I. A rendelet hatálya 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. A rendelet hatálya 1."

Átírás

1 Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004.(III.29.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról (egységes szerkezetben az 52/2004. (X.21.), a 26/2005. (VII.1.), a 8/2006. (III.28.), a 19/2007. (V.1.), az 55/2008. (XII.19.), az 1/2009. (I.29.), a 30/2010. (X.27.), a 35/2010. (XI.24.), a 8/2011. (II.18.), a 14/2011. (III.17.), a 31/2011. (VI.29.), a 37/2011. (VIII.25.), a 14/2012. (III.30.), az 54/2012. (X.30.), az 57/2012. (XI.30.), az 5/2013. (II.13.), a 18/2013. (IV. 29.), a 23/2013. (V. 27.), a 34/2013. (IX.16.), a 44/2013. (XI. 27.), a 6/2014. (II.18.), a 27/2014. XI. 14.), a 34/2014. (XII. 22.), a 8/2015. (III. 03.) a 9/2015. (III.03.) és a 21/2015. (IV.28.) rendelettel*2) Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 79. (2) bekezdésében, és a 80. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, továbbá az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv. (továbbiakban Áhtv.) 108. (1) és (2) bekezdéseiben és a ban foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja. *1*3 I. A rendelet hatálya 1. (1) *4 A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő a) ingatlan és ingó vagyonra, valamint vagyoni értékű jogokra (továbbiakban: ingatlan és ingó vagyon), továbbá b) a pénzeszközre, kárpótlási jegyekre, *7 c) az önkormányzat által tulajdonolt üzletrészére, valamint részvényesi jogok gyakorlására, tagsági jogot megtestesítő részvényre (a továbbiakban: társasági részesedés), kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságra. *5 (1a) *8 E rendelet hatálya kiterjed azon jogügyletek tárgyát képező ingóra vagy ingatlanra is, amelyeknek eredményeként harmadik személy tulajdonát képező ingó-, vagy ingatlanvagyon az Önkormányzat törzs- vagy üzleti vagyonába kerül. (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, kivéve a lakás- és helyiségbérletből eredő pénzköveteléseket. *6 (3) Ezen rendelet szabályait csak akkor kell alkalmazni, a) ha az Önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendelete a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok megszerzéséről és elidegenítéséről, valamint a pénzeszközökkel való gazdálkodásról, továbbá az önkormányzatot illető követelések elengedéséről és mérsékléséről, b) ha a közterület-használati hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet közterületek hasznosításáról, *1 Módosította az 52/2004. (X.21.) sz. rendelet 1. -a *2 Módosította a 19/2007. (V.1.) rendelet 1. -ának (1) bekezdése *3 Módosította a 19/2007. (V.1.) rendelet 1. -ának (2) bekezdése *4 Módosította a 30/2010. (X.27.) rendelet 1. -a és a 14/2012. (III.30.) rendelet 1. (1) bekezdése *5 Módosította a 31/2011. (VI.29.) rendelet 1. -a *6 Módosította a 31/2011. (VI.29.) rendelet 2. -a és a 14/2012. (III.30.) rendelet 1. (4) bekezdése *7 Módosította a 14/2012. (III.30.) rendelet 1. (2) bekezdése *8 Hatályba léptette a 14/2012. (III.30.) rendelet 1. (3) bekezdése

2 2 c) ha az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről szóló önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik. (4) Ezen rendelet szabályait a beruházási és felújítási tevékenységről, valamint a közbeszerzésről és államháztartásról szóló jogszabályok rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni. (1) - (3) *1 II. Az önkormányzati vagyon 2. (4) Az Önkormányzat tulajdonában álló vagyontárgyak csoportosítását, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak vagy korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősítését azok besoroláskori tényleges funkciója, jellege szerint kell. *2 3. *3 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonnak minősülnek a levéltári anyagok. 4. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyontárgyak a) *7 b) *7 c) *7 d) az önkormányzat tulajdonába kerülő műemlék épület, e) az önkormányzat tulajdonába kerülő muzeális emlék, f) az önkormányzat tulajdonába kerülő védett természeti terület, g) *6 5. *4 Üzleti vagyon ha jogszabály másként nem rendelkezik mindazon vagyontárgy, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe. 6. (1) *5 A Képviselő-testület rendeletben dönt a) az önkormányzati rendeletben meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon korlátozottan forgalomképessé nyilvánítása, *8 *1 Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (III.30.) rendelet 16. (3) bekezdés 1) pontja *2 Módosította a 14/2012. (III.30.) rendelet 2. -a *3 Módosította a 14/2012. (III.30.) rendelet 3. -a *4 Módosította a 14/2012. (III.30.) rendelet 4. -a *5 Módosította a 14/2012. (III.30.) rendelet 5. -a *6 Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (III.30.) rendelet 16. (3) bekezdés 2) pontja *7 Hatályon kívül helyezte az 54/2012. (X.30.) rendelet 2. (3) bekezdése *8 Módosította a 18/2013. (IV.29.) rendelet 1. -a

3 3 b) önkormányzati rendeletben meghatározott korlátozottan forgalomképes vagyontárgy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná nyilvánítása, *4 c) önkormányzati rendeletben meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon vagy önkormányzati rendeletben meghatározott korlátozottan forgalomképes vagyontárgy üzleti vagyon körbe történő átsorolása és *4 d) üzleti vagyon körébe tartozó vagyontárgy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná vagy korlátozottan forgalomképes vagyonná nyilvánítása tárgyában. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti döntéshez a képviselő-testület minősített szavazattöbbséget igénylő döntése szükséges. (3) Az ingatlan forgalomképtelensége megszűnik, amennyiben a külön jogszabály alapján lefolytatott telekrendezési eljárásban közterületből lejegyzésre kerül sor, illetve a telekrendezési határozat végrehajtása érdekében a tulajdonosok megállapodnak. (4) Az ingatlan forgalomképtelensége vagy korlátozottan forgalomképessége megszűnhet - külön jogszabályban foglalt eljárással végrehajtott - funkcióváltás esetén, továbbá az önkormányzati költségvetési szerv megszüntetésével is. (5) A képviselő-testület minősített szavazattöbbséget igénylő döntésével az egyes vagyontárgyak hasznosításáról hozandó önkormányzati döntéssel egyidejűleg a vagyontárgy forgalomképességét is érintő besorolását megváltoztathatja. *2 III. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának közös szabályai A tulajdonosi jogok gyakorlása 7. (1) Az Önkormányzatot - az Ötv-ben meghatározott eltérésekkel - megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik. (2) A tulajdonosi jogok gyakorlása - eltérő rendelkezés hiányában - magában foglalja a vagyontárgy bérletével, használatával, hasznainak szedésével, elidegenítésével, megterhelésével és más módon történő hasznosításával kapcsolatban a tulajdonost megillető jogosítványok gyakorlását, jognyilatkozatok tételét és kötelezettségek vállalását, ideértve a vagyontárgyat érintő hatósági eljárásban a tulajdonost illető nyilatkozattételi jogot (tulajdonosi hozzájárulás kiadását), továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél (peres fél) jogát. (3) A tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságai, a polgármester, a jegyző és az intézményvezetők gyakorolják e rendeletben meghatározottak szerint. A tulajdonosi jogokat hatáskör-átruházás alapján gyakorló szerv e hatáskörét nem ruházhatja tovább más szervre.*6 (4) *3 Tulajdonosi ellenőrzés *1 7/A. *5 *1 Hatályba léptette a 30/2010. (X.27.) rendelet 2. -a *2 Módosította a 14/2012. (III.30.) rendelet 16. (3) bekezdés 3) pontja *3 Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (III.30.) rendelet 16. (3) bekezdés 4) pontja *4 Módosította a 18/2013. (IV.29.) rendelet 1. -a *5 Hatályon kívül helyezte a 18/2013. (IV.29.) rendelet 12. (2) bekezdése *6 Módosította a 34/2013. (IX.16.) rendelet 1. -a

4 4 Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú részesedéssel működő, illetve önkormányzati tulajdonban álló egyszemélyes gazdasági társaságok esetén*1 7/B. (1) A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú részesedéssel működő gazdasági társaságokban meglévő üzletrészhez, részvényekhez kapcsolódó jogok gyakorlását a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottságra ruházza át, kivéve a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 141. (2) bekezdésében és a 231. (2) bekezdésében meghatározottakat.*8 (2) A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonban álló egyszemélyes gazdasági társaságokban meglévő üzletrészéhez kapcsolodó jogait illetve a részvényesi jogok gyakorlását a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottságra ruházza át, kivéve az adott gazdasági társaság alapító okiratában vagy a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 141. (2) bekezdésében és a 231. (2) bekezdésében meghatározottakat. *2 (3) *6 (4) Az önkormányzati tulajdonú részesedéssel működő és az önkormányzati tulajdonban álló egyszemélyes gazdasági társaság működése során az önkormányzati tag nem hozhat, valamint nem kezdeményezhet és nem fogadhat el olyan határozatot, amellyel felelőssége meghaladja a vagyoni hozzájárulása mértékét vagy kötelező feladatinak ellátását veszélyezteti. *3 Eljárás a tulajdonos képviseletében *7 8. (1) A tulajdonos képviseletében eljáró szervek jogaikat önállóan gyakorolják az alábbiak szerint: a) a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv vagy személy e rendeletben foglaltak szerint, b) a törvény rendelkezése alapján az önkormányzati vagyont kezelő személy, a vonatkozó törvényi rendelkezésekkel összhangban e rendeletben foglaltak szerint, továbbá c) a képviselet jogát szerződés alapján ellátó személy meghatalmazás alapján, a szerződés keretén belül. (2) A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv vagy személy gyakorolja az osztatlan közös tulajdon esetében a tulajdonostársat, társasház és a lakásszövetkezet esetében a külön tulajdoni illetőség tulajdonosát illető jogokat, teljesíti a tulajdonos kötelezettségeit. (3) A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv vagy személy az ingatlan és ingó vagyon használatával (bérletével) összefüggésben gyakorolja a használatba adó vagy a használatba vevő jogait és kötelezettségeit. (4) *5 (5) *4 *1 Hatályba léptette a 30/2010. (X.27.) rendelet 3. -a *2 Módosította a 8/2011. (II.18.) rendelet 1. -a és a 27/2014. (XI. 14.) rendelet 96. (2) bekezdése *3 Hatályba léptette a 31/2011. (VI.29.) rendelet 3. -a *4 Hatályon kívül helyezte a 30/2010. (X.27.) rendelet 4. (2) bekezdése *5 Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (III.30.) rendelet 16. (3) bekezdés 5) pontja *6 Módosította a 18/2013. (IV.29.) rendelet 2. -a, a 18/2013.(IV.29.) rendelet 2. -a, hatályon kívül helyezte a 27/2014. (XI. 14.) rendelet 96. (2) bekezdése *7 Módosította a 18/2013. (IV.29.) rendelet 3. -a *8 Módosította a 27/2014. (XI. 14.) rendelet 96. (2) bekezdése

5 5 Az önkormányzati vagyon értékének és a tulajdonosi jogok gyakorlójának meghatározása 9. (1) Az önkormányzat ingatlan vagyonát a számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéken, az ingó vagyonát nyilvántartási értéken, a portfolió vagyonát - amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik - névértéken tartja nyilván. (2) Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy értékesítésére, valamint egyéb módon történő hasznosítására és megterhelésére irányuló döntést megelőzően az adott vagyontárgy forgalmi (piaci) értékét ingatlan és 500 ezer Ft feletti ingó vagyon esetén 6 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján kell meghatározni. A vagyontárgy forgalmi (piaci) értékének meghatározásához 2 forgalmi értékbecslés, ingatlan bérbeadás esetén 1 forgalmi értékbecslés és ingatlan tulajdonjogának harmadik személytől történő megszerzéséhez 1 értékbecslés szükséges.*1 (3) *2 (4) A vagyontárgy feletti tulajdonosi jog gyakorlóját - a (8)-as bekezdés kivételével az adott vagyontárgy egyedi forgalmi értékétől függően kell megállapítani. Ha a hasznosítás csak a vagyontárgy egy részére vonatkozik, a vagyonrész értéke alapján hatáskörrel rendelkező szerv köteles a vagyontárgy teljes értéke alapján hatáskörrel rendelkező szerv hozzájárulását kérni a tervezett hasznosításhoz. *3 (5) Semmis az a szerződés, mely - a rendeltetésszerű joggyakorlás elvével és e rendelet szabályaival ellentétesen - a vagyontárgy több részletben történő elidegenítése útján vonja el a vagyontárgy értéke alapján döntésre jogosult szervtől e rendelet szerinti hatáskörét. (6) Forgalomképes vagyon esetén, ha a szerződés tárgya több vagyontárgy (vagyontömeg), az értékhatár - és erre tekintettel a tulajdonosi jog gyakorlójának - meghatározására a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó. Együttes értékesítésének, illetve hasznosításának az tekintendő, ha a vagyontömeg elidegenítése, illetve hasznosítása csak egyetlen természetes, illetve jogi személy vagy ezek konzorciuma részére történik. (7) Az elővásárlási jog gyakorlása a költségvetésben e célra biztosított keret terhére történhet. Az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos jognyilatkozatok tételére a vagyontárgy értéke szerint illetékes szerv jogosult, kivéve a (8) bekezdésben szabályozott esetet. *4 (8) Az önkormányzat követelését biztosító jelzálogjog létesítésére, törlésére vagy ranghelycserére vonatkozó jognyilatkozat megtételére egyedi forgalmi értéktől függetlenül a polgármester jogosult.*5 (9) Társasházakban és lakásszövetkezetekben lévő osztatlan közös tulajdonra vonatkozó tulajdonosi képviselet körében a tulajdonosi képviselő évente albetétenként Ft-ig, de legfeljebb évente társasházanként és lakásszövetkezetenként Ft-ig önállóan vállalhat kötelezettséget. Ezen összeghatár felett a kötelezettségvállalás Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsági döntése alapján történik. A tulajdonosi képviseletet mind a lakások, mind a helyiségalbetétek vonatkozásában a Zuglói Zrt. látja el.*3*5*6 *1 Módosította a19/2007. (V.1.) rendelet 2. -ának (1) bekezdése, a 31/2011. (VI.29.) rendelet 4. (1) bekezdése, a 14/2004. (III.30.) rendelet 7. -a, valamint a 6/2014.(II.18.) rendelet 1. -a *2 Módosította a 19/2007. (V.1.) rendelet 2. -ának (2) bekezdése, valamint a 31/2011. (VI.29.) rendelet 4. (2) bekezdése, hatályon kívül helyezte a 6/2014. (II.18.) rendelet 8. (2) bekezdése *3 Módosította a 19/2007. (V.1.) rendelet 2. -ának (3) bekezdése *4 Módosította a 19/2007. (V.1.) rendelet 2. -ának (4) bekezdése *5 Hatályba léptette a 19/2007. (V.1.) rendelet 2. -ának (5) bekezdése, módosította a 6/2014. (II.18.) rendelet 2. -a, a 27/2014. (XI. 14.) rendelet 96. (2)(3) bekezdése és a 34/2014. (XII. 22.) rendelet 15. (1) bekezdése *6 Módosította a 9/2015. (III.03.) rendelet 1. -a

6 6 Önkormányzati költségvetési szerv használatába adott vagyon 9/A. *4 (1) Az önkormányzat az általa alapított költségvetési szerve részére a működéséhez szükséges önkormányzati vagyont biztosítja. (2) Az Önkormányzat a vagyonát az alábbi szervek részére ingyenesen adja át használatba (a továbbiakban: vagyont használó önkormányzati szervek): a) óvoda, b) bölcsőde, c) gyermekjóléti szolgálat, d) nappali ellátást biztosító intézmény, e) a Polgármesteri Hivatal és f) az a) pont kivételével a köznevelési feladatellátáshoz kapcsolódó ingatlan vagyon esetében a Zuglói Intézménygazdálkodási Központ, g) egészségügyi intézmény h) Zuglói Önkormányzati Rendészet és i) Zuglói Gyermektábor. (3) Az önkormányzati vagyont használó önkormányzati szerv a használatában lévő önkormányzati vagyonnal - az önkormányzat közfeladatai ellátásának sérelme nélkül- törvény és e rendelet keretei között önállóan gazdálkodik. (4) A (3) bekezdés a) e), g) - i) pont szerinti, vagyont hasznosító önkormányzati szervek kötelesek teljesíteni a vagyontárgy tulajdonosát terhelő pénzügyi kötelezettségeket. Az állami fenntartású köznevelési intézménynek a vagyontárggyal összefüggő kötelezettségeit a köznevelési törvény és annak végrehajtási rendelete, valamint az Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között létrejött megállapodás szabályozza. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság használatába adott vagyon 10. *5 (1) *1*2*3 Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, vagy ilyen gazdasági társaság kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság a használatába vagy tulajdonába adott önkormányzati vagyont a közszolgáltatási vagy egyéb szerződésben foglaltak szerint használja. A használatot szerződésszerűen, az elvárható gondossággal, e rendelet és a nemzeti vagyonról szóló törvény szabályaira figyelemmel gyakorolja, és köteles a használatában lévő önkormányzati vagyontárgy e rendelet szerinti nyilvántartására és adatszolgáltatásra. (2) *1 Az bekezdésben szereplő gazdasági társaság a használatába adott önkormányzati vagyont e rendelet szabályaitól eltérően közfeladatának eredményes és költség hatékony ellátása érdekében közfeladat ellátást nem veszélyeztetve - gazdasági tevékenysége keretében önállóan hasznosítja. *1 Módosította z 57/2012. (XI.30.) rendelet 1. -a, az 5/2013. (II.13.) rendelet 1. -a *2 Beiktatta a 34/2013. (IX.16.) rendelet 2. (1) bekezdése *3 Beiktatta a 34/2014. (XII. 22.) rendelet 15. (2) bekezdése *4 Beiktatta a 21/2015. (IV.28.) rendelet 1. -a *5 Módosította a 21/2015. (IV.28.) rendelet 2. -a (teljes 10. módosításra került)

7 7 (3)*3 Az (1) bekezdésben szereplő gazdasági társaságtól alapító okirat, társasági szerződés, vagy egyéb szerződés ellenkező rendelkezése hiányában az önkormányzati vagyon használatának jogát a Képviselő-testület magához vonhatja. (4)* 7 (5) *1, *2, *4, *6,*7 Tulajdonosi ellenőrzés *5 10/A. (1) A vagyonhasználót megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét a polgármester ellenőrzi.*8 (2) A tulajdonosi ellenőrzés célja az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás vizsgálata, ennek keretében különösen: az önkormányzati vagyonnyilvántartás hitelességének, teljességének és helyességének biztosítása, továbbá a jogsértő vagy a tulajdonos érdekeit más módon veszélyeztető, valamint az Önkormányzatot hátrányosan érintő vagyongazdálkodási intézkedések feltárása és a jogszerű állapot megteremtése. (3) A polgármester a tulajdonosi ellenőrzés keretében jogosult a) az önkormányzati tulajdonba tartozó, a vagyonhasználó kezelésében álló ingatlan területére belépni,*9 b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó minden közérdekből nyilvános adat, valamint - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit nem sértő - az önkormányzati vagyonra, a vagyonhasználóra vonatkozó adatszolgáltatást, okirat bemutatást és információt kérni.*9 c) az ellenőrzött vagyonhasználó vezetőjétől írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni.*9 (4) A polgármester a tulajdonosi ellenőrzés során köteles a) jogait úgy gyakorolni, hogy az ellenőrzött vagyonhasználó tevékenységét és rendeltetésszerű működését a lehető legkisebb mértékben zavarja,*10 b) tevékenységének megkezdéséről az ellenőrzött vagyonhasználó vezetőjét az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 15 nappal tájékoztatni, *10 c) megállapításait tárgyszerűen, a valóságnak megfelelően ellenőrzési jelentésbe foglalni és a jelentéstervezetet, valamint a végleges jelentést az ellenőrzött vagyonhasználó vezetőjének 30 napon belül megküldeni. *10 (5) Az ellenőrzött vagyonhasználó képviselője köteles*10 a) az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni, *1 Módosította az 55/2008. (XII.19.) rendelet 1. -a, valamint az 1/2009. (I.29.) rendelet 2. (2) bekezdése *2 Módosította az 1/2009. (I.29.) rendelet 2. (1) bekezdése, a 35/2010. (XI.24.) rendelet 2. a) pontja, valamint a 14/2012. (III.30.) rendelet 8. -a *3 Módosította az 5/2013. (II.13.) rendelet 1. -a, a 34/2013. (IX.16.) rendelet 2. (2) bekezdése és a a 34/2014. (XII. 22.) rendelet 15. (3) bekezdése *4 Hatályon kívül helyezte a 18/2013. (IV.29.) rendelet 12. (2) bekezdése *5 Hatályba léptette a 18/2013. (IV.29.) rendelet 4. -a, módosította a 6/2014. (II.18.) rendelet 3. -a *6 Beiktatta a 23/2013. (V. 27.) rendelet 1. -a *7 Hatályon kívül helyezte a 21/2015. (IV.28.) rendelet 2. -a *8 Módosította a 21/2015. (IV.28.) rendelet 3. (1) bekezdése *9 Módosította a 21/2015. (IV.28.) rendelet 3. (2) bekezdése *10 Módosította a 21/2015. (IV.28.) rendelet 3. (3) bekezdése

8 8 b) az ellenőrzést végző részére szóban vagy írásban a kért tájékoztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani, c) az ellenőrzést végző kérésére a rendelkezésre bocsátott dokumentáció (iratok, okmányok, adatok) teljességéről nyilatkozni, d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni, e) az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről a polgármestert 30 napon belül tájékoztatni. (6) Az ellenőrzött vagyonhasználó képviselője jogosult*1 a) az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni, b) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre észrevételt tenni. (7) A polgármester az adott évben elvégzett tulajdonosi ellenőrzésének legfontosabb megállapításairól összefoglaló jelentésben - a tárgyévet követő év április 30-ig - tájékoztatja a képviselő-testületet. A polgármester a tulajdonosi ellenőrzésekről minden esetben, a soron következő ülésen is beszámol a Képviselő-testületnek. Vagyonkezelői jog alapítása és a vagyonkezelői jog gyakorlásának, ellenőrzésének szabályai 10/B. *2 (1) Vagyonkezelésbe adható minden olyan önkormányzati vagyonelem, amely önkormányzati közfeladat ellátását szolgálhatja. (2) Kizárólag az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társasággal, vagy annak 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társasággal létesíthető, és kizárólag általuk gyakorolható az önkormányzati lakóépületre és vegyes rendeltetésű épületre, társasházban lévő önkormányzati lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre vagyonkezelői jog. (3) A vagyonkezelői jog létesítése akkor indokolt, ha az önkormányzati közfeladat ellátása gazdasági társasági formában költséghatékonyabban végezhető el. (4) A vagyonkezelői jog létesítéséről szóló szerződés megkötése a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Képviselő-testület a vagyonkezelői jog létesítéséről, az átadott vagyontárgyakról az önkormányzati közfeladat átadásával egy időben dönt. 10/C. *2 (1) A vagyonkezelői jog létesítésével átadott önkormányzati vagyontárgyak körét a vagyonkezelő által ellátott közfeladathoz szükséges mértékben kell meghatározni. Vagyonkezelői jog ingyenesen vagy ellenérték fejében alapítható. (2) Vagyonkezelői jog ingyenes alapításának feltétele, hogy a vagyonkezelő a közfeladatot az Önkormányzatnál kisebb anyagi ráfordítás mellett látja el. *1 Módosította a 21/2015. (IV.28.) rendelet 3. (3) bekezdése *2 Beiktatta a 21/2015. (IV.28.) rendelet 4. -a

9 9 (3) A vagyonkezelői jog ellenérték fejében történő megszerzése esetén az ellenértéket a vagyonhasznosításból származó várható bevétellel arányos éves összegben vagy a vagyonhasznosítás adózott eredményének százalékában kell meghatározni. (4) A vagyonkezelő kijelölése esetén az előterjesztésben be kell mutatni a vagyonkezelő közfeladat ellátására történő felkészültségét. (5) A vagyonkezelő a vállalt kötelezettségek, különösen a közfeladat ellátására megfelelő biztosítékot ad. 10/D. *1 (1) A vagyonkezelési szerződésnek tartalmaznia kell különösen az alábbiakat: a) a vagyonkezeléssel érintett vagyoni kör pontos megjelölését oly módon, hogy a vagyonkezelésbe adott eszközökről készült eszközleltár a vagyonkezelési szerződés kötelező mellékletét képezi, b) a vagyonkezelő által kötelezően ellátandó önkormányzati közfeladat és az ellátandó egyéb tevékenységek meghatározását, kikötve, hogy a vagyonkezelő a közfeladaton kívüli egyéb tevékenységet csak oly módon és mértékben láthat el, hogy ne veszélyeztesse az átadott közfeladat ellátását, c) az elszámolási kötelezettség tartalmát, ideértve a vagyonnal való folyamatos, valamint a vagyonkezelői jog megszűnése következtében fennálló elszámolást, továbbá az Mötv (7) bekezdésében meghatározott, az Önkormányzat költségvetését megillető bevételek, valamint a költségek és a ráfordítások elkülönítésének módját, d) a vagyonkezelésbe adott ingatlanvagyon változásairól az Önkormányzat ingatlanvagyonkataszter vezetéséhez a megfelelő bizonylatok, dokumentumok átadásának rendjéről, e) az önkormányzat költségvetését megillető a vagyonkezelésbe adott vagyon kezeléséből származó befizetések teljesítésére, a vagyonkezelésbe adott vagyonnal történő elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket, f) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való mérhetően eredményes gazdálkodásra vonatkozó előírásokat, g) a szerződés megszűnése esetén a felek által teljesítendő szolgáltatásokat, beleértve az ilyenkor szükséges elszámolást is, h) a vagyonkezelői jog ellenértékével kapcsolatos rendelkezéseket, amennyiben a vagyonkezelői jog megszerzése vagy gyakorlása nem ingyenes, i) a vagyonkezelési szerződés rendkívüli felmondásának eseteit, j) azt, hogy a vagyonkezelési szerződés azonnali hatállyal felmondható, ha a vagyonkezelő lényeges kötelezettségét nem teljesíti, különösen, ha közfeladat ellátása nem felel meg a jogszabályi rendelkezéseknek vagy a feladatellátás színvonala elégtelen és k) a vagyonkezelés ellenőrzésében közreműködés módjáról, az ellenőrzés akadályozásának, ellehetetlenítésének jogkövetkezményeként a rendkívüli felmondást. (2) A vagyonkezelő köteles: a) viselni a vagyonhoz kapcsolódó terheket, b) teljesíteni az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget, *1 Beiktatta a 21/2015. (IV.28.) rendelet 4. -a

10 10 c) a vagyonkezelésbe vett vagyon után elszámolt és a bevételekben megtérülő értékcsökkenés összegének felhasználásáról évente elszámolni, d) köteles évente tervet készíteni a vagyonkezelésbe vett vagyontárgyak állagának megóvására, értékének megőrzésére, növelésére felújítási, beruházási tervet készíteni,és a Képviselő-testület elé terjeszteni jóváhagyásra tárgyévet követő év február 28-ig, e) a vagyonkezelési szerződésben meghatározott rend szerint, f) teljesíteni a vagyonkezelési szerződésben vállalt, továbbá jogszabály alapján fennálló egyéb kötelezettségeket. (3) A vagyonkezelés keretében a vagyontárgyakat bérbe vagy használatba adni, vagy bármilyen egyéb módon a tulajdonjogviszonyokat nem érintően hasznosítani kizárólag a tárgy szerint érintett szakbizottság véleményezését követően lehet. 10/E. *1 (1) A vagyonkezelő minden év december 31-éig köteles beszámolni a Képviselő-testület felé a vagyonkezelés során tett intézkedéseiről, hozott döntéseiről, különösen: a) bérbe adások, felmondások száma az érintett ingatlanok, állóeszközök felsorolásával, b) állagmegőrző felújítások, beruházások az érintett ingatlanok, állóeszközök felsorolásával, összegszerűen meghatározva és c) értéknövelő beruházások az érintett ingatlanok, állóeszközök felsorolásával, összegszerűen meghatározva. (2) Az Önkormányzat a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, a közfeladat ellátását a polgármesteri hivatal belső ellenőrzésének keretei között ellenőrzi. A vagyonkezelés ellenőrzésre annak tárgyától és céljától függően eseti jelleggel, véletlenszerűen, vagy külön célvizsgálat keretében is sor kerülhet, beleértve a helyszínen teljesített feladatvégzés és a vagyonkezelő székhelyén történő ellenőrzést is. (3) Az ellenőrzés különösen kiterjed: a) a vagyonkezelő pénzügyi gazdálkodására, b) a vagyonkezelő által lefolytatott közbeszerzési eljárásokra, c) a közfeladatok és ezzel összefüggésben a vagyonkezelő megfelelő színvonalú, maradéktalan ellátására, d) a felújítások, beruházások ésszerű határidőn belüli teljesítésére. *1 Beiktatta a 21/2015. (IV.28.) rendelet 4. -a

11 11 Az önkormányzati nemzeti vagyon kedvezményes hasznosítása, tulajdonjogának kedvezményes átengedése *2 11. *1 (1) Önkormányzati nemzeti vagyon ingyenesen a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott esetben és feltétellel adható használatba. (2) Önkormányzati nemzeti vagyont kedvezményesen használatba adni a) közfeladat ellátásához, b) az Önkormányzat által alapított alapítvány, közalapítvány részére, c) az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint ilyen gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság részére, d) egyházak részére, e)civil szervezetek részére, ha közszolgáltatási szerződést kötött az Önkormányzattal f) más önkormányzat részére a feladat- és hatáskör átszállása, ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése érdekében lehet. (3) Az önkormányzati nemzeti vagyon tulajdonjogát kedvezményesen átruházni a (2) bekezdésben meghatározott esetekben lehet, és csak akkor, ha forgalmi értéke nem éri el a 13. (1) bekezdésben meghatározott mértéket. (4) A (2) bekezdés szerinti kedvezményes használatba adás esetére megállapított ellenérték nem lehet alacsonyabb a piaci hasznosítás 25 %-ánál és a (3) bekezdés szerinti kedvezményes tulajdonjog átruházás ellenértéke nem lehet kevesebb a forgalmi érték 25 %-ánál. (5) Az önkormányzati nemzeti vagyon tulajdonjogának kedvezményes átengedéséről, valamint kedvezményes hasznosításáról a (2) bekezdés a) e) pontjaiban foglalt esetekben a 17. (3) bekezdésben meghatározott kivétellel- a képviselő- testület dönt. A (2) bekezdés f) pontjában meghatározott esetben a polgármester dönt és írja alá a szerződést a 15. (4) bekezdésében foglaltak alapján *3 (6) Vagyontárgy ingyenes megszerzéséről 150 millió Ft egyedi értékhatárig a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság dönt, *5 150 millió Ft egyedi értékhatár felett a Képviselő-testület dönt. (7) Az Önkormányzat javára harmadik személyek részéről közérdekű cél megvalósítása érdekében tett pénzben meghatározott összegű közérdekű kötelezettség-vállalás elfogadásáról a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság dönt. *4 (8) E rendelet alkalmazása szempontjából közfeladat fogalom alatt a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott fogalmat kell érteni. *1 Módosította az 52/2004. (X.21.) rendelet 2. -a, a 19/2007. (V.1.) rendelet 3. (2) bekezdése, az 55/2008. (XII.19.) rendelet 2. -a, az 1/2009. (I.29.) rendelet 2. (3) bekezdése, a 35/2010. (XI.24.) rendelet 2. a) pontja, a 31/2011. (VI.29.) rendelet 5. -a, a 37/2011. (VIII.25.) rendelet 1. (1)-(2) bekezdése és a 14/2012. (III.30.) rendelet 9. (2) bekezdése *2 Módosította a 19/2007. (V.1.) rendelet 3. -ának (1) bekezdése, valamint a 14/2014. (III.30.) 9. -a *3 Módosította a 18/2013. (IV.29) rendelet 5. -a *4 Módosította a 27/2014. (XI. 14.) rendelet 96. (3) bekezdése *5 Módosította a 27/2014. (XI. 14.) rendelet 96. (3) bekezdése

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2013. (IV. 02.) önkormányzati rendelet 4/2013. (IV.02.) önkormányzati rendelet Az

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2013. (III. 28) sz. önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról, a

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Tiszabura Községi Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013./III.14./ Ök. Rendelet Tiszabura Község Önkormányzatának

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzatának 1/2004. (I.23.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Kisbajcs Község Önkormányzatának 1/2004. (I.23.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kisbajcs Község Önkormányzatának 1/2004. (I.23.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(VI.3.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013.(V.02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012./ (V.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(III.5.) számú rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(III.5.) számú rendelete Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(III.5.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának../2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól

Báta Község Önkormányzatának../2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól RENDELET TERVEZET Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2012.06.20. 4. napirendi pont előterj. Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.06.20. 8. napirendi pont előterj. Báta Község Önkormányzatának../2012.

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról

Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról Rábapatona Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések. A rendelet célja 1.

I. Fejezet Bevezető rendelkezések. A rendelet célja 1. Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete vagyonáról, vagyonával való tulajdonosi jogok gyakorlásáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról I.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról I. 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta község Önkormányzat képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2005./III. 8./ számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására

Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására 6 Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására amely egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester,

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Az Önkormányzat vagyona

Az Önkormányzat vagyona BELVÁROS-LIPÓTVÁROS, BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 9/2012. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ VAGYONNAL VALÓ RENDELKEZÉS EGYES SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

I. Fejezet Általános elvek

I. Fejezet Általános elvek MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK.../20.(...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a

Részletesebben