HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések Fogalmak Általános tudnivalók A kölcsönszerzıdés létrejötte, a felek kötelezettségei A kölcsönszerzıdés tartalma A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek, egyéb biztosítékok Kamat, költségek, hiteldíj; ezek változásai; a kamatszámítás módja A teljesítés elszámolása; a késedelem és jogkövetkezményei; elıteljesítés, THM A kölcsön felmondása A Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos adatkezelési szabályok Vegyes rendelkezések

3 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. A Hitelezési Üzletszabályzat (továbbiakban: Üzletszabályzat) a Mohácsi Takarék Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (székhelye: 7700 Mohács, Dózsa György u. 31., tevékenységi engedély száma: E-I-875/2008. (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete), tevékenységi engedély kelte: szeptember 09.) hitelintézet (továbbiakban: Bank) és az Ügyfél (adós, fogyasztó; Ptk d) pontja, továbbiakban: Ügyfél) között a bankhitelekkel és bankkölcsönökkel kapcsolatban létrejövı jogügyletek általános feltételeit tartalmazza, melyek a Ptk. 205/B. -a szerint válnak az egyes jogügyletek részévé és így mind a Bankra, mind az Ügyfélre nézve kötelezıvé. A Bank a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexnek kötelezı érvénnyel alávetette magát Az Üzletszabályzat feltételeitıl az egyes szerzıdések feltételei eltérhetnek; ebben az esetben az utóbbiak válnak a szerzıdés részévé Az Üzletszabályzatot az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló helyiségekben ki kell függeszteni és ismertetésén, szükség esetén értelmezésén túl az Ügyfél kívánságára azt az Ügyfél részére át kell adni, illetıleg postán meg kell küldeni Jelen Üzletszabályzat a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) kötelmi jogi általános rendelkezései, a bank- és hitelviszonyokra vonatkozó XLIV. Fejezete, a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.), a fogyasztóknak nyújtott hitelrıl szóló évi CLXII. törvény és a körültekintı lakossági hitelezés feltételeirıl és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009.(XII.30.) Korm. rendelet jogszabályok rendelkezései figyelembevételével készült. 2. Fogalmak elıtörlesztés: a hitelszerzıdés alapján fennálló tartozás teljesítési idı elıtt történı teljes vagy részleges teljesítése fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerzıdés: olyan hitelszerzıdés, amellyel a hitelezı a fogyasztó fizetési számlájának egyenlegét meghaladó összeget bocsát a fogyasztó rendelkezésére fogyasztó: az önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy fogyasztó által fizetendı teljes összeg: a hitel teljes összege és a hitel teljes díja hitelezı: olyan jogalany, aki, vagy amely önálló foglalkozása, vagy gazdasági tevékenységi körében hitelt nyújt hitelkamat: a fogyasztó által igénybe vett hitelösszeg rögzített vagy változó százalékában, éves szinten meghatározott pénzösszeg hitel: szerzıdés alapján nyújtott szolgáltatás hitelszerzıdés: a Polgári törvénykönyvrıl szóló törvényben meghatározott hitelszerzıdés és kölcsönszerzıdés, ide nem értve az olyan szerzıdést, amely alapján folyamatos szolgáltatás nyújtás vagy azonos termék azonos mennyiségben történı értékesítése ellenében a fogyasztó részletfizetést teljesít hitel teljes díja: a hitelezı által ismert minden olyan a teljes hiteldíj mutató számításánál a külön jogszabály szerint figyelembe veendı- ellenszolgáltatás, amelyet a fogyasztó a hitelszerzıdés kapcsán megfizet hitel teljes összege: a hitelnek a hitelszerzıdésben meghatározott teljes összege vagy felsı összeghatára hiteltúllépés: fizetési számlához kapcsolódó olyan hitel, amelyet a hitelezı a hitelkeretszerzıdés szerinti összegét meghaladó összegben, vagy ilyen szerzıdés hiányában bocsát a fogyasztó rendelkezésére 3

4 jelzáloghitel: a fogyasztó részére ingatlanra alapított jelzálogjog - ideértve az önálló zálogjogként alapított jelzálogjogot is - fedezete mellett nyújtott hitel kamatperiódus: a hitelszerzıdésben meghatározott olyan idıszak, amely alatt a kamat mértékét a hitelezı nem jogosult egyoldalúan megváltoztatni kapcsolt hitelszerzıdés: olyan hitelszerzıdés, amely meghatározott termék értékesítéséhez vagy a hitelnyújtástól eltérı szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódik, ha - a hitelt maga a termék értékesítıje vagy szolgáltatás nyújtója nyújtja, vagy - harmadik személy nyújtja, és a hitelszerzıdés elıkészítése vagy megkötése során a termék értékesítıjét, illetve a szolgáltatás nyújtóját veszi igénybe közremőködıként, vagy a hitelszerzıdésben az adott terméket vagy a szolgáltatást, amelynek értékesítéséhez, illetve nyújtásához a hitelszerzıdés kapcsolódik, kifejezetten nevesítették lakáscélú hitel-vagy kölcsönszerzıdés: ingatlanra alapított jelzálogjog ideértve az önálló zálogjogként alapított jelzálogjogot is- fedezete mellett megkötött olyan hitelilletıleg kölcsönszerzıdés, amelyben a felek által okiratban rögzített hitelcél lakóingatlan vásárlása, építése, bıvítése, korszerősítése vagy felújítása. referencia-kamatláb: bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhetı mindenkori kamatláb, amelynek mértékére a hitelezınek nincs ráhatása rögzített hitelkamat: a hitelszerzıdésben annak megkötésekor meghatározott, a hitelszerzıdés teljes futamidejére vonatkozó, egy vagy a futamidı részeire vonatkozó több, százalékos mérték használatával megahatározott hitelkamat; a hitelkamat kizárólag arra az idıszakra tekinthetı rögzítettnek, amelyre vonatkozóan a hitelszerzıdésben a százalékos mértéke meghatározásra került tartós adathordozó: olyan eszköz, amely az Ügyfél számára lehetıvé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelı ideig történı tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történı megjelenítését teljes hiteldíj mutató: a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékban kifejezve változó hitelkamat: minden olyan kamat, ami nem minısül rögzített hitelkamatnak 3. Általános tudnivalók 3.1. A Bank az Ügyfél írásbeli kérelme alapján, egyedi hitelbírálatot követıen köt hitel- (kölcsön)szerzıdést A Bank által megállapított tartalommal összeállított kölcsönkérelemben és mellékleteiben az Ügyfél ismerteti a Bankkal a vagyoni helyzetére, fizetıképességére, a hiteligény felmerülését kiváltó indokokra, továbbá gazdasági és pénzügyi helyzetének korábbi és várható alakulására vonatkozó adatokat, illetve minden olyan körülményt (pl. pénzügyi terv, piaci lehetıségek, fejlesztési célkitőzések, stb.), amelyek ismeretére a kölcsön összegének, az egyéb szerzıdéses feltételeknek, valamint a visszafizetés biztonságának megállapításához a Banknak szüksége van A Bank a kérelemben és az ahhoz csatolt mellékletekben közölt adatok, körülmények figyelembevételével dönt a kölcsön engedélyezésérıl, vagy a kérelem elutasításáról A kölcsönigénylés átvétele a Bank részérıl nem jelent kötelezettséget a kölcsön folyósítására, csupán az érdemi kölcsönbírálat lefolytatásának elvállalását jelenti. 4

5 3.5. A hitel-(kölcsön) szerzıdés megkötésével rövid-, illetıleg hosszabb távú hitel- (kölcsön)jogviszony létesítésére akkor kerülhet sor, ha a Bank bírálata alapján az Ügyfél hitelképesnek minısül. Az Ügyfél hitelképességét a Bank általánosságban akkor tekinti megfelelınek, ha a szerzıdéskötést megelızıen meggyızıdött arról, hogy az Ügyfél életvitele és gazdálkodása, vagyoni helyzete, jövedelme megfelelı, vállalkozása jövedelmezı, termékeit, szolgáltatásait fizetıképes piacon értékesíti, fizetési kötelezettségeinek rendben eleget tesz és e körülményeket figyelembe véve várható gazdasági eredményei, valamint az általa nyújtott biztosítékok valószínősíthetik a hitelcél megvalósulását, illetıleg a kölcsön és járulékai biztonságos megtérülését A Bank az Ügyfél hitelképességét a szerzıdéses kapcsolat fennállása alatt figyelemmel kíséri. A hitelképesség hitelengedélyezést megelızı és a hiteljogviszony alatti folyamatos fennállásának megítéléséhez a Bank az Ügyféllel korábban kialakított üzleti kapcsolatai során szerzett ismereteit, a részére rendszeresen beküldött számszerő és egyéb információkat, a számlavezetésbıl nyerhetı adatokat, a helyszíni látogatásokon (ellenırzéseken) szerzett tapasztalatait, valamint fizetési kötelezettségei teljesítésének figyelemmel kisérését használja fel. A Bank nem nyújthat hitelt kizárólag a hitelkockázati fedezet figyelembevételével, a természetes személy hitelképességét, illetve hitelezhetıségét minden egyes hitelbírálatkor jogszabály alapján elkészített belsı szabályzat szerint meg kell vizsgálni. A hitelképesség, illetve hitelezhetıség vizsgálata a természetes személy vagy a természetes személy háztartása jövedelmi helyzetén és az ez alapján meghatározott hitelezhetıségi limiten alapul. A fogyasztóval kötött hitelszerzıdés vagy ajánlat megkötése elıtt a Bank kellı idıben köteles papíron, vagy más adathordozón tájékoztatni a fogyasztót a jogszabályban foglalt tartalommal. 4. A kölcsönszerzıdés létrejötte, a felek kötelezettségei 4.1. A kölcsönszerzıdés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével akkor jön létre, ha a szerzıdést mind a Bank, mind a kötelezettek - utóbbiak adott esetben jogszabályban megállapított képviseleti jogosultságuknak megfelelıen - aláírták, illetıleg a szerzıdés hatálya az abban meghatározott felfüggesztı feltétel bekövetkeztével beáll A Bank hitel-, vagy kölcsönszerzıdést csak írásban köthet és annak egy eredeti aláírásokkal ellátott (eredeti) példányát az Ügyfél részére köteles kiadni. Az alakiság megsértésével kötött szerzıdés semmisség okából érvénytelen A Bank elıírhatja a hitel-(kölcsön)szerzıdés, valamint az ahhoz kapcsolódó, a szerzıdést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó szerzıdések közjegyzıi okiratba foglalását. Ezt jogszabály is kötelezıvé teheti Általános feltétel, hogy az Ügyfél a más hitelintézetnél vezetett pénzforgalmi/fizetési számlára vonatkozó azonnali beszedési megbízás benyújtásához szükséges felhatalmazó levelet írjon alá Amennyiben az Ügyfél nem tesz határidıben eleget valamely, a kölcsönszerzıdésbıl eredı fizetési kötelezettségének, a Bank jogosult az Ügyfél Banknál vezetett pénzforgalmi vagy fizetési számláját elızetes értesítés nélkül e kötelezettség összegével megterhelni (beszámítási jog). 5

6 4.5. A szerzıdést a kötelezetteknek a Bank kölcsönt folyósító szervezeti egységének hivatalos helyiségében (fiókjában) teljes bizonyító erejő okirat formájában kell aláírniuk Amennyiben a kötelezett mozgásában korlátozott és aláírás miatt megjelenni nem tud, a) közokiratba, vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt meghatalmazással a kötelezettek bármelyikét, vagy harmadik személyt meghatalmazhat a szerzıdés megkötésében való közremőködésre (képviselet), b) nem a Bank hivatalos helyiségében történı aláírás esetén az egyik tanúnak a Bank munkavállalójának kell lennie, akinek a helyszínen való megjelenését a kötelezett/ek/nek kell biztosítania/uk Amennyiben a kötelezett nem a kölcsönt folyósító bankfiók telephelyén lakik és képviseleti jogot (4.6.a) pont) nem létesítettek, az okiratot aláírás miatt a kötelezett lakóhelyén (vagy ahhoz legközelebb esı helységben) lévı bankfiókhoz kell megküldeni a kötelezett egyidejő értesítése mellett A kölcsönszerzıdés aláírása, a fedezet biztosítása (jelzálogjog bejegyzése, óvadék letétbehelyezése stb.) után kerül sor a kölcsön folyósítására, jellemzıen átutalással A hitelszerzıdésben a Bank arra vállal kötelezettséget, hogy jutalék ellenében az Ügyfél rendelkezésére tartott hitelkeret erejéig, a hitelszerzıdésben megjelölt idın belül - a szerzıdésben meghatározott feltételek megléte esetén - kölcsönszerzıdéseket köt, vagy egyéb hitelmőveletet végez. Az Ügyfél a rendelkezésre tartás idıtartama alatt a hitelösszegen belül bármilyen összeget jogosult igénybe venni, amennyiben a hitelszerzıdés eltérıen nem rendelkezik. Kölcsönszerzıdés alapján a Bank köteles meghatározott összeget az Ügyfél rendelkezésére bocsátani, az Ügyfél pedig köteles a kölcsön összegét a szerzıdés szerint visszafizetni A Bank együttmőködési kötelezettsége körében a tıle elvárható gondossággal mindent megtesz az ügyfeleivel megkötött szerzıdésekben vállalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében. A Bank nem felel azokért az esetleges károkért, amelyek érdekkörén kívül, vis maior, bel- vagy külföldi hatósági rendelkezés, a szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása miatt következnek be A Bank és ügyfelei kötelesek egymást késedelem nélkül értesíteni a szerzıdés teljesítése szempontjából jelentıs tényekrıl és eseményekrıl, kötelesek a szerzıdéssel összefüggı kérdésekre idejében válaszolni és egymás figyelmét az esetleges tévedésekre vagy mulasztásokra felhívni A Bank jogosult a szerzıdésben meghatározott célra folyósított kölcsön rendeltetésszerő felhasználásának ellenırzésére, az Ügyfél fizetıképességére, vagyoni helyzetének alakulására, más hitelintézettel fennálló kapcsolataira vonatkozóan a kölcsönszerzıdés megszőnése idıpontjáig tájékoztatást kérni, fizetıképességét, valamint a kölcsön fedezetét ellenırizni A kölcsönszerzıdés fennállása alatt az Ügyfél köteles a Banknak elızetesen írásban bejelenteni azt, ha más hitelintézetnél pénzforgalmi/fizetési számlát nyit, vagy további hiteltartozást vállal. 6

7 5. A kölcsönszerzıdés tartalma 5.1. A Bank az ügyfeleit a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény rendelkezéseinek megfelelıen átvilágítja Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Bankot, amennyiben személyét vagy jogi státuszát érintı változás történt (ideértve a tulajdonosi szerkezet változását, az alaptıke legalább 10 %-át érintı változást is), elnevezése, címe, jegyzett tıkéjének mértéke vagy a Banknál bejelentett képviselıjének személye megváltozott, vagy ha jogszabály írja elı. A Bank az Ügyfél által tett bejelentéseket mindaddig hatályosnak tekinti, amíg a változást az Ügyfél írásban a Bank számára be nem jelenti. Több, egymásnak ellentmondó bejelentés közül a Bank mindig az idıben legkésıbbi bejelentést fogadja el hatályosnak. A Bank értesíti az ügyfeleit, ha a velük kapcsolatban álló szervezeteinek címe megváltozik A Bank a fentieken túl az egyes szerzıdésekben köteles pontosan meghatározni a kölcsön célját, illetve a szerzıdés tárgyát, a kölcsön összegét, folyósítás idıpontját, a kölcsön törlesztı részleteinek esedékességét, összegét, a kölcsön futamidejét, lejáratát, a kölcsön ügyleti kamatának mértékét a kölcsönszerzıdés létrejöttének idıpontjában, a késedelmi kamat mértékét, a kölcsön folyósításának feltételeit (számla, elıszámla benyújtása, készültségi fok igazolása, stb.) a kölcsön folyósításának idıpontjában érvényben lévı kezelési-, szerzıdésmódosítási- és nyomtatványköltség mértékét, továbbá az esetlegesen felmerülı egyéb költségeket, valamint azok mértékét, a szerzıdést biztosító mellékkötelezettségeket és a visszafizetés egyéb biztosítékait, azokat a biztosításokat, amelyeket a szerzıdéssel kapcsolatban az Ügyfélnek meg kell kötnie, a késedelmes teljesítés jogkövetkezményeit, fogyasztóknak nyújtott hiteleknél a évi CLXII. törvény 16. -ában meghatározott elemeket A szerzıdésben utalni kell arra, hogy az Üzletszabályzatra a Bank az Ügyfél figyelmét kifejezetten felhívta, aki annak tartalmát megismerte, az általa igényelt értelmezést követıen feltételeit a szerzıdés részeként elfogadta és ennek hiteléül a szerzıdést aláírta. 6. A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek, egyéb biztosítékok 6.1. A Bank az általa nyújtott kölcsön és járulékai visszafizetésének biztosítása érdekében szerzıdést biztosító mellékkötelezettségeket köthet ki. A Bank - egyoldalú megítélésétıl függıen, a kockázati tényezık mérlegelése alapján - egy kölcsönügyben többféle biztosítékot is igényelhet. Ezek a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján, az Ügyfél (kölcsönigénylı) lehetıségeihez, a kölcsönügylet jellegéhez, a kölcsön összegéhez és lejáratához igazodóan köthetık ki. 7

8 Szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek: a) Dologi biztosítékok: - óvadék - zálogjog, keretbiztosítéki jelzálogjog - opció b) Személyi biztosítékok: -- ingatlant terhelı zálogjog -- ingóságot terhelı zálogjog (jelzálogjog, kézizálogjog) -- vagyont terhelı jelzálogjog - garancia -- bankgarancia -- állami garancia -- egyéb garancia - kezesség - adós jövedelme c) Egyéb biztosítékok: - engedményezés -- árbevétel engedményezés -- követelés engedményezés - visszaváltható életbiztosítás - azonnali beszedési megbízás 6.2. Ugyanazon kölcsönügyletben több dolog (ingó és/vagy ingatlan) is leköthetı biztosítékul; ilyen esetben ki kell kötni, hogy mindegyik zálogtárgy az egész követelés biztosítására szolgál (egyetemleges jelzálogjog) Hiteljogviszonnyal (egyéb tartós jogviszonnyal) összefüggı követelés jelzálogjoggal történı biztosítása esetén a Bank és az Ügyfél egybehangzóan meghatározhatják azt a legmagasabb összeget, amelyen belül a Bank, mint zálogjogosult a zálogtárgyból kielégítést kereshet (keretbiztosítéki jelzálogjog) Az Ügyfél (kötelezett), mint harmadik személlyel (pl. munkáltatóval) szemben fennálló bármely követelés jogosultja követelését - jogszabályban meghatározott kivétellel - a Bankra engedményezheti Amennyiben a kötelezettek bármelyike, vagy harmadik személy tulajdonos a Bank javára vételi jogot enged, azt határozott idıre kell kikötni A kölcsön idıtartamára kötött vagyonbiztosítási szerzıdések esetében a Bank kedvezményezetti minıségét az Ügyfélnek, vagy a Banknak elı kell jegyeztetnie A Bank jogosult dönteni - az Ügyfél lehetıségeit is figyelembe véve -, hogy a konkrét ügylet kapcsán milyen biztosítékot köt ki A Bank fedezetként nem fogadja el: a saját maga által kibocsátott, tagsági jogokat megtestesítı értékpapírt, a Bankkal szoros kapcsolatban álló vállalkozás által kibocsátott, tagsági jogokat megtestesítı értékpapírt, a Bank vagy az összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézettel szoros kapcsolatban álló vállalkozás a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben meghatározott közvetlen irányítást biztosító befolyása alatt álló részvénytársaság részvényét. 8

9 6.9. A Bank feloldja a biztosítékot, ha úgy ítéli meg, hogy követelésének további biztosításához már nem szükséges Az Ügyfél köteles a hitel-(kölcsön)jogviszony fennállása alatt a Bank igénye szerint rendelkezésére bocsátani az éves- és évközi számviteli mérlegbeszámolók, naplófıkönyvek, az ezeket helyettesítı fıkönyvi kivonatok, stb. egy példányát, továbbá köteles az ellenırzéshez szükséges adatokat, információkat megadni, valamint az üzleti könyvekbe, fıkönyvi kivonatokba stb. a betekintés mindenkori lehetıségét biztosítani Amennyiben az Ügyfél a kölcsönt és járulékait a szerzıdés szerinti határidıben nem fizeti vissza, a Bank jogosult lejárt követelése erejéig beszámítási jogával élve az Ügyfél bármely nála vezetett pénzforgalmi/fizetési számláját beleértve a lekötött betéteket is megterhelni, kivéve a meghatározott célra elkülönítve kezelt számlákat, vagy más hitelintézetnél vezetett számlájával szemben azonnali beszedési megbízást benyújtani Azonnali beszedési megbízás alkalmazása esetén a felhatalmazó levél tekintetében a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet 34. -ában foglaltak szerint kell eljárni. A Bank azonnali beszedési megbízási jogának érvényesíthetısége érdekében az Ügyfélnek a kölcsönszerzıdés megkötését megelızıen a felhatalmazó levél másolatának becsatolásával igazolnia kell, hogy a hatályos MNB rendelkezés szerint számlavezetı hitelintézeténél a Bank azonnali beszedési megbízás benyújtására való jogosultságát felhatalmazó levélben bejelentette. Ennek tartalmaznia kell, hogy a felhatalmazás csak a Bank írásbeli hozzájárulásával szüntethetı meg, illetıleg vonható vissza A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó szerzıdések (pl. ingatlanra vonatkozó jelzálogjog alapítása, óvadéki szerzıdés, készfizetı kezességi szerzıdés), valamint az egyéb biztosítékokra vonatkozó szerzıdések (engedményezési, opciós szerzıdés) a kölcsönszerzıdésbe foglalhatók (vegyes szerzıdés). 7. Kamat, költségek, hiteldíj; ezek változásai; a kamatszámítás módja 7.1. Az Ügyfél a hitel- illetıleg kölcsönszerzıdés keretében végzett pénzügyi szolgáltatásért kamatot, díjat, jutalékot és egyéb költségeket fizet A Bank a fogyasztóval kötött kölcsönszerzıdésben az Ügyfél számára kedvezıtlenül kizárólag a kamatot, díjat vagy költséget módosíthatja egyoldalúan. Tekintettel a Magatartási Kódexhez történt csatlakozásra a fogyasztóval kötött hitelszerzıdésben szereplı a referencia kamatlábhoz nem kötött, vagy nem állami támogatással nyújtott lakáskölcsön kamatát kivéve kamat egyoldalú módosításra az alábbi körülmények bekövetkezése adhat okot: a) A jogi, szabályozói környezet megváltozása a hitelezı hitel-, és pénzügyi lízingszerzıdés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintı- tevékenységére, mőködési feltételeire vonatkozó, vagy ahhoz kacsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a hitelezıre kötelezı egyéb szabályozók megváltozása a hitelezı hitel-, és pénzügyi lízingszerzıdés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintı- tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó) változása, a kötelezı tartalékolási szabályok változása kötelezı betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása 9

10 b) A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása a Bank forrásköltségeinek változása (pénzpiaci forrásszerzési lehetıségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan: - Magyarország hitelbesorolásának változása, - az országkockázati felár változása, - jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, - a bankközi pénzpiaci kamatlábak/hitelkamatok változása, - a Magyar Állam vagy a Bank által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék egymáshoz képest történı elmozdulása, - refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külsı hitelminısítı szervezet általi kockázati besorolásának változása vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása, - a Bank lekötött Ügyfélbetéteinek kamatának változása c) Az Ügyfél kockázati megítélésének változása az Ügyfél illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történı átsorolása a hitelezı vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelı eszközminısítési szabályzata, vagy belsı adósminısítési szabályzata alapján- különös tekintettel az Ügyfél pénzügyi helyzetében és fizetıképességi stabilitásában bekövetkezı változásokra-, ha azt az új kockázati kategóriába történı átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá. a hitelezı vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelı eszközminısítési szabályzata, vagy a hitelezı belsı adósminısítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá. a hitelezık vállalják, hogy a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesítenek kamatemelést azon ügyfeleknél, akik szerzıdési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a hitel futamideje alatt nem estek fizetési késedelembe. a nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkezett legalább 10%-os változás. A Bank kamaton kívüli, a hitelhez kapcsolódó egyéb jutalékokat, költségeket és díjakat évente maximálisan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos infláció mértékében emel. Amennyiben a feltételek változása a kamat-, díj- vagy költségelem csökkentését teszi indokolttá, a Bank azt is érvényesíti. Ugyanazon feltétel változása csak egy kamat-, díjvagy költségelem változását indokolhatja. A kamat, díjak, jutalékok vagy költségek (hiteldíj) egyoldalú, az ügyfelek számára kedvezıtlen módosítását - referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a referenciakamatláb változásából eredı kamatváltozás, valamint az állami kamattámogatással nyújtott lakáskölcsön kamatának módosítása kivételével - a Bank a módosítás hatálybalépését megelızıen legalább 60 nappal Hirdetményben közzéteszi és az érintett Ügyfelet a módosításról és a törlesztı részlet ebbıl adódó változásáról legkésıbb a módosítás hatálybalépését 60 nappal megelızıen feladott küldeménnyel postai úton vagy más, a szerzıdésben meghatározott tartós adathordozón értesíti. A Bank a fogyasztóval, kötött kölcsönszerzıdéseket nem módosítja egyoldalúan új díj vagy költség bevezetésével. Lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerzıdés esetén a Bank kamaton kívüli, a hitelhez kapcsolódó egyéb jutalékokat, költségeket és díjakat az Adós számára kedvezıtlenül nem jogosult módosítani. 10

11 Az Adós számára kedvezıtlen kamatmódosításra a módosítandó kamatra kihatással bíró alábbi feltételek bekövetkezése esetén van lehetıség: - a Bank forrásköltségének, forrásszerzési lehetıségeinek kedvezıtlen változása, - a hitelkockázat b) bekezdésben meghatározott változása, - a Bank adott tevékenységének költségeit növelı, a kölcsönszerzıdés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintı jogszabályváltozás. a) A forrásköltségek, forrásszerzési lehetıségek kedvezıtlen változása az alábbi események közül legalább egynek a bekövetkezését jelenti: aa) a jegybanki alapkamat emelkedése, ab) a bankközi pénzpiaci kamatlábak emelkedése, ac) a Bank lekötött ügyfélbetétei kamatának emelkedése, ad) a refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír kamatának emelkedése, ae) a bank hitelezési tevékenysége finanszírozásául szolgáló kölcsönszerzıdések költségének bizonyítható növekedése. A kamat mértékének százalékban kifejezett növekedése nem haladhatja meg fentiekben meghatározott feltételek változásának együttes hatása alapján meghatározott mértéket, figyelembe véve a Bank forrásszerkezetét és annak változását. b) A kamat Adós számára kedvezıtlen módosítására a hitelkockázat változásai alapján az alábbi esetekben kerülhet sor: ba) A Bank eszközminısítési vagy belsı adósminısítési szabályzata alapján az Adós illetve a hitelügylet magasabb kockázati kategóriába történı átsorolása esetén, ha az átsorolásra a kölcsön összegében vagy a fedezetül szolgáló ingatlan értékében bekövetkezett legalább 10 %-os változás miatt kerül sor, feltéve, hogy az a változás a kölcsön visszafizetését jelentıs mértékben veszélyezteti, vagy bb) A Bank eszközminısítési vagy belsı adósminısítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve ügyfelek kockázatának növekedése esetén, ha a kockázat növekedése az adott kockázati kategóriában az értékvesztésre, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének emelését teszi indokolttá. A bb) pont alapján a Bank csak akkor módosíthatja a kamat mértékét az Adós számárqa kedvezıtlenül, ha az Adós 30 napon túli fizetési késedelembe esett. Állami kamattámogatással nyújtott lakáskölcsön esetén a kamatot érintı egyoldalú, az Ügyfél számára kedvezıtlen módosítást a Bank a módosítás hatálybalépést megelızıen legalább 15 nappal Hirdetményben teszi közzé, elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén az ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhetı módon, elektronikus úton is elérhetıvé teszi A 7.2. pontban nem szabályozott szerzıdések esetén kamatot, díjat vagy egyéb szerzıdési feltételt a Bank csak akkor módosítja egyoldalúan az Ügyfél számára kedvezıtlenül, ha a szerzıdés ezt a Bank számára - külön pontban - egyértelmően meghatározott feltételek, illetve körülmények esetére lehetıvé teszi. A szerzıdés kamatot, díjat érintı - az Ügyfél számára kedvezıtlen - módosítását a Bank a módosítás hatálybalépését tizenöt nappal megelızıen, Hirdetményben teszi közzé, elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén az ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhetı módon, elektronikus úton is elérhetıvé teszi. 11

