Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. a devizában nyilvántartott, lakáscélú és jelzálogtípusú OTP Hitelekre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. a devizában nyilvántartott, lakáscélú és jelzálogtípusú OTP Hitelekre"

Átírás

1 OTP Jelzálogbank Zrt. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T a devizában nyilvántartott, lakáscélú és jelzálogtípusú OTP Hitelekre Érvényes: február 15.

2 2 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Az OTP Jelzálogbank Zrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének január 10. napján, I- 17/2002. számú tevékenységi engedélyben, valamint az azt kiegészítő február 3. napján kelt, E-I- 29/2005. számú engedélyben foglalt felhatalmazása alapján jogosult devizában nyilvántartott lakáscélú és szabad felhasználású jelzálogtípusú hiteleket nyújtani. Jelen Üzletszabályzat a devizában nyilvántartott lakáscélú és szabad felhasználású OTP Hitelek igénybevételének feltételeit tartalmazza. Hitelt az OTP Jelzálogbank Zrt., mint Hitelező (a továbbiakban: Hitelező) az OTP Bank Nyrt.-n, mint bankügynökön keresztül nyújt az ügyfelek részére. 2. Jelen Üzletszabályzatban felsorolt kölcsönök a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 2. számú mellékletének III. 13. pontja szerint lakossági kölcsönnek minősülnek, így kizárólag természetes személyek vehetik igénybe. 3. Jelen Üzletszabályzatban nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény, a pénzforgalomról és bankhitelről szóló jogszabályok, továbbá a Hitelező mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzatának, Hirdetményének, és az egyedi kölcsönszerződéseknek a rendelkezései az irányadóak. 1. Általános rendelkezések II. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.1. A devizában nyilvántartott OTP Lakáshitelt (a továbbiakban: lakáscélú devizahitel), valamint a devizában nyilvántartott szabad felhasználású, jelzálogtípusú Hitelt (a továbbiakban: jelzálogtípusú devizahitel) (a továbbiakban együtt Devizahitel) az e célra szolgáló az OTP Bank Nyrt. fiókjainak az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben (a továbbiakban: ügyféltér) rendelkezésre álló nyomtatványokon lehet igényelni. A Devizahitel igényléséhez mellékelni kell az igénybevételre való jogosultság elbírálásához szükséges az ügyféltérben rendelkezésre álló termékismertetőkben, szórólapokban és hiteligénylő nyomtatványcsomagban felsorolt okiratokat és nyilatkozatokat. Az elbíráláshoz szükséges okiratok és nyilatkozatok formanyomtatványai az OTP Bank Nyrt. honlapján is elérhetők. A Devizahitel, annak ügyleti kamata és kezelési költsége a folyósítást követően devizában kerül nyilvántartásra és elszámolásra A lakáscélú devizahitelre vonatkozó kérelem lakásépítésnél, -bővítésnél illetve korszerűsítésnél az építés, bővítés, illetve korszerűsítés, ingatlanvásárlásnál a vásárolni kívánt ingatlan fekvése szerint illetékes OTP Bank Nyrt. lakáshitelezési tevékenységet ellátó fiókjánál nyújtható be. Budapest, illetve a Közép- Magyarországi Régió területén található ingatlanok esetében a hitelkérelem Budapest, illetve a Közép- Magyarországi Régió területén bármely fióknál benyújtható. A jelzálogtípusú devizahitelre vonatkozó kérelmek az igénylő állandó lakhelye, vagy az ingatlan fekvése szerint illetékes OTP Bank Nyrt. hitelcentrum fióknál nyújthatók be, illetve interneten keresztül igényelhetők. A Központi Régió területén található ingatlanok esetében a hitelkérelem a Központi Régió területén bármely fióknál benyújtható. Privát banki ügyfelek a hitelkérelmüket a privát banki referensüknél is benyújthatják A Devizahitel csak a Hitelező által hitelképesnek minősített, és a banki tiltólistán nem szereplő ügyfelek részére nyújtható, kizárólag a Hitelező által megfelelőnek ítélt ingatlanfedezet rendelkezésre állása esetén. A hitelképesség megállapításához a Központi Hitelinformációs Rendszerből (KHR) az ügyfélre vonatkozó információt is felhasználják a Hitelező A Devizahitel folyósításának általános feltétele: a/ a felajánlott és a Hitelező által elfogadott ingatlan-fedezetek rendelkezésre állásának hitelt érdemlő igazolása,

3 3 b/ OTP-Garancia Biztosító Zrt. Stádium- és Forrás Jelzálogkölcsön-életbiztosítás fedezet mellett nyújtott lakáscélú, és jelzálog-típusú devizahitel esetén az életbiztosítás rendelkezésre állásának hitelt érdemlő igazolása, c/ OTP-LTP szerződés fedezet mellett nyújtott lakáscélú devizahitel esetén az LTP szerződés rendelkezésre állásának hitelt érdemlő igazolása d/ a kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalása, e/ az OTP Jelzálogbank javára alapított jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló kérelemnek az ingatlan tulajdoni lapján legalább széljegyként való megjelenése, és ezen hiteles tulajdoni lap rendelkezésre bocsátása, a TAKARNET-ből kinyerhető nem hiteles tulajdoni lap rendelkezésre állása, f/ OTP lakossági folyószámla megléte, g/ az Adós köteles a fedezetül felajánlott ingatlanra az OTP Jelzálogbank kedvezményezettként való megjelölése mellett a biztosító által ajánlott biztosítási összegről (amely nem lehet kisebb a hitel és 1 éves járulékainak együttes összegénél) vagyonbiztosítást kötni, i/ az igénylő nevére szóló vezetékes telefon vagy az igénylő nevére szóló előfizetéses, illetve kártyás (számla feltöltéses) mobil telefon megléte, j/ az engedélyezett kölcsönösszeg után felszámítandó hitelkeret-beállítási jutalék megfizetése Aki a hiteligény elbírálásához szükséges tényt vagy adatot nem a valóságnak megfelelően közöl, vagy elhallgat, hamis vagy hamisított okiratot használ fel, a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő felelősséggel tartozik. Ezekben az esetekben az adós és a Hitelező között létrejött hitelszerződés azonnali hatállyal felmondásra kerül. 2. A hitelképesség vizsgálata 2.1. A Hitelező a hitelkérelmeket az elbíráláskor hatályban lévő a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. Törvény, a jelzálog-hitelintézetekről és a jelzáloglevélről szóló évi XXX. törvény és ennek felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete rendelkezései, továbbá a Hitelező hitelezésre vonatkozó belső előírásai szerint bírálja el és engedélyezi Hitelt az a személy igényelhet, aki a hitel futamideje alatt a 70. életévét nem tölti be. Házaspár esetén elegendő, ha az egyik fél megfelel az előzőek szerinti feltételeknek. Egyedülálló és házaspár hiteligénye esetén, ha a kért hitel futamideje alatt az egyedülálló, vagy a házaspár mindkét tagja betölti a 70. életévét, egy olyan adóstárs kötelezettségbe vonásával nyújtható hitel, aki a 70. életévét nem tölti be. A hiteligénylés további feltétele az adós, vagy az adóstárs nevére szóló vezetékes, vagy előfizetéses, ill. kártyás (számla feltöltéses) mobil telefon megléte A hitel a Hitelező által mindenkor előírt mértékű rendszeres jövedelem (munkabér, nyugdíj) igazolása mellett nyújtható. A Hitelező által alkalmazott településminősítési kategóriáktól függően, és legalább 5 millió Ft hitelbiztosítéki értékű ingatlan-fedezet esetében lehetőség van jövedelemigazolás nélküli hiteligénylés választására is A hiteligényléseket a Hitelező egyedileg bírálja el. A hitelek bírálatánál a Hitelező a személyes kötelezettek jövedelmi viszonyait, a fizetésre kötelezettek fizetőképességét és készségét vizsgálja, így különösen a rendszeres havi nettó jövedelem nagyságát, az azt terhelő rendszeres fizetési kötelezettségek összegét. A jövedelmi viszonyok vizsgálata munkaviszonyban álló személyes kötelezettek esetén az igazolt havi nettó munkabér, nyugdíjasok esetén a nyugdíj alapján történik. Az egyedi hitelbírálat során a Hitelező vizsgálja, hogy az igénylő milyen összegű havi törlesztőrészlet fizetését tudja jelenleg vállalni, és az általa kért futamidő alatt jövedelmi viszonyait tekintve milyen változás várható. A Hitelező elemzi a személyes kötelezettek által az OTP Jelzálogbanktól és/vagy az OTP Bank Rt-től bármely célra felvett fennálló vagy lejárt hiteleinek törlesztésével összefüggésben és a köztük fennálló számlajogviszony keretében szerzett tapasztalatait is. A Hitelező a hitelbírálat eredménye alapján jogosult további megfelelő jövedelemmel rendelkező kötelezett bevonását kérni A Hitelező a devizában nyilvántartott lakáshitelt a hitelcél megvalósításához rendelkezésre álló saját

4 4 anyagi eszközök és egyéb pénzügyi források (lakásépítési kedvezmény, adó-visszatérítési támogatás, munkáltatói, önkormányzati támogatás, mozgássérültek támogatása stb.) kiegészítéséhez nyújt. Saját anyagi eszközként kerül figyelembe vételre: - rendelkezésre álló készpénz, lakáscélú megtakarítás, stb., - az építkezésen elvégzett munka, - meglévő építési anyag A Hitelező a mindenkor meghatározott minimális hitelbiztosítéki értékű, per-, teher- és igénymentes, forgalomképes ingatlan-fedezet mellett, a hitelcél megjelölése nélkül nyújt jelzálogtípusú hitelt. 3. A hitelkövetelést biztosító ingatlan fedezetek 3.1. A Hitelező devizahitelt kizárólag az általuk megfelelőnek ítélt fedezet rendelkezésre állása esetén engedélyez. Az alkalmazott biztosítékok köre az alábbi: a/ Ingatlan fedezetként a Hitelező lakáscélú ingatlanon kívül, nem lakás célját szolgáló házingatlant (pl. üdülő, hétvégi ház), belterületi építési telket, üdülőtelket fogad el. b/ Biztosítékként tehermentes, az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonjogilag rendezett ingatlan fogadható el. Az ingatlanon fennálló tulajdonjogot és annak tehermentességét legfeljebb 30 napnál nem régebbi keltű, hiteles tulajdoni lap másolattal kell a hitelfelvevőnek igazolnia. A Hitelező által korábban nyújtott, és még fennálló hiteltartozás mellett is igénybe vehető a devizahitel, de a ténylegesen fennálló, illetve bejegyzendő jelzálogjog együttes összege nem haladhatja meg a belső utasításokban meghatározott, területileg differenciált százalékos mértéket. Egy jelzálog típusú hitel fedezeteként a Hitelező legfeljebb 1, február 15-től legfeljebb 3 ingatlant fogad el A fedezetül felajánlott ingatlan értékének megállapítása a Hitelező által elfogadott ingatlanforgalmazásra és értékbecslésre feljogosított szervezet hivatalos érték-megállapítása alapján történik. Az értékmegállapítást a Hitelező rendeli meg a hitelkérelem átvétele után, ennek díját az ügyfél köteles megfizetni. Az érték-megállapításban kerül meghatározásra az ingatlan hitelbiztosítéki értéke, az engedélyezett hitel összege ehhez igazodik. Lakáscélú devizahitel esetén, ha a hitelcélként megjelölt épített, vásárolt ingatlan hitelbiztosítéki értéke a devizaárfolyam változása miatt, vagy egyéb okból nem nyújt kellő fedezetet az igényelt hitel összegét illetően, további ingatlan fedezetként történő lekötésére, s ezáltal az együttes hitelfedezeti érték alapulvételére kerülhet sor. A lakáscélú devizahitel fedezetéül a hitel céljaként megjelölt ingatlan helyett egyéb, a Hitelező által elfogadható ingatlan is felajánlható. Az állam OTP Világ Hitel kivételével a mindenkori éves költségvetési törvényben, valamint a 4/2005. (I. 12.) Korm. rendeletben foglalt feltételek teljesülése esetén készfizető kezességet vállal a központi költségvetés terhére a lakáscélú ingatlan építéséhez, vásárlásához igényelt kölcsön összegének a hitel fedezetéül szolgáló, a hitelcél szerinti lakásingatlan hitelbiztosítéki értékének 60 %-át meghaladó részére, legfeljebb e hitelbiztosítéki érték 100 %-áig. A Hitelezőt a hitelbírálatok benyújtásakor befizetett hitelbiztosítéki érték-megállapítási díj akkor is megilleti, ha a szerződéskötésre az ügyfél, vagy a Hitelező döntése miatt nem kerül sor. A hitelre vonatkozó egyéb díjakat és költségeket az OTP Lakáshitelek kamat-, díj-, jutalék- és költségtételeiről, valamint az Ingatlan fedezet mellett nyújtott jelzálog típusú hitel kamat-, díj- és jutalékfeltételeiről szóló hirdetmény tartalmazza A Hitelező a Devizahitel és mindenkori járulékai - ideértve a késedelmes teljesítés esetén felszámítandó késedelmi kamat összegét is - valamint a követelés érvényesítésével felmerülő költségek megfizetésének biztosítékaként a fedezetül felajánlott ingatlanra, az ingatlan-nyilvántartásba első ranghelyen jelzálogjogot, elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be. A bejegyzéssel felmerülő valamennyi költség a hiteligénylőt terheli. A tartozás kiegyenlítése után a jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom ingatlannyilvántartásból történő törléséről az OTP Jelzálogbank intézkedik, ennek költsége ugyancsak a hitelfelvevőt terheli.

5 5 Lakáscélú devizahitel esetén az OTP Jelzálogbank javára alapított jogosultság kiterjed a hitelszerződés alapján folyósított devizahitel felhasználásával létesített felépítményre is Amennyiben az ingatlannak nem a hiteligénylő a tulajdonosa, vagy annak csak részben tulajdonosa, valamennyi ingatlantulajdonosnak, haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan esetében a haszonélvezőnek is az ingatlan fedezetként történő lekötésére irányuló kölcsön- és jelzálogszerződést adósként, vagy zálogkötelezettként alá kell írnia. Rendezett és természetben megosztott használati jogviszony esetén tulajdoni részilletőség is elfogadható fedezetként. A Hitel fedezetéül szolgáló ingatlanra az adósnak/zálogkötelezettnek - a kölcsöntartozás visszafizetésének időtartama alatt - érvényes és hatályos teljes körű vagyonbiztosítás szerződéssel kell rendelkeznie, a Hitelező kedvezményezetti minőségének kikötésével, minimum az engedélyezett hitellel, valamint annak egy éves járulékaival megegyező összegben, Világhitel esetében az engedélyezett hitel 160 %-ára, lakáscsere hitel esetén az engedélyezett hitel 120 %-ára, de maximum a forgalmi értékkel megegyező összegben A Hitelező a kölcsön- és jelzálogszerződés közjegyzői okiratba foglalását írja elő. A közjegyzői okiratba foglalás költsége az adósokat terheli Az adósokat a kölcsön-és jelzálogszerződés szerinti jogosultságok és kötelezettségek egyetemlegesen illetik és terhelik Az adósokat illetve zálogkötelezetteket szavatossági kötelezettség terheli a fedezetként lekötött ingatlan per-, teher- és igénymentességéért. Ez alól kizárólag a szerződés megkötése időpontjáig az ingatlan hiteles tulajdoni lapján feltüntetett és a Hitelező által a hitelbírálat során ismert és tudomásul vett terhek tekintetében lehet kivételt tenni Az adós, illetve zálogkötelezett írásban köteles értesíteni a Hitelezőt az ingatlan tervezett elidegenítését, megterhelését megelőzően. Az adós az ingatlan használatát, birtoklását, a zálogkötelezettek körén kívül harmadik személy javára - bármilyen jogcímen történő, akár időleges vagy tartós jelleggel kizárólag határozatlan időtartamra, 60 (hatvan) napot meg nem haladó felmondási idő kikötése mellett, vagy legfeljebb 60 (hatvan) napos, meg nem hosszabbítható határozott időtartamra engedheti át Az adós, illetve a zálogkötelezett köteles az ingatlant rendeltetésszerűen használni, megfelelően karbantartani, állagát megőrizni, értékcsökkenéstől és károsodástól megóvni, és haladéktalanul tájékoztatni a Hitelezőt az ingatlan értékében, értékesíthetőségében bekövetkező kedvezőtlen változásról. A kötelezettnek biztosítania kell, hogy a Hitelező az erre vonatkozó ellenőrzési jogosultságát gyakorolhassa A fedezet meglétére, értékére, értékesíthetőségére irányuló tájékoztatási kötelezettség megszegése, az ingatlan rendeltetésszerű használatát, a fedezet értékét, értékesíthetőségét sértő vagy veszélyeztető magatartás, a Hitelező ellenőrzési jogosultságának meghiúsulása, a biztosítási, értesítési, hozzájáruláskérési kötelezettség nem szerződésszerű teljesítése olyan súlyos szerződésszegésnek minősül, mely a kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után Az OTP Jelzálogbank zálogjogból történő kielégítési joga gyakorlására irányuló jogosultsága akkor nyílik meg, ha a Hitelező a hitelszerződést felmondta, és ezáltal a teljes tartozást esedékessé tette Az adós, illetve a zálogkötelezett a zálogtárgyból való kielégítési jog gyakorlása esetén köteles a zálogul lekötött ingatlant beköltözhető, a vevő részére korlátozásmentesen birtokba adható állapotban végrehajtásra, illetve értékesítésre bocsátani. 4. A hitel kamata és költségei 4.1. Az OTP Jelzálogbank a Devizahitel visszafizetésének időtartama alatt, a fennálló hiteltartozás után az OTP Lakáshitelek kamat-, díj-, jutalék- és költségtételeiről, valamint az Ingatlan fedezet mellett nyújtott jelzálog típusú hitel kamat-, díj- és jutalékfeltételeiről szóló - mindenkor hatályos Hirdetményében (a továbbiakban: Hirdetmény) közzétett,

6 6 a folyósított lakáscélú devizahitel-összegek után: - változó mértékű ügyleti kamatot vagy - kamatperiódusonként állandó (fix) kamatot, valamint - változó mértékű kezelési költséget, továbbá a a folyósított jelzálogtípusú devizahitel-összegek után: - változó mértékű ügyleti kamatot, - változó mértékű kezelési költséget, valamint - késedelmes fizetés esetén mind a lakáscélú, mind a jelzálogtípusú devizahitelek vonatkozásában a hátralékos tartozás után az ügyleti kamaton felül a Ptk ban meghatározott késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat éves mértékének százaléklába mind a kölcsöntőke, mind a hiteldíj fizetési késedelem esetén: a Hitelező Hirdetményében meghatározott, a jelen kölcsönügyletre irányadó ügyleti kamat éves mértékének a késedelembe esés időpontja szerinti százaléklába, plusz a Hitelező Hirdetményében meghatározott, a jelen kölcsönügyletre irányadó kezelési költség éves mértékének a késedelembe esés időpontja szerinti százaléklába, plusz a késedelem időszakában a Ptk (2) bekezdése szerinti kamatmérték százaléklábának együttes összege, de legalább a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mérték. A február 4-e előtt megkötött kölcsönszerződések esetében a késedelmi kamat éves mértéke mind a kölcsöntőke, mind a hiteldíj fizetési késedelem esetén: a késedelembe esés időpontja szerinti ügyleti kamatláb, plusz a késedelem időszakában érvényes késedelmi kamatmérték (a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat egyharmadával megegyező mérték) azzal, hogy késedelembe esés esetén az adós legalább a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot köteles megfizetni. Amennyiben a hivatkozott, vagy egyéb más jogszabálynak a hiteltartozás után járó késedelmi kamat mértékére vonatkozó rendelkezése hatályát veszti, a késedelmi kamat mértékére a Hitelező mindenkor hatályos Hirdetményében foglaltak az irányadóak. Az adósok az engedélyezett kölcsönösszeg után a kölcsön folyósításakor egy összegben hitelkeretbeállítási jutalékot kötelesek fizetni a Hitelezőnek, melynek mértékét az OTP Lakáshitelek kamat-, díj-, jutalék- és költségtételeiről, valamint az Ingatlan fedezet mellett nyújtott jelzálog típusú hitel kamat-, díjés jutalékfeltételeiről szóló, mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza A Hitelező jogosult a Devizahitel ügyleti kamatát, egyéb költségét és az erre vonatkozó szerződési feltételt egyoldalúan módosítani, ha a bankközi hitelkamatok, a fogyasztói árindex, a jegybanki alapkamat, az állampapírok hozama, a lakossági hitelek kockázati tényezőinek alakulása és a Hitelező forrás-, valamint hitelszámla-vezetési költségei változnak. A Hitelező a változást - annak hatályossá válását megelőző legalább 15 nappal - az OTP Bank Nyrt-nél az ügyféltérben kifüggesztett Hirdetményben teszi közzé A kamat felszámítása az alábbi képlet alapján történik: K n = A 1 ( ) 1 + i n-1 t ( 1 + i ) ahol: K n : az n-edik hónap törlesztő részletének ügyleti kamattartalma A: a havi törlesztő részlet összege i : az ügyleti kamat egy hónapra jutó része n : a törlesztő részlet sorszáma t : a futamidő hónapokban

7 A hitelszámlák ügyleti évenként zárásra kerülnek. Az ügyleti év a tizenkettedik törlesztőrészlet esedékességének napjával ér véget. OTP Világ Hitel esetében devizaváltáskor, az átváltás napján új ügyleti év indul A kezelési költség az ügyleti év elején fennálló tőketartozás után kerül meghatározásra, és havonta esedékes, mely az éves kezelési költség 1/12-ed része A hitelszámlára történt jóváírásokról és terhelésekről a Hitelező minden ügyleti év végén elszámolást küld. A Hitelező tájékoztatja az adóst arról is, hogy a következő ügyleti évtől milyen összegű törlesztőrészletet tartozik fizetni. A beérkező törlesztőrészletek a Ptk ában foglaltaknak megfelelően elsősorban a behajtási díjra, az esedékes kezelési költségre, a késedelmi kamatra, az esedékes ügyleti kamatra, és végül a tőketartozásra kerülnek elszámolásra A kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalásának, valamint a közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátásával kapcsolatos valamennyi költség beleértve a felmondólevél közokiratba foglalásának költségét is az adóst terheli Az engedélyezett hitelösszeg, illetve közvetlen támogatás együttes összege alapján az Adós hitelkeretbeállítási jutalékot köteles fizetni. A felszámított hitelkeret-beállítási jutalék teljes összegét a Hitelező az első folyósítás alkalmával vonja le a folyósított összegből. Lakás vásárlásához nyújtott hitel esetén az adós a hitelkeret-beállítási jutalék összegét vagy folyószámláról történő átutalási megbízás alapján, vagy készpénzben köteles megfizetni. A hitelkeret-beállítási jutalék forint összege deviza eladási árfolyamon kerül megállapításra Az Adósok előtörlesztés esetén a Hitelező Hirdetménye szerinti devizában meghatározott átütemezési díjnak megfelelő, a díjfizetés napján érvényes deviza eladási árfolyamon számított forint összeget kötelesek átütemezési díj jogcímén megfizetni. Amennyiben az Adósok a futamidő végét megelőzően a teljes tartozást egy összegben kiegyenlítik, a Hitelező Hirdetménye szerinti devizában meghatározott végtörlesztési díjnak megfelelő, a kiegyenlítés napján érvényes deviza eladási árfolyamon számított forint összeget kötelesek szerződésmódosítási díj jogcímén megfizetni. Az Adósok által egyéb esetben fizetendő szerződésmódosítási díj: a Hitelező Hirdetménye szerinti devizában meghatározott szerződésmódosítási díjnak megfelelő, a kiegyenlítés napján érvényes deviza eladási árfolyamon számított forint összeg. A szerződésmódosítással együtt járó, esetleges közokiratmódosítás költségei az Adósokat terhelik. Az esedékes törlesztőrészlet megfizetésének halasztására irányuló kérelem engedélyezése esetén az Adósok szüneteltetési díjat kötelesek fizetni a Hitelező részére. 4,10. A kölcsönt biztosító jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése, átjegyzése esetén felmerült költségek ellentételezése miatt az Adósok a Hitelező Hirdetménye szerinti fedezetkezelési díjat kötelesek a Hitelező részére megfizetni. Minden egyéb, ingatlan-nyilvántartási eljárást érintő kérelem esetén az Adósok fedezetváltozási díjat kötelesek a Hitelező részére megfizetni OTP Világ Hitel esetében devizanem váltást követően az Átváltás Napjától kezdődően a kölcsönre a Hitelező hirdetményében az új devizanemre meghatározott, akciósnak nem minősülő mindenkori hiteldíjmértékek és egyéb költségek lesznek irányadók. 5. A kölcsön folyósítása 5.1. A Devizahitel folyósításának feltétele, hogy a kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalása megtörténjen, valamint a hitel fedezetéül szolgáló biztosítékok, a szerződés tartalmának megfelelően az a Hitelező rendelkezésére álljanak, így különösen a jelzálogjog és az elidegenítési és terhelési tilalom első ranghelyen ingatlan-nyilvántartásban legalább széljegyként feltüntetésre kerüljön, és mindez hiteles tulajdoni lap másolattal, hitelt érdemlően igazolva legyen.

8 8 OTP Világ hitelek esetében a jelzálogjog bejegyzése minden esetben forintban történik, az engedélyezett kölcsönösszeg 1,6-szorosának megfelelő összegben. Lakáscsere-hitel esetében az engedélyezett kölcsönösszeg 1,2-szeresének megfelelő összegre történik a jelzálog bejegyzése Értékesítés céljára lakást építő vállalkozótól, vagy magánszemélytől történő kész új lakás vásárlása esetén a lakáscélú devizahitel folyósításának további feltétele a használatbavételi engedély és a lakás értékesítéséről szóló, érvényesen és hatályosan létrejött végleges - földhivatal által érkeztetett - adásvételi szerződés eredeti példányának a Hitelezőhöz történő benyújtása. Jelzálog-típusú, devizában nyilvántartott hitelek esetében a folyósítás kizárólag egy összegben történhet, a kölcsönszerződés megkötését követő 6 hónapon belül A Devizahitelek folyósítása forintban történik. A Hitelező a folyósított kölcsön deviza összegét a folyósítás napján érvényes, az OTP Bank Nyrt. által alkalmazott deviza vételi árfolyamon határozza meg. OTP Világ Hitel esetében devizanem-váltás esetén a kölcsön fennálló összegének megállapítása az Átváltás Napját megelőző napon érvényes, a korábbi Deviza OTP Bank Nyrt. által alkalmazott eladási árfolyamán történik, a kölcsön új összege pedig az átváltás napját megelőző napon érvényes, az új Deviza OTP Bank Nyrt. által alkalmazott vételi árfolyamán kerül megállapításra. A folyósításra átutalással kerül sor, kivéve, ha a lakáscélú devizahitellel finanszírozott adásvétel esetén az ingatlan eladója folyószámlával nem rendelkezik. A készpénz kifizetésével történő folyósítás előzetes bejelentés alapján történik A kölcsön összege felett a kölcsönszerződést aláíró egyetemleges adóstársak bármelyike, illetve a szerződésben megjelölt adóstárs(ak) - valamennyi kötelezettre kiható hatállyal - rendelkezhet(nek) Az adós a hitelösszeg felvételére szóló meghatalmazással harmadik személyt is megbízhat. Pénzfelvételre jogosító meghatalmazásként a Hitelező közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást fogad el. Lakáscélú devizahitellel finanszírozott adásvétel esetében a folyósítás az eladó részére történik. 6. A kölcsön törlesztése 6.1. A Devizahitelt és annak járulékait minden naptári hónap negyedik napján esedékes, havi törlesztő részletekben kell az adósnak megfizetnie. Az esedékes havi törlesztőrészletek a szerződésszerű teljesítés esetére érvényesítendő ügyleti kamat és kezelési költség időarányos részét is magukban foglalják. OTP Világ Hitel esetében az Átváltás Napját követően az első, új devizában nyilvántartott törlesztő részlet esedékességének napja az Átváltás Napját követő hónap negyedik napja. Az OTP-LTP betét engedményezése mellett a türelmi idő alatt csak a hiteldíj törlesztésére kerül sor, a türelmi időt követő 3 hónapban az adósnak a hitelszámlára a türelmi idős törlesztőrészlet kell törlesztenie. Az OTP-LTP szerződés kiutalásakor a megtakarítás rendkívüli, díjmentes törlesztésként kerül elszámolásra, majd ezt követően az adósnak a fennálló tartozását minden naptári hónap első napján esedékes havi törlesztőrészletekben kell megfizetnie, mely magába foglalja a tőketörlesztés mellett az ügyleti kamat és a kezelési költség időarányos részét is. Az OTP Lakástakarék Zrt. részére fizetett megtakarítási összeg forintban kerül nyilvántartásra. Devizában nyilvántartott hitelek esetében a megtakarítási összegnek a törlesztéskor figyelembe vett deviza ellenértékét a Hitelező az OTP Bank által alkalmazott, a hitelszámlán történő jóváírás napján érvényes deviza eladási árfolyamon állapítja meg. Az OTP Garancia Biztosító Zrt. Forrás, illetve Stádium életbiztosítása mellett nyújtott lakáscélú, és jelzálog-típusú devizahitelek esetében a devizahitel tőkeösszegének törlesztése a Garancia Biztosító Zrt. szolgáltatásának időpontjában, a hiteldíj törlesztése pedig havonta történik.

9 A havi törlesztőrészlet összegét a Hitelező az alábbiak figyelembevételével állapítja meg: - a folyósított hitel összege, - a Hirdetmény szerinti költségek, - a Hitelező által megállapított maximális törlesztési idő. Az adósnak a devizában nyilvántartott kölcsön forint ellenértékét kell megfizetni. Az egyes törlesztőrészletek forint ellenértékét a Hitelező az OTP Bank Nyrt. által alkalmazott, az esedékesség napját megelőző napon érvényes deviza eladási árfolyam alapján határozza meg. A Hitelező az ügyleti év kezdetekor fennálló tartozás, és a még hátralevő futamidő alapján évente, valamint az aktuális tartozás és a még hátralévő futamidő alapján minden kamatváltozáskor meghatározza a fizetendő havi törlesztőrészlet összegét. Kamatváltozás esetén a felszámított hiteldíjról és az új törlesztőrészlet első esedékességéről, az ügyleti év végén a fennálló hiteltartozás összegéről, a felszámított hiteldíjról, annak időközi változásáról, a teljesített fizetésekről és a fizetendő törlesztőrészletről írásban tájékoztatja az adóst. Írásban történő tájékoztatásnak minősül a mindenkor érvényes hirdetményben való közzététel is. Fix törlesztőrészlettel nyújtott deviza hitelek esetében a kölcsönnek (a kölcsöntőke-törlesztést, és a hiteldíj fizetést is magában foglaló) havi törlesztőrészlete - az esetleges kamat-, kezelési költség- és árfolyamváltozásokra tekintet nélkül a kölcsön folyósítását követő naptári hónap negyedik napjától számított öt éven (alacsony törlesztéssel nyújtott lakáshitelek esetében 53 hónapon) keresztül állandó: fix törlesztőrészlet. OTP Világhitelek kivételével a fix törlesztőrészlettel nyújtott lakás- és jelzáloghitel-termékcsomag esetében a kölcsönnek (a kölcsöntőke-törlesztést, és a hiteldíj fizetést is magában foglaló) havi törlesztőrészlete - az esetleges kamat-, kezelési költség- és árfolyamváltozásokra tekintet nélkül a kölcsön folyósítását követő naptári hónap negyedik napjától számított 6 hónapon keresztül állandó: fix törlesztőrészlet. A kölcsön folyósítását követő naptári hónap negyedik napjától számított hatodik hónapot követően a devizában megállapított új fix törlesztő részletek 54 hónapon (alacsony törlesztéssel nyújtott lakáshitelek esetében 57 hónapon) keresztül fizetendő forint összegét a Hitelező az OTP Bank Nyrt. által alkalmazott, a kölcsön folyósítását követő naptári hónap negyedik napjától számított hatodik hónap utolsó előtti napján érvényes Deviza eladási árfolyam, a hirdetményben közzétett hiteldíj, és a hátralevő futamidő alapján határozza meg. OTP Világhitelek esetében a kölcsön folyósítását követő naptári hónap negyedik napjától számított egy éven keresztül az esetleges kamat-, kezelési költség- és árfolyamváltozásokra tekintet nélkül a kölcsönnek (a kölcsöntőke törlesztést, és hiteldíj-fizetést is magában foglaló) havi törlesztő részlete állandó: fix törlesztő részlet. Az első év elteltét követően a Hitelező évente, minden 12. törlesztő részlet esedékességét követő hónapban új fix törlesztő részletet állapít meg. Fix törlesztésű hitelek esetében amennyiben a fix törlesztőrészlet-fizetés időtartama alatt a hiteldíj, vagy a devizának az OTP Bank Nyrt. által alkalmazott eladási árfolyama eltér a kölcsönszerződésben rögzített, vagy a fix törlesztőrészlet megállapításakor alkalmazott mértéktől, az esedékes fix törlesztő részletben hiteldíjra és tőketörlesztésre fordítandó összeg aránya változik. Abban az esetben, ha a hiteldíj- illetve a devizának az OTP Bank Nyrt. által alkalmazott eladási árfolyam változása miatt a hiteldíj- illetve devizaárfolyam-változás időpontjában fizetendő fix törlesztőrészlet csak a hiteldíj egy részének a megfizetésére elegendő, a hiteldíjnak a ki nem egyenlített része a kölcsöntőke összegét növeli. Amennyiben az adósok a kölcsönszerződés szerinti, vagy a Hitelező által a későbbiekben megállapított fix törlesztőrészlet-összeget az esedékesség napján nem fizetik meg, a következő esedékes fix törlesztőrészlet összege a hátralékos összeggel, és annak a lejárt késedelmi kamatával növekszik. Világhitel kivételével a kölcsön folyósítását követő naptári hónap negyedik napjától számított 5. évet követően a törlesztőrészletek devizában való számítása az egyenletes törlesztőrészletek számításának módszerével történik, az egyes, devizában megállapított törlesztőrészletek fizetendő forint összegét a Hitelező az OTP Bank által alkalmazott, az esedékesség napját megelőző napon érvényes Deviza eladási árfolyam alapján határozza meg.

10 10 A Hitelező fix törlesztőrészlettel nyújtott deviza hitel esetében a kölcsön folyósítását követő naptári hónap negyedik napjától számított ötödik évet (alacsony törlesztéssel nyújtott lakáshitel esetében 53. hónapot) követően a hirdetményben közzétett hiteldíj változása esetén a megváltozott hiteldíj, és a még hátralévő futamidő alapján jogosult megváltoztatni az Adósok által fizetendő törlesztő részlet összegét az azt követő hónap első napjától kezdődően, amely hónap 4. (negyedik) napjáig a hiteldíj megváltozott (illetve az azt követő második hónap első napjától, amely hónapban a hónap 4. (negyedik) napját követően a hiteldíj megváltozott). A Hitelező a kölcsön folyósítását követő naptári hónap negyedik napjától számított ötödik évtől (alacsony törlesztéssel nyújtott lakáshitel esetében 53. hónaptól) kezdődően az ügyleti év kezdetekor írásban közli az Adósokkal a kölcsön folyósítását követő naptári hónap negyedik napjától számított ötödik év (alacsony törlesztéssel nyújtott lakáshitel esetében 53. hónap), illetve az ügyleti év végét követő hónapban fizetendő törlesztőrészletet, melyet az Adósok kötelesek a Hitelező részére megfizetni. Az Adósok által fizetendő havi törlesztő részlet összegének közlésével egyidejűleg, illetve a kölcsön folyósítását követő naptári hónap negyedik napjától számított 5 évig (alacsony törlesztéssel nyújtott lakáshitel esetében 53. hónapig) az ügyleti év kezdetekor a Hitelező a fennálló kölcsöntartozás összegéről, és a felszámított hiteldíjról, valamint annak időközi változásáról, a teljesített fizetésekről is, írásban tájékoztatják az Adósokat. Írásban történő tájékoztatásnak minősül a mindenkor érvényes hirdetményben való közzététel is Az adósnak a Devizahitelt és járulékait a jelen Üzletszabályzatban, valamint a kölcsönszerződésben foglalt feltételek szerint kell megfizetnie. A kölcsönszerződésben megjelölt havi törlesztőrészlet abban az esetben érvényes, ha a devizahitel az első törlesztőrészlet esedékességét megelőző naptári hónap utolsó banki napjáig kerül folyósításra, és az adós a folyósítást követő naptári hónaptól kezdődően szerződésszerűen tesz eleget fizetési kötelezettségének A törlesztőrészlet megfizetése kizárólag az OTP Bank Rt-nél vezetett lakossági folyószámláról történhet. A Devizahitel engedélyezésének feltétele a lakossági folyószámla meglétének dokumentálása, mely a számlaszám közlésével történhet. A fizetési kötelezettség szerződésszerűen teljesítettnek akkor minősül, ha az esedékes tartozás összege legkésőbb a kikötött teljesítési napon az OTP Bank Nyrt. számláján jóváírásra kerül. A Hitelező jogosult az esedékes követelés összegét az adósnak a Banknál vezetett lakossági folyószámlája mindenkori pozitív egyenlege terhére az esedékességkor, az adósok erre vonatkozó rendelkezése nélkül kiegyenlíteni. Amennyiben a lakossági folyószámlán az esedékes törlesztőrészlet egészére nincs fedezet, akkor a Hitelező a rendelkezésre álló összeget az esedékes törlesztőrészlet részbeni kiegyenlítésére hívja le Amennyiben az adós a szerződésben vállalt havi törlesztési kötelezettségén felül rendkívüli törlesztést, vagy egyösszegű kiegyenlítést teljesít, vagy jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom átjegyzés, futamidő prolongálása, törlesztés halasztás esetén a Hitelező a mindenkor érvényes Hirdetmény szerinti szerződésmódosítási díjat jogosult felszámítani. Fix törlesztőrészlettel nyújtott deviza hitelek esetében a kölcsön folyósítását követő naptári hónap negyedik napjától számított öt évig (alacsony törlesztéssel nyújtott lakáshitel esetében 53. hónapig) megfizetett előtörlesztés összege a tartozás összegét csökkenti. Ebben az esetben az ötödik év végéig nem változik a fix törlesztőrészletnek a kölcsönszerződésben rögzített összege. Amennyiben az Adósok olyan mértékű előtörlesztést teljesítenek, hogy ezt követően a fix törlesztőrészletek esedékességkor történő rendszeres megfizetésével a kölcsön teljes összege a kölcsön folyósítását követő naptári hónap negyedik napjától számított 5 év (alacsony törlesztéssel nyújtott lakáshitel esetében 53 hónap) alatt visszafizetésre kerül, a kölcsön jelen szerződésben meghatározott futamideje arányosan rövidül. Amennyiben az adósok a szerződésben megállapított törlesztő részletnél többet fizetnek, vagy rendkívüli törlesztést teljesítenek, és 60 nappal korábban nem rendelkeznek úgy, hogy a Hitelező köteles a túlfizetés összegét a fennálló tartozásuk törlesztésére fordítani, a túlfizetés összege a következő havi esedékes törlesztő részlet megfizetésének fedezetéül szolgál, kivéve a fennálló tartozás egyösszegű, teljes megfizetésének esetét A futamidő módosítását az adós a következő ügyleti évtől kezdődő hatállyal, de legkésőbb az adott ügyleti év vége előtt harminc nappal, bármikor kezdeményezheti. A futamidő a hitelfajtára meghatározott maximális futamidőt nem haladhatja meg.

11 11 Fix törlesztőrészlettel nyújtott deviza hitelek esetében futamidő módosítását az Adósok a fix törlesztőrészlet fizetésének időtartama alatt nem kezdeményezhetik. A fix törlesztőrészlet fizetésének időtartamát követően, az azt követő ügyleti évtől kezdődő hatállyal, az Adósok bármikor kezdeményezhetik a futamidő módosítását, de a Hitelező a kezdeményezést érdemben csak akkor köteles vizsgálni, ha azt az Adósok legkésőbb az adott ügyleti év vége előtt 30 nappal előterjesztették. A futamidő a kölcsönfajtára meghatározott maximális futamidőt módosítás esetén sem haladhatja meg. A fix törlesztőrészlet fizetésének időtartama alatt az Adósok nem kezdeményezhetik a kölcsöntartozás visszafizetésének szüneteltetését Az OTP Jelzálogbank a követelés maradéktalan kiegyenlítését követően az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett jogosultságok (jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom) töröltetéséhez, valamint az egyéb, igénybe nem vett biztosítékok mentesítéséhez szükséges jognyilatkozatot bocsát rendelkezésre. 7. A kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondása 7.1. Az Adósok tudomásul veszik továbbá, hogy a kölcsönszerződés bármilyen okból történő felmondása esetén, a felmondást megelőzően az OTP Jelzálogbank Zrt. jogosult a követelését az OTP Bank Nyrt.-re engedményezni. Az Adósok az engedményezéssel kapcsolatosan felmerült valamennyi költséget, így különösen a követelést biztosító jelzálogjog átjegyzésének igazgatási-szolgáltatási díját kötelesek a Hitelezőnek megfizetni. A Hitelező jogosultak a kölcsönszerződést a Ptk (1) és (2) bekezdésében foglalt felmondási ok bármelyikének beállta, illetve bármely szerződéses kötelezettség megszegése esetén, így különösen ha - az adósok törlesztési kötelezettségüknek esedékességkor nem tesznek eleget, - valamelyik Adós vagyonára, avagy a jelzálogul lekötött ingatlanra bármely tartozás érvényesítésére, akár bírósági, akár más hatósági végrehajtás indul, avagy a jelzálogul lekötött ingatlanra más Zálogjogosult az őt a bírósági végrehajtás mellőzésével megillető kielégítési jogát gyakorolja, vagy - az Adósok a Hitelezővel valótlan adatokat közölnek, vagy - a törlesztéshez szükséges bankszámla megszüntetésre kerül, vagy - az Adósoknak vagy a Zálogkötelezetteknek a kölcsönszerződés fedezetének meglétére, értékére, értékesíthetőségére irányuló tájékoztatási kötelezettsége megszegése, az ingatlan rendeltetésszerű használatát, a fedezet értékét, értékesíthetőségét sértő vagy veszélyeztető, illetőleg elvonására irányuló magatartása veszélyeztetné a kölcsön visszafizetését, vagy - a fedezetként szolgáló ingatlan biztosítására kötött vagyonbiztosítási szerződés megszűnik, az adóshoz intézett egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával azonnali hatállyal felmondani. A kölcsönszerződés felmondásával felmerülő valamennyi költség az adóst terheli. A Hitelező jogosult a követelésüket az OTP Bankcsoport faktor cégének értékesíteni. Az Adósok tudomásul veszik, hogy a követelés értékesítése során felmerült valamennyi költséget, így különösen a követelést biztosító jelzálogjog átjegyzésének igazgatási-szolgáltatási díját kötelesek megfizetni az engedményes faktor cég részére. A kölcsönszerződés felmondása esetén az adós még fennálló teljes tartozása azonnali hatállyal és egy összegben esedékessé válik Ha a fedezetként lekötött ingatlanra kívülálló harmadik személy javára végrehajtási jog kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba, ez a kölcsönszerződés azonnali felmondását vonja maga után, vagyis a teljes tartozás azonnal lejárttá válik A Hitelező a hitelkövetelést, valamint annak érvényesítésével felmerült költségeket az adóssal, illetve a szerződést biztosító mellékkötelezettséget vállalókkal szemben - a felek eltérő megállapodása, vagy jogszabály felhatalmazása hiányában - az évi LIII. törvény alapján bírósági végrehajtás útján érvényesíti. A Hitelező. az adós rendelkezése nélkül is megterhelheti az adós náluk vezetett számláját akár annak egy része erejéig a pénzügyi szolgáltatási tevékenységük körében keletkezett esedékes követelésükkel. 8. Fennálló hiteltartozások átjegyzése, átvállalása

12 A jelzálogtípusú devizahitel biztosítására jelzálogjoggal terhelt ingatlan elidegenítése esetén a jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom a vétellel, cserével megszerzett ingatlanra nem jegyezhető át, de a fennálló tartozást az új tulajdonos átvállalhatja A lakáscélú devizahitelre vonatkozó kölcsönszerződés alapján fennálló tartozás harmadik személy részéről történő átvállalására nincsen lehetőség. III. TELJES HITELDÍJ MUTATÓ 1. Teljes hiteldíj mutató: A teljes hiteldíj mutató az a belső kamatláb, amely mellett az ügyfél által visszafizetendő tőke és hiteldíj egyenlő a hitel folyósításáig bezárólag a kölcsönnel kapcsolatban jogszabályban meghatározott kivételekkel fizetett összes költséggel csökkentett hitelösszeggel. (Kivonat a 41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet 8. -ából). A teljes hiteldíj mutató a három hónapnál hosszabb lejáratú, a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 2. sz. mellékletének III. 13. pontjában meghatározott lakossági kölcsönök esetében irányadó. 2. A teljes hiteldíj mutató (a továbbiakban: THM) különböző ajánlatok összehasonlítására, az ügyfél megfelelő tájékoztatására szolgál. Számítása során a pénzügyi intézménynek a hitellel kapcsolatos kamaton túli egyéb költségeket is be kell számítania, ezért az ügylet tényleges terheit mutatja százalékos formában. 3. A teljes hiteldíj éves százalékban kifejezett összegének számításául szolgáló mutató az egy időpontban történő hitelfolyósítás esetén: m A K H = K=1 (1 + i ) t K Ahol: H = a hitel összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő költségekkel. A K = a K-adik törlesztőrészlet összege m = a törlesztőrészletek száma t K = a K-adik törlesztőrészlet években vagy töredék években kifejezett időpontja i = a THM értéke 4. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. 5. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel árfolyamkockázatát. 6. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. 7. Az induló teljes hiteldíj mutató meghatározása a forint fizetések alapján történt. A fizetések más devizanemre átszámításánál figyelembe vett, az OTP Bank Nyrt. által alkalmazott Deviza vételi és eladási árfolyam érvényességének napja: a szerződéskötést megelőző legfeljebb tizedik munkanap. IV. A TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGRE ÉS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 1. A Hitelező jogosult a szerződésben foglalt szolgáltatás, valamint a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében, az adós és egyéb kötelezett személyi adataira vonatkozó, és a velük szemben fennálló kockázat mértékének megállapításához szükséges dokumentumokat és nyilatkozatokat bekérni. Az adós és egyéb kötelezett jogosultak megismerni minden olyan adatot, melyet a Hitelező személyükkel kapcsolatban kezel. 2. A Hitelező jogosult az adós és egyéb kötelezett által közölt személyes adatokat az adósnyilvántartási

13 13 rendszerükbe, valamint a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény előírása szerint működtetett központi hitelinformációs rendszerbe felvenni, és kezelni, valamint a törvény mindenkor hatályos előírásainak megfelelően adatszolgáltatást teljesíteni. Az adós és egyéb kötelezett kijelentik, hogy a fenti adatszolgáltatásuk önkéntes, és az adatok kezelése hozzájárulásukon alapul. 3. A rendelkezésre bocsátott adatok kezelésének célja: az egyedi szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesítésének igazolása, az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése, az egyedi szerződésben szabályozott jogviszony szerinti elszámolás, kockázat-elemzés és értékelés, kapcsolattartás. 4. Az adatkezelés időtartama: az adós tartozásának megszűnését követő 5. év vége, kivéve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben megjelölt személyes adatokat, amelyeket a Hitelező a hivatkozott törvény rendelkezése szerint 8 évig köteles megőrizni. 5. Az adatkezelést és feldolgozást a Hitelező saját szervezetében végzi. Amennyiben kiszervezés keretében adatátadásra kerülne sor, az évi CXII. törvény előírásának megfelelően a kiszervezett tevékenység körét és a kiszervezett tevékenység végzőjét a Hitelező Általános Üzletszabályzatukban feltünteti. 6. Adós és egyéb kötelezett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira ideértve a jogorvoslati lehetőséget is az évi LXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. V. EGYÜTTMŰKÖDÉS, TÁJÉKOZTATÁS, ÉRTESÍTÉSEK 1. Az adós köteles a szerződéses jogviszony fennállása alatt a Hitelezőt haladéktalanul tájékoztatni a szerződéses kötelezettség teljesítését, valamint a fedezetek meglétét, értékét és értékesíthetőségét érintő minden változásról és körülményről. Az adós a Hitelező javára megadott személyes, és a hitelkérelmi nyomtatványban feltüntetett egyéb adatai megváltozása esetén haladéktalanul, legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül köteles az adatváltozást a Hitelezőnek bejelenteni. Fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkat az adós és egyéb kötelezett viseli. 2. Az adós a szerződés megkötésekor köteles nyilatkozatot tenni, mely szerint az évi LXVI. törvény alapján nyilvántartott adatait a Hitelezővel szemben nem tiltotta le, azt a szerződéses jogviszony fennállása alatt nem tiltja le, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a hitelszerződés felmondása esetén a Hitelezővel szemben fennálló tartozás érvényesítéséhez szükséges személyi adatait - a hivatkozott jogszabályban megjelölt nyilvántartási szervek - a Hitelező írásbeli kérelmére kiszolgáltassák. Amennyiben az adós ezen nyilatkozata nem felel meg a valóságnak, illetőleg a jogviszony fennállása alatt adatait bármikor letiltja, a Hitelező erről történő tudomásszerzése esetén jogosultak a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani. 3. Egyetemleges kötelezettek esetében a Hitelező bármelyik adóshoz intézett jognyilatkozatai a jogügyletben résztvevő valamennyi kötelezett tekintetében hatályosnak tekintendőek. 4. Az adós hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelezővel folytatott telefonbeszélgetéseik rögzítésre kerüljenek. A Hitelező a rögzített telefonbeszélgetéseket csak vitás esetek rendezésre használhatja fel. Amennyiben az adós a telefonbeszélgetések rögzítéséhez való hozzájárulást meg kívánja szüntetni, azt bármikor írásos nyilatkozatban, vagy a telefonbeszélgetés megkezdése előtt szóban megtehetik. 5. Az Adósok tudomásul veszik, hogy a kölcsönnel kapcsolatos bármely kamat és költség bevezetése, vagy megváltozása esetén írásban történő tájékoztatásnak minősül az is, ha a változást tartalmazó üzletszabályzatot, illetve hirdetményt a Hitelező az ügyféltérben kifüggeszti. VI. A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) részére történő adatszolgáltatás

14 14 1. A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. tv. (Hpt.) 130/ -a szerint, amennyiben a természetes személy hiteladós, adóstárs a kölcsönszerződésben vállalt fizetési kötelezettségeinek oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt, és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi bruttó minimálbért, és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt, a hitelintézet átadja a hiteladós, adóstárs, illetve a kölcsönszerződés törvényben meghatározott adatait a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak. 2. A Hpt. 130/D -a szerint, amennyiben a természetes személy hiteladós, adóstárs a kölcsönszerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatokat közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, és mindez okirattal bizonyítható, a hitelintézet ugyancsak átadja a törvényben meghatározott adatait a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak. 3. A Hpt. 130/I.a szerint a Központi Hitelinformációs Rendszer a természetes személyekre vonatkozó azonosító adatokat késedelmes tartozás esetén az adós késedelmes tartozásának megszűnését követően, egyéb esetben az adat átadását követően öt évig tartja nyilván, és kezeli. Az öt év letelte után a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás az adatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli. 4. A Hpt. 130/J -a szerint az OTP Bank Nyrt. az ügyfelei részére irásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy adataik meghatározott esetekben bekerülhetnek a KHR-be, továbbá az adatátadásról ennek megtörténtétől számított 8 napon belül. 5. Az Adós a Hpt. 130/K. -a alapján, az ott meghatározott módon kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését. A kifogást a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz vagy ahhoz a pénzügyi szervezethez nyújthatja be, amelyik a kifogásolt adatot a KHR-be továbbította. A kifogás eredményéről az Adós írásban kap tájékoztatást. A Hpt. 130/H. -a szerint a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli az adatot, ha az jogellenesen került a KHR-be. 6. Az Adós a Hpt. 130/L. -a alapján, az ott meghatározott módon az adatátadó hitelintézet, és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen három esetben keresetet is indíthat adatainak helyesbítése vagy törlése céljából: - amennyiben kérésére az erre vonatkozó szabályoknak megfelelően nem kap tájékoztatást arról, hogy adatai szerepelnek-e a KHR-ben, - kifogás eredményéről való tájékoztatás elmaradása esetén, - kifogás eredményéről való tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül, amennyiben a tájékoztatás eredményével nem ért egyet. VII. Devizában nyilvántartott hitelekkel kapcsolatos kockázatok Az Adósok tudomásul veszik a Hitelező azon tájékoztatását, hogy devizában nyilvántartott hitelek esetében a kölcsönszerződésben rögzített deviza árfolyama napról napra változik (euro esetében meghatározott ± 15 %-os sávban, svájci frank és japán yen esetében pedig bármilyen irányban és bármilyen mértékben), ezért az esedékesség napján megfizetendő törlesztő részlet forint összege előre nem megállapítható. Amennyiben a folyósítás napján érvényes árfolyamhoz képest a forint árfolyama gyengül, a devizában megállapított törlesztő részletek forintban megfizetendő ellenértéke akár jelentős mértékben is emelkedhet. Az Adósok tudomásul veszik, hogy az igényelt kölcsön törlesztéséül szolgáló lakossági folyószámlán a kölcsönszerződésben szereplő devizanem állandó változására figyelemmel olyan forint összeget kell biztosítanunk, amelyből a Hitelező az esedékesség időpontjában le tudja vonni az aktuális törlesztő részlet összegét. Amennyiben az esedékesség napján a törlesztő részlet megfizetéséhez szükséges fedezet nem áll a kölcsönszerződéshez kapcsolódó lakossági folyószámlán rendelkezésre, a Hitelező a hátralékos követelés késedelmi kamattal növelt forint összegét későbbi időpontban is jogosult az OTP Banknál vezetett lakossági folyószámlánkról beszedni. A hátralékos követelés késedelmi kamattal növelt forint összege a beszedés napján, az OTP Bank Nyrt. által alkalmazott deviza eladási árfolyamon kerül megállapításra. Az Adósok tudomásul veszik, hogy a japán yent, és a forintot csak nagyon laza, és áttételes közgazdasági kapcsolat fűzi össze, amely alapvető különbséget jelent a forintárfolyam szabályozásában bázisvalutaként

15 15 használt euro, illetve a szigorúan az euro-val szemben szabályozott, és az Euro övezet gazdasága által jelentős mértékben meghatározott svájci frank és a forint viszonya között. Emiatt a japán yen forinthoz viszonyított árfolyamingadozása érdemben nagyobb, mint az euro, illetve a svájci frank forinthoz viszonyított árfolyamingadozása. Az Adósok tudomásul veszik, hogy globális tőkepiaci korrekciók esetén gyakran előfordul, hogy a forint árfolyamának gyengülése mellett a japán yen árfolyama erősödik. Az Adósok tudomásul veszik továbbá, hogy az árfolyamkockázat különosen a rövid lejáratú jenhitelek esetén jelentős, a hosszú lejáratú jenhitelek ezeknél alacsonyabb devizakockázatot képviselnek, mert hosszabb időszak alatt nagyobb az ingadozások kiegyenlítődésének valószínűsége. Az Adósok tudomásul veszik, hogy a fenti tényezők azt eredményezhetik, hogy a japán yenben nyilvántartott kölcsön tőketartozása a folyamatos törlesztés ellenére is az eredetileg folyósított összeg fölé kerülhet. Az Adósok tudomásul veszik, hogy Világ Lakás és Jelzálog típusú hitel esetében, devizanem váltás esetén a fenti árfolyamkockázatok ugyanúgy érvényesülnek. Az Adósok tudomásul veszik, hogy az ilyen hiteleknél devizanem váltás esetén a kölcsön új devizában történő nyilvántartása a váltásra vonatkozó igényük benyújtását követő esedékesség napjától kezdődik, az első, új deviza-nyilvántartás alapján fizetendő törlesztő részlet összege azonban csak az ezt követő esedékesség napján kerül levonásra a hitelszámláról. Az Adósok tudomásul veszik, hogy OTP Világ Lakás- és Jelzálog-típusú hitelek esetében amennyiben az árfolyamváltozások, vagy bármilyen egyéb ok következtében a fennálló kölcsöntartozás és a bejegyzett jelzálogjog egymáshoz viszonyított aránya meghaladja a 86 %-ot, a Hitelező felszólítása alapján kötelesek pótfedezet bevonásáról gondoskodni, vagy a felszólításban megjelölt, olyan mértékű előtörlesztés teljesíteni mely alapján a kölcsöntartozás/bejegyzett jelzálogjog összeg arány 78 % alá csökken. Az Adósok tudomásul veszik, hogy ezen kötelezettségük nem teljesítése esetén a Hitelező a kölcsönszerződést felmondhatja, és a teljes tartozást egy összegben esedékessé teheti. VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. A Hitelező jogosult jelen Üzletszabályzatot üzletpolitikájuknak, termékpolitikájuknak megfelelően egyoldalúan módosítani. 2. A Hitelező jelen Üzletszabályzat megváltoztatását legalább 15 nappal korábban az OTP Bank Nyrt. ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett Hirdetmény útján teszi közzé. 3. Ha az ügyfél az értesítés kifüggesztésétől számított 15 napon belül észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, a változást részéről elfogadottnak kell tekinteni. 4. Ha az ügyfél jelen Üzletszabályzat megváltoztatása következtében nem kívánja a Hitelező szolgáltatását igénybe venni - jogszabály vagy szerződés ellenkező rendelkezése hiányában - jogosult a szerződést 30 napos határidővel felmondani. 5. Jelen Üzletszabályzat rendelkezéseit érintő, a hitelintézetek által kötelezően alkalmazandó jogszabályváltozás esetén, az új, illetve a módosult jogszabályi rendelkezés minden további jogcselekmény nélkül jelen Üzletszabályzat részévé válik. OTP Jelzálogbank Zrt.

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810%

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810% H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.01.05-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI OTP LAKÁSHITELEK (OTP Lakáshitelek, OTP Társasházi hitel és OTP Speciális Lakáshitelek, Lakáshitel.0, Lakáshitel.0 és a 000. feltételű lakáscélú és nem lakáscélú kölcsönök) KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG

Részletesebben

DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI OTP LAKÁSHITELEK (OTP Lakáshitelek, OTP Társasházi hitel és OTP Speciális Lakáshitelek, Lakáshitel.0, Lakáshitel.0 és a 000. feltételű lakáscélú és nem lakáscélú kölcsönök) KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Érvényes: 2016.08.01-től Fix, 1 éves kamatperiódus Kamatozás Ügyleti (bruttó) kamat* 1/6 Adósok által fizetendő kamat** Ügyleti év Az első

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

változó, évi változó, évi évi évi változó évi változó, évi változó, évi változó, évi

változó, évi változó, évi évi évi változó évi változó, évi változó, évi változó, évi OTP LAKÁSHITELEK (OTP Lakáshitelek, OTP Társasházi hitel és OTP Speciális Lakáshitelek, Lakáshitel.0, Lakáshitel.0 és a 000. feltételű lakáscélú és nem lakáscélú kölcsönök) KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. az OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott, devizában nyilvántartott, lakáscélú és jelzálogtípusú OTP Hitelekre

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. az OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott, devizában nyilvántartott, lakáscélú és jelzálogtípusú OTP Hitelekre OTP Jelzálogbank Zrt. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T az OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott, devizában nyilvántartott, lakáscélú és jelzálogtípusú OTP Hitelekre Érvényes: 2009. július 1. 2 I. BEVEZETŐ

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás 6,0000% 0,3660% 6,3660% Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás 6,0000% 0,3660% 6,3660% Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2014. június 01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23)

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT LAKOSSÁGI HITEL TERMÉKEK

A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT LAKOSSÁGI HITEL TERMÉKEK A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT LAKOSSÁGI HITEL TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI 2 KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás 0,5970% 6,4650 % Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás 0,5970% 6,4650 % Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2014. március 01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23)

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény javított Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június 26.

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től 68/201. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 201.07.1-től I. Fogyasztási célú hitelek (2012.0.01.) Éves kamat éves kezelési költség egyszeri kezelési költség 1. Személyi hitelek 100.000-500.000,-Ft

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről Érvényes: 2014. május 15-től I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Részletes rendelkezések... 4 II.1. A kölcsönszerződés megkötése... 4 II.1.1.

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva)

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. július 10. napjától

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. LAKOSSÁGI SZEMÉLYI HITEL IGÉNYBEVÉTELI LEHETŐSÉGEK, KAMAT ÉS KÖLTSÉG FELTÉTELEK Érvényes: 2015. január 1. naptól

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 20,87 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) 2,5 % Takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfél

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 20,87 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) 2,5 % Takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfél Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. június 25. napjától

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség lásd még 23. pont + 24,00% 3 év 1. max.50.000,-ft zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő esetén 2.1 Díjak és költségek

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. január 13-tól 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440 Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK 2011. augusztus 01-től Kiegészítő Kamattámogatásos építési és új lakásvásárlási hitel 2008. november

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kamattámogatásos hitel kondíciókról érvényes a 12/2001

Részletesebben

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440 Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK 2011. augusztus 01-től Kiegészítő Kamattámogatásos építési és új lakásvásárlási hitel 2008. november

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2014. február 19.-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) Új igénylés 2012. április 1-től nem fogadható be TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012.

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. SZEMÉLYI JELLEGŰ

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. HIRDETMÉNY Otthonteremtési támogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök Hatálybalépés napja: 2015.

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bővítésre, korszerűsítésre, felújításra ill. Időnyerő kölcsön

Részletesebben

Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető!

Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető! Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető! Hitel célja: Lakóingatlannal fedezett, deviza alapú hitel kiváltása. Hitel összege: 1.000.000 30.000.000 HUF A maximális finanszírozási arány nem haladhatja meg

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kondíciós Listája Hatályos: 2014. március 03. TARTALOMJEGYZÉK 1. Arteus Gold Credit devizakölcsön befektetési arany fedezete mellett... 4 1.1. Arteus Gold

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2013. július 24-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10.

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10. 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1/6 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től Hirdetmény Az otthonteremtési kamattámogatásával nyújtott lakáscélú kölcsönök kondícióiról valamint A fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott lakáscélú kölcsöneinek kondícióiról és A

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bővítésre, korszerűsítésre, felújításra ill. Időnyerő kölcsön

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. október 1. Érvényes: visszavonásig.

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET EU-2. számú ELNÖKI UTASÍTÁS 6/1. számú Hirdetmény a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályba lépési idő: 2013. február 01. Hatályba léptető határozat:

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei Érvényes: 05.0.0től Forgalmazható hitelek Kamat (%) Egyszeri kezelési költség (%) Hitel összege (Ft) (max. hónap) Személyi kölcsön 3,65 9,50 00.000.000.000 (500.000 Ft 3 évre) 60 Személyi kölcsön csoportos

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Fiatalok

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági hitelek kamatairól, kondícióiról Érvényes: 2012. április 7-től

Hirdetmény Lakossági hitelek kamatairól, kondícióiról Érvényes: 2012. április 7-től I. Hosszú lejáratú fogyasztási hitel Igényelhető hitelösszeg 300.000-1.000.000 Ügyleti kamat Lakossági hitelek kamatairól, kondícióiról 54-120 hónap Hitel - előkészítési díj 2% Folyósítási jutalék 1% Kezelési

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.02.02-től 1 SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.02.02.

Részletesebben

Érvényes: 2009. augusztus 1-től

Érvényes: 2009. augusztus 1-től Érvényes: 2009. augusztus 1-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Minden hitelügyletben (kivéve diszkont hitelek és váltóleszámítolás) a Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. A kamatok és a kapcsolódó díjak, jutalékok

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.03.23. és 7/2010. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010. 04. 27-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. augusztus

Részletesebben

H I R D E T M É N Y HITELEK

H I R D E T M É N Y HITELEK Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440 Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. H I R D E T M É N Y HITELEK Kiegészítő Kamattámogatásos építési és új lakásvásárlási hitel Lakásszövetkezeti és társasházi lakóépületek

Részletesebben

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1.

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1. Közzététel napja: 2014.12.16 Jelen Hirdetmény 2015. január 1-től lép hatályba. Az újonnan meghirdetett kamat-, díj- és költségelemek valamint az aktuális teljes hiteldíj mutató (THM) értékek sötét háttérrel

Részletesebben

Sopron Bank Burgenland Zrt.

Sopron Bank Burgenland Zrt. Érvényes: 201. február 1-től visszavonásig Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítő támogatásos hitelek a 134/2009. Kormány rendelet szerint a 201. február 1-jén vagy azt követően benyújtott hiteligényekre

Részletesebben

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - PB Lakáscélú kölcsön piaci kamatozással(folytatás)

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - PB Lakáscélú kölcsön piaci kamatozással(folytatás) Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek -PB Lakáscélú kölcsön piaci kamatozással Futamidő (hónap) Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) Finanszírozás maximális aránya Ügyfél által fizetendő kamat Hitel teljes

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820 Fax: (+36-82) 553-821 E-mail: info@somogytakarek.hu www.somogytakarek.hu Cégjegyzékszám:14-02-000320 Adószám: 10115521-2-14 KSH: 10115521-6419-122-14

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. április 22-től I. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től Hirdetmény Az otthonteremtési kamattámogatásával nyújtott lakáscélú kölcsönök kondícióiról valamint A fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott lakáscélú kölcsöneinek kondícióiról és A

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

47/2014. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2014.04.06.)

47/2014. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2014.04.06.) 47/2014. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2014.04.06.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2012.07.16-tól nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Kamat* ( =

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény javított Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június 30.

Részletesebben