Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(VI. 28.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(VI. 28.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól."

Átírás

1 Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(VI. 28.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól. - A 6/2007. (III.29.) RENDELETE MÓDOSÍTÁSAIVAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÁPRILIS 1-TŐL HATÁLYOS SZÖVEG Téglás Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 16. /1/ bekezdésében, aiban, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. /1/ bekezdés j/ pontjában és az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló évi XXXIII. törvényben, továbbá az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 108. /1/ és /2/ bekezdéseiben foglaltak alapján az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. /1/ E rendelet alanyi hatálya kiterjed Téglás Városi Önkormányzat Képviselőtestületére, az önkormányzat Polgármesteri Hivatalára, valamint az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeire. /2/ A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a számviteli előírások szerint összeállított vagyonmérlegben szereplő valamennyi eszközre és a források között nyilván-tartott kötelezettségekre. A vagyonmérleg forrásoldalán kimutatott kötelezettségek levonásával állapítható meg az önkormányzat saját vagyona. Az önkormányzat vagyona 2. /1/ Az önkormányzat vagyona a tulajdonából és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósítását szolgálják. /2/ Az önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon, amelyet a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. Törzsvagyonnak az az önkormányzati tulajdon nyilvánítható, amely a közvetlenül kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja. Az e körbe tartozó vagyont törvényi előírások, illetve a helyi önkormányzat rendeletei határozzák meg. /3/ A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon vagy forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes. /4/ Forgalomképtelen vagyontárgyaknak minősülnek a közterületek: a közutak, utcák, terek, parkok, árkok, csatornák, töltések, természetes és mesterséges vízfolyások, tavak és közcélú vízi létesítmények, valamint a köztemető valamennyi hozzájuk tartozó műtárgyaikkal együtt. 1

2 A forgalomképtelen vagyontárgyak elidegenítésére kötött szerződés semmis, az idetartozó vagyontárgyakat nem lehet apportálni, biztosítékul adni, vagy egyéb módon megterhelni. /5/ Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülnek az önkormányzat fenntartásában működő közművek, intézmények és középületek, valamint a mű-emlékek, védett természeti területek és muzeális gyűjtemények ingatlanjai, továbbá a köztéri műalkotások. A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakról csak a törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott korlátozó feltételek betartásával lehet rendelkezni. A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak elidegenítése vagy megterhelése csak a korlátozást elrendelő szervezet, illetve személy hozzájárulásával lehetséges. Törvényileg meghatározott korlátozó feltétel, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő védett természeti területek és értékek, erdők, véderdők elidegenítéséhez, kezelői vagy használati jogának átadásához a környezetvédelmi miniszter, a műemlék ingatlanok, védetté nyilvánított kulturális javak, valamint történeti /régészeti/ emlékek tekintetében az illetékes miniszter, védművek és védelmi létesítmények esetében pedig az illetékes szerv hozzájárulása szükséges. Önkormányzatoknál a korlátozó feltételek meghatározása a Képviselő-testület jogköre. /6/ Forgalomképes minden olyan önkormányzati vagyon, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe. A forgalomképes vagyontárgyakkal vállalkozási tevékenység is folytatható, amennyiben az önkormányzat Képviselő-testülete e tevékenység gyakorlását a vagyont kezelő szerv részére a szerv alapító okiratában engedélyezte. /7/ Az előbbiekben felsorolt vagyoncsoportokba történő besorolásokat illetően a Képviselő-testület minősített szótöbbséggel dönt: a.) az önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes vagyon forgalomképtelenné vagy korlátozottan forgalomképessé, b.) korlátozottan forgalomképes vagyon forgalomképtelenné vagy forgalomképessé, c.) forgalomképtelen vagyon korlátozottan forgalomképessé vagy forgalom-képessé minősítése ügyében. Ezek a jogkörök nem vonatkoznak a törvényi előírások által forgalomképtelennek, illetve korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyonféleségekre. Vagyonnyilvántartás 3. /1/ Az önkormányzat vagyonáról a hatályos jogszabályi előírások szerinti nyilvántartásokat kell vezetni. 2

3 /2/ A számvitelről szóló évi C. törvényben és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/ 2000./XII.24./Korm. rendeletben előírt számviteli rendszerű nyilvántartást kell vezetni az önkormányzat kezelésében, illetőleg tulajdonában lévő vagyonállományról. /3/ A számviteli előírások szerint nyilvántartott vagyon értékéről évközi és év végi mérlegeket kell összeállítani és megküldeni a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához, illetőleg az éves zárszámadások részeként az éves egyszerűsí-tett vagyonmérleg valódiságát az önkormányzat könyvvizsgálójával felül kell vizsgáltatni, ezt követően pedig a képviselő-testület részére is be kell mutatni a hivatkozott Korm. rendelet 44/A. -ában részletesen meghatározott vagyonkimutatással együtt. A vagyonkimutatásban az egy éven át vagy azon túli időben használt befektetett eszközöket forgalomképességük szerint is részletezni kell. /4/ A számviteli rendszerű nyilvántartáson kívül az önkormányzat ingatlanállományáról a 147/1992./XI.6./ Korm. rendeletben meghatározott kataszteri rendszerű nyilvántartásokat kell vezetni és ennek adatairól éves szintű statisztikai be-számolót kell készíteni a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága részére. /5/ A számviteli rendszerű nyilvántartás vezetése az önállóan gazdálkodó Polgár-mesteri Hivatal és Városellátó Szervezet feladata. Az ingatlanvagyon kataszteri rendszerű nyilvántartásának vezetése a Polgármesteri Hivatal feladata. A tulajdonosi jogok gyakorlása 4. /1/ Az önkormányzatot- az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott eltérésekkel megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik. /2/ A tulajdonost megillető jogokat az e rendeletben meghatározott eltérésekkel az önkormányzat Képviselő-testülete, egyes jogkörét átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja. /3/ A Képviselő-testület, valamint a polgármester és az intézmények a kezelésükbe adott vagyontárgyakkal - a tevékenységi körükhöz tartozó kötelező és önként vállalt feladatok sérelme nélkül a hatályos törvényi előírások és e rendelet keretei között gazdálkodhatnak. A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik 5. /1/ A Képviselő-testület jogosult dönteni az ingatlanok (épületek, építmények, telkek és egyéb földterületek, erdők, vizek) adásvétele, cseréje, megterhelése, bér-beadása és egyéb ügyeinek eseteiben. 3

4 /2/ Testületi hatáskör az egymillió forint nettó értékhatár feletti ingóságokkal így az értékpapírok vételével eladásával kapcsolatos döntések meghozatal is. /3/ A törzsvagyonrészek külső szervek részére üzemeltetésbe-kezelésbe történő átadásáról kizárólag a Képviselő-testület dönthet. /4/ A Magyar Köztársaság adott évi költségvetéséről szóló törvényben és az ehhez igazodó önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatár feletti vagyont értékesíteni, vagy hasznosítani ha törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály kivételt nem tesz csak nyilvános (indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére lehet. /5/ Az előző bekezdésben meghatározott értékhatár alatti esetekben is dönthet az önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános, vagy zártkörben meghirdetett versenytárgyalás útján történő lebonyolításáról. /6/ Önkormányzati vagyon tulajdonjogát és vagyonkezelői jogát ingyenesen átruházni, továbbá az önkormányzatot megillető követelésről lemondani csak akkor lehet, ha az alapfeladatok ellátásához nem szükséges vagyonféleségekről kell dönteni, illetve a követelésről történő lemondás az adott költségvetési évben nem jár együtt hitel felvételével. A polgármester hatáskörébe tartozik 6. /1/ A nettó egyszázezer és egymillió Ft közötti értékű ingóságok, így az értékpapírok adásvételével, cseréjével, megterhelésével és bérbeadásával, kapcsolatos döntések meghozatala az intézményvezetők javaslatai alapján. Az intézmények hatáskörébe tartozik 7. /1/ A kezelésükbe adott vagyontárgyak rendeltetésszerű használata, állagának megóvása; karbantartása, az esetleges felújítások igényének bejelentése a gazdálkodásukat összefogó és felügyelő Városellátó Szervezethez. /2/ Kezdeményezik a feladataik ellátásához nem szükséges ingatlanok és egyéb vagyonféleségek más szerveknél történő hasznosítását, illetve selejtezését is a Városellátó Szervezetnél. 8. /1/ Az intézmények jogosultak a kezelésükben lévő vagyon ingyenes használatára, hasznainak szedésére, birtoklására, hasznosítására, 4

5 a százezer forint és egymillió forint közötti nettó értékű ingóságok elidegenítésére a polgármester előzetes döntésének kikérésével; egyszázezer forint alatt saját hatáskörben jogosultak eljárni. /2/ Az éves zárszámadás keretében be kell számolni az intézmények vezetőinek a kezelésükbe adott önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak állapotáról. /3/ Az éves költségvetés előterjesztésekor illetőleg a zárszámadáskor a képviselőtestület részére tájékoztatásul be kell mutatni az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását és pénzeszközének változását az 1-5 számú mellékletekben meghatározott tartalommal. Az intézmények gazdálkodására vonatkozó külön szabályok 9. /1/ Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzeszközeiket az OTP BANK Rt. pénzintézetnél nyitott bankszámlán kötelesek kezelni. /2/ Az intézmény az éves költségvetési rendeletben megállapított bevételi előirányzatán felüli többletbevételt szabadon felhasználhatják, az tőlük nem vonható el. /3/ A jóváhagyott pénzmaradvány bérmegtakarításból származó részét teljes egészében a tárgyév bérelőirányzatának növelésére lehet fordítani. 10. /1/ Az intézmény éves a bérmegtakarításból származó részével csökkentett pénzmaradványa terhére a Képviselő-testület engedélyével támogathat alapítványt. /2/ A kérelem tartalmazza: a.) a támogatni kívánt alapítvány céljának ismertetését, b.) az intézmény vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy a támogatásra fordítandó összeg az intézmény gazdálkodását, feladatainak ellátását nem veszélyezteti, c.) a támogatás indoklását. 11. /1/ Az intézmények a Polgármesteri Hivatal kivételével hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak. /2/ A Polgármesteri Hivatal által igénybe vehető hitel összegéről és annak felhasználási céljáról a Képviselő-testület dönt. 5

6 Az önkormányzat vállalkozása 12. /1/ Az önkormányzat jelenleg nem folytat vállalkozási tevékenységet. A jövőbeni tevékenységet illetően az önkormányzat csak olyan vállalkozásban vehet részt, amely kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását nem veszélyezteti és a-melyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. Ez utóbbi követelmény betartásának érdekében csak: a.) betéti társaság kültagjaként, b.) korlátolt felelősségű tagjaként, vagy c.) részvénytársaság tagjaként /részvényesként/ vehet részt vállalkozásokban. /2/ A vállalkozás lehetséges tevékenységi formái: a.) gazdasági társaság alapítása, vagy b.) működő gazdasági társaságban érdekeltség megszerzése részvény, üzlet-rész vásárlása útján. Az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság alapítását, illetve a működő gazdasági társaságban történő részvétel lehetőségét, feltételeit, a képviselők, a polgármester, a jegyző javaslata alapján a Képviselő-testület tevékenységi kör szerint illetékes bizottsága vizsgálja meg, terjeszti elő a testület részére. A vállalkozásban való részvétellel egyidejűleg jelöli ki a Képviselő-testület az önkormányzat képviselőjét a vállalkozásban. Képviselőként a testület tagjai, a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal megfelelő végzettséggel rendelkező dolgozói bízhatók meg. Nem kaphat megbízást az önkormányzat képviseletére az aki, illetve akinek közeli hozzátartozója /Ptk b) pont/ a gazdasági társaságban tulajdonos. Záró rendelkezések 13. Az egybeszerkesztett rendelet július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 5/2006. (III.08.) rendelete a 8. (3) bekezdésében foglaltak kivételével hatályát veszti. Kiegészítés: Figyelembe véve azt a tényt, hogy a Polgármesteri Hivatal az eszközeiről és az azokban bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete él a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 37. (7) bekezdésben foglaltak szerinti lehetőséggel, engedélyezi a leltározás kétévenkénti végrehajtását. Téglás, június 27. Csobán József polgármester Vatai Imréné címzetes főjegyző 6

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(III.5.) számú rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(III.5.) számú rendelete Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(III.5.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012./ (V.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzatának 1/2004. (I.23.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Kisbajcs Község Önkormányzatának 1/2004. (I.23.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kisbajcs Község Önkormányzatának 1/2004. (I.23.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta község Önkormányzat képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének. 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete

Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének. 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 5/2003.

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2005./III. 8./ számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Tiszabura Községi Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013./III.14./ Ök. Rendelet Tiszabura Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések. A rendelet célja 1.

I. Fejezet Bevezető rendelkezések. A rendelet célja 1. Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete vagyonáról, vagyonával való tulajdonosi jogok gyakorlásáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának../2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól

Báta Község Önkormányzatának../2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól RENDELET TERVEZET Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2012.06.20. 4. napirendi pont előterj. Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.06.20. 8. napirendi pont előterj. Báta Község Önkormányzatának../2012.

Részletesebben

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(VI.3.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

(2) Az önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon. (3) A törzsvagyont a többi vagyontól elkülönítve kell nyilvántartani.

(2) Az önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon. (3) A törzsvagyont a többi vagyontól elkülönítve kell nyilvántartani. Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 22/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉG KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK. 9/2003 (V.23) számú R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

PAPKESZI KÖZSÉG KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK. 9/2003 (V.23) számú R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól PAPKESZI KÖZSÉG KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 9/2003 (V.23) számú R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A Képviselô-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2013. (III. 28) sz. önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról, a

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2013. (IV. 02.) önkormányzati rendelet 4/2013. (IV.02.) önkormányzati rendelet Az

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról

Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról Rábapatona Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013.(V.02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

Az Önkormányzat vagyona

Az Önkormányzat vagyona BELVÁROS-LIPÓTVÁROS, BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 9/2012. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ VAGYONNAL VALÓ RENDELKEZÉS EGYES SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Balatonalmádi Város P o l g á r m e s t e r e 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Telefon: 88/542-411 Fax: 88/542-493 e-mail: polgarmester@balatonalmadi.hu Szám: 7/330/2013. E l ő t e r j e s z t é

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

bérletérıl, illetıleg elidegenítésének szabályairól külön önkormányzati rendelet rendelkezik.

bérletérıl, illetıleg elidegenítésének szabályairól külön önkormányzati rendelet rendelkezik. Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2001.(V.24.) KT. számú rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról (9*) (egységes szerkezetben

Részletesebben