&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,"

Átírás

1 VSÁRNPI UJSÁG. SZÁM. 1888^mY, fon,^ &*&*,. «^9HFS WDLSTINH F. és Ts FHÉR MIKLÓS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDPST. m. kir. állmvsutk gépgyáránk vezérügy. nöke és több más elsőrngú gépgyár 7cépviselöje JÁNLJÁK DÚSN BKNDZTT J fví ^ MŰÉ^ilvQUmlnMm '.SjfvT jánlj leszállított árkon kizárólg nál kphtó, világhírű ÜVG ÉS PORCZLLilV-RKTRUKT, RDTI MYR-TRIURÖKT továbbá kitűnő szerkezetű gbon - tisztító rostáit C S I L L Á R O K. /N vlmint legjobbnk bizonyult, könnyű < F sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, 1Qm W'WI ÍTÉV- esz y. s1llllll l llllllllillltill HlllllsssMssssssssI olcsó árk és kedvező fize tési feltételek mellett. CHRISTOFL-ZÜST K é p e s árj egy; ékek i n g y e n és bérmentve. MGYRORSZÁGI FŐRKTÁR. Irod, rktár es jvító műhely Budpest* üllői ut 25-dik szám ltt Kőzték8. t**s? ceshsh5h5h5hshshshsh5c!shshshsh5sbsh5hs rtsh5hsb5h5hsh5h5hís Legngyobb és legolcsóbb butorbevásárlási forrás, PVTYI ISTVÁN ÉS TÁRSI hzi gyártmányú sztlos és sját készitményü kárpitos butor-termeiben, IV., (bel város) kwonhv rr zr*-nt tz H, zwilwr<m-nto srkd, íőpustávl szemben, 1, em. j{] FRNKLIN-TÁRSULT kidásábn Budpesten megjelent s minden könyvkereskedésben fj kphtó z ' osztr. trtományok számár Szelinski György os. kir. egyet, könyvárusnál JQ Bécsben I., Stefnspltz 6. RÉGI MGYRORSZÁG jánljk dúsn felszerelt rktárunkt, mindennemű háló, ebédlő és dolgozó szob berendezésekben, úgyszintén sálon, vlmint sim fekete és gyöngyházzl berkott bátorokbn, legegyszerűbbtől legfinombbig, s mellőzve minden reklám-hjszát, minden versenyt felülmúló legolcsóbb árkon. B#~ Menysszonyi kelengyéknél és ngyobb bevásárlásoknál tetemes árengedmény. "" 2 Hzfis üdvözlettel GRÜNWLD Második Ptyi István é s Társi, butorgyárosok és kárpitosok. Képes árjegyzék, ingyen és " Tervrjzokt ingyen én b é r m e n t v e küld rdeini gyógyintézete Steienirszágbn. svnyuforrs ^^^S$^ téglilesen, Zólyommegjébcn kphtó B R Á Z Y KÁLMÁK ten, IV., Miizoiuii-körut 2 : Í. s z á m l t t, vidéki városokbn és minden n gyobb füszerkereskedésben. v l m i n t kidás. ssssssi w M háztrtási és szépiro dlmi hetilpnk elő fizetési ár: egész évre frt 6.., 3. félévre negyedévre M uttvány számok kívántr ingyen és bérmentve küldetnek (Zólyommegye). véghlesi VR-forrás" 2 2 L r 5 í s f? tnnár és z ásványvíz vegyelemző intézet igzgtój elemezte és s z é n s v s l k l i k u s v s s s v n y v í z n e k t l á l t, mely t i s z t s á g és n g y m e n y n y i s é g ü s z é n s v s nátrium, s z é n s v s v s és s z é n s v s m é s z trtlm áltl, legtekintélyesebb orvosok véleménye szerint g y o m o r b j o k n á l, t ú l ságos gyomorsv, gyomorégés, gyomorgörcs, i d ü l t g y o m o r t k á r, i d ü l t h ö r g - és g é g e h u r u t n á l, v é r s z e g é n y s é g i sápkór) és ebből e r e d ő i d e g e s ségnél, görvélykór, hólyghurut, húgyhomok és h ú g y k ő stb. bjoknál igen előnyösen hsználhtó, vlmint üdítő v í z n e k is egyedül, borrl vgy cognkkl Btb. keverve, kitűnően megfelel, bort nem festi. modern elvek szerint b-rendezett forrás, közvetle nül trchyt-sziklából fkd és igen bővizű; szerves nygtól és tljvíztől egészen ment, környék lko si emberemlékezet ót <rvá<rtj17í7t ^ s ttditő mint leghthtósbb ö J w g J lllvl itlt élvezik. töltögetés nem mint más ilyen forrásnál vgy s vnyúvíz - kutknál szivttyúzás hnem közvetlen z erős lefolyás áltl történik. z üvegek lehető legjob bn vnnk dugszolv és töltögetésők leggondosbb. tánnyomt nem dijzttik.j PORTUGÁL KIRÁLY ÉS IFJBB FI. nász fejedelmi vendégei közt jelen volt, mint tudjuk, portugál királyi cslád is, melynek fejét sógorsági kötelék fűzi boldog vőlegényhez, ost herczeghez, mert neje, Mári Pi királyné egyike Viktor mánuel leá nyink s Umberto olsz királynk is nővére. De nemcsk ez körülmény tette e npokbn sűrűn emlegetette Brgnz-ház urlkodó csládját, hnem z hosszbb európi körút is, melynek turini menyegző csk zárdékát ké pezte s melynek folymán, Lissbonból ug. 4-én TUKINI I egész évre 8 frt T,.. 1 félévre _ 4 Csupán POLITIKI ÚJDONSÁGOK : í ' *? * ditó lfonz Henrik, legendái hős, dott először lkotmányt, midőn hzáját mórok igáj lól felszbdított. Ljos királyról is tudv vn, hogy legjobb s leglkotmányosbb urlkodók közé trtozik. százd első felében nnyi belforrongás áltl gyen gített dynstiát ő helyezte újr szilárd lpokr, miután z lkotmány revízióját, melynek lpj IV. Don Pedro áltl 1826-bn kidott Ürtde ley, 1852-ben véghezvitte, kereskedelemnek, vsutknk, tengerészeinek htlms lendületet dott, s 25 év ltt országánk egész képét meg változttt. et? '" Külföldi előfizetésekhez posti.g meghtározott viteldíj is cstolndó gedőkbe, s elősegítette mentés munkáját. Mi kor ezért néphál miéket krt számár emelni, z oportói polgárok tisztelgő küldöttsé gének erre tett czélzását e szvkkl utsított vissz: «Nem ; hiszen ón csk zt szolgáltot fizettem vissz, melyet önök és tyáik ősöm, Károly lberttel szemben tnúsítottk." Viktor mánuel két lányánk, portugál ki rálynénk és Mári Klotildnk, Bonprte Jerome herczegnének ellentétes egyéniségét semmi sem jellemzi jobbn, mint egy kis epizód, mely m ég gyermekéveikben történt velők. Mikor nyjok, Mári Terézi bérmálásuk lklmávl i politiki irodlom Mgyrországon W%,Mgyr Házisszony' kidóhivtl Budpest ngy-koron-utez 20. IBT BLLGI T i s z t fj libát és k c s á t toulousi.., párját 8 10 írtért, pommernii «10 14 > Peking-rnoz > 3 frt 50 kxért, szállít, szép és ngy-példányokbn, Hirdetések GÉZ. Ár fűzve 5 frt. Szerző e munkábn mgyr politiki irodlom története mellett elődj főbb vonásibn cenzúr, illdtö'eg sjtótörvényhozás történetét is, különös súlyt fektetve II. József és II. Lipót korár. Kieinelendök József korbeli vlláspolitiki és nemzeti visszhtást tolmácsoló ir tokrólszóló fejezetek, továbbá Lipót korából demokrták (Btthyány, Hjnóczy, Ngyváti, Mr tinovics, Lczkovics) röpirtink zután nökérdést, zsidó kérdé-t, vllásszbdság «*' déseltárgyzó műveknek érdekes ismertetése. <r=>n=>rsrstf: felvétetnek kidóhiv tlbn, Budpest, IV., Seidler dmond, egyetem-utez 4. sz. ltt S z i s z e k e n, H o r v á t o r s z á g b n. Frnciország és Külföld Minden illtszerész é nél és FoT Q drászánál M "^y f f l. V 1 V ^ X* *^ PRIS ^ \ Különleges S/«P»r ^«* ^ " ^ ^ BIÍMUTTL VGYÍTV C H. F Y, ILLTSZRS!, 9. r n e d e l P i x, 9 - PRIS MÁRI forráskezelőségnél vsút-, post- és távird-állomás Véghles-Szltn, VSÁRNPI UJSG Csupán r XXXV. ÉVFOLYM. FBNKLIN-TÁRBÜLT kidásábn Budpesten megjelent s minden könyvkereskedésben kphtó z osztr. trtományok számár Szelinski György cs. kir. egyet, köuyvárusnál Bécsben I., Stefnspltz 6. Mgyrország kitűnő uj svnyuvize, ngykeresk«'<lcíii<''l ós i o r u k t á r o s n ú l, B u d p e s Második?r=fr gyár Házisszony" elleti. IS r fűzve 4 frt. B U D P S T, SZPTMBR 30. ílí/ízííí«i feltételek: VSÁRNPI UJSÁG és egész évre 1 2 frt POLITIKI ÚJDONSÁGOK együtt: / f é l é v r e... 6 BÉL. TRTLOM: z önálló állmi élet hiány. rendi lkotmány htás. gzdsági s társd ilmi fejletlenség. király. főppság, főurk. köznemesség. pol gárság és prsztság. külügy. főhtóságok. hdügy. péuzügy. Közgzd sági viszonyok. ^yhiz és közokttás. Törvényhozás és országgyűlés. z igzságszol gálttás. közigzgtás és megye. Nemzetiség és irodlom. Hngultok és ármltok. bérmentve. rde ni svnyúvíz rktár Budpesten destküty L.-nál, vimint minden ványviz-kerekedónél é vendéglőben. rdeini svnyuforrás világ egyetlen ásványvize, mely i(íen jelentékeny lithion-trtlomml bír minél fogv köszvény, vese- és hólyffbntlmkbn specificrun gynánt hsz nálttik. Gzdg szénsv- és nátron trtlm még különösen jánlják gyomor- és rnyeres bántl mk- s hurutokbn. Rdeini vss fürdők versze g/ényséff- női bjok, mgtlnság stb. stb. ^/ kidás. 40. SZÁM FI PORTUGÁL KIRÁLYNÉ. LJOS PORTUGÁL KIRÁLY. LFONZ OPORTÓI KIRÁLY Htóságilg engedélyezett végeldás Vn szerencsém ngyérdemű közönség b. tudomásár hozni, miszerint helyben 5 0 é v ó t fennálló NOI DIVT-ÜZLTM ÁTVÁLTOZTTÁS MITT, htóságilg ; engedélyezett 0FHJ rendezek u ö i d i v t - á r u k b ó l. - Rktárm egyáltlán solid, finom bel- és külföldi divt-kelmékből áll rendkívül leszállított szbott árk mellett, ngy fekete mint színes divt-kelmék, duplszéles, m é t e r e n k é n t 3 5 k r. - t ö l k e z d v e zen kedvező lklom felhsználásár egész tisztelettel kérem ngyérdemű k'özönség szíves l á t o g t ó L O N H R D M., e z e l ő t t J N K O V I T S PBudpest, Deák Ferencz-utcz Frkbn-TársnUt nyomdái. (Budpest, egyetem utcs 4. számt 10. szám ltt. PORTUGÁL KIRÁLYI mdulv ki, királyi pár egymásután látogtt meg uróp főbb székvárosit, Prist, Berlint, drezdi és bécsi udvrokt, s z utóbbi helyen tett látogtást épen olyn formán mgyrázták hírlpi közlemények, minth Ljos király if jbb fi, z oportói herczeg komoly szándé kokt tápláln királyunk lány, Mári Vléri föherczegnő iránt. Mindez lklmkból indokoltnk látszik z európi politik npi ármltivl érintkezésbe u gyis ritkán jövő emez urlkodó-cslád egyes f i n k rövid jellemzése, mely világrészünk egtávolibb délnyugti szögletében közel ezer ' ot trtj össze üdvös és bölcs kormány nál zt nemzeti monrkhiát, melynek Hó- HRCZG, PORTUGÁL IFJBB F I. CSLÁD. Mindez üdvös kormányzási tényeiben király hű és okos segédkezőt nyert nejében, Viktor mánuel szellemi és szívbeli erényekben gzdg lányábn, Mári Piábn, ki ritk tuljdonivl egész Portugáli oszttln rokonszenvét vívt ki, mely jótékonyság vlódi nemtőjét tekinti benne. Tizenöt éves volt, mikor királyhoz nőül ment, de bátor lelke már kkor rávllott rr hősök csládjár, melyből szármzott, s melyhez később is számos esetben muttt méltónk m gát, így Tájó árdásánál, vgy z oportói színház égésénél, mikor nemcsk jóságávl enyhítette nyomor szenvedéseit, de mg is ritk hősiességet fejtett ki veszélylyel szemben s példájávl, szvávl bátorságot öntött csüg- templomból tért vissz velők, Klotüd leányát szivéhez szorítv kérdezte: Mondd csk, mit kértél mgdnk imád bn Istentől mi npon? zt kértem, felelt vissz leányk, hogy ne legyen soh királyné belőlem. Oh! én megfordítv épen zt kértem, hogy legyek vágott közbe Mári Pi gyermekes vi dámsággl. z kis inczidens élénken jellemzi Mári Klotild szelíd, visszvonuló szerénységét úgy, mint Mári Pi szilárd, férfis jellemét s fényes elméjét. Mindkettőnek betelt óhj, de sors nem egyenlően mérte ki számukr zt boldog ságot, melyet ritk szép tuljdonikkl, vlódi

2 650 VSÁKNPI CJJSG, női és királyi erényeikkel egyránt kiérde meltek. portugál királyné művészi hjlmml s tehetséggel is nem csekély mértékben bir. qurelljei igen csinosk, mellett hivtottsággl forgtj tollt, szépen énekel, ós művészeti tökélyt ért el zongorjátékbn is. királyi párnk két fi vn, z idősebb z máli orlensi herczegnővel két év előtt egybe kelt Károly, brgnzi herczeg, egész nevével Károly, Ferdinánd, Ljos, Mári, Viktor, Mihály, Kfel, Gábor, Gonzg, Xvér, ssisi Ferencz, József, Simon de Brgnz-Svoy-BourbonSzász-Koburg-Goth szept. 28-án szüle tett s már megfordult bécsi, berlini, brüsszeli udvroknál, Frncziországbn és ngliábn. Érdekes, hogy öt évvel ez előtt egyszer már őt trtották királylányunk jövendőbelijének, ki nek most öcscsét emlegetik kérőjéül. De e kósz hirre egyrészt z dhtott okot, hogy Portugáli bizonyos politiki körei és király közt bbn z időben kitört meghsonlás foly tán rról volt szó, hogy Ljos király esetleg le mond trónról z ő jvár. Öcscse, z oportói herczeg, kit most emleget fám királyunk leendő vejéül, s kinek rczképét itt tyjáé mel lett szintén bemuttjuk, nálánál két évvel ifjbb, 1865-ben született s jelenleg tüzérhdngy. Neve szintén elég hosszú: lfonz, Henrik, Npóleon, Mári, Ljos, Pedro de lcntr, Károly, Umbert, mdé, Ferdinánd, ntl, Mihály, Rfel, Gábor, Gonzg, Xvér, ssisi Ferencz, János, Gusztáv, Gyul, Volfndo, Ignácz de Brgnz stb. mint fennebb. RÁKÓCZI. i. Gót-ívű templom csöndes csrnok, bn, melyet npsugár föl nem keres, Fájdlms Istennyj zsámolyánál Imádkozik egy ifjú szerzetes. 8 míg jk önfeledve mond imákt, melyek hngj szívből nem fkd : Képzelme szárnyán messze elklndoz, Keresve szebb időket, multkt. gyermekkor világ áll előtte. Nyíló virágon ifjú npsugár. Virág között mosolygó rózsrczczl gyermek pillngót keresve jár. lőtte bókoló klászú rón, Mögötte bérez, melynek oldlán rny borág i n t... s lelke összerezdül «bérez.. e rón folt z én hzám...» Hzám!.. e szór szíve mint bimbó, Imát lehelve nyíl z ég felé.. Hzám! e szór vérző Istennyj Könnyázott szemeit rá emelé. Tekintsd e hét tőrt, mely szivembe vágv ; Tekintsd ölembexr Isten holt fiát, Megostorozv, vérben, meggylázv S eszedbe jusson porb hullt hzád. Nézz könnyeimre s jusson mjd eszedbe, Kiért szivednek vérét ontnád, Kinek fájdlm rokon z enyémmel: Jusson eszedbe tört szivű nyád...» S z ifjú szerzetes fölkél remegve. Sápdt jkán z im megfgyott. Bocsásd meg, ó fájdlms Istennyj, Hogy őseimhez méltó nem vgyok. De dd kezembe zt z éles krdot, mely szived', szivünket verte át S én visszsujtom árulónk szivébe, Megbőszülöm nyámt s hzát! l innen, el! z órjás boltív súly Szivemre hull h rjok gondolok... l innen, el!..» s z Istennyj képe Könnyjén át megrigsztv mosolyog SZÁM i^íí-évrolu RÖRVIGI MNYGZŐ. n. Ércztárogtók hdi éneke szól Trencsény lobogó-teli hlmiról. Föld reng, h kilobbn egy ágyutorok. Kelnek dübörögve hrczi sorok. Villongv, kerengve bérezek ltt Rákóczi vezér deli serge hld. Fényes siskokkl z ellen mott.. Tőrt ágyúk völgyben, ezernyi hlott. S hogy összerobognk büszke hdk, Vérre] dgd és foly völgyi ptk. S vérfolym átk z égre kiált! S z ég derűjére sötét ború szállt. S már győzni remél mgyr : Didl! Háromszínű nemzeti zászlivl. Már szól pihenőre tárogtó, Már végre leróv véres dó S im! uj sereg, uj rohm, uj cst kél S Rákóczir zug! Fel, újulv, ki ól I Itt jön, ki elárul! z esküszegő Rákóczit eldt hitlen! ez ő!» S minden seb, melyet hrcz keze vág Kétszerte sjog s föl z égre kiált... Rákóczi leverve. Futó hd száll, 0 ott mrd cst romjinál... S z éji homályb' futó seregek Gyász-tárogtój zokogv zeneg. S még zúgj pnszszl bérezfokon át Rákóczi dicső hdi, büszke dlát... ni. Merre zúgó Márványtenger hbj Hótjtókát prti szirtre cspj, Kék oljfák hlványszürke árny Ráborul egy száműzött lkár. Holds éjjel minden olyn ném, Csk hbok morjjá zendül néh, Krcsú pálmák álmdozv néznek Kék ködébe csillgteljes égnek. Száműzött lkánk pisl mécse Fel fellobbn. Nem nyugodht mégse?.. Mjd pihenhet ott lenn... nemsokár.. Nem derül rá több hjnl sugr. Ks szobábn bujdosók csptj Száműzött vezér álmát virsztj. O nehéz és hosszú volt ez álom, Folyttás lesz túlvilágon. Felrid... Cstár! itt z ór! Hrczi kürt ridjon támdór! Hlljátok Rákóczi indulóját?!...» Künn hbok prtot ostromolják. Ágy fejénél Istennyj képe ; Tőr vn ütve vérező szivébe. Könnyborított bús szemekkel«ézir Mint zokognk Mgyrhon vitézi. Sírv néz gyászos hldoklór. Jöszte, jó vitézem! itt z ór. Jöszte vélem egy szbd világb, Jöjj! rnykpúj, nézd, kitárv 1 Ott z ősök csillgos körében Trónülésed' elfogllv fényben, Újr látod, úgy, mint egykor láttd, Ngy s szbdnk édes, szép hzádt!» Kiderül hldoklónk rcz, Csillpulván szörnyű lelki hrcz S megtörő szemével ott, képen: 0 vezess!».. ezt súgj véglehében Künn tenger dörgő hbcspás Zúg, mikép egy nemzet zokogás. S míg szirtre dördül: minth benne Hős Rákóczi indulój zengne! VÁRM NTL. Történeti rejtély. hely, hol z lább elmondndó rendkiv T eset végbement, Seelnd dán sziget észkj gáti prtj, hol m már fövónynyel elb* tott Börvig flucsk állott egykoron, egy d0 bon épült kis templom még m is láthtó. mondott helyen, ppilk mgányos sz0. bájábn, egy éjjel, múlt százd első felében helység tiszteletreméltó lelkipásztor épen ke gyes szemlélődésekbe merülve ült. z éjjel' lámp homályosn pislogott s flu végén áll' kis lk mgányos csendjét semmi sem zvrt csk tenger morj, melynek hullámibn hlványn tükröződött holdvilág. gyszerre erős léptek nesze hngzott, s z gg lelkész zt hitte, hogy vlmely hldoklóhoz hívják, hogy vllás vigszávl láss el, mikor ngy cso dálkozásár két fehér köpenybe burkolt lk lé pett be. z egyik lk udvrisn közeledett pp felé: «Urm, mond, kövessen zonnl, egy esketést kell elvégeznie, mátkpár már ' távoli templombn vár. z z összeg s itt egy pénzzel telt erszényre muttott, kárpótolni fogj fárdságáért és ijedtségéért.» z gg lelkész némán, megdöbbenve tekintett ez ismeretlen lkokr, de z idegen prncsoló hngon ismételte jánltát, s mikor lelkész igyekezett előttük megmgyrázni, hogy hiv tl nem engedi ily fontos szertrtás teljesítését személyek ismerete s törvényes formságok betrtás nélkül, másik lk fenyegetően kö zeledett feléje. «Urm, válsszon, vgy követ és elfogdj feljánlott összeget, vgy pedig go lyót röpítünk gyáb.» lelkész pisztoly hideg csövét homlokár irányulni érezve, sápdtn emelkedett fel, gyor sn felöltözött s e szvkkl: «készen vgyok* némán követte rejtélyes látogtóit, kik bár dánul beszéltek, de idegenre vllottk sjátságos kiejtésükkel. Most hllgtv lépdeltek végig z éj csendjé ben kihlt utczákon, elől z ismeretlenek, nyo mukbn lelkész. Sötét őszi éj volt, hold lement már. Mikor kiértek fluból, hlálr rémült lelkész borzdv látt, hogy templom fényesen ki vn világítv. Tovább követte fehér köpenyeikbe burkolt vezetőit, kik gyors léptek kel hldtk mind előbbre homokos pusztsá gon. Mikor elértek templomhoz, lelkésznek bekötötték szemeit. Csikorogv nyilt fel templom kis jtj, s belépve rjt, úgy sejtette, minth sűrű embertömeg közé tszították voln. Körülte zj, zúgás és töredezett beszédek hng zottk, melyekről zt vélte, hogy oroszul voltk, de érteni képtelen volt. mint így állt ott be kötött szemmel, tpogtózv, nem tudv, merre forduljon, hirtelen egy kéz rgdt meg kezét s mgávl vont sűrű embercsoporton át. Végre ugy látszott, hogy nép visszvonult; lelkésznek szeméről leoldták köteléket, mire fölismerte mellette egyik éjjeli kísérőjét, előtte z oltárt. Pompás ezüst gyertytrtókbn egy sor égő viszgyerty díszítette z oltárt, s kkép világított meg templomot, hogy egyetlen zug sem mrdt sötétben. De z előbbi tomp zsivj most hlotti csendnek engedett helyet. Pedig székek és pdok telesdedtele voltk emberekkel, csk középső pdköz tátongott üresen s ott lelkész egy frissen ásott sírt vett észre. kőkoczk, mely zelőtt födte, most egy pdhoz tá msztv állt. közönség, mint lelkész hmr meggyőződött, csup férfikból állt, csk egy ti voli ülésen vélte egy nőlk homályos körvon lit felösmerni. Néhány perczig trtott ném csönd, melt ltt senki sem mozdult. Végre egy férfi emel* 1Q^M1Kg:_**SV- ÉVFOLYM. 651 kedett fel üléséből, kinek fényes öltözete mgs rngot látszott elárulni. Gyorsn hldt végig puszt folyosón, míg tömeg némán bámult rá B léptei visszhngzottk templom hjójábn. férfiú középtermetű volt, széles vállkkl, iz mos testlkttl, járás dezos, rcz sárgás brn, hj hollófekete, vonási szigorúk, jki ridegen zártk. Merész hjlású orr tette rczkifejezését még prncsolóbbá, sötét, hosszú és bo zontos szemöldök árnyékolták kis fekete szemeit, melyekben vd tűz csillámlott fel. Zöld ruhát hordott, rny rojtokkl szegélyezve s mellén egy csillg tündökölt. mellette térdelő menyszszony díszesen volt öltözve; ezüsttel kivrrt égszínkék ruh födte nyúlánk lkját s ngy re dőkben tpdt bájos idomihoz. Szőke hját r gyogó drágköves koron díszítette, s feldúlt vo nási ltt is szépség és kellem ritk tökélyét lehetett fölfedezni. De orczái sápdtk voltk, szemei megtörtek, lebocsátott krji kétségbeesés kifejezésével csüngtek lá roskdó termetére, így térdelt ott, mondhtln rémület gyötrelme ltt. Csk most vett észre lelkész egy rút vén sszonyt is, trk öltözetben, fején vörös turbán nl, ki gúnyosn vigyorogv tekintett tér delő menysszonyr. vőlegény mögött egy óriás termetű férfi állott, sötét tekintettel, me lyet némán, mereven szegzett mg elé. Megkövülten állt lelkész borzdálytól, mikor vőlegény vd tekintete emlékeztette z esketésre. De most megint ngy zvrt okozott neki z, hogy nem tudt, megérti-e mátkpár nyelvét. Végre mégis elszánt mgát, hogy meg kérdi vőlegénytől z összedndó pár nevét. «Nender és Fedor» volt zordonn hngzó rövid felelet. Most lelkész felolvst z esketési formulát, de hngj remegett és szvkt gykrn kel lett ismételnie, nélkül, hgy mátkpár zv rát észre látszott voln venni, miből ismét zt következteté, hogy nem értik nyelvét. De ngy meglepetésére, mikor e szvkkl fordult vőle gényhez: «Nender, krod-e ezt melletted tér delő Feodorát törvényes hitvesedül?» mz hn gos, mjdnem kiáltó «igen»-nel felelt, mely dö rögve hngzott vissz templombn. Mély só hj követte ezt borzsztó igent néző közön ség soriból s menysszony hlottsápdt voná sit futó vonglás járt át. rre menysszonyhoz fordult kérdve:«k rod-e, Feodor, z oldldon álló Nendert tör vényes férjedül?" sápdt nő rczán z irtózt kifejezése fogllt helyet, jki remegtek, mel lét elfojtott zokogás emelte, s nyöszörgő, fájdl ms «igent» hlltott, zután rut öregsszony krjáb hnytlott vissz. Több perez tölt el mély csend közepette. lelkész elvégezte z esketést, s zzl vőlegény támolygó menysszonyát visszvezette előbbeni helyére. z öreg sszony s z óriás termetű férfi követték. lelkésznek pedig előbbi kísérői újból bekötötték szemeit, keresztül vezették tömegen s kituszkolv templomjtón, zt bezárták mö götte s ztán mgár hgyták. gyedül, htároztlnul állott most ném éjben, még mindig kísérteties jelenésre gon dolv, mely mintegy álomszerűén tűnt fel elmé jében, de mikor lerántott szemeiről köteléket 8 mg előtt látt kivilágított templomot, kény telen volt meggyőződni rejtélyes esemény v lóságáról. z első pillntok elfogódás most nrór bizonyos elszánt dcznk engedett szivében helyet; elhtározt, hogy nem mozdul, míg rejtélyt föl nem deríti. Meghúzt mgát egy szögletbe s figyelmesen hllgtózott. templom ból zvrt hngok hlltszottk, melyek mind lármásbbkká váltk, ügy tetszett, minth he ves szóváltás fejlett voln ki bennlevők között,!! melyben hllni vélte vőlegény prncsoló hngját, mint csendre intett. kkor hosszú csend állott be, melyet egy hirtelen lövés szkí tott meg, hngos női sikojtól követve. Rá ismét szünet következett, mely ltt csk z ide-od forgolódó tömeg hlk nyüzsgése hllszott. ztán lssn újr kioltották gyertyákt, z elmúlt zj újr támdt s z egész tömeg zsibongv tó dult ki templomból, el tenger felé. z gg lelkész örült, hogy senki áltl észre nem vétetve sikerült hztlálni. Rögtön föl verte szomszédit és brátjit, hogy elbeszélje nekik történteket, de ezek zt hitték, hogy z egyház vén szolgájánk fejét megzvrt vlmi, mit elmondott, merő mese, vgy képzelődés. Csk ngy nehezen sikerült némelyeket rábírni, hogy ásót, kpát rgdv kövessék öt temp lomb. Derengett már hjnl, z éj múlóbn volt, mire lelkész kísérőivel templomhoz vezető dombon felkpszkodott. Felérve dombr, lent tengerprton ép kkor láttk egy vitorlát feszített hdihjót prttól eltávozni, s észk felé evezni. Ily elhgytott vidéken s ez órábn e látvány mindenesetre szoktln volt, de még jobbn megingtt kísérők kételyét z, midőn templomhoz érve, nnk mellékjtját kife szítve tlálták. Dobogó szívvel léptek templomb. pp megmuttt nekik sírt, melyet zon éjjel fel ásv látott. Könnyen fel lehetett ismerni, hogy kőlp el volt hengerítve ról s csk zután tet ték ismét vissz helyére. gy feszítő vs felnyi tott z üreget, mire egy gzdgon díszített ko porsó tűnt elő, egészen uj még. z gg lelkész izgtott kíváncsisággl ereszkedett le z üregbe, társi követték s egy pillnt múlv borzsztó sejtelmei igzoltknk látszottk. íme mit látott nyitott koporsóbn Ott feküdt szép szőke menysszony holtn, meggyilkolv. Gyönyörű koronáj eltűnt hjá ról; golyó szíve táján htolt be keblébe, B hlvány vonásin semmi nyom sem volt többé z epesztő búnk, nyugodtn, mennyei béke meg dicsőülésében feküdt ottn. z ggstyán sirv térdelt le holtteste mellé, s buzgón imádkozott meghlt lelke üdveért, mig kísérői borzlom tól megmeredve álltk. Később lelkész kötelességének ismerte dologról jelentést tenni felebbvlójánk, seelndi püspöknek, ddig zonbn, míg Kopenhágából utsítás érkeznék, esküt tétetett brátivl, hogy hllgtni fognk látottk felől. Némi idő múlv egy tekintélyes egyéniség ér kezett le Kopenhágából, ki pontosn elődtt mgánk z esemény legpróbb részleteit, meg tekintette sírt is, elismerőleg helyeselte z eddig követett titoktrtást, s zt bevtottk nk továbbr is lelkére kötötte legkeményebb büntetés terhe ltt. Nem is tettek zót egy szóvl sem említést felőle, csk lelkész hlál után tlálták meg z esemény részletes leírását egy ppiron, z egyház könyvéhez cstolv. De bár z itt elődottk vlóság történeti tény, soh sem sikerült senkinek megtudni, hogy miféle sötét trgédi hőseit tkrt e megfejthetlen rejtély, dczár nnk, hogy nem egy gondolkodó és tudós nyomozónk okozott fejtö rést, így többek közt híres német bölcsész, Schelling egy költemény tárgyául dolgozt fel rörvigi menyegzőt, után pedig mások is fog llkoztk, titok felderítésével. Sokn ezek kö zül vlószinünek trtják, hogy dolog lighnem összefüggött z I. Péter czár és Ktlin hlálát követő gyors és erőszkos trónváltozássl s z ennek következtében előidézett bonyodlmkkl. G.. VILÁGTSTKKL VLÓ KÖZLKDÉSRŐL Irt Fimmá rion Kmill. Littrow Jánosnk, bécsi csillgd igzgtó jánk körülbelül ötven évvel ezelőtt z gon dolt támdt, nem voln-e lehetséges hold lkóivl optiki közlekedésbe lépnünk. Ngyító szereink segélyével könnyen megláthtnánk hold felszínén vont olyn háromszöget, mely nek mindegyik szár tizenkét vgy tizenöt ki lométer hosszú lenne. Hisz még z ennél ki sebb tárgykt is képesek vgyunk kivenni, így p. o. hold helyrjzábn Pltó név ltt is meretes különös lkztot. fenn emiitett ngy sággl biró háromszöget, négyszöget vgy kört tehát, melyet mi terjedelmesebb síkságon l kotv, nppl np sugrink visszverése, ' éjjel pedig villmos fény segélyével tehetnénk j láthtóvá megpillnthtnánk könnyen hold csillgászi, h egyáltlábn ilyenek létez nek és h mi optiki szereinkhez hsonló mű szereik vnnk. z ebből kifolyó okoskodás igen egyszerű. H mi hold felületén egy szbályos háromszöget pillntnánk meg, ez bámultb ejtene minket, I nem hinnénk szemeinknek és zt kérdeznők, hogy vájjon földtni változások okozt vélet lennek kell-e tuljdonítnunk z ily szbályos háromszögnek keletkezését? Kétségkívül elfo gdnók ily kivételes esetnek lehetőségét is. De j h látnók, hogy miként változik eme háromszög egyszerre négyszöggé és néhány hó lefolyás ' múlv körré, kkor szem előtt trtv, miszerint j észszerű következménynek csk észszerű ok le het, zt mondnók: hogy eme szomszédos világj testen geometránk kell léteznie, ki ezeket j szbályos lkztokt igy változttj. H ez z eset bekövetkeznék, kkor minde, nekelőtt nnk kuttnók z okát, hogy miért keletkeztek eme mértni lkok hold felszí nén? zután pedig zt kérdeznők, hogy mi bír htt ismeretlen szomszédinkt ezen lkok készítésére? Mindez nem okozn sok nehézsé get. Vájjon zért teszik-e ezt, hogy velünk köz lekedhessenek? feltevés nem zárj ki épen lehetőséget. Némelyek jóvá fogják hgyni, má soknk vit tárgyát fogj képezni, némelyek el fogják vetni, mint önkényes feltevést, mások is mét védeni fogják, mint észszerű dolgot. s most zt kérdem mindezek után, hogy miért ne lehet nének hold lkói kiváncsibbk, eszesebbek, áhíttosbbk és miért ne lehetnének nygi szükségletekben kevésbbé szorult helyzetben, mint mi vgyunk? Mért ne hinnének bbn lehetőségben, hogy föld, épen ugy mint z ő égitestük, lkv vn és miért ne folymodhtná nk z előbb emiitett geometrii lkokhoz csu pán :izért, hogy megkérdezzék tőlünk, vájjon létezünk-e vgy nem létezünk? zen kérdésre különben igen könnyen felelhetnénk. H ők há romszöget muttnk: lkossunk mi is olyt. Körivet irnk le: cselekedjünk hsonlóképen. s ily módon közlekedhetnék z ég földdel, legelső izben világ teremtése ót. Minthogy pedig mértni igzságok z egész világon nem vesztenek értékükből, minthogy kétszer kettő mindig csk négyet d, meddig világ világ mrd és egy háromszög fokink összege soh nem lesz több két derékszögnél:! zért föld és hold között ily módon létesített közlekedés sokkl könnyebben voln megérthető még hieroglypháknál is, melyekről Chmpol: lion tépte le z ismeretlenség fátyolát; közle kedés pedig gyors, szbályozott és eredménydús lenne. hold különben igen közel fekszik rány lg földhöz. két égi test közötti távolság 96,000 mérföld, mi tehát hrminezszor ngyobb távolság, mint föld átmérője: és nincsenek-e flusi levélhordók, kik ily hosszú utt életük ben megtettek? gy itt feldott sürgöny egy és egy negyed másodpercz ltt érne holdb és fénynek sincs szüksége hosszbb időre, hogy ezen utt megtegye. hold egy szóvl zon égi test, melyet természet szoros kpcso ltb hozott végzetünkkel. Mi nem pillntottunk meg holdon minded dig semmi olyt, miztgyn ttthtná velünk, hogy eme mennyei szigetet élő és gondolkodó lény lkj. zon csillgászok zonbn, kik főleg ezen égi testtel és nnk jelenségeivel fog llkoznk és kik zt figyelmesen és behtón tnulmányozzák, mjdnem kivétel nélkül hiszik, hogy ezen csillg mégsem oly kihlt, mint milyennek látszik. Nem szbd zonbn szem elől tévesztenünk zt sem, hogy z optikábn

3 SZÁM xxxv. ÉVFOLYM VSÁRNPI ÜJSG. tett hldások jelen fokán nem vgyunk képesek holdt gykorlti utón kétezerszeresnél erősebb ngyításbn előtüntetni. Mert h ezen vi lágot kétezerszer látjuk is közelebb, mint sz bd szemmel, zért még mindig negyvennyolcz mértföldnyi távolság vn szemünk és hold között. De mit láthtunk kilenczvenkét kilo méter távolból? gy ngy hdsereget? Ngy várost? Kitudj, vájjon láthtnók-e még eze ket is?! nnyi bizonyos, hogy hold felszínén felette különös változások szoktk végbemenni, különö sen ott, hol Pltó neve ltt ismert és fenn említett lkzt láthtó. Nem szenved továbbá kétséget z sem, hogy hold, mely negyvenkilenczszer kisebb földnél, nyolezvnegyszer könnyebb ennél és htszort kisebb nyomást gy korol felszínére, mint föld és hogy ennélfogv levegő is htszor ritkább zon levegőnél, me lyet mi szivünk és ennél sokkl nehezebben lát htó. Tehát nincs mit csodálkoznunk zon, hogy földünk nnyir különbözik e szomszéd égi test től. H z ember különben négy ötezer méter mgsságból léghjóról nézi földünket, kkor is pusztánk, lktlnnk és oly csendesnek látszik z, minth temető voln; z pedig, ki hold ból léghjón közelednék föld felé, z még ránylg ily csekély mgsságból is zt kérdené, földünk és Mrs közötti különbség. Megjegy zendő zonbn, hogy z itt felsorolt minden dt ról pontos tudomássl bírunk: Mrs tengelye körüli forgásánk ideje p. o., mjdnem egy tized másodpercznyi pontossággl vn meghtározv. H z ember szép csillgos éjszkán közelebb ről figyeli meg ez égi testet és látj, mint olvd ott hó tvszi np sugri ltt; h látj szárzföldeket, mélyen benyúló öblök áltl szegélyezett földközi tengereket, z oly változ tos és mondhtni, beszélő földrjzi lkulást, kkor szükségét erezi nnk, hogy megkérdezze, vájjon np, mely e világtestet úgy ársztj el fénynyel, mint mi földünket, nem világit-e meg ott élő lényt is? hogy ezen léget nem szíjj-e be egyetlen élő lény sem? hogy z esők megtermékenyítik-e földet és hogy ez Mrs neve ltt ismert égitest, mely oly ngy sebesség gel -mozog mindenségben, nem hsonlíthtó-e oly vonthoz, mely uts és rkomány nélkül foly ttj útját? Már mg gondolt, hogy földünk is ily módon lktlnul folytthtná vlmikor np körüli útját, oly hihetetlennek látszik, hogy nem is mélttjuk különös figyelemre. Mily csodánk kellene tuljdonitnunk, h termé szeti erők, melyek úgy működnek ott, mint mi nálunk, örök időkre tétlenek mrdnánk és htó képességükből veszítenének? SZVOYI JNŐ HRCZGRŐL NVZTT 13-DIK SZÁMÚ DRGONYOSZRD. Z OSZTRÁK-MGYR nli és esti csillg és ennélfogv rjok nézve mi földünk z ég legfényesebb csillgink egyike. mi földünk tényleg pásztor-csillg Mrs lkóink és nem vlószínűtlen, hogy n 3. hologiájuk oltárokt emelt tiszteletünkre. lfogdhtó-e ez négyszeres feltétel? H e kérdés földön élő összes polgárok elé ke rülne, felelet semmiesetre nem lenne kétséges eredményű. Nem tekintve közép-friki vgy csendes óczeáni szigetek bennszülötteinek vekmenyét és cskis z európi lkosok legngyobb részéhez intézve e kérdést, mjdnem biztosn állíthtom, hogy még kérdést sem értenék mert z emberek legngyobb része nem tudj még zt sem, hogy földünk plnét és hogy többi plnét is föld. És minek tuljdonítndó ezen tudtlnság? zon észjárásnk, mely mostni kitűnő neve lés gyümölcsének tekinthető. Szerintök mi világ legtökéletesebb lényei vgyunk. «Miért részesülne más plnét is ily tiszteletben és ész dolgábn miért bővelkednék más föld is úgy, mint mienk? s lehetséges-e egyáltlábn' hogy földünkön kivül mgunkhoz hsonló em berek létezzenek?» zt persze nem veszik tekin tetbe, hogy föld legeszesebb nemzetei sem képesek becsületes mgviseletet tnúsítni, hogy egész tudományuk egymásnk kölcsönös 40. SZÁM xxxv. ÉVFOLYM. VSÁNPI ÜJSÁG. -tertiár korr négyszázhtvnezer és quternár korr százezer év. z ember e földet tertiár kor vége, tehát százezer évnél hosszbb idő ót lkj. csillgászti műszerek hsznált csk z 1609-ik év ót ismeretes és mgát Mrsot csk 1858 ót vizsgálják és ismerik főbb föld rjzi lkulásibn. z égitestnek kimerítő föld rjz csk 1862 ót keltezhető. plnétánk első ízben történt részletes háromszögelése és első földrjzi térképe, hogy ngyítóvl meg vizsgált és mikrométerrel kimért legcsekélyebb részletek is láthtók, 1877-ben kezdetett meg1879-ben folyttv, 1882-ben lett teljesen befe jezve. Tehát lig néhány éve nnk, hogy Mrs plnét teljesen megfigyelt égitestek közé sorolhtó. s bátrn mondhtom, hogy föl dünknek még igen csekély számú lkój vn, ki Mrs bolygót minden izében látt; e tekintetben legelső sorbn érdemel említést mert z egyenlítő ltt szintúgy előfordultk, mint srkokon. Hegycsúcsok szintén nem le hetnek, mert fénypontok tengerek mellett láthtók ós bizonyos egyenes cstornákhoz vi szonyítv, symmetrikusn fordulnk elő. Sőt mi több, némelyek szélességi és hosszsági körö ket látsznk megjelölni és h z ember zokt megtekinti, önkénytelenül fönn említett geo metrii jelekre gondol. Lehet itt háromszögeket, négyszögeket és derékszögeket látni. Hogy e fénylő pontokt Mrs mérnökei vgy csillgászi lkották voln, zt én lig hi szem. Hogy z ez égitesten láthtó htvn egyenes, egymássl párhuzmos, kettős cstornát, melyek z ottni tengereket egymássl öszszekötik, Mrs lkói készítették voln, z nem épen lehetetlen. Én különben nem e végeredmény fejtege tését tűztem ki mgmnk czélomul. Hiszen természet oly gzdg lkotásibn, oly változé- dolgok gyűjtésével fogllkozik, csup hzfiúi szeretetből fel szeretné flni felebrátját és végre meghl; de hogy zt kuttná, hogy hol ól, hol i létezik, mi z mindenség, világegyetem: óh ez nem trtozik ő reá. 0 beéri természetdt tudtlnsággl. z ég közepén ól nélkül, hogy ezt csk távolról is sejtené és nélkül, hogy csk legkevésbbé is örvendene zon, h egyik másik felebrátj ngyobb hldást tett z igz ság ismeretében, mint ő. Mrs lkói ellenben, kik sokkl hosszbb idő ót lkják földjüket, mint mi, már előrehldottbbk lehetnek és ennélfogv mint felvi lágosodott emberek, sokkl észszerűbben is él hetnek, mint mi. Bátrn állíthtjuk, hogy természet tnulmányozásábn is több eredményt képesek felmuttni, hogy földünket jobbn isme rik, mint mi z övékét és hogy mi csillgászti tu dományunk megsemmisül z ő tudományuk mel lett. H tehát Mrsnk lkói, kik tlán már régi 6-DIK HUSZÁRZRD. HDSRG CSPTNMI. Z 1. SZÁMÚ FRNCZ JÓZSF TÁBORI TÜZÉRZRD, HUMBRT OLSZ KIRÁLYRÓL NVZTT 28-DIK GYLOGZRD. Z OSZTRÁK-MGYR H D S R G hogy vájjon lkv vn-e Frncziország és vn-e zj Prisbn? Sápdt égitestünk hideg és higgdt külseje bizony nem igen htott buzditón zokr, kik Littrow ezen különös tervét megvlósítni krták és nemsokár elfeledve ezt szomszéd világot, néhány fizikus képzelme egészen Mrsig cstngolt, mely pedig soh nincs földünkhöz tizennégy millió mérföldnél közelebb, de mely z összes égitestek között legismer tebb és mely nnyir hsonlónk látszik föl dünkhöz, hogy bátrn vihetnők od házi istenein ket. Tény, hogy Mrsnk külseje sokkl tet szetősebb holdénál. z ember vlóbn zt hinné, hogy mi földünknek vlmelyik helyén vetette meg lábát. szárzföldek, tengerek, szi getek, prtok, félszigetek, öblök, előfokok, vizek, felhők, esők, árdások, hó, négy évszk: tél és nyár, tvsz és ősz, np és éj, regg és est mind olynok, mint milyeneknek zt mi itt j földön ismerjük. z évek hosszbbk, mennyi- j ben htszáz nyolczvnhét npból állnk; de z I egyes évszkokt ugynz jellemzi, mi mienkeket, mivel Mrstengelye ugynoly szög ltt I hjlik, mint mi földünk tengelye. npok is! hosszbbk, mennyiben z említett égitest ; huszonnégy ór, hrminczhét első és huszon három másodpercz ltt végezi tengelye körüli forgását; de mint láthtó, mégsem igen feltűnő 653 Be kell tehát látnunk, hogy zt, mit hold felflásábn nyilvánul, hogy mindegyik mg ról állítottm, Mrsr is vontkoztthtjuk. vesztén dolgozik, hogy jövőjükkel nnyit sem Mrs oly távol fekszik földtől, hogy jóllehet gondolnk, mint vkok és őrültek, hogy kö sokkl ngyobb holdnál, mégis htvnhárom- zöttük tolvjok, sőt még gyilkosok is, nem kis szor látjuk kisebbnek, mind holdt. zt szem számbn fordulnk elő. De mindezeket mellőzve előtt trtv, könnyen megérthetjük, hogy n mégis zt trtják, hogy ők legtökéletesebb gyító üveg, mely csk htvnháromszor ngyít, lények és vlóbn be kell ismernünk, hogy oly ngyságbn tünteti fel szemünk előtt világegyetemben keringő millió és millió világ Mrs csillgot, mint mily ngyságbn hol test egyikén sem élnek oly eszes és oly testl dt szbd szemmel látjuk és hogy egy htszáz- ktú lények, mint milyenek mi vgyunk. hrminczszorosn ngyító üvegen keresztül k Mire is voln kkor szükséges földünk és kor Mrsnk átmérője, hogy ennek ngyság Mrs között optiki közlekedésre gondolni? H megfelel szbd szemmel nézett hold tízszeres ez világtest vlóbn lkv vn, kkor nnk átmérőjének. emberei mégsem lehetnének oly tökéletesek, Cskhogy h vlmikor szőnyegre kerülne mint mi és kkor minden fárdság hszontln z ezen égitest és földünk közötti közlekedésnek voln. s h jeleinket látnák is, hogyn tudht kérdése, kkor jeleknek sokkl ngyobb mére nák zt, hogy mi djuk zokt? tűeknek kellene lenniök hold jeleinél. három zért legokosbb, h mindent ugy hgyunk, szögeknek és köröknek ennélfogv nem egyne mint vn. hány kilométer, hnem leglább száz kilométer De most z kérdés, hogy vájjon nem előz ngysággl kellene birniok; természetesen nem tek-e már meg minket e tekintetben Mrs l voln szbd soh szem elől téveszteni követ kező feltevéseket, hogy tudniillik 1. Vnnk em kói? s háth épen mi vgyunk zok z embe berek Mrsbn. 2. Fogllkoznk ezen emberek rek, kik z áltluk dott jeleket nem vgyunk Mrsbn. 3. Birnk mi optiki szereinkhez képesek megérteni? geológii kuttások lpján föld kor, hsonló műszerekkel és végre 4. hogy észre legelső lkulás ót, leglább húsz millió év: veszik plnétánkon dott jeleket; mert sját plnétánk előttük elsőrendű fénylő csillgnk ebből esik primordilis korr tíz milló hétszáz tűnik fel és ugynz nálok, mi nálunk hj- ezer; primár korr ht millió négyszázezer; secondár korr két millió háromszázezer; Schiprelli, milnói csillgvizsgáló toronv J igzgtój. leginkább megbízhtó kozmogónii rend í t i ^PJ 0, 1 1 M r s már t ö b b m ilhó évvel öre gebb földnél és már sokkl közelebb is vn rendeltetéséhez, mint ez. Lehetséges, hogy Mrs lkói már százezer évnél hosszbb idő ót d nk nekünk jeleket, nélkül, hogy mi ezt csk lfnq V i esbbé is gynitnók. csillgászok már i W9-ben> dczár nnk, hogy csillgászti műszerek tökéletessége következtében még nem Pillnthtták meg Mrs lkói áltl dott jele l i '.? 1 ^ 8 gondolhttk voln már kkor rr iát - e g r e ' h o g T v l m i k o r más szemekkel fogí* ff 1 e szomszéd világot, mint hogyn í J? kfe or látták. s vlóbn, lig vn még né-! ny eve hogy e prányi foltot, h nem is v l e 8 l b b észrevettük, sn k. ov, etkezökb <m dom elő különben ponto m m á - Z t ' mi Mrs megismerése körül W u g t o r t é n t - Mrsnk földrjzi térképe elemlitíl 6f - p e d i g n e m C 8 e k % fárdsággl, már DÖ m U n ó i IItfv csillgász keze áltl, P n tobb helven ber o t? Pontokt lát z emlói'-rii' e P n t o k vnnk, ott térkép rjzolettek! f o l t o k t v e t t é s z re, melyek ugy fény- I ho rj vi m ' melyről reá sütő np sug- I ^KK?^,^ e fén 10 foltok h y - "ntott helyek lennének, z nem vlószínű,! CSPTNMI. kony nyilvánulásibn, oly különféle htási idők ót folyttnk észszerű és csendes életet, bn és gykrn oly különös, oly eredeti játéki zon gondoltr jutottk voln, hogy föld lbn, hogy nem tlálok semmi okot rr, hogy j kóivl jelek útján érintkezzenek, zt hivén, hogy lkotásibn htárt feltételezzek. í ott is értelmes fj lkik minthogy nnk lkói De zért bizonyos z is, h Mrs lkói ve tól még semminemű feleletet nem kptk, zért lünk közlekedni krnánk, hogy kkor ez voln i könnyen zt következtethették ebből, hogy mi legegyszerűbb és leglább eddig egyetlen mód j még nem értük el zon mgsltot, melyet ők, közlekedésre. Legelmésebben cselekednének, : hogy világegyetemmel mitsem törődünk, hogy h ilyen fénylő pontokból helyenként mértni csillgászt és optik terén még kevés eredményt lkokt képeznének. így p. o. zon ponton, j vgyunk képesek felmuttni és hogy még vló hol 267-ik hosszsági fok 14-ik éjszki szé színűleg nem bontkoztunk ki durv nygi lességi fokkl tlálkozik, egy htárokkl körül ságból. s zt kérdem most, nem felel-e meg vett tájt lát z ember, mely htárok, illetve mindez vlóságnk? pontok, z miens, le Mns és Bourges közötti Mrsnk kdémiái lktlnnk, sőt tlán távolságoknk felelnek meg. H tehát Mrs l lkhttlnnk is trtják földünket és pedig kói jelekkel krnánk velünk érintkezni, kkor zért, mert 1. nem hsonlít z áltluk lkott ez mód bizonyult voln leghelyesebbnek. földhöz, 2. mert nekünk csk egy holdunk vn, Távol legyen tőlem, hogy én e fénylő pontokt holott ők kettővel birnk; 3. mert éveink igen jeleknek tekintsem, vgy hogy z itt mondottk rövidek; 4. mert egünk igen gykrn borús, ho árán vlmely czélomt kívánnám elérni. De lott z övék mindig tiszt; 5. és 6. számos más végre, h mégis úgy voln, kkor legelső sorbn okból, melyek mind igen könnyen érthetők. mi volnánk zok, kik nem érthetnők meg őket. De legyen bármiként, z összes csillgok kö Mindebben pedig nem tlálok semmi meg zött, melyek sötét éjek lklmávl z égen r lepőt. Mert hát törődnek-e földlkói z éggel? gyognk, de különösen zon égi testek között, Legngyobb részük, vgy leglább kilenczven- melyek földünkkel együtt végezik pályfutásukt kilencz százlék föld tizenegyszáz millió lkó np körül, nincs egy sem, mely iránt csillgá jánk, még zt sem tudj, hogy mi z, mit láb szoknk nnyir kellene érdeklödniök és melyre tpos és vlóságról legcsekélyebb foglomml figyelmüknek nnyir lekötve kellene lennie, mint sem bir. szik, iszik, szporodik, különböző z különös kis égitest, melynek neve Mrs.

4 40. SZÁM VSÁBNPI UJSÁG. x.x y. ÉVTOI*,* H D G Y K O R L T O K R Ó L. HUSZÁROK ROHM. gőz, távíró, villmos fény és telefon után m jelek felfedezése, melyeket nem e földön élő emberek velünk váltnánk, nem voln-e gyönyörű pothoezis XIX. százdbn tudo mányok terén kivívott didlnk?! Frncziából: H.. Z IDI HDGYKOLTOKKÓL. szokottnál is ngyobb érdeklődéssel t lálkoztk most lefolyt őszi ngy gykorltok, úgy ktoni szkkörökben, mint ngy kö zönség előtt. z érdeklődés ok nem csupán egy béke-időben kifejlett ngy hrczi szín játék ritk látványosság volt, mely háború vlóságánk látsztát vrázsolj néző elé, h nem még sokkl inkább z tudt, hogy gy korltok egy éber és újjáteremtő szellem pezsgő munkásságánk voltk hivtv próbáját dni, mely lssnként megbontott hdsereg érint hetetlennek hitt hgyományink nyűgeit is, és gyökeres reformok soroztát nyitott meg előttök. korszerű hldás elodázhtln követelmé nye, mely ránylg rövid idő ltt hdszerveze tünk és hdvezetés minden ágábn oly jelen tékeny átlkulásoknk törte meg útját, m már hdgykorltoknk is egész más képet dott, melyben lig ismerhetnők fel régi rendszer gyrlóságit. változott viszonyok természete hozz m gávl mindenekelőtt, hogy m mr nem igen látunk hdgykorltokon egymássl szemben álló két ellenséges tábort, hol hrcz fejlődése és kimenetele kölcsönös erők bevtkozásától vn föltételezve, hnem csk mrkírozott ellenség képezi legtöbbször mnőver tárgyát, melynél, miután strtégii előzmények már előre meg vnnk dv, cskis tisztán tktiki mozzn tok, tehát hrcz tekhnikáj jut szemléleti ki fejezésre. z egymás ellen működtetett ellen séges táborokkl vló mnőverezés eddigi rend szere nem mindig bizonyult jó iskolánk hdsereg kiképzésére nézve, mert bármennyire próbár tette is z egymásból folyó helyzetek véletlenségével prncsnokok gyors feltlálását és higgdt ítéletét, de sokszor fjult győzelem minden áron vló kierőszkolásánk spekulácziójává, melynél nem nézték zt, hogy embe reiket tlán olyn körülmények között vezetik hrczb, mely körülmények között komoly hrcz esetében fele, sőt kéthrmd is elhul ln, hnem csk z lebegett szemeik előtt, hogy, h mindjárt legszükségesebb óvtosság mellő zésével is, legrövidebb úton és leggyorsbbn lépjenek kcziób, mert hiszen vktöltések úgy sem tesznek kárt senkiben. lképzelhető, hogy ilyenformán békés győzelem kicsikrás sok esetben nem felelt meg vlóságnk, s kö zel állhtott veszély, hogy z ily rendszer ls snként z észszerű hrczmód végelfjulásár fog vezetni. föltételezett ellenséggel vló «normál-hd gykorltok» ellenben, igz, nem sok tért nyitnk mgsbb tktiki konczepcziókr, de kárpótlá sul lehetővé teszik csptvezénylet oly módon vló felhsználását, mint z komoly hrcz ese tében megkívánttó. Ide számítjuk terep elő nyeinek legjobb kizsákmányolását, csptok nk kijelölt állodásokb lehető legcsekélyebb veszteséggel vló felvezetését, hrczvonlb fejlődés legelőnyösebb módját, nélkül, hogy le génység szükségtelenül kitétetnék z ellenség tü zének, továbbá támdás lklmávl vló előnyomulásnál oly formácziók válsztását, melyek terep lkulásihoz, s z ellenség távolságához képest s szerint, mint pusk- vgy ágyú tűzzel állnk szemben, z ellenségnek minél ne hezebb czélpontot nyújtnk ; végre hátsó cs ptok szbályszerű bevonását támdásb, trtlék készentrtását, stb. H összefoglljuk zokt feldtokt, me lyeknek megoldását m gylogságtól várjuk, ezek következők: fegyver tüzelő képességének és terep elő nyeinek lehető kihsználás s e mellett tűz fe gyelem és tktiki rend teljes fentrtás. Már ebből is kitűnik, hogy mi hrczmód szb dbb formák tktikáját hozz mgávl, mely mellett, hogy vezetők ítéletének és tetterejé nek ngyobb tért enged, homlokegyenest ellen tétben áll korábbi évek schemtikus rendsze rével. Nem áldoztok nélkül jutott hdseregünk igzgtás, nnyi hiábvló kísérlet után, ez el vek józnságánk felismerésére, de végre mégis felismerte, s öntudtosn, hbozás nélkül fogott megvlósításukhoz. támdás főformáj ehhez képest m szé les és tömött cstárláncz, melyet kisebb erősíté sek támogtnk. zektől megfelelő távolságbn következik főcspt, s után egy második, oly formácziókbn, melyek terep és z ellenséges tűz tekintetében leglklmsbbnk látsznk. Már méter távolságból megkezdődik tüzelés ngyobb láthtó czélokr, mint tüzér ségi ütegekre, gylogsági oszlopokr, vontcsp tokr stb. 500 méter távolságról pedig rjok ugrásonként vló előnyomulás veszi kezdetét, fedezésből fedezésbe, miközben z egymás mel lett hldó osztgok tüze támogtj. 300 méter ről, vgy kedvező terepviszonyok közt még köze lebbről már előkészületek történnek gyors tü zeléshez, melyből rohmb mennek át, h ugyn z ellenség már előbb el nem hgyt helyét. támdónk z ellenséghez vló ez utolsó közeledése, természetesen, legnehezebbike megoldndó feldtoknk, sürü golyózápor mitt, mely ekkor fogdj. Bátrn hlál utjá nk lehet nevezni, melylyel szemben gykrn legkétsógbeesettebb erőfeszítések is megtörnek. védelem támdássl szemben oly állást igyekszik fogllni, mely lehető széles tért enged tüzelésre, úgy hogy z ellenséget hosszbb ideig elárszthtj golyó-záporávl. zonkívül közeledő ellenség felé lnkás eséssel bíró mgs ltokt trtnk legkedvezőbbnek tűzhtás ki zsákmányolásár, melyeket egyszersmind sánczokkl és földhányásokkl erősitnek meg. gylogsági hrczmód ilyen jellegéhez képest módosult gylogság hrcz lovsság ellen is, melynél előbbinek természetesen defenzív, utób bink támdó szerep jut. tktik régi elveinek megfelelően eddig ily esetekben szokásbn volt «crré», melynél rohmot intéző lovstöme geket gylogság négyszögbe állv várt be, többé nem létezik. lovsság támdását most gylogság tetszés szerinti rendben sorkozv fogdj, szerint, mint tűzhtás kihsználá sához pillntnyi helyzet legkedvezőbb. Mellékelt képeink közül négy z osztrák-m gyr csptoknk négy fegyvernembeli jellemző lkjit muttj. z egyik, Humbert olsz király nevét viselő 28-ik gylogezred, mint z egész német gylogság, bő német ndrágot visel. drgonyosokt német trtományokból ujonczozzák s Ljthán túli trtományokbn ne velt nehéz csontos lovkkl látják el. ké pünkön láthtó lk Svoyi ugen nevét viselő 13-ik drgonyos-ezred egyenruháját és fegyverzetét tünteti föl. Sokkl délczegebb, für gébb mgyr huszárság, melyet Mgyror szágról ujonczoznk. képünkön láthtó lk 6-ik huszárezredből vló. Hogy mily hevességgel és rohmossággl kell mostni hrczmód szerint tüzérségnek is mozogni, rról negyedik képünk tesz tnúságot, hol kpitány messzire előre nyrglv, meg tlálj pontot, hol z üteg föl lesz állítndó s hirtelen visszrántv kntárszárt, kinyújtott krdjávl dj meg jelt, merre trtson z üteg. nnk tábori tüzérezrednek, melynek egy része képünkön láthtó, mg z urlkodó tulj donos. S. K. RPÜLŐGÉPÉÜL. gy lépéssel közelebb jutottunk hozzá, mennyiben pillntnyi fotográfi segítségével sikerült lefényképezni zokt mozdultokt, melyeket mdár szárnyávl tesz kkor, mikor mi zt hiszszük, hogy csk egyet csttntott. Beánk egyetlen szárnycsttnás benyomását teszi e mozdult zért, mert oly gyors egy másutánbn következnek ezek, hogy úgy mond juk, másodrendű mozdultok, melyekből főmozdult áll, hogy szemünk nem képes zokt megkülönböztetni. Frncziországnk egyik jeles tudós fogl kozott különböző röpülő-sebességű mdrk nk röptében vló lefotogrfálásávl. Meggyö^' dött ról, hogy még leglssbbn repülő mdár is egy-egy szárnycsttnás ltt ötven mozdu ltot végez. Vájjon sikerült-e leglább lssúbb röptft mdrk repülését lefényképezni jelzett érte lemben, hogy t. i. minden egyes, kár csk gon doltnyi ideig trtó szárnymozdult ppiroson külön-külön meg legyen örökítve? erről igen egyszerű módon győződhetünk meg. Nem kell ugynis egyebet tenni, mint zokt képeket, melyek z egy szárnycspást össze tevő egyes szárnymozdultokt ábrázolják, egy megfelelő gyorssággl forgó henger plástjár helyezni, és ennek forgás közben őket egy p pírlpr vetíteni. H sikerült minden mozdultot, melyek együtt egy szárnycspást képeznek, lefényképeznünk, kkor z utóbbi kísérlet lklmávl fehér flr vetített kép egy folytonosn szárnyit csttog ttó, vgyis repülő mdrt fog muttni, mely felfogó ernyőn szó szoros értelmében repül. z z első tekintetre megfoghttlnnk lát szó tünemény bbn leli mgyráztát, hogy zokt mozdultokt, melyeket gyors egymás utánjuk mitt mi nem voltunk képesek felfogni, de pillntnyi idő ltt fotogrfáló készülék sötét kmráj igen, elnnyir, hogy minden üyen csk elképzelhető, de nem gondolhtó gyorssággl véghez vitt szárnymozdult prá nyi idejében mdrt lefényképezte: hogy eze ket mozdultokt, mondom, szemünk hen ger gyors forgás következtében megint egye sítve látj, s így szemlélő vetített képben repülő mdár benyomását kpj. De forgssuk most szóbn forgó hengert megfelelő lssúsággl, kkor sok tpogtózás után elérhetjük zt, hogy vetített képben min den egyes szárnymozdultot külön-külön fogunk látni, oly sorrendben, mint hogy ezek mdár repülésekor tényleg követik egymást. zt kis eszmefutttást előre bocsátván, ki lehet mondni, miszerint jövőben már biztos lpon kísérletezhetnek zok, kik repülés problémájánk megoldását tűzték ki mguk elé. Mert csk oly szerkezetet kell létrebozniok, mely képes legyen ugynzon mozgásokt ugyn oly gyorssággl és ugynbbn sorrendben hosszbb ideig végezni, mint melyeket vetí tett képben láttunk. Mondjuk, hogy e mozgásokt kérdéses szerkezet belül üres és esetleg még hydrogéngázzl megtöltött kétluminium-szárnynyl fogj végeztetni. Vájjon csk szerkezet mg fog-e repülni tudni, vgy pedig képes lesz mgsb törő embert is mdár módjár z egekbe vinni: ezt egyelőre nyilt kérdés gynánt állítjuk ide. z részlet egyébiránt már feltláló dolg. zon hdd törje ő fejét. Én mgm még csk nnyit kívánok megje gyezni, hogy z luminium igen könnyű fém, és előállítás is npról npr olcsóbb lesz. Továbbá hogy z elektromos erőt két vékony sodrony el szállítj kárhová, tehát még mgsbn szár nyló repülőszerkezetbe is. Persze ez esetben egy földhöz rögzített, u. n. j optiv repülő szerkezettel voln dolgunk, j mennyiben mgsbb régiók felé törekvő re-! pülőszerkezet két vékony drót áltl összeköt-! tetésben lesz ez árnyékvilággl, és épen ezen körülménynél fogv tlán még kormányozhtó is voln innét f ö l d r ő l.... H zt mondnám, hogy mgávl is viheti repülő ember zt z elektromosságot, mely hi vtv lesz repülőszerkezet két szárnyát nnk rendje-módj szerint mozgtni: hát tlán oko sbbt mondnék. Hiszen erre vló z kku mulátor. No de ne ábrándozzunk tovább, hnem higyjük el, hogy mindezeket tekintetbe véve, re- ; pülőgép megvlósítás csk idő kérdése. jelenségekkel kellett tlálkoznunk, melyeket h nyire szélsőségek keretén belül tgllj ngy mrjábn sem hdászti, sem pedig hrczászti horderejű eseményeket. mg hibáit senki sem szempontból fel nem foghttunk. krj belátni. Mig Windischgrtz herczeg vvl mgyr sereg két részre oszlott. rdélyben mentegeti mgát, hogy őt bécsi legfelsőbb h lengyel forrdlomból ismeretes tüzértiszt, tóságok ép legkényesebb időben cserben hgy Bem József prncsnokolt, mig tuljdonképeni ták, ddig más részről személyes súrlódásoknk mgyr részekben Görget rthur osztrák lovs tuljdonítják siker kellő felhsználásánk el tiszt volt fővezér. mulsztását. Hogy fegyveres lázdásnk neve z rdélybe nyomult orosz hdk tevékeny zett hrcz oly ngyr nőtt, e vád cskis Win sége nem állott közvetlen kpcsoltbn vrsói dischgrtz herczeget illeti, kinek htlmábn herczeg miveleteivel, mindmellett bizonyos, állott z egész mozglmt ránylg csekély vérhogy z ország észki részeiben hrczoló csp áldoztokkl elfojtni. tok mozdulti mzoknk ngy előnyére szol Hogypedig mgyr fegyverek sikereinek kellő gáltk. Oly tábornokok, mint Luds, Nikoli felhsználás z osztrák sereg vereségei után, és Grotenhjelm, önállólg is működhettek, h 1849 ápril első heteiben meg nem törtónt, ezért bár szövetséges hderők ziláltság őket gyk felelősség ismét mgyr fővezért illeti, ki rn komoly veszélybe hozt. lázdók főereje hiáb hozz fel mentségül mgyr kormány Mgyrországon volt összpontosítv. Jv részét férfik fondorkodásit, holott fegyveres htl z átment német ezredek, nemkülönben mt ő trtott kezében. Windischgrtz herczeg kitűnő ember- és lónygból álló huszárság nemcsk német hdsereget kompromittált, képezték. Tüzérségük kivált ngyobb töme hnem egyúttl kormányát vezette tévútr, mi gekben felhsználv kitűnő volt, s npról dőn békés utón vló kiegyezkedés helyett npr több gondot okozott Pskievits herczeg- fegyver lklmzását hozt jvsltb. Nem k nek, ki tuljdon tüzérségének fölényébe bízv, runk zonbn kitűzött czélon tul, politiki fejtegetések terére átmenni, miért is csupán két leginkább ennek segítsével vélt czélt érni. Tán nem tévedünk, midőn zt állítjuk, hogy ngyobb kérdés tgllásáb bocsátkozunk. mgyr sereg benső szervezete, mennyire ddigelé semmiféle ktoni munk lpján látni lklmunk volt, ngy részben mién nem voltunk képesek megérteni, mi indíthtt ket is felülmult. Voltk ugyn időszkok, me z osztrák fővezényletet rr, hogy tuljdon ér lyekben vlószínűleg z illető lvezér megbíz deke ellen, ránylg mjdnem htszoros túlerő httlnság, vgy képtelensége folytán ngy vel, 1848 november és deczember hónpjábn hibákt követtek el, de ez ritkán törtónt s több szervezésben lévő lázdó csptokt szét nem nyire egymást érő erőteljes cspások áltl ki verte, mikor már htározottn od nyiltkozott, miszerint lkudozásokb bocsátkozni egyátlán egyenlítetett. Ngy hibát követett el mgyr fővezér mi nem kr. H szelíd bánásmód már előbb dőn Pniutine hdosztályánk fellépése után z osztrák kormány szokásihoz trtozott voln, z országbn lévő összes hdit Komárom ltt zon nézetnek kellene helyt dnunk, hogy nem egyesítette, ós e tekintélyes hderővel császári fővezér mindenekelőtt vérontást krt Dun jobb prtján álló osztrák csptokt tönkre megkdályozni. De dolgok lefolyás ép nem tette. Mert kétséget nem szenved, hogy z ellenkezőről tett tnúságot, mennyiben ele július első npjibn és június végén vívott jétől kezdve mind végig legngyobb szigort l gykori kisebb-ngyobb ütközetek nnyir meg klmzták még ott is, hol ellenkező bánásmóddl bénították z osztrák sereg tetterejét, miszerint mindent el lehetett voln érni. Még 1848 október vlmi ngy erővel intézett együttes támdásnk elején, bécsi kormány ügyetlen eljárásávl oly ellent nem állhtott voln. Pniutine különít dilemmát állított fel mgyr érzelmű tisztek ménye lovsság nélkül jött hrcztérre, ennél előtt, melynek megoldását senki sem értette, de fogv osztrák támogtás nélkül nem működhe j nem is érthette, mert egy füst ltt ugynzon tett, és önállón sehol meg nem állpodhtott. I csptok tisztjeit, kiket nnk idején déli M nnk ok, hogy Pniutine hdosztályához lo gyrországbn kiütött polgárháború lecsillpítá vsság nem dtott, bbn keresendő, mivel z sár kiküldött, felségárulóknk bélyegezte, mij vei vett prncs értelmében jártk el. Meg osztrák kormány sürgősen kívánt tényleges volt tehát elejétől kezdve m szándék, hogy segítséget, és elegendő lovssággl rendelkezve, hdsereg kétfelé szkíttssék, megvolt továbbá e fegyvernem behoztlát, mely természetesen már előre terv, mely szerint nemzetiségek menetelést néhány nppl hátrálttj szük : egymásközti egyenetlensége véres polgárháborúr ségesnek nem tlált, s így fennevezett hd növesztessék. Ámde Windischgrtz herczeg nemosztály csonkság mindvégig fennmrdt, és csk 1849 jnuár elején, hnem már zelőtt két pedig többi csptok ngy hátrányár, kik hónppl kezében trtott Mgyrország sorsát, lovsság nélkül tuljdon biztonságukt min \ melyet rendelkezésére álló fegyveres erővel dig ngy áldoztokkl voltk kénytelenek meg i minden órábn kénye-kedve szerint elintézhetett. védeni. j Értjük tehát, hogy usztri Mgyrország töké hdosztály megjelenése z osztrák hd letes feldrbolását trtott szem előtt. hhez testek keretében ngy jelentőséggel nem birt, [ megvolt megkívánttó fiziki erő. helyett nnyivl kevésbbé, mivel mindjárt fellépése első zonbn, hogy szándékát elejétől végig keresz npjibn, neki jutott mentő szerep keresz tülvitte voln, megfoghttln könnyelműséggel tülvitelénél, gylogság szó szoros értelmében nézi láng tovább fejlődését, időt enged rr, megtizedeltetett. hogy nekibőszült mgyrok egy erős hd Mg Pniutine ltáborngy július 10-én kelt sereget lkossnk, és midőn végre z elmu jelentésében zon meggyőződését fejezi ki, mi lsztott cselekvést még helyre hozhtt voln, szerint hdteste, h ezentúl is hsonló módon hbozv és ingdozv, vezért vezér után cserélve, vétetnék igénybe, nemsokár trtlékok mögé hol védőleg, hol támdólg fellépve, egyszerre szorul, hol nem kell többé tűzbe mennie. csk zon veszi észre mgát, hogy most már mi vrsói herczeg seregének előre nyomu nem rjt, hnem hdi szerencsén, utóbb pedig lását illeti, bizonyos, hogy ez z erő egymg mi tgdás benne szomszéd jó krtán elegendő volt z összes mgyr csptok meg áll kérdés végleges megoldás! semmisítésére, de ne feledjük, hogy e szép sereg És e rejtélyes, ne mondjuk: megfoghttln nek két ellenséggel kellett megküzdenie. lig hogy csptjink mgyr htárt átlép cselekvési mód következményeinek kiegyenlíté ték, npont százávl hltk el ktonák kü sére Oroszország 300,000 embert állított fegy K. Gy. lönféle betegségekben, s betegek létszám be verbe. Igz, hogy roppnt tömegből csk 200 vonulásunk 11 -ik npján 8469 emberre rúgott, ezer vett tettleges részt z kczióbn, de néhány melyek közül lig hiszem, hogy vlmi hét ltt 36,000 embert hgytunk utón, utmelmtok Z 1849-IKI OROSZ BFTKOZÍS letti gödrökben, kik z ellenségnek szemefehérét kor ismét bevonult voln. TÖRTÉNTÉHZ. láthttln ellenség minden lépten-nyo soh sem látták! Vájjon kd-e még vlmikor szomszéd bi mon követett, s miután jogosn kellett trt Frolov orosz ktoni iró művéből. nunk, hogy melegebb időszk beálltávl ve rodlombn történetíró, ki m végzetes idők le IX. szély is növekedik, könnyen érthető m hbo folyását z utókor számár hiven és igzán (Vége köv.) zás, mely vrsói herczeg mozdultit nnyir közlendi? mgyr fegyveres lázdás, melynek elnyo sr több mint 300,000 embert kellett moz meglssított. H tehát mgyr fővezér déli részek fel gósítnunk, egy rendes hdjárt jellegével bírt, ÉLTKÉPK. m l e s z fol sle dásávl összes erejét Komárom ltt egyesítve, TmlVi ö ges, h nnk ktoni és 5. Brátság. Jük 8 z e m P n t b o 1 v J o bíráltát megkísért- z előtte álló osztrák csptokr veti, ezeknek \ lmégy onnn f lól, te boglys! szellő végelpusztulását Pniutine hdosztály bizo-, «In eternm rei memóriám». i nyr meg nem kdályozhtj, sőt birodlmi I mind ruhádr rázz szedret... Folt mrd U féle litik szót f P i tekintetek, dolog termé- I főváros menthetlenül veszve vn. mit eddig z helyén, od lesz z ingváll... redj onnn, eredj! «enel fogv, döntő htást gykoroltk m- 1848/49-iki hdjárt esélyeiről olvstm, több No hiszen Boriskánk se kellett több. ltörött ^ sereg miveleteire, rninélfogv gykrn oly

5 656 VSÁBNPI UJSÁGr^ vgyis igzt szólván, gzdáj füttyére Mitvisz. Bé-bé-é-é! nyújtogtt sós kenyeret rbságbn rekedtek felé kicsiny. S nem sok kellett hozzá, olyn brátságot kö töttek, minth z kis fehér bárányk csk épen zért kukknt voln be tegnp ebbe czudr világb, hogy Borisk testvérkéje, jó pjtás legyen, semmiért se másért. Sorb kínálgtj összekuporított tenyerén sós kenyeret: Bé-é-bé-é báránykáim! (z neki még vén kos is!) Mitvisz ngy komolyn nézi kutyfuttábn kötött brátságot; gzdáj nincs itthon, hogy egy szemhunyoritásár el kelljen terelnie töredéknyájt innen, hát nem gördit kdályokt mécses nyombn és gödrös orczáján ngy, kövér könnycseppek zgyván msztolódtk össze kékes szederfoltokkl. z okosbb Tercsi menten ott termett mellette; bizttgtt váltig, hogy piros vignót vrr Iloná nk (ez Borisk legkedveltebb bábuj!), meg hogy gyöngysort köt nykár vdrózs-csipkebogyóbul: mind nem hsznált semmit, kicsi csk sírt, zokogott keservesen. Nehéz is z ilyen záport megállítni szép szó vl, mikor z édes nyj dorgáló hngjár eredt meg. Kézen fogt Tercsi, csup rnyos igéret volt mézes mdzg, mégis csk ugy húzt mg után lábát kis durczás, minth megroppnt voln s pityergése csk nem krt elállni. Béé-béé-é!... hngzott egyszerre vlhonnn bráti enyelgés elé... BUDNYÁNSZKY GY. fl tövéből. GYVLG. Bee-e, bee-e! recsegett rá tompábbn két * német császár három idősebbfioly nnyir szer. S ninini!... Borisk még sírt z egyik sze ktoni nevelésben részesül, hogy még játékik is mével, de már másikkl nevetett. ÉLTKÉPK: 4-0. SZÁM xxxv. ÉVFOLYM nk, többiek közül néhányn fél npig dolgoztk zután 3 frnkot vettek fel előlegül s többé nem mu ttták mgukt, mások z első np végén tűntek el 727 egészséges koldus közül összesen csk 18 m' rdt meg munkánál hrmdik np végéig, zz 40 közül csk egy. Láthtó ebből, hogy kolduló üzlet elhtlmsodásánk nem egyedül nyomor z ok. koponyák lkulás. Schmidt rnő német tudós egyik ujbb művében 294- régi mumi-fejen s 86 ujbb egyiptomi koponyán tett gondos méré sekből zt következtetést vont le, hogy, hbár koponyák jellege megegyezik, zok ngyság mű veltség hnytlás folytán 2000 év ltt átlg 44 köbcentiméterrel pdt és pedig férfi-koponyák 31, nőiek 54 köbcentiméterrel. zzel párhuzmo sn kimuttj zt is, régi párisi sírokbn tlált koponyáknk mostni párisikévl összehsonlí tás után, hogy párisik koponyájánk ngyság* műveltség emelkedése folytán, átlg 35 köbcenti méterrel nőtt. Mindkét dt muttj, hogy műve lődésnek ngy htás vn koponyák lkulá sár is. 5, BRÁTSÁG. Mi dolog z, hogy ilyenkor bégetés hlltszik hrczisk. Oberhof kstélybn (Tbüringiábn), hol * Fogolylyá tett villámcspás. Dr. Ztps is hiu mögött? Nem fórt fejébe. nyáj még gyermekek nyrt töltötték, prk egyik srká mert electrotechnikus, mint egy pár lp egész komo jvábn legel mezőségen; mit krhtnk ezek bn vn egy prányi erőd két ágyúvl és egy hdi lyn írj, oly készüléket tlált fel, mely villám ár sátorrl. kis berezegek, ht éves trónörökös ve mot egy nem vezető nygokkl bélelt ládáb vezeti, itthon? És elfelej ve bját-bűját, kiderült képpel, zetése ltt, ktonruhábn jönnek ki, trónörökös melynek fedele zonnl önmgától becsukódik, núg másik kettő puskát hord vállán. Három k vs szlg két vége zárt ármmá egyesül, ugy hogy kndi szemmel loholt rr felé, honnn dobol, ton kiséri őket s okttj, hogyn ostromolják s megfogott villám szekrényben folyvást lármát bégetés jött, hogy Tercsi lig birt követni védjék z erődöt. Állítólg z ötödik, csk most csinál, mivel nem vezető flr nem ugorht át. köténybe mrkolt czipó-szelet meg egyéb csem keresztelt herczegnek is vn már prányi siskj s Ztps egyszer egyetlen erős vihros npon négy vil pészett uzsonn-mrdók mián. igy már dd krján kton. lámot fogott már s mi nevezetesebb (ezt is egész :: Bébe báránykáim! kibált kis dundus sötét színű ruh egy ngol orvos állítás komolyn mondják), z egyik foglyot kellő óvtos már messziről. szerint rgdó betegségek terjesztésére sokkl lkl ság mellett szbdon bocsátott, midőn oly villám Vigyünk nekik sós kenyeret! fordult msbb, mint világos, mert sötét szin finombb lás s menydörgés támdt, hogy z erős légrázkódást od nénjéhez mohón. részeket könnyebben veszi fel, mit mutt z is, zuhogó eső követte. Ki tudj, nincs-e már felt t kenyér egy-kettő, elékerült, sőt Mit hogy dohán3 füst szg sötét ruhábn tovább m lálv z sokt keresett titok, hogyn kell esőt visz is megérzé pecsenye szgát s leglább egy rd meg, mint világosbn. Kgályos betegségben csinálni. * leghosszbb táviróhuzl egyenes összeköt fltr számítv, frkcsóválv ugrott kis gzd levő egyén szobájábn tehát ne trtózkodjék z, ki sötét szinü vgy épen fekete ruhát hord. tetésben Western Union Telegrph Compny tu; sszony mellé, udvri kíséretül. -'- Kolduló üzlet. gy előkelő párisi polgár több ljdon Sn Frncisko és cmbridgei csillgvizsgáló Biz zok itthon rekedtek szegények. kiváló kereskedővel megegyezett, hogy z áltl torony között s hossz 11,520 kilométer. Csillgász; fehér bárányk még csk tegnpi elles, hozzájuk küldött koldusoknk három npig npon ór lklmzás áltl konsttálták, hogy távíró gyönge még trlór gyöngyöm, hát otthon ként 4 frnkért z ő számlájár munkát dnk. árm e ngy távolság megtételére rendesen O'SO, mrdt z nyjávl; zt csikós ürüt szárz Nyolcz hónp ltt 727 egészségesnek látszó koldust néh zonbn csk 0-65 másodperczet vesz igénybe. köhögés mrj, z öreg kos meg tudj kő, mitől, küldött el utlványért. Felénél több, 425 el sem megsántult, ezért verte ki nyájból bojtár, ment z utlványért, 138 nem dt át munkdók- V< BZM. jgg&jmv' évromm. TURINI FJDLMI NÁSZ. VSÁBNPI ÜJSÁG. 657 lyás egy oly iszonyúvá szporodott tőke erejé nemrég elhlt hírneves ngol izrelit em vel egészen más mederbe voln terelhető. Nem berbrát, sir Mózes Monfáfiore végrendelete 20 Szeptember 11-ikén dt rá z áldást limond véve számb dolog jogi nehézségeit, első h'bornok turini királyi plot kápolnájábn tekintetre is minden hhoz értő előtt kiviláglik, folio-ivet tett ki s személyes vgyon ezer fontr becsültetett, melyből jótékony l i t herczeg és Bonprte Lsetiti herczegnő hogy merész gondolt nem egyéb egy merőben pítványok 60 ezer fontr rúgtk, 20,000 fontot Jvbekelésére s ritk fénynyel megült esküvőn utópikus álomnál, melynek megvlósítás gyö pedig különböző személyi hgyományok emész mint meghívott vendég Türr tábornok hzánkfi keres gzdsági felforgtás nélkül lig lenne tettek fel. Lovi és kocsiji legilletékesebb ke képzelhető. De mg tény zért nem kevésbé zekbe, kocsisánk jutottk. i«jelen volt. királyi kápoln plot első emeletén vn, érdekes, mert tnulságos betekintést enged egy merik legkulónczebb végrendeletek h fekete márvány köröndöt képez. Főoltárához fontos emberi intézmény lélektni lpjáb s záj, de ezek között is nem mindennpi eredeti ágs lépcső vezet, s ide lépdelt királyi kisé híven rjzolj kor erkölcsi és művelődési ké ségre trtht számot egy bostoni milliomos, ret elől tizenkét vörös livrées, hjporos inssl, pét, zokkl z eszmékkel, melyek benső rugóját Grdner György végrendelete, ki nejének oly szigorú czeremóniás rendben, köztük turini képezik. évjárdékot hgyott hátr, mely mindig tiszte- j községtnács, sentus és kmr küldöttsége, végrendelkezések történetében nem ritkán letreméltó hölgy súlyánk feleljen meg rny z elnökök és miniszterek s hátul, z nnuncide kdunk kuriózus példákr, melyek legtrkább bn. gyöngéd férj hlálkor nő, fájd rend lovgji között z ősz Crispi. színben tüntetik föl z ember lelki világát, lom, még csk 97 fontot nyomott, de semmi Umberto király előtt, ki portugál királynét meggyőződésével, tpsztltivl, világnézleté- kétség, hogy gyászoló özvegy gondoskodott vezette krján, Ginotti gróf, főszer később súly rohmos gyrpítás4 trtásmester lépdelt; zután jött ról, melyet minden évben hlálo portugál király Mrgit olsz király zás npj évfordulóján kellett vég névl, mjd z örömp, Npóleon rendelet értelmében ünnepélyes mé berezeg, krján Lstiti herczegnőt rés útján konsttálni. vezetve, s z örömny, Klotüd her De hát ez végrendelet még czegnő z olsz trónörökös krján ; tűrhetőség htári közt mozog; nem \ utánok következett ost herczeg úgy egy bécsi özvegy végrendeletének \ genui herczegnővel, Tmás gekluzuláj, ki múlt évben 30,000 ) nui herczeg, Mtild herczegnővel, frtnyi vgyonát oly föltétel ltt^ z oportói herczeg, vőlegény fii s hgyt egyetlen nőrokonánk, h z unoköcscse, menysszony ifjbb kötelezi mgát, z örökhgyó min fivére, Bonprte Ljos herczeg. den ruháját elhordni s zontúl is szertrtás ltt két királyné és teljes életében mindig ugynzon herczegnők kivételével mindenki szbású ruhákt, klpokt stb. vi állv mrdt. selni. Már most kérdem nőket, mi Mikor szertrtás véget ért, öröme lehetett nnk boldogtln örökösnek vártln szerencséjében, fényes nászsereg ugynbbn rend h még divt élvezeteiről is le kel ben távozott, z új pár pedig lett mondni? mlékeztet különben király és királyné üdvözlése után z ez históri rr frnczi vidéki ost herczeg tuljdonát képező Cispolgárr, kit Bcine iránti hő tiszte tern plotáb hjttott, honnn csk lete nnyir rgdt, hogy áltlános dejeuner után, négy órkor tértek örökösének, unoköcscsenek szoros vissz királyi plotáb. kötelességévé tette, hogy vlhány kkor kezdetét vette virágünnep. szor Prisbn kedvencz drámáját, Fényes lovgsereg VI. mdeo kor thlie-t dják, od utzzon, s z beli (XIV. Ljos-kori) régi svoyi Z SKTÉSI SZRTRTÁS KIRÁLYI KÁPOLNÁBN. elődáson jelen legyen. kosztümökbe öltözve hldt végig Pó-utczán Viktor mánuel-térre. z élet véghtárán, mikor lélek löl huszonnégy vértes zenekiséretmég egyszer vissznéz z emberi tel, utánok Toscti gróf, mint ngy gyöngesógek hiu hrczár, mennyi. séneschl, 96 gylogos ktonától kör önkénytelen humor fkd fel sir f nyezve, mjd mgs vendégsereg fé széléről s mennyi kegyetlen sztír nyesebbnél fényesebb hintói, éleződik ki e ngy psychologii pill- l ntbn. z z ok, hogy nnyi kü- j lovg és kürtösök vezetése ltt, mind löncz végrendeletről tudunk, mi más-más szinbe öltözve, szerint, lyen zé jeles emberismerőé is, mmt mátkpár (kék), királyi ki szórói-szór következőleg rendel pár (vörös), portugál urlkodó pár kezett : (fehér), vgy herezegek és herczeg nők (zöld) hintój előtt lovgoltk. Mivel drág rokonim nnyiszor biztosítottk, hogy nem földi jvim, diszes felvonulásnk természe hnem önmgm mitt szeretnek, s tesen sok nézője kdt Turin utczáin. mélttlnság voln nem hinni nekik, Pizzár érve mindnnyin ki hgyok tehát: 1. Károly unoköcsém szálltk kocsikból s egy óriási virág nek, kiről zt mondják, hogy minde kosár lkjábn épült emelvényre nét eljátszsz, 300 frt tőkét, mely léptek, melynek csúcsán páholy állott nek kmtiból minden hónp el királyi cslád számár, felette ró sején egy zsák diót vegyenek neki, zsákkl borított és mátkpár ne mit elkártyázhsson; hlál után vének kezdőbetűivel ellátott lebegő tőke gyermekeire száll. 2. János léggömbbel. unokfivéremnek, kiről szintén tu házsság Olszországbn nem dom, hogy ngyon szld lányok csk politiki okokból ngyon nép után, öreg gzdsszonyomt, ki szerű, hnem zért is, mert tudják, élte fogytáig 500 frt évdíjt fog húzni; hogy tiszt szív-viszonyon lpszik. ő mjd elbánik vele ; h hláláig ki herczegnő, kinek rczképét már trt mellette, ő reá szálljon át után múlt számunkbn bemutttuk, egész z évdij. 3. Lujz húgomnk, kiről Bonprte-typusz rezbn, s mint UMBRTO OLSZ KIRÁLY, MINT MNYSSZONYT KOCSIJÁHOZ KÍSÉRI. többiek zt beszélik, hogy vlódi Xnmondják, különösen I. Npóleon ifjú tippe, ki pokollá teszi férjének há É S B O N P R T L T I T I S K Ü V Ő J. OST H R C Z G kori rczképéhez árul el sok hsonló zt, szintén 300 forintothgyok,melyságot. mi ost herczeget illeti, ki most 43 éves, tudnunk kell, hogy ő kkor, vei és különczködő csodbogrivl. Ismeretes, nek kmtiból minden héten egy plczk Selmikor spnyol koronát elfogdt, örökre le hogy nem oly rég kdt Münchenben tudo ters-vizet vegyen lehűtésül, mennyire pénze mondott Olszország trónjár vló esetleges igé mánynk egy rjongój, egy tekintélyes állm engedi, máln-szörppel, hogy kedélyét is meg édesítse. Minden egyéb jvim szálljnk kö nyéről. ügyész személyében, ki csontvázát önként egy vetkező jótékonysági intézetekre, stb.» nyilvános múzeum boneztni osztályánk h Nem ritk dolog, hogy gzdg végrendelke gyományozt, nnk rendje szerint preprálv, KÜLÖNÖS VÉGKNDLTK. mely példát később neje is követte, úgy hogy zők vgyonikt fejedelmi személyeknek vgy Sok vit tárgyául szolgált jogászi körökben most mindkettőnek csontváz együtt láthtó ki más nevezetességeknek hgyják, s ezek vég pr hóvl ezelőtt egy gzdg fővárosi mgánzó függesztve, lttok e mgyrázó felírássl: rendelkezések szokták leginkább irigység és gán csoskodás tárgyát képezni, h z ember mg végrendelete, mely vló, hogy legkülönösebbek «X. X. állmügyész és neje csontváz*. mgár gondol. z elhunyt Vilmos császárról Philnthropikusbb volt egy három évvel ez közé trtozik, miket még e csodbogrkbn különösen sokszor emlékeztek meg végrendel előtt elhlt gzdg, Mrtini nevű genui földbir % hálás téren is vlh produkáltk. rról kezők, sőt Bismrck herczeg is jutott már ily ] y t szó, hogy hgytéki tőke folytonos km tokos, kinek tizenöt ház volt, s végrendeletileg módon vártln örökséghez. Pár évvel ezelőtt egy úgy intézkedett, hogy számos bérlőinek minde tozttás áltl ddig szporíttssék, míg milliók dr. Bertrnd nevű tnár 300,000 márkár menő f9 mihiókr növekszik, mikor ztán egy ngy nike életfogytigln ingyen trthss meg lkását. összes vgyonát György szász herczegre hgyt, Pedig egy-egy ház 15 20,000 Imit is hjtott Humánus es emberbráti terv megvlósításár kinek nnk idején tnítój volt, míg egy Se szolgáln, eszközül, melynek segélyével társ évenként. zt csinálj után vlmelyik bud villábn meghlt uben Moet nevű özvegy Bopesti háziúr! s o m minden bjin segítve lenne s világ fo-

6 658 VSÁNPI UJSG. 40. SZÁM xxxv. ÉVFOW szülők nygi viszonyihoz képest természetesen változik. Cseng mrquisnál, ki jelenleg is állmminis* ter s mint ilyen hjózási és vámügyi hivte lelnöke, z jándékok természetesen ig en i nyesek voltk. ngyhírű férfiúhoz lkodt mt megelőző npon mintegy 500-n jött fe hogy szerencsekivántikt személyesen kifeje zék s mert régi khini szokás ugy követeli hogy lkodlom npján z jándékokt város utczáin körülhordják, ez lklomml bár ngy bútordrbokt otthon hgyták több mint száz különböző táblán vittek ily jáudé tárgykt. Blossom úrhölgy lkodlm zért is neveze tesség volt Pekingben, mert ez lklomml világlátott főúri cslád szbdbbelvü gondol kozásánk megfelelőleg lány beleegyezését is kikérték, mi ott helyben csknem hlltln dolog s e mellett még egyes külföldieknek i8 megengedték, hogy ez lklomml lkás bensejében levő jándéktárgykt is megtekintsék holott z idegeneket rendesen nem engedik be lkások bensejébe. vőlegény, Wu, jelenleg Cseng mrquis hi vtlábn vn lklmzv, igen tehetséges és jellemes ifjú, de szegénysorsu. Ő-is ünnepi öltö zetben láthtó képünkön menysszony mellett. z rczképek mögött levő khini írásjel «Hoi» ( Boldogság*) szót jelent s z ily lklmi képe ken rendesen előfordul. KHINI MNYSSZ0NY ÉS VŐLGÉNY. nprte Viktor herczegnek hgyt 60 millióját, h férje előtte tlál elhlni. De leggykrbbn páp szokott ily irigylésre méltó helyzetbe jutni, kire z utóbbi időkben ismételten szállot tk ngylelkű hgyományok, többek közt nem rég egy értékes képtár, melyet leglább 400 ezer frnkr becsültek. Ritkábbn történnek h gyományok szocziális czólokr, mint egy Ló vén nevű svéd tnulóé, kiről olvstuk, hogy 300,000 koronás tllérnyi összes vgyonát szo cziális kérdések megoldásánk elősegítésére tes tált. legfurcsább végrendeletek közé trtozik egy gyászoló tyánk vlmelyik orosz lpbn meg jelent következő hirdetése: «gy orosz nemes, ki merikábn ngy vgyonr tett szert, s for rón szeretett leányát elvesztette, tökéjét vlmely igzhitű nemes nőnek óhjtná hgyni, ki 1864 vgy 65-ben született Del-Oroszországbn, s Szófi Ivnovn nevet viseli. H egy ilyen tlálkoznék, kéretik keresztlevelét, s lkhelyét z lólirt dresszére megküldeni, stb.» Vnnk végrendeletek, melyek egész trgiku sn htnk; így egy szegény czipószé, kiről nem rég volt említés lpokbn. z jórvló ember közkórházbn hlt meg, de hlál után sztl fiókjábn ngy boríték ltt, melynek ngy betűs felirt büszkén viselte «Végren detetem* czímet, zt végóhjtását tlálták ki fejezve, hogy temetése után 26 czipészlegény négy liter sört és 2 liter bort igyék meg emlé kére. Legjobb dologbn z, hogy gyöngéd lelkű emberbrátnk voltképen nnyij sem mrdt, mennyiből ennek z óhjtásánk illő kegyelettel eleget lehetett voln tenni. Komódiások, kötéltánczosok, törpék s más efféle génre-u emberek végrendelkezései ren desen hálás emlékezést árulnk el hálátln professziójukr s már ebben tekintetben is érdekesek. gy Berlinben elhlálozott mutt vány-bódé tuljdonosánál nnyir ment ez meghtó rgszkodás, hoyy mivel z emberek ben életében úgy sem sok öröme tellett, összes ingó-bingó holmiját két kitnított kutyájánk hgyt, mely végrendelkezését zonbn elvált neje pörrel támdt meg. Kte Teusng, híres sheffieldi törpe nő 27 éves volt, mikor meghlt. Mint utolsó krtá bn kifejtette, «mivel ruhái, fehérneműi még legkisebb gyermekeknek is kicsinyek volnánk, hogy szegény lánykáknk mégis örömet szerez zen, úgy intézkedett, hogy tíz fontnyi hátrh gyott pénzéből húsz, kkor termetű bábut vá sároljnk, mint ő volt, s ezeket öltöztessék ruháib s oszszák ki z árvházk között.* To vábbá kis mrquisnő», mint nevezték, eléggé hiu volt tiltkozni z ellen, hogy vlki koporsóját hón lá kpv vigye ki temetőbe, hnem rgszkodott hhoz, hogy számár gyász kocsit rendeljenek. S hogy végén csttnjon z ostor, hllgs suk meg zt végrendelkezést, melyet 1887 június 17-én Rethrge mbrose, 52 éves pittsburgi lkos foglmzott: ((krom, hogy holttestem beszentelés után csládomnk dssék át. z Sámson égető kemenczéjébe fogj vinni, ott hmuvá égeti, hmut egy kis plczkb zárj, s átszolgálttj pittsburgi német konzulnk. z z ur ztán küldje hmvimt new-yorki konzulnk, ki dj őrizetbe z Élbe német gőzös kpitányánk, hogy vigye mgávl oczeáni útjár. z oczeánr érvé, kérem kpitányt, szólíts fel egyik ut sát, hogy öltsön mgár mtrózruhát, mászszék fel porimml z árboczf csúcsár, s miután egy utolsó áldást mondott, kihúzv dugót plczkból, szórj szét trtlmát világ mind négy táj felé». nnél vlmivel rövidebb ós kevésbbé köve telő volt Rbelis végrendelete, mely csk e szvkból állott: ((Semmim sincs, sokkl trtozom, többi m rdjon szegényeknek». m+m KHINI MNYSSZONY ÉS VŐLGÉNY. Cseng mrquis, egykori khini követ z euró pi udvroknál, május hó 6-án dt férjhez leá nyát, Blossom-ot Pekingben. mrquis neve je lenleg tlán legismertebb khini név urópá bn, nemcsk zért, mert mgs állásábn huzmosbb ideig trtózkodott Londonbn, P risbn s más európi ngy városokbn, de mert vlóbn európi műveltségű férfi.-ki tudvlevő leg frnczi nyelven igen érdekes munkábn is mertette hzáját. Leányánk is sok brátnője vn különösen Prisbn s zok egyikének küldte el menysszonyi rczképét, melynek eredetije Chüd pekingi ngol fényképész műterméből vló. khini eljegyzések és lkdlmk sok szer trtássl vnnk összekötve, melyek között z jándékok ngy szerepet játsznk. vőlegény csládj mindenekelőtt libát és gunárt küld menysszonynk, mint hitvesi hűség jelképeit, továbbá bort, menysszonyi öltözetet, fejéksze reket, jogrlku «Jui»-nk nevezett botot s más dolgokt diókkl s más gyümölcsökkel együtt, melyeknek egytől egyig megvn jelen tőségük. z jándékokt vivő nászngy egyúttl két veres névjegyet is visz, melyre z eljegyzettek születési évet, hónpot és npot mguk írják fel. vőlegénynek hsonló jándékokt dnk, e mellett klpokt, ppucsot s más hsznos tárgykt. grtulálok is szoktk hozni jándékokt. Mindezekből kerül ki menyszszony kelengyéjének egy része, mely zonbn KRO, Z ÁLLTKRT VNDÉG. z állti lények soroztábn zt közbenső tgot, mely z ember és mjom közt állv, kettőt összefűzi, s z orgnizmusok lánczoltábn hiányzó szemet kitölti, mindeddig hiábn kuttták tudósok és természetvizsgálók. De h vlhol úgy méltán kísértetbe jöhetnének, hogy bbn csodáltos teremtésben véljék föltlálni, melynek budpesti közönséggel vló megismertetéséről gondoskodott legutóbb z álltkert buzgó igzgtóság. Kro ez z kis borneoi leány, ki európi kőr útjábn föltűnést keltett mindenütt, hol meg fordult, s kinek nthropologii vizsgáltávl és meghtározásávl komoly természettudósok egész érdeklődéssel fogllkoztk már. De ki felületes szemléletéből zt hitet merítné, hogy e csod szörny nem trtozik z emberfjhoz, ngyon cslódnék; megczáfolná ezt kis lány nem kö zönséges értelmi fejlettsége, melynél fogv képes volt rr, hogy z ngolnyelvet is meglehetősen elsjátíts és beszélje. Nem egyébről vn szó e rendkívüli természeti tüneménynél, mint z úgynevezett hypertrichosis (túlszőrösség) egy ekltáns esetéről, minő csekélyebb mértékben több izben fordult már elő ujbb időben és korábbi százdokbn. ^ mjom-ember, Kro, mintegy tizenegy éves lányk s ugynoly ngyságú mint hsonló kor bn más gyermekek szoktk lenni, cskhogy gyöngébb testlktú. Bendkivülisóge bbn áll, hogy sűrű szénfekete hj borítj fejét és nyúlik egészen lá hátán; nykszirtjén pedig egész sörényt lkot. Szemeit széles, selyemszerü fényes szemöldök árnyékolják, mely ltt mély, fekete, tág pupillák rgyognk. Jellemző, hogy szi várványhárty iris ép úgy hiányzik mint gorillánál. ltlábu kis Kro meglepőleg hsonlít gorillához. rre mutt lpos, lig kiemelkedő orr, széles és pofcsontok irányá bn rézsút álló orrlyukivl, továbbá vstg, mélyen lecsüngő pofzcskók, melyekben Kro, ep ugy mint mjmok, felhlmozz élelmi keszletét és mgávl hordj, s végül lecsüngő pofszkáll is, minőt z nthropoidoknál tlálunk. Mindezen tuljdonságivl ellentétben áll zonbn feje, mely épen nem vll mjomér, hnem tökéletesen kifejlődött. Szinte nemesen emelkedik ez ki mjomszerü törzséből, értelme sen tekintő szemeivel, szép gömbölyű, kifeje zésteljes szájávl, duzzdó jkivl, melyek já ték es csevegés közben gykrn kedvesen k cgnk. Bőre szine brnás sárg s hjzt tr kójától tlpáig borítj. Lelkülete jó indultú, könnyen kielégíthető és vidám. Szívesen eljátszo gt es oly hálás, mint kevés gyermek, h vele fogllkoznk. De h ingerlik, vd természete kitör belőle, földre veti mgát, dühöng és topor zékol 8 különösen hj tépésével fejezi ki h r J rgját. 40 gsjm-lgg8- XXXV ÉVFOLYM. VSÁRNPI UJSÁG sjátságos teremtés föltlálás körülmé visszmrdásról lehet szó, melynél z embrio nyeit mg z impressrio, Frini, igy dj elő: nális burok, z úgynevezett Lnugo, későbbi Több éve már, hogy őt mint londoni hírne- korbn is megmrdt. ve9 qurium igzgtóját nem kevésbbé híres mi kis Krónk állítólgos ngytyját, ngol természettudós, Frnk Bucklnd figyel Los király áltl Birm királyándékozott Své meztette rr szőrös emberfjr, mely állítólg Mongot illeti, nnk rczmását szintén itt látj birmi király udvrábn közbámult tárgyát bemuttv z olvsó. Své-Mongot Crwford képezi. gy ily csládnk fényképét is bemu ngol követ és dr. Wllich látták először Birm ttt Bucklnd Frinink, ki ennek folytán egy fővárosábn 1829-ben; kkor még 20 éves volt megbízottt küldött Birmáb, hogy dologról csk, s fővárostól, vától távol született, 90 bővebb tudomást szerezzen. megbízott egy npi járó földön. nnek homlokát, rczát, évet töltött Mndlybn, nélkül zonbn, jiogy rá tudt voln venni birmi királyt, hogy szőrös emberek egyikét átengedje, csk nnyit sikerült kitudni, hogy egyikét ez embereknek, ép kis Kro ngy tyját, Své MongoV, Los kirá ly jándékozt Birm királyánk, s e szerint rendkívüli törzs voltképeni otthon Los őserdőségei volnánk. Most Frini egy másik expedicziót szervezett egyenesen Losb, még pedig Bock Károly ter mészettudós vezetése ltt, ki kérdezősködései nyomán fel is tlált zt z őserdőt Losbn, hol keresett szőrös emberfj, kro-törzs (Kro = mjom) él s fényes jutlmt igért n nk, ki egy példányt kezei közé juttt. Két-há rom npi kóborlás után z őserdőben cskugyn rákdtk törzs trtózkodási helyére, még pe dig mgs fák ági közé épített fészek-szerű kunyhók lkjábn, melyekben néhány száz ilyen szőrös ember tnyázott, kik nyers rizsét és hlt ettek. De bár Bock és kísérete több izben lepte meg őket észrevétlenül, elfogni egyet sem bírt közülök, mert közeledésükre szétrebbentek. Cslódottn tért most vissz Bock Birmáb, hogy újr király jókrtát tegye próbár és sok unszolás után végre ki is nyerte ettől z en gedélyt, hogy z ott trtózkodó Kro-cslád kettejét, z pát és leányt urópáb hozz, míg z ny visszmrdt s jelenleg is birmi király udvrábn él. urópáb jövet is számos viszontgságon ment keresztül z expediczio. z ty Bngkok felé utztábn hjón kiütött kholer következtében meghlt s csk kis Kro mrdt életben. De Bngkokbn simi király ezt is vissz krt trtni s csk Kronolt herczeg közbenjárásár állott el szándékától, zzl föltétellel, h KRO, MJOMLÁNY. Frini gyermeket mgáénk doptálj. z meg is történt s később simi király öcscse, ki Oxfordbn járt z egyetemet, Prisdng herczeggel és simi követtel személyesen felkereste Pnnit meg s is győződhetett rról, hogy kis Kro jó kezekben vn, külön ngol nevelőnő felügyelete ltt, minek következtében simi herczeg jánló levelet is dott Bocknk Los kúályához oly czélból, hogy esetleg több pél dányt is rendelkezésére bocsásson. Nem vgyunk bbn helyzetben, hogy Frini ez dtink szvhihetőségét elbírál juk ; lehet zokbn sok túlzott és reklámszerű, de semmi körülmények között sem befolyásolják zok tiszt nthropologii tény megállpítását, mely e csodáltos tüneménynél első sorbn érdekel. SVÉ, MONG, KRO ÁLLÍTÓLGOS NGYTYJ. Mint említettük már, csodgyermek föltlá lás egész tudományos vitákr szolgálttott l klmt, különösen zok részéről, kik, mint londoni ethnográfus, Kulitz-Jrlow, ter mészet ez érdekes játékábn mjomtól vló leszármzás érdekes theoriáját krták ig zolv látni. De egész sor szkemberek nek, így Leuckrt, cker, Zchris, nem látnk benne egyebet, mint polytrichi egy esetét, milyen már sokszor előfordult. Olvsóink emlékezhetnek még híres szkálls szszonyr, lpunkbn is bemu ttott Pstrn Juliár kinek rczát egé szen szőr borított, s kinél tudományos vizsgált szintén kimuttt, hogy felső áll kpcsábn csk zápfogk voltk meg, míg metsző és szemfogk teljesen hiá nyoztk. gy másik nevezetes eset 70-es evekben ngy feltűnést keltett 55 éves orosz Prszté, Jeftikhjev ndrásé volt, kinek rez oly erősen volt benőve szőrrel, hogy wkeletes kutyához hsonlított. Jeftikbjevnek egy három évesfivolt, ki hsonló rend ellenességeket muttott. Sőt régi metsze«* régibb esetek emlékét is fenntrtották * mi npokig, igy 17. százdbeli ugs?wgi szűzről. Mindezeknél rendkivülibb tünem e n y 8 ok k* Kro, de zért nem szükség JFTIKHJV NDRÁS «PUPLI-MBR». vétlen z emberfj mjom-eleire követ keztetnünk belőle, inkább egy fejlődésbeli KRO ÉS SZŐRÖS MBRK. 659 szemhéjit, orrát, orrlyukit és állát borított szőr, még pedig ezüst-szürke s egyenesen álló. Csk piros jki váltk ki tömött szőrzet lól. Fülkgylóiból is 8 hüvelyk hosszú szőrtin csek csüngtek lá, vlmint egész testét is szőr fedte, mely gyermekkorábn vüágosbb szinü : volt. szőrössége s főleg hiányos fogzt követ. keztében beesett rcz mitt z lig 30 éves ember leglább is 60 évesnek látszott ki. Mert [ lsó állkpcsábn csk négy metsző és bl oldli szemfog volt meg s zápfogi teljesen hiá nyoztk, s meglevő fogkt is csk 20 éves korábn kpt. Sué-Mongnk különben szőrösödóse csk 6 éves korábn vette kezdetét, szü letésekor csk fülein volt szőr. birmi király egy szép leányt dott hozzá feleségül, s ettől négy leánygyermeke született, de ezeknek hármján semmi rendellenesség nem volt észlelhető, csk legifjbb, Mfun szüle tett már szőrös fülekkel, s egy év múlv egészen szőrös is lett, mint hogy fogztis teljesen p jáéhoz volt hsonló. Később ő is férjhez ment s vlószínű, hogy z ő számos gyermekeknek egyike z, kit most z álltkertben kkor feltűnés közt mutogttk. NMZTI HŐSÖK. lig vn nemzet, melynek egy-egy mondi hőse ne lenne, kinek nevéhez nemzet egész jövőjébe vetett hite fűződik, s kinek vissztértére rendithetlen bizlomml vár nép, hogy történetében uj és boldogbb korszk kezdetét vss fel. Csb-mondkör ismeretesebb, semhogy itt tárgylni kellene, s Kossuth nevéhez fűződő számos mondák összegyűjtése s ismertetése egész külön czikk keretét igényelné. De vn egy oldl e tárgynk, mely eddig lig részesült kellő megvi lágításbn : z szellemi kpcsolt, mely kü lönböző népek hsonirányu hgyományi között fennáll s közös psykhologii forrásr hgy kö vetkeztetni. Legelterjedtebb hgyomány rőtszkállu Fri gyes császár német legendáj, ki mond sze rint vitézeivel Kyffhusenben ül és várj, míg szkáll nnyir megnő, hogy háromszor körül folyj z sztlt, s míg hollók hírül hozzák, hogy itt z idő elhgyni hegyet. De ez mond is több változtbn él nép jkán s mjd rőt szkállu Ottó császárr], mjd János őrgróffl vn összeköttetésbe hozv, Brbross Frigyes helyett. rjni vidékeken nem egy helyt csá szárnk éjjelenként ágyt is vetnek, mely négy vslánczon függ s reggel úgy néz ki, minth v lki éjen át benne ludt voln. Ugynott néh trombitzjt és fegyvercsörgést is vélnek hllni, mely állítólg szintén innen ered s nyugtln időknek bekövetkezését jelenti. Gmundenben Guggenberg hegy mélyében képzelnek egy ngy várost, középen egy kősztlll, melynél Frigyes császár, vgy mások sze rint Ngy Károly ul és lszik. Hosszú szkáll már kétszer tekerődzött z sztl körül s h hrmdszor is körültekerődzik, kkor császár felébred s egész kíséretével kikel hegy ből. lzászbn meg épen zt is hiszik, hogy császár, ki itt egy völgyben voln elsülyedve, minden hót évben egyszer megjelen éjjel, s ktonáivl gykorltot trt. Wesztfliábn Wiking, vgy Wittekind királynk tuljdonítnk hsonló szerepet, míg Hrczhegységben Mdrász Henriket veliknnk jövőbeli hősnek, ki Goslr mel lett egy hegyben várj, hogy vissztérjen földre, h egyszer Goslr ngy szük ségben lesz, s három kő, melyet Ő rkott be város fláb, mgától kiesik. gy holsteini mond szerint: h egy vörös te hén bizonyos hídon átlép, «fehér király* elhgyj lvohelyét, hogy legyőzze 'fe kete királyt". S hrcz oly véres lesz, hogy kik életben mrdnk, egy dobról fognk enni. Dániábn Holger dnsker, mások szerint Vldemár király fog vissztérni sírjából kkor, h már z egész országbn csk nnyi ember mrd hátr, mennyi egy hordón elfér. Németlföldön pedig z úgy nevezett witte God vgy fehér isten jelenik meg lovon, hogy z utolsó cstát kivívj. Másutt, Hesszenben Siegfriedet triják z lvó hősnek, s bádeniek is sok oly férfiról

7 660 VSÁRNPI UJSÁG. 40. SZÁM xxxv. ÍVFOLT4 W tudnk, kik el fognk jönni, mikor Németor szág legngyobb szorongtttások közt lesz, hogy ellenségeitől megszbdítsák. felső frnk földön zt hiszik, hogy Ngy Károly császár z Ökörfő rny csrnokibn lszik és várj z időt, melyben z ntikrisz tussl kell mjd megküzdenie. kkor mjd be törnek észkról hitetlenek csordái, összecsp nk dél és nyugt népeivel, s borzsztó brcz veszi kezdetét Teuschnitz mellett. mlmot négy npon át megöltek vére fogj hjtni, pogány király teuschnitzi templom oltárán fogj brkolttni lovát s várost lángok emész tik fel. Pusztítv, öldökölve vonulnk végig hitetlenek Németországon, mig vezéröket Minz és Köln között egy sszony gyon nem üti mángorlóvl. kkor ismét helyreáll béke s bjor király lesz minden fejedelmek közt z első. Szerintök Slmon király is z Ökörfőben lussz álmát, mert mielőtt meghlt voln, elrendelte, hogy holttestét ezüst koporsóbn ht ökörtől vont ezüst szekérre tegyék, s z ökröket vezető nélkül hgyják mgokr, menjenek hov nekik tetszik. Ugy is lőn s brmok szekeret z Okörfőig vonták, hol z rny oltáros templom előtt megállottk, mire koporsó, szekér és templom egyszerre földbe sülyedtek. Itt fekszik most király z oltár mögött, s egyesek, kik hegyekbe klndoztk, hllották is pihegését. De h eljő n p, felébred es résztvesz ngy hrczbn. feltlálásár várnk, melyet Klevi Poeg, Klev fi vrázsló legyőzése után Peipus tó mé lyébe vetett. ki feltlálj krdot, z lesz jö Budpest főváros hlndóság 1882 IRRK vendő megszbdítójuk. évben és nnk oki czimen dt ki fővárosi st^ Orosz hit szerint hires Stenk Bzin z ördög segítségével megszbdult börtönéből s tisztiki hivtl legújbb kimuttást egy téried 1 keresztülment «kék tengeren* s m is él. Már mes kötetben, melyet Körösi József, fővárosi st négyszer vissztért volt hzájáb, hol Pugcsev tisztiki hivtl igzgtój bocsát közre. Becses d nev ltt lépett fel, s 1773-bn látszólg kerék tok tárház ez íőváros egészségügyéről, hlál betörést szenvedett. De nem hlt meg, hnem zásokról, vgyonossági, lkás-viszonyok, fogu átkelt kék tengeren s ott vár m is, míg z kozás befolyásáról hlndóságr, egyszersmind int" igzságtlnság mértéke betellik. H már z er figyelmeztetés, hogy mennyi tenni vló mé«min kölcstelenség oly fokr hágott, hogy templomi gyertyákt visz helyett fgygyuból fogják ön dig, mert fővárosunkbn hbár jvulnk z^gész" teni, kkor Stenk Bzin utolszor jövend Orosz ségi viszonyok még mindig megdöbbentő h országb s tetteivel mindenkit bámultb fog lálozások ngy szám és gyermekek pusztulás. könyv beosztásánál sjnálni lehet, hogy z eddw m ejteni. Skopcy orosz felekezetben ismét más véle gyrázó és összehsonlító szöveg teljesen elmrdt s mény urlkodik. szerint Krisztus nem hlt csupán nyers dtokt, számoknk 168 oldlr meg, hnem m is földön vándorol. Vlmi terjedő tábláztát kpjuk, s igy ki tnulságot ki lkbn, sem nem férfi, sem nem nő, időről-időre krj vonni könyvből, végig kell tnulmányozni előtűnik; jelenleg épen mint III. Péter, kit tábláztokt, s mgánk feldolgozni, hogy értel nem öltek meg vlósággl, hnem Irkutzkb mét összeállíi hss. ddig épen z dtok eredmé menekült s ott él m is elrejtve. H onnn egy nyének összevonás, feldolgozás tette becsessé szer vissz fog térni, meghúzz mjd z Usz- fővárosi sttisztiki hivtl kidványit. kötet ár penszkij-székesegyház ngy hrngját, mg 1 fit 80 kr. köré gyűjti hívőket, elfogllj trónt s SzentPétervárott megtrtj z utolsó ítéletet, mely «Mgyr művészek»díszműből egyszerre három után minden ember skopez lesz, minden bűn füzet folyttj vállltot, mely hzi festőket és megszűnik, föld prdicsommá válik s z em szobrászokt ismerteti meg ngy közönséggel. Két berek nem fognk meghlni, hnem örökké fog szobrász és két festő tlált helyet e füzetekben, s Kissé eltérő bjor mond, mely szerint mjd nk élni boldogn. Ngy Károly, mjd rőtszkállu Frigyes, mjd Mint látjuk, itt nemzeti hős Krisztussl vn mindenikhez Szn Tmás irt művészeket jel meg V. Károly császár trtj udvrát Slzburg zonosítv és egészen vllás-politiki jelleget lemző czikkeket. Zl György jeles szobrászunktól & nál, Untersbergben. Kétszer 300 brát végzi ölt. III. Péter rczképét ép ezért e szekt min «Mári és Mgdoln» csoportozt fénynyomtbn hegyi kápolnábn z istentiszteletet 200 oltá den követőjénél ott lehet látni flon függve. mint külön melléklet díszíti 9-dik füzetet, mely ron, több mint 40 orgon kísérete mellett. vi Byen vllásos képzetek z utolsó Ítéletről, világ nek szövegét z rdi vértnuk szobránk néhány rágos réteken Slzburg, Berchtesgden és végéről és z örök boldogságról, úgy kell lenni, melléklkj és Zl egyéb szoborművei illusztrálják. bjor föld elhlt fejedelmei és hölgyei sétálgt hogy régi pogány emlékeken srklnk. Leglább Klein Miks Berlinbe szkdt szobrászunk jellemzé nk, vgy trombithrsogás és dobpergés közt tudjuk, hogy germán mythologi régi pogány sét 11-dik füzet nyújtj. Külön melléklete «Háársztj el hrczi nép mezőt. Márványsztl istenei szintén hegyek üregeiben luv várják gár és Izmel» czimtí szobor képe, mig szöveget nál, fejét krjár támsztv, töprengve ul csá döntő np eljövetelét, s személyiségök lssnként Klein ismertebb művei: «z nchoret», «ger szár, várv pillntot, midőn szkáll hr ment át s lkult egy-egy történelmi és nemzeti mdszor nő körül z sztlon, kkor előrohn mán rbszolg*, «legyőzött hdvezér» st. trkít mjd s mint német nemzet védő hőse lejő hőssé, kivéve egyes vonásikt. Csupán Huld ják. 10-ik füzet Lotz Károlyt, kitűnő flfestőnket hegyről, hogy wlserfeldi körtefánál kivívj istennő z, ki nevét is megtrtott. llenben jellemzi, több Petőfi-illusztráczióját és vázltát Odin hollór Frigyes császár hírnökeivé, váltk utolsó véres ngy cstáját. Kyffháusenben, Gill kürt.melylyelheindller muttv be szövegben. Bihri Sándor «Leányké Hsonlót hisznek csehek Venczel herczeg- z isteneket összehívt, rthur király kürtjévé rés* fénymetszetével és «Biró előtt,» «Kereszttűz jökről, ki seregével Blnik hegyébe vn be változott s bdeni mond tizenkét hegylkó ben,') «Kéjutzás Zgyván" czimű képeinek másá zárv, négy mértföldre Tábortól. Némelyek sze férfi z zok tizenkét számánk felel meg. vl vn bemuttv. válllt Hornyánszky V. rint e lovgok teljes fegyverzetben feküsznek De még jobbn muttják z ily képzetek vl kidásábn jelenik meg. földön vgy kőpdokon, mellettök fegyvereik; lásos eredetét természeti népek Messziásmások szerint ülve lusznk, fejőket krdjikr z élet meséiből czim ltt egy kötet rjz és el mondái. mexikóik nemcsk Quetzeboctl beszélés jelent meg Schck Bélától, ki szépirodlmi támsztv, vgy nyeregben, fejőkkel ló ny kán. Időnként fegyvercsörgést lehet hllni, s istenük, és tyjuk, de Centeotl istennőjük visz- lpokbn megjelent novelláiból hetet vett föl bemu ilyenkor zt hiszik, hogy lovgok hrczr ké sztérésében is hisznek, kik régi rnykort ttó kötetébe. írói tehetség jelentkezik mindenik Virkoch, ben, egy-egy történetet elég formásán lkit elbeszé szülnek. De ez csk kkor fog bekövetkezni, h vissz fogják állítni. peruik Ink z ellenség minden oldlról betör z országb, s np fi jöttét várják, kivel z inkák birodlm léssé, z életből vett vonásokbn megfigyelés látszik. Mint minden fitl iró, ő is szeret messze cspongni, rbolv, gyilkolv járj be. H főváros, Prág, fogj kezdetét venni s vele egy jobb kor. Még eltérni tárgytól. Hosszbb elbeszéléseiben jobbn grönlndik is hisznek egy jobb jövőben e világ földdel egyenlővé lesz téve, úgy, hogy fuv is «ki tudj mgát beszélni", mint rövidebb rjz elmúlás után, midőn kevesebb lesz szirt, ros, elhjtv mellette, megcsttogttj ostorát és félékben. kötet évi Leó bizomány s ár 1 frt így szól: «Itt állott vlh szép ngy város, szikl s z egész föld örökké zöldelő lpály és 60 kr. Prág.» H z ellenség krdcspási ltt úgy rónság lesz. Hdtörténelmi Közleményekből, melyeket hinduknál Visnu jő el még egyszer, hogy fogy cseh, hogy megmrdtk egy fuvros tud. kdémi hdtudományi bizottság indított meg földet bűntől megtisztíts, ki már vüág te szekérre fognk felférni. H végre blniki szárz tó vérrel telik meg, Blnik folyó prt remtése ót kilenczszer jelent m e g ; régi per- mgyr hdi történetírás fejlesztésére, hrmdik j á n kiszárdt fák rügyeket hjtnk. kkor sáknk pedig már mkrokosmikus Urstier füzetet vesszük, Róni Horváth Jenő trtlms szer előterem szent hd élén Venczel herczeg, fe budd és z első ember, Kjomood megjósolt, kesztésében. hér lovon, kezében birodlmi zászlóvl, t ú l hogy egykor eljövend Sósiss, hogy z egész vilá Mg szerkesztő Mátyás királyról irt, ngy ki űzi htáron z ellenséget s zután vissztérve got Zendvestár térítse. z ókori egyiptomik rályt mint szervező hdvezért jellemezvén. Thly megnyitj z örök béke korszkát, megmrdt is hittek Osiris és íris vissztérésében, nyu Kálmán dlékokt közöl H. Rákóczi Ferencz tüzér gtázsii népek pedig bbn, hogy eljő Szolimán, ségének történetéhez, Csánki Dezső Szbács megvé csehek pedig uj népet fognk lpítni. ki meg fogj tlálni Slmon király áltl teléről értekezik, Hzy Smu X. százdbeli m z ngol és skót mondák is mjd rthur ki elveszített vrázsgyűrűt s megfékezi vele go gyr hdügyről, Szádeczky Ljos Báthory hdjár tiról z oroszok ellen, Szendrei János várink rend rályt, mjd meg Tmást várják föld lól, szá nosz szellemet. szeréről és felszereléséről XVI. és XVII. százdbn. mos lóvl és lovggl, mikor eljő z igzi em z ó-görög hitrege Themis-Demeter istennő ber, kinek britt szigetek engedelmeskedni höz köti megváltás gondoltát, ki hjdn Bálás György Érsekújvár várépitészeti rendszeréről és ktoni szerepéről. z próságokon kívül vn fognk. kkor ez felkpj kürtöt és krdot, mint Díke, vgy Igzság élt földön, de z em nk még mellékletek: Mátyás király rczképe, Ér mely sírbolt flán függ, s belefúj, mire min berek gonoszság mitt z égbe volt kénytelen sekújvár két tervrjz. folyóirt előfizetési ár egy denki fölébred, s ütni fog sheriffmoori ngy menekülni, hol mint csillgszűz vgy stre évfolymr (4 füzetre) 4 frt; egyes füzetek könyv cst óráj. Portugálbn pedig m is fennálló, tündöklik. Vele együtt fog megszbdulni és árusi utón 1 frt 25 krért kphtók. s előfizetési sebstinidák számos tgú felekezete várj eljönni sziklához lánczolt Prometheus is, ujjin pénzek Frnklin-Társulthoz (gyetem-utcz 4.) e ugynilyen reményekkel Sebestyén királyt. gy gyűrűvel, mely szikl kövéből lesz ková küldendők; könyvárusi bizomány Grill Rikárd ud vri könyvkereskedőnél vn. Nézzük keleti népeket. montenegróiknái ' csolv, hov lánczolv volt. Czrnjevics Ivo, Strzimir Ivo unoköcscse és Otitibn, Sndwich-szigeteken z meg czmgovcz népdlok hőse z, ki oldlán krdj- i győződés él, hogy Piomo, z első ember, ki ltt vl egy brlngbn lszik Cttro mellett, s éb- i z rnykor virágzott, egy gzdg úszó szigeten redésével uj életre támsztj montenegrói biro fog vissztérni mindennel, mit z ember kíván dlom fényét és htlmát. szerbek híres Krl- I ht ; Társság-szigeteken pedig egy csodáltos jevics Mrkot, z nnyiszor megénekelt király vitorl nélküli hjót, «Mvi hjóját* várják, fit ünneplik megváltó hősükként, mint ki nem melyen z eltűnt Mvi isten fogj visszhozni hlt meg, hnem hegyekben lszik, s álmiból z embereknek boldogságot. mongolok most k i o r fog ébredni, h krdot, melyet z drii is várják isteni Timur vgy Tmerlánjok, vissz tengerbe vetett, hullámdgály ismét prtr érkezését s korjákok, észki Ázsiábn, Knikenhozz, 8 kkor újr helyreáll ngy szerb biro jch istent, ki őket boldoggá teszi mjd. dlom. z esztek szintén nnk krdnk IRODLOM ÉS MŰVÉSZT hunydmegyei történelmi és régészeti tár sult évkönyve. zen eredménynyel működő tár sult, melynek munkásság hzánk egyik legnevezetesb multu részére terjed ki, s mely Dáczi törtene téhez sok dtot is derített ki, évkönyvének negye dik kötetét bocsátott most közre, z * évekről. Szerkesztette Kun Róbert titkár, s 132 ol dlr terjedő kötetet Frnklin-Társult nyomdáj* szépen állított ki. kötet z és 1886-ik évi gyűléseken ielolvásott értekezéseket trtlmzz. FJől olvshtó g*kuun Géz elnöki megnyitój meonviti z SLT egylet ínrelnt czéliir czólj. SZÁM ^xxv. ÉVFOLYM. Kun Róbert titkár «Pogány Ádám emlékezetéinek zentel pár sort, ugynő közöl terjedelmes dléko kt «Hór-lázdás történetéhez", egykorú jelenté seket irtokt, st. Dr. Sólyom Fekete Ferencz má sodelnök több értekezéssel szerepel. Téglás Gábor Dáczi helyrjzávl, Soós ntl hunydmegyei czéhdiplomákkl fogllkozik. kötet 1 frt 50 kron kp htó titkárnál. ipedgogii Plutrch, jelesebb pedgogusok életrjzi"-ból füzet jelent meg, Orbók Mór szerkesztésében és Drodtleff Rudolf kidásábn, Pozsonybn. Öt életrjz és rczkép vn benne: Vjdfy Gusztáv fővárosi igzgtó tnítóé, Mennyey Jó zsef vsmegyei tnfelügyelőé, Melháné Szák Lujz fővárosi tnítónőé, Szebeszth Károly zólyomi tn felügyelőé és Goerth József német pedgogusé. füzet ár 40 kr. Három iskoli könyv hgyt el sjtót Kolozs várit Léhmnn ós Bldi kidásábn. Mind három kereskedelmi iskolák számár készült, s szerzők tnárok, kik könyveket gykorlti tpsztltok lpján és legújbb tnterv szerint írták. Kereske delmi számtn z egyik, középfokú kereskedelmi iskolák (kdémiák) első osztály számár, irt dr. Veress Vilmos kolozsvári keresk. kdémii tnár; ár 1 frt 20 kr. Ugyné szerző műve másik könyv : Őt számjegyű logrithmus tábl, természetes szá mok Brigg féle íogrithmusi 1-től 1000-ig; végül utsítás logrithmusi tábl hsználtár. Második kidás s ár 40 kr. Hrmdik könyv : pénzügytn lpvonli, keresk. középiskolák hrmdik osztály számár, irt Léhmnn Róbert kolozsvári keresk. kdémii tnár. r 60 kr. Uj zeneművek. Hrmóni budpesti zenemű kidó részvénytársult kidásábn megjelent: «gláj keringő" «kis hdngy" operettéből zongo rár, ár 1 frt 20 kr. «Két nyárf közt kisütött holdvilág" és «Mindenkinek vn z égen csillg" czím ltt két eredeti mgyr dl jelent meg;ének hngr vgy zongorár Gosztonyi Bélától. r 80 kr. Serly Ljostól két uj zenemű jelent meg zon gorár: «Mrcs és Mrisk" csárdás, (Blh Luj zánk jánlv), és «Cécile», (Munkácsy Cécile szszonynk jánlv) ; mindkettőt Krnz. dt ki Hennburgbn; z elsőnek ár 1 mrk, 2-iknk 80 fillérig. Uj oper. Csiky Gergely oper-szöveget ir rny «Toldi szerelme* után. z oper czine is Toldi lesz, s két felvonás már elkészült. zenét Mihlorich Ödön irj. népszínházbn szept 22-ikén muttták be z őszi idény első újdonságát, egy frnczi énekes bohóztot, melynek * Szedte-vette ngysám* czíme, szövegét Jime és Duvl, zenéjét Vsseur irt. «Szedte-vette ngysám» ezimet Juhette, egy pjkos fitl lány érdemli ki, mert ngybátyjától, z ezredestől megtnult szedtevettézni. nevelő inté zetekben sem tűrik pjkossági mitt. legutolsó ból zért tiltották ki, mert egy fitl ktontisztet láttk zárdflán átugrni. Pedig Juliette árttln volt ebben. liszt egy szende brátnőjétől búcsú zott el, ki másnk menysszony. Juliette fejébe veszi, hogy megmenti brátnőjét kellemetlen vőle génytől, s miltt mindent elkövet z ellen, mgát égeti meg tűz, bele szeret brátnője vőlegényébe. Persze mindennek jó vége lesz. főszerepet Pál mi Ilk ngy kedvvel, élénk tréfákkl játszott. másik női szerep kevésbbé sikerült Bácski Julcs kezében. férfi szereplők : Kssi, Szirmi, Hunydi htássl játszottk. budi színkörben Krecsányi Ignácz színtársu lt szept. 25-ikén fejozte be z elődásokt «Peleskei nótárius" bohózttl. társult innen Temes várr megy. Krecsányi színtársult legjobbk kö zül vló, melyek krisztín-városi színkör viszon tgságos nyrát végig küzdöttek. Játékrendje is elég változtos volt, de zért közönség nem részesítette ngyobb figyelemben, mint gyöngébb társultokt, melyeknek szintén üres nézőtér jutott. színkörben évről-évre ugynegy tnulság. Távol esik, s kö zönség épen meleg nyári npokbn, nem szánj rá mgát, hogy lánczhidon, lgúton keresztül meg tegye hosszú utt. így évről-évre egy-egy színtár sult hjótörését okozz krisztinvárosi zátony. KÖZINTÉZTK ÉS GYLTK. z orsz. régészeti és embertni társult szept. ~-">-ikén kezdte meg ismét üléseit. i^ilszky Ferencz fogllt el z elnöki helyet s u gynő trtott z első elődást tóti puszti ffífy^letet muttt be. nemzeti múzeumbn láthtó úgynevezett ozori lelet 17 évvel ezelőtt Került od; ztán npfényre jött nnk másik fele 661 VSÁBNPI UJSÁG 18 n i? 2 * p ö r tár?j Tíít képezte és csk 17 óv eltelte után intézték el véglegesen ez ügyet. lelet egy lócsontváz, egy férfi és egy női csontváz mellett feküdt, vlószínűleg egy vr főnök sírjábn. Dr. Kuzsmszky Bálint z őskori bronzeszközök orn mentikájáról érkezett. z nnyivl inkább figye lemre méltó, mert e korbn mi ngy művészetek, festészet és szobrászt úgyszólván ismeretlenek voltk. Után dr. Szendrei János titkár múlt nyá ron eszközölt régészeti kuttásról ós ástásiról tett jelentést. zek során különösen kiemelte gróf Szirmy lfréd szirm-besenyői őskori leleteit, melye ket legfontosbb hzi őskori leletek közé sorol és besenyők vgy z ős mgyrok emlékeinek trt. Borsodi útj ltt ástásokt eszközölt Muhi pusz tán, honnn kigyófejes bronz krpereczet, török krdot és egyéb régiségeket muttott be. Jelenti továbbá, hogy Pozsonymegyében detrekő-szentmiklósi csontbrlngot megástt, és ez lklomml z ősmedve számos csontvázár kdt. Végül jelen tést tett Zlmegyében Sümegen és Csbrendek htárábn eszközölt ástásiról, bemuttt z ott tlált hmvvedreket, bennük tlált ékszerekkel együtt. herldiki és genelógii társság közgyű lése október 25-ikén lesz. z e hó 27-iki hvi ülésen b. Rdvánszky Bél elnök megemlékezett Deák Fr ks elhunytáról, ki társság egyik lpitój volt. Értekezést dr. Komáromy ndrás olvsott föl z Illésy-cslád nemzedékrendjérő!. z 1633-bn ne mességre emelt cslád kiválóbb szeplőiről emlékezett meg. Közülök több ngy-kun kpitány volt; z utolsó ngy-kun kpitány is (Illésy Sándor) e cs ládból vló s 1886-bn hlt el. nemzetközi irod 1 mi kongresszus, mely Velenczében ülésezett, s melyet jövő évre Petőfi-tár sult Budpestre hivott meg közgyűlésre, Kris városábn trtj jövő évi gyűlését. «Jó-szív» egyesület most már sűrűn osztogtj segélyeket. segélyre vgy kölcsönre szorulók zonbn nem mindig helyes utón nyújtják be kérvényöket, közvetlenül z igzgtó válsztmányhoz intézvén zokt. kérvények z egylet bizlmi férfiihoz. illetőleg vidéki bizottságihoz nyújtndók be, mert z ezek mellőzésével beküldött kérvények nem vehetők tárgylás lá. Bizlmi férfik illetőleg vidéki bizottságok vnnk pedig: rd, Békés, Bihr, Borsod, Csongrád, Heves, Hont, Jász-Ngy kun-szolnok, Nógrád, Pest, Szbolcs, Sztmár, To rontál és Zemplén megyékben. z erdélyi közművelődési egyesület lobogój. z. M. K.. elhtározt, hogy egyleti lobogót ké szített s nnk költségeit mgyr hölgyektói kivánj beszerezni. zért felhívást intéz Mgyrország leá nyihoz, hogy e czélr bármily csekély összeget d kozznk. fölhívás, melyet gróf Bethlen Gábor egyleti elnök és Sándor József titkár irtk lá, kiemeli, hogy z. M. K.. lobogóját nőiség kultuszánk szimbólum: Boldogságos Szűz képe fogj díszíteni. z jelezni fogj egyszersmind zt is, hogy «Mgyr ország védsszony nő, ki z erkölcs s igy nem zet." zt lobogót tehát, úgymond fölhívás, M gyrország sszonyink kell összedniuk! z össze get külön fogják kezelni s h több foly be. mint zászlór kellene, fölöslegből trtlék-lpot létesí tenek. z. M. K.. egyidejűleg kérést intézett z össszes törvényhtóságokhoz s pénzintézetekhez is. megyéket, városokt s községeket rr kéri, hogy lépjenek z. M. K.. tgji soráb; pénzintézete ket pedig rr, hogy beszámoló közgyűléseiken ne feledkezzenek meg z. M. K..ró'l sem. htóság hoz intézett kérésben ki vn muttv z is. hogy z ország 63 megyéjéből eddig csk 19 tgj z. M. K.-nek; 146 várostól csk 60; és 12,665 kisebb köz ségből meg 7051 pusztából csk 74. fákr is nép tnitá világ legelső költőit. Péld rá Shkespere, bohóczibn, szolgáibn; péld rá Goe the «Fust»-bn. mi Mikes Kelemenünk is me rített néphumorból. rny és Petőfi tréfáikbn nép tnítványi voltk. )ndrödi Sándortól Vdny Károly öt költeményt muttott be s közönség megtpsolt zokt. Végül Brtók Ljos r. tg egy jelenetet olvsott fel z e npokbn színre kerülő Thurán nn» czimű történeti drámájánk IV. felvonásából, mire z ülés véget ért. felolvsáso kt zárt ülés követte, melyben Reviczky Gyul köl temény-kötetéről muttták be Imre Sándor bírál tát, ki gyűjteményt szintén kidásr méltónk Ítélte. MI UJSÁG? király e hó 26-ikán este utzott el Gödöllőről Bécsbe, hol most György görög király is időzik. Stefáni trónörökösnö jelenleg Görögországbn időz. Megtekintette korinthusi szoros átmetszésé nek munkáltit is. Vilmos német császár október 3-ikán érkezik Bécsbe, hol ekkorr királyi cslád tgji mind együtt lesznek, s Stefáni trónörökösné is megérke zik keleti utzásából. Vilmos császár okt. 5-ikéig mrd Bécsben, mikor is királyunk meghívásár mürzstegi és neubergi ngy vdásztokr rándul le. vdásztokon vlószínűleg lbert szász király is részt vesz. Okt. 9-én Vilmos császár Rómáb utzik z olsz király látogtásár. német császár bécsi trtózkodás ltt ngyobb udvri ünnepélyek cs ládi gyász mitt nem lesznek. Gr. Csáky lbin vllás és közokttásügyi minisz ter szept. 25-ikén tette le z esküt ő felsége előtt, Gödöllőn. z eskü szövegét Pápy udvri tnácsos olvst föl. Jótékonyság. jótékony czélu lpítványok nemes érzés és vgyonosság bizonysági, s mindig összeköttetésben állnk közszellemmel. Fejlett, ngy nemzeteknél nevelésügy, z emberbráti czélok évről-évre biztosn számítnk ngyobb l pítványokr és nem is cslódnk. Nálunk sem hiány znk, kik e czélokt gyámolítják. Most is két n gyobb jótékony intézkedést jegyezhetünk föl, Bud pestről és Kolozsvárról. gy fővárosi gg polgár, Rock Szilárd végrendeletében ngy vgyon ngyobb részét, mintegy hiíromscázezer forintot hgyt jóté kony czélokr. Kolozsvártt pedig egy névtelen jóitevő negyvenkétezer forintos lpítványt tett. kolozsvári lpító z erdélyi református egyház pénztáránál tette le 42,000 forintot, mely egy ideig érintetlenül kmtozttndó s mihelyt egy megh tározott lpösszegre növekszik, következő, z lpitvány-levélben körvonlozott czélok elősegítésére s részben megvlósításr lesz fordítv: székely ki vándorlásnk z erdélyi megyékbe vló terelésére, moldvi és bukovini csángók betelepítésére s főkép egy Ngy-nyeden fölállítndó árv- és szeretetház létesítésére. z lpítvány feletti rendelkezésre, református, ktholikus és unitárius püspökökből s egy-egy református, ktholikus és unitárius világi főgondnokokból álló bizottság lesz hivtv, egy má sik ref. főgondnok, mint elnök, vezetése ltt. Budpesten elhunyt Rock Szilárd 300,000 frtos hgyomány jótékony intézetek és egyesületek közt oszlik meg. zek: fővárosi szeretetház, Mári pácz-intézet, váczi siketném intézet, hirlpirók nyugdíjintézete és segélyegyesülete, csángó mgyr iskolák, csángók telepítése, Mári-Do rotty-egyesület, szbdság oszlop, z országos nőipr-egyesület, Rókus-kórház, tnítók országos árvház, hjléktlnok menhelye,»z ügyvédi k mr, z ötvös-lp, festészeti tnfolym nők szá Kisfludy-társság szept. 26-ikán ngy számú már, tnítónők menedékház, két stipendium z hllgtóság előtt trtott felolvsó ülését Gyuli egyetemen, szegény gyermekeket ápoló egyesület, budpest gyermek-menhely, rbsegélyző egyesü Pál elnöklete ltt. let, mgyr képzőművészeti társság, rjz és fes Beöthy Zsolt titkár bejelentette, hogy társság I tészet terén működő mgyr nők, z önkéntes mentő egykori elnökének, b. Jósik Miklósnk rczképe le egyesület, munkképtelen irók segélyezése, stb. másolttván, nnk költségeit b. Jósik Smu fe zeken kivül Rock 36,000 frtot hgyott z igzság dezte. zért jegyzőkönyvileg is köszönetet mondot ügyminiszterre egy közhsznú czélr, frtot tk neki, minthogy pedig lemásolttás költsége fővárosi tnácsnk egy, végrendeletben benn felülmúlj z lpító összeget, egyúttl lpító tggá fogllt s eddig nem ismert czélr, 32,000 frtot egy válszttott, meg. Bezerédj Istvánná társságnk női kórház lpításár és 4000 frtot egy gyermek 2000 forintot hgyományozott. jelentések után prknk fővárosbn létesítésére. Dlmdy Gyözö olvst fel thonvédsirok z ísszegi Rökk még 1885-ben egy csomgot dott át K erdőben" czimű hzfis költeményét. mgsltok egyikén, z erdei ut mellett vn három sírdomb, s ni ermyer polgármesternek zzl kiötéssel, hogy npfény játszik sírokon. «Tán nem is npfény e~k hlál után bontsák föl. z most felbonttván, mondj költemány tán z örök dicsőség sugr«. 120,000 írtról szóló tkrékpénztári könyveket tlál tetszéssel fogdott költemény után Beöthy Zsolt tk benne. z összeg jótékony intézeteket illeti. olvst föl Imre Sándor «néphumor mgyr Két kisebb csomgr z vn följegyezve, hogy hlál irodlombn" czimű ngyobb művének áltlános I után félév múlv bontndó föl zt tehát most nem bevezetését. Jellemezve vn ebben néphumor, z bontndó föl, de ismeretes, hogy további 50,000 egészséges néptréf. nép királyokt is tréfákkl írtról intézkedik, több jótékony czélr. dicsőíti, például Mátyás király nép jkán nemcsk j Rock még több helyen tett le csomgokt, melye igzságos, hnem egyszersmind elmés. S minden j ket most bontottk föl. Igy Fbiny Teofil igzság igz költő szeret meríteni nép lelkéből Igy tré- I ügyminiszter is kpott egy lepecsételt csomgot,

8 M ^ ^Mpyj S4^ VSÁRNPIUJSÁOh 662 melyben szintén tkrékpénztári könyvek voltk 60,500 írtról. z t öck z igzságügyminiszternek hgyt, hogy belátás szerint fordíts igzságügyi j ó t é k o n y czélr. Vdny Károlynál, mgyr írók segélyegyletének titkáránál lepecsételt csomgbn 3000 frt segélyegylet és Í2500 í r t csángók jvár ; budpesti ügyvédi k m r á n á l 19,000 frt, elszegé n y e d e t t ügyvédek, vgy ilyenek özvegyei és árvái segélyezésére. z összegek túlhldják 300,000 forintot. r n y J á n o s s z o b r. szűkebb pályáztnk melyet r n y szobrár Zl György és Stróbl l jos közt tűztek ki, vsárnp j á r le htárideje. Mind k e t t e n átdolgozták műveiket. Zl egyesitette két, pályázó szobrát, Stróbl is tetemes átlkítrisokt tett k é t szobor tervezet tud. kdémi.'bn lesz kiál lítv, s hogy h t á s t jobbn m e g.'ehessen ítélni, h á t t é r b e n muzenm épületének fest.lt képe is o t t lesz. P o l i t i k i Újdonságok*-hoz. M g y r G z d á i czim ltt két hetenként megjelenő g z d s á g i l p v n c s t o l v, s ezenfelül r e n d k í v ü l i m e l l é k l e t e k k e l i s b ő v í t v e l p n k eddig is hetenként másfél s minden második héten két ngy ívre terjedő trtlm, mely Mitiki Újdonságokt ez ideig is legngyobb és legtrtlmsbb politiki hetilppá tette. «V s á r n p i Ú j s á g ujbbn inóí munk es dirt* czimű uj rovttl s jelentékenyen bővített trtlomml jelen meg. Mind két lpnk kiegészítőjéül szolgál «Világ krónik' czímű képes heti közlöny, mely hetenként egy íven s számos képpel illusztrálv jelen m e g. T. előfizetőink szíveskedjenek z előfizetés megújításá nál, vgy Világkrónikái megrendelésénél ezimszlgjukból egy példányt post-utlványr rgsztv beküldeni, s min den reklmácziót é s egyéb szétküldésre vontkozó közle ményeket kidó-hivtlhoz küldeni. Vsárnpi Újság és Politiki Újdonságok Mgyr tudósok Konstntinápolybn. Vámbéry, ki Korvinák u t á n k u t t o t t Konstntinápolybn legeló'zékenyebb fogdttásr tlált m i n d e n ü t t. K o n s t n t i n á p o l y b n volt Frknói Vilmos pát knonok is, tud. kdémi főtitkár, s előtte olyn könyvtárk és levéltárk j tájit is fölnyitot ták, melyekben eddig n e m k u t t o t t keresztény kidó-hivtl (Budpest, egyetem-utcz 4. sz. HLÁLOZÁSOK. BÖCK S Z I L Í R D, fővárosi törvényhtóság tgj, régi ügyvéd, t ö b b jótékony egylet elnöke és tgj, meghlt szept. 25-ikén 90 éves korábn. Nemes lelj kének állndó emléke mrd z fejedelmi bó'kezűtudós. szultán, m i n t Konstntinápolyból irják, Vám - ség, melylyel hzfis, j ó t é k o n y ée körművelődési czélokról gondoskodott végrendeletében. letében is béry kuttásit ngy érdeklődéssel kisérte. szultán sokt dkozott, m i n d e n feltűnés n é l k ü l ; sokszor megbízásából közokttásügyi minisztériumnk egyik mgs állású tisztviselője, Musztf esid b é g htározottn kikötve, hogy n e említsék : ki dt. Böck Szilárd 1779-ben született Fejérmegyében. volt kiküldve, hogy m g y r tudós k u t t á s i t elő segítse és őt e téren m i n d e n tekintetben támogss. Pesten kezdett ügyvédkedni, s m i n t Beniczky, török lpok sokt, fogllkoznk Vámbéryvel és Podmniczkv és Mjthényi csládok jogtnácsos Frknóiv. Vámbéri/ Á r m i n tiszteletére z ngol és áltlánosn tisztelt nevet vívott ki mgánk z ügy védi krbn. Később visszvonult z ügyvcdkedésolsz ngykövetek díszebédet dtk, mgyr koló ni pedig hngversenyt rendezett. multságon től s zót közügyeknek szentelte tevékenységét jelen voltk Frknói Vilmos, Széchenyi Ödön ps, múlt év őszétől kezdve folyton gyöngélkedett és Kunos Ignácz nyelvész, s t b. hngversenyben zót lig hgyt el szobáját. kerepesi-ut 1 1. szultán első hegedűse és Hetyei mgyr zongor számú ház egyik szerény udvri lkásábn lkott. művész, Liszt tnítvány is részt vettek. m ú l t z utolsó npokbn P á l öcscse ápolt hiven és od pénteki szelmlikot ( szultán templomb vonulá dássl. z ő krjibn m ú l t ki végelgyengülésben. sát) Vámbéry kísérőivel Jildiz-kjöszk egy blká Hlál fővárosbn m i n d e n ü t t n g y részvétet kel ból nézte. szultán szárnysegéde áltl üdvözöltette tett, s több közintézet k i t ű z t e gyászlobogót. fő őket és közbe-közbe t e á t és frissítőket szolgáltk fel város közgyűlésén B á t h Károly főpolgármester leg nekik z udvri szolgák. Nemsokár Thly K á l m á n melegebb szvkkl j e l e n t e t t e b e Böck hlálát. is Konstntinápolyb érkezik. Vámbéryt szultán fővárosi tnács korepesi u t i temetőben r n y J á Medsidje-rend ngy szlgjávl t ü n t e t t e ki. Mint nos sirj közelében dísz-sírhelyet d o t t j ó t é k o n y Timess konstntinápolyi levelezője jelenti, szul férfin pihenőjéül. tán, mikor Vámbéryt fogdt, különösen kiemelte, temetés szept. 27-ikén legngyobb részvét bogy Vámbéry irodlmi működése ngybn hozzá járult z izlm tniról vló helyes ismeretek terje közt m e n t végbe. Ngyszámú előkelő közönség gyűlt déséhez, mely tnokról külföldön oly helytelen össze végtisztességre. O t t volt F b i n y igzságügyfoglmk urlkodtk. V á m b é r y és Frknói e h ó mioiszter, Beniczky F e r e n c z állmtitkár, Sárkány József kir. tábl lelnöke, Hódossy I m r e z ügy 27-én érkeztek vissz Budpestre. védi kmr eloöke, Klinger I s t v á n egyetemi rektor, k i s f ő h e r c z e g v d á s z t o n. József főherczeg B á t h főpolgármester, K m e r m y e r polgármester, fi, József Ágost főherczeg npokbn csorbái t ó H o r v á t h János, Mtusk ljos, Ngy Ljos, K u n Gyul tnácsosok. Koszorúkt számos jótékony egye nál vdászott és sikerült is lelőnie egy zergét, z sület küldött, s zokt csk külön kocsin lehetett elsőt, melyet vdászton ejtett el. vdászt dél elhelyezni. beszentelést Krizsán jószefvárosi lel u t á n egy órkor végződött. József Ágost főherczeg kész végezte. fárdhtln volt s k ö n n y e n mászt m e g sziklás, n e l h u n y t k m é g közelebbi n p o k l t t : Ifj. P K R héz ösvényeket. C Z L M Ó B, Perczel Mór iki honvédtábor f é l b e m r d t s z o b o r. Düsseldorfbn szobrot nokfi, mgyr állmvsutk budpesti üzletveze tőségének főnöke, k i m é g egész fitlon frnczi krtk állítni Heinenk s szoborbizottságnk vsutknál is szép állást töltött be, hosszbb utzá tudvlevőleg mi királynénk volt legfőbb támog tój, k i ngy kedvelője H e i n e költeményeinek. sokt t e t t merikábn, Brflziliábn ; mgyr állm Heine i r á n t zonbn n e m ngyon lelkesülnek n é vsutk szolgáltáb 1871-ben lépett, s Miskolczon, metek. Prisbn élt, s gúnyolt németek gyönge Szbdkán Kolozsvárit volt üzletvezetőségi fel ségeit. düsseldorfi szoborból sem lett semmi, ügyelő, tvsz ót pedig Budpesten, 4 0 éves szoborbizottság félbehgyt működését és pedig korábn. FÁB ZSIGMOND, Brsmegye egyik leg Berlinből érkezett felsőbb kívánságr. Különféleké régibb tisztviselője, lévi járás főszolgbiráj, pen kommentálták ezt h i r t ; beszélték, hogy n é Kis-Sllón. SZÍJÁRTÓ NTL, M á r m r o s m e g y e köz gyámj, volt honvédőrngy, legvitézebb k t o n á k m e t császár H e i n e költészetét illetőleg épen ellen kező véleményben v n rzsébet királynévl, n e m j egyike, 71 éves, M-Szigeten. KTÁNG GIÖBGY, J á r t j H e i n é t eléggé n é m e t n e k rr, hogy neki m i n t iki honvéd hdngy, k i htvnd-mgá költőnek szobrot emeljenek Düsseldorfbn. szobor vl h t npig védte brssói fellegvárt több ezer bizottság zonbn bbn reménykedett, hogy rzsé főnyi orosz sereg ellen, d e segélyt n e m kpván, bet királyné befolyásár m á s utsítás érkezik nem kénytelen volt kpitulálni s fogságb e s e t t ; kiszb sokár Berlinből. De ebben, ugy látszik, cslódtk. dulás u t á n sokáig rendőrkpitány volt Bereczken, Berlinből ugynis z t jelentik, hogy rzsébet hol 72 éves k o r á b n h u n y t el. Ifj. V É G H G Í Ö R G Y ' királyné htározottn visszvonult szobor érdeké! 3 6 éves, Puszt-Szentkirályon. MIKSITS KROLY, ben folyttott propgndától. H e i n e nővéréhez fővárosi polgár és törvényhtósági bizottsági tgi t ö b b h á z tuljdonos, 74 éves. KRÖYN MIHÁLY, királyné levelet i r t, melyben kijelenti, hogy több országos levéltári hivtltiszt, volt tnfelügyelő, ki felhozott okból kénytelen kedvencz tervének meg lipótmezei szomorú intézetben végezte életét, 4 6 vlósításáról lemondni. éves korábn. PÁTHI KÁROLY, Bikás köztiszte letű evngélikus lelkésze, életének 56-ik, leikészkedésének 28-ík évében. CSLY LRRT, H u n y d megye törvényhtósági bizottságánk tgj, 6 3 éves, Lpunk zon t. előfizetőit, kiknek előfizetése szep Szászvároson. SZŰTS FRNCZ, Szeged város htó tember végével lejár, fölkérjük z előfizetés mielőbbi ságánk tgj, derék polgár, 70 éves. DBOPP megújításár, nehogy l p küldésében fennkdás DÁNIL, 7 5 éves, Bozsnyón. SCHLOSSR GUSZTÁV, álljon be. Ngy-Várd tekintélyes polgár, Budpesten. lőfizetési fölhívás. LŐFIZTÉSI FÖLTÉTLINK. N e g y e d é v r e (október deczember) Vsárnpi Újság 8 h-t kr Vsárnpi Újság Világkrónikávl* együtt Vsárnpi Djág és Politiki Újdonságok 3 Vsárnpi Újság és Politiki Újdonságok ívilágkrónikávlt együtt SZÁM x x x v J j h g 0 L T l < MNNŐ SZILÁRD, 4 4 éves, Nyiregyháyán. CSUKÁSSY TIBOR, Csukássy Károly győri kir. közjegyző fi. Ozv. BUBL ÁGOSTONN, szül. Sághy Jozef, Bubl Ferencz budpesti kir. kereskedelmi és váltótörvényszéki bíró édes nyj, 6 4 éves, Budpesten. Özv P D P JÁNOSN, Hátszegvidék egyik tisztelt g g ú r nője, Ngy-Pestényben. KBDBÓ KÁLMNNÍ szül Ányos Józs, 3 0 éves, B d n á n. HORVÁTH SIM'ONNÉ' FZÜI. L b o n e r ufemi, k i r. ügyész neje, 42 éves Grnd tblissement Weiss Gyul N.-Szebenben. PPOLCZY KÁROLYNÉ, szül. Henc/ szter, ref. lelkész neje. 5 3 éves, Sztmárhegyen. Özv. BBOCSY JÁNOSN, 5 7 éves, P.-Kovácsibn. - KUDR NTLNÉ, szül. Szekér szter, városi főpénzt á r n o k neje, 37 éves, Kecskeméten. KBNCSY MÍLI, 57 éves, Pozsonybn. Járási év Budpest, Htvni-utcz 18, Ujvilág-utcz srkán. [élyon t. vevőim, vlmint n. é. közönséggel tisztelettel tudtom, hogy árurktárm SZRKSZTŐI MONDNIVLÓ. kezdődő őszi-téli évdr S. B. lég csinos, bár lehetne csinosbb is. \r «ily lklommli inkább hírlpi mint költői styl minthogyhi dísztelen z egyszerűbb «niinth» he lyett. «íegngyobbk» helyett első izben «legjobbk> kellene z eredetiben is igy vn. Oly költőnél mint H., legcsekélyebb próságr is vigyázni kell V i s s z h í v á s, " á n d o r b ú j. Rímei ngyon jók rhytmus fogytékosbb; trtlm legsekélyesebb K". K OS. z egyik (Mondd meg...) már járt ná lunk ; zok közt volt, melyek közt legelőször válo gttunk. másik meg ngyon gyenge; össze nem illő részekből vn egybetoldv. L e v é l j ó k h o z. lyri költés lpj természe tesen z egyéni, személyes; de zt átlános érde kűvé kell tenni s h z olvsó nem tudj mgát költő helyzetébe beletlálni és nnk egyéni érzelmeit vgy személyes tpsztltit mgáévá tenni: vers nem ér semmit. Lehet, hogy zok jók, kikhez e költemény intézve vn, h szerzőt és viszonyit is merik s érdeklődnek iránt, e költeményt is élvezhe tik. De z olvsó közönség nem fog érdeklődni n gyon specziális vonások iránt és nnálfogv élvezni sem fogj zok rjzát. m l é k e z é s. Kezdetleges minden tekintetben gyrló kísérlet. már á legngyszerűbben föl vn szerelve, s bátrn állithtom, hogy minden vásárló ^Budpesten egyedül álló, ngysz rii telepemet meglátogtj, SKKJÁTÉK. 1512, sz. feldvány. Obermnn J.-től. Sötét. b o 4 (ilim f g h Világos indul s h r m d i k lépésre m t o t mond. z sz. f e l d v á n y Obermnn megfejtése. J.-tól. Megfejtés. SötéL i J?!*90* í'sj-e?--^8*-*w n S «, í ' z- Világos.. SötH. i. - H.3-h5:0>> 2 - V h 6 - h 5 : >*h- 3. Me. fele ő m t. 6 c IHÜTWRÍ! í M '!! ' c ) U r F7-'8(). Hd3 b5 +,tb. 2. Vh6-b6 \ stb.. e 1. b 5 - t > 4 (e) 1. e5-f* 8. V h 6 - ^ 7. _. s í b. i; Vhtí-g7 f stb. H e l y e s e n f e j t e t t é k m e g : Budpesten: K. J. és F. H. n d o r ü S. Kovács J. z rkel-skktársság nevében: ü-xner Kornél. Trnóczon: Németh Péter. Éiskokzn: udnyánszky Géz. pesti skk-kör. HTI NPTÁB. #p\ KthoMu es protrrtán* 30 V. «19Jero. áld 1 H. Rémig. pk. hv 2K. Leodejr. pk. y. 3S. Kndid vt. 4C. ssisi Fer. hv.j öp. Plczid vt. 6S. Brúnó hv. HeldfálUáni» Október hó. Gór*,-Orosz Izrelit" 6 18 Jeromos 18B14n.pk.25 Kemigins 19 Trdfim vt. 26 Volrád 20sz. és Te.,27 Jirns 21 Kod. és Jón. 28 Ferencz 22Ftíkpk.vt.29 Plczid 23 Sz. Ivá.fog.30R.-CnFrigyeske U The. sz. vt.! 1 S. lr. Újhold 5-én 3 ór 50 pk. d. n. Felelős szerkesztő: N g y M i k l ó s. (L. egyetem-tér 6. szám.) Henneberg G. Zürichben, $ S y á u Ö Utó). Mgánzóknk előnyös beszerzési forrás bármely nemű fekete, fehér és színes selyem kelmékre. Mint* postfordultávl. Kettős levéldij. MF~ Átlgos rktár kö rülbelül 8000 drb. - kész nőiruh-osztály dg, k t á r áltl l e g k e l l e m e s e b b e n lesz meglepetve; miután legújbb párisi, b e r l i n i é s bécsi m i n t á k lpítási év mely ík/í.'ílv/tll) " " ' ' " I n i k c l i i i ó k, Hiu-llok, c s n o k m é t e r s z e r i n t i e l y f t l i i í J V M I, d á s á r vn berendezve, bel- és külföldi ruhkelmékből z őszi évdr csodássl htáros gzdg válsztékot nyújt dupl-széles árukbn, méterenkint 40 kr.-tól kezdve, s leggzdgbb válsztékot } í \ á s z - k» ' l i i i é k b ö l, f e k e t e 68 s / i n o s Solv<iiik«'lnickl>((l, inéi \. I I i «n \, ( i l l e K i i u c s, t l s z o k b ó l stb. stb. Rumburgi vászon osztályombn t ^ ^ r ^ t S ^ S S S - S í t. fonok-, sztlnemiiek-, knvász-, zsebkendők-, csinvt-, fehér és szines függönyökből, futó és pmlg-szőnyegekből, zsinór-, piqué- és szines brkettekből, tóli k e n d ő k e t UU m i TI G P <r í kelmékből, l í P! m í» lf } I 1 kitűnő I r Í H i n n szbássl C-7 u K '( e í: t ] n legelegánsbbn l rrn l n «, ' i n n U1 tán legjobb minőségű kiállított minden ngyságbn, stb. stb. Lriden nágys4u őszi jckcí, esőköpenyek, mntillek, téli ple- midőn t. vevőimet és n. é. közönséget kérném, beállott szükségletnél engem becses látogtásukkl megtisztelni; igérem hogy mint eddig, minden lehetőt elkövetek, pontos és szilárd kiszolgálás áltl teljes megelégedésüket kiérdemelni. Teljes tisztelettel ne e n válsztékbn, kiváló kiváló olcsó olcsó árk árk ff, /?; i,l r á i ' i k ö íi l lml lilll</ ii:*) íll -il ít llegngyobb g g y b b válsztékbn, I HUl lilll U l Udl fyt llllll mellett mellett; rktáron rktáron ti-fnk s Q legjobb lpo-w.hv, kelmékből t o l m ó n, «l UOl 1101 to's S V l U MI U trtok, öltözeteket, vlmiét confectio-drbokt mérték szerint sját gyász-öltözeteket 12 ór ltt, készítek. ltt, és Dr.Forti-féle sebtpszról. zen áltlánosn kitűnőnek el ismert gyógytpsz rendkívüli gyógyereje, oszltó, érlelő s fájdlmt csillpító htás áltl legyorsbb, legbiztosbb s egy szersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemű bjokbn. Ily bjok torokgyuldás lég csőhurut, bőrkés brnság, hártyás-gyik (Croup, ngin), min dennemű megsértések, hrpás, szúrás, vágás v égés áltl támd htó sebek,megforrázás.drzsvgy inehszursok. bujsenyves és egyéb konok fekélyek, zuztisok Icuntusióki meglepő gyors fájdlomcsillpítássl, rögzött dgntok, gumók, tályogok (togtályog isi, pokolvr icrbunculus, pustul mlign), megkeményedések, gennyedések, vérkelések, minden mirigy betegségek, gorvélyes fekélyek, fgydgnt, ujjféreg, körömfolyás, kö römméreg, vdbus, tgszivcs, csontszú, kificzmitás és megrndutások, helyi csúz. továbbá szülés utáni lábsebek és dgntok, fáiós, fékélyezett vgy már gennyes nöi mell, sok nő már csirábn volt emlőrktól különben elkerülhetetlen életveszélyes sebészi műtét mel lőzésével egyedül ezen jeles sebtpsz hsznált áltl menekült meg. fül-nyillás, nemkülönben torok-niondolák gyuldásánál hthtós szolgáltot tesz. Holyg-tpsz vgy mustárlisztböli borogtások után hsználv, méltán vlóságos enyhszernek nevezhető, minthogy nem csupán enyhítést szerez, hnem mivel inkább beteget kínos fájdl mitól zonnl tökéletesen megszbdítj. Végre testbe teljesen bele mélyedt bárminemű szálk, drázs vgy méh fulánkj csupán ezen t psznk rövid idei hsznált folytán nnyir előtűnik, hogy zután testből közönségesen szbd kézzel, sebeszi műtét és fájdlom nélkül, könnyen kihúzhtó, mire seb gyógyulás gyorsn bekövetkezik. Pióczk lkim&zásh után, z olykor veszedelmet előidéző utánvérzes rög töni besziimeiesere minden egyéb e czélr hsználtbn levő, de korán sem megfelelő módok mellőzesével, tnácsos ezen sebtpszt, mint egyedüli sikeres, gyors és legbiztosbbn czélt érő szert hsználni Vetessék l. i. oly ngyságú sebtpszszl bekent vászondrb, mely z összes piócznirásokt födi s rkssék z tüstént sebekre, miután zot elöiib egy lp ittó-ppirrl vgy egy igen lá^y kendövei gon dosn töröltettek és vér ily elbánás mellett lehetőleg tökéletesen felsnvtoíí. vétzés ilyetén módon rögtön eláll s píóczmrások, seb helyek hátrhgyás nélkül cskhmr begyógyulnk. zen sebtpsz touristáknk is föltétlenül szükséges, minthogy zok legkü önfélébb megsértések vgy megsebesitéseknek ki vnnk téve *s gykrn lábikon támdt legcsekélyebb bőrfeldörzsölés mitt utjok beszüntetésére vnnk kényszerítve. zen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelensége leghitelesebb egyének számos és különös kívántr bármikor felmutthtó bizonyítványi áltl már régen legfényesebben "ismertetett rendkívüli, s legkulönnemübb esetekben megpróbált htásánál és feltűnő sikerdus eredményeinél fogv, melyek áltl még «vnlt bjokbn is eléretnek, jól megállpított és elterjedt hírét két ezbevonhtlnul igzolj, minélfogv, szenvedő emberiség jvár! í í l^obi jánlást érdemel. csomg-ok á r leiflsebbeké «kr., középng-yság-nké 5 0 k r., leg-ngyobbké 1 f r t, hnnálti utsítássl egvütt. Kisebb megrendelések legczelszerübben PMutlhrinrnyl eszközöltetnek. Postán küldve, h megrendelt seb82érf Járó ár előlegesen beküldve vgy utlványozv vn, 2Ü krrl t.p* 1 ni "" g u t á n v é t e l melletti küldéseknél megrendelőt zonkívül post"lelbér is terheli. Post utján csk ngyobb csomgok megrendelhetők... száz meg száz köszönőlevél közül közlünk egyet, mindenki meg ítélheti,l hogy ez nem lfélé gyártott reklámlevél, milyeneket gykrn e Z z ember. Tekintetes Url Mélyen tisztelt férfiul ön ngybeb w szenvedő emberiségnek oly kiszámithtln előnyt biztosított "pszt megkptm, sietek Önt tudtni, mikép Práger Bél ngy-ks ' 6J"W szer é s z nrrl tpsz árulás végett értekeztem, ki is hj oonk nyiltkozott bizományosságot elválllni, szerintem lehetsé ges voln zt neki zonnl küldeni és vele üzleti összeköttetést nyitni. kel..néi >3 inkább kívánom, mert ott hiszem, hogy ngyobb rnn? n? n e k fo S " rv endeni, mert igzán megvllv, e tpsz megbe netlen oly házi kincs, melyet mint nélkülözhetlent, mindenki háznál»t kv' f" m 4 r uniósk bján ennek segélyével, segítettem, számo» közöl csk ezt említem fel. knulí rteregn 5 rei biróné lig 3 hetes csecsemőjét hlál elrgdt, "lonben jól táplált ny emlőiben tej gyuldást idézvén elő, már sem n S? " í ne k> Ted D Pr oly lázs állpotb jött, hogy sem éjjel, nppl egy perczet sem volt képes nyugodni, már-már kétségbe =orvényének széléu állt, midőn esetlegesen sors házához vitt, hol tenv i r m t borz! *Jtó fájdlomról, szóvl e kínos állpotról roeggyöződ BMT'J- ^ Btt " n n e k tpsz, férjével zonnl Knizsár rándultm, ryedó sszony részére tpszt megvettem, zt rögtön kiküldötmén'vt - m f o y* n zt felrkták és képzelje el hlltln eredl i í S D6 i m e g z o n é Ü e l t o b l > o r i t? l u d t 9 hrmdnpr már csk n*i (V,?. Byn'dásnk homályos jelei láttttk, igy e szegény ttól i v, ttn6 tpsz folytán nemcsk borzsztó szenvedéstől, de ezt.1. V-?7 n 6 i kellem egyik ékességét képező emlője kifkdstól, V y ' ^ e d é s t ü l megmenteiéit. béo «é r ^ 2. e g y l g e n t i 8 z t e ' t és becsült uriháznál, hol szinte nő bl lttá voi t kpott, gyuldást z orvosi segély nemhogy elősz óit niv th 1 " s e b tovterjedése és erósebb gyuldás áltl minpj^^wodb elengyobb ggodlmt idézett elő, rnig végre z Ön t*"»ltl» K"I ffi ht btósbn működött, gyuldást, ezzel lázt is g e n te ""ihelvt ír rmészetes, hogy folyton háznál készen vn,»k / ' " W i.1 zonnl más rendeltetik, természetes, hogy többnyire k»»jt'* közt oxzttik ki, míg nem tud,ák elegendöleg jóté,>l í5ivlt me! í- 58Zonn '- Tisztelettel mrdván tekintetes urnák kész Kn,zs *ÖXPOIIMW,, jnnius 17-én, K o v á c s siolfrblró, s. k.» 7 ó í ; «í n 1l d2enn ri né n y e «ő r k t á r B u d p e s t e n : Török J ó z s e f r i 8 «t. i c l l n á l, k i r á l y - i i t o i 12. s z. T o v á b b á T l l m y e r * kj l ái' * f e k e»n e i s t e r r r i g r e s u t ó d l á s B á r u d Kándor gj^zt:'... minden ngyobb v á r o s gyógyszi r t á r á b n.»líti i'i!!?j1*,*nu- B e m 'léftgé jánlhtó gyótrytizer készitöje lisílo. Lk: Budpest, 1. k., Vár,.Nántlor-tejui 1. m. r, i, * *""'* közvetlen nesrendelétiek ezimzendiik. ibrnklin-trsulti kidásá bn Budpesten megjelent s min den könyvárusnál kphtó z osztr. trtom, számár Szelinszki György cs. k. egy. könyvárusnál Bécsben, I., Stefnspltz Nr. 6. régi Mgyrország Irt Grünwld Bél. Második kidás. WISS GYUL Budpest, Htvni-utcz 18, Ujvilág-utcz srkán. Legngyobb és legolcsóbb butorbevásárlási forrás, PTYI ISTVÁN ÉS TÁRSI hzi gyártmányú sztlos és sját készitményö kárpitos bntor-krmeiben, IV.. (bel város) koronhertzeg-iitcz 11, zsibárus-utez srkán, foposfávl szemben, I. cm. jánljuk dúsn felszerelt rktárunkt, mindennemű háló, ebédlő és dolgozó szob berendezésekben, úgyszintén sálon, vlmint sim fekete és gyöngyházzl berkott bútorokbn, legegyszerűbbtől legfinombbig, s mellőzve minden reklám-hjszát, minden versenyt felülmúló legolcsóbb árkon. B#~ Menysszonyi k e l e n g y é k n é l é s ngyobb b e v á s á r l á s o k n á l t e t e m e s á r e n g e d m é n y. ~tq Hzfis üdvözlettel Ptyi István és Társi, butorgyárosok és kárpitosok. Képes árjefiffzék Á r f ű z v e 4 forint. íny yen és bérmentve. lőfizetésre felhívás. BRN FOGORVOS Budpest, váczi ntcz 24. szám. Készit egyes fogkt, fogsorokt és frtombokt, jótállás mellett; árk mér sékeltek. Kívántr részletfizetésre. Miinnddeenn F r n i o r s z á g és K ü l f ö l d M illtszerész é n é l és F o drászánál Kérjük olvsóinkt, kiknek előfizetésük folyó h ó végén lejár, s h u m o r n k mindzon brátjit, kik z uj évne gyedben lpunk előfizetői közé óhjtnk lépni, z előfize tés összegének mielőbb vló beküldésére, nehogy kése delem lp gyors szétküldésének útját állj. Z LŐFIZTÉS ÁR: szeptembertől deczember vegéig 2 forint. z előző évfolymokból is áll még néhány teljes pél dány rendelkezésünkre, melyet előfizetőink 4 4 í r t é r t megrendelhetnek. Z Vmmb&vém kiinióhirti. ^í ^ ^PT\ Különleges Riispor lmuttl VGYÍTV \ *^ C H. F Y,ILLTSZRÉSZ, rue de l P i x. 9 PRIS. z esős idényre jánljuk T i n n j í s s w k l i o n i l i p r t " cziinü védjegygyei tlláti'tt jóság és vékonyság I folytán p á r t l n, továbt á s z é l e l l e n i c o i M t r u c t i o t I ellenállás mitt, vl- 0 G >T» VI T T r t f" m 0 ( l e r ^ ' t minr minden másnemű t J ö t / x L L j í U b á r k o n. RNZNBRGR TSTVÉRK liiiilpi'stcii. csk váczi-ntez koron-kávéházzl szemben. Vn szerencsém ngyérdemű közönség b. tudomásár hozni, miszerint helyben Ö O é v ó t. fennálló NŐI DIVT-ÜZLTM ÁTVÁLTOZTTÁS MITT, htóságilg engedélyesett US1 rendezek n ő i d i v t - r u k b ó l. Rktárm egyáltlán soiid, finom bel- és külföldi ihvt-kelmékből áll rendkívül leszállított szbott árk mellett, ugy fekete mint szines divt-kelmék, duplszéles, m é t e r e n k é n t 3 5 k r. - t ó l k e z d v e. zen kedvező lklom felhsználásár egész tisztelettel kérem ngyérdemű közönség szíves látogtását. L O N H R D M., ezelőtt JNKOVITS P. Budipest, Deák Ferencz-utcz 10. szám ltt.

9 SHM 664 VSÁRNPI UJSÁO_ JOSZÁM XXT T * íáfzi-iitczii 27. szám, BUDPST. WDLSTIMF.ísIs JÁNLJÁK DÚSN BRNDZTT ÜVGÉSPORCZLLM-RKTÁRÜKT, &ámpí f PPIKIf ÖSKO: CSILLÁROK. CHRISTOFL-ZÜST MGYRORSZÁGI FÓRKTÁR. ^í«% V'éghlesen, Zélyommegyébcn Mgyrország kitűnő oj svnyúmé, kphtó BRÁZY KÁXMÁIí ngykereskedőnél és förktárosnál, Budpesten, IV., Muzeum-körut 23. szám ltt, vidéki vrosokbn és minden ngyobb füszerkereskedésben, vlmint forráskezelőségrnél vsút-, post- és távird-állomás Véghles-Szltn (Zólyommegye). véghlesi VR-forrás" 2 "y 2T? tnár és z ásványvíz vegyelemzö intézet igzgtój elemezte és szénsvs lklikus vss svnyvíznek tlált, mely tisztsás és ngy menynyiségü szénsvs nátrium, szénsvs vs és szénsvs mész trtlm áltl, legtekintélyesebb orvosok véleménye szerint gyomorbjoknál, túlságos gyomorsv, gyomorégés, gyomorgörcs, idült gyomortkár, idült hörg- és gégehurutnál, vérszegénység (sápkor) és ebből eredő idegességnél, gőrvélykór, hólyg/hurut, ngyhomok és húgykö stb. bjoknál igen előnyösen hsználhtó, vlmint üditö víznek is egyedül, borrl vgy cognkkl stb. keverve, kitűnően megfelel, bort nem festi. modern elvek szerint berendezett forrás, közvetlenül trchyt-sziklából fkd és igen bővizű: szerves nygtól és tljvíztől egészen ment, s környék lkosi emberemlékezet ót (fváírvulni és ü d i t ö mint leghthtósbb ju jllcl itlt élvezik. töltögetés nem mint más ilyen forrásnál vgy svnyúvíz - kutknál szivttyúzás hnem közvetlen z erős lefolyás áltl történik. z üvegek lehető legjobbn vnnk dugszolv és töltögetésők leggondosbb. Utánnyomt nem dijzttik. Tiszt fj libát és kcsát toulcrsi >. párját 8 10 frtért, pommernii Peking-rur 3 frt 50 kiért, szállít, szép és ngy példányokbn, Seidler dmund, Sziszeken, Horvátországbn. W 1 gyár Házisszony" háztrtási és szépirodlmi hetilpnk előfizetési ár: egész évre frt 6. félévre 3. negyedévre Muttványszámok kívántr ingyen és bérmentve küldetnek,mgyr Házisszony' kidóhivtl Budpest ngy-koron-utcz 20. Hirdetések felvétetnek kidóhivtlbn, Budpesten, IV, egyetem-utcz 4. sz. ltt Kereskedelmi Tkrék- és Hitelszövetkezet" Budpest, Gizell-tér 2. szám...jósziv" sorsjegyek részletfizetésre. Évente 3 husás, első húzás 1888 október 15-én. Főnyeremények: 30,000, 20,000,15,000 frt, s W melléknyeremény, dómentes. ÍO drb 31 hó ltti lefizetésre, hvonkint 1 frt 20 krrl 15 «31 «««I «80 20 < ::o i ««2 «40 «25 * 30. «< «3 ««rébzletivben fogllt sorsjegyek különféle sorszámokból állítttnk össze és z első két részlet lefizetése után z esetleges nyeremény részletiwevö tuljdonát képezi. részletiv 1888 okt. 14 ig, tehát huzási np előtt minden rendelő birtokábn lesz. Vidéki megrendelések postutlványnyl eszközölhetők s postfordultávl intéztetnek el, ideiglenes nyugtául feldóvevény szolgál. Utánvételi megrendelések tekintetbe nem vétetnek. Szives figyelmébe jánljuk, hogy ügynököket nem trtunk s így kérünk minden érintkezést egyenesen szöv«tnezeitel eszközölni. Jósziv sorsjegyekre készpénz fizetés mellett előjegyzéseket már mi nptól kezdve minden jutlék nélkül elfogdunk. kibocsájtási árfolym 2 frt 85 krrl vn megállpítv, mely csekély ár tekintve többi kisebb sorsjegyek mgs árfolymát előre láthtólg már kibocsájtás npjibn jóvl emelkedni fog. lőjegyzéseknél kérünk drbonként 50 krt beküldeni, hátrlékos 2 forint 35 kr. pedig 1888 október 10-ig küldendő be. Jegyzet. Megjegyezzük még, hogy Jósziv sorsjegyeknél készpénzfizetés mellett drbonkint 50 krt, részletivre vló vételnél pedig drbonkint 2 részlet fejében csk 24 krt kell beküldeni. Z IGZGTÓSÁG: BJÍK GYUL, elnök. PTRDY IJOS, vezérigzgtó. BUDPST, Károly-lktny. BÉCS, BLGRÁD TILIIS wmsm iáiá! és egyenruh nemeket cs. kir. tábornokok, törzs-, fö- és ltisztek, egyéves önkéntesek és 1«. nemkülönben m. k. honvédség, népfelkelő vlmint m. k. csendőrség, pénzügyőrség to7ihk m. kir. post-, vsút- és távird-tisztek, erdészek, tűzoltók és hdstyán egyletek, minden e ruhás testület, megyei és városi huszárok részére elegáns kiállítás és gzdg válsztékbn száttit T3XLR MÓR ÉS TSTVÉB udvri szállítók, Budpest, Károly-kszárny. Megrendeléseknél rng és szk megjelölése kéretik. Vidéki megbízások utánvétel K lett pontosn eszközöltetnek. Árjegyzékek kívántr ingyen és bérmentve. Tisztelt Ftekció és Közvélemény! Feljebb szállott spiritusz, Benne vn Dibolus, Finánczminiszter Tibiscus. így lesz állmpénztárb' plus! De nem nőtt meg szesz ár, Melyet készít Istók gyár. Denturált, nincsen párj, Csk regle-díjt várj! Bolond Istók- LŐFIZTÉSI FLHÍVÁS BOLOND ISTÓK" hümorisztiktis képes hetilp 1888-ik évfolymár. «Bolond Istók*, ez évnegyeddel tizenegyedik évfolymát éli. mgyr közönség e legkedveltebb élezlpj ezután is legngyobb terjedelemben s legdíszesebb kiállításbn fog megjelenni. lőfizetési feltételek: október deczember évnegyedre _ 2fi't október márczius félévre ti frt lőfizetések, legczélszerübben post-utlványnyl, kidóhivtlnk küldendők. Budpest, egyetem-utcz 4. szám. Bolond Istók kidóhivtl. SZÁM. BUDPST, OKTÓBR 7. XXXV. ÉVFOLYM. möizetm feltételek: VSÁRNPI UJSG és egész évre 12 írt, I esész évre ft frt POLITIKI ÚJDONSÁGOK együtt: / fél évre _ 6 CmpÍn * VS^PI egész évre 6 írt UJSO } ^ J» Csupán POLITIKI ÚJDONSÁGOK ' 1 félévre 3 GRÓF BTTHYÁNY LJOS ÖZVGY. M GILLTŐDÉSSL értesül z ország rról í hlálesetről, mely nemzet egyik leg tiszteltebb sszonyát z élők sorából ki szkítá, végét szkítván egy élet hosszú vértnú ságánk s megváltást hozván földi lót kimond httln fájdlmiból, melyeket megboldogult lelkén viselt m szörnyű np ót, melyen elvették tőle legdrágábbt, ki z élethez cstolá s melyen ő is meghlt z öröm számár, hogy viselje gyászt hlál npjáig s le ne tegye többé soh. Ugy tűnt föl mindig szép hlvány mtrón-rczávl mi nemzedék előtt, olvssuk felőle egy helyen, mint fájdlomnk megkövült lkj, mint z fenséges Niobe- szobor, mely forrdlmi év gyászár és borzlmár nézett örökké vissz. De megkövült lkbn tovább dobogott szív legérzőbb dobbnássl, s fájdlms Niobét hzfiság nemtőjének, jótékonyság ngylánk láttuk mindig s keblében z gyász, melynél mélyebb és igzibb már nem képzelhető, kipdhttln forrás lett vigsznk és részvétnek mások szenvedései iránt. Mgyrország története nemcsk egy nőt emlit, kit női és honleányi erényei dicsővé tettek z utókor előtt: fényesebb helyet és kegyeletesebb emléket nem nyerhet egyik sem, mint gróf Btthyány Ljosné. Mgsztos példányképe volt köztünk nőnek és honleánynk,kit htártln tisztelettel vettünk körül, kit ngy jóság s lelkén viselt ngy fájdlom mindnyájunk szivéhez közel hozott, úgy hogy mindenki érezé, hogy ngy vértnú szenvedő özvegye zokhoz kegyelettel őrzött nemzeti kincsekhez trtozik, melyeket e nemzetből mindenki mgáéink i tekint. Kimondhttln tisztelet vette körül teljes életében, minth ezzel is erősebbé kivánt voln t tenni gyászos sorsánk hősies viselésére. Már ifjú éveinek rgyogó szépségében, midőn női bűvös htását ngy nemzeti ügy szolgáltánk szentelé, midőn nőknek, kikről Vörösmrty zt zengé: «Oh hon, márványkebel átk vn sszonyidon», honszeretet szent tnát élő példájávl tnítá, midőn megromlott s nemzeti jellegéből kivetkőzött risztokrcziánkbn hzfiság lángját újr föllobbnt, már kkor GRÓF BTTHYÁNY LJOS ÖZVGY. Fénykép után nemzet rjongó szeretete és lelkesedése kisérte s dúsgzdg gróf Zichy Károly két leányánál, ntóniánál és Krolinánál, kik közül mz gróf Btthyány Ljosnk, ez pedig gróf Károlyi Györgynek neje lett, nem volt népszerűbb, ünnepeltebb hölgye nemzeti újjászületés ngy korszkánk. Ö róluk zengé még Petőfi lntj is: Hllottm édes jkik zenéjét, Hllottm őket hlkn mondni, Külföldi előfizetésekhez postilg meghtározott viteldíj is cstolndó Mit tetteik rég fennsr.óvl beszélnek: Hogy ők honnk hü leányi. S midőn védegyleti mozglom megindult s ők elsőknek vevék föl honi gyártmányú bbos krton-ruhát, divttá emelték hzi termékek és készítmények vásárlását s behozták főúri termekbe nemzeti hzfis és mellett szbdelvű szellemet, környezetükre gykorolt vrázshtásukkl nem csk társdlmi, de politiki tényezőkké is válván : nemzet meleg szívébe zárt két kitűnő nővért s oly ünneplésekben dott irántok vló tiszteletének, lelkesedésének tüntető kifejezést, minőkben mgyr sszony ö előttük nem részesült még soh. z megrendítő ktsztróf, mely e hzát vér- és könnytengerbe lülsztá, s mely után kinekkinek megvolt mg ngy vesztesége és bánt, gróf Btthyány Ljosnét állítá od legngyobb vesztesnek vesztesek milliói között. Mindenki érezé, hogy z ő fájdlm legngyobb, z ő fájdlmábn testesült meg legigzbbn nemzeté. Szörnyű megpróbálttási és zhősi lélek, melylyel szenvedés mrtirkoronáját viselé, közel hozt őt minden érző szívhez s megrendítő sorsát könnyező részvéttel hllgtták mindenütt művelt világon. gy világot döntött benne hlomr m szörnyű np, melynek sötét emléke nem bírt többé elhlványodni lelkében. De fenkölt lélek fenségét semmi nem bizonyítj fényesebben, mint z csodáltos bátorság és erő, melylyel sorsát viselé. Kisebb lélek megsemmisült voln cspás ltt, mely őt lesujtá: ő kiemelkedett öszszeomlott földi boldogság romjiból s legngyobb fájdlomml lelkében elindult keresni mások szenvedéseit, zok enyhítésében keresvén mg fájdlmár zsongitó blzsmot. ngyl lett jótékonyságnk, s h z z áldás, melylyel z áltl megsegélt szerencsétlenek, árvák, elhgyottk, betegek és gyámoltlnok elhlmozták, megtlált z égbe z utt.-nem Frnkbn-Társult nyomdái. (Budpest, egyetem utcz 4. szám.

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

AJÁNLOTT TANMENET. Éves óraszám: 36 óra Ismerkedés az új tankönyvvel, az első évfolyamon tanultak felelevenítése 7 óra + 1 óra összefoglalás = 8 óra

AJÁNLOTT TANMENET. Éves óraszám: 36 óra Ismerkedés az új tankönyvvel, az első évfolyamon tanultak felelevenítése 7 óra + 1 óra összefoglalás = 8 óra AJÁNLOTT TANMENET Éves órszám: 36 ór Ismerkedés z új tnkönyvvel, z első évfolymon tnultk felelevenítése 1 ór Hol élek? 4 ór + 1 ór összefogllás = 5 ór Az erdő életközössége 8 ór + 1 ór összefogllás = 9

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Középiskolás leszek! mtemtik Melyik számot jelentheti A h tudjuk hogy I felennyi mint S S egyenlõ K és O összegével K egyenlõ O és L különbségével O háromszoros L-nek L negyede 64-nek I + S + K + O + L

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 5. héten ( )

A BUX-index alakulása a 5. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 február 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben