Vorwort. studio d Információk a tankönyvrôl. Deutsch als Fremdsprache für Anfänger. Kedves Nyelvtanuló! Kedves Nyelvtanár Kolléga!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vorwort. studio d Információk a tankönyvrôl. Deutsch als Fremdsprache für Anfänger. Kedves Nyelvtanuló! Kedves Nyelvtanár Kolléga!"

Átírás

1 studio d A Deutsch als Fremdsprache für Anfänger Herausgegeben von Hermann Funk Im Auftrag des Verlages erarbeitet von Hermann Funk, Christina Kuhn, Silke Demme sowie Oliver Bayerlein In Zusammenarbeit mit der Redaktion: Gertrud Deutz, Andrea Finster (verantwortliche Redakteurin), Dagmar Garve, Gunther Weimann (Projektleitung) Phonetik: Beate Lex und Beate Redecker Beratende Mitwirkung: Carla Christiany, Universität Bologna; Peter Panes, Schwäbisch Hall; Hans-Werner Schmidt, Istanbul; Ralf Weißer, Prag Illustrationen: Andreas Terglane Layoutkonzept: Christoph Schall Layout und technische Umsetzung: Satzinform, Berlin Umschlaggestaltung: Klein & Halm, Berlin Weitere Kursmaterialien: Audio-CD (Vollversion) ISBN: Vokabeltaschenbuch ISBN: Sprachtraining A ISBN: Video A (DVD) ISBN: Unterrichtsvorbereitung (print) ISBN: Unterrichtsvorbereitung interaktiv ISBN: Super-DVD ISBN: A magyar változatot készítették: Kulcsár Péter, Sóti Ildikó Szerkesztõ: Horváth Anikó Lektor: dr. Hansel István, Sóti Ildikó Módszertani lektor: Petneki Katalin Kirendelt szakértôk: Dr. Bikics Gabriella, Juhász Éva, Karácsony Orsolya Harmadik kiadás Kiadói kód: MX-7 Kerettanterv: /0.(XII..) EMMI rendelet. melléklet (..0. és..0. ),. melléklet (..0.. és..0...), 6. melléklet (6..0..) Tankönyvi engedélyszám: TKV/96-/0 ( ) Tömeg: 80 g, Terjedelem: 9+0 oldal (0,70+,79 ív) Kiadja: Maxim Könyvkiadó Kft., 678 Szeged, Kollégiumi út /H Tel.: (6) 8-, Fax: (6) 8- Felelõs kiadó: Puskás Norbert Mûszaki szerkesztõ: Szuperák Attila Készült a Generál Nyomda Kft.-ben. Min den jog fenn tart va, be le ért ve a sok szo ro sí tást, a mû bõ ví tett, il let ve rö vi dí tett vál to za ta ki adá sá nak jo gát is. A ki adó írás be li en ge dé lye nél kül sem a tel jes mû, sem an nak ré sze sem mi lyen for má ban nem sok szo ro sít ha tó. ISBN Cornelsen Verlag, Berlin Maxim Könyvkiadó, Szeged.8. Jelölések: hallott szöveg értése feladat. tankönyvi CD, 8. track fonetikai gyakorlat. tankönyvi CD,. track gyakorló feladat új nyelvtani szerkezet studio d Információk a tankönyvrôl Kedves Nyelvtanuló! Kedves Nyelvtanár Kolléga! Ön a studio d címû háromkötetes, kezdô szintrôl induló és fiataloknak szóló nyelvkönyvcsalád elsô kötetét tartja a kezében. A studio d pontosan igazodik a Közös Európai Referenciakeretben lefektetett nyelvtudásszintekhez, A-tôl B szintig. A tankönyvcsalád a középszintû érettségire és a Zertifikat Deutsch elnevezésû, B-es nyelvvizsgára készít fel. Eredeti német kiadásban elérhetôek a B és a C szintû kötetet is, melyek segítségével az emelt szintû érettségire és közép, valamint felsô fokú nyelvvizsgákra készülhet fel. A munkafüzeti feladatokat is tartalmazó könyv egy multimediális tankönyvcsalád legfontosabb része, amelyet röviden szeretnénk bemutatni. A tankönyv és a munkafüzet: studio d A A Start auf Deutsch címû fejezetben rövid bepillantást nyerhet a német nyelvbe és a német nyelvterület országainak életébe. A tankönyv fejezetre (Einheit) tagolódik, a leckék témái és nyelvtani anyaga szervesen egymásra épülve bôvülnek. A munkafüzeti rész (Übungen) közvetlenül követi a tankönyvi fejezetet, és egy német-magyar tematikus szószedettel (Lernwortschatz), valamint egy áttekintô, összefoglaló oldallal zárul (Das kann ich auf Deutsch). A studio d jól átlátható egységekben kínál Önnek feladatokat valamennyi nyelvi készség (a hallás, az olvasás, az írás és a beszéd) fejlesztéséhez. A tankönyv érdekes témákon és szövegeken keresztül vezeti be Önt a német nyelvterületen élô emberek mindennapjaiba. A-es nyelvi szinten megtanulhat elboldogulni mindennapi élethelyzetekben, megérteni és létrehozni írásbeli és szóbeli szövegeket németül. A feladatok megformálása és elrendezése lehetôvé teszi a felfedezésen alapuló tanulást, a nyelvtani szerkezetek önálló megértését, feldolgozását és alkalmazását. A tanulási tippek (Lerntipp) egyéni nyelvtanulási módszereinek kialakításában igyekeznek támogatni Önt. A Station címû fejezetek feladatai a korábbi fejezetekben tanultak ismétlését, elmélyítését és bôvítését szolgálják. A könyvhöz mellékelt audio CD-n megtalálja a munkafüzeti rész hanganyagait és a Station címû fejezetek hangtani gyakorlatait, így otthon is fejlesztheti hallottszöveg-értési készségét és kiejtését. A tankönyv függelékében talál ezeken kívül egy A-es szintû nyelvtani áttekintést, a tankönyvi utasítások jegyzékét, egy alfabetikus szószedetet és azoknak a hallott szövegeknek az átiratát, amelyek nem szerepelnek tankönyvben. A teljes audio CD-csomag A külön megvásárolható, órai használatra kialakított CD-k tartalmazzák a tankönyvi rész összes hanganyagát. Minél többet dolgozik a hanganyagokkal, annál gyorsabban érti majd meg a beszélt német nyelvet, fejleszti továbbá a kiejtését és a beszédkészségét is. A videó A nyelvtanítási céllal készített filmet nyelvórán és otthoni, egyéni tanulás során is fel lehet dolgozni. A filmben fiatalokkal ismerkedhet meg egyetemi tanulmányokhoz, szakmai gyakorlatokhoz kapcsolódó, illetve munkahelyi és szabadidôs tevékenységek közben. A videókhoz tartozó feladatokat a Station címû fejezetekben találja meg. További gyakorlatok állnak rendelkezésére az Unterrichtsvorbereitung interaktiv címû CD-ROM-on. A Super-DVD A DVD egyben tartalmazza az összes, fentebb említett kiadványt és tananyagot, valamint a tankönyv digitális változatát számos további animációval és interaktív feladattal. A Sprachtraining További bôséges anyagot kínál mindazoknak, akik még intenzívebben szeretnének gyakorolni a nyelvórákon, illetve otthon, önállóan. A Vokabeltaschenbuch A szókincsfüzetben elôfordulásuk sorrendjében találhatja meg az összes szót, amely a tankönyvben felbukkan. Sikeres nyelvtanulást és kellemes szórakozást kívánunk a studio d nyelvkönycsalád használatához! Vorwort drei

