PÉCH ANTAL KIVÁLÓ MAGYAR TUDÓS MÉRNÖK. A 19. században a magyar bányászat-kohászat leghiresebb képviselője

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCH ANTAL KIVÁLÓ MAGYAR TUDÓS MÉRNÖK. A 19. században a magyar bányászat-kohászat leghiresebb képviselője"

Átírás

1 PÉCH ANTAL KIVÁLÓ MAGYAR TUDÓS MÉRNÖK A 19. században a magyar bányászat-kohászat leghiresebb képviselője

2 Péch Antal 1822-ben született Nagyváradon, mégpedig annak Váradolaszi negyedében. Hogyan nézett ki Nagyvárad a 19. század elején? Induljunk ki onnan, hogy 1692-ben amikor a város felszabdult a 32 éves török uralom alól, teljesen romokban hevert. Péch Antal

3 A kuruc háboruk után megkezdődött a barokk ujjáépités és a betelepités kora. Visszatérnek a szerzetes rendek, templomok épülnek, majd 1762-ben megkezdik az új püspöki palota épitését. 178o-ban megnyilik a királyi jogakadémia, iskolák épülnek. Az épitkezések, elsősorban az egyházi épitkezések elősegitik a helyi kézmüipar fejlődését. A 19. század elején már 19 céh müködik Váradon. A legfőbb az ácsok és kömüvesek céhe volt. Fényes Elek 1839-ben megjelent statisztikája szerint Nagyváradnak akkor kereken már 18 ezer lakosa volt.

4 Bemutatkozik a Péch család. Péch Antal nagyapja Péch Lőrinc / / ácsmester volt. Édesapja Péch Antal János is ácsmester volt és tagja volt az ácsok és kömüvesek céhének. A ránkmaradt nagy temlomtetők szerkezetéről készült tervrajzai az egykoru szakmai képzés jó szinvonaláról tanuskodnak. 182o-ban egy szolgabiró árvája, vagyontalan leányát vett feleségül. Péch Antal édesapja a harmincas évek végén teljesen tönkrement, szinte keresetképtelenné vált. A családot az édesanya erkölcsi tartása vezette ki ebből a nehéz helyzetből.

5 Antal,mint az idősebb fiu, elemi osztályait 1928-ban kezdete el a váradolszi katólikus plébánia mellett épült új iskolában, amelynek ekkor 133 tanulója volt. Utána a nagyváradi premontrei gimnáziumba kerül, ahol ekkor 335 diákot oktattak, ez időtájt latinul. E középiskolai éveknek azonban magyar nyelvü nyomtatott emléke is maradt. Mégpedig egy Búcsúdal amelyet a IV. Osztályt végző, tizenkétéves fiu tanárának főtisztelendő Vercsik Imre úrnak az oskolaesztendő végével hála jeléül szentelt --.

6 Érdemes néhány fontos dolgot tudni a nagyváradi premontrei gimnáziumról. A gimnázium alapitása 18o8- ban volt, a volt jezsuita gimnázium utódiskolájaként. A premontrejek átvették a pálosok templomát és zárdáját. Vercsik Imre tanárúr 1825 és 1846 között magyart, latint, görögöt tanitott. Antalt 1834-ben Temesvárra küldték, hogy megtanuljon németül. Két év után visszatért, majd két év filozofiai tanulmányait 1838 szeptemberében fejezte be. Ekkor 16 évesen nagy probatétel elé került. Ugyanis családja anyagilag összeomlott és igy a jövőt saját erejéböl kellett kovácsolja.

7 Hosszas töprengés után az értelmiségi pálya felé vezető utat választotta. Majd elindult gyalogszerrel Selmecbányára. Itt müködött ugyanis a nevezetes Bányászati Akadémia, amelyet Mária Terézia o között fejlesztett ki. A nemesfémekben gazdag telérek akkoriban kezdtek kimerülni és a szegényebb érceket pedig gazdaságoasan csak új, fejlettebb módszerek alkalmazásával lehetett hasznositani, elsősorban a kohászat a kémia terén. Ehez pedig jól képzett bányamérnökökre volt szügség. Ezeket nevelte a selmecbányai akadémia oly sikerrel, hogy nemzetközi viszonylatban is élen járt. Csak egy versenytársa akadt a vele nagyjából egyidőben alapitott szászországi freiburgi akadémia.

8 Péch Antal a bányászati akadémián. Péch Antal számára nagy előnyt jelentett, hogy az akadémia hallgatói nem fizettek tandijat, sőt a jobbak, ha rászorultak, ösztöndijban is részesülhettek. Óraadással, tanitással is kereshettek annyit, hogy szerény szállásukat, ellátásukat is fedezni tudták. Előny volt továbbá az is, hogy a felvételinél a kiváltságosokat, a tehetségesek róvására nem részesitették előnyben.

9 Életre szóló barátságot Péch Antal, Zsigmondy Vilmossal kötött, aki a pozsonyi evangélikus liceum egy korán elhunyt tanárának volt fia, majd az artézi kútfúrásnak lett legjobb hazai szakembere. Zsigmondy 1821 és 1888 között élt. A magyar diákok számára nagy hátrányt jelentett, hogy a tanitás német nyelven folyt. A 3248 növendéknek, aki 1846-ig itt tanult, Magyarországról és Erdélyből csak mintegy fele származott. A többi diák a Habsburg monarchia örökös tartományaiból származott. Péch és barátai a nyelvi nehézségekkel megbirkoztak, de a német tipusú, kissé zajos diákéletben,már anyagi helyzetük miatt sem vehettek részt, hanem inkább a szarény Magyar Olvasó Társulatnak voltak a tagjai.

10 Péch 1842-ben kitünő eredménnyel fejezte be tanulmányait. Igy mindjárt kincstári gyakornoki alkalmazást kapott a bányászat helyi apparátusában. E szerény de biztos jövedelem birtokában magához vette előbb öccsét, Józsefet, aki igy továbbtanulhatott, majd pedig szüleit és leánytestvéreit is. Öt évig szolgált Selmecen, főleg a zúzómüveknél, ahol egy kitünő szakember, a cshországi német származásu Peter Rittinger oldalán sajátitotta elkisérletezés közben az ércelőkészités legkorszerübb módszereit.

11 Igy ezután a kamara 1847-ben Csehországba mégpedig Joachimstalba küldte, hogy tapasztalatait felhasználva rendezzen be zúzómüveket. Ennek a bányának az egyik legfontosabb terméke a szurokérc volt, amely poloniumot, rádiumot és uránt tartalmazott. Akkoriban az üvegiparhoz szügséges uránsót állitották elő belőle. Joachimstal szerintem a Curie házaspár munkája kapcsán lett igazán világhirü.ugyanis 1898 és 19o2 között innen kapták az uránium kivonásából visszamaradt üledéket és fedezték fel elsősorban a rádiumot.

12 Péch Antal az 1848-as forradalomban. Péch Antal 26 éves amikor 1848-ban kitör a forradalom és hazatér.először Körmöcbányán kap alkalmazást, majd Kossuth pénzügyminisztériumába, a bányászati osztályra nevezik ki fogalmazónak. Itt egy új szakmai gárda tagja lett, amelynek feladata az új magyar felelős kormány utasitásainak végrehajtása és az önálló magyar bányászat létrehozása volt.

13 A szabadságharc kitörésekor Péch Antal 1848 december 31-én parancsot kap, hogy a pénzverdei felszerelést Körmöcbányáról Debrecenbe, majd onnan Nagybányára szállitsa. A feladatot Péch sikerrel végrehajtotta, mert nyolc szekérnyi szállitmánnyal sikerült az ellenséges erők közt átcsúsznia és már január 16-án Debrecenbe, majd Nagybányára érkezett. Igy a pénzverde rövidesen megkezdte müködését.

14 A sikeres tavaszi hadjárat után Péch a kormánnyal együtt újra visszatért Budapestre. Julius végén azonban hivatalával együtt Szegedre ment. A minisztérium felbomlásakor Nagysándor József tábornok hadtestét kereste fel, hogy hadiszolgálatra jelentkezzék. A tábornoktól azt a választ kapta, hogy menjen oda, ahol tudásával megélhet, mert karddal többé nem segithet a hazán---.

15 A fegyverletétel után Aradon mint polgári hivatalnok került az osztrákok kezére. Mint hivatalnokot a kihalllgatás után elengedték. Jól tette, hogy nem ment vissza régi munkahelyére, mert ott mint Kossuth hivét biztosan börtönbe csukták volna. Zsigmond Vilmost kedves barátját Resicáról vitték börtönbe. Péch sok viszontagság közt Pestre ment, ahol családjával együtt meghúzhatta magát. Igy az elfogatást elkerülte, de pályája derékba tört. Helyzetét sújosbitotta, hogy pesti házuk leégett és mindenüket elvesztették.

16 Bányaigazgató a Ruhr vidéken. Ezek után Péch megkereste egykori selmeci főnökét Rittinger Peter urat, aki akkor már a bécsi pénzügyminisztériumban tanácsos volt. Jóindulatból felajánlotta, hogy újból megnyitja előtte a kincstári szolgálat útját, de csak akkor ha hajlandó igazoló bizottság előtt 48-as multját megtagadni. Péch erre természetesen nem volt hajlandó. Inkább megpróbált kissebb munkát keresni.

17 Ez viszont itthon nem sikerült. Igy elhatározta, hogy külföldre megy munkát keresni. Sikerült is neki 185o-ben egy csehországi szénbányánál alkalmazást nyerni.előbb a morvaországi Klestergrab /Hroby /, majd a Mahrisch Ostraui szénbányában kapott állást. Elutazása előtt megnősült, régi szerelmét Szajbély István rézbányai mérnök Emma lányát vette feleségül. Közben egy másik csehországi szénbányához a Schatzler / Zacker/ melletti szénbányához került, mint igazgató. Innen 1857-ben tovább jutott nyugatra.

18 A Rajna melletti fejlett német iparvidéken, Bochumban sikerült a Zeche Vereinigte Prazident nevü szénbánya igazgatói posztját elnyernie. Ez a bánya egy betéti társaság tulajdona volt, amelynek 8o4 alkalmazottja volt. Péchnek sikerült később jelentős szerepet játszani egy Bányászati Egyesület / Bergbauverein / alapitásában, amelyet a Dortmund vidéki bánya-, vas és acéliapari válaltok hoztak létre a piac, szállitás, hitel problémáinak közös erővel való megoldása érdekében. Bár vagyona nem volt, szaktudása révén jelentős szerepet kapott az egyesület megalapitásában.

19 Új posztján hamar szembe kellett néznie,az 1857-ben indult nemzetközi gazdasági válság hatásásval. A Ruhrvidéken is egymás után állitották le a nagyolvasztókat, csökkentették a munkabéreket illetve elbocsájtották a munkásokat. Péch a válság okozta gondot,a 15 százalékos költségcsökkentést, másképp akarta megoldani. Kijelentette nem akar senkit elbocsátani, azt sem akarja, hogy csökkenjen a bérük--.

20 Ezt viszont csak úgy lehet elérni, ha mindenki hajlandó 15 %-al többet termelni Ha a csapat a bányához mint munkaadójához ragaszkodik és ezt az erőfeszitést megteszi, úgy mindkét félen segitünk---. És igy az üzemnek sikerült a válságot átvészelnie. Péch az emigrációt mindig csak átmeneti állapotnak tekintette. Hazai kapcsolatait hüségesen ápolta. Több cikket irt a Pesti Naplóba a hazai bányászat és vasipar problémáirol. Gyermekeit magyarnak nevelte. Várta az alkalmat amikor lehetett hazatérni.

21 Ez a hatvanas években sikerült is. A sajátos hazai viszonyok közt azonban nehezen találta meg a helyét.1862-ben Recsken kapott állást,majd a Mátrai Bányaegyesület igazgatója lett és 1867 között egy nógrádi bányát bérelt. Szerencséjére 1867-ben a kiegyezés után az új magyar pénzügyminisztériumnak ismét a bányászati osztályán kapott titkári állást. Hamarosan tanácsosi beosztást kapott. Igy néhány más régi kollégájával együtt a munkát ott próbálták folytatni, ahol 1849-ben abbahagyták.

22 Itthon a modernizálásért. Most az új helyzetben a 48-as müszaki, polgári értelmiségiek véleménye az volt, hogy most elsősorban az ország belső gazdasági társadalmi modernizálásáért kell küzdeni. Feladatként az állami bányászat ujjászervezése, technikai korszerüsitése, az infrastruktúra, a vasúthálozat, a hozzá nélkülözhetetlen vasipar fejlesztése a legfontosabb.

23 Péch nekilátott és a Felvidéktől Erdélyig mindenfelé személyesen, a helyszinen tanulmányozta a viszonyokat és fogalmazta meg a legsürgősebb teendöket. Sokban hozzájárult a diósgyöri állami vasgyár létrehozásában. Meggyőzte a döntéshozókat, hogy nemzetiszempontból is legjobb a vasútisint itthon gyártani. Nevéhez füződik a Zsilvölgyében a bányaüzem fejlesztése, a kokoszolási eljárás kikisérletezése, a bányaüzem korszerü berendezése, a legmegfelelőbb kokszolási eljárás kikisérletezése. Nevéhez füződik a vajdahunyadi vasmü első terveinek kidolgozása is.

24 Diósgyőr 1900-ban Diósgyőri Telepítési alaprajz Diósgyőri Vasgyár Főbejárata 1. Szamú kapu napjainkban

25 Diósgyőri 3-as nagyolvasztó Diósgyőri Vasgyár Tehnológiai Sématáblája

26 1868-ban megalapitotta a Bányászati és Kohászati Lapok cimü szakmai folyóiratot, amelynek elsődleges célja, a magyar bányászati szaknyelv megteremtése volt. 187o-ig a lap föszerkesztői szerepét is betöltötte ben megirta az acélelőkészités elvi és gyakorlati tudnivalóirol szóló munkát. 187o-ben munkássága elismeréseként megkapta a Vaskorona rendet.

27 1873 és 1889 között a Selmeci bányakerület igazgatói funkcioját töltötte be. Sikerült a Selmec vidéki bányászatot egyensúlyba hoznia. A kohósitást tökéletesitette és igy az üzemek tovább müködhettek. Felujitotta a II. József tárot, korszerü gépeket szereltek be és 1878-ra minden elkészült. Elsőként alkalmazott gépifúrást.

28 A süritett levegővel müködtetetett fúrógépek segitségével 2326 m hosszú járatot furtak 3 és fél év alatt. Eredményes munkájáért Selmecbánya diszpolgárává válsztották ben megkapta a Lipótrend lovagkersztjét. Közben újitott a bányatérképezés terén, kialakitva a névtelen bánya mintáját.

29 Hivatali feladatai mellett tudományos munkákat is végzett ben megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává. Akadémiai székfoglalóján A tudományok haladásának befojása a Selmec-vidéki bányamivelésre cimü munkáját mutatta be. Ezután feldolgozta Alsómagyarország bányamivelésének történetét, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia adott ki ben külön kiadták a selmeci bányavállalatok történetét. Péch kiadott egy magyar-német bányászati szakszótárt is.

30 1889-ben ment nyugdijba. Ezután Selemec- Bélabánya szabad királyi bányavárosok országgyülési képviselőjének választották. Alapitó és választmányi tagja volt az 1892-ben megalakult Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek.

31 Kovács Zsolt tûzoltóparancsnokról kevesen tudják, hogy a bányászok nagy közösségébe tartozik. Csakhogy õ nem szénbányász, hanem ércbányász. Éveken keresztül dolgozott a rudabányai vasércbányában geológusként. A bányásznapon õ is ott volt, köszöntve kõszénbányász társait.

32 Egy érdekes adattal is szolgált, miszerint 110 évvel ezelõtt, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület évi selmeci választmányi ülésén Péch Antal bányamérnök javaslata alapján született meg a Jó szerencsét! köszönés a korábbi Glück auf! helyett. Azóta a Jó szerencsét! ki tudja hány és hány milliószor hangzott fel a magyar bányák mélyén, sichtre menve vagy éppen onnan érkezvén az utcákon és a templom elõtt. Kevés olyan olyan köszöntést ismerünk, amelynek ekkora becsülete lenne...

33 1895 szeptember 18-án húnyt el. Emlékét őrzi az egyesület által 1939-ben alapitott Péch Antal serleg, valamint az 1963-ban alapitott Péch Antal emkékérem. A miskolci egyetemen szobor, Budapesten és Selmecbányán utca, Tatabányán a róla elnevezett középiskola őrzi még emlékét.

34 Budapesten és Selmecbányán utca 1963-ban alapitott Péch Antal emlékérem Tatabányán a róla elnevezett középiskola

35 Összegzés. Péch Antal a magyar müszaki tudományok kiemelkedő egyénisége volt.

36 Kiemelkedő szakirodalmi munkái. -Ércelőkészités tana. Selmec Jelentés a selmeci és diósgyöri kerületeinek állami bányák és kohók állapotárol. Budapest Bányatérképek szerkesztése. Budapest Magyar-Német és Német-Magyar Bányászati müszotár. Budapest A tudományok haladásának befolyása a selmecvidéki bányamüvelésre. Selmec A selmeci bányászat multja, jelene és jövője. Budapest Alsó-Magyarország bányamivelésének története. Selmecbánya Budapest

37 Köszönöm a figyelmüket!

Séta a kerületben. Készítette: Csömör Izabella 5. b osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola

Séta a kerületben. Készítette: Csömör Izabella 5. b osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola Séta a kerületben Készítette: Csömör Izabella 5. b osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola Pestszentlőrinc - Pestszentimre területe már a honfoglalás idején lakott volt, legkorábbi

Részletesebben

A Semmelweis család eredete és története The roots and history of Family Semmelweis

A Semmelweis család eredete és története The roots and history of Family Semmelweis A Semmelweis család eredete és története The roots and history of Family Semmelweis v. Prof. k.kapronczay@freestart.hu Initially submitted October 20, 2010; accepted for publication November 5, 2010 Abstract:

Részletesebben

A 2007. ÉVBEN DÍSZOKLEVÉLBEN RÉSZESÜLT KOHÓMÉRNÖKÖK RÖVID SZAKMAI ÉLETRAJZA

A 2007. ÉVBEN DÍSZOKLEVÉLBEN RÉSZESÜLT KOHÓMÉRNÖKÖK RÖVID SZAKMAI ÉLETRAJZA A 2007. ÉVBEN DÍSZOKLEVÉLBEN RÉSZESÜLT KOHÓMÉRNÖKÖK RÖVID SZAKMAI ÉLETRAJZA Miskolc 2007. szeptember 1. Előszó ELŐSZÓ A jogelődje a Berg-Schola 1735-ben jött létre Selmecbányán, amit Mária Terézia 1726.

Részletesebben

Szerkesztôi elôszó. Tisztelt Olvasók!

Szerkesztôi elôszó. Tisztelt Olvasók! Szerkesztôi elôszó Tisztelt Olvasók! Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület története hazánk újkori történetének történelmi sorsfordulókkal, tragédiákkal és dicsõséges múlttal teli, a kiegyezéstõl

Részletesebben

A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

A VIGILIA BESZÉLGETÉSE A VIGILIA BESZÉLGETÉSE BODNÁR DÁNIEL Jelenits Istvánnal Jelenits István (1932) Széchenyi-díjas piarista szerzetes, pap, teológus, magyar és hittan szakos tanár. A budapesti Piarista Gimnáziumban érettségizett,

Részletesebben

Az arany-, gyémánt- és vasdiplomák ünnepélyes átadása

Az arany-, gyémánt- és vasdiplomák ünnepélyes átadása Az arany-, gyémánt- és vasdiplomák ünnepélyes átadása Ebben az évben több alkalommal és különbözô helyen került sor, egykor az Alma Materben végzett, a bányászatban, a földtudományok területén 50, 60 és

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS A CSEPELI KOSSUTHBAN. kép1: (nincs képaláírás) 50.

SZAKKÉPZÉS A CSEPELI KOSSUTHBAN. kép1: (nincs képaláírás) 50. SZAKKÉPZÉS A CSEPELI KOSSUTHBAN kép1: (nincs képaláírás) 50. Jubileumi évkönyv az iskola fennállásának 50.éve alkalmából Összeállította és szerkesztette: Adorján Gyuláné, Avarkeszi Ágnes, Bagi Mihály,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010

AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010 1 BUSKÓ ANDRÁS VIRÁGH JÓZSEF AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010 BUDAPEST, 2010. 2 Bevezető Magyarországon évszázadok óta több nemzeti kisebbség él együtt. Az ország

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Közgazdasági Technikum

Vásárhelyi Pál Közgazdasági Technikum Vásárhelyi Pál Közgazdasági Technikum Lectori salutem A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája Kellemes az ősökre emlékezni, ha az ember egynek tudja

Részletesebben

Bajor Antal ny. iskolaigazgató. Antus Gyula ny. APEH-igazgató, okleveles könyvvizsgáló

Bajor Antal ny. iskolaigazgató. Antus Gyula ny. APEH-igazgató, okleveles könyvvizsgáló Antus Gyula ny. APEH-igazgató, okleveles könyvvizsgáló Az 1968. évben került az akkor alakult Vállalati és Szövetkezeti Adóhivatal megyei szervezetéhez, mint hivatalvezető. A hivatal több átszervezésen

Részletesebben

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában FÓRUM MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában Jelentõs eseményéhez érkezett 2013. november 28-án a Napjaink hadtudománya címet viselõ konferencia-sorozat: a Magyar Hadtudományi Társaság, az

Részletesebben

Körmöczi János Fizikusnapok

Körmöczi János Fizikusnapok 0 AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HÍRLEVELE IVETÁR-EMT Workshop 2010. május 28-án az Erdélyi Magyar Műszaki Társaság (EMT) képviseletében Brem Walter, a Codespring Kft. igazgatója és Dr.

Részletesebben

A bból élünk, amit kapunk, de az éltet, amit adunk. Winston S. Churchill

A bból élünk, amit kapunk, de az éltet, amit adunk. Winston S. Churchill A bból élünk, amit kapunk, de az éltet, amit adunk. Winston S. Churchill Tartalomjegyzék Előszó a magyar fordításhoz... 5 Előszó... 7 Emlékalapok és elkülönített alapok a visegrádi országokban... 8 Lengyelország...

Részletesebben

Kecskemét polgármesterei 1848-1950

Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét Szabadság-tér Freiheits Platz Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján 1893-tól 1896-ig épült városháza korabeli fényképe Az 1746-ban épült régi városháza.

Részletesebben

Néhány, a Magyar Orvostörténelmi Társaság munkájában 1945 után részt vett neves orvostörténész

Néhány, a Magyar Orvostörténelmi Társaság munkájában 1945 után részt vett neves orvostörténész Néhány, a Magyar Orvostörténelmi Társaság munkájában 1945 után részt vett neves orvostörténész (Születésük időrendjében) Összeállította: Gazda István és Kapronczay Károly Fekete Sándor (1885 1972) Fekete

Részletesebben

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A MAOIH által meghirdetett pályázatra készítette: Mann Lotti A Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8.a osztályos tanulója (A Veszprémi

Részletesebben

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Fasori Örökdiák A Budapesti E vangélikus Gimnázium Volt Növendékeinek Egyesüle te hírle vele t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Húsz éve indult

Részletesebben

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI 76 3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI ALMÁSY Pál, a képviselőház alelnöke 1849. június 26-án kinevezte VASVÁRY Károlyt "a képviselőház könyv- és alirattárnokává". A könyvtár

Részletesebben

Megemlékezés a MEVME-rôl

Megemlékezés a MEVME-rôl Megemlékezés a MEVME-rôl a Magyar Erdészeti és Vadászati Mûszaki Segédszemélyzet Országos Egyesületének története Megemlékezés a MEVME-ről a Magyar Erdészeti és Vadászati Műszaki Segédszemélyzet Országos

Részletesebben

Száznyolcvan évvel ezelőtt született Tisza Kálmán: Érdemeit vízbe írták, hibáit kőbe vésték

Száznyolcvan évvel ezelőtt született Tisza Kálmán: Érdemeit vízbe írták, hibáit kőbe vésték Galambos László Száznyolcvan évvel ezelőtt született Tisza Kálmán: Érdemeit vízbe írták, hibáit kőbe vésték A kissé átfogalmazott, Gratz Gusztávtól átvett, de Shakespearetől kölcsönzött gondolat fejezi

Részletesebben

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE IV. évfolyam 3. szám Dunakeszi 2011. december Szerkesztőség: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6. Felelős szerkesztő: Csoma Attila és Lőrincz Róbert A könyvtárépület Megjelenik

Részletesebben

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely St. Elizabeth U D OF F H NIVERSITY EBRECEN ACULTY OF EALTH NYÍREGYHÁZA MEDICINAE ET ACTA 1990 SOCIOLOGICA ACTA M S ED OC V OLUME 3. 2012 Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez Fábián Gergely Debreceni

Részletesebben

(2011 2013) II. KÖTET

(2011 2013) II. KÖTET ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYOK AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS DIÁKKÖREINEK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉBŐL (2011 2013) II. KÖTET EGER, 2013. Eszterházy Károly Főiskola Tanulmányok az Eszterházy

Részletesebben

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A.

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Rex József A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Sajti Enikő Néhány szó a szerzőről és a kéziratról Egy évvel ezelőtt

Részletesebben

Magyar szórványközösségek a Kárpát-medencén kívül

Magyar szórványközösségek a Kárpát-medencén kívül FORRÁSOK A golyóstoll megalkotója, Bíró László József 1899. szeptember 29-én, Budapesten született és számos területen próbálta ki szerencséjét 1938. december 31-én hagyta el Magyarországot. Először Párizsban

Részletesebben

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK 2003/4. szám 2003/4. szám 2003/9. szám A tartalomból: Az OMBKE 92. Küldöttgyûlése AZ ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET LAPJA ALAPÍTOTTA PÉCH ANTAL 1868-BAN

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 31. szám 2013. augusztus 9. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft)

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 31. szám 2013. augusztus 9. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Szentesi Élet XLV. évfolyam 31. szám 2013. augusztus 9. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Labdát rúgnak hõségben Rekkenõ hõségben zajlik a városi labdarúgó csapatok felkészülése a 2013-2014-es

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS KIALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN

A KÖZOKTATÁS KIALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN A KÖZOKTATÁS KIALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 1. Az evangélikus elemi népiskola Tótkomlós község lakói, mindjárt 1746-ban, letelepedésük után, gondoskodtak egy iskola felállításáról. Mivel kizárólag evangélikus

Részletesebben

Budapest, Kempinski Hotel Corvinus Magyar Orvosok, Gyógyszerészek és Szakdolgozók 2010. augusztus 22 24. VII. Világtalálkozója

Budapest, Kempinski Hotel Corvinus Magyar Orvosok, Gyógyszerészek és Szakdolgozók 2010. augusztus 22 24. VII. Világtalálkozója Budapest, Kempinski Hotel Corvinus Magyar Orvosok, Gyógyszerészek és Szakdolgozók 2010. augusztus 22 24. VII. Világtalálkozója Kedves Kollégák! A Magyar Egészségügyi Társaság nevében szetetettel köszöntöm

Részletesebben