4.2. A modulok (tantárgyak összesítése) Tantárgy neve: Közgazdaságtan (makroökonómia) Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+0

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4.2. A modulok (tantárgyak összesítése) Tantárgy neve: Közgazdaságtan (makroökonómia) Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+0"

Átírás

1 4.2. A modulok (tantárgyak összesítése) Tantárgy neve: Közgazdaságtan (makroökonómia) Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+0 Tantárgy neve: Közgazdaságtan (mikroökonómia) Az oktatás időterve: 2. félév Heti óraszám: 2+1 Összóraszám: 75 Elmélet: 60 óra Gyakorlat: 15 óra 1. A közgazdaságtan alapfogalmai 1.1 A gazdaság és a gazdálkodás Szükségletek és javak Termelés, termelési tényezők 1.2. A gazdaság tulajdoni és szervezeti struktúrája A háztartás Az üzleti szervezet (vállalat) Az állam (kormányzat) 1.3. A gazdasági koordináció Specializáció és munkamegosztás A gazdasági koordináció alaptípusai 2. Piacgazdasági alapfogalmak 2.1. A piac és a piaci szereplők 2.2. A kereslet és kínálat függvényszerű ábrázolása 2.3. A Marshall-kereszt 2.4. Az árak gazdasági szerepe 2.5. A piaci verseny jellege, piaci formák 2.6. A határelemzés 3. A közgazdasági elméletek 3.1. Merkantilizmus és fiziokratizmus 3.2. A klasszikus közgazdaságtan 3.3. Marx és a marxizmus 3.4 A neoklasszikus közgazdaságtan 3.5. A keynesi forradalom 3.6. a monetáris ellenforradalom 3.7. Újabb irányzatok a gazdaságelméletben az 1930-as évektől napjainkig 4. A termékpiac keresleti oldala; a fogyasztói magatartás elemzése 4.1. Fogyasztói magatartás és kereslet Közömbösségi görbe és költségvetési egyenes, A jövedelem és az ár hatása a keresletre 4.2. A piaci kereslet rugalmassága 5. A termékpiac kínálati oldala 5.1. Üzleti szervezet- üzleti vállalkozás vállalat 5.2. Az üzleti vállalkozások alaptípusai 5.3. A vállalati gazdálkodás alapfogalmai 5.4. A termelés mikroökonómiája A rövid távú termelési függvény, Rövid távú költségfüggvények, A kompetitív vállalatának alakulása, A monopolvállalat kínálata 6. A termelési tényezők piaca 6.1. Az erőforrások keresletének és kínálatának főbb összefüggései 6.2. Munkapiac A munkakínálat, A munkakereslet, A munkabér alakulása 6.3. A tőkepiac sajátosságai

2 6.4. Tőkebefektetések értékelése vagyonértékelés 6.5. A földjáradék 6.6. A vállalkozó mint termelési tényzeő 6.7. A jövedelmek elosztása 7. Közjavak és externáliák 8. A makroökonómia 8.1. A makroökonómia céljai és eszközei 8.2. Alapfogalmak és alapösszefüggések 8.3. A makrogazdasági tevékenységek számbavétele Nemzetgazdasági mérlegek, A makrogazdasági mutatószám-rendszer, Reálfolyamatok számbavétele. A nemzeti kibocsátás (output) mérése, A társadalmi elszámolási mátrix 9. Pénz- pénzügyi szféra infláció 9.1. A pénzügyi rendszer működése 9.2. Az infláció 10. Munkapiac munkanélküliség A makroszintű munkapiac A munka kereslete, A munka kínálatam, A munkapiaci egyensúly, A munkanélküliség fogalma, mérése, típusai A munkanélküliség és az infláció 11. A makrogazdasági egyensúly 12. A konjunktúraciklusok 13. A gazdasági növekedés 14. Az állam gazdasági szerepvállalása A tervgazdálkodás, A fiskális politika, A monetáris politika, A költségvetés, Az adóztatás lapkérdései 15. Nemzetközi gazdasági folyamatok A világgazdaság A nemzetközi munkamegosztásba való bekapcsolódást kiváltó tényezők A világgazdaság fejlődésének főbb szakaszai A világgazdaságot alkotó tényezők A világpiac és a külkereskedelmi politika Abszolút és komparatív előnyök, hátrányok A nemzetközi tőkeáramlás Nemzetközi vállalatok A nemzetközi pénzügyi rendszer fejlődése Az aranystandard-rendszer Az aranydeviza-rendszer A regionális kapcsolatok, nemzetközi pénzügyi és gazdasági szervezetek A nemzetközi fizetési mérleg és az adósságszolgálat A világgazdaság globális problémái Évközi ellenőrzés módja: - Kiselőadások, szóbeli referátumok, feladatmegoldások gyakorlatokon. - Önálló írásbeli munka otthoni elkészítése megadott témából, szakirodalomból. - 2 témazáró zárthelyi dolgozat. Számonkérés módja: Kollokvium. A félévközi munkával és a vizsgadolgozat megírásával megszerzett pontok alapján kapnak a hallgatók vizsgajegyet. Molnár József: Közgazdaságtan (Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest 2001.) Samuelson-Northaus: Közgazdaságtan I-III. (KJK Budapest, 1991.) Varian: Mikroökonómia középfokon (KJK 2001.) Kopányi M: Mikorökonómia (KJK 2002.)

3 Tantárgy neve: Gazdasági matematika Az oktatás időterve: 4. félév Heti óraszám: 1+2 Összóraszám: 45 Elmélet: 15 óra Gyakorlat: 30 óra 1. Matematikai logika 1.1. Logikai műveletek, azonosságok 1.2. Logikai formulák 2. Lineáris algebra 2.1. Vektorok 2.2. Mátrixok 2.3. Lineáris egyenletrendszerek 2.4. Cramer szabály 2.5. Gaus-féle módszer 3. Pénzügyi számítások 3.1. Kamatszámítás és diszkontálás 3.2. A pénz időértéke 3.3. Örökjáradék 3.4. Anuitás 4. Valószínűség számítás 4.1. Kombinatórika, az események algebrája 4.2. Klasszikus és geometriai valószínűségi mezők 4.3. Bayes tétel 4.4. Valószínűségi változók, eloszlások 5. Pénzügyi számítások 5.1. Bruttó bér nettó bér személyi jövedelemadó számítások 5.2. Adószámítás 5.3. Befektetések megtérüléseinek számítása 5.4. Kötvény árfolyama és hozama 5.5. Részvény árfolyama és hozama 6. Differenciál számítás 6.1. Elemi függvények, összetett függvény differenciálhányadosa 6.2. Az exponenciális függvény, a logaritmikus függvény és tulajdonságai 6.3. Hatványfüggvények, hiperbolák, trigonometrikus függvények és inversek 7. Integrálszámítás 7.1. Integrálási módszerek 7.2. Parciális integrálás és a helyettesítés módszerének alkalmazása 7.3. Newton-Leibniz szabály, középérték tételek 8. Numerikus sorok, függvénysorok 8.1. Konvergencia kritériumok 8.2. Végtelen függvénysorok, hatványsorok 9. Többváltozós függvények 9.1. Parciális differenciálhányados és derivált függvény 10. Információelmélet Optimális prefix kódok Shannon Fano féle optimális kódolás Huffmann féle optimális kódolás 11. Algoritmus elmélet Számítási modellek Algoritmus eldönthetősége

4 Évközi ellenőrzés módja: A félév lezárása gyakorlati jeggyel történik, melynek értékét a 6. és a 11. héten írt 60 perces zárthelyi dolgozatok eredményei, valamint a gyakorlatokon végzett munka adják. Javításra a 12. héten írandó (nem kötelező) zárthelyi dolgozat ad lehetőséget. Értékelni a féléves folyamatos munkát kívánjuk. Az egymásra épülő anyagrészek megértése, alkalmazásuk begyakorlása érdekében kötelező az óralátogatás és az otthoni felkészülés. Számonkérés módja: kollokvium Bokor J: Matematika (Booklands 2000, Budapest) Scharnizky V.: Matrix-számítás (Műszaki Kiadó Budapest, 2001) Urbán J.: Matematikai logika (Műszaki Kiadó Budapest, 2001 Obádovics Gy.: Felsőbb matematikai feladatgyűjtemény (Scolar Kiadó Budapest, 1999.)

5 Tantárgy neve: Statisztika Az oktatás időterve: 3. félév Heti óraszám: 1+1 Összóraszám: 30 Elmélet: 15 óra Gyakorlat: 15 óra 1. A statisztika feladatai, kapcsolatai 1.1. Alapfogalmak 1.2. Egyszerű elemzési módszerek (csoportosítás, statisztikai sorok képzése) 1.3. Statisztikai táblák szerkesztése, grafikus ábrázolás 2. Statisztikai adatok összehasonlítása viszonyszámok segítségével 3. Szóráselemzés 3.1. Reprezentatívm adatfelvétel 3.2. Statisztikai becslés 4. A statisztikai alapindexek számítása aggregát formában 4.1. Az indexek számítása átlag formában 4.2. Vásárlói többletkiadás számítása, tartalma 4.3. Index sorok képzése 5. Standardizálás 5.1. A standardizáláson alapuló indexek 5.2. Átlagkeresetek alakulásának elemzése 5.3. Az áruk forgási sebességének vizsgálata 5.4. Átlagárak vizsgálata 5.5. A munka termelékenységének vizsgálata 5.6. A költségek színvonalának elemzése 6. Idősorok elemzése 6.1. A trend kimutatásának módjai 6.2. Idényszerű hullámzás kimutatásának módjai 6.3. Az alapirányzat és a szezonális letérés mutatószámainak felhasználása, előrejelzésnél Évközi ellenőrzés módja: A hallgató köteles a gyakorlati foglalkozásokon felkészülten megjelenni és nagyfokú önállósággal dolgozni. Ha a megszabott feladatokat a statisztika elméleti vagy a számítástechnikai felkészültség hiánya miatt a hallgató nem tudja megoldani a gyakorlatvezető nem tekinti teljesítettnek a gyakorlatot, s nem igazolja a jelenlétét. Egy témakörből a hallgatók önálló feladatot dolgoznak ki és adnak be. Számonkérés módja: kollokvium Manczel - Kiss: Statisztikai módszerek mezőgazdasági alkalmazása (Egyetemi jegyzet, Gödöllő 1994.) Nyitrai: Gazdaságstatisztika (KSH Budapest, 1996.) Hunyadi-Mundruczó-Vita: Statisztika (Aula Kiadó Budapest, 1995.)

6 Tantárgy neve: Vállalkozásgazdaságtan Az oktatás időterve: 2-3 félév Heti óraszám: 2. félév: 2+0, 3. félév: 1+1 Összóraszám: 60 Elmélet: 45 óra Gyakorlat: 15 óra 1. Vállalkozás, vállalat, vállalkozó A vállalkozás fogalma és jellemzői, a főbb vállalkozási elméletek. A vállalkozó kockázatai. A modern vállalkozási formák típusai és fejlődéstörténete. A vállalat belső és külső érintettjei. A vállalat célrendszere. A társadalmi felelősség színterei. 2. A vállalkozás környezete, vállalatok típusai A nemzeti gazdaságfejlesztési stratégia (gazdaságpolitikai cél- és eszközrendszer). A gazdasági mechanizmus összetevői. A piaci környezet (a beszerzési és értékesítési piac, a tőkepiac és a munkaerőpiac) A tudományos-technikai környezet. Természeti környezet. Kulturális környezet. A vállalkozást segítő és gátló faktorok a mai Magyarországon. 3. A vállalatok típusai, csoportosítása A vállalkozások választható jogi formái (egyéni vállalkozás, szövetkezet, gazdasági társaságok: KKT,BT,KFT,RT, egyesülés, közös vállalat). A vállalatok csoportosítása a végzett tevékenységek szerint (termelő, szolgáltató). A vállalatok méret szerinti csoportosítása A vállalatok működési terület szerinti csoportosítása (helyi, regionális, országos, nemzetközi, offshore). Vegyesvállalatok. Nonprofit szervezetek. 4. Megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv. 5. Válságkezelés, csőd, vég és felszámolás A válság lehetséges okai, főbb jelei és kezelésének módjai. A csőd. A csődeljárás kezdeményezésének feltételei és következményei. Az adós és a hitelezők egyezségének feltételei és lehetőségei. A csődeljárás menete. A felszámolási eljárás. A végelszámolás végrehajtásának mozzanatai és következményei. 6. Szervezeti kultúra, TQM A szervezeti kultúra helye és szerepe az üzleti siker formálásban. A közgazdasági és szociológiai megközelítés lényege, a főbb minősítési szempontok. A társadalmi értékek és azok zavarainak visszatükröződése a szervezeti kultúrában. A szervezeti önismeret a szervezeti kultúra tudatos alakításának fő feltétele. Állapotjellemzők. A szervezet működési mechanizmusának milyensége. A menedzsment szerepe a cég üzleti stratégiája, taktikai céljai és a gazdálkodási kultúra egyes elemei közötti összhang biztosításában. A menedzsment tipikus viselkedési reflexeinek vizsgálata. Érdekvédelem és részvétel. A TQM modell lényege és jellegzetességei. A hosszú távú minőségjavítási gyakorlat technikája. 7. Vállalati árpolitika, ármunka, erőforrások, erőforrás gazdálkodás Az ár fogalma, gazdasági szerepe. A vállalati ármagatartást befolyásoló külső és belső tényezők. Az árkialakítás és ármagatartás jogi szabályozása (versenytörvény, ártörvény). A fogyasztói ár felépítése. Az import bekerülési ár főbb elemei. Az általános forgalmi adó, valamint a fogyasztási adó (illetve fogyasztói árkiegészítés) beépülése az árba. 8. Vagyon és vállalatértékelés. A vállalati vagyon és a cégérték fogalma. A vagyonértékelés menete, az értékelés módszerei. Az egyes módszerek összehasonlítása. A vagyonmérleg, az egyes vagyoncsoportok értékelési elvei. Az eszmei vagyonelemek számszerűsítésének lehetőségei. 9. Stratégiai tervezés, beruházás gazdaságossági számítások A stratégiai tervezés fogalma, kialakulásának szükségessége és főbb jellemzői. A stratégiai közelítések típusai. A stratégiai tervezés szintjei és lépései a különböző szinteken. A szervezet egészére és a stratégiai egységekre készített portfoliók különbözései. Az egyes mátrix-mezők mellé rendelt stratégiák. A stratégiai menedzsment. 10. Controlling: A gazdálkodó szervezetek pénzügyi kimutatásai

7 A controlling mint vállalati funkció. A controlling tartalma. A controlling helye a vállalati szervezetben. A controlling idődimenziói. Controlling funkciók, vezetői számvitel, pénzügyi és üzemgazdasági elemzés, MIS (Management Information System), beszámolási beszámoltatási rendszer, szervezetelemzés szervezetépítés, becslések. 11. Innováció Az innováció fogalma. A termék és az eljárás innováció közötti különbségek és következményeik. Az innováció szerepe a vállalat működésében. Az innováció hajtóerői, az innovációs lánc elemei. A sikeres innovációs stratégia feltételei, jellemzői, szervezeti keretei. A vállalatok közötti együttműködés és verseny az innováció terén. 12. Költséggazdálkodás, amortizáció, készletértékelési módszerek 13. Szervezetközi kapcsolatok, külpiaci fellépés A gazdálkodó szervezetek közötti együttműködés növekvő szerepe. Tipikus informális kapcsolatok (területi-és termék agglomeráció). A különböző piaci súlyú felek közötti formalizált kooperáció főbb válfajai napjainkban. Fővállalkozás. Franchise. Kereskedőház. Koncesszió. Évközi ellenőrzés módja: 2 zárhelyi dolgozat Számonkérés módja: Kollokvium Chikán: Vállalati gazdaságtan (AULA KIADÓ 2003.)

8 Tantárgy neve: Minőségpolitika, minőségbiztosítás Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+0 Összóraszám: 30 Elmélet: 30 óra Gyakorlat: 0 óra 1. A minőségügyi rendszer 1.1. Az áruminőséget meghatározó tényezők 1.2. Az ISO 9000 szabványcsoport 1.3. Minőségköltségek 1.4. A minőség piaci értéke 1.5. Marketingszemléletű minőségfelfogás 2. Minőségi jellemzők 3. Minőségszabályozás és biztosítás 3.1. Minőségértékelés 3.2. Az értékelemzés minőségszemlélete 4. Termékfelelősség 4.1. A termékfelelősségi törvény 4.2. A termékfelelősség kockázatcsökkentési lehetőségei 4.3. Termékfelelősség az Európai Unióban 5. Szabványosítás és szabványok 5.1. A szabványok rendszere 5.2. Az EU szabványjellegű dokumentumai 6. Minőségtanúsítási rendszerek 7. A fogyasztói árutájékoztatási formák 8. Szavatosság és jótállás 9. Áruvédelem Évközi ellenőrzés módja: 2 témazáró zárthelyi dolgozat Számonkérés módja: Kollokvium Demis Lock: Minőségmenedzsment (Akadémia Kiadó, 1999.) Gaál: A világpiac minőségkövetelménye (Minfor Kiadó Budapest, 1997.) Parányi: Minőséget-gazdaságosan (Műszaki Könyvkiadó Budapest, 1999.) Tenner-Detoro: TQM (Műszaki Kiadó 1996.)

9 Tantárgy neve: Pénzügyi ismeretek Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+2 Összóraszám: 60 Elmélet: 30 óra Gyakorlat: 30 óra 1. A pénz kialakulásától a modern pénzig (történeti áttekintés) 2. A kétszintű bankrendszer 2.1. A kereskedelmi bankok tevékenysége 2.2. A központi bank tevékenysége, feladatai 2.3. A modern pénz teremtésének módjai 2.4. Pénzteremtés a bankrendszer egészében 3. A pénzügyi politika 3.1. Monetáris politika és annak eszközei 3.2. Költségvetési politika 3.3. Államháztartás, adók, vámok 4. A pénzügyi rendszer szerepe a gazdaságban 4.1. A pénzügyi piac és a pénzügyi rendszer 4.2. A megtakarítás és a beruházás kapcsolata 4.3. A pénzügyi piacok (pénzpiac, tőkepiac, nyílt és zárt piac, stb.) 5. A pénzügyi közvetítő intézmények 5.1. Közvetett és közvetlen finanszírozás 5.2. A közvetett tőkeáramlást biztosító intézmények 6. Értékpapírok 6.1. Befektetési döntések elemzése (pénz jövőértéke, jelenértéke, nettó jelenérték) 6.2. Értékpapírok Kötvények Részvények Egyéb értékpapírok 7. Pénzügyi számítások (örökjáradék, annuitás, jelenértéke, jövőértéke) 8. Értékpapírpiacok, tőzsde 9. Ügyletek a pénzügyi piacokon 9.1. Azonnal ügyletek 9.2. Határidős ügyletek 9.3. A határidős piacok szereplői 10. Bankműveletek Passzív bankügyletek Aktív bankügyletek A fizetési forgalom lebonyolítása Vállalati hitelnyújtás Hitelfajták A lízing ügylet A faktoring ügylet

10 10.8. Giro forgalom 11. Nemzetközi bankári tevékenység A külkereskedelmi fizetési forgalom lebonyolítása, fizetési módok Átutalás Inkasszó Akkreditív Váltó és a csekk 12. Az európai monetáris rendszer 13. Nemzetközi valutaalap (IMF) 14. A világbank (IBRD) Évközi ellenőrzés módja: - zárthelyi dolgozat sikeres megírása - gyakorlatokon való aktív részvétel - ellenőrzött részvétel az előadásokon Számonkérés módja: Kollokvium Losonczi-Magyar: Pénzügyek a gazdaságban (Juvent Kiadó Budapest, 1998.) Székely: Pénzügyek és banküzletek (KJK Budapest, 2002.) Csapó: Pénzügyi ismeretek (DISCIMUS Debrecen, 2002.) Érsek: Bevezetés a devizapiacokra (KJK Budapest, 2002.) Lőrinczné Istvánffy: Pénzügyi integrácó az EU-ban (KJK Budapest, 2001.) Kónya: A vállalkozások bankügyletei (KJK Budapest, 2000.) Dorkó: A lakossági bankügyletek (KJK Budapest, 2000.)

11 Tantárgy neve: Számvitel I-II. Az oktatás időterve: 3-4. félév Heti óraszám: 3. félév: 2+2, 4. félév: 2+2 Összóraszám: 120 Elmélet: 60 óra Gyakorlat: 60 óra 1. A számvitel feladata, területei 1.1. A számviteli törvény alapelvei, hatálya, szerkezete 2. A vállalkozás vagyona 2.1. A könyvviteli mérleg 2.2. Eredménykimutatás 2.3. A könyvviteli mérleg jellemzői 3. Eredménykimutatás 3.1. Eredménykategóriák 3.2. Mérleg szerinti eredmény meghatározása 3.3. Kiegészítő melléklet 4. A vállalkozások könyvvezetése 4.1. Főkönyvi számlák 4.2. Számlasoros és idősoros könyvvezetés 4.3. Szintetikus és analitikus nyilvántartások 4.4. Számlakeret, számlarend 5. Az ÁFA könyvviteli elszámolása 6. Befektetett eszközök 6.1. Immateriális javak 6.2. Tárgyi eszközök 6.3. Értékcsökkenési leírás 6.4. Befektetett pénzügyi eszközök 7. Forgóeszközök 7.1. Készletek 7.2. Követelések 8. Saját tőke, céltartalékok 9. Kötelezettségek, időbeli elhatárolások 10. Számviteli bizonylatok 11. Leltár, leltározás 12. Pénztárkönyv 13. Pénzügyi kimutatások A pénzügyi kimutatások elemzésének módszerei és területei 14. Adózási alapismeretek A társasági adó ÁFA Személyi jövedelemadó Helyi adók, illeték, vám Évközi ellenőrzés módja: - zárthelyi dolgozat sikeres megírása - gyakorlatokon való aktív részvétel - ellenőrzött részvétel az előadásokon Számonkérés módja: Kollokvium Kozma etall: Számvitel (Debreceni Egyetem 2001.) Szakács: Számvitel A-tól Z-ig (KJK Budapest, )

12 Tantárgy neve: Marketing Az oktatás időterve: 2. félév Heti óraszám: 2+1 Összóraszám: 45 Elmélet:30 óra Gyakorlat: 15 óra 1. A marketing gondolkodásmód kialakulása és fejlődésének főbb fázisai 2. A marketing menedzsment folyamata 3. Fogyasztói magatartás 3.1. Szükséglet 3.2. A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők 3.3. A vásárlási folyamat 3.4. Szervezeti és vásárlói magatartás 4. Piacszegmentáció 4.1. Célpiaci marketing 4.2. A fogyasztói piac szegmentációja 4.3. Célcsoport képzés, termékpozicionálás 5. Vállalati termékpolitika 5.1. A termékek piaci életgörbéje 5.2. Az új termék kialakításának lépései 5.3. Termék és választék politikai döntések 6. Árpolitika 6.1. Az árkialakítás piaci tényzeői 6.2. Árstratégia és ártaktika 6.3. Árképzési elvek 7. Elosztás politika 7.1. Az értékesítési csatorna szereplői 7.2. A közvetlen értékesítés 8. A marketing-mix 9. Piackutatás 9.1. A vállalkozás információigénye 9.2. A piackutatás területei, módszerei 9.3. A secunder piackutatás lényege, szerepe 9.4. A primer piackutatási módszer 9.5. A primer információszerzés módszerei 9.6. Adatelemzés 9.7. Piackutató jelentés elkészítése 10. Marketing információs rendszer A marketing kutatás folyamata A marketing kutatás módszerei 11. Marketing tervezés Stratégiai tervezés Operatív marketingterv 12. Nemzetközi marketing A nemzetközi piacok szegmentálása Export-import árstratégia és ártaktika Nemzetközi csatornapolitika Marketing logisztika Nemzetközi marketing kommunikáció 13. A reklám fogalma, funkciói 14. Public Relations 15. Szponzorálás 16. Vásárlásösztönzés sales promotion 17. Személyes eladás 18. Marketingkommunikációs eszközök Évközi ellenőrzés módja: Minden hallgatónak az elméleti anyaghoz kapcsolódó gyakorlati példát kell ismertetni az évfolyam előtt.

13 Számonkérés módja: A témakör kollokviummal zárul, írásbeli vizsgával. Kotler: Marketingmenedzsment (KJK Budapest, 2002.) Makádi: Marketing (DISCIMUS Debrecen, 2001.) Gál etall: Kereskedelmi marketing (BGF KVIF Budapest, 1999.) Kandik-Mulder: Marketing esettanulmányok európai dimenzióban (Képzőművészeti Kiadó Budapest 1997.) Jobber: Európai marketing (KJK Budapest, 2002.) Józsa-Veres: Piackutatás (KJK Budapest, 2000.) Józsa-Mouthinho: Marketingstratégia-marketing strategy (KJK Budapest, 2003.) Malhotra: Marketingkutatás (KJK Budapest, 2002.) Ford: Business marketing (KJK Budapest, 2003.) Gálik: Médiagazdaságtan (Aula Kiadó Budapest, 2000.) Incze-Pénzes: A reklám helye (Stardust Budapest, 2002.) Szeles: Public Relations a gyakorlatban (Geomédia Budapest, 1999.) Austin: A PR alapjai (Park Kiadó, 1998.) Rivers-Mathews: Médiaetika (Bagolyvár Kiadó Budapest, 1999.)

14 Tantárgy neve: Jogi ismeretek I Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+0 Összóraszám: 30 Elmélet: 30 óra Gyakorlat: 0 óra 1. A magyar alkotmányos rendszer, jogállamiság 1.1. A hatalmi ágak felosztása, az alkotmányos jogállam 1.2. Az állampolgári jogok és kötelezettségek alkotmányos rendszere 1.3. Az Országgyűlés, mint törvényhozó hatalom 1.4. Az elnöki hatalom 1.5. A végrehajtó hatalom a Kormány 1.6. Az Alkotmánybíróság működése és feladatai 1.7. A bírósági rendszer felépítése és működése 1.8. Az ügyészi szervezet 1.9. Önkormányzati rendszer 2. A polgári jog 2.1. Alapfogalmak, alapelvek 2.2. A tulajdonszerzési módok 2.3. A közös tulajdon, használati jogok 2.4. A kötelmi jog általános része (a polgári jogi szerződés, ajánlattétel, ajánlati kötöttség, a szerződés megkötése) 2.5. Érvénytelen, semmis és megtámadható szerződések 2.6 A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 2.7. A szerződésszegés 2.8. Felelősség a szerződésen kívül okozott kárért, a kárfelelősség speciális esetei 2.9. A Ptk-ban szabályozott szerződések (adás-vétel, megbízás, letét, bizomány) Évközi ellenőrzés módja: - Számonkérés módja: kollokvium Soós.: Jogi alapfogalmak (DISCIMUS Debrecen, 2003) Kukorelli-Szebenyi: Állampolgári ismeretek (Korona Kiadó Budapest, 1998.) Bankó etall: Bevezetés a munkajogba (Justis Kiadó Pécs, 2004.)

15 Tantárgy neve: Jogi ismeretek II. Az oktatás időterve: 2. félév Heti óraszám: 2+0 Összóraszám: 30 Elmélet: 30 óra Gyakorlat: 0 óra 1. A gazdasági jog 1.1. A társaság alapítás szabályai 1.2. A cégbíróság szerepe, feladatai 1.3. Cégbejegyzés 1.4. Állami vállalat, közös vállalat, egyesülés 1.5. Közkereseti társaság, betéti társaság alapítása, működése 1.6. Korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság alapítása, működése 1.7. Csődeljárás, felszámolás, végelszámolás 1.8. A versenyjog, a piaci verseny szabályai 2. Kereskedelmi jog 2.1. A kereskedelmi ügylet fogalma, típusai, sajátosságai 2.2. Speciális adásvételi szerződések 2.3. A barter-ügylet 2.4. A mezőgazdasági termékértékesítési szerződés 2.5. Szállítási szerződés 2.6. Speciális vállalkozási szerződések 2.7. A bizományos szerződés 2.8. A fuvarozás, a szállítmányozás 2.9. Helyiségbérleti szerződés Lízing, koncesszió Bankügyletek, biztosítási szerződés A faktoring Tőkepiaci szerződéstípusok Köztartozási szerződés A Franchising 3. Munkajog 3.1. A munkaszerződés, a munkaviszony megszűnése, megszüntetése 3.2. A munkaviszony tartalma, a munka díjazása 3.3. A munkavállaló és a munkáltató kártérítési felelőssége. Munkaügyi vita, munkaügyi eljárás Évközi ellenőrzés módja: - Számonkérés módja: kollokvium Bíró: Jogi ismeretek (Novotni Kiadó Miskolc, 2002.) Barta etall: Kereskedelmi jog (Novotni Kiadó, 2000.)

16 Tantárgy neve: Adózás Az oktatás időterve: 2. félév Heti óraszám: 1+2 Összóraszám: 45 Elmélet: 15 óra Gyakorlat: 30 óra 1. A közfeladatok és az adók 2. Az adóztatás általános jellemzői 2.1. Az adópolitika 2.2. Az adóztatás alapelvei 2.3. Adótani fogalmak 2.4. Az adók csoportosítása 2.5. Az adóelmélet és az adórendszer fejlődése; Az adórendszer kialakulása és általános fejlődése; Az adótörténet jellegzetességei Magyarországon 3. Az adóeljárás fontosabb szabályai 3.1. Alapelvek, adóhatóságok és az adózók 3.2. Az adókötelezettséggel kapcsolatos adózói feladatok; Bejelentés, nyilatkozattétel; Adómegállapítás; Bevallás; Adófizetés és adóelőleg fizetése; Bizonylat kialakítása és megőrzése; Nyilvántartás vezetése; Adatszolgáltatás; Adólevonás, adóbeszedés 3.3. Az adóellenőrzés általános szabályai 3.4. Jogkövetkezmények: késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, adóbírság, mulasztási bírság 3.5. Az adóigazgatás fontosabb eljárási szabályai: hatósági adó-megállapítás, az adó feltételes megállapítása, fizetési halasztás, részletfizetés, adómérséklés, jogorvoslat rendje, a végrehajtási eljárás fontosabb szabályai 4. Az általános forgalmi adó 4.1. Az általános forgalmi adó (ÁFA) jellemzői 4.2. Az ÁFA kötelezettség és az ÁFA hatálya 4.3. A termékértékesítés és a szolgáltatásnyújtás az ÁFA rendszerében 4.4. A teljesítés helye 4.5. Adóalany az ÁFA rendszerében 4.6. Az ÁFA alapja 4.7. Az ÁFA mértéke 4.8. Adómentesség az ÁFA rendszerében 4.9. Az ÁFA levonás lehetősége Az ÁFA megfizetése Eljárási szabályok az ÁFA rendszerében; Alapeseteket feldolgozó ÁFA feladatok 5. Fogyasztási adó 5.1. A fogyasztási adó funkciói 5.2. Fogyasztási adókötelezettség 5.3. Adómentességek a fogyasztási adó rendszerében 5.4. A fogyasztási adó alanya, alapja és mértéke 5.5. A fogyasztási adó levonása, visszaigénylése 5.6. A fogyasztási adó megfizetése 5.7. Eljárási szabályok a fogyasztási adó rendszerében 6. A jövedéki adóztatás fontosabb szabályai 6.1. A jövedéki adóztatás alapelvei 6.2. A jövedéki adó hatálya 6.3. Adókötelezettség és adómentesség a jövedéki adórendszerben

17 6.4. A jövedéki adó felfüggesztése 6.5. A jövedéki adófizetés keletkezése 6.6. A jövedéki termék adómentes felhasználásának általános szabályai 6.7. Az adóvisszaigénylés (levonás) szabályai 6.8. Az adózással összefüggő eljárási szabályok 7. A társasági adó 7.1. A társasági adóztatás célja, általános jellemzői, alapelvei 7.2. A társasági adókötelezettség 7.3. A társasági adó alanyai 7.4. A belföldi illetőségű vállalkozások adóalapjának meghatározása; Az adózás előtti eredményt (adóalapot) módosító tételek (Különös tekintettel a számviteli törvény és az adótörvény kapcsolatára, az adóelkerülés megakadályozására és a kétszeres adózás elkerülésére) 7.5. Az adókedvezmények rendszere a társasági adóban; Az egyes adókedvezmények fontosabb jellemzői, igénybevételük feltételei 7.6. A fizetendő társasági adó és a mérleg szerinti eredmény meghatározása 7.7. A külföldi illetőségű adóalanyok adókötelezettsége; A külföldi vállalkozások; A külföldi szervezetek 7.8. Az osztalékadó fontosabb szabályai; Az osztalékadó alanyai; Az adókötelezettség; Az osztalékadó alapja és mértéke; Az osztalékadó alóli mentesség; Az osztalékadó megfizetésének szabályai 8. A személyi jövedelemadó 8.1. A személyi jövedelemadó általános jellemzői, alapelvei 8.2. A személyi jövedelemadó hatálya és az adó alanya 8.3. Az adókötelezettség, a bevétel, a költség és a jövedelem tartalma a személyi jövedelemadóban 8.4. Az összevonásra kerülő jövedelmek megállapításának legfontosabb szabályai (Az önálló, a nem önálló tevékenységből származó jövedelmek, valamint az egyéb jövedelmek) 8.5. A számított adó, az összevont adóalap adójának, valamint az adókedvezmények és a fizetendő adó meghatározása 8.6. Az adóelőleg megállapításának legfontosabb szabályai 8.7. A külön adózó jövedelmek adóztatásának legfontosabb szabályai (Kiemelten az egyéni vállalkozásokból származó jövedelmek, a vagyonátruházásból származó jövedelmek, a tőkejövedelmek és a természetbeni juttatások) 9. az egyszerűsített vállalkozói adó jellemzői, alanyai, alapja, mértéke 10. A helyi adók A helyi adóztatás jellemzői A vagyoni típusú adók A kommunális jellegű adók Idegenforgalmi adók A helyi iparűzési adók A helyi adóelőlegek megállapítása és a helyi adók megfizetése 11. A gépjárműadó Az adókötelezettség A belföldi gépjárművek adója Évközi ellenőrzés módja: két témazáró zárthelyi dolgozat Számonkérés módja: Kollokvium Sztanó: Adók, illetékek, járulékok és vámok 2004 (SALDO 2004) Paróczai-Balla: Adó, vám, illeték társadalombiztosítás Példatár (PERFEKT 2004)

18 Tantárgy neve: Banküzemtan Az oktatás időterve: 3. félév Heti óraszám: 2+1 Összóraszám: 45 Elmélet: 30 óra Gyakorlat: 15 óra 1. A bank és pénzintézeti tevékenység 2. Kockázat a kereskedelmi bankok tevékenységében 3. Aktív bankügyletek 4. Passzív bankügyletek 5. A banktőke elemei 6. Fizetési formák 7. Készpénzfizetés 8. Készpénz nélküli fizetési formák 9. Készpénz kímélő fizetési formák 10. A váltó 11. A bankközi zsíró rendszer 12. Hitelek és fizetések a nemzetközi bankgyakorlatban 13. Betétbiztosítási rendszerek 14. Bankfelügyelet Számonkérés módja: Kollokvium Baka etall: Banküzemtan (BKE Kiadó Budapest, 1998.) Gellért: Banküzletek (KJK 1998)

19 Tantárgy neve: Üzleti kommunikáció-viselkedéskultúra Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 1-1 Összóraszám: 34 Elmélet: 15 óra Gyakorlat: 15 óra 1. A kommunikáció kompetenciája 1.1. A társadalmi kommunikáció általános törvényszerűségei 1.2.A személyközi közvetlen kommunikáció modellje, a modell elemei 1.3 Az emberi kommunikáció alapfunkciói 1.4. Az emberi kommunikáció pszichikai alapjai 2. A kommunikációs stílusok és a személyiség jellemző vonásainak összefüggései 2.1. Kommunikáció a társadalmi csoportokban 2.2. Kommunikációs képességfejlesztés módszerei 3. A verbális és nonverbális kommunikáció alkalmazása az üzleti kapcsolatokban 4. Az üzleti kultúra, a cég és a személyes image összefüggései 5. Érdekérvényesítés konfliktushelyzetekben 6. Munkahelyi konfliktusok és a hozzájuk kapcsolódó vezetési stratégiák 7. Az üzleti kommunikáció alaphelyzetei 7.1. Álláspályázat, szakmai életrajz, jegyzőkönyv, jelentés, munkaterv, stb Munkahelyi kommunikáció 7.3. A telefonálás szabályai az üzleti életben 7.4. Üzleti levelek tartalmi és formai követelményei 7.5. Kereskedelmi levelezés 8. Viselkedéskultúra 8.1. A protokoll alapelvei 8.2. Viselkedési szabályok 8.3. Öltözködés 8.4. Névjegy, meghívó 8.5. Ajándékozás 8.6. Vendéglátás 8.7. Protokoll nemzeti sajátosságai Évközi ellenőrzés módja: A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A félév során egy szóbeli beszámoló (kiselőadás) készítése kötelező. Számonkérés módja: A félév végén írásban történik, gyakorlati jeggyel zárul a tantárgy. Udvarhelyi: Ismeretek az emberi kommunikációról (SZIF-Universitas Kft ) Pásztor: Üzleti kommunikáció I. kötet (BGF 2001) E. Griffin: Bevezetés a kommunikáció elméletébe (Harmat 2003.) Béres Harsányi : Társadalmi kommunikáció (Osiris 1999.) Szabó: Kommunikáció felsőfokon (Kossuth 2001.) Sillye: Protokoll (KJK Budapest, 2001.) Görög: Kommunikáció felsőfokon (KJK Budapest, 2001

20 Tantárgy neve: Ügyviteltechnika Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 0+2 Összóraszám: 30 Elmélet: 0 óra Gyakorlat: 30 óra 1. Általános irodai munka 1.1. Operatív (szignálás, iktatás) 1.2. Archív (kézi, központi irattári kezelés, selejtezés) 1.3. Iratelőállítás, szövegfeldolgozás, kiadványszerkesztés, irodai grafika 1.4. Adatkezelés, nyilvántartás, táblázatkezelés, statisztika készítés 1.5. Irodai kommunikáció, telefonálás, , ügyfelek tájékoztatása 2. Ügyiratkezelés rendszere 2.1. Sorszámos iktatási rendszer 2.2. Az ügyiratkezelés szervezete (centralizált, decentralizált, vegyes) 2.3. Iratkezelési szabályzat 2.4. Az ügyiratkezelés folyamata, nyilvántartásba vétel, ügyiratkezelés az ügyintézés folyamatában, archiválás 3. Levél-, irattípusok 3.1. Üzleti levelek, tájékoztató levél, ajánlatkérő levél 3.2. Az iratkészítés általános szabályai 4. Adatvédelem 4.1. Államtitok 4.2. Szolgálati titoksértés 4.3. Titokvédelmi szabálysértés 4.4. Adatvédelmi szabálysértés 4.5. Személyi, biztonsági védelem 4.6. Felmentés titoktartási kötelezettség alól 5. Minősített adatok kezelésével kapcsolatos általános szabályok 6. Rendezvények lebonyolítása 61. Hivatalos utak megszervezése (helyfoglalás, szállásfoglalás) Évközi ellenőrzés módja: A hallgatók rendszeres munkáját három írásbeli dolgozattal ellenőrizzük. Számonkérés módja: gyakorlati jegy Temesi: Titkársági és levelezési ismeretek (Booklands 2000 Könyvkiadó Kft., Budapest) Bartha-Bauer: Általános titkársági ismeretek (Szókratész Kiadó Budapest, 2001.) Sillye: Titkársági kézikönyv (KJK Budapest, 2001.) Kalóczkiné- Venczel: Hivatalos levelezés (GATE Interwood Gödöllő, 2000.)

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat LG1501 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK Pénzügyi közlöny 00/3. (00. március 30.). számú melléklet AZ 55 344 0 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 344 0 000 55 0 KÖLTSÉGVETÉS-GAZDÁLKODÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA 4. számú melléklet AZ 55 343 0 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 0 000 55 0 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. Általános irányelvek. A képzés szabályozásának jogi háttere

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA 9. számú melléklet AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 1. A képzés szabályozásának

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési program Vállalkozási ügyintéző () Érvényes: 2012 szeptemberétől A képzési program használatát felnőttképzési formában a Tomori Pál Főiskolán engedélyezem: Kalocsa, 2012.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 3. 1

SZAKMAI PROGRAM 3. 1 SZAKMAI PROGRAM 3. 1 Számviteli szakügyintéző óraterv szakmai és vizsgakövetelmények SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ tanterv (nappali) 2 Tantágy csoportok Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam Alapozás moduljai

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14 1. Készség és személyiségfejlesztés I. Kreditpont: 4 Össz. óraszám (elm+gyak): I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14 kollokvium Szilágyi Barnabás főiskolai adjunktus A hallgatók fejlődés-lélektani alapismereteinek

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A PÉNZTÁRAK GARANCIA ALAPJÁNAK KÖZLEMÉNYE AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS AZ ÖNSEGÉLYEZÕ

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési tájékoztató Mérlegképes könyvelő szakképesítés () Érvényes: 2012 szeptemberétől TARTALOMJEGYZÉK Általános adatok... 3 A képzés struktúrája, vizsgák és mentességek...

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 344 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Mérlegképes

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Gazdálkodási alapismeretek KA1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Egri Imre főiskolai tanár ÜT A tárgy a vállalkozások általános jellemzőivel, működési

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR Szakképesítés OKJ azonosító száma: 55 3441 01 Érvényes: 2010. május 3-tól Banki szakügyintéző tételsor 2010. 1. Bankrendszerek felépítése,

Részletesebben

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzathoz AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A JOGI ISMERETEK modul vizsgakövetelményei Az okleveles

Részletesebben

Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés

Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 04 Pénzügyi szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁVAL kötött megállapodás alapján folytatott AIFSZ képzésben

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési tanterv óraterve a kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett szakképzésre

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI SZAKMAI PROGRAM 2. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A közgazdasági szakmacsoportban két elágazása van a közgazdasági alapismeretek

Részletesebben

Záróvizsga ellenőrző kérdések

Záróvizsga ellenőrző kérdések Záróvizsga ellenőrző kérdések Pénzügy (Pénzügy szak) Elemzés ellenőrzés ( Pénzügy, Számvitel, Gazdasági informatika szak) Informatika (Számvitel, Gazdasági informatika szak) Alkalmazott HEM (HEM szak)

Részletesebben