végzést. Indoklás I. A vizsgálat megindításának körülményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "végzést. Indoklás I. A vizsgálat megindításának körülményei"

Átírás

1 V E R S E N Y T A N Á C S Vj-136/2008/25. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a SZIGETVÁRI PHATHOLÓGIA Korlátolt Felelısségő Társaság Somogyapáti I. rendő eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erıfölénnyel való visszaélés, valamint az I. rendő eljárás alá vont és a Forró és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Szigetvár II. rendő eljárás alá vont ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás miatt indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi végzést. A versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti. A végzés felülvizsgálatát a kézhezvételtıl számított 8 napon belül a Fıvárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel lehet kérni. Indoklás I. A vizsgálat megindításának körülményei 1. A Gazdasági Versenyhivatal (továbbiakban: GVH) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) 67. (1) és 70. (1) bekezdésének együttes alkalmazásával október 21-én indított versenyfelügyeleti eljárást a SZIGETVÁRI PHATHOLÓGIA Korlátolt Felelısségő Társasággal szemben (a továbbiakban: SzP Kft.), amely eljárásba január 26-án bevonta II. rendő eljárás alá vontként a Forró és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaságot (a továbbiakban: FT Bt.). 2. A GVH-hoz érkezett tájékoztatás arra utalt, hogy az SzP Kft. szerzıdés útján megszerzett monopolhelyzetét felhasználva az FT Bt. javára torzítja el a versenyt a temetkezési szolgáltatások piacán.

2 3. I. rendő eljárás alá vont II. Eljárás alá vontak neve: SZIGETVÁRI PHATHOLÓGIA Korlátolt Felelısségő Társaság címe: 7926 Somogyapáti, Fı u. 33. tulajdonosi szerkezete, a társaság tagjai: A Cégnyilvántartási rendszer adatai szerint az SzP Kft. egyedüli tagja október 15-tıl 2008/02/01-ig Forró Ferenc, majd ezt követıen 2008/02/01-tıl 2008/05/16-ig Forró Zsolt (Forró Ferenc fia). Az egyszemélyes társaság jelenlegi tagja egyedüli tulajdonosként 2008/05/16-tól Simon Miklósné. A vállalkozás cégnyilvántartásban rögzített fıtevékenysége a társaság megalapításától 2008/02/01-ig a TEÁOR számú szakágazatába sorolt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, amely 2008/02/01-tıl az szakágazatú raktározás, tározás -ra módosult, majd 2009/02/28-tól a raktározás. A társaság tevékenységi köre ezen túlmenıen kiterjed többek között a humán-kutatás, fejlesztés, a fekvıbeteg-ellátás, valamint az egyéb humán-egészségügyi ellátás területére, s a cégnyilvántartási adatok szerint 2008/02/01-tıl 2008/05/16-ig a szakágazatba sorolt temetkezés, temetkezést kiegészítı szolgáltatás tevékenységre is. I. rendő eljárás alá vont évi értékesítésének nettó árbevétele Ft volt, évben már Ft nettó értékesítési árbevételt realizált. 4. II. rendő eljárás alá vont neve: Forró és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság címe: 7900 Szigetvár, Bajcsy Zsilinszky u. 19. tulajdonosi szerkezete, a társaság tagjai: A Cégnyilvántartási rendszer adatai szerint 1997/11/12-tıl 2004/04/13-ig a társaság beltagja Forró Ferenc volt. Jelenleg a társaság beltagja Forró Norbert Szabolcs (Forró Ferenc fia), aki korábban kültagként szerepelt a társaságban. A kültagok között Forró Ferencné, valamint Forró Zsolt a társaság alapítása óta tagja a vállalkozásnak, Forró Norbert kültagsága 2004/04/13-val megszőnt (ekkortól beltag). A társaság kültagjaként mőködött közre 2002/11/12-tıl 2008/04/15-ig Forróné Moharos Andrea. 2008/04/15-tıl beltagságának megszüntetésével egyidejőleg - kültagként lépett be a vállalkozásba Forró Ferenc, aki jelenleg is tagja a vállalkozásnak. A vállalkozás képviseletére 2004/04/13-ig Forró Ferenc volt jogosult, majd ezen idıponttól önálló képviseleti joggal Forró Norbert Szabolcs, és 2008/04/15-tıl újra Forrró Ferenc, mint üzletvezetésre jogosult tag rendelkezik önálló képviseleti joggal. A vállalkozás cégnyilvántartásban rögzített tevékenységi köre nagyon sokrétő, fıtevékenységként a TEÁR szakágazatába sorolt temetkezés, temetkezést kiegészítı szolgáltatás, amelyet a vállalkozás 2004/05/27-tıl jelenleg is végez. Ehhez kapcsolódóan virággal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi tevékenységet is folytat. A Bt. mőködései területe Szigetvár és környéke, hozzátartozói/megrendelıi igények figyelembevételével Dél-Dunántúlra kiterjedıen. 2

3 II. rendő eljárás alá vont évi értékesítésének nettó árbevétele Ft volt, évben Ft nettó árbevételt realizált. A temetkezési szolgáltatásból származó árbevétel mértéke és az össze árbevételen belüli aránya a Vj-136/2008/022. sz. iratból ismerhetı meg. III. Az eljárással érintett piac 5. Az érintett termékpiacot a Tpvt. 14. (1) bekezdésében rögzítettek szerint a megállapodás tárgyát alkotó áru figyelembevételével kell meghatározni, melynek során a (2) bekezdés szerint figyelembe kell venni az azt felhasználási árra, minıségre és a teljesítés feltételeire tekintettel ésszerően helyettesítı árukat, (keresleti helyettesíthetıség), továbbá a kínálati helyettesíthetıség szempontjait. A hivatkozott (3) bekezdése az érintett piac földrajzi területeként azt a területet definiálja, amelyen kívül a) a fogyasztó, illetve üzletfél nem, vagy csak számottevıen kedvezıtlenebb feltételek mellett tudja az árut beszerezni, vagy b) az áru értékesítıje nem, vagy csak számottevıen kedvezıtlenebb feltételek mellett tudja az árut értékesíteni. 6. Jelen eljárás keretében két egymáshoz kapcsolódó - termék (szolgáltatási) piac azonosítható: - a kórházban elhunytaknak és a máshol meghalt, de a kórházba beszállított halottaknak a szigetvári kórházból történı kiadása és - a temetkezési szolgáltatások piaca. 7. A kórházban elhunytak, valamint az egészségügyi intézménybe beszállított elhunytak temetkezési vállalkozások részére történı kiadása csak a pathológián, illetve az azt mőködtetı vállalkozáson keresztül volt lehetséges. E szolgáltatásnak nem volt helyettesítı szolgáltatása. 8. Érintett földrajzi piacnak a Szigetvári Városi Kórház, illetve a kórházból kiszállított elhunytak végsı nyugalomba helyezésének területe, azaz jellemzıen Szigetvár város területe és vonzáskörzete minısül. Az érintett piacot adminisztratív-jogi korlátok nem érintik, illetve csak annyiban, amennyiben ezen tevékenységek gyakorlását a vonatkozó jogszabályok meghatározott feltételekhez, szakképesítéshez kötik. 9. Jelen eljárás keretében az érintett termék (szolgáltatási) piac a) egyfelıl a szigetvári kórházban elhunytaknak és a máshol meghalt, de ebbe a kórházba beszállított halottaknak a szigetvári kórházból történı kiadása, mely piacon egyetlen vállalkozás, nevezetesen az SzP Kft. van jelen. b) a temetkezési szolgáltatások szigetvári piacán két jelentıs vállalkozás van jelen: II. r. eljárás alá vont és versenytársa a MAMMEL-MEMENTÓ Kft. (a továbbiakban: MM Kft.). 3

4 10. A két érintett piac szorosan kapcsolódik egymáshoz, mivel a Szigetvár területén regisztrált évente átlagosan 400 haláleset 80%-a a kórházhoz köthetı. 11. II. r. eljárás alá vont és a MAMMEL-MEMENTÓ Kft ben nagyságrendileg azonos részesedést 1 ért el temetkezési szolgáltatások szigetvári piacán. A két vállalkozás együttes teljesítményébıl 52% tartozott az FT Bt.-hez. A versenyfelügyeleti eljárás során vizsgált november 15. és szeptember 3. közötti idıszakban viszont a kiszállítások száma az FT Bt esetén 95, míg az MM Kft esetében csak 55. A két vállalkozás együttes teljesítményébıl 63% tartozott a vizsgált idıszakban az FT Bt.-hez. A vizsgált idıszakot követıen a számok visszarendezıdése figyelhetı meg: szeptember 1. és április 30. közötti idıszakban a kiszállítások száma az FT Bt. esetén 80, míg az MM Kft. esetében 65. A két vállalkozás együttes teljesítményébıl 54% tartozik az FT Bt.-hez. IV. Az erıfölény szempontjából releváns körülmények 12. A Szigetvári Városi Kórházat a Szigetvári Egészségügyi Ellátó és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: SzEü Kft.) mőködteti. A SzEü Kft. és a pécsi székhelyő Pathodiagnosztika Kft. (a továbbiakban: Pdn Kft.) a Kórház illetékességi körébe tartozó pathológiai (kórboncolási, kórszövettani és cytopathológiai) vizsgálatok elvégzésére június 25-én határozatlan idejő megbízási szerzıdést kötött (Vj-136/2008/006), mely szerint a tevékenységet a PdN Kft egy boncmester útján látja el, a boncoláshoz szükséges helységrıl, eszközökrıl, valamint az infrastruktúráról pedig a SzEü Kft. köteles gondoskodni. 13. A SzEü Kft. a Kórház tulajdonában levı pathológiai helyiség bérleti jogviszony keretében történı használatára november 15-én 15 évre szóló Bérleti és Együttmőködési Megállapodást kötött az SzP Kft.-vel. A szerzıdésben rögzítettek szerint a bérlı SzP Kft. a bérleti díj megfizetésén túl vállalja, hogy a pathológiai/boncolási feladatok ellátását egy boncsegéd rendelkezésre bocsátásával segíti a bérleti jogviszony alatt. 14. A SzEü Kft. a Pdn Kft.-vel kötött megbízási szerzıdése január 9-vel módosításra került, mely szerint a boncolással kapcsolatos feltételeket (helyiség, alapfelszerelések, infrastruktúra), valamint egy boncsegédet a SzEü, illetve az SzP Kft. biztosítja. A SzEÜ Kft. a boncsegédrıl az SzP Kft. bevonásával gondoskodott. 1 Az eljárás során keletkezett különbözı iratok nem mutatnak teljes azonosságot. A vizsgálati koncepció 2. oldalán az szerepel, hogy az MM Kft. kórházi elhunytakkal kapcsolatos temetésszáma és években mintegy 10 %-kal haladta meg az FT Bt. vonatkozó adatát. A vizsgálati jelentés 9. oldalán olvasható adatok szerint 2007-ben viszont a II. rendő eljárás alá vont kiszállítása haladta meg 8 %-kal az MM Kft kiszállítását (a 10. oldalon olvasható adat szerint az eltérés 8.6%). A két vállalkozás által teljesített kiszállítások megoszlási viszonyszáma 52% ill. 48%, amely a vizsgálati jelentés 9. oldalán olvasható. A vizsgálati jelentés 2. sz. mellékletében évben hónaponkénti bontásban szereplı adatokat összeadva azt kapjuk, hogy az FT Bt. 126, míg az MM Kft 116 kiszállítást végzett. Ezek az abszolút számok az FT Bt. 8,6%-kal nagyobb teljesítményét és a két vállalkozás együttes teljesítményét 100 %-knak tekintve 52%-os részesedését támasztja alá. Megjegyzendı, hogy a temetkezési szolgáltatás szigetvári piacán más vállalkozások is tevékenykednek, piaci részesedésük azonban számottevıen kisebb. 4

5 V. A visszaélés megítéléséhez kapcsolódó körülmények 15. Ellentmondó tanúvallomások hangzottak el arra vonatkozóan, hogy a halottak ruháinak átvétele kinek a kötelezettsége, illetıleg ténylegesen ki látja el ezt a feladatot. - P. G. I., a SzEü Kft. ügyvezetıjének nyilatkozata szerint a Kórházban a kialakult gyakorlat az volt, hogy a ruházat leadása a boncmesternél történik, azaz a boncmester veszi át az elhunytak ruházatát az elhunytak hozzátartozóitól, vagy a temetkezési vállalkozástól (Vj-136/2008/ old.), - F. F., az FT Bt. képviselıjének nyilatkozata szerint a ruhaleadás történhet a Kórház területén levı felvételi irodán, de megvalósulhat a SzP Kft. részére történı átadással (Vj-136/2008/ old.). A felvételi iroda a Kórháznak a betegfelvételi irodája és nem temetkezési felvételi iroda (3. old.). VI Az eljárás alá vont álláspontja 16. Az eljárás alá vontak elıadása szerint egyikük sem követett el versenyjogi jogsértést. VII. Jogi háttér 17. A Tpvt. IV. és V. fejezete tartalmazza a releváns versenyjogi normákat. A Tpvt a általában tiltja a gazdasági erıfölénnyel visszaélést, melynek egyes jellemzı megnyilvánulási formáit a hivatkozott jogszabályhely alpontjai nevesítenek. A Tpvt ának (1) bekezdése szerint tilos a vállalkozások közötti megállapodás és összehangolt magatartás, amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását, vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást fejthet ki, illetve fejt ki. E tilalom nem vonatkozik az egymástól nem független, egy vállalkozáscsoportba tartozó, vagy tartozónak tekinthetı vállalkozások közötti kapcsolatra, magatartásra. 18. A Tpvt. 72. (1) bekezdés a) pontjának második fordulata szerint az eljáró versenytanács a vizsgáló jelentésének kézhezvételét követıen az eljárást végzéssel megszünteti, ha a vizsgálat során beszerzett bizonyítékok alapján nem állapítható meg törvénysértés, és az eljárás folytatásától sem várható eredmény. A gazdasági erıfölény VIII. A versenytanács álláspontja 19. Az SzP Kft. a szigetvári kórházban elhunytaknak és a máshol meghalt, de ebbe a kórházba beszállított halottaknak a szigetvári kórházból történı kiadása piacán egyedüli vállalkozásként van jelen. Ez a piac a vizsgált idıszakban jogilag nem megtámadható piacnak minısül, mivel a kórházi pathológiai helyiség mőködtetésére az SzP Kft. szerzıdés révén 15 évre kizárólagos jogot szerzett. A megtámadhatatlan piacon fennálló monopolhelyzet gazdasági erıfölényes helyzetnek minısül. 5

6 20. A temetkezési szolgáltatások szigetvári piacán jelen lévı egyik vállalkozás sincs gazdasági erıfölényben, de az SzP Kft a szomszédos piacon fennálló gazdasági erıfölényét képes a II. r. eljárás alá vont érdekében - az MM Kft. hátrányára érvényesíteni. 21. Megjegyzi a versenytanács, hogy az FT Bt. és az MM Kft. piaci részesedése tekintetében az iratok tartalmaznak bizonyos ellentmondást (vö. 1. sz. lábjegyzet), ami fakadhat abból, hogy nem mindig egyértelmő, hogy az egyes arányok vajon minden esetben a kórházból kiszállított elhunytak temetésére, vagy általában a társaságok által végzett temetésekre vonatkoznak-e. A visszaélés 22. A vizsgálat során nem sikerült egyértelmően feltárni, hogy az SzP Kft milyen magatartást tanúsít, amely okozati összefüggésbe hozható a piaci részesedéseknek a temetkezések piacán jelentkezı változásával. a) A versenytanács nem találja bizonyítottnak azt a bejelentés hatására megfogalmazódó gyanút, hogy az SzP Kft.-nek a halottak hozzátartozóival személyes kapcsolatba kerülı alkalmazottja bírja rá a hozzátartozókat arra, hogy az FT Bt-vel kössenek szerzıdést. b) A versenytanács azt sem látja bizonyítottnak, hogy az SzP Kft.-nek a halottak hozzátartozóival személyes kapcsolatba kerülı alkalmazottja nem az FT Bt. szolgáltatásának elınyös tulajdonságainak említésével, hanem esetleg az MM Kft. szolgáltatásának megalapozatlan kritikájával bírná rá a hozzátartozókat a szerzıdéskötésre. Arra pedig nem merült fel adat, hogy az SzP Kft. a halottak átvételének késleltetésével, vagy más módon akadályozta volna az MM Kft. tevékenységét. c) Ellentmondók voltak a nyilatkozatok a halottak ruháinak átvételét illetıen, és így a versenytanácsnak nem állt módjában megállapítani azt, hogy kinek van alkalma személyes kapcsolatba kerülni a halottak hozzátartozóival A versenytanács még azt sem látja bizonyítottnak, hogy az SzP Kft.-nek a boncsegédi feladatok ellátásával megbízott alkalmazottja kerül személyes kapcsolatba a halottak hozzátartozóival a ruha átadása során. A ruha ugyanis a temetkezési vállalkozásnál is leadható, s nem került megcáfolásra F. F.-nek az az állítása, hogy arra a kórház betegfelvételi irodájában is lehetıség nyílik. Nincs bizonyíték továbbá arra sem, hogy P.G.I. elıadásával szemben a hozzátartozóval nem a boncmester, hanem a boncsegéd találkozik a ruha átvétele céljából. Kartell 23. A vizsgáló elemezte annak lehetıségét, hogy az I. és II. rendő eljárás alá vontak magatartása versenykorlátozó összehangolt magatartásként kerüljön értékelésre. Az SzP Kft. magatartásának feltáratlansága azonban a kartellként való minısítés lehetıségét is kizárja. A jogsértés elbírálhatóságát akadályozó körülmény 24. A versenytanács nincs elegendı információ birtokában ahhoz, hogy valamennyi releváns körülményt figyelembe véve egyértelmően megállapíthassa azt, hogy az SzP Kft magatartása visszaélésnek, vagy az FT Bt. magatartásával együtt - kartellnek minısül. A jegyzıkönyvi nyilatkozatok ellentmondását a meghallgatott személyek szembesítésével esetleg fel lehetne oldani. A szembesítés alapján azonban csak a ruha átvételére vonatkozó boncmesteri hatáskör látszik bizonyíthatónak. További vizsgálatokra lenne szükség annak feltárásához, hogy az SzP Kft-vel jogviszonyban álló boncsegéd személyes kapcsolatba 6

7 került-e a halottak hozzátartozóival a ruha átvétele során (feltéve, hogy valóban ı vette át a ruhát és nem a betegfelvételi iroda munkatársa, nem a temetkezési vállalkozó, és nem a boncmester, aki a vizsgált idıszakban a boncmester nem az I. rendő eljárás alá vont alkalmazottja volt). Csak a temetkezési szolgáltatást a vizsgált 9 hónapos idıszakban az FT Bt.-tıl megrendelı személyek meghallgatásával lenne bizonyítható az, hogy ténylegesen befolyásolták-e ıket annak érdekében, hogy az FT Bt-t vegyék igénybe, és az, hogy ez az esetleges befolyás miben nyilvánult meg, tekinthetı-e visszaélésnek. Meg kellene hallgatni a megrendelıket arról, hogy milyen elızetes információval rendelkeztek a piacon elérhetı temetkezési szolgáltatásról, annak áráról és színvonaláról. Mindezt összevetve a versenytársak releváns idıszakban irányadó árlistáival lehetne csak kizárni azt, hogy a fogyasztókat egyéb racionális szempontok vezették az FT Bt-vel való szerzıdéskötésre. 25. Az eljáró versenytanács úgy ítélte meg, hogy az elızı pontban jelzett információ beszerzése nem áll arányban azzal az eredménnyel, hogy a jogsértés esetleges megállapíthatóvá válna. a) A gazdasági erıfölénnyel való visszaélés esetleges megállapítása során ugyanis a versenytanácsnak mindenképpen figyelembe kellene venni a jogsértés súlyára ható alábbi körülményeket: - az esetleges piactorzulás szeptember 3-án megszőnt, azáltal, hogy az SzP Kft bérleti szerzıdése felmondásra került, - az esetleges piactorzulás csak 9 hónapig állt fenn és ezen idıszakon belül is volt két olyan hónap, amikor az MM Kft ugyanannyi vagy több kiszállított temetést bonyolított, - az említett idıszakon belül is csak részleges piactorzulásra kerülhetett sor, a versenytárs nem szorult ki a piacról, csupán piaci részesedése 48 %-ról 37%-ra csökkent. Ezek a körülmények még a jogsértés bizonyítottsága esetén is jelentısen csökkentik a jogsértı magatartás súlyát, az SzP Kft. árbevételének mértéke és a törvényi bírságmaximum pedig azt sejteti, hogy jelentıs bírság kiszabására nem is kerülhetne sor. b) A kartell tényállási elemeinek esetleges megállapítása esetén további tisztázandó körülményként merül fel az I. és II. rendő eljárás alá vontak függetlenségének kérdése. S. M.- né nyilatkozata alapján V. 16. napjától megállapíthatónak látszik az, hogy az FT Bt. a Tpvt. 23. (2) bekezdés d) pontja alapján közvetlenül irányította az SzP Kft.-t. Ez a körülmény V. 16. napjától mindenképpen kizárja a kartell megállapíthatóságát. További vizsgálatot igényelne annak megállapítása, hogy vajon II. 1. és V. 16. között Forró Zsolt személye kizárja-e az eljárás alá vont vállalkozások függetlenségét. Forró Zsolt ebben az idıszakban egyedüli tulajdonosként irányította az SzP Kft-t és kültagja volt az FT Bt-nek. A versenytanács által bekért cégkivonatból csak az FT Bt. kültagjai betéteinek együttes összege derül ki, ami nyitva hagyja a lehetıséget arra, hogy Forró Zsolt akár szavazati joga alapján az FT Bt irányítójának is tekinthetı. A versenytanács annak a vizsgálatát is szükségesnek tartaná, hogy az apa és fia által, illetıleg testvérek által tulajdonolt és irányított társaságok közötti irányítási kapcsolat lehetısége a Tpvt. 23. (2) bekezdése c) és d) alpontja alapján is megvizsgálásra kerüljön. Abban az esetben, ha az irányítási kapcsolat nem lenne megállapítható, és így a kartell elvben felmerülhetne, mindenképpen figyelembe kellene venni a jogsértés súlyára ható alábbi körülményeket: - az esetleges piactorzulás szeptember 3-án megszőnt, azáltal, hogy az SzP Kft. bérleti szerzıdése felmondásra került, 7

8 - az esetleges piactorzulás idıtartama csak 9 hónap volt, és ezen idıszakon belül is volt két olyan hónap, amikor az MM Kft. ugyanannyi vagy több kiszállított temetést bonyolított, - az említett idıszakon belül is csak részleges piactorzulásra került sor, a versenytárs nem szorult ki a piacról, csupán piaci részesedése 48 %-ról 37%-ra csökkent. 26. A versenytanács megszünteti a versenyfelügyeleti eljárást, mivel jogsértés bizonyítása olyan jelentıs további vizsgálatot tenne szükségessé, amely elıre láthatóan nem áll arányban az esetleges múltbeli jogsérelem súlyával, amely már egyébként is lezárult. 27. Megjegyzi továbbá a versenytanács, hogy a gazdasági erıfölényben lévı vállalkozás sincs elzárva attól, hogy a versenyben olyan eszközöket vegyen igénybe, amelyek közül egyesek hátrányosak lehetnek versenytársai, vagy a vállalatcsoporthoz tartozó másik cég versenytársai számára. Önmagában az erıfölény fennállása nem teszi indokolttá azt, hogy az ilyen vállalkozás által alkalmazott mindenféle versenyeszköz használata jogsértınek minısüljön, pusztán azért, mert azok alkalmazása hátrányt jelent a versenytársak számára. A versenyhatóság bizonyítási követelménye sem lehet kisebb arra tekintettel, hogy az eljárás alá vont gazdasági erıfölényben van. 28. Rámutat továbbá a versenytanács arra a felelısségre, amely azokat a szerzıdı feleket terheli, akik olyan feltételekkel kötnek szerzıdést, amelyek monopolhelyzetet teremtenek egyes piaci résztvevık számára. - Ilyen esetben fokozott gondossággal szükséges vizsgálni a szerzıdés hatására kialakuló gazdasági erıfölény lehetséges hatásait. Indokolt tisztázni, hogy a pályázók mely vállalkozásokkal alkotnak vállalatcsoportot annak érdekében, hogy a törvényben szereplı összeférhetetlenségek a leányvállalatok, illetve az anyavállalatok, egy vállalatcsoport szintjén se forduljanak elı. - Monopolhelyzetet eredményezı szerzıdést csak széles nyilvánosság számára megismerhetı pályázat, vagy árverés alapján célszerő megkötni. - Célszerő szerzıdéses korlátokról gondoskodni, amelyek védik a monopolhelyzető vállalkozás jövendı partnereit. - Törekedni kell arra, hogy a szerzıdı fél által elért anyagi elınybıl valamilyen módon kompenzálják azokat a fogyasztókat, akik a kialakuló monopolhelyzet következtében hátrányos helyzetbe kerülhetnek. 29. A GVH hatásköre a Tpvt án, illetékessége a Tpvt án alapul. 30. A megszüntetı végzéssel szembeni jogorvoslat lehetıségét a Tpvt. 72. (1) bekezdésének a) pontja biztosítja. A Tpvt. 82. (2) bekezdése alapján a jogorvoslat az ügyfelet illeti meg, illetve akire nézve a végzés rendelkezést tartalmaz. Budapest, június 29. 8

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Ügyszám: Vj-131-087/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a (dr. G. T. ügyvéd) Bita-Petrik-Giba és társai Ügyvédi Iroda (Budapest) által képviselt CAPITAL PARTNERS a.s.

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/019-081/2010. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. M. I. ügyvéd (Berke és Molnár Ügyvédi Iroda) és R. I. ügyvezetı által képviselt Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-202/2007/21. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Unitravel Utazásszervezı Kft. (Budapest) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárásban

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/013-037/2010. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Dr. Sz. B. G. ügyvéd (Szabó Balázs Gábor Ügyvédi Iroda) által képviselt SWISS INVEST 2009 Hungary Pénzügyi Szolgáltató

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-189/2006/64. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az MKB Bank Nyrt. (Budapest), az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (Budapest), a Magyar Telekom Nyrt. (Budapest), és a

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/069-039/2011. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Kenessei Tamás ügyvezetı által képviselt Project-West 2011 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Sopron) eljárás alá vont

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-76/2007/069. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Nyrt. Budapest ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Iktatószám: Vj/91/2011. Vj/91-87/2011. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-63/2008/010. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Raiffeisen Bank Zrt. Budapest ellen gazdasági erıfölénnyel való visszaélés miatt, hivatalból indult versenyfelügyeleti

Részletesebben

F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I I R O D A

F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I I R O D A F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I I R O D A Ügyszám: VJ/11/2012. A Gazdasági Versenyhivatal a dr. H. B. ügyvéd által képviselt Négy Mancs - Alapítvány az Állatvédelemért eljárás alá vont ellen fogyasztókkal

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S. határozatot

V E R S E N Y T A N Á C S. határozatot V E R S E N Y T A N Á C S Vj-170/2007/18. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Interware Internet Szolgáltató Zrt. (Budapest) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-89/2007/15. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (Budapest) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárásban

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Ikt.sz: Vj-20/2007/115. Az eljáró versenytanács a Resort Club Hungary Szállodaipari és Üdülésszervezı Kft. III. rendő eljárás alá vont vállalkozás ellen meghozta az alábbi végzést.

Részletesebben

i n f o k o m m u n i k á c i ó s i r o d a

i n f o k o m m u n i k á c i ó s i r o d a i n f o k o m m u n i k á c i ó s i r o d a Ügyszám: Vj-29/2007. A Gazdasági Versenyhivatal a D. M. vezetı jogtanácsos által képviselt T-Kábel Magyarország Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! ÍTÉLETET INDOKOLÁS

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! ÍTÉLETET INDOKOLÁS 16. K. 33. 430/2009/4. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Bíróság dr. Tálas K. József ügyvéd által képviselt ORO-TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Budapest) felperesnek dr. László Ildikó Katalin

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-125-026/2010. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Cz. Cs. ügyvéd (Pécs) által képviselt Mecsek-Drog Termelı és Kereskedelmi Kft. (Pécsvárad) eljárás alá vont vállalkozás

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S VJ-26/2006/229. Ikt. sz.: Vj-26/2006/244. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a(z) - Navi-Gate Kft. (Izsák), I. rendő; - Nav N Go Kft. (Izsák), II. rendő; - All Inclusive

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/115/2010. Iktatószám: Vj/115-260/2010. Betekinthető! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

végzést. Indokolás Az eljárás megindításának körülményei

végzést. Indokolás Az eljárás megindításának körülményei 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/111/2010. Iktatószám: Vj/111-356 /2010. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/080-021/2010. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. B. T. ügyvéd (Bihary, Balassa és Társai Ügyvédi Iroda) által képviselt Orgon-tech Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S NYILVÁNOS VÁLTOZAT Vj-69/2008/538. Vj-69/2008/539. Vj-69/2008/564. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa - a Réczicza White & Case Ügyvédi Iroda és a Pallos Ügyvédi Iroda

Részletesebben

I. fejezet A törvény hatálya

I. fejezet A törvény hatálya A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYTANÁCSÁNAK A Tpvt.-vel 1 KAPCSOLATOS ELVI JELENTŐSÉGŰ DÖNTÉSEI 2 2013 (egységes szerkezetben a korábbi években kiadott elvi jelentőségű döntésekkel) 3 I. fejezet A törvény

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt. sz.: D.469/15/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8592, fax: 06-1/882-8592 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t.

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t. VERSENYTANÁCS Vj-82/2007/6. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a G4S Biztonságtechnikai Zrt. (Budapest) összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, amelyben további ügyfélként

Részletesebben

A GVH álláspontja a kötelezı eredetiségvizsgálat szabályozásáról, a szabályozás mőködésérıl, és a piacról

A GVH álláspontja a kötelezı eredetiségvizsgálat szabályozásáról, a szabályozás mőködésérıl, és a piacról A GVH álláspontja a kötelezı eredetiségvizsgálat szabályozásáról, a szabályozás mőködésérıl, és a piacról Vezetıi összefoglaló Az utóbbi években a közbeszéd témájává vált az állam mőködési hatékonyságának

Részletesebben

A tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás fogalma az EK-Szerzıdés 81. és 82. cikkében

A tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás fogalma az EK-Szerzıdés 81. és 82. cikkében A tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás fogalma az EK-Szerzıdés 81. és 82. cikkében Bevezetı 2004. május 1-je óta a közösségi versenyjogi szabályok eljárási reformjának megfelelıen a 17/62

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t á t

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t á t VERSENYTANÁCS VJ-195/2005/10. Ikt.sz.: AM/0011/2006/005. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Bonitás 2002 Befektető és Tanácsadó Kft. (Budapest). kérelmező, illetve az Multireklám Köztéri Médiaügynökség

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. rész - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának meghatározása és a szabályozás keretei

Tartalomjegyzék. I. rész - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának meghatározása és a szabályozás keretei Tartalomjegyzék I. rész - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának meghatározása és a szabályozás keretei 1. A pénzmosás meghatározása 2. A terrorizmus finanszírozásának meghatározása 3. A pénzmosás

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/036-029/2011. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Szőcs Irén ügyvezetı igazgató által képviselt Tádé Bioház Kft. (Hévíz) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal

Részletesebben

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Vj/075/2012. Iktatószám: TEVA Magyarország Zrt. v é g z é s t.

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Vj/075/2012. Iktatószám:  TEVA Magyarország Zrt. v é g z é s t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/075/2012. Iktatószám: Vj/075-42/2012. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben