KÖNYVAJÁNLÓ MEGJELENT! MEGJELENT! MEGJELENT! A Fővárosi Pedagógiai Intézet munkatársaival kidolgozta A pedagógusok teljesítményértékelésének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖNYVAJÁNLÓ MEGJELENT! MEGJELENT! MEGJELENT! A Fővárosi Pedagógiai Intézet munkatársaival kidolgozta A pedagógusok teljesítményértékelésének"

Átírás

1 MEGJELENT! MEGJELENT! MEGJELENT! A Fővárosi Pedagógiai Intézet munkatársaival kidolgozta A pedagógusok teljesítményértékelésének szempontjai és az értékelés rendje, valamint az Oktatási vezetők teljesítményértékelés, és javaslatok a vezetői pályázatok készítéséhez című szakanyagait. Meggyőződésünk, hogy mindkettő segíti a törvényi kötelezettség megvalósítását. Ezúton ajánljuk figyelmükbe e két kiadványunkat, amelyet önköltségi ár on (1.500 Ft/db + postaköltség) a megrendelést követően azonnali szállítással juttatunk el Önökhöz. Várjuk megrendelésüket a /144 es fax számon vagy on line: KÖNYVTÁROSTANÁROK FIGYELMÉBE! MEGJELENT! Melykóné Tőzsér J udit, a hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola könyvtárostanára több évtizedes könyvtárostanári munkáját összegezte a Módszertani segédkönyv a könyvtár használattan oktatásához című kötetben. A szakmai kiadvány első része az 5 6. évfolyam tananyagát tekinti át módszertani szempontból, számos kipróbált ötlettel, játékos feladatsorral. Ára: 2700 Ft. Az OPKM tudományos munkatársa összefoglalja mindazokat az ismereteket, amelyek hasznosak lehetnek a régi iskolai könyvtárak átalakításakor, az új iskolai könyvtárak kialakítása során. Dr.Celler Zsuzsanna: Építsünk könyvtárat! című munkája a KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI FÜZETEK 5. köteteként jelent meg. Ára :1000 Ft. Mindkét kiadvány megrendelhető a Fővárosi Pedagógiai Intézet honlapjáról letölthető megrendelő lap segítségével, valamint megvásárolható az Intézetben (1088 Bp. Vas. u ) 29

2 KÖNYVISMERTETÉS Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Serfőző Mónika: " Fekete pedagógia" Budapest, Argumentum, 2006 "A magunk részéről mindennél fontosabbnak tartjuk a felnövekvő nemzedékek testilelki szellemi egészségét. Amikor az intézményes nevelésben, mindenekelőtt az iskolában tetten érhető "fekete pedagógiáról" beszélünk, ezt nem azért tesszük, hogy megingassuk az iskolába, a pedagógusokba vetett bizalmat. Nem az iskola, nem a pedagógusok rosszak. Az azonban nem tagadható, hogy vannak olyan körülmények, vannak olyan pedagógusok által alkalmazott eljárások, amelyek a diákok számára ártalmasak. Mindössze erre szeretnénk a figyelmet felhívni. Arra törekedtünk, hogy ne valamiféle külső zsinórmértékhez (az ideális, vagy az általunk megfelelőnek tartott hatásrendszerhez) viszonyítsunk, hanem a valódi események, folyamatok felől próbáljunk meg közelíteni az iskolai "fekete pedagógia" jelenségvilágához. Igyekszünk tehát mindenfajta normatív megközelítést elkerülni a megismerésben is, hiszen a tanulói élményekben tükröződő valóság tanulmányozásából következtethetünk az iskolai "fekete pedagógiai" hatások természetére, jellegére. S lehetőleg kerüljük a normativitást a konzekvenciák megfogalmazásában is: tisztában vagyunk azzal, hogy a "fekete pedagógiai" hatások csökkentésére, felszámolására alkalmas eljárásokat csak az elméleti és gyakorlati szakemberek az iskolák egyedi gyakorlatát is elemző, ahhoz is igazodó közös gondolkodásában lehet kimunkálni." Vekerdy Tamás: Felnőttek és gyerekek. Mit akarunk egymástól? Pszichológiai írások. Budapest, Saxum, 2006 A gyerek "megérik, mint az alma a fán". Talán ebben a gondolatban fogalmazódik meg legszemléletesebben Vekerdy Tamás pszichológusi credójának egyik vezérmotívuma, amely kiegészül azzal a meggyőződéssel, hogy ez a folyamat akkor sikeres, ha lehetővé teszik a gyermek számára, hogy "ráérősen" járhassa be saját fejlődési útját. De van e elegendő idő erre? Megfelelőek e a családi és intézményi feltételek a gyermek az egyes gyermek spontán "érlelődéséhez"? Hogyan segítheti vagy gátolhatja a szülő, az óvoda, az iskola ezt a folyamatot? Miként hatnak a társadalmi gazdasági technikai változások a nevelődés körülményeire? A népszerű pszichológus legfőként ezekre az ezernyi formában megfogalmazódó kérdésekre keresi a választ írásaiban, konkrét élethelyzeteket, dilemmákat, megoldási lehetőségeket elemezve. Nem csupán szakirodalmi és kutatási eredményekre támaszkodik, de saját tapasztalataira is épít, és olykor segítségül hívja a nevelés nagyjait. Vekerdy Tamás mint ezt a mostani válogatás is bizonyítja sokat tett az elmúlt évtizedekben azért, hogy megtaláljuk a megfelelő válaszokat. 30

3 TANKÖNYVISMERTETŐ Fizika : modern fizika / Gulyás János [et al.] ; alkotószerk. Tomcsányi Péter. 9. kiad. Budapest : Műszaki Kvk., p. kiadói kódszáma: [MK 629 ]CA0048. ISBN X A középiskolás korosztálynak készült, először 1996 ban megjelent tankönyvhöz tanári kézikönyv és témazáró feladatlapok is tartoznak. A Calibra könyvek egyikeként megjelent kötet egy négyrészes, tematikus sorozat befejező eleme: előző egységei a Mechanika, az Optika, hőtan, ill. az Elektromosság, mágnesesség címeket viselték. A tematikus címek a tananyag tárgyból adódó felosztásának didaktikai fontosságára figyelmeztetnek. Az évfolyamok anyagai közti összefüggéseket az előszó tematizálja is. Szintén a négyoldalas előszóból értesülünk jelen tankönyv tárgyáról: a klasszikus, makroszkopikus szabad szemmel is látható fizika jelenségeinek tárgyalása után immár a XX. századi mikroszkopikus, azaz atomfizika vizsgálatára térünk át. A bevezetés a könyv felépítésének rövid áttekintése után az atomelmélet előzményeit, korai történetét ismerteti. Üdvözlendő, hogy ezt a formális könyvrészt is komoly szakmai tartalommal töltik meg, igaz, így a tankönyvhasználat praktikus ismereteinek nem marad hely bár egy ennyire folyamatos könyvsorozatnál ez még érthető is. Maguk a fejezetek is folyamatos számozásúak: az itteni első a 23. számot viseli. A 4 15 leckényi, összesen kilenc rész négy nagyobb egységbe vonható össze: a termodinamika, az atomfizika, az atommagfizika és a csillagászat tárgykörébe. A harmadikba tartozó 29. Anyagtudomány fejezet egésze kiegészítő anyag, de a maradék hét fejezet közül is nyolcban találkozunk Kiegészítés és Olvasmány felirattal ellátott egységekkel. Mindegyik fejezet rövid bevezetéssel indít, tömör összefoglalással zárul, azok pedig, amelyekhez záró kérdések és feladatok társulnak, többnyire tanácsokat is adnak ezek megoldásához. Egyes kidolgozott feladatokat a törzsszövegen belül is találunk, vastag peremvonallal kiemelve. Leckékről beszéltünk, de a könyv legkisebb egységeit helyesebb részeknek nevezni. Mind néhány oldalnyi terjedelmük, mind tárgyalásmódjuk folyamatossága, de formai jellemzőik is nem kezdődnek új oldalon, végükön nincs kérdés, összefoglalás azt erősítik, hogy szakmai és módszertani önállóságuk korlátozott, a mű valódi alapegységei a fejezetek. A kisegységek belső tagolását félkövér kiemelés és eltérő betűméretek biztosítják: szerencsés lenne a tipográfiai eszközkészlet bővítése, különösen, hogy a könyv szedése is elég sűrű. Még inkább ez a helyzet az illusztrációkkal: első látásra majd minden oldalpáron találunk ábrát, de ezek legtöbbje grafikon, vázlat. Fénykép jóval kevesebb akad van fejezet, melyben egy sem, s a fekete fehér képek élessége is hagy időnként kívánnivalót maga után. Bár ennek, felteszem, anyagi okai vannak, legalább a csillagászati részből nagyon hiányzik néhány színes fotó. Mindez mit sem von le a mű szakmai kvalitásaiból: nehéz és összetett témáját szakszerű, mégis világos nyelven tárja ifjú olvasói elé, ahol szükséges, mindig visszautalva korábbi tanulmányaikra (pl. 97. p.). Apróbb elírásai pl. W. Pauli nem 1908 ban (120. p.), hanem 1900 ban született, vagy az olyan relatív anakronizmus, amely a 2005 ös kiadásban az 1999 es napfogyatkozásról jövő időben beszél (208. p.), kis erőfeszítéssel javíthatóak, s a tantárgy érdemi kérdéseit nem érintik. A formai fazonigazítás is épp azért lenne üdvözlendő, hogy a könyvvel létrehozott komoly értéket biztosabban eljutathassuk a jövő diákgenerációihoz is. 31

4 Földi környezetünk atlasza / szerk. biz. Papp Váry Árpád [et al.] ; a szerk. ben részt vettek Bedekovichné Szabó Andrea [et al.]. Bp. : Cartographia, p. kiadói kódszáma: CR ISBN CM A 2004 ben kiadott munka ötödiktől tizenkettedig osztályig használható, a biológia és egészségnevelés, a kémia, a környezetismeret természetismeret, a földrajz, a környezetkultúra, valamint a technika és életvitel tantárgyak keretében. A kiadványban az ábrák aránya 95%, amin egy atlasznál nincs min csodálkoznunk csakhogy ezt az atlaszt nemcsak szépen rajzolt ábrái, térképei, hanem bőséges magyarázó szövege is jellemzik. Ezek aránya változatos, a rajzokat kiegészítő néhány szótól az alapvetően szöveges táblázatokig terjed. (Utóbbira jó példa A földrajzi övezetesség rendszere [6 7. p.]) A térképgyűjteményre jellemző a rendkívüli ergonómia: egy egy oldalán több, eltérő méretű ábra található, melyek témájukban kapcsolódnak, nemegyszer szimbiózist alkotva. A segédkönyv szinte kimeríthetetlen gazdagságú, fő formai tulajdonsága pedig az, hogy az információtartalom kifejezését segíti elő, öncélú ornamentikai megoldásokkal nem áll közlő és befogadó közé. Ez nem lecsupaszítás, ellenkezőleg: a megjelenítés funkcionalitása gazdag szépségében látható. Az élőlények nemcsak nevükkel, előfordulásukkal, de alakjukkal is elénk tűnnek, a különböző területek, kördiagram cikkelyek elkülöníthető színárnyalatokkal jelöltek. Az ötvenhét oldalnyi hasznos terjedelemből tizenegy vizsgálja Magyarország vagy a Kárpát medence viszonyait. A természetföldrajzi, környezettani áttekintés nem akad el a sokszor esetleges politikai határoknál; a címben is jelölt élővilági egységből kifolyólag alapvető léptéke a globális. Találunk persze esettanulmányokat a Panama és Bering földhídról (4. p.) vagy a csernobili baleset következményeiről (49. p.). Hogy nincs több hazai vonatkozású rész, csak azért sajnálatos, mert így a globális gondolkodáshoz kapcsolódó lokális cselekvést közelebb lehetne hozni gyermekeinkhez. Ám e hiányérzet az album bennfoglaló jellege okán csak temperált. Szép példa erre a 33. p. földi léptékű állatvonulásvándorlás térképe, melyet alul balra a hazai vonuló madarak telelőhelyei, jobbra két óceániai faj, a fregatt és a viharmadár mozgásábrái konkretizálnak. Mindezek szerény példák: olyan dokumentumról van szó, melyet látni, nézni, olvasni használni kell, és érdemes is. Középiskolai földrajzi atlasz / szerk. biz. Papp Váry Árpád [et al.] ; a szerk. ben részt vettek Bakos János [et al.]. Bp. : Cartographia, kiadói kódszáma: CR ISBN CM A osztályok számára 1999 ben, majd 2005 ben átdolgozva megjelentetett segédkönyv az Első atlaszomat, majd a éves tanulók számára készült Földrajzi atlaszt követheti a tanulásban tanításban. Színvonaluk miatt nehéz a két atlaszról egymás után szólni az egyik dicséretét, bármily helytálló, nem illendő a másiknál megismételni. Így először a specifikumokat említem: formailag a többéves használatot biztosító tartós kivitelt (fóliázott táblakötés), tartalmilag a könyvvégi gazdasági táblázatokat, alapos, 21 oldalas névmutatót. Utóbbit az első gyűjteményből nem hiányolom, hiszen ez ugyanazon léptékben átlagban ugyanazt mutatja, csupán vizsgálati szempontjai változnak. Az ergonómia atlaszunk szerkesztésekor is irányelv lehetett. Nincs felesleges hely, üres oldal: még a belső táblaborítókra is információ került. A térképészeti alapismeretek elsajátítását a mű szerzői fontosnak tekintik, a 2 7. p. ábrái csak ezeket tárgyalják. Valóban: a 32

5 térképolvasás funkcionális analfabetizmusának felszámolása nélkül a világról, hazánkról készült mappák pusztán dekorációt jelentenek. Az atlasz szerkezet világos: az említett metodikai részt nyolc egység követi. Magyarország, majd Európa, a többi kontinens, a sarkvidékek és végül az egész Föld térképei következnek. Ezután jön a függelék, melyet föld (és égitest )rajzi adatok és az érdekes, Természeti képződmények nagyságrendje oldal követi a legnagyobb szigetek, folyók, tavak, csúcsok kontinensenkénti összeállításával. A térképek adatgazdagok és kiegészítik egymást. A természet és társadalom földrajzi karták nem mechanikusan, hanem természetes kölcsönkapcsolataikban következnek: a bányászat a domborzattal (Európáé: p.), a mezőgazdaság a földtani szerkezettel (Ázsia: 67. p.). A megoldás többféle: előbbi egy térképen egyesít, utóbbi két egymás alá helyezett ábrán mutatja a kapcsolatokat. A melléktérképeken az interdiszciplinaritás is megjelenik az 1920 as brit vagy francia gyarmatbirodalom megidézésével (51., 53. p.). Egy (részben) politikai atlasz soha nem naprakész. Unfair számon kérni, hogy a március 31 én lezárt adatgyűjtésbe (1. p.) nem fért bele Szerbia és Montenegró 2006 nyári felbomlása (l p. stb.!). A mű legimponálóbb részei az ökonómiai és ökológiai táblák, belőlük a világ adóparadicsomaitól a japán vulkanizmuson keresztül a magyar felszíni és ivóvizek minőségéig számos kérdésről nyerhetünk s adhatunk diákjainknak tájékoztatást. Ez a strukturált és reflektált bőség feladatbeli feldolgozásra csábít: az atlasz egyben potenciális tankönyv és munkafüzet. Válogatás a II. Digitális Képalkotó Verseny műveiből Márkus Dóra, Modell Divatiskola 33

Página Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Horváth Dániel Varga Attila Vőcsei Katalin...

Página Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Horváth Dániel Varga Attila Vőcsei Katalin... 1 de 8 2011. március 01., kedd, Albin Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kulcsszó:: - Alapértelmezett színséma. A Ö k j l l ü 1051 Budapest, Dorottya u. 8. Keresés Tel.: (+36-1) 235-7200 Fax: (+36-1) 235-7202

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Óvodai környezeti nevelés

Óvodai környezeti nevelés Óvodai környezeti nevelés Óvodapedagógusok felkészülését segítő művek Ajánló bibliográfia Oktatási Minisztérium Budapest, 2002. A bibliográfiát összeállították: Bihariné Krekó Ilona Eperjesy Barnáné Kanczler

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA Készítette CSÜLLÖGNÉ BOGYÓ KATALIN könyvtári informatika szakos hallgató Szakértő DR. KOKAS KÁROLY

Részletesebben

Tompáné Balogh Mária. Tanári kézikönyv. 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz

Tompáné Balogh Mária. Tanári kézikönyv. 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz Tompáné Balogh Mária Tanári kézikönyv 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz Írta és összeállította: Tompáné Balogh Mária Tartalom Felelõs

Részletesebben

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Hatékony tanulás Gaskó Krisztina Hajdú Erzsébet Kálmán Orsolya Lukács István Nahalka István Petriné Feyér Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium

Részletesebben

Közlemény. Dr. Radnóti Katalin

Közlemény. Dr. Radnóti Katalin Közlemény A fizikatanítása című könyv csak oktatási célra használható, engedély nélkül nem terjeszthető. A könyvből részleteket közölni csak a hivatkozások általánosan elfogadott szabályai szerint (könyvcím,

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL. Dr. Mucsi József PhD. KÉZIRAT

BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL. Dr. Mucsi József PhD. KÉZIRAT BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL KÉZIRAT A munka elkészítése során az 1999-2009 között (tíz év) megjelent folyóiratcikkeket gyűjtöttem össze, elsősorban és kizárólag azokat, amelyek a történelemoktatás

Részletesebben

BUDAPESTI NEVELÕ. A Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai folyóirata

BUDAPESTI NEVELÕ. A Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai folyóirata BUDAPESTI NEVELÕ A Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai folyóirata XLVI. évfolyam 3 4. szám 2010. év 3 4. szám Szerkesztõbizottság: Sárik Zoltán, igazgató (a szerkesztõbizottság

Részletesebben

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés)

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési

Részletesebben

GYI Gyermekkönyvtári információ - 19. hírlevél (2007. november 30.)

GYI Gyermekkönyvtári információ - 19. hírlevél (2007. november 30.) GYI Gyermekkönyvtári információ - 19. hírlevél (2007. november 30.) A Zalai Gyermekkönyvtáros Műhely szakirodalmi tájékoztatója Szerkesztő: Oláh Rozália GYI Gyermekkönyvtári információ - 19. hírlevél (2007.

Részletesebben

III. évfolyam 2011/2. Matematika-módszertani kiadvány TARTALOM:

III. évfolyam 2011/2. Matematika-módszertani kiadvány TARTALOM: III. évfolyam 2011/2. Matematika-módszertani kiadvány TARTALOM: MIT? MIKOR? HOGYAN? Részképességek fejlesztése a matematikaórákon IV....2 AJÁNLÓ Matekfilm sikerek a Hajdu-tankönyvcsaláddal.....4 MIT? MIKOR?

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 2 Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Czippán Katalin,

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

4.1. A szakcikkek felépítése... 4

4.1. A szakcikkek felépítése... 4 Kutatási eredmények publikálásának módszertana 1. Előszó a fejezethez... 2 2. Első lépés... 2 3. A kutatástól tudományos közlésig... 3 4. Tudományos szakcikk... 4 4.1. A szakcikkek felépítése... 4 5. Egyéb

Részletesebben

A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola képviselője: Kulcsár Gábor Az iskola címe: 1028 Budapest, Kossuth L. u. 15-17. Tel.:(061) 3974468,

Részletesebben

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához Burai Lászlóné Dr. Faragó Attiláné Nyiri Istvánné Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához BURAI LÁSZLÓNÉ DR. FARAGÓ ATTILÁNÉ NYIRI ISTVÁNNÉ Szerkesztette BENKŐNÉ NYIRŐ JUDIT Kapcsolódó

Részletesebben

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit Szakdolgozat Tomasovszky Edit 2014 Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Pedagógia Intézeti Tanszék Az információs és kommunikációs technikák alkalmazása az általános iskolai oktatásban

Részletesebben

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2.

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV módszertani útmutatóval Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet 2. osztályosoknak Beszéd

Részletesebben

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Kiadó: Szerkesztette: Oktatási Minisztérium Czippán Katalin, Mathias Anna, KFPT Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóság;

Részletesebben

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről.

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről. A segítő szakmák pszichológiai képzésének mai helyzete és megújítási lehetőségeik a modern szakirodalmak és módszerek tükrében. Ajánlás. Készítette: dr. Ritter Andrea A téma aktualitása Gáspár Mihály és

Részletesebben

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok)

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok) A Záró kötet magyar fejezete Írta: Gönczöl Enikő és Bognár Tibor 1 Bevezetés 1.1. A magyar közoktatás intézményrendszere A ma még érvényes de éppen módosítás alatt álló jogszabályok szerint Magyarországon

Részletesebben

A kompetencia fogalmának különböző megközelítési módjai

A kompetencia fogalmának különböző megközelítési módjai MAGYAR PEDAGÓGIA 109. évf. 3. szám 227 259. (2009) AZ INFORMATIKAI KOMPETENCIA, A PEDAGÓGIAI GYAKORLAT ÉS AZ INNOVÁCIÓS SIKERESSÉG ÖSSZE- FÜGGÉSEI AZ EURÓPAI DIGITÁLIS TANANYAGPORTÁL MAGYAR KIPRÓBÁLÓI

Részletesebben

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program keretében

Részletesebben

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Kertész Ágnes 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...

Részletesebben

Az atipikus oktatási módszerek

Az atipikus oktatási módszerek Dr. Kadocsa László Az atipikus oktatási módszerek Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON GÉNIUSZ MŰHELY 13. 13/1. Töltszéki Gyuláné: OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON 13/2. Banáné Szőke Ilona, Sósné Kádár Marianna: A KOMPLEX MODULRENDSZER A TEHETSÉG FEJLESZTÉSÉRE TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

Részletesebben

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK RES LIBRARIA II. Sorozatszerkesztõ Madas Edit, Monok István, Lipták Dóra Az elsõ borítón Könyvdísz Komáromi

Részletesebben