12 7.4. Referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a kamat mértéke követi a referencia kamatláb változását, vagyis a referencia kamatláb változása alapján automatikusan módosul az Ügyfél által fizetendı kamat mértéke is. A referencia kamatot tartalmazó kölcsönszerzıdések esetén a kamatfelár, a díjak, jutalékok és egyéb költségek egyoldalú módosítása esetén a Bank a 7.2. pontban foglalt szabályok szerint jár el A Bank egyéb díj és költség címén prolongálási költséget, felszólításért, felmondásért, rendkívüli ügyintézésért, garanciáért, átutalásért, hitelbírálatért, helyszínelésért és az elıtörlesztésért ha jogszabály eltérıen nem rendelkezik a mindenkor hatályos Hirdetmények szerinti- díjat számít fel A Bank által felszámított kamat, jutalék, egyéb díj és költség ha a kölcsönszerzıdés ettıl eltérıen nem rendelkezik utólag a naptári negyedév utolsó banki munkanapján, illetıleg a kölcsön visszafizetésekor esedékes A hitel utáni kamat számítása a következı képlet alapján történik: tıke (hitelösszeg) x kamatnapok száma x kamatláb (%) A kamat összege = /szökıévben: / A kamatnapok száma: a folyósítás idıpontjától a teljesítés napját megelızı napig terjedı, naptári napokban kifejezett idıszak. A folyósítás napja: az a nap, amelyen a Bank átutalási megbízása alapján számláját számlavezetı bankja megterheli, illetıleg, amely napon az Ügyfél a kölcsön összegét a Bank pénztáránál felveszi. Ez a nap az elsı kamatnap. A teljesítés napja: a Bank számláján történı jóváírás napja, illetve a pénztáránál történı befizetés napja. Az ezt megelızı munkanap az utolsó kamatnap Ha az Ügyfél a kölcsönt csak részben vette igénybe és a szerzıdés szerint a kölcsönt több részletben kell visszafizetnie, az igénybe nem vett összeggel eltérı megállapodás hiányában az utolsó törlesztı részlet(ek) csökken(nek) Lakáscélú jelzáloghitel esetén az Ügyfél írásban kezdeményezheti a futamidı meghosszabbítását, a kérelem alapjául szolgáló körülmények pontos megjelölésével. Amennyiben a Bank hozzájárul a futamidı meghosszabbításához és arra öt éven belül nem került sor, a Bank a futamidı meghosszabbításáért semmilyen díjat, költséget vagy jutalékot nem számít fel. Amennyiben az Ügyfél lakáscélú jelzálogkölcsöne tekintetében legalább kilencven napos késedelembe esett, ugyancsak írásban kezdeményezheti a futamidı meghosszabbítását legfeljebb öt évvel. Amennyiben a Bank a kérelemnek helyt ad, a futamidı meghosszabbításáért díjat, költséget vagy jutalékot nem számít fel. 1 1 A 7.9. pontban rögzített kedvezményeket kizárólag a napját követıen kezdeményezett és jóváhagyott futamidı-hosszabbításra kell alkalmazni. 12

13 8. A teljesítés elszámolása; a késedelem és jogkövetkezményei; elıteljesítés, THM 8.1. A Bank az Ügyfél által utalt, illetıleg a pénztáránál befizetett összegeket elsısorban a költségekre, azután a (késedelmi és ügyleti) kamatokra végül a fıtartozásra (tıketartozásra) számolja el. Amennyiben az Ügyfélnek több jogviszony (szerzıdés) alapján több tartozása állna fenn a Bank felé, úgy az Ügyfél által teljesített befizetések elsısorban a fennálló és esedékessé vált valamennyi költség, majd összes kamat és végül a tıketartozások kiegyenlítésére kerülnek elszámolásra. Ennek megfelelıen az Ügyfél tıketartozása a befizetésekkel mindaddig nem csökken, míg bármelyik jogviszonyból az Ügyfélnek esedékessé vált költség vagy kamattartozása áll fenn a Bank felé 8.2. Törlesztési késedelem esetén a Bank az esedékessé (hátralékossá, illetıleg lejárttá) vált tartozás után a teljes hiteldíjon, valamint a felszólítás (felmondás) költségein felül évi 6 % késedelmi kamatot is felszámít Amennyiben az Ügyfél a kölcsönszerzıdésbıl eredı fizetési kötelezettségének határidıben nem tesz eleget, a Bank a kölcsönt azonnali hatállyal felmondhatja, a fennálló kölcsöntartozást egy összegben visszakövetelheti és igényét szükség szerint bírósági úton érvényesítheti Fogyasztóval kötött lakáscélú kölcsönszerzıdés esetében a szerzıdés felmondását követı kilencvenedik napot követıen a Bank az Ügyfél nem teljesítése miatt késedelmi kamatot, költséget, díjat vagy jutalékot nem számít fel a felmondás napját megelızı napon érvényes ügyleti kamatot és kezelési költséget meghaladó összegben. Amennyiben a fogyasztóval kötött lakáscélú kölcsönszerzıdés deviza alapú, és a szerzıdés a szerzıdés felmondása bekövetkezésekor a fennálló tartozás összegén forintban történı meghatározását írja elı, a Bank az Ügyfél nem teljesítése miatt késedelmi kamatot, költséget, díjat vagy jutalékot a felmondás napján érvényes ügyleti kamatot és kezelési költséget meghaladó mértékben nem számít fel Az Ügyfél minden esetben élhet a hitel részleges vagy teljes elıtörlesztésével. A Bank jogosult az elıtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetleges, méltányos és objektíve indokolt költségeinek megtérítésére, ha az elıtörlesztés olyan idıszakra esik, amikor a hitelkamat rögzített. Fogyasztóval kötött jelzáloghitelek elıtörlesztése esetén nem illeti meg a Bankot az elıtörlesztési díj, ha a fogyasztó fennálló tartozása nem haladja meg az egymillió forintot és a megelızı 12 hónap alatt elıtörlesztést nem teljesített. Lakáscélú jelzáloghitelek elıtörlesztése esetén nem illeti meg a Bankot az elıtörlesztési díj a szerzıdéskötést követı 24 hónap eltelte után teljesített elsı elıvagy végtörlesztés esetén, kivéve, ha az elı- vagy végtörlesztés más hitelintézet által folyósított kölcsönbıl történik vagy az elıtörlesztett összeg meghaladja a szerzıdéses összeg felét. Nem illeti meg a Bankot az elıtörlesztési díj, ha az elıtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerzıdés alapján történik. 2 Amennyiben a fogyasztóval kötött lakáscélú kölcsönszerzıdés napját megelızıen került felmondásra, a 8.4. pontban meghatározott kilencven napos idıtartamot jelen Üzletszabályzat hatálybalépésétıl, azaz tıl kell számítani. 13

14 8.6. A Bank a fogyasztóknak nyújtott hitelek esetében kiszámolja a teljes hiteldíj mutatót (THM). A THM számításánál figyelembe kell venni a fogyasztó által a hitelszerzıdés kapcsán fizetendı összes díjat, valamint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségeit, ha a Bank számára ismertek, továbbá a szolgáltatás igénybevételét a hitelszerzıdés megkötéséhez vagy ajánlat szerinti megkötéséhez a hitelezı elıírja. Ilyen költségnek minısülnek különösen az alábbiak: a fogyasztó által felajánlott fedezet értékbecslésének díja, építésnél a helyszíni szemle díja, a számlavezetés és a készpénz-helyettesítı fizetési eszköz használatának költségei és a fizetési mőveletekkel kapcsolatos egyéb költségek, ha a számla fenntartását a Bank elıírja az adott hitelszerzıdéshez és költségeit a fogyasztóval kötött szerzıdésben egyértelmően és külön feltüntették, ingatlan nyilvántartás eljárás díja, biztosítás és garancia díjat, kivéve: jelzáloghitel esetén a hitelhez szükséges vagyonbiztosítási díja. A THM számításánál nem vehetı figyelembe: a prolongálás (futamidı hosszabbítás) költsége a késedelmi kamat egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerzıdés nem teljesítésébıl származik a közjegyzıi díj A THM értékének meghatározására a következı képletet kell alkalmazni: C k : a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggı, az elsı hitelfolyósításig fizetendı költségekkel, D l : az 1 sorszámú törlesztırészlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelfolyósítások száma, m : az utolsó törlesztırészlet vagy díjfizetés sorszáma, t k : az elsı hitelfolyósítás idıpontja és minden ezt követı hitelfolyósítás idıpontja közötti idıtartam években és töredékévekben kifejezve, ezért t 1 = 0, s l : az elsı hitelfolyósítás idıpontja és minden egyes törlesztırészlet vagy díjfizetés idıpontja közötti idıtartam években és töredékévekben kifejezve, X: a THM értéke. A képlet alkalmazásakor: a felek által különbözı idıpontokban teljesített törlesztések és folyósítások összege és azok teljesítési ideje eltérı lehet, a kezdı idıpont az elsı hitelfolyósítás idıpontja; hitelkártya esetén a kezdı idıpont a hitelezı által nyilvánosan meghirdetett elszámolási idıszak elsı napja, a kiszámítás során használt idıtartamokat években vagy töredékévekben kell kifejezni, egy évet 365 napból (vagy szökıév esetén 366 napból), 52 hétbıl vagy tizenkét egyenlı hosszúságú hónapból állónak kell tekinteni, egy ilyen hónapot 30,41666 napból állónak kell tekinteni, függetlenül attól, hogy szökıévrıl van-e szó, a számítás eredményét %-os formában, legalább egy tizedesjegy pontossággal kell feltüntetni. A THM számításánál azt kell figyelembe venni, hogy a hitelszerzıdés a szerzıdés szerinti futamidı alatt a szerzıdés szerint kerül teljesítésre. 14

15 8.8. A THM számításánál a következı módszert kell alkalmazni: ha a hitelszerzıdés nem határozza meg a hitel lehívásának idıpontját, a teljes hitelösszeget azonnal lehívottnak kell tekinteni ha a szerzıdés alapján a kamat és más díj mértéke változó, de azok mértéke nem határozható meg a kiszámításkor, a számítás során az utolsó ismert kamatot és díjat változatlannak kell tekinteni a futamidı végéig ha a visszafizetés ütemezése nincs meghatározva, akkor a hitel lejárati idıtartamát egy évnek kell tekinteni és tizenkét egyenlı részletben, havonta történı törlesztéssel kell számolni ha a hitelszerzıdés különbözı módokat biztosít a lehívásra, amelyekhez eltérı kamatok és díjak kapcsolódnak, a teljes hitelösszeget az adott hiteltípusnál leggyakoribb lehívási módra alkalmazandó legmagasabb kamatra és díjjal kell figyelembe venni ha a hitelszerzıdés szerint a fogyasztó szabadon hívhatja le a hitelt, de a szerzıdés a lehívás különbözı módjainál összegre és idıtartamra vonatkozó korlátokat tartalmaz, a hitelt a legkorábbi idıpontban lehívottnak kell tekinteni a korlátok figyelembevételével ha a visszafizetés ütemezése meghatározott, de a törlesztı részletek összege változó lehet, a szerzıdésben meghatározott legalacsonyabb törlesztı részletet kell figyelembe venni, hitelkártyák esetén az egyes elszámolási idıszakot követı türelmi idıszakok végén a nyilvánosan meghirdetett minimális törlesztésekkel és a futamidı végén a fennmaradó teljes tartozás megfizetésével kell számolni eltérı rendelkezés hiányában, ha a hitelszerzıdés több lehívási és törlesztési idıpontot tartalmaz, a legkorábbi idıpontot kell figyelembe venni ha a hitel legmagasabb összegérıl még nem állapodtak meg, azt Ftnak kell tekinteni fizetési számlához kapcsolódó hitel esetén a teljes hitelösszeget a hitelszerzıdés teljes idıtartamára lehívottnak kell tekinteni, a hitelszerzıdés idıtartamát ha az nincs meghatározva- három hónapnak kell tekinteni ha a hitelszerzıdés szerint a hitel kamata az elsı idıszakra rögzített kamat, ezt követıen új kamatot fognak megállapítani, amit rendszeres idıközönként hozzáigazítanak a mutatóhoz, a rögzített kamatozású idıszakot követıen a megállapodás szerinti mutatónak a THM kiszámításakor érvényes értékén alapuló kamattal, mint változatlan kamattal kell számolni ha a hitelezı egy korlátozott idıtartamra vagy összegre eltérı, kedvezményes kamatot és díjat számol fel, a THM kiszámításakor érvényes kamatot és díjat kell figyelembe venni a hitelszerzıdés teljes idıtartamára a THM értékének meghatározásakor A fogyasztó által lakás, illetıleg üdülı, vagy egyéb ingatlan vásárlására, építésére, felújítására, bıvítésére, korszerősítésére és közmőfejlesztésre igénybe vehetı kölcsönök, valamint szabad felhasználású jelzáloghitelek esetén a fenti képleteket az alábbiak figyelembevételével kell számítani: állami kamattámogatással nyújtott jelzáloghitelnél az állam által átvállalt összeget nem kell figyelembe venni a támogatás jogszabályban meghatározott idıtartamáig, az ingatlan készültségi fokának függvényében szakaszosan, de elıre nem meghatározható idıpontokban folyósított jelzáloghitel esetén úgy kell tekinteni, hogy az egész hitel az elsı hitelfolyósítás idıpontjában kerül kifizetésre, az ingatlan készültségi fokának függvényében, de elıre nem meghatározható idıpontokban tartott helyszíni szemléknél úgy kell tekinteni, hogy a helyszíni szemlék várható díja az elsı hitelfolyósítás idıpontjában kerül kifizetésre, ha a hitelezı a jelzáloghitelt vagy az ingatlanon alapított önálló zálogjogot egy jelzálog- hitelintézetnek adja el, az eladásig terjedı idıszakot 2 hónapnak kell tekinteni, ha a helyszíni szemlék száma elıre nem határozható meg, két szemle díját kell figyelembe venni. 15

16 8.10. Deviza alapú hitel esetén a képletnél a hitelezı és a fogyasztó által teljesített fizetéseket forintban kell számításba venni: a szerzıdésben rögzített THM számításánál a Banknál alkalmazott, a szerzıdés megkötését megelızı 30. napnál nem régebbi devizaárfolyam figyelembe vételével, a Bank üzlethelyiségeiben kifüggesztett üzletszabályzatban, nyilvános tájékoztatóban, ajánlattételben, ill. a kereskedelmi kommunikációban szereplı THM számításánál a Banknál alkalmazott, tárgynegyedévet megelızı hónap 1. munkanapján érvényes devizaárfolyam figyelembe vételével. Deviza alapú hitel esetén a szerzıdésben fel kell tüntetni, hogy a THM meghatározása a forint fizetések vagy a kölcsön devizanemében teljesített fizetések alapján történt-e, továbbá a fizetések más devizanemre történı átszámításánál figyelembe vett devizaárfolyam érvényességének napját. Fogyasztóval kötött deviza- vagy deviza alapú lakáscélú jelzáloghitelek esetében a folyósítás, a havi törlesztı részlet, a devizában megállapított bármilyen költség, díj vagy jutalék forintban meghatározott összegének kiszámítása a Bank által megállapított, saját deviza-középárfolyamon, az esedékesség napján történik A hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban a teljes hiteldíj mutató értékét feltőnıen, a rövidítés feltüntetésével, egy tizedesjegy pontossággal minden esetben meg kell adni. A kereskedelmi kommunikációban a THM értékét az alábbi feltételekkel nyújtott, egyenletes törlesztéső hitelre kell meghatározni: a lakás-takarékpénztár által nyújtott hitelnél a hitel összege 1 millió forint, futamideje 5 év, más hitelezı által nyújtott jelzáloghitelnél a hitel összege 5 millió forint, futamideje 20 év, hitelkártya és fizetési számlához kapcsolódó hitel esetén a hitel összege forint, futamideje 1 év, 1 millió forintos összeghatárig nyújtott - az a)-c) pontba nem tartozó - hitelnél a hitel összege forint, futamideje 3 év, 1 millió forint feletti - az a)-c) pontba nem tartozó - hitelnél a hitel összege 3 millió forint, futamideje 5 év. Nem egyenletes törlesztéső hitelnél is alkalmazni kell a fenti feltételeket, de ebben az esetben az eltérı törlesztési módot feltőnı módon jelezni kell A Bank a fogyasztót a szerzıdés aláírása elıtt a évi CLXII. törvény 1. számú melléklete szerinti formanyomtatvánnyal tájékoztatja többek között a legalább egy tizedes jegy pontossággal számított THM értékérıl, amelyet a THM számításnál figyelembe vett valamennyi feltétel alkalmazásával egy reprezentatív példán keresztül értelmez. A fogyasztóval kötött hitelszerzıdés tartalmazza többek között az ilyen módon kiszámított THM-et a hitelszerzıdés megkötésének idıpontjára vonatkoztatva, annak kiszámításánál figyelembe vett valamennyi feltételével. 9. A kölcsön felmondása A 8.3. pontban meghatározott eseten kívül a Bank azonnali hatállyal felmondja a hitel/kölcsönszerzıdést, ha a) a kölcsönnek a szerzıdésben meghatározott célra fordítása lehetetlen, b) az Ügyfél a kölcsönösszeget a szerzıdésben meghatározott céltól eltérıen használja, c) a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke jelentısen csökken és az Ügyfél azt a Bank felszólítására nem egészíti ki, 3 A pont rendelkezéseit a e utáni kölcsönfolyósítások/részfolyósítások, ill. a után teljesítendı törlesztı részletek, ill. devizában megállapított költségek, díjak, jutalékok vonatkozásában kell alkalmazni. 16

17 d) az Ügyfél vagyoni helyzetének romlása vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetıségét, e) az Ügyfél hitelképtelenné válik, f) az Ügyfél a Bankot a kölcsön összegének megállapításánál valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával vagy más módon megtévesztette, amennyiben ez a kölcsön összegének a megállapítását befolyásolta, g) az Ügyfél a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósításával kapcsolatos vizsgálatot - figyelmeztetés ellenére - akadályozza, ideértve azt is, ha a szerzıdésben vállalt vagy jogszabályban elıírt adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi, h) az Ügyfél más súlyos szerzıdésszegést követ el. 10. A Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos adatkezelési szabályok A Bank a Hpt. rendelkezéseinek megfelelıen a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) részére adós nyilvántartási célból a biztonságosabb mőködés és a hitelezési kockázat csökkentése érdekében adatokat szolgáltat A Bank a KHR részére átadja annak a természetes személynek a pontja szerinti referencia adatait, aki - hitel és pénzkölcsön nyújtására, - pénzügyi lízing, - elektronikus pénz, valamint készpénz-helyettesítı fizetési eszköz kibocsátására, illetıleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására, - kezesség és bankgarancia vállalására, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalására irányuló szerzıdést kötött ha: a) A szerzıdésben vállalt kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés idıpontjában érvényes legkisebb összegő havi minimálbért és ezen minimálbér összeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 napon keresztül fennáll ebben az esetben a a)-b) pontban meghatározott adatok kerülnek átadásra. b) A szerzıdés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatokat közöl, hamis vagy hamisított okiratokat használ ebben az esetben a a)-c) pontban meghatározott adatok kerülnek átadásra. c) A készpénz helyettesítı fizetési eszközre vonatkozó azon bejelentést követıen, miszerint elektronikus fizetési eszköz kikerült a birtokából, vagy az elektronikus fizetési eszköz használatához szükséges személyazonosító, illetve egyéb kódja vagy más hasonló azonosító adata jogosulatlan harmadik személy tudomására jutott, a bejelentett fizetési eszközzel tranzakciót hajt végre, ebben az esetben a a) és d) pontban meghatározott adatok kerülnek átadásra. d) A készpénz-helyettesítı fizetési eszköz használata során jogosulatlanul más személy személyazonosító vagy egyéb kódját, illetve más azonosító adatát használja fel, e) Akivel szemben a készpénz-helyettesítı fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerıs határozatában a Btk. 313/c. -ában meghatározott bőncselekmény elkövetését állapítja meg A Bank a természetes személyek alábbi adatait adja át a KHR részére: a) Név, születési név, születési idı és hely, anyja születési neve, személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, 17

18 b) A szerzıdés típusa, azonosítója (száma), a szerzıdés megkötésének/lejáratának/megszőnésének idıpontja, a szerzıdés összege és devizaneme, a) pontban meghatározott feltételek bekövetkezésének idıpontja, a a) pontban meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszőnésének módja és idıpontja, a követelés másik referencia adatszolgáltató részére történı átruházása, perre utaló megjegyzés, c) A hitelszerzıdés kezdeményezésére vonatkozó adatok: az igénylés elutasításnak idıpontja és indoka, okirati bizonyítékok, perre utaló megjegyzés, d) Készpénz-helyettesítı fizetési eszköz használatával kapcsolatos adatok: készpénz-helyettesítı fizetési eszköz típusa és száma, a letiltás idıpontja, a letiltott készpénz-helyettesítı fizetési eszközzel végrehajtott mőveletek idıpontja/száma/összege, a jogosulatlan felhasználók száma, az okozott kár összege, a bírósági határozat jogerıre emelkedésének idıpontja, perre utaló megjegyzés A KHR részére a Bank átadja: a) A vállalkozások Hpt-ben meghatározott pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerzıdésével kapcsolatos a)-b) pontokban meghatározott adatokat, b) azon vállalkozások adatait, amelyek bankszámláján fedezethiány miatt- harminc napot meghaladó idıszak alatt egymillió forintnál nagyobb összegő tartozás sorban állást tart nyilván (ebben az esetben a a) és c) pontjában meghatározott adatok kerülnek átadásra). c) azon vállalkozások adatait, amelyek a készpénz-helyettesítı fizetési eszköz elfogadására irányuló szerzıdését a Bank felmondta vagy felfüggesztette (ebben az esetben a a) és d) pontokban meghatározott adatok kerülnek átadásra) A Bank a vállalkozások alábbi adatait adja át a KHR-be: a) Azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzék szám, vagy egyéni vállalkozó igazolvány szám, adószám. b) Szerzıdésre vonatkozó adatok: szerzıdés típusa és azonosítója, szerzıdés megkötésének/lejáratának/megszőnésének idıpontja, szerzıdés összege és devizaneme, a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének idıpontja és összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszőnésének idıpontja és módja, a követelés másik referenciaszolgáltató részére történı átruházása, perre utaló megjegyzés. c) A bankszámlákkal kapcsolatos adatok, amelyekben sorba állított követeléseket tartottak nyilván: a szerzıdés azonosítója (száma), bankszámlaszáma, a szerzıdés megkötésének/lejáratának/megszőnésének idıpontja, sorba állított követelések összege és devizaneme, a követelések sorba állításának kezdı és megszőnési idıpontja, perre utaló megjegyzés. d) Készpénz helyettesítı fizetési eszköz elfogadására irányuló szerzıdésre vonatkozó adatok: a szerzıdés megkötésének/megszőnésének/lejáratának/ felfüggesztésének idıpontja, perre utaló megjegyzés A KHR rendszer a természetes személyekre vonatkozó azonosító adatokat a 10.2.a) esetben az Ügyfél tartozásának megszőnésétıl számított 5 évig, a b)-e) esetekben az adatok átadásának idıpontjától számított 5 évig, a b) esetben a követelés sorba állításának megszőnési idıpontjától számított 5 évig, a c) esetben a szerzıdés megszőnésétıl számított 5 évig kezeli és tartja nyilván A Bank a KHR részére történı adatszolgáltatás során a Hpt-ben elıírtaknak megfelelıen jár el és biztosítja bárki részére, hogy a róla nyilvántartott adatokba való betekintési jogát a Bank közvetítésével gyakorolja. A Hpt-ben foglaltaknak megfelelıen az adatkérés évente egy alkalommal ingyenes, ezt követıen az adatkérı minden további adatkérés fejében a Bank kondíciós listájában meghatározott költségtérítést köteles a Bank részére megfizetni. 18

19 10.8. Az a KHR-ben nyilvántartott, akinek az adatait a Bank adta át a KHR-be, kifogást emelhet a Banknál vagy a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozásnál a referenciaadatoknak a KHR-be történı átadása, azoknak a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás által történı kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat helyesbítését, illetve törlését. A Bank a kifogást annak kézhezvételét követı tizenöt napon belül kivizsgálja és a vizsgálat eredményérıl a nyilvántartottat haladéktalanul, de legalább két napon belül írásban értesíti. Ha a Bank a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésıbb két munkanapon belül átadja a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás részére a helyesbítést, vagy a törlendı referenciaadatokat A nyilvántartott referenciaadatainak átadása és kezelése miatt, illetıleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat szolgáltató és a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat a pontban meghatározott értesítés kézhezvételét követı 30 napon belül. A keresetlevelet a nyilvántartott lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni A pontokban használt fogalmakat a Hpt.-ben foglaltaknak megfelelıen kell értelmezni. 11. Vegyes rendelkezések A hitel-(kölcsön)nyújtás általánostól eltérı feltételeit a Bank által az egyedi konstrukciókra kidolgozott Tájékoztatók, Általános Szerzıdési feltételek illetıleg a vonatkozó konkrét kölcsönszerzıdés kikötései tartalmazzák Olyan lakossági Ügyféllel kötött szerzıdés esetén, amely devizahitel nyújtására irányul, illetıleg ingatlanra kikötött vételi jogot tartalmaz, a Bank a szerzıdéses ügyletben az Ügyfelet érintı kockázatra külön Tájékoztatóban hívja fel a figyelmet, amelynek tudomásul vételét az Ügyfél aláírásával igazolja. Mohács, december 18. Mohácsi Takarék Bank Zrt. Igazgatósága 19

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Kondorosi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1.

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. PÁTRIA Takarékszövetkezet TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján hatályba lépett TakarékOKOS Megtakarítási

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Általános tudnivalók... 3 3. A kölcsönszerzıdés létrejötte, a felek kötelezettségei... 4 4. A kölcsönszerzıdés tartalma... 5

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE A Standard és Joker kölcsöntermékek forgalmazása 2012. március 27.-tıl megszőnt! A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A faktoring fogalma és általános szabályai... 3 3. Faktoring nyújtás feltételrendszere... 4 4. Hatálybalépés... 5 2 1. Bevezetı

Részletesebben

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata A KISKUN Takarékszövetkezet Hitelezési Üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja 2013. 01.01. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések.. 3 2. Fogalmak 3 3. Általános tudnivalók.. 5 4. A kölcsönszerződés

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó ügyféladatok körérıl, az ügyfelek

Részletesebben

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája I. Egyoldalú szerződésmódosítás lakáshitelek esetén

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. április 25. Jelen Hirdetmény a 2016. március 10. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Érvényes: 2012. október 01-tıl 2012 december 31-ig Hatályon kívül helyezte a PÁTRIA Takarékszövetkezet Igazgatósága 2012. december 28-án Termék megnevezése

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A Hitelezés Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) a Takarékszövetkezet és az ügyfél (adós, fogyasztó; Ptk. 685 d.) pontja, a (továbbiakban:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.12.01 Jelen Hirdetmény a 2015.07.01 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: 2012.08.06.-tól Lakossági Deviza alapú Hitel hatályos kondíciói: Deviza alapú annuitásos ingatlanvásárlási hitel: /Nem forgalmazott

Részletesebben

10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.)

10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.) 10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2015.02.01-tıl nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Éves ügyleti

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Hatálybalépés napja 2016.12.01.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig HIRDETMÉNY Az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. hivatalos tájékoztatója az ügyfelekkel megkötött egyedi kölcsönszerzıdések esetén alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról és

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.22. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017.01.31.-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Általános tudnivalók... 4 4. A kölcsönszerzıdés létrejötte, a felek kötelezettségei... 5 5. A kölcsönszerzıdés

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. Üzletszabályzatának melléklete Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre,

Részletesebben

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS A szerzıdı felek: Takarékszövetkezet/Bank székhelye: cégjegyzék száma: statisztikai számjele: mint kölcsönnyújtó (továbbiakban: Hitelintézet) Név: Születési név: Anyja leánykori

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan

Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan Jelen dokumentum tartalmazza mindazon árazási elveket, amelyet

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.12.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza. Takarék

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016.04.06. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos 2016.03.21-től Az Ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása Kamatok Megnevezés Piaci kamatozású forint hitel lakáscélra Piaci kamatozású forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017. február 1. Jelen Hirdetmény a 2017. február 1. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 15. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016.05.06. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Ikt.sz. 863/2017. TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017. február 01. Jelen Hirdetmény a 2017. február 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01.

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01. Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5540 Szarvas, Szabadság út 30. Telefon +36 66 312 100 Fax +36 66 312 577 E-mail kozpont@szarvastksz.hu www.szarvastksz.hu Cégjegyzékszám 04-02-000342, Gyulai

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatályos: 2017.04.01- A Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Ikt.sz. 10309/2016. TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.12.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016.03.21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től Dunakanyar Takarékszövetkezet 14/2017. sz Hirdetmény TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN A Dunakanyar Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.08.01. Jelen Hirdetmény a 2016.07.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.06.01. Jelen Hirdetmény a 2016.05.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1. em 7. Telefon 37/505-220, Fax 37/505-225 email kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság Egri Törvényszék

Részletesebben

Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.08.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.08.31-ig befogadott

Részletesebben