Az Igazgatóság közleményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Igazgatóság közleményei"

Átírás

1 Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Beszámoló az OVIT ZRt es üzleti évéről 3 Megalakult az OVIT ZRt. Földgáz Igazgatósága 6 Új tevékenység az OVIT palettáján - felkészülés a vasúti felsővezeték-szerelési projektekre 6 Projektjeinkről 9 Rendezvények 20 Társadalmi felelősségvállalás 31 Személyi hírek 33 Új belépők 34 Az Integrált Rendszer hírei 35 Az MVM Csoport hírei 38 Egyszer volt Nyugdíjasainkról 41 Sport 46 KulTÚRA 49 Humorsarok 51 Hotel hírdetés 52 Integrált Rendszer - rejtvény 54 Szerkesztőségi közlemények 55 Búcsúzunk Rejtvény 56 Kiadásért felelõs: Gopcsa Péter vezérigazgató Engedélyszám: III. ÛHB/83/1987 Felelõs szerkesztõ: Máténé Lengyel Enikõ Szerkesztõség, kiadóhivatal: 1158 Budapest, Körvasút sor 105. Példányszám: 550 Munkaszám: Felelõs vezetõ: Kerny László OVIT ZRt. Házinyomda

2 OVIT HÍRADÓ 2011/3. Az Igazgatóság közleményei Az OVIT ZRt április 11-ei évi rendes Közgyűlése A Közgyűlés április 11. napjával az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. és a társaság könyvvizsgálatáért személyesen is felelős személy, Havas István úr megbízását visszahívással megszüntette április 12. napjától a üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legkésőbb május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a társaság könyvvizsgálójának a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot megválasztotta. A társaság könyvvizsgálatáért személyesen is felelős személynek Juhász Attila könyvvizsgáló urat a Társaság könyvvizsgálójának, a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság megbízatásának az időtartamához igazodóan választotta meg. A Közgyűlés az Igazgatóság előterjesztésében foglaltakkal egyezően, azt kiegészítve az OVIT ZRt. Alapszabályának 1/A., 4., 18., 60. és 79. pontját a következők szerint módosította: - Az Alapszabály I. fejezet 1/A. pontjában a Társaság részvényeseinek felsorolásából, a második bekezdés szövegrésze törlésre kerül. A törölt szövegrész a következő: Magyar Állam Tulajdonosi joggyakorló: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt Budapest, Pozsonyi út 56. Cégjegyzékszám: Az Alapszabály 4.b.) pontja (A Társaság egyéb tevékenysége:) kiegészül a Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Csővezetékes szállítás tevékenységekkel. - Az Alapszabály 18. pontja (A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik) új w) alponttal egészül ki: w) döntés a Gt. 30. (5) bekezdés szerint felmentvény megadásáról, a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékeléséről - Az Alapszabály 60. pontja a következőképpen módosul: A társaság könyvvizsgálója: Név: KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1139 Budapest, Váci út 99., Cg.: ) MKVK nyilvántartási száma: Felelős könyvvizsgáló: Juhász Attila (an: Molnár Klára) Lakcím: 1181 Budapest, Darányi Ignác u. 9/A MKVK tagsági igazolvány száma: Az Alapszabály 79. pontjának jelenleg hatályos szövege: 79. A társaság a hirdetményeit a Magyar Hírlap és a Népszava napilapban teszi közzé. helyébe a 79. A társaság a hirdetményeit a Magyar Hírlap és a Magyar Nemzet napilapban teszi közzé. szövegrész lép. A Közgyűlés elrendelte a módosításokkal egységes szerkezetű Alapszabálynak a Fővárosi Bírósághoz mint Cégbírósághoz történő benyújtását. A Közgyűlés az OVIT ZRt. Igazgatóságának a évi üzletpolitika teljesítése tárgyában készített jelentését, valamint a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 61. (1) bekezdése szerinti, az Uralmi Szerződésben foglaltak teljesítéséről történő beszámolóját elfogadta. A 2010-es üzleti év lezárása keretében a Közgyűlés elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését, a könyvvizsgáló jelentését, az OVIT ZRt es üzleti évéről előterjesztett éves beszámolót, jóváhagyta a vezérigazgató évi prémiumfeladatának értékelését. Az eredményfelosztási javaslat, valamint a mérleg jóváhagyása tárgyában a Közgyűlés az alábbiak szerint határozott: Az OVIT ZRt. Közgyűlése dönt arról, hogy a Társaság 2010-es üzleti évben keletkezett E Ft-os adózott eredménye osztalékként kerüljön kifizetésre. A társaság a meglévő eredménytartalékából E Ft összegben fejlesztési tartalékot képez. A Közgyűlés az Igazgatóság beszámolója alapján, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének ismeretében az OVIT ZRt évi mérlegét és eredménykimutatását E Ft, azaz Tizenkilencmilliárd-hatvanhétmillió-tizenkétezer forint mérlegfösszeggel, E Ft, azaz négyszáznyolcvannégymillióháromszázötvenkétezer forint adózott eredménnyel és 1

