ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 124. évfolyam január 30. TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 124. évfolyam 2009. január 30. TARTALOM"

Átírás

1 4. szám 124. évfolyam január 30. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 5/2009. (I. 30. MÁV Ért. 4.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az összeférhetetlenség kezeléséről szóló 30/2006. (MÁV Ért. 31.) Jog-Általános Vezérigazgató Helyettesi utasítás 1. számú módosításáról... 6/2009. (I. 30. MÁV Ért. 4.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a lakásértékesítés rendjéről... 7/2009. (I. 30. MÁV Ért. 4.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az ingatlanhasznosítási döntéseket megalapozó szakági állásfoglalások kiadásának rendjéről... Oldal /2009. (I. 30. MÁV Ért. 4.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az ingatlanértékesítés rendjéről... 9/2009. (I. 30. MÁV Ért. 4.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az ingatlanok bérbeadásának rendjéről... 10/2009. (I. 30. MÁV Ért. 4.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Közzétételi Szabályzatáról... 11/2009. (I. 30. MÁV Ért. 4.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a távírda szolgálat kiváltásáról és új távirat továbbítási rendszer bevezetéséről... Oldal Utasítások 5/2009. (I. 30. MÁV Ért. 4.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az összeférhetetlenség kezeléséről szóló 30/2006. (MÁV Ért. 31.) Jog-Általános Vezérigazgató Helyettesi utasítás 1. számú módosításáról Ezen utasítás közzététele napjával a 30/2006. (MÁV Ért. 31.) Jog Általános Vezérigazgató Helyettesi utasítás egyes rendelkezéseinek alábbi módosítását rendelem el: 1. Az utasítás pontjának második bekezdése az alábbiakkal egészül ki: A fentieken túl a munkavállaló előzetes bejelentési kötelezettsége alá tartozik a munkáltatóval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató a MÁV Zrt. Alapító Okiratában felsorolt, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló társaságnál létesített vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsági tagság, továbbá az ilyen társaságban történő tulajdonszerzés (a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével), valamint a társaság alapítása is. (1. sz. melléklet I. sz. nyilatkozat) 2. Az utasítás 4.1. pontja kiegészül az alábbi ponttal (ezt követő pontok sorszáma eggyel nő) Eljárás más által történő bejelentés során Ha a munkáltatói jogkör gyakorlójának a tudomására jut, hogy valamely, az irányítása alatt dolgozó munkavállalója illetve pont alá tartozó bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, a munkáltatói jogkör gyakorlója a Személyügyi Szervezet útján haladéktalanul köteles az érintett munkavállalót felhívni nyilatkozattételre. 3. Az utasítás jelenlegi (módosítás követően a 4.1.4) pont első bekezdése kiegészül az alábbi harmadik francia bekezdéssel: A Személyügyi Szervezet felhívja a munkavállalót olyan tartalmú, és a társaság cégjegyzésére jogosult által aláírt nyilatkozat becsatolására, amely tartalmazza a társaság valamennyi tevékenységi körét.

2 462 A MÁV Zrt. Értesítője 4. szám 4. Az utasítás pontja kiegészül második, harmadik, negyedik, valamint nyolcadik bekezdéssel az alábbiak szerint: új harmadik bekezdés: A munkavállaló személyi alapbérét legfeljebb 20%-kal lehet csökkenteni. A személyi alapbér csökkentés időtartama egy hónapnál kevesebb és kilenc hónapnál több nem lehet. új negyedik bekezdés: A munkavállaló csak olyan munkakörbe helyezhető, amellyel kapcsolatos egészségügyi alkalmasságát előzetesen megállapították. A más munkakörbe helyezés időtartama egy hónapnál kevesebb és kilenc hónapnál több nem lehet. A munkavállaló személyi alapbérét az új munkakörre vonatkozó bérbesorolási szabályok szerint kell megállapítani azzal, hogy a személyi alapbér csökkenés mértéke a 20%-ot nem haladhatja meg. új ötödik bekezdés: A hátrányos jogkövetkezmények kiszabására irányuló eljárásra a Kollektív Szerződésben foglalt szabályokat kell alkalmazni. új nyolcadik bekezdés: A munkavállaló kártérítési felelősségére a Kollektív Szerződésben szabályokat kell alkalmazni. 5. Az utasítás 1. sz. mellékletének I. nyilatkozata a következő: 1. sz. melléklet NYILATKOZAT I. A MÁV Zrt. munkavállalójának munkaviszonyon kívüli jogviszonyáról, illetve gazdasági társaságban viselt megbízásáról, tulajdonosi érdekeltségéről. A munkavállaló neve, szervezeti egysége, munkaköre:. Törzsszám:. Hivatkozással az Mt. 3. (5) és 108. (1) bekezdésére, valamint az összeférhetetlenség kezeléséről szóló../2006. (VI.. MÁV Ért..) VIG. számú utasítás rendelkezéseire, az alábbi bejelentést teszem: Az alábbiakban részletezett, a MÁV Zrt.-n kívüli gazdasági társaságban (egyéb gazdálkodó szervezetben) bejelentési kötelezettség alá tartozó, de a fő munkaidőmet nem érintő I. tulajdonosi érdekeltségem, részesedésem van/kívánok szerezni II. gazdasági társaságot alapítottam/kívánok alapítani III. vezető tisztségviselői, illetve felügyelő bizottsági megbízásom áll fenn/kívánok létesíteni IV. munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítettem/kívánok létesíteni A.) A gazdasági társaság cégneve és címe: B.) A foglalkozás, tisztség minősége (munkakör vagy tisztség megnevezése): C.) A jogviszony megnevezése (munkaviszony, vállalkozás, megbízás, stb.) ** Alulírott polgári jogi és munkajogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy nincs tudomásom arról, hogy a fenti szervezettekkel a MÁV Zrt. olyan szerződéses, vagy üzleti kapcsolatban áll, hogy a bejelentett jogviszony a főállású munkáltatóm jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. Kifejezetten tudomásul veszem és jelen nyilatkozatom aláírásával hozzájárulásomat is adom ahhoz, hogy ezen nyilatkozatom valóságtartalmát munkáltatóm a nyilvános és közhiteles adatbázisok útján vizsgálja, illetve erre vonatkozóan tőlem igazolást (pl. cégkivonat) kérjen.

3 4. szám A MÁV Zrt. Értesítője 463 Kifejezetten tudomásul veszem továbbá, hogy a személyes adataim kezeléséről tájékoztatást kérhetek, kérhetem személyes adataim helyesbítését, illetve törlését, valamint megillet az adatkezeléssel kapcsolatban a tiltakozási jog is. A fenti jogaim megsértése esetén választásom szerint az adatkezelő székhelye (lakóhelye), vagy a lakóhelyem (tartózkodási helyem) szerint illetékes bírósághoz fordulhatok. A munkáltatói jogkör gyakorlója által, az utasítás szerint elbírált és záradékolt nyilatkozatok a Szolgálati Táblába kerülnek. Budapest, napján A bejelentés alapján összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. Munkavállaló Munkáltató Tárgybani nyilatkozata alapján a bejelentett jogviszony megszüntetését rendelem el/a bejelentett jogviszony létesítését/társaság alapítását megtiltom INDOKOLÁS Budapest, 20. év.. hó napján *** Munkáltató * A bejelentési kötelezettségnek megfelelő nyilatkozat ** A bejelentési kötelezettségnek megfelelően kell az adatokat megadni *** A munkáltatói döntésnek megfelelő szöveg 6. Az utasítás teljes szövegében a Személyügyi Főosztály megnevezés helyébe a Személyügyi Szervezet kerül.

4 464 A MÁV Zrt. Értesítője 4. szám 5/2009. (I. 30. MÁV Ért. 4.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az összeférhetetlenség kezeléséről szóló 30/2006. (MÁV Ért. 31.) Jog-Általános Vezérigazgató Helyettesi utasítás 1. számú módosításáról 1.0. AZ UTASÍTÁS CÉLJA Meghatározni a MÁV Zrt. gazdasági érdekeinek következetes érvényesítése illetve védelme érdekében a munkajogi összeférhetetlenséggel kapcsolatos eljárási szabályokat HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt.-vel munkaviszonyban álló, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló munkavállalóra Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős A Jogi Igazgatóság vezetője Az utasítással kapcsolatos egyéb felelősség A munkaszervezet vezető beosztású munkavállalói felelősséggel tartoznak az alkalmazottak bejelentéseinek és nyilatkozatainak a jogszabályokban foglaltaknak megfelelő megtételéért, a közbeszerzési eljárások szakszerű lebonyolításáért, az összeférhetetlenséggel kapcsolatos törvényi szabályozás és a jelen utasításban foglaltak betartásáért. Az összeférhetetlenségi kérdések elbírálásánál eljáró munkáltatói jogkörgyakorló vezetők kiemelt figyelmet kötelesek fordítani az összeférhetetlenségi nyilatkozatok valóságtartalmának vizsgálatára, az azzal összefüggésben szükségessé váló intézkedések megtételére. Az összeférhetetlenségi nyilatkozatot tevő munkavállalóval szemben valótlan tartalmú nyilatkozat, illetve a nyilatkozat megtételének elmulasztása esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója a pontban foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 3.1. Munkaszervezet a MÁV Zrt. szervezeti egységeinek összessége Gazdálkodó szervezet a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. évi törvény (a továbbiakban Ptk.) 685. c) pontjára figyelemmel az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi együttműködési csoportosulás, a közhasznú társaság, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda, továbbá az egyéni vállalkozó, valamint gazdálkodó szervezetnek minősül az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesületek, a köztestületek, az alapítványok gazdálkodó tevékenységükkel összefüggő polgári jogi kapcsolataik tekintetében Vezető tisztségviselő alatt a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban új Gt.) 21. -ban meghatározott tisztségviselőket, azaz közkereseti- és betéti társaságoknál az üzletvezetésre jogosult tagot (tagokat), korlátolt felelősségű társaságnál az ügyvezetőt (ügyvezetőket), részvénytársaságnál az igazgatóság tagjait, illetve Zrt. esetén a vezérigazgatót, illetve egységes irányítási rendszerű részvénytársaság esetén az igazgatótanács tagjait kell érteni Vezető állású munkavállaló a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (a továbbiakban Mt.) X. fejezetének 188. (1) bekezdése és a 188/A. -a szerint a munkáltató vezetője és helyettese. Ezen túlmenően a tulajdonos, illetőleg a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkakör tekintetében előírhatja a vezetőnek minősülő személyek körét, akikre a jelen összeférhetetlenségi szabályok alkalmazandók Döntési-, képviseleti-, szerződéskötési- utalványozási- és munkáltatói jogok gyakorlásán érteni kell a Működési és Szervezeti Szabályzat szerinti szabályozásban foglaltaknak megfelelő jogok gyakorlását Szerződés alatt érteni kell valamennyi, a Ptk.-ban, illetve más hatályos jogszabályban szabályozott jogviszonyt, amelynek alapján a MÁV Zrt., képviseletében valamely szervezeti egysége, illetve a MÁV Zrt. munkavállalója jogokat szerez, kötelezettségeket vállal, illetve ezeket módosítja Jognyilatkozat alatt jogok szerzését és kötelezettségek vállalását tartalmazó bármilyen nyilatkozat, szerződés, megállapodás, meghatalmazás, jogról való lemondás, teljesítés ellenőrzése, teljesítmények elismerése, számlák jogosságának igazolása, igények elbírálása, harmadik személytől érkező megkeresésekre adott nyilatkozat, perben, vagy hatóság előtt tett nyilatkozat, stb. tételét, aláírását kell érteni Összeférhetetlenség alatt kell érteni az Mt. 3. (5) bekezdésére tekintettel minden olyan tevékenységet, illetve magatartást, amely sértheti, vagy veszélyeztetheti, a MÁV Zrt. jogos gazdasági érdekeit, piaci pozícióit, továbbá a működésével összefüggő érdekeket, üzleti titkot, alapvető fontosságú információk kezelését. E körbe tartoznak különösen a tervbe vett beruházásokkal, üzletkötésekkel

5 4. szám A MÁV Zrt. Értesítője 465 (üzleti partnerek, üzleti ajánlatok), stratégiákkal, belső újításokkal, új technológiákkal, technikai megoldásokkal, műszaki-gazdasági fejlesztési célokkal, eszközökkel, módszerekkel, stb. kapcsolatos információk. Összeférhetetlennek minősül minden olyan további munkaviszony, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, mely a munkavállaló munkavégzésével összeférhetetlen és ezáltal hátrányt okoz a MÁV Zrt.-nek (pl. többes munkaviszony azonos munkaidőben), így különösen a versenyhelyzetben lévő illetve ellenérdekű félnél történő munkavégzés illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony fennállása A MÁV Zrt-vel versenyhelyzetben lévő (konkurens) felek különösképpen azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek gazdasági (üzemi vagy üzleti) tevékenysége a MÁV Zrt. Alapító Okiratában valamint Működési és Szervezeti Szabályzatában meghatározott tevékenységi kör vonatkozásában versenyhelyzetet teremt a tevékenységből származó bevételek növelése, a veszteségek csökkentése, illetve a piaci pozíció erősítése szempontjából Ellenérdekű fél minden olyan gazdálkodó és egyéb szerv, amellyel a MÁV Zrt. perben áll, vagy korábban perben állt, akivel szemben a MÁV Zrt.-nek vitás ügye van, aki a MÁV Zrt-vel szemben igényt jelentett be, illetve akivel szemben a MÁV Zrt.-nek kártérítési igénye merült fel Közeli hozzátartozó a Ptk b) pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa; Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony különösen a megbízási-, vállalkozási- és bedolgozási jogviszony, egyéni vállalkozóként történő munkavégzés, gazdasági társaságban tagként történő személyes közreműködés, illetve közszolgálati, közalkalmazott jogviszony (ha e jogviszonyok mellett munkaviszony létesítése egyébként lehetséges) is További munkaviszony: a munkavállaló főállása mellett fennálló, munkaszerződéssel létesített, munkaviszonyként minősülő jogviszony Szerződéses kapcsolat: az a jogviszony, amely a MÁV Zrt., illetve képviseletében eljáró szervezeti egysége és az ellenérdekű vagy konkurens gazdasági társaság között szerződés vagy megállapodás (3.6. pont) alapján keletkezik Üzleti kapcsolat: az üzletkötést megelőző tájékoztatás, tárgyalás, ajánlatkérés, ajánlattétel akkor is, ha azt nem követi szerződéskötés. A MÁV Zrt. üzleti kapcsolatban áll azzal a személlyel, amellyel/akivel korábban, vagy jelenleg szerződéses kapcsolata állt/áll fenn. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. Eljárási szabályok Az összeférhetetlenség vizsgálatára, a munkavállaló nyilatkozata valóságtartalmának ellenőrzésére, valamint az erre vonatkozó adatok nyilvántartására és kezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény és a 25/2005. (VII. 29. MÁV Ért. 30.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Rt. Adatvédelmi Szabályzatáról c. belső utasítás rendelkezéseinek betartásával kerülhet sor Bejelentési kötelezettség Valamennyi munkavállaló köteles a munkaszerződés megkötése előtt vagy közvetlenül a munkába lépést követően, a további munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésekor, illetve abban bekövetkező bármilyen jellegű változáskor írásban 8 napon belül bejelenteni, ha a munkaviszonya fennállása alatt további munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt kíván létesíteni. A fentieken túl a munkavállaló előzetes bejelentési kötelezettsége alá tartozik a munkáltatóval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató a MÁV Zrt. Alapító Okiratában felsorolt, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló társaságnál létesített vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsági tagság, továbbá az ilyen társaságban történő tulajdonszerzés (a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével), valamint a társaság alapítása is. (1. sz. melléklet I. sz. nyilatkozat) Vezető állású munkavállalókra, illetve a vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályok Vezető állású munkavállalók az Mt alapján további munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt nem létesíthetnek. Tudományos, oktatói, illetve szerzői jogi védelem alá eső tevékenységek folytatására irányuló jogviszony létesítését a vezető állású munkavállalók előzetesen kötelesek bejelenteni. A vezető állású munkavállaló a) nem szerezhet részesedést a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha ezt az MÁV Zrt. Alapító Okirata lehetővé teszi vagy a MÁV Zrt. Alapítója hozzájárul. b) nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, továbbá

6 466 A MÁV Zrt. Értesítője 4. szám c) köteles bejelenteni, ha a közeli hozzátartozója tagja lett a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, illetőleg vezetőként munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató munkáltatónál Eljárás más által történő bejelentés során Ha a munkáltatói jogkör gyakorlójának a tudomására jut, hogy valamely, az irányítása alatt dolgozó munkavállalója illetve pont alá tartozó bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, a munkáltatói jogkör gyakorlója a Személyügyi Szervezet útján haladéktalanul köteles az érintett munkavállalót felhívni nyilatkozattételre Ellenőrzési kötelezettség A nyilatkozat valóságtartalmát minden esetben ellenőrizni kell. Az ellenőrzésre az alábbiak szerint kerül sor: az egyéni és a társas vállalkozások esetében a cégnyilvántartásban, illetve az önkormányzatok vállalkozás nyilvántartásában a Személyügyi Szervezet, MÁV Zrt. GIR szerződés és számlanyilvántartásban a Pénzügyi Irányítás (GIR Rendszeradminisztrációs Osztály) végzi az ellenőrzést a Személyügyi Szervezet megkeresése alapján. A Személyügyi Szervezet felhívja a munkavállalót olyan tartalmú, és a társaság cégjegyzésére jogosult által aláírt nyilatkozat becsatolására, amely tartalmazza a társaság valamennyi tevékenységi körét. Az ellenőrzés megtörténtét a nyilatkozatban záradékként fel kell jegyezni. Amennyiben az ellenőrzés összetettsége indokolttá teszi a Személyügyi Szervezet jogosult a munkavállaló írásbeli hozzájárulása esetén (4. sz. melléklet) a nyilatkozat valóságtartalmát ellenőriztetni. Az ellenőrzésre kizárólag az adatvédelmi nyilvántartásban szereplő cég jogosult. A munkavállalót minden esetben tájékoztatni kell az adatkezelő személyéről. Az ellenőrzési eljárásról és ennek eredményéről a Személyügyi Szervezet köteles a munkáltatói jogkör gyakorlóját értesíteni. Az eseti és céljellegű egyedi ellenőrzést a munkavállalók elbírált összeférhetetlenségi nyilatkozataira a vezérigazgató rendelheti el a munkavállaló írásbeli hozzájárulását követően Elbírálás A munkavállaló munkaviszonyon kívüli jogviszonyáról tett nyilatkozatait (I. és II. sz.) munkáltatói jogkör gyakorlója soron kívül új felvételesnél a próbaidő lejárta előtt köteles elbírálni. Amennyiben a munkáltatói jogkör gyakorlója az összeférhetetlenség fennállását, illetve fenn nem állását egyértelműen nem tudja megállapítani, jogosult a Jogi Igazgatóság állásfoglalását kérni. A Jogi Igazgatóság az állásfoglalás kiadására soron kívül köteles. A munkáltató a jogviszony létesítését megtilthatja, illetve a munkavállalót a jogviszony megszüntetésére kötelezheti, ha a további jogviszony a munkáltató jogos gazdasági érdekét veszélyezteti. A munkáltatói jogkör gyakorlója a munkavállalót az összeférhetetlenségi vizsgálat eredményéről írásban értesíti, hozzájárulva a jogviszony létesítéséhez/fenntartásához, vagy felszólítva az összeférhetetlennek minősített jogviszony megszüntetésére (5. sz. melléklet). Az összeférhetetlenség megállapítása ellen a munkavállaló az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül írásban kifogással élhet a munkáltatói jogkör gyakorlója felé. A kifogás elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója írásban értesíti a munkavállalót, és amennyiben továbbra is az összeférhetetlenség fennállását állapítja meg, határidőt tűz ki a szükséges intézkedések megtételére Jogkövetkezmények Amennyiben a munkavállaló bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, illetve jogosulatlanul tart fenn (a pontban foglalt felszólításnak határidőben nem tesz eleget) további munkaviszonyt, illetve egyéb jogviszonyt, a munkáltató az elkövetett cselekmény súlyára és a fokozatosság elvére tekintettel, a Kollektív Szerződésben rögzített szabályok maradéktalan megtartása mellett az alábbi jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: szolgálati megrovás személyi alapbér csökkentése más munkakörbe helyezés a munkaviszony munkáltatói rendkívüli felmondással történő megszüntetése A munkavállaló személyi alapbérét legfeljebb 20%-kal lehet csökkenteni. A személyi alapbér csökkentés időtartama egy hónapnál kevesebb és kilenc hónapnál több nem lehet. A munkavállaló csak olyan munkakörbe helyezhető, amellyel kapcsolatos egészségügyi alkalmasságát előzetesen megállapították. A más munkakörbe helyezés időtartama egy hónapnál kevesebb és kilenc hónapnál több nem lehet. A munkavállaló személyi alapbérét az új munkakörre vonatkozó bérbesorolási szabályok szerint kell megállapítani azzal, hogy a személyi alapbér csökkenés mértéke a 20%-ot nem haladhatja meg. A hátrányos jogkövetkezmények kiszabására irányuló eljárásra a Kollektív Szerződésben foglalt szabályokat kell alkalmazni.

7 4. szám A MÁV Zrt. Értesítője 467 Ha a vezető állású munkavállaló az összeférhetetlenségre vonatkozó tilalmakat (4.1.2) megszegi, a munkáltató a) kártérítést követelhet, vagy b) kártérítés helyett követelheti, hogy a vezető a saját részére kötött ügyletet engedje át, vagy c) a más számlájára kötött ügyletből eredő hasznát kiadja, vagy arra vonatkozó követelését a munkáltatóra engedményezze. A munkáltató a fentiek szerinti igényét attól az időponttól számított három hónapon de legfeljebb az igény keletkezésétől számított egy éven belül érvényesítheti, amikor a munkáltatói jogkör gyakorlója a vezető állású munkavállaló pontba ütköző eljárásáról tudomást szerzett. A munkáltató jogosult a vezető munkaviszonyát megszüntetni, ha a vezető közeli hozzátartozója tagja lett a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, illetőleg vezetőként munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató munkáltatónál. A munkavállaló kártérítési felelősségére a Kollektív Szerződésben foglalt szabályokat kell alkalmazni. A munkavállaló a munkáltató megállapításaival, és intézkedéseivel szemben az Mt. és a MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének szabályai szerint jogorvoslati eljárást kezdeményezhet, amely tényre az értesítésben fel kell hívni a munkavállaló figyelmét Nyilvántartás A munkáltatói jogkör gyakorlója köteles az utasítás szerint elbírált és záradékolt nyilatkozatokat a Humánszolgáltató Szervezetnek megküldeni. A Humánszolgáltató Szervezet az iratokat a szolgálati táblában őrzi meg és kezeli a jogviszony fennállása alatt, és ezt követően a jogviszony megszűnésétől számított, az Mt. szerinti elévülési ideig, azaz 3 évig, illetve bűncselekmény elkövetése esetén, a büntethetőség elévüléséig. Amennyiben a munkavállaló nyilatkozata az adatvédelmi nyilvántartásban szereplő cég részére továbbításra kerül, a Személyügyi Szervezet köteles az adattovábbításra vonatkozó nyilvántartást készíteni, mely tartalmazza a továbbított adatok körét, az adatvédelmi nyilvántartásban szereplő cég cégadatait (cégnév, székhely, cégjegyzékszám, képviseletre jogosult személy megnevezése), a munkáltatói jogkör gyakorlóját, valamint az adattovábbítás időpontját. Az adattovábbításra vonatkozó nyilvántartást a Személyügyi Szervezet öt évig köteles megőrizni Hozzátartozók MÁV ZRt-nél történő együttfoglalkoztatásának tilalma A hozzátartozókat nem lehet olyan munkakörben alkalmazni vagy foglalkoztatni, amelyekben egymással közvetlen alá- és fölérendeltségi-, elszámolási-, vagy ellenőrzési viszonyba kerülhetnek. A foglalkozatási tilalom esetleges fennállása esetén haladéktalanul intézkedni kell a megszüntetés érdekében. Ennek keretében elsődlegesen vizsgálni kell az érintett munkavállaló, vagy hozzátartozója más munkakörbe helyezésének lehetőségét. A foglalkoztatási tilalom alól különösen indokolt esetben az érintett munkavállalók munkáltatói jogkör gyakorlói együttesen felmentést adhatnak azzal, hogy a munkáltatói jogkörgyakorlók az együttes felmentést, illetve a tett intézkedést írásban indokolni kötelesek. A felmentés megadásával a munkáltatói jogkör gyakorlói egyidejűleg felelősséget is vállalnak az ezen utasításban foglaltak megtartásáért A MÁV Zrt. mindenkor hatályban lévő döntési és hatásköri listájában meghatározott döntési-, szerződéskötési-, képviseleti jogosítvánnyal felruházott vezetőire vonatkozó külön rendelkezések Jognyilatkozatokkal kapcsolatos tilalom a) A MÁV Zrt döntési-, szerződéskötési- és képviseleti joggal felruházott vezetői nem tehetnek jognyilatkozatot olyan gazdasági társaságok, magánszemélyek, illetve bármely harmadik személy ügyleteivel összefüggésben, amelyekben a fentiekben jelölt alkalmazottaknak vagy hozzátartozóinak gazdasági érdekeltségük van. b) Különösen tilos minden olyan tevékenység, amelynek során a MÁV Zrt. ilyen munkavállalói a vasúttársasággal versenyhelyzetben lévő, vagy ellenérdekű felet további jogviszony keretében képviselnek, vagy ellenérdekű fél ügyében járnak el. c) A MÁV Zrt. döntési-, szerződéskötési- és képviseleti joggal felruházott vezetői nem láthatnak el szakértői, valamint tanácsadói tevékenységet olyan ügyletekben, amelyek létesítésében, vagy annak teljesítésében közreműködtek Tisztségviseléssel kapcsolatos eljárás A MÁV Zrt. döntési-, szerződéskötési- és képviseleti jogosítvánnyal felruházott vezetői nem lehetnek alapítói, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, felügyelő bizottságának tagjai, könyvvizsgálói, képviselői olyan ellenérdekű vagy konkurens gazdasági társaságoknak és egyéb szervezeteknek, amelyekkel a MÁV Zrt. szerződéses kapcsolatban áll, illetőleg az adott szervezeti egység a szerződéses kapcsolat létrehozásában ügyrendi feladatai alapján közreműködött, vagy amelyek a MÁV Zrt. tevékenysége szempontjából konkurens félnek minősülnek,

8 468 A MÁV Zrt. Értesítője 4. szám Fentiek nem vonatkoznak az olyan gazdasági társaságokra és egyéb szervezetekre, amelyekben a MÁV Zrt. tulajdonrésszel/érdekeltséggel rendelkezik és a részvételre, tisztségre a MÁV Zrt. a döntési-, szerződéskötési- és képviseleti jogosítvánnyal felruházott vezetőt kijelölte, illetve kijelöléséhez írásban előzetesen hozzájárult, mindaddig, amíg a MÁV Zrt. a döntési-, szerződéskötési- és képviseleti jogosítvánnyal felruházott vezetőt annak megszüntetésére nem szólítja fel Nyilatkozattételi kötelezettség A MÁV Zrt. döntési-, szerződéskötési- és képviseleti jogosítvánnyal felruházott vezetőinek az összeférhetetlenséggel kapcsolatosan nyilatkozniuk kell A közbeszerzési eljárásra az összeférhetetlenséggel kapcsolatban vonatkozó kiegészítő szabályok A közbeszerzések során az ajánlatkérő nevében eljáró személyekkel összefüggő összeférhetetlenség vizsgálatát a évi CXXIX. tv. III. fejezetében és a MÁV Zrt. Közbeszerzési Utasításában foglaltak szerint kell elvégezni. Ezek alapján főszabály szerint a közbeszerzés előkészítésében, a felhívás, illetve a dokumentáció elkészítése során, vagy az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében nem járhat el, illetőleg az eljárásba nem vonható be a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos gazdasági tevékenységet végző gazdálkodó szervezet, illetőleg az olyan személy vagy szervezet, aki (amely) a) az érdekelt gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, b) az érdekelt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, vagy felügyelő bizottságának tagja, c) az érdekelt gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik, d) az a)-c) pont szerinti személy hozzátartozója. Nem kell alkalmazni ezeket a szabályokat, ha az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevonni kívánt érdekelt gazdálkodó szervezet, illetőleg az eljárásba bevonni kívánt személlyel vagy szervezettel a fenti a)-d) pontja szerinti viszonyban álló érdekelt gazdálkodó szervezet írásban nyilatkozik, hogy az eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként vagy alvállalkozóként. Ha az ajánlatkérő nevében valamely személy tulajdonosi jogokat gyakorol az érdekelt gazdálkodó szervezetben, az ajánlatkérő nevében e személy vagy hozzátartozója nem járhat el a közbeszerzési eljárás előkészítésében vagy az eljárás más szakaszában, kivéve, ha az érdekelt gazdálkodó szervezet írásban nyilatkozik, hogy az eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként vagy alvállalkozóként. Ezt a szabályt kell megfelelően alkalmazni az ajánlatkérő vezető tisztségviselője vagy felügyelő bizottságának tagja vagy hozzátartozója tekintetében, ha az érdekelt gazdálkodó szervezetben az ajánlatkérő rendelkezik tulajdoni részesedéssel. Az összeférhetetlenség nem áll fenn azzal a személlyel vagy szervezettel szemben, aki vagy amely a közbeszerzés tárgyához kapcsolódó építészeti vagy egyéb műszaki tervdokumentáció elkészítésében részt vett. Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevonni kívánt személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben nem áll fenn az összeférhetetlenség. Nem minősül a közbeszerzési eljárás előkészítésébe bevont személynek (szervezetnek) az olyan személy (szervezet), akitől, illetőleg amelytől az ajánlatkérő a) az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást, vagy b) a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot kapott, feltéve, hogy az a), illetőleg a b) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő (részvételre jelentkező) részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt. Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevonni kívánt személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az összeférhetetlenség. Az összeférhetetlenséggel kapcsolatos nyilatkozathoz jelen pont második és harmadik bekezdése esetén csatolni kell az érintett érdekelt gazdálkodó szervezet nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként vagy alvállalkozóként (távolmaradási nyilatkozat). (8) Ha a jelen pont első, harmadik vagy hetedik bekezdését megsértették, vagy a jelen pont második, illetőleg harmadik bekezdés szerinti nyilatkozata ellenére az érdekelt gazdálkodó szervezet indul a közbeszerzési eljárásban, az eljárás további részében nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó a jelen pont első bekezdés hatálya alá tartozó vagy az ott felsorolt személyekkel, szervezetekkel a jelen pont első bekezdés a)-d) pontja szerinti viszonyban álló érdekelt gazdálkodó szervezet HIVATKOZÁSOK, MÓDOSITÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK 5.1. A jelen utasításban szabályozott eljárások során a 25/2005. (VII. 29. MÁV Ért. 30) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV ZRt. Adatvédelmi Szabályzatáról c. belső utasítás rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

9 4. szám A MÁV Zrt. Értesítője Ezen utasítás hatálybalépésével hatályát veszti az összeférhetetlenség kezeléséről szóló 9/2003. (IX. 5. MÁV Ért. 36.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás, valamint annak az alábbi módosításai: 1.sz. módosítás 15/2003./MÁV Ért. 44./Jog. (Igazgatás és Szabályozás) 2.sz. módosítás 25/2003./MÁV Ért. 52./Jog (Igazgatás és Szabályozás) Vezérigazgatói utasítás 3.sz. módosítás 61/2004./MÁV Ért. 47.) Jog (Igazgatás és Szabályozás) Vezérigazgatói utasítás 6.0. ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Minden folyamatba lévő összeférhetetlenségi vizsgálatra a jelen utasításban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni, és a jelen utasításban foglaltak maradéktalan megtartása érdekében a Személyügyi Szervezet, illetve a munkáltató jogkör gyakorlója szükséges intézkedéseket köteles megtenni HATÁLYBALÉPTETÉS 8.0. MELLÉKLETEK 1.sz. melléklet: A MÁV Zrt. munkavállalójának munkaviszonyon kívüli, munkavégzésre irányuló további jogviszonyáról illetve gazdasági társaságban viselt megbízásáról, tulajdonosi érdekeltségéről szóló nyilatkozat (I.sz.), 2.sz. melléklet: A MÁV Zrt. vezető állású munkavállalóinak közeli hozzátartozóira vonatkozó nyilatkozat (II. sz.). 3.sz. melléklet: Feladatterv az utasítás végrehajtásához. 4.sz. melléklet: Értesítés a munkáltató részéről a nyilatkozat adatvédelmi nyilvántartásban szereplő céggel történő ellenőrzés szükségességéről 5.sz. melléklet: Értesítés a munkáltató részéről az öszszeférhetetlenségi vizsgálat eredményéről Heinczinger István s. k. vezérigazgató Ezen utasítás közzététele napján lép hatályba.

10 470 A MÁV Zrt. Értesítője 4. szám 1. sz. melléklet NYILATKOZAT I. A MÁV Zrt. munkavállalójának munkaviszonyon kívüli jogviszonyáról, illetve gazdasági társaságban viselt megbízásáról, tulajdonosi érdekeltségér l. A munkavállaló neve, szervezeti egysége, munkaköre:. Törzsszám:. Hivatkozással az Mt. 3. (5) és 108. (1) bekezdésére, valamint az összeférhetetlenség kezelésér l szóló../2006. (VI.. MÁV Ért..) VIG. számú utasítás rendelkezéseire, az alábbi bejelentést teszem: Az alábbiakban részletezett, a MÁV Zrt.-n kívüli gazdasági társaságban (egyéb gazdálkodó szervezetben) bejelentési kötelezettség alá tartozó, de a f munkaid met nem érint I. tulajdonosi érdekeltségem, részesedésem van/kívánok szerezni II. gazdasági társaságot alapítottam/kívánok alapítani III. vezet tisztségvisel i, illetve felügyel bizottsági megbízásom áll fenn/kívánok létesíteni IV. munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítettem/kívánok létesíteni A.) A gazdasági társaság cégneve és címe: B.) A foglalkozás, tisztség min sége (munkakör vagy tisztség megnevezése): C.) A jogviszony megnevezése (munkaviszony, vállalkozás, megbízás, stb.) ** Alulírott polgári jogi és munkajogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy nincs tudomásom arról, hogy a fenti szervezettekkel a MÁV Zrt. olyan szerz déses, vagy üzleti kapcsolatban áll, hogy a bejelentett jogviszony a f állású munkáltatóm jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. Kifejezetten tudomásul veszem és jelen nyilatkozatom aláírásával hozzájárulásomat is adom ahhoz, hogy ezen nyilatkozatom valóságtartalmát munkáltatóm a nyilvános

11 4. szám A MÁV Zrt. Értesítője 471 és közhiteles adatbázisok útján vizsgálja, illetve erre vonatkozóan t lem igazolást (pl. cégkivonat) kérjen. Kifejezetten tudomásul veszem továbbá, hogy a személyes adataim kezelésér l tájékoztatást kérhetek, kérhetem személyes adataim helyesbítését, illetve törlését, valamint megillet az adatkezeléssel kapcsolatban a tiltakozási jog is. A fenti jogaim megsértése esetén választásom szerint az adatkezel székhelye (lakóhelye), vagy a lakóhelyem (tartózkodási helyem) szerint illetékes bírósághoz fordulhatok. A munkáltatói jogkör gyakorlója által, az utasítás szerint elbírált és záradékolt nyilatkozatok a Szolgálati Táblába kerülnek. Budapest, napján... Munkavállaló A bejelentés alapján összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.... Munkáltató Tárgybani nyilatkozata alapján a bejelentett jogviszony megszüntetését rendelem el/a bejelentett jogviszony létesítését/társaság alapítását megtiltom INDOKOLÁS Budapest, év... hó...napján ***... Munkáltató * A bejelentési kötelezettségnek megfelel nyilatkozat ** A bejelentési kötelezettségnek megfelel en kell az adatokat megadni *** A munkáltatói döntésnek megfelel szöveg

12 472 A MÁV Zrt. Értesítője 4. szám 2. sz. melléklet NYILATKOZAT II. A MÁV Zrt. vezet állású munkavállalóinak közeli hozzátartozóira vonatkozó nyilatkozata A munkavállaló neve, szervezeti egysége, munkaköre:. Törzsszám:. A közeli hozzátartozóm (rokonsági fok..., neve. ) A MÁV Zrt-vel munkaviszonyban áll: igen/nem Igen válasz esetén a hozzátartozó Szervezeti egysége: Munkaköri megnevezése:... Egymással közvetlen alá- és fölérendeltségi-, elszámolási-, vagy ellen rzési viszonyba a MÁV Zrt-nél történ foglalkoztatás során nem kerülünk. Budapest, év... hó... napján. Munkavállaló. Munkavállaló A közeli hozzátartozóm (rokonsági fok..., neve ) A MÁV Zrt-vel azonos vagy hasonló tevékenységet folytató, illetve a MÁV Zrt-vel rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságban I. tulajdonosi érdekeltsége, részesedése van/kíván szerezni II. vezet tisztségvisel i, illetve felügyel bizottsági megbízása áll fenn/kíván létesíteni III. munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített/kíván létesíteni

13 4. szám A MÁV Zrt. Értesítője 473 A.) A gazdasági társaság cégneve és címe: B.) A foglalkozás, tisztség min sége (munkakör vagy tisztség megnevezése): C.) A jogviszony megnevezése (munkaviszony, vállalkozás, megbízás, stb.) ** Alulírott polgári jogi és munkajogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy nincs tudomásom arról, hogy a fenti szervezettekkel a MÁV Zrt. olyan szerz déses, vagy üzleti kapcsolatban áll, hogy a bejelentett jogviszony a f állású munkáltatóm jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. Kifejezetten tudomásul veszem és jelen nyilatkozatom aláírásával hozzájárulásomat is adom ahhoz, hogy ezen nyilatkozatom valóságtartalmát munkáltatóm a nyilvános és közhiteles adatbázisok útján vizsgálja, illetve erre vonatkozóan t lem igazolást (pl. cégkivonat) kérjen. Kifejezetten tudomásul veszem továbbá, hogy a személyes adataim kezelésér l tájékoztatást kérhetek, kérhetem személyes adataim helyesbítését, illetve törlését, valamint megillet az adatkezeléssel kapcsolatban a tiltakozási jog is. A fenti jogaim megsértése esetén választásom szerint az adatkezel székhelye (lakóhelye), vagy a lakóhelyem (tartózkodási helyem) szerint illetékes bírósághoz fordulhatok. A munkáltatói jogkör gyakorlója által, az utasítás szerint elbírált és záradékolt nyilatkozatok a Szolgálati Táblába kerülnek. Budapest, év...hó... napján... Munkavállaló A bejelentés alapján összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. Budapest, év...hó...napján ***... Munkáltató Tárgybani nyilatkozata alapján megállapítást nyert, hogy a bejelentett jogviszony a MÁV Zrt. jogos gazdasági érdekeit veszélyezteti, ezért felhívom az összeférhetetlenségi ok haladéktalan megszüntetésére.

14 474 A MÁV Zrt. Értesítője 4. szám INDOKOLÁS Budapest, év... hó... napján *** Munkáltató... * A bejelentési kötelezettségnek megfelel nyilatkozat. ** A bejelentési kötelezettségnek megfelel en kell az adatokat megadni. *** A munkáltatói döntésnek megfelel szöveg.

15 4. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet Feladatterv az utasítás végrehajtásához 1. Biztosítani kell, hogy valamennyi munkavállaló az utasítást megtekinthesse, arról tájékoztatást kérjen. Felel s: munkáltatói jogkör gyakorlója, illetékes humán partner Határid : folyamatos 2. Biztosítani kell a munkáltatói jogkör gyakorlói, valamint a humán partnerek részletes oktatást kapjanak a személyes adatok el írásoknak megfelel kezelésér l. Felel s: Jogi Igazgatóság, Humánirányítás Határid : folyamatos 3. A beérkezett nyilatkozatokat össze kell gy jteni és át kell adni a munkáltatói jogkörgyakorló vezet nek Felel s: illetékes humán partner Határid : újfelvétel esetén folyamatos, a munkaszerz dés megkötése el tt 4. A beérkezett nyilatkozatokat sorok kívül el kell bírálni és záradékolni kell: Felel s: munkáltatói jogkör gyakorlója Határid : folyamatos 5. Az elbírálást követ en az összeférhetetlenségi ok fennállása esetén a szükséges munkajogi intézkedések megtételében közre kell m ködni. Felel s: illetékes humán partner, Jogi Igazgatóság Munkajogi Osztálya Határid : azonnal 6. A munkáltatói jogkör gyakorlója által, az utasítás szerint elbírált és záradékolt nyilatkozatok eredeti példányait a szolgálati táblában kell elhelyezni és meg rizni. Felel s: illetékes humán partner, Humán Szolgáltató Határid : újfelvétel esetén az elbírálás próbaid n belül folyamatos

16 476 A MÁV Zrt. Értesítője 4. szám 4. sz. melléklet Munkavállaló neve Munkavállaló szervezeti egysége Iktatószám Tárgy: Értesítés Értesítem, hogy a.-án sz. alatt érkezett bejelentésének (nyilatkozatának).. (adatvédelmi nyilvántartásban szerepl cég adatai: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, képviseletére jogosult megnevezése) által történ ellen rzése szükséges. Tájékoztatom, hogy a személyes adatainak kezelésér l tájékoztatást kérhet, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, valamint megilleti az adatkezeléssel kapcsolatban a tiltakozási jog is. A fenti jogainak a megsértése esetén választása szerint az adatkezel székhelye (lakóhelye), vagy a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes bírósághoz fordulhat. Dátum. Munkáltatói jogkörgyakorló Hozzájárulok ahhoz, hogy a.-án sz. alatt érkezett bejelentésemet (nyilatkozatomat).. (adatvédelmi nyilvántartásban szerepl cég neve) ellen rizze. Dátum Munkavállaló

17 4. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet Munkavállaló neve Munkavállaló szervezeti egysége Iktatószám Tárgy: Értesítés Értesítem, hogy a.-án sz. alatt érkezett bejelentését megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a munkaviszonyán kívüli jogviszonya../2006. (VI.. MÁV Ért..) VIG. számú utasítás alapján a) összeférhetetlen b) nem összeférhetetlen (Amennyiben a munkáltató összeférhetetlenséget állapít meg, kérjük feltüntetni azt, hogy milyen munkáltatói intézkedést foganatosít: a jogviszonyok/tulajdonosi érdekeltség fenntartását határozott id re engedélyezem. megszüntetését rendelem el (határid feltüntetésével), illetve milyen munkáltatói intézkedéssel jár, ha ezt nem teszi meg. Az összeférhetetlenség megállapítása ellen a munkavállaló az értesítés kézhezvételét követ 5 munkanapon belül írásban kifogással élhet a munkáltatói jogkör gyakorlója felé. Ha a munkavállaló az ismételt felszólításnak nem tesz eleget, a munkáltatói jogkör gyakorlója által alkalmazott munkáltatói intézkedés ellen a munkavállaló az alábbi, Mt.-ben és a KSz.-ben foglalt jogorvoslati lehet ségeket veheti igénybe: - kérheti a KSZ. 84/A. -ban foglalt békéltetési eljárás alkalmazását azzal, hogy a békéltetés kezdeményezése a kereset benyújtására nyitva álló határid t nem érinti; - jogosult a KSZ 84/B. -ban meghatározott Munkaügyi Vitás Bizottság összehívását kezdeményezni. A kérelem benyújtása a kereset el terjesztésére nyitvaálló határid t nem érinti. - a munkaügyi bírósághoz fordulhat. Dátum Munkáltatói jogkörgyakorló

18 478 A MÁV Zrt. Értesítője 4. szám 6/2009. (I. 30. MÁV Ért. 4.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a lakásértékesítés rendjéről 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja társasági szinten meghatározni a lakásértékesítési folyamatok szabályait az ingatlangazdálkodási stratégia alapján és az ezekhez kapcsolódó feladatokat. A MÁV Zrt. lakásállományának mindazon részét értékesíteni kell, amelyre gazdasági, stratégiai, vasútfejlesztési szempontból nincs szükség és megfelelnek az eladhatóság műszaki feltételeinek. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás személyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt. és a MÁV Vagyonkezelő ZRt. valamennyi szervezeti egységére, vezető tisztségviselőjére, vezérigazgatójára és munkavállalójára. Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt. tulajdonában álló lakóingatlanokra, illetve az azokhoz szervesen hozzátartozó tárgyi eszközökre is Az utasítás kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős személy Az utasítás kidolgozásáért és végrehajtásáért az Ingatlangazdálkodási Igazgató felelős. Az utasítás kidolgozásakor és módosításkor a MÁV Zrt. köteles figyelembe venni a MÁV Vagyonkezelő ZRt. javaslatát. A MÁV Vagyonkezelő ZRt. az utasítás végrehajtásáért az őt illető részeiben felelősséget vállal. Az utasítást 2 (kettő) évenként kötelező felülvizsgálni. Amennyiben az utasítás módosítását a MÁV Vagyonkezelő ZRt. kezdeményezi, úgy azt, mint soron kívüli módosítási javaslatot a MÁV Zrt. köteles a kezdeményezést követő 90 napon belül felülvizsgálni, és azt az utasításba beépíteni vagy részletes indokolással elutasítani. A lakásértékesítési tevékenységet a MÁV Vagyonkezelő ZRt. végzi a MÁV Zrt. és közte létrejött Megbízási Szerződés rendelkezéseinek megfelelően átruházott hatáskörben. A döntések meghozatala tekintetében a MÁV Zrt. hatályos DHL-jében szabályozott döntési jogkörök irányadók azzal, hogy a MÁV Vagyonkezelő ZRt. átruházott jogkörében annak keretei között jogosult meghatalmazás alapján döntést hozni. Az utasításban szereplő rövidítések az alábbi jelentéssel bírnak: MÁV Zrt. MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság MÁV Vagyonkezelő ZRt., vagy MÁV VK, vagy VK MÁV Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTÉK az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet ÁFA Általános Forgalmi Adó DHL a MÁV Zrt. Döntési Hatásköri Listája 3.0 AZ ÉRTÉKESÍTÉS FELTÉTELEI: A telekalakításról szóló 85/2000 (XI.8.) FVM rendeletben és az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (12.20.) Kormányrendelet és az évi LXXVIII tv. (Étv.) előírt feltételek fennállása esetén azok a MÁV Zrt. tulajdonában álló lakások értékesíthetők, amelyeknél az alábbiakban felsorolt további feltételek teljesülnek: 3.1. Az épületre és a hozzátartozó területre vasútfejlesztési szempontból nincs szükség A 253/1997 (XII.20.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően elhelyezkedő házingatlan értékesítésére az összes műszaki feltétel gondos mérlegelése után az alábbiak szerint adható engedély: Az épülethez tartozó terület a vasút üzemi területével nem függ össze vagy attól ingatlan-nyilvántartásilag és természetben kerítéssel is leválasztásra kerül (vagy került), továbbá közterületről, illetve közforgalom előtt megnyitott MÁV útról megközelíthető Az épülethez tartozó víz, villany, csatorna és egyéb közmű ellátás a MÁV hálózattól leválasztható. A leválasztással járó költségek részben a vevőket, részben a lakásértékesítés költség keretét terhelik. A vevőkre terhelhető részt esetenként és olyan mértékben kell meghatározni, hogy az ne képezze az értékesítés akadályát. Függetlennek tekinthető a közmű ellátás, ha az a közüzemi hálózattal közvetlen kapcsolatban van. Leválasztottnak tekinthető a közmű ellátás, ha az a MÁV saját hálózatával van kapcsolatban, de a fogyasztás hitelesített mérőórával (almérővel) mérhető. Az elidegenítendő épületet kiszolgáló mérő óra előtti közművezeték üzemeltetésére és fenntartására a lakóközösségnek külön közműszolgáltatási megállapodást kell kötni. Telepszerű házingatlanok elidegenítése esetén a telken belüli közműhálózat üzemeltetője az elidegenítés után a lakóközösség, átadásról szóló külön megállapodás alapján az önkormányzat. Egyéb műszaki megoldás hiányában külön közműszolgáltatási megállapodás útján, ideiglenes jelleggel maradhat a MÁV Zrt. az üzemeltető A közműszolgáltatási megállapodást az Ingatlngazdálkodási Igazgatóság Ingat-

19 4. szám A MÁV Zrt. Értesítője 479 lan Szolgáltató Egység Műszaki Üzemeltetési csoporttal jóvá kell hagyatni Az értékesítés nem teszi szükségessé útátjáró létesítését vagy a pályatesten történő közlekedést Nem értékesíthető, ha a lakás az állomás területén (az állomás bejárati jelzőivel határolt terület) található, kivéve, ha a házingatlan nem ékelődik be az állomási terület üzemi épületekkel beépített részébe, és ezzel megfelel az önálló telekalakítás szabályainak útátjáró rálátási háromszögében van, bontandó, illetve vasútbiztonsági szempontból értékesítése nem ajánlott a vasút felöli legközelebbi pontja a szélső vágánytengelytől számított 9 méteren belül van. 4.0 A VÁSÁRLÁSRA JOGOSULTAK KÖRE A megvásárlásra elsősorban jogosultak a bérlők, illetve használók (függetlenül attól, hogy vasúti dolgozó, nyugdíjas vagy sem) a következő sorrend szerint: 4.1. A bérlő, a bérlőtárs, a társbérlő (a továbbiakban: bérlő) és a lakásban lakó olyan lakás használó, aki korábban bérlő volt. Az olyan használó, aki korábban bérlő volt, de bármely oknál fogva megszűnt a lakásbérleti jogviszonya (beleértve azon használókat is, akik ellen a MÁV Zrt. a lakás kiürítésére vonatkozó peres eljárást megindította, illetve azon használókat is, akik a lakásbérleti jogviszony megszűnését követően többszörös mértékű használati díjat fizetnek), méltányosságból, a MÁV ZRt. vezérigazgatójának engedélye alapján csak teljes forgalmi értéken, részletfizetés nélkül veheti meg a használó a lakást. Az előterjesztést a MÁV Vagyonkezelő ZRt. készíti el A bérlő házastársa, leszármazottja vagy örökbe fogadott gyermeke: 4.3. A bérlő élettársa, ha az eladási ajánlat megtételét megelőző egy év óta a bérlővel állandó jelleggel együtt lakik: 4.4. A lakást a pontban említettek együttesen is megvásárolhatják: 4.5. A bérlő vagy élettárs a lakást a leszármazottja vagy az örökbe fogadott gyermeke részére is megvásárolhatja: 4.6. Amennyiben a lakáshasználó személy a pontokban foglaltaktól eltérő feltételek mellett tartózkodik a lakásban, úgy a lakást a 4.7. pontban meghatározott kívülállóként veheti meg: 4.7. Amennyiben a pontban említettek a házingatlan megvásárlására vonatkozó ajánlattal nem éltek, a házingatlant bármely más személy (a továbbiakban kívülálló) 1 éves türelmi idő leteltét követően- megvásárolhatja. 5.0 AZ ÉRTÉKESÍTÉS MÓDJA 5.1. A 4. pont szerint megvásárlásra jogosult bérlő vagy használó a lakást vételi ajánlatra vásárolhatja meg A kívülállók számára értékesítendő lakott, valamint a lakásgazdálkodási szempontból felhasználni nem tervezett üres lakások értékesítésére nyilvános árverés útján kerülhet sor Az árverési feltételeket sajtó vagy a helyben szokásos más tájékoztató eszköz útján 30 napos határidővel nyilvánosan meg kell hirdetni A lakást a legkedvezőbb ajánlatot adó árverező veheti meg Az árverési anyagot a MÁV Vagyonkezelő ZRt. arra feljogosított szervezete írja A lakásokat a jóváhagyott limitár alatt nem lehet értékesíteni Amennyiben a lakást kívülálló vásárolja meg beköltözhető állapotban a vételár a helyi forgalmi érték teljes összegénél kevesebb nem lehet A lakáson fennálló és elismert bérbeszámítási jog esetében a forgalmi értéket a még beszámítható összeggel csökkenteni kell. Amennyiben a lakást nem a bentlakó veszi meg, az új tulajdonos köteles a bérlőt megillető bérbeszámítási jog kielégítését a szerződésben átvállalni Amennyiben a bérlő a lakással kapcsolatban saját költségén számlával igazoltan, forgalmi értéket növelő olyan munkát végzett, amelynek költségei részére nem, vagy csak részben térülnek meg, a munkákat a bérlő igazolása alapján a forgalmi érték megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni teljes egészében, illetve a még meg nem térült rész arányában. 6.0 A LAKÁSÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMAT 6.1. A jelen utasítás 3. pontja szerinti feltételek megléte esetén a lakás szolgálati lakás, illetve bérlakás jellegétől függetlenül elidegeníthető A lakásértékesítést a MÁV Vagyonkezelő ZRt. végzi és koordinálja. Az elidegenítésre kerülő lakás megvásárlására kizárólag a lakbér, közüzemi díj és egyéb hátralék pénzügyi rendezését követően kerülhet sor. Az erre

20 480 A MÁV Zrt. Értesítője 4. szám vonatkozó tájékoztatást az illetékes MÁV Zrt szervezeti egység köteles a MÁV Vagyonkezelő ZRt. részére 8 napon belül megküldeni Az értékesítés a lakásvásárlási ajánlattal, illteve a jelen utasítás 3. pontjában rögzített feltételek fennállásának vizsgálatával indul. Az eladói ajánlat jelen utasítás 1. számú mellékletét képezi Ha a lakás a műszaki vizsgálat során megfelel az értékesíthetőségi feltételeknek az értékesítést előkészítő köteles lefolytatni a szakági egyeztetéseket a Szakági Állásfoglalások Rendjéről szóló 7/2009. (I. 30. MÁV Ért. 4.) VIG számú utasítás szerint A kétlakásos, vagy annál nagyobb lakóépületet előzetesen társasházzá kell alakítani, a társasház törvényben rögzített szabályok szerint. A vasútüzemi területen lévő ingatlanok esetén kizárólag önálló helyrajzi számra helyezésüket követően kezdhető meg az értékesítés. Az elkészült alapító okiratot a MÁV Vagyonkezelő ZRt. vezérigazgatója írja alá A terület megosztása esetén el kell készíteni és jóvá kell hagyatni a területmegosztási vázrajzot. A megosztásnál figyelembe kell venni a lakók méltányolható érdekeit, a telek nagyságának az egyes lakások vételárára gyakorolt hatását, a közművek elhelyezkedését, végül, de nem utolsó sorban a fennmaradó részingatlan a MÁV Zrt. érdekeinek megfelelő további hasznosíthatóságát A közműveket a pont alapján le kell választani A lakások a helyi forgalmi érték és lakottság értékesítés időpontjában figyelembe vehető, tényleges mértéke figyelembevételével kialakított vételáron idegeníthetők el. A forgalmi értéket (üres lakásra vonatkozóan) szakértői képesítéssel rendelkező szakértő által készített szakvélemény alapján kell meghatározni a MÁV Vagyonkezelő ZRt, illetve arra feljogosított szervezeti egysége megrendelése alapján. A lakások eladási árát a forgalmi értékbecslést követően a MÁV Vagyonkezelő ZRt, illetve azon feljogosított szervezeti egységei állapítják meg, amelyek területén az elidegenítésre kerülő házingatlan található. A megajánlható vételár a forgalmi érték alapján a lakottság figyelembevételével megállapított érték, melynek meghatározása szintén az értékbecslést végző szakértő feladata. Az értékbecslésben külön kell szerepeltetni az ingatlan építmény-, illetve telekrészének értékét. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (továbbiakban ÁFA tv.) 88. (1) bekezdésének a) pontja alapján a MÁV Zrt az ingatlanértékesítésekre vonatkozóan az adókötelezettséget választotta Amennyiben a vevő 142. (3) bekezdésében foglaltak szerint belföldön nyilvántartásba vett ÁFA alany, és nincs olyan különleges jogállása, amely alapján tőle az ÁFA fizetése nem követelhető, úgy az ingatlanértékesítéshez kapcsolódó ÁFA megfizetésére a vevő kötelezett. Azok a szerződő felek, akik és a MÁV Zrt. között az ÁFA tv. 6. (5) bekezdése szerinti viszony (munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony) áll fenn, vagy a MÁV ZRt. vezető tisztségviselői és az előbbiek közeli hozzátartozói (házastárs, egyeneságbeli rokon örökbefogadott és mostohagyerek, örökbefogadó-, és mosotoha- és nevelőszülő, testvér), az ÁFA tv. alkalmazásában nem független feleknek minősülnek. Az ÁFA tv. 67. (1) bekezdésének b) pontja szerint az adó alapja nem független felek között az ellenérték helyett a szokásos piaci ár ha az ellenérték aránytalanul alacsonyabb, mint a szokásos piaci ár és Vevőt az adólevonási jog nem egészben illeti meg. Független felek például a MÁV Zrt. leányvállalatainak dolgozói, a vasutas nyugdíjasok, továbbá mindazok, akik a fent felsoroltak közé nem tartoznak. Az ÁFA fizetési kötelezettség az alábbi táblázatban foglaltak szerint történik: Szokásos piaci áron, vagy annál nem aránytalanul alacsonyabb vételáron történő értékesítéskor Szokásos piaci árnál aránytalanul alacsonyabb vételáron történő értékesítéskor Az ÁFA alapja, ha a vevő nem független fél nettó (ÁFA-t nem tartalmazó) vételár nettó (ÁFA-t nem tartalmazó) szokásos piaci ár független fél nettó (ÁFA-t nem tartalmazó) vételár nettó (ÁFA-t nem tartalmazó) vételár 6.9. Amennyiben a lakást a 4. pontokban felsoroltak szerint ténylegesen MÁV dolgozó, MÁV nyugdíjas (öregségi, rokkantsági, özvegyi), a MÁV Cargo Zrt., MÁV Start ZRt. MÁV Trakció ZRt, MÁV Gépészet ZRt., MÁV Vagyonkezelő ZRt.., a MÁV többségi részesedésével létrehozott és létrehozandó gazdasági társaságok dolgozója, Vasutas önsegélyező Egyesület, Vasutas Érdekvédelmi Szervezet, Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság, vasutas kultúr- vagy sport intézmény dolgozója, a Vasutas Gyermekalapítvány és Zenekari Alapítvány munkavállalója (továbbiakban vasutas bentlakó) a saját részére vásárolja meg, a teljes vételár 10%-át, nem vasutas bentlakó vásárlása esetén a teljes vételár 20%-át kell az adásvételi szerződés megkötésekor egy összegben megfizetni.

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése Tanulmány ÁROP 2.f) Közbeszerzési eljárások lebonyolítása Készítette: Közigazgatási Igazgatósága

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

A rendelet hatálya Általános rendelkezések

A rendelet hatálya Általános rendelkezések 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 13/1997. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1 a tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna

Részletesebben

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről 2/2006. /III.1./ rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Kisvárda Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról 15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló - többször módosított

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Szarvas Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben?

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? 2012. január 23. 19:52 Forrás: Önadózó Szerző: Dr. Szabó Tibor Kategória: Járulékok A gazdasági társaságok ügyvezető tagjai jogviszonyát érintően

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl Letenye Város Önkormányzatának 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Letenye Város Önkormányzata a lakások és

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELELŐSSÉGI REND PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA részére a Gubányi Károly Általános Iskola épületeinek energiahatékonysági beruházása tárgyú, Kbt. 115. szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárások

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK Neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax-száma

PÁLYÁZATI ADATLAP. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK Neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax-száma PÁLYÁZATI ADATLAP AZ ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉG Neve: Címe: A szervezet telefon-, faxszáma, e-mail címe, A szervezet formája: Egyesület, alapítvány, egyházi szervezet, közhasznú szervezet, egyéb (éspedig).

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

5/1994. (III.31.) Kgy. számú rendelete. (egységes szerkezetben)

5/1994. (III.31.) Kgy. számú rendelete. (egységes szerkezetben) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 11/1996. (VII.12.) Kgy. sz., 17/1999. (VII.9.) Kgy. sz., 5/2001. (III. 9.) Kgy. sz., a 6/2004. (IV.30.) a 17/2004. (X.1.) és a 7/2006. (III.31.) rendeletével 1

Részletesebben

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete 16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lév lakások elidegenítésének szabályairól Módosítva: a 4/2002.

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről. (Egységes szerkezetbe foglalva) A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA:

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: PÁLYÁZATI ADATLAP I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó működésének,

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzata 2014.

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP PÁLYÁZATI KATEGÓRIA Kérjük, X-et tegyen a megpályázott kategóriához. Egyetlen kategóriát jelöljön csak meg. Más kategóriában való részvételhez újabb űrlapot kell kitöltenie. A. Működési

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994. (VIII. 8.), 19/1994. (XI. 21.), 8/1999.(V. 1.), 13/1999.(XI. 30), 8/2002.(IV.30), 9/2003. (IV.29.), 13/2005.(IX.01.) és a 9/2006.(III.28.) számú

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA igazgató P.H. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1 A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény közbeszerzési

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljáról szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 15-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 15-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 15-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja 4/ Napirendi pont A Sárvár Távhő Kft. ügyvezető igazgatójának megbízása. ELŐTERJESZTÉS a Sárvár TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatójának

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az információs

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről (egységes szerkezetben) 1 Budapest

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 7/2015.(IV.02.)

Részletesebben

Előterjesztés a január 29-én tartandó Képviselő-testületi ülésre

Előterjesztés a január 29-én tartandó Képviselő-testületi ülésre Előterjesztés a 2009. január 29-én tartandó Képviselő-testületi ülésre Tisztelt Képviselő-testület! A Ványa Cipő Bt. ügyvezetője Hunya István és a Földesi és Társa Bt. ügyvezetője Földesi Zoltán vételi

Részletesebben

Összevont szerkezet 2001(09.12)

Összevont szerkezet 2001(09.12) Összevont szerkezet 2001(09.12) ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 14/2000.(12.15) számú rendeletének 12/2001(09.12) számú rendeletével

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

Előterjesztés a április 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre

Előterjesztés a április 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre Előterjesztés a 2009. április 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre Tisztelt Képviselő-testület! A Ványa Cipő Bt. ügyvezetője Hunya István és a Földesi és Társa Bt. ügyvezetője Földesi Zoltán vételi

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány 1 1. melléklet a BM/14323/2014. számú előterjesztéshez A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött - egyrészről a.. (székhelye:.. adószám:., képviselő: ), a továbbiakban mint Munkáltató, - másrészről (szül:.., an:, TAJ szám:.., adóazonosító jel: )... szám alatti lakos,

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya)

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Előadó: Dr. Bicskei Ildikó A munkaviszony megszűnése I. A munkaviszony megszűnik:

Részletesebben

1. melléklet a 6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT

1. melléklet a 6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT 1. melléklet a 6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT Alulírott név szám alatti lakos, mint pályázó, felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a 6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 56/2004. (XII. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 56/2004. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 56/2004. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

56/2004.(X.04.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

56/2004.(X.04.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ a 12/2006. (II.20.) és az 54/2008.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM 2016/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 5/2016. (II. 18. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

8. sz. melléklet a MeMoP-2014 kódszámú pályázathoz

8. sz. melléklet a MeMoP-2014 kódszámú pályázathoz ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYÍLATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. szerinti összeférhetetlenségről és a

Részletesebben

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz Érkezett PÁLYÁZÓ Neve:... Székhely:... Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház ( Kérem aláhúzni a megfelelő

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP Sportszervezeteknek

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP Sportszervezeteknek PÁLYÁZATI ŰRLAP Sportszervezeteknek PÁLYÁZATI KATEGÓRIA Kérjük, X-et tegyen a megpályázott kategóriához. Egyetlen kategóriát jelöljön csak meg. Más kategóriában való részvételhez újabb űrlapot kell kitöltenie.

Részletesebben

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu Szám: 1-67/2015. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel!

Részletesebben

Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz. Alulírott... (név, tisztség) mint a...

Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz. Alulírott... (név, tisztség) mint a... 1. függelék az 1/2015.(I.27.) önkormányzati rendelethez Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz Alulírott... (név, tisztség) mint a.... (szervezet neve, címe) képviselője, Bátaszék Város Képviselőtestületéhez

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

1. melléklet a 16/2016. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT

1. melléklet a 16/2016. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT 1. melléklet a 16/2016. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez Alulírott név szám alatti lakos, mint pályázó, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a 16/2016. (IV. 20.) önkormányzati

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 7/1994.(IV.26.) számú R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 7/1994.(IV.26.) számú R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/1994.(IV.26.) számú R E N D E L E T E Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről. (A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

Támogatás igénylőlap Civil szervezetek részére 2015. évre

Támogatás igénylőlap Civil szervezetek részére 2015. évre 1. A szervezet neve bírósághoz bejelentett módon: 2. Székhelye: 3. Levelezési címe: 4. Adószáma: 5. Bírósági bejegyzés száma, éve: 6. Számlavezető pénzintézet neve: 7. Pénzforgalmi jelzőszáma: Támogatás

Részletesebben

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése A munkaszerződés 1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése 1. A MUNKASZERZŐDÉS (MSZ) 1.1. A munkaszerződés fogalma A munkaszerződés

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Medgyesbodzás Község Önkormányzata civil pályázati keretéből történő pénzbeli támogatás igényléséhez 20.

PÁLYÁZATI ADATLAP. Medgyesbodzás Község Önkormányzata civil pályázati keretéből történő pénzbeli támogatás igényléséhez 20. 1. számú melléklet 6/2015.( III.11) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP Medgyesbodzás Község Önkormányzata civil pályázati keretéből történő pénzbeli támogatás igényléséhez 20. ÉVRE VONATKOZÓAN

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 22/2016. (X.28.) számú rendelettel) Általános rendelkezés. Az elidegenítés feltételei

(Egységes szerkezetben a 22/2016. (X.28.) számú rendelettel) Általános rendelkezés. Az elidegenítés feltételei Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének a

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN

AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN ÚJ PTK SZERKEZETE 2013. évi V. törvény,nyolc könyv, 44%-a új, 33%-a módosításra került diszpozitivitás alapelve, imperatív szabályok 2013. évi CLXXVII. törvényt

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL 1. SZERVEZET NEVE: SZERVEZET CÍME: KÉPVISELÖJÉNEK NEVE: SZERVEZET ADÓSZÁMA :...

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL 1. SZERVEZET NEVE: SZERVEZET CÍME: KÉPVISELÖJÉNEK NEVE: SZERVEZET ADÓSZÁMA :... PÁLYÁZATI ADATLAP 1. sz. melléklet Szervezet adatai: 1. SZERVEZET NEVE:... 2. SZERVEZET CÍME:... 3. KÉPVISELÖJÉNEK NEVE:... 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA :.... 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA :.... 6. SZERVEZET JOGÁLLÁSA:...

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.., levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 74..), mint a(z) OKNOPLUSZ Kft f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Jánoshalma Város Képviselő-testületének 2/1996/I.24./Ör.sz. rendelete /egységes szerkezetben/

Jánoshalma Város Képviselő-testületének 2/1996/I.24./Ör.sz. rendelete /egységes szerkezetben/ Jánoshalma Város Képviselő-testületének 2/1996/I.24./Ör.sz. rendelete /egységes szerkezetben/ az önkormányzat tulajdonában lévő lakások értékesítéséről Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

KÉRELEM. A) Személyi adatok

KÉRELEM. A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: A) Személyi

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben