Az Igazgatóság közleményei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Igazgatóság közleményei"

Átírás

1 Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Beszámoló az OVIT ZRt es üzleti évéről 3 Megalakult az OVIT ZRt. Földgáz Igazgatósága 6 Új tevékenység az OVIT palettáján - felkészülés a vasúti felsővezeték-szerelési projektekre 6 Projektjeinkről 9 Rendezvények 20 Társadalmi felelősségvállalás 31 Személyi hírek 33 Új belépők 34 Az Integrált Rendszer hírei 35 Az MVM Csoport hírei 38 Egyszer volt Nyugdíjasainkról 41 Sport 46 KulTÚRA 49 Humorsarok 51 Hotel hírdetés 52 Integrált Rendszer - rejtvény 54 Szerkesztőségi közlemények 55 Búcsúzunk Rejtvény 56 Kiadásért felelõs: Gopcsa Péter vezérigazgató Engedélyszám: III. ÛHB/83/1987 Felelõs szerkesztõ: Máténé Lengyel Enikõ Szerkesztõség, kiadóhivatal: 1158 Budapest, Körvasút sor 105. Példányszám: 550 Munkaszám: Felelõs vezetõ: Kerny László OVIT ZRt. Házinyomda

2 OVIT HÍRADÓ 2011/3. Az Igazgatóság közleményei Az OVIT ZRt április 11-ei évi rendes Közgyűlése A Közgyűlés április 11. napjával az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. és a társaság könyvvizsgálatáért személyesen is felelős személy, Havas István úr megbízását visszahívással megszüntette április 12. napjától a üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legkésőbb május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a társaság könyvvizsgálójának a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot megválasztotta. A társaság könyvvizsgálatáért személyesen is felelős személynek Juhász Attila könyvvizsgáló urat a Társaság könyvvizsgálójának, a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság megbízatásának az időtartamához igazodóan választotta meg. A Közgyűlés az Igazgatóság előterjesztésében foglaltakkal egyezően, azt kiegészítve az OVIT ZRt. Alapszabályának 1/A., 4., 18., 60. és 79. pontját a következők szerint módosította: - Az Alapszabály I. fejezet 1/A. pontjában a Társaság részvényeseinek felsorolásából, a második bekezdés szövegrésze törlésre kerül. A törölt szövegrész a következő: Magyar Állam Tulajdonosi joggyakorló: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt Budapest, Pozsonyi út 56. Cégjegyzékszám: Az Alapszabály 4.b.) pontja (A Társaság egyéb tevékenysége:) kiegészül a Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Csővezetékes szállítás tevékenységekkel. - Az Alapszabály 18. pontja (A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik) új w) alponttal egészül ki: w) döntés a Gt. 30. (5) bekezdés szerint felmentvény megadásáról, a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékeléséről - Az Alapszabály 60. pontja a következőképpen módosul: A társaság könyvvizsgálója: Név: KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1139 Budapest, Váci út 99., Cg.: ) MKVK nyilvántartási száma: Felelős könyvvizsgáló: Juhász Attila (an: Molnár Klára) Lakcím: 1181 Budapest, Darányi Ignác u. 9/A MKVK tagsági igazolvány száma: Az Alapszabály 79. pontjának jelenleg hatályos szövege: 79. A társaság a hirdetményeit a Magyar Hírlap és a Népszava napilapban teszi közzé. helyébe a 79. A társaság a hirdetményeit a Magyar Hírlap és a Magyar Nemzet napilapban teszi közzé. szövegrész lép. A Közgyűlés elrendelte a módosításokkal egységes szerkezetű Alapszabálynak a Fővárosi Bírósághoz mint Cégbírósághoz történő benyújtását. A Közgyűlés az OVIT ZRt. Igazgatóságának a évi üzletpolitika teljesítése tárgyában készített jelentését, valamint a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 61. (1) bekezdése szerinti, az Uralmi Szerződésben foglaltak teljesítéséről történő beszámolóját elfogadta. A 2010-es üzleti év lezárása keretében a Közgyűlés elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését, a könyvvizsgáló jelentését, az OVIT ZRt es üzleti évéről előterjesztett éves beszámolót, jóváhagyta a vezérigazgató évi prémiumfeladatának értékelését. Az eredményfelosztási javaslat, valamint a mérleg jóváhagyása tárgyában a Közgyűlés az alábbiak szerint határozott: Az OVIT ZRt. Közgyűlése dönt arról, hogy a Társaság 2010-es üzleti évben keletkezett E Ft-os adózott eredménye osztalékként kerüljön kifizetésre. A társaság a meglévő eredménytartalékából E Ft összegben fejlesztési tartalékot képez. A Közgyűlés az Igazgatóság beszámolója alapján, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének ismeretében az OVIT ZRt évi mérlegét és eredménykimutatását E Ft, azaz Tizenkilencmilliárd-hatvanhétmillió-tizenkétezer forint mérlegfösszeggel, E Ft, azaz négyszáznyolcvannégymillióháromszázötvenkétezer forint adózott eredménnyel és 1

3 2011/3. OVIT HÍRADÓ nulla forint mérleg szerinti eredménnyel állapítja meg. A 4.g.) napirendi pont keretében a Közgyűlés az alábbiak szerint határozott: Az OVIT ZRt. Közgyűlése az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján úgy értékeli, hogy az OVIT ZRt. Igazgatóságának tagjai évben munkájukat az OVIT ZRt. érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, ennek megfelelően az OVIT ZRt. Igazgatóságának tagjai számára a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény ( Gt. ) 30. (5) bekezdése és az OVIT ZRt. Alapszabálya 18. pontjának w.) alpontja szerinti felmentvényt megadja. A jegyzőkönyvben rögzített kiegészítéssel elfogadta a Közgyűlés a társaság évi üzletpolitikája c. előterjesztésben foglaltakat. A Közgyűlés határozott a vezérigazgató évi alapbéréről és prémiumfeladatairól. A Közgyűlés április 11. napjával Süli János urat az OVIT ZRt. Igazgatóságából visszahívta április 12. napjától a üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legkésőbb május 31. napjáig Tokai Magdolna úrhölgyet az Igazgatóság tagjává megválasztotta. Tudomásul vette a Közgyűlés Horváth József úr Üzemi Tanács által jelölt felügyelő bizottsági tag október 31. napjával felügyelő bizottsági tagságáról való lemondását. A Közgyűlés Balogh József és Ledvényi János urat az Üzemi Tanács jelölése alapján április 11. napjától, ill április 15. napjától a üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig, de legkésőbb május 31. napjáig a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztotta. Megállapította a Közgyűlés az igazgatósági tagok, a felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgáló évi díjazását. A Közgyűlés április 11-i hatállyal jóváhagyta az OVIT ZRt. Felügyelő Bizottsága január 18-i keltű Ügyrendjének alábbi módosítását: A Felügyelő Bizottság Ügyrendjének 1. pontjából a következő szövegrész törlésre kerül: A felügyelő bizottság elnökének személyére az Állami Számvevőszék tesz javaslatot. Az Állami Számvevőszék jelölése alapján megválasztott személyt a tulajdonosok által jelölt tagként kell figyelembe venni, és tevékenységére, valamint visszahívására a munkavállalók által jelölt felügyelő bizottsági tagokra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. A Közgyűlés az Igazgatóság előterjesztésében foglaltakkal egyezően április 11. napjával elfogadta az OVIT ZRt. Javadalmazási Szabályzatának módosítását, valamint a Javadalmazási Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát. Az egységes szerkezetű Javadalmazási Szabályzatnak 30 napon belül a cégiratok közé történő letétbe helyezéséről a vezérigazgató köteles gondoskodni. Az OVIT ZRt. Közgyűlése elrendelte a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 234. (3) bekezdése, valamint az OVIT ZRt. Alapszabályának 26/A. pontja alapján, az OVIT ZRt április 11-i éves rendes Közgyűlésének felfüggesztését, melynek folytatására május 4. napján került sor. A folytatólagos közgyűlés az alábbi határozatot hozta: Az OVIT ZRt. Közgyűlése tudomásul veszi, hogy az OVIT ZRt. a földgázszállítási engedély megszerzéséhez szükséges lépéseket megtette, a földgázszállítási engedélyt a Magyar Energia Hivatal megadta, valamint a szervezetének felkészítését megkezdte május 11-i ülésén az Igazgatóság rögzítette a április 27-i faxos szavazás eredményét, mely szerint: Az Igazgatóság jóváhagyólag tudomásul veszi Az OVIT ZRt. földgázszállítási tevékenységének előkészítése tárgyú előterjesztésben foglaltakat és azt az alábbi határozati javaslattal terjeszti a Közgyűlés elé elfogadásra: Közgyűlési Határozati javaslat: A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az OVIT ZRt. a földgázszállítási engedély megszerzéséhez szükséges lépéseket megtette, a földgázszállítási engedélyt a Magyar Energia Hivatal megadta, valamint a szervezetének felkészítését megkezdte. - Jóváhagyta a április 11-i üléséről felvett jegyzőkönyvet; - Jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját a társaság üzletmenetéről, működését befolyásoló eseményekről; - Megtárgyalta és az ülésen elhangzottak figyelembe vételével jóváhagyólag tudomásul vette a 85. sz. Kontrolling jelentésben foglaltakat; - Megtárgyalta és elfogadta az OVIT ZRt évi üzleti tervében foglaltakat azzal, hogy a következő évi üzleti terv a jegyzőkönyvben rögzítettek szerint egészüljön ki; 2

4 OVIT HÍRADÓ 2011/3. - Megtárgyalta és az elhangzottak figyelembe vételével elfogadta az OVIT ZRt. középtávú stratégiai célkitűzései című előterjesztésben foglaltakat és az OVIT ZRt. részstratégái és kiemelt stratégiai akciói című előterjesztésben foglaltakat; - Elfogadta az OVIT ZRt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását tartalmazó írásos előterjesztést és az abban foglaltak alapján hozzájárult a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat május 11. napjával történő hatályba lépéséhez. - Az Igazgatóság május 11-i hatállyal - Pataki István földgáz üzletigazgatót és - Takács István biztonsági osztályvezetőt képviseleti és cégjegyzési joggal ruházta fel, melyet az Igazgatóság együttes cégjegyzésre feljogosított tagjával, ill. a társaság feljogosított alkalmazottjával együttesen gyakorolhat. Ennek kapcsán az 1/2011.sz. Vezérigazgatói utasítás 2. sz. mellékleteként kiadott képviseleti és cégjegyzési jog átruházásáról szóló Okirat jogosultsági köre a következőképp módosul: Az alkalmazottak jogosultsági köre kiegészül a Pataki István a Földgáz Üzletigazgatóság földgáz üzletigazgató SZMSZ szerinti ügykörében szövegrésszel. Az alkalmazottak jogosultsági körének felsorolásában a Az Igazgatóság elrendeli az OVIT ZRt. cégjegyzésre jogosult munkavállalók körében bekövetkezett változás cégbírósági bejelentését. Dr. Sidló Krisztina Beszámoló az OVIT ZRt es üzleti évéről A társaság közgyűlése április 11-ei ülésén elfogadta a 2010-es üzleti évről készített éves beszámolót. Az OVIT évi adózás előtti eredménye 524,7 M Ft a Vértesi Erőmű ZRt.-vel szembeni követelésekre elszámolt nem tervezett 94,6 M Ft értékvesztést is figyelembe véve, amely nélkül számított adózás előtti eredményünk 619,3 M Ft lenne. Adózás előtti eredményünk jelentősen meghaladja a tulajdonosi eredményelvárásként meghatározott értéket évben az előző évi értéket 3,9%-kal túlteljesítve értékesítési tevékenységünk révén 47,472 M Ft árbevételt realizáltunk. Az értékesítés nettó árbevételének tevékenységenkénti alakulását az alábbi diagram mutatja: Vöő Ferenc Kristóf osztályvezető szövegrész helyébe a az Erőművi Projekt Osztály SZMSZ szerinti ügykörében Vöő Ferenc Kristóf a Földgáz projekt Főmérnökség földgáz projekt főmérnök SZMSZ szerinti ügykörében szövegrész kerül. Az alkalmazottak jogosultsági körének felsorolásában a Blahó Péter a Biztonsági Osztály osztályvezető SZMSZ szerinti ügykörében szövegrész törlésre kerül, helyébe a Takács István a Biztonsági Osztály osztályvezető SZMSZ szerinti ügykörében szövegrész kerül ben a technológiai szerelési tevékenységből 1,9 Mrd Ft-tal, erőművi karbantartási szolgáltatásokból 0,8 Mrd Ft-tal, egyéb szolgáltatási tevékenységből 0,7 Mrd Ft-tal, szállítási tevékenységből 0,6 Mrd Ft-tal, késztermék értékesítésből pedig 0,3 Mrd Ft-tal több árbevétel származott, mint az előző évben, azonban a hálózatszerelési munkákból származó árbevétel 2,3 Mrd Ft-tal csökkent a bázisidőszakhoz viszonyítva. 3

5 2011/3. OVIT HÍRADÓ A tárgyévben társaságunk értékesítési nettó árbevételének jelentős hányada (75%) az MVM Csoport tagvállalatainak végzett munkák teljesítéséből származott, mely részarány közel azonos az előző évi értékkel (75,1%). A társaságcsoportbeli megrendelések 47,7%-át a technológiai szerelési, 36,1%-át pedig a karbantartási és egyéb szolgáltatási jellegű munkák tették ki. Társaságunk megrendelői körén belül továbbra is a MAVIR ZRt. a legjelentősebb vevőnk, a évi összárbevétel 41,1%-a realizálódott ezen a vevői szegmensen. E partnerünk megrendeléseinek teljesítéséből származó árbevétel társasági szintű árbevételen belüli aránya az előző évhez viszonyítva nem változott jelentősen (-0,4 százalékpont). Abszolút értékben az e vevői szegmensről származó árbevétel mintegy 3%-kal növekedett a bázisévi értékhez képest. Másik legnagyobb vevőnk, a Paksi Atomerőmű Zrt. részére végzett munkák teljesítése révén realizált árbevétel összárbevételen belüli részaránya a évihez képest kis mértékben csökkent (-1,1 százalékpont), értékét tekintve pedig a bázisidőszakhoz képest 0,3%-kal alacsonyabb szinten alakult. Az MVM csoport többi társaságától származó beszámolási időszaki árbevétel az előző évhez képest 18,5%- kal növekedett. A társasági szintű árbevétel vevőkörönkénti megoszlását a következő ábra szemlélteti: A évben az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege -470,1 M Ft, amely az előző évi értékhez viszonyítva 249,1 M Ft-tal kedvezőbb. Az egyéb ráfordítások legjelentősebb tételeit (60,6%) társaságunknál a helyi önkormányzatoknak fizetett iparűzési adó (374,2 M Ft) és a követelések elszámolt értékvesztése (158,1 M Ft) jelentették. Ez utóbbi összegből 94,6 M Ft-ot a Vértesi Erőmű ZRt.-vel szembeni határidőn túli követelésekre számoltunk el. A hálózatszerelési munkák közben a földtulajdonosoknak okozott károk kompenzálásaként kifizetett terméskár 58 M Ft-ot tett ki, míg a gépjárművek és az egyéb káresemények révén 27,2 M Ft kárunk keletkezett. Kooperatív képzésre 7,7 M Ft-ot fizettünk ki, 27,6 M Ft-ot pedig közhasznú és egyéb szervezetek részére utaltunk át. Az egyéb bevételek meghatározó tényezője a korábbi években képzett céltartalék felhasználása, melynek tárgyidőszaki értéke összesen 202,7 M Ft. A biztosítótársaságok együttesen 21,5 M Ft kártérítést utaltak át részünkre a 2010-ben, illetve a megelőző években bekövetkezett, gépjárművekkel és egyéb biztosítási káreseményekkel kapcsolatban. A kapott késedelmi kamatok értéke 20,9 M Ft volt. A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek eredménye 156 M Ft-tal csökkentette társaságunk jövedelmezőségét. Az eredmény alapvetően rendelésállományunk folyamatos finanszírozása, megrendeléseink teljesíthetősége miatt szükséges, évben folyamatosan fennálló, a cash-pool rendszer keretein belül igénybe vett rövid lejáratú hitelfelvételek után fizetett kamatok miatt negatív. Működési folyamataink, rendelésállományunk folyamatos finanszírozása egész évben külső forrás igénybevételét tette szükségessé, átlagos értéke 3.198,7 M Ft volt, volumene 736,3 M Ft és 4.811,9 M Ft között változott. A beszámolási időszakban hitelfelvételünk összességében 128,7 M Ft kamatráfordítást eredményezett évben a pénzügyi műveletek bevétele 154,5 M Ft volt, amely az előző évi értéknél 141,7 M Ft-tal alacsonyabb, ennek oka elsősorban az, hogy a Ft/EUR árfolyam ingadozásából adódóan az elszámolt árfolyamnyereség összességében a bázisévinél kisebb értéken realizálódott. Az előző évhez képest a vizsgált időszakban hosszabb időintervallumban, de átlagosan jóval alacsonyabb összegű likviditási hitel felvételére került sor. A pénzügyi ráfordításokból (310,6 M Ft) a cash-pool rendszer keretein belül fizetett kamatok összege a tárgyidőszakban 128,7 M Ft volt, amely az előző évi értéknél 62,8%-kal kedvezőbb szinten alakult. A pénzügyi ráfordítások 56,5%-át a Ft/EUR árfolyam ingadozásából adódó árfolyamveszteség tette ki. 4

6 OVIT HÍRADÓ 2011/3. Összességében a beszámolási időszakban a különböző árfolyamnyereségek és árfolyamveszteségek egyenlege 22,7 M Ft-tal rontotta a pénzügyi műveletekből származó eredményt. Az OVIT ZRt évi pótló- és bővítő beruházásait a éves középtávú fejlesztési tervben megfogalmazott prioritások mentén, az elfogadott költségkereteken belül, az év közben jóváhagyott mind forrásoldali, mind a felhasználást érintő módosítások figyelembevételével teljesítette. Fejlesztési forrásainkat az árbevételben megtérülő amortizáció és a fejlesztésitartalék-képzés, valamint a tulajdonostól kapott tőkeemelés jelentette. A működéshez nem szükséges eszközök hasznosítását (értékesítését, selejtezését) tovább folytattuk. Beruházásokra, fejlesztésekre évre az MVM Zrt. 602 M Ft-os pótló és 2.585,7 M Ft-os bővítő beruházási keretet hagyott jóvá. Bővítő beruházásaink között szerepelt a horganyzó üzem építésének megkezdése (2.289,2 M Ft), valamint a gödi logisztikai csarnok kivitelezése és egy lézervágó berendezés beszerzése (összesen: 296,5 M Ft). A beszámolási időszakban pótló és bővítő beruházásokra 1.344,8 M Ft-ot fordítottunk, mely összeg mintegy kétszerese az előző évi értéknek. Az aktiválások értéke 79,2%-kal haladta meg a bázis időszaki értéket. Az elszámolt amortizáció 9,1%-kal növekedett. Ezen hatások eredményeként a tárgyi eszközök elhasználódása 1,6 százalékponttal magasabb a évi értékhez viszonyítva. A középtávú tervidőszakra jóváhagyott 400 M Ft bővítő beruházási keretből 2010-ben 150,5 M Ft-ot fordítottunk a logisztikai csarnok kialakítására (65,7 M Ft), illetve korszerű lyukasztó és termikus vágórendszer (84,8 MF) beszerzésére. A hasonlóan bővítő beruházásként tervezett horganyzó üzem megvalósítása érdekében a 2010-es évben a hatósági engedélyeztetésekhez szükséges hatástanulmányok kidolgoztatása történt meg, 18,2 M Ft értékben. E beruházás folyamata jelenleg szünetel. Pótló beruházásokra a középtávú terv 2010-re 602 M Ft-ot irányzott elő. A tényleges beruházási költség a tulajdonos MVM előzetes tájékoztatása mellett 635,2 M Ft-on realizálódott. A tervnek megfelelően pótló beruházások keretében elsősorban az elhasználódott termelő eszközök, gyártógépek, valamint szállítóeszközök és munkagépek cseréjét irányoztuk elő. A termelő eszközök cseréjére összességében 131 M Ft-ot, a tehergépjárműpark és munkagépek korszerűsítésére 190,6 M Ft-ot fordítottunk. Hasonló prioritást kapott 2010-ben is a gödi acélszerkezet-gyártó üzem fejlesztése, ahol a megmunkáló géppark megújításával egy időben részben pótló, részben bővítő beruházási keretből elsősorban infrastrukturális fejlesztéseket valósítottunk meg (előkészítő, gyártó-, és megmunkáló műhelyek korszerűsítése, logisztikai centrum kiépítése, a termelési folyamatokat támogató informatikai háttér kialakítása). A társaság közgyűlése 19/2010. (IV.19) sz. határozatával 1.277,4 M Ft alaptőke-emelést hagyott jóvá a pótló beruházások fedezetére, ezen tőkeemelésből finanszíroztuk 2 db TITÁN típusú nehézszállító vontatójármű beszerzését 185 M Ft értékben, valamint 84 db korábban bérelt, illetve lízingelt gépjármű megvásárlását 356,2 M Ft értékben. A tőkeemelésből tervezett PA Zrt. épületek megvásárlására az ingatlanvásárlási tilalom miatt nem került sor. Társaságunknál a szervezet tevékenységében résztvevők létszáma alapvetően a műszaki feladatok végrehajtásához szükséges erőforrásigényeknek megfelelően alakult. A beszámolási időszakban a szervezet tevékenységben résztvevők átlagos statisztikai állományi létszáma 1582 fő volt, amely 27 fővel alacsonyabb az előző évi értéknél, ezen belül a teljes időben foglalkoztatottak átlaglétszáma 31 fővel csökkent, a nem teljes időben foglalkoztatottak átlaglétszáma pedig 4 fővel növekedett. Az OVIT ZRt évi gazdálkodása során teljesítette a célkitűzéseket, illetve a vele szemben megfogalmazott követelményeket, melyek alapot adhatnak a jövőben arra, hogy a társaság meg tudjon felelni vevői igényeinek és a tulajdonosi elvárásoknak. Közgazdasági osztály 5

7 2011/3. OVIT HÍRADÓ Megalakult az OVIT ZRt. Földgáz Igazgatósága Az OVIT ZRt. Igazgatósága május 11-ei ülésén az SZMSZ módosítása mellett döntött. A döntés értelmében május 11-től létrejött a Földgáz Igazgatóság. A döntés előzménye, hogy tulajdonosi döntés alapján az OVIT feladata a Vecsés Balassagyarmat (országhatár) magyar szlovák földgázvezeték megépítésre vonatkozó felkészülési intézkedések megtétele. Ezek egyike a szakirányú tevékenység végzésére vonatkozó engedély beszerzése a Magyar Energia Hivataltól. Az engedély megadásának egyebek mellett szervezeti feltételei is vannak. A most jóváhagyott szervezeti változással az OVIT ezeknek a feltételeknek tesz eleget. A földgázvezeték-építési képesség megszerzése érdekében az OVIT kijelölt szakértői csoportja az elmúlt hónapokban intenzív és sokirányú, hazai és külföldi, műszaki, jogi, finanszírozási stb. egyeztetéseket folytatott és folytat. A projekt kiemelt fontosságát mutatja, hogy az MVM vezetése a projekt irányításával Gopcsa Péter vezérigazgató urat bízta meg, aki ilyen módon további intézkedésig a vezérigazgató teendők mellett a Földgáz Igazgatóság igazgatói teendőit is ellátja. A Földgáz Projekt Főmérnökség vezetésére Vöő Kristóf úr, az Erőművi Projekt Osztály korábbi vezetője kapott megbízást. Görgey Péter Új tevékenység az OVIT palettáján felkészülés a vasúti felsővezeték-szerelési projektekre Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy az átviteli hálózat fejlesztésének egy jelentős, és az OVIT ZRt. számára különösen szép és fontos korszakát zárja le 2012-ben a Martonvásár Győr 400 kv-os távvezeték építésének befejezése. Ennek a távvezetéknek az üzembe helyezésével korszakváltás történik az átviteli hálózat történetében, mivel alapvetően megvalósultnak tekinthetjük mindazokat a feltételeket és követelményeket, amelyeket a biztonságos villamosenergia-ellátáshoz fűződő jogos igények, az uniós és hazai elvárások az átviteli távvezetékrendszerrel szemben támasztanak. Ebből következően jelentős nyomvonalhosszban 400 kv-os új távvezeték építése egyelőre nem várható. A rendszerirányító a további fejlesztés során a hangsúlyt a hálózat csomópontjainak korszerűsítésére, az alállomások átalakítására, fejlesztésére helyezi. Ez a tény társaságunknak is munkát és kihívást jelent ugyan, ugyanakkor mindezek következtében távvezeték üzletágunknak jelentős kapacitása szabadul fel, amelyet munkával kell ellátnunk. Az OVIT ZRt. tulajdonosa is azt az álláspontot képviseli, hogy az üzletág meglevő műszaki képességét fenn kell tartani. Ennek megvalósítása csak akkor lehetséges, ha a rendelkezésünkre álló erőforrásokat sikeresen kínáljuk a piacon, és a társaság új szakmai tevékenységi körén belül jelentős megrendelésekhez jut. E tekintetben jobbkor nem is jöhetett volna az Európai Unió által kezdeményezett intézkedéssorozat, amely a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) forrásaiból valósul meg, és a hiányzó közlekedési összeköttetések kiépítését, a szűk keresztmetszetek felszámolását és a közlekedés biztonságának javítását szolgálja. Társaságunkat elsősorban a vasútfejlesztési koncepción belül induló beruházások érinthetik, amelyek a két nyomtávon, akár 160 km/óra sebességgel való közlekedést lehetővé tevő, villamosított vasúti pályák létrehozására irányulnak, és ezáltal versenyképessé tehetik a vasutat a szállítási szolgáltatások körében. Az Európai Unió elszánt lépéseket tesz ebbe 6

8 OVIT HÍRADÓ 2011/3. az irányba, így a következő hat év során mintegy 550 milliárd forint értékű pályázati forrást biztosít, amelynek lehívása komoly szakmai feladat elé állítja az ágazat szereplőit. Az OVIT ZRt. bekapcsolódása a folyamatba elsősorban villamos kivitelezések és az acélszerkezet-gyártás tekintetében lehetséges, ezen belül is leginkább a felsővezeték, térvilágítás és váltófűtés építési-szerelési és üzemeltetési munkáiban való részvétellel valósulhat meg. E szándékunk megerősítést kapott a március 7- én, a vasúti fejlesztésben meghatározó tisztségviselők, úgymint a NFM, NIF, MÁV ZRt. és GYSEV ZRt., illetve az MVM ZRt. és az OVIT ZRt. vezetőinek részvételével lezajlott találkozó során, amelyről az OVIT Híradó előző száma közölt tudósítást. Társaságunk rövid távú célja, hogy az OVIT ZRt. alkalmassá és jogosulttá váljék a vasúti felsővezetéképítési, -karbantartási és -üzemeltetési tevékenységből eredő feladatok szakszerű, minden követelményt kielégítő ellátására. Első lépésként működési engedélyeket kell szereznünk, az OVIT ZRt.-nek vasúti társasággá kell válnia. Számos feladat áll előttünk, amelynek végrehajtásával biztosítani tudjuk a jogi szabályozás által megkövetelt feltételeket. Ennek érdekében egyeztetéseket kezdeményeztünk az érintett hatóságokkal, amelyek során összefoglaltuk az egyes tevékenységekhez fűződő feltételeket, illetve azok teljesítésének lehetséges, célszerű módját. A működési engedélyek megszerzéséhez szükséges lépések részleteinek (tartalmi, formai követelmények, eljárási díj stb.) tisztázása megtörtént. Ezzel párhuzamosan gondoskodnunk kell a személyi feltételek biztosításáról, amely egyrészt a rendkívül szigorú egészségügyi vizsgálatok elvégzését, másrészt munkavállalóink szakmai képzését, és a szükséges gyakorlat megszerzését jelenti. Ugyancsak egyidejűleg a tevékenység tárgyi feltételeit is biztosítanunk kell, amit beruházási tervünk módosításával, valamint különböző bérleti konstrukciók alkalmazásával érünk el. A munkát megkezdtük, és rohamléptekkel kell haladnunk, mert a felkészülési idő rövid. Fontos, hogy meg tudjuk ragadni a lehetőséget, hiszen meggyőződésünk szerint rendelkezünk a szükséges képességekkel. Ebbéli feladataink végrehajtása során munkatársainktól a kihívásra való nyitottságot, precizitást és lelkesedést, amolyan igazi OVIT-os hozzáállást várunk el a továbbiakban is. Benyó Tibor hálózati igazgató és dr. Németh György kárrendezési és hatósági engedélyeztetési irodavezető Az OVIT első vasúti felsővezeték-szerelési projektje A soproni Kőszegi úti külön szintű keresztezés felsővezeték-szerelési munkái Sopron város belterületén a közúti és vasúti forgalom nagysága miatt szükségessé vált a Kőszegi úti vasútiközúti szintbeni keresztezések külön szintű keresztezéssé való kialakítása. A meghozott döntések alapján a közúti és a gyalogos forgalmat a GYSEV Zrt. tulajdonában és kezelésében lévő vasútvonalak alatt megépítendő közúti aluljáróban kell lebonyolítani. Az aluljáró megépítése többek között a vasúti pálya, a biztosítóberendezések és a felsővezeték ideiglenes vagy végleges módosítását, átalakítását teszi szükségessé, mindamellett, hogy a munkálatok során a vasúti és a közúti forgalmat folyamatosan biztosítani kell. Az SMK-Sopron 2010 Konzorcium (STRABAG-MML Kft., KÖZGÉP Zrt., Magyar Aszfalt Kft.) közbeszerzés útján elnyerte a munkát, amelynek felsővezeték-szerelési munkáit versenyeztetés után az OVIT ZRt. végezheti el. Hosszas egyeztetések eredményeképpen május 18-án történt meg a munkaterület átadása.a munkaterületet nem oszlophelyekre kapjuk, a távvezetékes munkáknál megszokott módon, hanem itt kifejezetten munkaterületet kapunk. Ez azt jelenti, hogy a munkát megkezdhetjük, ha tudjuk, mert bizony sok akadályozó tényező van. Jelen esetben a viszonylag kis munkaterület terepe folyamatosan változik, mert nappal akár 5-10 szakkivitelező akar egyszerre dolgozni a helyszínen. Az alapozási munkálatokat Lovas László vezetésével a tatabányai művezetőség 5 munkatársával, valamint a FEHÉRVILLÁM Kft. közreműködésével kezdtük meg. A munkát nehezíti, hogy az építendő vasúti oszlopok a vasúti pálya terhelési zónáján belül esnek, ezért a kivitelezési munka csak vágányzár és a felsővezeték feszültségmentesítése után végezhető el. Mivel ez nemzetközi és teherszállítási vasútvonal is egyben, ezért nappal nincs lehetőség vágányzárra, a munkavégzés csak 0 órától hajnali 4 óráig lehetséges. A vágányzár ellenére a teherszállítás miatt óránként 1-1 vonatot még így is el kell engedni, ezért ehhez kell ütemeznünk az adott munkafolyamatok megkezdését és befejezését. Mivel mi éjszaka dolgozunk, így a munka megkezdése előtt szembesülünk azzal, hogy az ütemtervbe fektetett oszlophely-alapozást nem biztos, hogy el tudjuk kezdeni, mert vagy az előbb említett egyéb szakkivitelezők miatt az oszlophelyre való odajutás, 7

9 2011/3. OVIT HÍRADÓ vagy a feltárt kábelek rossz oldalra való kihelyezése miatt a gödörásás nem lehetséges. A beépítésre kerülő oszlopok tömege mintegy 12 tonna. A gödi Acélszerkezeti gyártóüzemben készült, előre hegesztett rácsos szerkezetű acéloszlopokat méretükből adódóan horgonyozni nem lehet, ezért felületüket három rétegben kell oldószeres festékkel kezelni. Az átépítés során 22 alapot kell kiviteleznünk, ez összesen 103 m 3 beton bedolgozását jelent. A 22 alapból 8 darab tőcsavaros kivitelű lesz. Ez azt jelenti, hogy az oszlopot később kell ráemelni az alapra, míg a másik 14 oszlophelynél az alapozási művelettel együtt kell az oszlopot a gödörbe beemelni, és földnedves betonnal bedolgozni, hogy a betonozást követően az oszlop megálljon magától. A kivitelezés során összesen 19 oszlopot és alapot kell teljes mértékben elbontani, ami körülbelül 60 m 3 elszállítandó betontörmeléket jelent. Az alapozást és oszlopállítást követően mintegy 1797 méter 100 mm 2 -es hornyolt réz munkavezetéket és 50 mm 2 -es horganyzott acélsodronyt kell kihúzni és beszabályozni. Az átépítés során 1432 méter felsővezetéket kell visszabontani, és 1466 méter 150/25 mm 2 ACSR megkerülő és tápvezetéket kell átszerelni, és az építményekhez kapcsolódó érintésvédelmi földeléseket kialakítani. A vasúti felsővezeték építése hat külön fázistervre bontható. Jelenleg az első fázistervvel végeztünk, melyet az előírt részhatáridő előtt be is fejeztünk. Az év végéig még öt fázistervet kell megvalósítani, amely munkát minden erőnkkel és szaktudásunkkal véghez is viszünk. Fodor Dániel koordinációs mérnök (KTLÜ) 8

10 OVIT HÍRADÓ 2011/3. A főjavításig az úgynevezett csonkolóban tölti az idejét, ahol a megfelelő körülmények biztosítottak. Projektjeinkről Blokktranszformátor-cserék a Paksi Atomerőműben Az OVIT ZRt tavaszán fővállalkozói szerződést kötött a Paksi Atomerőművel, mely szerződés keretein belül négy év alatt megtörténik a 8 darab DHM /400 típusú GANZ-gyártmányú főtranszformátor cseréje, helyükre ABB-gyártmányú, KDO /400 típusú, csökkentett veszteségű 300 MVA névleges teljesítményű transzformátorok kerülnek. Az atomerőmű üzemidő-hosszabbítási programja során több, az erőmű bekapcsolása óta üzemelő főberendezés cseréjét hajtja végre, amely után az üzembiztos működés a tervezett hosszabbítás idejére biztosítható lesz az új berendezések által. A fővállalkozói szerződésünk előkészítése során igyekeztünk, hogy lehetőség szerint minden szakterületünk kellően kivegye a részét a munkák végrehajtásában. Az ATTO, KALÜ, SZÜ, DÜ, KSZÜ, AGSZF betűszavak mögött megannyi kolléga megfeszített munkája biztosítja azt, hogy a projektet a tervezéstől a kivitelezésig maradéktalanul végrehajthassuk a 2014-ig terjedő időszakban A projekt keretein belül egy vadonatúj kármentő medence épül a transzformátor alá, mely egy olajleválasztó egységgel karöltve hivatott a környezetvédelmi elvárásoknak megfelelni. Az új trafó köré új oltórendszer is épül, ennek csővezetékei, indítórendszere és a hozzá kapcsolódó tűzjelző rendszer is megújul. Az egyes blokk főjavítása éppen március idusára esett, így Nemzeti Ünnepünk sok kollégánkat a trafókertben találta. A feszültségmentesítés után azonnal nekiláttunk a transzformátor körüli oltórendszer bontásához, valamint a régi GANZ transzformátor szállíthatósági szintig való lebontásához. Szállítási üzemünk segítségével a régi transzformátor utolsó útjára indul, hiszen leselejtezett készülékként szétbontásra kerül majd. Amint a transzformátoralap megüresedett a KALÜ építész szakága kapott munkaterületet, hogy a már említett kármentő medence és az olajleválasztó rendszer építészeti munkáit elvégezhesse. Az építkezés a feszes ütemterv szerint két hétig tarthat. Ezalatt az idő alatt kell kitermelni a régi alap körüli zúzott követ, elkészíteni a kármentő medence falszerkezetét, arra rögzíteni a Meisner-rácsozat és az oltórendszer tartógerendáit, megépíteni az olajleválasztó rendszer hármas tagolású aknarendszerét és telepíteni a Hauraton-gyártmányú szénhidrogén-leválasztó berendezést. Az ABB transzformátor egyik újdonsága, hogy a hűtőegysége a trafótesttől távolabb helyezkedik el, így optimalizálva a hűtést. Ennek működtetésére, szabályozására egy hűtésvezérlő konténer is telepítésre kerül. Az ABB által gyártott transzformátor a gyártóművi átvételen Bad Honnefben a PAE és az OVIT kollégái által végzett szerteágazó mérési, ellenőrzési procedúra után érkezik vízi úton a PAE területére a Szállítási üzemünk koordinálásában. 9

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2015. április 23. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2015.04.23.

Részletesebben

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Alvállalkozói szerződések: Szerződés tárgya Szerződés-kötés éve MÁV berendezés

Részletesebben

Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának évi határozatairól

Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának évi határozatairól Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2008. évi határozatairól 2008. január 17. 1/2008. (01.17.) sz. FEB Határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) 2016. április 28. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2016.04.28.

Részletesebben

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés

Részletesebben

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének f) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2012.

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének f) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2012. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének f) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2012. évi tájékoztató 1. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása

Részletesebben

1. Az MVM OVIT Zrt. tevékenységi körének ismertetése

1. Az MVM OVIT Zrt. tevékenységi körének ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság (1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002, a továbbiakban Társaság ) 2016. évi rendes közgyűlésének

Részletesebben

Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére

Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft ügyvezetője Ó z d, 2011.július 28. A Képviselő-testület a 12/KH/2011.

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata Közgyűlésének 7/2016. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság

Részletesebben

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése A Társaság cégneve: ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány

Részletesebben

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló K Ö Z Z É T É T E L A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága, a 2015. március 25. napján

Részletesebben

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A TÁRSASÁG) IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016 A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016. ÁPRILIS 18. NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT RENDES KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos távvezeték építő, üzemeltető.

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos távvezeték építő, üzemeltető. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. tájékoztatása

A CIB Bank Zrt. tájékoztatása A CIB Bank Zrt. tájékoztatása A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja, hogy I. döntésének eredményét

Részletesebben

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. -------------------------------------------------- 133 Budapest, Polgár u. 8-1. A felügyelő bizottság jelentése a 25. évi éves beszámolóról Budapest,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS

SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS HÉB HUNGÁRIA ÉPÍTŐ ÉS BEFEKTETÉSI KFT. 1095 BUDAPEST, IPAR U. 7. B ÉP. VII. EM. 2. JÁNOSHALMA-MÉLYKÚT IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT KEOP-1.3.0/09-11-2011-008 SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS Kedvezményezett: Jánoshalma

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5.

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5. Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása 2015. november 5. 1 8. sz. főút és az M8-M9 gyorsforgalmi úti szakaszok 1.) M8 autópálya Országhatár Körmend Kelet közötti szakasz

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

VAMAV Vevőtalálkozó január 26. Gyöngyös. Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök

VAMAV Vevőtalálkozó január 26. Gyöngyös. Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök VAMAV Vevőtalálkozó 2017. január 26. Gyöngyös Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei 2017-2021 k özött Források Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a Szám: IV.57-7/2015. 164/2015.(VIII.18.) határozata Szekszárd városi távfűtő rendszer folyamatos üzemeltetésére, karbantartására és fejlesztésére létrejött vállalkozási szerződés azonnali hatállyal történő

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Közgyűlésének 1/2004. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Közgyűlésének 1/2004. számú határozata 1/2004. számú határozata A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak: Sasinszki Ágnes Boris Mihály Szepesi János Arago Befektetési

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők: A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2015. április 28-i éves

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 26-26/3-20/2016 TÁRGY: GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS A MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖN- ZÉSÉT SZOLGÁLÓ KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉS PROGRAM KERE- TÉBEN A PÉCSI HEGEDŰS JÁNOS UTCA FEJLESZTÉSÉHEZ KAPCSO- LÓDÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

Villanyszerelő Villanyszerelő

Villanyszerelő Villanyszerelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK. Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK. Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai 1047 Budapest, Baross utca 91-95. telefon: 399-5500 fax: 399-5599 press@synergon.hu www.synergon.hu SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai A

Részletesebben

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban A projekt bruttó összköltsége: 166.817.040.- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Megvalósítási időszak: 2015.02.02-2015.05.29. Projektazonosító:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Tárgy: Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Tárgy: Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Jaksa Zsoltné főelőadó Tárgy: Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Tisztelt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás Keretmegállapodás a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében és a projekt megvalósításához nyújtott projektmenedzsmenti szolgáltatások ellátásában

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25.

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25. Jegyzőkönyv a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. 2013. éves rendes közgyűléséről 2013. április 25. Helyszín: Időpont: Jelen vannak: Közgyűlés módja: Közgyűlés: 1037 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/ ,

Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/ , Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/314-069, 314-070 peteri@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június 25-ei ülésére Szám: 129-58/2012. Tárgy:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató Sajtótájékoztató 2010. január 26. Süli János vezérigazgató 1 A 2009. évi üzleti terv Legfontosabb cél: biztonságos üzemeltetés stratégiai projektek előkészítésének és megvalósításának folytatása Megnevezés

Részletesebben

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked!

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Hálózatokat alkotunk Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Europort Kft. Az Europort Kft. legfontosabb tevékenysége a gyenge- és erősáramú hálózatok tervezése, kivitelezése. Olyan komplex tervezési feladatokat

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉS 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére 1. napirendi pont Tárgy: Az Igazgatótanács jelentése a 2014. évi üzleti tevékenységről Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Kiss Gábor Vezető Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgatóság Műszaki Hálózati Koordináció 1 Az Általános vezérigazgató-helyettes

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Normatív Határozat. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete március 22-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendet fogadja el:

Normatív Határozat. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete március 22-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendet fogadja el: 2013. március 22-én megtartott rendkívüli ülése könyvéből 43/2013. (III. 22.) sz. NORMATÍV Kth. 2013. március 22-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Határozat Kerekegyháza

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 22209685-2-42 Cégjegyzék szám: 01-09-921458 1068 Budapest Városligeti fasor 38. 2011. Fordulónap: 2011.12.31. Beszámolási időszak: 2011.01.01. 2011.12.31. Budapest, 2012. május 02. P.h. A társaság

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2013. április 25-n 9.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1113/03 ÜGYINTÉZŐ: Petróczy Lajos TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7707 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; petroczyl@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság működése napjainkban XVI. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia BÜKFÜRDŐ 2015.04.15-17.

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Vállalkozási szerződések: Szerződés tárgya Szerződés kötés éve Hűtőkalorifer

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Éves rendes Küldöttközgyűlés Napirend és határozati javaslatok 2014 A Küldöttközgyűlés napirendje 1. Az MLSZ tevékenységéről szóló elnökségi szakmai beszámoló elfogadása 2. A

Részletesebben

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 28. dr. Kovács Tamás Elnök Fiatal Kutatók Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-es

Részletesebben

Üdvözöljük! Tánci Kft. Minden ami elektromosság!

Üdvözöljük! Tánci Kft. Minden ami elektromosság! Üdvözöljük! Ön a Tánci Kft. Bemutatkozó anyagát tartja a kezében. Reméljük sikerül társaságunkról olyan reális képet alkotni, amely egy sikeres üzleti kapcsolat alapját képezheti. Tánci Kft. 6727 Szeged

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014.

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 107/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója,

Részletesebben

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia 2017. április 28. Bükfürdő Győrik Balázs koordinációs főmérnök NIF Zrt. Folyamatban l évő és előkészítés a l a t t álló vasúti f ejlesztések Tartalom

Részletesebben

Második generációs szekunder rekonstrukciós tapasztalatok a MAVIR ZRt. alállomásain. Szedlák Róbert szakszolgálati üzemvezető

Második generációs szekunder rekonstrukciós tapasztalatok a MAVIR ZRt. alállomásain. Szedlák Róbert szakszolgálati üzemvezető 2 Második generációs szekunder rekonstrukciós tapasztalatok a MAVIR ZRt. alállomásain Szedlák Róbert szakszolgálati üzemvezető 3 A MAVIR ZRt. alállomásain a 90-es évek végen kezdődött el a primer és szekunder

Részletesebben

Egy hazai naperőmű tapasztalatai

Egy hazai naperőmű tapasztalatai METÁR konferencia, MVM székház 2016. október 11. Egy hazai naperőmű tapasztalatai Gaál József ügyvezető PV erőmű projekt szabályozási környezete 232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet A költségvetési intézmények

Részletesebben

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére 1941-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29 - i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2012.évi beszámolója Az előterjesztést

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Középületeink energia felhasználásának optimalizálásáról

ELŐTERJESZTÉS Középületeink energia felhasználásának optimalizálásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Középületeink energia

Részletesebben

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai és rövid értékelésük a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai és rövid értékelésük a bázis év auditált adataihoz képest a következők: A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. (2545 Dunaalmás, 0704/35.; a továbbiakban: Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2013. június 4-i, határozatképtelenség esetén 2013.

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM NYRT ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI

A MAGYAR TELEKOM NYRT ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI A MAGYAR TELEKOM NYRT. 2016. ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI Budapest 2016. április 12. A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről

Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60724/2011. Cím: Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről Előterjesztő: - Dr. Simon

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Korrigendum- Vállalkozási szerződés a Szombathely - Zalaszentiván vasútvonal 25kV 50Hz feszültséggel történő villamosítására valamint kapcsolódó tervezési és infrastruktúrális munkáinak elvégzésére (KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0004

Részletesebben

NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE

NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE 1 NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE I. Általános rész A. A vállalkozás adatai Közhasznúsági fokozat: közhasznú Cégforma : Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18642304-1-12 Bejegyző szerv: Nógrád Megyei Bíróság, Regisztrációs szám: 615 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december

Részletesebben

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Új felállás a MAVIR diagnosztika területén VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Állapotfelmérés, -ismeret 1 Célja: Karbantartási, felújítási, rekonstrukciós döntések megalapozása, Üzem

Részletesebben

500 kwp magyarországi napelemes erőmű beruházás bemutatása beruházói szemmel

500 kwp magyarországi napelemes erőmű beruházás bemutatása beruházói szemmel 500 kwp magyarországi napelemes erőmű beruházás bemutatása beruházói szemmel Szerző: Michael Debreczeni Dipl.-Ing. (FH) megújuló energiák Greentechnic Hungary Kft A megújuló energiák között a napenergia

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 18693599-1-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: TE 3210 Újhartyáni Ifjúsági Sportegyesület 2367 Újhartyán, Fõ utca 21. 2011. Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület május 24-én 14 órától tartandó rendes ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület május 24-én 14 órától tartandó rendes ülésére E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2011. május 24-én 14 órától tartandó rendes ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 246/2002. (XII. 23.)

Részletesebben