3 2011/3. OVIT HÍRADÓ nulla forint mérleg szerinti eredménnyel állapítja meg. A 4.g.) napirendi pont keretében a Közgyűlés az alábbiak szerint határozott: Az OVIT ZRt. Közgyűlése az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján úgy értékeli, hogy az OVIT ZRt. Igazgatóságának tagjai évben munkájukat az OVIT ZRt. érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, ennek megfelelően az OVIT ZRt. Igazgatóságának tagjai számára a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény ( Gt. ) 30. (5) bekezdése és az OVIT ZRt. Alapszabálya 18. pontjának w.) alpontja szerinti felmentvényt megadja. A jegyzőkönyvben rögzített kiegészítéssel elfogadta a Közgyűlés a társaság évi üzletpolitikája c. előterjesztésben foglaltakat. A Közgyűlés határozott a vezérigazgató évi alapbéréről és prémiumfeladatairól. A Közgyűlés április 11. napjával Süli János urat az OVIT ZRt. Igazgatóságából visszahívta április 12. napjától a üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legkésőbb május 31. napjáig Tokai Magdolna úrhölgyet az Igazgatóság tagjává megválasztotta. Tudomásul vette a Közgyűlés Horváth József úr Üzemi Tanács által jelölt felügyelő bizottsági tag október 31. napjával felügyelő bizottsági tagságáról való lemondását. A Közgyűlés Balogh József és Ledvényi János urat az Üzemi Tanács jelölése alapján április 11. napjától, ill április 15. napjától a üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig, de legkésőbb május 31. napjáig a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztotta. Megállapította a Közgyűlés az igazgatósági tagok, a felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgáló évi díjazását. A Közgyűlés április 11-i hatállyal jóváhagyta az OVIT ZRt. Felügyelő Bizottsága január 18-i keltű Ügyrendjének alábbi módosítását: A Felügyelő Bizottság Ügyrendjének 1. pontjából a következő szövegrész törlésre kerül: A felügyelő bizottság elnökének személyére az Állami Számvevőszék tesz javaslatot. Az Állami Számvevőszék jelölése alapján megválasztott személyt a tulajdonosok által jelölt tagként kell figyelembe venni, és tevékenységére, valamint visszahívására a munkavállalók által jelölt felügyelő bizottsági tagokra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. A Közgyűlés az Igazgatóság előterjesztésében foglaltakkal egyezően április 11. napjával elfogadta az OVIT ZRt. Javadalmazási Szabályzatának módosítását, valamint a Javadalmazási Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát. Az egységes szerkezetű Javadalmazási Szabályzatnak 30 napon belül a cégiratok közé történő letétbe helyezéséről a vezérigazgató köteles gondoskodni. Az OVIT ZRt. Közgyűlése elrendelte a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 234. (3) bekezdése, valamint az OVIT ZRt. Alapszabályának 26/A. pontja alapján, az OVIT ZRt április 11-i éves rendes Közgyűlésének felfüggesztését, melynek folytatására május 4. napján került sor. A folytatólagos közgyűlés az alábbi határozatot hozta: Az OVIT ZRt. Közgyűlése tudomásul veszi, hogy az OVIT ZRt. a földgázszállítási engedély megszerzéséhez szükséges lépéseket megtette, a földgázszállítási engedélyt a Magyar Energia Hivatal megadta, valamint a szervezetének felkészítését megkezdte május 11-i ülésén az Igazgatóság rögzítette a április 27-i faxos szavazás eredményét, mely szerint: Az Igazgatóság jóváhagyólag tudomásul veszi Az OVIT ZRt. földgázszállítási tevékenységének előkészítése tárgyú előterjesztésben foglaltakat és azt az alábbi határozati javaslattal terjeszti a Közgyűlés elé elfogadásra: Közgyűlési Határozati javaslat: A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az OVIT ZRt. a földgázszállítási engedély megszerzéséhez szükséges lépéseket megtette, a földgázszállítási engedélyt a Magyar Energia Hivatal megadta, valamint a szervezetének felkészítését megkezdte. - Jóváhagyta a április 11-i üléséről felvett jegyzőkönyvet; - Jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját a társaság üzletmenetéről, működését befolyásoló eseményekről; - Megtárgyalta és az ülésen elhangzottak figyelembe vételével jóváhagyólag tudomásul vette a 85. sz. Kontrolling jelentésben foglaltakat; - Megtárgyalta és elfogadta az OVIT ZRt évi üzleti tervében foglaltakat azzal, hogy a következő évi üzleti terv a jegyzőkönyvben rögzítettek szerint egészüljön ki; 2

4 OVIT HÍRADÓ 2011/3. - Megtárgyalta és az elhangzottak figyelembe vételével elfogadta az OVIT ZRt. középtávú stratégiai célkitűzései című előterjesztésben foglaltakat és az OVIT ZRt. részstratégái és kiemelt stratégiai akciói című előterjesztésben foglaltakat; - Elfogadta az OVIT ZRt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását tartalmazó írásos előterjesztést és az abban foglaltak alapján hozzájárult a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat május 11. napjával történő hatályba lépéséhez. - Az Igazgatóság május 11-i hatállyal - Pataki István földgáz üzletigazgatót és - Takács István biztonsági osztályvezetőt képviseleti és cégjegyzési joggal ruházta fel, melyet az Igazgatóság együttes cégjegyzésre feljogosított tagjával, ill. a társaság feljogosított alkalmazottjával együttesen gyakorolhat. Ennek kapcsán az 1/2011.sz. Vezérigazgatói utasítás 2. sz. mellékleteként kiadott képviseleti és cégjegyzési jog átruházásáról szóló Okirat jogosultsági köre a következőképp módosul: Az alkalmazottak jogosultsági köre kiegészül a Pataki István a Földgáz Üzletigazgatóság földgáz üzletigazgató SZMSZ szerinti ügykörében szövegrésszel. Az alkalmazottak jogosultsági körének felsorolásában a Az Igazgatóság elrendeli az OVIT ZRt. cégjegyzésre jogosult munkavállalók körében bekövetkezett változás cégbírósági bejelentését. Dr. Sidló Krisztina Beszámoló az OVIT ZRt es üzleti évéről A társaság közgyűlése április 11-ei ülésén elfogadta a 2010-es üzleti évről készített éves beszámolót. Az OVIT évi adózás előtti eredménye 524,7 M Ft a Vértesi Erőmű ZRt.-vel szembeni követelésekre elszámolt nem tervezett 94,6 M Ft értékvesztést is figyelembe véve, amely nélkül számított adózás előtti eredményünk 619,3 M Ft lenne. Adózás előtti eredményünk jelentősen meghaladja a tulajdonosi eredményelvárásként meghatározott értéket évben az előző évi értéket 3,9%-kal túlteljesítve értékesítési tevékenységünk révén 47,472 M Ft árbevételt realizáltunk. Az értékesítés nettó árbevételének tevékenységenkénti alakulását az alábbi diagram mutatja: Vöő Ferenc Kristóf osztályvezető szövegrész helyébe a az Erőművi Projekt Osztály SZMSZ szerinti ügykörében Vöő Ferenc Kristóf a Földgáz projekt Főmérnökség földgáz projekt főmérnök SZMSZ szerinti ügykörében szövegrész kerül. Az alkalmazottak jogosultsági körének felsorolásában a Blahó Péter a Biztonsági Osztály osztályvezető SZMSZ szerinti ügykörében szövegrész törlésre kerül, helyébe a Takács István a Biztonsági Osztály osztályvezető SZMSZ szerinti ügykörében szövegrész kerül ben a technológiai szerelési tevékenységből 1,9 Mrd Ft-tal, erőművi karbantartási szolgáltatásokból 0,8 Mrd Ft-tal, egyéb szolgáltatási tevékenységből 0,7 Mrd Ft-tal, szállítási tevékenységből 0,6 Mrd Ft-tal, késztermék értékesítésből pedig 0,3 Mrd Ft-tal több árbevétel származott, mint az előző évben, azonban a hálózatszerelési munkákból származó árbevétel 2,3 Mrd Ft-tal csökkent a bázisidőszakhoz viszonyítva. 3

5 2011/3. OVIT HÍRADÓ A tárgyévben társaságunk értékesítési nettó árbevételének jelentős hányada (75%) az MVM Csoport tagvállalatainak végzett munkák teljesítéséből származott, mely részarány közel azonos az előző évi értékkel (75,1%). A társaságcsoportbeli megrendelések 47,7%-át a technológiai szerelési, 36,1%-át pedig a karbantartási és egyéb szolgáltatási jellegű munkák tették ki. Társaságunk megrendelői körén belül továbbra is a MAVIR ZRt. a legjelentősebb vevőnk, a évi összárbevétel 41,1%-a realizálódott ezen a vevői szegmensen. E partnerünk megrendeléseinek teljesítéséből származó árbevétel társasági szintű árbevételen belüli aránya az előző évhez viszonyítva nem változott jelentősen (-0,4 százalékpont). Abszolút értékben az e vevői szegmensről származó árbevétel mintegy 3%-kal növekedett a bázisévi értékhez képest. Másik legnagyobb vevőnk, a Paksi Atomerőmű Zrt. részére végzett munkák teljesítése révén realizált árbevétel összárbevételen belüli részaránya a évihez képest kis mértékben csökkent (-1,1 százalékpont), értékét tekintve pedig a bázisidőszakhoz képest 0,3%-kal alacsonyabb szinten alakult. Az MVM csoport többi társaságától származó beszámolási időszaki árbevétel az előző évhez képest 18,5%- kal növekedett. A társasági szintű árbevétel vevőkörönkénti megoszlását a következő ábra szemlélteti: A évben az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege -470,1 M Ft, amely az előző évi értékhez viszonyítva 249,1 M Ft-tal kedvezőbb. Az egyéb ráfordítások legjelentősebb tételeit (60,6%) társaságunknál a helyi önkormányzatoknak fizetett iparűzési adó (374,2 M Ft) és a követelések elszámolt értékvesztése (158,1 M Ft) jelentették. Ez utóbbi összegből 94,6 M Ft-ot a Vértesi Erőmű ZRt.-vel szembeni határidőn túli követelésekre számoltunk el. A hálózatszerelési munkák közben a földtulajdonosoknak okozott károk kompenzálásaként kifizetett terméskár 58 M Ft-ot tett ki, míg a gépjárművek és az egyéb káresemények révén 27,2 M Ft kárunk keletkezett. Kooperatív képzésre 7,7 M Ft-ot fizettünk ki, 27,6 M Ft-ot pedig közhasznú és egyéb szervezetek részére utaltunk át. Az egyéb bevételek meghatározó tényezője a korábbi években képzett céltartalék felhasználása, melynek tárgyidőszaki értéke összesen 202,7 M Ft. A biztosítótársaságok együttesen 21,5 M Ft kártérítést utaltak át részünkre a 2010-ben, illetve a megelőző években bekövetkezett, gépjárművekkel és egyéb biztosítási káreseményekkel kapcsolatban. A kapott késedelmi kamatok értéke 20,9 M Ft volt. A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek eredménye 156 M Ft-tal csökkentette társaságunk jövedelmezőségét. Az eredmény alapvetően rendelésállományunk folyamatos finanszírozása, megrendeléseink teljesíthetősége miatt szükséges, évben folyamatosan fennálló, a cash-pool rendszer keretein belül igénybe vett rövid lejáratú hitelfelvételek után fizetett kamatok miatt negatív. Működési folyamataink, rendelésállományunk folyamatos finanszírozása egész évben külső forrás igénybevételét tette szükségessé, átlagos értéke 3.198,7 M Ft volt, volumene 736,3 M Ft és 4.811,9 M Ft között változott. A beszámolási időszakban hitelfelvételünk összességében 128,7 M Ft kamatráfordítást eredményezett évben a pénzügyi műveletek bevétele 154,5 M Ft volt, amely az előző évi értéknél 141,7 M Ft-tal alacsonyabb, ennek oka elsősorban az, hogy a Ft/EUR árfolyam ingadozásából adódóan az elszámolt árfolyamnyereség összességében a bázisévinél kisebb értéken realizálódott. Az előző évhez képest a vizsgált időszakban hosszabb időintervallumban, de átlagosan jóval alacsonyabb összegű likviditási hitel felvételére került sor. A pénzügyi ráfordításokból (310,6 M Ft) a cash-pool rendszer keretein belül fizetett kamatok összege a tárgyidőszakban 128,7 M Ft volt, amely az előző évi értéknél 62,8%-kal kedvezőbb szinten alakult. A pénzügyi ráfordítások 56,5%-át a Ft/EUR árfolyam ingadozásából adódó árfolyamveszteség tette ki. 4

6 OVIT HÍRADÓ 2011/3. Összességében a beszámolási időszakban a különböző árfolyamnyereségek és árfolyamveszteségek egyenlege 22,7 M Ft-tal rontotta a pénzügyi műveletekből származó eredményt. Az OVIT ZRt évi pótló- és bővítő beruházásait a éves középtávú fejlesztési tervben megfogalmazott prioritások mentén, az elfogadott költségkereteken belül, az év közben jóváhagyott mind forrásoldali, mind a felhasználást érintő módosítások figyelembevételével teljesítette. Fejlesztési forrásainkat az árbevételben megtérülő amortizáció és a fejlesztésitartalék-képzés, valamint a tulajdonostól kapott tőkeemelés jelentette. A működéshez nem szükséges eszközök hasznosítását (értékesítését, selejtezését) tovább folytattuk. Beruházásokra, fejlesztésekre évre az MVM Zrt. 602 M Ft-os pótló és 2.585,7 M Ft-os bővítő beruházási keretet hagyott jóvá. Bővítő beruházásaink között szerepelt a horganyzó üzem építésének megkezdése (2.289,2 M Ft), valamint a gödi logisztikai csarnok kivitelezése és egy lézervágó berendezés beszerzése (összesen: 296,5 M Ft). A beszámolási időszakban pótló és bővítő beruházásokra 1.344,8 M Ft-ot fordítottunk, mely összeg mintegy kétszerese az előző évi értéknek. Az aktiválások értéke 79,2%-kal haladta meg a bázis időszaki értéket. Az elszámolt amortizáció 9,1%-kal növekedett. Ezen hatások eredményeként a tárgyi eszközök elhasználódása 1,6 százalékponttal magasabb a évi értékhez viszonyítva. A középtávú tervidőszakra jóváhagyott 400 M Ft bővítő beruházási keretből 2010-ben 150,5 M Ft-ot fordítottunk a logisztikai csarnok kialakítására (65,7 M Ft), illetve korszerű lyukasztó és termikus vágórendszer (84,8 MF) beszerzésére. A hasonlóan bővítő beruházásként tervezett horganyzó üzem megvalósítása érdekében a 2010-es évben a hatósági engedélyeztetésekhez szükséges hatástanulmányok kidolgoztatása történt meg, 18,2 M Ft értékben. E beruházás folyamata jelenleg szünetel. Pótló beruházásokra a középtávú terv 2010-re 602 M Ft-ot irányzott elő. A tényleges beruházási költség a tulajdonos MVM előzetes tájékoztatása mellett 635,2 M Ft-on realizálódott. A tervnek megfelelően pótló beruházások keretében elsősorban az elhasználódott termelő eszközök, gyártógépek, valamint szállítóeszközök és munkagépek cseréjét irányoztuk elő. A termelő eszközök cseréjére összességében 131 M Ft-ot, a tehergépjárműpark és munkagépek korszerűsítésére 190,6 M Ft-ot fordítottunk. Hasonló prioritást kapott 2010-ben is a gödi acélszerkezet-gyártó üzem fejlesztése, ahol a megmunkáló géppark megújításával egy időben részben pótló, részben bővítő beruházási keretből elsősorban infrastrukturális fejlesztéseket valósítottunk meg (előkészítő, gyártó-, és megmunkáló műhelyek korszerűsítése, logisztikai centrum kiépítése, a termelési folyamatokat támogató informatikai háttér kialakítása). A társaság közgyűlése 19/2010. (IV.19) sz. határozatával 1.277,4 M Ft alaptőke-emelést hagyott jóvá a pótló beruházások fedezetére, ezen tőkeemelésből finanszíroztuk 2 db TITÁN típusú nehézszállító vontatójármű beszerzését 185 M Ft értékben, valamint 84 db korábban bérelt, illetve lízingelt gépjármű megvásárlását 356,2 M Ft értékben. A tőkeemelésből tervezett PA Zrt. épületek megvásárlására az ingatlanvásárlási tilalom miatt nem került sor. Társaságunknál a szervezet tevékenységében résztvevők létszáma alapvetően a műszaki feladatok végrehajtásához szükséges erőforrásigényeknek megfelelően alakult. A beszámolási időszakban a szervezet tevékenységben résztvevők átlagos statisztikai állományi létszáma 1582 fő volt, amely 27 fővel alacsonyabb az előző évi értéknél, ezen belül a teljes időben foglalkoztatottak átlaglétszáma 31 fővel csökkent, a nem teljes időben foglalkoztatottak átlaglétszáma pedig 4 fővel növekedett. Az OVIT ZRt évi gazdálkodása során teljesítette a célkitűzéseket, illetve a vele szemben megfogalmazott követelményeket, melyek alapot adhatnak a jövőben arra, hogy a társaság meg tudjon felelni vevői igényeinek és a tulajdonosi elvárásoknak. Közgazdasági osztály 5

7 2011/3. OVIT HÍRADÓ Megalakult az OVIT ZRt. Földgáz Igazgatósága Az OVIT ZRt. Igazgatósága május 11-ei ülésén az SZMSZ módosítása mellett döntött. A döntés értelmében május 11-től létrejött a Földgáz Igazgatóság. A döntés előzménye, hogy tulajdonosi döntés alapján az OVIT feladata a Vecsés Balassagyarmat (országhatár) magyar szlovák földgázvezeték megépítésre vonatkozó felkészülési intézkedések megtétele. Ezek egyike a szakirányú tevékenység végzésére vonatkozó engedély beszerzése a Magyar Energia Hivataltól. Az engedély megadásának egyebek mellett szervezeti feltételei is vannak. A most jóváhagyott szervezeti változással az OVIT ezeknek a feltételeknek tesz eleget. A földgázvezeték-építési képesség megszerzése érdekében az OVIT kijelölt szakértői csoportja az elmúlt hónapokban intenzív és sokirányú, hazai és külföldi, műszaki, jogi, finanszírozási stb. egyeztetéseket folytatott és folytat. A projekt kiemelt fontosságát mutatja, hogy az MVM vezetése a projekt irányításával Gopcsa Péter vezérigazgató urat bízta meg, aki ilyen módon további intézkedésig a vezérigazgató teendők mellett a Földgáz Igazgatóság igazgatói teendőit is ellátja. A Földgáz Projekt Főmérnökség vezetésére Vöő Kristóf úr, az Erőművi Projekt Osztály korábbi vezetője kapott megbízást. Görgey Péter Új tevékenység az OVIT palettáján felkészülés a vasúti felsővezeték-szerelési projektekre Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy az átviteli hálózat fejlesztésének egy jelentős, és az OVIT ZRt. számára különösen szép és fontos korszakát zárja le 2012-ben a Martonvásár Győr 400 kv-os távvezeték építésének befejezése. Ennek a távvezetéknek az üzembe helyezésével korszakváltás történik az átviteli hálózat történetében, mivel alapvetően megvalósultnak tekinthetjük mindazokat a feltételeket és követelményeket, amelyeket a biztonságos villamosenergia-ellátáshoz fűződő jogos igények, az uniós és hazai elvárások az átviteli távvezetékrendszerrel szemben támasztanak. Ebből következően jelentős nyomvonalhosszban 400 kv-os új távvezeték építése egyelőre nem várható. A rendszerirányító a további fejlesztés során a hangsúlyt a hálózat csomópontjainak korszerűsítésére, az alállomások átalakítására, fejlesztésére helyezi. Ez a tény társaságunknak is munkát és kihívást jelent ugyan, ugyanakkor mindezek következtében távvezeték üzletágunknak jelentős kapacitása szabadul fel, amelyet munkával kell ellátnunk. Az OVIT ZRt. tulajdonosa is azt az álláspontot képviseli, hogy az üzletág meglevő műszaki képességét fenn kell tartani. Ennek megvalósítása csak akkor lehetséges, ha a rendelkezésünkre álló erőforrásokat sikeresen kínáljuk a piacon, és a társaság új szakmai tevékenységi körén belül jelentős megrendelésekhez jut. E tekintetben jobbkor nem is jöhetett volna az Európai Unió által kezdeményezett intézkedéssorozat, amely a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) forrásaiból valósul meg, és a hiányzó közlekedési összeköttetések kiépítését, a szűk keresztmetszetek felszámolását és a közlekedés biztonságának javítását szolgálja. Társaságunkat elsősorban a vasútfejlesztési koncepción belül induló beruházások érinthetik, amelyek a két nyomtávon, akár 160 km/óra sebességgel való közlekedést lehetővé tevő, villamosított vasúti pályák létrehozására irányulnak, és ezáltal versenyképessé tehetik a vasutat a szállítási szolgáltatások körében. Az Európai Unió elszánt lépéseket tesz ebbe 6

8 OVIT HÍRADÓ 2011/3. az irányba, így a következő hat év során mintegy 550 milliárd forint értékű pályázati forrást biztosít, amelynek lehívása komoly szakmai feladat elé állítja az ágazat szereplőit. Az OVIT ZRt. bekapcsolódása a folyamatba elsősorban villamos kivitelezések és az acélszerkezet-gyártás tekintetében lehetséges, ezen belül is leginkább a felsővezeték, térvilágítás és váltófűtés építési-szerelési és üzemeltetési munkáiban való részvétellel valósulhat meg. E szándékunk megerősítést kapott a március 7- én, a vasúti fejlesztésben meghatározó tisztségviselők, úgymint a NFM, NIF, MÁV ZRt. és GYSEV ZRt., illetve az MVM ZRt. és az OVIT ZRt. vezetőinek részvételével lezajlott találkozó során, amelyről az OVIT Híradó előző száma közölt tudósítást. Társaságunk rövid távú célja, hogy az OVIT ZRt. alkalmassá és jogosulttá váljék a vasúti felsővezetéképítési, -karbantartási és -üzemeltetési tevékenységből eredő feladatok szakszerű, minden követelményt kielégítő ellátására. Első lépésként működési engedélyeket kell szereznünk, az OVIT ZRt.-nek vasúti társasággá kell válnia. Számos feladat áll előttünk, amelynek végrehajtásával biztosítani tudjuk a jogi szabályozás által megkövetelt feltételeket. Ennek érdekében egyeztetéseket kezdeményeztünk az érintett hatóságokkal, amelyek során összefoglaltuk az egyes tevékenységekhez fűződő feltételeket, illetve azok teljesítésének lehetséges, célszerű módját. A működési engedélyek megszerzéséhez szükséges lépések részleteinek (tartalmi, formai követelmények, eljárási díj stb.) tisztázása megtörtént. Ezzel párhuzamosan gondoskodnunk kell a személyi feltételek biztosításáról, amely egyrészt a rendkívül szigorú egészségügyi vizsgálatok elvégzését, másrészt munkavállalóink szakmai képzését, és a szükséges gyakorlat megszerzését jelenti. Ugyancsak egyidejűleg a tevékenység tárgyi feltételeit is biztosítanunk kell, amit beruházási tervünk módosításával, valamint különböző bérleti konstrukciók alkalmazásával érünk el. A munkát megkezdtük, és rohamléptekkel kell haladnunk, mert a felkészülési idő rövid. Fontos, hogy meg tudjuk ragadni a lehetőséget, hiszen meggyőződésünk szerint rendelkezünk a szükséges képességekkel. Ebbéli feladataink végrehajtása során munkatársainktól a kihívásra való nyitottságot, precizitást és lelkesedést, amolyan igazi OVIT-os hozzáállást várunk el a továbbiakban is. Benyó Tibor hálózati igazgató és dr. Németh György kárrendezési és hatósági engedélyeztetési irodavezető Az OVIT első vasúti felsővezeték-szerelési projektje A soproni Kőszegi úti külön szintű keresztezés felsővezeték-szerelési munkái Sopron város belterületén a közúti és vasúti forgalom nagysága miatt szükségessé vált a Kőszegi úti vasútiközúti szintbeni keresztezések külön szintű keresztezéssé való kialakítása. A meghozott döntések alapján a közúti és a gyalogos forgalmat a GYSEV Zrt. tulajdonában és kezelésében lévő vasútvonalak alatt megépítendő közúti aluljáróban kell lebonyolítani. Az aluljáró megépítése többek között a vasúti pálya, a biztosítóberendezések és a felsővezeték ideiglenes vagy végleges módosítását, átalakítását teszi szükségessé, mindamellett, hogy a munkálatok során a vasúti és a közúti forgalmat folyamatosan biztosítani kell. Az SMK-Sopron 2010 Konzorcium (STRABAG-MML Kft., KÖZGÉP Zrt., Magyar Aszfalt Kft.) közbeszerzés útján elnyerte a munkát, amelynek felsővezeték-szerelési munkáit versenyeztetés után az OVIT ZRt. végezheti el. Hosszas egyeztetések eredményeképpen május 18-án történt meg a munkaterület átadása.a munkaterületet nem oszlophelyekre kapjuk, a távvezetékes munkáknál megszokott módon, hanem itt kifejezetten munkaterületet kapunk. Ez azt jelenti, hogy a munkát megkezdhetjük, ha tudjuk, mert bizony sok akadályozó tényező van. Jelen esetben a viszonylag kis munkaterület terepe folyamatosan változik, mert nappal akár 5-10 szakkivitelező akar egyszerre dolgozni a helyszínen. Az alapozási munkálatokat Lovas László vezetésével a tatabányai művezetőség 5 munkatársával, valamint a FEHÉRVILLÁM Kft. közreműködésével kezdtük meg. A munkát nehezíti, hogy az építendő vasúti oszlopok a vasúti pálya terhelési zónáján belül esnek, ezért a kivitelezési munka csak vágányzár és a felsővezeték feszültségmentesítése után végezhető el. Mivel ez nemzetközi és teherszállítási vasútvonal is egyben, ezért nappal nincs lehetőség vágányzárra, a munkavégzés csak 0 órától hajnali 4 óráig lehetséges. A vágányzár ellenére a teherszállítás miatt óránként 1-1 vonatot még így is el kell engedni, ezért ehhez kell ütemeznünk az adott munkafolyamatok megkezdését és befejezését. Mivel mi éjszaka dolgozunk, így a munka megkezdése előtt szembesülünk azzal, hogy az ütemtervbe fektetett oszlophely-alapozást nem biztos, hogy el tudjuk kezdeni, mert vagy az előbb említett egyéb szakkivitelezők miatt az oszlophelyre való odajutás, 7

9 2011/3. OVIT HÍRADÓ vagy a feltárt kábelek rossz oldalra való kihelyezése miatt a gödörásás nem lehetséges. A beépítésre kerülő oszlopok tömege mintegy 12 tonna. A gödi Acélszerkezeti gyártóüzemben készült, előre hegesztett rácsos szerkezetű acéloszlopokat méretükből adódóan horgonyozni nem lehet, ezért felületüket három rétegben kell oldószeres festékkel kezelni. Az átépítés során 22 alapot kell kiviteleznünk, ez összesen 103 m 3 beton bedolgozását jelent. A 22 alapból 8 darab tőcsavaros kivitelű lesz. Ez azt jelenti, hogy az oszlopot később kell ráemelni az alapra, míg a másik 14 oszlophelynél az alapozási művelettel együtt kell az oszlopot a gödörbe beemelni, és földnedves betonnal bedolgozni, hogy a betonozást követően az oszlop megálljon magától. A kivitelezés során összesen 19 oszlopot és alapot kell teljes mértékben elbontani, ami körülbelül 60 m 3 elszállítandó betontörmeléket jelent. Az alapozást és oszlopállítást követően mintegy 1797 méter 100 mm 2 -es hornyolt réz munkavezetéket és 50 mm 2 -es horganyzott acélsodronyt kell kihúzni és beszabályozni. Az átépítés során 1432 méter felsővezetéket kell visszabontani, és 1466 méter 150/25 mm 2 ACSR megkerülő és tápvezetéket kell átszerelni, és az építményekhez kapcsolódó érintésvédelmi földeléseket kialakítani. A vasúti felsővezeték építése hat külön fázistervre bontható. Jelenleg az első fázistervvel végeztünk, melyet az előírt részhatáridő előtt be is fejeztünk. Az év végéig még öt fázistervet kell megvalósítani, amely munkát minden erőnkkel és szaktudásunkkal véghez is viszünk. Fodor Dániel koordinációs mérnök (KTLÜ) 8

10 OVIT HÍRADÓ 2011/3. A főjavításig az úgynevezett csonkolóban tölti az idejét, ahol a megfelelő körülmények biztosítottak. Projektjeinkről Blokktranszformátor-cserék a Paksi Atomerőműben Az OVIT ZRt tavaszán fővállalkozói szerződést kötött a Paksi Atomerőművel, mely szerződés keretein belül négy év alatt megtörténik a 8 darab DHM /400 típusú GANZ-gyártmányú főtranszformátor cseréje, helyükre ABB-gyártmányú, KDO /400 típusú, csökkentett veszteségű 300 MVA névleges teljesítményű transzformátorok kerülnek. Az atomerőmű üzemidő-hosszabbítási programja során több, az erőmű bekapcsolása óta üzemelő főberendezés cseréjét hajtja végre, amely után az üzembiztos működés a tervezett hosszabbítás idejére biztosítható lesz az új berendezések által. A fővállalkozói szerződésünk előkészítése során igyekeztünk, hogy lehetőség szerint minden szakterületünk kellően kivegye a részét a munkák végrehajtásában. Az ATTO, KALÜ, SZÜ, DÜ, KSZÜ, AGSZF betűszavak mögött megannyi kolléga megfeszített munkája biztosítja azt, hogy a projektet a tervezéstől a kivitelezésig maradéktalanul végrehajthassuk a 2014-ig terjedő időszakban A projekt keretein belül egy vadonatúj kármentő medence épül a transzformátor alá, mely egy olajleválasztó egységgel karöltve hivatott a környezetvédelmi elvárásoknak megfelelni. Az új trafó köré új oltórendszer is épül, ennek csővezetékei, indítórendszere és a hozzá kapcsolódó tűzjelző rendszer is megújul. Az egyes blokk főjavítása éppen március idusára esett, így Nemzeti Ünnepünk sok kollégánkat a trafókertben találta. A feszültségmentesítés után azonnal nekiláttunk a transzformátor körüli oltórendszer bontásához, valamint a régi GANZ transzformátor szállíthatósági szintig való lebontásához. Szállítási üzemünk segítségével a régi transzformátor utolsó útjára indul, hiszen leselejtezett készülékként szétbontásra kerül majd. Amint a transzformátoralap megüresedett a KALÜ építész szakága kapott munkaterületet, hogy a már említett kármentő medence és az olajleválasztó rendszer építészeti munkáit elvégezhesse. Az építkezés a feszes ütemterv szerint két hétig tarthat. Ezalatt az idő alatt kell kitermelni a régi alap körüli zúzott követ, elkészíteni a kármentő medence falszerkezetét, arra rögzíteni a Meisner-rácsozat és az oltórendszer tartógerendáit, megépíteni az olajleválasztó rendszer hármas tagolású aknarendszerét és telepíteni a Hauraton-gyártmányú szénhidrogén-leválasztó berendezést. Az ABB transzformátor egyik újdonsága, hogy a hűtőegysége a trafótesttől távolabb helyezkedik el, így optimalizálva a hűtést. Ennek működtetésére, szabályozására egy hűtésvezérlő konténer is telepítésre kerül. Az ABB által gyártott transzformátor a gyártóművi átvételen Bad Honnefben a PAE és az OVIT kollégái által végzett szerteágazó mérési, ellenőrzési procedúra után érkezik vízi úton a PAE területére a Szállítási üzemünk koordinálásában. 9

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tartalomjegyzék Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgtó úrral 1 Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról 4 Az MVM OVIT Zrt. középtávú stratégiája felülvizsgálatának a tézisei

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Új vezetés az OVIT élén 2 Beszámoló az OVIT ZRt. 2010. I. félévi gazdálkodásáról 2 Projektjeinkről 5 Rendezvények 12 Személyi hírek 18 Új belépők 19 Integrált

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Beszámoló az OVIT ZRt. 2011. I. félévi gazdálkodásáról 2 A Vértesi Erőmű karbantartási munkáinak átvétele 5 ***superior kategóriába lépett a keszthelyi Hotel

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az igazgatóság közleményei 1 Egy új bolygó a társaság égboltján? 4 Projektjeinkről 5 Társadalmi szerepvállalás 12 Személyi hírek 13 Beszélgetés Csomai Kamillával, az OVIT közgazdasági igazgatójával

Részletesebben

Beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral

Beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tartalomjegyzék Beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral 1 Az Igazgatóság közleményei 4 Projektjeinkről 6 Rendezvények 10 Személyi hírek 11 Új belépők 12 Az Integrált Rendszer hírei 15 Az MVM Csoport

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Az MVM OVIT Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 2 Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2012. I. félévi gazdálkodásáról 3 Projektjeinkről 6 Rendezvények

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Projektjeinkről 2 Neukum Zoltán üzenete 10 Bemutatkozik az új termelési igazgató 11 Az OVIT versenyképességének javítása 15 Szelektív hulladékgyűjtés a Körvasút

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az MVM OVIT Zrt. 2012. december 19-ei rendkívűli közgyűlése 1 Az Igazgatóság közleményei 1 Az új csoportszintű szabályozók leképezése 2 Projektjeinkről 3 Rendezvények 8 Új belépők 10 Munkavédelem

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei. Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2013. I. félévi gazdálkodásáról. Ovit Híradó 2013/4

Az Igazgatóság közleményei. Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2013. I. félévi gazdálkodásáról. Ovit Híradó 2013/4 A legsikeresebbek mindig azok lesznek, akik felismerik a darabolás hatalmát, vagyis, akik egyszerre soha nem harapnak annál nagyobb falatot, amit még ténylegesen meg is tudnak rágni. (Anthony Robbins)

Részletesebben

Beszélgetés Gopcsa Péterrel, az OVIT vezérigazgatójával

Beszélgetés Gopcsa Péterrel, az OVIT vezérigazgatójával Tartalomjegyzék Beszélgetés Gopcsa Péterrel, az OVIT vezérigazgatójával 1 Kedves Olvasók (felelős szerkesztő levele) 4 Az Igazgatóság közleményei 5 Projektjeinkről 6 Rendezvények 11 Felsőzsolca, az árvíz

Részletesebben

Tisztelt Munkatársaim!

Tisztelt Munkatársaim! 2006/6. OVIT HÍRADÓ "A szeretet az, ami Karácsonykor a szobában van. Ha egy pillanatra abbahagyod az ajándékok kicsomagolását, akkor lehet meghallani. /Robi, egy 7 éves kisgyerek/ Tartalomjegyzék Vezérigazgatói

Részletesebben

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető 2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Bevezető Társulás elnökeként volt szerencsém az elmúlt időszakban közelebbről megismerni több mint száz település közszolgáltatási

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

Hatvan évvel ezelôtt, 1950. januárjában kezdte meg mûködését az ERÔMÛ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT, az ERBE.

Hatvan évvel ezelôtt, 1950. januárjában kezdte meg mûködését az ERÔMÛ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT, az ERBE. TISZTELT PARTNERÜNK! Hatvan évvel ezelôtt, 1950. januárjában kezdte meg mûködését az ERÔMÛ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT, az ERBE. 1992. október 1-ével alakult korlátolt felelôsségû társasággá ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2012. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT.

MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2001 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS Homoki len - Linum hirsutum Eszmei értéke: 5 000 Ft T a r t a l o m 3 4 5 6 9 16 20 24 25 26

Részletesebben

- a folyamat - A megvalósítás öt, egymástól elkülöníthetõ, de egymásra épülõ részprojektbõl állt.

- a folyamat - A megvalósítás öt, egymástól elkülöníthetõ, de egymásra épülõ részprojektbõl állt. Ez is lezárult: a Gyõr Szombathelyi projekt - a folyamat - Az igazgatóság közleményei 2006. augusztus 23-i ülésén az Igazgatóság jóváhagyta a 2006. június 28-i ülésérõl felvett jegyzõkönyvet. Elfogadta

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2 TARTALOMJEGYZÉK oldal I. ELŐSZÓ.. 3. II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.. 5. III. A NYÍRTÁVHŐ KFT. RÖVID BEMUTATÁSA.... 11. IV. ÜZLETI KÖRNYEZET... 13. V. KOCKÁZATELEMZÉS.. 14. VI. MARKETING

Részletesebben

1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10. 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11

1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10. 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11 MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2012 TARTALOM 1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11 3.2.

Részletesebben

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból Iktatószám: /2014. KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága elfogadja a Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. 2013. üzleti évéről készült éves

Részletesebben

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus Az új városvezetés a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei 2011. augusztus Kiadja: Budapest Főváros Önkormányzata Felelős kiadó: Tarlós István Felelős szerkesztő: dr. György István

Részletesebben

JELENTÉS. a vasúti közlekedés állami támogatási rendszerének ellenőrzéséről. 1292 2012. augusztus

JELENTÉS. a vasúti közlekedés állami támogatási rendszerének ellenőrzéséről. 1292 2012. augusztus JELENTÉS a vasúti közlekedés állami támogatási rendszerének ellenőrzéséről 1292 2012. augusztus Számvevői Iroda Iktatószám: V-2014-111/2011-2012. Témaszám: 1036 Vizsgálatazonosító szám: V0566 Az ellenőrzést

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. évéről

ÜZLETI JELENTÉS. évéről ÜZLETI JELENTÉS a FreeSoft Nyrt. 2007. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről A 2008. április 14.-i közgyűlés előterjesztése. 2008. április 7. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013

MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013 1 MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013 TARTALOM 1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 6 2. A JELENTÉSRŐL 9 3. AZ MVM ZRT., VALAMINT A CÉGCSOPORT FŐBB JELLEMZŐI 11 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok

Részletesebben

Amikor 2003-ban a FreeSoft növekedési pályára állítása mellett döntöttünk, fő célunk az volt, hogy az informatikai fejlesztések, szolgáltatások és

Amikor 2003-ban a FreeSoft növekedési pályára állítása mellett döntöttünk, fő célunk az volt, hogy az informatikai fejlesztések, szolgáltatások és FREESOFT NYRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS IAS-IFRS standardok szerint a 2010-es üzleti évről Közgyűlés 2011. április 19-én fogadta el. 2011. április 19. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő

Részletesebben

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1081 Budapest, Dologház u. 1-3. 1443 Bp., Pf. 154. 459-2300* / info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp.hu Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 BESZÁMOLÓ

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK A GYSEV ZRT.

Részletesebben

Tartalom. TVK a közép-kelet-európai régió polietilén- és polipropilénpiacának vezetô szállítója 2. Elnöki levél 4. Kiemelt stratégiai célok 6

Tartalom. TVK a közép-kelet-európai régió polietilén- és polipropilénpiacának vezetô szállítója 2. Elnöki levél 4. Kiemelt stratégiai célok 6 Tartalom TVK a közép-kelet-európai régió polietilén- és polipropilénpiacának vezetô szállítója 2 Elnöki levél 4 Kiemelt stratégiai célok 6 5 év története 9 Társasági áttekintés 1 Társasági értékek 12 A

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2010

Fenntarthatósági jelentés 2010 Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2010 Fotó: Gerecsi Zoltán Kedves Olvasó! Köszöntô Bevezetô szabványos dokumentációs rendszert vezettünk be magyarországi vállalkozásainkban, melynek

Részletesebben