végzést. Indoklás I. A vizsgálat megindításának körülményei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "végzést. Indoklás I. A vizsgálat megindításának körülményei"

Átírás

1 V E R S E N Y T A N Á C S Vj-136/2008/25. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a SZIGETVÁRI PHATHOLÓGIA Korlátolt Felelısségő Társaság Somogyapáti I. rendő eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erıfölénnyel való visszaélés, valamint az I. rendő eljárás alá vont és a Forró és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Szigetvár II. rendő eljárás alá vont ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás miatt indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi végzést. A versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti. A végzés felülvizsgálatát a kézhezvételtıl számított 8 napon belül a Fıvárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel lehet kérni. Indoklás I. A vizsgálat megindításának körülményei 1. A Gazdasági Versenyhivatal (továbbiakban: GVH) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) 67. (1) és 70. (1) bekezdésének együttes alkalmazásával október 21-én indított versenyfelügyeleti eljárást a SZIGETVÁRI PHATHOLÓGIA Korlátolt Felelısségő Társasággal szemben (a továbbiakban: SzP Kft.), amely eljárásba január 26-án bevonta II. rendő eljárás alá vontként a Forró és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaságot (a továbbiakban: FT Bt.). 2. A GVH-hoz érkezett tájékoztatás arra utalt, hogy az SzP Kft. szerzıdés útján megszerzett monopolhelyzetét felhasználva az FT Bt. javára torzítja el a versenyt a temetkezési szolgáltatások piacán.

2 3. I. rendő eljárás alá vont II. Eljárás alá vontak neve: SZIGETVÁRI PHATHOLÓGIA Korlátolt Felelısségő Társaság címe: 7926 Somogyapáti, Fı u. 33. tulajdonosi szerkezete, a társaság tagjai: A Cégnyilvántartási rendszer adatai szerint az SzP Kft. egyedüli tagja október 15-tıl 2008/02/01-ig Forró Ferenc, majd ezt követıen 2008/02/01-tıl 2008/05/16-ig Forró Zsolt (Forró Ferenc fia). Az egyszemélyes társaság jelenlegi tagja egyedüli tulajdonosként 2008/05/16-tól Simon Miklósné. A vállalkozás cégnyilvántartásban rögzített fıtevékenysége a társaság megalapításától 2008/02/01-ig a TEÁOR számú szakágazatába sorolt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, amely 2008/02/01-tıl az szakágazatú raktározás, tározás -ra módosult, majd 2009/02/28-tól a raktározás. A társaság tevékenységi köre ezen túlmenıen kiterjed többek között a humán-kutatás, fejlesztés, a fekvıbeteg-ellátás, valamint az egyéb humán-egészségügyi ellátás területére, s a cégnyilvántartási adatok szerint 2008/02/01-tıl 2008/05/16-ig a szakágazatba sorolt temetkezés, temetkezést kiegészítı szolgáltatás tevékenységre is. I. rendő eljárás alá vont évi értékesítésének nettó árbevétele Ft volt, évben már Ft nettó értékesítési árbevételt realizált. 4. II. rendő eljárás alá vont neve: Forró és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság címe: 7900 Szigetvár, Bajcsy Zsilinszky u. 19. tulajdonosi szerkezete, a társaság tagjai: A Cégnyilvántartási rendszer adatai szerint 1997/11/12-tıl 2004/04/13-ig a társaság beltagja Forró Ferenc volt. Jelenleg a társaság beltagja Forró Norbert Szabolcs (Forró Ferenc fia), aki korábban kültagként szerepelt a társaságban. A kültagok között Forró Ferencné, valamint Forró Zsolt a társaság alapítása óta tagja a vállalkozásnak, Forró Norbert kültagsága 2004/04/13-val megszőnt (ekkortól beltag). A társaság kültagjaként mőködött közre 2002/11/12-tıl 2008/04/15-ig Forróné Moharos Andrea. 2008/04/15-tıl beltagságának megszüntetésével egyidejőleg - kültagként lépett be a vállalkozásba Forró Ferenc, aki jelenleg is tagja a vállalkozásnak. A vállalkozás képviseletére 2004/04/13-ig Forró Ferenc volt jogosult, majd ezen idıponttól önálló képviseleti joggal Forró Norbert Szabolcs, és 2008/04/15-tıl újra Forrró Ferenc, mint üzletvezetésre jogosult tag rendelkezik önálló képviseleti joggal. A vállalkozás cégnyilvántartásban rögzített tevékenységi köre nagyon sokrétő, fıtevékenységként a TEÁR szakágazatába sorolt temetkezés, temetkezést kiegészítı szolgáltatás, amelyet a vállalkozás 2004/05/27-tıl jelenleg is végez. Ehhez kapcsolódóan virággal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi tevékenységet is folytat. A Bt. mőködései területe Szigetvár és környéke, hozzátartozói/megrendelıi igények figyelembevételével Dél-Dunántúlra kiterjedıen. 2

3 II. rendő eljárás alá vont évi értékesítésének nettó árbevétele Ft volt, évben Ft nettó árbevételt realizált. A temetkezési szolgáltatásból származó árbevétel mértéke és az össze árbevételen belüli aránya a Vj-136/2008/022. sz. iratból ismerhetı meg. III. Az eljárással érintett piac 5. Az érintett termékpiacot a Tpvt. 14. (1) bekezdésében rögzítettek szerint a megállapodás tárgyát alkotó áru figyelembevételével kell meghatározni, melynek során a (2) bekezdés szerint figyelembe kell venni az azt felhasználási árra, minıségre és a teljesítés feltételeire tekintettel ésszerően helyettesítı árukat, (keresleti helyettesíthetıség), továbbá a kínálati helyettesíthetıség szempontjait. A hivatkozott (3) bekezdése az érintett piac földrajzi területeként azt a területet definiálja, amelyen kívül a) a fogyasztó, illetve üzletfél nem, vagy csak számottevıen kedvezıtlenebb feltételek mellett tudja az árut beszerezni, vagy b) az áru értékesítıje nem, vagy csak számottevıen kedvezıtlenebb feltételek mellett tudja az árut értékesíteni. 6. Jelen eljárás keretében két egymáshoz kapcsolódó - termék (szolgáltatási) piac azonosítható: - a kórházban elhunytaknak és a máshol meghalt, de a kórházba beszállított halottaknak a szigetvári kórházból történı kiadása és - a temetkezési szolgáltatások piaca. 7. A kórházban elhunytak, valamint az egészségügyi intézménybe beszállított elhunytak temetkezési vállalkozások részére történı kiadása csak a pathológián, illetve az azt mőködtetı vállalkozáson keresztül volt lehetséges. E szolgáltatásnak nem volt helyettesítı szolgáltatása. 8. Érintett földrajzi piacnak a Szigetvári Városi Kórház, illetve a kórházból kiszállított elhunytak végsı nyugalomba helyezésének területe, azaz jellemzıen Szigetvár város területe és vonzáskörzete minısül. Az érintett piacot adminisztratív-jogi korlátok nem érintik, illetve csak annyiban, amennyiben ezen tevékenységek gyakorlását a vonatkozó jogszabályok meghatározott feltételekhez, szakképesítéshez kötik. 9. Jelen eljárás keretében az érintett termék (szolgáltatási) piac a) egyfelıl a szigetvári kórházban elhunytaknak és a máshol meghalt, de ebbe a kórházba beszállított halottaknak a szigetvári kórházból történı kiadása, mely piacon egyetlen vállalkozás, nevezetesen az SzP Kft. van jelen. b) a temetkezési szolgáltatások szigetvári piacán két jelentıs vállalkozás van jelen: II. r. eljárás alá vont és versenytársa a MAMMEL-MEMENTÓ Kft. (a továbbiakban: MM Kft.). 3

4 10. A két érintett piac szorosan kapcsolódik egymáshoz, mivel a Szigetvár területén regisztrált évente átlagosan 400 haláleset 80%-a a kórházhoz köthetı. 11. II. r. eljárás alá vont és a MAMMEL-MEMENTÓ Kft ben nagyságrendileg azonos részesedést 1 ért el temetkezési szolgáltatások szigetvári piacán. A két vállalkozás együttes teljesítményébıl 52% tartozott az FT Bt.-hez. A versenyfelügyeleti eljárás során vizsgált november 15. és szeptember 3. közötti idıszakban viszont a kiszállítások száma az FT Bt esetén 95, míg az MM Kft esetében csak 55. A két vállalkozás együttes teljesítményébıl 63% tartozott a vizsgált idıszakban az FT Bt.-hez. A vizsgált idıszakot követıen a számok visszarendezıdése figyelhetı meg: szeptember 1. és április 30. közötti idıszakban a kiszállítások száma az FT Bt. esetén 80, míg az MM Kft. esetében 65. A két vállalkozás együttes teljesítményébıl 54% tartozik az FT Bt.-hez. IV. Az erıfölény szempontjából releváns körülmények 12. A Szigetvári Városi Kórházat a Szigetvári Egészségügyi Ellátó és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: SzEü Kft.) mőködteti. A SzEü Kft. és a pécsi székhelyő Pathodiagnosztika Kft. (a továbbiakban: Pdn Kft.) a Kórház illetékességi körébe tartozó pathológiai (kórboncolási, kórszövettani és cytopathológiai) vizsgálatok elvégzésére június 25-én határozatlan idejő megbízási szerzıdést kötött (Vj-136/2008/006), mely szerint a tevékenységet a PdN Kft egy boncmester útján látja el, a boncoláshoz szükséges helységrıl, eszközökrıl, valamint az infrastruktúráról pedig a SzEü Kft. köteles gondoskodni. 13. A SzEü Kft. a Kórház tulajdonában levı pathológiai helyiség bérleti jogviszony keretében történı használatára november 15-én 15 évre szóló Bérleti és Együttmőködési Megállapodást kötött az SzP Kft.-vel. A szerzıdésben rögzítettek szerint a bérlı SzP Kft. a bérleti díj megfizetésén túl vállalja, hogy a pathológiai/boncolási feladatok ellátását egy boncsegéd rendelkezésre bocsátásával segíti a bérleti jogviszony alatt. 14. A SzEü Kft. a Pdn Kft.-vel kötött megbízási szerzıdése január 9-vel módosításra került, mely szerint a boncolással kapcsolatos feltételeket (helyiség, alapfelszerelések, infrastruktúra), valamint egy boncsegédet a SzEü, illetve az SzP Kft. biztosítja. A SzEÜ Kft. a boncsegédrıl az SzP Kft. bevonásával gondoskodott. 1 Az eljárás során keletkezett különbözı iratok nem mutatnak teljes azonosságot. A vizsgálati koncepció 2. oldalán az szerepel, hogy az MM Kft. kórházi elhunytakkal kapcsolatos temetésszáma és években mintegy 10 %-kal haladta meg az FT Bt. vonatkozó adatát. A vizsgálati jelentés 9. oldalán olvasható adatok szerint 2007-ben viszont a II. rendő eljárás alá vont kiszállítása haladta meg 8 %-kal az MM Kft kiszállítását (a 10. oldalon olvasható adat szerint az eltérés 8.6%). A két vállalkozás által teljesített kiszállítások megoszlási viszonyszáma 52% ill. 48%, amely a vizsgálati jelentés 9. oldalán olvasható. A vizsgálati jelentés 2. sz. mellékletében évben hónaponkénti bontásban szereplı adatokat összeadva azt kapjuk, hogy az FT Bt. 126, míg az MM Kft 116 kiszállítást végzett. Ezek az abszolút számok az FT Bt. 8,6%-kal nagyobb teljesítményét és a két vállalkozás együttes teljesítményét 100 %-knak tekintve 52%-os részesedését támasztja alá. Megjegyzendı, hogy a temetkezési szolgáltatás szigetvári piacán más vállalkozások is tevékenykednek, piaci részesedésük azonban számottevıen kisebb. 4

5 V. A visszaélés megítéléséhez kapcsolódó körülmények 15. Ellentmondó tanúvallomások hangzottak el arra vonatkozóan, hogy a halottak ruháinak átvétele kinek a kötelezettsége, illetıleg ténylegesen ki látja el ezt a feladatot. - P. G. I., a SzEü Kft. ügyvezetıjének nyilatkozata szerint a Kórházban a kialakult gyakorlat az volt, hogy a ruházat leadása a boncmesternél történik, azaz a boncmester veszi át az elhunytak ruházatát az elhunytak hozzátartozóitól, vagy a temetkezési vállalkozástól (Vj-136/2008/ old.), - F. F., az FT Bt. képviselıjének nyilatkozata szerint a ruhaleadás történhet a Kórház területén levı felvételi irodán, de megvalósulhat a SzP Kft. részére történı átadással (Vj-136/2008/ old.). A felvételi iroda a Kórháznak a betegfelvételi irodája és nem temetkezési felvételi iroda (3. old.). VI Az eljárás alá vont álláspontja 16. Az eljárás alá vontak elıadása szerint egyikük sem követett el versenyjogi jogsértést. VII. Jogi háttér 17. A Tpvt. IV. és V. fejezete tartalmazza a releváns versenyjogi normákat. A Tpvt a általában tiltja a gazdasági erıfölénnyel visszaélést, melynek egyes jellemzı megnyilvánulási formáit a hivatkozott jogszabályhely alpontjai nevesítenek. A Tpvt ának (1) bekezdése szerint tilos a vállalkozások közötti megállapodás és összehangolt magatartás, amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását, vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást fejthet ki, illetve fejt ki. E tilalom nem vonatkozik az egymástól nem független, egy vállalkozáscsoportba tartozó, vagy tartozónak tekinthetı vállalkozások közötti kapcsolatra, magatartásra. 18. A Tpvt. 72. (1) bekezdés a) pontjának második fordulata szerint az eljáró versenytanács a vizsgáló jelentésének kézhezvételét követıen az eljárást végzéssel megszünteti, ha a vizsgálat során beszerzett bizonyítékok alapján nem állapítható meg törvénysértés, és az eljárás folytatásától sem várható eredmény. A gazdasági erıfölény VIII. A versenytanács álláspontja 19. Az SzP Kft. a szigetvári kórházban elhunytaknak és a máshol meghalt, de ebbe a kórházba beszállított halottaknak a szigetvári kórházból történı kiadása piacán egyedüli vállalkozásként van jelen. Ez a piac a vizsgált idıszakban jogilag nem megtámadható piacnak minısül, mivel a kórházi pathológiai helyiség mőködtetésére az SzP Kft. szerzıdés révén 15 évre kizárólagos jogot szerzett. A megtámadhatatlan piacon fennálló monopolhelyzet gazdasági erıfölényes helyzetnek minısül. 5

6 20. A temetkezési szolgáltatások szigetvári piacán jelen lévı egyik vállalkozás sincs gazdasági erıfölényben, de az SzP Kft a szomszédos piacon fennálló gazdasági erıfölényét képes a II. r. eljárás alá vont érdekében - az MM Kft. hátrányára érvényesíteni. 21. Megjegyzi a versenytanács, hogy az FT Bt. és az MM Kft. piaci részesedése tekintetében az iratok tartalmaznak bizonyos ellentmondást (vö. 1. sz. lábjegyzet), ami fakadhat abból, hogy nem mindig egyértelmő, hogy az egyes arányok vajon minden esetben a kórházból kiszállított elhunytak temetésére, vagy általában a társaságok által végzett temetésekre vonatkoznak-e. A visszaélés 22. A vizsgálat során nem sikerült egyértelmően feltárni, hogy az SzP Kft milyen magatartást tanúsít, amely okozati összefüggésbe hozható a piaci részesedéseknek a temetkezések piacán jelentkezı változásával. a) A versenytanács nem találja bizonyítottnak azt a bejelentés hatására megfogalmazódó gyanút, hogy az SzP Kft.-nek a halottak hozzátartozóival személyes kapcsolatba kerülı alkalmazottja bírja rá a hozzátartozókat arra, hogy az FT Bt-vel kössenek szerzıdést. b) A versenytanács azt sem látja bizonyítottnak, hogy az SzP Kft.-nek a halottak hozzátartozóival személyes kapcsolatba kerülı alkalmazottja nem az FT Bt. szolgáltatásának elınyös tulajdonságainak említésével, hanem esetleg az MM Kft. szolgáltatásának megalapozatlan kritikájával bírná rá a hozzátartozókat a szerzıdéskötésre. Arra pedig nem merült fel adat, hogy az SzP Kft. a halottak átvételének késleltetésével, vagy más módon akadályozta volna az MM Kft. tevékenységét. c) Ellentmondók voltak a nyilatkozatok a halottak ruháinak átvételét illetıen, és így a versenytanácsnak nem állt módjában megállapítani azt, hogy kinek van alkalma személyes kapcsolatba kerülni a halottak hozzátartozóival A versenytanács még azt sem látja bizonyítottnak, hogy az SzP Kft.-nek a boncsegédi feladatok ellátásával megbízott alkalmazottja kerül személyes kapcsolatba a halottak hozzátartozóival a ruha átadása során. A ruha ugyanis a temetkezési vállalkozásnál is leadható, s nem került megcáfolásra F. F.-nek az az állítása, hogy arra a kórház betegfelvételi irodájában is lehetıség nyílik. Nincs bizonyíték továbbá arra sem, hogy P.G.I. elıadásával szemben a hozzátartozóval nem a boncmester, hanem a boncsegéd találkozik a ruha átvétele céljából. Kartell 23. A vizsgáló elemezte annak lehetıségét, hogy az I. és II. rendő eljárás alá vontak magatartása versenykorlátozó összehangolt magatartásként kerüljön értékelésre. Az SzP Kft. magatartásának feltáratlansága azonban a kartellként való minısítés lehetıségét is kizárja. A jogsértés elbírálhatóságát akadályozó körülmény 24. A versenytanács nincs elegendı információ birtokában ahhoz, hogy valamennyi releváns körülményt figyelembe véve egyértelmően megállapíthassa azt, hogy az SzP Kft magatartása visszaélésnek, vagy az FT Bt. magatartásával együtt - kartellnek minısül. A jegyzıkönyvi nyilatkozatok ellentmondását a meghallgatott személyek szembesítésével esetleg fel lehetne oldani. A szembesítés alapján azonban csak a ruha átvételére vonatkozó boncmesteri hatáskör látszik bizonyíthatónak. További vizsgálatokra lenne szükség annak feltárásához, hogy az SzP Kft-vel jogviszonyban álló boncsegéd személyes kapcsolatba 6

7 került-e a halottak hozzátartozóival a ruha átvétele során (feltéve, hogy valóban ı vette át a ruhát és nem a betegfelvételi iroda munkatársa, nem a temetkezési vállalkozó, és nem a boncmester, aki a vizsgált idıszakban a boncmester nem az I. rendő eljárás alá vont alkalmazottja volt). Csak a temetkezési szolgáltatást a vizsgált 9 hónapos idıszakban az FT Bt.-tıl megrendelı személyek meghallgatásával lenne bizonyítható az, hogy ténylegesen befolyásolták-e ıket annak érdekében, hogy az FT Bt-t vegyék igénybe, és az, hogy ez az esetleges befolyás miben nyilvánult meg, tekinthetı-e visszaélésnek. Meg kellene hallgatni a megrendelıket arról, hogy milyen elızetes információval rendelkeztek a piacon elérhetı temetkezési szolgáltatásról, annak áráról és színvonaláról. Mindezt összevetve a versenytársak releváns idıszakban irányadó árlistáival lehetne csak kizárni azt, hogy a fogyasztókat egyéb racionális szempontok vezették az FT Bt-vel való szerzıdéskötésre. 25. Az eljáró versenytanács úgy ítélte meg, hogy az elızı pontban jelzett információ beszerzése nem áll arányban azzal az eredménnyel, hogy a jogsértés esetleges megállapíthatóvá válna. a) A gazdasági erıfölénnyel való visszaélés esetleges megállapítása során ugyanis a versenytanácsnak mindenképpen figyelembe kellene venni a jogsértés súlyára ható alábbi körülményeket: - az esetleges piactorzulás szeptember 3-án megszőnt, azáltal, hogy az SzP Kft bérleti szerzıdése felmondásra került, - az esetleges piactorzulás csak 9 hónapig állt fenn és ezen idıszakon belül is volt két olyan hónap, amikor az MM Kft ugyanannyi vagy több kiszállított temetést bonyolított, - az említett idıszakon belül is csak részleges piactorzulásra kerülhetett sor, a versenytárs nem szorult ki a piacról, csupán piaci részesedése 48 %-ról 37%-ra csökkent. Ezek a körülmények még a jogsértés bizonyítottsága esetén is jelentısen csökkentik a jogsértı magatartás súlyát, az SzP Kft. árbevételének mértéke és a törvényi bírságmaximum pedig azt sejteti, hogy jelentıs bírság kiszabására nem is kerülhetne sor. b) A kartell tényállási elemeinek esetleges megállapítása esetén további tisztázandó körülményként merül fel az I. és II. rendő eljárás alá vontak függetlenségének kérdése. S. M.- né nyilatkozata alapján V. 16. napjától megállapíthatónak látszik az, hogy az FT Bt. a Tpvt. 23. (2) bekezdés d) pontja alapján közvetlenül irányította az SzP Kft.-t. Ez a körülmény V. 16. napjától mindenképpen kizárja a kartell megállapíthatóságát. További vizsgálatot igényelne annak megállapítása, hogy vajon II. 1. és V. 16. között Forró Zsolt személye kizárja-e az eljárás alá vont vállalkozások függetlenségét. Forró Zsolt ebben az idıszakban egyedüli tulajdonosként irányította az SzP Kft-t és kültagja volt az FT Bt-nek. A versenytanács által bekért cégkivonatból csak az FT Bt. kültagjai betéteinek együttes összege derül ki, ami nyitva hagyja a lehetıséget arra, hogy Forró Zsolt akár szavazati joga alapján az FT Bt irányítójának is tekinthetı. A versenytanács annak a vizsgálatát is szükségesnek tartaná, hogy az apa és fia által, illetıleg testvérek által tulajdonolt és irányított társaságok közötti irányítási kapcsolat lehetısége a Tpvt. 23. (2) bekezdése c) és d) alpontja alapján is megvizsgálásra kerüljön. Abban az esetben, ha az irányítási kapcsolat nem lenne megállapítható, és így a kartell elvben felmerülhetne, mindenképpen figyelembe kellene venni a jogsértés súlyára ható alábbi körülményeket: - az esetleges piactorzulás szeptember 3-án megszőnt, azáltal, hogy az SzP Kft. bérleti szerzıdése felmondásra került, 7

8 - az esetleges piactorzulás idıtartama csak 9 hónap volt, és ezen idıszakon belül is volt két olyan hónap, amikor az MM Kft. ugyanannyi vagy több kiszállított temetést bonyolított, - az említett idıszakon belül is csak részleges piactorzulásra került sor, a versenytárs nem szorult ki a piacról, csupán piaci részesedése 48 %-ról 37%-ra csökkent. 26. A versenytanács megszünteti a versenyfelügyeleti eljárást, mivel jogsértés bizonyítása olyan jelentıs további vizsgálatot tenne szükségessé, amely elıre láthatóan nem áll arányban az esetleges múltbeli jogsérelem súlyával, amely már egyébként is lezárult. 27. Megjegyzi továbbá a versenytanács, hogy a gazdasági erıfölényben lévı vállalkozás sincs elzárva attól, hogy a versenyben olyan eszközöket vegyen igénybe, amelyek közül egyesek hátrányosak lehetnek versenytársai, vagy a vállalatcsoporthoz tartozó másik cég versenytársai számára. Önmagában az erıfölény fennállása nem teszi indokolttá azt, hogy az ilyen vállalkozás által alkalmazott mindenféle versenyeszköz használata jogsértınek minısüljön, pusztán azért, mert azok alkalmazása hátrányt jelent a versenytársak számára. A versenyhatóság bizonyítási követelménye sem lehet kisebb arra tekintettel, hogy az eljárás alá vont gazdasági erıfölényben van. 28. Rámutat továbbá a versenytanács arra a felelısségre, amely azokat a szerzıdı feleket terheli, akik olyan feltételekkel kötnek szerzıdést, amelyek monopolhelyzetet teremtenek egyes piaci résztvevık számára. - Ilyen esetben fokozott gondossággal szükséges vizsgálni a szerzıdés hatására kialakuló gazdasági erıfölény lehetséges hatásait. Indokolt tisztázni, hogy a pályázók mely vállalkozásokkal alkotnak vállalatcsoportot annak érdekében, hogy a törvényben szereplı összeférhetetlenségek a leányvállalatok, illetve az anyavállalatok, egy vállalatcsoport szintjén se forduljanak elı. - Monopolhelyzetet eredményezı szerzıdést csak széles nyilvánosság számára megismerhetı pályázat, vagy árverés alapján célszerő megkötni. - Célszerő szerzıdéses korlátokról gondoskodni, amelyek védik a monopolhelyzető vállalkozás jövendı partnereit. - Törekedni kell arra, hogy a szerzıdı fél által elért anyagi elınybıl valamilyen módon kompenzálják azokat a fogyasztókat, akik a kialakuló monopolhelyzet következtében hátrányos helyzetbe kerülhetnek. 29. A GVH hatásköre a Tpvt án, illetékessége a Tpvt án alapul. 30. A megszüntetı végzéssel szembeni jogorvoslat lehetıségét a Tpvt. 72. (1) bekezdésének a) pontja biztosítja. A Tpvt. 82. (2) bekezdése alapján a jogorvoslat az ügyfelet illeti meg, illetve akire nézve a végzés rendelkezést tartalmaz. Budapest, június 29. 8

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/031-007/2010 A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa E. B. és dr. K. G. ügyvezetık által képviselt Recovery Ingatlanhasznosító Kft. (Budapest) kérelmezı összefonódás engedélyezése

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/014-011/2012. Nyilvános változat A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda által képviselt AHICO Elsı Amerikai-Magyar

Részletesebben

f o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a

f o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a f o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a Ügyszám: Vj-132/2007. A Gazdasági Versenyhivatal a Vodafone Magyarország Távközlési Zrt. és az OTP Bank Nyrt. eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztói döntések

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-129/2008/55. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Hyundai Holding Hungary Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás és gazdasági

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-12/2006/84. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (Budapest) (a továbbiakban: OTP Bank) ellen fogyasztói döntések

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj 102/2007/16. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt. eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erıfölénnyel való visszaélés miatt indult

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-78/2008/8. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Apáthy Endre kérelmezı összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-97/2008/4. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár (Budapest) kérelmezı összefonódás engedélyezése iránti kérelmére

Részletesebben

h á l ó z a t o s á g a z a t o k i r o d á j a

h á l ó z a t o s á g a z a t o k i r o d á j a h á l ó z a t o s á g a z a t o k i r o d á j a Ügyiratszám: Vj-146/2007 A Gazdasági Versenyhivatal a Magyar Államvasutak Zrt eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erıfölénnyel való visszaélés tilalmának

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-179/2007/7. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Bólyi Mezıgazdasági Termelı és Kereskedelmi Zrt. kérelmezı összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban,

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-77/2008/5. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Strabag AG kérelmezı összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/003/2008/242. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. Fejes Gábor ügyvéd) által képviselt Gyır-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörően

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/047-004/2012. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda (Budapest) által képviselt Budapest Fıváros Önkormányzata (Budapest) kérelmezı

Részletesebben

Iktatási szám: Vj-9/2008/94. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a

Iktatási szám: Vj-9/2008/94. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a V E R S E N Y T A N Á C S Iktatási szám: Vj-9/2008/94. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a - NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Mőszaki szolgáltató Kft. (Budapest), mint felszámoló által képviselt

Részletesebben

VERSENYTANÁCS Budapest, Alkotmány u Fax:

VERSENYTANÁCS Budapest, Alkotmány u Fax: VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj 26/2004/14. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Mávépcell Mély-Magas és Vasútépítő Kft. I. rendű; a Swietelsky Bauges.m.b.H.,

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-063/2008/027. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa dr. H. P. jogtanácsos által képviselt Raiffeisen Bank Zrt. (Budapest) ellen gazdasági erıfölénnyel való visszaélés miatt

Részletesebben

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Vj/068/2012. Iktatószám: INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft. POP Print Online és Piac Kft.

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Vj/068/2012. Iktatószám: INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft. POP Print Online és Piac Kft. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/068/2012. Iktatószám: Vj/068-46/2012. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

F o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a

F o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a F o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a Ügyszám: Vj-008/2008. A Gazdasági Versenyhivatal a QUAESTOR Utazásszervezı Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-62/2007/019. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által a Terra Média Kiadó Kft. Budapest ellen gazdasági erıfölénnyel való visszaélés tárgyában

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/152/2008/152. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a - dr. Bardon István, továbbá dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvédek és dr. D. T. által képviselt Nemzetközi CoD Rák-Információs

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/055-42/2012. Nyilvános változat A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. H. K. ügyvéd által képviselt Europapier International AG (Hinterbrühl, Ausztria) kérelmezı összefonódás

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-111/2008/5. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a PALÓC Nagykereskedelmi Korlátolt Felelısségő Társaság (Salgótarján) kérelmezı összefonódás engedélyezése iránti kérelmére

Részletesebben

f o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a

f o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a f o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a Ügyszám: Vj-68/2007. A Gazdasági Versenyhivatal az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (a továbbiakban: OTP Bank) eljárás alá vont vállalkozás ellen

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-69/2008/536. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa - a Réczicza White & Case Ügyvédi Iroda és a Pallos Ügyvédi Iroda által képviselt Cerbona Élelmiszeripari és Kereskedelmi

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-210/2007/22. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Best Reisen Utazási Iroda Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása miatt indított

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj-25/2008/7. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Autó Triplex Kft. (Budapest) kérelmezı összefonódás engedélyezése iránti kérelmére

Részletesebben

v é g z é s t. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az eljárást megszünteti.

v é g z é s t. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az eljárást megszünteti. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/70/2015. Iktatószám: Vj/70-8/2015. Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. v é g z é s t

VERSENYTANÁCS. v é g z é s t VERSENYTANÁCS Vj 146/2006/16. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Tárkány Autóház Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban indított

Részletesebben

f o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a

f o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a f o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a Ügyszám: Vj-162/2007. A Gazdasági Versenyhivatal az 53. sz. Ügyvédi Iroda részérıl S-né dr. L. M. által képviselt Farkas Lırinc Imre Könyvkiadó Kft. eljárás alá

Részletesebben

VERSENYTANÁCS Budapest, Alkotmány u Fax:

VERSENYTANÁCS Budapest, Alkotmány u Fax: VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj 164/2004/24. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Rt. v.a. I. rendű;

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/029-046/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás - mint az Allianz Bank Zrt. jogutódja - ellen

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-189/2006/64. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az MKB Bank Nyrt. (Budapest), az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (Budapest), a Magyar Telekom Nyrt. (Budapest), és a

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/055-049/2010. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Dr. T. J. ügyvéd (Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda) által képviselt DB Hungária Holding Kft. (Budapest) összefonódás

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-36/2009/6. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Kabai Táp és Takarmányfeldolgozó Zrt. kérelmezı összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, amelyben

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/092-008/2011. Nyilvános változat A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda által képviselt Japan Display Inc. kérelmezı összefonódás

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-85/2008/16. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Airport Hotel Szállodai Szolgáltató és Ingatlanfejlesztı Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen

Részletesebben

1054 Budapest, Alkotmány u. 5 472-8864 472-8860

1054 Budapest, Alkotmány u. 5 472-8864 472-8860 1054 Budapest, Alkotmány u. 5 472-8864 472-8860 Vj-100/2005/10. Ikt. sz. : /2005 A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Bookline Magyarország Kft. (Budapest) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-17-012/2010. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Bellák és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt Magyar Tıketársaság Zrt. (Budapest) kérelmezı összefonódás engedélyezése

Részletesebben

Közbeszerzés és Versenyjog

Közbeszerzés és Versenyjog Szöveg Közbeszerzés és Versenyjog Füzesi Géza Gazdasági Versenyhivatal Közbeszerzés és Versenyjog A közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 2. -ának (2) bekezdése szerint

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/106-20/2012. NYILVÁNOS VÁLTOZAT! A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. F. G. ügyvéd (Oppenheim Ügyvédi Iroda) által képviselt MECSEK Élelmiszer és Vegyiáru

Részletesebben

F o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a

F o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a F o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a Ügyszám: Vj-15/2007/007. A Gazdasági Versenyhivatal a Helikon Infó Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának

Részletesebben

K A R T E L L I R O D A

K A R T E L L I R O D A K A R T E L L I R O D A Ügyszám: Vj-147/2007. A Gazdasági Versenyhivatal a DOMRO BORGAZDASÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Közép-Magyarországi Pincegazdaság Kft., a Kiss és Társai Kft., a KECEL-BORKER

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-33/2009/6. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Samsung Electronics Co., Ltd. és Samsung Elektro-Mechanical Co., Ltd. kérelmezık összefonódás engedélyezése iránti kérelmére

Részletesebben

VERSENYTANÁCS Budapest, Alkotmány u Fax:

VERSENYTANÁCS Budapest, Alkotmány u Fax: VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj 87/2005/12. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Hochtief Construction AG eljárás alá vont vállalkozás ellen összefonódás engedélyezése

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal az eljárást megszünteti.

A Gazdasági Versenyhivatal az eljárást megszünteti. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211 Telefon: (06-1) 472-8900 Fax: (06-1) 472-8905 Szervezeti egység: Antitröszt Iroda Ügyszám: Vj/67/2014. Ügyiratszám: Vj/67-59/2014 A Gazdasági

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj 125/2007/51. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az OMP Autóház Kft. (Debrecen) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása miatt indult

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-162/2008/043. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a JYSK Kereskedelmi Kft. Budapest és a JYSK Holding A/S Dánia ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Kfv. III. 37. 965/2009/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a dr. Pataki András ügyvéd által

Részletesebben

h a t á r o z a t o t I n d o k o l á s I. A kérelmezett összefonódás

h a t á r o z a t o t I n d o k o l á s I. A kérelmezett összefonódás 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/82/2014. Iktatószám: Vj/82-15/2014. NYILVÁNOS VÁLTOZAT! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

h a t á r o z a t o t A Versenytanács megállapítja, hogy az engedélykérési kötelezettség nem áll fenn.

h a t á r o z a t o t A Versenytanács megállapítja, hogy az engedélykérési kötelezettség nem áll fenn. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYTANÁCS Vj-140/2000/10. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Takarék Bróker Értékpapír Forgalmazó és Tanácsadó Rt kérelmezőnek vállalkozások összefonódásának engedélyezése

Részletesebben

f o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a

f o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a f o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a Ügyszám: Vj-13/2008. A Gazdasági Versenyhivatal a Dr. T. Cs. által képviselt Hungarian Travel Services Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. eljárás alá vont vállalkozás

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Iktatási szám: VJ/125-005/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a COPÉ Vagyonhasznosító és Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (Pécs) kérelmezı összefonódás

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-1/2009/10. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Jécsai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erıfölénnyel való visszaélés miatt

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/102-011/2011. Nyilvános változat! A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Szecskay Ügyvédi Iroda által képviselt Calberson GE. (Villeneuve-la-Garenne CEDEX, Franciaország)

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S VJ/137-6/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Szécsényi László ügyvéd (Budapest) által képviselt A-Way Infrastrukturprojektentwicklungs- und Betriebs GmbH. (Spittal

Részletesebben

VERSENYTANÁCS Budapest, Alkotmány u Fax:

VERSENYTANÁCS Budapest, Alkotmány u Fax: VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj-200/2005/7. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Immorent International Holding GmbH kérelmező összefonódás engedélyezése

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-1/2008/77. sz. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Magyar Ingatlanszövetség (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen versenykorlátozó megállapodás tilalma

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. végzést.

VERSENYTANÁCS. végzést. VERSENYTANÁCS Vj/001-132/2012. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa - a dr. S. A. K. ügyvéd (Gobert és Társai Ügyvédi Iroda) által képviselt o Magneter FX Kft. (Mezőkövesd) és o Magneter Hungary Kft.

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. határozatot

VERSENYTANÁCS. határozatot VERSENYTANÁCS Vj-122/2006/23. Ikt.sz: Vj-122/2006/15. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a GfK Hungária Piackutató Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/093-16/2012. NYILVÁNOS VÁLTOZAT! A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda által képviselt OTP Fordulat Tıkealap (Budapest) és D-ÉG Épületgépészeti,

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/048-005/2011. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Pap Gergely ügyvéd (Pap és Társai Ügyvédi Iroda) által képviselt Konzulinveszt Tanácsadó Zrt. (Budapest) kérelmezı

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/55/2015. Iktatószám: Vj/55-18/2015. Betekinthető! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/046-175/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Lenkei Gábor Béla ügyvezetı (Budapest) által vezetett és az 1000. számú Ügyvédi Iroda (Budapest ügyintézı: dr.

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S NYILVÁNOS VÁLTOZAT! Vj/103-012/2011. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda által képviselt ABB Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest)

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-17/2009/34. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Shell Hungary Kereskedelmi Zrt. kérelmezı összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, amelyben további

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/097-015/2010. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Orbán László Tibor ügyvéd (Dr. Orbán László Tibor Ügyvédi Iroda) által képviselt DEVRON Impex Kft. (Budapest)

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/134/2008/252. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa - a Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. M. L. ügyvéd) által képviselt ABO HOLDING Vagyonkezelı Zártkörően

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/046-138/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Lenkei Gábor ügyvezetı (Budapest) által vezetett és az 1000. számú Ügyvédi Iroda, ügyintézı: dr. D. P. ügyvéd

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fı utca 179.; törzsszáma: 390022000; adószáma: 15390022-2-13; képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN Fıvárosi Bíróság 7. K. 31: 898/2008/3. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN A Fıvárosi Bíróság a Club Karaván International Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (Budapest) felperesnek az alperes ellen versenyügyben

Részletesebben

F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I I R O D A

F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I I R O D A F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I I R O D A Ügyszám: VJ/80/2009. A Gazdasági Versenyhivatal a PMTD Hungary Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának

Részletesebben

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/090-11/2012. Nyilvános változat A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Illés és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt Waberer s Logisztika Kft. (Budapest) kérelmezı összefonódás

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-41/2006/87. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (Budapest) ellen gazdasági erıfölénnyel való visszaélés miatt indult

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/130-028/2009. BETEKINTHETİ VÁLTOZAT A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. E. M. jogi igazgató által képviselt Telenor Magyarország Zrt. (Törökbálint) ellen a fogyasztókkal

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/059-14/2012. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda és GÁL Ügyvédi Iroda által képviselt COPÉ Vagyonhasznosító és Szolgáltató Zrt. (Pécs)

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/071-206/2010. Nyilvános változat! A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Dezsı és Társai Ügyvédi Iroda eljáró ügyvéd: dr. D. A.) által képviselt NORDIC Beteiligungs GmbH

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-134/2006/060. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda (ügyintézı ügyvéd: dr. K. L.) által képviselt E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.

Részletesebben

határozatot. Indokolás I. A kérelmezett összefonódás

határozatot. Indokolás I. A kérelmezett összefonódás 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/125/2015. Iktatószám: Vj/125-23/2015. Betekinthető! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-190 /2007/21. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Jakab András (Budapest) eljárás alá vont egyéni vállalkozó ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-013-021/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. (Budapest) ellen tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indított eljárásban

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/022-056/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Magyar Telekom Nyrt. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erıfölénnyel való visszaélés miatt indult

Részletesebben

F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I I R O D A

F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I I R O D A F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I I R O D A Ügyszám: VJ/11/2012. A Gazdasági Versenyhivatal a dr. H. B. ügyvéd által képviselt Négy Mancs - Alapítvány az Állatvédelemért eljárás alá vont ellen fogyasztókkal

Részletesebben

A GVH álláspontja az OTP lakáscélú jelzáloghitelek piacán vállalt kötelezettségeivel kapcsolatban

A GVH álláspontja az OTP lakáscélú jelzáloghitelek piacán vállalt kötelezettségeivel kapcsolatban A GVH álláspontja az OTP lakáscélú jelzáloghitelek piacán vállalt kötelezettségeivel kapcsolatban A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az elmúlt napokban több forrásból észlelte, hogy az OTP Bank Nyrt. lakáshitel

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-103/2007/13 A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Invitel Távközlési Szolgáltató Zrt. (Budaörs) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása

Részletesebben

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Vj/001/2012. Iktatószám: v é g z é s t.

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Vj/001/2012. Iktatószám: v é g z é s t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/001/2012. Iktatószám: Vj/001-186 /2012. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/12/2015. Iktatószám: Vj/12-18/2015. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj 86/2007/017. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zrt. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/029/2008/458. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa - a dr. Fejes Gábor és dr. Marosi Zoltán ügyvédek (Oppenheim Ügyvédi Iroda) által képviselt 6 x 6 Taxi Közlekedési Szolgáltató

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-140/2007/79. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a TEKA-Hungary Kft. (Budapest), valamint a Lugas Konyhastudió (Budapest), a Buratino Bt. (Budapest), a Hód-in Kft. (Hódmezıvásárhely),

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t VERSENYTANÁCS Vj 185/2006/24. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Axiál Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-53/2008/022. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a Global Reach Korlátolt Felelısségő Társaság Budapest eljárás alá vont ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 1 VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj 58/2005/13. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a CBA Kereskedelmi Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/069-013/2010. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Széles Gábor igazgatósági tag által képviselt VIDEOTON HOLDING Zrt. (Székesfehérvár) kérelmezı összefonódás engedélyezése

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/088-13/2012. NYILVÁNOS VÁLTOZAT! A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. H.-B. Z. és dr. V. P. ügyvédek (Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Ügyvédi Iroda; Vörös

Részletesebben

VERSENYTANÁCS Budapest, Alkotmány u Fax:

VERSENYTANÁCS Budapest, Alkotmány u Fax: VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj 12/2005/7. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a PLUS Élelmiszer Diszkont Kft. I. rendű; valamint OMV Hungária Ásványolaj Kft.

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-125/2008/16. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Tendre Takarmányipari Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen összefonódás engedélyezése iránti kérelem elmulasztása

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/044-122/2010. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a F. I. által képviselt Ferencz Istvánné egyéni vállalkozó (Budapest) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-88/2006/45. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Pannon Medisana Kft. (Budapest) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tárgyában indult versenyfelügyeleti

Részletesebben