A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló törvény hatálya alá tartoznak:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló törvény hatálya alá tartoznak:"

Átírás

1 Innovációs járulék A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló évi XC. törvény a hatálya alá tartozó gazdasági társaságok számára írja elő az elkülönített állami alap javára teljesítendő innovációs járulékelőleg, illetve innovációs járulék megfizetésének és bevallásának részletes szabályait. A törvény január 1-jétől hatályos változásait a évi LXXXV. törvény módosította. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló törvény hatálya alá tartoznak: - a számviteli törvény hatálya alá tartozó belföldi székhelyű gazdasági társaságok, - ideértve a naptári évtől eltérő üzleti évet választó társaságokat is. A számvitelről szóló évi C. törvény hatálya alá tartózó gazdasági társaság, a gazdasági társaságokról szóló az évi CXLIV. törvény szerint alapított - közkereseti társaság, - betéti társaság, - közös vállalat, - korlátolt felelősségű társaság, - részvénytársaság. Nem tartozik a törvény hatály alá - azaz innovációs járulékfizetésre nem kötelezett - a üzleti év első napján fennálló állapot szerint - a kis-vagy mikro vállalkozásnak minősülő gazdasági társaság, - a Magyar Nemzeti Bank, - az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság, - az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság. Nem tartozik a törvény hatálya alá, továbbá a cégbejegyzés évében a jogelőd nélkül alapított gazdasági társaság és annak előtársasága sem. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító és kizárólag ezt a célt szolgáló - az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény szerint - elkülönített állami pénzalapként jött létre.

2 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap rendeltetése, hogy kiszámítható és biztos forrást jelentsen a magyar gazdaság technológiai innovációjának ösztönzésére és támogatására és tegye lehetővé - a kutatás-fejlesztési tevékenység ösztönzését, támogatását, - a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosuló kutatás-fejlesztés erősítését, - a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, valamint - az innovációs infrastruktúra fejlesztését. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap a magyar gazdaság versenyképességének és innovációs teljesítményének javítását hivatott szolgálni. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap tárgyévi forrásai: - a törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaságok által befizetett innovációs járulék, - a központi költségvetésből nyújtott, az éves költségvetési törvényben meghatározott állami támogatás, - az Alap tárgyévet megelőző pénzmaradványa, - belföldi vagy külföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok által teljesített önkéntes befizetések, segélyek, adományok, - nemzetközi szervezetektől és intézményektől kapott támogatások, - visszafizetési kötelezettséggel nyújtott támogatások visszatérítései, - az Alapból nyújtott támogatással létrehozott gazdasági eredményből való részesedés és - egyéb bevételek. A központi költségvetésből nyújtott, az éves költségvetési törvényben meghatározott állami támogatás éves mértéke nem lehet kevesebb, az innovációs járulék megfizetésére kötelezetteknek, a tárgyévet két évvel megelőző évre elszámolt befizetéseinek összegénél. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználása Az Alap rendelkezésére álló forrásait a gazdasági társaságok által közvetve vagy közvetlenül megvalósított kutatási és technológiai innovációs tevékenységre kell fordítani. Az Alap pénzeszközeit pályázati úton lehet elnyerni és a következő jogcímek szerint lehet felhasználni: - a kutatás-fejlesztés és a kutatás-fejlesztési eredmények hasznosításának fedezetérül, új tudományos és technológiai eredmények alkalmazásának elterjesztésére beleértve az országos kutatási-fejlesztési programok és projektek finanszírozását, - a kutatás-fejlesztés és a technológiai innovációs infrastrukturális feltételeinek fejlesztésére, beleértve a nemzetközi K+F hálózatokhoz, infrastruktúrákhoz való kapcsolódás megteremtésében és működtetésében történő részvételt, a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségvállalásaival összhangban,

3 - a kutatás-fejlesztést és a technológiai innovációt erősítő szolgáltatások, innovációs hídképző és hálózatépítő tevékenységek támogatására, konferenciák megtartásának, szakkiállítások megrendezésének, kiadványok készítésének költségeire, - a technológiai innováció ösztönzésére a régiókban és a kistérségekben, a régiók és a kistérségek innovációs képességének növelésére és innovációs forrásainak támogatására, - a nemzetközi tudományos és technológiai együttműködés támogatására, - a nemzetközi pályázatoknál érvénysülő utófinanszírozással összefüggő likviditási problémák áthidalásának támogatására, - kutató-fejlesztő munkahelyek létrehozására, - a kutatás és a technológiai innováció emberi erőforrásainak fejlesztésére, - a kutatói utánpótlás és képzés támogatására, - a kutatók-fejlesztők hazai és nemzetközi mobilitásának, tapasztalatcseréjének, valamint az elismert hazatérő kutatók magyarországi szakmai beilleszkedésnek támogatására, - a hazai és külföldi tudományos és technológiai ismeretek megszerzésére, azok gyakorlati alkalmazására. Az Alap pénzeszközei felhasználhatók továbbá külön jogszabályban, nemzetközi szerződésben meghatározottak szerint különösen: - a Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása keretében a kutatással, fejlesztéssel és innovációval foglalkozó intézkedések hazai társfinanszírozására, - a tudás-és technológia-intenzív kis-és középvállalkozásokba befektető kockázati tőkelapokban történő részvétel alapján, - a nemzetközi tudományos és technológiai együttműködésből adódó feladatokra, - a tudományos kutatás és technológiai innováció szakpolitikai megalapozását szolgáló műszaki, közgazdasági, társadalomtudományi elemzések, tanulmányok, koncepciók készítésére, - az innovációs tevékenységgel közvetlenül összefüggő konferenciák szervezésére, szakkiállítások rendezésére, kiadványok készítésére, innovációs-ösztönzési célú díjakhoz történő hozzájárulásra. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból támogatás nyílt pályázati rendszerben nyerhető el, vagy pályázaton kívül adható az Alap tárgyévi kiadási előirányzatának 3%-át meg nem haladó mértékben.

4 A pályázaton kívüli támogatás nyújtására - fejlesztési célú beruházások kivételével - az Alap céljaival és felhasználásának jogcímeivel összhangban, a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács jóváhagyásával kerülhet sor. Az Alap kezelése során felmerülő költségeket az Alap finanszírozza, amelyek nem haladhatják meg az Alap tárgyévi kiadási előirányzatának: évben a 3, 3%-át, évben az azt követő években a 2,5%-át. Az Alap kezelése során felmerülő költségek a következők lehetnek: - elemzések, koncepciók, támogatási stratégiák, programok, projektek készítésével kapcsolatos költségek, - pályázatok megismertetésével és elbírálásával kapcsolatos költségek, - szerződések előkészítésével, megkötésével és lebonyolításával, nyilvántartásuk egyes tárgyi és személyi feltételeivel kapcsolatos költségek, - az ellenőrzéssel és értékeléssel, továbbá a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalnál az Alap működtetésével kapcsolatos költségek. Regionális innovációs célokra kell felhasználni az Alap tárgyévi előirányzatának 25%- át. Ezeknek a pénzeszközöknek a felhasználása történhet: - pályázati úton, vagy - a Nemzeti Kutatási és Technológiai Tanácsok javaslatai alapján az Alap jogcímeivel összhangban. A regionális innovációs célú pénzeszközök felhasználására javaslatot a Regionális Fejlesztési Tanácsok tesznek, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal terjeszti elő jóváhagyásra és a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács hagyja jóvá. Az innovációs járulék alapja január 1-jétől új szabályként, a évi LXXXII. Törvény, ún. akadálymentesítési törvény módosította az iparűzési adó meghatározásánál figyelembe veendő nettó árbevétel fogalmát, kiemelve az adózás alól a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 50%-át, valamint a Társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjakból származó árbevételt.

5 Az innovációs járulék alapja a helyi adókról szóló - többször módosított évi C. törvény 39. (1) bekezdésének fentiekben ismertetett módosítása alapján meghatározott adóalap. Az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele (-) az eladott áruk beszerzési értéke, (-) az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke, (-) az anyagköltség (=) Az innovációs járulék alapja Az innovációs járulék mértéke A járulék éves bruttó összege: évben a járulékalap 0,25%-a évben a járulékalap 0,3%-a. Az innovációs járulék éves bruttó összegéből levonható: - a gazdasági társaság saját tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költsége, - költségvetési gazdálkodási rendszerben működő és a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 2. (1) bekezdésében meghatározott szervezetektől megrendelt kutatásfejlesztési tevékenység költsége. A levonható költségeket a saját szervezetben végzett és a vásárolt kutatás-fejlesztés esetében is csökkenteni kell a levonásnál figyelembe vett költségek fedezetéül szolgáló, az államháztartás valamely alrendszeréből nyújtott támogatás összegével. Kutatás-fejlesztésnek minősül: - az alapkutatás: az általános tudományos és technológiai tudásanyag bővítése, amely nem kapcsolódik ipari vagy kereskedelmi célkitűzéshez, - kutatás-fejlesztés: az alapkutatás, ipari vagy alkalmazott kutatás, valamint kísérleti (prekompetitív) fejlesztés, - ipari vagy alkalmazott kutatás: új tudásanyag megszerzésére irányuló kutatás, amelynek célja, hogy a megszerzett új tudásanyag felhasználható legyen új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, illetve meglévő termékekben, eljárásokban vagy szolgáltatásokban jelentős javulást eredményezzen,

6 - kísérleti (pre-kompetitív) fejlesztés: az alkalmazott kutatás eredményének tervekbe foglalása, új vagy továbbfejlesztett termékek, szolgáltatások, eljárások tervezése, kereskedelmi felhasználásra nem kerülő prototípus elkészítése is, - technológiai innováció: minden olyan tudományos, műszaki, szervezeti, pénzügyi és kereskedelmi jellegű tevékenység, amely ténylegesen vagy szándék szerint műszakilag új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások és szolgáltatások megvalósításához vezet. Nem minősül kísérleti fejlesztésnek: - a termékeken, - termelési eljárásokban, folyamatokban, - létező szolgáltatásokon végzett Az innovációs járulék / előleg bevallása és befizetése Az innovációs járulék bevallása: A járulékfizetésre kötelezett gazdasági társaság - önadózás keretében - maga állapítja meg és vallja be az állami adóhatósághoz, az adóévet követő adóév ötödik hónapja utolsó napjáig: - az innovációs járulék éves bruttó összegét, - az innovációs járulék éves bruttó összegéből a felmerült kötelezettségcsökkentő tételek éves összegét és - a kettő különbözeteként megállapított innovációs járulék éves nettó összegét. Az innovációs járulékelőleg fizetése: Az adóévben háromhavonként (előlegfizetési időszak) esedékes, minden harmadik hónapot követő hónap 20.napjáig. A járulékelőleg mértéke: Az adóévet megelőző adóév adatai alapján meghatározott járulékelőleg egynegyede. Innovációs járulékelőleget kell bevallani: - a járulékbevallással egyidejűleg, - a járulékbevallás esedékességét követő második naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszakra, - az előlegfizetési időszakokra eső egyenlő részletek feltüntetésével.

7 2006. január 1-jétől új szabály, hogy az innovációs járulékfizetési kötelezettség keletkezésének évében az első két negyedévi járulékelőleget annak megfizetésével egyidejűleg be is kell vallania a járulékfizetésére kötelezetteknek. Az előleg mértéke a járulék várható éves nettó összegének időarányos része. Nem lehet járulékelőleget bevallani arra a negyedévre, a negyedév azon naptári hónapjára, amelyre az adózó már vallott be járulékelőleget. Az innovációs járulékelőleg: - ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hónap volt, az adóévet megelőző adóév fizetendő járulékának összege, - minden más esetben az adóévet megelőző adóév fizetendő járulékának a működés naptári napjai alapján 12 hónapra számított összege. Nem kell járulékelőleget bevallani: - megszűnéskor a járulékfizetésre kötelezetteknek, - cégbejegyzési eljárás befejezése miatt beadott járulékbevallás esetén. A befizetett innovációs járulékelőleg és a járulék éves nettó összege közötti különbözetet az adóévet követő adóév ötödik hónapja utolsó napjáig kell megfizetni, illetőleg a többletbefizetést ettől az időponttól lehet visszaigényelni. Az innovációs járulék / előleg teljesítésének módja A járulékfizetésre kötelezett gazdasági társaság előlegfizetési időszakonként átutalja az előleg összegét az APEH Innovációs járulék beszedési számlára: Az innovációs járulékfizetésre kötelezett gazdasági társaság a járulékot az üzleti évre állapítja meg. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó járulékfizetésre kötelezett az üzleti év első napján érvényes jogszabályok szerint állapítja meg, vallja be és teljesíti járulékfizetési kötelezettségét és fizet járulékelőleget. Az állami adóhatóság a gazdasági társaságok által befizetett járulékot külön jogszabályban szabályozott módon utalja át A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapnak a Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára. Számviteli szabályok Az innovációs járulék előlegfizetési időszakonkénti előleg összegének átutalása az APEH "Innovációs járulék" számla javára: T 4745 Innovációs járulékfizetési kötelezettség számla

8 K 384 Elszámolási betétszámla A tárgyévi éves innovációs járulék fizetési kötelezettség összegének elszámolása: T 8673 Elkülönített alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások K 4745 Innovációs járulékfizetési kötelezettség számla A befizetett előleg és a járulék éves nettó összege közötti többletbefizetés visszaigényelt összegének megtérítése az állami adóhatóság által: T 384 Elszámolási betétszámla K 4745 Innovációs járulékfizetési kötelezettség számla

Menedzsment 7 Lauf László: Számviteli ismeretek menedzserek számára 12. rész. A teljesítés időpontja önkényesen nem határozható meg

Menedzsment 7 Lauf László: Számviteli ismeretek menedzserek számára 12. rész. A teljesítés időpontja önkényesen nem határozható meg SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI 2011/ 7 JÚLIUS MENEDZSER TUDÁS- ÉS VÁLASZKÖZPONT MENEDZSER TUDÁS- ÉS VÁLASZKÖZPONT MENEDZSER TUDÁS- ÉS VÁLASZKÖZPONT Tartalom Áfa 1 Bonácz Zsolt: A teljesítés időpontja önkényesen

Részletesebben

Az innovációs járulék

Az innovációs járulék ADÓVILÁG 2004.02.13. Az innovációs járulék 2004. január 1-jétől új kötelezettség, az innovációs járulékfizetés terheli a gazdasági társaságokat, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003.

Részletesebben

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL ÚTMUTATÓ a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap elszámolásához, befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez Budapest, 2004.

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2014 OKT 2 7. T/1768. számú törvényjavaslat a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról Előadó: Lázár Jáno s Miniszterelnökséget vezet

Részletesebben

A helyi iparűzési adó legfontosabb szabályai 2010-től

A helyi iparűzési adó legfontosabb szabályai 2010-től A helyi iparűzési adó legfontosabb szabályai 2010-től I. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos hatáskörök A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló törvény 1 (a továbbiakban:

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2014.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2014. A társasági adó legfontosabb szabályai 2014. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

2006. évi LIX. Törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról. Általános rendelkezések. A magánszemély adókötelezettsége

2006. évi LIX. Törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról. Általános rendelkezések. A magánszemély adókötelezettsége 2006. évi LIX. Törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról A költségvetés egyensúlyának javítása érdekében az általános adófizetési kötelezettséget meghaladó közteherviselésre

Részletesebben

1. Személyi jövedelemadó

1. Személyi jövedelemadó Adónaptár 2011 / 2012 - Adónaptár a fontos adóbevallási, adófizetési határidőkről - Bérkalkulátor 2011 / B Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről. Adónaptár 2011 / 2012 - Adónaptár

Részletesebben

Makó Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 52/1995.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról egységes szerkezetben 1

Makó Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 52/1995.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról egységes szerkezetben 1 Makó Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 52/1995.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról egységes szerkezetben 1 A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. -ának (1)

Részletesebben

Helyi iparűzési adó rendelet 2013. 01. 01.

