HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések Fogalmak Általános tudnivalók A kölcsönszerzıdés létrejötte, a felek kötelezettségei A kölcsönszerzıdés tartalma A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek, egyéb biztosítékok Kamat, költségek, hiteldíj; ezek változásai; a kamatszámítás módja A teljesítés elszámolása; a késedelem és jogkövetkezményei; elıteljesítés, THM A kölcsön felmondása A Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos adatkezelési szabályok Vegyes rendelkezések

3 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. A Hitelezési Üzletszabályzat (továbbiakban: Üzletszabályzat) a Mohácsi Takarék Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (székhelye: 7700 Mohács, Dózsa György u. 31., tevékenységi engedély száma: E-I-875/2008. (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete), tevékenységi engedély kelte: szeptember 09.) hitelintézet (továbbiakban: Bank) és az Ügyfél (adós, fogyasztó; Ptk d) pontja, továbbiakban: Ügyfél) között a bankhitelekkel és bankkölcsönökkel kapcsolatban létrejövı jogügyletek általános feltételeit tartalmazza, melyek a Ptk. 205/B. -a szerint válnak az egyes jogügyletek részévé és így mind a Bankra, mind az Ügyfélre nézve kötelezıvé. A Bank a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexnek kötelezı érvénnyel alávetette magát Az Üzletszabályzat feltételeitıl az egyes szerzıdések feltételei eltérhetnek; ebben az esetben az utóbbiak válnak a szerzıdés részévé Az Üzletszabályzatot az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló helyiségekben ki kell függeszteni és ismertetésén, szükség esetén értelmezésén túl az Ügyfél kívánságára azt az Ügyfél részére át kell adni, illetıleg postán meg kell küldeni Jelen Üzletszabályzat a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) kötelmi jogi általános rendelkezései, a bank- és hitelviszonyokra vonatkozó XLIV. Fejezete, a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.), a fogyasztóknak nyújtott hitelrıl szóló évi CLXII. törvény és a körültekintı lakossági hitelezés feltételeirıl és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009.(XII.30.) Korm. rendelet jogszabályok rendelkezései figyelembevételével készült. 2. Fogalmak elıtörlesztés: a hitelszerzıdés alapján fennálló tartozás teljesítési idı elıtt történı teljes vagy részleges teljesítése fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerzıdés: olyan hitelszerzıdés, amellyel a hitelezı a fogyasztó fizetési számlájának egyenlegét meghaladó összeget bocsát a fogyasztó rendelkezésére fogyasztó: az önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy fogyasztó által fizetendı teljes összeg: a hitel teljes összege és a hitel teljes díja hitelezı: olyan jogalany, aki, vagy amely önálló foglalkozása, vagy gazdasági tevékenységi körében hitelt nyújt hitelkamat: a fogyasztó által igénybe vett hitelösszeg rögzített vagy változó százalékában, éves szinten meghatározott pénzösszeg hitel: szerzıdés alapján nyújtott szolgáltatás hitelszerzıdés: a Polgári törvénykönyvrıl szóló törvényben meghatározott hitelszerzıdés és kölcsönszerzıdés, ide nem értve az olyan szerzıdést, amely alapján folyamatos szolgáltatás nyújtás vagy azonos termék azonos mennyiségben történı értékesítése ellenében a fogyasztó részletfizetést teljesít hitel teljes díja: a hitelezı által ismert minden olyan a teljes hiteldíj mutató számításánál a külön jogszabály szerint figyelembe veendı- ellenszolgáltatás, amelyet a fogyasztó a hitelszerzıdés kapcsán megfizet hitel teljes összege: a hitelnek a hitelszerzıdésben meghatározott teljes összege vagy felsı összeghatára hiteltúllépés: fizetési számlához kapcsolódó olyan hitel, amelyet a hitelezı a hitelkeretszerzıdés szerinti összegét meghaladó összegben, vagy ilyen szerzıdés hiányában bocsát a fogyasztó rendelkezésére 3

4 jelzáloghitel: a fogyasztó részére ingatlanra alapított jelzálogjog - ideértve az önálló zálogjogként alapított jelzálogjogot is - fedezete mellett nyújtott hitel kamatperiódus: a hitelszerzıdésben meghatározott olyan idıszak, amely alatt a kamat mértékét a hitelezı nem jogosult egyoldalúan megváltoztatni kapcsolt hitelszerzıdés: olyan hitelszerzıdés, amely meghatározott termék értékesítéséhez vagy a hitelnyújtástól eltérı szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódik, ha - a hitelt maga a termék értékesítıje vagy szolgáltatás nyújtója nyújtja, vagy - harmadik személy nyújtja, és a hitelszerzıdés elıkészítése vagy megkötése során a termék értékesítıjét, illetve a szolgáltatás nyújtóját veszi igénybe közremőködıként, vagy a hitelszerzıdésben az adott terméket vagy a szolgáltatást, amelynek értékesítéséhez, illetve nyújtásához a hitelszerzıdés kapcsolódik, kifejezetten nevesítették lakáscélú hitel-vagy kölcsönszerzıdés: ingatlanra alapított jelzálogjog ideértve az önálló zálogjogként alapított jelzálogjogot is- fedezete mellett megkötött olyan hitelilletıleg kölcsönszerzıdés, amelyben a felek által okiratban rögzített hitelcél lakóingatlan vásárlása, építése, bıvítése, korszerősítése vagy felújítása. referencia-kamatláb: bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhetı mindenkori kamatláb, amelynek mértékére a hitelezınek nincs ráhatása rögzített hitelkamat: a hitelszerzıdésben annak megkötésekor meghatározott, a hitelszerzıdés teljes futamidejére vonatkozó, egy vagy a futamidı részeire vonatkozó több, százalékos mérték használatával megahatározott hitelkamat; a hitelkamat kizárólag arra az idıszakra tekinthetı rögzítettnek, amelyre vonatkozóan a hitelszerzıdésben a százalékos mértéke meghatározásra került tartós adathordozó: olyan eszköz, amely az Ügyfél számára lehetıvé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelı ideig történı tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történı megjelenítését teljes hiteldíj mutató: a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékban kifejezve változó hitelkamat: minden olyan kamat, ami nem minısül rögzített hitelkamatnak 3. Általános tudnivalók 3.1. A Bank az Ügyfél írásbeli kérelme alapján, egyedi hitelbírálatot követıen köt hitel- (kölcsön)szerzıdést A Bank által megállapított tartalommal összeállított kölcsönkérelemben és mellékleteiben az Ügyfél ismerteti a Bankkal a vagyoni helyzetére, fizetıképességére, a hiteligény felmerülését kiváltó indokokra, továbbá gazdasági és pénzügyi helyzetének korábbi és várható alakulására vonatkozó adatokat, illetve minden olyan körülményt (pl. pénzügyi terv, piaci lehetıségek, fejlesztési célkitőzések, stb.), amelyek ismeretére a kölcsön összegének, az egyéb szerzıdéses feltételeknek, valamint a visszafizetés biztonságának megállapításához a Banknak szüksége van A Bank a kérelemben és az ahhoz csatolt mellékletekben közölt adatok, körülmények figyelembevételével dönt a kölcsön engedélyezésérıl, vagy a kérelem elutasításáról A kölcsönigénylés átvétele a Bank részérıl nem jelent kötelezettséget a kölcsön folyósítására, csupán az érdemi kölcsönbírálat lefolytatásának elvállalását jelenti. 4

5 3.5. A hitel-(kölcsön) szerzıdés megkötésével rövid-, illetıleg hosszabb távú hitel- (kölcsön)jogviszony létesítésére akkor kerülhet sor, ha a Bank bírálata alapján az Ügyfél hitelképesnek minısül. Az Ügyfél hitelképességét a Bank általánosságban akkor tekinti megfelelınek, ha a szerzıdéskötést megelızıen meggyızıdött arról, hogy az Ügyfél életvitele és gazdálkodása, vagyoni helyzete, jövedelme megfelelı, vállalkozása jövedelmezı, termékeit, szolgáltatásait fizetıképes piacon értékesíti, fizetési kötelezettségeinek rendben eleget tesz és e körülményeket figyelembe véve várható gazdasági eredményei, valamint az általa nyújtott biztosítékok valószínősíthetik a hitelcél megvalósulását, illetıleg a kölcsön és járulékai biztonságos megtérülését A Bank az Ügyfél hitelképességét a szerzıdéses kapcsolat fennállása alatt figyelemmel kíséri. A hitelképesség hitelengedélyezést megelızı és a hiteljogviszony alatti folyamatos fennállásának megítéléséhez a Bank az Ügyféllel korábban kialakított üzleti kapcsolatai során szerzett ismereteit, a részére rendszeresen beküldött számszerő és egyéb információkat, a számlavezetésbıl nyerhetı adatokat, a helyszíni látogatásokon (ellenırzéseken) szerzett tapasztalatait, valamint fizetési kötelezettségei teljesítésének figyelemmel kisérését használja fel. A Bank nem nyújthat hitelt kizárólag a hitelkockázati fedezet figyelembevételével, a természetes személy hitelképességét, illetve hitelezhetıségét minden egyes hitelbírálatkor jogszabály alapján elkészített belsı szabályzat szerint meg kell vizsgálni. A hitelképesség, illetve hitelezhetıség vizsgálata a természetes személy vagy a természetes személy háztartása jövedelmi helyzetén és az ez alapján meghatározott hitelezhetıségi limiten alapul. A fogyasztóval kötött hitelszerzıdés vagy ajánlat megkötése elıtt a Bank kellı idıben köteles papíron, vagy más adathordozón tájékoztatni a fogyasztót a jogszabályban foglalt tartalommal. 4. A kölcsönszerzıdés létrejötte, a felek kötelezettségei 4.1. A kölcsönszerzıdés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével akkor jön létre, ha a szerzıdést mind a Bank, mind a kötelezettek - utóbbiak adott esetben jogszabályban megállapított képviseleti jogosultságuknak megfelelıen - aláírták, illetıleg a szerzıdés hatálya az abban meghatározott felfüggesztı feltétel bekövetkeztével beáll A Bank hitel-, vagy kölcsönszerzıdést csak írásban köthet és annak egy eredeti aláírásokkal ellátott (eredeti) példányát az Ügyfél részére köteles kiadni. Az alakiság megsértésével kötött szerzıdés semmisség okából érvénytelen A Bank elıírhatja a hitel-(kölcsön)szerzıdés, valamint az ahhoz kapcsolódó, a szerzıdést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó szerzıdések közjegyzıi okiratba foglalását. Ezt jogszabály is kötelezıvé teheti Általános feltétel, hogy az Ügyfél a más hitelintézetnél vezetett pénzforgalmi/fizetési számlára vonatkozó azonnali beszedési megbízás benyújtásához szükséges felhatalmazó levelet írjon alá Amennyiben az Ügyfél nem tesz határidıben eleget valamely, a kölcsönszerzıdésbıl eredı fizetési kötelezettségének, a Bank jogosult az Ügyfél Banknál vezetett pénzforgalmi vagy fizetési számláját elızetes értesítés nélkül e kötelezettség összegével megterhelni (beszámítási jog). 5

6 4.5. A szerzıdést a kötelezetteknek a Bank kölcsönt folyósító szervezeti egységének hivatalos helyiségében (fiókjában) teljes bizonyító erejő okirat formájában kell aláírniuk Amennyiben a kötelezett mozgásában korlátozott és aláírás miatt megjelenni nem tud, a) közokiratba, vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt meghatalmazással a kötelezettek bármelyikét, vagy harmadik személyt meghatalmazhat a szerzıdés megkötésében való közremőködésre (képviselet), b) nem a Bank hivatalos helyiségében történı aláírás esetén az egyik tanúnak a Bank munkavállalójának kell lennie, akinek a helyszínen való megjelenését a kötelezett/ek/nek kell biztosítania/uk Amennyiben a kötelezett nem a kölcsönt folyósító bankfiók telephelyén lakik és képviseleti jogot (4.6.a) pont) nem létesítettek, az okiratot aláírás miatt a kötelezett lakóhelyén (vagy ahhoz legközelebb esı helységben) lévı bankfiókhoz kell megküldeni a kötelezett egyidejő értesítése mellett A kölcsönszerzıdés aláírása, a fedezet biztosítása (jelzálogjog bejegyzése, óvadék letétbehelyezése stb.) után kerül sor a kölcsön folyósítására, jellemzıen átutalással A hitelszerzıdésben a Bank arra vállal kötelezettséget, hogy jutalék ellenében az Ügyfél rendelkezésére tartott hitelkeret erejéig, a hitelszerzıdésben megjelölt idın belül - a szerzıdésben meghatározott feltételek megléte esetén - kölcsönszerzıdéseket köt, vagy egyéb hitelmőveletet végez. Az Ügyfél a rendelkezésre tartás idıtartama alatt a hitelösszegen belül bármilyen összeget jogosult igénybe venni, amennyiben a hitelszerzıdés eltérıen nem rendelkezik. Kölcsönszerzıdés alapján a Bank köteles meghatározott összeget az Ügyfél rendelkezésére bocsátani, az Ügyfél pedig köteles a kölcsön összegét a szerzıdés szerint visszafizetni A Bank együttmőködési kötelezettsége körében a tıle elvárható gondossággal mindent megtesz az ügyfeleivel megkötött szerzıdésekben vállalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében. A Bank nem felel azokért az esetleges károkért, amelyek érdekkörén kívül, vis maior, bel- vagy külföldi hatósági rendelkezés, a szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása miatt következnek be A Bank és ügyfelei kötelesek egymást késedelem nélkül értesíteni a szerzıdés teljesítése szempontjából jelentıs tényekrıl és eseményekrıl, kötelesek a szerzıdéssel összefüggı kérdésekre idejében válaszolni és egymás figyelmét az esetleges tévedésekre vagy mulasztásokra felhívni A Bank jogosult a szerzıdésben meghatározott célra folyósított kölcsön rendeltetésszerő felhasználásának ellenırzésére, az Ügyfél fizetıképességére, vagyoni helyzetének alakulására, más hitelintézettel fennálló kapcsolataira vonatkozóan a kölcsönszerzıdés megszőnése idıpontjáig tájékoztatást kérni, fizetıképességét, valamint a kölcsön fedezetét ellenırizni A kölcsönszerzıdés fennállása alatt az Ügyfél köteles a Banknak elızetesen írásban bejelenteni azt, ha más hitelintézetnél pénzforgalmi/fizetési számlát nyit, vagy további hiteltartozást vállal. 6

7 5. A kölcsönszerzıdés tartalma 5.1. A Bank az ügyfeleit a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény rendelkezéseinek megfelelıen átvilágítja Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Bankot, amennyiben személyét vagy jogi státuszát érintı változás történt (ideértve a tulajdonosi szerkezet változását, az alaptıke legalább 10 %-át érintı változást is), elnevezése, címe, jegyzett tıkéjének mértéke vagy a Banknál bejelentett képviselıjének személye megváltozott, vagy ha jogszabály írja elı. A Bank az Ügyfél által tett bejelentéseket mindaddig hatályosnak tekinti, amíg a változást az Ügyfél írásban a Bank számára be nem jelenti. Több, egymásnak ellentmondó bejelentés közül a Bank mindig az idıben legkésıbbi bejelentést fogadja el hatályosnak. A Bank értesíti az ügyfeleit, ha a velük kapcsolatban álló szervezeteinek címe megváltozik A Bank a fentieken túl az egyes szerzıdésekben köteles pontosan meghatározni a kölcsön célját, illetve a szerzıdés tárgyát, a kölcsön összegét, folyósítás idıpontját, a kölcsön törlesztı részleteinek esedékességét, összegét, a kölcsön futamidejét, lejáratát, a kölcsön ügyleti kamatának mértékét a kölcsönszerzıdés létrejöttének idıpontjában, a késedelmi kamat mértékét, a kölcsön folyósításának feltételeit (számla, elıszámla benyújtása, készültségi fok igazolása, stb.) a kölcsön folyósításának idıpontjában érvényben lévı kezelési-, szerzıdésmódosítási- és nyomtatványköltség mértékét, továbbá az esetlegesen felmerülı egyéb költségeket, valamint azok mértékét, a szerzıdést biztosító mellékkötelezettségeket és a visszafizetés egyéb biztosítékait, azokat a biztosításokat, amelyeket a szerzıdéssel kapcsolatban az Ügyfélnek meg kell kötnie, a késedelmes teljesítés jogkövetkezményeit, fogyasztóknak nyújtott hiteleknél a évi CLXII. törvény 16. -ában meghatározott elemeket A szerzıdésben utalni kell arra, hogy az Üzletszabályzatra a Bank az Ügyfél figyelmét kifejezetten felhívta, aki annak tartalmát megismerte, az általa igényelt értelmezést követıen feltételeit a szerzıdés részeként elfogadta és ennek hiteléül a szerzıdést aláírta. 6. A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek, egyéb biztosítékok 6.1. A Bank az általa nyújtott kölcsön és járulékai visszafizetésének biztosítása érdekében szerzıdést biztosító mellékkötelezettségeket köthet ki. A Bank - egyoldalú megítélésétıl függıen, a kockázati tényezık mérlegelése alapján - egy kölcsönügyben többféle biztosítékot is igényelhet. Ezek a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján, az Ügyfél (kölcsönigénylı) lehetıségeihez, a kölcsönügylet jellegéhez, a kölcsön összegéhez és lejáratához igazodóan köthetık ki. 7

8 Szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek: a) Dologi biztosítékok: - óvadék - zálogjog, keretbiztosítéki jelzálogjog - opció b) Személyi biztosítékok: -- ingatlant terhelı zálogjog -- ingóságot terhelı zálogjog (jelzálogjog, kézizálogjog) -- vagyont terhelı jelzálogjog - garancia -- bankgarancia -- állami garancia -- egyéb garancia - kezesség - adós jövedelme c) Egyéb biztosítékok: - engedményezés -- árbevétel engedményezés -- követelés engedményezés - visszaváltható életbiztosítás - azonnali beszedési megbízás 6.2. Ugyanazon kölcsönügyletben több dolog (ingó és/vagy ingatlan) is leköthetı biztosítékul; ilyen esetben ki kell kötni, hogy mindegyik zálogtárgy az egész követelés biztosítására szolgál (egyetemleges jelzálogjog) Hiteljogviszonnyal (egyéb tartós jogviszonnyal) összefüggı követelés jelzálogjoggal történı biztosítása esetén a Bank és az Ügyfél egybehangzóan meghatározhatják azt a legmagasabb összeget, amelyen belül a Bank, mint zálogjogosult a zálogtárgyból kielégítést kereshet (keretbiztosítéki jelzálogjog) Az Ügyfél (kötelezett), mint harmadik személlyel (pl. munkáltatóval) szemben fennálló bármely követelés jogosultja követelését - jogszabályban meghatározott kivétellel - a Bankra engedményezheti Amennyiben a kötelezettek bármelyike, vagy harmadik személy tulajdonos a Bank javára vételi jogot enged, azt határozott idıre kell kikötni A kölcsön idıtartamára kötött vagyonbiztosítási szerzıdések esetében a Bank kedvezményezetti minıségét az Ügyfélnek, vagy a Banknak elı kell jegyeztetnie A Bank jogosult dönteni - az Ügyfél lehetıségeit is figyelembe véve -, hogy a konkrét ügylet kapcsán milyen biztosítékot köt ki A Bank fedezetként nem fogadja el: a saját maga által kibocsátott, tagsági jogokat megtestesítı értékpapírt, a Bankkal szoros kapcsolatban álló vállalkozás által kibocsátott, tagsági jogokat megtestesítı értékpapírt, a Bank vagy az összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézettel szoros kapcsolatban álló vállalkozás a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben meghatározott közvetlen irányítást biztosító befolyása alatt álló részvénytársaság részvényét. 8

9 6.9. A Bank feloldja a biztosítékot, ha úgy ítéli meg, hogy követelésének további biztosításához már nem szükséges Az Ügyfél köteles a hitel-(kölcsön)jogviszony fennállása alatt a Bank igénye szerint rendelkezésére bocsátani az éves- és évközi számviteli mérlegbeszámolók, naplófıkönyvek, az ezeket helyettesítı fıkönyvi kivonatok, stb. egy példányát, továbbá köteles az ellenırzéshez szükséges adatokat, információkat megadni, valamint az üzleti könyvekbe, fıkönyvi kivonatokba stb. a betekintés mindenkori lehetıségét biztosítani Amennyiben az Ügyfél a kölcsönt és járulékait a szerzıdés szerinti határidıben nem fizeti vissza, a Bank jogosult lejárt követelése erejéig beszámítási jogával élve az Ügyfél bármely nála vezetett pénzforgalmi/fizetési számláját beleértve a lekötött betéteket is megterhelni, kivéve a meghatározott célra elkülönítve kezelt számlákat, vagy más hitelintézetnél vezetett számlájával szemben azonnali beszedési megbízást benyújtani Azonnali beszedési megbízás alkalmazása esetén a felhatalmazó levél tekintetében a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet 34. -ában foglaltak szerint kell eljárni. A Bank azonnali beszedési megbízási jogának érvényesíthetısége érdekében az Ügyfélnek a kölcsönszerzıdés megkötését megelızıen a felhatalmazó levél másolatának becsatolásával igazolnia kell, hogy a hatályos MNB rendelkezés szerint számlavezetı hitelintézeténél a Bank azonnali beszedési megbízás benyújtására való jogosultságát felhatalmazó levélben bejelentette. Ennek tartalmaznia kell, hogy a felhatalmazás csak a Bank írásbeli hozzájárulásával szüntethetı meg, illetıleg vonható vissza A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó szerzıdések (pl. ingatlanra vonatkozó jelzálogjog alapítása, óvadéki szerzıdés, készfizetı kezességi szerzıdés), valamint az egyéb biztosítékokra vonatkozó szerzıdések (engedményezési, opciós szerzıdés) a kölcsönszerzıdésbe foglalhatók (vegyes szerzıdés). 7. Kamat, költségek, hiteldíj; ezek változásai; a kamatszámítás módja 7.1. Az Ügyfél a hitel- illetıleg kölcsönszerzıdés keretében végzett pénzügyi szolgáltatásért kamatot, díjat, jutalékot és egyéb költségeket fizet A Bank a fogyasztóval kötött kölcsönszerzıdésben az Ügyfél számára kedvezıtlenül kizárólag a kamatot, díjat vagy költséget módosíthatja egyoldalúan. Tekintettel a Magatartási Kódexhez történt csatlakozásra a fogyasztóval kötött hitelszerzıdésben szereplı a referencia kamatlábhoz nem kötött, vagy nem állami támogatással nyújtott lakáskölcsön kamatát kivéve kamat egyoldalú módosításra az alábbi körülmények bekövetkezése adhat okot: a) A jogi, szabályozói környezet megváltozása a hitelezı hitel-, és pénzügyi lízingszerzıdés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintı- tevékenységére, mőködési feltételeire vonatkozó, vagy ahhoz kacsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a hitelezıre kötelezı egyéb szabályozók megváltozása a hitelezı hitel-, és pénzügyi lízingszerzıdés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintı- tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó) változása, a kötelezı tartalékolási szabályok változása kötelezı betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása 9

10 b) A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása a Bank forrásköltségeinek változása (pénzpiaci forrásszerzési lehetıségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan: - Magyarország hitelbesorolásának változása, - az országkockázati felár változása, - jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, - a bankközi pénzpiaci kamatlábak/hitelkamatok változása, - a Magyar Állam vagy a Bank által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék egymáshoz képest történı elmozdulása, - refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külsı hitelminısítı szervezet általi kockázati besorolásának változása vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása, - a Bank lekötött Ügyfélbetéteinek kamatának változása c) Az Ügyfél kockázati megítélésének változása az Ügyfél illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történı átsorolása a hitelezı vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelı eszközminısítési szabályzata, vagy belsı adósminısítési szabályzata alapján- különös tekintettel az Ügyfél pénzügyi helyzetében és fizetıképességi stabilitásában bekövetkezı változásokra-, ha azt az új kockázati kategóriába történı átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá. a hitelezı vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelı eszközminısítési szabályzata, vagy a hitelezı belsı adósminısítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá. a hitelezık vállalják, hogy a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesítenek kamatemelést azon ügyfeleknél, akik szerzıdési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a hitel futamideje alatt nem estek fizetési késedelembe. a nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkezett legalább 10%-os változás. A Bank kamaton kívüli, a hitelhez kapcsolódó egyéb jutalékokat, költségeket és díjakat évente maximálisan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos infláció mértékében emel. Amennyiben a feltételek változása a kamat-, díj- vagy költségelem csökkentését teszi indokolttá, a Bank azt is érvényesíti. Ugyanazon feltétel változása csak egy kamat-, díjvagy költségelem változását indokolhatja. A kamat, díjak, jutalékok vagy költségek (hiteldíj) egyoldalú, az ügyfelek számára kedvezıtlen módosítását - referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a referenciakamatláb változásából eredı kamatváltozás, valamint az állami kamattámogatással nyújtott lakáskölcsön kamatának módosítása kivételével - a Bank a módosítás hatálybalépését megelızıen legalább 60 nappal Hirdetményben közzéteszi és az érintett Ügyfelet a módosításról és a törlesztı részlet ebbıl adódó változásáról legkésıbb a módosítás hatálybalépését 60 nappal megelızıen feladott küldeménnyel postai úton vagy más, a szerzıdésben meghatározott tartós adathordozón értesíti. A Bank a fogyasztóval, kötött kölcsönszerzıdéseket nem módosítja egyoldalúan új díj vagy költség bevezetésével. Lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerzıdés esetén a Bank kamaton kívüli, a hitelhez kapcsolódó egyéb jutalékokat, költségeket és díjakat az Adós számára kedvezıtlenül nem jogosult módosítani. 10

