. 18.) Kormányrendelet a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrôl; 2004-ben az EU-hoz való csatlakozásunk kezdetén jelent meg a rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól 5). Ez a rendelet már meghatározza az építési és bontási hulladékok keletkezés szerinti csoportosítását, nagyrészt követve a nyugat-európai gyakorlatot: elôírja a szelektív gyûjtés követelményét, továbbá szabályozza az építés és bontás során keletkezô hulladékok mennyiségének tervezését és elszámoltatását. Ez már utat mutat a hulladék lerakás vagy újrahasznosításra való átadás nyomon követésére, az újrahasznosítási arányok valóság közeli megállapítására. Tehát a politikai akarat az EU-s követelményekkel összhangban a környezetterhelés csökkentése, a lerakás minimalizálása, az újrahasznosítás fokozása: kitûzött cél 2008-ra az építési és bontási hulladékok 50%-os részarányban való újrahasznosítása. A megvalósítás egyik feltétele a megfelelô technikai, technológiai feltételek kialakítása: - inert hulladékgyûjtô helyek létesítése, szelektív tárolással, - hulladék feldolgozó technológiák és gépsorok kialakítása, telepített és mobilizálható kivitelben. Az építési és bontási hulladékok feldolgozási technológiáinak alapmûveletei az aprítás és az osztályozás. Ezekhez a mûveletekhez különféle aprítógépek (pofástörô, röpítôtörô, ütôfejes törô stb.), illetve ezekhez kapcsolt gépcsoportok állnak rendelkezésre, így többféle technológia és géplánc alakítható ki. Mindenkor alapvetô szempont, hogy - mibôl, - milyen feldolgozási terméket kívánunk létrehozni és - azt milyen felhasználási célra ajánljuk. Így lehet egylépcsôs aprítás és osztályozás, vagy kétlépcsôs aprítás és osztályozás. A feldolgozási végtermék minôsége nagyban függ a feladott anyag minôségétôl (összetétel, szennyezôk részaránya, stb.), valamint a megtervezett feldolgozási technológiát megvalósító gépsor helyes megválasztásától.

8 6 Építô-, Emelôgépek ÉMI-TÜV HÍREK Az ÉMI-TÜV Bayern Kft. információs lapja Az országban már mûködik több, bontási törmeléket feldolgozó gépsor. Azonban az ezeken elôállított másodlagos nyersanyagok, mint építési termékek, jelenleg nem piacosíthatók. Hiányoznak a minôségi követelményre vonatkozó mûszaki szabályozások, amelyek alapján a termékek beazonosíthatók egy-egy minôségi osztályba. Hiányoznak a felhasználói tájékoztatók, a beazonosított minôségi osztálybeli termékbôl az alkalmazási lehetôségekre. Így nem tud kialakulni a külföldi gyakorlatok mintáján a hazai újrahasznosító (recycling) iparág. A bontási hulladékot feldolgozók elsôsorban saját felhasználásra gyártanak és saját felelôsségre építik be a másodlagos nyersanyagaikat. Egy mintapéldát szemléltetnek az 1-2. ábrák. Egy vállalkozás a saját bontásából eredô, szelektíven gyûjtött beton törmelékbôl állít elô osztályozott betonzúzalékot. Ennek egy részébôl betonelemeket (zsalu elemeket) gyárt, saját felhasználású beépítésre. A kitûzött cél szerinti 50 %-os újrahasznosítás nem lesz megvalósítható a szabályozási háttér megteremtése nélkül. Külföldön sem hatósági, minisztériumi szinteken alakultak ki a nemzeti szabályozások, hanem az érdekelt piaci szereplôk összefogásával. 1. ábra Célirányosan bontott beton és háttérben a feldolgozási termékek két frakciója Kik lehetnek a hazai érdekeltek: - hulladékot feldolgozó vállalkozók, - feldolgozási technológiákhoz gépeket gyártók, forgalmazók, - építési, bontási vállalkozók, hogy a bontási törmeléket vélhetôleg olcsóbban helyezhessék el a feldolgozó telepeken, - önkormányzatok, amelyek a hulladék elhelyezéséért felelôsek, - inert lerakókat mûködtetô vállalkozók, hogy a begyûjtött törmelék másodlagos nyersanyagként értékesíthetô legyen, - azok a szellemi mûhelyek, amelyek részt kívánnak venni a hazai újrahasznosítás elôsegítésében. Az építôgépészek mindenkor meghatározók voltak az építôipar fejlôdésében, az építés iparosításban, az iparosított technológiák kialakításában. Egy újabb kihívás lehet a ma építôgépészeinek, a politikai akarat megvalósításának elôsegítésében való közremûködés, hiszen a feldolgozás csak gépesített formában lehetséges, a minôség pedig a jól megválasztott és alkalmazott technikák függvénye. A feladat pedig nemes abban a vonatkozásában is, hogy a hulladékoktól kíméljük a környezetünket 2. ábra Betonelem gyártás beton zúzalékból és minél több hulladékot újrahasznosítva, visszavezessük azokat az építési tevékenységbe. 1. Hikisch Lóránt: Nálunk még szemét az építési törmelék? Felhasznált irodalom: Magyar Építéstechnika, 1994/8-9. sz., p: Hikisch Lóránt: Miért nincs még mindig gazdája? Kérdôjelek a hazai építési törmelék újrahasznosításában. A szellemi mûhelyek egyikeként az ÉMI-TÜV Bayern Kft. is számításba vehetô. Gyorsjelentés Építési Piac, XXXII. évfolyam, febr. 3. sz., p: Ezúton is kezdeményezzük az érdekeltek összefogását. Felvállaljuk az érdeklôdôk 3. Bontott építési hulladék anyagok kezelése és újrahasznosítása" Konferencia, Bp November 3. számbavételét, kezdeményezô közös megbeszélés összehívását. Építéstudományi Egyesület, konferencia kiadványa, p: Somogyi Gábor: OHT-cél: 2008-ig 50 százalék újrahasznosítás. Az építési-bontási hulladék kezelésének országos programja. Építômester, 2004/4. sz. p: Hikisch Lóránt, osztályvezetô 5. 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelete az építési és bontási hulladék kezelésének részletes ÉMI-TÜV Bayern Kft. szabályairól.

9 ÉMI-TÜV HÍREK Az ÉMI-TÜV Bayern Kft. információs lapja Építô-, Emelôgépek 7 Mi vizsgáltuk Magyarországon a századik LIEBHERR gyártmányú autódarut. A hazánkba importált századik LIEBHERR daru az LTM 1300/1 típusjelet viseli és ez az utolsó mûszaki generáció tagja, a KEMAD Kft. tulajdonában. Fôbb mûszaki paraméterei: - maximális terhelhetôsége: 300 t, - menetkész tömege a hat tengelyen: 6 x 12 t = 72 t, - külön szállítható ellensúly max. 112,5 t, - a darurész motorja: 180 kw teljesítményû 1800 ford/min-nál, - a jármûrész motorja: 440 kw teljesítményû 1900 ford/min-nál, - max. haladási sebessége: kerékmérettôl függôen 70, ill. 76 km/h, - max. terepjáró képessége: 43%, ill. 39%. - a daru szereltségei és jelei: - 4-tagú teleszkópgém hossza: 60 m (T), - fôgém, tehermentesítô támasszal (TA), - fôgém, a darutól külön szállítható rácsosgémmel 56,4 m + 42 m (TF), - fôgém, tehermentesítô támasszal a külön szállítható rácsosgémmel 56,4 m + 49 m (TAF) ez adja maximális horogmagasságot, a 112 m-t, - a fôgém billenô rácsosgémmel, 46,1m+70,0m (TN) és - a fôgém billenô rácsosgémmel, fôgémet tehermentesítô támasszal 46,1 m + 70,0 m (TAN) (horogmagasságok és gémkinyúlások az ábrán láthatók); A gép mûszaki (geometriai) paramétereit tartalmazzák a mellékelt ábrán levô adatok. Látható, hogy menetben a daru kezelôfülkéje hátrafordított, mert ebben a helyzetben érhetô csak el a 3000 mm jármûszélesség. Az elsô három és a hátsó két tengely kormányzott. A darurészt a LIEBHERR gyártmányú motor mûködteti, valamint a jármûrészt is, ez a motor EURO3 követelményei szerinti. LIEBHERR gyártmányú a darurészt az alvázhoz kapcsoló golyóskoszorú, valamint a LICCON jelzésû nyomatékhatároló. Konstrukciós szempontból újszerû, hogy a jármûtôl külön szállítható gémszerkezet egyidôben billenthetô szükség szerint a fôgémmel. A darurész mûködtetésének vezérlése és ellenôrzése két monitor segítségével történik, amelyek az emelési adatok pilla-

10 8 Építô-, Emelôgépek ÉMI-TÜV HÍREK Az ÉMI-TÜV Bayern Kft. információs lapja natnyi állapotát jelzik a szélsebesség, szintezési helyzet és a kitalpalókon jelentkezô reakció erôk adataival. A szállítógép telefonkapcsolat alkalmazásával közvetlenül a gyártóval összeköthetô, ami az esetleges hibák, üzemzavarok kiküszöbölésében ad segítséget, gyors megoldást. A vizsgált és bemutatott magas mûszaki színvonalú daru kapcsán néhány mondattal szeretném a gyártót ismertetni. A céget Hans LIEBHERR ( ) alapította 1947-ben. Az ábrán látható az elsô emelôgép vázlata, ebbôl a termékbôl lett a mai széles profillal rendelkezô mammut-cég, amely az autódarukon kívül, a már említett résztermékeken kívül gyárt toronydarut, földmunkagépet, betontechnológiai gépeket, hogy csak az építôipari tevékenységet érintsük. Orosz felvonók tanúsítása az ÉMI-TÜV Bayern Kft. által Az elmúlt több évtized alatt számos alkalommal tapasztaltuk az Ehingenben levô autódarugyár fejlôdését: ahol ma a 100x400 m-es alapterületü szerelôcsarnok áll (a legújabb), ott 10 évvel ezelôtt mezôgazdasági terület volt. Az Ehingenben levô gyárban, ahol csak autódaru gyártás folyik, a jelenlegi idôpontban 1000 db gépet gyártanak, ami napi 3-4 darabot jelent. Az Ehingenben levô gyártáson kívül még Németországon túl Ausztriában, Franciaországban és Svájcban vannak gyárak, ill. érdekeltségek. Az ábrán látható az az emelôgép, amelyikre a Német Szabadalmi Hivatal a számú oklevelét kiadta. Ez a daru szállítható volt és a menetelni képes toronydaruk közül az elsô, típusjele TKB. Az oklevél kiadási dátuma augusztus 19.! A cég a jelenlegi szabályozási rendben rendelkezik a DIN 8563 igazolással a magasépítési, könnyûszerkezetes, csôvázas acélszerkezetek és daruk, darupályák építésére, minôségbiztosítási rendszere a DIN/ISO 9001 (EN 29001) szerint igazolt. Az ÉMI-TÜV Bayern Kft. Építô- Emelô- és Anyagmozgatógépek Osztályának vizsgálati területe az autódarukon kívül a toronydarukra, földmunkagépekre, betontechnológiai gépekre is kiterjed. Vizsgálataink megrendelôje a LIEBHERR-cég Magyarországi Képviselet és Vevôszolgálat tulajdonosa, a POINTED KFT. A LIEBHERR cégnél az elsô vizsgálataink a 80-as évek végén kezdôdtek és azóta a megbízások a feladataink végzésére folyamatosak. Veréb István okl. gépészmérnök, a daruk vizsgálómérnöke az aknaajtó portál és a fülke Az Oroszországi Föderáció egyik legnagyobb felvonógyára a jelenleg évente mintegy ötezer, villamos és hidraulikus felvonót kibocsátó Scherbinkai Felvonógyár Rt. A gyárban hatvan éve, háborús körülmények között készült az elsô teherfelvonó. A késôbbiekben a lakóházak építésének rohamos fejlôdéséhez kapcsolódóan a teherfelvonók mellett megkezdték személyszállító felvonók egyre szélesedô típusválasztékának, majd különbözô speciális felvonók (kisteherfelvonók, gépjármûfelvonók, kórházi felvonók, kerekesszékben közlekedô mozgássérültek szállítására szolgáló felvonók, stb.) gyártását is. A 90-es évek elejére a gyár már évente több mint tízezer felvonót készített. Az utóbbi években a Scherbinkai Felvonógyár gyökeres szervezeti átalakuláson és igen jelentôs mûszaki fejlôdésen ment keresztül.

11 ÉMI-TÜV HÍREK Az ÉMI-TÜV Bayern Kft. információs lapja Felvonók 9 Kft.-t kereste fel a gyár termékeinek a magyar és más európai országok piacára történô eljuttatásának feltételeirôl való tájékozódás céljából. Az elôzetes megbeszélések alapján 2003-ban a Shcherbinkai Felvonógyár a magyarországi képviseletét ellátó cégen, az ATIKO Kft-n keresztül megrendelte az EN 81-1 európai szabvány követelményeinek figyelembevételével továbbfejlesztett, 630 kg teherbírású személyszállító típusfelvonójának, valamint különbözô biztonsági részegységeknek az ÉMI-TÜV Bayern Kft. általi vizsgálatát és tanúsítását. Az európai szabvány követelményeinek teljesítéséhez szükséges átalakítások még a gyár felkészült szakemberei részére is felvetettek egy sor problémát. Ezek megoldásához az ÉMI- szakértô kollégánk vizsgálja a felvonó vezérlését A vállalat privatizálása, részvénytársasággá való átalakítása után a Nyugat- Európából beszerzett nagy pontosságú, NC vezérlésû megmunkálógépek, festôsorok üzembe helyezésével sikerült a felvonógyártás technológia színvonalát minôségileg új szintre emelni, számottevôen javítva a termelés hatékonyságát, a termékek minôségét és egyidejûleg a dolgozók munkakörülményeit, valamint jelentôs mértékben megoldva a környezetvédelmi problémákat is. A gyár termékei minôségének garanciájaként óta az ISO 9001:2001 szabvány követelményeink megfelelô, tanúsított minôségbiztosítási rendszert mûködtet. A gyár által kibocsátott felvonók a saját gyártású, illetve oroszországi beszállítóktól beszerzett részegységeken kívül készülhetnek vezetô külföldi gyártóktól (Prisma, Montanari SpA., GMV SpA., Centoducati SpA., OTIS, LG stb.) származó részegységekkel is. A felvonók utasok által látható részei, fülkéi is teljesen új design alapján készülnek, a legmagasabb szintû igényeket is képes a gyár kielégíteni. A Scherbinkai Felvonógyár a végrehajtott fejlesztésekre alapozva a 2000-es évek elején elérkezettnek tartotta az idôt arra, hogy termékeivel a külpiacokon is megjelenjen. A korábbi, évtizedes személyes szakmai kapcsolatokból kiindulva a gyár meghatározó részvénycsomagjának tulajdonosa és egyben vezérigazgatója, Max Waxman úr az ÉMI-TÜV Bayern a hajtómû és a sebességhatárolók TÜV Bayern Kft. szakemberei még a vizsgálatok megkezdése elôtt konzultációkon adtak az orosz kollégák számára felvilágosításokat, információkat. Mivel az Orosz Állami Szabványügyi Bizottság (Goszsztandart) 2003-ban közétette az EN 81 orosz nyelvû szövegét azzal, hogy e szabvány követelményei bizonyos türelmi idô után, a Felvonók létesítésére és biztonságos üzemeltetésére vontkozó szabályzat" (PUBEL) átdolgozása kapcsán Oroszországban is kötelezô elôírásokká válnak, a gyár az orosz piacra szánt felvonói vonatkozásában is érdekelt e továbbfejlesztések végrehajtásában. A részegységek, illetve a típusfelvonó vizsgálatainak többségét az ÉMI-TÜV Bayern Kft. szakemberei részben a társaság szentendrei Felvonóvizsgáló Laboratóriumában, részben pedig a Moszkva közelében lévô Scherbinkai Felvonógyárban már elvégezték. Jelenleg befejezéséhez közeledik a Scherbinkai Felvonógyár sebességhatárolójának tanúsítási eljárása és elôrehaladott állapotban van más biztonsági részegységek, valamint a 630 kg-os típusfelvonó tanúsítása is. A késôbbiekben elôreláthatólag más típusok vizsgálatára és tanúsítására is sor kerülhet. a fülkeajtó mozgató és a zárnyitó szerkezet Fodor Gusztáv, állomásvezetô az orosz munkatársak

12 10 Felvonók ÉMI-TÜV HÍREK Az ÉMI-TÜV Bayern Kft. információs lapja ÉMI-TÜV Bayern felvonóvizsgálatok Malaysiában Ez év elején a TÜV SÜD és az ÉMI-TÜV Bayern felvonószakértôi ismét megbízást kaptak a Távol-Keletrôl biztonságtechnikai felvonóvizsgálatok végzésére. a szerzô A megkeresés ezúttal korábbi partnerünktôl, a Fuji-Northern Elvator cégtôl, Malaysiából érkezett, és két felvonó típus család EN-81 szabvány szerinti megfelelôségének ellenôrzésére, valamint ennek tanúsítására vonatkozott. Nagyon örültünk a megrendelésnek, mert ezáltal viszontláthattuk régi barátainkat, továbbá ismét bekapcsolódhattunk a cég dinamikus fejlesztésébe. A Fuji-Northern Elevator részére export tevékenységének elôsegítése érdekében ugyanis már végeztünk EN 115 szabvány szerinti mozgólépcsô vizsgálatokat és megfelelôség tanúsítást. A formaságok elintézése után Peter Tkalec úrral aki a TÜV SÜD szállítástechnikai vezetôje összeszedtük a vizsgálatok végzéséhez szükséges kellékeinket, és elindultunk felvonókat vizsgálni Malaysiába, Penang szigetére. Nem tévedés, Malaysiába! Ezt csak azért tartom szükségesnek megjegyezni, mert az átlag európainak Malaysiáról még ma is a dzsungel, a tigrisek, a gyönyörû maláj nôk, és legfeljebb még a gumifa ültetvények jutnak az eszébe. Ez a világ azonban napjainkra alapvetôen megváltozott. A gyarmati idôk már jó 50 éve elmúltak, és Malaysia a legfejlettebb országok sorába lépett. Persze nem kell megijedni, a dzsungelt még nem vágták ki teljesen, a tigrisek sem pusztultak ki, és a malaysiai hölgyek, ha lehet, még szebbek lettek, mert az újonnan épült hatalmas shopping centerekben minden exkluzív divatáru korlátlanul kapható. A brit gyarmati idôkre talán csak az angol nyelv használata, a bal irányú közlekedés, néhány régi bronz ágyú és a nemrég felújított Eastern Et Oriental szálloda emlékeztet, melynek teraszán valaha Sommerset Maugham és Rudyard Kipling itták esti whyskijüket, és írták regényeiket. Ez utóbbi a szingapúri Raffles Hotellal együtt emlegetett hajdani híres szálloda, ma már az újonnan épült luxus szállodák árnyékában legfeljebb csak egy vidéki panziónak tûnik. A közepes európai országhoz hasonlítható nagyságrendû, 330 ezer km 2 területû, 20 millió lakosú államszövetség tartományaiban korábban csak agrárgazdálkodás, fakitermelés, ón- és kôolajbányászat folyt. Napjainkra, a természeti kincsek optimális kihasználása mellett, az ország lakosságának szorgalmára alapozott ipartelepítés eredményeként ez a gazdasági struktúra teljesen átalakult. Az ország megôrizte világelsôségét a pálmaolaj és nyersgumi kivitel terén, de ipari húzóágazatként megjelent a nemzeti jövedelem több mint 50%-át biztosító elektronikai és elektronikai alapanyaggyártó ipar. Ma Malaysia a világ legnagyobb félvezetô és egyéb elektronikai alaptermék exportôre. A világ szinte valamennyi multinacionális elektrotechnikai vállalata malaysiai gyártóüzemet létesített. A térség kedvezô éghajlati adottságai, az egész évben melegvizû tengerek, természetvédelmi területek és számos idegenforgalmi látnivaló megvetették a magas igényû turisztikai és szállodaipar alapjait. Az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés maga után vonta az építô-, következésképpen a felvonó- és mozgólépcsôipar megfelelô arányú felfuttatását. A fôvárosban, Kuala-Lumpurban található 450 m magas ikertornyok, melyek a világ legmagasabb épületei közé sorolhatók, és a Penang jelképévé vált 60 emeletes KOMTAR TOWER mellett tömegesen épülnek 30-40, sôt 50 emeletes különbözô rendeltetésû épületek, luxusszállodák, hatalmas bevásárló központok és az ország földrajzi tagoltsága miatt szinte folyamatos bôvítés alatt álló repülôterek. Ezek fennakadásmentes üzemeltetése csak a legkiválóbb minôségû, megbízható gyártóbázissal és szerviz háttérrel rendelkezô felvonó és mozgólépcsô állomány segítségével biztosítható. Taoista templom Penangban

13 ÉMI-TÜV HÍREK Az ÉMI-TÜV Bayern Kft. információs lapja Felvonók 11 A gyártmányok összességére, de különösen a felhasznált hajtástípusokra a robosztus, szolid, hosszú élettartamot biztosító kivitel jellemzô. Igen jó benyomást keltett a gyártóüzemben tapasztalható rendkívüli tisztaság, és a bemutatott referencia berendezések, a Hotel Equatorial luxusszálloda új, minden igényt kielégítô felvonóinak és a városközpont közlekedési létesítményeihez kapcsolódó mozgólépcsôinek minôsége. Érdemes megjegyezni, hogy a cég által gyártott fülkék, a japán gyártmányú fülkékhez hasonlóan, lényegesen nehezebbek az európai gyártmányú fülkéknél, ami a hajtásszabályozás, illetve a menettulajdonságok szempontjából igen kedvezô. A Fuji-Northern Elevator termékeinek jó minôsége és kedvezô árfekvése a honi igények kielégítése mellett a régió országaiba történô, növekvô export tevékenységet tesz lehetôvé. Az export tevékenység pillanatnyilag a Közel Kelet országaiba, Indiába, Bangladesbe, Nepálba, Afrikába, Vietnámba, a Fülöp és Fidzsi szigetekre irányul, de egyes termékeik európai importjának is jó az esélye. Fuji-Northern Elevator gyártócsarnok Ezen igények kielégítése érdekében jött létre nemzeti és külföldi tôkefelhasználással a malaysiai felvonóipar, melynek soraiban az európai és amerikai konszernek mellett a kínai és japán óriáscégek leányvállalatai is képviselve vannak. Az államszövetség területén a rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján mintegy 100 ezer felvonó és mozgólépcsô üzemel, és évente több mint 3000 új berendezés kerül üzembe helyezésre. A nagyteljesítményû, 2 m/sec menetsebességnél gyorsabb szabályozott hajtású berendezések elsôsorban külföldi cégek termékei, de a szabályozóegység és a hajtás importból történô beszerzése mellett a hazai ipar is gyárt ilyen felvonókat. Az egyszerûbb berendezések szinte kivétel nélkül hazai gyártmányúak. A nagy számban épülô bevásárló központok és közlekedési létesítmények forgalmi igénye megteremtette a helyi mozgólépcsô- és mozgójárda-gyártás feltételeit. A régió rohamos fejlôdésére jellemzô, hogy a 1,5 millió lakosú Penang szigetén ma kb felvonó, és több száz mozgólépcsô üzemel. A gazdasági helyzet ilyen irányú alakulásának hatására alakult meg 1982-ben Penangban, az ország második gazdasági központjában a Fuji Northern Elevator vállalat, elsôsorban a helyi igények kielégítésére, mintegy 200 munkavállaló alkalmazásával. A vállalat mára Penang szigetén és a szomszédos szárazföldön Butterworth városában melynek közvetlen megközelítését Ázsia leghosszabb, a tengerszoroson átívelô közúti hídja biztosítja, két gyártó üzemmel rendelkezik, továbbá több, Kuala-Lumpurba, Johor-Baharuba, valamint Sabah és Sarawak tartományokba telepített szerviz bázist birtokol. A cég Penangban mintegy 1200 különbözô felvonó és mozgólépcsô szerviz karbantartását látja el. Az eredetileg szervizfeladatokra létesített, de idôközben felfejlesztett gyártóbázis az alkatrészpótlás és a felújítások ellátása mellett mintegy évi 300 új felvonót gyárt, ezenkívül beindította a mozgólépcsôk és mozgójárdák gyártását is, az egyes részegységek és alapanyagok importból történô beszerzése mellett. Ennek megfelelôen az alkalmazott hajtások japán Fuji Electric, illetve német Flender, Alfa, stb. gyártmányúak. A felhasznált zuhanásgátlók fogókészülékek, sebességhatárolók a japán SANEI cég termékei. Ugyancsak japán importból származnak a függesztôkötelek és a szerkezeti acél anyagok. Ez utóbbiak érdekessége, hogy a takarékosabb keresztmetszet kiválasztás céljából az idomacélok szelvénye az európai kb. 20 m/m-es lépcsôzettôl eltérôen kb. 5 m/m-enként emelkedik és mûszaki jellemzôi inch-ben vannak megadva, a tanúsításokat végzô metrikus rendszerhez szokott európai mérnökök szomorúságára. A legkülönbözôbb szerkezeti kialakítású, gépi és kézi mûködtetésû fülke- és aknaajtók saját gyártásban készülnek, kínai Ningbo Elevator típusú biztonsági zárakkal. A további alkatrészek és részegységek a cég saját gyártmányai. A gyártás részben klimatizált mûhelyekben és csarnokokban folyik, a rendkívül heterogén gyártmányszerkezet mellett lehetséges célgépesítéssel és automatizálással. A vállalat jövôjét illetôen kérdéseinkre a vállalatot vezetô három manager KEE CHEI HEN general manager KOAY TENG CHEANG managing director és LIM CHONG HOE executive director az alábbi célok elérését határozták meg: kiterjeszteni, növelni a gyártókapacitást, bôvíteni a piacot, különösen a szerviz karbantartások és külsô szerelések vonatkozásában, tipizálás, minôség javítás, terméktanúsítás. Ez utóbbi, az export lehetôségek javítására irányuló feladat elôsegítése érdekében elvégeztük egy tipizált, standard kivitelû felsôgépház elrendezésû felvonószéria, és egy gépháznélküli, fejlesztés alatt álló felvonó típus EN-81 szabványsorozat szerinti certifikálását. Ezúton kívánjuk megjegyezni, hogy a gépháznélküli felvonók iránti építészeti és beruházói igények a Távol-Keleten is, mint mindenütt máshol a világon, jelentôsen emelkednek. Reméljük, hogy munkánkkal mi is hozzájárultunk a vállalat fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához, és termékeikkel a jövôben minél szélesebb piacokon találkozhatunk, továbbá tájékoztatást adhatunk egy távoli ország felvonóiparáról. Végezetül ezúton mondunk köszönetet vendéglátóinknak a munkánkat elôsegítô kiváló elôkészítésért és szervezésért. Makovsky Máriusz, fôtanácsadó Fuji-Northern Elevator menedzsment

14 12 Rövid hírek ÉMI-TÜV HÍREK Az ÉMI-TÜV Bayern Kft. információs lapja Szakmai Tapasztalatcsere Az ÉMI-TÜV Bayern Kft. Management Service osztály ebben az évben májusban rendezte meg a már hagyománnyá vált szakmai tapasztaltcserét. Az idén a rendezvény helyszíne a budapesti Stefánia Palota volt. A rendezvény, amely három fô szakmai területtel foglalkozott, az elmúlt évek egyik legjobban sikerült interaktív szakmai fóruma volt. A legtöbb érdeklôdô a MIR és integrált rendszerek szekción vett részt, ahol elsôsorban gyakorlati szakemberek tartottak elôadást. Az élelmiszerbiztonsági rendszerek jelentôsége a kibôvített EU-ban elôadó: Németh Bea - élelmiszer üzletág igazgató, a Consact Minôségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. részérôl A MEBIR-t nekünk is tanulni kell! Matolcsi Zsigmond - vezetô auditor, ÉMI-TÜV Bayern Kft. Élelmiszerbiztonsági rendszerek vonatkozásai a menedzsment rendszerek tanúsításánál Sándor Miklós - szekcióvezetô, ÉMI-TÜV Bayern Kft. Folyamatosan bôvülô tevékenységünk eredményeként elsô ízben bemutatásra került önálló szekcióként az egészségügyi minôségirányítási rendszer tanúsítás a Kórházi Ellátási Standardok alapján. Témák: Az ISO szabvány alkalmazási lehetôségei a gyakorlatban elôadó: Tóth László Péter - a LIGHTTECH Kft. minôségirányítási vezetôje A rendszerkiépítéstôl a Nemzeti Minôségi Díjig elôadó: Asztalos Andrásné - Duna Interservice Kft. A vezetôségi átvizsgálás mint a folyamatos fejlesztés meghatározó eleme, a vezetôségi átvizsgálás jó gyakorlata a szervezetben elôadó: Papp Zsolt Csaba - tanácsadó Ahogyan az auditor látja, vagy ahogy látni szeretné elôadó: Gyöngy István - szekcióvezetô, ÉMI-TÜV Bayern Kft. A vezetôknek elemezni és dönteni kell elôadó: Mikó György - vezetô tanácsadó Az EU irányelvek rendszermoduljainak összehasonlítása az ISO 9001:2000 követelményeivel. elôadó: Wiegand Krisztina - osztályvezetô, ÉMI-TÜV Bayern Kft. IBHT osztály Témák: A kórházi menedzsment folyamatait támogató indikátorok elôadó: Dr. Radnai Zoltán - fôigazgató, Fôvárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórháza Infekciókontroll standardok megvalósulása magyarországi KES auditorok tapasztalatai alapján elôadó: Dr. Orosi Piroska - higiénikus fôorvos, Kenézy Gyula Kórház Debrecen A Kórházi Ellátási Standardok és az ISO 9001:2000 szabvány integrációja az ápolásban elôadó: Seres Judit - minôségfejlesztési osztályvezetô, Kenézy Gyula Kórház Debrecen Az egészségügyi intézményekben végzendô korszerû integrált (IPM/IPC) kártevômentesítés a HACCP tükrében elôadó: Papp György - szolgáltatási csoportvezetô, Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft. Tanúsított integrált rendszer (MIR, KIR, KES) elôadó: Tóth Katalin - KIR megbízott, Területi Kórház, Berettyóújfalu Hegedûs Helga Nagyon érdekes témákkal foglalkozott a KIR, EMAS, MEBIR és HACCP szekció; olyan idôszerû kérdéseket tárgyalt, mint Minôség- és környezetirányítási rendszer integrálásának tapasztalatai / tanulságai a személyszállítási szolgáltatás területén elôadó: Horváth Imre - minôségirányítási vezetô, a Miskolci Városi Közlekedési Rt. részérôl

15 ÉMI-TÜV HÍREK Az ÉMI-TÜV Bayern Kft. információs lapja Rövid hírek 13 Vizsgálólaboratórium akkreditációk Letölthetô TMS emblémák Az ÉMI-TÜV Bayern Kft. MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 szabvány szerinti, a vizsgáló egységekre vonatkozó újraakkreditálása szept. 15-én sikeresen lezárult, amelyet a Szakmai Akkreditáló Bizottság október 8-án jóváhagyott. Így az 501/0938 nyilvántartási számú akkreditációt az Építô-, Emelô-, és Anyagmozgatógépek Vizsgálólaboratóriumra vonatkozóan, az 501/0981 nyilvántartási számú akkreditációt a Felvonóvizsgáló Laboratóriumra újra akkreditálták és kibôvítették az Építôipari Szolgáltatások vizsgáló egység eljárásaira is. Az új nyilvántartási szám NAT , mely az alábbi vizsgálati eljárásokra vonatkozik: I. Felvonók, mozgólépcsôk, mozgójárdák és azok részegységeinek vizsgálata A TÜV Süddeutschland Holding AG. arculatváltása miatt a Management Service leányvállalat TMS tanúsítás emblémái tôl megváltoztak. A DAR, azaz Deutsche Akkreditation Rat jogosultság alapján használható TÜV Management (TMS) tanúsítási jelek a már érvényes tanúsítvánnyal rendelkezô partnereink számára az alábbi elérhetôségen díjmentesen letölthetôek: Download Center / Geschäftskunden Management Systeme ablak / Prüfzeichen Download-Center von TÜV Management Service II. Toronydaruk, autódaruk, bakdaruk, futódaruk, konzolos forgódaruk, futómacskák, jármûdaruk, emelôasztalok, gépjármû szervíz emelôk, körülkerített emelôterû emelô berendezések, gépi hajtású targoncák, parkoló-emelôk, mozgó munkaállványok, építési teheremelôk, építési személy-teheremelôk, kisteherfelvonók, mozgássérült emelôk, családi személyemelôk, személyemelésre ideiglenesen használt emelôgépek, felrakó gépek, villamos emelôdobok, emelôcsörlôk, egyéb emelôberendezések (emelôlábak, oszlopok, szintkülönbség kiegyenlítôk), kézihajtású daruk, kézi hidraulikus jármûemelôk (krokodil emelôk, aknaperem emelôk), teherfelvevô eszközök, rakadó-, kotró rakodógépek, hulladékgyûjtô gépjármû felépítmények, építô-, útépítôgépek, folyamatos mûködésû anyagmozgató berendezések gépbiztonsági követelményeknek való megfelelôségi vizsgálata. III. Az építô- és szerelôipari szerkezetek alakhûségének vizsgálata, az elôregyártott vasbeton elemek vizsgálata, a beton szilárdságvizsgálatára N típusú SCHMIDT kalapáccsal. Tôzsér Katalin minôségirányítási vezetô

16 ÉMI-TÜV Bayern Minôségügyi és Biztonságtechnikai Kft. Központ: H-2000 Szentendre Dózsa György út 26. Tel.: (+36) Fax: (+36) ügyvezetô igazgató: Dr. Madaras Gábor Budapesti iroda: H-1043 Budapest Dugonics u. 11. Tel.: (+36) Fax: (+36) Felvonóvizsgáló Állomás H-1043 Budapest Dugonics u. 11. Tel.: (+36) Fax.: (+36) Fodor Gusztáv állomásvezetô Építô-, Emelô-, Anyagmozgatógépek Osztály H-1043 Budapest Dugonics u. 11. Tel.: (+36) Fax.: (+36) Hikisch Lóránt osztályvezetô Építôipari Szolgáltatások Osztály H-1043 Budapest Dugonics u. 11. Tel.: (+36) Fax.: (+36) Andorka Tibor osztályvezetô Management Service Osztály H-2000 Szentendre Dózsa György út 26. Tel.: (+36) Fax: (+36) Bajkó András osztályvezetô Ipari berendezések és Hegesztéstechnológia Osztály H-2000 Szentendre Dózsa György út 26. Tel.: (+36) Fax: (+36) Wiegand Krisztina osztályvezetô Szórakoztatóipari és Szabadidôberendezések Osztály H-2000 Szentendre Dózsa György út 26. Tel.: (+36) Fax: (+36) Bakó István osztályvezetô Az ÉMI-TÜV Bayern Kft. információs lapja

A játszótéri eszközök biztonságosságáról

A játszótéri eszközök biztonságosságáról A játszótéri eszközök biztonságosságáról 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 7/2012. (IV. 18.) NGM rendelet 2012. 05. 18. hatálya: játszótéren elhelyezett játszótéri eszközökre terjed ki kizárólag saját, családi

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzoltó készülék k tanúsítás s folyamata, tapasztalatai a vizsgáló intézet szemével Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzvédelmi Megfelelőségi gi Tanúsítv tvány szerepe

Részletesebben

A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet

A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 7/2004. (GK 9.) GKM közlemény a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM rendelettel módosított 4/1999.

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

Akkreditációk / Kijelölések

Akkreditációk / Kijelölések Kijelölő Szervezet (és a jogosult) Rendszertanúsítások Minőség DIN EN ISO 9001: 2000 ISO/TS 16949 (QS 9000 / VDA 6,1) MSZ EN ISO 9001: 2001 MSZ EN 729 szerint 119/2004. (IX.30.) GKM rendelettel módosított

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

KÉMÉNYKONFERENCIA 2008

KÉMÉNYKONFERENCIA 2008 KÉMÉNYKONFERENCIA 2008 Építtetők, tervezők, műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők felelőssége a megfelelő minőség megvalósításában ÉMI Kht. Épületgépészeti és Energetikai Tudományos Osztály Haszmann

Részletesebben

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.)

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) Mit jelent a CE jelölés? A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Tanúsítványok, akkreditációk, kijelölések, bejelentések, egyéb jogosultságok

TÜV Rheinland InterCert Kft. Tanúsítványok, akkreditációk, kijelölések, bejelentések, egyéb jogosultságok A TÜV Rheinland InterCert Kft-nek, mint bejelentett szervezetnek (notified body) az Európai Bizottság által adott azonosítószáma: 1008 A tanúsítvány / / kijelölés / bejelentés / egyéb jogosultság alapjául

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat

Működési és eljárási szabályzat Oldal: 1 / 8 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat célja 2/8 2. Alkalmazási terület 2/8 3. Hivatkozások 2/8 4. Eljárás 2/8 4.1. Alapelvek 2/8 4.2. Pártatlanság és függetlenség 2/8 4.3 Személyzet 3/8 4.4. Tájékoztatási

Részletesebben

Urbán n Ferenc ügyvezető. minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17.

Urbán n Ferenc ügyvezető. minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17. Üzemi gyárt rtásellenőrzés s tanúsítása sa Urbán n Ferenc ügyvezető MÉRNÖKI SZERKEZETEK Budapest, MTESZ minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17. Aktualitása > 400 betonüzemet érinthet? Kiadott

Részletesebben

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az Iktatószám: Tárgy: VEO/001/00397-0005/2014 Határozat H A T Á R O Z A T I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az - ADLER EUROPE márkanevű,

Részletesebben

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft.

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Cégünk, a 2001. évben alakult, 100 százalékban magyar tulajdonú vállalatként. Központi telephelyünk, üzemünk, raktárunk Balatonfűzfőn, az Ipari Park területén található.

Részletesebben

zoltó Červinka Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 2013-06-05 1

zoltó Červinka Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 2013-06-05 1 Červinka - P6Če e tűzoltt zoltó készülék visszahívási si eljárás Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 2013-06-05 1 Kronológia 2011. Szept. 23. TVL helytelen védjegy használat címén

Részletesebben

2/7 NAT-6-0005/2011. Budapest, 2014. május 14. A termék szabvány azonosítója, vagy a követelményrendszer azonosítója. A tanúsított termék megnevezése

2/7 NAT-6-0005/2011. Budapest, 2014. május 14. A termék szabvány azonosítója, vagy a követelményrendszer azonosítója. A tanúsított termék megnevezése Nemzeti Akkreditáló Testület BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-6-0005/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft. (1043 Budapest, Dugonics

Részletesebben

dr. Tóth Katalin tű. főhadnagy Főigazgató-helyettesi Szervezet

dr. Tóth Katalin tű. főhadnagy Főigazgató-helyettesi Szervezet Főigazgató-helyettesi Szervezet A Červinka-Czech Republic s.r.o által gyártott és forgalmazott P6Če típusú 6 kg töltetű ABC porral oltó tűzoltó készülékkel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás dr. Tóth

Részletesebben

A Červinka P6Če típusú tűzoltó készülék palack, mint nyomástartó berendezés megfelelősége

A Červinka P6Če típusú tűzoltó készülék palack, mint nyomástartó berendezés megfelelősége MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL PIACFELÜGYELETI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI OSZTÁLY A Červinka P6Če típusú tűzoltó készülék palack, mint nyomástartó berendezés megfelelősége

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai.

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai. Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai. Miért aktuális ez a téma Kivitelezés minőségének hatása a tűzvédelem területén: 1. Egységes szabályok (alapkövetelmények) kivitelezők részére

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A műszaki specifikáció: MSZ EN 14351-1 ÉME Tűz és füstgátló szerkezetek esetén Egyéb A megfelelőség-igazolás módozata

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) Vonatkozó szabványok: MSZ 9333: 2011 A műszaki

Részletesebben

Kiváló Építési Termék termék-specifikus követelményei Követlménylap I/VIII

Kiváló Építési Termék termék-specifikus követelményei Követlménylap I/VIII Követlménylap I/VIII I. Termékjellemzõk Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A mûszaki specifikáció: MSZ EN ÉME Egyéb A megfelelõség-igazolás módozata a mûszaki specifikáció

Részletesebben

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás cégjegyzékszámunk: 06-09-003238 adószám: 11094315-2-06 Cégünk a nagy ipari üzemek és a termelõ kisvállalkozások műszaki problémáinak megoldására

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben XI. HONVÉDELMI MINŐSÉGTALÁLKOZÓ A HADIK TERV A MINŐSÉG FÓKUSZÁBAN Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet Minőségirányítási, Kodifikációs

Részletesebben

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4330/ /2007 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.)

Részletesebben

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69. Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794 E-mail: info@emi.hu Honlap:

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) Vonatkozó szabványok: MSZ 9333: 2011 A műszaki

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) a NAT-6-0005/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ÉMI-TÜV SÜD Minõségügyi és Biztonságtechnikai Kft. (1043 Budapest, Dugonics

Részletesebben

TAM CERT MAGYARORSZÁG KFT. TERMÉKTANÚSÍTÓ ÜZLETÁG Építési termékek

TAM CERT MAGYARORSZÁG KFT. TERMÉKTANÚSÍTÓ ÜZLETÁG Építési termékek TAM CERT MAGYARORSZÁG KFT. TERMÉKTANÚSÍTÓ ÜZLETÁG Építési termékek ELMÚLT ÉVEK TAPASZTALATAI JÖV BELI FELADATOK Dr. Tompai Zoltán 20130627. ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TANÚSÍTÁSA ELMÚLT ÉVEK TAPASZTALATAI 1. K anyaghalmazok

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A műszaki specifikáció: MSZ EN 14351-1 ÉME Tűz és füstgátló szerkezetek esetén Egyéb A megfelelőség-igazolás módozata

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/003 (I. 5.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A műszaki specifikáció: MSZ EN 435- ÉME Tűz és füstgátló szerkezetek esetén Egyéb A megfelelőség-igazolás módozata

Részletesebben

a NAT-3-0004/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-3-0004/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-3-0004/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Az ÉMI-TÜV Bayern Minõségügyi és Biztonságtechnikai Kft. (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.) ellenõrzõ szervezetének

Részletesebben

A felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 108/2001. (XII. 23.) FVM- GM együttes rendelet

A felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 108/2001. (XII. 23.) FVM- GM együttes rendelet 3/2003. (GK. 3.) GKM közlemény a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM rendelettel módosított 4/1999.

Részletesebben

TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség

TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Út a Minősített Tűzvédelmi Vállalkozás cím eléréséig. Országos Tűzvédelmi Konferencia 2013.10.21-22 Vecsés A tűzvédelemmel kapcsolatos minden tevékenység: - tervezés - engedélyeztetés - kivitelezés - ellenőrzés

Részletesebben

Építési és bontási hulladékok: hogyan csináljunk piacot? - konferencia Budapest, Hotel Normafa, 2009. május 27.

Építési és bontási hulladékok: hogyan csináljunk piacot? - konferencia Budapest, Hotel Normafa, 2009. május 27. Építési és bontási hulladékok: hogyan csináljunk piacot? - konferencia Budapest, Hotel Normafa, 2009. május 27. Hozzászólás DR. KAUSAY TIBOR BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék Betonopus Bt. Hozzászólásomban

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március

Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március Szabványos játszószerek halmaza = játszótér??? Játszótér = a zöldfelület játszószerekkel

Részletesebben

Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban

Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban Előadó: Lengyel Attila, általános igazgatóhelyettes, ZHK Kft. Szombathely, 2008. április 22. A bodrogkeresztúri

Részletesebben

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6. A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6.1 A választás és az első lépés A vállalat több minőségi filozófia és minőségbiztosítási rendszer közül választhat, tetszése szerint dönthet.

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Ellenőrzött beszállítás = Jó minőségű termék! Textilruházati Beszerzési és Gyártói Szakmai Fórum Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet

Részletesebben

A vállalatok és a minőségbiztosítás

A vállalatok és a minőségbiztosítás 4. A vállalatok és a minőségbiztosítás 4.1 Minőségbiztosítás piaci ösztönzői A vállalatok piaci helyzete nagyon különböző. A minőségbiztosítás bevezetésére vonatkozó kényszereket és ösztönzőket ez a piaci

Részletesebben

felülvizsg lvizsgálatalata

felülvizsg lvizsgálatalata Tűzoltó készülékek forgalmazása, karbantartása, tűzoltt zoltó vízforrások felülvizsg lvizsgálatalata Tűzvédelmi szolgáltat ltatók k szakmai továbbk bbképzése 2013. június 5-6. 5 Szabados László tű. őrnagy

Részletesebben

A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban

A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban DUNAGÁZ SZAKMAI NAP 2013. Dobogókő Störk Imre szakmai tanácsadó MKEH Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti

Részletesebben

Változások műszaki követelményekben

Változások műszaki követelményekben Változások műszaki követelményekben (2008. március) Szabados László tű. szds. 1 9/2008. (II.22.) ÖTM r. OTSZ 1. rész TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK I. FEJEZET TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Készítette: az EVEN-PUB Kft. 2014.04.30. Projekt azonosító: DAOP-1.3.1-12-2012-0012 A projekt motivációja: A hazai brikett

Részletesebben

16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet

16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet Hatály: 2010.XII.1. - 2015.V.31. 1. oldal 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet a termékek megfelelőségének értékeléséhez kapcsolódó egyes ipari és kereskedelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az

Részletesebben

3100-Salgótarján, Fülemüle út 9. Tel.: (32) 440 855; Fax: (32) 441 369; email: pirazol@pirazol.hu www.pirazol.hu

3100-Salgótarján, Fülemüle út 9. Tel.: (32) 440 855; Fax: (32) 441 369; email: pirazol@pirazol.hu www.pirazol.hu 3100-Salgótarján, Fülemüle út 9. Tel.: (32) 440 855; Fax: (32) 441 369; email: pirazol@pirazol.hu www.pirazol.hu Bemutatkozás A PIRAZOL KFT. 1993-ban alakult, salgótarjáni telephellyel. Jelenleg is itt

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

I/VI A termék tervezett felhasználási területe: I. Termékjellemzők Azon termékjellemzők bemutatása, amelyeket műszaki specifikáció (harmonizált európai szabvány vagy ÉME) előír. Abban az esetben, ha a

Részletesebben

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál (szigorodó szabályozások, egyértelmű felelősség) Balázs György Ferenc EMKI főosztályvezető DEMIN 2013. május Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatóság

Részletesebben

ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT F-01. 1. A felvonók műszaki biztonságtechnikai vizsgálatának fajtái és terjedelme:

ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT F-01. 1. A felvonók műszaki biztonságtechnikai vizsgálatának fajtái és terjedelme: Oldal: 1/5 1. A felvonók műszaki biztonságtechnikai vizsgálatának fajtái és terjedelme: 1.1 Üzembe helyezési vizsgálat: 1.1.1 Az ellenőrzés hatálya: Ezen vizsgálatot minden olyan a 113/1998. (VI.10.) Kormányrendelet

Részletesebben

Ex Fórum 2010 Konferencia. 2010. június 8. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Ex Fórum 2010 Konferencia. 2010. június 8. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 1 Zónabesorolást csak A Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes és B Tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt területeken kell végezni? Az OTSZ 5. Melléklet II. Fejezet 2.8.-2.13. pontjai

Részletesebben

MAGYAR BESZÁLLÍTÓK A NEMZETKÖZI ÉRTÉKLÁNCBAN HOGYAN VÁLHAT AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA IS SIKERES BESZÁLLÍTÓVÁ? VÁRADI METAL KFT. Váradi Metal Kft. Rövid története A cég 1993-ban alakult Váradi és Társai Kft.

Részletesebben

Megehetők-e az orvostechnikai eszközök?

Megehetők-e az orvostechnikai eszközök? Megehetők-e az orvostechnikai eszközök? Az orvostechnikai eszközök fogalmi és besorolási szabályai 2014. március 28., Budapest Balázs György Ferenc, GYEMSZI- EMKI Főosztályvezető Az egészségügyről szóló

Részletesebben

A FELELŐSSÉGI MÁTRIX

A FELELŐSSÉGI MÁTRIX Konferencia és kiállítás 2011. április 13-14. Thermal Hotel Visegrád A FELELŐSSÉGI MÁTRIX mint a szabályzatalkotás eszköze Előadó a Felelősségi Mátrix Munkabizottság nevében: VERSITS TAMÁS épületgépész

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Közbeszerzési tudnivalók 2011.

Közbeszerzési tudnivalók 2011. Közbeszerzési tudnivalók 2011. A közbeszerzés A 2003. évi CXXIX tv. szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

A vasbeton gazdaságossági méretezése

A vasbeton gazdaságossági méretezése A vasbeton gazdaságossági méretezése dr. Hajtó Ödön 1 Vegyünk egy 6 métert áthidaló vasbeton lemezt, melyet az önsúly és 2,5 kn/fm hasznos teher terhel 1 fm termék árát a továbbiakban az alábbi alapárakkal

Részletesebben

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A zöld közbeszerzés jogi feltételei az Unióban 1997. Európai Unió elkötelezte magát a fenntartható

Részletesebben

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence MI AZ, AMI ÚJ AZ ISO 9001:2015-BEN ÉS AZ ISO 14001:2015-BEN? ÜZLETORIENTÁLTABB KULCSSZAVAK VEZETŐI KÉPESSÉG ÉS ELKÖTELEZETTSÉG

Részletesebben

CE -JELÖLÉS FELVONÓKON

CE -JELÖLÉS FELVONÓKON CE -JELÖLÉS FELVONÓKON DARABOS ZOLTÁN ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ NONPROFIT KFT. FELVONÓ- ÉS MOZGÓLÉPCSŐ FELÜGYELET (FMF) VEZETŐ ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző KÖZEL 50 ÉVES, 100% ÁLLAMI TULAJDONÚ

Részletesebben

Csőívek, csőkészítmények és acélidomok gyártása Speciális csőhajlítások, maximális precizitással.

Csőívek, csőkészítmények és acélidomok gyártása Speciális csőhajlítások, maximális precizitással. Csőívek, csőkészítmények és acélidomok gyártása Speciális csőhajlítások, maximális precizitással. Gyártott termékek köre: szénacél, kazán, rozsdamentes, saválló és ausztenites anyagból: - Ipari csőszerelvények,

Részletesebben

Az európai műszaki specifikációk nemzeti szabványügyi rendszerbe történő integrálásának helyzete

Az európai műszaki specifikációk nemzeti szabványügyi rendszerbe történő integrálásának helyzete Az európai műszaki specifikációk nemzeti szabványügyi rendszerbe történő integrálásának helyzete Jencs Árpád Minőségügyi Bizottság vezetője Liptovský Ján/Liptószentiván szakmai találkozó 2012. 06. 27-28.

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: FOGLALKOZÁSI TERV NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ALAPOZÓ ÉS GÉPGYÁRTTECHN. TANSZÉK Szakirányú gyakorlat I. tantárgy 2010/2011. tanév, I. félév GM1B. III. évfolyam Gyak.jegy, kredit: 2 Tanítási hetek száma:

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

.Munka és közlekedésbiztonsági tevékenysége 2013. február 1.

.Munka és közlekedésbiztonsági tevékenysége 2013. február 1. Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 2100 Gödöllő Tessedik Sámuel u.4..munka és közlekedésbiztonsági tevékenysége 2013. február 1. 1 Mikor biztonságos egy gép, berendezés? Egy

Részletesebben

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei 3. Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai A minőségügyi szabványokat az ISO egyik bizottsága, az ISO/TC 176 alkotta, ez a bizottság végzi, a továbbfejlesztés munkáját is. A szabványsorozat

Részletesebben

MHT Vándorgyűlés 2013

MHT Vándorgyűlés 2013 MHT Vándorgyűlés 2013 Az építési termékekre vonatkozó szabályok dr. Hajtó Ödön KÖZBESZERZÉS AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/17/EK IRÁNYELVE a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai, az ágazatokban

Részletesebben

A termék előállítása, megvalósítása (ISO 9001 és 9004 7. pont)

A termék előállítása, megvalósítása (ISO 9001 és 9004 7. pont) 18. A termék előállítása, megvalósítása (ISO 9001 és 9004 7. pont) 18.1 A folyamatok tervezése (ISO 9001 és 9004 7.1. pont) A szabványok 7. pontjainak szerkezete azonos. A 9001 szabvány 7.1. pontja a folyamattervezéssel

Részletesebben

Az ásványgyapot új generációja

Az ásványgyapot új generációja Az ásványgyapot új generációja Egy selymes tapintású, kristálytiszta, nem éghető hő- és hangszigetelő ásványgyapot az URSA-tól PureOne az ásványgyapot új generációja URSA az Ön partnere elkötelezett a

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

Kecskemét & Mercedes-Benz: Sikertörténet, nem csak a Mercedes-Benz számára

Kecskemét & Mercedes-Benz: Sikertörténet, nem csak a Mercedes-Benz számára Kecskemét & Mercedes-Benz: Sikertörténet, nem csak a Mercedes-Benz számára Manfred Schulz 2014. május 27. Kezdetben pusztán egy vízió volt 2 A Mercedes-Benz kecskeméti gyárának bemutatása és mára, íme

Részletesebben

71/1995. (XII. 26.) IKM rendelet a motorhajtó anyagok és egyes kőolajtermékek belföldi forgalmazásáról

71/1995. (XII. 26.) IKM rendelet a motorhajtó anyagok és egyes kőolajtermékek belföldi forgalmazásáról 5/2001. (GFK 2.) GM közlemény a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 4/1999. (II. 24.) GM rendelet szerint kijelölt szervezetek

Részletesebben

Biztonsági Testület 2012. június 19. TERVEZET! Járművek, VMMSzK, Vasútbiztonság. Dr. Csiba József igazgató MÁV Zrt. VMMSzK. Magyar Államvasutak ZRt.

Biztonsági Testület 2012. június 19. TERVEZET! Járművek, VMMSzK, Vasútbiztonság. Dr. Csiba József igazgató MÁV Zrt. VMMSzK. Magyar Államvasutak ZRt. Biztonsági Testület 2012. június 19. TERVEZET! Járművek, VMMSzK, Vasútbiztonság Dr. Csiba József igazgató MÁV Zrt. VMMSzK Országos Vasúti Szabályzat A vasút üzemeltetőjének gondoskodnia kell a vasúti építményeknek

Részletesebben

Az építési termékekkel szembeni követelmények változása 2013. július 1-jével az Építési Termék Rendelet (CPR) következtében

Az építési termékekkel szembeni követelmények változása 2013. július 1-jével az Építési Termék Rendelet (CPR) következtében Az építési termékekkel szembeni követelmények változása 2013. július 1-jével az Építési Termék Rendelet (CPR) következtében Horváth Sándor igazgató HOSA NOVUS Kft. FAGOSZ Konferencia 2013. március 27.

Részletesebben

Merre halad a világ? ügyvezető. Gyula, 2014. szeptember 18-19.

Merre halad a világ? ügyvezető. Gyula, 2014. szeptember 18-19. Merre halad a világ? XVI. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA Farkas Hilda PhD ügyvezető Gyula, 2014. szeptember 18-19. Merre halad a világ? Gyula, 2014. szeptember 18-19. 2 Az EU szabályozó rendszere Hulladék

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1 2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1. (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

Konkrét példák (és megoldások) egy Notified Body ajánlásával

Konkrét példák (és megoldások) egy Notified Body ajánlásával Konkrét példák (és megoldások) egy Notified Body ajánlásával EN 1090-1, -2, -3 Építési acél-és alumíniumszerkezetek Görbe Zoltán, szakértő, Budapest, MESSER szakmai nap, 2013.11.27. 2009/105/EC 97/23/EC

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat

Működési és eljárási szabályzat Működési és eljárási szabályzat 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőség-értékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területeken. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV

Részletesebben

Fenntartható fejlődés szakkör

Fenntartható fejlődés szakkör Fenntartható fejlődés szakkör Környezetbarát termékek Az újrahasznosítás lehetőségei 3-4. foglalkozás 2010.03.11. 2 1.Mit értünk környezetbarát terméken? Környezetbarát Termék védjegy Környezetbarát Termék

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.17. C(2014) 4580 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) az EN14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok

Részletesebben

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről ( Egységes szerkezet kivonata a tachográf fenntartó szervezetek személyi és dologi feltételeiről) A közúti

Részletesebben

Karbantartási és Hibaelhárítási Szerződések - PMC ( Preventive Maintenance Contracts )

Karbantartási és Hibaelhárítási Szerződések - PMC ( Preventive Maintenance Contracts ) Karbantartási és Hibaelhárítási Szerződések - PMC ( Preventive Maintenance Contracts ) Hegesztéstechnikai Osztály Szteránku Milán Áttekintés Főbb témák: Karbantartási és hibaelhárítási feladatok korábbi

Részletesebben

Decentralizált szennyvíztisztítási megoldások lehetőségei, az

Decentralizált szennyvíztisztítási megoldások lehetőségei, az Decentralizált szennyvíztisztítási megoldások lehetőségei, az technológia rövid bemutatása Perényi Gábor Iroda: H-1031 Budapest, Nánási út 42/B. Székhely: H-9985 Felsőszölnök, Alsó-Jánoshegy 6. Tel/Fax:

Részletesebben

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

280/2015. (IX. 22.) Korm. rendelet. a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

280/2015. (IX. 22.) Korm. rendelet. a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról 280/2015. (IX. 22.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII.

Részletesebben

A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása

A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása A hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet speciális szabályokkal egészült ki az egyes tevékenységekből

Részletesebben

HITA roadshow 2012.05.8-10.

HITA roadshow 2012.05.8-10. HITA roadshow 2012.05.8-10. Széleskörű kétoldalú gazdasági kapcsolatok Áru és szolgáltatás kereskedelem Kétoldalú tőkekapcsolatok Közös infrastruktúra fejlesztések Határ menti, regionális együttműködés

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben