Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Helyi tanterv Hatályba lépés ideje: szeptember 1.

2 Tartalom Az iskola képzési rendje...6 Az általános gimnáziumi képzés évfolyamának tantárgyi rendszere és óraszámai...6 Művészetek oktatása a évfolyamokon...6 Emelt szintű angol és német nyelvi gimnáziumi képzés évfolyamának tantárgyi rendszere és óraszámai...7 Emelt szintű matematika és angol nyelvi, illetve emelt szintű biológia és angol nyelvi gimnáziumi képzés évfolyamának tantárgyi rendszere és óraszámai...8 Szakközépiskolai képzés évfolyamának közismereti tantárgyi rendszere és óraszámai...9 Szakközépiskolai képzés szakmai tantárgyi rendszere és óraszámai...10 Vendéglátásszervező-vendéglős szakképesítés...10 Turisztikai szervező, értékesítő szakképesítés...12 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei.14 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása...14 Az erkölcsi nevelés...15 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés...15 Állampolgárságra, demokráciára nevelés...15 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése...15 A családi életre nevelés...16 A testi és lelki egészségre nevelés...16 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség...16 Fenntarthatóság, környezettudatosság...16 Pályaorientáció...17 Gazdasági és pénzügyi nevelés...17 Médiatudatosságra nevelés...17 A tanulás tanítása...17 Választható tantárgyak, foglalkozások...18 Utazás & Turizmus akkreditált érettségi tantárgy oktatása a évfolyamokon...18 Fakultációválasztás...18 Tanórán kívüli foglalkozások...18 Tehetséggondozó, hátránykompenzáló, felzárkóztató és egyéni foglalkozások...18 Iskolai sportkör...18 Szakkörök...19 Versenyek, vetélkedők, bemutatók...19 Kirándulások...19 Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás...19 Szabadidős foglalkozások...19 Iskolai könyvtár...19 Tanulószoba...20 Felkészítés az érettségi vizsgára...20 Középszintű érettségi vizsgára történő felkészítés...20 Emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés...20 A középszintű érettségi vizsga témakörei...21 Magyar nyelv és irodalom...21 Szövegértés...21

3 Szövegalkotás...21 Beszéd, szóbeli szövegalkotás...21 Fogalmi műveltség Magyar nyelv Irodalom...22 Történelem Kompetenciák Témakörök...24 Matematika Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok Számelmélet, algebra Függvények, az analízis elemei Geometria, koordinátageometria, trigonometria Valószínűség számítás, statisztika...28 Idegen nyelv Kommunikatív készségek Nyelvi kompetencia Témák...29 Fizika Mechanika Hőtan, termodinamika Elektromágnesség Atomfizika, magfizika Gravitáció, csillagászat Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek...33 Biológia Bevezetés a biológiába Egyed alatti szerveződési szint Az egyed szerveződési szintje Az emberi szervezet Egyed feletti szerveződési szintek Öröklődés, változékonyság, evolúció...37 Informatika Információs társadalom Informatikai alapismeretek hardver Informatikai alapismeretek szoftver Szövegszerkesztés Táblázatkezelés Adatbázis-kezelés Információs hálózati szolgáltatások Prezentáció és grafika Könyvtárhasználat...40 Kémia Általános kémia Szervetlen kémia Szerves kémia Kémiai számítások...43 Földrajz (földünk és környezetünk)...44

4 1. Térképi ismeretek Kozmikus környezetünk A geoszférák földrajza A földrajzi övezetesség Népesség- és településföldrajz A világ változó társadalmi-gazdasági képe A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országcsoportok és országok Magyarország földrajza Európa regionális földrajza Az Európán kívüli földrészek földrajza A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai...46 Rajz és vizuális kultúra Alkotás Befogadás...47 Ének-zene Éneklés és zenetörténet Zenefelismerés Dallamátírás...50 Testnevelés Elméleti ismeretek Gyakorlati ismeretek...51 Vendéglátó idegenforgalmi alapismeretek Vendéglátó és turizmus alapismeretek Szállodai alapismeretek Marketing alapismeretek...54 Utazás & Turizmus...55 A tanulók értékelése Értékelési alapelvek...58 Az értékelés célja...58 Az értékelés fajtái...58 Az értékelés formái...58 A tanulmányi munka értékelése...58 Az iskolai beszámoltatás...60 Külső értékelés...60 A magatartás és a szorgalom értékelése...60 Magatartás...61 Szorgalom...61 Tanulók jutalmazásának elvei és formái...62 Az egyes tanulók jutalmazásának lehetőségei...63 Csoportba sorolás elvei és rendje A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek A tantárgyak tanterve... 65

5 A helyi tanterv a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a Szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) kormányrendelet, a Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a Kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet, a(z) (OKJ azonosítószám) vendéglátásszervező-vendéglős (OKJ megnevezés) szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó../2013. (... ) xxx rendelet alapján készült.

6 Az iskola képzési rendje Az általános gimnáziumi képzés évfolyamának tantárgyi rendszere és óraszámai Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a évfolyamon tagozat általános évfolyam Magyar nyelv és irodalom I. Idegen nyelv II. Idegen nyelv Matematika Etika 1 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Fizika Kémia 2 2 Biológia egészségtan Földrajz 2 2 Ének-zene Vizuális kultúra Dráma és tánc 1 Művészetek* (2) (2) Informatika Életvitel és gyakorlat 1 Testnevelés és sport Osztályfőnöki Kötelezően választandó fakultáció Kötelező tanítási órák Emelt óraszám (max.:4) Diák kötelező óraszáma Szabadon választható tanórai foglalkozás Diák óraszáma Művészetek oktatása a évfolyamokon heti 1-1 órában Iskolánkban a diákok választhatnak a Kórusének és a Vizuális kultúra tantárgyak közül. A közös zenei tevékenység, a csoportos muzsikálás élménye, az aktív zenei cselekvés öröme arra ösztönzi a tanulót, hogy a közösség tevékeny és felelős tagja legyen. Kiemelten foglalkozunk a mai vizuális környezettel, a vizuális kommunikáció mai formáival, amelyekkel a tanulók nap mint nap szembesülnek. Ennek megértéséhez, értő és igényes használatához nyújt a Vizuális kultúra tantárgy segítséget.

7 Emelt szintű angol és német nyelvi gimnáziumi képzés évfolyamának tantárgyi rendszere és óraszámai Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a évfolyamon tagozat angol-német évfolyam Magyar nyelv és irodalom I. Idegen nyelv II. Idegen nyelv Matematika Etika 1 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Fizika Kémia 2 2 Biológia egészségtan Földrajz 2 2 Ének-zene Vizuális kultúra Dráma és tánc 1 Művészetek (2) (2) Informatika Életvitel és gyakorlat 1 Testnevelés és sport Osztályfőnöki Kötelezően választandó fakultáció 0 0 Kötelező tanítási órák Emelt óraszám (max.:4) Diák kötelező óraszáma Szabadon választható tanórai foglalkozás Diák óraszáma

8 Emelt szintű matematika és angol nyelvi, illetve emelt szintű biológia és angol nyelvi gimnáziumi képzés évfolyamának tantárgyi rendszere és óraszámai Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a évfolyamon tagozat mat-ang bio-ang mat-ang bio-ang mat-ang bio-ang mat-ang bio-ang évfolyam Magyar nyelv és irodalom Angol nyelv Német nyelv Matematika Etika 1 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Fizika Kémia 2 2 Biológia egészségtan Földrajz 2 2 Ének-zene Vizuális kultúra Dráma és tánc 1 Művészetek* (2) (2) Informatika Életvitel és gyakorlat 1 Testnevelés Osztályfőnöki Kötelezően választandó fakultáció 0 0 Kötelező tanítási órák Emelt óraszám (max.:4) Diák óraszáma Szabadon választható tanórai foglalkozás Diák óraszáma

9 Szakközépiskolai képzés évfolyamának közismereti tantárgyi rendszere és óraszámai Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a évfolyamon Tantárgy Magyar nyelv és irodalom I. Idegen nyelv II. Idegen nyelv Matematika Etika 1 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Fizika Kémia 2 1 Biológia egészségtan Földrajz 2 1 Szakmai tárgyak Művészetek Ének-zene 1 Informatika 1 Testnevelés és sport Osztályfőnöki Diák óraszáma Szabadon választható tanórai foglalkozás Diák óraszáma

10 Szakközépiskolai képzés szakmai tantárgyi rendszere és óraszámai Vendéglátásszervező-vendéglős szakképesítés azonosítószám: szakmacsoport: 18. Vendéglátás, turisztika ágazati besorolás: XXVII. Vendéglátóipar Szakmai tantárgyak óraterve /13 Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 e gy e gy e gy e gy e gy Foglalkoztatás II. 0,5 Foglalkoztatás I. 2 Vendéglátó gazdálkodás Szakmai számítás 2 1,5 Marketing és kommunikáció a gyakorlatban 2 2 Alkalmazott számítástechnika Ügyvitel 2 Vendéglátó üzleti idegen nyelv Élelmiszer ismeret Termelés elmélete Termelés gyakorlata Értékesítés elmélete Értékesítés gyakorlata Vendéglátó vállalkozások 0+0,5 1 Vendéglátó vállalkozás működtetése 1 Szabad sáv Vizuális kultúra 0+1 Összes óra Összes óra Szakmai tantárgyak óraterve 1/13 2/14 Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 e gy e gy Foglalkoztatás II. 0,5 Foglalkoztatás I. 2 Vendéglátó gazdálkodás Szakmai számítás 2 1,5 Marketing és kommunikáció a gyakorlatban 2 2 Alkalmazott számítástechnika Ügyvitel 2 Vendéglátó üzleti idegen nyelv Élelmiszer ismeret 3 Termelés elmélete 3 2 Termelés gyakorlata 6 6 Értékesítés elmélete 3 2 Értékesítés gyakorlata 3 5 Vendéglátó vállalkozások 0,5 1 Vendéglátó vállalkozás működtetése 1 1 Szabad sáv Vizuális kultúra Összes óra

11 Összes óra 35 35

12 Turisztikai szervező, értékesítő szakképesítés azonosítószám: szakmacsoport: 18. Vendéglátás, turisztika ágazati besorolás: XXVIII. Turisztika Szakmai tantárgyak óraterve /13 e gy e gy e gy e gy e gy Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 Foglalkoztatás II. 0,5 Foglalkoztatás I. 2 Turizmus alapjai 2 1 Kultúr- és vallástörténet 1,5 1, Vendéglátás- és szálláshely ismeretek Üzleti kommunikáció gyakorlata 1 1 Marketing alapjai 0,5 0,5 1 1 Szakmai idegen nyelv gyakorlat 2 4,5 0+2 Antik örökségünk 1 Latin nyelvtan és fordítási gyakorlatok 1 Ügyviteli ismeretek 2 Informatika a turizmusban 1 1,5 Levelezési gyakorlat 1 1 Utazásszervezés 5 Utazási szolgáltatások értékesítése gyakorlat Vállalkozási alapismeretek 0+0,5 2,5 Turisztikai üzletágak működtetése gyakorlat Szabad sáv II. szakmai idegen nyelv 0+2 Szabad sáv Alkalmazott számítástechnika Összes óra ,5 22,5 Összes óra ,5 9,5

13 Szakmai tantárgyak óraterve 1/13 2/14 e gy e gy Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 Foglalkoztatás II. 0,5 Foglalkoztatás I. 2 Turizmus alapjai 3 Kultúr- és vallástörténet 4 Vendéglátás- és szálláshely ismeretek 3 Üzleti kommunikáció gyakorlata 2 Marketing alapjai 3 Szakmai idegen nyelv - gyakorlat Antik örökségünk 1 Latin nyelvtan és fordítási gyakorlatok 1 Ügyviteli ismeretek 2 Informatika a turizmusban 3 Levelezési gyakorlat 2,5 Utazásszervezés 5 Utazási szolgáltatások értékesítése gyakorlat 9,5 Vállalkozási alapismeretek 2,5 Turisztikai üzletágak működtetése gyakorlat 9,5 Szabad sáv II. szakmai idegen nyelv Összes óra

14 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei A szakmai munkaközösségek a tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat veszik figyelembe: a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének; a taneszköz legyen jól tanítható, jól tanulható; a taneszköz nyomdai kivitelezése legyen alkalmas a tantárgy óraszámának és igényeinek megfelelő használatra több tanéven keresztül; a taneszköz minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének fejlesztésére, nevelje a diákokat igényességre, precíz munkavégzésre, a taneszköz állapotának megóvására; Előnyben kell részesíteni azokat a taneszközöket: amelyek több éven keresztül használhatók; amelyek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, sorozatok tagjai; amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő taneszközök állnak rendelkezésre (pl. munkafüzet, tudásszintmérő, feladatgyűjtemény, gyakorló); amelyekhez rendelkezésre áll olyan digitális tananyag, amely interaktív táblán segíti az órai munkát pl. feladatok, videók, animációk, 3D modellek, szerkesztő és grafikonrajzoló, statisztikai programok, interaktív feladatok, számonkérési lehetőségek, játékok stb. segítségével; amelyekhez olyan hozzáférés biztosított, amely az iskolában használt digitális eszközöket és tartalmakat interneten keresztül a diákok otthoni tanulásához is nyújtani tudja; Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásakor figyelembe vesszük, hogy a jogosultak körének a hozzájutást térítésmentesen kell biztosítani. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása A Nemzeti alaptanterv (Nat) a köznevelés feladatát alapvetően a nemzeti műveltség átadásában, megőrzésében, az egyetemes kultúra közvetítésében, az erkölcsi érzék és a szellemiérzelmi fogékonyság elmélyítésében jelöli meg. Feladat továbbá a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek, attitűdök együttes fejlesztése, az egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése, a közjóra való törekvés megalapozása, a nemzeti, közösségi összetartozás és a hazafiság megerősítése. Cél, hogy a családdal együttműködve cselekvő elkötelezettségre neveljünk az igazság és az igazságosság, a jó és a szép iránt, fejlesszük a harmonikus személyiség kibontakoztatásához szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességeket.

15 A nevelési célok, a pedagógiai feladatok beépülnek az egyes tantárgyak fejlesztési követelményeibe, tartalmaiba, illetve a tantárgyak részterületeivé válnak; meghatározzák az osztályfőnöki órák témaköreit; témákat, fejlesztési helyzeteket körvonalaznak a nem tanórai keretek között folyó, egyéb iskolai foglalkozások, programok számára. Az erkölcsi nevelés Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés A tanulókkal megismertetjük nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Minden tantárgy lehetőséget ad jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságának tanulmányozásához. Az iskolai programok (például az ünnepségek, megemlékezések) során diákjaink gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése Az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre és tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodnak, a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatást nyújtunk ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját egyéni fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat maguk tudják alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához.

16 A családi életre nevelés A szűkebb és tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését a köznevelés területére. Intézményünknek is kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. Iskolánk foglalkozik a szexuális kultúra kérdéseivel is. A testi és lelki egészségre nevelés Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli megéléséhez. A pedagógusok ösztönzik a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. A pedagógusok motiválják és segítik a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség A évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről előírja a középiskolás diákoknak az érettségi vizsga előfeltételeként az 50 órás közösségi szolgálatot. Iskolánkban ezt nem kényszerű kötelezettségként értelmezzük, inkább egy lehetőségként: a helyi társadalomban közösségépítésre; a szolidaritás, a segítőkészség, a szociális érzékenység kialakítására; az egymás iránti felelősség erősítésére. A tevékenység akkor szolgálja a fenti célokat, ha a diákok és a helyi közösség számára hasznos, jól szervezett, biztonságos, minden szereplőnek a jól végzett munka örömét, az egészséges közösségben nélkülözhetetlen bizalom erősítését jelenti. Ehhez kérünk partnerséget cégektől, intézményektől, egyházaktól, hivataloktól, kollégáktól a diákok és a helyi közösség javára. Fenntarthatóság, környezettudatosság A felnövekvő nemzedéknek meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat,

17 válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. Pályaorientáció Az iskolának a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. Gazdasági és pénzügyi nevelés A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról. Ennek érdekében intézményünk biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását. Médiatudatosságra nevelés A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai beállítódás kialakítása és tevékenységközpontúsága révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. A tanulás tanítása A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, képletek. Olyan tudást kell kialakíta-

18 ni, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok sokoldalú áttekintésével és értékelésével. Választható tantárgyak, foglalkozások Utazás & Turizmus akkreditált érettségi tantárgy oktatása a évfolyamokon heti órában Az Utazás és Turizmus program célja átfogó képet adni a hazai és a nemzetközi idegenforgalmi üzletágról, segíteni a pályaorientációt, növelni annak az esélyét, hogy a tovább nem tanulók az idegenforgalomban tudjanak elhelyezkedni, illetve segíteni diákjainkat, hogy a turisztikai ágazat kulturált és igényes fogyasztóivá váljanak. Fontos, hogy a diákok ismerjék meg szűkebb és tágabb környezetük adottságait, az itt működő vállalkozásokat, településük idegenforgalmi lehetőségeit. Fakultációválasztás Iskolánk képzési rendje szerint, a kötelezően előírt óraszámok mellett az utolsó két évben az érdeklődésnek vagy a pályaválasztásnak megfelelően legalább egy, legfeljebb három tantárgyból emelt óraszámban tanulhatnak a diákok. A választható tanórai foglalkozásokat az igazgató a fenntartó jóváhagyása után hirdeti meg, a foglalkozást várhatóan vezető tanár nevének, valamint a felkészítés szintjének a szerepeltetésével. A választott tantárgyak köre csak a diákok jelentkezése után válik véglegessé. A tanuló csak az igazgató engedélyével módosíthatja döntését. Az iskola személyi feltételrendszere nem teszi lehetővé, hogy a tanuló pedagógust válasszon. Tanórán kívüli foglalkozások Tehetséggondozó, hátránykompenzáló, felzárkóztató és egyéni foglalkozások Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a hátrányok megszüntetését az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó, hátránykompenzáló és felzárkóztató foglalkozások segítik. Iskolai sportkör Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre való felkészítést.

19 Szakkörök A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Versenyek, vetélkedők, bemutatók A tehetséges tanulók fejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A tanulókat az iskolán kívül szervezett versenyeken való részvételre is felkészítjük. Kirándulások Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából a szülők többségének kérésére az osztályok számára évente egy alkalommal kirándulást szervezhetnek. Ezeknek a kirándulásoknak a megszervezése nem kötelező iskolai feladat, nem szerepel a Pedagógiai Programban, így intézményünk anyagilag nem támogatja azt. A kirándulásra 1 tanítási napot kaphat egy osztály, illetve igazgatói mérlegelés alapján további napok is adhatók. Osztálykirándulásnak számít, ha a diákok legalább 80%-a részt vesz a programon. Kisebb létszám esetén az osztálykirándulást csak tanítás nélküli napon lehet megtartani. Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. A tanulók részvétele az ilyen foglalkozásokon, amennyiben költségekkel jár, a szülő beleegyezéséhez kötött. Szabadidős foglalkozások A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat felkészíteni azzal, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez. A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes. Iskolai könyvtár A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. A könyvtár működési rendjét az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. Az iskolai

20 könyvtárat az iskola tanulói, dolgozói díjmenetesen használhatják. Tanulói jogviszony, illetve munkaviszony létesítésével valamennyi diák és dolgozó jogosult a könyvtár használatára. Tanulószoba Tanulószobai foglalkozást a szülők, illetve a tanulók nagyobb csoportjának kérésére az iskola indíthat. Felkészítés az érettségi vizsgára Középszintű érettségi vizsgára történő felkészítés Magyar nyelv- és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv tantárgyakból a kötelező órákon, továbbá e tantárgyak mellett kémia, földrajz, informatika tantárgyakból a kötelezően vagy a szabadon választott órák keretében a évfolyamon heti plusz 2 órában. Emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés Magyar nyelv- és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, fizika, biológia tantárgyakból a kötelező órák mellett a kötelezően vagy a szabadon választott órák keretében a évfolyamon heti plusz 2 órában. Amennyiben igény van további tantárgyakból érettségire való felkészítésre, azt a jelentkező tanulói létszám és a rendelkezésre álló óraszámtól függően az iskola biztosítja. A felkészítés indításáról és az arra fordítható óraszámról az igazgató dönt. A vizsgázó függetlenül attól, hogy a középiskolában milyen szintű vizsgára készült fel dönt abban a kérdésben, hogy középszinten vagy emelt szinten tesz érettségi vizsgát az egyes vizsgatárgyakból. Tanulói igény esetén az iskola megszervezi a középszintű érettségi vizsgát minden olyan vizsgatárgyból, amely a helyi tantervében szerepel. A tanulók az iskola képzési rendjében szereplő kötelező tantárgyak minimális óraszámához meghatározott helyi tantervi követelmények teljesítése után a következő választható érettségi vizsgatárgyakból tehetnek érettségi vizsgát: közismereti vizsgatárgyak fizika, kémia, biológia, földrajz, ének-zene, rajz és vizuális kultúra, informatika, testnevelés, angol nyelv, német nyelv szakmai előkészítő vizsgatárgy

21 vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek Az Utazás és turizmus akkreditált érettségi tantárgy 6. vizsgatárgyként választható. A középszintű érettségi vizsga témakörei Magyar nyelv és irodalom Témakörök/képességek Szövegértés Információk feldolgozása és megítélése Szépirodalmi és nem irodalmi szövegek értelmezése Nyomtatott és elektronikus közlések információinak célirányos és kritikus használata. A szövegértési képesség bizonyítása különféle szakmai-tudományos, publicisztikai, gyakorlati, szépirodalmi szövegek értelmezésével, összehasonlításával. Különböző szövegértelmezési eljárások alkalmazása. Szövegalkotás Írásbeli kifejezőképesség Különböző témákban, különböző műfajokban széles körű olvasottságon alapuló tájékozottság és személyes vélemény megfogalmazása a műfajnak, a témának, a címzettnek megfelelő szabatossággal. Kérdéskör, kérdés, probléma írásbeli megvitatása, a téma több nézőpontú értékelését is magában foglaló vélemény, álláspont, következtetés megfogalmazása az érvelés módszerével. Hivatalos írásművek nyelvi normáinak alkalmazása A köznyelvi norma alkalmazása, biztos helyesírás, rendezett, olvasható kézírás, a helyesírási és nyelvhelyességi hibák javításának képessége. Beszéd, szóbeli szövegalkotás A beszédhelyzetnek, a műfajnak és a témának megfelelő tartalmú, szóhasználatú lényegre törő, világos felépítésű, kifejtett közlés. Memoriter: teljes művek és részletek szöveghű előadása. Fogalmi műveltség Fogalomismeret, fogalomhasználat Nyelvi és irodalmi fogalmak beszédhelyzetnek, témának, megfelelő helyénvaló alkalmazása. Fogalmak értelmezése. Témakörök 1. Magyar nyelv

22 Témakörök 1.1. Ember és nyelv A nyelv mint jelrendszer. A beszéd mint cselekvés. A nyelv és a gondolkodás viszonya. Nyelvcsalád, nyelvtípus. A nyelvhasználat társadalmi vonatkozásai Kommunikáció A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói, ezek összefüggései a kifejezésmóddal. A kommunikáció interdiszciplináris jellege. Jel, jelrendszer. Nyelvi és vizuális kommunikáció. A nyelvhasználat mint kommunikáció. Kommunikációs funkciók és közlésmódok. Személyközi kommunikáció. A tömegkommunikáció A magyar nyelv története Változás és állandóság a nyelvben. A magyar nyelv rokonsága. A magyar nyelv történetének fő szakaszai. A tihanyi apátság alapítólevele, a Halotti beszéd és könyörgés, Ómagyar Mária-siralom. Nyelvművelés Nyelv és társadalom Társadalmi és területi nyelvváltozatok. Rétegzettség és norma a nyelvhasználatban. Kisebbségi nyelvhasználat. A határon túli magyar nyelvűség. Tömegkommunikáció és nyelvhasználat A nyelvi szintek Hangtan. Alaktan és szótan. Mondattan. A mondat szintagmatikus szerkezete. A mondat a szövegben. Logikai és grammatikai viszonyok az összetett mondatban. Szókincs és frazeológia A szöveg A szöveg és a kommunikáció. A szöveg szerkezete és jelentése. Szövegértelmezés. A szöveg szóban és írásban. Az intertextualitás. A szövegtípusok. Szöveg a médiában A retorika alapjai A nyilvános beszéd. Érvelés, megvitatás, vita. A szövegszerkesztés eljárásai Stílus és jelentés Szóhasználat és stílus. A szójelentés. Állandósult nyelvi formák. Nyelvi, stilisztikai változatok. Stíluseszközök. Stílusréteg, stílusváltozat. 2. Irodalom 2.1. Szerző, művek Életművek a magyar irodalomból Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI A tantárgy neve középszinten A vizsga formája emelt szinten Kötelező tantárgyak Választható közismereti tantárgyak 1. Magyar nyelv és irodalom írásbeli

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

Balázs Győző Református Líceum Nevelési-, Helyi tantervi- és Szakmai programja hatályos: 2011.09.01-től 176

Balázs Győző Református Líceum Nevelési-, Helyi tantervi- és Szakmai programja hatályos: 2011.09.01-től 176 15. A HELYI TANTERVÜNK KERETTANTERVI ALKAMAZÁSA Az oktatási és kulturális miniszter 2/2008. (II.8.) OKM rendeletében foglalt, a kerettanterv kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló, valamint egyes

Részletesebben

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. K a l o c s a

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. K a l o c s a Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium K a l o c s a A középszintű érettségi vizsga témakörei tantárgyanként 7. számú melléklet A középszintű érettségi vizsga témakörei magyar nyelv

Részletesebben

2. számú melléklet: Részletes érettségi és vizsgakövetelmények Tartalom

2. számú melléklet: Részletes érettségi és vizsgakövetelmények Tartalom 2. számú melléklet: Részletes érettségi és vizsgakövetelmények Tartalom I. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 II. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY 18 III. TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY 23 IV. INFORMATIKA ÉRETTSÉGI

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata VIZSGASZABÁLYZAT. Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata VIZSGASZABÁLYZAT. Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM VIZSGASZABÁLYZAT Tokaj, 2013. szeptember 1 Molnárné Tóth Erika igazgató Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület 1 A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/ Ikt.sz: 9/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. - 1 - Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb módszerhez és a legjobb körülményekhez,

Részletesebben

A FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A fizika érettségi vizsga célja A középszintû fizika érettségi vizsga célja annak

Részletesebben

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 1 Figyelembe vett jogszabályok... 4 2 Helyzetelemzés... 4 3 Az intézményekben folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Az Árpád Gimnázium pedagógiai programja

Az Árpád Gimnázium pedagógiai programja Az Árpád Gimnázium pedagógiai programja Az Árpád Gimnázium nevelőtestülete pedagógiai programját a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013 KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALMA 1. BEVEZETŐ...7 1.1 A pedagógiai

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei

Az osztályozó vizsga követelményei 1 Magyar irodalom témakörök esszéírás, szövegértés teszt Mítosz, mitológia mítoszok az istenek születéséről és az ember keletkezéséről Az ókori görög irodalom Homérosz eposzai A görög líra és műfajai,

Részletesebben

Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. és Kollégium

Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. és Kollégium Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium PEDAGÓGIA PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1. Bevezetés...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta.

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta. KLIK Érdi Tankerület Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK

Részletesebben

Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez

Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. 2 BEVEZETŐ RÉSZ... 7 1 AZ ISKOLA ARCULATA... 7 1.1 Az iskola rövid története... 7 1.2 Az iskolai hagyományok... 7 1.3 Képzési kínálat... 8 2 AZ ISKOLA

Részletesebben

Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez

Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét.

Részletesebben

FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer

FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer M mechanika H termikus kölcsönhatások E elektromos és mágneses kölcsönhatás MF modern fizika + emelt szintű képzés Piarista Iskola Kecskemét Piarista

Részletesebben

A 9-10. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI KÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) KÖZISMERET SZAKISKOLA (NAPPALI).

A 9-10. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI KÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) KÖZISMERET SZAKISKOLA (NAPPALI). A 9-10. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI KÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) KÖZISMERET SZAKISKOLA (NAPPALI).DOCX Tartalomjegyzék MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-10. (SZAKISKOLA)...

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.04 alapján készült. Helyi tanterv. Matematika 9 12.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.04 alapján készült. Helyi tanterv. Matematika 9 12. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.04 alapján készült Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyama számára Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Iktatószám:80/10-6/2014 Ügyintézés helye: Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOM Alapdokumentum I. Törvények, rendeletek 3.old. II. Bevezető III. Nevelési programja 4.old.

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei 1 A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei Magyar nyelv és irodalom Írásbeli: egyszerű mondat komplex elemzése:

Részletesebben

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 200924 Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 28. Igazgató: Garda László KECSKEMÉT 2013 Bevezető

Részletesebben

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata 1. Az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgák osztályozóvizsgák különbözeti vizsgák javítóvizsgák pótlóvizsgák

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI HELYI TANTERV. Évi óraszám: 36 óra /32 óra. Választott kerettanterv: nincs kerettanterv, irányadó a 20/2012.

OSZTÁLYFŐNÖKI HELYI TANTERV. Évi óraszám: 36 óra /32 óra. Választott kerettanterv: nincs kerettanterv, irányadó a 20/2012. OSZTÁLYFŐNÖKI HELYI TANTERV Évi óraszám: 36 óra /3 óra Választott kerettanterv: nincs kerettanterv, irányadó a 0/01. évi EMMI rendelet Oktatási segédanyag: Bácskai Júlia: Magánélettan 1- Szabó Kálmán:

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202 10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Nevelési program OM azonosító: 031202 AZ ISKOLA NEVELÉS-OKTATÁS ALAPVETŐ CÉLJAI A KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Az iskolai

Részletesebben