Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2000 ( XI. 23.) számú* R E N D E L E T E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2000 ( XI. 23.) számú* R E N D E L E T E"

Átírás

1 Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2000 ( XI. 23.) számú* R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodási szabályairól A Képviselő-testület, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV, törvény (továbbiakban Ötv)./16, (l)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel az Ötv , - ában, továbbá az államháztartásról szóló, módosított 1992.évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Ahtv) aiban foglaltakra Zsámbék Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya kiterjed: a) a nagyközségi önkormányzatra, annak szerveire, továbbá az önkormányzat által alapított és tulajdonosi irányítása alatt működő költségvetési szervekre (a továbbiakban intézmények) b) Mindazokra a dolgokra, melyek a nagyközség önkormányzat tulajdonában vannak, így az ingatlan és ingó dolgokra, vagyon értékű jogokra, a gazdasági és közhasznú társaságokban az önkormányzatot megillető részesedésekre, valamint az értékpapírokra (a továbbiakban: önkormányzati vagyon) Az önkormányzati vagyon 2.. (1) Az önkormányzati vagyon rendeltetése szerint törzsvagyonból és forgalomképes vállalkozói vagyonból áll. (2) A törzsvagyon körébe tartozó forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak körét a törvény rendelkezéseinek figyelembevételével e rendelet állapítja meg, (3) A törvényben foglaltakon túlmenően forgalomképtelenek mindazok, amit az önkormányzat e rendelet alapján annak nyilvánít. (4) A törvényben foglaltakon túlmenően korlátozottan forgalomképesek az önkormányzat tulajdonában lévő művészeti alkotások és közüzemi szolgáltatást végző vállalatok, gazdasági társaságok használatába adott önkormányzati vagyon, amely magában foglalja az ingó és ingatlan vagyontárgyakat is. (5) A törzsvagyonba tartozó korlátozottan forgalomképes vagyon olyan gazdasági társaságba

2 2 apportálható vagyon ahol: a) az önkormányzat által alapított egyszemélyes társaság az önkormányzat, illetve több önkormányzat többségi tulajdonában. vagy többségi irányítása alatt áll, és b) az érintett vagyontárgy jellege szerinti közszolgáltatási feladatot lát, valamint c) az önkormányzat felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. (6) A közművagyonnak gazdasági társaságba való beviteléről rendelkező alapító okiratot, társasági szerződést, alapszabályt az önkormányzat képviselő-testülete határozattal hagyja jóvá. E rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az alapító okirat, társasági szerződés, alapszabály módosítására is. (7) Forgalomképes vállalkozói vagyon mindaz a vagyon, amely nem tartozik a (3)-(4) bekezdés hatálya alá. illetve ami nem tartozik a törzsvagyon körébe. Vagyonnyilvántartás és leltár 3. (1) Az önkormányzat vagyonáról a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő nyilvántartásokat kell vezetni. (2) Az önkormányzati vagyonleltárt az éves költségvetési beszámolóhoz (zárszámadáshoz) összesített adatokkal az önkormányzatnak be kell mutatni, melyben szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeket is. II. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának közös szabályai A tulajdonosi jogok gyakorlása 4. (1) A tulajdonosi jogokat a képviselő-testület, vagy átruházott hatáskörben a képviselő-testület bizottsága gyakorolja. (2) Önkormányzati vagyont más jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet. vagy magánszemély akkor kezelhet, ha a tulajdonosi jogok gyakorlója az erre irányuló szerződésben a tulajdonosi jogok egészének, vagy egy részének gyakorlásával megbízza. (3) Önkormányzati vagyonkezelő szervek: az önkormányzat intézményei, gazdasági és közhasznú társaságai, az önkormányzat hivatala. (4) A vagyonkezelő szerv a kezelésében, használatában lév6 önkormányzati vagyonnal - az önkormányzat kötelező feladatainak: sérelme nélkül - a törvények, és e rendelet keretei között gazdálkodik. (5) Az önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárgyak hasznosítására, üzemeltetésére, továbbá az önkormányzat tulajdonába kerülő vagyontárgyak létesítésére gazdasági társaságot alapíthat. illetve vagyonát gazdasági társaságban hasznosíthatja. (6) Amennyiben az önkormányzat olyan gazdasági társaságot alapít, vagy abba tagként, részvényesként belép, amelyek tevékenysége az önkormányzat ellátási felelősségi körébe tartozik, az önkormányzat, illetve több önkormányzat esetén az önkormányzatok együttes tulajdonosi, vagy szavazati aránya 51 %-

3 3 nál kevesebb nem lehet. (7) Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a tulajdonosi jogosítványokat a képviselőtestület nevében a polgármester gyakorolja. Attól eltérni csak a képviselő-testület nyilatkozatával lehet. (8)Az önkormányzat kültagként saját nevének betéti társaság cég nevében történő feltüntetéséhez nem járul hozzá. (9) Az önkormányzati törzsvagyon állagának megőrzéséről, üzemeltetéséről a képviselő-testület, a polgármesteri hivatal. a gazdasági ellátó szervezet, az önkormányzat intézményei, illetőleg a vagyontárgyakat üzemeltető gazdasági társaságok útján gondoskodik. (10) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak hasznosítására irányuló jogügyletek megkötése esetén a jognyilatkozat megtételére jogosult személy köteles a szerződésben foglaltak teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni. Az önkormányzati vagyon hasznosításának nyilvánossága 5. (1) Önkormányzati vagyont értékesíteni ,- Ft felett pályázat vagy ,- Ft értékhatár felett árverés útján lehet. A pályázati feltételeket a Képviselő-testület vagy átruházott hatáskörben a képviselőtestület bizottsága, az árverési feltételeket a jegyző külön szabályzatban határozza meg. (2) Az ingatlan nyilvános értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés alapján, illetve ingóság nyilvános értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés alapján a polgármesteri hivatal feladata a versenytárgyalás lebonyolítása. (3) A szerződés megkötésére a polgármester jogosult. (4) Az önkormányzat gazdasági és az e célból létrehozott bizottsága ellenőrzi a nyilvános értékesítést, hasznosítást. Az önkormányzati vagyon vagyonértékének meghatározása. 6. (1) A vagyon értékének megállapítására általában a nyilvántartási érték az irányadó. (2) Értékesítéskor a vagyon értékét az alábbiak szerint kell megállapítani: a., értékpapír esetén a névérték alapján, b., egyéb ingó és ingatlan vagyon esetén 6 hónapnál nem régebbi értékbecslés alapján. c., a képviselő-testület vagy átruházott hatáskörben a képviselő-testület bizottsága az értékbecslésben meghatározott vételártól eltérő értéket is megállapíthat d) amennyiben az ingatlant jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettség közvetlenül vagy közvetetten terheli, akkor az értékét az azt terhelő kötelezettség levonásával kell megállapítani legfeljebb az ingatlan értékének mértékéig. (3) Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy (vagyontömeg), a rendelet értékhatárra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó. (4) Örökölt vagyon esetén a hagyatéki eljárás során megállapított.értéket kell a vagyon

4 értékének tekinteni, amennyiben az adó- és értékbizonyítvány 6 hónapnál nem régebbi. 4 Eljárás a tulajdonos képviseletében 7. Az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető nyilatkozattételi jogot. továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát a polgármester gyakorolja. Az önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról a polgármester gondoskodik. Az önkormányzati vagyon ingyenes, vagy kedvezményes átruházása, követelés elengedése 8. (1) Az önkormányzati vagyont ingyenesen. vagy kedvezményesen átruházni - a törvényben meghatározott eseteken kívül - a következő célra lehet: a) meghatározott céllal. más önkormányzatnak. b) kötelezettségvállalással. közérdekű célra, c) közalapítvány javára, alapítvány rendeléssel, d) közösségi célra, alapítványi hozzájárulással. e) az ingatlan értékét meghaladó jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettség teljesítése céljából, a kötelezettség átvállalása mellett. (2) Az önkormányzat és szerve csak az alábbi. esetekben mondhat le részben vagy egészben követeléséről: a) csődegyezségi megállapodásban, b) bírói egyezség keretében, e) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján az várhatóan nem térül meg, d) a végrehajtás során nem, vagy csak részben térült meg, e) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással) érvényesíthet6, f) kötelezettje nem lelhető fel, s ez dokumentumokkal hitelt érdemlően bizonyított. (3) Az adás-vétel megkötésekor 35. életévüket be nem töltött ifjú házasok a vásárolt ingatlan vételárának 50 %-át, az adás-vételi szerződés megkötésétől számított maximum 10 év alatt részletfizetéssel is teljesíthetik, ha vállalják az ingatlan 4 éven belül történő beépítését, és a vételár 50 %-át a szerződés aláírásával egyidejűleg megfizetik

5 A felajánlott vagyon elfogadása 5 9. (1) Ha a vagyonról az önkormányzat javára lemondtak, ezt a lemondásban megnevezett vagyonkezel6 elfogadhatja, feltéve, hogy képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére. (2) Az önkormányzat részére egymillió forint értékhatár felett ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásához szükség van a képvisel6-testület jóváhagyására. Rendelkezés az önkormányzati vagyonnal 10. A képviselő-testület hatáskörébe tartoznak az alábbi. vagyonhasznosításra vonatkozó döntések. értékhatártól függetlenül: a) az önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyaknak az önkormányzati vagyon részeibe való besorolása. b) ingatlan vásárlása. cseréje. értékesítésre történő kijelölése. c) gazdasági és közhasznú társaságokban fennálló részesedéseinek értékesítésre történő kijelölése. valamint pénzbeli és apport befektetése társaságokba. d) hitel felvétele. illetve annak felvételéhez vagyoni fedezet biztosítékul nyújtása. e) kötvény, váltó kibocsátása és elfogadása. f) kezesség vállalása. egy évet meghaladó lejáratú értékpapír vásárlása. g) gazdasági és közhasznú társaság alapítása. h) társadalmi szervezet. alapítvány létrehozásának engedélyezése. társadalmi szervezethez. alapítványhoz való csatlakozás. hozzájárulás. azok támogatása. 11. (1) Az önkormányzati vagyonra vonatkozó egyéb döntések értékhatártól függően az önkormányzat és szervei hatáskörébe tartoznak. (2) A képviselő-testület hatáskörébe tartozik a) Ft feletti vagyontárgy vásárlása. b) Ft értékhatár felett a vagyontárgy értékesítése, a vagyon használatának, illetve a hasznosítás jogának átengedése. cseréje. biztosítékul adása és egyéb módon való megterhelése, e) behajthatatlan követelések törlése, Ft. értékhatár felett. f) behajthatatlan követelések törlése ,-Ft és ,- Ft között. (3)A képviselő-testület Településfejlesztési-gazdasági és Pénzügyi-Ügyrendi

6 bizottságának hatáskörébe tartozik a) az önkormányzati vagyon nyilvános értékesítésének, hasznosításának ellen6rz6se. b) a biztosítási szerződések megkötésének véleményezése. e) a képviselő-testület által értékesítésre kijelölt Ft. értékhatár alatti ingatlan elidegenítése. használatának, illetve hasznosítási jogának átengedése. biztosítékul adása. egyéb módon történő megterhelése, d) Ft-tól Ft. értékhatárig ingó vagyontárgy adásvételének engedélyezése. gépkocsik adásvétele. valamint az éves költségvetésben jóváhagyott beszerzések engedélyezése. e) Fl értékhatár alatt, ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásának jóváhagyása. f) behajthatatlan követelések törlése Ft. és Ft. között. 6 (4) A vagyonkezelő szervezet vezetőjének hatáskörébe tartozik a 11..(3)bek. szerinti bizottságok jóváhagyásával a) a közszolgáltatáshoz nélkülözhető vagyon - két évet meg nem haladó határozott időtartamú bérbeadás útján történő hasznosítása. b) a használatában. kezelésében lévő Ft. értéket meg nem haladó ingó vagyontárgyak. vagyonértékű jog stb. értékesítése. c) ,- Ft - a számviteli szabályok szerint számított - egyedi értéket meghaladó elavult ingóságok értékesítése. (5) A polgármester jogosult: a) a hatáskörrel rendelkező Szerv döntése alapján a vagyonhasznosítási jogügyletek megkötésére.. b) megkötni a nem intézményi használatban lévő bérleti szerződéseket. c) megkötni - a gazdasági és vagyonbizottság véleményének figyelembevételével a biztosítási szerződéseket E rendelet mellékletét képezi: a) Forgalomléptelen törzsvagyon ( l. számú melléklet) b.) Korlátozottan forgalomképes vagyon ( 2.számú melléklet) c.) Vállalkozói vagyon (3.számú melléklet) d.) Rendezetlen tulajdonú ingatlanok (4.számú melléklet)

7 III. Záró rendelkezések (1) E rendelet november 23-án lép hatályba (2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Dr. Fodor Miklós s.k. polgármester Dr. Lukács Sándor s.k. mb. jegyző *A rendelet szövege tartalmazza a 14/2007.(VI:26.), a 19/2007.(VII.30),a 5/2008. (I.23.) a 25/2008.(IX.11.),a 9/2009. (III.13.), a 18/2009.(V.29.) a 19/2009. (VII.09.), és a 28/2011.(XII.16.) számú módosító rendeletek szövegét.

8 8 1. sz. melléklet Zsámbék Nagyközség Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona sorszám megnevezés helység Földnyilvántartási adatok hrsz terület m2 1 Kül- és belterületi..... utak 2. Park Törökkút tér Park Zárdakert 887/888/ , Park Szent I. tér Szeméttelep Mányi út 059/ Közterület 846/ Népi lakóház Bicskei u Német Nemzetiségi Józsefvárosi Emlékmű pincesor

9 2. sz. melléklet Zsámbék Nagyközség Önkormányzat Korlátozottan forgalomképes vagyona sorszám megnevezés helység Földnyilvántartási adatok hrsz. terület m2/km 1 Általános Iskola Honvéd u. 30/ Könyvtár Magyar u Óvoda Petőfi S. u. 1065/ Öregek Napk.Otth. Magyar u / Lámpamúzeum Magyar u / Művelődési Ház Etyeki u Községháza Rácváros u Bölcsőde Akadémia u / Szennyvíztelep Vízhálózat 12 Szennyvízhálózat Tűzoltószertár Petőfi S. u. 1131/ Nemzetiségi Ház Szent I. tér Zichy tér 856/ / Tündérkert Óvoda Rákóczi u. 23/A

10 3. számú melléklet Zsámbék Nagyközség Önkormányzat vállalkozói vagyona Zsámbék Nagyközség Önkormányzat Korlátozottan forgalomképes vagyona sorszám megnevezés helység Földnyilvántartási adatok hrsz. terület m2/km 1 Önkormányzati Somogyi B. u lakás 2 Önkormányzati Ady E. ltp. tételes felsorolás csatolva lakás 3 Önkormányzati Magyar u / lakás 4 Egyéb helyiség Akadémia u / Vízi malom Egyéb helyiség Akadémia u. 890/ /mosoda/ 7 Üzemanyagkút Petőfi S. u. 1131/ Csillagerdő 052/ Födterület Ady E. u Földterület Földterület 0175/ Épület Török-kút tér Külterületi kimutatás csatolva földterületek (volt zártkert) 14 Sportpálya Földterület Tiszti lakótelep 1216 park 17 Önkormányzati Szent I. tér lakás / m2 19 Forgalomképes 825/ m2 közterület 20 Beépítetlen terület m Orvosi Rendelő Magyar u / Földterület Nyakas-hegy 3710/7 265 m2

11 4. számú melléklet Zsámbék Nagyközség Önkormányzat rendezett tulajdonú ingatlanok sorszám megnevezés helység Földnyilvántartási adatok 1. Kecske park.. 820/

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2005./III. 8./ számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉG KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK. 9/2003 (V.23) számú R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

PAPKESZI KÖZSÉG KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK. 9/2003 (V.23) számú R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól PAPKESZI KÖZSÉG KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 9/2003 (V.23) számú R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A Képviselô-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta község Önkormányzat képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012./ (V.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének. 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete

Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének. 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 5/2003.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(VI.3.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VIII.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(III.5.) számú rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(III.5.) számú rendelete Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(III.5.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzatának 1/2004. (I.23.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Kisbajcs Község Önkormányzatának 1/2004. (I.23.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kisbajcs Község Önkormányzatának 1/2004. (I.23.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések. A rendelet célja 1.

I. Fejezet Bevezető rendelkezések. A rendelet célja 1. Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete vagyonáról, vagyonával való tulajdonosi jogok gyakorlásáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

bérletérıl, illetıleg elidegenítésének szabályairól külön önkormányzati rendelet rendelkezik.

bérletérıl, illetıleg elidegenítésének szabályairól külön önkormányzati rendelet rendelkezik. Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2001.(V.24.) KT. számú rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról (9*) (egységes szerkezetben

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013.(V.02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2013. (III. 28) sz. önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról, a

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2013. (IV. 02.) önkormányzati rendelet 4/2013. (IV.02.) önkormányzati rendelet Az

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Tiszabura Községi Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013./III.14./ Ök. Rendelet Tiszabura Község Önkormányzatának

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának../2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól

Báta Község Önkormányzatának../2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól RENDELET TERVEZET Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2012.06.20. 4. napirendi pont előterj. Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.06.20. 8. napirendi pont előterj. Báta Község Önkormányzatának../2012.

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

I. Fejezet Általános elvek

I. Fejezet Általános elvek MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK.../20.(...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a

Részletesebben

( Az ülés egyben közmeghallgatás is! ) a.) tárgysorozata b.) határozatai: 34 50. c.) rendeletei: 4 8. T Á R G Y S O R O Z A T

( Az ülés egyben közmeghallgatás is! ) a.) tárgysorozata b.) határozatai: 34 50. c.) rendeletei: 4 8. T Á R G Y S O R O Z A T 89 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. február 27-én (szerdán) 15 30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve a.) tárgysorozata b.) határozatai: 34 50.

Részletesebben