2 8 Tartalom Start auf Deutsch Témák és szövegek németül látni és hallani az elsô találkozás szövegek: dal, képeslap szókincs: nemzetközi szavak, német nevek Kommunikációs szándékok megérteni nemzetközi szavak német alakját üdvözölni valakit, bemutatkozni és bemutatni másokat megkérdezni valakitôl, hogy hívják, és honnan jön szavakat betûzni Nyelvtan a német ábécé Kiejtés tulajdonnevek hangsúlyozása Tanulási módszerek nemzetközi szavakat keresni a német szövegekben rendszerezni a szókincset 6 Café d beszélgetések a kávézóban szövegek: itallap, telefonkönyv, számlák szókincs: italok egy kávézóban, a számok -tôl 000-ig beszélgetést kezdeményezni, bemutatkozni és bemutatni másokat számolni, rendelni és fizetni egy kávézóban telefonszámokat megérteni és elmondani kijelentô mondatok kérdô mondatok wie, woher, wo és was kérdôszókkal igeragozás jelen idôben, egyes és többes számban, a létige személyes névmások és igék igék és számok helyes hangsúlyozása kifejezésgyûjteménnyel dolgozni nyelvtani táblázatot kitölteni Im Sprachkurs kommunikáció a nyelvórán szövegek: szótári szócikkek szókincs: szavak a tanterembôl rákérdezni tárgyak német nevére megnevezni tárgyakat kérdéseket és kéréseket megfogalmazni a nyelvórán fônevek egyes és többes száma névelôk: der, das, die / ein, eine tagadás kein, keine tagadószóval összetett szavak: das Kursbuch szóhangsúlyok az ä, ö, ü hangok helyes kiejtése szótárakkal dolgozni szókártyákat készíteni tippek szavak tanulásához szabályokat felfedezni 8 Städte Länder Sprachen európai nevezetességek nyelvek Európában és a szomszédos országokban szövegek: térkép, statisztika szókincs:égtájak, nyelvek városokról és nevezetességekrôl, országokról és nyelvekrôl beszélni elmondani egy város földrajzi elhelyezkedését grafikont elemezni egyes szám elsô személyû szöveget írni a sein létige múlt idejû (präteritum) alakja kijelentô mondatok eldöntendô és kiegészítendô kérdések mondathangsúly a kijelentô és kérdô mondatokban kiegészíteni egy szabályt nyelvtani táblázatot készíteni jegyzeteket készíteni Inhalt fünf 6 Menschen und Häuser az otthonok világa szövegek: bútorkatalógus, , lakásalaprajz szókincs: helyiségek és bútorok, lakástípusok leírást adni egy lakásról személyekrôl beszélni véleményt mondani dolgokról a birtokos névmások alanyesete a névelôk tárgyesete melléknevek túlzás kifejezése a zu szóval a ch betûkapcsolat helyes kiejtése összetett szavak hangsúlyozása bizonyos szavak kiemelt hangsúlyozása a szókincs rendszerezése: csoportosítani a szavakat gyûjtôfogalmak alapján logikai hálózatokat felrajzolni szókincsdobozt készíteni 8 Station Foglalkozások: tanár, egyetemi hallgató; témák és szövegek; önértékelés: szókincs nyelvtan kiejtés; Videostation 90 Termine idôpontok és találkozók pontosság nemzetközi összehasonlításban szövegek: lakóhely-igazolás, programajánlatok, orvosi rendelôk információs táblája, vers szókincs: idôpontok, a hét napjai, napszakok idôpontokat (órákat és napokat) kifejezni napirendekrôl beszélni idôpontot kérni, találkozót megbeszélni elnézést kérni késés miatt kérdô mondatok a Wann? és a Von wann bis wann? kérdôszókkal idôhatározók az am, um, von bis elöljárószókkal elváló igekötôs igék tagadás a nicht tagadószóval a haben ige múlt idejû (präteritum) alakja a p, b, t, d és k, g betûvel jelölt hangok helyes kiejtése a kérdô mondatok hanglejtése szerepkártyákkal tanulni idô- és ütemtervet készíteni a tanuláshoz 08 Orientierung eligazodás a munkahelyen utazás a munkahelyre Lipcse városa, internetes kvíz szövegek: várostérkép, épülettérkép, határidônapló, prospektus szókincs: város, közlekedési eszközök, iroda és számítógép elmondani, hol dolgoznak, hol laknak, és hogyan jutnak el emberek a munkahelyükre megkérdezni, hol található egy személy, és hogyan juthatunk el valahová egy épületben idôpontot egyeztetni (telefonon) elöljárószók részes esettel: in, neben, unter, auf, vor, hinter, an, zwischen, bei, mit sorszámnevek az f, v és w betûkkel jelölt hangok helyes kiejtése kigyûjteni egy téma szókincsét jegyzeteket készíteni határidônaplóban

3 Tartalom Berufe Témák és szövegek munka és mindennapok szövegek: névjegykártyák, szótári szócikkek szókincs: foglalkozások és tevékenységek Kommunikációs szándékok foglalkozásokról beszélni napirendekrôl és tevékenységekrôl beszélni bemutatkozni a szakmai életben statisztikát értelmezni Nyelvtan segédigék: können, müssen (mondatkeret) a birtokos névmások és a kein tagadószó tárgyesete Kiejtés az n, ng és nk mássalhangzók helyes kiejtése Tanulási módszerek szótárral dolgozni egy szöveg információit táblázatba rendezni 0 Berlin sehen kirándulás Berlinbe tájékozódás a városban projektfeladat: internetrally szövegek: buszmenetrend, várostérkép, képeslap, kirándulásprogram útbaigazítást kérni útbaigazítást adni egy utazásról mesélni képeslapot írni elöljárószók tárgyesettel (in, durch, über) és részes esettel (zu, an vorbei) a wollen segédige a k és l mássalhangzók helyes kiejtése tanulóplakátot készíteni szókincs: turizmus, kultúra 6 Station Foglalkozások: titkárnô, autószerelô; szavak játékok gyakorlás; intenzív hangtan; Videostation 6 Ferien und Urlaub üdülés Németországban a Duna menti kerékpártúra kerékpárbaleset szövegek: kerékpáros térkép, iskolai naptár, dal, riport statisztikával szókincs: szünidô és üdülés, család, hónapok, baleset a szünidôrôl és az üdülésrôl beszélni egy balesetrôl beszélni egyes szám elsô személyben írni múlt idô: a perfekt igeidô képzését szabályos és rendhagyó igékkel rövid és hosszú magánhangzók szövegeket rendezni Inhalt 7 80 Essen und trinken piacon, áruházban étkezési szokások szövegek: reklám, újságcikk, háztartási tipp, ételrecept szókincs: élelmiszerek, bevásárlás, mértékegységek és súlyok, étkezések és ételek bevásárláskor elmondani, hogy mit szeretne, megkérdezni, illetve elmondani valaminek az árát ételekrôl beszélni: elmondani, hogy mit szeret és nem szeret megérteni, illetve elmondani egy ételreceptet gyakoriságot kifejezô idôhatározók: jeden Tag, manchmal, nie a welch-? kérdôszó fokozás: viel, gut, gern az -e, -en, -el, -er végzôdésû szavak helyes kiejtése egy szöveget értelmezni és összefoglalni sieben 96 Kleidung und Wetter divat ruhavásárlás idôjárás szövegek: idôjárás-jelentés, dal szókincs: ruházat, színek, idôjárás az öltözködésrôl beszélni ruhát vásárolni elmondani a ruhák színét és méretét megérteni, az idôjárás-jelentést és az idôjárásról beszélni melléknevek határozatlan névelôvel tárgyesetben mutató névmások: dieser dieses diese / der das die az es személytelen alany idôjárási kifejezésekben az ie u ü és e o ö magánhangzók helyes kiejtése asszociációkat megjeleníteni: idôjárás és színek nemzetközi összehasonlításban Körper und Gesundheit testünk és a sport a háziorvosnál érzelmek szövegek: reklámhirdetések, életvezetési tanácsadó, szerelmeslevél a testrészek elnevezése elmondani, hogy mik a panaszai és mije fáj javaslatokat és tanácsokat megfogalmazni levelet írni felszólító mód a dürfen segédige a személyes névmások tárgyesete szerepkártyákkal tanulni játékos nyelvtanulás: névmások szókincs: testrészek, betegségek 8 Station Foglalkozások: utazásszervezô, betegápoló; témák és szövegek; intenzív nyelvtan és hangtan; Videostation ; studio d-rally 6 Anhang Modelltest Start Deutsch ; Grammatik; Phonetik; Anweisungen; 9 alphabetische Wörterliste; 8 unregelmäßige Verben; 8 Hörtexte

4 6Orientierung Arbeiten in Leipzig Mit tanulhat meg ebben a leckében? elmondani, hol dolgoznak, hol laknak az emberek, és hogyan jutnak el a munkahelyükre megkérdezni, hogyan juthat el valahová egy épületen belül, és hol található egy személy az épületben a közlekedési eszközöket elöljárószavakat részes esettel a sorszámneveket az f, v és w betûkkel jelölt hangok helyes kiejtését Ich heiße Marco Sommer und bin Verlagskaufmann. Ich wohne in Gohlis und arbeite bei der Volkszeitung im Verlagshaus am Peterssteinweg. Ich fahre eine Viertelstunde mit dem Fahrrad. 08 Ich bin Birgit Schäfer und wohne in Schkeu ditz. Ich arbeite in einem Supermarkt am Leipziger Hauptbahnhof. Ich fahre eine halbe Stunde mit dem Zug. 09 einhundertacht Ich bin Monica Ventura und wohne in Markkleeberg. Ich arbeite bei der Bank am Thomas kirchplatz. Ich fahre zehn Minuten mit der Straßenbahn. Ich heiße Alexander Novak und wohne in Grünau. Ich arbeite in einer Buchhandlung im Stadt - zentrum. Ich brauche im Stadtverkehr 0 Minuten mit dem Auto. einhundertneun Wortfeld Stadt. Sammeln Sie Wörter aus dem Stadtplan. Hauptbahnhof, Hotel, Oper, Informationen sammeln. Lesen Sie die Texte und ergänzen Sie die Tabelle. Name wohnt arbeitet fährt Zeit Wo Leute arbeiten / wie Leute zur Arbeit kommen. Erzählen Sie. Ü Anna geht zu Fuß! Redemittel Er wohnt in Sie arbeitet bei/in Mein Freund kommt/fährt mit dem Bus der U-Bahn zur Arbeit. zum Sprachkurs..69 Marco Sommer in Gohlis bei der mit dem eine Informationen hören und vergleichen. Welche Informationen sind neu? Marco Sommer: fünf Kilometer Ü Fragen Sie im Kurs. Wo wohnen Sie und wo arbeiten Sie? Ich wohne und arbeite Und Sie? Wie kommen Sie zur Schule / zum Deutschkurs? Ich komme mit dem Fahrrad zur Schule. Und du? Ich komme mit der Straßenbahn. Und Sie?

5 Im Verlagshaus Orientierung im Verlag. Hören Sie und üben Sie zu zweit..7. Etage. Etage. Etage Guten Tag, ich suche die Marketingabteilung. Wo ist die bitte? Wo finde ich bitte die Chefredaktion? Die ist in der vierten Etage, links neben der Kulturredaktion. In der zweiten Etage, Zimmer bitte.. Etage Entschuldigung, wo sind hier die Toiletten? Gleich hier unten rechts, neben der Kantine. Erdgeschoss 6 An der Information. Üben Sie den Dialog: andere Fragen, andere Antworten. Ü 0 einhundertzehn Was ist wo im Verlag? Lesen Sie den Text und ergänzen Sie. Die Leipziger Volkszeitung hat ihr Verlagshaus am Peterssteinweg 9. Das Haus hat vier Etagen. Im Verlag arbeiten viele Leute. Unten, im Erdgeschoss, sind der Empfang und die Kantine. In der ersten Etage ist die Online-Redaktion. In der zweiten Etage sind die Redaktionsbüros. Viele Redakteure arbeiten hier an ihren Computern, auch nachts. In der dritten Etage ist die Redaktion Sport. In der vierten Etage sind die Konferenzräume und das Büro von Dr. Weber. Er ist Marketingchef. im Erdgeschoss: der Empfang, in der ersten Etage: in der zweiten Etage: in der dritten Etage: in der vierten Etage: Hören Sie die Wörter und markieren Sie [f] wie fahren und [v] wie wohnen. die 7 Redemittel so kann man fragen Wo ist /sind bitte In welcher Etage ist/sind Entschuldigung, wo finde ich Ein Spiel für zwei. Wer arbeitet wo? Notieren Sie sechs Räume: z. B. Schulleiter/Direktor, Sekretariat, Hausmeister/Pförtner, Techniker, Kantine, Toiletten. Zeichnen Sie zwei Häuser A und B mit sechs Feldern, schreiben Sie in A die Räume. Fragen Sie: Ist der Schulleiter in der zweiten Etage rechts? die Personalabteilung? das Sekretariat? die Toiletten? die Kantine? der/den Marketingchef? ein/einen Parkplatz? so kann man antworten Im Erdgeschoss. In der ersten Etage. In der zweiten Etage links. In der dritten Etage rechts. In der vierten Etage. Vor dem Haus. Nein. Arbeitet der Techniker im Erdgeschoss rechts? einhundertelf.70 die Werbung die Wohnung zu Fuß viele der Verlag vier Dr. Weber westlich das Fahrrad das Wörterbuch der Videorekorder der Füller Richtig! Ist der Hausmesiter in der?.7 [f] wie fahren oder [v] wie wohnen? Lesen Sie den Text aus Aufgabe laut mit. Achten Sie auf die Aussprache von [f] und [v]. Sprechen und schreiben. [f] und [v]. Suchen Sie Beispiele. [f] wie fahren [v] wie wohnen v vier w Wohnung 8 Orientierung in der Schule / in der Sprachschule. Fragen und antworten Sie. Lehrerzimmer/Bibliothek/Toiletten/Empfang / Entschuldigung, wo Mathematikräume/Direktorenzimmer ist die Bibliothek? Die Bibliothek ist im Erdgeschoss.

6 Wo ist mein Terminkalender? Präpositionen + Dativ Ein Schreibtisch in der Redaktion. Ordnen Sie zu. Schreiben Sie Sätze. Im Redaktionsbüro. Was sehen Sie? im Regal vor der Tür an der Wand der Monitor die CD-ROM der Drucker 6 die Tasse Kaffee das Buch die Tastatur 7 das Telefon das Handy 8 9 die Maus Die CD-ROM liegt vor dem Monitor. Der Monitor steht Suchen und finden. Was ist wo? Hören Sie und schreiben Sie in die Zeichnung..7 Ü6 Paul und Paula gehen ins Theater. Paul sucht die Theaterkarten und den Autoschlüssel. Paula sucht die Brille und die Handtasche. einhundertzwölf auf dem Stuhl hinter dem Buch unter der Zeitung Lesen Sie die Tabelle. Wo sind die Sachen? Beschreiben Sie. in der Handtasche einhundertdreizehn Ü Grammatik Das Bild hängt an der Wand. Die Tasche (Singular) Die Fotos liegen unter der Zeitung. Präpositionen + Dativ: Wo? Die Taschen (Plural) ist liegt steht sind liegen stehen auf/unter in/neben/an vor/hinter zwischen (Pl.) Die Bücher stehen im Regal. Minimemo in dem = im an dem = am bei dem = beim dem Tisch / einem Tisch. dem Regal / einem Regal. der Wand / einer Wand. den Stühlen / den Regalen / den Zeitungen. Ein Spiel im Kurs. Wo ist das Buch / der Kuli / die Tasche /? Eine/r fragt: Die Gruppe antwortet mit: Ist das Buch unter dem Tisch? Kalt! Nein! in der Tasche? neben Warm! Heiß!

7 Termine machen Die Stadt Leipzig Terminangaben verstehen Leipzig und die Musik. Sammeln Sie Wörter zum Thema Musik..7 a) Lesen Sie den Terminkalender. b) Hören Sie das Telefonat und notieren Sie den Termin. Besuchen Sie Leipzig! Leipzig ist eine Großstadt mit Tradition. Seit 97 finden hier Messen statt. Seit 09 gibt es die Leipziger Universität. Viele berühmte Leute lebten in Leipzig. Der Dichter Johann Wolfgang von Goethe war hier Student. Der Komponist Johann Sebastian Bach arbeitete und leb - te hier. Er war Kantor an der Thomas kir - che und dirigierte den berühmten Tho - manerchor. Heute ist Leipzig eine moderne Großstadt mit Industrie, Handel und viel Kultur. An der Universität studieren Studenten aus der ganzen Welt. In Leipzig gibt es für jeden Besucher et - was. Das Stadtzentrum mit schönen al - ten Häusern, Geschäften und Restaurants lädt zum Bummeln ein. Musikfans besuchen die Oper, hören eine Sinfonie im Gewandhaus oder besuchen ein Kon zert von den Prinzen. Bücherfreunde kommen jedes Jahr im März zur Buchmesse. Und noch ein Tipp: Wenn Sie Leipzig besuchen, fahren Sie mit dem Zug! Der Leipziger Hauptbahnhof mit seinen vielen Geschäften zählt zu den schönsten in Europa. einhundertvierzehn.7 Ü 7 8 Hören Sie das zweite Telefonat. Notieren Sie den alten und den neuen Termin. Zahlen und Ordnungszahlen. Ergänzen Sie. eins. der erste Mai am ersten zwei. der zweite am zweiten drei. der dritte am dritten 6 sechs 6. der sechste 7 sieben 7. der siebte 8 acht 8. der achte 0 zehn 0. der zehnte Minimemo Nominativ: Zahl + -te Heute ist der zweite Mai. Dativ: Zahl + -ten Ich habe am zweiten Mai Geburtstag. Quiz online. Informationen über Leipzig finden. a) Wer ist das? Wann ist das? Idee! Nézzen utána az interneten, mely magyar városok kínálnak különleges zenei programokat! Was ist das? einhundertfünfzehn 7 siebzehn 7. der siebzehnte 0 zwanzig 0. der zwanzigste einundzwanzig. der einundzwanzigste Ü 9, Geburtstage. Wann sind Sie geboren? Machen Sie einen Geburtstagskalender. Name Anna Fabian Geburtstag.8.99 Ich bin am zweiundzwanzigsten Achten Neunzehnhundert - dreiundneunzig geboren. b) Finden Sie drei Internettipp Kinofilme Sehenswürdigkeiten Museen Ich habe am elften Elften Geburtstag.

8 Übungen 6 Arbeiten in Leipzig. In der Stadt. Was kennen Sie? Notieren Sie mindestens acht Wörter mit Artikel. a) Lesen Sie die Texte und ergänzen Sie.. Ute Schmitt studiert Medizin. Sie wohnt in einem Studenten wohn - heim in der. Etage. Sie jeden Tag zu Fuß in die Uni.. Ludwig Frey wohnt in Borna und bei der Leipziger Volkszeitung. Er kommt jeden Tag mit der S-Bahn nach Leipzig. Er braucht.. Gert Brenner ist. Er arbeitet in einem Krankenhaus: in der Uni-Klinik in der Riemannstraße. Herr Brenner wohnt in Delitzsch und mit dem Auto nach Leipzig. Er braucht eine Stunde.. Gisela Wagner ist Musikerin und arbeitet im Leipziger Gewandhaus orchester. Sie wohnt in der Schletterstraße und 0 Minuten mit dem 6 b) Ordnen Sie die Fotos den Texten zu.. 7 einhundertsechzehn das Taxi einhundertsiebzehn b a Im Verlagshaus. Finden Sie neun Wörter. Schreiben Sie die Wörter mit Artikel. marketing sekretariatverlagshauskantinechefpersonalabteilungredakteurbürokon ferenzräume das Marketing d c

9 Übungen 6 Hier sind die Antworten. Stellen Sie die Fragen.. Entschuldigung, wo finde ich das Sekretariat? Das Sekretariat ist in der ersten Etage links, Zimmer 0. 6 Anja macht eine Party. Was ist wo? Beschreiben Sie ihr Zimmer vor und nach der Party mit den Präpositionen in, neben, unter, auf, vor, hinter, an, zwischen.... Die Toiletten? Gleich hier rechts, neben der Kantine. Die Personalabteilung ist in der dritten Etage rechts. Der Parkplatz ist vor dem Haus..76 Im Verlag. Was ist wo? Hören Sie die Dialoge und notieren Sie. 8 einhundertachtzehn Cafeteria,. Etage rechts vor der Party Der Computer steht auf dem Schreibtisch. Ergänzen Sie die Artikel.. Monika Schulze wohnt in Fulda und arbeitet in Frankfurt. Sie fährt meistens mit Zug. Manchmal fährt sie aber mit Auto.. Uwe Renschler wohnt in Stuttgart und arbeitet bei Mercedes. Er fährt oft mit S-Bahn. Manchmal fährt er mit Bus.. Victor Peres ist Student. Er fährt gern mit Fahrrad. nach der Party Der Computer steht unter dem Schreibtisch. Termine bei der Ärztin machen. Hören Sie und tragen Sie die Termine von Herrn Martens, Herrn Wagner und Frau Seidel in den Kalender ein. Heute ist Montag. 9 einhundertneunzehn Montag, Dienstag, Mittwoch,. 8. Donnerstag,. 8. Freitag, Fröhlich Hermann Wagner Steiner Finster Beckmann Friedrich Schütze Köhler Höhne Müller Schmidt Schulze Franz Bauer Ziegler Schumann 0 00

10 Übungen 6 9 Welche Sätze passen? Kreuzen Sie an.. Können wir uns im Dezember noch treffen? a) Ja sicher. Wann geht es bei Ihnen? b) Prima, um zwölf geht es. c) Morgen habe ich leider keine Zeit.. Wann geht es bei Ihnen? a) Am ersten Vierten kann ich nicht. b) In der Kantine. c) Um Uhr. Geburtstage. Wie heißen die Personen und wann haben sie Geburtstag? Recherchieren Sie im Internet.. der deutsche Bundeskanzler / die deutsche Bundeskanzlerin. der französische Präsident / die französische Präsidentin. der schwedische König / die schwedische Königin 0. Wir müssen den Termin verschieben. a) Nein, da kann ich nicht. b) Tut mir Leid, da habe ich schon einen Termin. c) Ja, okay. Wann passt es bei Ihnen?. Am Dienstag um 0 Uhr geht es bei mir. a) Ja, um Uhr passt es mir gut. b) Da kann ich leider nicht. Geht es bei Ihnen auch am Mittwoch? c) Gut, dann bis Montag. Einige Feiertage in Deutschland, Österreich und der Schweiz. der ungarische Ministerpräsident /die ungarische Ministerpräsidentin. der aktuelle Formel--Weltmeister 6. die aktuelle Miss Universe Germany 0 Feiertage in D, A und CH Ein Zimmer beschreiben. Korrigieren Sie die falschen Informationen. einhundertzwanzig Karfreitag Ostersonntag Ostermontag Pfingstmontag erster Advent nationale Feiertage Nationalfeiertag Deutschland: Nationalfeiertag Österreich: Nationalfeiertag Schweiz: Der Computer steht unter dem Schreibtisch.. Die Maus liegt auf dem Tisch neben dem Drucker.. Der Bürostuhl steht direkt an der Wand.. Die Bücher liegen auf dem Tisch neben dem Monitor.. Das Poster hängt rechts über dem Regal. 6. Die Vase steht im Schrank. einhunderteinundzwanzig a) Ordnungszahlen trainieren. Ergänzen Sie: Wann ist / Wann war. Pfinsgtmontag 0? Am zwanzigsten Fünften.. erster Advent 07?. Ostermontag 0?. Karfreitag 0?. Ostersonntag 06? b) Welche Nationalfeiertage gibt es in Ungarn? Wie kommen Sie zur Arbeit? Ergänzen Sie. Ich heiße Cristina und a in der Unibibliothek in Göttingen. Ich h leider kein Auto. Morgens f ich mit dem Bus zur Arbeit. Ich b etwa eine halbe Stunde. Abends g ich oft zu Fuß nach Hause. Im Sommer f ich auch gern mit dem Fahrrad.

11 Lernwortschatz 6 Orientierung Das kann ich auf Deutsch einhundertzweiundzwanzig e Großstadt, "-e r Stadtplan, "-e s Zentr um, -en e Straße, -n r Platz, "-e e Orientierung, -en e Sehenswürdigkeit, -en s Muse um, -en r Bahnhof, "-e r Hauptbahnhof, "-e s Hotel, -s e Universität, -en e Buchhandlung, -en e Bank, -en e Klinik, -en s Krankenhaus, "-er zur Arbeit fahren zur Schule kommen zum Sprachkurs gehen in die Uni gehen mit dem Zug fahren e Bahn, -en e U-Bahn, -en e Straßenbahn, -en s Auto, -s s Motorrad, "-er s Moped, -s s Fahrrad, "-er zu Fuß gehen r Verkehr Wie lange? eine halbe Stunde eine Viertelstunde e Minute, -n brauchen In welcher Etage? s Erdgeschoss, -e im Erdgeschoss e Etage, -n in der zweiten Etage r Empfang s Büro, -s r Raum, "-e r Mathematikraum, "-e s Sekretariat, -e e Abteilung, -en e Cafeteria, -s e Kantine, -n r Parkplatz, "-e e Wand, "-e e Tür, -en nagyváros várostérkép központ, belváros utca tér tájékozódás látványosság múzeum vasútállomás fôpályaudvar szálloda egyetem könyvesbolt bank klinika kórház munkába megy eljut az iskolába nyelvtanfolyamra megy elmegy az egyetemre vonattal utazik vasút metró villamos autó motor kismotor bicikli gyalog megy közlekedés, forgalom Mennyi ideig? fél óra negyedóra perc szüksége van vmire Hányadik emeleten? földszint a földszinten emelet a második emeleten fogadás/fogadóhelyiség iroda terem matematikaterem titkárság részleg, osztály büfé, kávézó étkezô, kantin parkoló fal ajtó e Leute (Pl.) r Chef, -s bei der Zeitung arbeiten r Verlag, -e e Redaktion, -en r Redakteur, -e e Werbung, -en gleich hier unten liegen hängen stehen in + D auf + D zwischen + D über + D unter + D vor + D hinter + D neben + D an + D bei + D vor der Party nach der Party e Sache, -n r Monitor, -e r Drucker, - e Tastatur, -en e Maus, "-e s Papier, -e s Handy, -s r Schlüssel, - e Brille, -n e Theaterkarte, -n e Handtasche, -n e Tasse, -n kalt warm heiß r Terminkalender, - den Termin verschieben r Geburtstag, -e Wann sind Sie geboren? e Musik r Komponist, -en r Chor, "-e dirigieren r Musikfan, -s ein Konzert besuchen emberek fônök egy újságnál dolgozik kiadó szerkesztôség szerkesztô reklám rögtön itt lent fekszik lóg, függ áll vmiben vmin, vminek a tetején vmik között vmi fölött vmi alatt vmi elôtt vmi mögött vmi mellett vminél / vmin rajta vkinél, vminél (személynél, cégnél) a buli elôtt a buli után dolog képernyô nyomtató billentyûzet egér papír mobiltelefon kulcs szemüveg színházjegy kézitáska csésze hideg meleg forró határidônapló elhalaszt egy idôpontot születésnap Mikor született? zene zeneszerzô kórus vezényel zenekedvelô elmegy egy koncertre.78 sagen, wo Leute wohnen und arbeiten [elmondani, hol dolgoznak és hol laknak az emberek] Ich wohne in Leipzig. Ich arbeite bei Aldi / bei der Volkszeitung / in einer Bank. sagen, wie Leute zur Arbeit kommen [elmondani, hogyan jutnak el az emberek a munkahelyükre] Ich fahre mit dem Auto. / mit der Straßenbahn. / Ich gehe zu Fuß. mich in einem Haus orientieren [tájékozódni egy épületben] Entschuldigung, wo ist bitte das Sekretariat? In der dritten Etage links! Termine machen [idôpontokat megbeszélni] Können wir uns am.0. um Uhr treffen? Grammatik Präpositionen + Dativ [elöljárószók részes esettel]: in, neben, unter, auf, vor, hinter, an, zwischen, bei Die Bücher sind im Regal. / Der Schrank steht neben einer Tür. Der Computer steht unter dem Schreibtisch. / Die Tasche steht auf einem Stuhl. Der Kuli liegt vor der Tasse. / Die Brille liegt hinter der Vase. Das Foto ist an der Wand. / Die Zeitung liegt zwischen den Büchern. Sie arbeitet bei der Zeitung. Ordnungszahlen [sorszámnevek] der erste Eingang / das zweite Büro / die dritte Tür der vierundzwanzigste Zwölfte (..) / am vierundzwanzigsten Zwölften Aussprache Konsonanten [mássalhangzók]: f, v, w zu Fuß, der Verlag, die Werbung, das Video Laut lesen und lernen Arbeitest du bei der Zeitung? Können Sie auch am 7.8.? Gehst du zu Fuß oder fährst du mit dem Bus? Tut mir Leid, da hab ich schon Geht es bei Ihnen auch am Mittwoch? einen Termin. Projekt: Präsentation Ja, das geht. Nein, da habe ich leider schon einen Termin. Alkossanak - fôs csoportokat! Készítsenek PowerPoint-prezentációt iskolájukról/ munkahelyükrôl! Mutassanak be csoporttársaiknak/osztálytársaiknak minél több érdekes részletet az Orientierung címû fejezetben tanult kifejezések segítségével! einhundertdreiundzwanzig

12 7Berufe Was machen Sie beruflich? c e Mit tanulhat meg ebben a leckében? foglalkozásokat bemutatni napirendekrôl és mindennapi tevékenységekrôl beszélni bemutatkozni a szakmai életben statisztikát értelmezni a können és a müssen segédigéket és a mondatkeretet a birtokos névmások és a kein tagadószó tárgyesetét az n, ng és nk mássalhangzók helyes kiejtését a b d f g h einhundertvierundzwanzig einhundertfünfundzwanzig Berufe. Ordnen Sie die Fotos zu.. der Bankangestellte. der Automechaniker. der Programmierer. die Sekretärin. die Kellnerin 6. die Taxifahrerin 7. die Krankenschwester 8. der Bäcker Und Sie? Fragen und antworten Sie im Kurs. Redemittel nach dem Beruf fragen Was sind Sie von Beruf? Was machen Sie beruflich? Was machst du beruflich? Was ist dein Beruf? Und was machst du? seinen Beruf nennen Ich bin Ich bin von Beruf. Ich arbeite als. Ü Fünf Interviews. Welche Berufe haben die Leute? Hören Sie und ordnen Sie die Fotos den Namen zu.. Sascha Romanov ist. Dr. Michael Götte arbeitet als. Sabine Reimann ist von Beruf.. Stefanie Jankowski. Jana Hartmann Sascha Romanov ist Bäcker.. Ü Was man im Beruf hört. Lesen Sie laut. Achten Sie auf ng und nk. Bringen Sie mich bitte zur Commerzbank. Bringen Sie bitte die Rechnung. Frau Reimann, bringen Sie bitte die Basler Zeitung. Sind die Videos im Schrank? Bringen Sie bitte das Geld auf die Bank. Hängen Sie bitte das Bild an die Wand.

13 Berufe und Tätigkeiten Visitenkarten Berufsbezeichnungen. Ergänzen Sie. Wie ist die Regel? Ü a) Lesen Sie die Visitenkarten. Welche Informationen finden Sie? Die Firma. Ü der Lehrer der der die die Taxifahrerin die Studentin Petra Winkler Kundenberaterin Süd Wittelsbacherplatz Mobiltelefone D-80 München BETA Mobile Regel Feminine Berufsbezeichnungen haben meistens die Endung. Tel.: Fax.: Mobil: Minimemo Lernen Sie: der Bankangestellte die Bankangestellte der Krankenpfleger die Krankenschwester der Hausmann die Hausfrau der Arzt die Ärztin b) Sie haben keine Visitenkarte? Dann schreiben Sie eine! Efes-Soft Software und Systeme Muhammad Al Thani Programmierer 6 einhundertsechsundzwanzig Berufe, Tätigkeiten, Orte. Was Leute tun. Ordnen Sie zu, ergänzen Sie die feminine Form und berichten Sie. b repariert Autos unterrichtet Schüler/innen verkauft Schuhe schneidet Haare schreibt Computerprogramme untersucht Patienten a c Plural jemand Lehrer der; -s, -; j-d, der an einer Schule Schüler/innen unterrichtet Verkäufer der; -s, -; j-d, der beruflich Dinge verkauft / Auto-, Möbel-, Schuh- e b Mechaniker der; -s,-; j-d, der beruflich Maschinen repariert / Auto- Arzt der; -es, Ärzte; j-d, der Patienten untersucht / -praxis d an einer Schule im Krankenhaus in einer Werkstatt im Schuhgeschäft im Büro im Frisörsalon Ein Automechaniker / Eine Automechanikerin repariert Autos in einer Werkstatt. Frisör der; -s, ; -e, j-d, der Haare schneidet / -salon f Programmierer der; -s, -; j-d, der beruflich Programme für Computer schreibt. c) Spiel: Visitenkarten übergeben. Tauschen Sie die Visitenkarten mit Ihren Lernpartnern. Stellen Sie sich vor (Name und Beruf) und übergeben Sie die Karten. Guten Tag, mein Name ist Muhammad Al Thani. Ich bin Programmierer bei Efes-Soft in Karlsruhe. Hier ist meine Karte. Karriere im Traumberuf. Lesen Sie laut. Achten Sie besonders auf ng. Renger & Bonge GmbH Inge Langer Sanitär und Heizungen Bad-Salzunger-Straße 8, Bingen Herrenstraße 67 D-76 Karlsruhe Tel.: 07 / Fax: 07 / a) Schreiben Sie die Visitenkarte Ihrer Träume für das Jahr 0: Firma, Beruf, Position, Adresse... b) Mischen Sie die Karten und lesen Sie die Informationen ohne den Namen vor. Raten Sie: Wer hat die Karte geschrieben? Ranke & Menke KG FRANK HENKEL Software-Lösungen Anke-Heldrung-Straße 7b 7 Kaufungen 7 einhundertsiebenundzwanzig

14 Neue Berufe Berufe und Tätigkeiten. Was passt? Sammeln Sie. Lesen Sie den Text. Welche Aussagen sind richtig? warten Taxi fahren ein Flugzeug fliegen 8 einhundertachtundzwanzig Ü Susan Hein, 7 Jahre, Call-Center-Agentin Ich arbeite im Lufthansa-Call-Center in Kassel. Ich muss beruflich viel telefonieren. Ich kann Englisch und Spanisch sprechen, also be komme ich die Anrufe aus Großbritannien, Spanien, Süd amerika und den USA. Meine Kolleginnen und ich sitzen zusammen in einem Büro. Wir beraten unsere Kunden am Telefon, infor mieren sie über Flugzeiten und reservieren Flugtickets. Wir müssen am Telefon immer freund lich sein, das ist nicht leicht. Unsere Arbeitszeit ist flexibel, aber wir müssen manchmal auch am Wochenende arbeiten. Ich habe dann wenig Zeit für meine Familie. Meine Tochter ist leider keine Hilfe im Haushalt sie kann stundenlang telefonieren, aber sie kann nicht kochen!. Susan Hein spricht zwei Fremdsprachen.. Sie arbeitet allein im Büro.. Susan Hein informiert die Kunden über die Flugzeiten.. Die Arbeitszeit ist flexibel.. Susan Hein arbeitet am Wochenende nicht. 6. Ihre Tochter telefoniert lange. Lesen Sie den Text. Sammeln Sie die Informationen aus beiden Texten in einer Tabelle. 0 0 Ich arbeite in einem Fitness-Studio in Bochum. Mein Beruf ist sehr interessant. Ich bin Trainer und leite jeden Dienstag und Donnerstag einen Aerobic-Kurs. Ich kontrolliere die Sportgeräte und berate unsere Mitglieder. Ich schreibe einen Plan für die Sportkurse oder organisiere auch mal eine Party. Meine Arbeitszeit ist von 0 bis 0 Uhr mit zwei Stunden Mittagspause. Ich arbeite auch oft am Samstag, aber am Sonntag muss ich nicht arbeiten. Ich mag meinen Beruf, aber ich kann meine Freundin nicht oft treffen. Sie ist auch Aerobic-Trainerin. Im nächsten Jahr arbeiten wir zusammen als Animateure in einem Sportclub in Spanien. Das ist unsere Chance! Wir können dort zusammen das Show pro gramm organisieren und unsere Sportkurse planen. : Das stimmt. Sie spricht Jan Jacobsen, 6 Jahre, Sport- und Fitnesskaufmann Ü 6 7 Mein Traumberuf. Was ist wichtig für Sie? Schreiben Sie drei Aussagen und lesen Sie vor. Hier sind Ideen. Ich kann (oft) Ich muss nie Taxifahrer/in einen Stadtplan lesen eine Party organisieren Animateur das Sportprogramm planen im Büro / in der Fabrik / zu Hause arbeiten. mit Kindern / mit Tieren arbeiten. viele Leute treffen. spät/früh anfangen. Menschen helfen. Pilot Instrumente kontrollieren korrigieren Lehrerin viel sprechen Ich kann viele Leute treffen. Ich kann oft mit den Händen arbeiten. Ich muss nie allein arbeiten. am Computer arbeiten. mit den Händen arbeiten. telefonieren. s schreiben. viel Geld verdienen. in andere Länder fahren. um sechs Uhr aufstehen. mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten. allein arbeiten. bis Uhr arbeiten. Mein Traumberuf ist Verkäufer! 9 einhundertneunundzwanzig Was? (Beruf und Tätigkeiten) Wo? (Arbeitsort) Wann? (Arbeitszeit) Plan im nächsten Jahr? Jan Jacobsen einen Aerobic-Kurs leiten, Susan Hein / Landeskunde Die Arbeitslosigkeit ist ein Problem in Deutschland. Im Juli 0 waren,9 Mio. Menschen arbeitslos (6,8%). Arbeitslos ist in Deutschland, wer keine Arbeit hat, eine Arbeit sucht und sich bei der Arbeitsagentur arbeitslos mel - det. Die Arbeitsagentur hilft bei der Suche nach Arbeit und bei der Orientierung auf dem Arbeitsmarkt. Für eine bestimmte Zeit bekommen Arbeitslose Geld von der Arbeitsagentur.

15 Satzklammer Artikelwörter im Akkusativ Ü 8, Sehen Sie die Sätze an und sammeln Sie Beispiele auf Seite 8. Modalverb Verb (Infinitiv) Ü a) Lesen Sie die Tabelle. Markieren Sie die Artikelwörter im Akkusativ in den Texten von. und.. Ich mag meinen Chef! Ü9 können Sie kann stundenlang telefonieren. müssen Am Sonntag muss ich nicht arbeiten. Tagesablauf von Paula und Frank Rausch. Was tut Paula? Was tut Frank? Schreiben Sie. Um 6. Uhr muss Paula aufstehen. Von 7.0 bis Uhr arbeitet sie am Grammatik Akkusativ der den (k)einen meinen unseren Brief das das (k)ein mein unser Büro die die (k)eine meine unsere Arbeit (Pl.) die die keine meine unsere Computer interessant. Ich bin Trainer und leite jeden Dienstag und Donnerstag einen Aerobic-Kurs. Ich kontrolliere die Sportgeräte und berate unsere Mitglieder. Ich schreibe einen Plan für die Sportkurse oder organisiere auch mal eine Party. Meine Arbeitszeit ist von 0 bis b) Ergänzen Sie die Regel. 0 einhundertdreißig Paula Rausch,, Programmiererin um 6. Uhr / Paula / muss / aufstehen mit dem Bus zur Arbeit / fah ren / sie / muss / um 7. Uhr von 7.0 bis Uhr / am Com pu ter arbeiten / sie um 6.0 Uhr / abholen / sie / muss / ihren Sohn vom Kinder garten Paula / das Abendessen / machen / um 8.0 Uhr Frank Rausch, 6, Lehrer, hat Ferien Frank / bis 7 Uhr / schlafen / kann seinen Sohn in den Kinder garten / bringen / er / um 8.0 Uhr / muss das Auto in die Werkstatt / bringen / er / um.0 Uhr von 7.00 bis 8.0 Uhr / zum Fußballtraining / er / gehen seinen Sohn / um 9 Uhr / ins Bett / bringen / er Regel Akkusativendung im Maskulinum Singular ist immer. Possessivartikel im Akkusativ. Machen Sie Aussagen über sich und andere. Ich Wir Mein Bruder Meine Freundin... Spiel: Koffer packen schreiben/lesen brauchen/kaufen kennen/suchen haben/trinken mein/e/en unser/e/en ihr/e/en sein/e/en Buch/ (s). Tee/Kaffee. Chef. Auto. Brille. Computer.... Ich habe keinen Chef. Ich packe meinen Koffer. Ich packe mein Buch ein. Ich packe meinen Koffer. Ich packe mein Buch und meine Brille ein. Ich packe meinen Koffer. Ich packe mein Buch, meine Brille und meinen einhunderteinunddreißig Und Ihr Tagesablauf? Fragen und antworten Sie im Kurs. Paula und Frank / können von 0 bis Uhr / fernsehen Wann stehst du auf? Wann musst du zur Arbeit fahren? Was machst Du am Abend? Am Wochenende. Was machen Sie am Sonntag? Schreiben Sie. Ich-Texte schreiben Am Sonntag stehe ich um Uhr auf. Ich muss (nicht) Was machen Sie um Uhr? Ü 0, Mögen Sie Ihre Arbeit? Sprechen Sie über die Statistik im Kurs. USA ich liebe meine Arbeit es ist nur ein Job ich hasse meine Arbeit von 00 Berufstätigen in den USA sagen: Ich liebe meine Arbeit. Kanada Israel Australien Großbritannien Deutschland Japan Angaben in Prozent Zwölf von 00 Berufstätigen in Deutschland lieben ihre Arbeit, 70 von 00 sagen: Es ist nur ein Job.

16 Übungen 7 Was sind die Leute von Beruf? Hören Sie die Aussagen. Visitenkarten. Welche Informationen finden Sie? Ergänzen Sie.. Aussage Nr. a) der Bankangestellte b) die Studentin c) der Arzt d) der Verlagskaufmann e) die Redakteurin die Adresse der Arbeitsplatz die -Adresse die Faxnummer der Name der Beruf die Telefonnummer der Titel Städtische Kliniken Jena Allgemeinmedizin Hören und ergänzen Sie nk oder ng. der Titel. Welche Kra enkasse haben Sie bitte? Die AOK. Dr. med. Matthias Roth Chefarzt Da e. Was sind Sie von Beruf? Ich arbeite bei der Allgemeinen Zeitu. Wo ist die Kantine, bitte? Gleich hier li s. Eichplatz 077 Jena Tel. 06 / -6-0 Fax 06 / -6- einhundertzweiunddreißig Frau Schmidt, legen Sie bitte die Papiere in den Schra! Der Chef aus der Marketi abteilu spricht sehr gut E lisch. Ja, er war la e in E land. Berufe. Ergänzen Sie die Tabelle. der Lehrer die Lehrerin Was gehört zusammen? Verbinden Sie die Nomen mit den Verben. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Vergleichen Sie mit den Texten auf Seite 8. Mitglieder Flugtickets Kurse Sportgeräte eine Party die Freundin ein Showprogramm Kunden beraten informieren reservieren leiten kontrollieren organisieren planen treffen Mitglieder beraten einhundertdreiunddreißig der Angestellte der Verkäufer die Frisörin der Arzt die Programmiererin die Pilotin der Redakteur die Hausfrau die Mechanikerin die Krankenschwester

17 Übungen 7 6 Ergänzen Sie müssen oder können. Ich bin Trainer in einem Fitness-Studio. Das ist mein Traumberuf. Da ich morgens lange schlafen, denn meine Morgen kann ich nicht bis 9 Uhr arbeiten?. Arbeit beginnt erst um zehn Uhr. Ich die Sportgeräte kontrollieren und den Plan für die Sportkurse schreiben. Am Samstag. ich auch arbeiten, aber am Sonntag und Montag habe ich frei. Am Sonntag ich meine Freundin? treffen. Leider sie am Montag arbeiten.? Wir uns nicht oft sehen. Nächstes Jahr arbeiten wir zusammen in Spanien. Wir dort auch viel privat. zusammen machen. 9 Neue Berufe. Hören Sie den Text. Ergänzen Sie die Verben. 7 Arbeit, Arbeit, Arbeit. Wie heißen die Wörter? Schreiben Sie auch die Artikel. agentur suche losigkeit markt platz zimmer zeit die Arbeitsagentur.6. Ich im Lufthansa-Call-Center in Kassel.. Ich beruflich viel telefonieren.. Ich Deutsch, Englisch und Spanisch.. Ich die Telefonanrufe aus Großbritannien, Spanien, Südamerika und den USA. einhundertvierunddreißig Arbeits +. Meine Kolleginnen und ich unsere Kunden und sie über Flugzeiten. 6. Wir auch Flugtickets am Telefon. 7. Wir am Telefon immer freundlich sein. 8. Manchmal wir auch am Wochenende arbeiten. 9. Meine Tochter nicht kochen. einhundertfünfunddreißig 0 Lieblingsberufe. Lesen Sie den Text und die Grafik und notieren Sie die Berufe. 8 Notieren Sie die Sätze wie im Beispiel. In Deutschland ist der Lieblings beruf von Frauen Kauffrau. An zweiter Stelle steht bei Frauen Arzthel ferin. Dann kommt Frisörin. Der Traum beruf von Männern ist Auto mechaniker. Viele junge Männer möchten auch Kaufmann werden. An dritter Stelle steht Elektriker.. kann nicht ich bis 9 Uhr arbeiten morgen. in andere Länder kann fliegen eine Pilotin. haben? einen Termin kann ich. musst wann am Montag du arbeiten? a b, Prozent, 0 a b. gehen? kann früher ich heute 6. eine Sekretärin schreiben s viele muss c 7, 6,8 7,,8,6 c a b c a b c

18 Übungen 7 Berufe raten. Setzen Sie die Artikelwörter im Nominativ oder Akkusativ ein.. Meine Arbeitszeit ist flexibel. Ich arbeite in einem Büro mit anderen Kollegen. D Büro ist sehr groß. Ich habe e Schreibtisch mit einem Computer und einem Telefon. M Telefon ist sehr wichtig. Jetzt schreibe ich gerade e Text. Morgen können Sie m Text in der Zeitung lesen. a) Satzklammer. Sind die Sätze grammatisch korrekt oder falsch? Markieren Sie.. Wann muss ich morgen die Kinder abholen?. Am Wochenende ich kann viel schlafen.. Morgen muss arbeiten ich von 8 Uhr bis 9 Uhr.. Frau Siebers kann kommen morgen nicht.. Mein Mann kann sehr gut kochen. 6. Am Abend ich meinen Chef muss anrufen. 7. Um wie viel Uhr kommen Sie morgen können? 8. Mein Chef muss heute Abend fahren nach Düsseldorf. 9. Manchmal muss ich auch am Sonntag arbeiten. 0. Wir treffen uns um halb 7 vor dem Kino können. b) Korrektur. Schreiben Sie nun die Sätze richitg. Markieren Sie die Satzklammer. Am Wochenende kann ich viel schlafen. Welchen Beruf hat er?. Das ist Petra May. Bei ihrer Arbeit 6 braucht sie auch e Computer 7 einhundertsechsunddreißig Welchen Beruf hat sie?. Meine Freundin begrüßt i Kunden in einem Geschäft. Sie arbeitet von Dienstag bis Samstag, am Montag hat sie frei. Bei ihrer Arbeit braucht sie k Computer, aber e Schere. Sie berät i Kunden. Dann schneidet sie Haare. Welchen Beruf hat sie? und e großen Schreibtisch. Sie schreibt Computerprogramme. D Telefon ist wichtig für sie. Sie muss i Kunden oft an - rufen. Sie arbeitet allein im Büro. Artikelwörter im Akkusativ. Ergänzen Sie die Endungen und die Artikel.. Ich bin neu in der Stadt. Ich brauche einen Stadtplan. der Stadtplan. Die Wohnung hat e Gästezimmer und e Balkon. Zimmer / Balkon. Ich mag m Job, aber ich mag m Chef nicht. Job / Chef. Wir suchen uns Buch und uns Zeitung. Buch / Zeitung. Kennst du d Chefin, Frau Schwertfeger? Chefin 6. Ich brauche e Computer und e Drucker. Computer / Drucker 7. Wir möchten d Kollegin kennen lernen. Kollegin 8. Ich trinke e Kaffee. Nimmst du auch e? Kaffee 9. Du musst e Handy kaufen. Das alte ist kaputt. Handy Mögen Sie Ihren Job? Ergänzen Sie. Ja, meine A ist sehr interessant. Ich kann oft in andere L fahren, was ich sehr gut finde. Ich treffe auch viele interessante L. Mein Ch ist freundlich und meine K helfen mir viel. Leider v ich nicht viel und ich einhundertsiebenunddreißig muss manchmal auch am Wo arbeiten.

19 Lernwortschatz 7 Berufe Das kann ich auf Deutsch 8 einhundertachtunddreißig r Beruf, -e r Traumberuf, -e r Lieblingsberuf, -e Geld verdienen r Job, -s r Arbeitsplatz, "-e die Arbeit mögen die Arbeit hassen e Arbeitszeit, -en flexibel r Lehrer, - unterrichten r Student, -en r Patient, -en untersuchen e Krankenschwester, -n e Krankenkasse, -n Menschen helfen r Kellner, - r Bäcker, - r Frisör, -e Haare schneiden e Schere, -n r Frisörsalon, -s r Automechaniker, - Autos reparieren e Werkstatt, "-e r Programmierer,- Programme schreiben e Sekretärin, -nen s schreiben e Verkäuferin, -nen Schuhe verkaufen s Geschäft, -e r Laden, "- e Hausfrau, -en r/e Angestellte, -n r/e Bankangestellte, -n foglalkozás, szakma álomszakma kedvenc foglalkozás pénzt keres állás munkahely szereti a munkát utálja a munkát munkaidô rugalmas tanár tanít egyetemi hallgató beteg, páciens megvizsgál nôvér betegbiztosító embereknek segít pincér pék fodrász hajat vág olló fodrászszalon autószerelô autókat javít mûhely programozó programokat ír titkárnô eket ír eladó cipôket árusít üzlet, nagyobb bolt bolt, kisbolt háztartásbeli alkalmazott banki alkalmazott als arbeiten ist von Beruf r Arbeitsort, -e e Firm a, -en e Fabrik, -en e Visitenkarte, -n übergeben tauschen r/e Berufstätige, -n r Kollege, -n allein zusammen e Call-Center-Agentin im Büro sitzen Anrufe bekommen e Fremdsprache, -n freundlich Kunden beraten Flugtickets reservieren e Flugzeit, -en informieren über + A r Plan, "-e planen einen Kurs leiten kontrollieren Leute treffen mit den Händen arbeiten r Taxifahrer, - r Pilot, -en in andere Länder fahren stundenlang früher später r Tagesablauf, "-e machen/tun e Tätigkeit, -en r Kindergarten, "- bringen ab holen jdn. ins Bett bringen vmiként dolgozik foglalkozása a munkavégzés helye cég gyár névjegykártya átad cserél, kicserél dolgozó, foglalkoztatott kolléga, munkatárs egyedül együtt call-center munkatárs az irodában ül hívásokat fogad idegen nyelv barátságos ügyfeleknek ad tanácsot repülôjegyeket foglal repülési idô tájékoztat vmirôl terv tervez, megtervez vmit tanfolyamot vezet ellenôriz vmit emberekkel találkozik kétkezi munkát végez taxisofôr pilóta más országokba utazik órák hosszat korábban késôbb napirend csinál/tesz vmit tevékenység óvoda elvisz vkit elhoz vkit lefektet vkit.7 nach dem Beruf fragen und meinen Beruf nennen [megkérdezni valakinek a foglalkozását, és elmondani a saját foglalkozásomat] Was sind Sie von Beruf? / Was machst du beruflich? mich vorstellen und die Visitenkarte übergeben [bemutatkozni és átadni a névjegykártyát] Guten Tag, mein Name ist Andreas Schäfer. Ich bin Programmierer bei Efes-Soft in Karlsruhe. Hier ist meine Karte. sagen, was Leute tun [elmondani, hogy mit csinálnak az emberek] Ein Automechaniker / eine Automechanikerin repariert Autos in einer Werkstatt. Der Verkäufer / die Verkäuferin verkauft Schuhe im Schuhgeschäft. Grammatik Modalverben [módbeli segédigék]: können, müssen Satzklammer Modalverb + Verb (Infinitiv) [mondatkeret = segédige + fõnévi igenév] Um 6 Uhr muss ich meinen Sohn vom Kindergarten abholen. / Ich muss beruflich oft telefonieren. Wir können um zwölf Uhr in der Kantine essen. / Er kann bis neun Uhr schlafen. Possessivartikel im Akkusativ [a birtokos névmások tárgyesete] Ich mag meinen Chef. / Dirk hasst seinen Computer. / Silke sucht ihre Brille. Aussprache Konsonanten [mássalhangzók]: n, ng, nk Bringen Sie bitte die Rechnung! / Die Bücher stehen im Schrank. Laut lesen und lernen Ich muss um acht im Büro sein. / Ich habe keine Zeit. / Ich muss gleich weg! Projekt: Film Ich bin Lehrerin/Pilot/Automechaniker von Beruf. Ich arbeite als Taxifahrerin/Kellner/Sekretärin. Alkossanak -6 fôs csoportokat! Forgassanak filmet (pl. dokumentumfilmet) a 7. leckében tanult szavak és kifejezések segítségével németül Berufe címmel! Vegyék fel a filmet fényképezôgéppel, kamerával vagy mobiltelefonnal, és mutassák be a teljes csoportnak/osztálynak! 9 einhundertneununddreißig r Kaufmann, "-er e Statistik, -en kereskedô/ügyintézô statisztika Abendessen machen fern sehen vacsorát készít tévét néz

20 8Berlin sehen Mit der Linie 00 durch Berlin Berlin. Welche Fotos, welche Namen kennen Sie? Ü Mit tanulhat meg ebben a leckében? Berlin nevezetességeit megkérdezni, hogyan juthat el valahová útbaigazítást adni egy utazásról mesélni képeslapot írni elöljárószókat tárgyesettel (in, durch, über) és részes esettel (zu, an vorbei) a wollen segédigét a k és l mássalhangzók helyes kiejtését die Staatsoper Unter den Linden das Haus der Kulturen der Welt 6 die Humboldt-Universität das Sony Center auf dem Potsdamer Platz 0 einhundertvierzig das Bundeskanzleramt der Reichstag Die Berlin-Exkursion. Lesen Sie den Text und den Busplan. Was wollen die Studenten machen? Zu welchen Fotos gibt es eine Haltestelle? Die Berlin-Exkursion hat Tradition. Jedes Jahr fahren Studenten aus Jena nach Berlin. Im Programm ist immer ein Spaziergang durch das Regierungsviertel. Die Studenten wollen das Parlament besichtigen, über einen Flohmarkt bummeln, und am Abend wollen sie ins Theater gehen. Ein Hit ist die Fahrt mit dem Bus Linie 00. Man kann mit dem Bus vom Bahnhof Zoo bis Alexanderplatz fahren. Viele Sehenswürdigkeiten liegen an der Linie 00. Eine Stadtrundfahrt mit der Linie 00 ist billig. Aber der Bus ist oft sehr voll. Besonders beliebt ist die erste Reihe oben. Hier kann man gut fotografieren..8 der Fernsehturm am Alexanderplatz 7 Herr Bettermann leitet die Exkursion und erklärt die Route. Hören Sie und nummerieren Sie die Sehenswürdigkeiten. das Brandenburger Tor das Schloss Bellevue das Bundeskanzleramt der Reichstag die Friedrichstraße die Humboldt-Universität der Berliner Dom die Staatsoper die Alte Nationalgalerie der Potsdamer Platz der Fernsehturm das Sony Center Das Exkursionsprogramm 6. Juni 8.0 Uhr Abfahrt Busbahnhof Jena.00 Uhr Ankunft Berlin Comfort-Hotel Lichtenberg.0 Uhr Abfahrt zum Deutschen Theater, am Gendarmenmarkt Karten kaufen bis 9.00 Uhr frei, Stadtbummel, z. B. Friedrichstraße, Unter den Linden 9.0 Uhr Theaterbesuch 8... rechts die russische Botschaft... einhunderteinundvierzig 00 Hertzallee S+U Zoologischer Garten DB Hardenbergstr. Breitscheidplatz Bayreuther Str. Schillstr. Lützowplatz Nord. Botschaften / Adenauer-Stiftg. Großer Stern Schloss Bellevue Haus der Kulturen der Welt Platz der Republik Reichstag/Bundestag S Unter den Linden Unter den Linden /Friedrichstr. Staatsoper Lustgarten Spandauer Str. S+U Alexanderplatz Memhardstr. S+U Alexanderplatz durchschnittliche Fahrtzeit Ü Wortfeld Großstadt. Sammeln Sie. Großstadt Hotel

Témák és szövegek. németül látni és hallani az elsô találkozás szövegek: dal, képeslap szókincs: nemzetközi szavak, német nevek

Témák és szövegek. németül látni és hallani az elsô találkozás szövegek: dal, képeslap szókincs: nemzetközi szavak, német nevek 8 Tartalom Start auf Deutsch Témák és szövegek németül látni és hallani az elsô találkozás szövegek: dal, képeslap szókincs: nemzetközi szavak, német nevek Kommunikációs szándékok megérteni nemzetközi

Részletesebben

Szita Szilvia Pelcz Katalin. MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet. Korpusz alapú szótár Kleines Korpuswörterbuch

Szita Szilvia Pelcz Katalin. MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet. Korpusz alapú szótár Kleines Korpuswörterbuch Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet Kleines Korpuswörterbuch Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Ebben a füzetben azokat a szavakat gyűjtöttük össze ábécésorrendben, amelyek

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET NYELV

MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

1. LECKE lecke - ISMERKEDÉS

1. LECKE lecke - ISMERKEDÉS 1. LECKE lecke - ISMERKEDÉS 1. RÉSZ 1. CD/2 2. RÉSZ Guten Morgen! Jó reggelt! Guten Tag! Jó napot! Guten Abend! Jó estét! Gute Nacht! Jó éjszakát! Hallo! Heló, szia, sziasztok! Danke. Köszönöm. Bitte.

Részletesebben

Bevezető ALAPELVEK, CÉLOK

Bevezető ALAPELVEK, CÉLOK Helyi tanterv javaslat az Élő idegen nyelv - Német nyelv tantárgyhoz a gimnáziumok és szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára 1. idegen nyelv Heti 3 óra Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

0. Jó napot! Szervusz! (Sg.) / Szervusztok! (Pl.) keine Ursache / gern geschehen. Küss die Hand (höfliche Begrüßung - Kinder Erwachsene; Mann Frau)

0. Jó napot! Szervusz! (Sg.) / Szervusztok! (Pl.) keine Ursache / gern geschehen. Küss die Hand (höfliche Begrüßung - Kinder Erwachsene; Mann Frau) 0. Jó napot! Jó reggelt (kívánok)! Jó napot (kívánok)! Jó estét (kívánok)! Jó éjszakát (kívánok)! Szia! (Sg.) / Sziasztok! (Pl.) Szervusz! (Sg.) / Szervusztok! (Pl.) (Kezét) Csókolom! Viszontlátásra! /

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 30. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 30. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

NÉMET NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam Tankönyv, munkafüzet: Direkt 1. lecke nyelvtan témakör 1. lecke Erste Kontakte

NÉMET NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam Tankönyv, munkafüzet: Direkt 1. lecke nyelvtan témakör 1. lecke Erste Kontakte NÉMET NYELV Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap, amely kiegészülhet szóbeli kérdésekkel. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik.

Részletesebben

ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 8. tanításához

ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 8. tanításához NØmet kk 8.qxd 2009.02.25. 12:06 Page 1 ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 8. tanításához CELLDÖMÖLK, 2009 NØmet kk 8.qxd 2009.02.25. 12:06 Page 2 Szerkesztette HORVÁTH KORNÉLIA AP 082531 ISBN 978-963-465-254-0

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Az idegen nyelv oktatásának alapvetı célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok Gimnáziumunk angol-német tagozatos osztálya 5 éves képzést nyújt. Ebben a speciális nyelvi osztályban a diákok két csoportra bontva tanulják mindkét nyelvet: az egyiket haladó, a másikat

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 24. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A dolgozatok

Részletesebben

ÖNÁLLÓ INNOVÁCIÓ: Tanmenet Tantárgytömbösített oktatáshoz német kulcskompetencia területen

ÖNÁLLÓ INNOVÁCIÓ: Tanmenet Tantárgytömbösített oktatáshoz német kulcskompetencia területen Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, 5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 15-17. OM azonosító: 036056 ÖNÁLLÓ INNOVÁCIÓ: Tanmenet Tantárgytömbösített oktatáshoz német

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 0912 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 7. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A dolgozatok

Részletesebben

RUDOLF STEINER UND DIE WALDORFSCHULEN

RUDOLF STEINER UND DIE WALDORFSCHULEN CHANCEN RUDOLF STEINER UND DIE WALDORFSCHULEN S. 73 BERUFE Welche Schattenseite die Frauenquote gerade für die Frauen selbst haben kann, zeigen die Erfahrungen anderer Länder S. 89 LESERBRIEFE S. 90 DIE

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET

ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Idegen nyelv 1-8. évfolyam 2013. Német nyelv normál képzés 1-4. évfolyam Das Kind spielt. Das Kind spielt durch das Spiel. Das Kind kann sich im Spiel in natürlicher Weise gesund entwickeln.

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 0622 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 30. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A

Részletesebben

TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE: IDEGEN NYELV SZAKKÉPZŐ OSZTÁLYOK

TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE: IDEGEN NYELV SZAKKÉPZŐ OSZTÁLYOK TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE: IDEGEN NYELV SZAKKÉPZŐ OSZTÁLYOK SZAKMAI IDEGEN NYELV 1/9-2/10 és 1/11-2/12. ÉVFOLYAMOK CÉLOK ÉS FELADATOK: Az Szakmai idegen nyelv tantárgy tanításának célja, hogy - megkedveltesse

Részletesebben

Nagykanizsa is pályázik

Nagykanizsa is pályázik IV. évfolyam, 2012. 4. szám Búcsú. Nagykanizsán is elbúcsúztatták dr. Koltai Dénest, a Pécsi Tudományegyetem leköszönt dékánját. Az ő nyitottságának eredményeként kezdődött meg a diplomát adó egyetemi

Részletesebben

MI A KREAT V NYELVTANULAS?

MI A KREAT V NYELVTANULAS? Kedves Nyelvtanulol MI A KREAT V NYELVTANULAS? On valoszinuleg klv6ncsi, mi a fo kulonbs6g a "hagyomanyos" nyelvtanul6si modszerek 6s az 6ltalam kifejlesztett KreatlvNyelvtanul6s kozott, hiszen a kozelj6voben

Részletesebben

BERLIN-BUDAPEST BUDAPEST-BERLIN

BERLIN-BUDAPEST BUDAPEST-BERLIN BERLIN-BUDAPEST BUDAPEST-BERLIN Informationen für Geschäftspartner Információk üzleti partnereink számára Business Messen, Kongresse Tourismus Service-Adressen City-Stadtpläne Üzlet Vásárok, kongresszusok

Részletesebben

Témakörök Nyelvtani fogalomkörök Kommunikációs szándékok

Témakörök Nyelvtani fogalomkörök Kommunikációs szándékok Német nyelv Osztályozó vizsga az 5-8. évfolyamon a Pass auf! 1-4 tankönyv alapján Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves

Részletesebben

www.ungarn-in-berlin.de Magyar Egyesület Berlin e.v. Freundschaft e.v. Oranienburg zum 10jährigen Jubiläum und weiterhin ein erfolgreiches Wirken!

www.ungarn-in-berlin.de Magyar Egyesület Berlin e.v. Freundschaft e.v. Oranienburg zum 10jährigen Jubiläum und weiterhin ein erfolgreiches Wirken! www.ungarn-in-berlin.de 15. szám, ára: 1,50 euró 2002. november/december Magyar Egyesület Berlin e.v. Idei koncerteseményünk: Bródy János! Kockázatok És Mellékhatások 2002. november 9., Collgeium Hungaricum:

Részletesebben

Csak az oktatás segíthet. Nur Bildung hilft

Csak az oktatás segíthet. Nur Bildung hilft III. évfolyam, 2011. 4. szám Soha többé. A roma holokauszt áldozataira emlékeztek Nagykanizsán. A ckö 1994. óta minden évben megrendezi kegyeleti programját, arra emlékezve, hogy 1944. augusztus 2-ról

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 20. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A dolgozatok

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELŐREHOZOTT NYELVOKTATÁS 1-3. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELŐREHOZOTT NYELVOKTATÁS 1-3. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELŐREHOZOTT NYELVOKTATÁS 1-3. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 AZ ELŐREHOZOTT NÉMET NYELVOKTATÁS HELYI TANTERVE 1-3.

Részletesebben

Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost. Hírlevél. Téma: Berufsorientierung. www (wer wählt wie)? egész életen át tartó tanulás program

Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost. Hírlevél. Téma: Berufsorientierung. www (wer wählt wie)? egész életen át tartó tanulás program Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost 2013 Hírlevél Infobrief Téma: Berufsorientierung www (wer wählt wie)? Ki Hogyan Választ? egész életen át tartó tanulás program Comenius Régió 2012 2014 Téma:

Részletesebben

Interkulturális nevelést célzó program avagy ismerkedés a német nyelvi országokkal tanórán és tanórán kívül (ország-ismereti nyelvi projekt)

Interkulturális nevelést célzó program avagy ismerkedés a német nyelvi országokkal tanórán és tanórán kívül (ország-ismereti nyelvi projekt) TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0155 A kompetencia alapú nevelés és oktatás elterjesztése Celldömölkön Kedvezményezett: Celldömölk Város Önkormányzata A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK NÉMET NYELV KÖZÉPSZINT, EMELT SZINT

TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK NÉMET NYELV KÖZÉPSZINT, EMELT SZINT nyomtatás TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK NÉMET NYELV KÖZÉPSZINT, EMELT SZINT Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e

Részletesebben