Helyi iparűzési adó rendelet 2013. 01. 01. Békés Város Jegyzője Békés, Petőfi u. 2., Telefon: 411-011. K I V O N A T! Helyi iparűzési adó rendelet 2013. 01. 01. Az adókötelezettség, az adó alanya 2. Adóköteles Békés Város Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

Tárgy: Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Melléklet.: Rendelettervezet

Tárgy: Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Melléklet.: Rendelettervezet Szentes Város Polgármesterétől 6600. Szentes, Kossuth tér 6 A-33237/2009. Témafelelős: Tonnesné Kiss Ildikó Tárgy: Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Melléklet.: Rendelettervezet Szentes Város Önkormányzat

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási, iparűzési tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó.

Részletesebben

c) A HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE

c) A HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz c) A HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Az adóbevallás benyújtására

Részletesebben

Helyi iparűzési adó rendelet 2010. 01. 01.

Helyi iparűzési adó rendelet 2010. 01. 01. Békés Város Polgármesteri Hivatala Békés, Petőfi u. 2., Telefon: 411-011. K I V O N A T! Helyi iparűzési adó rendelet 2010. 01. 01. Az adókötelezettség, az adó alanya 2. Adóköteles Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Adózás, járulékfizetés. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Adózás, járulékfizetés. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Szabóné Máger Dóra Adózás, járulékfizetés A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 29/2009. (XII.09.) számú RENDELETE

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 29/2009. (XII.09.) számú RENDELETE Zsámbék Város Képviselő-testületének 29/2009. (XII.09.) számú RENDELETE az idegenforgalmi adóról és egyes helyi adókról szóló rendeletek módosításáról I. Fejezet Idegenforgalmi adó Zsámbék Város Önkormányzati

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási, iparűzési tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó.

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1 a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező működési feltételeinek elősegítése, továbbá az Európai Közösségekhez való

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról (a módosításokkal - piros színnel jelölve - egységes szerkezetben)

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról (a módosításokkal - piros színnel jelölve - egységes szerkezetben) 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról (a módosításokkal - piros színnel jelölve - egységes szerkezetben) Az Országgyűlés az arányos közteherviselés elvére figyelemmel a következő törvényt alkotja: 1.

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.07.) Önkormányzati rendelete ( A helyi iparűzési adóról

Részletesebben

Klaszter-pályázatokhoz kapcsolódó jogi és számviteli kérdések GOP 1.2.1

Klaszter-pályázatokhoz kapcsolódó jogi és számviteli kérdések GOP 1.2.1 1 Klaszter-pályázatokhoz kapcsolódó jogi és számviteli kérdések GOP 1.2.1 2 Klaszter-pályázatokhoz kapcsolódó jogi és számviteli kérdések 1. számviteli elszámolás szabályai 2. jegyzett tőke minimum szabályai

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2011. évi iparűzési adó bevallásához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2011. évi iparűzési adó bevallásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2011. évi iparűzési adó bevallásához Az éves bevallást május 31-ig kell benyújtani és az adókülönbözetet megfizetni.

Részletesebben

1992. évi XXXVIII. TÖRVÉNY az államháztartásról. I. fejezet Általános rendelkezések Alapvetõ rendelkezések

1992. évi XXXVIII. TÖRVÉNY az államháztartásról. I. fejezet Általános rendelkezések Alapvetõ rendelkezések http://www.sztaki.hu/providers/torvenytar/jog_19/jog_1936.htm 2004. 02. 09. 1992. évi XXXVIII. TÖRVÉNY az államháztartásról Az Országgyûlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzata

Lepsény Nagyközség Önkormányzata Lepsény Nagyközség Önkormányzata Kitöltési útmutató állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység adóbevallására szolgáló nyomtatvány kitöltéséhez Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó

Részletesebben

Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.)

Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Bevallás Társasági adó 2011. - 1129. számú bevallás - a KETTŐS könyvvitelt, valamint az EGYSZERES könyvvitelt vezető adózók számára (a nonprofit

Részletesebben

Pályázati Útmutató. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhívásainak vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz

Pályázati Útmutató. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhívásainak vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz Pályázati Útmutató A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhívásainak vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz 1 Tartalom Tartalom...2 A. A TÁMOGATÁSOK CÉLJA ÉS HÁTTERE...4

Részletesebben

27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól 27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben