I. A rendelet hatálya 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. A rendelet hatálya 1."

Átírás

1 Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004.(III.29.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról (egységes szerkezetben az 52/2004. (X.21.), a 26/2005. (VII.1.), a 8/2006. (III.28.), a 19/2007. (V.1.), az 55/2008. (XII.19.), az 1/2009. (I.29.), a 30/2010. (X.27.), a 35/2010. (XI.24.), a 8/2011. (II.18.), a 14/2011. (III.17.), a 31/2011. (VI.29.), a 37/2011. (VIII.25.), a 14/2012. (III.30.), az 54/2012. (X.30.), az 57/2012. (XI.30.), az 5/2013. (II.13.), a 18/2013. (IV. 29.), a 23/2013. (V. 27.), a 34/2013. (IX.16.), a 44/2013. (XI. 27.), a 6/2014. (II.18.), a 27/2014. XI. 14.), a 34/2014. (XII. 22.), a 8/2015. (III. 03.) a 9/2015. (III.03.) és a 21/2015. (IV.28.) rendelettel*2) Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 79. (2) bekezdésében, és a 80. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, továbbá az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv. (továbbiakban Áhtv.) 108. (1) és (2) bekezdéseiben és a ban foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja. *1*3 I. A rendelet hatálya 1. (1) *4 A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő a) ingatlan és ingó vagyonra, valamint vagyoni értékű jogokra (továbbiakban: ingatlan és ingó vagyon), továbbá b) a pénzeszközre, kárpótlási jegyekre, *7 c) az önkormányzat által tulajdonolt üzletrészére, valamint részvényesi jogok gyakorlására, tagsági jogot megtestesítő részvényre (a továbbiakban: társasági részesedés), kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságra. *5 (1a) *8 E rendelet hatálya kiterjed azon jogügyletek tárgyát képező ingóra vagy ingatlanra is, amelyeknek eredményeként harmadik személy tulajdonát képező ingó-, vagy ingatlanvagyon az Önkormányzat törzs- vagy üzleti vagyonába kerül. (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, kivéve a lakás- és helyiségbérletből eredő pénzköveteléseket. *6 (3) Ezen rendelet szabályait csak akkor kell alkalmazni, a) ha az Önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendelete a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok megszerzéséről és elidegenítéséről, valamint a pénzeszközökkel való gazdálkodásról, továbbá az önkormányzatot illető követelések elengedéséről és mérsékléséről, b) ha a közterület-használati hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet közterületek hasznosításáról, *1 Módosította az 52/2004. (X.21.) sz. rendelet 1. -a *2 Módosította a 19/2007. (V.1.) rendelet 1. -ának (1) bekezdése *3 Módosította a 19/2007. (V.1.) rendelet 1. -ának (2) bekezdése *4 Módosította a 30/2010. (X.27.) rendelet 1. -a és a 14/2012. (III.30.) rendelet 1. (1) bekezdése *5 Módosította a 31/2011. (VI.29.) rendelet 1. -a *6 Módosította a 31/2011. (VI.29.) rendelet 2. -a és a 14/2012. (III.30.) rendelet 1. (4) bekezdése *7 Módosította a 14/2012. (III.30.) rendelet 1. (2) bekezdése *8 Hatályba léptette a 14/2012. (III.30.) rendelet 1. (3) bekezdése

2 2 c) ha az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről szóló önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik. (4) Ezen rendelet szabályait a beruházási és felújítási tevékenységről, valamint a közbeszerzésről és államháztartásról szóló jogszabályok rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni. (1) - (3) *1 II. Az önkormányzati vagyon 2. (4) Az Önkormányzat tulajdonában álló vagyontárgyak csoportosítását, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak vagy korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősítését azok besoroláskori tényleges funkciója, jellege szerint kell. *2 3. *3 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonnak minősülnek a levéltári anyagok. 4. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyontárgyak a) *7 b) *7 c) *7 d) az önkormányzat tulajdonába kerülő műemlék épület, e) az önkormányzat tulajdonába kerülő muzeális emlék, f) az önkormányzat tulajdonába kerülő védett természeti terület, g) *6 5. *4 Üzleti vagyon ha jogszabály másként nem rendelkezik mindazon vagyontárgy, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe. 6. (1) *5 A Képviselő-testület rendeletben dönt a) az önkormányzati rendeletben meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon korlátozottan forgalomképessé nyilvánítása, *8 *1 Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (III.30.) rendelet 16. (3) bekezdés 1) pontja *2 Módosította a 14/2012. (III.30.) rendelet 2. -a *3 Módosította a 14/2012. (III.30.) rendelet 3. -a *4 Módosította a 14/2012. (III.30.) rendelet 4. -a *5 Módosította a 14/2012. (III.30.) rendelet 5. -a *6 Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (III.30.) rendelet 16. (3) bekezdés 2) pontja *7 Hatályon kívül helyezte az 54/2012. (X.30.) rendelet 2. (3) bekezdése *8 Módosította a 18/2013. (IV.29.) rendelet 1. -a

3 3 b) önkormányzati rendeletben meghatározott korlátozottan forgalomképes vagyontárgy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná nyilvánítása, *4 c) önkormányzati rendeletben meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon vagy önkormányzati rendeletben meghatározott korlátozottan forgalomképes vagyontárgy üzleti vagyon körbe történő átsorolása és *4 d) üzleti vagyon körébe tartozó vagyontárgy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná vagy korlátozottan forgalomképes vagyonná nyilvánítása tárgyában. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti döntéshez a képviselő-testület minősített szavazattöbbséget igénylő döntése szükséges. (3) Az ingatlan forgalomképtelensége megszűnik, amennyiben a külön jogszabály alapján lefolytatott telekrendezési eljárásban közterületből lejegyzésre kerül sor, illetve a telekrendezési határozat végrehajtása érdekében a tulajdonosok megállapodnak. (4) Az ingatlan forgalomképtelensége vagy korlátozottan forgalomképessége megszűnhet - külön jogszabályban foglalt eljárással végrehajtott - funkcióváltás esetén, továbbá az önkormányzati költségvetési szerv megszüntetésével is. (5) A képviselő-testület minősített szavazattöbbséget igénylő döntésével az egyes vagyontárgyak hasznosításáról hozandó önkormányzati döntéssel egyidejűleg a vagyontárgy forgalomképességét is érintő besorolását megváltoztathatja. *2 III. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának közös szabályai A tulajdonosi jogok gyakorlása 7. (1) Az Önkormányzatot - az Ötv-ben meghatározott eltérésekkel - megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik. (2) A tulajdonosi jogok gyakorlása - eltérő rendelkezés hiányában - magában foglalja a vagyontárgy bérletével, használatával, hasznainak szedésével, elidegenítésével, megterhelésével és más módon történő hasznosításával kapcsolatban a tulajdonost megillető jogosítványok gyakorlását, jognyilatkozatok tételét és kötelezettségek vállalását, ideértve a vagyontárgyat érintő hatósági eljárásban a tulajdonost illető nyilatkozattételi jogot (tulajdonosi hozzájárulás kiadását), továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél (peres fél) jogát. (3) A tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságai, a polgármester, a jegyző és az intézményvezetők gyakorolják e rendeletben meghatározottak szerint. A tulajdonosi jogokat hatáskör-átruházás alapján gyakorló szerv e hatáskörét nem ruházhatja tovább más szervre.*6 (4) *3 Tulajdonosi ellenőrzés *1 7/A. *5 *1 Hatályba léptette a 30/2010. (X.27.) rendelet 2. -a *2 Módosította a 14/2012. (III.30.) rendelet 16. (3) bekezdés 3) pontja *3 Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (III.30.) rendelet 16. (3) bekezdés 4) pontja *4 Módosította a 18/2013. (IV.29.) rendelet 1. -a *5 Hatályon kívül helyezte a 18/2013. (IV.29.) rendelet 12. (2) bekezdése *6 Módosította a 34/2013. (IX.16.) rendelet 1. -a

4 4 Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú részesedéssel működő, illetve önkormányzati tulajdonban álló egyszemélyes gazdasági társaságok esetén*1 7/B. (1) A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú részesedéssel működő gazdasági társaságokban meglévő üzletrészhez, részvényekhez kapcsolódó jogok gyakorlását a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottságra ruházza át, kivéve a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 141. (2) bekezdésében és a 231. (2) bekezdésében meghatározottakat.*8 (2) A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonban álló egyszemélyes gazdasági társaságokban meglévő üzletrészéhez kapcsolodó jogait illetve a részvényesi jogok gyakorlását a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottságra ruházza át, kivéve az adott gazdasági társaság alapító okiratában vagy a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 141. (2) bekezdésében és a 231. (2) bekezdésében meghatározottakat. *2 (3) *6 (4) Az önkormányzati tulajdonú részesedéssel működő és az önkormányzati tulajdonban álló egyszemélyes gazdasági társaság működése során az önkormányzati tag nem hozhat, valamint nem kezdeményezhet és nem fogadhat el olyan határozatot, amellyel felelőssége meghaladja a vagyoni hozzájárulása mértékét vagy kötelező feladatinak ellátását veszélyezteti. *3 Eljárás a tulajdonos képviseletében *7 8. (1) A tulajdonos képviseletében eljáró szervek jogaikat önállóan gyakorolják az alábbiak szerint: a) a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv vagy személy e rendeletben foglaltak szerint, b) a törvény rendelkezése alapján az önkormányzati vagyont kezelő személy, a vonatkozó törvényi rendelkezésekkel összhangban e rendeletben foglaltak szerint, továbbá c) a képviselet jogát szerződés alapján ellátó személy meghatalmazás alapján, a szerződés keretén belül. (2) A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv vagy személy gyakorolja az osztatlan közös tulajdon esetében a tulajdonostársat, társasház és a lakásszövetkezet esetében a külön tulajdoni illetőség tulajdonosát illető jogokat, teljesíti a tulajdonos kötelezettségeit. (3) A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv vagy személy az ingatlan és ingó vagyon használatával (bérletével) összefüggésben gyakorolja a használatba adó vagy a használatba vevő jogait és kötelezettségeit. (4) *5 (5) *4 *1 Hatályba léptette a 30/2010. (X.27.) rendelet 3. -a *2 Módosította a 8/2011. (II.18.) rendelet 1. -a és a 27/2014. (XI. 14.) rendelet 96. (2) bekezdése *3 Hatályba léptette a 31/2011. (VI.29.) rendelet 3. -a *4 Hatályon kívül helyezte a 30/2010. (X.27.) rendelet 4. (2) bekezdése *5 Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (III.30.) rendelet 16. (3) bekezdés 5) pontja *6 Módosította a 18/2013. (IV.29.) rendelet 2. -a, a 18/2013.(IV.29.) rendelet 2. -a, hatályon kívül helyezte a 27/2014. (XI. 14.) rendelet 96. (2) bekezdése *7 Módosította a 18/2013. (IV.29.) rendelet 3. -a *8 Módosította a 27/2014. (XI. 14.) rendelet 96. (2) bekezdése

5 5 Az önkormányzati vagyon értékének és a tulajdonosi jogok gyakorlójának meghatározása 9. (1) Az önkormányzat ingatlan vagyonát a számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéken, az ingó vagyonát nyilvántartási értéken, a portfolió vagyonát - amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik - névértéken tartja nyilván. (2) Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy értékesítésére, valamint egyéb módon történő hasznosítására és megterhelésére irányuló döntést megelőzően az adott vagyontárgy forgalmi (piaci) értékét ingatlan és 500 ezer Ft feletti ingó vagyon esetén 6 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján kell meghatározni. A vagyontárgy forgalmi (piaci) értékének meghatározásához 2 forgalmi értékbecslés, ingatlan bérbeadás esetén 1 forgalmi értékbecslés és ingatlan tulajdonjogának harmadik személytől történő megszerzéséhez 1 értékbecslés szükséges.*1 (3) *2 (4) A vagyontárgy feletti tulajdonosi jog gyakorlóját - a (8)-as bekezdés kivételével az adott vagyontárgy egyedi forgalmi értékétől függően kell megállapítani. Ha a hasznosítás csak a vagyontárgy egy részére vonatkozik, a vagyonrész értéke alapján hatáskörrel rendelkező szerv köteles a vagyontárgy teljes értéke alapján hatáskörrel rendelkező szerv hozzájárulását kérni a tervezett hasznosításhoz. *3 (5) Semmis az a szerződés, mely - a rendeltetésszerű joggyakorlás elvével és e rendelet szabályaival ellentétesen - a vagyontárgy több részletben történő elidegenítése útján vonja el a vagyontárgy értéke alapján döntésre jogosult szervtől e rendelet szerinti hatáskörét. (6) Forgalomképes vagyon esetén, ha a szerződés tárgya több vagyontárgy (vagyontömeg), az értékhatár - és erre tekintettel a tulajdonosi jog gyakorlójának - meghatározására a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó. Együttes értékesítésének, illetve hasznosításának az tekintendő, ha a vagyontömeg elidegenítése, illetve hasznosítása csak egyetlen természetes, illetve jogi személy vagy ezek konzorciuma részére történik. (7) Az elővásárlási jog gyakorlása a költségvetésben e célra biztosított keret terhére történhet. Az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos jognyilatkozatok tételére a vagyontárgy értéke szerint illetékes szerv jogosult, kivéve a (8) bekezdésben szabályozott esetet. *4 (8) Az önkormányzat követelését biztosító jelzálogjog létesítésére, törlésére vagy ranghelycserére vonatkozó jognyilatkozat megtételére egyedi forgalmi értéktől függetlenül a polgármester jogosult.*5 (9) Társasházakban és lakásszövetkezetekben lévő osztatlan közös tulajdonra vonatkozó tulajdonosi képviselet körében a tulajdonosi képviselő évente albetétenként Ft-ig, de legfeljebb évente társasházanként és lakásszövetkezetenként Ft-ig önállóan vállalhat kötelezettséget. Ezen összeghatár felett a kötelezettségvállalás Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsági döntése alapján történik. A tulajdonosi képviseletet mind a lakások, mind a helyiségalbetétek vonatkozásában a Zuglói Zrt. látja el.*3*5*6 *1 Módosította a19/2007. (V.1.) rendelet 2. -ának (1) bekezdése, a 31/2011. (VI.29.) rendelet 4. (1) bekezdése, a 14/2004. (III.30.) rendelet 7. -a, valamint a 6/2014.(II.18.) rendelet 1. -a *2 Módosította a 19/2007. (V.1.) rendelet 2. -ának (2) bekezdése, valamint a 31/2011. (VI.29.) rendelet 4. (2) bekezdése, hatályon kívül helyezte a 6/2014. (II.18.) rendelet 8. (2) bekezdése *3 Módosította a 19/2007. (V.1.) rendelet 2. -ának (3) bekezdése *4 Módosította a 19/2007. (V.1.) rendelet 2. -ának (4) bekezdése *5 Hatályba léptette a 19/2007. (V.1.) rendelet 2. -ának (5) bekezdése, módosította a 6/2014. (II.18.) rendelet 2. -a, a 27/2014. (XI. 14.) rendelet 96. (2)(3) bekezdése és a 34/2014. (XII. 22.) rendelet 15. (1) bekezdése *6 Módosította a 9/2015. (III.03.) rendelet 1. -a

6 6 Önkormányzati költségvetési szerv használatába adott vagyon 9/A. *4 (1) Az önkormányzat az általa alapított költségvetési szerve részére a működéséhez szükséges önkormányzati vagyont biztosítja. (2) Az Önkormányzat a vagyonát az alábbi szervek részére ingyenesen adja át használatba (a továbbiakban: vagyont használó önkormányzati szervek): a) óvoda, b) bölcsőde, c) gyermekjóléti szolgálat, d) nappali ellátást biztosító intézmény, e) a Polgármesteri Hivatal és f) az a) pont kivételével a köznevelési feladatellátáshoz kapcsolódó ingatlan vagyon esetében a Zuglói Intézménygazdálkodási Központ, g) egészségügyi intézmény h) Zuglói Önkormányzati Rendészet és i) Zuglói Gyermektábor. (3) Az önkormányzati vagyont használó önkormányzati szerv a használatában lévő önkormányzati vagyonnal - az önkormányzat közfeladatai ellátásának sérelme nélkül- törvény és e rendelet keretei között önállóan gazdálkodik. (4) A (3) bekezdés a) e), g) - i) pont szerinti, vagyont hasznosító önkormányzati szervek kötelesek teljesíteni a vagyontárgy tulajdonosát terhelő pénzügyi kötelezettségeket. Az állami fenntartású köznevelési intézménynek a vagyontárggyal összefüggő kötelezettségeit a köznevelési törvény és annak végrehajtási rendelete, valamint az Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között létrejött megállapodás szabályozza. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság használatába adott vagyon 10. *5 (1) *1*2*3 Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, vagy ilyen gazdasági társaság kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság a használatába vagy tulajdonába adott önkormányzati vagyont a közszolgáltatási vagy egyéb szerződésben foglaltak szerint használja. A használatot szerződésszerűen, az elvárható gondossággal, e rendelet és a nemzeti vagyonról szóló törvény szabályaira figyelemmel gyakorolja, és köteles a használatában lévő önkormányzati vagyontárgy e rendelet szerinti nyilvántartására és adatszolgáltatásra. (2) *1 Az bekezdésben szereplő gazdasági társaság a használatába adott önkormányzati vagyont e rendelet szabályaitól eltérően közfeladatának eredményes és költség hatékony ellátása érdekében közfeladat ellátást nem veszélyeztetve - gazdasági tevékenysége keretében önállóan hasznosítja. *1 Módosította z 57/2012. (XI.30.) rendelet 1. -a, az 5/2013. (II.13.) rendelet 1. -a *2 Beiktatta a 34/2013. (IX.16.) rendelet 2. (1) bekezdése *3 Beiktatta a 34/2014. (XII. 22.) rendelet 15. (2) bekezdése *4 Beiktatta a 21/2015. (IV.28.) rendelet 1. -a *5 Módosította a 21/2015. (IV.28.) rendelet 2. -a (teljes 10. módosításra került)

7 7 (3)*3 Az (1) bekezdésben szereplő gazdasági társaságtól alapító okirat, társasági szerződés, vagy egyéb szerződés ellenkező rendelkezése hiányában az önkormányzati vagyon használatának jogát a Képviselő-testület magához vonhatja. (4)* 7 (5) *1, *2, *4, *6,*7 Tulajdonosi ellenőrzés *5 10/A. (1) A vagyonhasználót megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét a polgármester ellenőrzi.*8 (2) A tulajdonosi ellenőrzés célja az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás vizsgálata, ennek keretében különösen: az önkormányzati vagyonnyilvántartás hitelességének, teljességének és helyességének biztosítása, továbbá a jogsértő vagy a tulajdonos érdekeit más módon veszélyeztető, valamint az Önkormányzatot hátrányosan érintő vagyongazdálkodási intézkedések feltárása és a jogszerű állapot megteremtése. (3) A polgármester a tulajdonosi ellenőrzés keretében jogosult a) az önkormányzati tulajdonba tartozó, a vagyonhasználó kezelésében álló ingatlan területére belépni,*9 b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó minden közérdekből nyilvános adat, valamint - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit nem sértő - az önkormányzati vagyonra, a vagyonhasználóra vonatkozó adatszolgáltatást, okirat bemutatást és információt kérni.*9 c) az ellenőrzött vagyonhasználó vezetőjétől írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni.*9 (4) A polgármester a tulajdonosi ellenőrzés során köteles a) jogait úgy gyakorolni, hogy az ellenőrzött vagyonhasználó tevékenységét és rendeltetésszerű működését a lehető legkisebb mértékben zavarja,*10 b) tevékenységének megkezdéséről az ellenőrzött vagyonhasználó vezetőjét az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 15 nappal tájékoztatni, *10 c) megállapításait tárgyszerűen, a valóságnak megfelelően ellenőrzési jelentésbe foglalni és a jelentéstervezetet, valamint a végleges jelentést az ellenőrzött vagyonhasználó vezetőjének 30 napon belül megküldeni. *10 (5) Az ellenőrzött vagyonhasználó képviselője köteles*10 a) az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni, *1 Módosította az 55/2008. (XII.19.) rendelet 1. -a, valamint az 1/2009. (I.29.) rendelet 2. (2) bekezdése *2 Módosította az 1/2009. (I.29.) rendelet 2. (1) bekezdése, a 35/2010. (XI.24.) rendelet 2. a) pontja, valamint a 14/2012. (III.30.) rendelet 8. -a *3 Módosította az 5/2013. (II.13.) rendelet 1. -a, a 34/2013. (IX.16.) rendelet 2. (2) bekezdése és a a 34/2014. (XII. 22.) rendelet 15. (3) bekezdése *4 Hatályon kívül helyezte a 18/2013. (IV.29.) rendelet 12. (2) bekezdése *5 Hatályba léptette a 18/2013. (IV.29.) rendelet 4. -a, módosította a 6/2014. (II.18.) rendelet 3. -a *6 Beiktatta a 23/2013. (V. 27.) rendelet 1. -a *7 Hatályon kívül helyezte a 21/2015. (IV.28.) rendelet 2. -a *8 Módosította a 21/2015. (IV.28.) rendelet 3. (1) bekezdése *9 Módosította a 21/2015. (IV.28.) rendelet 3. (2) bekezdése *10 Módosította a 21/2015. (IV.28.) rendelet 3. (3) bekezdése

8 8 b) az ellenőrzést végző részére szóban vagy írásban a kért tájékoztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani, c) az ellenőrzést végző kérésére a rendelkezésre bocsátott dokumentáció (iratok, okmányok, adatok) teljességéről nyilatkozni, d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni, e) az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről a polgármestert 30 napon belül tájékoztatni. (6) Az ellenőrzött vagyonhasználó képviselője jogosult*1 a) az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni, b) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre észrevételt tenni. (7) A polgármester az adott évben elvégzett tulajdonosi ellenőrzésének legfontosabb megállapításairól összefoglaló jelentésben - a tárgyévet követő év április 30-ig - tájékoztatja a képviselő-testületet. A polgármester a tulajdonosi ellenőrzésekről minden esetben, a soron következő ülésen is beszámol a Képviselő-testületnek. Vagyonkezelői jog alapítása és a vagyonkezelői jog gyakorlásának, ellenőrzésének szabályai 10/B. *2 (1) Vagyonkezelésbe adható minden olyan önkormányzati vagyonelem, amely önkormányzati közfeladat ellátását szolgálhatja. (2) Kizárólag az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társasággal, vagy annak 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társasággal létesíthető, és kizárólag általuk gyakorolható az önkormányzati lakóépületre és vegyes rendeltetésű épületre, társasházban lévő önkormányzati lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre vagyonkezelői jog. (3) A vagyonkezelői jog létesítése akkor indokolt, ha az önkormányzati közfeladat ellátása gazdasági társasági formában költséghatékonyabban végezhető el. (4) A vagyonkezelői jog létesítéséről szóló szerződés megkötése a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Képviselő-testület a vagyonkezelői jog létesítéséről, az átadott vagyontárgyakról az önkormányzati közfeladat átadásával egy időben dönt. 10/C. *2 (1) A vagyonkezelői jog létesítésével átadott önkormányzati vagyontárgyak körét a vagyonkezelő által ellátott közfeladathoz szükséges mértékben kell meghatározni. Vagyonkezelői jog ingyenesen vagy ellenérték fejében alapítható. (2) Vagyonkezelői jog ingyenes alapításának feltétele, hogy a vagyonkezelő a közfeladatot az Önkormányzatnál kisebb anyagi ráfordítás mellett látja el. *1 Módosította a 21/2015. (IV.28.) rendelet 3. (3) bekezdése *2 Beiktatta a 21/2015. (IV.28.) rendelet 4. -a

9 9 (3) A vagyonkezelői jog ellenérték fejében történő megszerzése esetén az ellenértéket a vagyonhasznosításból származó várható bevétellel arányos éves összegben vagy a vagyonhasznosítás adózott eredményének százalékában kell meghatározni. (4) A vagyonkezelő kijelölése esetén az előterjesztésben be kell mutatni a vagyonkezelő közfeladat ellátására történő felkészültségét. (5) A vagyonkezelő a vállalt kötelezettségek, különösen a közfeladat ellátására megfelelő biztosítékot ad. 10/D. *1 (1) A vagyonkezelési szerződésnek tartalmaznia kell különösen az alábbiakat: a) a vagyonkezeléssel érintett vagyoni kör pontos megjelölését oly módon, hogy a vagyonkezelésbe adott eszközökről készült eszközleltár a vagyonkezelési szerződés kötelező mellékletét képezi, b) a vagyonkezelő által kötelezően ellátandó önkormányzati közfeladat és az ellátandó egyéb tevékenységek meghatározását, kikötve, hogy a vagyonkezelő a közfeladaton kívüli egyéb tevékenységet csak oly módon és mértékben láthat el, hogy ne veszélyeztesse az átadott közfeladat ellátását, c) az elszámolási kötelezettség tartalmát, ideértve a vagyonnal való folyamatos, valamint a vagyonkezelői jog megszűnése következtében fennálló elszámolást, továbbá az Mötv (7) bekezdésében meghatározott, az Önkormányzat költségvetését megillető bevételek, valamint a költségek és a ráfordítások elkülönítésének módját, d) a vagyonkezelésbe adott ingatlanvagyon változásairól az Önkormányzat ingatlanvagyonkataszter vezetéséhez a megfelelő bizonylatok, dokumentumok átadásának rendjéről, e) az önkormányzat költségvetését megillető a vagyonkezelésbe adott vagyon kezeléséből származó befizetések teljesítésére, a vagyonkezelésbe adott vagyonnal történő elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket, f) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való mérhetően eredményes gazdálkodásra vonatkozó előírásokat, g) a szerződés megszűnése esetén a felek által teljesítendő szolgáltatásokat, beleértve az ilyenkor szükséges elszámolást is, h) a vagyonkezelői jog ellenértékével kapcsolatos rendelkezéseket, amennyiben a vagyonkezelői jog megszerzése vagy gyakorlása nem ingyenes, i) a vagyonkezelési szerződés rendkívüli felmondásának eseteit, j) azt, hogy a vagyonkezelési szerződés azonnali hatállyal felmondható, ha a vagyonkezelő lényeges kötelezettségét nem teljesíti, különösen, ha közfeladat ellátása nem felel meg a jogszabályi rendelkezéseknek vagy a feladatellátás színvonala elégtelen és k) a vagyonkezelés ellenőrzésében közreműködés módjáról, az ellenőrzés akadályozásának, ellehetetlenítésének jogkövetkezményeként a rendkívüli felmondást. (2) A vagyonkezelő köteles: a) viselni a vagyonhoz kapcsolódó terheket, b) teljesíteni az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget, *1 Beiktatta a 21/2015. (IV.28.) rendelet 4. -a

10 10 c) a vagyonkezelésbe vett vagyon után elszámolt és a bevételekben megtérülő értékcsökkenés összegének felhasználásáról évente elszámolni, d) köteles évente tervet készíteni a vagyonkezelésbe vett vagyontárgyak állagának megóvására, értékének megőrzésére, növelésére felújítási, beruházási tervet készíteni,és a Képviselő-testület elé terjeszteni jóváhagyásra tárgyévet követő év február 28-ig, e) a vagyonkezelési szerződésben meghatározott rend szerint, f) teljesíteni a vagyonkezelési szerződésben vállalt, továbbá jogszabály alapján fennálló egyéb kötelezettségeket. (3) A vagyonkezelés keretében a vagyontárgyakat bérbe vagy használatba adni, vagy bármilyen egyéb módon a tulajdonjogviszonyokat nem érintően hasznosítani kizárólag a tárgy szerint érintett szakbizottság véleményezését követően lehet. 10/E. *1 (1) A vagyonkezelő minden év december 31-éig köteles beszámolni a Képviselő-testület felé a vagyonkezelés során tett intézkedéseiről, hozott döntéseiről, különösen: a) bérbe adások, felmondások száma az érintett ingatlanok, állóeszközök felsorolásával, b) állagmegőrző felújítások, beruházások az érintett ingatlanok, állóeszközök felsorolásával, összegszerűen meghatározva és c) értéknövelő beruházások az érintett ingatlanok, állóeszközök felsorolásával, összegszerűen meghatározva. (2) Az Önkormányzat a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, a közfeladat ellátását a polgármesteri hivatal belső ellenőrzésének keretei között ellenőrzi. A vagyonkezelés ellenőrzésre annak tárgyától és céljától függően eseti jelleggel, véletlenszerűen, vagy külön célvizsgálat keretében is sor kerülhet, beleértve a helyszínen teljesített feladatvégzés és a vagyonkezelő székhelyén történő ellenőrzést is. (3) Az ellenőrzés különösen kiterjed: a) a vagyonkezelő pénzügyi gazdálkodására, b) a vagyonkezelő által lefolytatott közbeszerzési eljárásokra, c) a közfeladatok és ezzel összefüggésben a vagyonkezelő megfelelő színvonalú, maradéktalan ellátására, d) a felújítások, beruházások ésszerű határidőn belüli teljesítésére. *1 Beiktatta a 21/2015. (IV.28.) rendelet 4. -a

11 11 Az önkormányzati nemzeti vagyon kedvezményes hasznosítása, tulajdonjogának kedvezményes átengedése *2 11. *1 (1) Önkormányzati nemzeti vagyon ingyenesen a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott esetben és feltétellel adható használatba. (2) Önkormányzati nemzeti vagyont kedvezményesen használatba adni a) közfeladat ellátásához, b) az Önkormányzat által alapított alapítvány, közalapítvány részére, c) az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint ilyen gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság részére, d) egyházak részére, e)civil szervezetek részére, ha közszolgáltatási szerződést kötött az Önkormányzattal f) más önkormányzat részére a feladat- és hatáskör átszállása, ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése érdekében lehet. (3) Az önkormányzati nemzeti vagyon tulajdonjogát kedvezményesen átruházni a (2) bekezdésben meghatározott esetekben lehet, és csak akkor, ha forgalmi értéke nem éri el a 13. (1) bekezdésben meghatározott mértéket. (4) A (2) bekezdés szerinti kedvezményes használatba adás esetére megállapított ellenérték nem lehet alacsonyabb a piaci hasznosítás 25 %-ánál és a (3) bekezdés szerinti kedvezményes tulajdonjog átruházás ellenértéke nem lehet kevesebb a forgalmi érték 25 %-ánál. (5) Az önkormányzati nemzeti vagyon tulajdonjogának kedvezményes átengedéséről, valamint kedvezményes hasznosításáról a (2) bekezdés a) e) pontjaiban foglalt esetekben a 17. (3) bekezdésben meghatározott kivétellel- a képviselő- testület dönt. A (2) bekezdés f) pontjában meghatározott esetben a polgármester dönt és írja alá a szerződést a 15. (4) bekezdésében foglaltak alapján *3 (6) Vagyontárgy ingyenes megszerzéséről 150 millió Ft egyedi értékhatárig a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság dönt, *5 150 millió Ft egyedi értékhatár felett a Képviselő-testület dönt. (7) Az Önkormányzat javára harmadik személyek részéről közérdekű cél megvalósítása érdekében tett pénzben meghatározott összegű közérdekű kötelezettség-vállalás elfogadásáról a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság dönt. *4 (8) E rendelet alkalmazása szempontjából közfeladat fogalom alatt a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott fogalmat kell érteni. *1 Módosította az 52/2004. (X.21.) rendelet 2. -a, a 19/2007. (V.1.) rendelet 3. (2) bekezdése, az 55/2008. (XII.19.) rendelet 2. -a, az 1/2009. (I.29.) rendelet 2. (3) bekezdése, a 35/2010. (XI.24.) rendelet 2. a) pontja, a 31/2011. (VI.29.) rendelet 5. -a, a 37/2011. (VIII.25.) rendelet 1. (1)-(2) bekezdése és a 14/2012. (III.30.) rendelet 9. (2) bekezdése *2 Módosította a 19/2007. (V.1.) rendelet 3. -ának (1) bekezdése, valamint a 14/2014. (III.30.) 9. -a *3 Módosította a 18/2013. (IV.29) rendelet 5. -a *4 Módosította a 27/2014. (XI. 14.) rendelet 96. (3) bekezdése *5 Módosította a 27/2014. (XI. 14.) rendelet 96. (3) bekezdése

12 12 Az önkormányzat követeléseinek elengedése, mérséklése, valamint részletfizetési, halasztási kedvezmény biztosítása*3 11/A. *1*4*5*6*7*8 (1) Az Önkormányzat a követelését a kötelezett kérelmére mérlegelési jogkörében a) részben elengedheti, mérsékelheti, vagy a tartozásra részletfizetési, halasztási kedvezményt (a továbbiakban együtt: fizetési kedvezmény) biztosíthat vagy b) a kötelezett ellen folyó végrehajtási eljárásban az eljárás felfüggesztését vagy szünetelését kéri a bírósági végrehajtásról szóló törvény szerint. (2) A kérelmet a polgármesterhez kell írásban benyújtani. Fizetési kedvezmény biztosítása természetes személy és egyéni vállalkozó részére 11/B. *2*8 (1) Természetes személy részére fizetési kedvezmény abban az esetben biztosítható, ha a) a tartozás avagy annak teljes összege - megfizetése a kérelmező megélhetését, létfenntartását súlyosan veszélyezteti, b) a kérelmező szociális helyzete indokolja (pl. önkormányzati segélyt folyósítanak részére, eltartottak száma) c) a fizetési kedvezmény biztosítását a kérelmező egészségügyi állapota, vagy egészségügyi állapotával összefüggő körülmény, valamint ezekkel összefüggő fizetési kötelezettség indokolja (pl. gyógyszerköltségek, életmentő vagy halaszthatatlan műtét, tartós és súlyos beteg) d) a kérelmező fogyatékossággal él vagy fogyatékossággal élő eltartott, e) nem luxuskiadásnak minősülő kiadásait nem tudja biztosítani (pl. tandíj, tanulás költségtérítésének megfizetése). (2) A tartozás a természetes személy kérelmező megélhetését, létfenntartását különösen akkor veszélyezteti súlyosan, ha a) a tartozás megfizetésével a lakhatását szolgáló ingatlan közüzemi költségét nem képes fedezni, b) a létfenntartásához szükséges alapvető élelmiszereket nem tudja megvásárolni, c) magas összegű részletekben törlesztendő lakáscélú hitel megfizetésével az a) vagy b) pont szerinti körülmény áll fenn. (3) Amennyiben a kérelmező önkormányzati lakás bérlője, és közmű díjhátraléka is van, fizetési kedvezmény csak abban az esetben biztosítható, ha annak megfizetéséről a közszolgáltatóval kérelmező írásban megállapodott. *1 Hatályba léptette a 19/2007. (V.1.) rendelet 4. -a, a 27/2014. (XI. 14.) rendelet 96. (3) bekezdése és a 34/2014. (XII. 22.) rendelet 15. (4) bekezdése *2 Hatályba léptette a 19/2007. (V.1.) rendelet 4. -a, módosította a 31/2011. (VI.29.) rendelet 7. (1) bekezdése, a 31/2011. (VI.29.) rendelet 7. (2) bekezdése és a 14/2012. (III.30.) rendelet 10. (2) bekezdése *3 Módosította az 55/2008. (XII.19.) rendelet 1. -a *4 Módosította a 31/2011. (VI.29.) rendelet 6. (1) bekezdése és a 14/2012. (III.30.) rendelet 10. (1) bekezdése *5 Módosította a 31/2011. (VI.29.) rendelet 6. (2) bekezdése *6 Módosította a 31/2011. (VI.29.) rendelet 6. (3) bekezdése *7 Módosította a 27/2014. (XI. 14.) rendelet 96. (3) bekezdése *8 Módosította a 21/2015. (IV.28.) rendelet 5. (1) bekezdése

13 13 (4) A kérelemhez az alábbi iratokat kell mellékelni: a) a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapra vonatkozó jövedelemigazolást, b) a személyi jövedelemadó bevallást, c) társadalombiztosítási nyilatkozatot, d) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot a kérelmező ingó- és ingatlan vagyonáról, e) az egyéni vállalkozó nyilatkozatát arról, hogy a kerületben biztosít-e munkahelyet és hány főnek, f) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy milyen intézkedéseket tett a tartozása rendezése érdekében, g) a (3) bekezdés szerinti esetben a megállapodás másolatát. (5) A fizetési kedvezményről a Szociális Bizottság dönt. A döntés meghozatala során különösen az alábbi szempontokat kell mérlegelni: a) a tartozás fennállásának időtartamát, b) a tőke és késedelmi kamattartozás mértékét, c) a kérelmező közrehatását a tartozás létrejöttében, d) azon körülményeket, amelyek a kérelmező fizetési hajlandóságát valószínűsítik. (6) A Szociális Bizottság mérlegelési jogkörében a tartozás egy részét elengedheti, vagy a tartozás megfizetésére de legfeljebb 3 évre halasztási vagy részletfizetési kedvezményt ad. A halasztási és részletfizetési kedvezmény együttesen is megállapítható. (7) Amennyiben a kötelezett a részletfizetéssel késedelembe esik, és az esedékes részletet felszólítás ellenére 30 napon belül sem fizeti meg, úgy a teljes tartozása egy összegben esedékessé válik. (8) A (3) bekezdés szerinti esetben a Szociális Bizottság részletfizetési kedvezményt oly módon is biztosíthat, hogy arról rendelkezik, hogy kötelezett a tartozása első részleteit a közszolgáltató(k) felé fennálló közműtartozása rendezésére fordítja. (9) Amennyiben a kérelem hiányos, úgy a kérelmezőt a polgármester az eljáró bizottság döntése előtt egy ízben, 30 napos határidővel a hiányok pótlására szólítja fel. Amennyiben a kérelmező a hiányokat határidőben nem pótolja, úgy azt el kell utasítani. 11/C. *1 (1) A polgármester a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti adósságkezelési szolgáltatásban az Önkormányzat követelésének a kifizetés napjáig keletkezett késedelmi kamattartozását elengedi, ha a kötelezett vagy az adósságkezelési szolgáltatásba bevont harmadik személy önállóan vagy együttesen a) az adósságkezelési szolgáltatásban kezelt tartozásnak a teljes tőkeösszegét egy összegben vagy b) a polgármester által meghatározott feltételek szerint a tőketartozás részleteit határidőben megfizeti. *1 Hatályba léptette a 14/ (3) bekezdése, módosította a 27/2014. (XI. 14.) rendelet 96. (3) bekezdése és a 21/2015. (IV.28.) rendelet 5. (1) bekezdése

14 14 (2) Amennyiben a kötelezett az (1) bekezdés b) pont alapján meghatározott bármely részletet késedelmesen vagy nem fizeti meg, akkor a késedelmi kamatokkal növelt teljes összeg esedékessé válik. A késedelmi kamat mértéke azonos a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével Végrehajtási eljárás felfüggesztésének, szünetelésének kérése 11/D. *1*2*3*4*5 Amennyiben a kérelmező ellen végrehajtási eljárás van folyamatban, a Szociális Bizottság a 11/B. (1) (4) bekezdés szerinti körülmények fennállása esetén a) a kérelmezővel a 11/B. szerint részletfizetésben vagy halasztásban állapodhat meg, egyúttal a bizottság a bírósági végrehajtási eljárás szünetelését kéri vagy b) árverés útján történő értékesítés vagy lakáskiürítés felfüggesztését kérheti a végrehajtást elrendelő bíróságtól, ha a kötelezettel fizetési kedvezményben oly módon megállapodott, hogy a kötelezett a tartozása egy részének egy összegben történő megfizetését vállalta. Egyezségkötés 11/E. *6 (1) Peres eljárásokban, valamint peren kívüli jogvitákban a) 100 millió forint egyedi értékhatárig a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, b) 100 millió forint egyedi értékhatár felett Képviselő-testület jogosult egyezséget kötni. (2) Az (1) bekezdés a) pont szerinti esetben a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a tárgy szerint illetékes szakbizottság javaslatának figyelembevételével dönt. *1 Hatályba léptette a 14/ (3) bekezdése, módosította a 27/2014. (XI. 14.) rendelet 96. (3) bekezdése *2 Hatályon kívül helyezte a 27/2014. (XI. 14.) rendelet 96. (2) bekezdése *3 Módosította a 27/2014. (XI. 14.) rendelet 96. (2) (3) bekezdés *4 Módosította a 27/2014. (XI. 14.) rendelet 96. (3) bekezdés *5 Módosította a 21/2015. (IV.28.) rendelet 5. (1) bekezdése *6 Beiktatta a 21/2015. (IV.28.) rendelet 5. (2) bekezdése

15 *2 Az önkormányzati vagyon hasznosításának nyilvánossága 13. (1) *3 Eltérő rendelkezés hiányában kizárólag nyilvános versenytárgyalás útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságának biztosításával - kell a) eladni az ingatlant, ha a forgalmi értéke eléri az bruttó 10 millió forintot, *6 b) használatba, illetve bérbe adni az ingatlant, ha az éves használati vagy bérleti díj eléri a bruttó 10 millió forintot, *6 c) a fentieken kívül más módon hasznosítani az ingatlant, ha a hasznosításból származó bevétel eléri az évi bruttó 10 millió forintot. *6 (1a) *4 Hirdetmény útján pályázat nélkül az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságának biztosításával - kell a) eladni az ingatlant, ha a forgalmi értéke nem éri el a bruttó 10 millió forintot,*6 b) használatba vagy bérbe adni az ingatlant, ha az éves használati vagy bérleti díj nem éri el a bruttó 10 millió forintot vagy *6 c) a fentieken kívül más módon hasznosítani az ingatlant, ha a hasznosításból származó bevétel nem éri el az évi bruttó 10 millió forintot. *6 (1b) *4 Az ingatlan (1a) bekezdés szerinti értékesítésére, hasznosítására vonatkozó hirdetményt lakások vonatkozásában az önkormányzat honlapján kell közzétenni (www.zuglo.hu) és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kell kifüggeszteni, jelezve a kifüggesztés pontos dátumát. A lakásnak nem minősülő ingatlanok vonatkozásában az értékesítésére, hasznosítására vonatkozó hirdetményt a Zuglói Zrt. honlapján kell közzétenni (www.zugloizrt.hu), és a Zuglói Zrt. hirdetőtábláján, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kell kifüggeszteni, jelezve a kifüggesztés pontos dátumát. (1c) *4 A hirdetmény tartalmazza a) az (1a) bekezdés szerint hasznosítani kívánt ingatlan címét és helyrajzi számát, b) az (1a) bekezdés szerint hasznosítani kívánt ingatlan alapterületét és közművesítettsége fokát és c) a bérleti díj/eladási ár/egyéb ellenérték alsó határát. (1d) *4 Ajánlatot tenni a hirdetmény hirdetőtáblán történő kifüggesztésétől számított 30 napon belül lehet. (1e) *4 Amennyiben 30 napon belül nem érkezik ajánlat, az ingatlan az első érvényes ajánlatot tevő részére a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság döntése alapján értékesíthető/bérbe adható/egyéb módon hasznosítható. (2) A nyilvános versenytárgyalás kötelezettsége bruttó 20 millió forint forgalmi érték alatt nem vonatkozik a beépített házas, bérleti jogokkal terhelt ingatlanok értékesítésére. *1, *6 (2a) *5 A nyilvános versenytárgyalás megvalósulhat pályáztatás vagy árverés útján. *1 módosította a 26/2005. (VII.1.) rendelet 1. -a *2 Hatályon kívül helyezte a 19/2007. (V.1.) rendelet 9. (2) bekezdésének a)pontja *3 módosította az 55/2008. (XII.19.) rendelet 3. -a éd s 14/2012. (III.30.) rendelet 11. (1) bekezdése *4 Hatályba léptette a 14/ (2) bekezdése, módosította a 6/2014. (II.18.) rendelet 4. -a és a 27/2014. (XI. 14.) rendelet 96. (3) bekezdése *5 Hatályba léptette a 14/2012. (III.30.) rendelet 11. (3) bekezdése *6 módosította a 18/2013. (IV. 29.) rendelet 6. (1) bekezdése

16 16 (3) *1, *6 Zártkörű (meghívásos) versenytárgyalás vonatkozik bruttó 20 millió forint forgalmi érték alatt a) azokra az ingatlanokra, amelyek elidegenítése az önkormányzat tulajdonviszonyainak rendezését szolgálja, b) azokra az övezeti méretet elérő, telektömbön belüli ingatlanokra, amelyeket a Zuglói Kerületi Szabályozási Terv (ZKSZT) és a Zuglói Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (ZKVSZ) telekegyesítésre javasol, c) azokra az övezeti méretet el nem érő, telektömbön belüli ingatlanokra, amelyeket a Zuglói Kerületi Szabályozási Terv (ZKSZT) és a Zuglói Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (ZKVSZ) telekegyesítésre javasol, *4 d) a (2) bekezdés szerinti ingatlanokra. *7 (4) A versenyeztetés módjáról, formájáról - a vagyontárgy értékéhez igazodóan - a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv dönt. Részletes eljárási rendjét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. *2 (5) *3 *5 Reklámhordozók elhelyezése céljából történő hasznosítás nyilvánossága *8 13/A. (1) Hirdetmény útján az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére kell reklámhordozók elhelyezése céljából - használatba/bérbe adni az ingatlant, ha az éves használati/bérleti díj nem éri el a bruttó 10 millió forintot. (2) Az ingatlan (2) bekezdés szerinti hasznosítására vonatkozó hirdetményt a Zuglói Zrt. honlapján kell közzétenni (www.zugloizrt.hu), és hirdetőtábláján, valamint az Önkormányzat hirdetőtábláján kell kifüggeszteni, jelezve a kifüggesztés pontos dátumát. (3) A hirdetmény tartalmazza a hasznosítani kívánt ingatlan címét és helyrajzi számát, a hasznosítani kívánt ingatlan alapterületét és közművesítettségi fokát és a használati/bérleti díj alsó határát. (4) Ajánlatot tenni a hirdetmény hirdetőtáblán történő kifüggesztésétől számított 30 napon belül lehet. (5) Amennyiben 30 napon belül nem érkezik ajánlat, az ingatlan az első érvényes ajánlatot tevő részére használatba/bérbe adható. (6) Nyilvános versenytárgyalás útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére kell reklámhordozók elhelyezése céljából - használatba/bérbe adni az ingatlant, ha az éves használati/bérleti díj eléri a bruttó 10 millió forintot. A részletes eljárási rendet az 1. számú melléklet tartalmazza. *1 módosította a 26/2005. (VII.1.) rendelet 1. -a, a 14/2012. (III.30.) rendelet 11. (4) bekezdése és a 14/2012. (III.30.) rendelet 16. (3) bekezdés 6. pontja *2 beiktatta a 26/2005. (VII.1.) rendelet 1. -a *3 módosította a 26/2005. (VII.1.) rendelet 1. -a *4 módosította a 19/2007. (V.1.) rendelet 5. -a *5 Hatályon kívül helyezte a 19/2007. (V.1.) rendelet 9. (2) bekezdésének b) pontja *6 módosította a 18/2013. (IV. 29.) rendelet 6. (2) bekezdése *7 Beiktatta a 18/2013. (IV. 29.) rendelet 6. (3) bekezdése *8 Beiktatta a a 18/2013. (IV. 29.) rendelet 7. -a

17 17 (7) A nyilvános versenytárgyalás megvalósulhat pályáztatás vagy árverés útján. (8) Az ingatlan reklámhordozók elhelyezése céljából történő használatba/bérbe adásáról, a versenyeztetés módjáról, formájáról a polgármester dönt. (9) Reklámhordozónak minősül reklám közzététele céljából építményen vagy építményen kívül elhelyezett eszköz, így különösen hirdetőtábla: hirdetmények, közlemények, közérdekű közlemények elhelyezésére szolgáló közterületen lévő vagy közterületről látható építmény vagy hirdetővitrin. egyedi címfestett tábla: olyan rögzített, egyedi méretű, állandó tartalmú hirdető berendezés, amely a gazdasági, a kereskedelmi, szolgáltatói tevékenységet végző tevékenységéről, telephelyéről, megközelíthetőségéről ad információt. citylight: változó tartalmú hirdetések elhelyezésére alkalmas egy vagy kétoldalú, az óriásplakát méretét el nem érő világító hirdető berendezés óriásplakát: változó tartalmú, általában kereskedelmi célú hirdetések elhelyezésére alkalmas 12 m2 vagy annál nagyobb felületű reklámberendezés. midilight: az óriásplakát méretét elérő, vagy azt meghaladó egységes reklámfelületű, belülről megvilágított reklámtábla. reklámtorony: reklámozási célra létrehozott torony építmény. reklámfal: acélszerkezetű vagy vasbeton, illetve egyéb szerkezetű hordozó, amelyre feszített reklámfelületet rögzítenek. tetőreklám: az épületek tetőszerkezetére épített acél tartószerkezeten fém-, vagy műanyag, illetve egyéb anyagú betűk és alakzatok, amelyek belsejében vagy kerületük mentén, vagy felületükön világítás van, amely készülhet fényjátékot bemutató vezérléssel is. homlokzati reklám: az épületek homlokzatára szerelt saját világítás nélkül, vagy homlokfelületein átvilágított, vagy hátsó megvilágítású betűkből és/vagy alakzatokból összeállított egy egységet képező berendezés. építési reklámháló: BVKSZ 13. sz. melléklet 12/A pontja szerint. reklámballon: talajra vagy építményre rögzített reklámcélt szolgáló felfújt ballon. totemoszlop: általában autószalonok, benzinkutak, bevásárlóközpontok bejáratánál elhelyezett oszlopok, amelyek magassága a 3 m-t meghaladja. reklámvitrin: egyedi megjelenésű, üveglappal borított, jellemzően termék elhelyezésével a vállalkozás, üzlet áruválasztékának bemutatását szolgáló hirdető berendezés, amely nem minősül kirakatnak. kirakat: kereskedelmi egység vagy műhely helyiségével közvetlen kapcsolatban lévő, elsősorban árubemutatásra szolgáló közterületre nyíló üvegezett felület. falfestés, tűzfalreklám, vakolatreklám: épületek, építmények közterület felőli vagy közterületről látható homlokzat felületére festéssel, vakolással vagy rokon technológiával, illetve bármely építési technológiával készített: a reklámozás céljait is szolgáló grafikai mű, reklámgrafika, reklámmozaik. kandeláber (villanyoszlop) reklám: állandó tartalmú, villanyoszlopokra karosan rögzített hirdetőeszköz. fényreklám: BVKSZ 13. sz. melléklet 21. pontja szerint. transzparens: építményen kifeszített vagy építmények között átfeszített textil vagy textiljellegű egyéb anyagból készült reklámhordozó. plakáttábla: kisplakátok kihelyezésére alkalmas tábla. utcabútor: pl: parkolóóra, telefonfülke, árusító automata, hulladékgyűjtő, pad, toalett, megállító tábla. megállító tábla: valamely üzlet, vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódó, közvetlenül az üzlet, vállalkozás előtt elhelyezett ideiglenes hirdetőeszköz. hirdetőoszlop: plakátok, hirdetmények céljára szolgáló tetszőleges (többnyire kör) alaprajzú építmény.

18 18 A vagyongazdálkodással kapcsolatos döntések előkészítése 14. (1) *6 Az önkormányzat tulajdonában álló helyiségek és egyéb nem lakás ingatlan-nyilvántartási megnevezésű ingatlanok kezelési feladatainak ellátásáról, a lakóépületek üzemeltetéséről, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon kezelési feladatainak ellátásáról, üzemeltetéséről a Zuglói Zrt. gondoskodik a vele megkötött szerződés alapján. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások vonatkozásában a hibaelhárítási, gyorsszolgálati, műszaki, bérleményellenőrzési, tulajdonosi képviselet ellátásával, műszaki jellegű vagyonvédelemmel, valamint a követeléskezeléssel összefüggő feladatok ellátásáról szintén Zuglói Zrt. gondoskodik a vele megkötött szerződés alapján. (2) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a vagyongazdálkodással kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalához szükséges előterjesztéseket a megfelelő szakmai egyeztetést követően - az (1) bekezdés szerinti feladatmegosztásnak megfelelően a jegyző útján a Polgármesteri Hivatal, valamint a vele megkötött szerződés alapján a Zuglói Zrt. készíti elő és gondoskodik azok végrehajtásáról.*2 (3) E rendelet alkalmazása során vagyongazdálkodásnak minősül a közszolgáltatási, megbízási vagy vállalkozási jellegű vagyongazdálkodási szerződés keretében az önkormányzati vagyon érték-és állagmegóvását szolgáló őrzése, üzemeltetése, a vagyon értékét növelő beruházás, felújítás előkészítéséhez és megvalósításához kapcsolódó feladatok ellátása, az önkormányzati bevételt növelő hasznosítása, értékesítése. *7 (4) A bérleményellenőrzések megtartásakor a bérleményellenőrök magukat arcképes igazolvánnyal igazolják, melyet a bérleményellenőrzés megkezdéskor kötelesek felmutatni.*9 IV. Rendelkezés az egyes önkormányzati tulajdonú vagyontárgyakról A forgalomképtelen törzsvagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása 15. (1) *5 (2) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 6. (1) bekezdésben meghatározottakon túlmenően nem köthető le, s nem lehet követelés biztosítéka, tartozás fedezete sem. *3 (3) A forgalomképtelen vagyontárgyak üzemeltetése, állagának megőrzése a vele megkötött szerződés alapján a Zuglói Zrt. tevékenységi körébe tartozik.*4 (4)*8 (5) A forgalomképtelen vagyontárgyak 1 éven túli hasznosításáról hatályos jogszabályok figyelembevételével a képviselő-testület dönt. (6) Az Önkormányzat képviseletében az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanon történő építések engedélyezéséhez a tulajdonosi hozzájárulást a polgármester adja ki. *1 *1 Kiegészítette a 19/2007. (V.1.) rendelet 6. -a, módosította a 14/2012. (III.30.) rendelet 12. (3) bekezdése, a 44/2013. (XI.27.) rendelet 38. (2) bekezdése és a 8/2015. (III.03.) rendelet 1. (1) bekezdése *2 Módosította az 55/2008. (XII.19.) rendelet 4. -a, a 6/2014. (II. 18.) rendelet 6. -a, és a 9/2015. (III.03.) rendelet 3. -a *3 Módosította a 14/2012. (III.30.) rendelet 12. (1) bekezdése *4 Módosította a 14/2012. (III.30.) rendelet 12. (2) bekezdése, a 6/2014. (II.18.) rendelet 7. -a *5 Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (III.30.) rendelet 16. (3) bekezdés 8. pontja *6 Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (III.30.) rendelet 16. (3) bekezdés 7. pontja, ismételten beiktatta a 18/2013. (IV.29.) r. 8. (1) bek., módosította a 6/2014. (II.18.) rendelet 5. -a és a 9/2015. (III.03.) rendelet 2. -a *7 Beiktatta a 23/2013. (V. 27.) rendelet 2. -a *8 Módosította a 27/2014. (XI. 14.) rendelet 96. (3) bekezdése, hatályon kívül helyzete a 21/2015. (IV. 28.) rendelet 6. (2) bekezdése *9 Beiktatta a 9/2015. (III.03.) rendelet 4. -a

19 19 (7) A közterületen, azok alatt vagy felett elektronikus hírközlési eszközök létesítésével, elhelyezésével, bővítésével és áthelyezésével összefüggésben a közterületnek vagy más Önkormányzati ingatlan tulajdonjogának korlátozása miatti kártalanítással, illetve ellenszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság dönt. A kártalanítás illetve az ellenszolgáltatás mértékét megállapító szerződéseket a Polgármester köti meg. *1 (8) A közcélú villamoshálózat nyomvonalára és biztonsági övezetére vonatkozó megállapodásokat a polgármester köti meg. *5 (9) *6 Forgalomképtelen ingatlant érintő hatósági eljárásban a tulajdonos nyilatkozattételi joga (tulajdonosi hozzájárulás stb.) a polgármestert illeti meg. 16. Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak feletti rendelkezési jogok gyakorlása (1) Az önkormányzati rendeletben meghatározott korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak megszerzéséről, elidegenítéséről, megterheléséről, gazdasági társaságba, alapítványba való beviteléről a képviselő-testület dönt. *7 (2) A Képviselő-testület a 10. (1) bekezdés a)-d) és g) pont szerinti intézményekre és hivatalára bízott önkormányzati vagyon bérbeadását kivéve az intézmények kezelésében lévő konyhák -, valamint egyéb, a tulajdonjog változásával és a vagyon megterhelésével nem járó, az alaptevékenység végzését nem sértő hasznosítását a 10. (1) bekezdés a)-d) és g) pont szerinti intézményeire és hivatalára bízza. A 10. (1) bekezdés f) pont szerinti ingatlan bérbeadása a Zuglói Intézménygazdálkodási Központ intézményvezetőjének a hatásköre. A 10. (1) bekezdés a)-e) pont szerinti intézmények kezelésében lévő konyhák bérbeadása a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság hatásköre. *4 (3) A helyi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény vezetője és a nem helyi önkormányzat által fenntartott nevelési oktatási intézmény vezetője által kötött szerződés érvényességi feltétele az önkormányzat, mint fenntartó hozzájáruló nyilatkozata, amelyet az önkormányzat nevében a polgármester jogosult kiadni. *2 (4) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal üzemeltetésére bízott, korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak pótlására és gyarapítására irányuló szerződést a költségvetési előirányzat erejéig az intézmény vezetője valamint a jegyző köti meg. *3 (9) Korlátozottan forgalomképes ingatlant érintő hatósági eljárásban a tulajdonos nyilatkozattételi joga (tulajdonosi hozzájárulás stb.) a polgármestert illeti meg. *8 *1 Módosította az 52/2004. (X.21.) sz. rendelet 3. -a és a 27/2014. (XI. 14.) rendelet 96. (2) bekezdése *2 Beiktatta a 26/2005. (VII.1.) rendelet 1. -a *3 Módosította a 26/2005. (VII.1.) rendelet 1. -a *4 Módosította a 31/2011. (VI.29.) rendelet 8. -a, a 14/2012. (III.30.) rendelet 13. -a, az 57/2012. (XI.30.) rendelet 2. -a, az 5/2013. (II.13.) rendelet 3. -a, a 34/2013. (IX.16.) rendelet 3. -a és a 27/2014. (XI. 14.) rendelet 96. (2) bekezdése *5 Beiktatta az 5/2013. (II.13.) rendelet 2. -a, hatályon kívül helyezte a 44/2013. (XI.27.) rendelet 38. (3) bekezdése *6 Módosította a 18/2013. (IV.29.) rendelet 9. -a *7 Módosította a 18/2013. (IV.29.) rendelet 10. (2) bekezdése *8 Módosította a 18/2013. (IV.29.) rendelet 10. (1) bekezdése és a 8/2015. (III.03.) rendelet 1. (2) bekezdése

20 20 Forgalomképes önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jogok gyakorlása 17. (1) A hivatal és az intézmények esetében a költségvetésükben jóváhagyott előirányzat erejéig az ingó vagyontárgyak beszerzéséről a (6) bekezdésben szabályozottak kivételével a hivatal illetve az intézmény vezetője dönt, amelyről a költségvetési beszámolóban adnak tájékoztatást, (2) *1 Forgalomképes ingó vagyontárgyak elidegenítéséről, megterheléséről, gazdasági társaságba való beviteléről ha az nem új társaság alapítása a (6) bekezdésben szabályozottak kivételével: a) 5 millió Ft egyedi értékhatárig a 10. (1) bekezdés a)-d), g és h) pont szerinti intézmény vezetője, a 10. (1) bekezdés e) pont esetében a jegyző, a 10. (1) bekezdés f) pont szerinti intézmény esetében a Zuglói Intézménygazdálkodási Központ intézményvezetője, a kezelésbe nem adott ingók esetében a polgármester,*12 b)1 millió Ft-tól 150 millió Ft egyedi értékhatárig a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság és*6 c) 150 millió Ft egyedi értékhatár felett a Képviselő-testület dönt.*10 (3) *2 A forgalomképes ingó vagyontárgy bérbe, valamint ingyenes vagy ellenérték fejében történő használatba adásáról, vagy a tulajdonviszonyok bármilyen változását nem eredményező egyéb jogügyletről: a)*5 5 millió Ft egyedi értékhatárig a 10. (1) bekezdés a)-d), g és h) pont szerinti intézmény vezetője, a 10. (1) bekezdés e) pont esetében a jegyző, a 10. (1) bekezdés f) pont szerinti intézmény esetében a Zuglói Intézménygazdálkodási Központ intézményvezetője, a kezelésbe nem adott ingók esetében a polgármester, b) 5 és 150 millió Ft közötti egyedi értékhatárig a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság és *7 c) 150 millió Ft egyedi értékhatár felett a képviselő-testület dönt.*11 (4) Forgalomképes ingatlan megszerzéséről, elidegenítéséről, megterheléséről, gazdasági társaságba való beviteléről - ha az nem új társaság alapítása millió Ft egyedi értékhatárig a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság, *8-150 millió Ft egyedi értékhatár felett a képviselő-testület dönt. *3 (5) Forgalomképes ingatlan bérbe, illetve használatba adásáról, vagy a tulajdonviszonyok bármilyen változását nem eredményező egyéb jogügyletről: millió Ft egyedi értékhatárig a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság,*9-150 millió Ft egyedi értékhatár felett a képviselő-testület dönt. *4 *1 Módosította az 1/2009. (I.29.) rendelet 2. (4) bekezdése, a 35/2010. (XI.24.) rendelet 2. a) pontja, az 57/2012. (XI.30.) rendelet 3. (1) bekezdése, az 5/2013. (II.13.) rendelet 4. -ának (1) bekezdése és a 34/2013. (IX.16.) rendelet (1) bekezdése *2 Módosította az 1/2009. (I.29.) rendelet 2. (5) bekezdése, a 35/2010. (XI.24.) rendelet 2. a) pontja, a 14/2012. (III.30.) rendelet 14. -a és az 57/2012. (XI.30.) rendelet 3. (2) bekezdése *3 Módosította az 1/2009. (I.29.) rendelet 2. (6) bekezdése, a 35/2010. (XI.24.) rendelet 2. a) pontja, a 27/2014. (XI. 14.) rendelet 96. (3) bekezdése és a 34/2014. (XII. 22.) rendelet 15. (7) bekezdése *4 Módosította az 1/2009. (I.29.) rendelet 2. (7) bekezdése a 35/2010. (XI.24.) rendelet 2. a) pontja, és a 34/2014. (XII. 22.) rendelet 15. (7) bekezdése *5 Módosította az 5/2013. (II.13.) rendelet 4. -ának (2) bekezdése, a 34/2013. (IX.16.) rendelet (2) bekezdése és a 34/2014. (XII. 22.) rendelet 15. (6) bekezdése *6 Módosította a 27/2014. (XI. 14.) rendelet 96. (3) bekezdése és a 34/2014. (XII. 22.) rendelet 15. (5) bekezdése *7 Módosította a 27/2014. (XI. 14.) rendelet 96. (3) bekezdése és a 34/2014. (XII. 22.) rendelet 15. (5) bekezdése *8 Módosította a 27/2014. (XI. 14.) rendelet 96. (3) bekezdése és a 34/2014. (XII. 22.) rendelet 15. (7) bekezdése *9 Módosította a 27/2014. (XI. 14.) rendelet 96. (3) bekezdése és a 34/2014. (XII. 22.) rendelet 15. (7) bekezdése *10 Módosította a 34/2014. (XII. 22.) rendelet 15. (5) bekezdése *11 Módosította a 34/2014. (XII. 22.) rendelet 15. (5) bekezdése *12 Módosította a 34/2014. (XII. 22.) rendelet 15. (6) bekezdése

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Abaliget Község Önkormányzat 10/2004. (VI.16.) rendelete a települési vagyongazdálkodásról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról a 16/2006.(XI.08.) és az 5/2007.(III.7.) rendelettel

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 8/2005.(IV.20.) kt. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete Balatonederics Települési Önkormányzat Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2005./III. 8./ számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Nagyecsed Város

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e az önkormányzati vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben az e rendeletet módosító

Részletesebben

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya kiterjed:

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya kiterjed: RUDABÁNYA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (III. 31.) sz. rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (Módosításokkal egységes szerkezetben) Rudabánya

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire.

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól Jánossomorja

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008.(X.18.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Halásztelek Város 1 Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2003. (V.28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (Egységes szerkezetben a 11/2004.(IV.28.), 10/2011.(VI.9.),

Részletesebben

NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról

NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról Nyíribrony Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 10.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól /Egységes szerkezetben a 22/2012. (IX.13.), a 23/2012.(XI. 23.),

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról és a. vagyongazdálkodás szabályairól

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról és a. vagyongazdálkodás szabályairól CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Cigánd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések PUSZTAVACS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 14/2004. (VI.23.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Pusztavacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. A rendelet hatálya

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. A rendelet hatálya EGYSÉGES SZERKEZET Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III.1.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Cserszegtomaj Község

Részletesebben

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (a 8/2009. (IX.16.) és az 5/2013.(III.12.) rendelettel egységes

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE. az Önkormányzat vagyonáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE. az Önkormányzat vagyonáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE az Önkormányzat vagyonáról Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzeti

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

3. (1) A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálja.

3. (1) A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. Önkormányzat képviselő testületének 9/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyon gazdálkodás szabályairól Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete a

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gönyű Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület az 1990.évi

Részletesebben

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Értény Község

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon részeit képező ingatlanok felsorolását jelen rendelet 2. melléklete. tartalmazza.

(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon részeit képező ingatlanok felsorolását jelen rendelet 2. melléklete. tartalmazza. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012.(XI.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás egyes szabályairól szóló 37/2010.(X.21.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30. IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Tárgy: Vagyonrendelet módosítására javaslat Előterjesztő: Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE

TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Egységes szerkezetben a 14/2012.(VI.19.)és a 2/2013.(III.14.) önkormányzati

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(X.12.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás

Részletesebben

20/2004. (XII.1.) Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról

20/2004. (XII.1.) Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról 20/2004. (XII.1.) Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról Beled Nagyközség Önkormányzata a település fontos gazdasági

Részletesebben

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta község Önkormányzat képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 13/2007.(XI. 29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. (módosításokkal egységes szerkezetben) 2.) Kisköre Város Önkormányzatának

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Telekgerendás Község Önkormányzat

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 60/2004. (X. 20.) számú

Részletesebben

Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (III.12.) számú önkormányzati rendelete

Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (III.12.) számú önkormányzati rendelete Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (III.12.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a vagyongazdálkodási tervéről egységes

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól [A 17/2012. (IX. 28.), a 7/2013. (IV. 29.), a 4/2014. (II.

Részletesebben

Az Önkormányzat vagyona

Az Önkormányzat vagyona BELVÁROS-LIPÓTVÁROS, BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 9/2012. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ VAGYONNAL VALÓ RENDELKEZÉS EGYES SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

Igal Nagyközség Önkormányzat Képvisel testületének 12/2004. (IV.29.) számú RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Igal Nagyközség Önkormányzat Képvisel testületének 12/2004. (IV.29.) számú RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Igal Nagyközség Önkormányzat Képvisel testületének 12/2004. (IV.29.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képvisel -testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2 AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, A VAGYONTÁRGYAK FELETTI TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÁSÁRÓL A 15/1996. (IV. 30.) 3, A 7/1998.

Részletesebben

8/2007. (VIII. 23.) RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON 2.

8/2007. (VIII. 23.) RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON 2. PÁPATESZÉR ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007. (VIII. 23.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL Pápateszér Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2000. (X. 26.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2000. (X. 26.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2000. (X. 26.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármester ELŐTERJESZTÉS A Képviselő testület nyilvános ülésének anyaga /SZMSZ 17. (1) bek./ a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Részletesebben

Az önkorm. nyzati vagyon.

Az önkorm. nyzati vagyon. Fábi biánsebesty nsebestyén Közs zség Önkorm nkormányzat nyzat Képvisel pviselő-test -testület letének 2/2013. (II. 25.) önkorm nyzati rendelete az önkorm nkormányzat nyzat vagyonáról, és a vagyongazdálkod

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon 2.

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon 2. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Nádudvar Város Önkormányzatának

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Fentiek alapján a korábban a rendelet hatálya alól kivett ügyköröket a megváltozott jogi környezet alapján szűkíteni kell.

POLGÁRMESTERE. Fentiek alapján a korábban a rendelet hatálya alól kivett ügyköröket a megváltozott jogi környezet alapján szűkíteni kell. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. március 6-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Lukács Titanilla vagyonhasznosítási irodavezető Tárgy: Javaslat az vagyonának

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (III...) önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (III...) önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (III...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Pusztaföldvár Községi

Részletesebben

K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E

K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E BUDAPEST CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 23/2006. (IX. 19.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

Részletesebben

16/2014. (VI. 18.) Kgy. rendelet 1. A vagyonkezelés szabályairól

16/2014. (VI. 18.) Kgy. rendelet 1. A vagyonkezelés szabályairól 16/2014. (VI. 18.) Kgy. rendelet 1 A vagyonkezelés szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.(II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.(II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2013. május 31. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.(II. 14.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2009. november 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 13/2009. (XI. 6.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/2009. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosítása

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Szarvas Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

(2) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonaként forgalomképtelen vagyonát

(2) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonaként forgalomképtelen vagyonát Kesztölc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelete az Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Kesztölc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyvisnyó Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 19/2008 (XII.17.) sz. Rendelete

Nagyvisnyó Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 19/2008 (XII.17.) sz. Rendelete Nagyvisnyó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008 (XII.17.) sz. Rendelete az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Nagyvisnyó Községi Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (VI.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 Sokorópátka Község

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről (egységes szerkezetben) 1 Budapest

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 19/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 19/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 19/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 1 Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2012. (V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról A rendelet hatálya

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2012. (V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról A rendelet hatálya Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2012. (V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról 1 Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 273/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

16/2005. (VI.17.) 2005. június 17. 25/2006. (VIII.30.) 2006. augusztus 30. 9/2007.(IV.18.) 2007. április 18.

16/2005. (VI.17.) 2005. június 17. 25/2006. (VIII.30.) 2006. augusztus 30. 9/2007.(IV.18.) 2007. április 18. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Módosítva: - Kihirdetve: 2004. VII.1. 16/2005.

Részletesebben

Budapest-Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2004. (VI. 23.) rendelete

Budapest-Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2004. (VI. 23.) rendelete Budapest-Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2004. (VI. 23.) rendelete Budapest-Zugló Önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Orfű Községi ÖnkormányzatKépviselő-testülete 7/2012. (III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról.

Orfű Községi ÖnkormányzatKépviselő-testülete 7/2012. (III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról. Orfű Községi ÖnkormányzatKépviselő-testülete 7/2012. (III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról. Orfű község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016.(III. 04.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyakfeletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról /egységes

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 56/2004. (XII. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 56/2004. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 56/2004. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. (X.8.) önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. (X.8.) önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. (X.8.) önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés (a

Részletesebben

A rendelet hatálya. A bérlakás értékesítésre történő kijelölése, értékének meghatározása, a bérlakás feletti tulajdonosi jog gyakorlása

A rendelet hatálya. A bérlakás értékesítésre történő kijelölése, értékének meghatározása, a bérlakás feletti tulajdonosi jog gyakorlása Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az elővásárlási joggal nem terhelt önkormányzati tulajdonú bérlakások elidegenítéséről 1 Sárvár város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

5/1994. (III.31.) Kgy. számú rendelete. (egységes szerkezetben)

5/1994. (III.31.) Kgy. számú rendelete. (egységes szerkezetben) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 11/1996. (VII.12.) Kgy. sz., 17/1999. (VII.9.) Kgy. sz., 5/2001. (III. 9.) Kgy. sz., a 6/2004. (IV.30.) a 17/2004. (X.1.) és a 7/2006. (III.31.) rendeletével 1

Részletesebben

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről K I V O N A T Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (VI.17.) Kt. számú határozata

Részletesebben

Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete

Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Bókaháza Község

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzati Képviselőtestületének 3./2015.(II.16.) önkormányzati rendelete

Arnót Község Önkormányzati Képviselőtestületének 3./2015.(II.16.) önkormányzati rendelete Arnót Község Önkormányzati Képviselőtestületének 3./2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013.(VII.19) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

(3) A rendelet hatálya jogszabály alapján - nem terjed ki a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésére.

(3) A rendelet hatálya jogszabály alapján - nem terjed ki a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésére. Kiszombor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(II. 28.) KKÖT rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. (Egységes szerkezet) Kiszombor Község Önkormányzatának

Részletesebben

15/2008. (04.05.) Kgy. rendelet

15/2008. (04.05.) Kgy. rendelet 15/2008. (04.05.) Kgy. rendelet A vagyonkezelés szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdése

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Balatonalmádi Város P o l g á r m e s t e r e 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Telefon: 88/542-411 Fax: 88/542-493 e-mail: polgarmester@balatonalmadi.hu Szám: 7/330/2013. E l ő t e r j e s z t é

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1. oldal A 9/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a vagyonáról - a módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt eredeti jogalkotói

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 29/ 2004. (XII. 02.) rendelete. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 29/ 2004. (XII. 02.) rendelete. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 29/ 2004. (XII. 02.) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kékkút község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

a Pásztó, Nagymező út 6-8. fsz. 1. szám alatti volt fogorvosi rendelő értékesítésére

a Pásztó, Nagymező út 6-8. fsz. 1. szám alatti volt fogorvosi rendelő értékesítésére Pásztó városi önkormányzat 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Tel.: (06-32) 460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-29/2016. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.

Részletesebben

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010(X.29.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010(X.29.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010(X.29.) RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2005. (II.9.) számú rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2005. (II.9.) számú rendelete 1 Kistolmács Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2005. (II.9.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti rendelkezés szabályairól Kistolmács Község Képviselőtestülete

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya

I. fejezet A rendelet hatálya Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2013. (VI.12.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (egységes szerkezetben) Röszke Község Önkormányzata

Részletesebben

(2) Az R. 3. -a a következı (6) bekezdéssel egészül ki:

(2) Az R. 3. -a a következı (6) bekezdéssel egészül ki: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 11/2012. (III. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének. 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete

Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének. 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 5/2003.

Részletesebben