11 Az Adós számára kedvezıtlen kamatmódosításra a módosítandó kamatra kihatással bíró alábbi feltételek bekövetkezése esetén van lehetıség: - a Bank forrásköltségének, forrásszerzési lehetıségeinek kedvezıtlen változása, - a hitelkockázat b) bekezdésben meghatározott változása, - a Bank adott tevékenységének költségeit növelı, a kölcsönszerzıdés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintı jogszabályváltozás. a) A forrásköltségek, forrásszerzési lehetıségek kedvezıtlen változása az alábbi események közül legalább egynek a bekövetkezését jelenti: aa) a jegybanki alapkamat emelkedése, ab) a bankközi pénzpiaci kamatlábak emelkedése, ac) a Bank lekötött ügyfélbetétei kamatának emelkedése, ad) a refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír kamatának emelkedése, ae) a bank hitelezési tevékenysége finanszírozásául szolgáló kölcsönszerzıdések költségének bizonyítható növekedése. A kamat mértékének százalékban kifejezett növekedése nem haladhatja meg fentiekben meghatározott feltételek változásának együttes hatása alapján meghatározott mértéket, figyelembe véve a Bank forrásszerkezetét és annak változását. b) A kamat Adós számára kedvezıtlen módosítására a hitelkockázat változásai alapján az alábbi esetekben kerülhet sor: ba) A Bank eszközminısítési vagy belsı adósminısítési szabályzata alapján az Adós illetve a hitelügylet magasabb kockázati kategóriába történı átsorolása esetén, ha az átsorolásra a kölcsön összegében vagy a fedezetül szolgáló ingatlan értékében bekövetkezett legalább 10 %-os változás miatt kerül sor, feltéve, hogy az a változás a kölcsön visszafizetését jelentıs mértékben veszélyezteti, vagy bb) A Bank eszközminısítési vagy belsı adósminısítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve ügyfelek kockázatának növekedése esetén, ha a kockázat növekedése az adott kockázati kategóriában az értékvesztésre, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének emelését teszi indokolttá. A bb) pont alapján a Bank csak akkor módosíthatja a kamat mértékét az Adós számárqa kedvezıtlenül, ha az Adós 30 napon túli fizetési késedelembe esett. Állami kamattámogatással nyújtott lakáskölcsön esetén a kamatot érintı egyoldalú, az Ügyfél számára kedvezıtlen módosítást a Bank a módosítás hatálybalépést megelızıen legalább 15 nappal Hirdetményben teszi közzé, elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén az ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhetı módon, elektronikus úton is elérhetıvé teszi A 7.2. pontban nem szabályozott szerzıdések esetén kamatot, díjat vagy egyéb szerzıdési feltételt a Bank csak akkor módosítja egyoldalúan az Ügyfél számára kedvezıtlenül, ha a szerzıdés ezt a Bank számára - külön pontban - egyértelmően meghatározott feltételek, illetve körülmények esetére lehetıvé teszi. A szerzıdés kamatot, díjat érintı - az Ügyfél számára kedvezıtlen - módosítását a Bank a módosítás hatálybalépését tizenöt nappal megelızıen, Hirdetményben teszi közzé, elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén az ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhetı módon, elektronikus úton is elérhetıvé teszi. 11

12 7.4. Referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a kamat mértéke követi a referencia kamatláb változását, vagyis a referencia kamatláb változása alapján automatikusan módosul az Ügyfél által fizetendı kamat mértéke is. A referencia kamatot tartalmazó kölcsönszerzıdések esetén a kamatfelár, a díjak, jutalékok és egyéb költségek egyoldalú módosítása esetén a Bank a 7.2. pontban foglalt szabályok szerint jár el A Bank egyéb díj és költség címén prolongálási költséget, felszólításért, felmondásért, rendkívüli ügyintézésért, garanciáért, átutalásért, hitelbírálatért, helyszínelésért és az elıtörlesztésért ha jogszabály eltérıen nem rendelkezik a mindenkor hatályos Hirdetmények szerinti- díjat számít fel A Bank által felszámított kamat, jutalék, egyéb díj és költség ha a kölcsönszerzıdés ettıl eltérıen nem rendelkezik utólag a naptári negyedév utolsó banki munkanapján, illetıleg a kölcsön visszafizetésekor esedékes A hitel utáni kamat számítása a következı képlet alapján történik: tıke (hitelösszeg) x kamatnapok száma x kamatláb (%) A kamat összege = /szökıévben: / A kamatnapok száma: a folyósítás idıpontjától a teljesítés napját megelızı napig terjedı, naptári napokban kifejezett idıszak. A folyósítás napja: az a nap, amelyen a Bank átutalási megbízása alapján számláját számlavezetı bankja megterheli, illetıleg, amely napon az Ügyfél a kölcsön összegét a Bank pénztáránál felveszi. Ez a nap az elsı kamatnap. A teljesítés napja: a Bank számláján történı jóváírás napja, illetve a pénztáránál történı befizetés napja. Az ezt megelızı munkanap az utolsó kamatnap Ha az Ügyfél a kölcsönt csak részben vette igénybe és a szerzıdés szerint a kölcsönt több részletben kell visszafizetnie, az igénybe nem vett összeggel eltérı megállapodás hiányában az utolsó törlesztı részlet(ek) csökken(nek) Lakáscélú jelzáloghitel esetén az Ügyfél írásban kezdeményezheti a futamidı meghosszabbítását, a kérelem alapjául szolgáló körülmények pontos megjelölésével. Amennyiben a Bank hozzájárul a futamidı meghosszabbításához és arra öt éven belül nem került sor, a Bank a futamidı meghosszabbításáért semmilyen díjat, költséget vagy jutalékot nem számít fel. Amennyiben az Ügyfél lakáscélú jelzálogkölcsöne tekintetében legalább kilencven napos késedelembe esett, ugyancsak írásban kezdeményezheti a futamidı meghosszabbítását legfeljebb öt évvel. Amennyiben a Bank a kérelemnek helyt ad, a futamidı meghosszabbításáért díjat, költséget vagy jutalékot nem számít fel. 1 1 A 7.9. pontban rögzített kedvezményeket kizárólag a napját követıen kezdeményezett és jóváhagyott futamidı-hosszabbításra kell alkalmazni. 12

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Általános tudnivalók... 5 4. A kölcsönszerződés létrejötte, a felek kötelezettségei...

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A Hitelezés Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) a Takarékszövetkezet és az ügyfél (adós, fogyasztó; Ptk. 685 d.) pontja, a (továbbiakban:

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA SM.3.sz. melléklet HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A Hitelezés Üzletszabályzata /továbbiakban: Üzletszabályzat / a Bácska Takarékszövetkezet, - 6430 Bácsalmás Gr Teleki u. 2.; Cégjegyzék szám: 03 02 000174;

Részletesebben

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138.

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Hirdetmény a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának módosításáról fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdésére A jelen Általános Szerzıdési Feltétel (továbbiakban: ÁSZF) magában foglalja a Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 164/2011. (XII.14.) számú határozatával jóváhagyta.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 164/2011. (XII.14.) számú határozatával jóváhagyta. Rábaközi Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. ÜZLETSZABÁLYZAT Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 164/2011. (XII.14.) számú határozatával jóváhagyta. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYÜTT

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31.

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31. SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. május 31. Tevékenységi körök és engedélyezési határozatai: Tevékenységi engedély száma és dátuma: Bankszámlavezetés és a készpénz nélküli fizetési

Részletesebben

Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138.

Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Hirdetmény a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának módosításáról vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Általános Szerzıdési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015.02.01. A fenti hitel iktatószámú

Részletesebben

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdéshez Hatálybalépés napja: 2012.04.01. A jelen Általános Szerzıdési

Részletesebben

Hatályba lép: 2012. április 17-én

Hatályba lép: 2012. április 17-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 15/2012.(IV.17) számú határozatával

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Lakossági és vállalkozási hitelnyújtási tevékenységre HITI/2010.01.01. Preambulum A Takarékbank

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Személyi kölcsön tevékenységre HITGdszk/2010.03.01. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

Hatályba lép: 2009. augusztus 1-jén

Hatályba lép: 2009. augusztus 1-jén 4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-1-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 13/2009.(VI.23.) számú határozatával

Részletesebben

Szigetvári Takarékszövetkezet

Szigetvári Takarékszövetkezet Székhelye: 7900 Szigetvár, József A. u. 19 sz. Tevékenységi engedély száma: 883/1997/F. Tevékenységi engedély kelte: 1997. december 11. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 2012 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Személyi kölcsön tevékenységre HITGdszk/2010.01.01. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata

Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja: 2010. 12. 30. A Szabolcs Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2009. november 1-jétıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerzıdés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerzıdés Iktatószám: Kölcsönszám: Hitel számlaszám: CB szám: Ügyintézı aláírása: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Hévíz és Vidéke. kirendeltsége (székhely: 8380 Hévíz,

Részletesebben

A...sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke

A...sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke A...sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı Átstrukturált Személyi Kölcsön szerzıdéshez Hatálybalépés napja:.

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok fogyasztóknak nyújtott devizahitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok fogyasztóknak nyújtott devizahitel/kölcsön ügyletek esetében Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok fogyasztóknak nyújtott devizahitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl -

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. II. Betétgyőjtés 13. III. Pénzkölcsön nyújtása 20. IV. Pénzforgalmi szolgáltatások 33. V.

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI A PESTI HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNAK Hatályos: 2012. január 02. napjától A./

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben