MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E"

Átírás

1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1

2 TARTALOMJEGYZÉK MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETE oldal MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK oldal. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETE Rendelet száma Tárgya : február 3-ai Közgyűlés 1/2011.(II.9.) Széndioxidkibocsátás-különbözet utáni díjfizetési kötelezettségről II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI Határozat száma Tárgya. 2

3 2011. február 3-án: Zárt ülésen hozott határozatai: I-2/22.158/2011. Avas és Környéket Óvodai Gazdasági Igazgatóság magasabb vezetői beosztásának betöltése I-3/22.159/2011. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány kuratóriumi tagjainak kijelölése és az alapító okirat módosítása I-4/ /2011. Szeleta Kultúráért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak kijelölése és az alapító okirat módosítása I-5/22.060/2011. Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak kijelölése és az alapító okirat módosítása I-6/22.161/2011. Egyedi szociális hatósági fellebbezések (2010. december, január hó) I-7/22.175/2011. Miskolci Csodamalom Bábszínház magasabb vezető beosztásának ellátására történő pályázat előkészítése I-8/22.194/2011. Miskolci Piac Zrt. saját tőke-jegyzett tőke arányának helyreállítása, a törvénysértő állapot megszüntetése február 3-án: Nyílt ülésen hozott határozatai: I-1/22.155/2011. Miskolci Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésével kapcsolatos vélemény megalkotása I-9/22.153/2011. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal 38/2009. (XII.2.) önkormányzati rendelettel szemben benyújtott törvényességi I-10/22.156/2011. észrevétele Oktatási-nevelési intézmények intézményvezetői álláshelyeire történő pályázat kiírása I-11/22.157/2011. Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság magasabb vezetői beosztásra történő pályázat kiírása I-12/22.162/2011. Tájékoztató a Miskolc Városi Diáksport Szövetség évi szakmai munkájáról I-13/ /2011. Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása korszerű víztisztítási technológia kiépítésével, Miskolc-Tapolca vízbázisának súlyos veszélyeztetettsége miatt 2. fordulós pályázathoz érkezett hiánypótlás benyújtása 3

4 I-14/22.177/2011. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszemélyes tulajdonában álló Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okiratának módosítása III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG január 25-ei: Nyílt ülésen hozott határozata: 1/2011. Miskolc Városi Diáksport Szövetség évi szakmai és pénzügyi beszámoló kérése január 25-ei: Zárt ülésen hozott határozatai: 2/2011. Miskolc Megyei Jogú Város önkormányzati számlavezető bank kiválasztásának közbeszerzési dokumentumainak kérése 3/2011. Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. sakk szakosztály évi szakmai és pénzügyi beszámolójának kérése 4/2011. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága I félévi munkatervének jóváhagyása 5/2011. A Szeleta Kultúráért Közalapítvány működésének és gazdálkodásának vizsgálata VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG január 27-ei Nyílt ülésen hozott határozata: 4

5 1/2011. A PPP-rendszerben épült lakások pályázatának elbírálása EGÉSZÉSGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG és VÁROSGDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELETÉSI BIZOTTSÁGA január 20-ai: Összevont rendkívüli ülésén hozott határozatai: 1/2011. A szociális helyzet alapján bérbe adandó lakások pályázatának elbírálása 2/2011. A költségelven bérbe adandó lakások pályázatának elbírálása 3/2011. Méltányosságból történő bérbeadás, valamint a méltányossági alapon történt bérbe adások felülvizsgálata 4/2011. A szociális helyzet alapján bérbe adandó lakások pályázatának elbírálási szempontrendszere I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETE MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 1/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelete a széndioxidkibocsátás-különbözet utáni díjfizetési kötelezettségről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, továbbá a távhőszolgáltatásról szóló többször módosított évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 6. (2) bekezdésének h)-i) pontjában és (3) 5

6 bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: A díjfizetési kötelezettség 1. (1) Díjfizetési kötelezettség keletkezik a távhőszolgáltatási közüzemi szerződés Tszt. 38. (2) és (4) bekezdésének megfelelő felmondással, valamint a Tszt. 38. (5) bekezdésének megfelelő módosítással történő megszüntetése esetén, a szerződés megszűnését követő naptól. (2) A díjfizetési kötelezettség a szerződés megszűnését követő ötödik naptári év utolsó napjáig áll fenn. (3) A (2) bekezdéstől eltérően megszűnik a kötelezettség: a.) ha a kötelezett a kötelezettség időtartamának leteltét megelőzően új távhőszolgáltatási közüzemi szerződést köt, a szerződés megkötésének napjától, b.) az épület, épületrész megszűnésével. (4) Az épület, épületrész használatának szünetelése a díjfizetési kötelezettséghez kapcsolódó bevallási, bejelentési kötelezettséget nem érinti. A díjfizetési kötelezettség alanya 2. (1) A díjfizetési kötelezettség alanya annak az épületnek, épületrésznek a tulajdonosa, vagy tulajdonosi közössége, amelyben a távhőszolgáltatás igénybevételét megszüntették. (2) A tulajdonos személyében a díjfizetési kötelezettség időtartama alatt bekövetkezett változás a tulajdonszerzés ingatlan-nyilvántartási bejegyzése napjától kerül figyelembe vételre. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok a díjfizetési kötelezettséggel kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. 6

7 A fizetendő díj alapja 3. A díj alapja a más hőellátás igénybevétele és a távhőszolgáltatás igénybevétele közötti, 1. melléklet alapján számított pozitív előjelű - egész számra kerekített - széndioxid kibocsátás különbözete, kilogrammban kifejezve. A fizetendő díj mértéke 4. A 3. alapján megállapított adóalap után: 15.- Ft/kg. Adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettségek 5. (1) A díjfizetési kötelezettség keletkezését a díjfizetésre kötelezett a keletkezés napját követő 15 napon belül bejelenti az önkormányzati adóhatóság (továbbiakban: adóhatóság) részére. Az adóhatóság a díjfizetésre kötelezettet nyilvántartásba veszi. (2) A távhőszolgáltató a közüzemi szerződés megszűnését vagy módosítását, valamint a szerződést megszüntető fél adatait (tulajdonos neve, lakcíme, székhelye, épület címe, képviselője) 15 napon belül bejelenti az adóhatóság részére. (3) A más hőellátáshoz felhasznált energiahordozó fajtájáról és adott évi mennyiségéről a díjfizetésre kötelezett a következő év március 15. napjáig, az erre rendszeresített nyomtatványon szolgáltat adatot az adóhatóság részére. (4) A távhőszolgáltató az adott év távhő előállítására felhasznált tüzelőanyagainak átlagos fajlagos széndioxid kibocsátási értékét a (3) bekezdésben megjelölt időpontig közli az adóhatósággal. Eljárási szabályok 6. 7

8 (1) A díjfizetési kötelezettség összegének megállapításával, kivetésével, nyilvántartásával, beszedésével és ellenőrzésével kapcsolatos elsőfokú hatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el. (2) Az 5. (2)-(4) bekezdése szerint közölt adatok alapján az adóhatóság április 15-ig határozattal értesíti az alanyokat a díjfizetési kötelezettség összegéről. (3) A díjat a kötelezett május 15. napjáig köteles megfizetni az adóhatóság által megadott számla javára. Késedelmes teljesítés esetén az adózás rendje szerinti késedelmi pótlékot kell fizetni. (4) A díjfizetési kötelezettségre egyebekben az adózás rendjéről szóló törvény szabályait kell alkalmazni. Záró rendelkezések 7. Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. M i s k o l c, február 3. Dr. Mihalecz Péter Dr. Kriza Ákos jegyző polgármester 1. melléklet a a széndioxidkibocsátás-különbözet utáni díjfizetési kötelezettségről szóló 1/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelethez A széndioxid kibocsátás különbözete és a fizetendő díj számítása 1. A széndioxid kibocsátás különbözetét (díjalap) a távhőszolgáltató adott hőmennyiségre jutó fajlagos széndioxid kibocsátási értékének és a más hőellátás során felhasznált tüzelőanyag 213/2006. (X. 27.) számú Kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) rögzített fajlagos CO 2 kibocsátási értékének különbözete adja az alábbiak szerint A kötelezett a rendelet 5. (3) bekezdése alapján adatot szolgáltat a felhasznált tüzelőanyag mennyiségéről "m 3", illetve 8

9 "kg" mértékegységben Az éves tüzelőanyag felhasználás és a Kormányrendeletben meghatározott, az adott tüzelőanyaghoz tartozó feltüntetett fűtőérték szorzata képezi az ingatlan hőmennyiség-szükségletét. Az így kapott MJ (megajoule) értéket 1000-el osztva GJ értékre kell átszámítani a kerekítés szabályai szerint Az adott tüzelőanyaghoz tartozó kibocsátási tényezőnek a 2. pont szerinti hőmennyiséggel való szorzata adja meg a kötelezett ingatlana által kibocsátott széndioxid éves értékét kg mértékegységben Az adott évben távhő előállítására felhasznált tüzelőanyagok átlagos fajlagos széndioxid kibocsátási értékének a 2. pont szerinti hőmennyiség-értékkel való szorzata adja meg az ingatlan kibocsátását kilogrammban távhőszolgáltatás igénybevétele esetén. 2. Az 1.3. pont és az 1.4. pont alapján kiszámított értékek különbözete adja meg a díjfizetés alapját. Amennyiben az így kiszámított - kilogrammban kifejezett - különbözeti érték pozitív, a fizetendő díj összegét a különbözetnek a 15.-Ft/kg díjmértékkel való szorzata képezi; nulla, vagy negatív érték esetén nincs fizetendő díj. II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI február 3-án: Nyílt ülésén hozott határozatai: I-1/22.155/2011. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a Miskolci Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésével kapcsolatos vélemény megalkotására című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 9

10 Tárgy: Miskolci Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésével kapcsolatos vélemény megalkotása 1. Miskolc megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Országos Rendőr-főkapitány Dr. Bogyay Ferenc r. alezredest a Miskolci Rendőrfőkapitányság vezetőjévé február 16-i hatállyal kinevezze. 2. A Közgyűlés elismerését fejezi ki Dr. Pásztor Albert r. ezredesnek a város közrendje és közbiztonsága érdekében kifejtett szolgálataiért. Polgármester Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet Határidő: azonnal I-9/22.153/2011. Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal 38/2009. (XII.2.)önkormányzati rendelettel szemben benyújtott törvényességi észrevétele Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 38/2009.(XII.2.) sz. rendelet hatályon kívül helyezését indítványozó Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője által tett B-TOR/110-78/2010. számú törvényességi észrevételével nem ért egyet. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a fenti döntésről a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa. Közreműködik: Határidő: Polgármester Hatósági Főosztály a döntés meghozatalát követő 3 napon belül I- 10/22.156/2011. Tárgy: Oktatási-nevelési intézmények intézményvezetői álláshelyeire történő pályázat kiírása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat oktatásinevelési intézmények intézményvezetői álláshelyeire történő pályázat kiírására című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 10

11 1.)Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet az 1. és. 2. számú melléklet szerinti tartalommal az Andrássy Gyula Szakközépiskola (3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10.) Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola (3532 Miskolc, Rácz Á. u ) Kós Károly Építőipari Szakközépiskola (3527 Miskolc, Latabár E. u. 1.) Miskolci Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 84.) Zrínyi Ilona Gimnázium (3530 Miskolc, Nagyváthy J. u. 5.) Nyitnikék Napköziotthonos Óvoda (3533 Miskolc, Andrássy u. 53/a.) intézményvezetői beosztására augusztus 1-jétől július 31-ig terjedő határozott időre. 2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a pályázati felhívásnak a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán történő megjelentetését. Végrehajtásért felelős: Határidő: polgármester Jegyzői Kabinet a közgyűlés döntését követő 8 napon belül I-11/22.157/2011. Tárgy: Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság magasabb vezetői beosztására történő pályázat kiírása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat az Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság magasabb vezetői beosztására történő pályázat kiírására című előterjesztést és a következő határozatot hozza: Miskolc megyei Jogú Város Közgyűlése az Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság magasabb vezetői beosztására pályázatot hirdet a melléklet szerinti tartalommal, május 1-jétől öt éves határozott időtartamra. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a pályázati 11

12 felhívásnak a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán történő megjelentetését. A pályázók meghallgatására jogszabályban előírt bizottságként a Közgyűlés Pénzügyi Bizottságát jelöli ki. Polgármester Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet Határidő: 8 napon belül (a pályázat megjelentetése) a pályázati határidő leteltét követően 21 napon belül (bizottsági ülés megtartása) I-12/22.162/2011. Tárgy: Tájékoztató a Miskolc Városi Diáksport Szövetség évi szakmai munkájáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tájékoztató a Miskolc Városi Diáksport Szövetség évi szakmai munkájáról című előterjesztést megtárgyalta és azt tudomásul veszi. Végrehajtásért felelős: Határidő: polgármester Polgármesteri Kabinet azonnal I-13/22.176/2011. Tárgy: Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása korszerű víztisztítási technológia kiépítésével, Miskolc-Tapolca vízbázisának súlyos veszélyeztetettsége miatt 2. fordulós pályázathoz érkezett hiánypótlás benyújtása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat második fordulós pályázat hiánypótlásának benyújtásához KEOP 1.3.0/B támogatás elnyerése céljából Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása korszerű víztisztítási technológia kiépítésével, Miskolc-Tapolca vízbázisának súlyos veszélyeztetettsége miatt c. sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 12

13 1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása korszerű víztisztítási technológia kiépítésével, Miskolc-Tapolca vízbázisának súlyos veszélyeztetettsége miatt c. pályázat KEOP 1.3.0/B jogcímre történő benyújtását. Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet Közreműködik: Miskolc Holding Zrt. Gazdálkodási Főosztály Határidő: február A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a pályázatban szereplő megvalósítási munkákhoz szükséges saját forrást a jelenlegi üzemeltető, a MIVÍZ Kft. biztosítja - a megkötött finanszírozási előszerződésben foglaltak szerint - a használati jogért fizetett díjelőleg formájában. A fejlesztés forrásösszetétele: adatok eftban Feladat megnevezése Elnyerhető támogatás Biztosítandó saját erő Összesen (nettó) (nettó) (nettó) 84,8410% 15,1590% Miskolc város ivóvíz-ellátás biztonságának javítása korszerű víz-tisztítási technológia kiépítésével, Miskolc-Tapolca vízbázisának súlyos veszélyeztetése miatt Végrehajtásért felelős: Végrehajtást felügyelő főosztály: Közreműködik: Határidő: Polgármester Miskolc Holding Zrt. Gazdálkodási Főosztály Polgármesteri Kabinet azonnal 3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Környezet és Energia Operatív Program kétfordulós konstrukciójához (KEOP-1.3.0/B) kapcsolódó pályázat hiánypótlásához kapcsolódó nyilatkozatokat megtegye és a pályázati dokumentációt aláírja. Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet Határidő: február Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a megítélt támogatással létrejött létesítmény működtetésének fedezetét a fenntartó MIVÍZ Kft. biztosítja. Végrehajtásért felelős: Polgármester Polgármesteri Kabinet 13

14 Határidő: február 4. I-14/22.177/2011. Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszemélyes tulajdonában álló Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okiratának módosítása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszemélyes tulajdonában álló Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okiratának módosítására című sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja. II/ február 3. napjától a jelen alapító okirat II/2.2. pontjából az alábbiak törlésre kerülnek: II/2.2. Kiegészítő tevékenységek: Épületépítési projekt szervezése /T / Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme /T/ Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme /T/ Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme /T/ Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme /T/ Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme /T/ Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme /T/ Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme /T/ Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme /T/ Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem /T/ Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme /T/ Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme /T/ Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme /T/ Szerszámgép-nagykereskedelem /T/ Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme /T/ Textilipari gép, varró-, kötőgép nagykereskedelme /T/ Irodabútor-nagykereskedelem /T/ Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme T/ M.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme /T/ Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme/t/ Fém-, érc-nagykereskedelem/t/ 14

15 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem /T/ Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme /T/ Vegyi áru nagykereskedelme /T/ Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme /T/ Hulladék-nagykereskedelem/T/ Vegyes termékkörű nagykereskedelem /T/ Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás/t/ Könyvkiadás/T/ Napilapkiadás/T/ Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása/t/ Egyéb kiadói tevékenység/t/ Egyéb hitelnyújtás/t/ Ingatlanügynöki tevékenység/t/ Reklámügynöki tevékenység/t/ Piac-, közvéleménykutatás/t/ Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás/t/ Az Alapító Okirat X/1. pont első mondatát az alábbiakra módosítja: X/1. Az Igazgatóságra vonatkozó általános szabályok Az Igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve, amely 3-5 természetes személy tagból áll. Az Alapító Okirat X/3. Az Igazgatóság kijelölése pontjának első bekezdését az alábbiak szerint módosítja. X/3. Az Igazgatóság kijelölése A Zrt. Igazgatóságának tagjait az Alapító a Gt. szabályainak megfelelően választja. Az igazgatósági tagok újraválaszthatók. Az Igazgatóság elnökét az Igazgatóság választja tagjai sorából. Az Alapító Okirat X/8. Az Igazgatósági ülés pontjának ötödik bekezdését az alábbiak szerint módosítja: Az igazgatósági ülés határozatképesnek minősül, ha a mandátummal rendelkező igazgatósági tagok legalább 2/3-a (de legkevesebb három tag) megjelent. A jelenléti arány megállapításánál a matematikai kerekítés szabályait kell alkalmazni. Az Alapító Okirat XI. cikkely A Társaság képviselete és cégjegyzése pontjának XI/2. alpontjét az alábbiak szerint kiegészíti: XI/2. A társaság képviseletére és cégjegyzésére az Igazgatóság tagjai, mint törvényes képviseletre feljogosított 15

16 vezető tisztségviselők, az Alapító Okirat, valamint az Igazgatóság által az ügyek meghatározott csoportjaira nézve származékos képviseleti joggal felruházott és a részvénytársasággal főállású munkaviszonyban álló alkalmazottak továbbá a részvénytársaság munkaszervezetét vezető mindenkori cégigazgató tisztséget betöltő, munkaviszonyban álló cégvezető jogosultak. Az Alapító Okirat XI/8. cégjegyzésre jogosultakra vonatkozó alpontját az alábbiak szerint kiegészíti: XI/8. A társaság cégjegyzésére jogosultak az alábbiak szerint jegyzik a céget: - az Igazgatóság elnöke önállóan, - a Igazgatóság többi tagja egy képviseletre jogosulttal együttesen, - az Igazgatóság tagjain kívüli más cégjegyzésre jogosultak az Igazgatóság egy tagjával együttesen - A cégigazgatói tisztséget betöltő cégvezető önállóan. Az Alapító Okirat XI. cikkelyét kiegészíti a következő 12. ponttal: XI/ 12. A cégvezető Az Igazgatóság munkáját a társaságnál cégvezető segíti. A cégvezető a társaság munkavállalója, aki a társaság munkaszervezetét általános jelleggel irányítja, az Igazgatóság döntéseinek megfelelően. A társaság cégvezetője tól, 5 év időtartamra, Szabó Tamás (anyja neve: Répási Terézia, lakhelye: 3519 Miskolc, Szűrcsapó u. 6. adóazonosító jele ) A cégvezető jogosult a társaságnál a munkáltatói jogok gyakorlására. A cégvezető általános képviseleti és önálló cégjegyzési jogosultsággal rendelkezik. Az alapító okirat módosításának, cégjegyzékbe bejegyzett jogok és tények változásának, egyéb közzétételre kötelezett adtok Gt. 26. szerinti bejelentési kötelezettsége a cégvezetőt terheli. Az Alapító Okirat XII. Felügyelőbizottság cikkelyének XII/2. alpontját az alábbiak szerint módosítja: XII/2. A Felügyelőbizottság legalább 3 és legfeljebb 6 tagból áll. Az Alapító Okirat XIII/1. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 16

17 XIII/1. Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai (a továbbiakban ezen pont vonatkozásában tisztségviselők) nem szerezhetnek részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben (összeférhetetlenségi állapot), kivéve, ha a részesedésszerzéshez, illetve a vezetői tisztségviselői jogviszony létesítéséhez a legfőbb szerv kifejezetten hozzájárul. Az Alapító Okirat 1. sz. melléklete helyébe az alábbi 1. sz. melléklet lép: A./ Az uralkodó tag adatai: Cégnév: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Székhely: 3530 Miskolc, Hunyadi u. 5. Cégjegyzékszám: B./ Az uralmi kapcsolat az Alapító Okiratok rendelkezésein alapul. Ellenőrzött társaságok adatai: B.1./ Cégnév: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. Cégjegyzékszám: B.2./ Cégnév: MVK Miskolci Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 3527 Miskolc, Szondi Gy. út 1. Cégjegyzékszám: B.3./ Cégnév: MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 3527 Miskolc, József A. u. 78. Cégjegyzékszám: B.4./ Cégnév: SZOCIO-PRODUKT Szociális Foglalkoztató Kft. Székhely: 3526 Miskolc, Blaskovics u. 22. Cégjegyzékszám: B.5./ Cégnév: Régió Park Miskolc Parkolási Korlátolt Felelősségű Társaság 17

18 Székhely: 3530 Miskolc, Arany J. u. 37. Cégjegyzékszám: B.6./ Cégnév: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 3534 Miskolc, Gagarin u. 52. Cégjegyzékszám: B.7./ Cégnév: MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. Cégjegyzékszám: B.8./ Cégnév: MISKOLCI VÁROSGAZDA Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 3531 Miskolc, Győri kapu Cégjegyzékszám: B.9./ Cégnév: MISKOLCI TURISZTIKAI Idegenforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 3519 Miskolc-Tapolca, Pazár István sétány 1. Cégjegyzékszám: B.10./ Cégnév: MIBERSZOLG MISKOLCI BERUHÁZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 3530 Miskolc, Széchenyi u. 14. I. em. Székhely: Cégjegyzékszám: B.11./ Cégnév: Miskolctapolca Fejlesztési Kft. Székhely: 3519 Miskolc, Pazár István sétány Cégjegyzékszám: Az Alapító Okirat szövege egyebekben nem változik. 3. A Közgyűlés elrendeli az Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását. polgármester Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Végrehajtást felügyelő főosztály: Polgármesteri Kabinet 18

19 Határidő: azonnal, ill március február 3-án: Zárt ülésén hozott határozatai: I-2/22.158/2011. Tárgy: Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság magasabb vezetői beosztásának betöltése Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság magasabb vezetői beosztásának betöltésére című előterjesztést és a következő határozatot hozza. 1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság magasabb vezetői álláshelyére beérkezett pályázat nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, ezért azt elbírálásra alkalmatlannak, a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság magasabb vezetői beosztására ismételten pályázatot ír ki. 3. A Közgyűlés a IX-222/44.282/2010. számú határozatával a feladatok átmeneti ellátásával megbízott Vincze Ildikót április 30. napjáig, illetve a kiírandó pályázat elbírálásáig megbízza az Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság magasabb vezetői feladatainak ellátásával. Végrehajtásért felelős: Határidő: Polgármester Jegyzői Kabinet azonnal I-3/22.159/2011. Tárgy: Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány kuratóriumi tagjainak kijelölése és az alapító okirat módosítása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány és A Szeleta Kultúráért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak kijelölésére és alapító okiratának módosítására című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 19

20 1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Miskolci Családokért alapító okirata a I. fejezet 3. pontját, a III. fejezet 1. és 2. pontját, valamint a IV. fejezet 3. pontját módosítja az alábbiak szerint: polgármester I. 3. Az alapító neve, székhelye: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc, Városház tér 8. Képviselője Dr. Kriza Ákos III. 1. A Közalapítvány legfőbb irányítói és kezelő szerve a 6 tagú kuratórium. III. 2. A Kuratórium tagjai: Elnök:Szabó Sándor Tagok:Molnár Péter Seresné Horváth Zsuzsanna Dr. Kiss Ákos Leventéné Gonda Erika Földessy Judit Dr. Gondos Csaba A kuratórium tagjait az alapító február 4-től február 3. napjáig terjedő időtartamra választja meg. IV. 3. A Bizottság tagjai: Szegedi Márton (elnök) Kovács Józsefné Gazdusné Pankucsi Katalin Dr. Nánási-Kocsis Norbert Soós Attila Bartha György Fodor Zoltán Kováts Ágoston Szihalmi Péter Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet Határidő: február A Közgyűlés az 1. pontban módosított alapító okiratot jóváhagyja és elrendeli az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalását. Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet Határidő: február 3. 20

21 3. A Közgyűlés elrendeli a módosított alapító okirat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bírósághoz történő benyújtását. Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet Határidő: március 3. I-4/ /2011. Tárgy: A Szeleta Kultúráért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak kijelölése és az alapító okirat módosítása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány és A Szeleta Kultúráért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak kijelölésére és alapító okiratának módosítására című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése A Szeleta Kultúráért Közalapítvány alapító okirata II. fejezet 3. pontját, a VI. fejezet 1.1, 1.3 és 2.1. pontját módosítja az alábbiak szerint: II.3. Az alapító képviselője: Dr. Kriza Ákos polgármester VI A közalapítvány legfőbb ügyintéző és képviseleti szerve az 7 tagú (elnök + 6 tag) kuratórium. VI A kuratórium tagjai: Sebestyén László elnök Biszterszky Andrásné dr. Kovács László Katona Ferenc Dr. Ringer Árpád Dr. Hevesi Attila Pusztai Tamás ( VI A közalapítvány működését és gazdálkodását teljes körűen ellenőrző felügyeleti szervként az alapító Miskolc Megyei Jogú Város Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottságát jelöli ki. A Bizottság tagjai: Szegedi Márton (elnök) Kovács Józsefné Gazdusné Pankucsi Katalin 21

22 Dr. Nánási-Kocsis Norbert Soós Attila Bartha György Fodor Zoltán Kováts Ágoston Szihalmi Péter Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet Határidő: február A Közgyűlés az 1. pontban módosított alapító okiratot jóváhagyja és elrendeli az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalását. Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet Határidő: február A Közgyűlés elrendeli a módosított alapító okirat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bírósághoz történő benyújtását. Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet Határidő: március 3. I-5/22.160/2011. Tárgy: Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak kijelölése és az alapító okirat módosítása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak kijelölésére és az alapító okiratának módosítására című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány alapító okirata I. fejezet 3. pontját, a III. fejezet 1. és 2. pontját, valamint a IV. fejezet 3. pontját módosítja az alábbiak szerint. I. 3. Az alapító neve, székhelye: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc, Városház tér 8. Képviselője: Dr. Kriza Ákos polgármester 22

23 III. 1. A közalapítvány legfőbb irányító és kezelő szerve a 5 tagú kuratórium. III. 2. A kuratórium tagjai: Molnár Péter elnök Kosztica Patrik Dr. Nehéz Károly Lóczi Tamás Dr. Meleghné Dr. László Judit A kuratórium tagjait a Közgyűlés február 4. napjától február 3. napjáig terjedő határozott időtartamra választja. IV. 3. A Bizottság tagjai: Szegedi Márton (elnök) Kovács Józsefné Gazdusné Pankucsi Katalin Dr. Nánási-Kocsis Norbert Soós Attila Bartha György Fodor Zoltán Kováts Ágoston Szihalmi Péter Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet Határidő: február A Közgyűlés az 1. pontban módosított alapító okiratot jóváhagyja és elrendeli az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalását. Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet Határidő: február A Közgyűlés elrendeli a módosított alapító okirat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bírósághoz történő benyújtását. Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet Határidő: március 3. I-6/22.161/2011. Tárgy: Egyedi szociális hatósági fellebbezések ( december, január hó) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az egyedi szociális hatósági 23

24 ügyekben hozott I. fokú határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket, és a polgármester I/1. ESZ: /2010. sz. Spisák Gyuláné /2010. I. fokú határozatát I/2. ESZ: /2010. sz. I. Szakszon Virág /2010. fokú határozatát I/3. ESZ:738368/2010. sz. I. Hubertné /2010. fokú határozatát NagyMagdolna I/4. ESZ: /2010. Verebélyi Márta /2010. sz. fokú határozatát Zsuzsanna II/1. ESZ: /2010. sz. Badi Józsefné /2010. I. fokú határozatát II/ 2. ESZ: /2010. sz. Szabó Larion /2010. I. fokú határozatát II/3. ESZ: /2010. sz. Hudák Lászlóné /2011. I. fokú határozatát III/ 1. ESZ: /2010. sz. Váradi Dezsőné /2010. I. fokú határozatát III/2. ESZ: /2010.sz. Zöld Beáta /2010. I. fokúhatározatát III/3. ESZ: /2010. sz. Orgován Róbert /2011. fokú határozatát IV/1. ESZ: /2010.sz. I. Dojcsák Gáborné /2010. fokú határozatát IV/2. ESZ: /2010. sz. Kopcsik Erika /2010. I. fokú határozatát V / 1. ESZ:737268/2010. sz. I. Laczkó Gabriella /2010. fokú határozatát az 1. sz. melléklet szerint helybenhagyja. Végrehajtásért felelős: Közreműködik: Határidő: Polgármester Humán Főosztály Jegyzői Kabinet 8 napon belül I-7/22.175/2011. Tárgy: Miskolci Csodamalom Bábszínház magasabb vezető beosztásának ellátására történő pályázat előkészítése Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a Miskolci 24

25 Csodamalom Bábszínház magasabb vezető beosztás ellátására történő pályázat előkészítésére című sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot hozza: 1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Miskolci Csodamalom Bábszínház magasabb vezető beosztásának ellátására történő pályázat előkészítéséhez a jogszabály által előírt szakmai bizottságot hívja össze, illetve a kiírandó pályázat előkészítése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. Végrehajtásért felelős: Határidő: ülésének napja polgármester Polgármesteri Kabinet a közgyűlés év áprilisi 2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Csodamalom Bábszínház (3525 Miskolc, Kossuth u. 25.) intézményvezetői feladatainak ellátásával február 4. napjától június 30. napjáig, illetve a kiírandó pályázat elbírálásig Szabó Attilá-t bízza meg. polgármester Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet Határidő: a közgyűlés döntését követő 8 napon belül I-8/22.194/2011. Tárgy: Miskolci Piac Zrt. saját tőke-jegyzett tőke arányának helyreállítása, a törvénysértő állapot megszüntetése Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a Miskolci Piac Zrt. saját tőke-jegyzett tőke arányának helyreállítására, a törvénysértő állapot megszüntetésére című sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Piac Zrt november 26-i közgyűlésén hozott - a Miskolci Piac Zrt. saját tőke-jegyzett tőke arányának helyreállítására, a törvénysértő állapot megszüntetésére, a tulajdonosok Miskolci Piac Zrt-vel szemben fennálló követelései meghatározott összegeinek elengedésére vonatkozó - 1/2010/11.26 sz. határozatát jóváhagyja. 2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Miskolci Piac Zrt. 33,4 %- os tulajdonosa, a Miskolci Piac Zrt-vel szemben földhasználati díj jogcímén fennálló követeléséből végérvényesen elenged ,- Ft, azaz Ötvenhatmillió-hetvenkilencezer-harminckettő forint összegű követelést és 25

