Vorwort. studio d Információk a tankönyvrôl. Deutsch als Fremdsprache für Anfänger. Kedves Nyelvtanuló! Kedves Nyelvtanár Kolléga!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vorwort. studio d Információk a tankönyvrôl. Deutsch als Fremdsprache für Anfänger. Kedves Nyelvtanuló! Kedves Nyelvtanár Kolléga!"

Átírás

1 studio d A Deutsch als Fremdsprache für Anfänger Herausgegeben von Hermann Funk Im Auftrag des Verlages erarbeitet von Hermann Funk, Christina Kuhn, Silke Demme sowie Oliver Bayerlein In Zusammenarbeit mit der Redaktion: Gertrud Deutz, Andrea Finster (verantwortliche Redakteurin), Dagmar Garve, Gunther Weimann (Projektleitung) Phonetik: Beate Lex und Beate Redecker Beratende Mitwirkung: Carla Christiany, Universität Bologna; Peter Panes, Schwäbisch Hall; Hans-Werner Schmidt, Istanbul; Ralf Weißer, Prag Illustrationen: Andreas Terglane Layoutkonzept: Christoph Schall Layout und technische Umsetzung: Satzinform, Berlin Umschlaggestaltung: Klein & Halm, Berlin Weitere Kursmaterialien: Audio-CD (Vollversion) ISBN: Vokabeltaschenbuch ISBN: Sprachtraining A ISBN: Video A (DVD) ISBN: Unterrichtsvorbereitung (print) ISBN: Unterrichtsvorbereitung interaktiv ISBN: Super-DVD ISBN: A magyar változatot készítették: Kulcsár Péter, Sóti Ildikó Szerkesztõ: Horváth Anikó Lektor: dr. Hansel István, Sóti Ildikó Módszertani lektor: Petneki Katalin Kirendelt szakértôk: Dr. Bikics Gabriella, Juhász Éva, Karácsony Orsolya Harmadik kiadás Kiadói kód: MX-7 Kerettanterv: /0.(XII..) EMMI rendelet. melléklet (..0. és..0. ),. melléklet (..0.. és..0...), 6. melléklet (6..0..) Tankönyvi engedélyszám: TKV/96-/0 ( ) Tömeg: 80 g, Terjedelem: 9+0 oldal (0,70+,79 ív) Kiadja: Maxim Könyvkiadó Kft., 678 Szeged, Kollégiumi út /H Tel.: (6) 8-, Fax: (6) 8- Felelõs kiadó: Puskás Norbert Mûszaki szerkesztõ: Szuperák Attila Készült a Generál Nyomda Kft.-ben. Min den jog fenn tart va, be le ért ve a sok szo ro sí tást, a mû bõ ví tett, il let ve rö vi dí tett vál to za ta ki adá sá nak jo gát is. A ki adó írás be li en ge dé lye nél kül sem a tel jes mû, sem an nak ré sze sem mi lyen for má ban nem sok szo ro sít ha tó. ISBN Cornelsen Verlag, Berlin Maxim Könyvkiadó, Szeged.8. Jelölések: hallott szöveg értése feladat. tankönyvi CD, 8. track fonetikai gyakorlat. tankönyvi CD,. track gyakorló feladat új nyelvtani szerkezet studio d Információk a tankönyvrôl Kedves Nyelvtanuló! Kedves Nyelvtanár Kolléga! Ön a studio d címû háromkötetes, kezdô szintrôl induló és fiataloknak szóló nyelvkönyvcsalád elsô kötetét tartja a kezében. A studio d pontosan igazodik a Közös Európai Referenciakeretben lefektetett nyelvtudásszintekhez, A-tôl B szintig. A tankönyvcsalád a középszintû érettségire és a Zertifikat Deutsch elnevezésû, B-es nyelvvizsgára készít fel. Eredeti német kiadásban elérhetôek a B és a C szintû kötetet is, melyek segítségével az emelt szintû érettségire és közép, valamint felsô fokú nyelvvizsgákra készülhet fel. A munkafüzeti feladatokat is tartalmazó könyv egy multimediális tankönyvcsalád legfontosabb része, amelyet röviden szeretnénk bemutatni. A tankönyv és a munkafüzet: studio d A A Start auf Deutsch címû fejezetben rövid bepillantást nyerhet a német nyelvbe és a német nyelvterület országainak életébe. A tankönyv fejezetre (Einheit) tagolódik, a leckék témái és nyelvtani anyaga szervesen egymásra épülve bôvülnek. A munkafüzeti rész (Übungen) közvetlenül követi a tankönyvi fejezetet, és egy német-magyar tematikus szószedettel (Lernwortschatz), valamint egy áttekintô, összefoglaló oldallal zárul (Das kann ich auf Deutsch). A studio d jól átlátható egységekben kínál Önnek feladatokat valamennyi nyelvi készség (a hallás, az olvasás, az írás és a beszéd) fejlesztéséhez. A tankönyv érdekes témákon és szövegeken keresztül vezeti be Önt a német nyelvterületen élô emberek mindennapjaiba. A-es nyelvi szinten megtanulhat elboldogulni mindennapi élethelyzetekben, megérteni és létrehozni írásbeli és szóbeli szövegeket németül. A feladatok megformálása és elrendezése lehetôvé teszi a felfedezésen alapuló tanulást, a nyelvtani szerkezetek önálló megértését, feldolgozását és alkalmazását. A tanulási tippek (Lerntipp) egyéni nyelvtanulási módszereinek kialakításában igyekeznek támogatni Önt. A Station címû fejezetek feladatai a korábbi fejezetekben tanultak ismétlését, elmélyítését és bôvítését szolgálják. A könyvhöz mellékelt audio CD-n megtalálja a munkafüzeti rész hanganyagait és a Station címû fejezetek hangtani gyakorlatait, így otthon is fejlesztheti hallottszöveg-értési készségét és kiejtését. A tankönyv függelékében talál ezeken kívül egy A-es szintû nyelvtani áttekintést, a tankönyvi utasítások jegyzékét, egy alfabetikus szószedetet és azoknak a hallott szövegeknek az átiratát, amelyek nem szerepelnek tankönyvben. A teljes audio CD-csomag A külön megvásárolható, órai használatra kialakított CD-k tartalmazzák a tankönyvi rész összes hanganyagát. Minél többet dolgozik a hanganyagokkal, annál gyorsabban érti majd meg a beszélt német nyelvet, fejleszti továbbá a kiejtését és a beszédkészségét is. A videó A nyelvtanítási céllal készített filmet nyelvórán és otthoni, egyéni tanulás során is fel lehet dolgozni. A filmben fiatalokkal ismerkedhet meg egyetemi tanulmányokhoz, szakmai gyakorlatokhoz kapcsolódó, illetve munkahelyi és szabadidôs tevékenységek közben. A videókhoz tartozó feladatokat a Station címû fejezetekben találja meg. További gyakorlatok állnak rendelkezésére az Unterrichtsvorbereitung interaktiv címû CD-ROM-on. A Super-DVD A DVD egyben tartalmazza az összes, fentebb említett kiadványt és tananyagot, valamint a tankönyv digitális változatát számos további animációval és interaktív feladattal. A Sprachtraining További bôséges anyagot kínál mindazoknak, akik még intenzívebben szeretnének gyakorolni a nyelvórákon, illetve otthon, önállóan. A Vokabeltaschenbuch A szókincsfüzetben elôfordulásuk sorrendjében találhatja meg az összes szót, amely a tankönyvben felbukkan. Sikeres nyelvtanulást és kellemes szórakozást kívánunk a studio d nyelvkönycsalád használatához! Vorwort drei

2 8 Tartalom Start auf Deutsch Témák és szövegek németül látni és hallani az elsô találkozás szövegek: dal, képeslap szókincs: nemzetközi szavak, német nevek Kommunikációs szándékok megérteni nemzetközi szavak német alakját üdvözölni valakit, bemutatkozni és bemutatni másokat megkérdezni valakitôl, hogy hívják, és honnan jön szavakat betûzni Nyelvtan a német ábécé Kiejtés tulajdonnevek hangsúlyozása Tanulási módszerek nemzetközi szavakat keresni a német szövegekben rendszerezni a szókincset 6 Café d beszélgetések a kávézóban szövegek: itallap, telefonkönyv, számlák szókincs: italok egy kávézóban, a számok -tôl 000-ig beszélgetést kezdeményezni, bemutatkozni és bemutatni másokat számolni, rendelni és fizetni egy kávézóban telefonszámokat megérteni és elmondani kijelentô mondatok kérdô mondatok wie, woher, wo és was kérdôszókkal igeragozás jelen idôben, egyes és többes számban, a létige személyes névmások és igék igék és számok helyes hangsúlyozása kifejezésgyûjteménnyel dolgozni nyelvtani táblázatot kitölteni Im Sprachkurs kommunikáció a nyelvórán szövegek: szótári szócikkek szókincs: szavak a tanterembôl rákérdezni tárgyak német nevére megnevezni tárgyakat kérdéseket és kéréseket megfogalmazni a nyelvórán fônevek egyes és többes száma névelôk: der, das, die / ein, eine tagadás kein, keine tagadószóval összetett szavak: das Kursbuch szóhangsúlyok az ä, ö, ü hangok helyes kiejtése szótárakkal dolgozni szókártyákat készíteni tippek szavak tanulásához szabályokat felfedezni 8 Städte Länder Sprachen európai nevezetességek nyelvek Európában és a szomszédos országokban szövegek: térkép, statisztika szókincs:égtájak, nyelvek városokról és nevezetességekrôl, országokról és nyelvekrôl beszélni elmondani egy város földrajzi elhelyezkedését grafikont elemezni egyes szám elsô személyû szöveget írni a sein létige múlt idejû (präteritum) alakja kijelentô mondatok eldöntendô és kiegészítendô kérdések mondathangsúly a kijelentô és kérdô mondatokban kiegészíteni egy szabályt nyelvtani táblázatot készíteni jegyzeteket készíteni Inhalt fünf 6 Menschen und Häuser az otthonok világa szövegek: bútorkatalógus, , lakásalaprajz szókincs: helyiségek és bútorok, lakástípusok leírást adni egy lakásról személyekrôl beszélni véleményt mondani dolgokról a birtokos névmások alanyesete a névelôk tárgyesete melléknevek túlzás kifejezése a zu szóval a ch betûkapcsolat helyes kiejtése összetett szavak hangsúlyozása bizonyos szavak kiemelt hangsúlyozása a szókincs rendszerezése: csoportosítani a szavakat gyûjtôfogalmak alapján logikai hálózatokat felrajzolni szókincsdobozt készíteni 8 Station Foglalkozások: tanár, egyetemi hallgató; témák és szövegek; önértékelés: szókincs nyelvtan kiejtés; Videostation 90 Termine idôpontok és találkozók pontosság nemzetközi összehasonlításban szövegek: lakóhely-igazolás, programajánlatok, orvosi rendelôk információs táblája, vers szókincs: idôpontok, a hét napjai, napszakok idôpontokat (órákat és napokat) kifejezni napirendekrôl beszélni idôpontot kérni, találkozót megbeszélni elnézést kérni késés miatt kérdô mondatok a Wann? és a Von wann bis wann? kérdôszókkal idôhatározók az am, um, von bis elöljárószókkal elváló igekötôs igék tagadás a nicht tagadószóval a haben ige múlt idejû (präteritum) alakja a p, b, t, d és k, g betûvel jelölt hangok helyes kiejtése a kérdô mondatok hanglejtése szerepkártyákkal tanulni idô- és ütemtervet készíteni a tanuláshoz 08 Orientierung eligazodás a munkahelyen utazás a munkahelyre Lipcse városa, internetes kvíz szövegek: várostérkép, épülettérkép, határidônapló, prospektus szókincs: város, közlekedési eszközök, iroda és számítógép elmondani, hol dolgoznak, hol laknak, és hogyan jutnak el emberek a munkahelyükre megkérdezni, hol található egy személy, és hogyan juthatunk el valahová egy épületben idôpontot egyeztetni (telefonon) elöljárószók részes esettel: in, neben, unter, auf, vor, hinter, an, zwischen, bei, mit sorszámnevek az f, v és w betûkkel jelölt hangok helyes kiejtése kigyûjteni egy téma szókincsét jegyzeteket készíteni határidônaplóban

3 Tartalom Berufe Témák és szövegek munka és mindennapok szövegek: névjegykártyák, szótári szócikkek szókincs: foglalkozások és tevékenységek Kommunikációs szándékok foglalkozásokról beszélni napirendekrôl és tevékenységekrôl beszélni bemutatkozni a szakmai életben statisztikát értelmezni Nyelvtan segédigék: können, müssen (mondatkeret) a birtokos névmások és a kein tagadószó tárgyesete Kiejtés az n, ng és nk mássalhangzók helyes kiejtése Tanulási módszerek szótárral dolgozni egy szöveg információit táblázatba rendezni 0 Berlin sehen kirándulás Berlinbe tájékozódás a városban projektfeladat: internetrally szövegek: buszmenetrend, várostérkép, képeslap, kirándulásprogram útbaigazítást kérni útbaigazítást adni egy utazásról mesélni képeslapot írni elöljárószók tárgyesettel (in, durch, über) és részes esettel (zu, an vorbei) a wollen segédige a k és l mássalhangzók helyes kiejtése tanulóplakátot készíteni szókincs: turizmus, kultúra 6 Station Foglalkozások: titkárnô, autószerelô; szavak játékok gyakorlás; intenzív hangtan; Videostation 6 Ferien und Urlaub üdülés Németországban a Duna menti kerékpártúra kerékpárbaleset szövegek: kerékpáros térkép, iskolai naptár, dal, riport statisztikával szókincs: szünidô és üdülés, család, hónapok, baleset a szünidôrôl és az üdülésrôl beszélni egy balesetrôl beszélni egyes szám elsô személyben írni múlt idô: a perfekt igeidô képzését szabályos és rendhagyó igékkel rövid és hosszú magánhangzók szövegeket rendezni Inhalt 7 80 Essen und trinken piacon, áruházban étkezési szokások szövegek: reklám, újságcikk, háztartási tipp, ételrecept szókincs: élelmiszerek, bevásárlás, mértékegységek és súlyok, étkezések és ételek bevásárláskor elmondani, hogy mit szeretne, megkérdezni, illetve elmondani valaminek az árát ételekrôl beszélni: elmondani, hogy mit szeret és nem szeret megérteni, illetve elmondani egy ételreceptet gyakoriságot kifejezô idôhatározók: jeden Tag, manchmal, nie a welch-? kérdôszó fokozás: viel, gut, gern az -e, -en, -el, -er végzôdésû szavak helyes kiejtése egy szöveget értelmezni és összefoglalni sieben 96 Kleidung und Wetter divat ruhavásárlás idôjárás szövegek: idôjárás-jelentés, dal szókincs: ruházat, színek, idôjárás az öltözködésrôl beszélni ruhát vásárolni elmondani a ruhák színét és méretét megérteni, az idôjárás-jelentést és az idôjárásról beszélni melléknevek határozatlan névelôvel tárgyesetben mutató névmások: dieser dieses diese / der das die az es személytelen alany idôjárási kifejezésekben az ie u ü és e o ö magánhangzók helyes kiejtése asszociációkat megjeleníteni: idôjárás és színek nemzetközi összehasonlításban Körper und Gesundheit testünk és a sport a háziorvosnál érzelmek szövegek: reklámhirdetések, életvezetési tanácsadó, szerelmeslevél a testrészek elnevezése elmondani, hogy mik a panaszai és mije fáj javaslatokat és tanácsokat megfogalmazni levelet írni felszólító mód a dürfen segédige a személyes névmások tárgyesete szerepkártyákkal tanulni játékos nyelvtanulás: névmások szókincs: testrészek, betegségek 8 Station Foglalkozások: utazásszervezô, betegápoló; témák és szövegek; intenzív nyelvtan és hangtan; Videostation ; studio d-rally 6 Anhang Modelltest Start Deutsch ; Grammatik; Phonetik; Anweisungen; 9 alphabetische Wörterliste; 8 unregelmäßige Verben; 8 Hörtexte

4 6Orientierung Arbeiten in Leipzig Mit tanulhat meg ebben a leckében? elmondani, hol dolgoznak, hol laknak az emberek, és hogyan jutnak el a munkahelyükre megkérdezni, hogyan juthat el valahová egy épületen belül, és hol található egy személy az épületben a közlekedési eszközöket elöljárószavakat részes esettel a sorszámneveket az f, v és w betûkkel jelölt hangok helyes kiejtését Ich heiße Marco Sommer und bin Verlagskaufmann. Ich wohne in Gohlis und arbeite bei der Volkszeitung im Verlagshaus am Peterssteinweg. Ich fahre eine Viertelstunde mit dem Fahrrad. 08 Ich bin Birgit Schäfer und wohne in Schkeu ditz. Ich arbeite in einem Supermarkt am Leipziger Hauptbahnhof. Ich fahre eine halbe Stunde mit dem Zug. 09 einhundertacht Ich bin Monica Ventura und wohne in Markkleeberg. Ich arbeite bei der Bank am Thomas kirchplatz. Ich fahre zehn Minuten mit der Straßenbahn. Ich heiße Alexander Novak und wohne in Grünau. Ich arbeite in einer Buchhandlung im Stadt - zentrum. Ich brauche im Stadtverkehr 0 Minuten mit dem Auto. einhundertneun Wortfeld Stadt. Sammeln Sie Wörter aus dem Stadtplan. Hauptbahnhof, Hotel, Oper, Informationen sammeln. Lesen Sie die Texte und ergänzen Sie die Tabelle. Name wohnt arbeitet fährt Zeit Wo Leute arbeiten / wie Leute zur Arbeit kommen. Erzählen Sie. Ü Anna geht zu Fuß! Redemittel Er wohnt in Sie arbeitet bei/in Mein Freund kommt/fährt mit dem Bus der U-Bahn zur Arbeit. zum Sprachkurs..69 Marco Sommer in Gohlis bei der mit dem eine Informationen hören und vergleichen. Welche Informationen sind neu? Marco Sommer: fünf Kilometer Ü Fragen Sie im Kurs. Wo wohnen Sie und wo arbeiten Sie? Ich wohne und arbeite Und Sie? Wie kommen Sie zur Schule / zum Deutschkurs? Ich komme mit dem Fahrrad zur Schule. Und du? Ich komme mit der Straßenbahn. Und Sie?

5 Im Verlagshaus Orientierung im Verlag. Hören Sie und üben Sie zu zweit..7. Etage. Etage. Etage Guten Tag, ich suche die Marketingabteilung. Wo ist die bitte? Wo finde ich bitte die Chefredaktion? Die ist in der vierten Etage, links neben der Kulturredaktion. In der zweiten Etage, Zimmer bitte.. Etage Entschuldigung, wo sind hier die Toiletten? Gleich hier unten rechts, neben der Kantine. Erdgeschoss 6 An der Information. Üben Sie den Dialog: andere Fragen, andere Antworten. Ü 0 einhundertzehn Was ist wo im Verlag? Lesen Sie den Text und ergänzen Sie. Die Leipziger Volkszeitung hat ihr Verlagshaus am Peterssteinweg 9. Das Haus hat vier Etagen. Im Verlag arbeiten viele Leute. Unten, im Erdgeschoss, sind der Empfang und die Kantine. In der ersten Etage ist die Online-Redaktion. In der zweiten Etage sind die Redaktionsbüros. Viele Redakteure arbeiten hier an ihren Computern, auch nachts. In der dritten Etage ist die Redaktion Sport. In der vierten Etage sind die Konferenzräume und das Büro von Dr. Weber. Er ist Marketingchef. im Erdgeschoss: der Empfang, in der ersten Etage: in der zweiten Etage: in der dritten Etage: in der vierten Etage: Hören Sie die Wörter und markieren Sie [f] wie fahren und [v] wie wohnen. die 7 Redemittel so kann man fragen Wo ist /sind bitte In welcher Etage ist/sind Entschuldigung, wo finde ich Ein Spiel für zwei. Wer arbeitet wo? Notieren Sie sechs Räume: z. B. Schulleiter/Direktor, Sekretariat, Hausmeister/Pförtner, Techniker, Kantine, Toiletten. Zeichnen Sie zwei Häuser A und B mit sechs Feldern, schreiben Sie in A die Räume. Fragen Sie: Ist der Schulleiter in der zweiten Etage rechts? die Personalabteilung? das Sekretariat? die Toiletten? die Kantine? der/den Marketingchef? ein/einen Parkplatz? so kann man antworten Im Erdgeschoss. In der ersten Etage. In der zweiten Etage links. In der dritten Etage rechts. In der vierten Etage. Vor dem Haus. Nein. Arbeitet der Techniker im Erdgeschoss rechts? einhundertelf.70 die Werbung die Wohnung zu Fuß viele der Verlag vier Dr. Weber westlich das Fahrrad das Wörterbuch der Videorekorder der Füller Richtig! Ist der Hausmesiter in der?.7 [f] wie fahren oder [v] wie wohnen? Lesen Sie den Text aus Aufgabe laut mit. Achten Sie auf die Aussprache von [f] und [v]. Sprechen und schreiben. [f] und [v]. Suchen Sie Beispiele. [f] wie fahren [v] wie wohnen v vier w Wohnung 8 Orientierung in der Schule / in der Sprachschule. Fragen und antworten Sie. Lehrerzimmer/Bibliothek/Toiletten/Empfang / Entschuldigung, wo Mathematikräume/Direktorenzimmer ist die Bibliothek? Die Bibliothek ist im Erdgeschoss.

6 Wo ist mein Terminkalender? Präpositionen + Dativ Ein Schreibtisch in der Redaktion. Ordnen Sie zu. Schreiben Sie Sätze. Im Redaktionsbüro. Was sehen Sie? im Regal vor der Tür an der Wand der Monitor die CD-ROM der Drucker 6 die Tasse Kaffee das Buch die Tastatur 7 das Telefon das Handy 8 9 die Maus Die CD-ROM liegt vor dem Monitor. Der Monitor steht Suchen und finden. Was ist wo? Hören Sie und schreiben Sie in die Zeichnung..7 Ü6 Paul und Paula gehen ins Theater. Paul sucht die Theaterkarten und den Autoschlüssel. Paula sucht die Brille und die Handtasche. einhundertzwölf auf dem Stuhl hinter dem Buch unter der Zeitung Lesen Sie die Tabelle. Wo sind die Sachen? Beschreiben Sie. in der Handtasche einhundertdreizehn Ü Grammatik Das Bild hängt an der Wand. Die Tasche (Singular) Die Fotos liegen unter der Zeitung. Präpositionen + Dativ: Wo? Die Taschen (Plural) ist liegt steht sind liegen stehen auf/unter in/neben/an vor/hinter zwischen (Pl.) Die Bücher stehen im Regal. Minimemo in dem = im an dem = am bei dem = beim dem Tisch / einem Tisch. dem Regal / einem Regal. der Wand / einer Wand. den Stühlen / den Regalen / den Zeitungen. Ein Spiel im Kurs. Wo ist das Buch / der Kuli / die Tasche /? Eine/r fragt: Die Gruppe antwortet mit: Ist das Buch unter dem Tisch? Kalt! Nein! in der Tasche? neben Warm! Heiß!

7 Termine machen Die Stadt Leipzig Terminangaben verstehen Leipzig und die Musik. Sammeln Sie Wörter zum Thema Musik..7 a) Lesen Sie den Terminkalender. b) Hören Sie das Telefonat und notieren Sie den Termin. Besuchen Sie Leipzig! Leipzig ist eine Großstadt mit Tradition. Seit 97 finden hier Messen statt. Seit 09 gibt es die Leipziger Universität. Viele berühmte Leute lebten in Leipzig. Der Dichter Johann Wolfgang von Goethe war hier Student. Der Komponist Johann Sebastian Bach arbeitete und leb - te hier. Er war Kantor an der Thomas kir - che und dirigierte den berühmten Tho - manerchor. Heute ist Leipzig eine moderne Großstadt mit Industrie, Handel und viel Kultur. An der Universität studieren Studenten aus der ganzen Welt. In Leipzig gibt es für jeden Besucher et - was. Das Stadtzentrum mit schönen al - ten Häusern, Geschäften und Restaurants lädt zum Bummeln ein. Musikfans besuchen die Oper, hören eine Sinfonie im Gewandhaus oder besuchen ein Kon zert von den Prinzen. Bücherfreunde kommen jedes Jahr im März zur Buchmesse. Und noch ein Tipp: Wenn Sie Leipzig besuchen, fahren Sie mit dem Zug! Der Leipziger Hauptbahnhof mit seinen vielen Geschäften zählt zu den schönsten in Europa. einhundertvierzehn.7 Ü 7 8 Hören Sie das zweite Telefonat. Notieren Sie den alten und den neuen Termin. Zahlen und Ordnungszahlen. Ergänzen Sie. eins. der erste Mai am ersten zwei. der zweite am zweiten drei. der dritte am dritten 6 sechs 6. der sechste 7 sieben 7. der siebte 8 acht 8. der achte 0 zehn 0. der zehnte Minimemo Nominativ: Zahl + -te Heute ist der zweite Mai. Dativ: Zahl + -ten Ich habe am zweiten Mai Geburtstag. Quiz online. Informationen über Leipzig finden. a) Wer ist das? Wann ist das? Idee! Nézzen utána az interneten, mely magyar városok kínálnak különleges zenei programokat! Was ist das? einhundertfünfzehn 7 siebzehn 7. der siebzehnte 0 zwanzig 0. der zwanzigste einundzwanzig. der einundzwanzigste Ü 9, Geburtstage. Wann sind Sie geboren? Machen Sie einen Geburtstagskalender. Name Anna Fabian Geburtstag.8.99 Ich bin am zweiundzwanzigsten Achten Neunzehnhundert - dreiundneunzig geboren. b) Finden Sie drei Internettipp Kinofilme Sehenswürdigkeiten Museen Ich habe am elften Elften Geburtstag.

8 Übungen 6 Arbeiten in Leipzig. In der Stadt. Was kennen Sie? Notieren Sie mindestens acht Wörter mit Artikel. a) Lesen Sie die Texte und ergänzen Sie.. Ute Schmitt studiert Medizin. Sie wohnt in einem Studenten wohn - heim in der. Etage. Sie jeden Tag zu Fuß in die Uni.. Ludwig Frey wohnt in Borna und bei der Leipziger Volkszeitung. Er kommt jeden Tag mit der S-Bahn nach Leipzig. Er braucht.. Gert Brenner ist. Er arbeitet in einem Krankenhaus: in der Uni-Klinik in der Riemannstraße. Herr Brenner wohnt in Delitzsch und mit dem Auto nach Leipzig. Er braucht eine Stunde.. Gisela Wagner ist Musikerin und arbeitet im Leipziger Gewandhaus orchester. Sie wohnt in der Schletterstraße und 0 Minuten mit dem 6 b) Ordnen Sie die Fotos den Texten zu.. 7 einhundertsechzehn das Taxi einhundertsiebzehn b a Im Verlagshaus. Finden Sie neun Wörter. Schreiben Sie die Wörter mit Artikel. marketing sekretariatverlagshauskantinechefpersonalabteilungredakteurbürokon ferenzräume das Marketing d c

9 Übungen 6 Hier sind die Antworten. Stellen Sie die Fragen.. Entschuldigung, wo finde ich das Sekretariat? Das Sekretariat ist in der ersten Etage links, Zimmer 0. 6 Anja macht eine Party. Was ist wo? Beschreiben Sie ihr Zimmer vor und nach der Party mit den Präpositionen in, neben, unter, auf, vor, hinter, an, zwischen.... Die Toiletten? Gleich hier rechts, neben der Kantine. Die Personalabteilung ist in der dritten Etage rechts. Der Parkplatz ist vor dem Haus..76 Im Verlag. Was ist wo? Hören Sie die Dialoge und notieren Sie. 8 einhundertachtzehn Cafeteria,. Etage rechts vor der Party Der Computer steht auf dem Schreibtisch. Ergänzen Sie die Artikel.. Monika Schulze wohnt in Fulda und arbeitet in Frankfurt. Sie fährt meistens mit Zug. Manchmal fährt sie aber mit Auto.. Uwe Renschler wohnt in Stuttgart und arbeitet bei Mercedes. Er fährt oft mit S-Bahn. Manchmal fährt er mit Bus.. Victor Peres ist Student. Er fährt gern mit Fahrrad. nach der Party Der Computer steht unter dem Schreibtisch. Termine bei der Ärztin machen. Hören Sie und tragen Sie die Termine von Herrn Martens, Herrn Wagner und Frau Seidel in den Kalender ein. Heute ist Montag. 9 einhundertneunzehn Montag, Dienstag, Mittwoch,. 8. Donnerstag,. 8. Freitag, Fröhlich Hermann Wagner Steiner Finster Beckmann Friedrich Schütze Köhler Höhne Müller Schmidt Schulze Franz Bauer Ziegler Schumann 0 00

10 Übungen 6 9 Welche Sätze passen? Kreuzen Sie an.. Können wir uns im Dezember noch treffen? a) Ja sicher. Wann geht es bei Ihnen? b) Prima, um zwölf geht es. c) Morgen habe ich leider keine Zeit.. Wann geht es bei Ihnen? a) Am ersten Vierten kann ich nicht. b) In der Kantine. c) Um Uhr. Geburtstage. Wie heißen die Personen und wann haben sie Geburtstag? Recherchieren Sie im Internet.. der deutsche Bundeskanzler / die deutsche Bundeskanzlerin. der französische Präsident / die französische Präsidentin. der schwedische König / die schwedische Königin 0. Wir müssen den Termin verschieben. a) Nein, da kann ich nicht. b) Tut mir Leid, da habe ich schon einen Termin. c) Ja, okay. Wann passt es bei Ihnen?. Am Dienstag um 0 Uhr geht es bei mir. a) Ja, um Uhr passt es mir gut. b) Da kann ich leider nicht. Geht es bei Ihnen auch am Mittwoch? c) Gut, dann bis Montag. Einige Feiertage in Deutschland, Österreich und der Schweiz. der ungarische Ministerpräsident /die ungarische Ministerpräsidentin. der aktuelle Formel--Weltmeister 6. die aktuelle Miss Universe Germany 0 Feiertage in D, A und CH Ein Zimmer beschreiben. Korrigieren Sie die falschen Informationen. einhundertzwanzig Karfreitag Ostersonntag Ostermontag Pfingstmontag erster Advent nationale Feiertage Nationalfeiertag Deutschland: Nationalfeiertag Österreich: Nationalfeiertag Schweiz: Der Computer steht unter dem Schreibtisch.. Die Maus liegt auf dem Tisch neben dem Drucker.. Der Bürostuhl steht direkt an der Wand.. Die Bücher liegen auf dem Tisch neben dem Monitor.. Das Poster hängt rechts über dem Regal. 6. Die Vase steht im Schrank. einhunderteinundzwanzig a) Ordnungszahlen trainieren. Ergänzen Sie: Wann ist / Wann war. Pfinsgtmontag 0? Am zwanzigsten Fünften.. erster Advent 07?. Ostermontag 0?. Karfreitag 0?. Ostersonntag 06? b) Welche Nationalfeiertage gibt es in Ungarn? Wie kommen Sie zur Arbeit? Ergänzen Sie. Ich heiße Cristina und a in der Unibibliothek in Göttingen. Ich h leider kein Auto. Morgens f ich mit dem Bus zur Arbeit. Ich b etwa eine halbe Stunde. Abends g ich oft zu Fuß nach Hause. Im Sommer f ich auch gern mit dem Fahrrad.

11 Lernwortschatz 6 Orientierung Das kann ich auf Deutsch einhundertzweiundzwanzig e Großstadt, "-e r Stadtplan, "-e s Zentr um, -en e Straße, -n r Platz, "-e e Orientierung, -en e Sehenswürdigkeit, -en s Muse um, -en r Bahnhof, "-e r Hauptbahnhof, "-e s Hotel, -s e Universität, -en e Buchhandlung, -en e Bank, -en e Klinik, -en s Krankenhaus, "-er zur Arbeit fahren zur Schule kommen zum Sprachkurs gehen in die Uni gehen mit dem Zug fahren e Bahn, -en e U-Bahn, -en e Straßenbahn, -en s Auto, -s s Motorrad, "-er s Moped, -s s Fahrrad, "-er zu Fuß gehen r Verkehr Wie lange? eine halbe Stunde eine Viertelstunde e Minute, -n brauchen In welcher Etage? s Erdgeschoss, -e im Erdgeschoss e Etage, -n in der zweiten Etage r Empfang s Büro, -s r Raum, "-e r Mathematikraum, "-e s Sekretariat, -e e Abteilung, -en e Cafeteria, -s e Kantine, -n r Parkplatz, "-e e Wand, "-e e Tür, -en nagyváros várostérkép központ, belváros utca tér tájékozódás látványosság múzeum vasútállomás fôpályaudvar szálloda egyetem könyvesbolt bank klinika kórház munkába megy eljut az iskolába nyelvtanfolyamra megy elmegy az egyetemre vonattal utazik vasút metró villamos autó motor kismotor bicikli gyalog megy közlekedés, forgalom Mennyi ideig? fél óra negyedóra perc szüksége van vmire Hányadik emeleten? földszint a földszinten emelet a második emeleten fogadás/fogadóhelyiség iroda terem matematikaterem titkárság részleg, osztály büfé, kávézó étkezô, kantin parkoló fal ajtó e Leute (Pl.) r Chef, -s bei der Zeitung arbeiten r Verlag, -e e Redaktion, -en r Redakteur, -e e Werbung, -en gleich hier unten liegen hängen stehen in + D auf + D zwischen + D über + D unter + D vor + D hinter + D neben + D an + D bei + D vor der Party nach der Party e Sache, -n r Monitor, -e r Drucker, - e Tastatur, -en e Maus, "-e s Papier, -e s Handy, -s r Schlüssel, - e Brille, -n e Theaterkarte, -n e Handtasche, -n e Tasse, -n kalt warm heiß r Terminkalender, - den Termin verschieben r Geburtstag, -e Wann sind Sie geboren? e Musik r Komponist, -en r Chor, "-e dirigieren r Musikfan, -s ein Konzert besuchen emberek fônök egy újságnál dolgozik kiadó szerkesztôség szerkesztô reklám rögtön itt lent fekszik lóg, függ áll vmiben vmin, vminek a tetején vmik között vmi fölött vmi alatt vmi elôtt vmi mögött vmi mellett vminél / vmin rajta vkinél, vminél (személynél, cégnél) a buli elôtt a buli után dolog képernyô nyomtató billentyûzet egér papír mobiltelefon kulcs szemüveg színházjegy kézitáska csésze hideg meleg forró határidônapló elhalaszt egy idôpontot születésnap Mikor született? zene zeneszerzô kórus vezényel zenekedvelô elmegy egy koncertre.78 sagen, wo Leute wohnen und arbeiten [elmondani, hol dolgoznak és hol laknak az emberek] Ich wohne in Leipzig. Ich arbeite bei Aldi / bei der Volkszeitung / in einer Bank. sagen, wie Leute zur Arbeit kommen [elmondani, hogyan jutnak el az emberek a munkahelyükre] Ich fahre mit dem Auto. / mit der Straßenbahn. / Ich gehe zu Fuß. mich in einem Haus orientieren [tájékozódni egy épületben] Entschuldigung, wo ist bitte das Sekretariat? In der dritten Etage links! Termine machen [idôpontokat megbeszélni] Können wir uns am.0. um Uhr treffen? Grammatik Präpositionen + Dativ [elöljárószók részes esettel]: in, neben, unter, auf, vor, hinter, an, zwischen, bei Die Bücher sind im Regal. / Der Schrank steht neben einer Tür. Der Computer steht unter dem Schreibtisch. / Die Tasche steht auf einem Stuhl. Der Kuli liegt vor der Tasse. / Die Brille liegt hinter der Vase. Das Foto ist an der Wand. / Die Zeitung liegt zwischen den Büchern. Sie arbeitet bei der Zeitung. Ordnungszahlen [sorszámnevek] der erste Eingang / das zweite Büro / die dritte Tür der vierundzwanzigste Zwölfte (..) / am vierundzwanzigsten Zwölften Aussprache Konsonanten [mássalhangzók]: f, v, w zu Fuß, der Verlag, die Werbung, das Video Laut lesen und lernen Arbeitest du bei der Zeitung? Können Sie auch am 7.8.? Gehst du zu Fuß oder fährst du mit dem Bus? Tut mir Leid, da hab ich schon Geht es bei Ihnen auch am Mittwoch? einen Termin. Projekt: Präsentation Ja, das geht. Nein, da habe ich leider schon einen Termin. Alkossanak - fôs csoportokat! Készítsenek PowerPoint-prezentációt iskolájukról/ munkahelyükrôl! Mutassanak be csoporttársaiknak/osztálytársaiknak minél több érdekes részletet az Orientierung címû fejezetben tanult kifejezések segítségével! einhundertdreiundzwanzig

12 7Berufe Was machen Sie beruflich? c e Mit tanulhat meg ebben a leckében? foglalkozásokat bemutatni napirendekrôl és mindennapi tevékenységekrôl beszélni bemutatkozni a szakmai életben statisztikát értelmezni a können és a müssen segédigéket és a mondatkeretet a birtokos névmások és a kein tagadószó tárgyesetét az n, ng és nk mássalhangzók helyes kiejtését a b d f g h einhundertvierundzwanzig einhundertfünfundzwanzig Berufe. Ordnen Sie die Fotos zu.. der Bankangestellte. der Automechaniker. der Programmierer. die Sekretärin. die Kellnerin 6. die Taxifahrerin 7. die Krankenschwester 8. der Bäcker Und Sie? Fragen und antworten Sie im Kurs. Redemittel nach dem Beruf fragen Was sind Sie von Beruf? Was machen Sie beruflich? Was machst du beruflich? Was ist dein Beruf? Und was machst du? seinen Beruf nennen Ich bin Ich bin von Beruf. Ich arbeite als. Ü Fünf Interviews. Welche Berufe haben die Leute? Hören Sie und ordnen Sie die Fotos den Namen zu.. Sascha Romanov ist. Dr. Michael Götte arbeitet als. Sabine Reimann ist von Beruf.. Stefanie Jankowski. Jana Hartmann Sascha Romanov ist Bäcker.. Ü Was man im Beruf hört. Lesen Sie laut. Achten Sie auf ng und nk. Bringen Sie mich bitte zur Commerzbank. Bringen Sie bitte die Rechnung. Frau Reimann, bringen Sie bitte die Basler Zeitung. Sind die Videos im Schrank? Bringen Sie bitte das Geld auf die Bank. Hängen Sie bitte das Bild an die Wand.

13 Berufe und Tätigkeiten Visitenkarten Berufsbezeichnungen. Ergänzen Sie. Wie ist die Regel? Ü a) Lesen Sie die Visitenkarten. Welche Informationen finden Sie? Die Firma. Ü der Lehrer der der die die Taxifahrerin die Studentin Petra Winkler Kundenberaterin Süd Wittelsbacherplatz Mobiltelefone D-80 München BETA Mobile Regel Feminine Berufsbezeichnungen haben meistens die Endung. Tel.: Fax.: Mobil: Minimemo Lernen Sie: der Bankangestellte die Bankangestellte der Krankenpfleger die Krankenschwester der Hausmann die Hausfrau der Arzt die Ärztin b) Sie haben keine Visitenkarte? Dann schreiben Sie eine! Efes-Soft Software und Systeme Muhammad Al Thani Programmierer 6 einhundertsechsundzwanzig Berufe, Tätigkeiten, Orte. Was Leute tun. Ordnen Sie zu, ergänzen Sie die feminine Form und berichten Sie. b repariert Autos unterrichtet Schüler/innen verkauft Schuhe schneidet Haare schreibt Computerprogramme untersucht Patienten a c Plural jemand Lehrer der; -s, -; j-d, der an einer Schule Schüler/innen unterrichtet Verkäufer der; -s, -; j-d, der beruflich Dinge verkauft / Auto-, Möbel-, Schuh- e b Mechaniker der; -s,-; j-d, der beruflich Maschinen repariert / Auto- Arzt der; -es, Ärzte; j-d, der Patienten untersucht / -praxis d an einer Schule im Krankenhaus in einer Werkstatt im Schuhgeschäft im Büro im Frisörsalon Ein Automechaniker / Eine Automechanikerin repariert Autos in einer Werkstatt. Frisör der; -s, ; -e, j-d, der Haare schneidet / -salon f Programmierer der; -s, -; j-d, der beruflich Programme für Computer schreibt. c) Spiel: Visitenkarten übergeben. Tauschen Sie die Visitenkarten mit Ihren Lernpartnern. Stellen Sie sich vor (Name und Beruf) und übergeben Sie die Karten. Guten Tag, mein Name ist Muhammad Al Thani. Ich bin Programmierer bei Efes-Soft in Karlsruhe. Hier ist meine Karte. Karriere im Traumberuf. Lesen Sie laut. Achten Sie besonders auf ng. Renger & Bonge GmbH Inge Langer Sanitär und Heizungen Bad-Salzunger-Straße 8, Bingen Herrenstraße 67 D-76 Karlsruhe Tel.: 07 / Fax: 07 / a) Schreiben Sie die Visitenkarte Ihrer Träume für das Jahr 0: Firma, Beruf, Position, Adresse... b) Mischen Sie die Karten und lesen Sie die Informationen ohne den Namen vor. Raten Sie: Wer hat die Karte geschrieben? Ranke & Menke KG FRANK HENKEL Software-Lösungen Anke-Heldrung-Straße 7b 7 Kaufungen 7 einhundertsiebenundzwanzig

14 Neue Berufe Berufe und Tätigkeiten. Was passt? Sammeln Sie. Lesen Sie den Text. Welche Aussagen sind richtig? warten Taxi fahren ein Flugzeug fliegen 8 einhundertachtundzwanzig Ü Susan Hein, 7 Jahre, Call-Center-Agentin Ich arbeite im Lufthansa-Call-Center in Kassel. Ich muss beruflich viel telefonieren. Ich kann Englisch und Spanisch sprechen, also be komme ich die Anrufe aus Großbritannien, Spanien, Süd amerika und den USA. Meine Kolleginnen und ich sitzen zusammen in einem Büro. Wir beraten unsere Kunden am Telefon, infor mieren sie über Flugzeiten und reservieren Flugtickets. Wir müssen am Telefon immer freund lich sein, das ist nicht leicht. Unsere Arbeitszeit ist flexibel, aber wir müssen manchmal auch am Wochenende arbeiten. Ich habe dann wenig Zeit für meine Familie. Meine Tochter ist leider keine Hilfe im Haushalt sie kann stundenlang telefonieren, aber sie kann nicht kochen!. Susan Hein spricht zwei Fremdsprachen.. Sie arbeitet allein im Büro.. Susan Hein informiert die Kunden über die Flugzeiten.. Die Arbeitszeit ist flexibel.. Susan Hein arbeitet am Wochenende nicht. 6. Ihre Tochter telefoniert lange. Lesen Sie den Text. Sammeln Sie die Informationen aus beiden Texten in einer Tabelle. 0 0 Ich arbeite in einem Fitness-Studio in Bochum. Mein Beruf ist sehr interessant. Ich bin Trainer und leite jeden Dienstag und Donnerstag einen Aerobic-Kurs. Ich kontrolliere die Sportgeräte und berate unsere Mitglieder. Ich schreibe einen Plan für die Sportkurse oder organisiere auch mal eine Party. Meine Arbeitszeit ist von 0 bis 0 Uhr mit zwei Stunden Mittagspause. Ich arbeite auch oft am Samstag, aber am Sonntag muss ich nicht arbeiten. Ich mag meinen Beruf, aber ich kann meine Freundin nicht oft treffen. Sie ist auch Aerobic-Trainerin. Im nächsten Jahr arbeiten wir zusammen als Animateure in einem Sportclub in Spanien. Das ist unsere Chance! Wir können dort zusammen das Show pro gramm organisieren und unsere Sportkurse planen. : Das stimmt. Sie spricht Jan Jacobsen, 6 Jahre, Sport- und Fitnesskaufmann Ü 6 7 Mein Traumberuf. Was ist wichtig für Sie? Schreiben Sie drei Aussagen und lesen Sie vor. Hier sind Ideen. Ich kann (oft) Ich muss nie Taxifahrer/in einen Stadtplan lesen eine Party organisieren Animateur das Sportprogramm planen im Büro / in der Fabrik / zu Hause arbeiten. mit Kindern / mit Tieren arbeiten. viele Leute treffen. spät/früh anfangen. Menschen helfen. Pilot Instrumente kontrollieren korrigieren Lehrerin viel sprechen Ich kann viele Leute treffen. Ich kann oft mit den Händen arbeiten. Ich muss nie allein arbeiten. am Computer arbeiten. mit den Händen arbeiten. telefonieren. s schreiben. viel Geld verdienen. in andere Länder fahren. um sechs Uhr aufstehen. mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten. allein arbeiten. bis Uhr arbeiten. Mein Traumberuf ist Verkäufer! 9 einhundertneunundzwanzig Was? (Beruf und Tätigkeiten) Wo? (Arbeitsort) Wann? (Arbeitszeit) Plan im nächsten Jahr? Jan Jacobsen einen Aerobic-Kurs leiten, Susan Hein / Landeskunde Die Arbeitslosigkeit ist ein Problem in Deutschland. Im Juli 0 waren,9 Mio. Menschen arbeitslos (6,8%). Arbeitslos ist in Deutschland, wer keine Arbeit hat, eine Arbeit sucht und sich bei der Arbeitsagentur arbeitslos mel - det. Die Arbeitsagentur hilft bei der Suche nach Arbeit und bei der Orientierung auf dem Arbeitsmarkt. Für eine bestimmte Zeit bekommen Arbeitslose Geld von der Arbeitsagentur.

15 Satzklammer Artikelwörter im Akkusativ Ü 8, Sehen Sie die Sätze an und sammeln Sie Beispiele auf Seite 8. Modalverb Verb (Infinitiv) Ü a) Lesen Sie die Tabelle. Markieren Sie die Artikelwörter im Akkusativ in den Texten von. und.. Ich mag meinen Chef! Ü9 können Sie kann stundenlang telefonieren. müssen Am Sonntag muss ich nicht arbeiten. Tagesablauf von Paula und Frank Rausch. Was tut Paula? Was tut Frank? Schreiben Sie. Um 6. Uhr muss Paula aufstehen. Von 7.0 bis Uhr arbeitet sie am Grammatik Akkusativ der den (k)einen meinen unseren Brief das das (k)ein mein unser Büro die die (k)eine meine unsere Arbeit (Pl.) die die keine meine unsere Computer interessant. Ich bin Trainer und leite jeden Dienstag und Donnerstag einen Aerobic-Kurs. Ich kontrolliere die Sportgeräte und berate unsere Mitglieder. Ich schreibe einen Plan für die Sportkurse oder organisiere auch mal eine Party. Meine Arbeitszeit ist von 0 bis b) Ergänzen Sie die Regel. 0 einhundertdreißig Paula Rausch,, Programmiererin um 6. Uhr / Paula / muss / aufstehen mit dem Bus zur Arbeit / fah ren / sie / muss / um 7. Uhr von 7.0 bis Uhr / am Com pu ter arbeiten / sie um 6.0 Uhr / abholen / sie / muss / ihren Sohn vom Kinder garten Paula / das Abendessen / machen / um 8.0 Uhr Frank Rausch, 6, Lehrer, hat Ferien Frank / bis 7 Uhr / schlafen / kann seinen Sohn in den Kinder garten / bringen / er / um 8.0 Uhr / muss das Auto in die Werkstatt / bringen / er / um.0 Uhr von 7.00 bis 8.0 Uhr / zum Fußballtraining / er / gehen seinen Sohn / um 9 Uhr / ins Bett / bringen / er Regel Akkusativendung im Maskulinum Singular ist immer. Possessivartikel im Akkusativ. Machen Sie Aussagen über sich und andere. Ich Wir Mein Bruder Meine Freundin... Spiel: Koffer packen schreiben/lesen brauchen/kaufen kennen/suchen haben/trinken mein/e/en unser/e/en ihr/e/en sein/e/en Buch/ (s). Tee/Kaffee. Chef. Auto. Brille. Computer.... Ich habe keinen Chef. Ich packe meinen Koffer. Ich packe mein Buch ein. Ich packe meinen Koffer. Ich packe mein Buch und meine Brille ein. Ich packe meinen Koffer. Ich packe mein Buch, meine Brille und meinen einhunderteinunddreißig Und Ihr Tagesablauf? Fragen und antworten Sie im Kurs. Paula und Frank / können von 0 bis Uhr / fernsehen Wann stehst du auf? Wann musst du zur Arbeit fahren? Was machst Du am Abend? Am Wochenende. Was machen Sie am Sonntag? Schreiben Sie. Ich-Texte schreiben Am Sonntag stehe ich um Uhr auf. Ich muss (nicht) Was machen Sie um Uhr? Ü 0, Mögen Sie Ihre Arbeit? Sprechen Sie über die Statistik im Kurs. USA ich liebe meine Arbeit es ist nur ein Job ich hasse meine Arbeit von 00 Berufstätigen in den USA sagen: Ich liebe meine Arbeit. Kanada Israel Australien Großbritannien Deutschland Japan Angaben in Prozent Zwölf von 00 Berufstätigen in Deutschland lieben ihre Arbeit, 70 von 00 sagen: Es ist nur ein Job.

16 Übungen 7 Was sind die Leute von Beruf? Hören Sie die Aussagen. Visitenkarten. Welche Informationen finden Sie? Ergänzen Sie.. Aussage Nr. a) der Bankangestellte b) die Studentin c) der Arzt d) der Verlagskaufmann e) die Redakteurin die Adresse der Arbeitsplatz die -Adresse die Faxnummer der Name der Beruf die Telefonnummer der Titel Städtische Kliniken Jena Allgemeinmedizin Hören und ergänzen Sie nk oder ng. der Titel. Welche Kra enkasse haben Sie bitte? Die AOK. Dr. med. Matthias Roth Chefarzt Da e. Was sind Sie von Beruf? Ich arbeite bei der Allgemeinen Zeitu. Wo ist die Kantine, bitte? Gleich hier li s. Eichplatz 077 Jena Tel. 06 / -6-0 Fax 06 / -6- einhundertzweiunddreißig Frau Schmidt, legen Sie bitte die Papiere in den Schra! Der Chef aus der Marketi abteilu spricht sehr gut E lisch. Ja, er war la e in E land. Berufe. Ergänzen Sie die Tabelle. der Lehrer die Lehrerin Was gehört zusammen? Verbinden Sie die Nomen mit den Verben. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Vergleichen Sie mit den Texten auf Seite 8. Mitglieder Flugtickets Kurse Sportgeräte eine Party die Freundin ein Showprogramm Kunden beraten informieren reservieren leiten kontrollieren organisieren planen treffen Mitglieder beraten einhundertdreiunddreißig der Angestellte der Verkäufer die Frisörin der Arzt die Programmiererin die Pilotin der Redakteur die Hausfrau die Mechanikerin die Krankenschwester

17 Übungen 7 6 Ergänzen Sie müssen oder können. Ich bin Trainer in einem Fitness-Studio. Das ist mein Traumberuf. Da ich morgens lange schlafen, denn meine Morgen kann ich nicht bis 9 Uhr arbeiten?. Arbeit beginnt erst um zehn Uhr. Ich die Sportgeräte kontrollieren und den Plan für die Sportkurse schreiben. Am Samstag. ich auch arbeiten, aber am Sonntag und Montag habe ich frei. Am Sonntag ich meine Freundin? treffen. Leider sie am Montag arbeiten.? Wir uns nicht oft sehen. Nächstes Jahr arbeiten wir zusammen in Spanien. Wir dort auch viel privat. zusammen machen. 9 Neue Berufe. Hören Sie den Text. Ergänzen Sie die Verben. 7 Arbeit, Arbeit, Arbeit. Wie heißen die Wörter? Schreiben Sie auch die Artikel. agentur suche losigkeit markt platz zimmer zeit die Arbeitsagentur.6. Ich im Lufthansa-Call-Center in Kassel.. Ich beruflich viel telefonieren.. Ich Deutsch, Englisch und Spanisch.. Ich die Telefonanrufe aus Großbritannien, Spanien, Südamerika und den USA. einhundertvierunddreißig Arbeits +. Meine Kolleginnen und ich unsere Kunden und sie über Flugzeiten. 6. Wir auch Flugtickets am Telefon. 7. Wir am Telefon immer freundlich sein. 8. Manchmal wir auch am Wochenende arbeiten. 9. Meine Tochter nicht kochen. einhundertfünfunddreißig 0 Lieblingsberufe. Lesen Sie den Text und die Grafik und notieren Sie die Berufe. 8 Notieren Sie die Sätze wie im Beispiel. In Deutschland ist der Lieblings beruf von Frauen Kauffrau. An zweiter Stelle steht bei Frauen Arzthel ferin. Dann kommt Frisörin. Der Traum beruf von Männern ist Auto mechaniker. Viele junge Männer möchten auch Kaufmann werden. An dritter Stelle steht Elektriker.. kann nicht ich bis 9 Uhr arbeiten morgen. in andere Länder kann fliegen eine Pilotin. haben? einen Termin kann ich. musst wann am Montag du arbeiten? a b, Prozent, 0 a b. gehen? kann früher ich heute 6. eine Sekretärin schreiben s viele muss c 7, 6,8 7,,8,6 c a b c a b c

18 Übungen 7 Berufe raten. Setzen Sie die Artikelwörter im Nominativ oder Akkusativ ein.. Meine Arbeitszeit ist flexibel. Ich arbeite in einem Büro mit anderen Kollegen. D Büro ist sehr groß. Ich habe e Schreibtisch mit einem Computer und einem Telefon. M Telefon ist sehr wichtig. Jetzt schreibe ich gerade e Text. Morgen können Sie m Text in der Zeitung lesen. a) Satzklammer. Sind die Sätze grammatisch korrekt oder falsch? Markieren Sie.. Wann muss ich morgen die Kinder abholen?. Am Wochenende ich kann viel schlafen.. Morgen muss arbeiten ich von 8 Uhr bis 9 Uhr.. Frau Siebers kann kommen morgen nicht.. Mein Mann kann sehr gut kochen. 6. Am Abend ich meinen Chef muss anrufen. 7. Um wie viel Uhr kommen Sie morgen können? 8. Mein Chef muss heute Abend fahren nach Düsseldorf. 9. Manchmal muss ich auch am Sonntag arbeiten. 0. Wir treffen uns um halb 7 vor dem Kino können. b) Korrektur. Schreiben Sie nun die Sätze richitg. Markieren Sie die Satzklammer. Am Wochenende kann ich viel schlafen. Welchen Beruf hat er?. Das ist Petra May. Bei ihrer Arbeit 6 braucht sie auch e Computer 7 einhundertsechsunddreißig Welchen Beruf hat sie?. Meine Freundin begrüßt i Kunden in einem Geschäft. Sie arbeitet von Dienstag bis Samstag, am Montag hat sie frei. Bei ihrer Arbeit braucht sie k Computer, aber e Schere. Sie berät i Kunden. Dann schneidet sie Haare. Welchen Beruf hat sie? und e großen Schreibtisch. Sie schreibt Computerprogramme. D Telefon ist wichtig für sie. Sie muss i Kunden oft an - rufen. Sie arbeitet allein im Büro. Artikelwörter im Akkusativ. Ergänzen Sie die Endungen und die Artikel.. Ich bin neu in der Stadt. Ich brauche einen Stadtplan. der Stadtplan. Die Wohnung hat e Gästezimmer und e Balkon. Zimmer / Balkon. Ich mag m Job, aber ich mag m Chef nicht. Job / Chef. Wir suchen uns Buch und uns Zeitung. Buch / Zeitung. Kennst du d Chefin, Frau Schwertfeger? Chefin 6. Ich brauche e Computer und e Drucker. Computer / Drucker 7. Wir möchten d Kollegin kennen lernen. Kollegin 8. Ich trinke e Kaffee. Nimmst du auch e? Kaffee 9. Du musst e Handy kaufen. Das alte ist kaputt. Handy Mögen Sie Ihren Job? Ergänzen Sie. Ja, meine A ist sehr interessant. Ich kann oft in andere L fahren, was ich sehr gut finde. Ich treffe auch viele interessante L. Mein Ch ist freundlich und meine K helfen mir viel. Leider v ich nicht viel und ich einhundertsiebenunddreißig muss manchmal auch am Wo arbeiten.

19 Lernwortschatz 7 Berufe Das kann ich auf Deutsch 8 einhundertachtunddreißig r Beruf, -e r Traumberuf, -e r Lieblingsberuf, -e Geld verdienen r Job, -s r Arbeitsplatz, "-e die Arbeit mögen die Arbeit hassen e Arbeitszeit, -en flexibel r Lehrer, - unterrichten r Student, -en r Patient, -en untersuchen e Krankenschwester, -n e Krankenkasse, -n Menschen helfen r Kellner, - r Bäcker, - r Frisör, -e Haare schneiden e Schere, -n r Frisörsalon, -s r Automechaniker, - Autos reparieren e Werkstatt, "-e r Programmierer,- Programme schreiben e Sekretärin, -nen s schreiben e Verkäuferin, -nen Schuhe verkaufen s Geschäft, -e r Laden, "- e Hausfrau, -en r/e Angestellte, -n r/e Bankangestellte, -n foglalkozás, szakma álomszakma kedvenc foglalkozás pénzt keres állás munkahely szereti a munkát utálja a munkát munkaidô rugalmas tanár tanít egyetemi hallgató beteg, páciens megvizsgál nôvér betegbiztosító embereknek segít pincér pék fodrász hajat vág olló fodrászszalon autószerelô autókat javít mûhely programozó programokat ír titkárnô eket ír eladó cipôket árusít üzlet, nagyobb bolt bolt, kisbolt háztartásbeli alkalmazott banki alkalmazott als arbeiten ist von Beruf r Arbeitsort, -e e Firm a, -en e Fabrik, -en e Visitenkarte, -n übergeben tauschen r/e Berufstätige, -n r Kollege, -n allein zusammen e Call-Center-Agentin im Büro sitzen Anrufe bekommen e Fremdsprache, -n freundlich Kunden beraten Flugtickets reservieren e Flugzeit, -en informieren über + A r Plan, "-e planen einen Kurs leiten kontrollieren Leute treffen mit den Händen arbeiten r Taxifahrer, - r Pilot, -en in andere Länder fahren stundenlang früher später r Tagesablauf, "-e machen/tun e Tätigkeit, -en r Kindergarten, "- bringen ab holen jdn. ins Bett bringen vmiként dolgozik foglalkozása a munkavégzés helye cég gyár névjegykártya átad cserél, kicserél dolgozó, foglalkoztatott kolléga, munkatárs egyedül együtt call-center munkatárs az irodában ül hívásokat fogad idegen nyelv barátságos ügyfeleknek ad tanácsot repülôjegyeket foglal repülési idô tájékoztat vmirôl terv tervez, megtervez vmit tanfolyamot vezet ellenôriz vmit emberekkel találkozik kétkezi munkát végez taxisofôr pilóta más országokba utazik órák hosszat korábban késôbb napirend csinál/tesz vmit tevékenység óvoda elvisz vkit elhoz vkit lefektet vkit.7 nach dem Beruf fragen und meinen Beruf nennen [megkérdezni valakinek a foglalkozását, és elmondani a saját foglalkozásomat] Was sind Sie von Beruf? / Was machst du beruflich? mich vorstellen und die Visitenkarte übergeben [bemutatkozni és átadni a névjegykártyát] Guten Tag, mein Name ist Andreas Schäfer. Ich bin Programmierer bei Efes-Soft in Karlsruhe. Hier ist meine Karte. sagen, was Leute tun [elmondani, hogy mit csinálnak az emberek] Ein Automechaniker / eine Automechanikerin repariert Autos in einer Werkstatt. Der Verkäufer / die Verkäuferin verkauft Schuhe im Schuhgeschäft. Grammatik Modalverben [módbeli segédigék]: können, müssen Satzklammer Modalverb + Verb (Infinitiv) [mondatkeret = segédige + fõnévi igenév] Um 6 Uhr muss ich meinen Sohn vom Kindergarten abholen. / Ich muss beruflich oft telefonieren. Wir können um zwölf Uhr in der Kantine essen. / Er kann bis neun Uhr schlafen. Possessivartikel im Akkusativ [a birtokos névmások tárgyesete] Ich mag meinen Chef. / Dirk hasst seinen Computer. / Silke sucht ihre Brille. Aussprache Konsonanten [mássalhangzók]: n, ng, nk Bringen Sie bitte die Rechnung! / Die Bücher stehen im Schrank. Laut lesen und lernen Ich muss um acht im Büro sein. / Ich habe keine Zeit. / Ich muss gleich weg! Projekt: Film Ich bin Lehrerin/Pilot/Automechaniker von Beruf. Ich arbeite als Taxifahrerin/Kellner/Sekretärin. Alkossanak -6 fôs csoportokat! Forgassanak filmet (pl. dokumentumfilmet) a 7. leckében tanult szavak és kifejezések segítségével németül Berufe címmel! Vegyék fel a filmet fényképezôgéppel, kamerával vagy mobiltelefonnal, és mutassák be a teljes csoportnak/osztálynak! 9 einhundertneununddreißig r Kaufmann, "-er e Statistik, -en kereskedô/ügyintézô statisztika Abendessen machen fern sehen vacsorát készít tévét néz

20 8Berlin sehen Mit der Linie 00 durch Berlin Berlin. Welche Fotos, welche Namen kennen Sie? Ü Mit tanulhat meg ebben a leckében? Berlin nevezetességeit megkérdezni, hogyan juthat el valahová útbaigazítást adni egy utazásról mesélni képeslapot írni elöljárószókat tárgyesettel (in, durch, über) és részes esettel (zu, an vorbei) a wollen segédigét a k és l mássalhangzók helyes kiejtését die Staatsoper Unter den Linden das Haus der Kulturen der Welt 6 die Humboldt-Universität das Sony Center auf dem Potsdamer Platz 0 einhundertvierzig das Bundeskanzleramt der Reichstag Die Berlin-Exkursion. Lesen Sie den Text und den Busplan. Was wollen die Studenten machen? Zu welchen Fotos gibt es eine Haltestelle? Die Berlin-Exkursion hat Tradition. Jedes Jahr fahren Studenten aus Jena nach Berlin. Im Programm ist immer ein Spaziergang durch das Regierungsviertel. Die Studenten wollen das Parlament besichtigen, über einen Flohmarkt bummeln, und am Abend wollen sie ins Theater gehen. Ein Hit ist die Fahrt mit dem Bus Linie 00. Man kann mit dem Bus vom Bahnhof Zoo bis Alexanderplatz fahren. Viele Sehenswürdigkeiten liegen an der Linie 00. Eine Stadtrundfahrt mit der Linie 00 ist billig. Aber der Bus ist oft sehr voll. Besonders beliebt ist die erste Reihe oben. Hier kann man gut fotografieren..8 der Fernsehturm am Alexanderplatz 7 Herr Bettermann leitet die Exkursion und erklärt die Route. Hören Sie und nummerieren Sie die Sehenswürdigkeiten. das Brandenburger Tor das Schloss Bellevue das Bundeskanzleramt der Reichstag die Friedrichstraße die Humboldt-Universität der Berliner Dom die Staatsoper die Alte Nationalgalerie der Potsdamer Platz der Fernsehturm das Sony Center Das Exkursionsprogramm 6. Juni 8.0 Uhr Abfahrt Busbahnhof Jena.00 Uhr Ankunft Berlin Comfort-Hotel Lichtenberg.0 Uhr Abfahrt zum Deutschen Theater, am Gendarmenmarkt Karten kaufen bis 9.00 Uhr frei, Stadtbummel, z. B. Friedrichstraße, Unter den Linden 9.0 Uhr Theaterbesuch 8... rechts die russische Botschaft... einhunderteinundvierzig 00 Hertzallee S+U Zoologischer Garten DB Hardenbergstr. Breitscheidplatz Bayreuther Str. Schillstr. Lützowplatz Nord. Botschaften / Adenauer-Stiftg. Großer Stern Schloss Bellevue Haus der Kulturen der Welt Platz der Republik Reichstag/Bundestag S Unter den Linden Unter den Linden /Friedrichstr. Staatsoper Lustgarten Spandauer Str. S+U Alexanderplatz Memhardstr. S+U Alexanderplatz durchschnittliche Fahrtzeit Ü Wortfeld Großstadt. Sammeln Sie. Großstadt Hotel

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök ÓRATERV A pedagógus neve: dr. Horváth Beáta Éva Műveltségi terület: Idegen nyelvek (Élő idegen nyelvek) Tantárgy: Német nyelv Osztály: 12/C Nyelvi előkészítő osztály Az óra témája: Zukunftspläne, Interview

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi Irrtümer 6 A szövegek Egy érdekes könyv komoly vitát váltott ki. A vita arról folyt, hogy valóban emelik-e a dohányzás és a dohányosok az egészségügyi költségeket, mint ahogy sokan gondolják. Két professzor

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

eins drei vier sieben neun

eins drei vier sieben neun 1 Lerneinheit 1 Ordnen Sie das Gespräch. 2 : Nein, mein Vorname ist Peter. : Guten Tag. Mein Name ist Meier. : Moment! Ich bin Hans Meier. : Guten Tag, Herr Meier. Heißen Sie Hans Meier? t... Guten Tag.

Részletesebben

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények NÉMET NYELV Célok és feladatok A nyelvoktatás célja a kommunikatív kompetencia kialakítása, azaz a tanuló képessé tétele arra, hogy idegen nyelvű környezetben képes legyen megoldani felmerülő problémáit,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola német Évfolyam: 1. Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: szóbeli, írásbeli írásbeli: a tanult témakörökhöz

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

6. évfolyam Német nyelv

6. évfolyam Német nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Német nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet német nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

heißt Carla Polizist heißt Stefan. Polizistin heißt Stefanie.

heißt Carla Polizist heißt Stefan. Polizistin heißt Stefanie. 2 Lerneinheit 1 Ergänzen Sie Das ist / Das sind 1 a. Das ist eine Frau.... b. Das sind Männer.... c. Das... d.... e.... f.... g.... h.... i.... j.... k.... l.... 2 Ergänzen Sie der, die, das, die / er,

Részletesebben

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje Óra Anyagegység Kötelező választott Wiederholung 1. Die Schulferien sind zu Ende. Der Herbst ist da! Was brauchen wir dieses Jahr? 2. Ein Tag im Sommer. Was hast du im Sommer gemacht? 3. Meine Familie

Részletesebben

Német nyelv Általános Iskola

Német nyelv Általános Iskola Német nyelv Általános Iskola 5. évfolyam Vizsga típusa: - írásbeli vizsga Követelmények, témakörök: - szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Az éves tananyag alapján összeállított feladatlap Témakörök:

Részletesebben

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV Osztályozóvizsga 9.-10. évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV 9. évfolyam írásbeli: 1. könyv - W-Frage - Aussage : Ich heiße/ich bin - Personalpronomen: ich, du, er.. - Verbkonjugation (ich. du.

Részletesebben

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik bis Präpositionen mit Akkusativ -ig (időben, térben) Ich bleibe bis nächsten Sonntag hier. Bis hierher gibt es keine Fragen. (DE: Gehen Sie bis zur Ecke.)

Részletesebben

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 Zielgruppe Schüler von 9 bis 10 Jahren Autorinnen Kuszman Nóra, Némethné Gálvölgyi Mária, Sárvári Tünde A kiadvány KHF/334-5/2009 engedélyszámon

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

NÉMET NYELV VIZSGAANYAG. 9. évfolyam

NÉMET NYELV VIZSGAANYAG. 9. évfolyam NÉMET NYELV VIZSGAANYAG 9. évfolyam 1. Wortschatz der 1-11. Lektionen in dem Buch Start!Neu + Arbeitsheft+ kiegészítő 2. Themen und Dialoge: 1. Begrüßungen, Vorstellungen 2. Familie 3. Essen und Trinken

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Können Sie mir bitte helfen? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e

Részletesebben

NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM NÉMET IDEGEN NYELV

NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM NÉMET IDEGEN NYELV NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Gilbertné Domonyi Eszter, Illésné Márin Éva, Kincses Mihályné Knipl Andrea, Kurdi Gabriella, Petriné Bugán Barbara, Szántó Bernadett NÉMET IDEGEN NYELV 4. ÉVFOLYAM Célok

Részletesebben

Idegen nyelv 5-8. évfolyam

Idegen nyelv 5-8. évfolyam Idegen nyelv 5-8. évfolyam Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival:

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

Hét Óra Tananyag (Szemléltetõ anyagok. 1. 1. Ismerkedés a tankönyvvel A magyarhoz hasonló Témakörök: iskola, osztály, család,

Hét Óra Tananyag (Szemléltetõ anyagok. 1. 1. Ismerkedés a tankönyvvel A magyarhoz hasonló Témakörök: iskola, osztály, család, segédletek segédletek, gyakorlatok, feladatok stb.) stb.) Szeptember gyakorlatok 1. 1. Ismerkedés a tankönyvvel A magyarhoz hasonló Témakörök: iskola, osztály, család, hangzású szavak lakás, környezet,

Részletesebben

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM Tankönyv és munkafüzet: Delfin I., Hueber 1-4. fejezet Formanyomtatvány kitöltése Pályázat írása Levél- és képeslapírás

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2009/2010. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2009/2010. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám:

Részletesebben

4. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint. 12. évfolyam, minimumszint. KERszintben. Első idegen nyelv. megadható. Második idegen nyelv A2

4. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint. 12. évfolyam, minimumszint. KERszintben. Első idegen nyelv. megadható. Második idegen nyelv A2 NÉMET NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

X. A város. A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről.

X. A város. A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről. X. A város A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről. B. Szia, Zoli! Szia, Mária. Mit csinálsz ma délután? A városba megyek

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 1.forduló

Részletesebben

Lektion 1 Lernen wir kennen!

Lektion 1 Lernen wir kennen! Situationen Lektion 1 Lernen wir kennen! Kennenlernen Megismerkedni Schaue die Situation Kennenlernen im virtuellen Klassenzimmer 1 an der Tafel 1 an! Nézd meg a Megismerkedni című szituációt az első virtuális

Részletesebben

2013/2014. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

2013/2014. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... OM azonosító szám: 102312 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: L-1100 KLIK azonosító: 103008 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet 5000 Szolnok,

Részletesebben

A következő tanmenetjavaslattal meg szeretnénk könnyíteni a pedagógusok munkáját.

A következő tanmenetjavaslattal meg szeretnénk könnyíteni a pedagógusok munkáját. A Daf leicht egy olyan háromkötetes nyelvkönyvcsalád, amelynek segítségével a gimnáziumi tanulók az A1-től a B1 szintig, azaz a középszintű érettségiig tudnak eljutni a négy év folyamán. A tankönyv összeállításánál

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések,

Részletesebben

VI. Az iskolában. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig.

VI. Az iskolában. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig. VI. Az iskolában A. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig. B. Zsuzsa: Reggel 7.35 perckor már az iskolában vagyok.

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Tudna segíteni? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Beszélsz angolul? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e angolul Beszélsz

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 4.forduló

Részletesebben

Témák és szövegek. németül látni és hallani az elsô találkozás szövegek: dal, képeslap szókincs: nemzetközi szavak, német nevek

Témák és szövegek. németül látni és hallani az elsô találkozás szövegek: dal, képeslap szókincs: nemzetközi szavak, német nevek 8 Tartalom Start auf Deutsch Témák és szövegek németül látni és hallani az elsô találkozás szövegek: dal, képeslap szókincs: nemzetközi szavak, német nevek Kommunikációs szándékok megérteni nemzetközi

Részletesebben

Tartalom. Inhalt. Nyelvtan. Tanulási módszerek. Kiejtés. Témák és szövegek. tulajdonnevek hangsúlyozása. a német ábécé

Tartalom. Inhalt. Nyelvtan. Tanulási módszerek. Kiejtés. Témák és szövegek. tulajdonnevek hangsúlyozása. a német ábécé 8 Tartalom Start auf Deutsch Témák és szövegek németül látni és hallani az elsô találkozás szövegek: dal, képeslap szókincs: nemzetközi szavak, német nevek Kommunikációs szándékok megérteni nemzetközi

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések,

Részletesebben

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján 8. évfolyam A 8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű, a Közös európai referenciakeret alapján alapszintű és ezen belül minimumszintű nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. A 8. évfolyamon folytatódó

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc

Részletesebben

Osztályozóvizsgák anyagai- német nyelv

Osztályozóvizsgák anyagai- német nyelv Osztályozóvizsgák anyagai- német nyelv 9. osztály 1) Wortschatz der 1-13 Lektionen in dem Buch Start!Neu + Arbeitsheft+ kiegészítő 1. Begrüßungen, Vorstellungen 2. Familie 3. Essen und Trinken 4. Im Restaurant

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2005/2006. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Név:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2005/2006. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Név:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100 5000 Szolnok, Mária út 19. Pf.: 176. Telefon:

Részletesebben

Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. 12. ostály) Heti óraszámok:

Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. 12. ostály) Heti óraszámok: Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. 12. ostály) Heti óraszámok: 5. osztály: heti 6 óra, összesen: 210 ( 1 projkethét) 6. osztály: heti 5 óra, összesen: 180 7. osztély: heti 4 óra, összesen: 144 8.

Részletesebben

Tanmenetek. Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2. 1. Hét Bevezetés, követelmények, ismerkedés a könyvvel

Tanmenetek. Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2. 1. Hét Bevezetés, követelmények, ismerkedés a könyvvel Tanmenetek Építész és Építő szakos hallgatók részére Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2 2. -4. Hét a ä, gefallen gefällt, tragen trägt, Modalverben és Wissen wissen kennen können személyes névmás

Részletesebben

10. Die Modalverben A módbeli segédigék

10. Die Modalverben A módbeli segédigék 10. 10. Die Modalverben A segédigékkel kifejezhetjük, milyen a viszonyunk a cselekvéshez: akarjuk, szeretnénk, tudjuk stb. Általában egy fôigével együtt használjuk ôket a mondatban. Seit 2 Jahren kann

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2006/2007. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Név:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2006/2007. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Név:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100 5000 Szolnok, Mária út 19. Pf.: 176. Telefon:

Részletesebben

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem!

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ha úgy hozza az élet, hogy irány Németország, Ausztria vagy Svájc, mert ott könnyebbnek látod az életet, akkor állásinterjúra akkor is

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 4. évfolyam A 4. évfolyam megkezdésekor a tanulók még nem rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám Benkő Attila 14. Névmások típusai és ragozása II. 14.1. A melléknévi birtokos névmás ragozása A birtokos névmás ragozása megegyezik az ein, eine, ein, illetve a kein, keine, kein határozatlan névelők ragozásával.

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

Deutsch4. Klasse 4. Célok, feladatok

Deutsch4. Klasse 4. Célok, feladatok Deutsch4 Rund um das Jahr 5 Stunden per Woche Klasse 4 Célok, feladatok Életkorának megfelelően ismerje meg a német nemzetiség kultúráját, hagyományait. Értsen meg egyszerű kérdéseket és utasításokat és

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények német nyelv

Osztályozó vizsga követelmények német nyelv Osztályozó vizsga követelmények német nyelv 9. évfolyam: 1. nyelv Tankönyv: Szitnyainé Gottlieb Éva- Maros Judit: KON- TAKT 1 1.-8. lecke KON-TAKT2 1-4. lecke - Bemutatkozás, köszönés - számok - Németország

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében.

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében. Tartalomjegyzék Bevezetés 13 1. Az ige mondatalkotó képessége 15 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében 17 18 3. Néhány gyakori, Prapositionalobjekt"-tel mondatot alkotó ige 23 4. Névmási

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése 1 NT-56544 KON-TKT 4 TNMENETJVSLT Lektion 1 - Familienleben Óra Takt címe 1-3. z élet stációi, Glücksmomente egy patchwork, ill. egy modern (mini) család működése 4-6. Typisch Mann, typisch Frau? 7-9.

Részletesebben

IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam 830. Közös Európai Referenciakeret szerinti nyelvi tudásszintek:

IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam 830. Közös Európai Referenciakeret szerinti nyelvi tudásszintek: IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam 830 IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamra a diákok öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat-

Részletesebben

Rövid szövegek anyanyelven való szóbeli alkotása. Szóbeli interakció, kommunikáció anyanyelven.

Rövid szövegek anyanyelven való szóbeli alkotása. Szóbeli interakció, kommunikáció anyanyelven. 1. évfolyam A 1. évfolyam megkezdésekor a tanulók még nem rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV 9-12. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV NÉMET NYELV 9-12. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV NÉMET NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMRA ÉPÜLŐ NYELVI KÉPZÉS 9-12. ÉVFOLYAM A nyelvtanulás keretei Hozott nyelv esetén a NAT 2003 az A1-A2-es szintet tekinti induló szintnek, így mi is innen

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

6. évfolyam Német nyelv

6. évfolyam Német nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2017. május 17. 6. évfolyam Német nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch)

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) 9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) Az alábbi nyelvtani szerkezeteket tudja alkalmazni írásban és szóban a Nemzeti Tankönyvkiadó KON-TAKT 1 című tankönyv és Munkafüzet alapján:

Részletesebben

NÉMET NYELV HELYI TANTERV. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. A1 A2 B1 mínusz B1. 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK

NÉMET NYELV HELYI TANTERV. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. A1 A2 B1 mínusz B1. 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam Első idegen nyelv KER-szintben nem megadható A1 A2 B1 mínusz B1 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK Éves

Részletesebben

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Ordne die Wörter aufgrund des Textes!

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Ordne die Wörter aufgrund des Textes! A. V. A házunk Hol van a ház? A Petőfi utcában. Hány óra (van)? Öt óra (van). Hol vannak a gyerekek? A szobában. B. Zsuzsa: A Petőfi utcában van a házunk. A házban négy szoba van. Egy nappali, egy hálószoba

Részletesebben

5. Zipernowsky Nyelvi Verseny NÉMET. 3. forduló: Quiz

5. Zipernowsky Nyelvi Verseny NÉMET. 3. forduló: Quiz 5. Zipernowsky Nyelvi Verseny 2010-2011 NÉMET 3. forduló: Quiz Kedves Versenyző! Gratulálunk, hogy sikeresen megoldottad a Zipernowsky Nyelvi Verseny 2. fordulóját. A 3. forduló 6 feladatból (Aufgabe)

Részletesebben

Követelmények a gimnázium német nyelv 10-12. évfolyama számára

Követelmények a gimnázium német nyelv 10-12. évfolyama számára Követelmények a gimnázium német nyelv 10-12. évfolyama számára Fejlesztési követelmények A tanuló ismert témakörben, szóban és írásban tud információt cserélni, hallott és olvasott szöveget megérteni és

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 3.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 3.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 3.forduló

Részletesebben

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen - Finden Wo kann ich finden? Nach dem Weg zur fragen Hol találom a?... ein Zimmer zu vermieten?... kiadó szoba? Art der... ein Hostel?...hostel? Art der... ein Hotel?... egy hotel? Art der... eine Frühstückspension?...bed

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 3. évfolyam A 3. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

Látogatás a Heti Válasznál

Látogatás a Heti Válasznál Látogatás a Heti Válasznál Ulicsák Eszter (7.a) Mindenki belegondolhatott már, hogy ki is a mi szeretett újságunk és kedvenc cikkünk szülőanyja, de még inkább, hogy hogyan alkotnak egy hét alatt egy izgalmas,

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai NÉMET KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ I. KURZUS Tantárgyód: Óraszám : N_ITH4, B_it001_1 heti 2x2 Számonkérési típus: folyamatos Értékelés módja: Tanszék neve:

Részletesebben

50 hasznos német kifejezés - az egyszerűtől a bonyolultnak tűnőig Szerkesztette: Tar-Pálfi Nikolett

50 hasznos német kifejezés - az egyszerűtől a bonyolultnak tűnőig Szerkesztette: Tar-Pálfi Nikolett 50 hasznos német kifejezés - az egyszerűtől a bonyolultnak tűnőig Szerkesztette: Tar-Pálfi Nikolett Alltag 1. Wie geht's? Wie fühlst du dich? Wie geht es Ihnen? Wie fühlen Sie sich? 2. Wann kommst du nach

Részletesebben

a ház / lakás, ahol élünk, lakókörnyezetünk a család mindennapi életének tipikus szituációi

a ház / lakás, ahol élünk, lakókörnyezetünk a család mindennapi életének tipikus szituációi 5. évfolyam Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek négy év nyelvtanulási tapasztalattal, így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. A kommunikatív kompetenciák

Részletesebben

Bier- Fisch- Mineral- Schnell- -wurst -wasser -imbiss. Apfel- Schokoladen- Speise- -zelt -saft -salat -fest

Bier- Fisch- Mineral- Schnell- -wurst -wasser -imbiss. Apfel- Schokoladen- Speise- -zelt -saft -salat -fest 9.osztály Német nyelv Szavak és kifejezések ismerete az Essen und Trinken témakörben, a tőhangváltós igék ( i, ie ) ragozása, a möchten ige ragozása és használata más igékkel, a határozatlan névelő ( ein,

Részletesebben

Ne feledd, ha bármi kérdésed marad mindezek után is, az Adler Tanodától nyugodtan kérdezhetsz a következő címen:

Ne feledd, ha bármi kérdésed marad mindezek után is, az Adler Tanodától nyugodtan kérdezhetsz a következő  címen: Kedves Olvasó! Engedd meg, hogy egy kis útmutatást adjak Neked ehhez a munkafüzethez, hogy a lehető legtöbbet tudjon Neked segíteni a német nyelv elsajátításában! Összesen 14 nyelvtani egységből áll ez

Részletesebben

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 2. (Német nyelv) szeptember 20.

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 2. (Német nyelv) szeptember 20. Név:. Neptunkód: MEGOLDÓLAP 1. feladat a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) 2. feladat 1. 6. 11. 2. 7. 12. 3. 8. 13. 4. 9. 14. 5. 10. 15. 3. feladat 1. 2. 3. 4. 5. 1 1. Válassza ki a helyes megoldást! Abend/

Részletesebben

Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04

Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04 Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04 A XXI. században senkinek sem kell magyarázni az idegen nyelvek és az informatika fontosságát. Ebben a nyelvi előkészítő osztályban elsőbbséget

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Német nyelv tantárgyból évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Német nyelv tantárgyból évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Német nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az írásbeli

Részletesebben

Utazás Tájékozódás. Tájékozódás - Elhelyezkedés. Amikor nem tudod, hogy hol vagy. Können Sie mir zeigen, wo das auf der Karte ist?

Utazás Tájékozódás. Tájékozódás - Elhelyezkedés. Amikor nem tudod, hogy hol vagy. Können Sie mir zeigen, wo das auf der Karte ist? - Elezkedés Eltévedtem. Amikor nem tudod, hogy hol vagy. Meg tudná nekem mutatni a térképen, hogy hol van? Egy adott keresése a térképen Hol találom/találok? Egy bizonyos keresése...mosdó? iség...bank/pénzváltó?...egy

Részletesebben

activity-show im Fernsehen

activity-show im Fernsehen activity-show fast wie im Fernsehen Modultyp Projekte im Deutschunterricht Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1+ Autorinnen Grossmann Erika, Molnár Andrea A kiadvány az Educatio Kht.

Részletesebben

A 9. A osztály belső vizsgája

A 9. A osztály belső vizsgája A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségik időszaka A vizsga részei: 1 írásbeli vizsga, ill. 1 szóbeli vizsga Időtartam: 60 perc, ill. 10 perc Az írásbeli vizsga részei: A./ Olvasott szöveg értése B./

Részletesebben

TERMÉSZET, ÁLLATOK. Órakeret Témakör állatok és növények a környezetünkben, tulajdonságok 11 óra

TERMÉSZET, ÁLLATOK. Órakeret Témakör állatok és növények a környezetünkben, tulajdonságok 11 óra 5. évfolyam Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek egy év nyelvtanulási tapasztalattal, így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. A kommunikatív kompetenciák

Részletesebben

VII. A napirendem. Mit csinálsz ma délután? A szobában fekszem és olvasok.

VII. A napirendem. Mit csinálsz ma délután? A szobában fekszem és olvasok. A. VII. A napirendem Mit csinálsz ma délután? A szobában fekszem és olvasok. Hánykor reggelizel? Hétkor. Mit reggelizel? Zsemlét. Mit iszol? Teát vagy tejet. B. A napirendem Péter: Reggel 6 órakor kelek.

Részletesebben

Helyi tanterv. NÉMET 4-8. évfolyam

Helyi tanterv. NÉMET 4-8. évfolyam Helyi tanterv NÉMET 4-8. évfolyam Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése,

Részletesebben

8. évfolyam Német nyelv

8. évfolyam Német nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2017. május 17. 8. évfolyam Német nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. A füzetben a feladatok utasításai idegen nyelven szerepelnek. A

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Können Sie mir bitte helfen? Segítségkérés Bonvolu helpi min. Sprechen Sie Englisch? Ĉu vi parolas la anglan? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e angolul

Részletesebben

Lakásbérlés EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD. Los, auf geht's! Sznopek Martin

Lakásbérlés EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD.  Los, auf geht's! Sznopek Martin Lakásbérlés A mai ajándékanyagodban egy párbeszéden keresztül kapsz segítséget német nyelvterületen való lakásbérléshez. Ebben a pdf-ben megtalálod az ajándékanyagod szövegét és pár oldalnyi tudnivalót

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Können Sie mir bitte helfen? Segítségkérés Kan du vara snäll och hjälpa mig? Sprechen Sie Englisch? Talar du engelska? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e

Részletesebben

Berlin nevezetességei

Berlin nevezetességei Berlin nevezetességei Projektterv: Berlin Összeállította: Ősz Ágnes Wendler Andrea Iskola: Budenz József Általános Iskola és Gimnázium Tanév : 2009/2010 Projektleírás Kiemelt téma Időtartam Órakeret Évfolyam

Részletesebben

NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont

NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 9. ÉVFOLYAM A vizsga részei írásbeli szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont vizsga: Az írásbeli összetevői: lexikai és nyelvtani

Részletesebben

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP)

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP) C2 1 1 135 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése

Részletesebben

Utazás Szállás. Szállás - Keresés. Szállás - Foglalás. Útbaigazítás kérése. ... kiadó szoba?... ein Zimmer zu vermieten? szállásfajta.

Utazás Szállás. Szállás - Keresés. Szállás - Foglalás. Útbaigazítás kérése. ... kiadó szoba?... ein Zimmer zu vermieten? szállásfajta. - Keresés Hol találom a? Útbaigazítás kérése Wo kann ich finden?... kiadó szoba?... ein Zimmer zu vermieten?...hostel?... ein Hostel?... egy hotel?... ein Hotel?...bed and breakfast?...kemping? Milyenek

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÓ-, OSZTÁLYOZÓ- ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA TÉMAKÖRÖK 9. ÉVFOLYAM, SZAKISKOLA

NÉMET NYELV JAVÍTÓ-, OSZTÁLYOZÓ- ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA TÉMAKÖRÖK 9. ÉVFOLYAM, SZAKISKOLA 1 NÉMET NYELV JAVÍTÓ-, OSZTÁLYOZÓ- ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA TÉMAKÖRÖK А vizsga csak szóbeli vizsgából áll. Időtartama: 10 perc, felkészülési idő nincs 9. ÉVFOLYAM, SZAKISKOLA A szóbeli tételsor jellemzői:

Részletesebben

Találkozó az általános iskolákkal Október 4.

Találkozó az általános iskolákkal Október 4. Találkozó az általános iskolákkal 2012. Október 4. Témák Változások a felvételiben Német nyelvi verseny Adatok kérése Felvételi 1. Kevés információ-bizonytalanság Nem lesz tehetséggondozó felvételi, csak

Részletesebben