PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. rész HELYI TANTERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. rész HELYI TANTERV"

Átírás

1 A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. rész HELYI TANTERV Az integráltan tanuló sajátos nevelési igényűek nevelési programja és a tanulásban akadályozottak helyi tanterve Tanulásban akadályozottak helyi tanterve 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NEVELÉSI PROGRAMJA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉLŐ IDEGEN NYELV-ANGOL MATEMATIKA EMBER ÉS TÁRSADALOM. TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALMI ISMERETEK EMBER A TERMÉSZETBEN FÖLDRAJZ MŰVÉSZETEK INFORMATIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK TESTNEVELÉS OSZTÁLYFŐNÖKI Tanulásban akadályozottak helyi tanterve 2

3 1. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NEVELÉSI PROGRAMJA A Cecei Általános Iskola speciális feladatként vállalja a helyi sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását, melyet a Közoktatási Törvény rendelkezései is lehetővé tesznek. Szükségesnek tartjuk a tanköteles korú biológiai-pszichológiai és környezeti okokra visszavezethető az érvényben lévő jogszabályok alapján áthelyezett, sajátos nevelési igényű tanulók oktatását, nevelését biztosító integrált képzést. Helyi pedagógiai programunknál alapul vesszük, hogy a fogyatékos gyermek minden más gyermekkel közös emberi tulajdonságokkal rendelkezik, hogy ugyanabban a kultúrában, emberi közösségben, társadalomban él. Ezért felnőtté válásukhoz biztosítjuk iskolai kereteinken belül az elsajátítható tudást és a kialakítandó képességeket, szem előtt tartva egészséges személyiségfejlődésük megalapozását, fejlesztését, illetve oktatásukhoz nevelésükhöz nélkülözhetetlen speciális szükségleteiket, hogy felkészítésük olyan mértékűvé váljon, amivel iskolaváltás esetén egy másik iskolában folytatni tudják tanulmányaikat, és képessé válhassanak szakképzésre. Az integrált képzés a speciális egyéni szükségletekhez is igazított sajátos módszerekkel, ismeretanyag-elrendezéssel, értékelési rendszerrel, kimenetszabályozással történik, a NATban lefektetett általános célok és a közoktatás tartalmi szabályozásának elveihez alkalmazkodva, figyelembe véve a fogyatékos tanulók pedagógiai programjának irányelveit, valamint kerettantervüket. Az integrált képzésben résztvevők az általános iskola tanítási rendjéhez alkalmazkodnak (első két évfolyamon az osztályfőnök tartja az órák jelentős részét, 3-4.-ben részben, 5-8. évfolyamon tantárgycsoportos oktatás folyik), egyéni gyógypedagógiai fejlesztésük órarendjükhöz és napirendjükhöz igazodik Alapelv A speciális nevelés alapeszménye, olyan elfogadó környezet kialakítása, ami a sérült gyermek erényeit, sikeres próbálkozásait értékeli, másságát elfogadja, a sajátos értelmi és személyiség állapotához igazodó nevelést, oktatást helyezi előtérbe, és ez a sérült gyermek harmonikus személyiségfejlődését eredményezi. Az intézmény, mint befogadó intézmény vállalja a sajátos nevelési igényű tanulók sérülés specifikus ellátásához nélkülözhetetlen többletszolgáltatások biztosítását - a sajátos nevelési igény típusának megfelelő gyógypedagógus foglalkoztatását, Tanulásban akadályozottak helyi tanterve 3

4 - a kiegészítő pedagógiai szolgáltatásokat: fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs gyógypedagógiai ellátást, - a sajátos nevelési igényű gyermek nevelését- oktatását a speciális tanterv alapján, speciális tankönyvekkel és segédletekkel A tanítás-tanulás folyamatában maximálisan figyelembe veszi az egyes tanuló sajátos nevelési igényét, sérülés specifikus szükségletét és ennek érvényét szerzi az egyedi sajátosságokhoz igazított differenciált tartalmak, módszerek, eszközök alkalmazásával Cél A fogyatékosságból eredő hátrányok megelőzése, csökkentése, kompenzálása, a képességek kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük sérülésspecifikus szempontú támogatása. Összhang megteremtése, hogy a sajátos nevelési igényű tanuló ugyanolyan ellátásban részesüljön, mint más gyermek problémája figyelembe vétele mellett. Biztosítani szeretnénk számukra: - a fejlesztés segítse számukra az önállóságot, a társadalmi beilleszkedést - habilitációs célú fejlesztést - a tanulót a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl Feladat Az integráltan tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek számára speciális pedagógiai segítségnyújtás. Az együttműködés formáinak kialakítása rögzítése, illesztése az aktuális órarendbe. A sérült tanuló megfigyelése, fejlesztésének, lehetőségeinek, korlátainak értelmezése, team-munkában a gyógypedagógussal, a szakértői vélemény alapján. A fejlesztés tervezése tanórai keretek között, a habilitációs foglalkozások keretében egyéni és csoportos fejlesztő tevékenység speciális pedagógiai segítségnyújtással a gyógypedagógus által biztosított speciális tantervre építetten. A gyógypedagógiai nevelés számára biztosított szakanyagok, tankönyvek, taneszközök beszerzése, felhasználásuk, beemelésük ütemezése a gyógypedagógus irányításával. A diagnosztizáló, formatív, szummatív mérések lehetőségének, gyakoriságának tervezése team-munkában. Tanulásban akadályozottak helyi tanterve 4

5 A tanuló fejlődésének, elért eredményeinek meghatározása, rögzítése együttesen kialakított vélemény szerint a szülő bevonásával, tanácsadás a szülőnek, segítségnyújtás a családi neveléshez, a gyógypedagógussal együttműködve. Az integrált tanuló nevelésével kapcsolatos szakmai tapasztalatcserén, szakmai felkészítésén, folyamatos továbbképzésen való részvétel, valamint a szakmai anyagok igénybevétele SNI-s tanulók habilitációs, rehabilitációs ellátása: Ezek a gyerekek különleges gondozást igényelnek és iskolánkban ezt meg is kell kapniuk. Olyan tanítási-tanulási folyamatot kell számukra biztosítani, amivel problémájuk megoldásában nyújt segítséget, /pl.: eszközök, időkeret stb./ úgy, hogy a tanuló egyéni sikereket érjen el. A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésére követelményeket kell meghatározni, egyéni fejlesztési tervet kell készíteni. A törvényben előírt szakember meghatározott időkeretben foglalkozik ezekkel a gyerekekkel iskolánkban. A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé. A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű tanulók számára: A nevelés, oktatás, fejlesztés kötelezően biztosítandó pedagógiai feltételeit a közoktatási törvény foglalja össze. A közoktatási törvény a sajátos nevelési igényű tanulókhoz igazodva az általánosan kötelező feltételeket több területen módosítja, illetve kiegészíti olyan többletszolgáltatásokkal, amelyeket ki kell alakítani, és hozzáférhetővé tenni a sajátos nevelési igényű tanulók számára, mint például: - speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek, - speciális tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök Integrált nevelés, oktatás Iskolánk oktató-nevelő munkájának fontos feladata a másság elfogadása, egymás iránti empátia, tolerancia. Folyamatos kapcsolattartás a szülők közösségével, hogy fogadják el ezeket a gyerekeket. Nevelőink a tananyag feldolgozásánál figyelembe veszik az SNI-s tanulásra jellemző módosításokat, együttműködnek a különböző szakemberekkel, javaslataikat, iránymutatásaikat elfogadják, beépítik a pedagógiai folyamatokba. Tanulásban akadályozottak helyi tanterve 5

6 1.6. Tanulásban akadályozott tanulók Tanulásban akadályozott tanuló A tanulásban akadályozott tanulók személyiségfejlődési zavara, akadályozottsága, az idegrendszer különféle eredetű, öröklött vagy korai életkorban szerzett sérülésével és/vagy funkciózavarával függ össze. Az enyhe fokú értelmi fogyatékosság (mentális sérülés) diagnosztizálása elsősorban orvosi, gyógypedagógiai és pszichológiai feladat. Pszichodiagnosztikai vizsgálatokkal megállapítható a kognitív funkciók lassúbb fejlődése, valamint más, nem intellektuális területeken jelentkező eltérések. A tanulásban akadályozott tanulók fejlődése igen eltérő attól függően, hogy milyen egyéb érzékszervi, motorikus, beszédfejlődési, viselkedési stb. rendellenességeket mutatnak, amelyek vagy oksági összefüggésben állnak az értelmi fogyatékossággal, vagy következményesen egyéb hatásokra alakulnak ki. Tanulási helyzetekben megfigyelhető jellemzőik: a téri tájékozódás, a finommotorika, a figyelemkoncentráció, a bonyolultabb gondolkodási folyamatok, a kommunikáció, valamint a szociális alkalmazkodás fejlődésének eltérései. Ezek egyébként változó mértékben és mindig egyedi kombinációban jelennek meg, a tanulási képesség különböző mértékű fejlődési zavarát is mutatják és akadályozzák az iskolai tanulás eredményességét. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulókat jellemző tünetek az iskoláskor előtt kevésbé feltűnőek. Az intézményes ellátásukban bekövetkezett pedagógiai szemléletváltás legfontosabb célkitűzése, hogy erősödjék az integrált nevelés és oktatás anélkül, hogy megszűnne az elkülönített gyógypedagógiai ellátás lehetősége. Ez nem a különleges gondozás megszervezésének folyamatában eredményez változtatást, hanem az érintett értelmi fogyatékos tanulókkal kapcsolatos pedagógiai szemléletváltást segíti. A nevelésükhöz szükséges feltételek a közoktatásról szóló törvény szerint: a) a fogyatékosság típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógiai tanár/terapeuta, konduktor foglalkoztatása, b) speciális tanterv, tankönyv és más segédletek, illetve c) a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai szolgáltatások biztosítása. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelési igényeinek megfelelő gyógypedagógiai nevelés és terápia hatására fejlődésük a mentális képességek területén is számottevő lehet Az integrált keretek között nevelt tanulásban akadályozott tanulók fejlesztése Az integrált keretek között nevelt tanulásban akadályozott tanulók nevelésében az irányelvben Tanulásban akadályozottak helyi tanterve 6

7 leírtakat kell alkalmazni, figyelembe véve a befogadó intézmény pedagógiai programját, helyi tantervét. A befogadó intézmény pedagógiai programjában az Irányelv 1. fejezetében leírtak alkalmazásával szerepelnie kell a fogyatékos tanuló nevelésének, oktatásának sajátos elveinek, és figyelembe kell vennie a tanulást, fejlődést nehezítő körülményeket is. Ezen belül meg kell határozni és biztosítani kell azokat a segítő eljárásokat, amelyek az eredményes integráció feltételei lehetnek. A fejlesztéshez, habilitációs és rehabilitációs célú foglalkozások vezetéséhez, az egyéni fejlesztő programok kimunkálásához, a tantárgyak fejlesztési feladatainak megvalósításához a szakirányú képesítéssel rendelkező gyógypedagógiai tanár együttműködése szükséges. Amennyiben a tanuló állapota megkívánja, úgy más szakembert (pl. terapeuta, logopédus, pszichológus, ) is be kell vonni a fejlesztő munkába A tanulásban akadályozott tanulók pedagógiai és egészségügyi célú habilitációja, és rehabilitációja szocializációja, eredményes társadalmi integrációja, a fejlesztés a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó fejletlen vagy sérült funkciók korrigálására, kompenzálására, az eszköztudás fejlesztésére, a felzárkóztatásra, a tanulási technikák elsajátítására, a szociális képességek fejlesztésére, az önálló életvezetésre irányul, és a programokon, tréningeken keresztül valósul meg, a folyamatos vagy szakaszos pedagógiai diagnosztizálás, 1.7. A beszédfogyatékos tanulók A beszédfogyatékos tanuló Beszédfogyatékos az a tanuló, akinél veleszületett vagy szerzett idegrendszeri működési zavarok és a környezeti hatások következtében jelentős mértékű a beszédbeli akadályozottság. Ennek következtében átmeneti, illetve tartós zavarok léphetnek fel a nyelvi, kommunikációs és tanulási képességekben, a szociális kapcsolatok kialakításában. Az akadályozottság megmutatkozhat a beszédhangok helyes ejtésének, a beszédészlelés és -megértés zavaraiban, a beszédritmus sérülésében, a grafomotoros és a vizuomotoros koordináció éretlenségében, valamint az általános beszédgyengeséggel együttjáró részképesség-kiesésben. A különböző jellegű diszfóniák, a hangadás kóros elváltozásai szintén a beszédfogyatékosság körébe sorolhatók. A beszédfogyatékos tanulónál a fentiek az egészen enyhe eltérésektől az érthetetlen beszédig minden változatban előfordulhatnak. A súlyos beszédfogyatékos tanulónál a kommunikációs nehézségek miatt különböző másodlagos pszichés eltérések (magatartási zavar) alakulhatnak ki. A fenti tünetek együttesen tanulási akadályozottságot is kiválthatnak. Tanulásban akadályozottak helyi tanterve 7

8 Amennyiben a beszédfogyatékosság a kisiskolás kor kezdetére tartósan fennmarad, a tanuló a továbbiakban is folyamatos gyógypedagógiai ellátásra szorul. Az iskolai oktatás, a pedagógiai, logopédiai ellátás, valamint az egészségügyi rehabilitáció a beszédbeli akadályok jellegétől függ. Ezek az alábbiak szerint csoportosíthatók: a) akadályozott beszéd- és nyelvi fejlődés, b) diszlália, c) disarthria, d) dadogás, e) hadarás, f) diszfázia, g) diszfónia, h) az általános beszédgyengeséggel összefüggő olvasás-, írászavar, i) súlyos beszédmegértési zavar vagy ezek halmozott előfordulása. A dadogás, a hadarás, a diszfónia serdülőkorban is jelentkezhet. Különös figyelmet érdemel ebben a korban a felnőtt beszédhang fokozatos kialakulásának óvó-segítő rendszere, ennek beépítése a pedagógiai teendők sorába Beszédfogyatékos tanulók fejlesztése pszicológiai és fiziológiai tényezők fejlesztése önállóság fejlesztése önbizalom fejlesztése pozitív énkép kialakítása bátran merjen beszélni társai előtt Beszédfogyatékos tanulók rehabilitációja Dadogásnál: laza izomműködés helyes lépés, mozgás és ritmus koordináció fejlesztés. Hadarás: figyelem fejlesztés helyes lépéstechnika mozgás-és ritmuskoordináció kialakítás Megkésett beszéd: beszédre irányuló figyelem speciális mozgások aktív és passzív szókincsbővítés Valamennyi beszédfogyatékos tanulónál szükséges: Tanulásban akadályozottak helyi tanterve 8

9 logopédiás terápia kommunikációs tréning bábterápia drámaterápia gyógytorna 1.8. Pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan akadályozott tanulók Pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan akadályozott tanuló Tanulási, beilleszkedési, magatartási zavarok hátterében részképesség zavarok, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar és/vagy figyelemzavar kialakulatlansága vagy fejletlensége áll fenn. a) Részképességzavar: az iskolai teljesítmények-elsősorban az alapvető eszköztudás /írás, olvasás, számolás/ - elsajátításának nehézségei. b) Kóros hyperkinetikus, kóros aktivitászavar, figyelemzavar: az érintett tanuló rövidebb ideig tud a feladathelyzetben megmaradni. Ezek a tanulók érzékenyebbek az időjárás változására, fáradékonyabbak, nehezen viselik a várakozást, gyakrabban van szükségük pihenésre, szünetre, egyedüllétre Pszichés fejlődés zavar miatt a nevelési, tanulási folyamatban akadályozott tanulók fejlesztése egészséges énkép, önbizalom kialakítása kudarctűrő-képesség növelése önállóságra nevelés. A fejlesztés kiemelt célja. Diszlexia, diszgráfia: A diszlexia a tanulási zavarok fogalomkörébe tartozik, intelligenciaszinttől független olvasási, helyesírási gyengeség. Háttérben idegrendszeri sérülési, organikus eltérési, érési késése, működési zavar, örökletesség, lelki és környezeti ok áll. Ezeknek a tanulóknak differenciáltan az aktív szókincse és gyenge az emlékezete. Nehezen alakul ki hang-betű kapcsolat, gyakori a betűtévesztés az olvasás során. Nehéz a figyelem megosztása az olvasási technika és a szöveg tartalma között. Gyenge a szövegértése. Diszgráfia esetén nehezen tanul meg írni. Az írómozgás egyenetlen, lendülete és ritmusa töredezett, fáradékonyabb. Fejlesztési feladat: Tanulásban akadályozottak helyi tanterve 9

10 látás, hallás, mozgás koordinálása olvasás, írás tanítása lassított tempóban, hangoztató-elemző, szótagoló módszerrel élő idegen nyelv oktatása során problémájának figyelembevétele. Diszkalkulia A diszkalkulia különböző számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések, szabályok megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, a számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális alakzatok azonosításának a nehézsége. Ezeknél a tanulóknál hiányzik a matematikai érdeklődés, kialakul a mechanikus számlálás képessége. Fejlesztés feladatai: érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt, intenzív fejlesztése testséma kialakítása a matematikai nyelv tudatosítása segítő, kompenzáló eszközök használata szám-és műveletfogalom kialakítása egyéni sajátossághoz igazodó gyakorlás Kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, a figyelemzavar. Hyperkinetikus zavarok Már kisgyermekkorban kialakulnak a tünetei a csapongás, figyelmetlenség, szabályok megszegése, többszöri konfrontálódás társakkal, megfontolatlanság. Magatartási zavarok: Jellemzője az agresszív vagy dacos magatartás, az életkorban elvárható szociális elvárásokat durván áthágja, nagyfokú harcosság, társakkal, tárgyakkal, állatokkal szembeni durva bánásmód, erőfitogtatás, indulatkitörések, hazudozás. Fejlesztés feladatai: a tanuló helyének jó megválasztása az osztályban egyénhez igazodó követelmény kialakítása az alkalmazkodó készség fejlesztése együttműködés családokkal, szakemberrel sikerélmény biztosítás. Tanulásban akadályozottak helyi tanterve 10

11 : Speciális tanterv a sajátos nevelési igényű (tanulásban akadályozott) gyermekek integrált oktatásához 1-8. évfolyam ( Készült a 2003-as NAT és Közoktatási törvény, valamint a 2/2005. OM. rendelet A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai tanításának tantervi irányelvei- alapján) Összesített heti óratervek I. Magyar nyelv és irodalom 1-8. II. Élő idegen nyelv 7-8. III. Matematika 1-8. IV. Ember és társadalom. Történelem és társadalmi ismeretek 5-8. V. Ember a természetben: 1. Környezetismeret Természetismeret Természetismeret: Biológia, Fizika, Kémia, 7-8 VI. Földünk és környezetünk VII. Művészetek 1. Ének-zene Vizuális kultúra 1-8. VIII. Informatika 4-8. IX. Életvitel és gyakorlati ismeretek 1-8. X. Testnevelés és sport 1-8. XI. Osztályfőnöki 5-8. Tanulásban akadályozottak helyi tanterve 11

12 Általános heti óraterv az integráltan tanuló tanulásban akadályozott gyermekek számára Évfolyamok Tantárgyak Magyar nyelv és irodalom Élő idegen nyelv 1 1 Matematika Ember és társadalom. Történelem és társadalmi ismeretek Ember a természetben: Környezetismeret 1 1 1, Természetismeret 3 3 (1,5) (1,5) Természetismeret: Biológia, Fizika, Kémia (1,5) (1,5) Földünk és környezetünk 1 1 Művészetek Ének-zene Vizuális kultúra Informatika Életvitel és gyakorlati ismeretek ,5 1,5 1 1 Testnevelés és sport Osztályfőnöki Kötelező óraszám ,5 22,5 22, Habilitáció (15 %) Szabadon felhasználható 2 2 1,5 3,5 2 2 Tanulásban akadályozottak helyi tanterve 12

13 2. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 2.1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4. ÉVFOLYAM) A műveltségi terület kiemelt habilitációs, rehabilitációs feladatai Az olvasás elsajátításához szükséges hármas asszociáció megerősítése: - vizuális észlelés - jelfelismerés, - akusztikus észlelés hangok differenciálása, - a beszédmotoros észlelés fejlesztése. A téri tájékozódás fejlesztése. Grafomotoros készségek fejlesztése. Az olvasott szavak és a köztük lévő grammatikai viszonyok felismertetése. Szavak olvasásának begyakorlása szóemlékezet, vizuális, akusztikus memória fejlesztése. Szövegösszefüggések megláttatása. A helyesírási szokások megerősítése. Célok Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése által az igényes nyelvi kifejezésformák megismertetése, használata a mindennapokban. Az önkifejezés, önbizalom, önkontroll kialakítása, A tanuláshoz, az önálló ismeretszerzéshez szükséges alapkészségek, technikák (olvasás, szövegértés, szóbeli és írásbeli kifejezőképesség és szövegalkotás / kialakítása, megalapozása, fejlesztése. A kommunikációs képesség és igény kialakítása és motiválása különböző lehetőségek igénybevételével / drámajátékok, szituációs és helyzetgyakorlatok, médiák, stb.) A társas kapcsolatok, a szocializációs és együttműködési készség gazdagítása az anyanyelv által. Az anyanyelvi kultúra és az alapvető irodalmi tájékozottság megalapozása a nyelvi hagyományok, népszokások, népköltészeti és irodalmi alkotások megismerése által. A beszéd és a kognitív funkciók zavarainak orvoslása, a gondolkodási rigiditás kivédése egyénre szabott módszerek segítségével. ek Tanulásban akadályozottak helyi tanterve 13

14 Legyen képes az igényes nyelvi kifejezésformák alkalmazására a mindennapokban. Alakuljon ki az önkifejezés, az önbizalom és az önkontroll képessége. Sajátítsa el az önálló ismeretszerzéshez, tanuláshoz szükséges nyelvi kifejezőeszközöket, technikákat. Ismerje meg és alkalmazza a legalapvetőbb grammatikai és irodalmi ismereteket. Alakuljon ki benne a kommunikációs igény. Legyen képes társas kapcsolatok kialakítására, megtartására. Gazdagodjon érzelmi- és képzeletvilága, legyen képes a jó és rossz megkülönböztetésére, az együttérzésre. Legyen tájékozott a tanult irodalmi műfajokban, ismerje meg és ápolja a nyelvi hagyományokat, népszokásokat. Legyen képes a tanult irodalmi műfajok lényegének felfogására, alapvető különbözőségeinek észrevételére, a szövegekben megformált értékek befogadására. Ismerkedjen irodalmunk kiemelkedő alakjaival és néhány művükkel. Szerezzen tapasztalatokat a könyv-, szótár-, lexikon- és könyvtárhasználatban. Legyen képes gondolatai szabatos megfogalmazására szóban és írásban. Írása legyen áttekinthető, olvasható MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. ÉVFOLYAM Óraszám heti 7 évi 259 Cél Az értelmes, tiszta beszéd, a beszédmegértési és önkifejező képesség elsajátíttatása., folyamatos fejlesztése. A beszédkészség, az olvasási, szövegértési, íráshasználati, nyelvi és kommunikációs képességek megalapozása, képességek szerinti kialakítása, folyamatos fejlesztése. A társas érintkezéshez szükséges elemi kommunikációs készségek, képességek kialakítása A metakommunikáció egyszerű, a mindennapokban használatos formuláinak megismertetése, alkalmazása. A beszédszervek mozgásának, a helyes hangképzésnek tudatosítása. A magyar nyelv jelrendszerének megismertetése. A homogén gátlás megelőzése, kivédése Tanulásban akadályozottak helyi tanterve 14

15 Az értő olvasás írás - szövegalkotás alapelemeinek, technikáinak elsajátíttatása képességek szerint. Az irodalmi alkotások iránti érdeklődés felkeltése. Nemzeti kultúránk, az adott korosztálynak szóló hagyományainak megismertetése. ek Legyen képes a koncentrációra. Tudatosodjon benne a beszédszervek mozgásának, az artikulációnak és a hangok helyes képzésének összefüggése. Sajátítsa el az olvasás írás alapelemeit. Tudja gondolatait egyszerűen, világosan megfogalmazni, megfelelő hangsúlyozással, hangerővel, beszédtempóval előadni. Legyen képes a tanult betűkkel írt szavak, mondatok szótagoló olvasására, az olvasott szöveg értelmezésére. Tudja a tanult betűkkel írt, ismert szavakat, másolni, tollbamondással, emlékezetből leírni. Sajátítsa el az anyanyelv és irodalom megismeréséhez szükséges elemi ismereteket képességei szerint. Legyen képes a megismert nyelvi ismereteket kommunikációs élethelyzetekben alkalmazni. Kommunikáció és beszéd Nyelvi ismeretek Olvasás, szövegértés, irodalmi ismeretek Írás, íráshasználat évi 37 óra évi 74 óra évi 74 óra évi 74 óra KOMMUNIKÁCIÓ ÉS BESZÉD Legyen képes a helyes beszédlégzésre, a tiszta hangoztatásra, ejtésre. Tudja gondolatait egyszerűen, érthetően közölni. Figyeljen a kortárs és felnőtt beszélgetőtársra. Kérdések segítségével mondja el a mindennapok élményeit, történéseit. Legyen képes egyszerű kérdések, válaszok megfogalmazására. Aktívan vegyen részt a csoporton belüli beszélgetésekben, mondja el véleményét. Tanulásban akadályozottak helyi tanterve 15

16 Sajátítsa el társas érintkezéshez, a mindennapi élethelyzetekhez szükséges legelemibb illemszabályokat, formulákat. Ismerkedjen a mindennapokban használatos egyszerű gesztusok és a testbeszéd jelentésével. Tudja legfontosabb személyi adatait (név, lakcím). A helyes beszédlégzés elsajátítása játékos légzési hangadási - kiejtési gyakorlatokkal. Artikulációs gyakorlatok, az ajak- és nyelvmozgás, a hangképző szervek működésének megfigyelése, a beszédhangok tiszta ejtése. Hangfelismerési és megkülönböztető gyakorlatok, hangutánzások. A beszéd helyes tagolásának gyakorlása beszédkészség- fejlesztő játékokkal. Az akusztikus és vizuális érzékelés, észlelés, differenciálás folyamatos gyakorlása érzékszerv finomító, utánzó, érzékelésfejlesztő játékokkal. A szókincs gyarapítása, a mindennapokban használatos szavak szinonimáinak megismertetése, a passzív szókincs aktivizálása gátlásoldó, fantáziafejlesztő játékok segítségével. A felnőtt és kortárs beszélgetőtársak bizonyos szituációkban alkalmazott kifejezési módjainak, gesztusainak, testbeszédének megfigyelése szituációs játékok keretében. Irányított társalgás iskolai és iskolán kívüli témákról a helyes kérdésfeltevés és válaszadás gyakorlására. A társas érintkezésben, az iskolai és iskolán kívüli életben használt leggyakoribb beszéd- és mozgásformulák gyakorlása, elsajátítása helyzetgyakorlatok, ismerkedő kapcsolatteremtő, kapcsolatmélyítő, együttműködési képességet fejlesztő, önfegyelem erősítő, metakommuni-kációs és mímes - improvizációs játékok segítségével. A személyi adatok megtanulása memóriafejlesztő játékokkal. Értékelés: Jó Beszéde tiszta, érthető. Tő- és egyszerű bővített mondatokban fogalmaz. Tanulásban akadályozottak helyi tanterve 16

17 Ismeri a társas érintkezés korának megfelelő konvencionális fordulatait. Tudja személyi adatait. Átlagos Beszéde érthető. Tőmondatokban segítséggel fogalmaz. A társas érintkezés konvencionális fordulataiban bizonytalan. Gyenge A beszédhangokat nem ejti tisztán, gondolatait segítséggel fogalmazza meg. A társas érintkezés szabályait nem ismeri vagy nem tartja be. NYELVI ISMERETEK Legyen képes a hangok tiszta képzésére, értse a hang és a betű kapcsolatát. Ismerje fel a szavakban a beszédhangokat és azok betűjelét. Vegye észre a magán- és mássalhangzók képzése, kiejtése közötti különbségeket. Figyelje meg a zöngésséget. Legyen képes a megismert magán- és mássalhangzók időtartamának írásbeli jelölésére, helyes kiejtésére. Tudja a szavakat szótagolni, a szótagszámot tapssal jelezni. Legyen képes a mondatkezdés és a nevek kezdőbetűinek a helyesírás szabályai szerinti jelölésére. Ismerje, és némi segítséggel alkalmazza a tanult mondatvégi írásjeleket. Ismeret- és élményköréből egyre bővülő körben nevezzen meg tárgyakat, cselekvéseket, tulajdonságokat adott kérdések segítségével. Legyen képes a hang, a betű, a szótag, a szó és a mondat megkülönböztetésére. Ismerkedjen a szótő és a toldalék jelentésével, a toldalékos szavak helyesírásával. Legyen képes a szókincséhez tartozó szavakban a szóvégi magánhangzók jelölésére. Hangképzések, játékos artikulációs gyakorlatok a tiszta kiejtés gyakorlására. Játékos gyakorlatok a magán- és mássalhangzók képzése és kiejtése közötti különbségek és a zöngésség megfigyeltetésére. A hang és a betű kapcsolata. Tanulásban akadályozottak helyi tanterve 17

18 Betűk, hangok válogatása, rendezése, csoportosítása adott szempontok szerint (pl. időtartam, zöngésség, stb.). A beszédhangok, és azok betűjeleinek felismertetése szavakban. A magán- és mássalhangzók időtartamának érzékeltetése hangoztatással, jelölése írásban Szótagoló, szótagszám-jelölő gyakorlatok Gyakorlatok a hang, a betű, a szótag, a szó és a mondat lényegbeli megkülönböztetésére. A mondatkezdés és a nevek kezdőbetűinek jelölése ( a már megismert nagybetűkkel, illetve színezéssel - minden alkalommal tudatosítva, hogy nagy betűvel fogjuk írni, ha már megtanultuk azokat). A kérdés, a közlés és a felszólítás mondatvégi írásjeleinek alkalmazása némi segítséggel. Szógyűjtések kérdések segítségével: ki? mi? mit csinál? mi történik? milyen? A szótő és a toldalék. Toldalékos szavak gyűjtése kérdések segítségével. Helyesírásuk megfigyeltetése. A szóvégi ó,ő,ú,ű helyesírásának gyakorlása. Értékelés: Kiváló Tisztán artikulál, érti a hang és betű kapcsolatát, felismeri azokat szavakban. Érti és pontosan alkalmazz a tanult nyelvismereti és helyesírási szabályokat. Jó Hangképzése jó, a hang és betű kapcsolatát érti, szavakban felismeri azokat. A tanult nyelvismereti és helyesírási szabályok alkalmazásánál néha felületes, bizonytalan. Átlagos Artikulációja pontatlan, korrekciót igényel. A tanult nyelvismereti és helyesírási szabályok alkalmazásában bizonytalan, több kevesebb segítséget igényel. Gyenge Artikulációja nehézkes, pontatlan, logopédiai kezelést igényel. A tanult nyelvismereti és helyesírási ismeretek csak segítséggel alkalmazza Tanulásban akadályozottak helyi tanterve 18

19 OLVASÁS, SZÖVEGÉRTÉS, IRODALMI ISMERETEK Ismerje fel és differenciálja a tanult betűket. Legyen képes a tanult betűkkel alkotott szavak, rövid szövegek hangos és néma értő olvasására. Tudja a szövegértést jelöléssel, rajzzal, magyarázattal vagy/és cselekvéssel bizonyítani. Tudjon rövid, ismert szöveget betűkihagyás, betűcsere nélkül hangosan olvasni. Az olvasás során képezze helyesen a hangokat, jelezze hangsúllyal és szünettel a mondat végét Ismerkedjen a korosztályához szóló gyermekkönyvekkel, tudjon 1 2-t megnevezni. Ismerjen 5 8 mondókát, verset, kiszámolót. Kapcsolódjon be ezek közös mondogatásába. Aktívan vegyen részt drámajátékokban, rövid mesék, versek dramatizálásában, bábozásban Az olvasás iránti érdeklődés felkeltése, osztálykönyvtár kialakítása. Iránygyakorlatok térben és síkban. Játékos légző, artikulációs, hangképző és hangutánzó gyakorlatok, a hangképző szervek működésének, állásának megfigyelése. Mondatok alkotása képek segítségével, képolvasás. Hanganalízis. Hangokból szótagok, szavak alkotása. Szintézis. Az olvasás jelrendszeréből bizonyos kisbetűs írásjegyek és írásjelek megismertetése: valamennyi magánhangzó; a következő mássalhangzók: s, t, m, v, l, p, c, k, f, h, z, d, j, n, sz, g, r, b, gy ; valamint a., a?, a! és a,. A megismert betűk keresése, gyűjtése felismerése különböző szövegkörnyezetben. Betűkapcsolatok, szótagok olvasása, kiegészítése értelmes szóvá, mondatba foglalása. Gyakorlatok az értő olvasás elsajátítására: szavak, rövid mondatok, szövegek hangos és néma szótagoló olvasása a mondatvégi írásjelnek megfelelő hangsúlyozással. Tanulásban akadályozottak helyi tanterve 19

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA HELYI TANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása Eltérő tantervre épülő tanterv magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyból 1

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY 2 TARTALOMJEGYZÉK A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ISKOLAI OKTATÁSÁNAK IRÁNYELVE...

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VALAMINT, A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VALAMINT, A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VALAMINT, A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA Mindannyian képességek és fogyatékosságok keverékei vagyunk:

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam)

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban,

Részletesebben

A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM

A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM Elsődleges feladat a tanulási kudarcok felismerése egyéni szűréssel. Célja azoknak a részképesség-zavaroknak a feltárása, amelyek jelenléte

Részletesebben

KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA Az általános iskolai tananyag elsajátítására (1-8 osztály) a Nemzeti alaptanterv által biztosított lehetőséggel élve ajánlott egy tanévnél hosszabb

Részletesebben

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam A 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott kerettanterv alapján 1 Tartalomjegyzék Célok, feladatok...4

Részletesebben

HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA

HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA HELYI TANTERV 866 Az 1993. évi közoktatási törvény 121. 29. pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ

Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ 2012 1 A hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai: Házi feladat A

Részletesebben

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 1 Tartalomjegyzék Tantárgyi rendszer és óraszámok... 3 Magyar nyelv és irodalom 1-8. évfolyam...5

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztési programja (2013. Tartalom 1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének

Részletesebben

Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ

Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ 2012 1 A hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai: Házi feladat A

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1 és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA...

HELYI TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA... 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA... 4 ISKOLÁNK CÉLJÁRÓL, FELADATÁRÓL... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 11 MAGYAR

Részletesebben

Alsó tagozat. Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam

Alsó tagozat. Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam Alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez

Részletesebben

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek: - Kötelező tantárgyak 8. oldal - Szabadon választható tantárgyak 201. oldal Kerettanterv Alapfokú

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 4. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 4. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK Pedagógiai program és tanterv 2008 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900 Fax: 215-4906 Internet: www.poli.hu e-mail: titkar@poli.hu

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. OM 035917 T ú r k e v e HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam Hatályos: 2013. szept.1-jétől 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. TARTALOMJEGYZÉK Alapfokú nevelés-oktatás szakasza,

Részletesebben

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok 1 B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) I. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza az iskolába

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Ikt. sz.: 942/2014/PP/12.10 DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Helyi tanterv II. MELLÉKLET 1. Alapfokú nevelés-oktatás

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program. 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program. 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3.1 Az alsó tagozat helyi tanterve

Részletesebben

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak, akik

Részletesebben

1. sz. melléklet. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának-nevelésének sérülés-specifikus elvei

1. sz. melléklet. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának-nevelésének sérülés-specifikus elvei Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának-nevelésének sérülés-specifikus elvei Mozgáskorlátozott tanulók iskolai fejlesztésének elvei A mozgás minden kisgyermek tapasztalatszerzési lehetőségére hatással

Részletesebben

Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja

Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 2. sz. melléklet A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja Vucskó Zsuzsanna igazgató 2. oldal Tartalom 1. A sajátos nevelési

Részletesebben

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam TARTALOMJEGYZÉK CÉLOK, FELADATOK... 2 FEJLESZTÉSI TERÜLETEK NEVELÉSI CÉLOK... 2 KULCSKOMPETENCIÁK, KOMPETENCIAFEJLESZTÉS... 5 EGYSÉGESSÉG ÉS DIFFERENCIÁLÁS... 7 TANTÁRGYI STRUKTÚRA ÉS ÓRASZÁMOK... 8 MAGYAR

Részletesebben

3/1. sz. melléklet. Tanterv 1-4.osztály

3/1. sz. melléklet. Tanterv 1-4.osztály 3/1. sz. melléklet Tanterv 1-4.osztály Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első négy évre terjedő pedagógiai szakaszának alapvető jellemzője az alapozás. Négyéves időtartama két kisebb, eltérő

Részletesebben

SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV

SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM 1183 BUDAPEST, GYÖNGYVIRÁG U. 41. OM: 035136 1 Tartalomjegyzék: oldal A választott kerettantervvel kapcsolatos információk Magyar nyelv

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen

Részletesebben