26 tagi kölcsön jogcímén fennálló követeléséből ,- Ft-ot, azaz Negyvenkilencmillió-négyszáztizenkettőezer-kilencszázharminckilenc forint összegű követelést. A követelés elengedés célja, hogy a Miskolci Piac Zrt. saját tőke jegyzett tőke aránya feleljen meg a Gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény előírásainak, a jelenleg fennálló törvénysértő állapot megszüntetésre kerüljön. 3. A Közgyűlés elrendeli a követelés elengedés kihatásainak figyelembe vételét az Önkormányzat évi költségvetésének tervezésében. 4. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a követelések elengedésére vonatkozó megállapodás aláírására. Polgármester Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály Közreműködik: Polgármesteri Kabinet Határidő: március költségvetés elfogadása a közgyűlés döntését követő 15 napon belül: a megállapodás aláírása III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG január 25-ei: Nyílt ülésen hozott határozata: 1/2011. sz. Pénzügyi Bizottsági Határozat Tárgy: Miskolc Városi Diáksport Szövetség évi szakmai és pénzügyi beszámoló kérése 26

27 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta MMJV Közgyűlésének február 3. napján tartandó ülés 6. napirendi pontjára készített Tájékoztató a Miskolc Városi Diáksport Szövetség évi szakmai munkájáról c. előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága kéri, hogy a Miskolci Városi Diáksport Szövetség a évi szakmai és részletes pénzügyi beszámolóját nyújtsa be. Bizottság elnöke Határidő: február január 25-ei: Zárt ülésen hozott határozatai: 2/2011. sz. Pénzügyi Bizottsági Határozat Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város önkormányzati számlavezető bank kiválasztásának közbeszerzési dokumentumainak kérése Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága az önkormányzati számlavezető hitelintézet kiválasztásának közbeszerzési dokumentumait, valamint a kiválasztott hitelintézet számlavezetési ajánlatában foglaltak betartását kívánja ellenőrizni MMJV Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007. (III.10.) sz. önkormányzati rendelete 1. melléklet II.3. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Gazdálkodási Főosztályon rendelkezésre álló dokumentumokból. 27

28 Bizottság elnöke Határidő: február 8. 3/2011. sz. Pénzügyi Bizottsági Határozat Tárgy: Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. sakk szakosztály évi szakmai és pénzügyi beszámolójának kérése Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az egyéni képviselői indítványt és az alábbi határozatot hozta. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága kéri, hogy a Miskolci Városi Sportiskola Nonprofit Kft. a sakkszakosztály évi szakmai és részletes pénzügyi beszámolóját nyújtsa be. Bizottság elnöke Határidő: február 8. 4/2011. sz. Pénzügyi Bizottsági Határozat Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága I félévi munkatervének jóváhagyása Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a bizottság I. félévi munkatervére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a bizottság I. félévi munkatervét jóváhagyja. A jóváhagyott munkaterv a határozat mellékletét képezi. Bizottság elnöke Határidő: január

29 5/2011. sz. Pénzügyi Bizottsági Határozat Tárgy: A Szeleta Kultúráért Közalapítvány működésének és gazdálkodásának vizsgálata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága, mint a közalapítvány alapító okiratában meghatározott felügyelő szerv, a Szeleta Kultúráért Közalapítvány évi működését és gazdálkodását teljes körűen kívánja vizsgálni a kuratórium elnökétől bekért dokumentumok alapján. Bizottság elnöke Határidő: február 8. VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG január 27-ei Nyílt ülésen hozott határozata: 1/2011. számú Városgazdálkodási, és- üzemeltetési Bizottság határozat: Tárgy: A PPP-rendszerben épült lakások pályázatának elbírálása Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városgazdálkodási, és üzemeltetési Bizottsága megtárgyalta a Javaslat a PPP-rendszerben épült lakások pályázatának elbírálására című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 29

30 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városgazdálkodási, és Üzemeltetési Bizottsága megállapítja, hogy a meghirdetett Katalin u. 4. IV/2. Bajcsy-Zs. E. u. 42. IV/3. Bajcsy-Zs. E. u. 46. III/3. szám alatt lévő lakásokra pályázat nem érkezett, így azokat a bérbeadó a pályázat mellőzésével jogosult bérbe adni. Bizottság elnöke Végrehajtásért felelős: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály Határidő: azonnal EGÉSZÉSGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG és VÁROSGDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELETÉSI BIZOTTSÁGA január 20-ai: Összevont rendkívüli ülésén hozott határozatai: 1/2011. számú Városgazdálkodási, és üzemeltetési-, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság határozat 30

31 Tárgy: A szociális helyzet alapján bérbe adandó lakások pályázatának elbírálása Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városgazdálkodási és üzemeltetési-, valamint Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalták a Javaslat a szociális helyzet alapján bérbe adandó lakások pályázatának elbírálására című előterjesztést és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló - többször módosított - 25/2006.(VII. 12.) rendelet 5. alapján az alábbi határozatot hozzák: 1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városgazdálkodási, és -üzemeltetési Bizottsága, valamint Egészségügyi és Szociális Bizottsága Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló - többször módosított - 25/2006.(VII. 12.) rendelet 5. (1) bekezdése, 5. (5) bekezdése alapján a szociális helyzet alapján bérbe adandó lakások pályázatának nyerteseit, valamint második helyre sorolt pályázóit az alábbiak szerint állapítják meg: Lakás címe: 1. Annabánya u. 5. fsz Kis-hunyad u. 41. als Szentpéteri kapu 25.I/2. Első helyezett pályázó: LAKATOS ANGÉLA KOLOMPÁR KRISZTINA CSIKÓ KRISZTINA Második helyezett pályázó: ALGÁCS NIKOLETTA GLONCZI ZSANETT GLONCZI ERZSÉBET 2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városgazdálkodási, és -üzemeltetési Bizottsága, valamint Egészségügyi és Szociális Bizottsága Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló - többször módosított - 25/2006.(VII. 12.) rendelet 5. alapján megállapítják a pályázatok érvénytelenségét a nem jogosult pályázók esetében. Bizottságok elnökei Végrehajtásért felelős: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály Határidő: március 31. 2/2011. számú Városgazdálkodási, és- üzemeltetési valamint Egészségügyi és Szociális Bizottság határozat 31

32 Tárgy: A költségelven bérbe adandó lakások pályázatának elbírálása Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városgazdálkodási, ésüzemeltetési Bizottsága, valamint Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalták a Javaslat a költségelven bérbe adandó lakások pályázatának elbírálására című előterjesztést és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló - többször módosított - 25/2006.(VII. 12.) rendelet 5., valamint 6. (2) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozzák: 1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városgazdálkodási, és- üzemeltetési Bizottsága, valamint Egészségügyi és Szociális Bizottsága Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló - többször módosított - 25/2006.(VII. 12.) rendelet 5. (1) bekezdése, 5. (5) bekezdése, valamint 6. (2) bekezdése alapján a költségelven bérbe adandó lakások pályázatának nyerteseit, valamint második helyre sorolt pályázóit az alábbiak szerint állapítják meg: Lakás címe: Első helyezett pályázó: Második helyezett pályázó 1. József A. u. 45. I/ József A. u. 45. II/1. 3. József A. u. 45. II/7. 4. Debreceni M. tér 22. I/5. 5. Első u. 8. IV/1. 6. Első u. 8. V/3. 7. Gózon L. 19. I lh. fsz Kis-Hunyad u. 41. mfsz. 1/A. 9. Rácz Á. u. 11. II/ Szentpéteri kapu 70. fsz Szentpéteri kapu 70. II/ Széchenyi u. 22. fsz Szinva u. 25. I/ Szinva u. 25. VI/12. SZÁNTÓNÉ GERMUSKA MÁRIA KÓTAI JENŐ ÓNODI BARNABÁSNÉ ÉRVÉNYES PÁLYÁZAT NEM ÉRKEZETT FARKAS RITA MARGÓCZI EDINA LAKATOS EMIL PÁLYÁZAT NEM ÉRKEZETT PÁLFALUSI LINDA FAZEKAS ANDREA ZSIGA ENIKŐ ÉRVÉNYES PÁLYÁZAT NEM ÉRKEZETT ARNÓTH ATTILA HORVÁTH JÓZSEF RONTÓ JÓZSEF NINCS NINCS PUSKÁS ANIKÓ KELEMEN SÁNDOR NINCS VARGA PÉTER NINCS TÓTH GYULA FERENC NINCS NINCS 32

33 15. Áfonyás u. 21. I/ Felsőruzsin krt. 4. VIII/ Felsőruzsin krt. 23. III/ Katowice u. 37. I/ Második u. 1. IV/ Stadion u. 17. II/ Szalag u. 5. fsz Szentgyörgy u. 45. X/ Vászonfehérítő u. 62. I/ Áfonyás u. 9. fsz Bajcsy-Zs. E. u. 32. II/ Debreceni M. tér 4. I/ Debreceni M. tér 10. I/ Debreceni M. tér 12. fsz Debreceni M. tér 16. fsz Debreceni M. tér 16. fsz Debreceni M. tér 20. I/ Hajós A. u. 56. VI/ Hunyadi u. 34. I/ Kis-Hunyad u. 41. mfsz. 1/B 35. Mednyánszky u. 14. IV/ Szentgyörgy u. 6. II/ Szilvás u. 32. III/ Tüzér u. 1. fsz Széchenyi u. 33. I/ Felsőruzsin krt. 4. VII/1. KISS OTTÓ KOVÁCS MIHÁLYNÉ HUBERT GYULA IVANICS JUDIT POPOVICS IBOLYA SZAMARASZ ALEXIS TÓTH LAJOSNÉ GREBELY JÓZSEF ROLAND TAMÁS FERENC BÓNI GYÖRGY JÓZSEF BUDAI MIKLÓS PÁLYÁZAT NEM ÉRKEZETT Pályázat nem érkezett Pályázat nem érkezett Pályázat nem érkezett PÁLYÁZAT NEM ÉRKEZETT MERUCZA GYULÁNÉ STELLER ANITA PÁLYÁZAT NEM ÉRKEZETT PÁLYÁZAT NEM ÉRKEZETT TÓTH BEÁTA MAGYARI CSILLA SCHNEIDER ANNAMÁRIA PÁLYÁZAT NEM ÉRKEZETT PÁLYÁZAT NEM ÉRKEZETT BENEDEK BÉLA HOLCZMAN JÁNOSNÉ BALOGH ZSOLTNÉ PETROVICS MÁRIA EDINA VÁRKOLY GERGŐ CSUGÁNY RÓBERT LÁSZL HORVÁTH JÓZSEF KANYUK LÁSZLÓ MAGYAR DEZSŐ KONTI JÓZSEFNÉ MAILÁT ISTVÁN FILKOR GÉZA NINCS GREISIGER ZOLTÁN OLÁH ANDRÁS VARGA ATTILA NINCS MAILÁT ISTVÁN 33

34 41. Hegyalja u. 15. I/ Szentpéteri kapu 70. IV/ Szentpéteri kapu 70. VI/ Sályi I. u. 26. VII/ Széchenyi u. 29. III/ Áfonyás u. 6. fsz Kis-hunyad u. 36. IV/ Széchenyi u. 33. I/1. JENES LÁSZLÓ KÁROLYNÉ KOVÁCS MÁRIA LAKATOS HAJNALKA EMMA HOCZA ILDIKÓ PÁLYÁZAT NEM ÉRKEZETT LAKATOS ILONA KORMOS TAMÁS PÁLYÁZAT NEM ÉRKEZETT SZABÓ NORBERT NINCS NINCS MAJOROS ENIKŐ NINCS NINCS Árverés útján szerzett lakások 49. Áfonyás u.5. fsz Szentgyörgy u. 10. fsz Szentgyörgy u. 13. III/ Szentgyörgy u. 13. X/ Testvérvárosok u. 28. VII/ Vörösmarty u. 3. VIII/ Felsőruzsin krt. 4. V/ Ifjúság u. 6. IV/ Középszer u. 46. V/2. NINCS, MERT MÁR NYERT A PÁLYÁZÓ PÁLYÁZAT NEM ÉRKEZETT NINCS, MERT MÁR NYERT A PÁLYÁZÓ PÁLYÁZAT NEM ÉRKEZETT KÓTAI ZITA NAGY ISTVÁNNÉ ÉRVÉNYES PÁLYÁZAT NEM ÉRKEZETT SZABÓNÉ RENDES EMESE FODORNÉ PRODÁN ANNAMÁRIA VÁSÁRHELYI PÉTER FARKAS NORBERT OLÁH ANDRÁS OLÁH ANDRÁS 2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városgazdálkodási, és -üzemeltetési Bizottsága, valamint Egészségügyi és Szociális Bizottsága Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló - 34

35 többször módosított - 25/2006.(VII. 12.) rendelet 5. (7) bekezdése, valamint 6. (2) bekezdése alapján a tartaléklistát az alábbiak szerint állapítják meg: 1 szobás lakások tartaléklistája 1,5 szobás lakások tartaléklistája 1. Kelemen Sándor 4 pályázat - 6. sz. lakás 4. hely 2. Puskás Anikó 3 pályázat 5. sz. lakás 2. hely Nem állapítanak meg a bizottságok tartaléklistát, mert minden lakásra van első és második helyezett pályázó. 3. Varga Péter 3 pályázat 9. sz. lakás 3. hely 4. Rontó József 1 pályázat 1. sz. lakás 2. hely 5. Tóth Gyula Ferenc 1 pályázat -11. sz. lakás 2. hely 6. Kovács Andrea 3 pályázat 5. sz. lakás - 3. hely 7. Figula Jánosné 3 pályázat 5. sz. lakás - 4. hely 8. Lóránt István Attila 3 pályázat 5. sz. lakás -5. hely 9. Horváth Attila 3 pályázat 9. sz. lakás 4. hely 10. Csugány Róbert László 2 pályázat 5. sz. lakás 6. hely 2 szobás és 1+2x0,5 szobás lakások tartaléklistája 1.Szabó Norbert 3 pályázat 41. sz. lakás -3. hely 2.Filkor Géza 3 pályázat 25. sz. lakás 2. hely 2,5 szobás lakások tartaléklistája 1.Majoros Enikő

36 3. Oláh András 2 pályázat 35. sz. lakás 3. hely 2 pályázat 56. sz. lakás 2. hely 2 pályázat 57. sz. lakás 2. hely 4.Greisiger Zoltán 2 pályázat 32. sz. lakás 2. hely 5.Varga Attila 2 pályázat sz. lakás 2. hely 6.Mailát István 1 pályázat 34. lakás 2. hely 1 pályázat 40. sz lakás 2. hely 7. Vásárhelyi Péter 1 pályázat 53. sz. lakás 4. hely 8.Farkas Norbert 1 pályázat 54. sz lakás 4. hely 9. Jóczikné Váradi Ágnes 2 pályázat 41. sz. lakás 7. hely 10.Tódor Krisztina 1 pályázat -35. sz lakás 5. hely szobás lakások tartaléklistája Nem állapítanak meg a bizottságok tartaléklistát, mert mindkét lakásra van első helyezett pályázó és más nem nyújtott be érvényes pályázatot

37 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városgazdálkodási, és -üzemeltetési Bizottsága, valamint Egészségügyi és Szociális Bizottsága Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló - többször módosított - 25/2006.(VII. 12.) rendelet 5., valamint 6. (5) bekezdése alapján megállapítják a pályázatok érvénytelenségét a nem jogosult pályázók esetében. Bizottságok elnökei Végrehajtásért felelős: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály Határidő: március 31. 3/2011. számú Városgazdálkodási, és- üzemeltetési valamint Egészségügyi és Szociális Bizottság határozat Tárgy: Méltányosságból történő bérbeadás, valamint a méltányossági alapon történt bérbe adások felülvizsgálata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városgazdálkodási, és - üzemeltetési Bizottsága, valamint Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalták a Javaslat méltányosságból történő bérbeadására, valamint a méltányossági alapon történt bérbe adások felülvizsgálatára című előterjesztést és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló - többször módosított - 25/2006. (VII.12.) számú rendelet 25. (1) és (4) bekezdése, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a II-26/43.253/2010. számú határozatával jóváhagyott MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt évi ingatlan-gazdálkodási tervében foglaltak alapján az alábbi határozatot hozzák: 1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városgazdálkodási, és -üzemeltetési Bizottsága, valamint Egészségügyi és Szociális Bizottsága Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló - többször módosított - 25/2006. (VII.12.) számú rendelet 25. (1) bekezdése valamint Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a II-26/43.253/2010. számú határozatával jóváhagyott MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt évi ingatlan-gazdálkodási tervében foglaltak alapján Verdes Józsefnét az általa 37

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...8-16 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....17-36

Részletesebben

Melléklet: pályázati kiírások. Javaslat. oktatási-nevelési intézmények intézményvezetői álláshelyeire történő pályázat kiírására

Melléklet: pályázati kiírások. Javaslat. oktatási-nevelési intézmények intézményvezetői álláshelyeire történő pályázat kiírására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE JK. 22089/2011. Melléklet: pályázati kiírások Javaslat oktatási-nevelési intézmények intézményvezetői álláshelyeire történő pályázat kiírására Előkészítésért felelős:

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 5.sz. 2012. MÁJUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVOLYAM 5.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 7-29. oldal II.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 2.sz. 2012. FEBRUÁR MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 2.sz. 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-46. oldal

Részletesebben

106/2014. (VIII.29.) önkormányzati határozat. HEVA Kft. alapító okirata

106/2014. (VIII.29.) önkormányzati határozat. HEVA Kft. alapító okirata 106/2014. (VIII.29.) önkormányzati határozat HEVA Kft. alapító okirata 1, A HEVA KFT. telephelyei közül megszüntetésre kerülnek az alábbi telephelyek: - 3360 Heves, József Attila út 18. - 3360 Heves, Alkotmány

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-956 Fax: 491-361

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-956 Fax: 491-361 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-956 Fax: 491-361 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére. A Füzesgyarmati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Később érkezett képviselők: Bartha György, Bazin Géza, Dr. Simon Gábor, Szabó Sándor, Varga Gergő

JEGYZŐKÖNYV. Később érkezett képviselők: Bartha György, Bazin Géza, Dr. Simon Gábor, Szabó Sándor, Varga Gergő MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE I-2175-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján 9.00 órai kezdettel a i Hivatal Konferencia termében (Miskolc,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2010 MÁJUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 2 szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 2 TARTALOMJEGYZÉK I MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 14-33oldal II

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX ÉVFOLYAM 1 SZÁM 2010 JANUÁR, MÁRCIUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 2 TARTALOMJEGYZÉK I MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 12-76oldal

Részletesebben

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.05-09-017623 cégjegyzékszámú FOR-CON-TAX

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1.

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MISKOLCI TURISZTIKAI IDEGENFORGALMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-014955.

MISKOLCI TURISZTIKAI IDEGENFORGALMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-014955. MISKOLCI TURISZTIKAI IDEGENFORGALMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-014955. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. 2 Tartalomjegyzék I. fejezet... 4 BEVEZETŐ

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETE

Részletesebben

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé.

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé. 1 2 3 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A képviselő-testület 2014.12.16-án tartandó ülésének előkészítése 1. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS Sárvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyszemélyes cégek

Részletesebben

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára.

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára. DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 6404/2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi bevételei

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi bevételei . táblázat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának i bevételei 2 3 4 5 2 I. Önkormányzati működési bevételek: 3. Intézményi működési bevételek: 4.. Önkormányzat működési bevételei * 2 335 043 2 449

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA Melléklet a 322/2014. (X. 30.) számú önkormányzati határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA A Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete - az Önkormányzatot

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. A szabályzat hatálya II. A részvénytársaság

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 3.

TARTALOMJEGYZÉK 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 3. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS I 3. 135/2010. (III.30.) K.H.SZ. A KÖZGYŐLÉS NAPIRENDJÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 3. 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE

Részletesebben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság Alapító Okirata módosításokkal egységes szerkezetben 2 A Magyar Állam, mint alapító nevében, mint a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában

Részletesebben

Határozatok 2013.05.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.05.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.05.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvar Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság

Részletesebben

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 1/ Napirendi pont A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására alapítandó gazdasági társaság társasági szerződésének jóváhagyása. HATÁROZATI

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Az Alapszabály 7.4.1. p) pontjában foglalt felhatalmazás szerinti a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága

Részletesebben

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 2014. november 1.

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 2014. november 1. A 348/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat melléklete A(z) 256/2014 (X.31.) és 259/2014 (X.31.) számú Kgy. határozat melléklete SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat a közalkalmazottak és köztisztviselők tizenharmadik havi illetményének

Részletesebben

Sárvár város közigazgatási területén a határozati javaslathoz mellékelt táblázat szerinti, nem a nemzeti vagyonba tartozó viziközművek vannak.

Sárvár város közigazgatási területén a határozati javaslathoz mellékelt táblázat szerinti, nem a nemzeti vagyonba tartozó viziközművek vannak. 4/ Napirendi pont A nemzeti vagyonba nem tartozó gazdasági társaságok tulajdonában álló viziközmű vagyonnak önkormányzati tulajdonba kerüléséről szóló megállapodások előkészítése. Előterjesztés A nemzeti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2010. október 26-án 9,00 órakor megtartott nyílt ülésén. Az ülés helye:

Részletesebben

72/2010. (IV. 22.) MÖK

72/2010. (IV. 22.) MÖK 72/2010. (IV. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pápai Ingatlan Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságba törzstőke emelését a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2009. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 13-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

Tömösi Katalin főosztályvezető Polgármesteri Kabinet. Kerezsi Gábor Pál főosztályvezető Jegyzői Kabinet

Tömösi Katalin főosztályvezető Polgármesteri Kabinet. Kerezsi Gábor Pál főosztályvezető Jegyzői Kabinet MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE PK.: 44.031/2008. Mellékletek: 1. MISI megszüntető okiratának tervezete 2. MISI Kft. alapítók okiratának tervezete 3. Megbízási keretszerződés tervezete 4. Nyilatkozat

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 189/2007.(IX.28.) sz. határozat MMIK igazgató-helyettese kinevezésével

Részletesebben

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése:

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: Részletes pályázati felhívás I. a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: A pályázatot kiíró szerv neve: Baja Vagyon Zrt. A pályázatot kiíró

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(VIII.31.) önkormányzati

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt napirendre venni szíveskedjék.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt napirendre venni szíveskedjék. H é j I C BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2008. (XI.06.) A

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 10/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. január 23-i ünnepi

Részletesebben

JAVASLAT. a Heves Megyei Térségfejlesztési Kft. alapító okiratának módosítására

JAVASLAT. a Heves Megyei Térségfejlesztési Kft. alapító okiratának módosítására 32-2/2016/231. Heves Megyei Közgyűlés Helyben JAVASLAT a Heves Megyei Térségfejlesztési Kft. alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Közgyűlés 237/2015. (X.16.) számú határozatával

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 48/1997. (IX.29.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 48/1997. (IX.29.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/1997. (IX.29.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás- és nem lakás célú helyiség bérlemények elidegenítéséről / Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETŰ HŐENERGIA SZOLGÁLTATÁSI ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS (a mért hőenergia utólagos elszámolására fűtés + HMV)

EGYSÉGES SZERKEZETŰ HŐENERGIA SZOLGÁLTATÁSI ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS (a mért hőenergia utólagos elszámolására fűtés + HMV) Szerződés szám: HSzSz-Kkfh- /20 EGYSÉGES SZERKEZETŰ HŐENERGIA SZOLGÁLTATÁSI ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS (a mért hőenergia utólagos elszámolására fűtés + HMV) amelyet egyrészről a Felhasználó képviselője:

Részletesebben

Dorozsmai Nagybani Piac Üzemeltető Kft. alapító okirata - TERVEZET

Dorozsmai Nagybani Piac Üzemeltető Kft. alapító okirata - TERVEZET Dorozsmai Nagybani Piac Üzemeltető Kft. alapító okirata - TERVEZET Az 1997. évi CXLIV. tv. alapján, egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság létrehozása céljából az alábbi alapító okiratot bocsátjuk

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. rész Általános rendelkezések

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. rész Általános rendelkezések A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Kiss Gábor alpolgármester, Pfliegler Péter alpolgármester

Tanácskozási joggal jelen van: Kiss Gábor alpolgármester, Pfliegler Péter alpolgármester MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE I-2175-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján, 9.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Konferencia

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. v.a. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016.

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG T E R V E Z E T! A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2003. 04. 23-i közgyűlésen módosításokkal egységes szerkezetben megállapított alapszabály A RÁBA Járműipari Holding Rt. Alapszabálya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Képviselő Voks Frakció

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület A jegyzőkönyv file: 09máj25a.jkv J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület Dátum: 2009.máj.25 13.45 Ülés

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. /. (.) önkormányzati rendelete

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. /. (.) önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K

2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K 2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K 22/2007. (V.25.) sz.. rendelet Az Eger, Cifrakapu Malom utcák sarkán lévő

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére Tárgy: A GVOP-4.4.2-05/1.-2005-12- 0010/4.0 jelű pályázat keretében megvalósított kistérségi szélessávú informatikai hálózat működtetése Előkészítette: Dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság:

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE I-2175-29/2012. JEGYZŐKÖNYV

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE I-2175-29/2012. JEGYZŐKÖNYV MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE I-2175-29/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. október 25. napján 09.00 órai kezdettel a i Hivatal Konferencia termében (Miskolc,

Részletesebben

Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) vezérigazgatójának kinevezésérıl és alapító okiratának módosításáról

Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) vezérigazgatójának kinevezésérıl és alapító okiratának módosításáról H A J D Ú N Á N Á S V Á R O S I Ö N K O R M Á N Y Z A T P O L G Á R M E S T E R É T İ L 5. Száma: 1048-5/2014. Elıkészítı: Dr. Szombati Ágnes önkormányzati és szervezési ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Ó z d, 2011. július 28. Előterjesztő: Jegyző Előkészítő: Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2011. március 28-án a Városháza emeleti kistermében 13 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések.

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1 Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról Tóalmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Előterjesztések tárgyalási sorrendjének megváltoztatása A közgyűlés 15 igen

Részletesebben

9.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK MISKOLC MEGYEIJOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

9.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK MISKOLC MEGYEIJOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 9.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEIJOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 1998.november 6-iki közgyűlés: - 38/1998. sz. rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 55/1995.

Részletesebben

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 8-22. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 23-50. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekszületési támogatás költségeinek fedezésére 7,5 mft-ot különít el, az önkormányzat

Részletesebben

T/ 17549. számú törvényjavaslat. a luxusadóról

T/ 17549. számú törvényjavaslat. a luxusadóról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/ 17549. számú törvényjavaslat a luxusadóról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2005. szeptember 2 2005. évi.törvény a luxusadóról Az Országgyűlés a vagyonarányos

Részletesebben

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. szeptember 23. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK a 41/2010. (XII.17.) Ör., a 7/2012. (II.24.) Ör., a 32/2012. (V.31.) Ör., az 58/2012. (XI.30.) Ör., 6/2014. (II.27.), 16/2014.(VI.30.) a 28/2015.(IX.24.)

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 15 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2013. január 29-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 221 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011. május 24-én 8,30 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

N Y I L A T KOZAT. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 10. (1) bekezdése a) d) alpontok alapján

N Y I L A T KOZAT. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 10. (1) bekezdése a) d) alpontok alapján ARE-VI-NYIL-001 ÜGYAZONOSÍTÓ: N Y I L A T KOZAT EGYÉB KÖTELEZETTNEK AZ ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELE MÓDJÁRÓL (A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 10.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata

A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Székhely: 7621 Pécs, Király u. 27. A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 2011. július 7-én

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS)

BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS) Szerződés azonosító V-2010/11384/001-T Ajánlat azonosítószáma: V-2010/11384/001-T BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS) Jelen kétoldalú és hatalanyú jogviszony hatálybaléptető feltételeinek teljesülésével

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK XXII. ÉVFOLYAM 11.sz. 2012. DECEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 10-88. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési

Részletesebben

15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat

15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat 15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelettel összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok ALAPSZABÁLY A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan MűködőRészvénytársaság - melyet a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága a cégek között 11-10-001604 számon tart nyilván egységes szerkezetű Alapszabálya

Részletesebben

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás 3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-133/2876/2012.sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés a Városgondnokság Nonprofit Kft. alapító okiratának elfogadásáról. Vida Tamás polgármester

Előterjesztés a Városgondnokság Nonprofit Kft. alapító okiratának elfogadásáról. Vida Tamás polgármester Túrkeve Város Polgármestere Túrkeve, Petőfi tér 1. Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi bizottság Városfejlesztési, kulturális, oktatási és sport bizottság Előterjesztés a Városgondnokság Nonprofit

Részletesebben

VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 7-28. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 29-65. oldal III. TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 495 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011.október 25-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA CÉGNÉV ÉS SZÉKHELY BRAU UNION HUNGÁRIA BREWERIES AKTIENGESELLSCHAFT

BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA CÉGNÉV ÉS SZÉKHELY BRAU UNION HUNGÁRIA BREWERIES AKTIENGESELLSCHAFT BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA I. CÉGNÉV ÉS SZÉKHELY A részvénytársaság ("Társaság") cégneve a következő: BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Röviden: Németül: Rövid

Részletesebben

Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.05-09-027807 cégjegyzékszámú SteelOnix Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. január 21. napjára (szerda) 8 00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. január 21. napjára (szerda) 8 00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Városgazdálkodási és üzemeltetési Bizottság ülésén 2012. február16. napján a Polgármesteri Hivatal Konferencia termében

Jegyzőkönyv. Készült: a Városgazdálkodási és üzemeltetési Bizottság ülésén 2012. február16. napján a Polgármesteri Hivatal Konferencia termében Jegyzőkönyv Készült: a Városgazdálkodási és üzemeltetési Bizottság ülésén 2012. február16. napján a Polgármesteri Hivatal Konferencia termében Jelen vannak: Soós Attila Dr. Nehéz Károly Dr. Balajti Zsuzsanna

Részletesebben

-2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület

-2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület -2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület ülésén ismerteti. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását, határozatát a Kőbányai

Részletesebben

50/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat

50/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 50/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tóth Imre önkormányzati képviselő által benyújtott, a Hajdúnánási Polgármesteri

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 161/2015

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 161/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 161/2015 Tárgy: A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft javadalmazási szabályzatának elfogadása, felügyelőbizottságának megválasztása, ügyvezető jutalmazása

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 12/1998. (IX.25.) Kgy. sz., 2/1999. (III.8.) Kgy. sz., 3/2000. (III.10.) Kgy. sz., 2/2001. (III.9.)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (XI.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Mihályháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelete a települési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319-2/2008. (XI.24.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319-2/2008. (XI.24.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319-2/2008. (XI.24.) számú h a t á r o z a t a a Város-Kép Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. június 18.-án 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula,

Részletesebben